Jaarverslag Waard Leven N.V. Johan Duikerweg DH Heerhugowaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer

2 Inhoud blz. 1 Financieel verslag Verslag van de Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Bestuur 7 2 Jaarrekening Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming) Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd totaaloverzicht Geconsolideerd kasstroomoverzicht Algemene toelichting Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Vennootschappelijke balans (na resultaatbestemming) Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Toelichting op de vennootschappelijke balans 45 3 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum 49 Waard Leven N.V. 2 Jaarverslag 2013

3 Verslag Raad van Commissarissen 1 Financieel verslag 1.1 Verslag van de Raad van Commissarissen I Aanbieding Hierbij bieden wij het verslag van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) over het jaar 2013 aan. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants en op 14 april 2014 voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze is toegevoegd aan de overige gegevens bij de jaarrekening op pagina 47 en 48. De RvC stemt in met het voorstel van de Raad van Bestuur (RvB) om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen van de vennootschap. Wij adviseren de Algemene vergadering de jaarrekening aldus vast te stellen en decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur. II Positie van Waard Leven en belangrijke ontwikkelingen in 2013 Algemeen, doelstellingen en strategie Waard Leven heeft als aandeelhouder het niet failliete DSB Ficoholding N.V. en is aldus zustervennootschap van DSB Bank in faillissement. DSB Ficoholding is op haar beurt een dochter van het failliete DSB Beheer B.V. Streven van Waard Leven is om uit de failliete boedel van DSB Beheer te geraken. In het verslagjaar is dan ook, in nauwe samenwerking met de RvC door het bestuur gewerkt aan implementatie van de nieuwe strategie. Kernpunten hierin zijn: - een behoedzame start in 2013 met nieuwe productie, in eerste instantie alleen voor bestaande polishouders; en - verkoop van de onderneming nadat compensatie voor DSB klanten door middel van een WCAM procedure aan het Hof van Amsterdam is voorgelegd. De door het bestuur eind 2012 gepresenteerde strategische nota met als titel Waardecreatie door autonome groei, is door alle stakeholders goedgekeurd. Bijzondere ontwikkelingen Op het moment van faillissement van de DSB Bank heeft DNB stille curatele ingesteld bij de Verzekeraars van DSB. In de verslagperiode is veel tijd en aandacht uitgegaan naar het normaliseren van de governancepositie van de onderneming. In nauwe samenwerking met de curatoren van DSB Bank is er aan gewerkt om de stille curatele op te heffen. Van doorslaggevend belang daarbij was aflossing van uitstaande leningen door DSB Bank. Sinds juli 2013 is de governance genormaliseerd en is de onderneming onder regulier toezicht gekomen. Het tussen Curatoren en Belangenorganisaties afgesloten "Akkoord op Hoofdlijnen" inzake compensatie voor mogelijke zorgplichtclaims is in het verslagjaar van groot belang gebleken. Niet alleen zijn er reeds een tal klachten afgewikkeld via individuele vaststellingsovereenkomsten, het akkoord is bovendien in het najaar van 2013 voorgelegd aan het Hof Amsterdam. Aan het Hof is om algemeen verbindend verklaring gevraagd in het kader van de WCAM (Wet Collectie Afwikkeling Massaschaden). Het Hof heeft eind 2013 een tussenbeschikking gegeven. Wij zijn in afwachting van de definitieve uitspraak. In 2013 is een start gemaakt met de verkoop van de ondernemingen Waard Leven, Waard Schade, Hollands Welvaren en Tadas Verzekeringen. Het proces verloopt voorspoedig. Het is de verwachting dat het verkoopproces in 2014 positief zal worden afgerond. In het verslagjaar is ook toestemming gekregen van DNB om voor het eerst sinds het faillissement van DSB Bank in 2009 weer op beperkte schaal commerciële activiteiten te ontwikkelen (in het kader van behoud). Financiering In de reguliere vergaderingen van de RvC met het bestuur is steeds aandacht geschonken aan de financiële prestaties en solvabiliteit van Waard Leven. Met een solvabiliteit van meer dan 600% op basis van de Solvency I norm, beschikt de vennootschap over een zeer solide vermogenspositie. Vanzelfsprekend is, onder andere in ORSA-verband, ook gekeken naar de gewenste solvabiliteit onder Solvency II. In de huidige situatie heeft de vennootschap gekozen voor een interne norm solvabiliteit van 130%. Ook op basis van Solvency II is de huidige solvabiliteit ruimschoots voldoende. Waard Leven N.V. 3 Jaarverslag 2013

4 Verslag Raad van Commissarissen Naleving wet- en regelgeving De RvC heeft kennis genomen van het Compliance handboek dat is opgesteld door de Compliance Officer. Tevens zijn periodieke verslagen van de Compliance Officer ter kennisname ontvangen door de RvC. Uit de verslagen van de Compliance Officer concludeert de RvC dat in het verslagjaar geen sprake is geweest van overtredingen van de wet- en regelgeving. III Corporate governance structuur Veel tijd en aandacht is ook dit jaar uitgegaan naar de corporate governance structuur en met name de intensieve samenwerking tussen Tadas Verzekeringen B.V. en Waard Leven. Zo worden de sleutelfuncties Risico Management, Actuariaat, IAD en de Compliance officer, rechtstreeks door Waard Leven ingehuurd bij onafhankelijke derden. Tadas ondersteunt deze partijen. Voorts is aandacht besteed aan de Code Governance Principes Verzekeraars en de daarbinnen onderkende aandachtsgebieden zoals compliance en riskmanagement. De governance principes en de wijze waarop deze worden nageleefd bij Waard Leven zijn op de website geplaatst. RvC en Bestuur hebben in december 2013 de "Bankierseed" afgelegd. IV Samenstelling RvC Samenstelling RvC in het verslagjaar De samenstelling onderging in het verslagjaar geen veranderingen. De huidige samenstelling van de RvC met personalia en functies: drs. B.J. Haasdijk (27 juli 1943, Nederland) Commissaris sinds: 5 januari 2010 Huidige zittingstermijn: tot 27 juli 2015 Overige (statutaire) functies: Voorzitter Stichting Pensioenfonds Equens Lid van visitatie commissies van diverse pensioenfondsen Voorzitter Raad van Commissarissen Waard Schade NV en Hollands Welvaren Leven NV H. Duthler (5 september 1952, Nederland) Commissaris sinds: 30 juni 2010 Huidige zittingstermijn: tot 1 juli 2014 Overige (statutaire) functies: Directeur eigenaar Upmountain Investment BV Commissaris Van Lanschot Chabot Holding BV Voorzitter RvC De Eendragt Pensioen NV Bestuurslid Stichting Goudse Pensioenbewaring Lid Raad van Commissarissen Waard Schade NV en Hollands Welvaren Leven NV mr. J. Boven (4 augustus 1957, Nederland) Commissaris sinds: 30 juni 2010 Huidige zittingstermijn: tot 1 juli 2014 Overige (statutaire) functies: Directeur Spar Participaties BV Voorzitter Bestuur Stichting Toezicht Ledenobligaties-vrij FrieslandCampina Vicevoorzitter RvC & Lid Remuneratiecommissie D.A.S. Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Lid Raad van Toezicht Independer.nl Lid Raad van Commissarissen Waard Schade NV en Hollands Welvaren Leven NV Waard Leven N.V. 4 Jaarverslag 2013

5 Verslag Raad van Commissarissen Benoeming en selectie De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen één maal worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal 8 jaar aanblijven vanaf de datum van hun eerste benoeming. Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals weergegeven in een profielschets. In overleg met de Aandeelhouder is besloten de huidige leden van de RvC voor te dragen voor herbenoeming in Preluderend op de beoogde verkoop is het echter aannemelijk dat de RvC de komende 4 jaar niet in haar huidige samenstelling kan "afmaken". Gelet op deze aanstaande wijzigingen enerzijds en de opgedane ervaring die van groot belang is in het verkoopproces anderzijds acht de Aandeelhouder het van belang om de opgebouwde expertise van de huidige RvC leden maximaal te benutten. Het Bestuur deelt dit standpunt. Op dit moment is geen sprake van een evenwichtige verdeling van de zetels in de RvC en de RvB tussen mannen en vrouwen als gevolg van de benoeming van de huidige RvC en RvB-leden in In afgelopen periode is niet getracht tot een evenwichtige verdeling te komen gezien voornoemde situatie. De vennootschap zal in de toekomst de evenwichtige verdeling van de zetels in ogenschouw nemen en in geval van een structurele en duurzame wisseling in de samenstelling van de RvC of RvB hier waar mogelijk op voorsorteren. V Vergaderingen en overige bijeenkomsten De RvC vergadert iedere twee maanden met de RvB. Daarnaast waren er twee extra bijeenkomsten met als onderwerpen riskmanagement en Solvency II. De RvC was tijdens deze bijeenkomsten steeds voltallig aanwezig. Tevens vond regelmatig afstemming plaats via telefoon en . Daar waar nuttig of noodzakelijk namen interne en externe deskundigen deel aan het reguliere overleg tussen RvC en RvB. Dit veelal met als doelstelling een verdere toelichting te verstrekken op specialistische onderwerpen. Voorbeelden zijn de uitwerking van de ORSA studie en de onderbouwing van waarderingsmethoden. VI Commissies Gelet op de omvang van de RvC en de vennootschap kent de RvC geen aparte commissies. De onderwerpen die in separate commissies besproken zouden kunnen worden, zijn door de voltallige RvC behandeld. Zelfevaluatie RvC De RvC heeft ook dit verslagjaar deelgenomen aan een programma inzake de benodigde permanente educatie en volgt net als de Bestuursvoorzitter een daartoe door Nyenrode Business Universiteit ontwikkeld programma. Beloningsbeleid Het beloningsbeleid van Waard Leven is in 2011 vastgesteld door de RvC. De verzekeraar heeft echter geen eigen personeel in dienst en heeft veel werkzaamheden uitbesteed aan volmacht en servicebedrijf Tadas Verzekeringen B.V. In 2011 is de regeling beheerst beloningsbeleid geïmplementeerd. Deze regeling is ook van toepassing op alle werknemers van Tadas Verzekeringen B.V. De beloning van de RvC is in het verslagjaar niet gewijzigd. Per ultimo 2012 zijn alle bijzondere regelingen van de medewerkers van Tadas Verzekeringen B.V. zoals de Retentieregeling afgewikkeld. Verlenging hiervan is niet langer noodzakelijk. De organisatie acht zichzelf voldoende concurrerend op de arbeidsmarkt en ziet de omstandigheden in toenemende mate als stabiel. Met ingang van 1 januari 2013 is de bestaande bonusregeling van de bestuursvoorzitter van de verzekeraars afgeschaft. De organisatie beoogt hiermee een voorbeeld te stellen om het fenomeen bonus in de financiële wereld af te schaffen. De RvC is de medewerkers van Tadas dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Waard Leven N.V. 5 Jaarverslag 2013

6 Verslag Raad van Commissarissen Audit De RvC heeft diverse malen overleg gevoerd met BDO, waaraan de functie van de IAD is uitbesteed. De IAD heeft in het najaar 2012 haar jaarplan 2013 opgeleverd. Risico s en interne risicobeheersingssystemen De RvC heeft met de riskmanager, de compliance officer en het bestuur een aparte brainstormsessie gehad over de risicoanalyse van riskmanagement. Tevens is in de RvC de ORSA uitvoerig besproken en heeft zij het kapitaalbeleid goedgekeurd. Financiële verslaggeving Iedere vergadering van de Raad zijn de maandcijfers van de vennootschap behandeld en toegelicht. Uitvoerig is gesproken over het beleggingsbeleid van de vennootschap. Vaststelling van een geactualiseerd beleggingsbeleid heeft nog niet plaatsgevonden mede gezien het lopende verkoopproces. Overleg met de externe accountant en certificerend actuaris Jaarlijks overlegt de RvC met de externe accountant en de certificerend actuaris inzake de uitkomsten bij de controle en overige informatie. VII Verhouding tot de aandeelhouders Er heeft één maal een formeel overleg plaatsgevonden tussen de RvC en de aandeelhouder (AvA). Daarnaast is er op verschillende momenten informeel overleg gevoerd. VIII Personeel De vennootschap heeft geen personeel in dienst. Tegenstrijdige belangen Er hebben zich in 2013 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders, commissarissen en/of externe accountant speelden of spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de betreffende bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en/of externe accountant. Heerhugowaard, 14 april 2014 Raad van Commissarissen drs. B.J. Haasdijk (voorzitter) H. Duthler Mr. J. Boven Waard Leven N.V. 6 Jaarverslag 2013

7 Geconsolideerde balans 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur Algemeen Het is inmiddels ruim 4 jaar na het faillissement van de DSB groep. De verzekeraars beschikten en beschikken over een zeer gezonde basis maar raakten met het faillissement van DSB Bank wel hun productiestroom kwijt. Sinds 19 oktober 2009 zijn dan ook nauwelijks nieuwe aanvragen in behandeling genomen. De portefeuille is stabiel gebleken, er heeft zich geen versnelde uitstroom voorgedaan. In 2009 heeft DNB Waard Leven (toen nog DSB Leven N.V.) onder stille curatele geplaatst. Deze stille curatele is medio 2013 opgeheven. Deze belangrijke ontwikkeling was mogelijk omdat de verzekeraars en de aandeelhouder het vertrouwen van de toezichthouder in onze ondernemingen hebben kunnen herstellen. Een belangrijke mijlpaal hierbij was het aflossen door DSB Bank van een drietal leningen. De onderneming staat nu derhalve weer onder regulier toezicht. Daarnaast heeft DNB de onderneming onder bepaalde voorwaarden toestemming gegeven om weer commercieel actief te worden. Als eerste stap wordt sinds september 2013 een moderne overlijdensrisicoverzekering aangeboden aan bestaande klanten. Inmiddels zijn er enige tientallen verzekeringen afgesloten. Voor een vervolgstap is een sleutelrol weggelegd voor de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). Curatoren hebben in het kader van deze wet aan het Hof Amsterdam gevraagd om het "Akkoord op Hoofdlijnen", zoals eerder afgesloten tussen Curatoren, Belangenorganisaties en Verzekeraars, algemeen verbindend te verklaren. De uitspraak wordt in 2014 verwacht. Daarmee wordt dan de weg vrijgemaakt voor een tweede stap in het proces van weer open gaan. Het aanbieden van verzekeringen aan nieuwe klanten. Voor meer bijzonderheden over de gevolgen van het faillissement van DSB Bank en DSB Beheer alsmede de gevolgen van de uitspraak van het Hof, verwijzen wij naar paragraaf 2.5 van dit verslag. Van toegevoegde waarde zijn in deze ook de door curatoren uitgebrachte faillissementsverslagen en de publieke informatie over de verificatievergadering die in december 2010 voor het eerst heeft plaatsgevonden In de loop van 2013 is verdere invulling gegeven aan de uitwerking van een toekomstscenario voor de verzekeraars. Het belang van de polishouders blijft daarbij centraal staan. Er is met diverse belangstellenden gesproken over de verkoop van de onderneming. Deze verkoop zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. Autonome groei is een belangrijke bron voor waardecreatie en waardebehoud. Vooruitlopend op het weer "open gaan" is de naam van DSB Leven N.V. per begin januari 2013 gewijzigd in Waard Leven N.V. De Verzekeraars beschikken over een modern businessmodel, waarbij bijna de gehele bedrijfsvoering wordt uitbesteed of ingehuurd. De belangrijkste samenwerkingspartner is hierbij Tadas Verzekeringen B.V. In het verslagjaar zijn de bestaande volmachtovereenkomsten met Tadas daartoe aangevuld met een nieuwe "uitbestedingsovereenkomst", terwijl per ondersteunende dienst tevens een "Service Level Agreement" werd opgesteld. De samenwerking verloopt prima. In het verslagjaar hebben de verzekeraars hun zelfstandige positie binnen deze samenwerking versterkt door de aandachtsgebieden Auditing, Risk Management, Compliance en Interne Auditing zelfstandig in te huren. De rol van Tadas wordt daarmee op deze aandachtsgebieden meer faciliterend. De verzekeraars houden daarbij grip op de kwaliteit van uitvoering. De samenwerking met DSB Bank en haar Curatoren/Bestuurders was onverminderd plezierig en constructief. Ter voorbereiding op een mogelijke verkoop en/of het weer commercieel actief worden is veel energie gestoken in het opleiden en trainen van medewerkers van outsourcingspartner Tadas. Een breed scala aan opleidingen en trainingen passeerde de revue. Variërend van "WFT Basis" tot de diploma's voor gevolmachtigd agent, van Post Academisch Risk Management tot hogere managementtrainingen, er is goed en veel geïnvesteerd in kwaliteit! Waard Leven N.V. 7 Jaarverslag 2013

8 Geconsolideerde balans Compensatieregeling DSB Bank Curatoren van DSB Bank zijn in 2011 een "compensatieregeling" overeengekomen met diverse belangenorganisaties en Rechtsbijstandverzekeraars. Het betreft hier een overkoepelende regeling inzake klachten, onder andere betreffende een mogelijke schending van zorgplicht en het toepassen van overkreditering door DSB Bank. Naast koopsommen is er ook voor de beleggingsverzekeringen van "Hollands Welvaren" een compensatiemodel ontwikkeld. Meer bijzonderheden over deze regeling zijn te vinden op De RvB, in belangrijke mate ondersteund door de (Adjunct-)Directie van Tadas, heeft destijds een bijdrage kunnen en mogen leveren aan deze regeling, die ook voor onze klanten van grote toegevoegde waarde kan zijn. Vanzelfsprekend is scherp gelet op de gevolgen van de regeling voor de solvabiliteit van de onderneming. Voor de verzekeraars betekent de regeling bovendien dat, met de uitspraak van het Hof om deze regeling algemeen verbindend te verklaren, het DSB verleden min of meer wordt afgesloten. De verzekeraars leveren om die reden een substantiële bijdrage aan financiering en uitvoering van deze regeling. Het is positief om vast te stellen dat inmiddels al met meer dan DSB Bank klanten een afspraak inzake de schadecompensatie kon worden gemaakt. Hieruit blijkt dat de regeling in een duidelijke behoefte voorziet. Omdat dergelijke regelingen leiden tot "finale kwijting" is dit ook voor de verzekeraars erg hoopgevend. Medewerkers De RvB is veel dank verschuldigd aan de collega's van Tadas Verzekeringen B.V. die, ondanks de altijd aanwezige spanningen en onzekerheden, met veel inzet en betrokkenheid hun werkzaamheden zijn blijven verrichten. De RvB van de verzekeraars verwacht dat de samenwerking met Tadas in 2014 verder zal worden geïntensiveerd en waar nodig organisatorisch verder structuur zal krijgen. Cliënten Klantcontact vindt meestentijds plaats door Tadas Verzekeringen B.V. De relatie tussen klant en verzekeraars/tadas is duidelijk verbeterd. De ingevoerde compensatieregeling heeft daartoe bijgedragen. In een enkel klachtendossier zijn consumenten op kantoor uitgenodigd. Het blijft lastig dat wij klanten wel goed kunnen servicen waar het lopende polissen betreft maar onvoldoende tegemoet kunnen komen aan hun wensen inzake looptijd, verzekerd bedrag, nieuwe verzekering et cetera. Dit onderbouwt eens te meer de noodzaak om weer commercieel actief te worden. Een forse stap voorwaarts is gezet door de introductie van een nieuwe Overlijdens Risicoverzekering (ORV). Dit product kan in het kader van behoud en in de vorm van een "pilot", aan bestaande klanten worden aangeboden. Het wachten is nu op de in ontwikkeling zijnde "lastenbeschermer", een moderne combinatie van dekkingen bij Arbeidsongeschiktheid, Werkeloosheid en Overlijden. Dit moderne product zal worden gepositioneerd als "vangnet", als "eerste lijns hulp". Introductie is voorzien voor het derde kwartaal van Bij het aanbieden van deze verzekeringen treden de verzekeraars op als directe aanbieder op basis van "execution only"(geen advies). Afhankelijk van de ontwikkelingen kan later alsnog besloten worden de outsourcing van werkzaamheden aan Tadas te vervangen door een verwerking in volmacht. Waard Leven N.V. 8 Jaarverslag 2013

9 Geconsolideerde balans Bestuur De RvB wordt gevormd door de heren Kirchner en Fritzsche. Er is constructief samengewerkt met de aandeelhouder, DSB Ficoholding N.V., en met de curatoren van DSB Bank en DSB Beheer. Met de RvC werd op regelmatige basis intensief en constructief overlegd. Via een aangepast "uitbestedingsbeleid" is de governancestructuur robuuster ingevuld. Veel tijd en aandacht ging ook dit jaar uit naar concretisering van de aandachtsgebieden "Compliance" en "Risk Management". Hierbij zijn grote stappen gezet naar verdere professionalisering. Zo is een nieuw systeem (Pentana) ingevoerd waarin actuariaat, internal audit, riskmanagement en compliance, elk vanuit hun eigen discipline en achtergrond, de onderkende risico s kunnen beschrijven en de getroffen maatregelen om deze te beheersen in kaart brengen. De RvB voerde iedere twee maanden regulier overleg met de RvC. Naast veelvuldig telefonisch overleg en correspondentie via is er in twee sessies extra aandacht besteed aan Solvency II en aan Risico Management. De RvB overlegde verder iedere drie weken met de "Stille Curator" van DNB, en wekelijks met de Boedeldirecteur van DSB Bank. Medio 2013 is de "stille curatele" door DNB opgeheven en valt de onderneming weer onder regulier toezicht. De RvB spreekt graag een extra woord van dank uit richting de "stille curator". De samenwerking is steeds erg plezierig geweest en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het vinden van een gezonde toekomst van de ondernemingen. Governance De volgende corporate governance organen zijn aanwezig: - Raad van Commissarissen - Raad van Bestuur - Stille curator (tot medio 2013) De stille curatele is ingesteld op 19 oktober 2009 en 12 juli 2012 verlengd voor een periode van één jaar. De stille curator beoordeelt vooraf de beslissingen die de RvB, RvC en aandeelhouder nemen. Het betreft uitsluitend beslissingen van strategische aard. De stille curator had drie wekelijks contact met de Directie en situationeel met de RvC en de aandeelhouder. De "stille curatele" is inmiddels opgeheven. Gelet op de beperkte omvang van de RvC en de RvB, zijn een audit commissie en remuneratiecommissie niet ingesteld. De RvC behartigt onderwerpen die normaliter door dergelijke commissies worden behandeld, voltallig. Voorts is op dit moment geen sprake van een evenwichtige verdeling van de zetels in de RvC en de RvB tussen mannen en vrouwen als gevolg van de benoeming van de huidige RvC en RvB-leden in 2010 of eerder in combinatie met de huidige zittingstermijn. De vennootschap zal in de toekomst de evenwichtige verdeling van de zetels in ogenschouw nemen. De verzekeraar is een niet beursgenoteerde onderneming. De Code Tabaksblat (per 1 januari 2009 opgevolgd door Code Frijns) wordt gevolgd en waar relevant toegepast. In 2012 heeft implementatie van de governance principes voor verzekeraars plaatsgevonden, dan wel zijn de daaruit voortvloeiende acties uitgezet. Bestuur en RvC hebben eind 2013 de "Bankierseed" afgelegd. De toezichthouder is tijdens reguliere overleggesprekken door de Directie geïnformeerd over de status en planning van zaken aangaande corporate governance en compliance. Begin 2012 is een compliancehandboek samengesteld. In dit handboek zijn de complianceregelingen opgenomen, waaronder de integriteitscode. Naleving van de regelingen is geborgd door de procedures. Implementatie van het handboek heeft plaatsgevonden en er is in 2013 een awareness training gegeven aan alle medewerkers van Tadas Verzekeringen B.V. Daarnaast is een nauwe samenwerking met Waard Leven N.V. 9 Jaarverslag 2013

10 Geconsolideerde balans riskmanagement opgezet. Eenmaal in de zes weken vindt het compliance en riskmanagement overleg plaats (CRO), waaraan zowel compliance, riskmanagement als de Directie deelnemen. De naleving van relevante wet- en regelgeving is gewaarborgd door middel van een daartoe opgezette procedure. De functie van de IAD is extern belegd. De functie rapporteert rechtstreeks aan de RvB. Voor 2013 heeft de IAD een planning overlegd. Deze planning is afgestemd met de extern accountant, Raad van Commissarissen en de Directie. De code inzake de governance ("Governance Principes Verzekeraars") wordt in principe integraal toegepast. De verzekeraars zijn nog niet (volledig) compliant waar het de artikelen en 5.6 betreft. Voor een gedetailleerde beschrijving inzake de naleving van de Governance Principes verwijzen wij naar het beleidsdocument dat wordt opgenomen op de website van outsourcingspartner Tadas Verzekeringen B.V. ( Kosten Van de beloning van de twee bestuurders (waarvan één interim) is toe te rekenen aan Waard Leven (niet geconsolideerd). Van de beloning voor de commissarissen is een bedrag van toe te rekenen aan de vennootschap (niet geconsolideerd). De Directie acht de totale kostenstructuur binnen de organisatie nu meer in balans. Zowel het doorbelasten van kosten door Tadas, als het rechtstreeks contracteren van IAD, Riskmanager en Compliance Officer door de verzekeraars droegen daartoe bij. Marktontwikkelingen De economie in Nederland ontwikkelt zich moeizaam. Aanhoudend punt van zorg is de woningmarkt. De komst van "Rutte-2" heeft nog maar in beperkte mate de gewenste duidelijkheid gebracht, tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat de mogelijkheden om in Nederland geld voor een hypotheek te lenen sterk zijn afgenomen. Kabinet en AFM dienen zich af te vragen of er, als gevolg van alle discussies over "overkreditering", geen sprake is van overdreven prudentie. Er lijkt inmiddels sprake van een beperkte kentering. Het is de vraag of de lage rente en het algeheel herstel van de Europese economie daarbij geen grotere rol spelen dan het Nederlandse beleid. Kijkend naar de recente cijfers inzake de stagnerende economische groei bestaat dringend behoefte aan stimulering van koopkracht in combinatie met het verschaffen van duidelijkheid over de financiële toekomst van individuele consumenten. Ronduit zorgwekkend is de sterke toename van de werkloosheid. Banken en Verzekeraars herstellen hun resultaten maar zijn vooralsnog kwetsbaar voor conjuncturele ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen van consumenten in financials laag is. De sector dient er alles aan te doen om het beschadigde imago voortvarend te herstellen. Transparantie en gezond verstand zouden daarbij leidende motieven moeten zijn. Hoewel her en der positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn is het de vraag of de "boodschap" echt is aangekomen. Het in 2013 nationaliseren van SNSREAAL kan in die zin gezien worden als een nieuw dieptepunt. Het huidige economisch klimaat in combinatie met de terugtredende rol van de overheid biedt verzekeraars in specifieke marktsegmenten goede groeimogelijkheden. De introductie van nieuwe verzekeringsproducten die de consumenten helpen om een gevoel van veiligheid op te bouwen in deze tijd van juist toenemende onzekerheid behoort volop tot de mogelijkheden. Het vizier moet daarbij niet primair gericht zijn op het bieden van luxe producten met "levenslange" uitkeringen en derhalve met hoge premies maar het aanbod moet juist de insteek kiezen dat het Waard Leven N.V. 10 Jaarverslag 2013

11 Geconsolideerde balans verantwoordelijke consumenten een tijdelijk vangnet biedt. De consument kan de daarmee verkregen zekerheid benutten om een ontstaan probleem structureel op te lossen door weer zelf te zorgen voor balans tussen inkomsten en uitgaven. Dergelijke producten, met dekkingen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn betaalbaar, transparant en passend binnen de eisen die aan moderne verzekeringsproducten mogen worden gesteld. Indien mogelijk zullen de Waard Verzekeraars dergelijke producten in 2014 nader introduceren of als risicodrager gaan fungeren bij door derden ontwikkelde producten van genoemd signatuur. De producten zijn ontwikkeld, distributie kan primair plaats vinden via internet (execution only) en de namen van de verzekeraars zijn gewijzigd om qua imago verder af te staan van de voormalige DSB organisatie. Zoals bekend is het de organisatie gelukt om in het verslagjaar te starten met de herintroductie van een moderne ORV. Voor 2014 wordt een vervolg verwacht. Resultaten Het netto resultaat van Waard Leven (exclusief resultaat deelneming Hollands Welvaren Leven) is in 2013 uitgekomen op 2,9 miljoen. Dit ligt in lijn met de verwachtingen. De aflossing van de leningen door DSB bank had een negatieve invloed op de beleggingsopbrengsten. Gezien de mogelijke verkoop van de ondernemingen is vooralsnog afgezien van het opnieuw op lange termijn beleggen van de vrijgekomen gelden. Hierdoor worden de beleggingsrisico s klein gehouden hetgeen bijdraagt aan een transparante balans. Dit draagt bij aan een betere verkoopbaarheid. De onderneming is in hoge mate liquide en zorgt voor een adequate spreiding van het tegenpartij risico. Aan een nieuw beleggingsbeleid wordt gewerkt voor het scenario dat de verkoop niet door gaat. Het operationeel resultaat van dochtermaatschappij Hollands Welvaren Leven vlakte af maar minder dan werd verwacht. Incidentele baten op beleggingsgebied droegen daartoe bij. De voorziening, getroffen in het kader van de afwikkeling van zorgplichtclaims bij DSB Bank, is vooralsnog afdoende gebleken. Dalende kosten voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en lagere accountantskosten hadden een positieve invloed op de resultaten. Hiertegenover staat een kostentoename als gevolg van doorbelaste kosten van Tadas Verzekeringen in verband met de uitbesteding van een aantal activiteiten. Voor een uitgebreide toelichting op de resultaten verwijzen wij naar de geconsolideerde winst- en verliesrekening en de toelichting daarop. Solvabiliteit Waard Leven is zeer solvabel. De aanwezige solvabiliteit bedraagt ultimo 2013 ruim 600% van het wettelijk vereiste niveau en bevindt zich daarmee ruim boven de interne eis. De interne eis bedraagt 200% van de wettelijke eis. Uit de uitgevoerde Toereikendheidstoetsen blijkt dat de aanwezige voorzieningen ruim voldoende zijn. De in 2012 uitgevoerde "parallel run" gaf goede uitkomsten, de onderneming ziet Solvency II met vertrouwen tegemoet. In 2013 is veel aandacht besteed aan de inrichting van de sleutelfuncties zoals deze worden benoemd in de tweede pijler van Solvency II. Vanwege de omvang van de onderneming heeft de organisatie een beroep gedaan op de inhuur van externe deskundigheid. Het uitgevoerde ORSA (Own Risk and Solvency Assesment) bood veel inzicht in de risico's en gaf geruststellende uitkomsten. In het verslagjaar is de ORSA geupdated. Waard Leven N.V. 11 Jaarverslag 2013

12 Geconsolideerde balans Automatisering Outsourcing partner Tadas Verzekeringen B.V. beschikt over moderne eigen hardware en maakt gebruik van het back office pakket "Level 7" van leverancier CCS. Alle verzekeringen zijn opgenomen in Level 7. Digitalisering van het archief is het "piece de resistance". Dit project is in 2013 succesvol afgerond. Risicobeheer en Compliance Waard Leven heeft ook in dit verslagjaar aan deze onderwerpen veel aandacht geschonken. Met name op het gebied van riskmanagement is grote voortgang geboekt, naast de beleidsmatige uitgangspunten is met name veel aandacht besteed aan de praktische invulling. Compliance handboek, voortgangsrapportage, dashboard voor riskmanagement en workshops voor medewerkers hebben geleid tot een goed risicobewustzijn van de organisatie. De introductie van "Pentana" als rapportagetool zorgt voor een belangrijke stap in de richting van geïntegreerde rapportage. Betreft het in eerste instantie Compliance en Risicomanagement, in de nabije toekomst zullen IAD bevindingen en Actuarieel rapportages zoveel mogelijk worden toegevoegd. Doelstelling is om te komen tot een geïntegreerd beeld van de risicopositie van de onderneming. Hiertoe zal de ORSA rapportage de kaders bieden. De pentana rapportages zullen in hun beoogde, volledig geïntegreerde vorm voor de managementinformatie gaan zorgen. Er vond regelmatig constructief overleg plaats met de certificerend Actuaris en met de externe Accountant. Na het vertrek van het Hoofd Actuariaat en Riskmanagement bij Tadas is hebben de verzekeraars deze functies nu zelf ingehuurd evenals de Compliance Officer en Interne Accountant. Iedere zes weken overlegt de "risico 4-hoek" met de RvB van de verzekeraars. Het actuarieel overleg is eens per kwartaal en hierin komen de verzekeringstechnische risico s en de vermogenspositie van de verzekeraar aan bod. Middels een vaste rapportage wordt de certificerend actuaris geïnformeerd over de verzekeringstechnische resultaten. Daar waar nodig vinden aanvullende actuariële analyses plaats. In het Alco komen met name de beleggingen aan de orde en de relatie van de beleggingen met de door de verzekeraars aangegane verplichtingen. Het Alco vergadert één keer per kwartaal waarbij een extern beleggingsadviseur aanwezig is. Het beleggingsbeleid van de verzekeraars is in principe prudent. Echter vanwege beslissingen in het verleden is de beleggingsportefeuille niet in overeenstemming met de gewenste mix. Vanwege het verkoopproces van de ondernemingen zal dit nog enige tijd zo blijven. Met de voltallige RvC is minstens 1 keer per jaar overleg over de status van de geïnventariseerde risico's en de voortgang in de beheersing. Indien gewenst vindt incidenteel extra afstemming plaats. Audit committee Op basis van een Algemene Maatregel van Bestuur is op 8 augustus 2008 verplicht gesteld dat een Organisatie van Openbaar Belang een audit committee instelt die een aantal taken vervult die in dit besluit zijn benoemd. De commissie bestaat uit de voltallige Raad van Commissarissen. Verwachtingen De RvB zoekt samen met alle stakeholders naar een toekomstvaste oplossing voor de Waard Verzekeraars. In februari 2012 hebben de gezamenlijke bestuurders van Tadas en de Verzekeraars een strategienota voorgelegd aan de RvC van de verzekeraars en aan de Aandeelhouder. Uitgangspunt daarbij is waardebehoud en waardecreatie, primair door autonome groei. Verkoop van de onderneming aan een geschikte partner kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Deze strategienota is na bespreking geaccepteerd en is leidend bij de te maken keuzes. Waard Leven N.V. 12 Jaarverslag 2013

13 Geconsolideerde balans Met ondersteuning van KPMG wordt hard gewerkt aan de verkoop van de ondernemingen. Hoewel nog niets definitief is, lijkt het op het moment van schrijven goed haalbaar om de onderneming medio 2014 te verkopen. Wat de toekomst daarna brengt is natuurlijk ongewis. Mogelijk interessante richtingen zijn, naast het "gewoon" weer commercieel actief worden met name ook de "closed books". Tadas beschikt, zeker in combinatie met de Waard Verzekeraars, over een ijzersterke positie om juist op deze markt succesvol te kunnen opereren. Samengevat De RvB kijkt terug op een bevredigend jaar waarbij naast het waarborgen van continuïteit van de onderneming ook hard is gewerkt aan het vinden van een nieuwe toekomst. Het mogen ondertekenen van de eerste nieuwe polis was een belangrijke mijlpaal. Het weer laten floreren van de Waard ondernemingen is waarschijnlijk de beste manier om de toekomst voor onze bestaande polishouders te waarborgen. Wij kijken vol vertrouwen en verwachting uit naar mogelijkheden om de bestaande marktkansen aan te grijpen en rekenen ook daarbij weer op de medewerking en steun van de collega's van Tadas, de Aandeelhouders (Curatoren), de Boedeldirectie en de leden van de RvC. Heerhugowaard, 14 april 2014 Raad van Bestuur, Lorens Kirchner Gert Jan Fritzsche Financieel Bestuurder Bestuursvoorzitter Waard Leven N.V. 13 Jaarverslag 2013

14 Geconsolideerde balans 2 Jaarrekening 2.1 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming) Beleggingen Overige financiële beleggingen Aandelen Obligaties en andere vastrent. waardepapieren Deposito s bij kredietinstellingen Belegging voor risico van polishouders Vorderingen Vordering uit herverzekering Overige vorderingen Overige activa Liquide middelen Waard Leven N.V. 14 Jaarverslag 2013

15 Geconsolideerde balans Groepsvermogen Aandeel derden Technische voorzieningen Voor levensverzekering Bruto Herverzekeringsdeel Technische voorzieningen voor verzekeringen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen Voorzieningen Voorziening i.v.m. compensatie Latente belastingverplichting Kortlopende schulden Overige schulden Waard Leven N.V. 15 Jaarverslag 2013

16 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING Verdiende premies eigen rekening 12 brutopremies uitgaande herverzekeringspremies Opbrengsten uit beleggingen 13 Opbrengst uit andere beleggingen Gerealiseerde winst op beleggingen Niet gerealiseerde winst / (verlies) op beleggingen Eigen rekening Voor risico polishouders Overige technische baten eigen rekening Uitkeringen eigen rekening 15 bruto aandeel herverzekeraar Wijziging overige technische voorzieningen eigen rekening voorziening voor levensverzekering Bedrijfskosten 17 acquisitiekosten beheers- en personeelskosten provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars Beleggingslasten 13 Beheerskosten en rentelasten Gerealiseerd verlies op beleggingen Aan niet technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen Resultaat technische rekening Levensverzekering Waard Leven N.V. 16 Jaarverslag 2013

17 Geconsolideerde winst- en verliesrekening NIET TECHNISCHE REKENING Resultaat technische rekening Levensverzekering Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt van technische rekening Andere baten Andere lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen Waard Leven N.V. 17 Jaarverslag 2013

18 Geconsolideerd totaaloverzicht 2.3 Geconsolideerd totaaloverzicht Integraal resultaat na belastingen Waard Leven N.V. 18 Jaarverslag 2013

19 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen (On)gerealiseerde koersresultaten en stockdividend Mutatie technische voorzieningen eigen rekening Mutatie technische voorzieningen t.b.v. polishouders Mutatie algemene voorzieningen Mutatie kortlopende schulden Mutatie vorderingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen en aankopen beleggingen Desinvesteringen, aflossingen en verkopen beleggingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Belang derden - - Toevoeging agioreserve Mutatie liquide middelen Stand kasmiddelen: - op 1 januari op 31 december Mutatie liquide middelen Waard Leven N.V. 19 Jaarverslag 2013

20 Algemene toelichting 2.5 Algemene toelichting BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2013 Continuering en toekomst verzekeraar Het kalenderjaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van het verder uitwerken van het toekomstscenario van de Verzekeraars. In 2011 is een regeling door DSB Bank met gedupeerden van het faillissement van DSB Bank getroffen. Daarnaast hebben de verzekeraars een overeenkomst gesloten met DSB Bank en Tadas Verzekeringen waarin is overeengekomen af te zien van het recht op retourprovisie en retourtekencommissie. In 2012 is deze regeling voortgezet en als zodanig verwerkt in de jaarrekening. Vooruitlopend op het bindend verklaren van de regeling is de vordering uit hoofde van retourprovisie en retourtekencommissie ten laste van het resultaat gebracht. Waard Leven heeft een groot deel van de werkzaamheden uitbesteed aan Tadas Verzekeringen B.V. Hiertoe is een volmachtovereenkomst afgesloten en in 2011 zijn service level agreements opgesteld voor de uitbesteding van de sleutelfuncties. Tadas Verzekeringen heeft zich in 2012 verder ontvlochten van DSB Bank en is vanaf 2012 geheel operationeel zelfstandig. Na het bereiken van het akkoord tussen curatoren en belangenorganisaties en de operationele verzelfstandiging van Tadas Verzekeringen is in 2012 de strategie van de vennootschap bepaald. De strategie heeft twee hoofdpunten als uitgangspunt zijnde enerzijds de verkoop van de vennootschap dan wel de verzekeringsportefeuille en anderzijds het in de markt brengen van nieuwe producten. Voor beide strategische hoofdpunten zijn de eerste stappen gezet. Voor een nadere uiteenzetting verwijzen wij naar het directieverslag en rvc-verslag. Op basis van de huidige solvabiliteit en liquiditeit en gezien het vertrouwen in de toekomst, is deze jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Hieronder worden kort de belangrijkste aandachtspunten behandeld. (1) solvabiliteit, liquiditeit en omzet (2) vorderingen/schulden (3) operationele bedrijfsvoering (4) risicobeheer (5) personeel (6) fiscaliteiten (7) governance (8) juridische kwesties a.g.v. faillissement Ad 1) Gezien het faillissement van DSB Bank is het verkoopkanaal van Waard Leven opgeheven, waardoor geen nieuwe polissen meer worden afgesloten. Op moment van faillissement had Waard Leven een aanzienlijk deel van het belegde vermogen via een lening ondergebracht bij DSB Bank. Begin 2013 is de lening door DSB Bank afgelost hetgeen de verbondenheid met de failliete boedel verder heeft gereduceerd en het risico op mogelijk oninbaarheid heeft gemitigeerd. Een nadere toelichting is weergegeven op pagina 28. Als gevolg van het in september 2011 tussen curatoren en belangenorganisaties gesloten akkoord is het recht op retourprovisie en -tekencommissie bij vervroegde afkopen, onder de voorwaarde van het op termijn collectief verbindend verklaren van de compensatieregeling in het kader van de "WCAM", komen te vervallen. Prognoses van zowel de liquiditeit als de solvabiliteit geven aan dat de continuïteit van Waard Leven niet wordt beïnvloed door de regeling. Dit laatste mede als gevolg van de door Fico Holding gedane Agiostorting. Fico is op haar beurt daartoe gefaciliteerd door een lening van DSB Bank. De compensatieregeling voor polishouders van Hollands Welvaren voorziet in een éénmalige vergoeding voor polishouders die nog een polis hebben lopen of bij beëindiging als de polis minimaal 5 jaar heeft gelopen. De curatoren van DSB Bank hebben een herkapitalisatie van Hollands Welvaren Leven mogelijk gemaakt teneinde de vennootschap in staat te stellen de compensatie te financieren. Op basis van een inschatting van het aantal aanmeldingen bij DSB Bank voor de compensatieregeling is een voorziening per Waard Leven N.V. 20 Jaarverslag 2013

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Waard Schade N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2014. Waard Schade N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2014 Waard Schade N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Telefoon: 088 374 1000 Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 30 juni 2016 2 Winst-en-verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2014 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans 7 Overige informatie

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie