vermogensparaplufonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vermogensparaplufonds"

Transcriptie

1 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011

2 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011

3 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en Winst & Verliesrekening 92 Toelichting 93 Overige gegevens 110 Jaarcijfers 2011 Strategieën B. Acadian European Managed Volatility Strategy 116 D. Responsible Europe Strategy 123 M. Emerging Markets Equity Strategy 130 Q. Alliance Capital European Quality Strategy 138 S. Theta Hedge Funds Strategy 145 U. Geldmarkt Allocatie Strategy 153 V. CB Basis Strategy 160 W. CB Mid Strategy 167 X. CB High Strategy 174 D1. UDS Quantitative Pacific Equity Strategy 180 E1. AM Active Pacific Equity Strategy 187 H1. Fidelity European Equity Strategy 193 I1. RCM European SmallCap Strategy 199 K1. BlackRock EMU Government Strategy 206 L1. Aberdeen Diversified Bond Strategy 212 N1. RAM Government Strategy 218 O1. MS Euro Corporate Bond Strategy 224 P1. BM NA Fundamental Equity Strategy 230 Q1. BR North America Fundamental Growth Strategy 237 R1. LSV NA Managed Volatility Strategy 244 S1. Responsible North America Strategy 251 T1. Pacific Equity Strategy 257 U1. Emerging Markets Value Strategy 265 V1. Emerging Core Fundamental Strategy 272 W1. Western AM International AAA Government Strategy 279 X1. Aberdeen High Grade Low Duration Strategy 286 Y1. BNPP Tactical Allocation Strategy 293 Z1. PIMCO Bond Oppurtunities Strategy 299 A2. Alternative Allocation Strategy 305 B2. Rente & Valuta Strategy 311 C2. Dynamische Allocatie Strategy 319 D2. Grondstoffen Strategy 327 E2. IPM European Fundamental Strategy 335 Bijlage 343 3

4 4

5 Algemene gegevens Beheerder Bewaarder Accountant Juridisch adviseur Fiscaal adviseur VermogensParaplu Beheer BV Amstelplein HA Amsterdam Website: KAS-Trust Bewaarder VermogensParaplu BV Spuistraat 172 Postbus DB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 Postbus AB Amsterdam De Brauw Blackstone Westbroek N.V Claude Debussylaan MD Amsterdam KPMG Meijburg & Co Laan van Langerhuize DS Amstelveen 5

6 Structuur VermogensParapluFonds is gestructureerd als een fonds voor gemene rekening met deelnemingsrechten die zijn verdeeld in één of meer series. Per serie wordt belegd in separaat toegankelijke pools met geïndividualiseerde beleggingsstrategieën ( Strategie ). VermogensParapluFonds is een open-end beleggingsinstelling en kan besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Iedere belegger in VermogensParapluFonds is economisch gerechtigd tot een evenredig deel van het vermogen van VermogensParapluFonds dat behoort bij de serie deelnemingsrechten waarin hij belegt zulks naar rato van zijn aantal deelnemingsrechten. Het vermogen dat behoort bij een serie deelnemingsrechten wordt belegd in de bij die serie behorende Strategie. Een belegger kan binnen VermogensParaplu- Fonds beleggen in Strategieën die stuk voor stuk beheerd worden door (inter)nationale toonaangevende gespecialiseerde vermogensbeheer instellingen ("portefeuillemanagers"). Voor iedere Strategie wordt binnen de formulering van het beleggingsbeleid een nauw omkaderd beleggingsmandaat opgesteld dat recht doet aan de specifieke toegevoegde waarde van de portefeuillemanager. Door deel te nemen in een combinatie van Strategieën kan een beleggingsportefeuille worden samengesteld die volledig is afgestemd op het profiel en de doelstellingen van de individuele belegger. De flexibiliteit van VermogensParapluFonds maakt het daarnaast mogelijk de portefeuille op ieder moment efficiënt aan te passen aan (gewijzigde) omstandigheden. structuur vermogensparaplufonds De gekozen structuur biedt de belegger een effectieve toegang tot de meest toonaangevende portefeuillemanagers zonder de belemmering van hoge toegangsdrempels. Serie A Serie B Serie C Serie... Pool A Pool B Deelnemers VermogensParapluFonds Professionele beleggers Pool C Pool... De structuur van VermogensParapluFonds staat de mogelijkheid toe van nieuwe series deelnemingsrechten die beleggen in nieuwe Strategieën. Kostenstructuur Door de externe portefeuillemanagers wordt rechtstreeks een managementvergoeding in rekening gebracht bij de Pools. Door de beheerder wordt een service vergoeding in rekening gebracht bij de Pools. De service vergoeding per Pool was tot en met 30 juni 2011 vast percentage en is per 1 juli 2011 voor alle Pools gestaffeld. Hiermee worden de kosten van administratie, bewaarloon, selectie en monitoring van portefeuillemanagers, portefeuilleconstructie en monitoring van de fund of funds, bankkosten, verslaglegging, accountant, en (juridisch) advies, alsmede het uitgevoerde toezicht door de Bewaarder en de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet op het financieel toezicht bekostigd. Ter dekking van kosten samenhangend met de organisatorische verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving brengt de beheerder een directievergoeding in rekening bij elke Pool. 6

7 De Beheerder kan afspraken maken met fondsbeheerders en portefeuillemanagers over kortingen op de managementvergoedingen, zogenaamde rebates. De rebates komen toe aan de Pools. De overige kosten komen ten laste van de Pools, waaronder kosten samenhangend met de aan- en verkopen van beleggingen waaronder broker en bankkosten en kosten samenhangend met het beleid ten aanzien van stemrechten en gedrag. De oprichtingskosten van een nieuwe Pool worden rechtstreeks ten laste gebracht van de betreffende Pool. Voorts worden kosten verband houdende met bijvoorbeeld liquidatie of herstructurering als gevolg van wijzigende wet- of regelgeving, alsmede kosten verbandhoudende met, naar oordeel van Beheerder, bijzondere omstandigheden, naar evenredigheid gedragen door de Pools. Indien door de Pools transacties met gelieerde partijen worden gedaan zal dit tegen marktconforme tarieven plaatsvinden. Uitgifte en inkoop van participaties vindt plaats tegen de geldende intrinsieke waarde. Fiscale aspecten VermogensParapluFonds is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Omdat het fonds voor fiscale doeleinden als transparant wordt beschouwd worden de beleggingen en de beleggingsresultaten rechtstreeks toegekend aan de deelnemers in het fonds. Invloed van betekenis Het fonds en/of haar beheerder oefenen geen invloed van betekenis uit op het zakelijke en financiële beleid van uitgevende instellingen. Beleid ten aanzien van de uitoefening van stemrechten en -gedrag VermogensParaplu Beheer BV is beheerder van beleggingsinstellingen die direct beleggen in Europese en Amerikaanse ondernemingen. Deze beleggingsinstellingen hebben over het algemeen als doel waardevermeerdering op lange termijn. Hiertoe wordt de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan gespecialiseerde externe portefeuillemanagers, binnen een daartoe nauw omkaderd mandaat. Per beleggingsinstelling wordt door VermogensParaplu Beheer BV beoordeeld of uitvoering van het stembeleid onderdeel van het mandaat dient te zijn. Overwegingen hierbij zijn het te verwachten resultaat van uitoefening van stemrechten (kosten/baten) en de relevantie ten aanzien van het doel van de beleggingsinstelling (bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen). Voor het overige behoudt VermogensParaplu Beheer BV zich het recht toe stemrechten uit te (laten) oefenen op het moment dat zij dat in het belang acht van de deelnemers in haar fondsen. In de verslagperiode was het uitoefenen van stemrechten geen onderdeel van de met portefeuillemanagers overeengekomen beleggingsrichtlijnen. Ook zijn door de beheerder geen specifieke instructies met betrekking tot de uitoefening van stemrechten aan portefeuillemanagers gegeven en is door portefeuillemanagers geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid stemrechten uit te oefenen. Toezicht De Beheerder beschikt over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ("Autoriteit Financiële Markten") zoals bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a van de Wet op het financieel toezicht. VermogensParaplu Beheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en van De Nederlandsche Bank. VermogensParapluFonds en de binnen VermogensParapluFonds actieve series zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten. 7

8 Verslag van de Beheerder De beleggingenomgeving stond in het jaar 2011 voornamelijk in het teken van de Europese schuldencrisis. Het eerste kwartaal begon sterk met verrassend goede economische data en bedrijfscijfers. Vanaf juni nam de onzekerheid op kapitaalmarkten sterk toe als gevolg van de verheviging van de Europese schuldencrisis en de politieke impasse in Amerika over het verhogen van het schuldenplafond. De maatregelen en besluiten die op de diverse euro toppen werden genomen waren stappen in de juiste richting, maar konden de crisissituatie niet beëindigen. De aangekondigde overheidsbezuinigingen, het verschaffen van liquiditeit en het opkopen van obligaties door de ECB konden niet voorkomen dat de risicoperceptie van beleggers ten aanzien van zwakke eurolanden verslechterde. Risicovolle beleggingen stonden tegen deze achtergrond onder druk, staatsobligaties van hoge kredietkwaliteit vervulden hun rol van veilige haven vooral in het teken van de schuldenproblematiek De beleggingenomgeving stond in het jaar 2011 voornamelijk in het teken van de Europese schuldencrisis. Beleggers twijfelden aan de houdbaarheid van de schuldniveaus van diverse eurolanden en aan de effectiviteit van gezamenlijk gedragen maatregelen op Europees niveau. Ierland en Griekenland waren de eerste landen die door sterk stijgende kapitaalmarktrente in ernstige financieringsproblemen kwamen, gevolgd door Portugal. De maatregelen en besluiten die op de diverse euro toppen werden genomen waren stappen in de juiste richting, maar konden de crisissituatie vooralsnog niet beëindigen. De risicoperceptie van beleggers ten aanzien van zwakke eurolanden verslechterde ondanks diverse maatregelen, waaronder omvangrijke overheidsbezuinigingen. Zorgen over de financiële positie sloegen in de tweede helft van 2011 over naar Italië en Spanje. Renteniveaus van Zuid-Europese landen bereikten nieuwe records, waardoor deze landen steeds verder in de problemen raakten. Voor de ECB waren deze ontwikkelingen aanleiding om de steun op te voeren. Dit gebeurde onder andere door rechtstreeks staatsleningen van zwakke eurolanden op te kopen en omvangrijke liquiditeitsinjecties aan banken te verstrekken. In Amerika werd het vertrouwen in de kredietwaardigheid sterk beschadigd door de politieke impasse over het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond. Hoewel er uiteindelijk een akkoord werd bereikt, verlaagde kredietbeoordelaar S&P alsnog de rating van Amerika van AAA naar AA+. De afwaardering van AAA status van de VS door S&P zorgde paradoxaal genoeg voor een stijging van de dollar en een daling van de Amerikaanse kapitaalmarktrente. Dit is een indicatie dat de dollar en Amerikaanse staatsobligaties nog steeds gezien worden als vluchthaven in tijden van toenemende stress. europese groei zorgelijk, economisch beeld overige regio's positiever Het eerste kwartaal van 2011 begon sterk met verrassend goede economische data en bedrijfscijfers. In Europa vertoonde vooral de Duitse economie een krachtige groei, gestuwd door exportgroei en binnenlandse vraag. In de loop van het kwartaal hadden geopolitieke ontwikkelingen een (tijdelijke) negatieve invloed op de beleggingenomgeving. De onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika had een sterk opwaarts effect op de olieprijs en de aardbeving in Japan zorgde voor verstoringen in wereldwijde voorraadketens. Vanaf de tweede helft van het jaar namen de gevolgen van de Europese schuldenproblematiek toe voor de reële economie. In alle eurolanden was er sprake van een sterke daling van het vertrouwen, zowel van consumenten als producenten. Die daling is het sterkste in Spanje, Griekenland, Ierland en Portugal, waar huishoudens in een moeilijke financiële positie verkeren. Maar ook in de kernlanden is het vertrouwen sterk afgenomen. Consumenten waren hierdoor in de aanschaf van duurzame goederen terughoudend en bedrijven in het doen van grote investeringen. Daarnaast hadden forse overheidsbezuinigingen eveneens een 8

