vermogensparaplufonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vermogensparaplufonds"

Transcriptie

1 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011

2 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011

3 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en Winst & Verliesrekening 92 Toelichting 93 Overige gegevens 110 Jaarcijfers 2011 Strategieën B. Acadian European Managed Volatility Strategy 116 D. Responsible Europe Strategy 123 M. Emerging Markets Equity Strategy 130 Q. Alliance Capital European Quality Strategy 138 S. Theta Hedge Funds Strategy 145 U. Geldmarkt Allocatie Strategy 153 V. CB Basis Strategy 160 W. CB Mid Strategy 167 X. CB High Strategy 174 D1. UDS Quantitative Pacific Equity Strategy 180 E1. AM Active Pacific Equity Strategy 187 H1. Fidelity European Equity Strategy 193 I1. RCM European SmallCap Strategy 199 K1. BlackRock EMU Government Strategy 206 L1. Aberdeen Diversified Bond Strategy 212 N1. RAM Government Strategy 218 O1. MS Euro Corporate Bond Strategy 224 P1. BM NA Fundamental Equity Strategy 230 Q1. BR North America Fundamental Growth Strategy 237 R1. LSV NA Managed Volatility Strategy 244 S1. Responsible North America Strategy 251 T1. Pacific Equity Strategy 257 U1. Emerging Markets Value Strategy 265 V1. Emerging Core Fundamental Strategy 272 W1. Western AM International AAA Government Strategy 279 X1. Aberdeen High Grade Low Duration Strategy 286 Y1. BNPP Tactical Allocation Strategy 293 Z1. PIMCO Bond Oppurtunities Strategy 299 A2. Alternative Allocation Strategy 305 B2. Rente & Valuta Strategy 311 C2. Dynamische Allocatie Strategy 319 D2. Grondstoffen Strategy 327 E2. IPM European Fundamental Strategy 335 Bijlage 343 3

4 4

5 Algemene gegevens Beheerder Bewaarder Accountant Juridisch adviseur Fiscaal adviseur VermogensParaplu Beheer BV Amstelplein HA Amsterdam Website: KAS-Trust Bewaarder VermogensParaplu BV Spuistraat 172 Postbus DB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 Postbus AB Amsterdam De Brauw Blackstone Westbroek N.V Claude Debussylaan MD Amsterdam KPMG Meijburg & Co Laan van Langerhuize DS Amstelveen 5

6 Structuur VermogensParapluFonds is gestructureerd als een fonds voor gemene rekening met deelnemingsrechten die zijn verdeeld in één of meer series. Per serie wordt belegd in separaat toegankelijke pools met geïndividualiseerde beleggingsstrategieën ( Strategie ). VermogensParapluFonds is een open-end beleggingsinstelling en kan besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Iedere belegger in VermogensParapluFonds is economisch gerechtigd tot een evenredig deel van het vermogen van VermogensParapluFonds dat behoort bij de serie deelnemingsrechten waarin hij belegt zulks naar rato van zijn aantal deelnemingsrechten. Het vermogen dat behoort bij een serie deelnemingsrechten wordt belegd in de bij die serie behorende Strategie. Een belegger kan binnen VermogensParaplu- Fonds beleggen in Strategieën die stuk voor stuk beheerd worden door (inter)nationale toonaangevende gespecialiseerde vermogensbeheer instellingen ("portefeuillemanagers"). Voor iedere Strategie wordt binnen de formulering van het beleggingsbeleid een nauw omkaderd beleggingsmandaat opgesteld dat recht doet aan de specifieke toegevoegde waarde van de portefeuillemanager. Door deel te nemen in een combinatie van Strategieën kan een beleggingsportefeuille worden samengesteld die volledig is afgestemd op het profiel en de doelstellingen van de individuele belegger. De flexibiliteit van VermogensParapluFonds maakt het daarnaast mogelijk de portefeuille op ieder moment efficiënt aan te passen aan (gewijzigde) omstandigheden. structuur vermogensparaplufonds De gekozen structuur biedt de belegger een effectieve toegang tot de meest toonaangevende portefeuillemanagers zonder de belemmering van hoge toegangsdrempels. Serie A Serie B Serie C Serie... Pool A Pool B Deelnemers VermogensParapluFonds Professionele beleggers Pool C Pool... De structuur van VermogensParapluFonds staat de mogelijkheid toe van nieuwe series deelnemingsrechten die beleggen in nieuwe Strategieën. Kostenstructuur Door de externe portefeuillemanagers wordt rechtstreeks een managementvergoeding in rekening gebracht bij de Pools. Door de beheerder wordt een service vergoeding in rekening gebracht bij de Pools. De service vergoeding per Pool was tot en met 30 juni 2011 vast percentage en is per 1 juli 2011 voor alle Pools gestaffeld. Hiermee worden de kosten van administratie, bewaarloon, selectie en monitoring van portefeuillemanagers, portefeuilleconstructie en monitoring van de fund of funds, bankkosten, verslaglegging, accountant, en (juridisch) advies, alsmede het uitgevoerde toezicht door de Bewaarder en de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet op het financieel toezicht bekostigd. Ter dekking van kosten samenhangend met de organisatorische verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving brengt de beheerder een directievergoeding in rekening bij elke Pool. 6

7 De Beheerder kan afspraken maken met fondsbeheerders en portefeuillemanagers over kortingen op de managementvergoedingen, zogenaamde rebates. De rebates komen toe aan de Pools. De overige kosten komen ten laste van de Pools, waaronder kosten samenhangend met de aan- en verkopen van beleggingen waaronder broker en bankkosten en kosten samenhangend met het beleid ten aanzien van stemrechten en gedrag. De oprichtingskosten van een nieuwe Pool worden rechtstreeks ten laste gebracht van de betreffende Pool. Voorts worden kosten verband houdende met bijvoorbeeld liquidatie of herstructurering als gevolg van wijzigende wet- of regelgeving, alsmede kosten verbandhoudende met, naar oordeel van Beheerder, bijzondere omstandigheden, naar evenredigheid gedragen door de Pools. Indien door de Pools transacties met gelieerde partijen worden gedaan zal dit tegen marktconforme tarieven plaatsvinden. Uitgifte en inkoop van participaties vindt plaats tegen de geldende intrinsieke waarde. Fiscale aspecten VermogensParapluFonds is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Omdat het fonds voor fiscale doeleinden als transparant wordt beschouwd worden de beleggingen en de beleggingsresultaten rechtstreeks toegekend aan de deelnemers in het fonds. Invloed van betekenis Het fonds en/of haar beheerder oefenen geen invloed van betekenis uit op het zakelijke en financiële beleid van uitgevende instellingen. Beleid ten aanzien van de uitoefening van stemrechten en -gedrag VermogensParaplu Beheer BV is beheerder van beleggingsinstellingen die direct beleggen in Europese en Amerikaanse ondernemingen. Deze beleggingsinstellingen hebben over het algemeen als doel waardevermeerdering op lange termijn. Hiertoe wordt de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan gespecialiseerde externe portefeuillemanagers, binnen een daartoe nauw omkaderd mandaat. Per beleggingsinstelling wordt door VermogensParaplu Beheer BV beoordeeld of uitvoering van het stembeleid onderdeel van het mandaat dient te zijn. Overwegingen hierbij zijn het te verwachten resultaat van uitoefening van stemrechten (kosten/baten) en de relevantie ten aanzien van het doel van de beleggingsinstelling (bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen). Voor het overige behoudt VermogensParaplu Beheer BV zich het recht toe stemrechten uit te (laten) oefenen op het moment dat zij dat in het belang acht van de deelnemers in haar fondsen. In de verslagperiode was het uitoefenen van stemrechten geen onderdeel van de met portefeuillemanagers overeengekomen beleggingsrichtlijnen. Ook zijn door de beheerder geen specifieke instructies met betrekking tot de uitoefening van stemrechten aan portefeuillemanagers gegeven en is door portefeuillemanagers geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid stemrechten uit te oefenen. Toezicht De Beheerder beschikt over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ("Autoriteit Financiële Markten") zoals bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a van de Wet op het financieel toezicht. VermogensParaplu Beheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en van De Nederlandsche Bank. VermogensParapluFonds en de binnen VermogensParapluFonds actieve series zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten. 7

8 Verslag van de Beheerder De beleggingenomgeving stond in het jaar 2011 voornamelijk in het teken van de Europese schuldencrisis. Het eerste kwartaal begon sterk met verrassend goede economische data en bedrijfscijfers. Vanaf juni nam de onzekerheid op kapitaalmarkten sterk toe als gevolg van de verheviging van de Europese schuldencrisis en de politieke impasse in Amerika over het verhogen van het schuldenplafond. De maatregelen en besluiten die op de diverse euro toppen werden genomen waren stappen in de juiste richting, maar konden de crisissituatie niet beëindigen. De aangekondigde overheidsbezuinigingen, het verschaffen van liquiditeit en het opkopen van obligaties door de ECB konden niet voorkomen dat de risicoperceptie van beleggers ten aanzien van zwakke eurolanden verslechterde. Risicovolle beleggingen stonden tegen deze achtergrond onder druk, staatsobligaties van hoge kredietkwaliteit vervulden hun rol van veilige haven vooral in het teken van de schuldenproblematiek De beleggingenomgeving stond in het jaar 2011 voornamelijk in het teken van de Europese schuldencrisis. Beleggers twijfelden aan de houdbaarheid van de schuldniveaus van diverse eurolanden en aan de effectiviteit van gezamenlijk gedragen maatregelen op Europees niveau. Ierland en Griekenland waren de eerste landen die door sterk stijgende kapitaalmarktrente in ernstige financieringsproblemen kwamen, gevolgd door Portugal. De maatregelen en besluiten die op de diverse euro toppen werden genomen waren stappen in de juiste richting, maar konden de crisissituatie vooralsnog niet beëindigen. De risicoperceptie van beleggers ten aanzien van zwakke eurolanden verslechterde ondanks diverse maatregelen, waaronder omvangrijke overheidsbezuinigingen. Zorgen over de financiële positie sloegen in de tweede helft van 2011 over naar Italië en Spanje. Renteniveaus van Zuid-Europese landen bereikten nieuwe records, waardoor deze landen steeds verder in de problemen raakten. Voor de ECB waren deze ontwikkelingen aanleiding om de steun op te voeren. Dit gebeurde onder andere door rechtstreeks staatsleningen van zwakke eurolanden op te kopen en omvangrijke liquiditeitsinjecties aan banken te verstrekken. In Amerika werd het vertrouwen in de kredietwaardigheid sterk beschadigd door de politieke impasse over het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond. Hoewel er uiteindelijk een akkoord werd bereikt, verlaagde kredietbeoordelaar S&P alsnog de rating van Amerika van AAA naar AA+. De afwaardering van AAA status van de VS door S&P zorgde paradoxaal genoeg voor een stijging van de dollar en een daling van de Amerikaanse kapitaalmarktrente. Dit is een indicatie dat de dollar en Amerikaanse staatsobligaties nog steeds gezien worden als vluchthaven in tijden van toenemende stress. europese groei zorgelijk, economisch beeld overige regio's positiever Het eerste kwartaal van 2011 begon sterk met verrassend goede economische data en bedrijfscijfers. In Europa vertoonde vooral de Duitse economie een krachtige groei, gestuwd door exportgroei en binnenlandse vraag. In de loop van het kwartaal hadden geopolitieke ontwikkelingen een (tijdelijke) negatieve invloed op de beleggingenomgeving. De onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika had een sterk opwaarts effect op de olieprijs en de aardbeving in Japan zorgde voor verstoringen in wereldwijde voorraadketens. Vanaf de tweede helft van het jaar namen de gevolgen van de Europese schuldenproblematiek toe voor de reële economie. In alle eurolanden was er sprake van een sterke daling van het vertrouwen, zowel van consumenten als producenten. Die daling is het sterkste in Spanje, Griekenland, Ierland en Portugal, waar huishoudens in een moeilijke financiële positie verkeren. Maar ook in de kernlanden is het vertrouwen sterk afgenomen. Consumenten waren hierdoor in de aanschaf van duurzame goederen terughoudend en bedrijven in het doen van grote investeringen. Daarnaast hadden forse overheidsbezuinigingen eveneens een 8

9 negatieve impact op de groei. Een aantal eurolanden kampte hierdoor met een recessie. Het economische beeld in andere regio's was beter. De Amerikaanse economie groeide in 2011 door. Om het economisch herstel niet te verstoren was de overheid terughoudend in haar bezuinigingsplannen. Tevens handhaafde de FED de historisch lage rente en voerde extra monetaire verruiming door. Mede hierdoor nam het aantal nieuwe banen sterk toe, hetgeen de Amerikaanse consumentenbestedingen ondersteunde. Evenals in ontwikkelde economieën nam de economische groei in Opkomende Markten dit jaar af. Oorzaken hiervoor zijn een terugval van de export naar ontwikkelde markten en renteverhogingen van lokale centrale banken om de inflatie te beteugelen. Per saldo bleef de groei voor Opkomende Markten echter op een hoog niveau. De binnenlandse vraag ontwikkelt zich nog steeds krachtig dankzij de bevolkingsgroei, stijgende welvaart en investeringen. rendementen Kapitaalmarkten werden verscheidene keren in het jaar gekenmerkt door een voorkeur van beleggers voor traditionele 'veilige havens' (Duitse staatsobligaties, Amerikaanse dollar, Japanse yen). Evenals in 2010 behaalden AAA staatsobligaties een sterk resultaat; AAA leningen presteerden beduidend beter dan obligaties met een lagere rating. Opmerkelijk was ook het toegenomen renteverschil tussen AAA landen, zoals Frankrijk en Oostenrijk ten opzichte van Duitsland. Risicovollere beleggingen, zoals grondstoffen, onroerend goed en aandelen beleefden een moeizaam jaar. Financiële instellingen vormden wereldwijd de slechtst presterende sector, vanwege hun blootstelling aan zwakke eurolanden. Het rendementverschil tussen Europese aandelen inclusief financials en exclusief financials was hierdoor groot. Goede bedrijfscijfers en een gestegen dollar ten opzichte van de euro hadden een positief effect op het rendement van Aandelen Noord-Amerika. Na twee sterke jaren behaalde Opkomende Markten dit jaar een relatief zwak rendement. De onrust in het Midden-Oosten, de risicoaversie op kapitaalmarkten en een aantal maatregelen om de inflatie te beteugelen liggen hieraan ten grondslag. vooruitzichten De vooruitzichten op financiële markten zijn de afgelopen periode duidelijk verbeterd. Aan het eind van 2011 konden veel Europese banken en een aantal eurolanden zich niet of nauwelijks nog financieren, waardoor het financiële systeem verstoord raakte. Door de grootschalige liquiditeitsinjectie van de Europese Centrale Bank zijn financieringsproblemen van banken voor de korte termijn afgewend. De effecten van deze ECB kapitaalinjectie hebben veel marktpartijen positief gestemd. De rentes op perifere staatsleningen zijn hierdoor scherp gedaald en het risico op een escalatie van de schuldencrisis is afgenomen. Wereldwijd beter dan verwachte economische cijfers, een proactieve houding van de ECB in het vermijden van een eventuele bankencrisis en toegenomen daadkracht van Europese beleidsmakers zorgen voor een verbetering van de beleggingenomgeving. Voorlopig zal de Europese schuldencrisis naar alle waarschijnlijkheid het beeld blijven bepalen, maar de kansen en bedreigingen in de beleggingenomgeving zijn meer met elkaar in evenwicht gekomen. Voor Europese beleggers is het opportuun om het blikveld te verruimen naar kansrijkere regio's wereldwijd. Zo lijken internationale AAA staatsleningen, zoals die van Noorwegen en Australië, momenteel in tijden van stress betere bescherming te bieden dan AAA EMU staatsleningen. Daarnaast bieden Opkomende Markten de meest aantrekkelijke lange termijn fundamenten, gezien de sterke economische groeivooruitzichten en de relatief lage overheidsschulden. VermogensParaplu Beheer BV, 26 april

10 Acadian European Managed Volatility Kerncijfers per deelnemingsrecht a (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 1,02 0,76 0,78 1,15 0,86 Waardeveranderingen (3,88) 2,70 6,14 (18,65) (1,74) Kosten (0,27) (0,28) (0,26) (0,32) (0,33) Resultaat (3,13) 3,18 6,66 (17,82) (1,21) Intrinsieke waarde per 31/12 26, , , , ,0865 Relatief belang in strategie per 31/12 45% 61% 66% 59% 68% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid De doelstelling van Acadian European Managed Volatility is het op lange termijn maximaliseren van het rendement met kleinere rendementfluctuaties dan de marktkapitalisatie gewogen index (zoals de MSCI Europa). De strategie belegt hiertoe in aandelen die een lagere volatiliteit en marktgevoeligheid kennen dan de brede markt. Dit zijn voornamelijk (certificaten van) aandelen van ondernemingen die deel uitmaken of binnen afzienbare tijd deel zullen uitmaken van de MSCI Minimum Volatility Europe index. Deze benchmark met zijn spreiding over sectoren en landen vormt het startpunt voor de portefeuillemanager. Bij de selectie van aandelen wordt tevens rekening gehouden met de 10 Global Compact Principles van de Verenigde Naties, dat resulteert in een portefeuille met een sociaal duurzaam karakter. Acadian Asset Management is een wetenschappelijk georiënteerde manager en heeft langjarige ervaring op het gebied van kwantitatieve beleggingsstijlen. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Acadian European Managed Volatility daalde in 2011 van 30,1180 naar 26,9832. De omvang van de strategie nam in 2011 af tot 121 miljoen. Acadian European Managed Volatility behaalde in 2011 een rendement van -10,4%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode -8,1%. Het relatief rendement bedroeg -2,3%. De eerste 9 maanden van 2011 had de strategie een andere indeling dan zijn huidige Managed Volatility vorm. De strategie stond toen nog bekend onder de naam Acadian Systematic Europe, een strategie met een Waarde en contrair georiënteerde beleggingsstijl. Vanwege de verheviging van de Europese schuldencrisis en de hiermee gepaarde druk op de financiële sector werd de exposure naar financials binnen het mandaat in juni volledig afgebouwd. In de maanden daarop volgend leidde dit tot een outperformance, doordat financials Rendementontwikkeling Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa % Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 110 Cumulatief Relatief Strategie (L-as) Index (L-a 5% 100 0% 90-5% 80 d j f m a m j j a s o n d -10% 10

11 Sectorverdeling (%) Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa 35% 30% 25% Acadian Systematic EuropeMSCI Europa Acadian Managed Volatility MSCI Europa 20% 15% 10% 5% 0% Cons Cycl Cons Def Energie Financieel Farmacie Industrie IT Materialen Telecom Nuts Gezondheid Bedrijven relatief sterk daalden. Per oktober is de strategie omgevormd naar een strategie met een focus op aandelen met een beperkte volatiliteit ten opzichte van de brede markt. De strategie bleef in oktober achter door relatief lage exposure naar aandelen met een hoge marktgevoeligheid bij een sterk stijgende markt. Daarnaast droeg aandelenselectie gedurende de maand negatief bij. Op sectorniveau was er een verschil in performance door overwegingen binnen de sectoren Telecom en Consument Defensief en onderwegingen binnen Energie en Materialen. In de maanden na oktober werd een deel van de negatieve bijdrage van aandelenselectie goedgemaakt. risicobeheer Beleggingen in Europa buiten het eurogebied (bijvoorbeeld: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, et cetera) gaan gepaard met een valutarisico ten opzichte van de euro. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De portefeuille dient minimaal 100 posities te bevatten en er wordt gestuurd op een maximaal toegestaan relatief risico ten opzichte van MSCI Minimum Volatility Europe index. Gedurende het jaar 2011 voldeed de strategie aan de gestelde richtlijnen. Per ultimo 2011 is de sector Consument Defensief met +13,2% het sterkst overwogen binnen de aandelenportefeuille. De sector Financieel kent de grootste onderweging vergeleken met de index, deze bedraagt -17,8% en is hiermee de Landenverdeling (%) Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa 50% 40% Acadian Systematic EuropeMSCI Europa Acadian Managed Volatility MSCI Europa 30% 20% 10% 0% Verenigd Duitsland Frankrijk Nederland Spanje Zwitserland Italië Zweden België Finland Overig Koninkrijk 11

12 sterkst onderwogen sector. Vanwege een relatief hoge gevoeligheid voor de Europese schuldencrisis, zijn beleggingen in de sector Financieel momenteel uitgesloten. Overige landen (waaronder Denemarken, Griekenland en Oostenrijk) zijn met +6,7% de meest overwogen categorie. Duitsland is met een onderweging van -5,9% het sterkst onderwogen. Het absoluut risico van de portefeuille en van de index waren gedurende 2011 tot en met september in lijn met elkaar. Na omvorming naar het Minimum Volatility mandaat is het risico voor de portefeuille sterk gedaald. Dit heeft tot gevolg dat het relatief risico ten opzichte van de benchmark sterk is gestegen, naar 10,7% per ultimo Risico Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa 30,0% 25,0% 20,0% Risico Portef Risico In Relatief Ri Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% d j f m a m j j a s o n d 12

13 Responsible Europe Kerncijfers per deelnemingsrecht a (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,74 0,51 0,61 0,83 0,7 Waardeveranderingen (2,65) 1,9 4,62 (13,29) 0,72 Kosten (0,36) (0,3) (0,22) (0,3) (0,33) Resultaat (2,27) 2,11 4,98 (12,76) 1,09 Intrinsieke waarde per 31/12 21, , , , ,2229 Relatief belang in strategie per 31/12 100% 100% 100% 100% 100% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in Europese aandelen die voldoen aan ethische, sociale en/of duurzaamheidcriteria. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Europa herbeleggingsindex. Er wordt uitsluitend belegd in Europese ondernemingen die binnen hun sector een bovengemiddelde score hebben op het gebied van ethische, sociale en/of duurzaamheidkenmerken. Het beleggingsproces is gestructureerd van aard en gericht op het beheersen van het risico ten opzichte van de MSCI Europa Index. De portefeuillemanager is SNS Asset Management te s-hertogenbosch. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Responsible Europe daalde in 2011 van 23,5584 naar 21,2930. De omvang van de strategie nam in 2011 af tot 12 miljoen. Responsible Europe behaalde in 2011 een rendement van -9,6%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode - 8,1%. Het relatieve rendement bedroeg -1,5%. Gunstige macro-economische cijfers en bedrijfswinsten hadden een positief effect op de aandelenmarkten aan het begin van Zorgen over Griekse schulden en het gevaar van besmetting naar andere landen uit de eurozone zorgden voor een negatief sentiment vanaf mei, en leidden in augustus tot een zeer sterke daling van de aandelenmarkten. Vanwege de verheviging van de Europese schuldencrisis en de hiermee gepaarde druk op de financiële sector werd de exposure naar financials binnen het mandaat in juni volledig afgebouwd. Gedurende het laatste kwartaal van het jaar lieten de aandelenmarkten Rendementontwikkeling Responsible Europe & MSCI Europa % Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 120 Cumulatief Relatief Strategie (L Index (L-a 5% 100 0% 80-5% 60 d j f m a m j j a s o n d -10% 13

14 Sectorverdeling (%) Responsible Europe & MSCI Europa 35% 30% 25% Responsible Europe MSCI Europa Responsible Europe MSCI Europa 20% 15% 10% 5% 0% Energie Materialen Industrie Cons Cycl Cons Def Farmacie Financieel IT Telecom Nuts Gezondheid Bedrijven een sterk herstel zien doordat het vertrouwen toenam, onder andere door de toezegging van Duitsland en Frankrijk om met een oplossing te komen voor de Europese schuldencrisis. Ook meevallende macro-economische data deed het sentiment op de financiële markten goed. Het rendement van de strategie bleef gedurende het jaar met name achter door een onderwogen positie in de sector Consument Defensief en een overweging binnen de sector Industrieel. Op individueel aandelenniveau bleef de strategie vooral achter in de selectie van aandelen binnen de sectoren Industrieel, Consument Defensief en Energie. risicobeheer Beleggingen in Europa buiten het eurogebied (bijvoorbeeld: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, et cetera) gaan gepaard met een valutarisico ten opzichte van de euro. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De strategie was eind december opgebouwd uit in totaal 65 ondernemingen, die allen aan de ethische, sociale en/of duurzaamheidkenmerken voldeden. Het is niet toegestaan dat het gewicht van een onderneming op het moment van aankoop meer dan 5%-punt afwijkt van het gewicht van deze onderneming in de index. Gedurende het jaar 2011 voldeed de strategie aan de gestelde richtlijnen. Farmacie gezondheid is per eind 2011 met +4,0% de meest overwogen sector. De sector Financieel heeft een onderweging van -17,8% en is hiermee de sterkst onderwogen sector. Vanwege een rela- Landenverdeling (%) Responsible Europe & MSCI Europa 50% Responsible Europe 40% MSCI Europa Responsible Europe MSCI Europa 30% 20% 10% 0% Verenigd Duitsland Frankrijk Nederland Spanje Zwitserland Italië Zweden België Finland Overig Koninkrijk 14

15 tief hoge gevoeligheid voor de Europese schuldencrisis, zijn beleggingen in de sector Financieel tijdelijk uitgesloten. Binnen de aandelenportefeuille heeft Frankrijk de grootste overweging ten opzichte van de index, deze bedraagt +4,6%. Het Verenigd Koninkrijk is met een onderweging van -15,6% het sterkst onderwogen. Het absoluut risico van de strategie daalde gedurende het jaar van 20,9% naar 17,5%. Het absoluut risico van de index daalde van 20,8% naar 16,9%, waarmee de daling van het absoluut risico van de portefeuille in lijn was met de index. Het relatief risico bleef nagenoeg gelijk en bedroeg 2,3% per ultimo Risico Responsible Europe & MSCI Europa 30,0% 25,0% 20,0% Risico Portef Risico Index Relatief Ri Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% d j f m a m j j a s o n d 15

16 Emerging Markets Equity Kerncijfers per deelnemingsrecht a (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,07 0,32 0,61 1,62 0,79 Waardeveranderingen (13,31) 17,54 30,25 (45,45) 15,07 Kosten (0,3) (0,66) (0,57) (0,67) (0,79) Resultaat (13,55) 17,2 30,28 (44,5) 15,07 Intrinsieke waarde per 31/12 73, , , , ,5376 Relatief belang in strategie per 31/12 98% 69% 88% 71% 88% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door wereldwijd te beleggen in beursgenoteerde aandelen in de Opkomende Markten. Het beleggingsbeleid is er op gericht een portefeuille samen te stellen, waarin verschillende Aandelen Opkomende Markten strategieën gecombineerd worden. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Opkomende Markten herbeleggingsindex. De combinatie van strategieën wordt door de Beheerder afgestemd op de huidige en verwachte Beleggingenomgeving. Het belang per beleggingsstrategie bedraagt maximaal 50% van de totale waarde van Emerging Markets Equity. De Beheerder is voorts verantwoordelijk voor de selectie en monitoring van de verschillende strategieën. Ultimo 2011 wordt belegd in een viertal strategieën van gespecialiseerde portefeuillemanagers: Aberdeen Emerging Markets, Emerging Core Fundamental Strategy (Genesis), Emerging Markets Value Strategy (DFA) en Robeco Emerging Markets Equity. Onderstaand worden deze strategieën met de wegingen per eind 2011 getoond. Deze zijn exclusief overlopende posten en liquide middelen. Elk van de individuele strategieën heeft een eigen beleggingsaanpak en rol binnen Emerging Markets Equity. De combinatie van meerdere portefeuillemanagers met elk hun eigen filosofie en proces zorgt voor stabilisatie van het rendement ten opzichte van de index, waardoor met een breed gespreide portefeuille en een beheerst risico geprofiteerd kan worden van de mogelijkheden die Opkomende Markten bieden. Er wordt voorkomen dat de portefeuille afhankelijk is van het slagen van één beleggingsstrategie, gevoerd door één organisatie. Aberdeen stelt op basis van fundamentele bottom-up research een gediversifieerde portefeuille samen van circa 60 aandelen. Kern van de selectie is het identificeren van bedrijven die sterke kasstromen kunnen genereren, en beschikken over een hoge groeipotentie, een kwalitatief hoogwaardig management en sterke balansverhoudingen. Genesis is een gespecialiseerde vermogensbeheerder, gericht op aandelenbeleggingen in Opkomende Markten. Beleggingen worden geselecteerd op basis van growth at the right price waarbij groeipotentieel en waardering centraal staan. Door intensieve research van de aandelenmarkten en bedrijven in opkomende markten wordt een gespreide portefeuille samengesteld met een beperkte focus op SmallCap aandelen. Het proces van de strate- strategienaam Type strategie Weging Aberdeen Emerging Markets Gespreid, grote Opkomende Markten ondernemingen, contrair 32,0% Emerging Core Fundamental Str. Gespreid, 'growth at the right price', beperkte MidSmallCap focus 34,7% Emerging Markets Value Str. Gespreid, Waarde stijl, MidSmallCap Accent 22,0% Robeco Emerging Markets Equity Gespreid, grote Opkomende Markten ondernemingen 11,3% 16

17 gie is puur bottom-up en fundamenteel gedreven. Een aandeel komt in aanmerking voor opname in de portefeuille wanneer het een aantrekkelijke waardering combineert met groeipotentieel. DFA richt haar portefeuilles zo in dat geprofiteerd kan worden van o.a. in academische studies onderbouwde, consistent optredende extra rendementsmogelijkheden ('anomalieën'). De betrokken strategie van DFA richt zich primair op het profiteren van de Value- Premium binnen Opkomende Markten. Doordat Waarde aandelen gemiddeld genomen een kleinere marktkapitalisatie hebben dan de brede markt heeft de portefeuille tevens een MidSmallCap accent. Robeco stelt dat het rendement op aandelen uit Opkomende Markten primair wordt bepaald door macro-economische en politieke factoren. Daarom speelt landenallocatie een grote rol in het beleggingsproces. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Emerging Markets Equity daalde in 2011 van 87,5160 naar 73,9706. De omvang van de strategie nam in 2011 af tot 59,7 miljoen. De samengestelde Emerging Markets Equity portefeuille behaalde in 2011 een rendement van - 15,5%. Het rendement van de MSCI Opkomende Markten Index bedroeg over dezelfde periode - 15,7%. Het relatief rendement over het afgelopen jaar bedraagt +0,2%. Na twee sterke jaren bleef het rendement van aandelen Opkomende Markten in 2011 achter bij andere categorieën. De toenemende onzekerheden als gevolg van de Europese schuldencrisis en de Arabische lente, leidden tot een grote mate van risico-aversie. Aandelen van ondernemingen met een kleine marktkapitalisatie hadden meer te lijden onder de toegenomen risico-aversie dan LargeCaps. Ter illustratie: de MSCI Opkomende Markten Small Cap Index presteerde het afgelopen jaar -9,2% slechter dan de brede MSCI Opkomende Markten Index. Dit verklaart voor een groot gedeelte een negatief relatief rendement van - 8,6% voor DFA. Een sterk positief relatief rendement (+7,0%) werd gegeneerd door Aberdeen. De uit het bottom up proces voortkomende sectorallocatie, een overweging in defensieve sectoren en een onderweging in cyclische sectoren, is hiervoor verantwoordelijk. Emerging Core Fundamental presteerde beter dan de index (relatief +3,7%). Robeco Emerging Markets Equity bleef in 2011 achter bij de brede index (relatief -2,5%). Wegens relatief bescheiden onderscheidend karakter binnen de pool is het belang in Robeco in de eerste maand van 2012 volledig verkocht. Rendementontwikkeling Emerging Markets Equity & MSCI Opkomende Markten Cumulatief Relatief Strategie (L-as) Index (L- 4% 2% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 100 0% 80-2% 60 d j f m a m j j a s o n d -4% 17

18 risicobeheer De beleggingen van deze strategie vinden plaats in uiteenlopende valuta s. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De combinatie van meerdere gespecialiseerde strategieën resulteert in een breed gespreide aandelenbelegging binnen de Opkomende Markten. Zowel de geografische verdeling als de beleggingsaanpak van de verschillende individuele strategieën leiden tot een specifiek profiel ten opzichte van de index. Het belang per beleggingsstrategie bedraagt maximaal 50% van de totale waarde van Emerging Markets Equity. Gedurende het jaar 2011 voldeed de strategie aan de gestelde richtlijnen. Het absoluut risico van de strategie en van de index vertoonden gedurende het jaar een dalende tendens. Het absoluut risico van de portefeuille bedroeg tegen het eind van het jaar 19,2%. Het relatief risico is mede het gevolg van afwijkingen in de landen en regionale gewichten ten opzichte van die van de index. Het relatief risico van de strategie is nagenoeg gelijk gebleven en had aan het einde van de verslagperiode een waarde van 3,2%. Risico Emerging Markets Equity & MSCI Opkomende Markten 50,0% 40,0% Risico Portefe Risico Index Relatief Ris Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% d j f m a m j j a s o n d 18

19 Alliance Capital European Quality Kerncijfers per deelnemingsrecht a (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,33 0,50 0,64 0,82 4,47 Waardeveranderingen (0,94) 4,20 5,55 (17,18) (1,05) Kosten (0,15) (0,34) (0,30) (0,38) (2,50) Resultaat (0,76) 4,36 5,89 (16,78) 0,92 Intrinsieke waarde per 31/12 (2011: 22/7) 28, , , , ,1336 Relatief belang in strategie per 31/12-31% 34% 33% 42% Aantal deelnemingsrechten per 31/ De strategie is per 23 juli 2011 niet meer actief. Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in Europese aandelen. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Europa herbeleggingsindex. De strategie belegt in Europese kwaliteitsaandelen met een hoge verwachte winstgroei. In het beleggingsproces staat de bottom-up analyse van ondernemingen centraal. Er wordt grote waarde gehecht aan diepgaande ondernemingsanalyse. De research is met name gericht op het identificeren van bronnen van groei en de duurzaamheid daarvan. Een belangrijk onderdeel hiervan is de beoordeling van de kwaliteit van de onderneming. De analyse van de kwaliteit, het groeipotentieel en de waardering mondt per onderneming uit in een eindoordeel op basis waarvan de portefeuillemanagers een portefeuille van minimaal 35 aandelen construeren. Bij de selectie van aandelen wordt tevens rekening gehouden met de 10 Global Compact Principles van de Verenigde Naties, dat resulteert in een portefeuille met een sociaal duurzaam karakter. De strategie wordt beheerd door Alliance Capital Management, gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk. Beleggingsresultaat De strategie is per 23 juli niet meer actief. De intrinsieke waarde van Alliance European Quality daalde in 2011 van 29,6060 naar 28,8475. De omvang van de strategie nam in 2011 toe tot 69,2 miljoen. Alliance European Quality behaalde tot de opheffing van de strategie in juli 2011 een rendement van -2,6%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode +0,8%. Het relatief rendement van de strategie Rendementontwikkeling Alliance Capital European Quality& MSCI Europa Cumulatief Relatief Strategie (L-as) Index (L-a 10% 5% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 100 0% 90-5% 80 d j f m a m j j a s o n d -10% 19

20 was -3,4%. Gunstige macro-economische cijfers en bedrijfswinsten hadden een positief effect op de aandelenmarkten aan het begin van Zorgen over Griekse schulden en het gevaar van besmetting naar andere landen uit de eurozone zorgden voor een negatief sentiment vanaf mei. De strategie behaalde voornamelijk in januari een negatief relatief rendement. Dit was met name te wijten aan selectie binnen de sectoren Financieel, Industrieel en Consument Defensief. Daarnaast droegen in januari op sectorniveau onderwegingen Financieel en Nutsbedrijven, en overwegingen Materialen en Consument Defensief negatief bij. Vanwege het ontbreken van lange termijn performance kwaliteit is de strategie in juli 2011 opgeheven. 20

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006 JAARVERSLAG 2006 JAARVERSLAG 2006 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2006 VermogensParapluFonds 55 Balans en Winst & Verliesrekening 56

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2009 vermogensparaplufonds jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2009 VermogensParapluFonds

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2008

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2008 VermogensParapluFonds 81 Balans en Winst & Verliesrekening 82 Toelichting 85

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2013

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2013 VermogensParapluFonds 72 Balans en Winst & Verliesrekening 73 Toelichting 77

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2015

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarrekening 2015 VermogensParapluFonds 70 Balans en Winst & Verliesrekening 71 Toelichting 75

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 64 Balans en Winst & Verliesrekening 65 Toelichting 69

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Het Summa Value & Defensive Fund: een efficiënte vorm van defensief vermogensbeheer! Het Summa Value & Defensive

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Specialist in vastrentende waarden

Specialist in vastrentende waarden Specialist in vastrentende waarden Pensioenen Ons profiel AEGON Asset Management Nederland is dé specialist in vastrentende waarden en asset allocatie die door verplichtingen gedreven is ( Liability Driven

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Vermogensbeheerrapportage 4e kwartaal 2013 In het vierde kwartaal van 2013 steeg de dekkingsgraad 2,5%-punt van 99,8% naar 102,3%. Die stijging wordt grotendeels verklaard door Opname van de vordering

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie