Nota Parkeernormen Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Parkeernormen Definitief"

Transcriptie

1 Nota Parkeernormen

2 Gemeente Maastricht Nota Parkeernormen Definitief Datum 18 april 2011 Opsteller(s) Dhr. R. Hogerheijde, dhr. F. Wahls en dhr..j. Demollin

3 Inhoud Pagina 1 Inleiding Aanleiding Landelijke trend Doelstelling 2 2 Visie parkeernormering Gebiedsindeling Toepassing van de normen Flexibiliteit Parkeren op eigen terrein Gebiedsgerichte aanpak de parkeerbalans Planvorming Bestemmingsplannen en gebruiks-omgevingsvergunning Bouwverordening 10 Bijlage: 1 Parkeernormen Maastricht

4 Pagina 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De huidige parkeernormen stammen uit de nota locatiebeleid uit De laatste jaren zijn nieuwe ontwikkelingen ontstaan waar binnen de kaders van het vigerende plan geen antwoorden op te geven zijn. Deels komt dit voort uit veranderingen in het Rijksbeleid, deels uit de invoering van het vigerende beleid. Met de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit zijn de beleidskaders op Rijksniveau veranderd. Om die reden is het Beleidsplan Parkeren opgesteld in Dit parkeerbeleidsplan moet eraan bijdragen om de stad Maastricht de komende jaren duurzaam bereikbaar te houden. In het nieuwe parkeerconcept wordt de stad verdeeld in vier verschillende parkeerzones en -regimes. In elke zone geldt een eigen beleid ten aanzien van parkeren in de openbare ruimte en het parkeren in accommodaties of bij bedrijven en voorzieningen. Gekoppeld aan de onderscheiden zones dienen ook de parkeernormen te worden geactualiseerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de parkeernormen per zone. In algemene zin is aansluiting gezocht bij de voorgestelde normen van het CROW 1 (ASVV 2004). 1.2 Landelijke trend Op landelijk niveau geven de concepten Nota Ruimte en Nota Mobiliteit' de nieuwe beleidslijn aan. Mobiliteit mag en hoort bij de samenleving, is de centrale gedachte achter de plannen. Het beleid verandert van sturend en gericht op het terugdringen van de automobiliteit naar een meer voorwaardenscheppend beleid dat gericht is op het faciliteren van de groeiende mobiliteitsbehoefte. Daarbij wordt er wel naar gestreefd de gebruiker te verleiden een keuze te maken voor een gewenst vervoermiddel, zodat de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad gegarandeerd blijven. Het beleid op stedelijk niveau sluit aan bij de gedachte vanuit het nationaal beleid. Het Structuur- en Mobiliteitsbeeld maakt bovendien duidelijk dat er nog veel nieuwe ontwikkelingen in de stad te verwachten zijn. De mobiliteit zal hierdoor ook in Maastricht blijven toenemen. Reeds geruime tijd weten we dat het aantal auto s toeneemt. De laatste jaren is het aantal personenauto s veel sterker gestegen dan het aantal huishoudens. Het gemiddeld autobezit per huishouden is toegenomen, van 0,82 auto s per huishouden in 1980 tot 0,99 auto s in Deze sterke toename betekent een extra vraag naar parkeerplaatsen. Het ingezette beleid zal naar verwachting leiden tot een blijvende stijging van het autobezit per huishouden. Nog meer huishoudens nemen een tweede of zelfs derde auto. 1 Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte

5 Pagina 2 Figuur 1.1: Prognose personenauto en huishoudens tot 2020 (Bron AVV) In figuur 1.1 zijn prognoses weergegeven voor de ontwikkeling van het aantal huishoudens en het autobezit tot De prognoses zijn gebaseerd op cijfers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Centraal Plan Bureau. Het aantal huishoudens zal naar verwachting stijgen met 16 tot 25% ten opzichte van 1995, afhankelijk van de economische ontwikkeling. Het autobezit stijgt in dezelfde periode met 38 tot 49%. Samenvattend betekent dit dat het autobezit per huishouden tussen 2000 tot 2020 nog met circa 10% zal stijgen naar een gemiddeld autobezit van meer dan één auto per huishouden. 1.3 Doelstelling Het doel van de Nota Parkeernormen kan als volgt worden geformuleerd: Het vaststellen van gemeentelijke parkeernormen voor nieuwe ruimtelijke plannen en (herstructurerings)projecten in Maastricht om in de toekomst de parkeerbehoefte te kunnen faciliteren en waar mogelijk de bereikbaarheid en leefbaarheid van Maastricht te waarborgen. De voorliggende Nota Parkeernormen is een uitwerking van de Beleidsnota Parkeren (vastgesteld op 17 april 2007). Om die reden dienen de doelstellingen en uitgangspunten zoals geformuleerd in de Beleidsnota Parkeren, ook als basis voor de Nota Parkeernormen. Daarnaast dienen de volgende aandachtspunten in ogenschouw te worden genomen: - De Nota Parkeernormen is bedoeld als normenkader van de gemeente Maastricht. De nota moet worden gebruikt als kader richting externe partijen (projectontwikkelaars, adviesbureaus, woningbouwverenigingen, makelaars, etc.); - Hoewel de Nota Parkeernormen daartoe wel aanknopingspunten bevat, wordt in dit kader geen locatiebeleid geformuleerd. Bij locatiebeleid zal er een integrale afwe-

6 Pagina 3 ging gemaakt worden op welke wijze Maastricht zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen en welke eisen dit per locatie stelt aan de oplossingen op het gebied van milieu, stedenbouw, verkeer en parkeren, etc.; - De gehanteerde parkeernormen zijn faciliterend van aard. Dit houdt in dat het beleid ten aanzien van de parkeernormen niet sturend, maar ook niet volledig vraagvolgend is. - De Nota Parkeernormen is van toepassing op toekomstige ruimtelijke plannen en (herstructurerings)projecten in Maastricht en gaat in na besluitvorming en publicatie; - De Nota Parkeernormen kent een algemene strekking. Dit betekent dat de nota niet in alle gevallen direct toepasbaar is omdat in specifieke gevallen maatwerk noodzakelijk en wenselijk is. In deze gevallen zal in de geest van de nota gehandeld worden.

7 Pagina 4 2 Visie parkeernormering In dit tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de visie met betrekking tot de parkeernormering. De visie is opgebouwd uit een drietal elementen: gebiedsindeling; functionele indeling; toepassing. 2.1 Gebiedsindeling ASVV-principe De basis voor deze nota is gevonden in het ASVV Het benodigde of gewenste aantal parkeerplaatsen kan worden bepaald op basis van parkeerkencijfers of op basis van parkeernormen. Bij het gebruik van parkeerkencijfers moet rekening gehouden worden met de volgende invloeden: 1. bereikbaarheidskenmerken van de locatie; 2. specifieke kenmerken van de functie; 3. mobiliteitskenmerken van de gebruikers / bezoekers van het gebouw; 4. het gemeentelijk parkeerbeleid. De vraag naar parkeerplaatsen wordt bepaald door: - de locatie; - het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerwijzen. Er bestaat een verband tussen de aanwezigheid van alternatieve vervoerwijze en de vraag naar parkeerplaatsen. Naarmate de locatie verder van het centrum is gelegen neemt het aanbod en kwaliteit van alternatieven voor de auto (openbaar vervoer, fiets, lopen) af, en neemt de behoefte aan parkeerplaatsen toe. Deze bevinding is aanleiding geweest om voor de parkeerkencijfers in het ASVV 2004 onderscheid te maken naar: - centrum; - schil/ overloopgebied; - rest bebouwde kom. Ook de stedelijkheidsgraad is van invloed op het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen en dus op de hoogte van het parkeerkencijfer. Dit is aanleiding om de parkeerkencijfers naast stedelijke zone ook te onderscheiden naar stedelijkheidsgraad. Er worden door het CBS vijf stedelijkheidsgraden onderscheiden. De stedelijkheidsgraad van Maastricht is sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid is gelegen tussen en adressen binnen een straal van 1 kilometer).

8 Pagina 5 Maastricht-principe De door het ASVV gehanteerde gebiedsindeling sluit aan bij de Maastricht situatie. In de Beleidsnota parkeren is een gebiedsindeling gemaakt op basis van de functies in de binnenstad, de loopafstanden en natuurlijke en herkenbare grenzen in de stedelijke morfologie. Maastricht wordt in vier gebieden ingedeeld te weten: - A1-zone; het hart van de stad (deel centrum); - A2-zone; rest van het centrum; - B-zone; schil / overloopgebied; - C-zone; buitenwijken / rest bebouwde kom. Deze gebiedsindeling dient ook als basis voor de Nota Parkeernormen. In figuur 2.1 is de gebiedsindeling weergegeven. A1-zone: het hart van de stad Deze zone omvat het kernwinkelgebied in de binnenstad; een gedeelte van het centrum van de stad. In deze zone wordt maximaal ingezet op de kwaliteit van de openbare ruimte, waarmee een permanente druk staat op het straatparkeren. Het beleid is er op gericht het parkeren in de openbare ruimte verder terug te dringen teneinde de verblijfskwaliteit te verhogen. A2-zone: rest van het centrum Deze zone omvat het overige deel van het centrum. Globaal is dit het gebied tussen de Singels en het spoor. Het totaal aantal openbare parkeerplaatsen voor bezoekers in de A1 en A2-zone is vastgesteld op maximaal plaatsen. Uitbreidingen zijn in beginsel alleen mogelijk om in de eigen behoefte te voorzien (niet openbaar). Nieuwe ontwikkelingen dragen zorg voor voldoende parkeerruimte op eigen terrein. B-zone: Schil / overloopgebied De zone schil omvat het hele gebied van circa 1 tot 1,5 kilometer rond het centrum. In dit gebied geldt een systeem van vergunningenparkeren, dat in de vorm van combiparkeren wordt aangeboden. Dit betekent dat in principe alle parkeerplaatsen in de openbare ruimte onder een regime van betaald parkeren vallen. Echter, invoering ervan wordt veelal vraagafhankelijk uitgevoerd. C-zone: buitenwijken / rest bebouwde kom In de buitenwijken is er, naar de huidige inzichten zeker op middellange termijn, geen vorm van gereguleerd parkeren nodig. Wel zien we soms rondom specifieke voorzieningen, zoals (buurt)winkelcentra, vormen van parkeerregulering ontstaan (o.a. Amby en Wittevrouweveld). In de wijken worden wel parkeernormen gehanteerd om in de openbare ruimte voldoende parkeercapaciteit voor bewoners aan te kunnen bieden.

9 Pagina 6 Figuur 2.1: Gebiedsindeling Maastricht Voor elke functie geldt een eigen set van parkeernormen. In de Nota Parkeernormen wordt onderscheid gemaakt naar functies die gegroepeerd kunnen worden naar een tiental hoofd functies: 1. woningen; 2. winkels; 3. werkgelegenheid; 5. onderwijsvoorzieningen; 6. zorgvoorzieningen; 7. horecagelegenheden; 8. sociaal culturele voorzieningen; 9. sportvoorzieningen; 10. overige voorzieningen. De gemeente Maastricht hanteert geen bandbreedtes in de parkeernormering, maar één parkeernorm per functie per gebied. De parkeernormen komen overeen met de gemiddelde parkeernormen uit het ASVV. Er is voor gemiddelde normen gekozen doordat Maastricht kiest voor het faciliteren van voldoende parkeerplaatsen. Het beleid zit derhalve tussen sterk sturend- en vraagvolgend beleid in. Dit houdt in dat parkeerplaatsen zo

10 Pagina 7 optimaal mogelijk worden benut en dat er op acceptabele loopafstand en met beperkte zoektijd een beschikbare parkeerplaats voorhanden is. In bijlage 1 zijn voor de drie gebieden per functie de meest voorkomende parkeernormen opgenomen. 2.2 Toepassing van de normen Flexibiliteit De in bijlage 1 opgenomen normen zijn de voor de gemeente Maastricht vereiste parkeernorm. Het realiseren van minder parkeerplaatsen dan deze norm, wordt met het oog op het afwentelen van parkeerproblemen op de openbare weg in principe niet toegestaan. Maastricht beschikt wel over een afkoopregeling parkeren; de bestaande regeling blijft vooralsnog van kracht. Bij meervoudig gebruik van parkeerplaatsen kan door de gemeente vrijstelling worden verleend. Onder meervoudig gebruik wordt hier verstaan dat meerdere functies op verschillende momenten gebruik kunnen maken van dezelfde parkeerplaatsen. In dergelijke gevallen is het mogelijk om zogenaamd dubbelgebruik van parkeerplaatsen te realiseren. Dit dubbelgebruik leidt ertoe dat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van parkeerplaatsen en dat er per saldo minder behoeven te worden aangelegd, dan rechttoe-rechtaan o.b.v. de parkeernormen berekend. Meervoudig gebruik wordt berekend op basis van aanwezigheidspercentages (zie tabel 2.1). Werkdag Koopavond Zaterdag Zondag overdag middag avond middag Avond Middag Woningen Detailhandel Kantoren Bedrijven Sociaal cultureel Sociaal medisch Ziekenhuis Dagonderwijs Avondonderwijs Bibliotheek Museum Restaurant Café Bioscoop, theater Sport Tabel 2.1: Aanwezigheidspercentages Parkeren op eigen terrein Het realiseren van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeernorm voorschrijft wordt met het oog op het afwentelen van parkeerproblemen op de openbare ruim-

11 Pagina 8 te niet toegestaan, tenzij aantoonbaar is dat nu en in de toekomst er op de openbare weg in de directe omgeving van de functie (maximaal 150 meter) voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is om in de parkeervraag te kunnen voorzien. In deze afweging speelt het effect op de kwaliteit van het openbare gebied in relatie tot het eventueel aanleggen van extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte een grote rol. De gemeente kan in voorkomende gevallen vrijstelling verlenen. Het parkeerbeleid is gericht op de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied en het verhogen van de leefbaarheid. Het stimuleren van meervoudig gebruik (van private parkeerplaatsen) draagt hier aan bij Gebiedsgerichte aanpak de parkeerbalans Uitgangspunt bij de toepassing van de parkeernormen is een gebiedsgerichte aanpak. In plaats van afzonderlijke functies te beschouwen wordt de parkeervraag van verschillende functies met elkaar in verband gebracht. Een gebiedsgerichte aanpak kan leiden tot een efficiëntere benutting van parkeercapaciteit. Bij een gebiedsgerichte aanpak moet rekening worden gehouden met bestaande aanwezige parkeercapaciteit en/ of parkeerdruk. Een parkeerbalans is een goed instrument om de benodigde parkeerruimte in een gebied te achterhalen en/ of te prognosticeren Voor het opstellen van een parkeerbalans dienen de volgende stappen te worden doorlopen: - afbakening van het onderzoeksgebied en het gebied opdelen in deelgebieden; - bepalen parkeernormen; - inventarisatie parkeervraag / -aanbod; - berekening van het benodigd aantal parkeerplaatsen, hierbij wordt rekening gehouden met mogelijkheden van dubbelgebruik; - bepalen van de (on)balans. Inventarisatie parkeeraanbod Het aanwezige parkeeraanbod op eigen terrein (garage, oprit) wordt niet altijd uniform vastgesteld. Soms wordt een garage als een volwaardige of halve parkeerplaats meegeteld bij het opstellen van de parkeertoets of parkeerbalans, soms helemaal niet. In praktijk worden garages buiten de A-zone nauwelijks gebruikt om de auto te stallen. In de A-zone worden garages wel als 1,0 parkeerplaats meegenomen. Garages buiten de A-zone worden niet gezien als parkeercapaciteit. Opritten worden wel meegeteld in de parkeercapaciteit. Het opstellen van de parkeernormen is daarom één, maar hoe daar nu mee om moet worden gegaan in het berekenen van de norm is erg belangrijk. In tabel 2.2 is een overzicht van parkeervoorzieningen opgenomen met een factor voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen bij woningen.

12 Pagina 9 Parkeervoorziening Theoretisch Parkeernorm Opmerking aantal Enkele oprit zonder garage 1 1,0 oprit min. 5,0 meter diep en 2,5 meter breed Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 oprit min. 10,0 meter diep en 2,5 meter breed Dubbele oprit zonder garage 2 1,5 oprit min. 5,0 meter diep en 4,5 meter breed Garage zonder oprit (bij woning) 1 1,0 garage min. 5,0 meter diep en 2,80 meter breed Garagebox (niet bij woning) 1 0,5 garage min. 5,0 meter diep en 2,80 meter breed Garage met enkele oprit 2 1,0 oprit min. 5,0 meter diep en 2,5 meter breed Garage met lange oprit 3 1,0 oprit min. 10,0 meter diep en 2,5 meter breed Garage met dubbele oprit 3 2,0 oprit min. 5,0 meter diep en 4,5 meter breed Tabel 2.2: Rekenfactoren parkeervoorzieningen bij woningen Voor parkeergarages met grotere capaciteit (bijvoorbeeld onder appartementencomplex) gelden dezelfde rekenregels als die in tabel 2.2 staan vermeld. Bij parkeergarages zonder fysieke scheiding tussen de parkeerplaatsen kunnen de parkeerplaatsen wel volledig meegerekend worden. Zijn de plaatsen wel fysiek van elkaar gescheiden en ontstaan daardoor eigenlijk garageboxen, dan worden deze plaatsen meegerekend voor 0,5 parkeerplaats. 2.3 Planvorming Voor de gemeente zijn drie juridische instrumenten beschikbaar om parkeernormen dwingend te kunnen opleggen: 1. Bestemmingsplan; 2. Gebruiks-omgevingsvergunning (art. 2:12, lid 1, sub a onder 3Wabo); 3. Bouwplantoetsing voor nieuwbouw of verbouw (uitbreiding) binnen een vigerend bestemmingsplan aan de hand van artikel van de Bouwverordening Bestemmingsplannen en gebruiks-omgevingsvergunning (art. 2:12 lid sub a onder 3 Wabo) Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de juridische regelgeving gewijzigd. Tot nu toe werkten de parkeernormen door via art van de Bouwverordening. Dit artikel maakt deel van de zogenaamde stedenbouwkundige bepalingen van de Bouwverordening, die per 1 juli 2013 komt te vervallen, of op het moment dat er nieuwe bestemmingsplannen worden vastgesteld. De bedoeling is dat het bestemmingsplan een uitputtende regeling kan geven voor de planologisch-stedenbouwkundige bouwvoorschriften, zonder aanvullingen vanuit de Bouwverordening. Het is thans reeds mogelijk om parkeernormen in bestemmingsplannen op te nemen (bijvoorbeeld door verwijzing naar de vastgestelde Parkeernormennota). Er bestaan echter nog wel de nodige vragen over de precieze wijze waarop dit mogelijk is. In de praktijk bestaat de wens om de in een bestemmingsplan op te nemen parkeernorm, gelijk aan de regeling in de bouwverordening, via beleidsregels verder uit te werken. Dit is echter bij regeling in een bestemmingsplan niet mogelijk. De VNG heeft aangegeven te bezien of en hoe de wet- en regelgeving op dit punt kan worden aangepast en verduidelijkt. In Maastricht wordt vooralsnog bij het

13 Pagina 10 opstellen van nieuwe bestemmingsplannen steeds verwezen naar de door de raad vastgestelde parkeernormennota. Voor gebieden, waarvoor nog geen nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld, geldt tot 1 juli 2013 nog steeds art van de bouwverordening Bouwverordening De parkeernormen vormen een uitwerking van hetgeen is bepaald in art van de bouwverordening (zie hieronder). Artikel Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen 1. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het parkeren of stallen van auto s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Deze ruimte mag niet over bemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van het gebouw, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer. 2. De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto s moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan: a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,80 meter bij 5,00 meter en ten hoogste 3,25 meter bij 6,00 meter bedragen; b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte -voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst- ten minste 3,50 meter bij 5,00 meter bedragen. 3. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. 4. Het bevoegd gezag kan de (bouw)omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste en het derde lid: a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien. De minimum parkeernorm is de voor de gemeente Maastricht gewenste parkeernorm. De gemeente kan een vrijstelling van deze minimumparkeernorm voor een bouwplan verlenen op basis van artikel lid 4 van de Bouwverordening. Het verruimen van de normen is mogelijk tot aan een maximumparkeernorm.

14 Bijlage 1: Parkeernormen Maastricht Pagina B1-1

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Parkeernormen in bestemmingsplannen

Parkeernormen in bestemmingsplannen Parkeernormen in bestemmingsplannen 1 Inleiding Bij het opstellen van bestemmingsplannen en de bouwverordening worden parkeernormen gehanteerd als norm voor het minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

Hoogte van de parkeernormen

Hoogte van de parkeernormen Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

nota parkeernormering

nota parkeernormering nota parkeernormering Gemeente Hardenberg afdeling Infrastructuur en Gebouwen sectie Verkeer en Vervoer versie 12 april 2007 1. inleiding Bij alle nieuw- of verbouwprojecten van woningen, winkels, bedrijven,

Nadere informatie

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 78 Bijlage 5 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraag 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Afdeling Beheer Openbare Ruimte Michael Woerden Februari 2008 pagina 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belang parkeren 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Inhoud notitie 3 2 Huidig

Nadere informatie

Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven

Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer en openbare ruimte Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding voor nieuwe parkeernormen 2 1.2 Wat is een parkeernorm? 2 1.3 Juridische

Nadere informatie

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 Bijlage 1 Parkeren Wonen woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 woning midden > 350 m3 maar < 450 m3 woning 1,38 1,60 1,81 0,32 woning klein < 350 m3 woning 1,17 1,38 1,49 0,32 appartement groot

Nadere informatie

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016 Nota Bouwen & Parkeren 2011-2016 Inleiding Parkeerdruk en parkeeroverlast behoren tot de meest voorkomende klachten van bewoners in Den Helder. De mate waarin de overlast wordt ervaren verschilt per wijk,

Nadere informatie

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo ), de Woningwet, de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel

Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel Versie 4 Definitief Vastgesteld door de gemeenteraad van Gemeente Gemert-Bakel 21-11-2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Visie... 1 2. Beleid in hoofdlijnen...

Nadere informatie

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan:

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan: Parkeernormen 1 Parkeren personenauto s 1.1 Bruikbaarheid parkeerplaats Tot een parkeerplaats bedoeld in deze parkeernormen wordt verstaan: bij haaks parkeren: een verhard vak van ten minste 5,00 meter

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling 1 Parkeernorm In dit hoofdstuk zijn de tabellen opgenomen waarin wordt aangegeven welke parkeernorm voor welke functie van toepassing is. Er wordt gewerkt met een minimum en een maximum norm. De minimale

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. Parkeerbeleidsplan (Parkeernota 2008) -1-

Nota Parkeernormen. Parkeerbeleidsplan (Parkeernota 2008) -1- Parkeerbeleidsplan (Parkeernota 2008) -1- -2- Inhoudsopgave 1. Aanleiding 5 2. Autobezit groeit 7 3. Doelstelling 9 4. Hellendoorn in cijfers 11 5. Visie parkeernormering 13 5.1. Gebiedsindeling 13 5.2.

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Amersfoort 2009. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer

Nota Parkeernormen Amersfoort 2009. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer Nota Parkeernormen Amersfoort 2009 Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer Nota Parkeernormen Amersfoort 2009 Colofon Samensteller Walter Prot Met dank aan alle externen en

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Druten

Nota Parkeernormen Gemeente Druten Pagina 1 van 14 Nota Parkeernormen Gemeente Druten Colofon Titel: Vastgesteld door: Vastgesteld op: Nota parkeernormen Gemeente Druten Gemeenteraad Pagina 2 van 14 1. Inleiding In juli 2006 heeft het college

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

Bijlagen bij Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009

Bijlagen bij Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Bijlagen bij Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 (de volgende bijlagen 1 t/m 8 zijn opgenomen ter informatie en vormen geen onderdeel van de beleidsregels) 1. Beleidsnota Parkeerbijdrageregeling

Nadere informatie

Bijlage 5 Parkeernormen

Bijlage 5 Parkeernormen Bijlage 5 Parkeernormen In onderstaande tabel zijn de parkeernormen voor de kom van Bathmen opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in functies en bruto vloer oppervlak (BVO). Tabel parkeernormen functie

Nadere informatie

Gemeente Uden Gemeente Veghel. Parkeernormen Eindrapport

Gemeente Uden Gemeente Veghel. Parkeernormen Eindrapport Gemeente Uden Gemeente Veghel Parkeernormen Eindrapport Gemeente Uden Gemeente Veghel Parkeernormen Eindrapport Datum 24 oktober 2006 UDN006/Sps/0096 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

[XI Informatie Zienswijzen I wensen en bedenkingen Peilen van gevoelens

[XI Informatie Zienswijzen I wensen en bedenkingen Peilen van gevoelens Datum Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. RM W9-0098 Contactpersoon: Caroline Jacobs Email: C.G.Jacobs@bergenopzoom.nl Tel: 01 64-277402 Onderwerp Nota Parkeemonnering

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Asten

Nota Parkeernormen Gemeente Asten Nota Parkeernormen Gemeente Asten 2011 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 20 december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPPENLIJST... 4 2. INLEIDING... 6 2.1 AANLEIDING... 6 2.2 ACHTERGROND... 6 2.3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk 1. Woningen Wonen eenheid centrum overloopgebied rest bebouwde kom totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers Woningen duur pp/woning 1,5

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen, 03-09-2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad Notitie Aan: Van: - Gemeente Loenen - Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen B.V. SAB Amsterdam BV, Contactpersoon: dhr. E. de Bos datum: 22-03-2010 betreft: Parkeren op locatie Kroon in Loenen aan de Vecht

Nadere informatie

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland projectnummer 26830.00.00 opdrachtgever Gemeente Lansingerland contactpersoon Dhr. R. van Noortwijk projectleiding Dhr. P. Veenbrink corsa nr. T14.06812 SOAB Breda,

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeernormen naar categorie

Parkeernormen naar categorie en naar categorie Uitgangspunt Het in de parkeernormen aangegeven aandeel voor moet altijd toegankelijk en beschikbaar zijn en blijven ten behoeve van het parkeren van van het betreffende object. Het is

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard

BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard Versie 19 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...1 2. Parkeerkencijfers

Nadere informatie

Bijlagen Nota Parkeernormen

Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlage 1. Verklarende woordenlijst 2 Bijlage 2. Literatuurlijst 3 Bijlage 3. Tekst uit de Parkeernota over parkeernorm 4 Bijlage 4 Overzicht fietsparkeernormen 5 Bijlage 5.

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

M.B. Büter Aletta Jacobsdreef 86 2135 NB Hoofddorp. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Büter,

M.B. Büter Aletta Jacobsdreef 86 2135 NB Hoofddorp. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Büter, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam M.B. Büter Aletta Jacobsdreef 86 2135 NB Hoofddorp Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte heer Büter, Op 14 maart 2016 hebben

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. gemeente Uitgeest

Nota Parkeernormen. gemeente Uitgeest Nota Parkeernormen gemeente Uitgeest int13.2400 Afdeling Ruimte augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Juridisch kader... 4 3. Parkeernormen Uitgeest... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Categorieën...

Nadere informatie

PARKEERBELEID ANNO 2007

PARKEERBELEID ANNO 2007 PARKEERBELEID ANNO 2007 Dag van Verkeer en Mobiliteit 12.00-12.45 uur WWW.XTNT.NL 1 november 2007 INHOUD 1. Parkeerdrukte in woonwijken: parkeercapaciteit uitbreiden of andere maatregelen toepassen? 2.

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011 Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 211 versie gebaseerd op huidige stand van het plan volgens normering gemeente Leusden EXCLUSIEF Hamersveld: Voorziet volledig in

Nadere informatie

Nota parkeernormen Evaluatie en aanscherping

Nota parkeernormen Evaluatie en aanscherping Nota parkeernormen Evaluatie en aanscherping Vastgesteld door de gemeenteraad, 31 oktober 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Trends 5 1.3 Doelstelling 6 1.4 Leeswijzer 6 2. Evaluatie

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. Afdeling Verkeer en Vervoer. 2e VERSIE

Nota Parkeernormen. Afdeling Verkeer en Vervoer. 2e VERSIE Nota Parkeernormen 2008 Afdeling Verkeer en Vervoer 2e VERSIE Colofon Titel Parkeernormennota 2008 2 e versie Auteurs Cor van der Klaauw / Marcel Meijer / Nienke de Jong Lay-out Jaap Valkema / Jos Vrieling

Nadere informatie

nhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1: gebiedsindeling Bijlage 2: parkeernormen Bijlage 3: aanwezigheidspercentages

nhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1: gebiedsindeling Bijlage 2: parkeernormen Bijlage 3: aanwezigheidspercentages nhoudsopgave Begrippenlijst... 1 1. Inleiding... 3 1.1 De nota parkeernormen Waalwijk... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Waarom een parkeernormennota?... 4 2.1 Vervallen stedenbouwkundige bepalingen uit bouwverordening

Nadere informatie

Parkeren, verbindende schakel in ruimtelijke ontwikkelingen. Sjoerd Stienstra, Stienstra Adviesbureau Frans Bekhuis, CROW/ KpVV

Parkeren, verbindende schakel in ruimtelijke ontwikkelingen. Sjoerd Stienstra, Stienstra Adviesbureau Frans Bekhuis, CROW/ KpVV Parkeren, verbindende schakel in ruimtelijke ontwikkelingen Sjoerd Stienstra, Stienstra Adviesbureau Frans Bekhuis, CROW/ KpVV 16 mei 2013 2 Inhoud 1. Parkeren en maatschappelijk-ruimtelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Uitgangspunten

1. Aanleiding. 2. Uitgangspunten 1. Aanleiding Door het parkeren nadrukkelijk te toetsen en de juiste parkeernorm zo vroeg mogelijk in het planproces te bepalen wordt parkeeroverlast voorkomen en wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

Nadere informatie

Nota Parkeernormen auto en fiets. Gemeente Cuijk

Nota Parkeernormen auto en fiets. Gemeente Cuijk Gemeente Cuijk Nota Parkeernormen auto en fiets Gemeente Cuijk Bijlage 4 bij Parkeernota Cuijk 2016-2023 HTPP Nota Parkeernormen auto en fiets gemeente Cuijk Pagina 1 van 18 VERANTWOORDING Titel: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 Inleiding In deze beleidsregel wordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van beroep en bedrijf aan huis beschreven.

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen INLEIDING + LEESWIJZER 3 Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen Inleiding Weinig aspecten in gemeentelijk mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en controverse op als parkeren. Bij parkeren

Nadere informatie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie Memo Aan: Bob Konings Van: Bas Kippers Datum: 12 september 2012 Kenmerk: 12ini02306 Onderwerp: Parkeerbalans Fabrieksterrein in het Industriepark Gemeentelijke parkeernorm Het Fabrieksterrein (bijlage

Nadere informatie

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD STAATSBOSBEHEER BUITENZAKEN 22 januari 2014 076527874:0.2 Definitief D01011.000809.01000 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door de raad in juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 1.2 Wat hebben

Nadere informatie

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse Parkeerbalans Hotelontwikkling De Smid Epse 1. INLEIDING is voornemens om langs de Deventerweg, ter plaatse van het huidige restaurant De Smid een hotelontwikkeling tot stand te brengen. In deze notitie

Nadere informatie

Beleidsregels parkeernormen Leiden

Beleidsregels parkeernormen Leiden Beleidsregels parkeernormen Leiden Door burgemeester en wethouders vastgesteld op 28 februari 2012. Gemeente Leiden Inhoud I. Inleiding.3 II. Omschrijving en doel..5 III. Beleidsregels 6 IV. Toelichting

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Parkeerbeleid in Kortrijk

Parkeerbeleid in Kortrijk Parkeerbeleid in Kortrijk 25 februari 2014 Kortrijk oppervlakte: 80,03 km² bevolking: 75.087 huishoudens: 32.564 scholen kleuter & basis: 35 9.080 middelbaar: 24 10.950 hoger onderwijs: 3-9.604 economie

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

ONTWERPNOTA PARKEERNORMEN DEN HAAG. 29 juni 2011. Gemeente Den Haag. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer

ONTWERPNOTA PARKEERNORMEN DEN HAAG. 29 juni 2011. Gemeente Den Haag. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer ONTWERPNOTA PARKEERNORMEN DEN HAAG 29 juni 2011 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer In digitale vorm is deze nota opgemaakt om DUBBELZIJDIG te worden afgedrukt. Bij enkelzijdig

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

Zorgcluster De Volgerlanden

Zorgcluster De Volgerlanden Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren Projectorganisatie De Volgerlanden Maart 2010 Definitief Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren dossier : C5394-01.002 registratienummer

Nadere informatie

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2 Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG uw kenmerk 201402320/1 IR2 uw brief van zaaknummer behandeld door 3 oktober 2014 784411 Esther van Baren doorkiesnummer e-mail (0318) 68 03 15 info@ede.nl

Nadere informatie

Hoek Hokkelstraat-Liempdseweg

Hoek Hokkelstraat-Liempdseweg Hoek Hokkelstraat-Liempdseweg bestemmingsplan Hoek Hokkelstraat-Liempdsew eg (vastgesteld) Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

EVENWICHT IN PARKEREN

EVENWICHT IN PARKEREN EVENWICHT IN PARKEREN Parkeerbeleidsplan gemeente Leeuwarden april 2005 EVENWICHT IN PARKEREN Gemeentelijk Parkeerbeleidsplan 2 INHOUD 2 SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Doel 9 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Beleidsregels wonen met mantelzorg Gemeente Emmen 2013

Beleidsregels wonen met mantelzorg Gemeente Emmen 2013 Beleidsregels wonen met mantelzorg Gemeente Emmen 2013 1. Achtergronden 1.1. Initiatiefvoorstel Het CDA heeft op 15 juni 2012 een initiatiefvoorstel ingediend over kangoeroewonen/mantelzorgwonen. De strekking

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

~atwijk 7.. 7. 0; o 2 FEB 2010. h ~ o Intern advies RO,WW o Extern advies geen. Ove~nkomsti 9 het voorstel besloten. Voorstel

~atwijk 7.. 7. 0; o 2 FEB 2010. h ~ o Intern advies RO,WW o Extern advies geen. Ove~nkomsti 9 het voorstel besloten. Voorstel Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer Status : Openbaar Datum Afdeling Medewerk(st)er : Openbare Werken : mevrouw A.C.B. delangen Paraaf medewerk(st)er: Raad: OR: :Ja : Nee Telefoonnummer

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Centrumplan Oosterhaar

Centrumplan Oosterhaar Centrumplan Oosterhaar Verkeerskundige aspecten Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 8 oktober 2010 Verantwoording Titel : Centrumplan Oosterhaar Subtitel : Verkeerskundige aspecten Projectnummer

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Amersfoort 2009. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer

Nota Parkeernormen Amersfoort 2009. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer Nota Parkeernormen Amersfoort 2009 Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer Nota Parkeernormen Amersfoort 2009 Colofon Samensteller Walter Prot Met dank aan alle externen en

Nadere informatie

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Parkeerplan Gent 2020 Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Inhoudstabel 1. Algemeen 2. Doelstelling Parkeerplan 3. Fietsparkeerbeleid 4. Autoparkeerbeleid 5. Park & Ride 6. Parkeerrichtlijnen 7. Parkeermakelaar

Nadere informatie

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Zienswijzennota Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 21 januari 2015 GemHG\Intern\17599 Zaaknr: HG 12838 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie