Jaarverslag Waard Leven N.V. Johan Duikerweg DH Heerhugowaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer

2 Inhoud blz. 1 Financieel verslag Verslag van de Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Bestuur 7 2 Jaarrekening Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming) Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd totaaloverzicht Geconsolideerd kasstroomoverzicht Algemene toelichting Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Vennootschappelijke balans (na resultaatbestemming) Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Toelichting op de vennootschappelijke balans 45 3 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum 49 Waard Leven N.V. 2 Jaarverslag 2013

3 Verslag Raad van Commissarissen 1 Financieel verslag 1.1 Verslag van de Raad van Commissarissen I Aanbieding Hierbij bieden wij het verslag van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) over het jaar 2013 aan. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants en op 14 april 2014 voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze is toegevoegd aan de overige gegevens bij de jaarrekening op pagina 47 en 48. De RvC stemt in met het voorstel van de Raad van Bestuur (RvB) om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen van de vennootschap. Wij adviseren de Algemene vergadering de jaarrekening aldus vast te stellen en decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur. II Positie van Waard Leven en belangrijke ontwikkelingen in 2013 Algemeen, doelstellingen en strategie Waard Leven heeft als aandeelhouder het niet failliete DSB Ficoholding N.V. en is aldus zustervennootschap van DSB Bank in faillissement. DSB Ficoholding is op haar beurt een dochter van het failliete DSB Beheer B.V. Streven van Waard Leven is om uit de failliete boedel van DSB Beheer te geraken. In het verslagjaar is dan ook, in nauwe samenwerking met de RvC door het bestuur gewerkt aan implementatie van de nieuwe strategie. Kernpunten hierin zijn: - een behoedzame start in 2013 met nieuwe productie, in eerste instantie alleen voor bestaande polishouders; en - verkoop van de onderneming nadat compensatie voor DSB klanten door middel van een WCAM procedure aan het Hof van Amsterdam is voorgelegd. De door het bestuur eind 2012 gepresenteerde strategische nota met als titel Waardecreatie door autonome groei, is door alle stakeholders goedgekeurd. Bijzondere ontwikkelingen Op het moment van faillissement van de DSB Bank heeft DNB stille curatele ingesteld bij de Verzekeraars van DSB. In de verslagperiode is veel tijd en aandacht uitgegaan naar het normaliseren van de governancepositie van de onderneming. In nauwe samenwerking met de curatoren van DSB Bank is er aan gewerkt om de stille curatele op te heffen. Van doorslaggevend belang daarbij was aflossing van uitstaande leningen door DSB Bank. Sinds juli 2013 is de governance genormaliseerd en is de onderneming onder regulier toezicht gekomen. Het tussen Curatoren en Belangenorganisaties afgesloten "Akkoord op Hoofdlijnen" inzake compensatie voor mogelijke zorgplichtclaims is in het verslagjaar van groot belang gebleken. Niet alleen zijn er reeds een tal klachten afgewikkeld via individuele vaststellingsovereenkomsten, het akkoord is bovendien in het najaar van 2013 voorgelegd aan het Hof Amsterdam. Aan het Hof is om algemeen verbindend verklaring gevraagd in het kader van de WCAM (Wet Collectie Afwikkeling Massaschaden). Het Hof heeft eind 2013 een tussenbeschikking gegeven. Wij zijn in afwachting van de definitieve uitspraak. In 2013 is een start gemaakt met de verkoop van de ondernemingen Waard Leven, Waard Schade, Hollands Welvaren en Tadas Verzekeringen. Het proces verloopt voorspoedig. Het is de verwachting dat het verkoopproces in 2014 positief zal worden afgerond. In het verslagjaar is ook toestemming gekregen van DNB om voor het eerst sinds het faillissement van DSB Bank in 2009 weer op beperkte schaal commerciële activiteiten te ontwikkelen (in het kader van behoud). Financiering In de reguliere vergaderingen van de RvC met het bestuur is steeds aandacht geschonken aan de financiële prestaties en solvabiliteit van Waard Leven. Met een solvabiliteit van meer dan 600% op basis van de Solvency I norm, beschikt de vennootschap over een zeer solide vermogenspositie. Vanzelfsprekend is, onder andere in ORSA-verband, ook gekeken naar de gewenste solvabiliteit onder Solvency II. In de huidige situatie heeft de vennootschap gekozen voor een interne norm solvabiliteit van 130%. Ook op basis van Solvency II is de huidige solvabiliteit ruimschoots voldoende. Waard Leven N.V. 3 Jaarverslag 2013

4 Verslag Raad van Commissarissen Naleving wet- en regelgeving De RvC heeft kennis genomen van het Compliance handboek dat is opgesteld door de Compliance Officer. Tevens zijn periodieke verslagen van de Compliance Officer ter kennisname ontvangen door de RvC. Uit de verslagen van de Compliance Officer concludeert de RvC dat in het verslagjaar geen sprake is geweest van overtredingen van de wet- en regelgeving. III Corporate governance structuur Veel tijd en aandacht is ook dit jaar uitgegaan naar de corporate governance structuur en met name de intensieve samenwerking tussen Tadas Verzekeringen B.V. en Waard Leven. Zo worden de sleutelfuncties Risico Management, Actuariaat, IAD en de Compliance officer, rechtstreeks door Waard Leven ingehuurd bij onafhankelijke derden. Tadas ondersteunt deze partijen. Voorts is aandacht besteed aan de Code Governance Principes Verzekeraars en de daarbinnen onderkende aandachtsgebieden zoals compliance en riskmanagement. De governance principes en de wijze waarop deze worden nageleefd bij Waard Leven zijn op de website geplaatst. RvC en Bestuur hebben in december 2013 de "Bankierseed" afgelegd. IV Samenstelling RvC Samenstelling RvC in het verslagjaar De samenstelling onderging in het verslagjaar geen veranderingen. De huidige samenstelling van de RvC met personalia en functies: drs. B.J. Haasdijk (27 juli 1943, Nederland) Commissaris sinds: 5 januari 2010 Huidige zittingstermijn: tot 27 juli 2015 Overige (statutaire) functies: Voorzitter Stichting Pensioenfonds Equens Lid van visitatie commissies van diverse pensioenfondsen Voorzitter Raad van Commissarissen Waard Schade NV en Hollands Welvaren Leven NV H. Duthler (5 september 1952, Nederland) Commissaris sinds: 30 juni 2010 Huidige zittingstermijn: tot 1 juli 2014 Overige (statutaire) functies: Directeur eigenaar Upmountain Investment BV Commissaris Van Lanschot Chabot Holding BV Voorzitter RvC De Eendragt Pensioen NV Bestuurslid Stichting Goudse Pensioenbewaring Lid Raad van Commissarissen Waard Schade NV en Hollands Welvaren Leven NV mr. J. Boven (4 augustus 1957, Nederland) Commissaris sinds: 30 juni 2010 Huidige zittingstermijn: tot 1 juli 2014 Overige (statutaire) functies: Directeur Spar Participaties BV Voorzitter Bestuur Stichting Toezicht Ledenobligaties-vrij FrieslandCampina Vicevoorzitter RvC & Lid Remuneratiecommissie D.A.S. Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Lid Raad van Toezicht Independer.nl Lid Raad van Commissarissen Waard Schade NV en Hollands Welvaren Leven NV Waard Leven N.V. 4 Jaarverslag 2013

5 Verslag Raad van Commissarissen Benoeming en selectie De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen één maal worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal 8 jaar aanblijven vanaf de datum van hun eerste benoeming. Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals weergegeven in een profielschets. In overleg met de Aandeelhouder is besloten de huidige leden van de RvC voor te dragen voor herbenoeming in Preluderend op de beoogde verkoop is het echter aannemelijk dat de RvC de komende 4 jaar niet in haar huidige samenstelling kan "afmaken". Gelet op deze aanstaande wijzigingen enerzijds en de opgedane ervaring die van groot belang is in het verkoopproces anderzijds acht de Aandeelhouder het van belang om de opgebouwde expertise van de huidige RvC leden maximaal te benutten. Het Bestuur deelt dit standpunt. Op dit moment is geen sprake van een evenwichtige verdeling van de zetels in de RvC en de RvB tussen mannen en vrouwen als gevolg van de benoeming van de huidige RvC en RvB-leden in In afgelopen periode is niet getracht tot een evenwichtige verdeling te komen gezien voornoemde situatie. De vennootschap zal in de toekomst de evenwichtige verdeling van de zetels in ogenschouw nemen en in geval van een structurele en duurzame wisseling in de samenstelling van de RvC of RvB hier waar mogelijk op voorsorteren. V Vergaderingen en overige bijeenkomsten De RvC vergadert iedere twee maanden met de RvB. Daarnaast waren er twee extra bijeenkomsten met als onderwerpen riskmanagement en Solvency II. De RvC was tijdens deze bijeenkomsten steeds voltallig aanwezig. Tevens vond regelmatig afstemming plaats via telefoon en . Daar waar nuttig of noodzakelijk namen interne en externe deskundigen deel aan het reguliere overleg tussen RvC en RvB. Dit veelal met als doelstelling een verdere toelichting te verstrekken op specialistische onderwerpen. Voorbeelden zijn de uitwerking van de ORSA studie en de onderbouwing van waarderingsmethoden. VI Commissies Gelet op de omvang van de RvC en de vennootschap kent de RvC geen aparte commissies. De onderwerpen die in separate commissies besproken zouden kunnen worden, zijn door de voltallige RvC behandeld. Zelfevaluatie RvC De RvC heeft ook dit verslagjaar deelgenomen aan een programma inzake de benodigde permanente educatie en volgt net als de Bestuursvoorzitter een daartoe door Nyenrode Business Universiteit ontwikkeld programma. Beloningsbeleid Het beloningsbeleid van Waard Leven is in 2011 vastgesteld door de RvC. De verzekeraar heeft echter geen eigen personeel in dienst en heeft veel werkzaamheden uitbesteed aan volmacht en servicebedrijf Tadas Verzekeringen B.V. In 2011 is de regeling beheerst beloningsbeleid geïmplementeerd. Deze regeling is ook van toepassing op alle werknemers van Tadas Verzekeringen B.V. De beloning van de RvC is in het verslagjaar niet gewijzigd. Per ultimo 2012 zijn alle bijzondere regelingen van de medewerkers van Tadas Verzekeringen B.V. zoals de Retentieregeling afgewikkeld. Verlenging hiervan is niet langer noodzakelijk. De organisatie acht zichzelf voldoende concurrerend op de arbeidsmarkt en ziet de omstandigheden in toenemende mate als stabiel. Met ingang van 1 januari 2013 is de bestaande bonusregeling van de bestuursvoorzitter van de verzekeraars afgeschaft. De organisatie beoogt hiermee een voorbeeld te stellen om het fenomeen bonus in de financiële wereld af te schaffen. De RvC is de medewerkers van Tadas dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Waard Leven N.V. 5 Jaarverslag 2013

6 Verslag Raad van Commissarissen Audit De RvC heeft diverse malen overleg gevoerd met BDO, waaraan de functie van de IAD is uitbesteed. De IAD heeft in het najaar 2012 haar jaarplan 2013 opgeleverd. Risico s en interne risicobeheersingssystemen De RvC heeft met de riskmanager, de compliance officer en het bestuur een aparte brainstormsessie gehad over de risicoanalyse van riskmanagement. Tevens is in de RvC de ORSA uitvoerig besproken en heeft zij het kapitaalbeleid goedgekeurd. Financiële verslaggeving Iedere vergadering van de Raad zijn de maandcijfers van de vennootschap behandeld en toegelicht. Uitvoerig is gesproken over het beleggingsbeleid van de vennootschap. Vaststelling van een geactualiseerd beleggingsbeleid heeft nog niet plaatsgevonden mede gezien het lopende verkoopproces. Overleg met de externe accountant en certificerend actuaris Jaarlijks overlegt de RvC met de externe accountant en de certificerend actuaris inzake de uitkomsten bij de controle en overige informatie. VII Verhouding tot de aandeelhouders Er heeft één maal een formeel overleg plaatsgevonden tussen de RvC en de aandeelhouder (AvA). Daarnaast is er op verschillende momenten informeel overleg gevoerd. VIII Personeel De vennootschap heeft geen personeel in dienst. Tegenstrijdige belangen Er hebben zich in 2013 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders, commissarissen en/of externe accountant speelden of spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de betreffende bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en/of externe accountant. Heerhugowaard, 14 april 2014 Raad van Commissarissen drs. B.J. Haasdijk (voorzitter) H. Duthler Mr. J. Boven Waard Leven N.V. 6 Jaarverslag 2013

7 Geconsolideerde balans 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur Algemeen Het is inmiddels ruim 4 jaar na het faillissement van de DSB groep. De verzekeraars beschikten en beschikken over een zeer gezonde basis maar raakten met het faillissement van DSB Bank wel hun productiestroom kwijt. Sinds 19 oktober 2009 zijn dan ook nauwelijks nieuwe aanvragen in behandeling genomen. De portefeuille is stabiel gebleken, er heeft zich geen versnelde uitstroom voorgedaan. In 2009 heeft DNB Waard Leven (toen nog DSB Leven N.V.) onder stille curatele geplaatst. Deze stille curatele is medio 2013 opgeheven. Deze belangrijke ontwikkeling was mogelijk omdat de verzekeraars en de aandeelhouder het vertrouwen van de toezichthouder in onze ondernemingen hebben kunnen herstellen. Een belangrijke mijlpaal hierbij was het aflossen door DSB Bank van een drietal leningen. De onderneming staat nu derhalve weer onder regulier toezicht. Daarnaast heeft DNB de onderneming onder bepaalde voorwaarden toestemming gegeven om weer commercieel actief te worden. Als eerste stap wordt sinds september 2013 een moderne overlijdensrisicoverzekering aangeboden aan bestaande klanten. Inmiddels zijn er enige tientallen verzekeringen afgesloten. Voor een vervolgstap is een sleutelrol weggelegd voor de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). Curatoren hebben in het kader van deze wet aan het Hof Amsterdam gevraagd om het "Akkoord op Hoofdlijnen", zoals eerder afgesloten tussen Curatoren, Belangenorganisaties en Verzekeraars, algemeen verbindend te verklaren. De uitspraak wordt in 2014 verwacht. Daarmee wordt dan de weg vrijgemaakt voor een tweede stap in het proces van weer open gaan. Het aanbieden van verzekeringen aan nieuwe klanten. Voor meer bijzonderheden over de gevolgen van het faillissement van DSB Bank en DSB Beheer alsmede de gevolgen van de uitspraak van het Hof, verwijzen wij naar paragraaf 2.5 van dit verslag. Van toegevoegde waarde zijn in deze ook de door curatoren uitgebrachte faillissementsverslagen en de publieke informatie over de verificatievergadering die in december 2010 voor het eerst heeft plaatsgevonden In de loop van 2013 is verdere invulling gegeven aan de uitwerking van een toekomstscenario voor de verzekeraars. Het belang van de polishouders blijft daarbij centraal staan. Er is met diverse belangstellenden gesproken over de verkoop van de onderneming. Deze verkoop zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. Autonome groei is een belangrijke bron voor waardecreatie en waardebehoud. Vooruitlopend op het weer "open gaan" is de naam van DSB Leven N.V. per begin januari 2013 gewijzigd in Waard Leven N.V. De Verzekeraars beschikken over een modern businessmodel, waarbij bijna de gehele bedrijfsvoering wordt uitbesteed of ingehuurd. De belangrijkste samenwerkingspartner is hierbij Tadas Verzekeringen B.V. In het verslagjaar zijn de bestaande volmachtovereenkomsten met Tadas daartoe aangevuld met een nieuwe "uitbestedingsovereenkomst", terwijl per ondersteunende dienst tevens een "Service Level Agreement" werd opgesteld. De samenwerking verloopt prima. In het verslagjaar hebben de verzekeraars hun zelfstandige positie binnen deze samenwerking versterkt door de aandachtsgebieden Auditing, Risk Management, Compliance en Interne Auditing zelfstandig in te huren. De rol van Tadas wordt daarmee op deze aandachtsgebieden meer faciliterend. De verzekeraars houden daarbij grip op de kwaliteit van uitvoering. De samenwerking met DSB Bank en haar Curatoren/Bestuurders was onverminderd plezierig en constructief. Ter voorbereiding op een mogelijke verkoop en/of het weer commercieel actief worden is veel energie gestoken in het opleiden en trainen van medewerkers van outsourcingspartner Tadas. Een breed scala aan opleidingen en trainingen passeerde de revue. Variërend van "WFT Basis" tot de diploma's voor gevolmachtigd agent, van Post Academisch Risk Management tot hogere managementtrainingen, er is goed en veel geïnvesteerd in kwaliteit! Waard Leven N.V. 7 Jaarverslag 2013

8 Geconsolideerde balans Compensatieregeling DSB Bank Curatoren van DSB Bank zijn in 2011 een "compensatieregeling" overeengekomen met diverse belangenorganisaties en Rechtsbijstandverzekeraars. Het betreft hier een overkoepelende regeling inzake klachten, onder andere betreffende een mogelijke schending van zorgplicht en het toepassen van overkreditering door DSB Bank. Naast koopsommen is er ook voor de beleggingsverzekeringen van "Hollands Welvaren" een compensatiemodel ontwikkeld. Meer bijzonderheden over deze regeling zijn te vinden op De RvB, in belangrijke mate ondersteund door de (Adjunct-)Directie van Tadas, heeft destijds een bijdrage kunnen en mogen leveren aan deze regeling, die ook voor onze klanten van grote toegevoegde waarde kan zijn. Vanzelfsprekend is scherp gelet op de gevolgen van de regeling voor de solvabiliteit van de onderneming. Voor de verzekeraars betekent de regeling bovendien dat, met de uitspraak van het Hof om deze regeling algemeen verbindend te verklaren, het DSB verleden min of meer wordt afgesloten. De verzekeraars leveren om die reden een substantiële bijdrage aan financiering en uitvoering van deze regeling. Het is positief om vast te stellen dat inmiddels al met meer dan DSB Bank klanten een afspraak inzake de schadecompensatie kon worden gemaakt. Hieruit blijkt dat de regeling in een duidelijke behoefte voorziet. Omdat dergelijke regelingen leiden tot "finale kwijting" is dit ook voor de verzekeraars erg hoopgevend. Medewerkers De RvB is veel dank verschuldigd aan de collega's van Tadas Verzekeringen B.V. die, ondanks de altijd aanwezige spanningen en onzekerheden, met veel inzet en betrokkenheid hun werkzaamheden zijn blijven verrichten. De RvB van de verzekeraars verwacht dat de samenwerking met Tadas in 2014 verder zal worden geïntensiveerd en waar nodig organisatorisch verder structuur zal krijgen. Cliënten Klantcontact vindt meestentijds plaats door Tadas Verzekeringen B.V. De relatie tussen klant en verzekeraars/tadas is duidelijk verbeterd. De ingevoerde compensatieregeling heeft daartoe bijgedragen. In een enkel klachtendossier zijn consumenten op kantoor uitgenodigd. Het blijft lastig dat wij klanten wel goed kunnen servicen waar het lopende polissen betreft maar onvoldoende tegemoet kunnen komen aan hun wensen inzake looptijd, verzekerd bedrag, nieuwe verzekering et cetera. Dit onderbouwt eens te meer de noodzaak om weer commercieel actief te worden. Een forse stap voorwaarts is gezet door de introductie van een nieuwe Overlijdens Risicoverzekering (ORV). Dit product kan in het kader van behoud en in de vorm van een "pilot", aan bestaande klanten worden aangeboden. Het wachten is nu op de in ontwikkeling zijnde "lastenbeschermer", een moderne combinatie van dekkingen bij Arbeidsongeschiktheid, Werkeloosheid en Overlijden. Dit moderne product zal worden gepositioneerd als "vangnet", als "eerste lijns hulp". Introductie is voorzien voor het derde kwartaal van Bij het aanbieden van deze verzekeringen treden de verzekeraars op als directe aanbieder op basis van "execution only"(geen advies). Afhankelijk van de ontwikkelingen kan later alsnog besloten worden de outsourcing van werkzaamheden aan Tadas te vervangen door een verwerking in volmacht. Waard Leven N.V. 8 Jaarverslag 2013

9 Geconsolideerde balans Bestuur De RvB wordt gevormd door de heren Kirchner en Fritzsche. Er is constructief samengewerkt met de aandeelhouder, DSB Ficoholding N.V., en met de curatoren van DSB Bank en DSB Beheer. Met de RvC werd op regelmatige basis intensief en constructief overlegd. Via een aangepast "uitbestedingsbeleid" is de governancestructuur robuuster ingevuld. Veel tijd en aandacht ging ook dit jaar uit naar concretisering van de aandachtsgebieden "Compliance" en "Risk Management". Hierbij zijn grote stappen gezet naar verdere professionalisering. Zo is een nieuw systeem (Pentana) ingevoerd waarin actuariaat, internal audit, riskmanagement en compliance, elk vanuit hun eigen discipline en achtergrond, de onderkende risico s kunnen beschrijven en de getroffen maatregelen om deze te beheersen in kaart brengen. De RvB voerde iedere twee maanden regulier overleg met de RvC. Naast veelvuldig telefonisch overleg en correspondentie via is er in twee sessies extra aandacht besteed aan Solvency II en aan Risico Management. De RvB overlegde verder iedere drie weken met de "Stille Curator" van DNB, en wekelijks met de Boedeldirecteur van DSB Bank. Medio 2013 is de "stille curatele" door DNB opgeheven en valt de onderneming weer onder regulier toezicht. De RvB spreekt graag een extra woord van dank uit richting de "stille curator". De samenwerking is steeds erg plezierig geweest en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het vinden van een gezonde toekomst van de ondernemingen. Governance De volgende corporate governance organen zijn aanwezig: - Raad van Commissarissen - Raad van Bestuur - Stille curator (tot medio 2013) De stille curatele is ingesteld op 19 oktober 2009 en 12 juli 2012 verlengd voor een periode van één jaar. De stille curator beoordeelt vooraf de beslissingen die de RvB, RvC en aandeelhouder nemen. Het betreft uitsluitend beslissingen van strategische aard. De stille curator had drie wekelijks contact met de Directie en situationeel met de RvC en de aandeelhouder. De "stille curatele" is inmiddels opgeheven. Gelet op de beperkte omvang van de RvC en de RvB, zijn een audit commissie en remuneratiecommissie niet ingesteld. De RvC behartigt onderwerpen die normaliter door dergelijke commissies worden behandeld, voltallig. Voorts is op dit moment geen sprake van een evenwichtige verdeling van de zetels in de RvC en de RvB tussen mannen en vrouwen als gevolg van de benoeming van de huidige RvC en RvB-leden in 2010 of eerder in combinatie met de huidige zittingstermijn. De vennootschap zal in de toekomst de evenwichtige verdeling van de zetels in ogenschouw nemen. De verzekeraar is een niet beursgenoteerde onderneming. De Code Tabaksblat (per 1 januari 2009 opgevolgd door Code Frijns) wordt gevolgd en waar relevant toegepast. In 2012 heeft implementatie van de governance principes voor verzekeraars plaatsgevonden, dan wel zijn de daaruit voortvloeiende acties uitgezet. Bestuur en RvC hebben eind 2013 de "Bankierseed" afgelegd. De toezichthouder is tijdens reguliere overleggesprekken door de Directie geïnformeerd over de status en planning van zaken aangaande corporate governance en compliance. Begin 2012 is een compliancehandboek samengesteld. In dit handboek zijn de complianceregelingen opgenomen, waaronder de integriteitscode. Naleving van de regelingen is geborgd door de procedures. Implementatie van het handboek heeft plaatsgevonden en er is in 2013 een awareness training gegeven aan alle medewerkers van Tadas Verzekeringen B.V. Daarnaast is een nauwe samenwerking met Waard Leven N.V. 9 Jaarverslag 2013

10 Geconsolideerde balans riskmanagement opgezet. Eenmaal in de zes weken vindt het compliance en riskmanagement overleg plaats (CRO), waaraan zowel compliance, riskmanagement als de Directie deelnemen. De naleving van relevante wet- en regelgeving is gewaarborgd door middel van een daartoe opgezette procedure. De functie van de IAD is extern belegd. De functie rapporteert rechtstreeks aan de RvB. Voor 2013 heeft de IAD een planning overlegd. Deze planning is afgestemd met de extern accountant, Raad van Commissarissen en de Directie. De code inzake de governance ("Governance Principes Verzekeraars") wordt in principe integraal toegepast. De verzekeraars zijn nog niet (volledig) compliant waar het de artikelen en 5.6 betreft. Voor een gedetailleerde beschrijving inzake de naleving van de Governance Principes verwijzen wij naar het beleidsdocument dat wordt opgenomen op de website van outsourcingspartner Tadas Verzekeringen B.V. (www.tadas.nl). Kosten Van de beloning van de twee bestuurders (waarvan één interim) is toe te rekenen aan Waard Leven (niet geconsolideerd). Van de beloning voor de commissarissen is een bedrag van toe te rekenen aan de vennootschap (niet geconsolideerd). De Directie acht de totale kostenstructuur binnen de organisatie nu meer in balans. Zowel het doorbelasten van kosten door Tadas, als het rechtstreeks contracteren van IAD, Riskmanager en Compliance Officer door de verzekeraars droegen daartoe bij. Marktontwikkelingen De economie in Nederland ontwikkelt zich moeizaam. Aanhoudend punt van zorg is de woningmarkt. De komst van "Rutte-2" heeft nog maar in beperkte mate de gewenste duidelijkheid gebracht, tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat de mogelijkheden om in Nederland geld voor een hypotheek te lenen sterk zijn afgenomen. Kabinet en AFM dienen zich af te vragen of er, als gevolg van alle discussies over "overkreditering", geen sprake is van overdreven prudentie. Er lijkt inmiddels sprake van een beperkte kentering. Het is de vraag of de lage rente en het algeheel herstel van de Europese economie daarbij geen grotere rol spelen dan het Nederlandse beleid. Kijkend naar de recente cijfers inzake de stagnerende economische groei bestaat dringend behoefte aan stimulering van koopkracht in combinatie met het verschaffen van duidelijkheid over de financiële toekomst van individuele consumenten. Ronduit zorgwekkend is de sterke toename van de werkloosheid. Banken en Verzekeraars herstellen hun resultaten maar zijn vooralsnog kwetsbaar voor conjuncturele ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen van consumenten in financials laag is. De sector dient er alles aan te doen om het beschadigde imago voortvarend te herstellen. Transparantie en gezond verstand zouden daarbij leidende motieven moeten zijn. Hoewel her en der positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn is het de vraag of de "boodschap" echt is aangekomen. Het in 2013 nationaliseren van SNSREAAL kan in die zin gezien worden als een nieuw dieptepunt. Het huidige economisch klimaat in combinatie met de terugtredende rol van de overheid biedt verzekeraars in specifieke marktsegmenten goede groeimogelijkheden. De introductie van nieuwe verzekeringsproducten die de consumenten helpen om een gevoel van veiligheid op te bouwen in deze tijd van juist toenemende onzekerheid behoort volop tot de mogelijkheden. Het vizier moet daarbij niet primair gericht zijn op het bieden van luxe producten met "levenslange" uitkeringen en derhalve met hoge premies maar het aanbod moet juist de insteek kiezen dat het Waard Leven N.V. 10 Jaarverslag 2013

11 Geconsolideerde balans verantwoordelijke consumenten een tijdelijk vangnet biedt. De consument kan de daarmee verkregen zekerheid benutten om een ontstaan probleem structureel op te lossen door weer zelf te zorgen voor balans tussen inkomsten en uitgaven. Dergelijke producten, met dekkingen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn betaalbaar, transparant en passend binnen de eisen die aan moderne verzekeringsproducten mogen worden gesteld. Indien mogelijk zullen de Waard Verzekeraars dergelijke producten in 2014 nader introduceren of als risicodrager gaan fungeren bij door derden ontwikkelde producten van genoemd signatuur. De producten zijn ontwikkeld, distributie kan primair plaats vinden via internet (execution only) en de namen van de verzekeraars zijn gewijzigd om qua imago verder af te staan van de voormalige DSB organisatie. Zoals bekend is het de organisatie gelukt om in het verslagjaar te starten met de herintroductie van een moderne ORV. Voor 2014 wordt een vervolg verwacht. Resultaten Het netto resultaat van Waard Leven (exclusief resultaat deelneming Hollands Welvaren Leven) is in 2013 uitgekomen op 2,9 miljoen. Dit ligt in lijn met de verwachtingen. De aflossing van de leningen door DSB bank had een negatieve invloed op de beleggingsopbrengsten. Gezien de mogelijke verkoop van de ondernemingen is vooralsnog afgezien van het opnieuw op lange termijn beleggen van de vrijgekomen gelden. Hierdoor worden de beleggingsrisico s klein gehouden hetgeen bijdraagt aan een transparante balans. Dit draagt bij aan een betere verkoopbaarheid. De onderneming is in hoge mate liquide en zorgt voor een adequate spreiding van het tegenpartij risico. Aan een nieuw beleggingsbeleid wordt gewerkt voor het scenario dat de verkoop niet door gaat. Het operationeel resultaat van dochtermaatschappij Hollands Welvaren Leven vlakte af maar minder dan werd verwacht. Incidentele baten op beleggingsgebied droegen daartoe bij. De voorziening, getroffen in het kader van de afwikkeling van zorgplichtclaims bij DSB Bank, is vooralsnog afdoende gebleken. Dalende kosten voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en lagere accountantskosten hadden een positieve invloed op de resultaten. Hiertegenover staat een kostentoename als gevolg van doorbelaste kosten van Tadas Verzekeringen in verband met de uitbesteding van een aantal activiteiten. Voor een uitgebreide toelichting op de resultaten verwijzen wij naar de geconsolideerde winst- en verliesrekening en de toelichting daarop. Solvabiliteit Waard Leven is zeer solvabel. De aanwezige solvabiliteit bedraagt ultimo 2013 ruim 600% van het wettelijk vereiste niveau en bevindt zich daarmee ruim boven de interne eis. De interne eis bedraagt 200% van de wettelijke eis. Uit de uitgevoerde Toereikendheidstoetsen blijkt dat de aanwezige voorzieningen ruim voldoende zijn. De in 2012 uitgevoerde "parallel run" gaf goede uitkomsten, de onderneming ziet Solvency II met vertrouwen tegemoet. In 2013 is veel aandacht besteed aan de inrichting van de sleutelfuncties zoals deze worden benoemd in de tweede pijler van Solvency II. Vanwege de omvang van de onderneming heeft de organisatie een beroep gedaan op de inhuur van externe deskundigheid. Het uitgevoerde ORSA (Own Risk and Solvency Assesment) bood veel inzicht in de risico's en gaf geruststellende uitkomsten. In het verslagjaar is de ORSA geupdated. Waard Leven N.V. 11 Jaarverslag 2013

12 Geconsolideerde balans Automatisering Outsourcing partner Tadas Verzekeringen B.V. beschikt over moderne eigen hardware en maakt gebruik van het back office pakket "Level 7" van leverancier CCS. Alle verzekeringen zijn opgenomen in Level 7. Digitalisering van het archief is het "piece de resistance". Dit project is in 2013 succesvol afgerond. Risicobeheer en Compliance Waard Leven heeft ook in dit verslagjaar aan deze onderwerpen veel aandacht geschonken. Met name op het gebied van riskmanagement is grote voortgang geboekt, naast de beleidsmatige uitgangspunten is met name veel aandacht besteed aan de praktische invulling. Compliance handboek, voortgangsrapportage, dashboard voor riskmanagement en workshops voor medewerkers hebben geleid tot een goed risicobewustzijn van de organisatie. De introductie van "Pentana" als rapportagetool zorgt voor een belangrijke stap in de richting van geïntegreerde rapportage. Betreft het in eerste instantie Compliance en Risicomanagement, in de nabije toekomst zullen IAD bevindingen en Actuarieel rapportages zoveel mogelijk worden toegevoegd. Doelstelling is om te komen tot een geïntegreerd beeld van de risicopositie van de onderneming. Hiertoe zal de ORSA rapportage de kaders bieden. De pentana rapportages zullen in hun beoogde, volledig geïntegreerde vorm voor de managementinformatie gaan zorgen. Er vond regelmatig constructief overleg plaats met de certificerend Actuaris en met de externe Accountant. Na het vertrek van het Hoofd Actuariaat en Riskmanagement bij Tadas is hebben de verzekeraars deze functies nu zelf ingehuurd evenals de Compliance Officer en Interne Accountant. Iedere zes weken overlegt de "risico 4-hoek" met de RvB van de verzekeraars. Het actuarieel overleg is eens per kwartaal en hierin komen de verzekeringstechnische risico s en de vermogenspositie van de verzekeraar aan bod. Middels een vaste rapportage wordt de certificerend actuaris geïnformeerd over de verzekeringstechnische resultaten. Daar waar nodig vinden aanvullende actuariële analyses plaats. In het Alco komen met name de beleggingen aan de orde en de relatie van de beleggingen met de door de verzekeraars aangegane verplichtingen. Het Alco vergadert één keer per kwartaal waarbij een extern beleggingsadviseur aanwezig is. Het beleggingsbeleid van de verzekeraars is in principe prudent. Echter vanwege beslissingen in het verleden is de beleggingsportefeuille niet in overeenstemming met de gewenste mix. Vanwege het verkoopproces van de ondernemingen zal dit nog enige tijd zo blijven. Met de voltallige RvC is minstens 1 keer per jaar overleg over de status van de geïnventariseerde risico's en de voortgang in de beheersing. Indien gewenst vindt incidenteel extra afstemming plaats. Audit committee Op basis van een Algemene Maatregel van Bestuur is op 8 augustus 2008 verplicht gesteld dat een Organisatie van Openbaar Belang een audit committee instelt die een aantal taken vervult die in dit besluit zijn benoemd. De commissie bestaat uit de voltallige Raad van Commissarissen. Verwachtingen De RvB zoekt samen met alle stakeholders naar een toekomstvaste oplossing voor de Waard Verzekeraars. In februari 2012 hebben de gezamenlijke bestuurders van Tadas en de Verzekeraars een strategienota voorgelegd aan de RvC van de verzekeraars en aan de Aandeelhouder. Uitgangspunt daarbij is waardebehoud en waardecreatie, primair door autonome groei. Verkoop van de onderneming aan een geschikte partner kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Deze strategienota is na bespreking geaccepteerd en is leidend bij de te maken keuzes. Waard Leven N.V. 12 Jaarverslag 2013

13 Geconsolideerde balans Met ondersteuning van KPMG wordt hard gewerkt aan de verkoop van de ondernemingen. Hoewel nog niets definitief is, lijkt het op het moment van schrijven goed haalbaar om de onderneming medio 2014 te verkopen. Wat de toekomst daarna brengt is natuurlijk ongewis. Mogelijk interessante richtingen zijn, naast het "gewoon" weer commercieel actief worden met name ook de "closed books". Tadas beschikt, zeker in combinatie met de Waard Verzekeraars, over een ijzersterke positie om juist op deze markt succesvol te kunnen opereren. Samengevat De RvB kijkt terug op een bevredigend jaar waarbij naast het waarborgen van continuïteit van de onderneming ook hard is gewerkt aan het vinden van een nieuwe toekomst. Het mogen ondertekenen van de eerste nieuwe polis was een belangrijke mijlpaal. Het weer laten floreren van de Waard ondernemingen is waarschijnlijk de beste manier om de toekomst voor onze bestaande polishouders te waarborgen. Wij kijken vol vertrouwen en verwachting uit naar mogelijkheden om de bestaande marktkansen aan te grijpen en rekenen ook daarbij weer op de medewerking en steun van de collega's van Tadas, de Aandeelhouders (Curatoren), de Boedeldirectie en de leden van de RvC. Heerhugowaard, 14 april 2014 Raad van Bestuur, Lorens Kirchner Gert Jan Fritzsche Financieel Bestuurder Bestuursvoorzitter Waard Leven N.V. 13 Jaarverslag 2013

14 Geconsolideerde balans 2 Jaarrekening 2.1 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming) Beleggingen Overige financiële beleggingen Aandelen Obligaties en andere vastrent. waardepapieren Deposito s bij kredietinstellingen Belegging voor risico van polishouders Vorderingen Vordering uit herverzekering Overige vorderingen Overige activa Liquide middelen Waard Leven N.V. 14 Jaarverslag 2013

15 Geconsolideerde balans Groepsvermogen Aandeel derden Technische voorzieningen Voor levensverzekering Bruto Herverzekeringsdeel Technische voorzieningen voor verzekeringen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen Voorzieningen Voorziening i.v.m. compensatie Latente belastingverplichting Kortlopende schulden Overige schulden Waard Leven N.V. 15 Jaarverslag 2013

16 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING Verdiende premies eigen rekening 12 brutopremies uitgaande herverzekeringspremies Opbrengsten uit beleggingen 13 Opbrengst uit andere beleggingen Gerealiseerde winst op beleggingen Niet gerealiseerde winst / (verlies) op beleggingen Eigen rekening Voor risico polishouders Overige technische baten eigen rekening Uitkeringen eigen rekening 15 bruto aandeel herverzekeraar Wijziging overige technische voorzieningen eigen rekening voorziening voor levensverzekering Bedrijfskosten 17 acquisitiekosten beheers- en personeelskosten provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars Beleggingslasten 13 Beheerskosten en rentelasten Gerealiseerd verlies op beleggingen Aan niet technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen Resultaat technische rekening Levensverzekering Waard Leven N.V. 16 Jaarverslag 2013

17 Geconsolideerde winst- en verliesrekening NIET TECHNISCHE REKENING Resultaat technische rekening Levensverzekering Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt van technische rekening Andere baten Andere lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen Waard Leven N.V. 17 Jaarverslag 2013

18 Geconsolideerd totaaloverzicht 2.3 Geconsolideerd totaaloverzicht Integraal resultaat na belastingen Waard Leven N.V. 18 Jaarverslag 2013

19 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen (On)gerealiseerde koersresultaten en stockdividend Mutatie technische voorzieningen eigen rekening Mutatie technische voorzieningen t.b.v. polishouders Mutatie algemene voorzieningen Mutatie kortlopende schulden Mutatie vorderingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen en aankopen beleggingen Desinvesteringen, aflossingen en verkopen beleggingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Belang derden - - Toevoeging agioreserve Mutatie liquide middelen Stand kasmiddelen: - op 1 januari op 31 december Mutatie liquide middelen Waard Leven N.V. 19 Jaarverslag 2013

20 Algemene toelichting 2.5 Algemene toelichting BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2013 Continuering en toekomst verzekeraar Het kalenderjaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van het verder uitwerken van het toekomstscenario van de Verzekeraars. In 2011 is een regeling door DSB Bank met gedupeerden van het faillissement van DSB Bank getroffen. Daarnaast hebben de verzekeraars een overeenkomst gesloten met DSB Bank en Tadas Verzekeringen waarin is overeengekomen af te zien van het recht op retourprovisie en retourtekencommissie. In 2012 is deze regeling voortgezet en als zodanig verwerkt in de jaarrekening. Vooruitlopend op het bindend verklaren van de regeling is de vordering uit hoofde van retourprovisie en retourtekencommissie ten laste van het resultaat gebracht. Waard Leven heeft een groot deel van de werkzaamheden uitbesteed aan Tadas Verzekeringen B.V. Hiertoe is een volmachtovereenkomst afgesloten en in 2011 zijn service level agreements opgesteld voor de uitbesteding van de sleutelfuncties. Tadas Verzekeringen heeft zich in 2012 verder ontvlochten van DSB Bank en is vanaf 2012 geheel operationeel zelfstandig. Na het bereiken van het akkoord tussen curatoren en belangenorganisaties en de operationele verzelfstandiging van Tadas Verzekeringen is in 2012 de strategie van de vennootschap bepaald. De strategie heeft twee hoofdpunten als uitgangspunt zijnde enerzijds de verkoop van de vennootschap dan wel de verzekeringsportefeuille en anderzijds het in de markt brengen van nieuwe producten. Voor beide strategische hoofdpunten zijn de eerste stappen gezet. Voor een nadere uiteenzetting verwijzen wij naar het directieverslag en rvc-verslag. Op basis van de huidige solvabiliteit en liquiditeit en gezien het vertrouwen in de toekomst, is deze jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Hieronder worden kort de belangrijkste aandachtspunten behandeld. (1) solvabiliteit, liquiditeit en omzet (2) vorderingen/schulden (3) operationele bedrijfsvoering (4) risicobeheer (5) personeel (6) fiscaliteiten (7) governance (8) juridische kwesties a.g.v. faillissement Ad 1) Gezien het faillissement van DSB Bank is het verkoopkanaal van Waard Leven opgeheven, waardoor geen nieuwe polissen meer worden afgesloten. Op moment van faillissement had Waard Leven een aanzienlijk deel van het belegde vermogen via een lening ondergebracht bij DSB Bank. Begin 2013 is de lening door DSB Bank afgelost hetgeen de verbondenheid met de failliete boedel verder heeft gereduceerd en het risico op mogelijk oninbaarheid heeft gemitigeerd. Een nadere toelichting is weergegeven op pagina 28. Als gevolg van het in september 2011 tussen curatoren en belangenorganisaties gesloten akkoord is het recht op retourprovisie en -tekencommissie bij vervroegde afkopen, onder de voorwaarde van het op termijn collectief verbindend verklaren van de compensatieregeling in het kader van de "WCAM", komen te vervallen. Prognoses van zowel de liquiditeit als de solvabiliteit geven aan dat de continuïteit van Waard Leven niet wordt beïnvloed door de regeling. Dit laatste mede als gevolg van de door Fico Holding gedane Agiostorting. Fico is op haar beurt daartoe gefaciliteerd door een lening van DSB Bank. De compensatieregeling voor polishouders van Hollands Welvaren voorziet in een éénmalige vergoeding voor polishouders die nog een polis hebben lopen of bij beëindiging als de polis minimaal 5 jaar heeft gelopen. De curatoren van DSB Bank hebben een herkapitalisatie van Hollands Welvaren Leven mogelijk gemaakt teneinde de vennootschap in staat te stellen de compensatie te financieren. Op basis van een inschatting van het aantal aanmeldingen bij DSB Bank voor de compensatieregeling is een voorziening per Waard Leven N.V. 20 Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen Jaar verslag 28 Jaarverslag 28 ZLM verzekeringen INHOUD Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad van

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BANK

Jaarverslag 2014 BANK Jaarverslag 2014 BANK BANK INHOUD 3 PROFIEL 5 KERNGEGEVENS 6 VOORWOORD 7 1 ORGANISATIE 11 2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 16 3 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 29 Inleiding 30 Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie