Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30"

Transcriptie

1 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland is Amersfoort de beste locatie voor bijeenkomsten en congressen waar de deelnemers uit elke windrichting van Nederland komen. Voor elk soort vervoer is de bereikbaarheid optimaal. Openbaar vervoer: Door de ligging tegenover het Centraal Station is Eenhoorn Amersfoort uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Parkeren: Komt u met de auto naar Amersfoort? De A en A snelwegen kruisen elkaar middenin Amersfoort. Dit maakt de bereikbaarheid van Amersfoort nog beter. Eenhoorn Amersfoort heeft zijn eigen parkeerterrein achter het gebouw waar in totaal parkeerplaatsen zijn gesitueerd. Parkeren kost bij de Eenhoorn,- per minuten met een maximum dagtarief van,0. Naast het station bevinden zich nog de Q-parkeerterreinen Barchman Wuytierslaan en Argonaut. Of u kunt van de parkeerhavens aan de Koningin Wilhelminalaan gebruik maken. Routekaart: Zie volgende pagina.

2 NVVE Algemene Ledenvergadering 0

3 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Agenda ALV 0 ALGEMENE LEDENVERGADERING - zaterdag mei 0 Op zaterdag mei 0 begint om.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de NVVE in Regardz Eenhoorn te Amersfoort. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel van de statuten roept het bestuur de leden op aanwezig te zijn. Vanaf.0 uur : Registratie & ontvangst met koffie uur : Algemene Ledenvergadering NVVE onder leiding van voorzitter mevrouw mr. dr. Margo Andriessen uur : Lunch uur : Middagprogramma: Film Moeders springen niet van flats van Elena Lindemans Presentatie mevrouw prof. dr. Suzanne van de Vathorst.00 uur : Afsluiting met hapje en drankje AGENDA. Opening door voorzitter NVVE. Ingekomen stukken en mededelingen. Verslag van de ALV d.d. april 0.. Jaarverslag 0 Financieel verslag en jaarrekening 0. Voorstel tot decharge van het bestuur. Meerjarenbeleidplan 0-0. Beleid en begroting 0 op basis van:. a) Jaarplan 0 b) Begroting 0 Beleggingsbeleid. Bestuursverkiezing. Voorstel tot herbenoeming leden van de Commissie van Beroep, zoals bedoeld in artikel van de statuten.. Rondvraag Sluiting

4 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Voor het indienen van voorstellen en amendementen gelden de regels van het Huishoudelijk Reglement, artikel, lid : lid : lid : Voorstellen ter behandeling door de algemene ledenvergadering kunnen worden gedaan door het bestuur of door ten minste twintig leden. Amendementen op gedane voorstellen kunnen worden ingediend door het bestuur of door ten minste tien leden. Door leden in te dienen amendementen en voorstellen moeten uiterlijk drie weken voorafgaand aan een aangekondigde algemene ledenvergadering aan het centraal landelijk bureau worden toegezonden. Indienen van vragen naar aanleiding van de stukken Bij de behandeling van de agendapunten zullen in eerste instantie de vragen worden behandeld die vooraf schriftelijk zijn ingediend. Deze vragen dienen uiterlijk op april 0 bij het bureau van de NVVE binnen te zijn. Alleen voor zover de tijd dat toelaat kunnen op de ALV nog aanvullende vragen worden gesteld en beantwoord. De voorstellen, amendementen en vragen kunt u (o.v.v. ALV) sturen aan: NVVE t.a.v. mevrouw dr. P.M. de Jong, directeur Postbus 0 AH Amsterdam.

5 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Verslag ALV VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering van de NVVE, gehouden op april 0 in World Forum te Den Haag Voorzitter: mevrouw M. Andriessen Aanwezige bestuursleden: mevrouw A. Baars, mevrouw A. van Nierop, mevrouw C. Pauw, de heer J. Ringoir, mevrouw A. van den Wildenberg, de heer R. Woittiez Aanwezig namens het bureau: mevrouw P. de Jong, directeur Aantal aanwezige leden: Verslag: mevrouw M.A.P. Muiser, Vi.a.Vi Office Management. Opening De voorzitter opent de vergadering om.00 uur en heet iedereen van harte welkom namens het bestuur en de directeur. In de ochtend legt het bestuur verantwoording af aan de leden van de vereniging. In het middagprogramma zitten workshops en een bezoek aan de Levenseindekliniek. Voorafgaand aan de formele behandeling van de stukken vertelt de voorzitter hoe het bestuur opereert. Het bestuur worstelt namelijk ook met dilemma's en dat is niet te lezen in de stukken. Zo is een dilemma of het veertigjarig bestaan van de NVVE iets is om te vieren, of dat het treurig is dat de NVVE nog steeds nodig is. Aan de ene kant wordt al 0 jaar actie gevoerd voor euthanasie en is het tien jaar nadat de "Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding" in werking is getreden. Hoe komt het dat er nog zo veel moet gebeuren op het gebied van euthanasie? Aan de andere kant is de NVVE is een van de snelst groeiende verenigingen met op dit moment.000 leden. Het is iets om trots op te zijn dat zo veel mensen betrokken zijn bij dit onderwerp en willen dat de NVVE daarin een belangrijke rol speelt. Daarom heeft het bestuur besloten het 0-jarig bestaan te vieren op augustus a.s. De voorzitter nodigt hierbij alvast alle leden uit. Een ander dilemma is of de NVVE naar buiten moet treden of meer op de achtergrond moet opereren. De NVVE kan ook te veel aan de weg timmeren. Daarom kiest de NVVE er soms voor om meer op de achtergrond invloed uit te oefenen via professionele circuits en te kijken of dit beklijft. Dit wordt wel "pluggen en wachten tot het landt" genoemd. Het afgelopen jaar is gebleken dat dit mooie resultaten oplevert, zoals bij de thema's niet-reanimeren en niet-doorbehandelen. In het medisch circuit wordt de discussie opgepakt hoe lang moet worden doorgegaan met reanimeren en doorbehandelen. In deze discussie wordt vooruitgang geboekt; de NVVE hoeft er niet meer aan bij te dragen. Dit geldt ook voor het onderwerp dementie. De NVVE is al lange tijd bezig met artikel, lid van de euthanasiewet. Daarin staat dat een schriftelijk getekende wilsverklaring geldig is, ook als men dement is geworden. De KNMG spreekt dit tegen en beweert dat de professionele standaard boven de wet gaat. Toch is de discussie over euthanasie bij dementie geland bij de mensen dit blijkt uit de media en is die niet mee terug te draaien. Vorig jaar kwam de KNMG met handreikingen voor het spreken over het levenseinde. Dit is een grote stap voor deze organisatie die over het algemeen conservatief opereert op het gebied van euthanasie. Het bestuur van de NVVE concludeert dat de tendens is geworden: zwijg er niet langer over. Dit is het resultaat van 0 jaar pluggen en wachten tot het landt. Sommige kwesties lopen nog niet zo goed, zoals euthanasie bij psychiatrische patiënten. Moet de NVVE daar meer aan doen? Er is sprake van een kleine opleving, maar die stelt niet veel voor. De meeste psychiaters zijn bang om euthanasie toe te passen. Een ander onderwerp is de kwaliteit van de SCEN-artsen. Soms doen SCEN-artsen vreemde dingen. Wellicht moet de NVVE hier iets meer aan de weg timmeren.

6 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Verslag ALV Dit geldt ook voor het onderwerp: stoppen met eten en drinken. De KNMG vindt dit de meest autonome route, maar dit is een zeer gruwelijke en pijnlijke route, tenzij men al dicht bij het levenseinde is gekomen, en daarom af te raden. De NVVE weet nog niet hoe dit thema goed moet worden aangepakt. Bij sommige kwesties staat de NVVE nog helemaal aan het begin, zoals acties rond het afschaffen van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Daarover zijn vorig jaar bij het jaarplan afspraken met de leden gemaakt. Vorig jaar en het jaar daarvoor was er een burgerinitiatief over het thema "voltooid leven". Daarvoor zijn veel acties gevoerd. Bij het parlement is ervoor gepleit een hulpverlener te vragen om hulp bij zelfdoding te geven, als de arts dit weigert. Echter, de leden van de NVVE willen geen arts, geen hulpverlener, maar willen het zelf kunnen doen. Daarvoor hebben ze middelen nodig, maar die zijn moeilijk beschikbaar. Daarnaast is dit een eenzaam proces, want hulp bij zelfdoding is strafbaar. Als men iets wil bereiken in de sfeer van autonoom handelen, moet dit artikel over strafbaarheid van hulp bij zelfdoding uit de wet. Het probleem is dat het besef hierover bij de Nederlanders nog niet groot is. De NVVE is gestart met de werkgroep politiek, die het onderwerp geplugd heeft in de partijprogramma s. Daarna is het heel stil geworden omdat andere zaken de aandacht van de politiek vragen. Vervolgens heeft de werkgroep een manifest gemaakt en dat laten ondertekenen door belangrijke mensen. Het is naar de pers gestuurd, maar er is daar geen aandacht aan besteed. Dit jaar zal de NVVE daarom nog allerlei activiteiten organiseren rond het afschaffen van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. In het kader daarvan steunt het bestuur de Coöperatie Laatste Wil. Vanmiddag geeft de Coöperatie een workshop. Ook zal de NVVE acties voeren rond het proces tegen Albert Heringa, die zijn moeder de middelen aanreikte bij haar zelfgekozen dood. De hierboven geschetste dilemma s hebben te maken met lobbyen en belangenbehartiging, maar ook intern zijn er dilemma s, zoals het plan voor een nieuwe huisstijl. Is die echt nodig? Het bestuur had daar ernstige twijfels over, maar heeft zich uiteindelijk laten overtuigen dat de vernieuwing onvermijdelijk is vanwege de diversiteit aan stijlen in de verschillende brochures en de website. In de loop van dit jaar kan men de resultaten zien. Een ander intern dilemma betrof de financiering van de Levenseindekliniek. Die organisatie loopt goed, maar kost veel geld. Waar niemand op had gerekend, is dat de zorgverzekeraars, met uitzondering van Menzis, deze vorm van zorg weigeren te vergoeden, omdat euthanasie in het basispakket zit en men daarvoor naar zijn eigen dokter moet. Vorig jaar heeft de NVVE garant moeten staan voor voor de financiering van de Levenseindekliniek. Dit jaar zal worden gevraagd. De berichten zijn dat de zorgverzekeraars behandeling in deze kliniek met ingang van volgend jaar wel zullen vergoeden. Gelukkig zijn er veel gulle gevers die hun bijdragen hebben gegeven aan de Levenseindekliniek. Zij herinneren het bestuur eraan dat het er nooit alleen voor staat. Het is fijn dat dit een vereniging is met heel veel betrokken leden die, indien nodig, achter het bestuur gaan staan. Er zijn veel dilemma's, maar men pakt die al 0 jaar samen op. Hierbij opent de voorzitter de algemene ledenvergadering. Applaus.. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken. Het bestuur heeft wel een aantal brieven ontvangen naar aanleiding van het jaarplan en het jaarverslag, die worden in de bestuursvergadering behandeld. De heer Ringoir heeft een mededeling over de leerstoel vanwege de NVVE. Bij de Universiteit van Amsterdam, faculteit geneeskunde, heeft de NVVE toestemming gekregen om een leerstoel te vestigen. Er wordt een curatorium gevormd waaraan de NVVE deelneemt. De procedure zit in de laatste fase. Dit betekent dat er een voordracht is voor de functie hoogleraar bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de faculteit geneeskunde. Als alles meezit, zal er bij het begin van het

7 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Verslag ALV nieuwe academische jaar namens de NVVE een hoogleraar zitten voor de laatste levensfase en de kwaliteit van het sterven. Applaus.. Verslag van de ALV d.d. april 0 De heer Matter merkt op dat de notulen iedere actualiteit en urgentie missen. Hij stelt voor ze strakker en zakelijker te redigeren. Nu krijgt hij het gevoel het verslag van een regiovergadering te lezen en dat vindt hij echt iets anders. Blz. rg. e.v. Hij begrijpt niet wat er staat onder mevrouw Van Breen, met name dat er staat dat de huisarts heeft gezegd dat zij geen euthanasieverklaring nodig heeft zolang ze haar mond open kan doen, omdat ze een niet-reanimatiepenning draagt. En dat mevrouw De Jong vervolgens zegt dat dit klopt. Hij vindt overigens dat dit niet in de notulen thuishoort. De voorzitter stelt voor de opmerking over de lengte van de notulen mee te nemen naar het bestuur. Blz. rg. e.v. Mevrouw Lansel reageert dat de niet-reanimatiepenning is bedoeld om reanimatie te voorkomen. Dit is iets anders dan een euthanasieverklaring Mevrouw De Jong antwoordt dat de woorden van mevrouw Van Breen juist zijn weergegeven; dit is bij haar gecheckt. Inhoudelijk kloppen ze niet helemaal. Een euthanasieverklaring en een behandelverbod ten aanzien van reanimeren zijn twee verschillende zaken. Waarschijnlijk heeft ze willen zeggen dat ze een niet-reanimatiepenning heeft en dat ze met haar huisarts heeft gesproken over euthanasie. Mevrouw Van Breen is aanwezig. In de koffiepauze kan zij dit desgewenst toelichten. Blz. rg. Mevrouw Visser wijst op de dubbele betekenis van de zin: "Als het project in augustus is afgerond, gaat zij er tussenuit en zal de Levenseindekliniek zichzelf organiseren." Ze stelt voor dit te veranderen: stopt zij met haar bemoeienis/werkzaamheden. Het verslag wordt bij acclamatie vastgesteld.. Statutenwijziging De systematiek op basis waarvan de termijnen van de bestuursleden is geregeld, en waarbij de termijn van de voorganger nog meetelt, zorgt ervoor dat men voortdurend de tel kwijt is. Daarom stelt het bestuur voor over te gaan tot de normale systematiek van een benoeming van vier jaar met eenmaal een herbenoeming van jaar. Dit wordt geregeld in artikel lid. De wijziging van artikel lid wordt bij acclamatie vastgesteld. Applaus. Artikel lid betreft het accepteren en verkopen van registergoederen uit een erfenis zonder dat het bestuur daarvoor eerst naar de leden hoeft te gaan. De NVVE bezit voor het overige geen onroerend goederen, maar huurt het kantoor. De wijziging van artikel lid wordt bij acclamatie vastgesteld. Applaus.

8 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Verslag ALV Jaarverslag 0 Mevrouw Van der Velde herinnert eraan dat ze vorig jaar heeft gevraagd om een betere leesbaarheid van de stukken. Ze is blij dat de leesbaarheid is toegenomen. Op blz. rg. moet 0 worden vervangen door 0. Ze wijst erop dat er altijd ledenoverleg is voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering met leden die zeer geïnteresseerd zijn om van tevoren over de stukken te praten. Met de opmerkingen werd altijd weinig gedaan. Dit jaar zijn de opmerkingen wel verwerkt. Zij vindt dit een grote vooruitgang. Met betrekking tot blz. rg. vraagt ze hoe het met de wilsverklaringen zit die gratis kunnen worden gedownload bij de NPCF. Dit kan immers enorme consequenties hebben voor de NVVE. Mevrouw De Jong bevestigt dat er momenteel veel sites zijn waarop wilsverklaringen staan die gratis kunnen worden gedownload. De NVVE probeert die sites in de gaten te houden om te zien of die wilsverklaringen van voldoende kwaliteit zijn. Daarom werkt de NVVE aan het formuleren van criteria. De NVVE stelt zich dus op als kenniscentrum voor wat er in de wilsverklaring moet staan. Overigens wordt er maar beperkt gebruik van deze wilsverklaringen gemaakt, omdat de wilsverklaringen van de NVVE worden gezien als de "echte" wilsverklaringen. Het jaarverslag wordt bij acclamatie vastgesteld. Applaus.. Financieel verslag en Jaarrekening 0 Mevrouw Van den Wildenberg (penningmeester) geeft een korte toelichting. Het financiële verslag en de jaarrekening vormen een financiële verantwoording en weergave van de activiteiten in het afgelopen jaar. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van.000, terwijl er aan de Levenseindekliniek is geschonken:.000 voor de begroting van deze kliniek en.000 voor het onderzoek om een goede verantwoording te kunnen afleggen over de ontwikkelingen van deze kliniek. De systematiek van de jaarrekening en de reserves is geëvalueerd. Daaruit blijkt dat de continuïteitsreserve wat omlaag kan worden gebracht. De accountant stemt hiermee in. Het deel dat daaruit is vrijgekomen, is overgebracht naar de bestemmingsreserve. Een mogelijke vraag vanuit de Levenseindekliniek voor steun in dit jaar kan daaruit worden betaald. Een ander deel is gegaan naar de algemene reserve. Een belangrijke reden voor het goede financiële resultaat is de toename van het aantal leden. Ten aanzien van blz. vraagt de heer Fokkema wat de consequenties zijn van de overname door de staat van SNS Reaal voor de spaarrekening bij ASN. De overheidsgarantie loopt immers tot en daarboven moet men deelnemen in het risico. Mevrouw Van den Wildenberg antwoordt dat er een zekere waarborg is doordat de overheid verantwoordelijkheid in de bank heeft genomen. Dit jaar zal het bestuur nog eens extra overwegen waar de financiële middelen moeten worden gestald, gezien de ontwikkeling van de financiële markten en de banken. Het bestuur is er scherp op. Een lid merkt op dat alles onder niet onder het depositogarantiestelsel valt, daarom maakt hij zich zorgen. Hij dringt erop aan om de spaartegoeden over verschillende banken te verdelen. Mevrouw Van den Wildenberg reageert dat zij heeft bedoeld dit te zeggen. Recent heeft de auditcommissie besloten hiernaar te kijken vanwege deze ontwikkelingen. Mevrouw Kuiper heeft gelezen dat Robeco is afgestoten door de Rabobank. Ook op die spaarrekening moet het bestuur letten. Mevrouw Van den Wildenberg antwoord dat dit wordt gedaan. Blz. 0 Mevrouw Visser vraagt of het kantoor van de NVVE moet verhuizen, nu de huurovereenkomst eindigt en er geen optie is op verlenging.

9 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Verslag ALV Mevrouw De Jong antwoordt dat er toentertijd geen optie op verlenging is genomen. Dit betekent dat de NVVE nu een onderhandelingspositie heeft. Die wordt ruim benut, gezien het feit dat er veel kantoorruimte leeg staat. De bedoeling is dat de NVVE op het huidige adres blijft zitten. Met inachtneming van de opmerkingen wordt het financieel verslag bij acclamatie vastgesteld. Applaus.. Voorstel tot decharge van het bestuur Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid. Applaus.. Beleid en begroting 0 op basis van: a. Jaarplan 0 De heer Schutter vraagt wat de naam is van de bijzondere leerstoel. De heer Ringoir antwoordt dat die heet: "Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven". Mevrouw Renardel de Lavalette wijst erop dat er problemen kunnen rijzen als mensen die wilsonbekwaam zijn geworden niet meer mondeling kunnen herhalen wat ze in hun wilsverklaring hebben gezet. Een bijzonder goede manier om de wilsverklaring duidelijk vast te leggen, is een videoopname van het verloop van het gesprek dat men voert met de arts op het moment dat men te horen krijgt dat men lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Dan kan men nog duidelijk maken wat men wil. Op een video is goed te zien hoe intens men opziet tegen het idee dat men moet doorleven zonder dat men er zelf bij is. De dokter heeft hiermee een grote steun om de wens om niet verder te leven in te willigen. Als de arts er zelf niet achter kan staan, heeft hij materiaal om dit aan een collega te vragen. Mevrouw De Jong antwoordt dat de NVVE de suggestie aan de artsenorganisatie kan overbrengen die dit kan opnemen in haar brochure "Tijdig praten over het levenseinde". De voorzitter zegt toe dat de NVVE zal bekijken hoe deze suggestie handen en voeten kan krijgen. De heer Kok vindt dit een interessante suggestie, maar hij wijst erop dat dit eigenlijk alleen maar een toevoeging van beelden is aan de wilsverklaring. De vraag is of de KNMG gevoelig is voor een verzoek in beeld. De voorzitter beaamt dat, maar ze vindt dit desalniettemin een goede suggestie. De heer Heringa stelt voor te streven naar eenzelfde status voor de wilsverklaring als van het testament. In zijn ogen is de wilsverklaring een vorm van testament. Mevrouw De Jong reageert dat een testament materiële zaken betreft. Bij een euthanasie wordt iets van de medicus gevraagd. Omdat euthanasie als niet-normaal medisch handelen wordt gezien, mag iedere arts weigeren. Daarmee heeft de wilsverklaring niet dezelfde status, ook al komt er een wetswijziging. Zij pleit ervoor ernaar te streven dat euthanasie gaat horen bij normaal medisch handelen. De suggestie wordt meegenomen. De heer Heringa meent dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten. Voor artsen kan een status gelijk aan die van een testament een stimulans zijn om de wilsbeschikking meer serieus te nemen. Verder verwijst hij naar blz. rg., waar staat dat de NVVE in het buitenland overheden of nietaangesloten zusterorganisaties actief zou kunnen ondersteunen. Dit is een vage formulering, zal is duidelijker. De heer Heringa heeft namelijk begrepen dat dit in het verleden gebeurde, maar dat de NVVE zich heeft teruggetrokken van de zusterorganisaties.

10 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Verslag ALV De voorzitter antwoordt dat de NVVE lid is van internationale federaties waar verschillende organisaties uitwisselen wat ze doen. De NVVE krijgt daarnaast veel vragen uit het buitenland over de wijze waarop euthanasie in Nederland is geregeld en hoe die kan worden toegepast in het buitenland. Dit is een belangrijke activiteit van de NVVE geworden. Daarom staat dit in het jaarplan. Mevrouw Baars legt uit dat de NVVE niet is teruggetreden uit de wereldorganisatie, maar dat de verdeling van gelden anders is geworden. De NVVE is lid van de World Federation en die doneert aan het Europese Right to Die. De heer Heringa vervolgt dat hij heeft gemerkt dat autonomie wordt erkend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar dat elke vorm van ondersteuning van hulp bij zelfdoding volledig wordt afgewezen. Hoe zit het met de nationale wet over euthanasie en hulp bij zelfdoding? Staat de Europese wetgeving hierboven? De voorzitter antwoordt dat men dit op het bureau uitzoekt, mede in verband met een aangenomen motie in het Europees Parlement. Tot nu toe heeft men niet het gevoel dat die motie de Nederlandse wetgeving op dit vlak beïnvloedt. Nederland mag hier altijd van afwijken. De heer Heringa (blz. ) begrijpt niet waarom de drie routes die op deze bladzijde worden genoemd (medische, hulpverlener en autonome route) alleen worden genoemd in het kader van Voltooid Leven. Waarom staat de NVVE niet achter de routes voor elke vorm van actie? Hij zou het fijn vinden als de NVVE de autonome route meer prominent als een van de mogelijke routes zou noemen. Mevrouw De Jong antwoordt dat dit is gedaan omdat Voltooid Leven niet onder de euthanasiewet valt door de uitspraak in de zaak Brongersma. Alle andere vormen hebben wel deze routes ter beschikking. Psychiatrische en somatische aandoeningen en dementie vallen onder de euthanasiewet. Daarom moeten voor mensen die vinden dat hun leven is voltooid, routes worden geformuleerd om te bekijken of ze aan het eind van hun leven geholpen kunnen worden. De voorzitter bevestigt dat de drie genoemde routes voor iedereen gelden. De NVVE zet wel degelijk in op de autonome route, omdat dit de wens is van haar leden. De heer Heringa (blz. ) vraagt of de NVVE middelen beschikbaar heeft die kunnen worden gebruikt zolang er nog geen laatstewilpil is. Mevrouw De Jong antwoordt dat de Leden Ondersteuningsdienst (LOD) informatie en mogelijkheden heeft om de wegen aan te geven voor mensen die een zelfdoding willen plannen. Dit doen ze alleen in een één op één gesprek. Daarin kan aan de orde komen welke middelen dit zijn en hoe men aan die middelen kan komen. Als blijkt dat leden van de LOD niet alle vragen kunnen beantwoorden, is er extra scholing nodig. Mevrouw Kluver heeft in de krant gelezen dat de KNMG ervoor pleit om artikel, lid van de euthanasiewet af te schaffen. Dat maakt haar ongerust. Mevrouw De Jong antwoordt dat dat artikel de wettelijke verankering regelt van de wilsverklaring. Als iemand zijn wil niet meer kan uiten, maar die schriftelijk heeft vastgelegd, mag de arts op grond daarvan die wil uitvoeren. De KNMG heeft een professionele norm opgesteld waarin staat dat er altijd communicatie met de patiënt moet zijn om een euthanasie te mogen uitvoeren. Daarmee stelt de KNMG haar norm boven de wet. De KNMG heeft hierover op maart jl. een brief geschreven met het verzoek aan de minister aan dat artikel toe te voegen dat er nog communicatie moet zijn. De minister heeft gereageerd dat het mondelinge verzoek kan worden vervangen door het schriftelijke verzoek. Zij houdt zich aan de wet. De KNMG moet beseffen dat de professionele norm nooit boven de wet kan staan. De heer Jonquière is als communication director werkzaam voor de wereldfederatie. Hij wijst erop dat de activiteiten van de World Federation erg krap zijn weergegeven. De federatie organiseert niet alleen tweejaarlijkse congressen, maar informeert ook wat haar leden doen op het terrein van de euthanasie, en wat er in Nederland gebeurt. In het jaarplan wordt gesuggereerd dat de NVVE zich eigenstandig gaat richten op het ontwikkelen van een netwerk, terwijl er een netwerk is: de wereldfederatie, die mede is ontstaan door een substantiële bijdrage van de NVVE. Hij ziet de ontwikkelingen van de NVVE graag in het kader van het lidmaatschap van de wereldfederatie en niet daarnaast.

11 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Verslag ALV De voorzitter antwoordt dat de NVVE lid blijft van de World Federation en de Europese Right-to-Die Society. NVVE wil geen concurrent worden, maar zal zich als NVVE ook af en toe internationaal actief moeten opstellen en moeten antwoorden op vragen die haar bereiken. De wereldfederatie kan dit niet allemaal doen. De NVVE is blij met de wereldfederatie en blij dat de heer Jonquière daarin actief is. De heer Scholten heeft begrepen dat het project met de SCEN-verpleegkundigen is gestopt. In het jaarplan vindt hij hierover niets terug, terwijl de arts en de wijkverpleegkundige in de toekomst weer aan elkaar zullen worden gekoppeld. Is er nog een commissie verpleegkundigen? Mevrouw De Jong antwoordt dat er nog steeds een VAR (Verpleegkundigen Adviesraad) actief is. Het project SCEN-verpleegkundigen was een project van de KNMG en de V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden). Dat is mislukt, omdat er te weinig vragen bij die organisatie kwamen. De NVVE heeft een actieve bijdrage geleverd aan het betrekken van verpleegkundigen bij het euthanasievraagstuk met het instellen van ambulante teams van de Levenseindekliniek. Deze teams worden dit jaar verder uitgebouwd. Verpleegkundigen spelen daarin een belangrijke rol. Ook de verpleegkundigen in de adviesraad van de NVVE spelen een belangrijke rol. De heer Heringa (blz. ) vindt het merkwaardig dat het onderzoek naar en het verstrekken van de laatstewilpil nog in de kinderschoenen staat. Bij de NVVE is er immers een commissie mee bezig geweest. De wet houdt dit weliswaar tegen, maar spreker verwacht dat de NVVE een alternatief heeft klaarstaan waarin staat onder welke voorwaarden deze middelen kunnen worden verstrekt. Hij vindt dat er meer actie naar de politiek toe moet komen, naast dat er nu een coöperatie komt. Hij vindt de NVVE in dit opzicht te passief en te gezapig, terwijl de NVVE al 0 jaar een actievereniging is. De angst voor de wet is te groot. Zelfs de coöperatie blijft binnen de grenzen van de wet, terwijl er alleen veranderingen mogelijk zijn door de wet uit te dagen en de grenzen van de wet op te zoeken. Hij is dankbaar dat de NVVE hem steunt in de rechtszaak die tegen hem wordt gevoerd, maar de NVVE moet op andere punten, zoals de laatstewilpil, verder gaan dan de wet mogelijk maakt. De voorzitter begrijpt het pleidooi. De NVVE wil zeer graag de laatstewilpil in roulatie kunnen brengen, zodat men er gebruik van kan maken. De NVVE is al heel lang bezig om hiervoor allerlei wegen te zoeken. Het bestuur wil dat dit in zijn periode lukt en is er actief mee bezig. De NVVE opereert al 0 jaar actief langs de grenzen van de wet, zoals met de start van de Levenseindekliniek, maar de NVVE zal nooit bewust de wet overtreden, doch langs de grenzen van de wet blijven schuren. In het verleden is de wet een paar keer overschreden, maar dat had meteen repercussies, waardoor mensen in de problemen kwamen. De heer Heringa mist in dat opzicht de structuur waarin dit kan gebeuren. Een voorbeeld is het burgerinitiatief "Uit vrije wil", dat met een wetsontwerp is gekomen. Er moet een nieuw wettelijk kader komen waarin de burger het uitgangspunt is. De heer Rebergen nodigt de heer Heringa van harte uit om bij de workshop van de Coöperatie Laatste Wil te komen. De coöperatie streeft ernaar om binnen afzienbare tijd de laatstewilmiddelen (dit is meer dan alleen een pil) binnen het wettelijk denkkader beschikbaar te krijgen en de autonome route mogelijk te maken. De heer Van Wijk en spreker weten inmiddels een aantal wegen die in samenwerking met de NVVE vorm worden gegeven, maar onafhankelijk van de NVVE. De heer Jiskoot wijst erop dat hij niet zo veel tijd meer heeft om te wachten tot de NVVE haar ei heeft gelegd. Hij zegt geen minister, wet of arts nodig te hebben om uit te maken hoe en wanneer hij zijn leven wil beëindigen. Hij smeekt de laatstewilpil ter beschikking te stellen. Hij heeft verschillende middelen in huis om zelf in te nemen, maar hij is bang dat het hem niet zal lukken om voldoende middelen in te nemen. Hij begrijpt niet dat iemand die hem helpt omdat hij in nood zit, strafbaar is. Hij vraagt van de NVVE meer kracht om onder die dictatuur, onder andere van de kerken, uit te komen. Mevrouw Hannie Zuidema moet dit helaas beamen. Zij feliciteert de NVVE met haar 0-jarig bestaan en met de Levenseindekliniek. Dankzij het lidmaatschap is zij getroost in haar verdriet. Ze vindt de media en de kranten echter zo negatief over de NVVE. Ze vraagt de NVVE op te treden tegen die

12 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Verslag ALV negatieve beeldvorming. Zij doet dit al, want ze heeft er last van als ze lieve oude mensen, die zich zorgen maken over hun eigen levenseinde, op het bestaan van de NVVE wijst. De voorzitter dankt voor deze mooie oproep. De heer Borgmeijer feliciteert de NVVE met haar 0-jarige bestaan. Hij vindt dat de zorgverzekeraars meer onder druk moeten worden gezet, bijvoorbeeld door de leden op te roepen minder in de maand te betalen. Uiteindelijk willen de zorgverzekeraars een Levenseindekliniek. Waarom doet Menzis wel mee? Hebben de anderen een eigen agenda? De voorzitter antwoordt dat Menzis meedoet, omdat die een voorzitter heeft die zijn nek durft uit te steken. Vanmiddag houdt Steven Pleiter daarover een workshop. De heer Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek, reageert dat de kliniek graag van de actiebereidheid van de leden van de NVVE gebruik maakt, maar nu nog even niet, omdat de kliniek op een goede manier in gesprek is met twee zorgverzekeraars en hopelijk snel ook met de derde. Lukt het niet om die gesprekken op een nette manier af te ronden, dan zal de Levenseindekliniek in het najaar bij de NVVE aankloppen met het verzoek om in actie te komen. De heer Van der Sloot vraagt wat het verschil is tussen de NVVE en de Coöperatie. De heer Rebergen legt uit dat de Coöperatie Laatste Wil zich op de autonome route richt. Bij de autonome route bepaalt men zelf het moment dat men vindt dat men zijn leven geleefd heeft, ongeacht de leeftijd, en kan men zelf zijn eigen leven beëindigen. Iedereen mag vanaf jaar lid worden van de Coöperatie. Voor het levenseinde is een manier nodig die betrouwbaar is en 0% zekerheid biedt dat men in de dood verglijdt. Over de distributie ervan moet goed worden nagedacht. Dit middel zal alleen voor leden van de Coöperatie beschikbaar zijn op het moment dat zij dat willen gebruiken. De middelen zijn er al, maar moeten zo worden samengesteld dat ze passen binnen het juridisch strafrechtelijke kader. De Coöperatie heeft al een model voor het distributiesysteem; dat beweegt zich op de grenzen van de wet. Hierdoor is het mogelijk dat mensen hun zelfdoding kunnen regelen. Zelfdoding is namelijk niet verboden, hulp daarbij wel. Mevrouw Ruijmgaart is verbaasd over deze Coöperatie, omdat ze lid is geworden van de NVVE om de redenen die de heer Rebergen noemt voor de Coöperatie. In de LOD kan men ook één op één worden geholpen met informatie over hulp bij zelfdoding. Ze heeft het idee dat dit een beetje dubbel is. De voorzitter antwoordt dat de NVVE activiteiten stimuleert die ze niet allemaal zelf kan uitvoeren, omdat de organisatie anders te groot en log wordt. Ze wijst hierbij op het burgerinitiatief rondom Voltooid Leven, nu de actiegroep "Uit vrije wil" en de Levenseindekliniek. Het vinden en distribueren van de laatstewilpil is wat anders dan de cocktail die momenteel wordt gebruikt. Daarom is het bestuur blij dat een groep mensen hiermee bezig is vanuit de NVVE. Als men wil dat die laatstewilpil er komt, anders dan via de "Mexicoroute", kan men lid worden van de Coöperatie. Een lid geeft de ledenondersteuningsdienst een geweldig compliment, want die heeft ongelooflijk mooi en zorgvuldig werk gedaan, weet ze uit eigen ervaring. Het jaarplan wordt bij acclamatie vastgesteld. Applaus. b. Begroting 0 De voorzitter wijst erop dat het bestuur probeert vrij te houden om de Levenseindekliniek eventueel te steunen. Met de goedkeuring van de begroting wordt dit ook goedgekeurd. De heer Maarseveen (blz. 0) ziet dat er een stijging is in de personeelskosten. Hij vraagt of dit veroorzaakt wordt door salarisverhogingen of dat er meer personeel bijkomt. Mevrouw De Jong antwoordt dat er geen sprake is van aanzienlijke personeelsuitbreidingen. Er zijn loonstijgingen geweest vanwege de cao en een stijging in de werkgeverslasten. Daarmee komt de post op de begroting hoger uit.

13 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Verslag ALV Mevrouw Tutuhatunewa vraagt waarom Relevant in plaats van vier keer, zes keer per jaar wordt uitgegeven. Er zijn immers moderne media en bovendien stijgt het ledenaantal er niet door. Mevrouw De Jong antwoordt dat ook veel gebruik wordt gemaakt van de moderne media. Uit het ledenonderzoek dat onlangs is gehouden, is niettemin naar voren gekomen dat Relevant een zeer belangrijke rol speelt als informatiebron. Daarom wordt voorgesteld de frequentie te verhogen, ook om meer actueel te kunnen zijn. De begroting wordt bij acclamatie vastgesteld. Applaus.. Bestuursverkiezing De voorzitter meldt dat mevrouw Baars-Veldhuis niet herbenoembaar is. Ze is lid van het bestuur sinds 00. Er is gezocht naar een opvolger die ook de financiële functie kan vervullen, omdat mevrouw Van den Wildenberg ook in het bestuur zit van de Levenseindekliniek. Veel kandidaten hebben zich gemeld, uiteindelijk wordt de heer prof. Dr. H. Schreuder voorgesteld als nieuw bestuurslid. De heer Schreuder wordt bij acclamatie benoemd tot bestuurslid. Applaus. Mevrouw Van den Wildenburg en de heer Woittiez worden bij acclamatie herbenoemd tot bestuurslid. Applaus. De voorzitter meldt dat het bestuur apart afscheid neemt van mevrouw Baars. Sinds 00 is mevrouw Baars vicevoorzitter geweest en ze heeft de NVVE internationaal vertegenwoordigd. Het bestuur zal haar zeer missen, omdat ze veel ervaring inbracht, een grote inzet had en altijd een belangstellende, warme en plezierige collega was. Mevrouw Baars dankt de leden voor het in haar gestelde vertrouwen en de mensen met wie ze fijn heeft samengewerkt. Ze heeft het bestuurswerk met veel plezier gedaan, omdat ze de NVVE een zinvolle vereniging vindt. Toen ze aantrad, is de eerste mijlpaal genomen en de wet tot stand gekomen. Toen was Jacob Kohnstamm voorzitter en Rob Jonquière directeur. Onder hun leiding werden vooral de politieke banden aangehaald, was er contact met de KNMG, werd het bureau geherstructureerd en kwam er vernieuwend beleid tot stand. De NVVE werd in binnen- en buitenland op de kaart gezet. Op het gebied van euthanasie wordt er nog steeds tegen Nederland opgekeken. De bestuursperiode daarna werd geleid door Eugène Sutorius, die vooral een pleitbezorger voor euthanasie is en bekend is in de juridische wereld. Het bestuur heeft hard gewerkt met bureau en vrijwilligers aan de nota Perspectieven op waardig sterven. Sinds 00 is Petra de Jong directeur. De toestroom van leden is onder haar leiding sterk toegenomen, evenals de mediaaandacht. Op het bureau zijn medewerkers en vrijwilligers met ongelooflijk veel activiteiten bezig. Mevrouw Baars kijkt terug op een zeer boeiende bestuursperiode. De samenwerking in de laatste bestuursperiode is voor haar van bijzondere waarde geweest. Er is een goede saamhorigheid. Zij wenst iedereen een vrijwillig gekozen en waardig levenseinde toe. Applaus.

14 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Verslag ALV Voorstel tot herbenoeming leden van de Commissie van Beroep, zoals bedoeld in artikel van de statuten De voorzitter wijst erop dat in de statuten staat dat leden van de Commissie van Beroep ieder jaar moeten worden (her)benoemd. Er wordt ongeveer een keer per jaar een beroep op hen gedaan. Mevrouw Radema-Metzelaar is niet beschikbaar voor herbenoeming. De leden van de Commissie van Beroep de heer Boissevain en mevrouw Hoogendam-Lanting worden bij acclamatie herbenoemd. Applaus. De heer Kohnstamm wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Applaus. De heer Huisman wordt bij acclamatie herbenoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie van Beroep. Applaus.. Sluiting Mevrouw De Jong dankt de leden voor hun steun in het afgelopen jaar en hun aanwezigheid op de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur en de medewerkers van het bureau hebben het afgelopen jaar hard gewerkt. Ze bedankt met name Kitty de Ruig voor het organiseren van deze dag. Applaus. De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om. uur. Applaus.

15 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Jaarverslag Jaarverslag 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 0. Het jaar waarin de NVVE 0 jaar bestond, de Levenseindekliniek een volwaardige positie verwierf en er een uitspraak kwam in de rechtszaak rond Albert Heringa. Het was ook het jaar waarbij het zelfgekozen levenseinde op de politieke agenda stond. Niet alleen vanwege de tweede evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) maar ook door onze campagne Hulp is geen misdaad en de discussie over de waarde van een wilsverklaring bij dementie. In onderstaand verslag worden deze ontwikkelingen beschreven. Er wordt ingegaan op de activiteiten zoals beschreven in het jaarplan 0. Bij het schrijven van het jaarverslag is zoveel mogelijk de lijn van het jaarplan aangehouden. Een aantal activiteiten bleek elkaar te overlappen, daarom zijn deze samengevoegd. Algemeen Bestuur Het bestuur heeft zich in 0 met name gebogen over het opheffen van de strafbaarheid op hulp bij zelfdoding (vastgelegd in Artikel, lid van het Wetboek van Strafrecht), de Levenseindekliniek en de toekomst van de NVVE. Daarnaast waren er de feestelijkheden rondom het 0-jarig bestaan. Tijdens de beleidsdag stonden twee thema s centraal: afschaffing van de strafbaarheid op hulp bij zelfdoding (artikel, lid ) en het schriftelijk euthanasieverzoek vastgelegd in artikel, lid van de Wtl. Verschillende gasten waren uitgenodigd om hun visie te geven op de thema s. Op de Right to Die Europe bijeenkomst heeft de voorzitter een presentatie gegeven over de Nederlandse euthanasiepraktijk en de Levenseindekliniek. Op verzoek van The World Federation of Right to Die Societies is hierover een artikel geschreven voor hun nieuwsbrief. Nieuw meerjarenbeleidplan NVVE NVVE en de toekomst is de titel van het nieuwe meerjarenbeleidplan voor de komende vier jaar (0-0). Samen met leden van de NVVE en onafhankelijke buitenstaanders is nagedacht over de weg die de NVVE de komende jaren moet inslaan om haar missie: een waardig levenseinde voor iedereen bereikbaar,te verwezenlijken. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd, is een bijeenkomst gehouden en heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden. Eén van de uitkomsten is dat de NVVE nog meer dan nu het geval is, een servicegerichte organisatie wordt. Het meerjarenbeleidplan wordt tijdens de jaarlijkse ALV aan de leden voorgelegd. Continueren overleg met stakeholders Om doelen van de NVVE te bereiken is goed en regelmatig contact met andere organisaties die zich met het zelfgekozen levenseinde bezighouden, nodig. Zo zijn de banden met de KNMG, Stichting de Einder en het Humanistisch Verbond aangehaald en worden raakvlakken en samenwerkingsmogelijkheden geïnventariseerd. De presentatie van de tweede evaluatie van de Wtl eind 0 en de discussie over de waarde van een wilsverklaring bij dementie leidden tot regelmatig overleg met ambtenaren van VWS. De NPCF, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, is partner in het pleidooi om de wilsverklaring meer te laten zijn dan een in de wet vastgelegd document. Gezamenlijk pleiten wij voor het opnemen van de wilsverklaring op een zichtbare plaats in het elektronische patiënten dossier. Ook ketenzorg rond het levenseinde, inclusief de wensen beschreven in een wilsverklaring, is een gezamenlijk punt van aandacht.

16 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Jaarverslag Politieke beïnvloeding Een jaar na de presentatie van de tweede evaluatie van de Wtl vond daarover het politieke debat plaats. In aanloop naar dit debat is meerdere malen gesproken en via andere wegen van gedachten gewisseld met Tweede Kamerleden. De NVVE vond dat de problemen rond het schriftelijk euthanasieverzoek, afschaffing van het verbod op hulp bij zelfdoding en de Levenseindekliniek (met name het scholingseffect van de ambulante teams en de vergoeding door zorgverzekeraars) meegenomen behoorden te worden in het politieke debat. Op initiatief van D en GroenLinks is een wetsvoorstel ingediend om een verwijsplicht voor artsen op te nemen in de Wtl. De NVVE heeft laten weten dit voorstel te steunen. De praktijk leert dat de morele plicht om door te verwijzen, zoals opgenomen in de richtlijn van de KNMG, niet altijd werkt. Wettelijk geregelde euthanasie en hulp bij zelfdoding De NVVE is regelmatig uitgenodigd voor het geven van lezingen of voor deelname aan debatten. Dit geeft ons de kans om onze visie op en kennis over de wet- en regelgeving en de door de patiënt ervaren praktijk over te brengen. In 0 zijn de KNMG brochures Tijdig spreken over het levenseinde en Spreek op tijd over uw Levenseinde uitgebracht. Om ervoor te zorgen dat meer mensen op de hoogte zijn van deze brochures en deze te gebruiken in voorbereiding op het gesprek met hun arts over wensen rond het levenseinde, zijn beide sinds het najaar van 0 te downloaden via de NVVE website. Levenseindekliniek Al snel na de start van de Levenseindekliniek bleek de hulpvraag groter dan de ambulante teams aan konden. De ontstane wachtlijst is afgenomen door financiële ondersteuning van de NVVE en de uitbreiding van de ambulante teams van zestien naar dertig. Dit ondanks een toename van het aantal aanmeldingen in 0. Na een succesvolle brievenactie via het NVVE kwartaalblad Relevant aan zorgverzekeraars, vergoeden nu alle zorgverzekeraars de kosten of hebben toegezegd dit te zullen doen, behalve Achmea. Na de aankondiging in 0 van de start van de Levenseindekliniek, kwam er veel kritiek, met name van de KNMG. Nog geen anderhalf jaar later, zo bleek tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, heeft de KNMG de Levenseindekliniek omarmd. De Levenseindekliniek vervult een belangrijke advies en kennisfunctie. Dat blijkt uit het aantal artsen dat de kliniek consulteert en uit het feit dat de helft van het aantal uitgevoerde euthanasieverzoeken is uitgevoerd door de eigen arts na interventie van de Levenseindekliniek. Elke via de Levenseindekliniek gemelde euthanasie werd door de Regionale toetsingcommissies als zorgvuldig beoordeeld. Wilsverklaringen Kwaliteitscriteria voor wilsverklaringen opstellen De Wilsverklaring blijkt een document te zijn dat wordt gebruikt om met de arts in gesprek te gaan over wensen rond het levenseinde. Meer dan 0% van de ouderen weet wat zijn of haar wensen zijn, maar slechts % heeft een wilsverklaring. Lange tijd was de NVVE de organisatie die wilsverklaringen verschafte, tegenwoordig zijn ze ook gratis via het internet te downloaden. Tijdig spreken over het levenseinde, KNMG, juni 0 Spreek op tijd over uw levenseinde. KNMG, NFK, NPV, NPCF, NVVE, ANBO, PCOB en Unie KBO. Utrecht, 0 End-of-life care and preferences for (non)treatment decisions in older people during their last three months of life, Pam J. Kaspers, Vrije Universiteit Amsterdam, 0

17 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Jaarverslag Kwalitatief voldoen veel van deze wilsverklaringen lang niet altijd aan de vereisten. Zo zijn er wilsverklaringen die zowel een euthanasieverzoek, behandelverbod en orgaandonatie bevatten of die onterecht om handtekeningen van getuigen vragen. Voor de NVVE is dit een reden om een opzet te maken voor kwaliteitscriteria voor wilsverklaringen. Aan de hand van deze eerste opzet heeft de NPCF haar wilsverklaringen aangepast. Ook onze eigen wilsverklaringen zijn aangepast; ze worden in 0 geëvalueerd. Wettelijke verankering wilsverklaringen (artikel, lid van de Wtl) Begin 0 stond euthanasie bij dementie centraal in een aflevering van televisieprogramma Zembla. Deze uitzending leidde tot een flinke discussie in de media met name doordat de KNMG het standpunt hanteert dat ondanks een (onderhouden) schriftelijke wilsverklaring communicatie met de patiënt nog mogelijk moet zijn. Bij wet is echter geregeld dat een schriftelijk verzoek een mondeling verzoek kan vervangen. Voormalig minister Els Borst heeft zich in deze discussie gemengd, wat uiteindelijk leidde tot het instellen van een werkgroep artikel, lid door minister Schippers van VWS. Deze werkgroep, bestaande uit ambtenaren van VWS en VenJ (Veiligheid en Justitie) en leden van de KNMG, moet komen tot een handreiking hoe om te gaan met de schriftelijke wilsverklaring in de praktijk. Het is de bedoeling dat patiëntenorganisaties in een later stadium betrokken worden bij de werkgroep. In de komende periode volgt de NVVE de ontwikkelingen rond deze werkgroep op de voet. Tijdens het debat over de tweede evaluatie van de Wtl zei VWS minister Schippers, de werkgroep te vragen na te denken over de mogelijkheid tot uniformering van de wilsverklaring en een mogelijk centraal punt. Waarbij expliciet is opgemerkt dat ruimte voor eigen bewoording door de patiënt nodig is en blijft. Ontwikkelingen in het buitenland en Nederland overzeese gebieden Ook in andere landen wordt de discussie over waardig sterven gevoerd. Om te weten hoe de discussies daar verlopen en wat de ontwikkelingen zijn, is er op diverse momenten contact geweest met organisaties in het buitenland. Interesse was er vanuit Amerika waar de directeur samen met twee psychiaters en een huisarts een sessie over euthanasie in Nederland heeft gegeven op de American Psychiatric Association (APA) in Philadelphia. De Franse ambassade in Den Haag organiseerde een diner waar met Franse Parlementariërs onder andere van gedachten werd gewisseld over ethische zaken zoals euthanasie. Landen waar momenteel ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving plaatsvinden: België In België is een wetswijziging aangenomen waardoor jongeren onder de achttien jaar een euthanasieverzoek kunnen indienen. Er is geen leeftijdsgrens gesteld, maar de jongeren moeten oordeelbekwaam zijn. Jongeren die psychisch lijden kunnen geen verzoek indienen. De jongeren moeten het verzoek schriftelijk indienen en ouders moeten schriftelijk toestemming geven. In Nederland geldt dat jongeren vanaf twaalf jaar mondeling een verzoek kunnen indienen met toestemming van de ouders, vanaf zestien jaar moeten ouders alleen van het verzoek op de hoogte gesteld worden. Tasmanië (deelstaat van Australië) In oktober 0 werd na een tien uur durend debat het wetsvoorstel om euthanasie bij mensen met een terminale ziekte mogelijk te maken weggestemd met slechts twee stemmen verschil. Kamerstuk nummer nr, Levensbeëindiging, verslag van een Algemeen Overleg: over de invulling van het centraal punt is contact met VWS

18 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Jaarverslag Denemarken De Deense ambassade nodigde de NVVE uit om een lezing te geven voor de Parlementaire commissie van Gezondheid, omdat men in Denemarken bezig is met de voorbereiding van wetgeving op het gebied van euthanasie. Bonaire, Eustatius en Saba (BES-eilanden) Sinds 0 is de Wtl op deze eilanden van kracht als gevolg van een bestuurlijke herindeling. De GGD Den Haag is verantwoordelijk voor de implementatie van de wetgeving en heeft de NVVE om informatie gevraagd. De NVVE zal hen ondersteunen waar mogelijk en wenselijk. Regelmatig krijgt de NVVE vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot euthanasie elders in de wereld. Samen met The World Federation Right to Die Societies wordt gekeken hoe deze informatie in een overzicht geplaatst kan worden op hun website. De NVVE heeft positief gereageerd op de vraag om de Wereldfederatie bijeenkomst in 0 te organiseren. Lustrum Jaarviering Afgelopen jaar bestond de NVVE 0 jaar. Door het hele jaar heen vonden verschillende festiviteiten plaats. Tijdens de ALV kregen leden de gelegenheid om de Levenseindekliniek te bezoeken. Ook werd het boekje van Peter de Wit We gaan u eens lekker doodmaken met cartoonpsychiater Sigmund in de hoofdrol, uitgebracht en veelvuldig besteld. Op augustus werd het grote jubileumfeest gevierd in filmmuseum EYE te Amsterdam. Na inspirerende speeches van de directeur en de voorzitter konden leden gedurende een dagdeel genieten van lezingen, film, dans, tentoonstellingen en andere evenementen zoals de Euthanasiebingo. Bijzonder tijdens deze dag was de presentatie van de nieuwe huisstijl. De reacties hierop zijn over het algemeen complimenteus: men vindt het nieuwe logo herkenbaar en een positieve uitstraling hebben. Het radioprogramma OVT (Onvoltooid Verleden Tijd) van de VPRO zond in februari/ maart een tweeluik uit over 0 jaar euthanasiedebat. Hierin kwamen onder ander Klazien Alberda, Eugène Sutorius en Rob Jonquière aan het woord. Speerpunten: Voltooid Leven, Psychiatrie en Dementie Voltooid Leven Sinds 0 wordt de discussie over Voltooid Leven, mede aangezet door de initiatiefgroep Uit Vrije Wil, volop gevoerd. In november 0 heeft Uit Vrije Wil haar gedachtegoed overgedragen aan de NVVE. De NVVE zegde toe het gedachtegoed op waardige wijze te blijven uitdragen. De NVVE heeft documentaire maakster Nan Rosens, regisseur van o.a. De laatste wens van Moek, eind 0 gevraagd een dubbelportret te maken van Pieter Jiskoot en Puck Coenen, mensen met een voltooid leven. De titel van deze documentaire is Tot het Bittere Einde en wordt vertoond op de regiobijeenkomsten. ZonMw, organisatie ter verbetering van preventie, zorg en gezondheid, werkt aan het opstellen van de kennisagenda Klaar met leven. Aan de daaraan voorafgaande inventarisatiebijeenkomst heeft de NVVE een bijdrage geleverd. Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere besproken of een weloverwogen stervenswens, bijvoorbeeld een voltooid leven, op een andere wijze benaderd moet worden dan nu het geval is. De publicatie van de kennisagenda staat gepland voor begin 0.

19 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Jaarverslag Opheffen strafbaarheid hulp bij zelfdoding (schrappen/ wijzigen artikel, lid ) Op oktober 0 kreeg Albert Heringa, die zijn moeder in 00 hielp bij haar zelfdoding, van de rechter te horen schuldig te zijn zonder strafoplegging. Het bieden van hulp bij zelfdoding is strafbaar volgens artikel, lid. De rechter erkende in zijn uitspraak dat er maatschappelijk verandering gaande is in het denken over het bieden van hulp bij zelfdoding door niet-artsen. Het is niet aan de rechterlijke macht om de wet te veranderen, dat is aan de wetgever, zo stelde de rechter. Tijdens de uitspraak riep hij op tot maatschappelijk debat. Tijdens de campagne Hulp is geen misdaad voerde de NVVE volop dit maatschappelijke debat. Het startsein voor de campagne werd gegeven op september door het manifest, waarin de politiek opgeroepen wordt artikel, lid van het Strafrecht af te schaffen, vast te spijkeren op een replica van de Ridderzaaldeur. Het vastspijkeren gebeurde onder grote belangstelling van zo n 0 NVVEleden. Tijdens de eerste zittingsdag van de rechtszaak Heringa waren bijna 0 NVVE-leden aanwezig om Albert Heringa onder luid applaus te ontvangen. Daarna was er een ontbijt in de openlucht voor de deelnemers. Beide acties trokken volop aandacht van de media. Tijdens het jaarlijkse NVVE symposium in november hielden deskundigen lezingen over waarom hulp bij zelfdoding wel of juist niet afgeschaft moet worden. Merel Schoonman vertelde over haar onderzoek waaruit bleek dat % van de mensen hulp bij zelfdoding denkbaar vinden bij een terminale patiënt waarvan de arts euthanasie weigert. Deze steun daalt wanneer er geen sprake is van een ernstige ziekte. Een meerderheid (%) steunt de huidige wetgeving. Er zijn door het hele land publieksdebatten gevoerd waaraan veel mensen deelnamen. Op februari 0 vond het slotdebat van de campagne Hulp is geen misdaad plaats waar tevens verzamelde informatie, conclusies en aanbevelingen aan de politiek worden gepresenteerd en als bouwstenen voor verandering van de wet werd aangeboden. Routewijzer naar verandering: bouwstenen voor nieuwe wetgeving is de titel van de brochure die daarvan het resultaat is. Onderzoek stimuleren naar de ontwikkeling en beschikbaarheid van de laatstewilpil De grote wens van een meerderheid van de NVVE leden is de beschikbaarheid van een laatstewilpil. Een nieuwe ontwikkeling hieromtrent is dat een aantal farmaceutische bedrijven te kennen heeft gegeven mee te willen denken in het proces hoe medicatie beschikbaar gesteld kan worden. Dit is tevens goed nieuws voor de Coöperatie Laatste Wil die op april 0 is opgericht. Deze coöperatie is bedoeld als platform waar mensen informatie kunnen uitwisselen, met als ultieme doel te komen tot een laatstewilmiddel. De coöperatie is het door de NVVE gesteunde initiatief van twee NVVEleden: Jos van Wijk en Gert Rebergen. De grootverpakking paracetamol is sinds begin 0 niet meer via de vrije verkoop verkrijgbaar wegens een stijging van het aantal mensen dat met paracetamol een zelfmoordpoging deed. De NVVE heeft naar aanleiding van dit nieuws opnieuw gepleit voor een laatstewilpil, zodat mensen niet hoeven te grijpen naar middelen die leiden tot een onwaardige dood. De werkgroep medicatie heeft de informatie zorgvuldige zelfdoding op de website geactualiseerd. Ondersteunen van mensen die geholpen hebben bij zelfdoding De mediaberichten rond de rechtszitting van Albert Heringa zorgden ervoor dat ook andere mensen met hun verhaal over het bieden van hulp bij zelfdoding of juist de gevolgen van het nalaten ervan, naar buiten willen treden. Gegevens van deze mensen zijn genoteerd zodat zij benaderd kunnen wanneer de media op zoek is naar een persoonlijk verhaal. Lekendavies na afgewezen euthanasia verzoek kan wel, Ned Tijdschrift voor Geneeskunde. 0;:C00

20 NVVE Algemene Ledenvergadering 0 Jaarverslag Psychiatrie Voor mensen met een euthanasieverzoek die lijden aan een psychiatrische aandoening is het nog altijd moeilijk om dit verzoek ingewilligd te krijgen, ondanks het feit dat de wet geen onderscheid maakt tussen lichamelijk of psychisch lijden. De Steungroep Psychiaters, uitgegroeid tot een groep van vijftien psychiaters door het hele land, kan psychiaters bijstaan wanneer zij een euthanasieverzoek krijgen. Afgelopen jaar is de steungroep zo n 0 keer benaderd. Momenteel wordt er overleg gevoerd met de KNMG hoe de steungroep gecontinueerd kan worden. Bij de oprichting in 0 is afgesproken dat de steungroep voor drie jaar (tot medio 0) door de NVVE gefinancierd wordt. Net als voorgaande jaren was er veel belangstelling voor de bijdrage van de NVVE op het voorjaarscongres van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). Petra de Jong presenteerde de ervaringen met de Levenseindekliniek en psychiater Gertie Casteelen vertelde over haar ervaringen als Levenseindekliniek arts. Twee psychiaters uit de Steungroep Psychiaters becommentarieerden de film De laatste stappen : een film, medegefinancierd door de NVVE, over de praktische uitvoering van een hulp bij zelfdoding. Stichting Euthanasie in de Psychiatrie (SEP) Twee moeders die beiden een kind verloren hebben door zelfdoding na een afgewezen euthanasieverzoek, hebben in 0 de Stichting Euthanasie in de Psychiatrie opgericht. Hun doel is om de doodswens en euthanasie bij mensen die psychisch lijden meer bespreekbaar te maken. Zij geven lezingen en presentaties en hebben in overleg met de NVVE verwoord wat volgens hen opgenomen moet worden in de nieuwe richtlijn over hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. Het televisieprogramma Spraakmakende Zaken met gespreksleider Paul Rosenmöller besteedde een aflevering aan euthanasie in de psychiatrie. Het contrast tussen de gevolgen voor ouders die een zelfdoding van hun kind meemaken en ouders van een kind dat geholpen wordt bij zelfdoding, werd duidelijk in beeld gebracht. Dementie Ook in 0 leidde euthanasie bij dementie en de betekenis van een wilsverklaring tot maatschappelijke en politieke discussie. De discussie werd scherp gevoerd vanwege het standpunt van de KNMG, dat communicatie te allen tijde mogelijk moet zijn. Dit leidde tot de instelling van de eerder beschreven werkgroep artikel lid, die tot een handreiking moet komen hoe in de praktijk om te gaan met een schriftelijk euthanasieverzoek. Wat betreft de NVVE ligt hier een kans om tot een doorbraak te komen in de discussie. Tijdens de regiobijeenkomsten stond voorlichting over euthanasie bij dementie centraal. Wetenschappelijke activiteiten Suzanne van de Vathorst is sinds juli 0 bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven aan de universiteit van Amsterdam. De NVVE is bijzonder trots dat zij, met al haar ervaring op het gebied van levensbeëindiging (evaluatie Wtl en evaluatie commissie Hubben) deze belangrijke functie invulling gaat geven. Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor onze missie om een waardig sterven voor iedereen bereikbaar te laten zijn. Suzanne krijgt ondersteuning van een onderzoeker in opleiding. In hetzelfde jaar dat de Levenseindekliniek geopend werd, is een onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze van de kliniek gestart door de UvA. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 0 verwacht. 0

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR Jannes (1948, geboren in Meppel) kent het medisch bedrijf van binnenuit; werkte als huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts. Tegenwoordig zet hij

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Spreek op tijd over uw levenseinde

Spreek op tijd over uw levenseinde Spreek op tijd over uw levenseinde Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde > Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste

Nadere informatie

Tijdig spreken over het levenseinde

Tijdig spreken over het levenseinde Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking Tijdig praten over het overlijden Handreiking 4 Tijdig praten over het overlijden Colofon Handreiking Tijdig praten over het overlijden is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie Ja arver sl ag 2013 Secretariaten Regionale toetsingscommissies euthanasie Algemeen secretaris: mw. mr N.E.C. Visée Postbus 9013 6800 DR Arnhem Telefoon: 026-352

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Is het einde van de privacy in zicht?

Is het einde van de privacy in zicht? amsterdams balie bulletin september 2007 Arthur Kohn in New York De Amsterdamse beëdigingsgriffier Jonge Balie naar Moskou Interview met mr. Jacob Kohnstamm Is het einde van de privacy in zicht? september

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie