Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon

2 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds. Het pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit voor het personeel van Cargill BV en Cargill Benelux BV. Op de opbouw van pensioenaanspraken van de actieve deelnemers volgens de middelloonregelingen wordt onvoorwaardelijk toeslag verleend op basis van CAO-stijging (financiering uit premie). Op de opgebouwde rechten van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van alle van toepassing zijnde pensioenregelingen wordt voorwaardelijk toeslag verleend (financiering uit beleggingsopbrengsten). De premie voor deze regeling wordt ingebracht door de werkgever en de werknemers. De uitvoering van de pensioenregeling heeft het bestuur uitbesteed aan TKP Pensioen BV (TKP) en het vermogensbeheer heeft het bestuur volledig uitbesteed aan Mn Services. De advisering over de uitvoering van de pensioenregeling is uitbesteed aan Mercer BV. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de werkzaamheden van de certificerend actuaris en accountant. 1

3 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers 4 2. Personalia 5 3. Verslag Verantwoordingsorgaan 7 4. Woord van de voorzitter 8 Bestuursverslag Doelstelling Financiële opzet en positie Inleiding Financiële crisis en invloed op beleidskeuzes Beleid en beleidskeuzes Beleggingsbeleid Financieringsbeleid Toeslagbeleid Risicobeheer Verslag van het vermogensbeheer Algemeen Resultaten Vastrentende waarden Aandelen Overige beleggingen Onroerend goed Alternatieve beleggingen Valuta-afdekking Pensioen en uitvoering Inleiding Pensioencommunicatie Pensioenadministratie Pensioenregeling (Voorstellen voor) nieuwe wetgeving Governance en compliance Algemeen Statutair aangesloten ondernemingen Goed Pensioenfondsbestuur Informatie vanuit toezicht van DNB en AFM Bestuursaangelegenheden Deskundigheids- en integriteitstoets en opleiding Gedragscodes Geschillencommissie Reactie bestuur op verslag Verantwoordingsorgaan Compliance met wet- en regelgeving Organisatie en uitvoering Statutenwijziging Verwachte gang van zaken 37 Jaarrekening Jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening 42 2

4 Algemeen Waarderings- en berekeningsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Actuariële toelichting analyse 66 Overige gegevens Overige gegevens Accountantsverklaring Actuariële verklaring Statutaire bestemming resultaat 73 Bijlagen 74 Bijlage 1 Begrippenlijst 75 3

5 1. Kerncijfers Bedragen x * 2006* 2005* 2004* Aantal verzekerden (per einde van het jaar) Deelnemers, actief en voortgezet Gewezen deelnemers UItkeringsgerechtigden Totaal aantal verzekerden Premies en koopsommen Kostendekkende premie ***** n.v.t. n.v.t. n.v.t. Uitkeringen Pensioenen Vermogen (incl. deelvermogens) Eigen vermogen Pensioenverplichtingen ** Dekkingsgraad *** 103,2% 142,3% 132,6% 129,1% 125,1% Rekenrente 3,9% 4,9% 4,0% 3,8% 4,0% Beleggingen**** Balanswaarde Beleggingsopbrengsten * De vergelijkende cijfers zijn een samenvoeging van de in de jaarrekeningen van pensioenfonds Cargill en het per 1 januari 2008 gefuseerde voormalige pensioenfonds Cerestar opgenomen cijfers, met uitzondering van de dekkingsgraad aangezien een samengevoegde dekkingsgraad geen enkele beleidsmatige consequentie heeft. ** Betreft pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers. De pensioenverplichtingen zijn t/m 2006 gebaseerd op APP (rekenrente maximaal 4%) en met ingang van 2007 gebaseerd op FTK (rekenrente op basis van de Rente Termijn Structuur). *** De dekkingsgraad is berekend als het eigen vermogen plus de voorziening voor risico pensioenfonds (exclusief voorziening ziektegevallen, exclusief herverzekerde deel, exclusief overige technische voorziening), gedeeld door de voorziening voor risico pensioenfonds (exclusief voorziening ziektegevallen, exclusief herverzekerde deel en exclusief overige technische voorziening). **** Betreft beleggingen voor risico pensioenfonds, beleggingen voor risico deelnemers, liquide middelen en beleggingsdebiteuren en beleggingscrediteuren. ***** De kostendekkende premie is met ingang van 2007 een nieuw begrip voortvloeiend uit het Financieel Toetsingskader (FTK) en wordt jaarlijks actuarieel bepaald op basis van de vereiste dekkingsgraad bij de start van het jaar. 4

6 2. Personalia Bestuur Door de fusie welke in 2008 heeft plaats gehad zijn de besturen van Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. en Stichting Pensioenfonds Cerestar Nederland samengegaan in één gezamenlijk bestuur. De intentie is uitgesproken om de grootte van het bestuur in 2009 terug te brengen. De heer Goossens is door het bestuur aangesteld als voorzitter van het gefuseerde fonds. De heer Peeperkorn is wegens verhuizing naar het buitenland afgetreden uit het bestuur. In zijn plaats is gekomen de heer van der Plas. De heer Vermeersch is bereid gevonden de rol van secretaris op zich te nemen. De heer Eshuis heeft vanwege persoonlijke redenen bedankt voor het bestuur. Het bestuur heeft ervoor gekozen hem niet te vervangen. Het bestuur bestaat ultimo 2008 uit de volgende personen: Benoemd namens de werkgever (Cargill B.V.) Naam Functie in bestuur C.R.J. Goossens Voorzitter Mw. H.M. Prince-Kappen Plaatsvervangend voorzitter S. Vermeersch Secretaris C.B. Kriens Lid E.J. van der Plas Lid W. Rous Lid H.C.L. de Smet Lid Bestuursleden namens de werkgever zijn benoemd voor opbepaalde tijd. Benoemd namens de deelnemers: Naam R.J.J. van Wees W.A.R. Bracké C.C.A. Hoedelmans P.F. van Leemput D.M.A. de Nijs B.P. Zoethout Functie in bestuur Plaatsvervangend secretaris Lid Lid Lid Lid Lid Benoemd namens de pensioengerechtigden: Naam Functie in bestuur W.B. de Clercq Lid C.A. Koppen Lid Bestuursleden namens de pensioengerechtigden worden voorgedragen door de vereniging van gepensioneerden. 5

7 Verantwoordingsorgaan (per 10 maart 2009) K. Krokké, namens de werkgever J.P. van Dierendonck, namens de werknemers M.J. van Nunen, namens de gepensioneerden Beleggingscommissie De commissie bestaat uit de volgende personen: P.L. Naar (voorzitter) W.A.R. Bracké J. Dirkzwager C.B. Kriens J. Leuning R.J.J. van Wees Als secretaris treedt op S. Vermeersch (geen lid). Als extern deskundige is aan de commissie toegevoegd: J. Koolstra (Mercer Investment Consulting) Administratie De administratie van het pensioenfonds is ondergebracht bij TKP Pensioen BV. Actuaris Mercer BV treedt op als adviserend actuaris van het pensioenfonds, Mercer Certificering BV is de certificerend actuaris. Accountant KPMG Accountants NV treedt op als accountant van het pensioenfonds. Vermogensbeheer Het vermogensbeheer is sinds 1 januari 2007 ondergebracht bij Mn Services. Investment Consulting Mercer Investment Consulting adviseert de beleggingscommissie. 6

8 3. Verslag Verantwoordingsorgaan Statutaire opdracht Het bestuur van het pensioenfonds heeft met ingang van 10 maart 2009 een Verantwoordingsorgaan ingesteld. Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid, de gemaakte beleidskeuzes en de naleving van de principes voor goed pensioenfonds bestuur, met als uitgangspunt de vraag of het bestuur bij de genomen besluiten op een evenwichtige wijze met de belangen van alle belanghebbenden rekening heeft gehouden. Voor het Verantwoordingsorgaan wordt zo spoedig mogelijk een reglement opgesteld op basis van de uitgangspunten van Goed Pensioenfondsbestuur. Hierin wordt de frequentie van het overleg met het bestuur, de te behandelen onderwerpen met betrekking tot het beleid en de verantwoording aan het Verantwoordingsorgaan beschreven. Bevindingen en conclusie Het Verantwoordingsorgaan heeft kennis genomen van het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds. Tevens heeft het Verantwoordingsorgaan kennis genomen van de bevindingen van de externe accountant en de externe actuaris. Omdat het Verantwoordingsorgaan pas begin 2009 is ingesteld, is sprake van onvolledige informatie om over 2008 tot een stellig oordeel te komen. Op basis hiervan komt het Verantwoordingsorgaan tot het oordeel dat niet is gebleken dat het bestuur met inachtneming van een voldoende mate van zorgvuldigheid en evenwichtige afweging van de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever, niet tot verantwoorde besluitvorming en beleidskeuzes is gekomen. In 2009 zal het Verantwoordingsorgaan zijn werkzaamheden zodanig inrichten dat over boekjaar 2009 een nader onderbouwd oordeel over het functioneren van het bestuur kan worden afgegeven. Amsterdam, 27 mei

9 4. Woord van de voorzitter Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Stichting Pensioenfonds Cargill BV. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2008, de achterliggende overwegingen daarbij en de uitkomsten hiervan voor ons fonds. Het jaar 2008 is zonder meer een bewogen jaar te noemen. Na bijna twee jaar van zorgvuldige voorbereiding is de fusie tussen Stichting Pensioenfonds Cargill BV en de Stichting Pensioenfonds Cerestar Nederland per 1 januari 2008 een feit. Het gefuseerde fonds zal doorgaan onder de naam Stichting Pensioenfonds Cargill BV. Het streven naar fusie kwam voort uit de wens van de sponsor. Twee afzonderlijk opererende pensioenfondsen kunnen een aanzienlijke synergie bereiken door samen te gaan, was de hoofdgedachte hierbij. Dit inzicht werd gedeeld door beide besturen, en deze hebben hard gewerkt om tot een fusie te komen. De weg ernaar toe was niet altijd gemakkelijk. Er zijn discussies geweest tussen beide besturen, er is veel gepraat om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zat. Het resultaat is echter een nieuw fonds en een nieuw bestuur, waarin op basis van gelijkwaardigheid beslissingen worden genomen. Ook richting deelnemers is veel tijd en moeite gestoken in een zorgvuldige communicatie. Er zijn diverse brieven verstuurd en er is veelvuldig overleg gevoerd met de verenigingen van gepensioneerden. Dit alles heeft ertoe geleid dat niemand bezwaar heeft gemaakt tegen de fusie, voor het bestuur het signaal dat onze inspanningen succesvol zijn geweest. Inmiddels hebben de beide verenigingen van gepensioneerden elkaar ook gevonden, en zijn tot één vereniging gefuseerd. Wij zijn daar als bestuur zeer blij mee. De belangrijkste gebeurtenis in 2008 is zondermeer de financiële crisis die de wereld hard heeft getroffen. Negatieve berichten over de economie en de financiële sector volgden elkaar in 2008 in hoog tempo op. De combinatie van enerzijds dalende aandelenkoersen, grondstoffenprijzen, waarderingen voor bedrijfsobligaties en onroerend goed en anderzijds een lagere kapitaalmarktrente zorgden ervoor dat de financiële positie van het fonds onder druk kwam te staan. Dekkingsgraden holden hard achteruit, tot niveaus die niemand in het begin van het jaar voor mogelijk had gehouden. Door het bestuur is regelmatig overleg gevoerd met haar vermogensbeheerder over de macro-economische ontwikkelingen, alsmede de impact daarvan op de beleggingsportefeuille. Door het bestuur is in de loop van 2008 besloten om het belang in zakelijke waarden verder af te bouwen. De reeds eerder genomen beslissing om risico op rentedalingen voor een deel af te dekken heeft ervoor gezorgd dat de dekkingsgraad van het fonds relatief gezien op een hoog niveau is gebleven in vergelijking met de pensioenfondsen om ons heen. Hiermee kon het bestuur echter niet voorkomen dat de dekkingsgraad van het fonds daalde van 140,3% ultimo 2007 (na fusie) tot 103,2% ultimo Hiermee is de dekkingsgraad onder de minimale vereiste grens van 105% gedaald en daarmee ontstond een dekkingstekort. Het pensioenfonds heeft voor 1 april 2009 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB), waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat in drie jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot boven de 105% (kortetermijnherstelplan) en binnen een periode van vijftien jaar weer het vereist eigen vermogen bereikt (langetermijnherstelplan). Met toepassing van het bestaande beleidskader kan de dekkingsgraad van het fonds binnen één respectievelijk drie jaar weer komen op het niveau van het minimaal en vereist eigen vermogen. Op basis van de financiële positie van het fonds ultimo 2007 heeft het bestuur besloten om 8

10 per 1 januari 2008 toeslag te verlenen op de ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken. Tevens is in 2008 een toeslag verleend op de opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers. Gezien de ontwikkeling van de vermogenspositie van het fonds gedurende 2008 heeft het bestuur in maart 2009 besloten om geen toeslag te verlenen op de opgebouwde pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari Door de fusie per 1 januari 2008 heeft het bestuur weinig aandacht kunnen besteden aan de principes voor Goed Pensioenfondsbestuur. Nu de fusie een feit is gaat het bestuur hier echter wel voortvarend mee aan de slag. Dat heeft ertoe geleid dat een Verantwoordingsorgaan is ingesteld en dat het Intern Toezicht op hoofdlijnen staat. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid in 2008 is in dit verslag opgenomen. Heldere communicatie met de belanghebbenden vindt het bestuur van groot belang. Om de communicatie verder te verbeteren heeft de pensioenplanner, zoals opgenomen op de website in 2008 een nieuwe vormgeving gekregen en is deze gebruiksvriendelijker en overzichtelijker geworden. Tevens is de functionaliteit van het online raadplegen van rekening-courantoverzichten en het online doorgeven van de beleggingskeuze (keuze tussen fondsrendement en Life Cycle) ingebouwd. Met name in het laatste kwartaal van 2008 is in de communicatie-uitingen extra aandacht besteed aan de impact van de financiële crisis. In 2009 wordt een enquête gehouden naar de informatiebehoeften van de deelnemers. Met de uitkomsten hiervan zal het bestuur trachten de informatievoorziening nog beter op de wensen van de deelnemers te laten aansluiten. De focus van het bestuur zal in 2009 gericht zijn op het uitvoeren van het ingediende herstelplan bij DNB. Amsterdam, 27 mei 2009 C.R.J. Goossens, voorzitter 9

11 Bestuursverslag 10

12 5. Doelstelling Stichting Pensioenfonds Cargill BV heeft ten doel het verstrekken of doen verstrekken van pensioenen en/of andere uitkeringen ter bescherming tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, invaliditeit en overlijden van werknemers, gewezen werknemers en hun nabestaanden. Uit het doel vloeien onder meer de onderstaande doelstellingen voort die het fonds in opdracht van de sociale partners beoogt te bereiken: 1) Het op lange termijn verstrekken van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten, alsmede het streven naar het waardevast houden van de opgebouwde pensioenen, de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat geen recht op toeslagverlening is en het is voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. 2) Het zorg dragen voor een duidelijke en klantgerichte communicatie met belanghebbenden, onder wie deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Om deze doelstellingen te bereiken, heeft het bestuur beleid ontwikkeld op het gebied van financiering, toeslagverlening, beleggingen en communicatie. De eerste drie beleidsgebieden hebben invloed op de financiële positie van het fonds en worden nader toegelicht in hoofdstuk 6. Het verslag van de vermogensbeheerder inzake de uitvoering van het beleggingsbeleid komt in hoofdstuk 7 aan de orde. In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op het communicatiebeleid. De governance-structuur van het pensioenfonds wordt toegelicht in hoofdstuk 9. In dit hoofdstuk komt ook de compliance met wet- en regelgeving aan de orde. In hoofdstuk 10 wordt tenslotte ingegaan op de verwachte gang van zaken. 11

13 6. Financiële opzet en positie 6.1 Inleiding Het belangrijkste risico van het pensioenfonds is het niet kunnen beschikken over voldoende vermogen om de pensioenverplichtingen na te kunnen komen, ook wel het solvabiliteitsrisico genoemd. Als de solvabiliteit zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het pensioenfonds de premie moet verhogen en dat geen ruimte is voor (volledige) toeslagverlening. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het fonds de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen. De solvabiliteit van een pensioenfonds kan worden gemeten op basis van de hoogte van de dekkingsgraad van het fonds. De dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds, het betreft het pensioenvermogen als percentage van de contante waarde van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad kan wijzigen door talrijke invloeden, zoals de ontwikkeling van het beleggingsresultaat, verzekeringstechnische ontwikkelingen en de ontwikkeling van de marktrente. Naast het solvabiliteitsrisico loopt het pensioenfonds nog diverse andere risico s, zoals risico s samenhangend met de beleggingen, verzekeringstechnische risico s en niet-financiële risico s, die in paragraaf 6.3 en in de risicoparagraaf van de jaarrekening worden behandeld. Het bestuur heeft beleid ontwikkeld op het gebied van financiering, beleggingen en toeslagen om de risico s en de financiële positie van het pensioenfonds te beheersen. Bij het maken van beleidskeuzes worden de belangen van alle belanghebbenden afgewogen. Het beleid moet worden uitgevoerd binnen de kaders van de pensioenregeling zoals die overeengekomen is met de sociale partners. Dit wordt visueel toegelicht aan de hand van onderstaande figuur: 12

14 In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het gevoerde beleid van het pensioenfonds en het risicobeheer. Tevens wordt ingegaan op de onderlinge samenhang tussen de beleidsgebieden en de invloed van de financiële crisis Financiële crisis en invloed op beleidskeuzes Het jaar 2008 was voor pensioenfondsen een roerig jaar en stond in het teken van de financiële crisis. Negatieve berichten over de economie en de financiële sector volgden elkaar in hoog tempo op. Financiële instellingen moesten posities afboeken en derivatenposities sluiten. Het vertrouwen bij beleggers werd hierdoor minder, waardoor ze risico s uit de weg gingen en de beurskoersen daalden. Ook tussen banken onderling was geen vertrouwen meer en het geldmarktverkeer was beperkt. Door dit gebrek aan kapitaal en liquide middelen kwamen verschillende financiële instellingen in de problemen. Centrale banken en overheden schoten te hulp. Verschillende banken en verzekeraars werden genationaliseerd of kregen extra kapitaal. In de eerste helft van het jaar werd nog gesproken over hoge inflatieverwachtingen, mede veroorzaakt door aanhoudend hoge grondstoffenprijzen. Hierdoor stond het afdekken van inflatierisico s hoog op de agenda bij pensioenfondsbesturen. In de tweede helft van het jaar verdween de inflatieangst. Grondstoffenprijzen en aandelenkoersen en waarderingen voor bedrijfsobligaties en onroerend goed daalden, evenals de economische groeivooruitzichten wereldwijd door de gevolgen van de steeds groter wordende financiële crisis. Als gevolg van de paniek op de beurzen zochten beleggers massaal een veilig oord: staatsobligaties. Een daling van de kapitaalmarktrente was het gevolg. De dekkingsgraden van pensioenfondsen kregen hierdoor niet alleen te maken met een negatieve waardeontwikkeling van de beleggingen, maar ook met een lagere rente. Omdat de verplichtingen van pensioenfondsen op marktwaarde worden berekend, zorgt een lagere rente voor een stijging van de verplichtingen. Een negatief resultaat op de beleggingen aan de ene kant en een stijging van de verplichtingen aan de andere kant, waren funest voor de dekkingsgraden. Veel pensioenfondsen zagen zich genoodzaakt de toeslagverlening (geheel of gedeeltelijk) te beperken. Het opstellen van een herstelplan werd voor de meeste fondsen een realiteit. Daarnaast hadden de dalende dekkingsgraden ook gevolgen voor waardeoverdrachten: volgens de Pensioenwet dienen de waardeoverdrachten te worden opgeschort zolang één van de bij de overdracht betrokken fondsen een dekkingsgraad van onder de 100% heeft. Voor Pensioenfonds Cargill gold dat in 2008 nog kon worden meegewerkt aan de waardeoverdrachten, vanaf maart 2009 zijn de waardeoverdrachten opgeschort vanwege een dekkingsgraad van onder de 100%. Naast het effect van de waardeontwikkeling van de beleggingen, is duidelijk te zien dat de dekkingsgraad sterk afhankelijk is van renteveranderingen (RTS-effect). Dit wordt veroorzaakt doordat de rentegevoeligheid van de beleggingen van het pensioenfonds kleiner is dan die van de verplichtingen. In de loop van 2008 heeft het bestuur besloten om de mate van afdekking van het renterisico van de pensioenverplichtingen via vastrentende beleggingen te verhogen om zo het effect van een rentedaling op de dekkingsgraad van het pensioenfonds te verminderen. Hiermee kon het bestuur echter niet voorkomen dat de dekkingsgraad daalde van 140,3% ultimo 2007 (na fusie) tot 103,2% ultimo 2008, met name als gevolg van het beleggingsresultaat op zakelijke waarden en het effect van de rentedaling. Eind december 2008 is de dekkingsgraad onder de minimale vereiste grens van 105% gedaald en daarmee ontstond een dekkingstekort. Dit is gemeld aan DNB. Het pensioenfonds heeft, omdat de dekkingsgraad lager is dan 105%, een herstelplan ingediend bij DNB. Hierin toont het 13

