Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam"

Transcriptie

1 Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013

2 JAARVERSLAG Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter vanaf 21 juni 2013) prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits (vanaf 21 juni 2013) Directie en beheer Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam Raad van Commissarissen: Directie: drs. R.J.N. Abrahamsen, voorzitter drs. G.T. van Wakeren drs. C.A. Boonen drs. J.F. Westerling, CFA drs. M.F. Alofs RBA Depotbank KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Betaalkantoor ABN Amro Bank N.V. Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam Administrateur CACEIS Netherlands N.V. De Ruyterkade 6 -I, 1013 AA Amsterdam Onafhankelijk accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam Juridisch adviseur Greenberg Traurig, LLP Strawinskylaan 3127, 1077 ZX Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Postbus 15543, 1001 NA Amsterdam Telefoon Fax Stichting Optimix Beleggersgiro Website Het prospectus van Optimix Investment Funds N.V., evenals de Essentiele beleggersinformatie per fonds, staan op de website:

3 2 JAARVERSLAG 2013

4 JAARVERSLAG Inhoud Algemene gegevens 1 Profiel 4 Preadvies en verslag van de Raad van Commissarissen 5 Directieverslag 7 Inleiding 7 Beleggingsomgeving 7 Ontwikkelingen op de aandelen markten 10 Ontwikkelingen op de obligatie markten 11 Vooruitzichten 12 Wijziging voorwaarden 13 Personalia 13 Verantwoord beleggingsbeleid 14 Optimix America Fund 16 Optimix Income Fund 18 Optimix Europe Fund 20 Optimix Mix Fund 22 Optimix Emerging Markets Fund 24 Risicobeheer 26 In Control statement 26 Jaarrekening Optimix Investment Funds 27 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening over Profiel 31 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 31 Activa 35 Passiva 37 Fiscale status 39 Winst- en verliesrekening 40 Optimix America Fund 43 Optimix Income Fund 49 Optimix Europe Fund 55 Optimix Mix Fund 61 Optimix Emerging Markets Fund 67 Overige gegevens 74 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 76

5 4 JAARVERSLAG 2013 Profiel Optimix America Fund Optimix America Fund heeft als doelstelling het behalen van vermogensaanwas op lange termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal het fonds hoofdzakelijk beleggen in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen met een beursnotering op New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ of AMEX. Optimix America Fund streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan ishares S&P 500 UCITS ETF (Acc) in euro. Optimix Income Fund Optimix Income Fund stelt zich ten doel de deelnemers een gespreide belegging te bieden met een laag risico en een aantrekkelijk rendement en streeft er daarbij naar om een structureel beter resultaat te behalen dan de Bloomberg/EFFAS Bond Indices Netherlands Govt All> 1yr (Total Return). Tenminste 75% van het vermogen van het Fonds wordt rechtstreeks of door middel van gespecialiseerde beleggingsfondsen in vastrentende waarden belegd. Dit geschiedt zowel op internationale geld- als op obligatiemarkten. Om tot betere resultaten te komen kan, zonder het risicoprofiel van de porte feuille geweld aan te doen, maximaal 25% worden belegd in aandelenproducten, valuta, derivaten, alternatieve beleggingen of combinaties hiervan. genoemd. Met asset allocation wordt bedoeld het actief wisselen van de beleggingen tussen de verschillende categorieën zoals aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen, grondstoffen, onroerend goed en liquiditeiten. Het fonds streeft op langere termijn een rendement na van Euribor basispunten per jaar. Optimix Emerging Markets Fund Optimix Emerging Markets Fund heeft als doelstelling het behalen van vermogensaanwas op lange termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal het Fonds beleggen in risicodragende financiële instrumenten ten van ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde opkomende economieën. Opkomende economieën hebben als gemeenschappelijke karakteristiek dat het Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking significant lager is dan dat van ontwikkelde landen. Optimix Emerging Markets Fund streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) in euro. Optimix Europe Fund Optimix Europe Fund stelt zich ten doel het behalen van vermogensaanwas op lange termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal het Fonds beleggen in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen die worden verhandeld op een markt in financiële instrumenten die behoort tot de belangrijkste Europese aandelenmarkten. Optimix Europe Fund hanteert hierbij ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) in euro als vergelijkingsmaatstaf. Optimix Mix Fund Optimix Mix Fund is de voortzetting van het in 1983 opgerichte Optimix Beleggingsfonds. Het Fonds stelt zich ten doel de deelnemers een gespreide belegging te bieden met een aantrekkelijk en gelijkmatig rendement en een beperkt risico. Optimix Mix Fund is een zogenaamd asset allocation fonds, ook wel mixfonds

6 JAARVERSLAG Preadvies en verslag van de Raad van Commissarissen Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2013 van Optimix Investment Funds N.V. aan, met daarin onder andere opgenomen de jaarrekening over het boekjaar Deze jaarrekening is gecontroleerd door een onafhankelijke accoutant, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende Controleverklaring (pagina 76). Wij stellen u voor de jaarrekening 2013 vast te stellen overeenkomstig het voorstel, welke vaststelling de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen decharge verleent. Wij kunnen ons verenigen met het voorstel van de Directie om, rekening houdend met de fiscale doorstootverplichting, het resultaat per subfonds te verdelen zoals is weergegeven op pagina 74. Gedurende de verslagperiode heeft de Raad viermaal uitgebreid overleg gevoerd met de Directie. Daarbij stonden telkens regulier op de agenda: de actuele ontwikkelingen op de kapitaalmarkten, het algemene beleggingsbeleid, de risicoanalyse per fonds, de bedrijfsvoering, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de strategische oriëntatie voor Optimix Investment Funds. In dit overleg werd bovendien telkens, samen met de betreffende fondsbeheerder, nader ingegaan op het beleggingsbeleid van één van de vijf subfondsen van Optimix Investment Funds. In elke vergadering zijn, aan de hand van uitgebreide risico- en performanceanalyses, de rendementen van de Optimix-fondsen besproken. Daarbij werden onder andere de prestaties van elk fonds vergeleken met die van een peer group waarin ook index-trackers zijn opgenomen. De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat de in 2013 geleverde beleggingsprestaties van goede kwaliteit zijn. Optimix America Fund, Optimix Income Fund, Optimix Europe Fund en Optimix Emerging Markets Fund presteerden allen beter dan hun respectieve referentie-indices. Optimix Mix Fund, het enige fonds dat geen benchmark heeft, presteerde beter dan het streefrendement van Euribor plus vier procentpunt. Naast de reguliere agendapunten zijn er iedere vergadering ook additionele zaken aan de orde geweest. Zo is in de vergadering van januari met de Directie de zogenaamde Speerpuntenbrief 2013 van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) besproken. Ten aanzien van de oproep van VEB om de distributievergoedingen af te schaffen, hebben de Raad en de Directie vastgesteld dat Optimix Investment Funds nimmer distributievergoedingen heeft uitgekeerd. In de vergadering van april heeft de Directie haar commerciële strategie gepresenteerd. De Directie heeft daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan de rol die de Optimix-fondsenparaplu hierbij speelt. Daarnaast heeft de Directie een presentatie gegeven over een nieuwe risicomaatstaf, Geschat Extreem Verlies (Expected Shortfall), die zij heeft ontwikkeld om het risicoprofiel van cliëntenportefeuilles beter inzichtelijk te maken. In haar vergadering van juni heeft de Raad een toelichting ontvangen van de controlerend accountant van de Vennootschap, de heer mr. drs. M.D. Jansen RA van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., op bevindingen naar aanleiding van zijn werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening. De Raad heeft hier kennis van genomen en geconstateerd dat de er geen materiële bevindingen waren. Wel heeft de accountant in de zogenaamde Management Letter een aantal aanbevelingen gedaan aan de Directie om het niveau van haar bedrijfsvoering verder aan te scherpen. In de vergadering van juni hebben de Raad en de Directie de gevolgen van de codificering van de Europese AIFMD-richtlijn besproken. Op 22 juli 2014 zal de Vennootschap en de bedrijfsvoering van de Directie moeten voldoen aan de eisen die in deze richtlijn worden gesteld. De meest in het oog springende eis is dat de fondsenparaplu een bewaarder zal moeten gaan aanstellen. In de vergadering van oktober heeft de Raad van Commissarissen, overeenkomstig de Nederlandse Corporate Governance Code, zijn eigen functioneren en het functioneren van de Directie geëvalueerd. Dit is gebeurd buiten de aanwezigheid van de Directie. De Raad is van mening dat de informatievoorziening van de

7 6 JAARVERSLAG 2013 Directie adequaat is om de Beheerder pro-actief en kritisch te volgen. Op advies van de Raad wordt tevens regelmatig stil gestaan bij de lange termijn beleggingsvisie. Naar het oordeel van de Raad functioneren de Raad en de Directie naar behoren en wordt de Raad goed geïnformeerd door de Directie. In deze vergadering hebben bovendien alle commissarissen ten overstaan van de compliance officer van Optimix Vermogensbeheer N.V. de zogenaamde Bankierseed afgelegd. In de verslagperiode heeft de Raad tevens ingestemd met het voorstel van de Directie om de referentie-indices van Optimix America Fund, Optimix Europe Fund en Optimix Emerging Markets Fund per 1 januari 2014 te wijzigen in door ishares uitgegeven indextrackers (ETF s). Als gevolg hiervan worden deze fondsen nu vergeleken met het voor beleggers voorhanden zijnde passieve total return alternatief. De Raad en de Directie zijn er van overtuigd dat het actieve beleggingsbeleid dat door de Directie wordt gevoerd tot betere beleggingsprestaties leidt en geven daar op deze manier concreet invulling aan. De wijziging van de referentie-indices leidt ook tot een aanpassing van de berekening van de prestatievergoeding voor deze fondsen. De Raad en de Directie zijn van mening dat deze wijziging niet leidt tot een verzwaring van de voorwaarden voor de aandeelhouders. zijn hem zeer erkentelijk voor de professionele en collegiale wijze waarop hij in de achterliggende jaren een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het functioneren van de Raad. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 21 juni 2013 mevrouw A. Smits benoemd tot commissaris. Mevrouw Smits is sinds 1987 werkzaam in de vermogensbeheer en pensioensector en heeft veel ervaring op het gebied van advisering op het gebied van beleggingsfondsen, risicobeheer en zelfevaluatie. Met haar benoeming is de veelzijdigheid van de Raad van Commissarissen verder toegenomen. Amsterdam, 14 maart 2014 De Raad van Commissarissen Prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 21 juni 2013) Prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter vanaf 21 juni 2013) Mr. P.J.W.G. Kok Prof. dr. O.W. Steenbeek A. Smits (vanaf 21 juni 2013) In de verslagperiode is aan de hand van door de Directie opgestelde rapportages meerdere malen stilgestaan bij enkele in de portefeuille van het Optimix Mix Fund aanwezige gestructureerde leningen ( CLO s en CDO s ) en aan beleggingen met een minder goede verhandelbaarheid. Ook in 2013 is het aantal posities dat handmatig wordt geprijsd wederom verder afgenomen, conform ons beleid. Ten slotte heeft de Raad van Commissarissen in oktober op gepaste wijze afscheid genomen van prof. drs. J.A. Oosterhaven. Arno Oosterhaven was vanaf 3 januari 2001 lid van de Raad van Commissarissen, vanaf 1 mei 2010 als voorzitter. Op grond van het rooster van aftreden is hij op 21 juni 2013 terug getreden. Wij

8 JAARVERSLAG Directieverslag Optimix Investment Funds N.V Inleiding Voor de beleggingsfondsenparaplu Optimix Investment Funds N.V. is 2013 succesvol verlopen. Het eigen vermogen steeg met 56,1 miljoen tot 367,2 miljoen per 31 december Deze stijging kan worden toegeschreven aan de combinatie van positieve beleggingsresultaten en toestroom van nieuwe middelen. Het aantal uitstaande aandelen van Optimix Income Fund, Optimix Europe Fund en Optimix Mix Fund liet een mooie toe name zien. Deze positieve ontwikkeling werd gedeeltelijk ongedaan gemaakt door de afname van het aantal uitstaande aandelen van Optimix America Fund en Optimix Emerging Markets Fund Ook ten aanzien van de relatieve beleggingsprestaties van de verschillende subfondsen is het beeld gunstig. Alle subfondsen presteerden beter dan hun respectievelijke benchmarks. Optimix Mix Fund, het vlaggenschipfonds van de paraplu, behaalde een rendement van +6,1%. Een prestatie derhalve die aansluit bij het streefrendement, en het gerealiseerde langjarig gemiddelde, van het fonds. Beleggingsomgeving De wereldeconomie groeide gestaag in de verslagperiode De belangrijkste pijler, de economie van de Verenigde Staten, groeide in reële termen met 1,7%. Het groeitempo ligt daarmee wel wat onder het niveau van Ook in China was het economisch momentum gedurende de verslagperiode tanende. Al blijft het groeitempo van de, naar omvang gerangschikt, tweede economie ter wereld met 7,7% indrukwekkend te noemen. De eurozone toonde zich op economisch gebied een dissonant. De economieën van de landen die zich hebben verbonden aan de Europese eenheidsmunt verzeilden gedurende de verslagperiode gezamenlijk wederom in recessie. De economische activiteit kromp circa een half procent op jaarbasis. Hoewel er binnen de eurozone vanzelfsprekend koplopers en hekkensluiters zijn, kan de underperformance in de verslagperiode niet worden afgeschoven op de onder hun schuldenlast gebukt gaande Zuid-Europese landen. Ook de economieën van kernlanden als Frankrijk en Nederland krompen in de eerste helft van 2013, en wisten pas in het laatste kwartaal van 2013 de weg omhoog te hervinden. Zelfs de grootste economie van de eurozone, Duitsland, kampte met tegenwind maar wist een recessie te ver mijden voornamelijk dankzij robuuste particuliere bestedingen en export. De economische underperformance van de eurozone kan voor een belangrijk deel verklaard worden door de deplorabele staat van het Europese bankwezen. Als gevolg van jarenlange sterk expansieve kredietverlening is het eigen vermogen van de meeste banken nog slechts een fractie van het balanstotaal. Door het aanhoudend tegenstaand economisch tij staat de kwaliteit van de bancaire activa bovendien onder druk. In combinatie met de stringentere solvabiliteitseisen van het Basel III-toezichtskader zorgt dit ervoor dat de meeste banken hun kredietverlening beperken. Dit heeft vooral een sterk negatief effect op het investeringsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf. Dit segment is veelal afhankelijk van bankfinanciering om zijn werkkapitaal en uitbreidingsinvesteringen te financieren. Het negatieve effect op de eindvraag dat uitgaat van de krimp van de bancaire sector wordt versterkt door het feit dat ook de meeste Europese overheden hun sterk opgelopen overheidstekorten proberen terug te dringen. Het vaste recept hiervoor lijkt een cocktail van belastingverhogingen en neerwaartse aanpassing van de overheidsuitgaven. Beide hebben, in ieder geval op de korte termijn, een negatief effect op de eindvraag. Mede als gevolg van voornoemde factoren is de werkloosheid in de eurozone de afgelopen maanden opgelopen tot 12,1%, een ongekend hoog percentage. Ook in Nederland zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorgelijk te noemen. Hoewel het percentage werklozen in ons eigen land nog steeds beneden het gemiddelde van de eurozone ligt, loopt de werkloosheid in Nederland veel sterker op dan in andere landen binnen de eurozone. De oplopende werkloosheid zorgt ervoor dat het electorale draagvlak voor het op orde krijgen van de overheidstekorten afkalft. Op het niveau van de Europese regeringsleiders krijgt het stimuleren van de economische activiteit op de korte termijn steeds

9 8 JAARVERSLAG 2013 meer prioriteit. De wil om pijnlijke structurele economische hervormingen door te voeren, lijkt te verdwijnen. Ook de Europese budget tsaar Olli Rehn lijkt in toenemende mate van zins om bij de toepassing van de in het Verdrag van Maastricht (1992) opgenomen richtlijnen flexibiliteit te betrachten. Zo kreeg de Franse president Hollande twee jaar uitstel om het overheidstekort, uitgedrukt als percentage van het Franse bruto nationaal product, terug te dringen tot onder drie procent. Werkloosheid eurozone liep verder op Eurozone Frankrijk Duitsland Nederland Uit bovenstaande grafiek blijkt overigens dat de werkgelegenheid zich in Duitsland relatief gunstig ontwikkelt. Nu de Duitse exportsector, een belangrijke banenmotor, de effecten van de recessie in de eurozone en de afnemende groei in de Verenigde Staten en China begint te voelen, is het echter de vraag of deze trend door zal kunnen zetten. Voor echt economisch vuurwerk moest men het afgelopen half jaar in Japan zijn. De Japanse economie reageerde zeer positief op het sterk expansieve overheidsbeleid van de eind 2012 nieuwgekozen premier Shinzo Abe. Met een pakket van ongekend expansieve monetaire en fiscale maatregelen poogt hij de Japanse economie na een verloren decennium weer nieuw leven in te blazen. Het stimuleren van de economie door infrastructurele overheidsinvesteringen en het gelijk tijdig verzwakken van de Japanse Yen vormen daarvoor de pijlers. Door gelijktijdig voor 2014 en 2015 stevige BTW-verhogingen in het vooruitzicht te stellen in combinatie met een structurele geldontwaarding van 2% per jaar, wordt de Japanse consument bovendien verleid om toekomstige grote aankopen naar voren te trekken. Tezamen dient dit in 2013 een turbo boost voor de economie te genereren. De eerste resultaten zijn zonder meer goed te noemen. Zo zijn het producenten- en consumentenvertrouwen in de eerste zes maanden van het jaar sterk gestegen. Uit een recent onderzoek van het Britse tijdschrift The Economist blijkt dat economen verwachten dat de Japanse economie in 2014 een volumegroei van 1,5% zal weten te realiseren. Abenomics lijkt derhalve zijn vruchten af te werpen. De opkomende economieën werden zeker in het begin van de verslagperiode geremd door de over het algemeen relatief dure valuta, het gevolg van de jarenlange toestroom van buitenlands kapitaal, en tegenvallende economische ontwikkelingen in China. Dit laatste leverde prijsdruk op voor een groot aantal grondstoffen waardoor de inkomsten van grondstofexporterende opkomende economieën als Brazilië onder druk stonden. In China vond eind 2012 een leiderschapwisseling plaats in de regerende communistische partij. Het nieuwe leiderschap heeft zichzelf de opdracht gegeven om de economie van de Volksrepubliek om te vormen van exportgericht naar binnenlands consumptiegericht. Daarnaast hadden de nieuwe leiders af te rekenen met een speculatieve investeringsgolf in binnenlands vastgoed als gevolg van te ruime kredietverlening door de banken. Het aan banden leggen van de kredietverlening heeft in de verslagperiode een negatief effect gehad op de economische activiteit in China. Voor het eerst sinds 2009 was er binnen de beleggingsomgeving geen rol van betekenis weggelegd voor de eurocrisis. Dit terwijl in het eerste kwartaal van 2013 wederom een euroland in problemen raakte. Cyprus was na Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje het vijfde land dat een noodlening verstrekt kreeg van de Europese Commissie, de ECB en het IMF. De voorwaarden die deze trojka aan de noodlening verbond, konden volgens de kersverse voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, worden gezien als een blauwdruk voor toekomstige reddingsoperaties. Een uitspraak die onmiddellijk veel stof deed opwaaien, omdat in de Cypriotische

10 JAARVERSLAG Ultimo 2006 = 100 casus voor het eerst sprake was van een bail in in plaats van een bail out. Ook particuliere rekeninghouders van de Cypriotische commerciële banken werden namelijk grotendeels onteigend. Beleggers bleken echter nauwelijks onder de indruk. De in een eerder stadium door ECB-president Draghi mondeling gegeven garantie was hier waarschijnlijk credit aan. Overigens heeft de ECB het ultieme verdedigingswapen, aangeduid als Outright Monetary Transactions, nog niet van de plank hoeven te halen. Uit onderstaande grafiek komt echter duidelijk naar voren dat het monetaire beleid van de ECB nog steeds als zeer ruim kan worden gekwalificeerd. Sinds het begin van de kredietcrisis heeft de ECB, om het bancaire systeem liquide te houden, de eurogeldhoeveelheid veel sterker laten toenemen dan op grond van de reële economische ontwikkelingen nodig was. Sinds het begin van het jaar steeg de geldhoeveelheid met 6,2% terwijl de economie van de eurozone in nominale termen slechts met 1,1% groeide. Deze overtollige liquiditeiten hebben via het bancaire systeem, rechtstreeks of via een omweg, hun weg gevonden naar de finan ciële markten. Ruime monetaire omstandigheden in eurozone Eurogeldhoeveelheid (M1) Eurozone BBP (nominaal) december-06 april-07 augustus-07 december-07 april-08 augustus-08 december-08 april-09 augustus-09 december-09 april-10 augustus-10 december-10 april-11 augustus-11 december-11 april-12 augustus-12 december-12 augustus-13 april-13 december-13 Van de drie meest vooraanstaande centrale banken ter wereld is de ECB de enige die niet doorlopend obligaties koopt op de kapitaalmarkt. De Federal Reserve kocht in 2013 als onderdeel van haar kwantitatieve verruimingsbeleid maandelijks voor $ 85 miljard aan obligaties op. Ook de Bank of Japan acteert 2013 als koper op de kapitaalmarkten. Zij koopt maandelijks voor omgerekend circa $ 75 miljard aan Japanse staatsobligaties in een poging om de Japanse geldhoeveelheid de komende twee jaar te verdubbelen. Ondanks het feit dat de monetaire omstandigheden dus als zeer ruim kunnen worden gekwalificeerd, profiteerden niet alle beleggingscategorieën van de toestroom van middelen. Aandelenbeleggingen rendeerden per saldo goed, al waren de regionale verschillen aanzienlijk. Het rendement op Nederlandse staatsobligaties was licht negatief. Met name in het tweede kwartaal kwamen de koersen van AAA/AA-staatsobligaties wereldwijd onder druk te staan nadat Federal Reserve-voorzitter Bernanke openlijk zinspeelde op het geleidelijk afbouwen van het QE 3 obligatieopkoopprogramma. Ook bedrijfsobligaties kregen te maken met enige prijsdruk. Mede dankzij de doorgaans hogere couponrendementen van dit type obligatie, kon deze categorie het eerste semester nog net met zwarte cijfers afsluiten. Rendement in 2013 in lokale valuta in euro MSCI World Index +26,3% +18,7% MSCI Europe Index +16,4% +16,4% S&P 500 Index ($) +29,6% +24,0% MSCI Emerging Markets Index +0,9% -9,1% Nederlandse staatsobligaties -2,1% -2,1% Europese bedrijfsobligaties +2,2% +2,2% HFRX Global Hedge Fund Index +6,5% +6,1% Goud ($) -28,0% -31,1% Olie, Brent ($) -0,3% -4,6% De goudprijs corrigeerde sterk in de verslagperiode. Door de oplopende kapitaalmarktrente en de afnemende stress in het bancaire systeem raakte goud onder beleggers uit de gratie. Goud lijkt daarmee voor het eerst sinds het jaar 2000 af te stevenen op een jaar van koersverlies. Ondanks de daling van 28% is de dollargoudprijs overigens nog steeds ruim vier keer zo hoog als aan het

11 10 JAARVERSLAG 2013 Vreemde valuta per euro (Ultimo 2012 =100) begin van dit millennium toen een ounce goud voor $ 288 van hand wisselde. In het najaar had Ben Bernanke een mooie verrassing in petto voor beleggers. Geheel tegen de verwachting in besloot de Amerikaanse centrale bank in haar septembervergadering om QE3 onverminderd voort te zetten. Beleggers leken op dat moment geconditioneerd op een verlaging van het opkoopprogramma met $ 10 miljard tot $ 15 miljard per maand. De politieke impasse in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigde ten aanzien van de overheidsbegroting 2014 en het federale schuldenplafond maakte dat de centrale bankiers op hun eerdere voornemen moesten terugkomen. Beleggers reageerden enthousiast op de uitstel van tapering. Alle graadmeters die zijn opgenomen in de tabel profiteerden hiervan. Toen de Federal Reserve vervolgens in december besloot haar maandelijkse aankopen met $ 10 miljard te verminderen, kon dat beleggers niet meer verontrusten. Japanse yen verzwakte aanzienlijk ten opzichte van euro Japanse yen Amerikaanse dollar Ontwikkelingen op de aandelenmarkten De aandelenmarkten begonnen 2013 onder een gunstig gesternte. Beleggers verlieten geleidelijk aan de in de kredietcrisis opgezochte veilige havens en keerden terug op de aandelenmarkten. De vigerende lage aanvangsrendementen op obligatiebeleggingen werkten in dat opzicht zeker drempelverlagend. Dankzij de toestroom van nieuwe middelen kon de Dow Jones Index, de moeder aller beursindices, het jaar zelfs afsluiten op een all time high van punten. De Japanse Nikkei 225 Index sloot het jaar af op een niveau van ruim punten en stond daarmee ruim 56% boven de slotstand van De sterke koerswinst van de Japanse aandelenmarkt kan op het conto worden geschreven van het nieuwe economische beleid van premier Abe. Zijn cocktail van een zeer ruim monetair beleid en een fiscale bestedingsimpuls zorgde voor een sterke verbetering van het ondernemingsklimaat, vooral ook omdat de Japanse regering expliciet een verzwakking van de Japanse munt nastreeft om zo de concurrentiepositie van de eigen industrie te verbeteren. De Japanse aandelenmarkt presteerde in 2013 aanzienlijk beter dan de MSCI World Index welke, gemeten in lokale valuta, met 26,3% steeg. Ondanks deze mooie koerssprong is de Nikkei 225 Index, anders dan de Dow Jones Index, nog ver verwijderd van uncharted territory. Op 4 januari 1990 tikte diezelfde Nikkei Index namelijk al het niveau van punten aan. De ontwikkelingen op de valutamarkten werden in belangrijke mate beïnvloed door het monetaire beleid van de centrale banken. De Japanse yen verzwakte 18% ten opzichte van de euro als gevolg van de nieuwe ruim geld politiek van de Bank of Japan. De Amerikaanse dollar verloor vier procent aan waarde ten opzichte van de euro.

12 JAARVERSLAG Koersontwikkeling in lokale valuta (ultimo 2012 = 100) Aandelenmarkten sluiten verslagperiode met winst af Japan Verenigde Staten Europa Opkomende markten Ondanks het feit dat een belangrijk deel van de Europese economie in recessie verkeerde, konden Europese aandelenbeleggers toch met een positief koersresultaat afsluiten. De MSCI Europe Index steeg met 16%. Dankzij de expliciete garantie van ECB-president Draghi dat hij de euro met alle tot zijn beschikking staande middelen zou verdedigen, hebben de Europese aandelenmarkten aan aantrekkingskracht gewonnen. Met een koers/winstverhouding (2014) van 13x en een verwacht dividendrendement van circa 3,5% zijn deze relatief aantrekkelijk gewaardeerd. Omdat er onder de regeringsleiders bovendien meer draagvlak begint te ontstaan voor Keynesiaanse overheidsmaat regelen, lijkt het bovendien waarschijnlijk dat de economie van de eurozone in 2014 de huidige recessie achter zich zal kunnen laten. De opkomende markten presteerden tegenvallend in de verslagperiode. De underperformance ten opzichte van de MSCI World Index is zonder meer opvallend te noemen. Traditioneel zijn de opkomende markten namelijk relatief gevoelig voor positieve veranderingen in de conjuncturele cyclus. De ontwikkelingen in China lijken echter een belangrijke spelbreker te zijn geweest. China, zelf een opkomende economie, is immers ook een zeer invloedrijke handelspartner voor de meeste opkomende landen. De maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om de kredietverlening van de Chinese banken af te remmen, worden daardoor ook in de overige opkomende markten gevoeld. De anticipatie op een wijziging in het monetaire beleid van de Federal Reserve zorgde er bovendien voor dat buitenlandse beleggers zicht gedurende de verslagperiode begonnen terug te trekken uit de opkomende markten. Ontwikkelingen op de obligatiemarkten Ondanks het feit dat de macro-economische omstandigheden in de Verenigde Staten sterk verschillen van die in de eurozone, ontwikkelde de kapitaalmarktrente aan beide zijden van de oceaan zich vrijwel identiek. Zelfs lokale Europese gebeurtenissen zoals de terugkeer aan het politieke front van Silvio Berlusconi en de noodsteun aan Cyprus hadden nauwelijks een effect op het renteverschil tussen Nederlandse staatsleningen en US Treasuries. Nederlandse staatsobligaties maakten in de eerste dagen van 2013 een gedeelte van de sterke koerswinsten uit de laatste handelsdagen van 2012, die waarschijnlijk het gevolg waren van window dressing, ongedaan en kwamen vervolgens tot het einde van het eerste kwartaal nauwelijks van hun plaats. Kapitaalmarktrente loopt op Kapitaalmarktrente in % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, NL 2 jaar NL 10 jaar VS 2 jaar VS 10 jaar Aan het begin van het tweede kwartaal reageerden staatsobligaties wereldwijd gunstig op de bekendmaking van het obligatieopkoopprogramma van de Bank of Japan. Als gevolg hiervan daalde de kapitaalmarktrente in Nederland weer tot nabij het naoorlogs dieptepunt van 1,5%. In mei begon er echter een andere wind te waaien op de obligatiemarkten nadat Federal Reservevoorzitter Bernanke kenbaar maakte dat de beleids-

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Too much of a good thing can be wonderful Mae West (1893 1980) APRIL 2015 1

Too much of a good thing can be wonderful Mae West (1893 1980) APRIL 2015 1 Too much of a good thing can be wonderful Mae West (1893 1980) APRIL 2015 1 STRATEGIEBRIEF Amsterdam, 8 april 2015 Voor beleggers is 2015 boven verwachting goed begonnen. In de eerste drie maanden van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

Economic Developments

Economic Developments Economic Developments 11 juni 29 Han de Jong Economisch Bureau 1 Hoe is de kredietcrisis ontstaan? Forse deregulering financiële markten vanaf 198 Rentetarieven te lang te laag na IT-zeepbel Opwaartse

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P H I L I P S P E N S I O E N F O N D S B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G 7 P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g I n f o r m a t i e o v e

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie