In 2008 is de organisatie dan ook een traject

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In 2008 is de organisatie dan ook een traject"

Transcriptie

1 Algemeen Financieel Jaarverslag 2008

2 2008 in vogelvlucht 2 De samenleving verandert en het Leger des Heils verandert mee. Toch is in 2008 de overtuiging gegroeid dat de organisatie dicht bij haar oorsprong en missie moet blijven. De kern daarvan is om Jezus te volgen (in daad en in woord) en uit te dragen dat God ieder mens liefheeft. God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen. In 2008 is de organisatie dan ook een traject gestart om te leren van de eigen geschiedenis. Steeds weer namelijk ontdekt het Leger des Heils dat elementen uit nieuwe werkvormen (in 2008 bijvoorbeeld BIJ Bosshardt buurtsteunpunten of arbeidsreintegratie project Werk voor Iedereen) geënt zijn op aanbevelingen van William Booth, de oprichter van de organisatie. Hij schreef in 1890 het historische pamflet In Darkest England and the Way Out. Het doel van dit traject is om de organisatie aan kracht en slagvaardigheid te laten winnen. Om zo mensen bij te kunnen blijven staan in het richting geven aan hun bestaan. Hiertoe wordt de specifieke aanpak van het Leger des Heils in de sociale hulpverlening geactualiseerd en beter in kaart gebracht, vindt herijking plaats van de taakverdeling tussen kerkelijk diaconaal werk en hulpverlening, en wordt de worteling in de Nederlandse samenleving versterkt. Traditie vernieuwen wordt op die manier een boeiende synthese tussen verleden en toekomst. Het Leger des Heils kon in 2008 de activiteiten op het gebied van welzijns- en gezondheidszorg intensive- ren. Vooral door herzieningen in het zorgstelsel in de achterliggende jaren konden voor voormalig dak- en thuislozen nieuwe woonvoorzieningen met begeleiding worden gecreëerd. Ook is het mogelijk gebleven om de groei van, vooral ambulante, activiteiten op het gebied van preventie en maatschappelijk herstel voort te zetten. Uitgedrukt in geld steeg de exploitatieomvang ten opzichte van 2007 met R 29 miljoen (+13%) tot R 251 miljoen in De financiële crisis die zich in de 2 e helft van 2008 voltrok ging ook aan het Leger des Heils niet voorbij: de beleggingen van het Leger des Heils rendeerden negatief 6,2%. Dit was de belangrijkste oorzaak van het financiële exploitatietekort van bijna R 12 miljoen. De in het verleden opgebouwde reserves waren toereikend om deze onverwachte tegenvaller op te vangen. De steun van het publiek bleef onverminderd groot. Het aantal donateurs groeide met negenduizend personen tot De inkomsten uit fondsenwerving zijn stabiel en er wordt gewerkt aan een nieuwe direct marketing aanpak. De kledinginzameling groeide tot 28 miljoen kilogram, waarbij de financiële resultaten verbeterden. Binnen het Leger des Heils is sprake van een kerkelijke en een hulpverleningstak. Ook dit maakt het Leger des Heils tot een unieke organisatie: er is een ontmoeting van kerken en werken. De overheid streeft naar een civil society. Het Leger des Heils wil hieraan in samenwerking met anderen een bijdrage leveren. In het afgelopen jaar is op inhoudelijk gebied dan ook bewust gezocht naar een intensievere verbinding tussen de verschillende onderdelen van het Leger des Heils, die in de toekomst verdere resultaten zal laten zien. JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2008

3 Inhoudsopgave 2008 in vogelvlucht... 2 Inhoudsopgave... Voorwoord Het Leger des Heils in Nederland... 5 Profiel... 6 De mensen van het Leger des Heils Interview korpsofficier Rene Pronk over zijn werk in Terneuzen Samenvatting Maatschappelijke analyse Samenwerkingsverbanden Leger des Heils in de media Leger des Heils kledinginzameling Internationale programma s en projecten in Dubbelinterview over het werk van het Leger des Heils in Congo Fondsenwerfbeleid... Vermogensbeleid... Beleggingsbeleid... Beloningsbeleid... Toekomstverwachting Interview Grijs Genoeg(en) en korps Emmen Governance Interne risico-analyse Samenstelling besturen en directies en toezichthoudende organen Interview korps Amsterdam West Jaarrekening Samengevoegde balans Samengevoegde exploitatierekening Lastenverdeling en kasstroomoverzicht Toelichting Algemeen Toelichting samengevoegde balans Toelichting baten Toelichting bestedingen Accountantsverklaring Meerjarenoverzicht mensen Meerjarenoverzicht financieel Colofon en Internetverwijzingen

4 Voorwoord Met gepaste trots breng ik deze prachtige uitgave van het Algemeen Jaarverslag van het Leger des Heils over 2008 onder uw aandacht. Het bevat heel veel verhalen over de positieve en geweldige dingen die er in Nederland in het verslagjaar plaatsvonden. Wij rapporteren over de achtergronden en de vele activiteiten die tot stand kwamen. 4 Ik heb grote waardering voor alle medewerkers die zich inzetten en handen en voeten geven aan het vele werk. Ook wil ik graag mijn dank uitspreken aan de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en ruim donateurs en bedrijven die ons financieel en materieel steunen. U maakt het mogelijk dat het Leger des Heils haar werk kan blijven voortzetten. Onze missie en verkondiging blijven dezelfde: zorgen voor de totale mens, voor lichaam en ziel. Daarbij volgen we de bijbelse opdracht om alle mensen in de Naam van Christus de helpende hand toe te steken, zonder daarbij te discrimineren en ons medeleven te tonen door praktische liefde. De traditie is de kern van wie we zijn. Dat komt allemaal voort uit ons geloof, onze geschiedenis, onze leer, onze opdracht en onze waarden. Het Leger des Heils wil af van verouderde en onbelangrijke tradities, maar daarnaast willen we ons vasthouden aan de traditie die het Leger vorm gaf als helper voor de armen, de verlorenen en hen die geen vrienden hebben. De toekomst geeft ons veel kansen. Onze financiële bronnen worden gevoed door overheidsregelingen, aansprekende fondsenwervingsacties en beschermd door goed management. Tegelijkertijd willen we ook investeren in groei door het bieden van opleidingen, faciliteiten en middelen voor iedereen. In navolging van Jezus Christus wil het Leger des Heils een blij Leger, een biddend Leger, een dienend Leger, een vredebrengend Leger en een overwinnend Leger zijn. Moge God onze zorg voor de totale mens ook in de toekomst zegenen! Met vriendelijke groet, Roy Frans (commissioner) Territoriaal commandant Almere, 25 mei 2009 JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2008

5 Het Leger des Heils in Nederland DE GESCHIEDENIS > het Leger des Heils is in 1865 opgericht door de Engelse methodisten-predikant William Booth. Het Engeland van zijn dagen kenmerkte zich door industrialisatie en kapitalisme. Grote groepen arbeiders leefden in armoede en zochten een uitvlucht in de alcohol. William Booth richtte zich als rondreizend evangelist met name op deze onderklasse. Hij zag in dat hij zijn publiek niet van Gods liefde kon overtuigen zonder iets van deze liefde te laten zien. Behalve dat hij het Evangelie predikte, bood hij daarom praktische hulp. Een lege maag heeft geen oren, verklaarde Booth. DE NAAM > de naam Leger des Heils stamt uit Daarvoor heette de beweging The Christian Mission. Toen een van de betrokkenen de organisatie in een artikel wilde omschrijven als a volunteer army (een leger van vrijwilligers), maakte Bramwell Booth (de zoon van de oprichter) daartegen bezwaar. William Booth verving het woord volunteer door Salvation (heil). DE MISSIE > het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. DE ORGANISATIE > sinds 1988 bestaat het Leger des Heils in Nederland uit een kerkgenootschap en vier stichtingen. Daarvoor was de organisatie, juridisch gezien, een kerkgenootschap. De herstructurering vond plaats om beter aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en te voldoen aan de eisen van de overheid. Het kerkgenootschap en de stichtingen maken deel uit van The Salvation Army, ofwel het Leger des Heils. 5 Kerkgenootschap Leger des Heils Het Kerkgenootschap Leger des Heils heeft in Nederland 73 kerkelijke gemeenten (korpsen). Kernfuncties van deze gemeenten zijn evangelisatie, geestelijke groei, verbondenheid en dienstverlening aan de naaste. Stichting Leger des Heils De Stichting Leger des Heils is verantwoordelijk voor het beheer van geldmiddelen en de verdeling van onbestemde centrale inkomsten over de andere stichtingen en het kerkgenootschap. Stichting Leger des Heils Welzijnsen Gezondheidszorg De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg bestaat uit 14 werkeenheden en 239 vestigingen. De stichting is verantwoordelijk voor de professionele gezondheidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in Nederland. Hierbij gaat het om maatschappelijke opvang, ouderen- en gezondheidszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, reclassering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel. Stichting Leger des Heils Dienstverlening De Stichting Leger des Heils Dienstverlening verleent tegen kostprijs ondersteunende diensten aan de andere stichtingen en het kerkgenootschap. Leger des Heils ReShare BV Leger des Heils ReShare, een besloten venootschap sinds 2006, verzorgt alle activiteiten op het gebied van inzameling van gedragen kleding en schoenen. Het Leger over de grenzen Het internationale Leger des Heils is momenteel in meer dan 115 landen actief. Een groot aantal van deze landen bevindt zich in de zogeheten ontwikkelingsgebieden. Eind jaren 80 van de vorige eeuw heeft het Leger des Heils zijn werk hervat in het voormalige Oostblok. Jarenlang is de organisatie daar verboden geweest. Het Leger des Heils in Nederland heeft de verantwoording voor de activiteiten van het Leger des Heils in Tsjechië. Stichting Leger des Heils Fondsenwerving De Stichting Leger des Heils Fondsenwerving houdt zich bezig met het werven van fondsen onder derden. Deze stichting is erkend als keurmerkhouder van het CBF-Keur.

6 Profiel Doelstelling Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op elke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie, hetzij door anderen. den aan de internationale Orders en Reglementen van The Salvation Army. Deze zijn verankerd in de statuten van de verschillende Leger des Heils rechtspersonen. Christelijke identiteit Het Leger des Heils staat in de christelijke traditie. Het laat zich inspireren door de Bijbel en in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. In deze traditie staan de volgende geloofsnotities centraal. 6 The Salvation Army Het Leger des Heils in Nederland maakt deel uit van de christelijke organisatie The Salvation Army, gevestigd te Londen, Groot-Brittannië. De naam Salvation Army ofwel Leger des Heils stamt uit In de periode heette de beweging The Christian Mission. Eind 2008 is The Salvation Army actief in meer dan 115 landen over de gehele wereld met uitzondering van Noord-Afrika. Wereldwijd hanteert The Salvation Army dezelfde doelstellingen. De internationale organisatiestructuur kent een standaardmodel, dat per land wordt aangepast aan geldende wet- en regelgeving. Het Leger des Heils in Nederland bestaat juridisch gezien uit het Kerkgenootschap Leger des Heils, de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, de Stichting Leger des Heils Dienstverlening (inclusief ReShare BV), de Stichting Leger des Heils Fondsenwerving en de Stichting Leger des Heils. Het Leger des Heils in Nederland acht zich in beginselen, leer en bestuursvorm gebon- God is de Schepper van al wat leeft. God is de oorsprong van deze wereld en degene die deze wereld draagt. In Jezus Christus is God zelf naar deze wereld gekomen. In Jezus wordt duidelijk hoe God wil dat mensen zullen leven en met elkaar zullen omgaan. Dat betekent ook een oproep om zich af te keren van een leven dat niet goed is. Bekering heet dat in bijbelse taal. In Jezus werd ook duidelijk dat God van mensen houdt, ondanks de verkeerde dingen die mensen doen en de dingen die mensen verkeerd doen. God vergeeft mensen omwille van Jezus Christus. Dat werd eens en voorgoed duidelijk in de kruisdood van Jezus en zijn opstanding. God is nog steeds in en door mensen aan het werk in deze wereld. Dat is de Heilige Geest die mensen bezielt en inspireert. De mens valt niet samen met God, maar in mensen valt wel iets van God te herkennen. In de christelijke geloofsovertuiging zijn bij de omgang van mensen met elkaar twee begrippen belangrijk: gerechtigheid en barmhartigheid. God is nog steeds in en door mensen aan het werk in deze wereld JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2008

7 Gerechtigheid wil zeggen dat mensen recht gedaan wordt. Dat mensen tot hun recht komen. In de Bijbel betekent dit dat juist mensen die op wat voor manier dan ook in de verdrukking zitten, worden bevrijd. Barmhartigheid wil zeggen dat een dienst van liefde wordt bewezen aan mensen die in nood zijn geraakt. Al deze richtinggevende woorden voor het leven worden bij elkaar gebracht door de woorden van Jezus waarmee hij heel de bijbelse opdracht samenvat: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Leger des Heils identiteit Kenmerk van het Leger des Heils is dat het een strijdbare organisatie is. Dat blijkt niet alleen uit zijn uitingsvormen (zoals bijvoorbeeld de naam van de organisatie of de vlag), maar ook uit zijn gesteldheid. Het Leger des Heils is een daadkrachtige organisatie, waarin vaak de daad voor het woord komt, de concrete hulpverlening voor allerlei overleg. Het gaat daarbij om een strijd tegen dat wat het leven van mensen kapot maakt, zoals armoede, uitsluiting, mishandeling, sociale wantoestanden, onrecht en zinloosheid. Het gaat om een strijd voor een leven zoals God het bedoeld heeft. Leger des Heils activiteiten Bij het kerkgenootschap ligt de nadruk op evangelisatie, pastorale zorg en kerkelijke sociale hulpverlening (diaconaal werk). De afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking valt onder het kerkgenootschap. De kerk van het Leger des Heils is te vergelijken met de meeste andere christelijke kerken. Ook het Leger des Heils kent een geloofsbelijdenis en heeft voorgangers, leden, erediensten en liederen. Specifiek voor de kerkelijke activiteiten van het Leger des Heils is het streven om buitenkerkelijken te bereiken met de boodschap van Gods liefde. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is actief op de werkvelden maatschappelijke opvang, ouderen- en gezondheidszorg, jeugdzorg, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel en verslavingszorg. Kenmerkend voor de werkwijze is dat medewerkers alle leefgebieden (van huisvesting tot justitiële contacten en van lichamelijke en geestelijke problemen tot schuldenproblematiek) van de hulpvragers zoveel mogelijk in kaart brengen en dat problemen in hun samenhang worden aangepakt. Zo probeert het Leger des Heils voor hulpvragers die tegelijkertijd met meer dan één probleem kampen, de schotten tussen de zorgbranches te doorbreken. Wat alle Leger des Heils-onderdelen verbindt, is dat ze tot doel hebben vanuit het christelijk geloof iets voor anderen te betekenen. 7

8 8 Evangelisatie en pastorale zorg Het Leger des Heils heeft in Nederland meer dan zeventig korpsen (kerkelijke gemeenten) waar iedereen welkom is. Op zondag worden samenkomsten gehouden. Hier krijgt iedereen de kans zich te bezinnen op de zin van het bestaan, anderen te ontmoeten en tot rust te komen. Veel mensen gebruiken de begrippen waarden en normen om aan te geven dat ze behoefte hebben aan een goede moraal. Waarden en normen geven richting en bieden houvast. De Bijbel is hiervoor een geweldige inspiratiebron. Het Leger des Heils gelooft overigens niet in het dicteren van standpunten. Wel wil het Leger des Heils de dialoog aangaan over wat waardevol en goed is. De kerkdiensten van het Leger des Heils kenmerken zich door enthousiaste samenzang en een praktijkgerichte bijbeloverdenking. Kerkelijke sociale hulpverlening Uit liefde voor God en de medemens richten de korpsen (kerkelijke gemeenten) van het Leger des Heils zich, naast de zondagse kerkdienst, ook op de maatschappelijke noden in de omgeving. Veel van dit werk wordt gedaan door vrijwilligers. Dankzij hen zijn vele vormen van eenvoudige hulpverlening mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn Raad- & Daadbalies, het bezoeken van eenzame mensen en het verstrekken van voedsel en kleding. Internationale Hulpverlening Het Leger des Heils (The Salvation Army) is momenteel internationaal actief in meer dan 115 landen. Van deze landen zijn er 66 die door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) worden gerekend tot de ontwikkelingslanden. De maatschappelijke opvang is het vangnet van de samenleving Het internationale Leger des Heils steunt zo n 600 ontwikkelingsprojecten die plaatsvinden in de regio s Afrika, Azië, Latijns- en Midden-Amerika, het Caribische gebied en Oost-Europa. Het gaat om projecten of programma s op het gebied van gezondheidszorg, HIV/Aids, onderwijs en training, opvang, landbouw, microkredieten, water en milieu, rampen, herstel en wederopbouw. Het initiatief voor deze projecten komt vanuit de lokale bevolking in JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2008

9 Het Leger des Heils (The Salvation Army) is actief in meer dan 115 landen de ontwikkelingslanden. De afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking van het Leger des Heils in Nederland ondersteunt, adviseert, coördineert, evalueert en controleert een aantal van deze projecten en programma s. Maatschappelijke Opvang De maatschappelijke opvang is het vangnet van de samenleving: als je nergens anders meer terechtkunt, kun je, voor zover de capaciteit toereikend is, een beroep doen op deze vorm van hulp. De maatschappelijke opvang omvat verschillende vormen van hulpverlening zoals: voorzieningen voor nachtopvang en dagopvang voor al dan niet verslaafde dak- en thuislozen, postadres en inkomensbeheer voor daklozen, opvang van zwerfjongeren, vrouwenopvang, woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen onder wie mensen met een psychiatrische problematiek (sociale pensions), crisisopvang en begeleid wonen. Daarnaast gaan medewerkers gericht op zoek naar zorgmijdende daklozen, de buitenslapers (het zogeheten veldwerk ), en worden door inzet van soepbussen daklozen van voedsel, kleding en dekens voorzien. Ouderen- en gezondheidszorg In de ouderen- en gezondheidszorg gaat het behalve om goede huisvesting vooral om goede zorg en de juiste behandeling. Het uitgangspunt daarbij is dat de zorg afgestemd moet zijn op de behoefte van de zorgvrager, waarbij de wens om zo lang mogelijk in het eigen leefmilieu te blijven, gerespecteerd wordt. Het Leger des Heils biedt thuiszorg, zorg aan ouderen in verzorgingshuizen, verpleeghuiszorg, (kinder)hospice-zorg en zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Ook de tien over Nederland verspreide meerzorgafdelingen voor chronisch (bijvoorbeeld Aids/HIV) of ernstig zieke, al dan niet verslaafde, dak- en thuislozen rekent het Leger des Heils tot deze branche. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) De forensische GGZ-kliniek van het Leger des Heils, voor jeugd en volwassenen, kent behandelvormen die complementair aan elkaar zijn. De klinische behandeling vindt plaats op de locatie in Lunteren. Daarnaast is er een deeltijdkliniek in Arnhem en een polikliniek. Deeltijdbehandeling kan een alternatief zijn voor of een vervolg op klinische behandeling. Ook biedt deeltijdbehandeling mogelijkheden als poliklinische behandeling niet voldoende is. Het Leger des Heils heeft woonvoorzieningen (RIBW) voor voormalig dak- en thuislozen. De groep mensen die hiervan gebruik maakt, kampt met psychische stoornissen en/of een verslavingsproblematiek en een aantal van hen is met justitie in aanraking gekomen. 9

10 Het leger des Heils probeert voor hulpvragers de schotten tussen de zorgbranches te doorbreken 10 Zij redden het doorgaans niet op eigen kracht, zijn veelal niet plaatsbaar in reguliere hulp- en zorginstellingen en hebben behoefte aan een rustpunt en structuur in hun leven. De doelstelling van de Leger des Heils-RIBW s is het garanderen van een menswaardig bestaan en waar mogelijk ook opbouw en herstel van een eigen sociaal netwerk en het vinden van een zinvolle dagbesteding. Jeugdzorg Het Leger des Heils is in een aantal provincies actief op het gebied van jeugdhulpverlening. De hulp richt zich op de dagelijkse zorg voor de opvoeding en behandeling van kinderen (en hun ouders) die in nood verkeren. In sommige situaties is het noodzakelijk dat kinderen tijdelijk komen wonen in een jeugdhuis, gezinshuis of bij een projectgezin van de organisatie. Het Leger des Heils beschikt ook over een landelijk werkende organisatie voor pleegzorg. Verder bieden medewerkers van het Leger des Heils aan ouders en kinderen in hun eigen woning opvoedingsondersteuning en/of trainingsprogramma s, bijvoorbeeld via video-hometraining. De landelijk werkende jeugdbescherming van het Leger des Heils verleent hulp aan kinderen en hun gezinnen in een problematische opvoedingssituatie. Deze hulpverlening vindt plaats vanuit een justitieel kader. Reclassering De reclasseringsactiviteiten van het Leger des Heils zijn erop gericht om (ex-)gedetineerden te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. De cliënten van de Leger des Heils-reclassering zijn veelal mensen met complexe problemen die hun mogelijkheden tot verbetering negatief beïnvloeden. Deze groep kent een hoog recidive ( veelplegers ) en is door het ontbreken van een eigen netwerk langdurig aangewezen op professionele hulp en steun. Verslavingszorg Er zijn veel verslaafden die regelmatig aankloppen bij de verschillende voorzieningen voor maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Vaak is het in eerste instantie alleen mogelijk om hulp te bieden in de vorm van iets te eten en te drinken en een slaapplaats voor de nacht. Een hulpverleningstraject kan worden gestart op het moment dat zij zelf aangeven een einde te willen maken aan een verslaving. De Leger des Heils opvangvoorzieningen werken daarom veel samen met de lokale instellingen voor verslavingszorg. Daarnaast beschikt het Leger des Heils zelf over een ontwenningscentrum in Apeldoorn. De meeste mensen die hier om hulp vragen, hebben een zeer lange verslavingscarrière achter de rug die in sociaal en fysiek opzicht allesverwoestend is, met JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2008

11 vaak jarenlange niet succesvolle interventies van de reguliere verslavingshulpverlening. Preventie en Maatschappelijk Herstel Activiteiten als 10 voor Toekomst en Grijs Genoeg(en), bijzondere schoonmaakprojecten, buurtgerichte woonbegeleidingsprojecten, sociaal cultureel werk en sociale activeringsprojecten, richten zich op preventie van een dreigend zelfstandigheidsverlies en op maatschappelijk herstel voor degenen die meer zelfstandigheid nastreven. Hoewel al deze activiteiten specifieke Leger des Heils-kenmerken hebben (laagdrempelig, vasthoudend, samenhangend en zingevingsgericht) worden ze lokaal/regionaal passend gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de in de regio aanwezige Leger des Heils afdelingen en wordt samenwerking gezocht met woningbouwcorporaties, politie, GGD, kredietbanken, andere hulp- en zorginstellingen, buurtwinkeliersverenigingen, belangenorganisaties en anderen. Voor een flink aantal Nederlanders is op vakantie gaan niet weggelegd. Dat kan zowel financiële als andere oorzaken hebben. Soms zijn de problemen binnen een gezin zo groot dat een ouder geen energie meer overhoudt om iets leuks met de kinderen te doen. Het Leger des Heils biedt daarom in het eigen Hotel en Congrescentrum Belmont in Ede mensen de mogelijkheid om, tegen een geringe vergoeding, een vakantie door te brengen. Kledinginzameling Het Leger des Heils zamelt gebruikte kleding in bij particulieren, scholen, bedrijven en gemeenten. De inzameling van gebruikte kleding is goed voor het milieu. Tegelijkertijd wordt een deel van de ingezamelde kleding rechtstreeks ingezet voor nationale en internationale hulpverlening. Ook wordt een deel van de kleding tegen lage prijzen verkocht in de eigen kledingwinkels. Tevens genereert het Leger des Heils financiële middelen uit de verkoop van overtollige kleding, wat ten goede komt aan de hulpverlening. 11

12 De mensen van het Leger des Heils Het Leger des Heils is een christelijke organisatie. Dat is de identiteit van waaruit het werkt. Die identiteit kan alleen maar bestaan, doordat deze wordt gedragen door de mensen die actief zijn in de organisatie. 12 Allemaal ontlenen zij hun identiteit mede aan het geloof in Jezus Christus. Het gaat erom dat Jezus Christus een levende betekenis heeft in het leven van de mensen van het Leger des Heils, op welke wijze dan ook. De mensen van het Leger des Heils respecteren dat andere mensen een andere geloofsovertuiging en/of culturele achtergrond hebben. Zij bieden een luisterend oor en treffen zonodig regelingen om de ander, indien deze daaraan behoefte heeft, geestelijk bij te (laten) staan op een wijze die door die ander als passend wordt ervaren. De mensen van het Leger des Heils zijn in verschillende hoedanigheden verbonden aan de organisatie. Als belijdend lid van de kerk of als betaalde of vrijwillige medewerker. Sommigen zijn op meerdere manieren in het Leger actief. Lid van de kerk Heilssoldaten (4.618 per einde 2008) zijn de belijdende leden van het kerkgenootschap van het Leger des Heils. Zij beloven zich in te zetten voor de doelstelling van de organisatie en geen alcohol en drugs te gebruiken en niet te roken. De motivatie hiervoor is dat een heilssoldaat wat betreft levensstijl een voorbeeld wil zijn om zo anderen te helpen dit voorbeeld te volgen. Een levensstijl zonder alcohol, drugs en tabak is dus niet alleen in het belang van de heilssoldaat, maar ook in het belang van anderen. Het is daarmee tevens een protest tegen de onderkende gevaren voor mens en maatschappij. Heilssoldaten dragen op vrijwillige basis het Leger des Heilsuniform. Ook geïnteresseerden die geen heilssoldaat willen zijn, kunnen lid zijn van het kerkgenootschap. Zij onderschrijven wel de doelstellingen van het Leger des Heils, maar leggen geen belofte af en dragen geen uniform. Zij worden adherent-leden genoemd (1.218 per einde 2008). Het Leger des Heils kent ook jeugdleden onder de naam jongsoldaat (525 per einde 2008). Zij dragen een aangepast uniform en doen mee aan jeugdprogramma s binnen het kerkelijk werk. Een bijzondere groep heilssoldaten wordt gevormd door de heilsofficieren. Heilssoldaten die hun leven op basis van een geestelijke roeping beschikbaar stellen aan God en het Leger des Heils, kunnen officier worden. Officieren werken fulltime voor de organisatie, maar krijgen geen salaris (156 per einde 2008). Het Leger des Heils voorziet wel in hun levensonderhoud. Op basis van het aantal jaren dat iemand officier is, krijgt hij of zij een rang, zoals bijvoorbeeld kapitein of majoor. Vaak geven officieren leiding aan een korps (kerkelijke gemeente). Ook werkt er een aantal in JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2008

13 andere onderdelen van het Leger des Heils, bijvoorbeeld in de maatschappelijke opvang. Op hun 65 e levensjaar worden officieren op retraite gesteld, wat inhoudt dat zij uit de actieve dienst terugtreden (214 op retraite gestelde officieren per einde 2008). Het officierschap betreft een levenslange invulling. Het Leger als werkgever Van zijn werknemers (4.871 per einde 2008) vraagt het Leger des Heils dat zij de doelstelling van het Leger des Heils onderschrijven. Daarom rekent het Leger des Heils de persoonlijke christelijke geloofsovertuiging tot één van de competenties van zijn betaalde medewerkers. Bij het aannamebeleid telt dit net zo zwaar mee als alle andere competenties, zoals vakbekwaamheid en geschiktheid. De werknemers van het Leger des Heils hebben verschillende (kerkelijke) achtergronden, maar delen in de kern hetzelfde geloof: het geloof in Jezus Christus dat inhoudt dat mensen God liefhebben met hart en ziel, met verstand en inzet van al hun krachten en dat ieder zijn naaste lief heeft als zichzelf. In 2007 is het Leger des Heils voor de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) gedaagd. Naar aanleiding van een wervingsadvertentie voor een applicatiemedewerker vroeg een inwoner van Amersfoort de CGB om een oordeel. Betrokkene gaf aan de christelijke identiteit van het Leger des Heils te respecteren en was van mening dat voor een dergelijke functie in het secundaire proces een geloofsovertuiging niet nodig zou zijn. Voor de CGB heeft het Leger des Heils betoogd dat christelijke identiteit in drie richtingen blijkt: in de omgang met cliënten, in de omgang met collega s en in de omgang met externen. Een medewerker in het secundaire proces heeft ook met deze laatste twee te maken. Verder heeft het Leger des Heils benadrukt dat het niet ondenkbaar is dat medewerkers uit het secundaire proces ook direct met cliënten te maken krijgen. Dat kan wanneer medewerkers zich omscholen tot hulpverlener, omdat zij zich aangetrokken voelen door het werk met cliënten, of wanneer zij vanuit hun specifieke deskundigheid worden ingezet bij de scholing van cliënten. Beide komen in de praktijk van het Leger des Heils voor. Tenslotte is er het argument dat het Leger des Heils een actief loopbaanontwikkelingsbeleid kent. Dat houdt in dat bij gebleken geschiktheid medewerkers kunnen doorgroeien naar een leidinggevende functie. Deze laatste is identiteit- en cultuurdrager bij uitstek. Het Leger des Heils acht het niet wenselijk wanneer medewerkers van een dergelijke ontwikkeling zouden moeten worden uitgesloten, omdat zij eerst dan zouden worden geconfronteerd met de aanstellingseis van een christelijke geloofsovertuiging. In haar uitspraak van 14 juni 2007 heeft de CGB het Leger des Heils in het gelijk gesteld. 13 De mensen van het Leger des Heils zijn in verschillende hoedanigheden verbonden aan de organisatie

14 Rene Pronk was negentien jaar toen hij tot levend geloof kwam. Er begon een zoektocht binnen het Leger des Heils. Op zijn 24 e ging hij de officiersopleiding in met maar één verlangen: om Gods Koninkrijk te zien komen in de omgeving waar hij geplaatst zou worden. Het werd Terneuzen. Korpsofficier Rene Pronk over zijn werk in Terneuzen 14 Rups zijn en weer vlinder worden, iedere keer opnieuw De havenstad in Zeeuws-Vlaanderen had destijds één van de allerkleinste Legerkorpsen: hooguit vijftien leden. Toch is Rene er met veel geloof en enthousiasme aan de slag gegaan. Twaalf jaar later is het een bloeiende geloofsgemeenschap, zichtbaar aanwezig in het leven van de stad. Het is goed zo, zou je zeggen. Maar daar krijgt Rene nu juist de kriebels van. Wat we hier doen? Gewoon een krachtig Woord en de Heer loven en prijzen in Zijn aanwezigheid Vanaf mijn twaalfde heb ik meegeholpen in het autobedrijf van mijn vader. Ik moest er altijd mijn handen uit de mouwen steken. Dat is een belangrijke ondergrond voor mij geworden. Hard werken is nooit verkeerd, ook niet in de kerk. Kerkmensen denken te snel: het is goed zo. Maar juist op zo n moment moet je weer een heilige onrust krijgen. Je hebt dan sterke leiders nodig die zeggen: we gaan die kant op. Ik ben het Leger des Heils dankbaar voor de kans om me tot een leider te ontwikkelen. Natuurlijk krijg je dan klappen, conflicten, narigheid, maar uiteindelijk ook veel zegening en een goede persoonlijke ontwikkeling. Het eerste wat ik hier gedaan heb, is de boel opverven. We kwamen toen nog samen in een onaantrekkelijk kamertje. Daarbij sprak ik wel meteen mijn geloof en visie voor de toekomst uit, bijvoorbeeld dat we zouden groeien. Ik wilde mijn tentpinnen vastzetten. Op den duur hadden we vijftig man en zijn we naar het buurthuis ernaast gegaan. Daar JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2008

15 gingen we ook twee samenkomsten per zondag houden. We organiseerden huisgroepen, de Alpha-cursus en er kwam een dienstencentrumpje waar mensen bijvoorbeeld een maaltijd konden krijgen. Toen we vervolgens nóg meer ruimte nodig hadden, bleek nieuwbouw voordeliger en duurzamer te zijn. Gelukkig koos de Legerleiding daar ook voor. Het nieuwe gebouw is echt een visitekaartje, al groeien we nu hier weer uit. De zaal is op zondag goed gevuld en doordeweeks hebben we nu ook samenkomsten. Wat we hier doen? Gewoon een krachtig Woord en de Heer loven en prijzen in Zijn aanwezigheid. Ik was intussen wel tegen de grenzen van mijn kunnen opgelopen. Geestelijk leiding geven betekent ook dat je je volkomen afhankelijk weet van God. Dat is verrekte moeilijk voor een overactief baasje als ik. Ik heb geleerd niet zozeer in activiteiten te investeren, maar in duurzame relaties tussen mensen onderling. Voor de heling van de mens is het noodzakelijk dat hij deel kan uitmaken van een levende gemeenschap, waar hij onvoorwaardelijk de kans krijgt om te zijn wie hij is en te worden wie hij mag worden. Dan zie je mensen veranderen. Dat is een eye-opener voor mij geweest. Ja, de eerste jaren heb ik me gefocust op korpsgroei, maar daar ben ik dus van afgestapt. Het moet niet je prioriteit zijn om korpsen te laten groeien, maar om mensen te laten bloeien. Christen zijn betekent: je leven lang veranderen. Rups zijn en weer vlinder worden, iedere keer opnieuw, dichter naar God toe. Maar ik wil meer: ik wil dat mensen zien wat God kan doen. Wonderen en tekenen voor onze ogen. Als kerken doen we van alles en we vragen God dan om het te zegenen. Maar het is de uitdaging om Gods eigen plannen te doen, want die zijn al gezegend. Dan zul je Zijn Koninkrijk zien komen. De hemel is niet iets voor later, maar is hier en nu. Dat moeten we laten zien. De kerk is geroepen om mensen die veranderd zijn, op hun beurt hun omgeving te laten veranderen. Daarom is het mijn wens om samen met de andere kerken hier, het totale lichaam van Christus in Terneuzen, te bouwen aan een stad van rechtvaardigheid: geen verslaving meer, geen criminaliteit, volop werkgelegenheid, kortom: een plek waar mensen zich gelukkig voelen. De hemel is niet iets voor later, maar is hier en nu. Dat moeten we laten zien Als wij bewogen mensen zijn, zal ook God bewegen. Het gebed vermag daarbij veel meer dan wij kunnen dromen. Daarom hebben we hier een gebedsteam na iedere samenkomst en doordeweekse gebedssamenkomsten voor extra gemeenschap en toerusting. Ik wil ook geen bestuursvergadering meer leiden, als niet de helft van de tijd doorgebracht wordt met gebed, bijbellezing en het delen van zorgen en zegeningen. Noem het een andere methodiek. De nieuwsbrief en de website vormen ook een bediening. De laatste heeft tot 350 bezoekers per week. Zo hoop ik het gebied te vergroten, want we moeten verder, steeds verder. In onze zorg om de kerk van het Leger moet het ook niet draaien om financiën en bezoekersaantallen. We hebben een missie uit te voeren! Dat kan op sommige plekken met tien mensen, op andere met duizend. Daarbij moeten we ons goed bewust zijn van onze uniciteit. Als onze intimiteit onze tijd met de Heer en identiteit op orde zijn, dan komen we ook verder. De missie van William Booth is profetisch. Daarin wil ik me de komende jaren nog meer verdiepen en ik hoop heel het Leger des Heils in Zeeuws-Vlaanderen erbij te betrekken. Ook mijn collega s in welzijns- en gezondheidszorg. Graag zelfs, want als korps hebben we daar goede contacten, goede dwarsverbanden en een goede samenwerking mee. Uiteindelijk moet het van God komen. We hoeven zelf bijna niks te doen. Als je maar volhardt, dan zal God zijn zegen geven. Maar je moet er alles voor over hebben. Zeker als officier moet je zeggen: Dit is mijn roeping. Ik leef maar één keer aan deze kant van de eeuwigheid. Haal er dan ook uit, wat erin zit om de geheimenissen van Christus te ontdekken. Het is de weg die God met mij gaat en ik ben blij dat het Leger mij daarvoor de ruimte geeft. 15

16 Samenvatting 2008 Het jaar 2008 was financieel voor het Leger des Heils geen gemakkelijk jaar. De exploitatieomvang steeg met 13% en het boekjaar werd afgesloten met een negatief resultaat van E 12 miljoen. 16 Activiteiten Het Leger des Heils richt zich met haar professionele hulpverlening op de onderlaag van de onderkant van de samenleving en bereikt daarbij kwetsbare mensen (volwassenen en kinderen) met (bijna altijd) combinaties van problemen, zoals dagbesteding, werk, zingeving, huisvesting, financiën (inkomen/schulden), woonvaardigheden, onderhouden relaties, sociale vaardigheden, verslaving, problemen met justitie, psychische gesteldheid en lichamelijke gesteldheid. Het gaat (onder meer) om: kwetsbare huishoudens, dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten, degenen die niet meer aan de arbeidsmarkt deelnemen (fase vier cliënten), werkende armen; multiprobleem gezinnen, kinderen in crisis(volle) situaties, voortijdige schoolverlaters, zwerfjongeren, tienermoeders, jongeren/jong volwassenen die met justitie in aanraking (dreigen te) komen; Licht Verstandelijk Gehandicapte (zwerf-) jongeren, volwassenen en ouderen met dubbeldiagnose; ex-gedetineerden/veelplegers zonder huisvesting/opvang, (ex)drugs- of alcoholverslaafden, ernstig zieke dak- en thuislozen; geïsoleerd levende zorgafhankelijke ouderen, zorgwekkende zorgmijders thuis of op straat, stille of verscholen mensen die vereenzaamd leven, afgewezen asielzoekers zonder enige status en zonder aanspraak op hulp. De focus op de onderlaag van de onderkant van de samenleving heeft tot het inzicht geleid dat het al te zeer richten op verkokerde, sectorale eisen en voorschriften niet de oplossing brengt voor mensen die problemen hebben op meerdere gebieden. Daarom hanteert het Leger des Heils de voor haar kenmerkende aanpak met als uitgangspunt dat wordt aangesloten bij de eerste behoeften van deze mensen, waarbij de gehele leefsituatie in ogenschouw wordt genomen. In 2008 is aan personen door het Leger des Heils professioneel hulp verleend (vorig jaar aan personen). Van de in 2008 geholpen personen waren nieuwe cliënten. Het Leger des Heils beschikt over een (overnachtings) capaciteit van bedden (+4% ten opzichte van vorig jaar). De gerealiseerde bezettingsgraad bedraagt 89.3% (vorig jaar 87.9%). De kerkelijke activiteiten hebben, veelal met vrijwilligersinzet, ruim mensen per week bereikt in eerstelijns voorzieningen, zoals (tweedehands) kledingwinkels en raad & daad balies. JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2008

17 Het Leger des Heils richt zich met haar professionele hulpverlening op de kwetsbare mensen Ruim mensen hebben deelgenomen aan de kerstactiviteiten. Het aantal donateurs van het Leger des Heils is met of 2% gestegen van in 2007 naar Exploitatieomvang De exploitatie steeg met R 29 miljoen of 13% van R 222 miljoen in 2007 naar 251 miljoen in De belangrijkste financiële afwijkingen in de exploitatie in 2008 in vergelijking met het voorgaande jaar en de begroting zijn te vinden in de volgende sectoren: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): De exploitatie groeide in 2008 het snelst, een toename van R 17 miljoen of 56%. Deze groei lag ruimschoots boven de begrote toename ad R 7 miljoen (+17%). Dankzij herzieningen in het zorgstelsel (met name de AWBZ-regelgeving) in de achterliggende jaren, is het voor het Leger des Heils mogelijk geworden om woonvoorzieningen (RIBW s) te creëren voor voormalig dak- en thuislozen. De groep mensen die hiervan gebruik maakt, kampt met psychische stoornissen en/of verslavingsproblematiek en een aantal van hen is met Justitie in aanraking gekomen. Zij redden het doorgaans niet op eigen kracht, zijn veelal niet plaatsbaar in reguliere hulp/zorginstellingen en hebben behoefte aan een rustpunt en structuur in hun leven. Hierbij wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht met andere disciplines in de hulp- en zorgverlening. Deze samenwerking vindt zowel binnen het Leger des Heils plaats (bv reclassering) als met derde-organisaties. Binnen het werkveld van de GGZ werden in 2008 door het Leger des Heils in totaal mensen geholpen. Daarentegen daalde de exploitatieomvang van de Maatschappelijke Opvang in 2008 volgens plan met R 5 miljoen (minus 7%) in vergelijking met De voorzieningen voor maatschappelijke opvang van het Leger des Heils worden hoofdzakelijk gefinancierd vanuit bijdragen van de 43 centrumgemeenten voor Maatschappelijke Opvang. Daarnaast dragen gemeenten, via de WMO, bij in de kosten van activiteiten die zich richten op preventie en maatschappelijk herstel. Ook bekostigen gemeenten arbeidsreïntegratie trajecten van cliënten. In 2008 deden in totaal mensen een beroep op één van de voorzieningen voor maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Het Leger des Heils verricht ongeveer 25% van alle maatschappelijke opvang in Nederland. Het is hiermee de grootste opvangorganisatie van Nederland. 17

18 Het aantal donateurs is met 2% gestegen 18 De kosten voor Preventie en Maatschappelijk Herstel stegen, ongeveer in lijn met de begroting, met ca. R 4 miljoen (+ 20%) ten opzichte van In 2008 konden thuiswonende mensen rekenen op ondersteuning en begeleiding. Geheel in lijn met de begroting stegen de kosten voor Ouderen- en gezondheidszorg met R 5 miljoen (+13%) ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2008 werden in totaal mensen voor kortere of langere tijd verzorgd en verpleegd. Hierbij gaat het om thuiszorg, zorgcentra voor ouderen, verpleeghuiszorg, (kinder)hospice-zorg en zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Ook de 10 over Nederland verspreide meerzorgafdelingen voor chronisch (bijvoorbeeld AIDS/HIV) of ernstige zieke, al dan niet verslaafde, dak- en thuislozen rekent het Leger des Heils tot deze branche. Kerkelijke activiteiten De gezamenlijke kosten voor evangelisatie en sociale hulpverlening bedroegen in 2008 R 13 miljoen en zijn nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar. In 2008 is een proces van strategieherziening gestart met als doel (opnieuw) te komen tot een groeiend en bloeiend kerkgenootschap. Internationale Ontwikkeling & Samenwerking De bestedingen terzake Internationale Ontwikkeling & Samenwerking bedroegen R 3,1 miljoen en daarmee lager dan begroot en ook lager dan vorig jaar. Het verschil is met name te verklaren door nietgerealiseerde inkomsten en vertraagde goedkeuring van nieuwe projecten. In 2008 is het meerjarenbeleid aangepast door keuzes te maken in de gebieden waar het Leger des Heils in Nederland zich specifieker op wil richten. Deze focus countries zijn nieuw gedefinieerd op basis van beschikbare lokale infrastructuur van Leger des Heils wereldwijd, een lage score op Human Development Index van de Verenigde Naties en afstemming met andere ontwikkelingswerkbureaus in andere Leger des Heils landen. Deze selectie heeft geleid tot positieve aandacht voor een tiental landen als DR Congo, Congo Brazzaville, Angola, Ghana, Suriname, Colombia, Georgië, Oekraïne en Indonesië. De nauwe samenwerking tussen het Leger des Heils in Nederland en Tsjechië blijft van kracht. De omvang van de activiteiten en de kwaliteit van de organisatie in Tsjechië worden van jaar tot jaar robuuster. Kledinginzameling Leger des Heils ReShare is de grootste inzamelaar JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2008

19 van gebruikte kleding en soortverwante artikelen, zoals schoenen en textiel, in Nederland. Met een wagenpark van 36 vrachtwagens worden periodiek zo n kledingcontainers geleegd. Daarnaast wordt kleding opgehaald bij plaatselijke Leger des Heils afdelingen, basisscholen en samenwerkingsprojecten met andere landelijke of lokale organisaties. In totaal is in 2008 bijna 28 miljoen kilogram gebruikte kleding ingezameld (vergelijk 2007: 27 miljoen kilogram). De ingezamelde kleding wordt (in kilogrammen) voor een klein deel gebruikt voor de hulpverlening en voor het merendeel verkocht aan derden binnen en buiten Nederland. De opbrengst wordt gebruikt ter dekking van de logistieke kosten en het surplus is beschikbaar voor niet-gesubsidieerde hulpverleningsprojecten in Nederland en in het buitenland. De post verkoop kleding in de staat van baten en lasten ad R 2,6 miljoen wordt voor R 1,7 miljoen door ReShare gegenereerd. Het andere deel betreft de omzet uit ruim 80 kledingwinkels behorende bij lokale afdelingen van het Leger des Heils. Leger des Heils ReShare heeft over 2008 een bedrag ad R aan middelen gegenereerd ten behoeve van het goede doel. Dit is 9,2% van de omzet (2007: 5,5%). Fondsenwerving De kredietcrisis heeft in 2008 geen grote gevolgen gehad voor de baten uit eigen fondsenwerving. De inkomsten (excl. kledinginzameling) daalde van R 20,6 miljoen in het voorgaande jaar naar R 19,2 miljoen in De daling werd met name veroorzaakt doordat in 2007 de inkomsten nalatenschappen in positieve zin waren beïnvloed door een enkele grote nalatenschap. In 2008 is een nieuw direct marketing plan goedgekeurd met daarin verschillende innovaties op het gebied van fondsenwerving. Door de nieuwe planvorming is de uitvoering in 2008 later gestart dan in voorgaande jaren. De uiteindelijke netto-uitkomst is echter in lijn met de begrote inkomsten voor Op basis van de nieuwe indeling volgens de richtlijn 650 bedraagt het kostenpercentage eigen fondsenwerving 16,1% (vorig jaar herrekend op 14,1%). Financiële resultaten Het nettoresultaat over het boekjaar 2008 bedraagt negatief R 12 miljoen en behoort daarmee tot de meest verlieslatende boekjaren in de geschiedenis van het Leger des Heils in Nederland. Beleggingen Nadere analyse van het jaarresultaat geeft aan dat het negatieve beleggingsrendement ad R 6,5 miljoen 19 Leger des Heils ReShare is de grootste inzamelaar van gebruikte kleding en soort verwante artikelen, zoals schoenen en textiel in Nederland

20 20 de belangrijkste oorzaak is van het negatieve jaarresultaat over In de begroting was rekening gehouden met beleggingsinkomsten ad R 5,0 miljoen in 2008 en deze inkomsten zijn in 2008 ook aangewend voor de doelstelling. Ten opzichte van de begroting valt het gerealiseerde beleggingsresultaat dus tegen met R 11,5 miljoen. Het negatieve beleggingsrendement betreft zowel de belegde reserves van het Leger des Heils als de beleggingen van het interne retraite (pensioen) fonds voor officieren. Binnen de reserves van het Leger des Heils was in voorgaande betere beleggingsjaren een schommelfonds opgebouwd om onverwachtse beursbewegingen te kunnen opvangen. Dit schommelfonds (stand vorig jaar R 8 miljoen) is eind 2008 door de crisis op de financiële markten geheel opgesoupeerd. Het negatieve beleggingsrendement over 2008 bedroeg in totaal 6,2%. De schade is daarmee, dankzij de defensieve beleggingsstrategie van het Leger des Heils, beperkt gebleven. Niettemin zal het naar verwachting enige jaren duren voordat deze financiële tegenvaller is gecompenseerd. De beleggingsstrategie van het Leger des Heils is na de kredietcrisis onveranderd gebleven, maar wordt in 2009 nader getoetst of aanpassingen mogelijk zijn om de strategie verder te verbeteren. Bedrijfsvoering professionele hulpverlening Gedurende 2008 werd duidelijk dat de professionele hulpverleningsactiviteiten van het Leger des Heils afstevende op een significant financieel tekort. Dit werd veroorzaakt door een combinatie van factoren: transitie van lumpsum naar productiefinanciering, inpassen administratieve processen in de hulpverlening, steeds complexere subsidieregelgeving en opeenvolgende veranderingen van financieringssystematieken. Dit alles bij een in omvang groeiende organisatie die de noden van de doelgroepen onderkent en probeert passende hulpverlening aan te bieden: ook voor die soort problemen waar subsidiesystemen geen makkelijke randvoorwaarde zijn. Uiteindelijk is het niet begrote tekort van deze activiteiten uitgekomen op R 4,5 miljoen. Dat tekort is vervolgens aan de beschikbare reserves onttrokken. Kosten eigen fondsenwerving en besteding aan doelstelling De kosten eigen fondsenwerving worden gemaakt om de inkomsten uit eigen fondsenwerving op niveau te houden en zo mogelijk te verhogen. Toename van eigen fondsenwerving leidt tot meer financiële mogelijkheden om de hulp aan de zwakkeren in de samenleving te verbeteren. De kosten eigen fondsenwerving bedragen in het verslagjaar R 3,5 miljoen (2007: R 3,2 miljoen) en zijn 16,1% (2007: 14,1%) van de bruto inkomsten eigen fondsenwerving. Het beleid is gericht om de inkomstenstroom zo snel Het beleid is gericht om de inkomstenstroom zo snel mogelijk aan de doelstelling te besteden JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2008

PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS ALGEMEEN

PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS ALGEMEEN PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op elke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de

Nadere informatie

Leger des Heils 2009 in vogelvlucht

Leger des Heils 2009 in vogelvlucht Leger des Heils 2009 in vogelvlucht Voorwoord In 2008 was het Leger des Heils in stormachtig weer terechtgekomen. We werden geconfronteerd met grote financiële tekorten. 2009 laat een Leger zien dat deze

Nadere informatie

Leger des Heils 2010 in vogelvlucht

Leger des Heils 2010 in vogelvlucht 1 Leger des Heils 2010 in vogelvlucht Voorwoord Het jaar 2010 is het verhaal van de activiteiten en resultaten van het Leger des Heils, waar ik trots op ben en die ik u met warmte aanbeveel. Door de informatie

Nadere informatie

Balanceren tussen hoop en wanhoop

Balanceren tussen hoop en wanhoop i n e vo or h a m Balanceren tussen hoop en wanhoop vo or a f In deze bijdrage staat het Leger des Heils centraal. Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk)

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: 800877822 Kvk-nummer: Website adres: E-mail: Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) 01169680 www.helperkerk.nl info@helperkerk.nl Adres:

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente Elim en is gevestigd te Drachten. b. De gemeente is een kerkgenootschap in de

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 10 Wat goed gaat en wat beter kan 65 Majoor Bosshardt onthield alles 71 Het Leger geeft me steeds nieuwe uitdagingen LEGER DES HEILS Algemeen Jaarverslag 2007 De keuzes die het Leger des Heils maakt zijn

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer: RSIN/Fiscaal nummer: Nederlands

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nisse

Protestantse gemeente te Nisse A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Nisse RSIN/Fiscaal nummer: 824129039 Website adres: E-mail: www.mariakerk-nisse.nl info@mariakerk-nisse.nl Adres: Dorpsplein 49 Postcode: Plaats:

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Algemeen Financieel Jaarverslag 2009 NAAR INHOUDSOPGAVE

Algemeen Financieel Jaarverslag 2009 NAAR INHOUDSOPGAVE Algemeen Financieel Jaarverslag 2009 2009 in vogelvlucht Het jaar 2009 was financieel gezien een goed jaar voor het Leger des Heils. Het werd afgesloten met een positief resultaat van e 5,9 miljoen. Dat

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg

ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg Anbi-status Kerk aan Zee ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg A. Algemene gegevens. Naam ANBI RSIN Website adres E-mail adres Adres Beleidsplan Diaconie van de Protestantse

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wezep Telefoonnummer:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.)

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) 002 643 479 (Gereformeerde Kerk) http://gkdenham.nl/algemene-informatie/anbi/diaconie

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBITRANSPARANTIE TE PUBLICEREN GEGEVENS DOOR EEN GEMEENTE BEHORENDE TOT DE HERSTELD HERVORMDE KERK. A. A LGEMENE GEGEVENS Naam ANBI: Telefoonnummer : 0182532158 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

ANBI Vineyard Amsterdam

ANBI Vineyard Amsterdam ANBI Vineyard Amsterdam RSIN: 51492172 Postadres: Vineyard Gemeente Amsterdam Spyridon Louisweg 104 1034 WR Amsterdam info@vineyardamsterdam.nl 0627424854 (Mark Hage) Bezoekadres: Zuiderkerkhof 72 1011WB

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch. verbonden Vincentius-entiteiten

Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch. verbonden Vincentius-entiteiten Jaarverslag 2012 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch (beknopte versie) Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: 073-6133261 webadres: www.vincentiusdenbosch.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens

ANBI-transparantie gegevens ANBI-transparantie gegevens A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde kerk te Wapenveld (Gereformeerde kerk De Brug) Telefoonnummer (facultatief): 038-4477162 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Waardevolle arbeid. De sociale leer van de Kerk

Waardevolle arbeid. De sociale leer van de Kerk Waardevolle arbeid De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over arbeid Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker

Nadere informatie

Samen kunnen we meer!

Samen kunnen we meer! Samen kunnen we meer! Wordt «Ons» Kinderhuis ook een beetje van u? www.kinderhuis.net «Ons Kinderhuis» is het enige kinderhuis in Vlaanderen dat het christen-zijn integreert in zijn missie WAT: we bieden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie