Nota Parkeernormen Definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Parkeernormen Definitief"

Transcriptie

1 Nota Parkeernormen

2 Gemeente Maastricht Nota Parkeernormen Definitief Datum 18 april 2011 Opsteller(s) Dhr. R. Hogerheijde, dhr. F. Wahls en dhr..j. Demollin

3 Inhoud Pagina 1 Inleiding Aanleiding Landelijke trend Doelstelling 2 2 Visie parkeernormering Gebiedsindeling Toepassing van de normen Flexibiliteit Parkeren op eigen terrein Gebiedsgerichte aanpak de parkeerbalans Planvorming Bestemmingsplannen en gebruiks-omgevingsvergunning Bouwverordening 10 Bijlage: 1 Parkeernormen Maastricht

4 Pagina 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De huidige parkeernormen stammen uit de nota locatiebeleid uit De laatste jaren zijn nieuwe ontwikkelingen ontstaan waar binnen de kaders van het vigerende plan geen antwoorden op te geven zijn. Deels komt dit voort uit veranderingen in het Rijksbeleid, deels uit de invoering van het vigerende beleid. Met de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit zijn de beleidskaders op Rijksniveau veranderd. Om die reden is het Beleidsplan Parkeren opgesteld in Dit parkeerbeleidsplan moet eraan bijdragen om de stad Maastricht de komende jaren duurzaam bereikbaar te houden. In het nieuwe parkeerconcept wordt de stad verdeeld in vier verschillende parkeerzones en -regimes. In elke zone geldt een eigen beleid ten aanzien van parkeren in de openbare ruimte en het parkeren in accommodaties of bij bedrijven en voorzieningen. Gekoppeld aan de onderscheiden zones dienen ook de parkeernormen te worden geactualiseerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de parkeernormen per zone. In algemene zin is aansluiting gezocht bij de voorgestelde normen van het CROW 1 (ASVV 2004). 1.2 Landelijke trend Op landelijk niveau geven de concepten Nota Ruimte en Nota Mobiliteit' de nieuwe beleidslijn aan. Mobiliteit mag en hoort bij de samenleving, is de centrale gedachte achter de plannen. Het beleid verandert van sturend en gericht op het terugdringen van de automobiliteit naar een meer voorwaardenscheppend beleid dat gericht is op het faciliteren van de groeiende mobiliteitsbehoefte. Daarbij wordt er wel naar gestreefd de gebruiker te verleiden een keuze te maken voor een gewenst vervoermiddel, zodat de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad gegarandeerd blijven. Het beleid op stedelijk niveau sluit aan bij de gedachte vanuit het nationaal beleid. Het Structuur- en Mobiliteitsbeeld maakt bovendien duidelijk dat er nog veel nieuwe ontwikkelingen in de stad te verwachten zijn. De mobiliteit zal hierdoor ook in Maastricht blijven toenemen. Reeds geruime tijd weten we dat het aantal auto s toeneemt. De laatste jaren is het aantal personenauto s veel sterker gestegen dan het aantal huishoudens. Het gemiddeld autobezit per huishouden is toegenomen, van 0,82 auto s per huishouden in 1980 tot 0,99 auto s in Deze sterke toename betekent een extra vraag naar parkeerplaatsen. Het ingezette beleid zal naar verwachting leiden tot een blijvende stijging van het autobezit per huishouden. Nog meer huishoudens nemen een tweede of zelfs derde auto. 1 Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte

5 Pagina 2 Figuur 1.1: Prognose personenauto en huishoudens tot 2020 (Bron AVV) In figuur 1.1 zijn prognoses weergegeven voor de ontwikkeling van het aantal huishoudens en het autobezit tot De prognoses zijn gebaseerd op cijfers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Centraal Plan Bureau. Het aantal huishoudens zal naar verwachting stijgen met 16 tot 25% ten opzichte van 1995, afhankelijk van de economische ontwikkeling. Het autobezit stijgt in dezelfde periode met 38 tot 49%. Samenvattend betekent dit dat het autobezit per huishouden tussen 2000 tot 2020 nog met circa 10% zal stijgen naar een gemiddeld autobezit van meer dan één auto per huishouden. 1.3 Doelstelling Het doel van de Nota Parkeernormen kan als volgt worden geformuleerd: Het vaststellen van gemeentelijke parkeernormen voor nieuwe ruimtelijke plannen en (herstructurerings)projecten in Maastricht om in de toekomst de parkeerbehoefte te kunnen faciliteren en waar mogelijk de bereikbaarheid en leefbaarheid van Maastricht te waarborgen. De voorliggende Nota Parkeernormen is een uitwerking van de Beleidsnota Parkeren (vastgesteld op 17 april 2007). Om die reden dienen de doelstellingen en uitgangspunten zoals geformuleerd in de Beleidsnota Parkeren, ook als basis voor de Nota Parkeernormen. Daarnaast dienen de volgende aandachtspunten in ogenschouw te worden genomen: - De Nota Parkeernormen is bedoeld als normenkader van de gemeente Maastricht. De nota moet worden gebruikt als kader richting externe partijen (projectontwikkelaars, adviesbureaus, woningbouwverenigingen, makelaars, etc.); - Hoewel de Nota Parkeernormen daartoe wel aanknopingspunten bevat, wordt in dit kader geen locatiebeleid geformuleerd. Bij locatiebeleid zal er een integrale afwe-

6 Pagina 3 ging gemaakt worden op welke wijze Maastricht zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen en welke eisen dit per locatie stelt aan de oplossingen op het gebied van milieu, stedenbouw, verkeer en parkeren, etc.; - De gehanteerde parkeernormen zijn faciliterend van aard. Dit houdt in dat het beleid ten aanzien van de parkeernormen niet sturend, maar ook niet volledig vraagvolgend is. - De Nota Parkeernormen is van toepassing op toekomstige ruimtelijke plannen en (herstructurerings)projecten in Maastricht en gaat in na besluitvorming en publicatie; - De Nota Parkeernormen kent een algemene strekking. Dit betekent dat de nota niet in alle gevallen direct toepasbaar is omdat in specifieke gevallen maatwerk noodzakelijk en wenselijk is. In deze gevallen zal in de geest van de nota gehandeld worden.

7 Pagina 4 2 Visie parkeernormering In dit tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de visie met betrekking tot de parkeernormering. De visie is opgebouwd uit een drietal elementen: gebiedsindeling; functionele indeling; toepassing. 2.1 Gebiedsindeling ASVV-principe De basis voor deze nota is gevonden in het ASVV Het benodigde of gewenste aantal parkeerplaatsen kan worden bepaald op basis van parkeerkencijfers of op basis van parkeernormen. Bij het gebruik van parkeerkencijfers moet rekening gehouden worden met de volgende invloeden: 1. bereikbaarheidskenmerken van de locatie; 2. specifieke kenmerken van de functie; 3. mobiliteitskenmerken van de gebruikers / bezoekers van het gebouw; 4. het gemeentelijk parkeerbeleid. De vraag naar parkeerplaatsen wordt bepaald door: - de locatie; - het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerwijzen. Er bestaat een verband tussen de aanwezigheid van alternatieve vervoerwijze en de vraag naar parkeerplaatsen. Naarmate de locatie verder van het centrum is gelegen neemt het aanbod en kwaliteit van alternatieven voor de auto (openbaar vervoer, fiets, lopen) af, en neemt de behoefte aan parkeerplaatsen toe. Deze bevinding is aanleiding geweest om voor de parkeerkencijfers in het ASVV 2004 onderscheid te maken naar: - centrum; - schil/ overloopgebied; - rest bebouwde kom. Ook de stedelijkheidsgraad is van invloed op het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen en dus op de hoogte van het parkeerkencijfer. Dit is aanleiding om de parkeerkencijfers naast stedelijke zone ook te onderscheiden naar stedelijkheidsgraad. Er worden door het CBS vijf stedelijkheidsgraden onderscheiden. De stedelijkheidsgraad van Maastricht is sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid is gelegen tussen en adressen binnen een straal van 1 kilometer).

8 Pagina 5 Maastricht-principe De door het ASVV gehanteerde gebiedsindeling sluit aan bij de Maastricht situatie. In de Beleidsnota parkeren is een gebiedsindeling gemaakt op basis van de functies in de binnenstad, de loopafstanden en natuurlijke en herkenbare grenzen in de stedelijke morfologie. Maastricht wordt in vier gebieden ingedeeld te weten: - A1-zone; het hart van de stad (deel centrum); - A2-zone; rest van het centrum; - B-zone; schil / overloopgebied; - C-zone; buitenwijken / rest bebouwde kom. Deze gebiedsindeling dient ook als basis voor de Nota Parkeernormen. In figuur 2.1 is de gebiedsindeling weergegeven. A1-zone: het hart van de stad Deze zone omvat het kernwinkelgebied in de binnenstad; een gedeelte van het centrum van de stad. In deze zone wordt maximaal ingezet op de kwaliteit van de openbare ruimte, waarmee een permanente druk staat op het straatparkeren. Het beleid is er op gericht het parkeren in de openbare ruimte verder terug te dringen teneinde de verblijfskwaliteit te verhogen. A2-zone: rest van het centrum Deze zone omvat het overige deel van het centrum. Globaal is dit het gebied tussen de Singels en het spoor. Het totaal aantal openbare parkeerplaatsen voor bezoekers in de A1 en A2-zone is vastgesteld op maximaal plaatsen. Uitbreidingen zijn in beginsel alleen mogelijk om in de eigen behoefte te voorzien (niet openbaar). Nieuwe ontwikkelingen dragen zorg voor voldoende parkeerruimte op eigen terrein. B-zone: Schil / overloopgebied De zone schil omvat het hele gebied van circa 1 tot 1,5 kilometer rond het centrum. In dit gebied geldt een systeem van vergunningenparkeren, dat in de vorm van combiparkeren wordt aangeboden. Dit betekent dat in principe alle parkeerplaatsen in de openbare ruimte onder een regime van betaald parkeren vallen. Echter, invoering ervan wordt veelal vraagafhankelijk uitgevoerd. C-zone: buitenwijken / rest bebouwde kom In de buitenwijken is er, naar de huidige inzichten zeker op middellange termijn, geen vorm van gereguleerd parkeren nodig. Wel zien we soms rondom specifieke voorzieningen, zoals (buurt)winkelcentra, vormen van parkeerregulering ontstaan (o.a. Amby en Wittevrouweveld). In de wijken worden wel parkeernormen gehanteerd om in de openbare ruimte voldoende parkeercapaciteit voor bewoners aan te kunnen bieden.

9 Pagina 6 Figuur 2.1: Gebiedsindeling Maastricht Voor elke functie geldt een eigen set van parkeernormen. In de Nota Parkeernormen wordt onderscheid gemaakt naar functies die gegroepeerd kunnen worden naar een tiental hoofd functies: 1. woningen; 2. winkels; 3. werkgelegenheid; 5. onderwijsvoorzieningen; 6. zorgvoorzieningen; 7. horecagelegenheden; 8. sociaal culturele voorzieningen; 9. sportvoorzieningen; 10. overige voorzieningen. De gemeente Maastricht hanteert geen bandbreedtes in de parkeernormering, maar één parkeernorm per functie per gebied. De parkeernormen komen overeen met de gemiddelde parkeernormen uit het ASVV. Er is voor gemiddelde normen gekozen doordat Maastricht kiest voor het faciliteren van voldoende parkeerplaatsen. Het beleid zit derhalve tussen sterk sturend- en vraagvolgend beleid in. Dit houdt in dat parkeerplaatsen zo

10 Pagina 7 optimaal mogelijk worden benut en dat er op acceptabele loopafstand en met beperkte zoektijd een beschikbare parkeerplaats voorhanden is. In bijlage 1 zijn voor de drie gebieden per functie de meest voorkomende parkeernormen opgenomen. 2.2 Toepassing van de normen Flexibiliteit De in bijlage 1 opgenomen normen zijn de voor de gemeente Maastricht vereiste parkeernorm. Het realiseren van minder parkeerplaatsen dan deze norm, wordt met het oog op het afwentelen van parkeerproblemen op de openbare weg in principe niet toegestaan. Maastricht beschikt wel over een afkoopregeling parkeren; de bestaande regeling blijft vooralsnog van kracht. Bij meervoudig gebruik van parkeerplaatsen kan door de gemeente vrijstelling worden verleend. Onder meervoudig gebruik wordt hier verstaan dat meerdere functies op verschillende momenten gebruik kunnen maken van dezelfde parkeerplaatsen. In dergelijke gevallen is het mogelijk om zogenaamd dubbelgebruik van parkeerplaatsen te realiseren. Dit dubbelgebruik leidt ertoe dat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van parkeerplaatsen en dat er per saldo minder behoeven te worden aangelegd, dan rechttoe-rechtaan o.b.v. de parkeernormen berekend. Meervoudig gebruik wordt berekend op basis van aanwezigheidspercentages (zie tabel 2.1). Werkdag Koopavond Zaterdag Zondag overdag middag avond middag Avond Middag Woningen Detailhandel Kantoren Bedrijven Sociaal cultureel Sociaal medisch Ziekenhuis Dagonderwijs Avondonderwijs Bibliotheek Museum Restaurant Café Bioscoop, theater Sport Tabel 2.1: Aanwezigheidspercentages Parkeren op eigen terrein Het realiseren van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeernorm voorschrijft wordt met het oog op het afwentelen van parkeerproblemen op de openbare ruim-

11 Pagina 8 te niet toegestaan, tenzij aantoonbaar is dat nu en in de toekomst er op de openbare weg in de directe omgeving van de functie (maximaal 150 meter) voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is om in de parkeervraag te kunnen voorzien. In deze afweging speelt het effect op de kwaliteit van het openbare gebied in relatie tot het eventueel aanleggen van extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte een grote rol. De gemeente kan in voorkomende gevallen vrijstelling verlenen. Het parkeerbeleid is gericht op de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied en het verhogen van de leefbaarheid. Het stimuleren van meervoudig gebruik (van private parkeerplaatsen) draagt hier aan bij Gebiedsgerichte aanpak de parkeerbalans Uitgangspunt bij de toepassing van de parkeernormen is een gebiedsgerichte aanpak. In plaats van afzonderlijke functies te beschouwen wordt de parkeervraag van verschillende functies met elkaar in verband gebracht. Een gebiedsgerichte aanpak kan leiden tot een efficiëntere benutting van parkeercapaciteit. Bij een gebiedsgerichte aanpak moet rekening worden gehouden met bestaande aanwezige parkeercapaciteit en/ of parkeerdruk. Een parkeerbalans is een goed instrument om de benodigde parkeerruimte in een gebied te achterhalen en/ of te prognosticeren Voor het opstellen van een parkeerbalans dienen de volgende stappen te worden doorlopen: - afbakening van het onderzoeksgebied en het gebied opdelen in deelgebieden; - bepalen parkeernormen; - inventarisatie parkeervraag / -aanbod; - berekening van het benodigd aantal parkeerplaatsen, hierbij wordt rekening gehouden met mogelijkheden van dubbelgebruik; - bepalen van de (on)balans. Inventarisatie parkeeraanbod Het aanwezige parkeeraanbod op eigen terrein (garage, oprit) wordt niet altijd uniform vastgesteld. Soms wordt een garage als een volwaardige of halve parkeerplaats meegeteld bij het opstellen van de parkeertoets of parkeerbalans, soms helemaal niet. In praktijk worden garages buiten de A-zone nauwelijks gebruikt om de auto te stallen. In de A-zone worden garages wel als 1,0 parkeerplaats meegenomen. Garages buiten de A-zone worden niet gezien als parkeercapaciteit. Opritten worden wel meegeteld in de parkeercapaciteit. Het opstellen van de parkeernormen is daarom één, maar hoe daar nu mee om moet worden gegaan in het berekenen van de norm is erg belangrijk. In tabel 2.2 is een overzicht van parkeervoorzieningen opgenomen met een factor voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen bij woningen.

12 Pagina 9 Parkeervoorziening Theoretisch Parkeernorm Opmerking aantal Enkele oprit zonder garage 1 1,0 oprit min. 5,0 meter diep en 2,5 meter breed Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 oprit min. 10,0 meter diep en 2,5 meter breed Dubbele oprit zonder garage 2 1,5 oprit min. 5,0 meter diep en 4,5 meter breed Garage zonder oprit (bij woning) 1 1,0 garage min. 5,0 meter diep en 2,80 meter breed Garagebox (niet bij woning) 1 0,5 garage min. 5,0 meter diep en 2,80 meter breed Garage met enkele oprit 2 1,0 oprit min. 5,0 meter diep en 2,5 meter breed Garage met lange oprit 3 1,0 oprit min. 10,0 meter diep en 2,5 meter breed Garage met dubbele oprit 3 2,0 oprit min. 5,0 meter diep en 4,5 meter breed Tabel 2.2: Rekenfactoren parkeervoorzieningen bij woningen Voor parkeergarages met grotere capaciteit (bijvoorbeeld onder appartementencomplex) gelden dezelfde rekenregels als die in tabel 2.2 staan vermeld. Bij parkeergarages zonder fysieke scheiding tussen de parkeerplaatsen kunnen de parkeerplaatsen wel volledig meegerekend worden. Zijn de plaatsen wel fysiek van elkaar gescheiden en ontstaan daardoor eigenlijk garageboxen, dan worden deze plaatsen meegerekend voor 0,5 parkeerplaats. 2.3 Planvorming Voor de gemeente zijn drie juridische instrumenten beschikbaar om parkeernormen dwingend te kunnen opleggen: 1. Bestemmingsplan; 2. Gebruiks-omgevingsvergunning (art. 2:12, lid 1, sub a onder 3Wabo); 3. Bouwplantoetsing voor nieuwbouw of verbouw (uitbreiding) binnen een vigerend bestemmingsplan aan de hand van artikel van de Bouwverordening Bestemmingsplannen en gebruiks-omgevingsvergunning (art. 2:12 lid sub a onder 3 Wabo) Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de juridische regelgeving gewijzigd. Tot nu toe werkten de parkeernormen door via art van de Bouwverordening. Dit artikel maakt deel van de zogenaamde stedenbouwkundige bepalingen van de Bouwverordening, die per 1 juli 2013 komt te vervallen, of op het moment dat er nieuwe bestemmingsplannen worden vastgesteld. De bedoeling is dat het bestemmingsplan een uitputtende regeling kan geven voor de planologisch-stedenbouwkundige bouwvoorschriften, zonder aanvullingen vanuit de Bouwverordening. Het is thans reeds mogelijk om parkeernormen in bestemmingsplannen op te nemen (bijvoorbeeld door verwijzing naar de vastgestelde Parkeernormennota). Er bestaan echter nog wel de nodige vragen over de precieze wijze waarop dit mogelijk is. In de praktijk bestaat de wens om de in een bestemmingsplan op te nemen parkeernorm, gelijk aan de regeling in de bouwverordening, via beleidsregels verder uit te werken. Dit is echter bij regeling in een bestemmingsplan niet mogelijk. De VNG heeft aangegeven te bezien of en hoe de wet- en regelgeving op dit punt kan worden aangepast en verduidelijkt. In Maastricht wordt vooralsnog bij het

13 Pagina 10 opstellen van nieuwe bestemmingsplannen steeds verwezen naar de door de raad vastgestelde parkeernormennota. Voor gebieden, waarvoor nog geen nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld, geldt tot 1 juli 2013 nog steeds art van de bouwverordening Bouwverordening De parkeernormen vormen een uitwerking van hetgeen is bepaald in art van de bouwverordening (zie hieronder). Artikel Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen 1. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het parkeren of stallen van auto s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Deze ruimte mag niet over bemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van het gebouw, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer. 2. De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto s moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan: a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,80 meter bij 5,00 meter en ten hoogste 3,25 meter bij 6,00 meter bedragen; b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte -voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst- ten minste 3,50 meter bij 5,00 meter bedragen. 3. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. 4. Het bevoegd gezag kan de (bouw)omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste en het derde lid: a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien. De minimum parkeernorm is de voor de gemeente Maastricht gewenste parkeernorm. De gemeente kan een vrijstelling van deze minimumparkeernorm voor een bouwplan verlenen op basis van artikel lid 4 van de Bouwverordening. Het verruimen van de normen is mogelijk tot aan een maximumparkeernorm.

14 Bijlage 1: Parkeernormen Maastricht Pagina B1-1

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM Vastgesteld: college Aalburg Datum: In opdracht van: Gemeente Woudrichem Gemeente Aalburg Gemeente Werkendam

Nadere informatie

Verkeer en vervoer 1 RAADSINFORMATIE inzake beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten

Verkeer en vervoer 1 RAADSINFORMATIE inzake beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n)

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1064828 Datum: 17 juni 2013 Behandeld door: mw. P. Weitjes-Evers/mw. S. Voorsluijs Afdeling/Team: Vergunningen, Toezicht en Handhaving / Vergunningen

Nadere informatie

Parkeernormen in bestemmingsplannen

Parkeernormen in bestemmingsplannen Parkeernormen in bestemmingsplannen 1 Inleiding Bij het opstellen van bestemmingsplannen en de bouwverordening worden parkeernormen gehanteerd als norm voor het minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid Adviesnotitie Aan : De heer R. Toffolo, gemeente Nuth Van : De heer M. Brust, Buiten-Ruimte Onderwerp : Parkeerbalans ontwikkelingen tenniscomplex Hulsberg Projectnummer : 2015NUT01 Datum : 8 december

Nadere informatie

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Een ontwikkeling, een bouwactiviteit en/of een wijziging van gebruik, kan dat tot gevolg hebben dat er (meer) ruimte nodig is voor het parkeren

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2013 1/7 1. Inleiding In maart 2009 is de Notitie toepassing parkeernormen vastgesteld. Deze notitie was gebaseerd op de CROW normering uit september

Nadere informatie

Hoogte van de parkeernormen

Hoogte van de parkeernormen Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal

Nadere informatie

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages 11. Parkeernormen 11.1 De bouwverordening en parkeernormen De gemeente Vught stelt eisen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012

Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012 Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012 De parkeernormen in de tabellen zijn inclusief het bezoekersaandeel. De verdeling van de gebieden Centrum, Schil, Rest en Buitengebied is

Nadere informatie

Nota parkeernormen. gemeente Overbetuwe 2014

Nota parkeernormen. gemeente Overbetuwe 2014 Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014 Samenvatting Beleid In de Toekomstvisie+ is de beleidslijn van de gemeente Overbetuwe voor de komende periode bepaald. Het thema verkeer is verder uitgewerkt

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 78 Bijlage 5 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraag 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 Bijlage 1 Parkeren Wonen woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 woning midden > 350 m3 maar < 450 m3 woning 1,38 1,60 1,81 0,32 woning klein < 350 m3 woning 1,17 1,38 1,49 0,32 appartement groot

Nadere informatie

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 2. PROTOCOL VOOR BEPALING PARKEEREIS STAP 1: VASTSTELLEN PARKEERNORMEN 1.1 De te hanteren parkeernormen zijn bijeengebracht in het 'Overzicht parkeernormen

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

nota parkeernormering

nota parkeernormering nota parkeernormering Gemeente Hardenberg afdeling Infrastructuur en Gebouwen sectie Verkeer en Vervoer versie 12 april 2007 1. inleiding Bij alle nieuw- of verbouwprojecten van woningen, winkels, bedrijven,

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen Dordrecht

Toelichting bestemmingsplan Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen Dordrecht Toelichting bestemmingsplan Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen Dordrecht Gemeente Dordrecht fase: ontwerpbestemmingsplan datum: oktober 2017 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Notitie / Memo Aan: PartnersRO Van: Jan van den Bedem Datum: 16 september 2016 Kopie: Lars Smelter Ons kenmerk: T&PBE2422N001F05 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Parkeerbalans Watertoren

Parkeerbalans Watertoren Parkeerbalans Watertoren Aannames parkeernormen: 1) Parkeernormen op basis van CROW publicatie 182: Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering 2) Stedelijke zone Hillegom: rest bebouwde kom, matig

Nadere informatie

BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard

BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard Versie 19 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...1 2. Parkeerkencijfers

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Afdeling Beheer Openbare Ruimte Michael Woerden Februari 2008 pagina 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belang parkeren 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Inhoud notitie 3 2 Huidig

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2013

Nota parkeernormen 2013 Nota parkeernormen 2013 Registratie nummer: Versie V0.1 juni 2013 Gemeente Culemborg Afdeling stadsontwikkeling V:\Stadsontwikkeling\Stadsontwikkeling\RI\Projecten\GVVP\GVV03 parkeren\parkeerkengetallen

Nadere informatie

Bijlage 2. Nota Parkeernormen

Bijlage 2. Nota Parkeernormen Bijlage 2 Nota Parkeernormen 2 Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen.

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota parkeernormen

Nota parkeernormen Nota parkeeren 2011-2012 Registratie nummer:1087/263vastgesteld 4 oktober 2011 Versie V1.0 14 september 2011 Gemeente Culemborg Afdeling stadsontwikkeling V:\Stadsontwikkeling\Stadsontwikkeling\RI\Projecten\GVVP\GVV03

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Rucphen

Nota Parkeernormen Rucphen Nota Parkeernormen Rucphen 2 INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1 Ruimtelijke Ontwikkelingen 3 1.2 Toekomstig autobezit 3 2. DOEL /UITGANGSPUNTEN 4 2.1 Doel 4 2.2 Uitgangspunten van de Nota Parkeernormen 4 2.3 Visie

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente RVB Voorstel:

Gemeente RVB Voorstel: Gemeente i t) Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Parkeernormering

Nadere informatie

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016 Nota Bouwen & Parkeren 2011-2016 Inleiding Parkeerdruk en parkeeroverlast behoren tot de meest voorkomende klachten van bewoners in Den Helder. De mate waarin de overlast wordt ervaren verschilt per wijk,

Nadere informatie

Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven

Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer en openbare ruimte Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding voor nieuwe parkeernormen 2 1.2 Wat is een parkeernorm? 2 1.3 Juridische

Nadere informatie

vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2

vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2 vastgesteld gemeente Groningen - bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidskader 9 Hoofdstuk 3 Juridische toelichting 11 Hoofdstuk 4 Procedure en overleg 15

Nadere informatie

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo ), de Woningwet, de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Branding en Strandhotel Cadzand-Bad Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code CTZ P01 N001 def Datum 23 april 2013 Achtergrond In Cadzand-Bad

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen Bureau voor Verkee> er Automonse 'ina Merodelaan 20 4824 BK BREDA t (076)549 83 14 f (076)549

Nadere informatie

Gemeente Delft. nr^(f Kü^.ti. Afd. Gemuönte Delft. 18MR.'2i. Doc'bijiags Pror.M-

Gemeente Delft. nr^(f Kü^.ti. Afd. Gemuönte Delft. 18MR.'2i. Doc'bijiags Pror.M- Wijk- en Stadszaken Mobiliteit Gemeente Delft Barbarasteeg 2 2611 BM Delft Bankrekenirig BNG 28.50.01.787. t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Wijk- an Stadszaken. Postbus 340,2600 AH Dellt Gemeenteraad

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. Concept versie bij collegebesluit van 8 november Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Nota Parkeernormen. Concept versie bij collegebesluit van 8 november Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraaf 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan 2006 Gemeente

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code N001 def Datum 21 maart 2012 Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen

Nadere informatie

Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel

Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel Versie 4 Definitief Vastgesteld door de gemeenteraad van Gemeente Gemert-Bakel 21-11-2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Visie... 1 2. Beleid in hoofdlijnen...

Nadere informatie

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien.

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. Programma en parkeereis In het bestemmingsplan Hart van Zuid zijn de parkeernormen uit

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Druten

Nota Parkeernormen Gemeente Druten Pagina 1 van 14 Nota Parkeernormen Gemeente Druten Colofon Titel: Vastgesteld door: Vastgesteld op: Nota parkeernormen Gemeente Druten Gemeenteraad Pagina 2 van 14 1. Inleiding In juli 2006 heeft het college

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan:

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan: Parkeernormen 1 Parkeren personenauto s 1.1 Bruikbaarheid parkeerplaats Tot een parkeerplaats bedoeld in deze parkeernormen wordt verstaan: bij haaks parkeren: een verhard vak van ten minste 5,00 meter

Nadere informatie

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber Nota Parkeernormen 2014-2019 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 novenber 2014 1 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 november 2014 2 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN

Nadere informatie

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeren Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeerbalanscentrum Son Opiniërende bespreking commissie GZ 16 januari 2017 25 Aanleiding - Ontwikkelprogramma centrum

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening regels van de gemeente Hardenberg; 1.2 bestemmingsplan:

het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening regels van de gemeente Hardenberg; 1.2 bestemmingsplan: Buitengebied Hardenberg, herziening regels Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan: het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Gemeente Oss Afdeling Beheer Openbare Ruimte Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling 1 Parkeernorm In dit hoofdstuk zijn de tabellen opgenomen waarin wordt aangegeven welke parkeernorm voor welke functie van toepassing is. Er wordt gewerkt met een minimum en een maximum norm. De minimale

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nota Parkeernormen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg Nota Parkeernormen Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg Vastgesteld: 6 november 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Trends

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. Parkeerbeleidsplan (Parkeernota 2008) -1-

Nota Parkeernormen. Parkeerbeleidsplan (Parkeernota 2008) -1- Parkeerbeleidsplan (Parkeernota 2008) -1- -2- Inhoudsopgave 1. Aanleiding 5 2. Autobezit groeit 7 3. Doelstelling 9 4. Hellendoorn in cijfers 11 5. Visie parkeernormering 13 5.1. Gebiedsindeling 13 5.2.

Nadere informatie

Startnotitie Parkeernota 2012

Startnotitie Parkeernota 2012 26-10-2011-1 - pagina 1 van 7 1. Aanleiding In 2004 is de huidige Parkeervisie vastgesteld. Deze Parkeervisie is de afgelopen jaren een goede leidraad geweest voor het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Beleidsregels parkeernormen. Gemeente Haarlem 2015

Beleidsregels parkeernormen. Gemeente Haarlem 2015 Beleidsregels parkeernormen Gemeente Haarlem 2015 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Overkoepelend beleid... 5 1.3 Beleidsregels parkeernormen zijn beleidsneutraal... 5 1.4 HBV blijft van

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk

Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk Nota Parkeernormen Gemeente Rijswijk Definitief ` Herenstraat 1947 Herenstraat 1967 ée Herenstraat 2009 Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 februari 2011 Gemeente

Nadere informatie

Parkeernormen Eindhoven

Parkeernormen Eindhoven Parkeernormen Eindhoven (ten behoeve van toetsing omgevingsvergunning) concept nota parkeernormen Naam / afdeling / datum Welkom 2 Fleur Wouters / verkeer en milieu Programma 19.00 uur Ontvangst met koffie

Nadere informatie

1.5 Citeertitel Deze nota kan worden aangehaald als Beleidsregels parkeernormen 2015.

1.5 Citeertitel Deze nota kan worden aangehaald als Beleidsregels parkeernormen 2015. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlem Nr. 141942 16 augustus 2017 Beleidsregels parkeernormen Haarlem Gemeente Haarlem 2015 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Voor de vaststelling van deze nota

Nadere informatie

Berekening benodigde parkeerplaatsen

Berekening benodigde parkeerplaatsen Berekening benodigde parkeerplaatsen Parkeren 1 Gehanteerde parkeernormen en aanwezigheidspercentages 2 Toepassing parkeernormen op planologisch maximale situatie 3 Benodigd aantal parkeerplaatsen planologisch

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012

Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012 Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012 Burgemeester en wethouders van gemeente Eindhoven; gelezen de nota parkeernormen gemeente Eindhoven, maart 2012; overwegende dat het

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Amersfoort 2009. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer

Nota Parkeernormen Amersfoort 2009. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer Nota Parkeernormen Amersfoort 2009 Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer Nota Parkeernormen Amersfoort 2009 Colofon Samensteller Walter Prot Met dank aan alle externen en

Nadere informatie

Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer. Stappenplan parkeernormen voor nieuwe ontwikkelingen

Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer. Stappenplan parkeernormen voor nieuwe ontwikkelingen Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer Stappenplan parkeernormen voor nieuwe ontwikkelingen gemeente Haarlemmermeer december 2013 1 Inleiding Visie op parkeren (Deltaplan Bereikbaarheid) Met het

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen, 03-09-2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Asten

Nota Parkeernormen Gemeente Asten Nota Parkeernormen Gemeente Asten 2011 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 20 december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPPENLIJST... 4 2. INLEIDING... 6 2.1 AANLEIDING... 6 2.2 ACHTERGROND... 6 2.3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijlagen bij Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009

Bijlagen bij Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Bijlagen bij Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 (de volgende bijlagen 1 t/m 8 zijn opgenomen ter informatie en vormen geen onderdeel van de beleidsregels) 1. Beleidsnota Parkeerbijdrageregeling

Nadere informatie

Nota parkeernormen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Woerden

Nota parkeernormen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Woerden Nota parkeernormen Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Woerden Gemeente Woerden Versiedatum: 31 januari 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 3 1.3 Achtergronden

Nadere informatie

Gemeente Uden Gemeente Veghel. Parkeernormen Eindrapport

Gemeente Uden Gemeente Veghel. Parkeernormen Eindrapport Gemeente Uden Gemeente Veghel Parkeernormen Eindrapport Gemeente Uden Gemeente Veghel Parkeernormen Eindrapport Datum 24 oktober 2006 UDN006/Sps/0096 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijlage 5 Parkeernormen

Bijlage 5 Parkeernormen Bijlage 5 Parkeernormen In onderstaande tabel zijn de parkeernormen voor de kom van Bathmen opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in functies en bruto vloer oppervlak (BVO). Tabel parkeernormen functie

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde hde-123 5 oktober 2012 Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde projectnummer: hde-040 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Project: 2007.01 reorganisatie hoofdlocatie Sint Joris te Oirschot Principaal: Sint Joris het dagelijks bestuur Sint Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot Ontwerp en directie:

Nadere informatie

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk 1. Woningen Wonen eenheid centrum overloopgebied rest bebouwde kom totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers Woningen duur pp/woning 1,5

Nadere informatie

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Memo Aan: Van: CC: Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Datum: 21 oktober 2014 Betreft: CONCEPT Parkeerbalans uitbreiding winkelcentrum Zuidplashof Waddinxveen (projectnummer: 140254)

Nadere informatie

Expertsessie Parkeren. Expertsessie Parkeren. 31 mei 2016

Expertsessie Parkeren. Expertsessie Parkeren. 31 mei 2016 1 Expertsessie Parkeren Expertsessie Parkeren 31 mei 2016 2 Even voorstellen Daniëlle Roelands-Fransen Danny van Beusekom Laura van der Meulen Aukje van de Reijt 3 Wat gaan we doen? Thema's: Parkeernormen

Nadere informatie