15 pensioenfonds aan hoe het verwacht dat in een periode van drie jaar de dekkingsgraad weer herstelt tot boven de 105% (kortetermijnherstelplan) en binnen een periode van vijftien jaar weer het vereist eigen vermogen bereikt (langetermijnherstelplan). Met toepassing van het bestaande beleidskader kan de dekkingsgraad van het fonds binnen één respectievelijk drie jaar weer komen op het niveau van het minimaal en vereist eigen vermogen. Bovenstaande herstelkracht wordt bereikt door handhaving van het huidige premie- en beleggingsbeleid en het niet verlenen van toeslagen zolang de dekkingsgraad lager is dan 105%. 6.2 Beleid en beleidskeuzes Beleggingsbeleid Asset Liability Management Het bestuur laat eens in de drie jaar een Asset Liability Management-studie (ALM-studie) uitvoeren. Mede op basis van de uitkomsten van de ALM-studie bepaalt het bestuur het beleggingsbeleid en het financiële beleid van het fonds voor de daarop volgende jaren. Op basis van de ALM-studies is de laatste paar jaar bijvoorbeeld besloten om het risico van de mismatch in de duration van de vastrentende waarden-portefeuille en de voorziening pensioenverplichtingen gefaseerd te verminderen. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid kent een strategisch niveau en een jaarplan op grond van het strategische beleid. Bij het vaststellen van het strategische beleid worden op grond van de beschikbare analyses keuzes gemaakt over de verdeling over de beleggingscategorieën op de lange termijn. Hierbij streeft het bestuur naar een zo hoog mogelijk rendement onder verantwoorde risico s en gegeven de structuur van de verplichtingen. Eventuele aanpassingen in het strategische beleid worden zorgvuldig verwerkt in de jaarplannen, waarbij de marktontwikkelingen in ogenschouw worden genomen. Fusie Op 1 november 2008 zijn de twee beleggingsportefeuilles van Pensioenfonds Cargill en Pensioenfonds Cerestar samengevoegd. Aan de hand van een continuïteitsanalyse, uitgevoerd door Mercer Consulting, is het gewenste risico-rendements profiel bepaald. In het bepalen hiervan is rekening gehouden met het premie- en toeslagbeleid van beiden pensioenfondsen. De beleggingsportefeuilles zoals deze waren gepositioneerd voor de samenvoeging, zijn in onderstaande tabel weergeven. Cargill Cerestar Gecombineerd Europese obligaties 0% 24% 6% Langlopende obligaties 60% 0% 46% Inflatie gerelateerde obligaties 0% 31% 7% US High yield 3.5% 4% 4% Emerging market debt 5% 3% 5% Aandelen ontwikkelde landen 12% 22% 14% Aandelen opkomende landen 3.5% 2% 3% Private equity 1% 1% 1% Commodities 5% 3% 4% Onroerend goed 5% 5% 5% Hedge funds 5% 14 5% 5%

16 De samenvoeging van deze portefeuille gecombineerd met het gewenste rendementsrisicoprofiel heeft de volgende portefeuille opgeleverd: Cargill Cerestar Mix na fusie Voorstel Verschil Europese obligaties 0% 24% 6% 0% -6% Langlopende obligaties 60% 0% 46% 51% 5% Inflatie gerelateerde obligaties 0% 31% 7% 7% 0% High yield US High yield 3.5% 4% 4% 4% 0% Euro High yield 0% 0% 0% 3% 3% Emerging market debt 5% 3% 5% 6% 1% Aandelen ontwikkelde landen VS 5% 9.5% 5.5% 3.5% -2% Europa 5% 8.8% 5.5% 4% -1.5% Verre Oosten 2% 3.7% 3% 1.5% -1.5% Private equity 1% 1% 1% 2% 1% Aandelen opkomende landen 3.5% 2% 3% 3% 0% Commodities 5% 3% 4% 5% 1% Onroerend goed 5% 5% 5% 5% 0% Hedge funds 5% 5% 5% 5% 0% De nieuwe beleggingsportefeuille is gefaseerd ingevoerd. Bij de inrichting van de gecombineerde portefeuille is ook rekening gehouden met de gewijzigde macro economische omgeving om zo tot een weloverwogen allocatie van de verschillende beleggingscategorieën te komen. Gedurende november 2008 en december 2008 is het risicoprofiel neerwaarts bijgesteld vanwege de verslechterde financiële positie van het fonds. De uiteindelijke allocatie ultimo 2008 naar de verschillende categorieën is weergegeven in de tabel Vermogenssamenstelling ultimo boekjaar zoals opgenomen in paragraaf 7.2. Spreiding beleggingen Positieve en negatieve waardeschommelingen zijn onlosmakelijk verbonden met de beleggingsactiviteiten van een pensioenfonds. Bij het beheer van het vermogen is het volledig voorkomen of afwenden van risico s niet mogelijk. Wel streeft het fonds naar continu inzicht in de beleggingsrisico s en worden maatregelen genomen om deze risico s te beheersen. Het belangrijkste instrument voor het bestuur is de weloverwogen spreiding van de beschikbare middelen over een groot aantal uiteenlopende beleggingscategorieën, die onderling weinig samenhang hebben voor wat betreft de rendementen. Op deze wijze kunnen mindere resultaten van de ene beleggingscategorie worden gecompenseerd door betere resultaten van andere categorieën. Zodoende wordt het risico van de totale beleggingsportefeuille gereduceerd en wordt de kans op een consistent en goed rendement sterk vergroot. Derivaten: defensief Een belangrijk instrument bij de uitvoering van het vermogensbeheer is het gebruik van afgeleide producten, ofwel derivaten genoemd. Derivaten zijn risicovol indien deze worden gebruikt voor speculatieve doeleinden. Het fonds zet derivaten vooral defensief in, waarbij de beleggingsrisico s op totaalniveau afnemen. Concreet worden derivaten om de volgende 15

17 redenen ingezet. Met derivaten kunnen ongewenste en/of tijdelijke risico s worden afgedekt, zoals vreemde valuta risico. Voorts kunnen sommige beleggingsvormen door de inzet van derivaten met lagere kosten worden gerealiseerd. Ook kunnen derivaten worden ingezet om snel en flexibel aanpassingen in de portefeuille aan te brengen teneinde het risico/rendementprofiel van de beleggingsportefeuille op het gewenste niveau te brengen Financieringsbeleid Financieringssysteem en ABTN De Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) bevat onder andere informatie over de inhoud van de pensioenregeling, de technische grondslagen, het financieringsbeleid, het premie- en toeslagbeleid, het beleggingsbeleid en de administratieve organisatie. In het kader van de fusie tussen het pensioenfonds Cargill B.V. en Cerestar is een continuïteitsanalyse uitgevoerd. In deze analyse wordt de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds op langere termijn en de bepalende factoren hierin bekeken. Op basis van deze analyse kan het fonds haar premie-, toeslag- en beleggingsbeleid vormgeven. De uitkomsten zijn vastgelegd in een nieuwe ABTN. Voor de financieringsnormen wordt de omvang van het eigen vermogen als sturingsmiddel genomen. Aan de hand van scenarioanalyses wordt berekend hoeveel middelen benodigd zijn om de verplichtingen met een bepaalde mate van zekerheid te kunnen afwikkelen over een periode van vijftien jaar. De hieruit resulterende benodigde buffers kunnen dan vergeleken worden met het werkelijke eigen vermogen. De volgende definities van het vereist eigen vermogen worden door DNB gehanteerd: Minimaal vereist eigen vermogen: ondergrens Het minimaal vereist eigen vermogen is gelijk aan 105% van de nominale voorziening pensioenverplichtingen. Vereist eigen vermogen Het vereist eigen vermogen is het vermogen dat nodig is om te bewerkstelligen dat met een zekerheid van 97,5% wordt voorkomen dat het eigen vermogen in een periode van één jaar negatief wordt. De bepaling van dit vermogen geschiedt conform de standaardtoets van DNB. Gewenst eigen vermogen: streefgrens Het gewenst eigen vermogen is het vermogen dat boven de voorziening pensioenverplichtingen nodig is om de toeslagambitie ook op de lange termijn na te komen. Het gewenst eigen vermogen is minimaal gelijk aan het vereist eigen vermogen. Recentelijk is per 31 december 2008 het vereist eigen vermogen vastgesteld op 110,7% (31 december 2007: 111,3%). De kostendekkende premie is vastgesteld op basis van het actuariële jaarwerk. Dit houdt in dat deze premie is bepaald met behulp van de rentetermijnstructuur ultimo De kostendekkende premie over 2008 bedraagt 18,8 miljoen, de feitelijke premie bedraagt 19,8 miljoen, inclusief DC-component. De in rekening gebrachte premie over 2008 is kostendekkend. De in rekening gebrachte premie over 2008 is vastgesteld conform de meest recente 16

18 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN), dit is het concept van 12 februari Ontwikkeling vermogenspositie In 2008 is het eigen vermogen met 76,8 miljoen gedaald van 88,7 miljoen (voor fusie met pensioenfonds Cerestar) naar 11,9 miljoen. Na toevoeging per 1 januari 2008 van het vermogen van pensioenfonds Cerestar ( 23,1 miljoen), waardoor het vermogen uit kwam op 111,8 miljoen, zijn de grootste componenten verantwoordelijk voor de vermogensafname in 2008 het effect van de rentedaling (- 79,2 miljoen) en het beleggingsresultaat (- 15,1 miljoen). De voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds bedraagt ultimo ,4 miljoen (2007: 209,9 miljoen en na fusie 280,5 miljoen). De dekkingsgraad (eigen vermogen + voorziening pensioenverplichtingen risico pensioenfonds) / (voorziening pensioenverplichtingen risico pensioenfonds) komt ultimo 2008 uit op 103,2% (ultimo ,3% en per 1 januari 2008 na fusie met pensioenfonds Cerestar 140,3%). De vereiste solvabiliteit onder FTK dient zodanig te zijn dat het fonds met 97,5% zekerheid volgend jaar nog voldoende vermogen heeft om de verplichtingen op marktconforme basis over te dragen. De solvabiliteit kan worden bepaald met behulp van een door DNB aangereikt standaard model. Voor het fonds volgt op basis van het standaard model dat het vereist eigen vermogen gelijk is aan 110,7% (2007: 111,3%). Hiermee is het eigen vermogen onder het vereist eigen vermogen gekomen. FVP-bijdrageregeling Het bestuur van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) heeft in 2008 besloten de FVP-bijdrageregeling in beginsel met één jaar te verlengen tot 1 januari Dit betekent dat ook de werknemers van 40 jaar en ouder die voor 1 januari 2011 wwgerechtigd worden onder voorwaarden aanspraak op een FVP-bijdrage kunnen maken. De beslissing van het FVP-bestuur is gebaseerd op de meest recente ramingen van de toekomstige vermogensontwikkeling van Stichting FVP. Deze ramingen laten zien dat de geraamde vermogensontwikkeling voldoende ruimte laat om de FVP-regeling te verlengen. Het voorwaardelijke karakter van de FVP-bijdrage blijft ongewijzigd, er gelden dus geen harde garanties. Het voorwaardelijke karakter geldt des te meer onder de huidige financiële omstandigheden. Zonodig zal het FVP-bestuur gebruikmaken van zijn bevoegdheid om de FVP-bijdrage aan te passen Toeslagbeleid De hoogte van de toeslagverlening voor gewezen deelnemers en gepensioneerden is gekoppeld aan de Consumenten Prijsindex zoals vastgesteld door het CBS en de aanwezige middelen van het fonds. Of toeslagverlening zal worden toegekend, is daarmee afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Als de middelen van het fonds, naar het oordeel van het bestuur, het toelaten zal het bestuur overgaan tot toeslagverlening. Het betreft een voorwaardelijke toeslagverlening. Dit betekent dat er geen recht op toeslagverlening is en het ook op lange termijn niet zeker is of en in welke mate toeslagverlening zal plaatsvinden. Er is geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagverlening. Deze voorwaardelijke toeslagverlening valt onder de toeslagcategorie D1 van de Beleidsmaatregel Toeslagenmatrix DNB, hetgeen betekent dat toe te kennen toeslagen gefinancierd worden uit te behalen overrendement. 17

19 Per 1 januari 2008 zijn de pensioenen en premievrije rechten voor slapers en gepensioneerden in de Cargill regelingen verhoogd met een toeslag van 0,81% op basis van 50% van de procentuele ontwikkeling van de Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens (oktober 2006 oktober 2007). Per 1 januari 2008 zijn de pensioenen en premievrije rechten voor slapers en gepensioneerden in de Cerestar regelingen verhoogd met een toeslag van 1,61% op basis van 100% van de procentuele ontwikkeling van de Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens (oktober oktober). Op grond van de ontwikkeling van de Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens (oktober 2007 oktober 2008) zouden de aanspraken per 1 januari 2009 met 2,78% (Cargill Benelux) respectievelijk 1,39% (Cargill B.V.) moeten worden verhoogd. Het bestuur heeft op 10 maart 2009 besloten de opgebouwde aanspraken van gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari 2009 niet aan te passen. Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat de financiële positie van het fonds toeslagverlening niet toelaat, omdat het eigen vermogen van het fonds lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen. Het verlenen van een toeslag zou betekenen dat de financiële positie van het fonds verder verslechtert. Dit besluit is in overeenstemming met de beleidsrichtlijnen van het fonds en de richtlijnen van DNB. Wanneer de financiële positie in de toekomst zal verbeteren, bestaat de mogelijkheid tot het inhalen van in het verleden niet toegekende toeslagen. De opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen van de deelnemers, voor zover deelnemer aan één van de middelloonregelingen bij Cargill, worden aangepast overeenkomstig de algemene verhoging van de salarissen volgens de CAO. Deze toeslagverlening valt onder de toeslagcategorie F2 van de Beleidsmaatregel Toeslagenmatrix DNB, hetgeen betekent dat toe te kennen toeslagen gefinancierd worden uit koopsommen die onderdeel vormen van de kostendekkende premie. Per 1 januari 2008 zijn de aanspraken van deelnemers van Cargill verhoogd met 2,75% en de aanspraken van de deelnemers Cargill Cacao met 1,25%. 6.3 Risicobeheer Het bestuur heeft zijn beleid verwoord in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN). Onderstaand wordt een nadere toelichting gegeven op de voornaamste risico s die door het bestuur zijn onderkend, alsmede op het beleid van het bestuur voor het mitigeren van deze risico s. Beleggingsrisico s De belangrijkste beleggingsrisico s betreffen het markt- en het kredietrisico. Het marktrisico is uit te splitsen in renterisico, valutarisico en prijs(koers)risico. Marktrisico wordt gelopen op de verschillende beleggingsmarkten waarin het pensioenfonds op basis van het vastgestelde ALM-beleid actief is. De beheersing van het risico is geïntegreerd in het beleggingsproces. Renterisico (duration-mismatch) Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen veranderen als gevolg van ongunstige veranderingen in de marktrente. Maatstaf voor het meten van rentegevoeligheid is de duration. De duration is de gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren van de kasstromen. Indien op balansdatum de duration van de beleggingen aanzienlijk korter is dan de duration van de verplichtingen is er sprake van een zogenaamde duration-mismatch. Bij een rentestijging zal de waarde van beleggingen minder snel dalen dan de waarde van de 18

20 verplichtingen, met als gevolg dat de dekkingsgraad zal stijgen. Bij een rentedaling zal de waarde van de beleggingen minder snel stijgen dan de waarde van de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt. Het renterisico wordt beheerst door een belangrijk deel van de beleggingen te alloceren naar Lang Lopende Staatsleningen met een looptijd van langer dan 20 jaar. Hierdoor zijn rentebewegingen in de markt die van invloed zijn op de beleggingen en de verplichtingen op elkaar afgestemd. Het renterisico is niet volledig afgedekt omdat het lange termijn rendement dan te zwaar beïnvloed kan worden met als gevolg dat de verlening van toeslagen onder druk zou kunnen komen te staan. Valutarisico Voor het fonds zijn de belangrijkste vreemde valuta de US-dollar, het Britse pond en de Japanse Yen voor 100% afgedekt. Om het risico van korte termijnfluctuaties van valutaposities te beperken, maakt het pensioenfonds gebruik van financiële derivaten. Prijsrisico Prijsrisico is het risico dat door de ontwikkeling van marktprijzen (veroorzaakt door factoren die samenhangen met een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) waardewijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen in marktomstandigheden hebben altijd direct invloed op het beleggingsresultaat, omdat alle beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk worden verwerkt in het saldo van baten en lasten. Door spreiding binnen de portefeuille (diversificatie) wordt het prijsrisico gedempt. Met betrekking tot niet-beursgenoteerde beleggingen wordt door het fonds alleen gewerkt met tegenpartijen van een hoge kredietwaardigheid waarmee overeenkomsten zijn afgesloten zodat posities van het fonds adequaat worden afgedekt door onderpand in kas. Kredietrisico Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Het fonds belegt volledig via beleggingsfondsen. Het beleid van deze fondsen is geënt op het beperken van het kredietrisico. Hierbij zijn maximale posities per tegenpartij vastgesteld. De minimale rating van de tegenpartijen bij het afsluiten van derivaten en bij deposito s is A. Concentratierisico Concentratierisico kan optreden als gevolg van het ontbreken van een adequate spreiding van activa en passiva, bijvoorbeeld bij een concentratie van de portefeuille in regio s, economische sectoren of tegenpartijen. Het concentratierisico wordt onderzocht in de ALMstudie, waarbij beleggingscategorieën met elkaar worden gecombineerd om tot een strategische beleggingsmix te komen. Om de concentratierisico s te beheersen wordt de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds in hoge mate gediversificeerd. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het liquiditeitsrisico speelt nagenoeg geen rol van betekenis bij het fonds. Dat blijkt uit de volgende punten: Het pensioenfonds voert via haar uitvoerder een actief cashmanagement op grond waarvan voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen; Daarnaast zijn er kredietfaciliteiten waarover direct beschikt kan worden; Een groot deel van de beleggingsportefeuille wordt belegd in liquide 19

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt.

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt. BIJLAGE C VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstelling Artikel 145 van de Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie