Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen"

Transcriptie

1 CONGRES VOOR LERARENOPLEIDERS 2016 Professionaliseren IN en DOOR onderzoek We kunnen veelwetend zijn door andermans kennis maar we kunnen niet wijs zijn door andermans wijsheid." Montaigne Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Deadline 15 oktober 2015 Het Congres voor Lerarenopleiders 2016 dat op uitnodiging van de Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) en Nederland (VELON) georganiseerd wordt, vindt plaats op donderdag 4 en vrijdag 5 februari 2016 aan de Vrije Universiteit Brussel. Het congres wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO). Het congres is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het opleiden en/of professionaliseren van leraren: opleiders in lerarenopleidingen, opleiders in scholen, betrokkenen bij professionalisering van leraren en lerarenopleiders, en leidinggevenden, politici en beleidsmakers. De congresorganisatie nodigt lerarenopleiders en onderzoekers van hogescholen, centra voor volwassenenonderwijs, universiteiten, opleidingsscholen, landelijke expertisecentra en andere instellingen in Vlaanderen en Nederland uit om deel te nemen aan het Congres voor Lerarenopleiders. We waarderen het als deelnemers binnen één van de zes zichtlijnen een inhoudelijke bijdrage leveren. Daarvoor worden centraal naast de keynote sessies en algemene inleiding vijf rondes met parallelsessies georganiseerd. De bijdragen tijdens de parallelsessies hebben een verschillend karakter. Er is ruimte voor het presenteren van onderzoek (papers, symposia, posters), voorbeeldmatige opleidingspraktijken (workshops, posters) en ontwikkelplannen (posters, workshops). We willen de ruimte tot dialoog optimaliseren door ook de mogelijkheid te geven om een debat over een actuele topic, gelinkt met het congres, te organiseren.

2 Professionaliseren IN en DOOR onderzoek Onderzoek doen is een krachtige motor voor leren en professionaliseren. Wat geldt voor leraren, geldt des te meer voor opleiders. Professioneel leren IN en DOOR onderzoek verdient dan ook een belangrijke plaats in de lerarenopleiding en schept bovendien voorwaarden voor een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding en voor de verdere professionalisering. Bij voorkeur berusten beide op studie van de praktijk, gebruik van empirische bronnen, en zijn ze gericht op het onderzoekend ontwerpen van onderwijs door creatieve productie en evaluatie van inzichten en oplossingen die bruikbaar zijn voor de eigen praktijk. Professionaliseren IN en DOOR onderzoek betekent dat men als individu en/of als team de regie over de eigen professionele ontwikkeling in handen neemt. Onderzoekende lerarenopleiders werken vaak in een team. Waarom zou je als (beginnende) lerarenopleider geen onderzoekend team vormen samen met collega s, binnen de eigen lerarenopleiding, samen met partnerscholen, of nog ruimer? Het thema Professionaliseren IN en DOOR onderzoek is ruim en omvat verschillende onderzoekstradities en -thema s: de lerarenopleider als onderzoekssubject of als onderzoeker; lerarenopleiders onderzoeken hun eigen praktijk; (collaboratief) praktijkonderzoek door opleiders, studenten en/of lerarenteams gericht op het leren van leerlingen; onderzoek over de lerarenopleiding; onderzoek gericht op het ontwerpen van leeromgevingen: leermaterialen, leerstrategieën, leerstijlen. Het Congres voor Lerarenopleiders 2016 focust op de volgende zichtlijnen: Zichtlijn 1: Identiteit van de lerarenopleider als onderzoeker Behalve dat lerarenopleiders leraar (in het hoger onderwijs) zijn, hebben ze bijkomende specifieke rollen. Ze zijn in essentie leraar van leraren en daarenboven wordt verwacht dat ze ook onderzoeker zijn van onder meer hun eigen praktijk. De identiteitsontwikkeling als onderzoeker is echter nog in ontwikkeling. Het is voor de VELOV en VELON prioriteit om aandacht te besteden aan de verruimde identiteitsontwikkeling van de lerarenopleider. Inzetten op de rol van lerarenopleider als onderzoeker draagt hiertoe bij. Wie ben ik als onderzoekende lerarenopleider? Hoe informeert en verrijkt het doen van onderzoek de opleidingspraktijk en het handelen van de lerarenopleider? De uitdaging ligt in het opleiden vanuit en in het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Er kan potentieel een spanning optreden tussen de individuele professionele ontwikkeling van de lerarenopleider, in lijn met zijn/haar eigen normatieve opvattingen over opleiden, en de richting die het opleidingsteam of de opleidingsinstelling wil uitgaan. Hoe gaan we daarmee om? Zichtlijn 2: Praktijkonderzoek door (toekomstige) leraren De laatste decennia werd steeds meer nadruk gelegd op de rol van de leraar als praktijkonderzoeker en het belang om het voorbereiden op deze rol in de opleiding te integreren. Dit idee is niet nieuw. In het begin van de vorige eeuw wees Dewey er al op dat de leraar best een rol als actief onderzoeker kan opnemen. Toch zijn opleidingen nog zoekend naar de beste manier om het leren onderzoeken en het uitvoeren van praktijkonderzoek op de meest zinvolle manier te integreren in de praktijk van de opleiding. Hoe stimuleren we een onderzoekende houding bij studenten? Hoe maken we hen

3 competent als leraar-onderzoeker om het leren van leerlingen te optimaliseren? Welke eigen competenties moeten we verder ontwikkelen om de studenten hierbij optimaal te begeleiden? Ook voor de professionalisering van leraren wordt praktijkonderzoek steeds meer ingezet. Onder welke voorwaarden kunnen studenten leren door de praktijk te onderzoeken en curriculummaterialen te ontwerpen, met ruime aandacht voor vakdidactische materialen en doordachte ICT-integratie? Zichtlijn 3: Opleidingspraktijk verbeteren door onderzoek Met de toenemende aandacht voor praktijkonderzoek in de opleiding van leraren, krijgt congruent opleiden een nieuwe invulling. Als van studenten in de opleiding en leraren op de werkvloer wordt verwacht dat ze hun praktijk onderzoekend verder ontwikkelen en ontwerpen, is het evident dat dat ook van opleiders wordt verwacht. Onderzoek van de opleidingspraktijk door opleiders neemt verschillende vormen aan. Van teams van opleiders die collaboratief praktijkonderzoek uitvoeren met het oog op het verbeteren van de opleiding tot individuele opleiders die een doctoraat maken. Welke invulling geven individuele lerarenopleiders of opleidingsteams aan onderzoek en het onderzoekend ontwerpen van onderwijs? Zijn ze klaar om deze rol op te nemen? Wat zijn succesfactoren? Welke ondersteuning is nodig? De individuele professionele ontwikkeling van de lerarenopleider (bijv. in self-study onderzoek) beoogt ook een proces van ontwikkeling binnen de opleiding te stimuleren. Hoe kunnen de nieuw verworven competenties van de opleider-onderzoeker optimaal ingezet worden in het team? Wat zijn noodzakelijke condities hiervoor? Wat impliceert dit voor de thema s waarrond gewerkt wordt in een professionaliseringstraject? Wie definieert deze thema s? Wie is eigenaar ervan? Zichtlijn 4: Leraren, opleiders en onderzoeksinstituten nieuwe teamverbanden en nieuwe praktijken Academisch wetenschappelijk onderzoek, praktijkgericht onderzoek, praktijkonderzoek en de onderwijspraktijk: gescheiden werelden die dichter bij mekaar komen? Hoe kunnen we dit uitbouwen en optimaal laten renderen? Lerarenopleiders hebben een voortrekkersrol te spelen. Het zijn echte bruggenbouwers die werelden samenbrengen, zowel door toekomstige leraren op te leiden voor praktijkonderzoek, en leraren erbij te ondersteunen als door zelf het goede voorbeeld te geven. Intussen zijn samenwerkingsverbanden ontstaan waarin verschillende partijen, ieder met hun eigen rol en ieder met het oog op de productie van een eigen type op onderzoek gebaseerde kennis. Welke rollen hebben de verschillende actoren in dergelijk onderzoek? Wat levert het op aan (type) kennis en aan professionalisering en praktijkverbetering? Zichtlijn 5: Impact van onderzoek in het werkveld Ondanks vele inspanningen blijft de kloof tussen onderzoek en werkveld nog steeds bestaan. Leraren(opleiders) hebben vaak het gevoel dat empirische resultaten niet toepasbaar of relevant zijn voor de dagelijkse praktijk. Omgekeerd begrijpen onderzoekers niet waarom hun resultaten de praktijk niet weten te overtuigen. Is die kloof effectief zo groot als deze stereotypering voorstelt? Wat levert onderzoek nu op voor de dagelijkse praktijk? Bieden onderzoekende teams een soelaas om onderzoek te vertalen naar de praktijk en dragen ze effectief bij aan een betere opleiding?

4 Worden onderzoekende (toekomstige) leraren betere leraren aan bijvoorbeeld Academische Opleidingsscholen (Nederland) of Onderzoekende Scholen (Vlaanderen)? Ontwikkelen leerlingen zich optimaler? Last but not least: hoe gaat het onderwijsbeleid om met resultaten uit onderzoek en welke implicaties heeft dit? Zichtlijn 6: Divers Sluit w bijdrage niet aan bij de vorige zichtlijnen, maar is het wel relevant voor het opleiden van toekomstige leraren, dan nemen we ze in overweging. Voorstellen voor congresbijdragen We nodigen iedereen uit om een innoverende en voor lerarenopleiders relevante inhoudelijke bijdrage te leveren aan het Congres voor Lerarenopleiders Naast een actieve aanwezigheid kan deze bijdrage bestaan uit: Presentaties met gelegenheid tot het stellen van vragen: Onderzoekspresentatie: individueel of als symposium Good practice Interactieve sessies met inbreng van het publiek: Begeleide posterpresentatie Ontwikkelplan Debat Leergemeenschap Deze presentatievormen worden hier nader getypeerd, waarbij specifieke eisen zoals ze gelden voor het indienen van een voorstel beschreven worden. Daarnaast wordt informatie gegeven over de presentatie tijdens het congres. Onderzoekspresentatie: individueel of als symposium In een individuele onderzoekspresentatie wordt verslag gedaan van een afgerond onderzoek, uitgevoerd in de context van de lerarenopleiding. Een voorstel voor een onderzoekspresentatie kan individueel (een paper) of als onderdeel van een symposium (drie papers) worden ingediend. Tijdens het congres: per parallelsessie (75 minuten) worden drie onderzoekspresentaties gehouden (10-15 minuten). Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van een discussie. De ruimte voor discussie is mede afhankelijk van de lengte van de presentatie. Elke parallelsessie heeft een zaalvoorzitter die de tijd bewaakt en de discussie leidt. Een symposium bestaat uit drie samenhangende onderzoekspresentaties (papers). Tijdens de presentaties worden de aanpak en opbrengst van (afgerond) onderzoek binnen of over de lerarenopleiding over een vergelijkbaar thema toegelicht, met aansluitend inhoudelijke feedback van een discussiant, uitmondend in discussie. Een voorstel voor een symposium wordt als geheel ingediend. De indieners kiezen zelf een voorzitter en een discussiant voor het symposium. Tijdens het congres: een symposium duurt maximaal 75 minuten. Dit betreft tijd voor de onderzoekspresentaties (10-15 minuten per paper) en tijd voor de bespreking door de discussiant, gevolgd door een discussie. De organisatoren van het symposium bepalen zelf hoe zij deze tijd verdelen over de verschillende onderdelen.

5 Good practice Een good practice of praktijkpresentatie is een presentatie gericht op kennismaking met een uitnodigend praktijkvoorbeeld dat al is uitgevoerd in de opleidingspraktijk van één of meer indieners. De nadruk ligt op wat werkt en waarom en het is een goed voorbeeld voor anderen. Een voorstel voor een praktijkpresentatie wordt individueel ingediend. Tijdens het congres: per parallelsessie van 75 minuten worden drie praktijkpresentaties geprogrammeerd. Een praktijkpresentatie duurt maximaal 15 minuten. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De ruimte voor discussie is afhankelijk van de lengte van de presentaties. Elke parallelsessie heeft een zaalvoorzitter die de tijd bewaakt en de discussie leidt. Interactieve posterpresentatie Een interactieve posterpresentatie heeft betrekking op voorgenomen of lopend onderzoek, voorgenomen of lopende nieuwe ontwikkelingen. De nadruk ligt op het bespreken van de stand van zaken en het vragen van feedback. Het onderzoek of idee wordt gepresenteerd op een poster van A1 formaat (portrait). Tijdens het congres: er worden postersessies georganiseerd waarin gelegenheid is de posters op te hangen en daarna te bespreken met belangstellenden. Per parallelsessie (75 minuten) worden maximaal vijf posters met een zoveel mogelijk samenhangend thema kort (5 minuten) gepresenteerd door de presentatoren. Na de presentaties in er gelegenheid voor discussie. Elke parallelsessie heeft een zaalvoorzitter die de tijd bewaakt, het globale thema inleidt en de discussie leidt. Ontwikkelplan Binnen een sessie voor ontwikkelplannen worden nieuwe ideeën voor de opleidingspraktijk ter discussie voorgelegd aan het publiek. De nadruk ligt op het uitwisselen van expertise aan de hand van de ingebrachte plannen. De indieners komen zelf met een uitdagende werkwijze die leidt tot interactie. Tijdens het congres: in één parallelsessie worden twee, zoveel mogelijk inhoudelijk samenhangende ontwikkelplannen ingebracht. Het plan wordt in maximaal 5 minuten voorgelegd. Daarna volgt interactie met en door het publiek. Elke parallelsessie heeft een zaalvoorzitter die de tijd bewaakt en de discussie leidt. Debat Tijdens een debat willen we de dialoog aangaan over actuele onderwijsproblematieken. Indieners geven een maatschappelijke onderwijsproblematiek op met een controversiële stelling die uitnodigt tot discussie. Deze stelling wordt onderbouwd en/of weerlegd door twee of drie presentatoren. Tijdens het congres: per parallelsessie worden twee debatten georganiseerd. Telkens wordt het thema met de stelling kort voorgesteld (5 minuten), waarna de presentatoren hun visie toelichten en beargumenteren (telkens 8 minuten). Dit kan onder de vorm van een TED talk. Daarna volgt interactie met en door het publiek.

6 Professionele leergemeenschap Samenwerken in professionele leergemeenschappen is erg effectief om aan professionele ontwikkeling te doen. We bieden leergemeenschappen, themagroepen of projectgroepen, van de VELON en VELOV of ruimer, de gelegenheid om een bijeenkomst van 75 minuten in te richten tijdens het congres. Netwerken die op deze wijze een actieve bijdrage wensen te doen geven de naam van hun netwerk op, met een korte omschrijving van het thema dat ze willen behandelen. De voorzitter nodigt de leden hiervoor uit. Tijdens het congres: een leergemeenschap staat open voor iedereen, zodat belangstellenden kunnen aansluiten, en mogelijk kan het netwerk tot een internationale groep uitgroeien. Formats Elk voorstel bevat de volgende informatie: Naam en adres van alle auteurs (deze worden niet naar de beoordelaars doorgestuurd met het oog op anonieme beoordeling van het voorstel) Titel van de bijdrage Keuze uit de zichtlijnen: 1) Identiteit van de lerarenopleider als onderzoeker; 2) Praktijkonderzoek door (toekomstige ) leraren; 3) Opleidingspraktijk verbeteren door onderzoek; 4) Leraren, opleiders en onderzoeksinstituten nieuwe teamverbanden en nieuwe praktijken; 5) Impact van onderzoek in het werkveld; 6) Divers. Keuze uit presentatievormen: 1) Onderzoekspresentatie: individueel of als symposium; 2) Good practice; 3) Interactieve posterpresentatie; 4) Ontwikkelplan; 5) Debat; 6) Leergemeenschap. Trefwoorden die de inhoud van de bijdrage beschrijven (minimaal één trefwoord, maximaal drie trefwoorden) Abstract (korte samenvatting van onderwerp, eventueel methode, resultaten), maximaal 200 woorden Korte beschrijving (maximaal 50 woorden) waarom deze presentatie goed past binnen het thema van het congres

7 Aanvullend voor onderzoekspresentaties: Voor elk paper (ook papers die deel uitmaken van een symposium) Een lopende tekst (maximaal 600 woorden, zonder referenties, tabellen, figuren mee te rekenen) geordend naar de volgende kopjes: o Inleiding; o Theoretisch kader; o Onderzoeksvraag; o Methode; o Resultaten; o Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk. Voor elk symposium: Een lopende tekst (maximaal 200 woorden, zonder referenties, tabellen, figuren mee te rekenen) met een inleidende toelichting op het thema van het symposium, geordend onder de volgende kopjes: o Doelstelling; o Wetenschappelijke en praktische relevantie; o Structuur van het symposium. o Daarna volgen de teksten van de papers zoals hoger beschreven. Vermelding van naam en adres van de voorzitter en de discussiant van het symposium (deze worden voor de review niet naar de beoordelaars doorgestuurd). Aanvullend voor good practices: Een lopende tekst (maximaal 600 woorden), geordend onder de volgende kopjes: o Onderwerp; o Context; o Doel; o Theoretische inbedding; o Praktische relevantie; o Opbrengst van een evaluatie van de praktijk. Aanvullend voor posterpresentaties: Een lopende tekst (maximaal 600 woorden, zonder referenties, tabellen, figuren mee te rekenen) geordend onder de volgende kopjes: o Inleiding; o Theoretisch kader; o Methode, aanpak; o Voorlopige of mogelijke resultaten. Aanvullend voor ontwikkelplannen: Een lopende tekst (maximaal 600 woorden, zonder referenties, tabellen, figuren mee te rekenen) geordend onder de volgende kopjes: o Inleiding; o Theoretisch kader; o Praktische relevantie; o Eventueel de te verwachten opbrengst.

8 Aanvullend voor debat: Een lopende tekst (maximaal 600 woorden, zonder referenties, tabellen, figuren mee te rekenen) geordend onder de volgende kopjes: o Inleiding; o Theoretisch kader; o Maatschappelijke en praktische relevantie; o Stelling(en) Vermelding van naam en adres van de moderator (deze wordt voor de review niet naar de beoordelaars doorgestuurd). Aanvullend voor leergemeenschap: Een korte voorstelling van de leergemeenschap, met het thema dat besproken zal worden en de voorziene werkvorm volstaat. Een abstract is hier niet relevant. Vermelding van naam en adres van de voorzitter. Het voorstel dat wordt ingediend zal in eerste instantie gebruikt worden voor beoordeling en selectie. Na acceptatie wordt de tekst ook opgenomen in de informatie voor de deelnemers van het congres. Indienen van voorstellen voor congresbijdragen Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 15 oktober Het indienen van een voorstel verloopt via de website van de VELOV, Alleen voorstellen die tijdig zijn ingediend via de genoemde website worden betrokken bij de selectieprocedure. Beoordeling Beoordeling van de voorstellen gebeurt anoniem door twee inhoudsdeskundigen. In geval van twijfel of onvoldoende overeenstemming beslist de congrescommissie. De uitkomst van de beoordeling luidt: 1) Geaccepteerd 2) Afgewezen De indieners van een voorstel ontvangen uiterlijk in de eerste week van december 2015 uitsluitsel over het resultaat van de beoordeling. Bij de beoordeling geldt ook de relatieve kwaliteit. Er wordt rekening gehouden met een maximum aantal presentaties per parallelsessie. In geval van acceptatie wordt verwacht dat de indiener zijn/haar bijdrage zal presenteren tijdens het congres op donderdag 4 of vrijdag 5 februari Sprekers worden NIET automatisch ingeschreven voor het Congres voor Lerarenopleiders Via de website dient u zich in te schrijven. Secretariaat Congres voor Lerarenopleiders 2016 Leids Congres Bureau Telefoon: +31(0)

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Deadline vrijdag 14 november 2014 Het Congres voor Lerarenopleiders 2015 dat op uitnodiging van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON) georganiseerd

Nadere informatie

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Deadline: woensdag 31 oktober 2018 Op 18 en 19 maart 2019 komen ruim 600 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Breda. Het thema Opleiden voor

Nadere informatie

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Deadline: vrijdag 18 januari 2019 Van 26 tot en met 28 juni 2019 vinden de Onderwijs Research Dagen (ORD) plaats bij de Open Universiteit, Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

OPROEP VOOR BIJDRAGE

OPROEP VOOR BIJDRAGE OPROEP VOOR BIJDRAGE 29 mei tot 31 mei 2013 Met groot genoegen nodigen we je uit om een voorstel tot bijdrage in te dienen voor de Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD 2013) met als thema Over-Waarderen.

Nadere informatie

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Deadline dinsdag 1 november 2016 Het Congres voor Lerarenopleiders 2017, dat op uitnodiging van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON) georganiseerd

Nadere informatie

VELOV - TOEKOMSTPLAN 2015-2018

VELOV - TOEKOMSTPLAN 2015-2018 VELOV - TOEKOMSTPLAN 2015-2018 VELOV, de beroepsvereniging voor lerarenopleiders in Vlaanderen, beoogt de ondersteuning van lerarenopleiders aan universiteiten, hogescholen, en centra voor volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen?

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Sanneke Bolhuis emeritus lector Fontys Lerarenopleiding senior onderzoeker Radboudumc zetel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Stuurgroep

Nadere informatie

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst)

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) 2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) Sluit aan bij actuele ontwikkelingen/vernieuwingen Het doel van het betoog is duidelijk geformuleerd Goede theoretische onderbouwing

Nadere informatie

Mondelinge presentatie of poster

Mondelinge presentatie of poster Mondelinge presentatie of poster 1 Mondelinge presentatie of posterpresentatie Heeft u een voorkeur voor een mondelinge of een posterpresentatie? Algemene informatie met betrekking tot mondelinge presentaties:

Nadere informatie

Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders

Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet, Thomas Smets, Katrine Patteet, Renaat Frans en Job De Meyere Waarom Edurama?

Nadere informatie

Expertopleiding Cultuur in de Spiegel

Expertopleiding Cultuur in de Spiegel Expertopleiding Cultuur in de Spiegel 2019-2020 Muzische lessen, schoolvoorstellingen, mediaprojecten, erfgoeduitstappen, rondleidingen in musea, culturele reizen, kunstenaars in de klas, artistieke workshops,

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study

Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Praktijkgericht W&T onderzoek door leerkrachten: een case study Martijn Weesing, ipabo Amsterdam Erna van Hest, Vrije Universiteit Amsterdam St. Jan School, Amsterdam EWT Conferentie, NEMO, 22 mei 2013

Nadere informatie

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Nieuwe ontwikkelingen en impulsen op sociaal, cultureel,

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan Juni 2013 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Aanzetten tot debat VIWTA-onderzoek over onderwijsonderzoek in Vlaanderen VLOR-advies OESO en Europese

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Studiedag Expertisenetwerk School of Education Brugge 21 oktober2010 Johan van Braak Johan.vanBraak@UGent.be Conclusies 1. Er is een kloof tussen onderwijsonderzoek

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

12. Kennisbenutting door onderzoek

12. Kennisbenutting door onderzoek 12. Kennisbenutting door onderzoek Kennisbenutting door onderzoek: Hoe zorg ik dat mijn onderzoek wordt gebruikt? Anje Ros Lector Leren en Innoveren, Fontys Wie ben ik Lector FHKE Leren & Innoveren AOS

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

ROOSTER MLI 2012-2013

ROOSTER MLI 2012-2013 ROOSTER MLI 2012-2013 Dit is het rooster voor MLI 2012-2013. Periode 1, 2 en 3 betreft het eerste jaar (cohort 2012) met lesdagen op donderdag. Periode 4 en 5 betreft het tweede jaar (cohort 2011) met

Nadere informatie

HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS

HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS VELONCONGRES 2017 J.J.DENGERINK@VU.NL 1 LERARENOPLEIDERS UIT Noorwegen NTNU Trondheim Engeland UEL London Schotland U Aberdeen Ierland U Limerick Vlaanderen

Nadere informatie

Wat leren lerarenopleiders* van conferentie-deelname?

Wat leren lerarenopleiders* van conferentie-deelname? Wat leren lerarenopleiders* van conferentie-deelname? Dr. ir. Quinta Kools, Dr. Rita Schildwacht Fontys Lerarenopleiding Tilburg, lectoraat professionalisering van leraren en lerarenopleiders context Conferentie

Nadere informatie

VELOV - BELEIDSPLAN

VELOV - BELEIDSPLAN VELOV - BELEIDSPLAN 2015-2018 VELOV, de beroepsvereniging voor lerarenopleiders in Vlaanderen, beoogt de ondersteuning van lerarenopleiders aan universiteiten, hogescholen, en centra voor volwassenenonderwijs

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

De waarde van de AOS in beeld. Anje Ros Lector, Fontys HKE Janneke van der Steen Onderzoeker, HAN Miranda Timmermans Lector, Pabo Avans

De waarde van de AOS in beeld. Anje Ros Lector, Fontys HKE Janneke van der Steen Onderzoeker, HAN Miranda Timmermans Lector, Pabo Avans De waarde van de AOS in beeld Anje Ros Lector, Fontys HKE Janneke van der Steen Onderzoeker, HAN Miranda Timmermans Lector, Pabo Avans Welkom Programma PO 13:30 Presentatie 14:00 Parallelsessies: posterpresentaties

Nadere informatie

Samen bouwen aan schoolontwikkeling

Samen bouwen aan schoolontwikkeling H og er o n d e r w ij s School ont wi kk ing el S c h o ol k Wer der e n An j e p a r ti pl a at so nd e r w ij s o n d e e rzo k Samen bouwen aan schoolontwikkeling Een werkmodel voor onderzoekssamenwerking

Nadere informatie

ONDERZOEK ALS EFFECTIEVE INTERVENTIE OM DE PRAKTIJK TE VERSTERKEN MARCO SNOEK

ONDERZOEK ALS EFFECTIEVE INTERVENTIE OM DE PRAKTIJK TE VERSTERKEN MARCO SNOEK ONDERZOEK ALS EFFECTIEVE INTERVENTIE OM DE PRAKTIJK TE VERSTERKEN MARCO SNOEK Onderwijs ontwikkeling 2 INHOUD Onderzoek als impuls voor onderwijsontwikkeling? Wat weten we over onderwijsontwikkeling? De

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

Bijlage 8.8: Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012)

Bijlage 8.8: Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012) Bijlage 8.8: Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012) Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012) en netwerk-leren (De Laat, 2012) verhogen de kans op succesvol leren in het kader van een

Nadere informatie

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 8, 9 en 0 juni 017 te Antwerpen Melline Huiskamp (Iselinge Hogeschool), Emmy Vrieling (Open Universiteit) en Iwan Wopereis (Open Universiteit) Titel: Waardevol

Nadere informatie

Hoe kijken leraren? Didiclass, onderzoek en wat daaruit volgt

Hoe kijken leraren? Didiclass, onderzoek en wat daaruit volgt Hoe kijken leraren? Didiclass, onderzoek en wat daaruit volgt Bijdrage aan de 5 e landelijke Didiclass-gebruikersdag 27 november 2009 Dr. Niels Brouwer Video s s van onderwijs: edutainment of onderzoeksmiddel?

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

ONDERZOEK ALS MIDDEL VOOR ONDERWIJSONTWIKKELING?

ONDERZOEK ALS MIDDEL VOOR ONDERWIJSONTWIKKELING? ONDERZOEK ALS MIDDEL VOOR ONDERWIJSONTWIKKELING? OVER KLOVEN EN BRUGGEN CVI CONFERENTIE 2017 MARCO SNOEK INHOUD Onderzoek als impuls voor onderwijsontwikkeling? Wat betekent dat voor de criteria voor goed

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJSONDERZOEK IN WISSELWERKING

PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJSONDERZOEK IN WISSELWERKING PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJSONDERZOEK IN WISSELWERKING Workshop op het Velon congres, 19 maart 2019 Peter Lorist (NRO) Lex Sanou (Regieorgaan SIA) Met medewerking van Lisette Munneke (Hogeschool Utrecht)

Nadere informatie

6 e schematherapiecongres:

6 e schematherapiecongres: Call for papers 6 e schematherapiecongres: Schematherapie: verleden, heden en toekomst 25 september 2015 Locatie: Hotel Casa 400 Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam (vlakbij station Amsterdam Amstel)

Nadere informatie

Samenwerking over lerarenopleidingen heen:

Samenwerking over lerarenopleidingen heen: Samenwerking over lerarenopleidingen heen: Hoe aspirant-leraren voorbereiden op inclusief lesgeven? Debbie De Neve, Ellen Vandervieren Overzicht Context Doel van het inclusietraject Verloop van het inclusietraject

Nadere informatie

Professionaliseren in Netwerken. Emmy Vrieling

Professionaliseren in Netwerken. Emmy Vrieling Professionaliseren in Netwerken Emmy Vrieling emmy.vrieling@ou.nl ü WAAROM? ü WAT? ü FACILITEREN ü AANBEVELINGEN Het Nieuwe Leren Wat is netwerkleren? Een vorm van professionalisering waarbij leraren

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

5,5. Betoog door S woorden 10 juli keer beoordeeld. Nederlands

5,5. Betoog door S woorden 10 juli keer beoordeeld. Nederlands Betoog door S. 1508 woorden 10 juli 2016 5,5 1 keer beoordeeld Vak Nederlands INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES & RESEARCH (IGSR) (email: igsr@uvs.edu) IGSR GEBOUW (STAATSOLIEGEBOUW), UNIVERSITEITSCOMPLEX,

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

PRODUCTIEVE WERKPLAATSEN ONDERWIJSONDERZOEK. WAT IS DE SLEUTEL TOT SUCCES?

PRODUCTIEVE WERKPLAATSEN ONDERWIJSONDERZOEK. WAT IS DE SLEUTEL TOT SUCCES? PRODUCTIEVE WERKPLAATSEN ONDERWIJSONDERZOEK. WAT IS DE SLEUTEL TOT SUCCES? Ditte Lockhorst, Gea Spaans, Anouke Bacx, Erna van Hest, Niels de Ruig, Annelies van Dijk Opzet sessie Intro Aanleiding werkplaatsen

Nadere informatie

Leren onderzoek doen in korte tijd: het kan!

Leren onderzoek doen in korte tijd: het kan! Leren onderzoek doen in korte tijd: het kan! Bob Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg Quinta Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg Mieke Lunenberg, Vrije Universiteit Amsterdam Samenvatting Onderzoek

Nadere informatie

De kracht van samenwerking

De kracht van samenwerking BRLO De kracht van samenwerking VELON-congres 13 maart 2018 info@brlo.nl Workshop Beroepsregistratie Lerarenopleiders: de kracht van samenwerking! 9.00-10.30 uur Anne Marie Klomp-Pardoel projectleider

Nadere informatie

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N -

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - Werkdocument 02.10.2002 1. Woord vooraf...2 2. Basiscompetenties...2 3. Karakterisering van de opleiding...2 4. Stage...3 5. Soorten opleidingen...3

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

Vragenlijst deelnemers Vlaams Lerend Netwerk STEM SO

Vragenlijst deelnemers Vlaams Lerend Netwerk STEM SO Vragenlijst deelnemers Vlaams Lerend Netwerk STEM SO 1. Persoonlijke gegevens Naam school:.. Provincie school: o Antwerpen o Limburg o Oost- Vlaanderen o Vlaams- Brabant o West- Vlaanderen Wat is je functie?

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen 2008. Omgaan met Diversiteit

Ronde van Vlaanderen 2008. Omgaan met Diversiteit Ronde van Vlaanderen 2008 Omgaan met Diversiteit Omgaan met diversiteit Diversiteitstest Referentiekader: omgaan met diversiteit Screeningsinstrument Doe de diversiteitstest! Vul de test individueel in.

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Lerarenopleiders professionaliseren in vraaggestuurd Samen Opleiden. VELON CONGRES 2018 Stokhof, Derks, & De Vries

Lerarenopleiders professionaliseren in vraaggestuurd Samen Opleiden. VELON CONGRES 2018 Stokhof, Derks, & De Vries Lerarenopleiders professionaliseren in vraaggestuurd Samen Opleiden VELON CONGRES 2018 Stokhof, Derks, & De Vries Context: regio Arnhem- Nijmegen Nieuwe rol instituutsopleider instituutsopleider als bruggenbouwer

Nadere informatie

Expertisenetwerk School of Education. Zomerschool Praktijkgericht Onderzoek voor lerarenopleiders. 5-7 september 2012 Leuven

Expertisenetwerk School of Education. Zomerschool Praktijkgericht Onderzoek voor lerarenopleiders. 5-7 september 2012 Leuven Expertisenetwerk School of Education Zomerschool Praktijkgericht Onderzoek voor lerarenopleiders 5-7 september 2012 Leuven Drie stenen in de kikkerpoel Situering, omschrijving en belang van praktijkgericht

Nadere informatie

Rollen en taken in Opleidingsschool Boss po. Bijlage 11. Kenniscentrum Talentontwikkeling

Rollen en taken in Opleidingsschool Boss po. Bijlage 11. Kenniscentrum Talentontwikkeling Rollen en taken in Opleidingsschool Boss po Bijlage 11 Kenniscentrum Talentontwikkeling Rollen en taken in Opleidingsschool Boss po De werkplekbegeleider De werkplekbegeleider begeleidt de student bij

Nadere informatie

De geestelijk verzorger als opleider: wat kunnen we leren van ontwikkelingen in het educatieve domein?

De geestelijk verzorger als opleider: wat kunnen we leren van ontwikkelingen in het educatieve domein? De geestelijk verzorger als opleider: wat kunnen we leren van ontwikkelingen in het educatieve domein? VGVZ conferentie 24 juni 2019 Gaby Jacobs Universiteit voor Humanistiek Hoogleraar Humanistisch Geestelijke

Nadere informatie

Veiligheid? Zoek het ff zelf uit!

Veiligheid? Zoek het ff zelf uit! De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) organiseert op in Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem haar tweejaarlijkse veiligheidscongres. Een terugtredende overheid, een grotere rol

Nadere informatie

Conferentie Netwerk Vrede, Veiligheid, en Ontwikkeling Donderdag 28 Mei 2009 Malietoren, Den Haag

Conferentie Netwerk Vrede, Veiligheid, en Ontwikkeling Donderdag 28 Mei 2009 Malietoren, Den Haag Conferentie Netwerk Vrede, Veiligheid, en Ontwikkeling Donderdag 28 Mei 2009 Malietoren, Den Haag 09.00 9.30 uur Ontvangst 9.30 10.00 uur Welkomstwoord, kennismaking en openingwoord door dagvoorzitter

Nadere informatie

C.1 Delen en deelnemen

C.1 Delen en deelnemen COLLEGIALE SAMENWERKING C.1 Delen en deelnemen De leraar levert een oplossingsgericht bijdrage aan algemene taken in het team en aan de onderwijskundige en pedagogische ontwikkeling van de school. De leraar

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

De kernopgaven bij het opleiden van leraren: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen, studenten en lerarenopleiders

De kernopgaven bij het opleiden van leraren: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen, studenten en lerarenopleiders De kernopgaven bij het opleiden van leraren: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen, studenten en lerarenopleiders Zichtlijn 6: Divers: Leergemeenschap Gerda Geerdink, Jeannette Geldens,

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Leiderschap. in een onderzoekende school

Leiderschap. in een onderzoekende school Leiderschap in een onderzoekende school Workshop Deel 1 Uw kijk op de onderzoekende school Deel 2 Onze kijk op de onderzoekende school: ons onderzoek en onze bevindingen Deel 3 Reflectie Uw kijk op de

Nadere informatie

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding Gebruikswijzer P- Reviews: Hoe kunnen de Reviews op een nuttige manier geïntegreerd worden in de lerarenopleiding? In deze gebruikswijzer bekijken we eerst een aantal mogelijkheden tot implementatie van

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Concept beleidsplan Opleidingsschool 1 Inhoud: 1. Personeel, functieomschrijving 2. Visie op de Opleidingsschool

Nadere informatie

VERBINDEN VAN ONDERZOEK EN ONDERWIJS

VERBINDEN VAN ONDERZOEK EN ONDERWIJS VERBINDEN VAN ONDERZOEK EN ONDERWIJS ONDERZOEK ALS BOUNDARY ACTIVITEIT OM DE PRAKTIJK TE VERSTERKEN EAPRIL SEMINAR 2017 MARCO SNOEK Onderwijs ontwikkeling 2 INHOUD Onderzoek als impuls voor onderwijsontwikkeling?

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Een project met de steun van het Departement Onderwijs

Een project met de steun van het Departement Onderwijs Een project met de steun van het Departement Onderwijs WAT is een Community of Practice? Een formeel georganiseerde groep mensen werkzaam in hetzelfde domein, die een belang of hartstocht delen en vanuit

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

The Low Lands Health Economists Study Group. LoLa HESG

The Low Lands Health Economists Study Group. LoLa HESG The Low Lands Health Economists Study Group LoLa HESG Universiteit Maastricht Silvia Evers Marike Hendriks Ties Hoomans Hans Severens Erasmus Universiteit Rotterdam Werner Brouwer Job van Exel Inhoud Wat

Nadere informatie

Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is. Waar ik steeds tegen aanloop is

Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is. Waar ik steeds tegen aanloop is Ik zou meer willen weten over. Ik ben niet zo gelukkig met.. Wat ik graag zou willen verbeteren is Waar ik steeds tegen aanloop is Wat ik eens zou willen uitproberen is.. Ik weet niet wat ik aan moet met.

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

VELOV conferentie 26 februari 2015 Wim Lauwers, Katrien Goossens, Leen Alaerts, Koen Crul, Lysbeth Jans, Lode Vermeersch, contact:

VELOV conferentie 26 februari 2015 Wim Lauwers, Katrien Goossens, Leen Alaerts, Koen Crul, Lysbeth Jans, Lode Vermeersch, contact: VELOV conferentie 26 februari 2015 Wim Lauwers, Katrien Goossens, Leen Alaerts, Koen Crul, Lysbeth Jans, Lode Vermeersch, contact: wim.lauwers@ucll.be ONDERZOEK VRAGEN EN KADER Hoe cultuureducatie integreren

Nadere informatie

Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen

Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen Opleiding Logopedie Voorstellen en ervaringen Wie? Welke opleiding? Inrichting afstudeerfase? Overzicht Historiek Plaats van de afstudeerfase binnen de opleiding

Nadere informatie

Dialoogregels. Wees zo open mogelijk. Wees nieuwsgierig. Neem de tijd die je nodig hebt, maar niet meer dan dat. Je hoeft geen mensen te overtuigen.

Dialoogregels. Wees zo open mogelijk. Wees nieuwsgierig. Neem de tijd die je nodig hebt, maar niet meer dan dat. Je hoeft geen mensen te overtuigen. Dialoogregels Wees zo open mogelijk. Wees nieuwsgierig. Neem de tijd die je nodig hebt, maar niet meer dan dat. Je hoeft geen mensen te overtuigen. Luister zo open mogelijk. Parkeer je oordelen. Leg de

Nadere informatie

Handleiding Startwijzer

Handleiding Startwijzer Handleiding Startwijzer Aan de slag met de Startwijzer VO De Startwijzer VO is een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

De onderzoekende leraar: kansen voor een kwaliteitsvolle vakgroepwerking Greet Decin en Ine Bogaerts

De onderzoekende leraar: kansen voor een kwaliteitsvolle vakgroepwerking Greet Decin en Ine Bogaerts De onderzoekende leraar: kansen voor een kwaliteitsvolle vakgroepwerking Greet Decin en Ine Bogaerts Praktijkonderzoek: wat en waarom? Praktijkonderzoek: wat? Praktijkonderzoek fundamenteel onderzoek MIJN

Nadere informatie

Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns

Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart 2015 12 februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns Even voorstellen.. Center of Expertise PM: samenwerking zeven hogescholen De Kempel,

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Professioneel werken aan een kwaliteitsvolle vakdidactiek. SoE kernproject

Professioneel werken aan een kwaliteitsvolle vakdidactiek. SoE kernproject Professioneel werken aan een kwaliteitsvolle vakdidactiek SoE kernproject 2009-2011 Projectdoelen (1) Kwaliteitsstandaard Vakdidactiek generiek, inspirerend, uitdagend (2) Twee sets vakdidactisch materiaal

Nadere informatie

Bouw je ideale school

Bouw je ideale school Bouw je ideale school Over samen vormgeven van ouderbetrokkenheid 17 oktober 2013 Alfred Bakker De ideale school Vroeger was het beter De ideale school De ideale school is een utopie De ideale school Bouwen

Nadere informatie

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT Meerwaarde voor onderwijs De Pijlers en de Plus van FLOT De vijf Pijlers: Cruciale factoren voor goed leraarschap Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief

Nadere informatie

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Raad Hoger Onderwijs 11 juni 2013 RHO-RHO-END-003t Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Een aanpak voor zelfevaluatie van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit door vwo-leerlingen bij onderzoek in de bètavakken Promotieonderzoek in kader van

Nadere informatie

Opleiden in de school Catent/KPZ

Opleiden in de school Catent/KPZ Opleiden in de school Catent/KPZ Startbijeenkomst Steunpunt (Academische) Opleidingsscholen PO-VO 10 juni 2014 Samen sparren, samen bedenken, samen doen 1 Agenda 1. Toelichting op Opleiden in de School:

Nadere informatie

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs met cc naar de cliënt Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs Wilt u uw beleid, onderzoek en onderwijs meer vraaggericht maken? Wilt u weten of u de

Nadere informatie

Twee Vlaamse professionaliseringsinitiatieven voor lerarenopleiders: het belang van onderzoek centraal!

Twee Vlaamse professionaliseringsinitiatieven voor lerarenopleiders: het belang van onderzoek centraal! Symposium Twee Vlaamse professionaliseringsinitiatieven voor lerarenopleiders: het belang van onderzoek centraal! Congres voor lerarenopleiders, 4 februari 2016 Inleiding Belang van professionalisering

Nadere informatie

Plan onderzoek OS Boss po Bijlage 7. Kenniscentrum Talentontwikkeling

Plan onderzoek OS Boss po Bijlage 7. Kenniscentrum Talentontwikkeling Plan onderzoek OS Boss po Bijlage 7 Kenniscentrum Talentontwikkeling Visie op Onderzoek in Opleidingsschool BOSS po Binnen OS BOSS po streven we ernaar om leerkrachten op te leiden die onderzoekend, intentioneel

Nadere informatie

Voorblad Bachelor Thesis Eerste beoordelaar: 6 Tweede beoordelaar: 8

Voorblad Bachelor Thesis Eerste beoordelaar: 6 Tweede beoordelaar: 8 Voorblad Bachelor Thesis 201-2018 Naam student: van Zijl, Nikki Studentnummer: 500822 Naam docentbegeleider: B van Tol Naam 2 e beoordelaar: N. Kool Datum: 1-2-2018 Handtekening docentbegeleider: Kans:

Nadere informatie