9 negatieve impact op de groei. Een aantal eurolanden kampte hierdoor met een recessie. Het economische beeld in andere regio's was beter. De Amerikaanse economie groeide in 2011 door. Om het economisch herstel niet te verstoren was de overheid terughoudend in haar bezuinigingsplannen. Tevens handhaafde de FED de historisch lage rente en voerde extra monetaire verruiming door. Mede hierdoor nam het aantal nieuwe banen sterk toe, hetgeen de Amerikaanse consumentenbestedingen ondersteunde. Evenals in ontwikkelde economieën nam de economische groei in Opkomende Markten dit jaar af. Oorzaken hiervoor zijn een terugval van de export naar ontwikkelde markten en renteverhogingen van lokale centrale banken om de inflatie te beteugelen. Per saldo bleef de groei voor Opkomende Markten echter op een hoog niveau. De binnenlandse vraag ontwikkelt zich nog steeds krachtig dankzij de bevolkingsgroei, stijgende welvaart en investeringen. rendementen Kapitaalmarkten werden verscheidene keren in het jaar gekenmerkt door een voorkeur van beleggers voor traditionele 'veilige havens' (Duitse staatsobligaties, Amerikaanse dollar, Japanse yen). Evenals in 2010 behaalden AAA staatsobligaties een sterk resultaat; AAA leningen presteerden beduidend beter dan obligaties met een lagere rating. Opmerkelijk was ook het toegenomen renteverschil tussen AAA landen, zoals Frankrijk en Oostenrijk ten opzichte van Duitsland. Risicovollere beleggingen, zoals grondstoffen, onroerend goed en aandelen beleefden een moeizaam jaar. Financiële instellingen vormden wereldwijd de slechtst presterende sector, vanwege hun blootstelling aan zwakke eurolanden. Het rendementverschil tussen Europese aandelen inclusief financials en exclusief financials was hierdoor groot. Goede bedrijfscijfers en een gestegen dollar ten opzichte van de euro hadden een positief effect op het rendement van Aandelen Noord-Amerika. Na twee sterke jaren behaalde Opkomende Markten dit jaar een relatief zwak rendement. De onrust in het Midden-Oosten, de risicoaversie op kapitaalmarkten en een aantal maatregelen om de inflatie te beteugelen liggen hieraan ten grondslag. vooruitzichten De vooruitzichten op financiële markten zijn de afgelopen periode duidelijk verbeterd. Aan het eind van 2011 konden veel Europese banken en een aantal eurolanden zich niet of nauwelijks nog financieren, waardoor het financiële systeem verstoord raakte. Door de grootschalige liquiditeitsinjectie van de Europese Centrale Bank zijn financieringsproblemen van banken voor de korte termijn afgewend. De effecten van deze ECB kapitaalinjectie hebben veel marktpartijen positief gestemd. De rentes op perifere staatsleningen zijn hierdoor scherp gedaald en het risico op een escalatie van de schuldencrisis is afgenomen. Wereldwijd beter dan verwachte economische cijfers, een proactieve houding van de ECB in het vermijden van een eventuele bankencrisis en toegenomen daadkracht van Europese beleidsmakers zorgen voor een verbetering van de beleggingenomgeving. Voorlopig zal de Europese schuldencrisis naar alle waarschijnlijkheid het beeld blijven bepalen, maar de kansen en bedreigingen in de beleggingenomgeving zijn meer met elkaar in evenwicht gekomen. Voor Europese beleggers is het opportuun om het blikveld te verruimen naar kansrijkere regio's wereldwijd. Zo lijken internationale AAA staatsleningen, zoals die van Noorwegen en Australië, momenteel in tijden van stress betere bescherming te bieden dan AAA EMU staatsleningen. Daarnaast bieden Opkomende Markten de meest aantrekkelijke lange termijn fundamenten, gezien de sterke economische groeivooruitzichten en de relatief lage overheidsschulden. VermogensParaplu Beheer BV, 26 april

10 Acadian European Managed Volatility Kerncijfers per deelnemingsrecht a (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 1,02 0,76 0,78 1,15 0,86 Waardeveranderingen (3,88) 2,70 6,14 (18,65) (1,74) Kosten (0,27) (0,28) (0,26) (0,32) (0,33) Resultaat (3,13) 3,18 6,66 (17,82) (1,21) Intrinsieke waarde per 31/12 26, , , , ,0865 Relatief belang in strategie per 31/12 45% 61% 66% 59% 68% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid De doelstelling van Acadian European Managed Volatility is het op lange termijn maximaliseren van het rendement met kleinere rendementfluctuaties dan de marktkapitalisatie gewogen index (zoals de MSCI Europa). De strategie belegt hiertoe in aandelen die een lagere volatiliteit en marktgevoeligheid kennen dan de brede markt. Dit zijn voornamelijk (certificaten van) aandelen van ondernemingen die deel uitmaken of binnen afzienbare tijd deel zullen uitmaken van de MSCI Minimum Volatility Europe index. Deze benchmark met zijn spreiding over sectoren en landen vormt het startpunt voor de portefeuillemanager. Bij de selectie van aandelen wordt tevens rekening gehouden met de 10 Global Compact Principles van de Verenigde Naties, dat resulteert in een portefeuille met een sociaal duurzaam karakter. Acadian Asset Management is een wetenschappelijk georiënteerde manager en heeft langjarige ervaring op het gebied van kwantitatieve beleggingsstijlen. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Acadian European Managed Volatility daalde in 2011 van 30,1180 naar 26,9832. De omvang van de strategie nam in 2011 af tot 121 miljoen. Acadian European Managed Volatility behaalde in 2011 een rendement van -10,4%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode -8,1%. Het relatief rendement bedroeg -2,3%. De eerste 9 maanden van 2011 had de strategie een andere indeling dan zijn huidige Managed Volatility vorm. De strategie stond toen nog bekend onder de naam Acadian Systematic Europe, een strategie met een Waarde en contrair georiënteerde beleggingsstijl. Vanwege de verheviging van de Europese schuldencrisis en de hiermee gepaarde druk op de financiële sector werd de exposure naar financials binnen het mandaat in juni volledig afgebouwd. In de maanden daarop volgend leidde dit tot een outperformance, doordat financials Rendementontwikkeling Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa % Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 110 Cumulatief Relatief Strategie (L-as) Index (L-a 5% 100 0% 90-5% 80 d j f m a m j j a s o n d -10% 10

11 Sectorverdeling (%) Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa 35% 30% 25% Acadian Systematic EuropeMSCI Europa Acadian Managed Volatility MSCI Europa 20% 15% 10% 5% 0% Cons Cycl Cons Def Energie Financieel Farmacie Industrie IT Materialen Telecom Nuts Gezondheid Bedrijven relatief sterk daalden. Per oktober is de strategie omgevormd naar een strategie met een focus op aandelen met een beperkte volatiliteit ten opzichte van de brede markt. De strategie bleef in oktober achter door relatief lage exposure naar aandelen met een hoge marktgevoeligheid bij een sterk stijgende markt. Daarnaast droeg aandelenselectie gedurende de maand negatief bij. Op sectorniveau was er een verschil in performance door overwegingen binnen de sectoren Telecom en Consument Defensief en onderwegingen binnen Energie en Materialen. In de maanden na oktober werd een deel van de negatieve bijdrage van aandelenselectie goedgemaakt. risicobeheer Beleggingen in Europa buiten het eurogebied (bijvoorbeeld: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, et cetera) gaan gepaard met een valutarisico ten opzichte van de euro. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De portefeuille dient minimaal 100 posities te bevatten en er wordt gestuurd op een maximaal toegestaan relatief risico ten opzichte van MSCI Minimum Volatility Europe index. Gedurende het jaar 2011 voldeed de strategie aan de gestelde richtlijnen. Per ultimo 2011 is de sector Consument Defensief met +13,2% het sterkst overwogen binnen de aandelenportefeuille. De sector Financieel kent de grootste onderweging vergeleken met de index, deze bedraagt -17,8% en is hiermee de Landenverdeling (%) Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa 50% 40% Acadian Systematic EuropeMSCI Europa Acadian Managed Volatility MSCI Europa 30% 20% 10% 0% Verenigd Duitsland Frankrijk Nederland Spanje Zwitserland Italië Zweden België Finland Overig Koninkrijk 11

12 sterkst onderwogen sector. Vanwege een relatief hoge gevoeligheid voor de Europese schuldencrisis, zijn beleggingen in de sector Financieel momenteel uitgesloten. Overige landen (waaronder Denemarken, Griekenland en Oostenrijk) zijn met +6,7% de meest overwogen categorie. Duitsland is met een onderweging van -5,9% het sterkst onderwogen. Het absoluut risico van de portefeuille en van de index waren gedurende 2011 tot en met september in lijn met elkaar. Na omvorming naar het Minimum Volatility mandaat is het risico voor de portefeuille sterk gedaald. Dit heeft tot gevolg dat het relatief risico ten opzichte van de benchmark sterk is gestegen, naar 10,7% per ultimo Risico Acadian European Managed Volatility & MSCI Europa 30,0% 25,0% 20,0% Risico Portef Risico In Relatief Ri Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% d j f m a m j j a s o n d 12

13 Responsible Europe Kerncijfers per deelnemingsrecht a (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,74 0,51 0,61 0,83 0,7 Waardeveranderingen (2,65) 1,9 4,62 (13,29) 0,72 Kosten (0,36) (0,3) (0,22) (0,3) (0,33) Resultaat (2,27) 2,11 4,98 (12,76) 1,09 Intrinsieke waarde per 31/12 21, , , , ,2229 Relatief belang in strategie per 31/12 100% 100% 100% 100% 100% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in Europese aandelen die voldoen aan ethische, sociale en/of duurzaamheidcriteria. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Europa herbeleggingsindex. Er wordt uitsluitend belegd in Europese ondernemingen die binnen hun sector een bovengemiddelde score hebben op het gebied van ethische, sociale en/of duurzaamheidkenmerken. Het beleggingsproces is gestructureerd van aard en gericht op het beheersen van het risico ten opzichte van de MSCI Europa Index. De portefeuillemanager is SNS Asset Management te s-hertogenbosch. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Responsible Europe daalde in 2011 van 23,5584 naar 21,2930. De omvang van de strategie nam in 2011 af tot 12 miljoen. Responsible Europe behaalde in 2011 een rendement van -9,6%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode - 8,1%. Het relatieve rendement bedroeg -1,5%. Gunstige macro-economische cijfers en bedrijfswinsten hadden een positief effect op de aandelenmarkten aan het begin van Zorgen over Griekse schulden en het gevaar van besmetting naar andere landen uit de eurozone zorgden voor een negatief sentiment vanaf mei, en leidden in augustus tot een zeer sterke daling van de aandelenmarkten. Vanwege de verheviging van de Europese schuldencrisis en de hiermee gepaarde druk op de financiële sector werd de exposure naar financials binnen het mandaat in juni volledig afgebouwd. Gedurende het laatste kwartaal van het jaar lieten de aandelenmarkten Rendementontwikkeling Responsible Europe & MSCI Europa % Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 120 Cumulatief Relatief Strategie (L Index (L-a 5% 100 0% 80-5% 60 d j f m a m j j a s o n d -10% 13

14 Sectorverdeling (%) Responsible Europe & MSCI Europa 35% 30% 25% Responsible Europe MSCI Europa Responsible Europe MSCI Europa 20% 15% 10% 5% 0% Energie Materialen Industrie Cons Cycl Cons Def Farmacie Financieel IT Telecom Nuts Gezondheid Bedrijven een sterk herstel zien doordat het vertrouwen toenam, onder andere door de toezegging van Duitsland en Frankrijk om met een oplossing te komen voor de Europese schuldencrisis. Ook meevallende macro-economische data deed het sentiment op de financiële markten goed. Het rendement van de strategie bleef gedurende het jaar met name achter door een onderwogen positie in de sector Consument Defensief en een overweging binnen de sector Industrieel. Op individueel aandelenniveau bleef de strategie vooral achter in de selectie van aandelen binnen de sectoren Industrieel, Consument Defensief en Energie. risicobeheer Beleggingen in Europa buiten het eurogebied (bijvoorbeeld: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, et cetera) gaan gepaard met een valutarisico ten opzichte van de euro. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De strategie was eind december opgebouwd uit in totaal 65 ondernemingen, die allen aan de ethische, sociale en/of duurzaamheidkenmerken voldeden. Het is niet toegestaan dat het gewicht van een onderneming op het moment van aankoop meer dan 5%-punt afwijkt van het gewicht van deze onderneming in de index. Gedurende het jaar 2011 voldeed de strategie aan de gestelde richtlijnen. Farmacie gezondheid is per eind 2011 met +4,0% de meest overwogen sector. De sector Financieel heeft een onderweging van -17,8% en is hiermee de sterkst onderwogen sector. Vanwege een rela- Landenverdeling (%) Responsible Europe & MSCI Europa 50% Responsible Europe 40% MSCI Europa Responsible Europe MSCI Europa 30% 20% 10% 0% Verenigd Duitsland Frankrijk Nederland Spanje Zwitserland Italië Zweden België Finland Overig Koninkrijk 14

15 tief hoge gevoeligheid voor de Europese schuldencrisis, zijn beleggingen in de sector Financieel tijdelijk uitgesloten. Binnen de aandelenportefeuille heeft Frankrijk de grootste overweging ten opzichte van de index, deze bedraagt +4,6%. Het Verenigd Koninkrijk is met een onderweging van -15,6% het sterkst onderwogen. Het absoluut risico van de strategie daalde gedurende het jaar van 20,9% naar 17,5%. Het absoluut risico van de index daalde van 20,8% naar 16,9%, waarmee de daling van het absoluut risico van de portefeuille in lijn was met de index. Het relatief risico bleef nagenoeg gelijk en bedroeg 2,3% per ultimo Risico Responsible Europe & MSCI Europa 30,0% 25,0% 20,0% Risico Portef Risico Index Relatief Ri Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% d j f m a m j j a s o n d 15

16 Emerging Markets Equity Kerncijfers per deelnemingsrecht a (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,07 0,32 0,61 1,62 0,79 Waardeveranderingen (13,31) 17,54 30,25 (45,45) 15,07 Kosten (0,3) (0,66) (0,57) (0,67) (0,79) Resultaat (13,55) 17,2 30,28 (44,5) 15,07 Intrinsieke waarde per 31/12 73, , , , ,5376 Relatief belang in strategie per 31/12 98% 69% 88% 71% 88% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door wereldwijd te beleggen in beursgenoteerde aandelen in de Opkomende Markten. Het beleggingsbeleid is er op gericht een portefeuille samen te stellen, waarin verschillende Aandelen Opkomende Markten strategieën gecombineerd worden. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Opkomende Markten herbeleggingsindex. De combinatie van strategieën wordt door de Beheerder afgestemd op de huidige en verwachte Beleggingenomgeving. Het belang per beleggingsstrategie bedraagt maximaal 50% van de totale waarde van Emerging Markets Equity. De Beheerder is voorts verantwoordelijk voor de selectie en monitoring van de verschillende strategieën. Ultimo 2011 wordt belegd in een viertal strategieën van gespecialiseerde portefeuillemanagers: Aberdeen Emerging Markets, Emerging Core Fundamental Strategy (Genesis), Emerging Markets Value Strategy (DFA) en Robeco Emerging Markets Equity. Onderstaand worden deze strategieën met de wegingen per eind 2011 getoond. Deze zijn exclusief overlopende posten en liquide middelen. Elk van de individuele strategieën heeft een eigen beleggingsaanpak en rol binnen Emerging Markets Equity. De combinatie van meerdere portefeuillemanagers met elk hun eigen filosofie en proces zorgt voor stabilisatie van het rendement ten opzichte van de index, waardoor met een breed gespreide portefeuille en een beheerst risico geprofiteerd kan worden van de mogelijkheden die Opkomende Markten bieden. Er wordt voorkomen dat de portefeuille afhankelijk is van het slagen van één beleggingsstrategie, gevoerd door één organisatie. Aberdeen stelt op basis van fundamentele bottom-up research een gediversifieerde portefeuille samen van circa 60 aandelen. Kern van de selectie is het identificeren van bedrijven die sterke kasstromen kunnen genereren, en beschikken over een hoge groeipotentie, een kwalitatief hoogwaardig management en sterke balansverhoudingen. Genesis is een gespecialiseerde vermogensbeheerder, gericht op aandelenbeleggingen in Opkomende Markten. Beleggingen worden geselecteerd op basis van growth at the right price waarbij groeipotentieel en waardering centraal staan. Door intensieve research van de aandelenmarkten en bedrijven in opkomende markten wordt een gespreide portefeuille samengesteld met een beperkte focus op SmallCap aandelen. Het proces van de strate- strategienaam Type strategie Weging Aberdeen Emerging Markets Gespreid, grote Opkomende Markten ondernemingen, contrair 32,0% Emerging Core Fundamental Str. Gespreid, 'growth at the right price', beperkte MidSmallCap focus 34,7% Emerging Markets Value Str. Gespreid, Waarde stijl, MidSmallCap Accent 22,0% Robeco Emerging Markets Equity Gespreid, grote Opkomende Markten ondernemingen 11,3% 16

17 gie is puur bottom-up en fundamenteel gedreven. Een aandeel komt in aanmerking voor opname in de portefeuille wanneer het een aantrekkelijke waardering combineert met groeipotentieel. DFA richt haar portefeuilles zo in dat geprofiteerd kan worden van o.a. in academische studies onderbouwde, consistent optredende extra rendementsmogelijkheden ('anomalieën'). De betrokken strategie van DFA richt zich primair op het profiteren van de Value- Premium binnen Opkomende Markten. Doordat Waarde aandelen gemiddeld genomen een kleinere marktkapitalisatie hebben dan de brede markt heeft de portefeuille tevens een MidSmallCap accent. Robeco stelt dat het rendement op aandelen uit Opkomende Markten primair wordt bepaald door macro-economische en politieke factoren. Daarom speelt landenallocatie een grote rol in het beleggingsproces. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Emerging Markets Equity daalde in 2011 van 87,5160 naar 73,9706. De omvang van de strategie nam in 2011 af tot 59,7 miljoen. De samengestelde Emerging Markets Equity portefeuille behaalde in 2011 een rendement van - 15,5%. Het rendement van de MSCI Opkomende Markten Index bedroeg over dezelfde periode - 15,7%. Het relatief rendement over het afgelopen jaar bedraagt +0,2%. Na twee sterke jaren bleef het rendement van aandelen Opkomende Markten in 2011 achter bij andere categorieën. De toenemende onzekerheden als gevolg van de Europese schuldencrisis en de Arabische lente, leidden tot een grote mate van risico-aversie. Aandelen van ondernemingen met een kleine marktkapitalisatie hadden meer te lijden onder de toegenomen risico-aversie dan LargeCaps. Ter illustratie: de MSCI Opkomende Markten Small Cap Index presteerde het afgelopen jaar -9,2% slechter dan de brede MSCI Opkomende Markten Index. Dit verklaart voor een groot gedeelte een negatief relatief rendement van - 8,6% voor DFA. Een sterk positief relatief rendement (+7,0%) werd gegeneerd door Aberdeen. De uit het bottom up proces voortkomende sectorallocatie, een overweging in defensieve sectoren en een onderweging in cyclische sectoren, is hiervoor verantwoordelijk. Emerging Core Fundamental presteerde beter dan de index (relatief +3,7%). Robeco Emerging Markets Equity bleef in 2011 achter bij de brede index (relatief -2,5%). Wegens relatief bescheiden onderscheidend karakter binnen de pool is het belang in Robeco in de eerste maand van 2012 volledig verkocht. Rendementontwikkeling Emerging Markets Equity & MSCI Opkomende Markten Cumulatief Relatief Strategie (L-as) Index (L- 4% 2% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 100 0% 80-2% 60 d j f m a m j j a s o n d -4% 17

18 risicobeheer De beleggingen van deze strategie vinden plaats in uiteenlopende valuta s. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De combinatie van meerdere gespecialiseerde strategieën resulteert in een breed gespreide aandelenbelegging binnen de Opkomende Markten. Zowel de geografische verdeling als de beleggingsaanpak van de verschillende individuele strategieën leiden tot een specifiek profiel ten opzichte van de index. Het belang per beleggingsstrategie bedraagt maximaal 50% van de totale waarde van Emerging Markets Equity. Gedurende het jaar 2011 voldeed de strategie aan de gestelde richtlijnen. Het absoluut risico van de strategie en van de index vertoonden gedurende het jaar een dalende tendens. Het absoluut risico van de portefeuille bedroeg tegen het eind van het jaar 19,2%. Het relatief risico is mede het gevolg van afwijkingen in de landen en regionale gewichten ten opzichte van die van de index. Het relatief risico van de strategie is nagenoeg gelijk gebleven en had aan het einde van de verslagperiode een waarde van 3,2%. Risico Emerging Markets Equity & MSCI Opkomende Markten 50,0% 40,0% Risico Portefe Risico Index Relatief Ris Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% d j f m a m j j a s o n d 18

19 Alliance Capital European Quality Kerncijfers per deelnemingsrecht a (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,33 0,50 0,64 0,82 4,47 Waardeveranderingen (0,94) 4,20 5,55 (17,18) (1,05) Kosten (0,15) (0,34) (0,30) (0,38) (2,50) Resultaat (0,76) 4,36 5,89 (16,78) 0,92 Intrinsieke waarde per 31/12 (2011: 22/7) 28, , , , ,1336 Relatief belang in strategie per 31/12-31% 34% 33% 42% Aantal deelnemingsrechten per 31/ De strategie is per 23 juli 2011 niet meer actief. Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in Europese aandelen. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Europa herbeleggingsindex. De strategie belegt in Europese kwaliteitsaandelen met een hoge verwachte winstgroei. In het beleggingsproces staat de bottom-up analyse van ondernemingen centraal. Er wordt grote waarde gehecht aan diepgaande ondernemingsanalyse. De research is met name gericht op het identificeren van bronnen van groei en de duurzaamheid daarvan. Een belangrijk onderdeel hiervan is de beoordeling van de kwaliteit van de onderneming. De analyse van de kwaliteit, het groeipotentieel en de waardering mondt per onderneming uit in een eindoordeel op basis waarvan de portefeuillemanagers een portefeuille van minimaal 35 aandelen construeren. Bij de selectie van aandelen wordt tevens rekening gehouden met de 10 Global Compact Principles van de Verenigde Naties, dat resulteert in een portefeuille met een sociaal duurzaam karakter. De strategie wordt beheerd door Alliance Capital Management, gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk. Beleggingsresultaat De strategie is per 23 juli niet meer actief. De intrinsieke waarde van Alliance European Quality daalde in 2011 van 29,6060 naar 28,8475. De omvang van de strategie nam in 2011 toe tot 69,2 miljoen. Alliance European Quality behaalde tot de opheffing van de strategie in juli 2011 een rendement van -2,6%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode +0,8%. Het relatief rendement van de strategie Rendementontwikkeling Alliance Capital European Quality& MSCI Europa Cumulatief Relatief Strategie (L-as) Index (L-a 10% 5% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 100 0% 90-5% 80 d j f m a m j j a s o n d -10% 19

20 was -3,4%. Gunstige macro-economische cijfers en bedrijfswinsten hadden een positief effect op de aandelenmarkten aan het begin van Zorgen over Griekse schulden en het gevaar van besmetting naar andere landen uit de eurozone zorgden voor een negatief sentiment vanaf mei. De strategie behaalde voornamelijk in januari een negatief relatief rendement. Dit was met name te wijten aan selectie binnen de sectoren Financieel, Industrieel en Consument Defensief. Daarnaast droegen in januari op sectorniveau onderwegingen Financieel en Nutsbedrijven, en overwegingen Materialen en Consument Defensief negatief bij. Vanwege het ontbreken van lange termijn performance kwaliteit is de strategie in juli 2011 opgeheven. 20

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie