ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013"

Transcriptie

1 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 NEDERLANDSE PUBLIEK AANGEBODEN BELEGGINGSFONDSEN Regelgeving De meeste beheerders geven aan wat voor het fonds de gevolgen zijn van nieuwe regelgeving. Uitbesteding Risico s en verantwoordelijkheden bij uitbesteding zullen beter tot uitdrukking moeten komen. Kredietrisico Meer aandacht zal moeten uitgaan naar de wijze waarop het kredietrisico wordt beheerst.

2 2 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013

3 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN 3

4 4 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013

5 Inhoudsopgave AFKORTINGEN EN TERMEN VOORWOORD... 7 SAMENVATTING ACTUALITEITEN Introductie van de AIFMD Effecten van de nieuwe regelgeving Toelichting over beloningen van beheerders Uitbesteding door beheerders Toelichting op selectiebeleid in beleggingen Inzicht in risk appetite Beoordeling kredietwaardigheid Sustainability Reporting Controleverklaring Modellen voor de jaarrekening FUND GOVERNANCE & INTERNAL CONTROL BELEGGINGEN EN RISICO S KOSTENTRANSPARANTIE DETAILUITKOMSTEN IN VERGELIJKING MET VOORGAANDE JAREN UITGANGSPUNTEN VAN ONS ONDERZOEK GEBRUIKTE FONDSEN VOOR HET ONDERZOEK Appendix I Good practice toelichting selectiebeleid Appendix II Good Practice uitsluitingen van ondernemingen Appendix III Good Practice verwachte versus gerealiseerde kosten

6 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 Afkortingen en termen AFM AIFMD BGfo DFG DUFAS ESG IFRS Jaarverslag LKR Mifid OCF RJ RvC STER TER UCITS VEB Wft Autoriteit Financiële Markten Alternative Investment Fund Managers Directive Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Dutch Fundreporting Group Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse branchevereniging van en voor professionele vermogensbeheerders waarvan de leden meer dan 90% van de Nederlandse vermogensbeheerders vertegenwoordigen. Environmental, Social and Governance International Financial Reporting Standards De term jaarverslag zoals in dit rapport wordt gehanteerd, dient te worden geïnterpreteerd als het directieverslag tezamen met de jaarrekening, toelichting op de jaarrekening en de overige gegevens alsmede eventuele bijlagen. Lopende Kosten Ratio Markets in Financial Instruments Directive Ongoing Charges Figure Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Raad van Commissarissen Synthetic total expense ratio Total expense ratio Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Vereniging van effectenbezitters Wet op het financieel toezicht 6

7 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN Voorwoord Vrijwel alle beheerders van beleggingsfondsen hebben te maken met ofwel de implementatie van de Alternative Investment Fund Managers Directive en/of de aanstaande implementatie van UCITS V. De afgelopen periode heeft daarom voor beheerders in het teken gestaan van de voorbereidingen op de gewijzigde wet- en regelgeving. De publieke opinie heeft zich voornamelijk gericht op de strengere eisen omtrent het beloningsbeleid van vermogensbeheerders. Echter, de genoemde regelgeving is veel breder en heeft voor de meeste beheerders en fondsen vergaande consequenties. Dit jaar hebben we weer een groot aantal jaarrekeningen beoordeeld van in Nederland publiek aangeboden beleggingsfondsen. Ons onderzoek levert ieder jaar extra inzichten en opmerkelijke uitkomsten op. Ook dit jaar hebben wij geprobeerd deze in ons jaarlijks onderzoeksrapport duidelijk te maken. Ten eerste hebben wij enkele actuele ontwikkelingen onderzocht waar beheerders mee te maken (gaan) hebben. Ten tweede hebben wij een aantal terugkerende onderzoeksthema s gebruikt om kernelementen van de verslaggeving te toetsen aan wet- en regelgeving. Tot slot zijn good practices opgenomen teneinde u enkele voorbeelden te geven die naar onze mening bijdragen aan verdere transparantie van beleggingsfondsen. In 2014 zal de verslaggevingsstandaard voor beleggingsfondsen in Nederland (RJ 615) worden herzien. De eerste stap die hierbij wordt genomen is de implementatie van de verplichtingen uit hoofde van de AIFMD. Later dit jaar zal een tweede stap worden gezet die erop is gericht meer duidelijkheid en handreikingen te geven over tal van onderwerpen. Een extra reden om alert te zijn en uiteindelijk alle stakeholders van transparante en relevante informatie te voorzien. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen hierbij mogelijk ondersteuning bieden. Via LinkedIn onderhouden wij een discussiegroep over de verslaggeving van beleggingsfondsen in Nederland (Dutch Fundreporting Group). U bent van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden en te participeren in de diverse discussies. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u ons onderzoek nuttig vindt. Indien u vragen of suggesties voor vervolgonderzoek heeft, zouden wij deze graag van u vernemen. U kunt hiervoor het adres gebruiken. Het Management Team van Solutional, Marco van Empel Roger van den Berg Martin Stravers 7

8 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 Samenvatting Een belangrijke ontwikkeling voor beheerders in 2013 was de introductie van de AIFMD. Het jaar 2013 stond voor een deel in het teken van de voorbereiding om de organisatie te prepareren voor de (uiterste) invoer van de AIFMD op 22 juli De meerderheid van de beheerders waarvoor deze ontwikkeling relevant is, gaat hier in het verslag van de beheerder uitgebreid op in, hoewel ook een derde deze ontwikkelingen helemaal niet in het verslag van de beheerder heeft opgenomen. Het aantal beheerders dat in het jaarverslag over 2013 specifieke onder AIFMD vereiste toelichtingen (zoals het beloningsbeleid) heeft opgenomen, is zoals verwacht zeer beperkt. En hoewel een grote meerderheid van de beheerders in meer of mindere mate inzicht geeft in de uitbestede taken, beschrijft een beperkt deel welke taken het betreft en slechts enkelen hoe de uitbesteding wordt beheerst en op welke wijze de aansprakelijkheid is geregeld. Gezien het belang van risico s in de keten van uitbesteding verdienen deze ons inziens een prominentere plaats in het verslag van de beheerder. Een tweede ontwikkeling in 2013 is de aandacht van de AFM voor het selectiebeleid van beheerders van beleggingsfondsen. Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft van de beheerders voldoende transparant is over het selectieproces. Een vijfde van de beheerders gaat naar onze mening te beperkt in op het selectieproces en de resterende beheerders verantwoorden zich niet over het selectieproces in het jaarverslag. Samenhangend hiermee hebben wij ook beoordeeld in hoeverre de beheerder de risicobereidheid ( risk appetite ) toelicht in het jaarverslag. Wanneer we de fondsen uitsluiten waarvoor een dergelijke toelichting gegeven het beleggingsbeleid niet van toepassing is, concluderen wij dat een ruime meerderheid van de beheerders de risicobereidheid toelicht in het jaarverslag. In april 2014 heeft de AFM een rapport uitgebracht over het gebruik maken van externe kredietbeoordelaars. De AFM concludeert in dat rapport dat Nederlandse financiële instellingen niet te zwaar leunen op externe kredietbeoordelaars. Naar aanleiding daarvan hebben wij beoordeeld in hoeverre beheerders transparant zijn over hun proces van het beoordelen van kredietrisico s. Wij concluderen dat de processen die bij de beheerders zijn ingericht, nog niet altijd de weg naar het jaarverslag hebben gevonden. Sustainability reporting zien wij als een onderwerp waarvoor in toenemende mate aandacht is. Uit ons onderzoek blijkt dat in een derde van de onderzochte verslagen het beleid op het gebied van duurzaamheid is toegelicht, een ruime toename ten opzichte van vorig jaar. In circa een vijfde van de onderzochte verslagen geeft de beheerder expliciet aan afstand te doen van bedrijven gerelateerd aan clustermunitie. In een beperkt deel van de verslagen is toegelicht dat het fonds posities inneemt in ondernemingen teneinde op deze wijze het gesprek over duurzaamheid aan te gaan met het management. Met ingang van verslagjaar 2013 is het toelichten van de wijze waarop de reële waarde wordt bepaald verplicht (voorheen was dit een aanbeveling). Naar aanleiding van deze verplichtstelling hebben wij dit aspect in ons onderzoek betrokken. De mate van detaillering van deze toelichting is in de markt nog onderwerp van discussie. Een groot deel van de onderzochte fondsen neemt een kwalitatieve of kwantitatieve toelichting op. Naar onze mening geeft een gecombineerde kwalitatieve en kwantitatieve toelichting het beste inzicht in de waarderingselementen. Wij hebben ook dit jaar weer de verklaring inzake de bedrijfsvoering en het toepassen van de DUFAS Fund Governance Code in ons onderzoek betrokken. Het toelichten van tekortkomingen in de verklaring 8

9 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN inzake de bedrijfsvoering is een uitzondering en het grootste deel van de beheerders hanteert een negatieve formulering in de verklaring. Wel zien we in de onderzochte jaarverslagen toenemende aandacht voor de DUFAS Fund Governance Code. Wij zien verbeteringen in de risicogerelateerde toelichtingen, zoals het opnemen van gegevens die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van de risico s. Uitzondering hierop lijken ook dit jaar weer de fondsen welke derivaten in portefeuille hebben. Voor een goede interpretatie van risico s van (of de effectiviteit van het afdekken van risico s met) derivaten goed te kunnen interpreteren is het belangrijk exposurewaarden toe te lichten. Een belangrijk deel van de fondsen met derivaten in portefeuille doet dit niet. Wij hebben de volgende positieve punten en verbeterpunten als belangrijkste onderkend: Positieve punten De meeste beheerders leggen verantwoording af over ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de AIFMD en UCITS V. De toelichting op de beleggingen, waaronder de risicotoelichtingen, zijn ten opzichte van voorgaande jaren verder verbeterd. De aandacht van de AFM voor het selectiebeleid leidt tot meer aandacht voor verantwoording hierover in het jaarverslag. Verbeterpunten De verantwoording inzake uitbesteding is wat ons betreft nog te beperkt gezien het belang van de risico s in de keten van uitbesteding. De verklaring inzake de bedrijfsvoering is ten opzichte van voorgaande verslagjaren niet verder verbeterd en het rapporteren van tekortkomingen in de verklaring inzake de bedrijfsvoering is nog steeds uitzonderlijk. De verantwoording over de wijze waarop het kredietrisico wordt beheerst is mager. De processen zullen waarschijnlijk wel aanwezig zijn, maar uit de jaarrekening blijkt dit nog niet afdoende. Tot slot Nog enkele opmerkingen over opvallende zaken die wij hebben geconstateerd. Wat wij vrijwel jaarlijks tegenkomen is dat een enkele beheerder vergeet een verklaring inzake de bedrijfsvoering op te nemen. Voor het eerst hebben wij bij een beleggingsfonds geconstateerd dat in het jaarverslag geen controleverklaring is opgenomen van een externe accountant. Een terugkerend aandachtspunt is de verslaggeving van paraplu s met subfondsen. We zien dat beheerders de jaarrekening van de paraplufonds presenteren als ofwel een geconsolideerde jaarrekening ofwel een vorm van een samengestelde jaarrekening. Als laatste melden we nog dat het begrip stelselwijziging en de toepassing daarvan in de jaarrekening als lastig wordt ervaren. Het uitsluitend vermelden dat een stelselwijziging geen effect heeft gehad op het eigen vermogen is te summier. 9

10 te maken en het productenpallet eventueel (grondig) te herzien. Enkele onderwerpen zijn: ONDERZOEK VERSLAGGEVING De aanstelling van een onafhankelijke bewaarder ( depositary ) die de effecten bewaart en toezicht houdt op belangrijke processen van de beheerder. - De bedrijfsvoering moet worden beschreven en in het belang van de belegger zijn De portfoliomanagement Actualiteitenfunctie moet gescheiden zijn van de risicomanagement functie. - Het beloningsbeleid en de toelichting daarop. - De kapitaalvereisten voor de beheerder. - Rapportageverplichtingen aan diverse stakeholders voor zowel de beheerder als beleggingsinstelling. Introductie van de AIFMD Voor de Vrijwel beheerders alle beheerders in scope van van beleggingsinstellingen dit onderzoek geldt hebben dat te zij maken een met Wft verandering vergunning in hebben de regelgeving en van als rechtswege gevolg een van enerzijds AIFMD het vergunning werking treden ontvangen, de tenzij AIFMD het en fonds anderzijds een de ICBE aanstaande status wijzigingen heeft aan in het de einde UCITS van het regelgeving. overgangsjaar. Het overgangsjaar Samengevat voor is de de AIFMD druk dat op op beheerders 22 juli 2014 vanwege is afgelopen, de geeft toenemende beheerders regelgeving een extra een druk van de de hele belangrijkste organisatie AIFMD aandachtspunten, klaar te maken zowel en het productpalet organisatorisch, eventueel commercieel (grondig) te als herzien. Enkele Wij onderwerpen hebben zijn: onderzocht of beheerders in hun jaarverslag van de strategisch. beleggingsinstellingen ingaan op deze belangrijke ontwikkeling. De aanstelling van een onafhankelijke bewaarder ( depositary ) die de effecten bewaart en toezicht houdt Gaan op beheerders belangrijke processen in op ontwikkeling van de beheerder. regelgeving De bedrijfsvoering moet worden beschreven en in het belang van de belegger zijn. De portfoliomanagement 8% functie moet gescheiden zijn van de risicomanagement functie. Het beloningsbeleid en de toelichting daarop. De kapitaalvereisten voor de beheerder. 33% Rapportageverplichtingen aan diverse stakeholders voor UCITS zowel de beheerder als beleggingsinstelling. AIFMD Voor de beheerders in scope van dit onderzoek geldt dat zij een Wft vergunning hebben en van rechtswege een AIFMD vergunning ontvangen, tenzij het fonds niet een ICBE status heeft aan het einde van het overgangsjaar. Samengevat is de druk op beheerders vanwege de toenemende regelgeving één van de belangrijkste aandachtspunten, zowel 60% organisatorisch, commercieel als strategisch. Wij hebben onderzocht of beheerders in het jaarverslag van hun beleggingsinstellingen ingaan op deze belangrijke ontwikkeling. 8% 33% UCITS AIFMD niet 60% In bovenstaande resultaten zijn fondsen met een ICBE status buiten beschouwing gelaten. Wij zien dat Gaan meer beheerders dan helft in van op de ontwikkeling beheerders aangeeft regelgeving bezig zijn met de voorbereiding op de AIFMD In bovenstaande status dat resultaten een klein zijn aantal fondsen beheerders met een ICBE voor status hun fondsen buiten beschouwing bewust kiest gelaten. voor Wij de zien ICBE dat status. meer Opmerkelijk dan de helft is van dat de een beheerders aanzienlijk aangeeft deel bezig van zijn de met populatie de voorbereiding niet aangeeft op de AIFMD hoe de status beheerder en dat een klein aantal beheerders voor hun fondsen in de toekomst bewust kiest voor de ICBE status. Opmerkelijk is dat een aanzienlijk deel van de populatie niet aangeeft hoe de beheerder omgaat met de nieuwe omgaat met de nieuwe (wettelijke) realiteit en wat dit betekent in termen van kosten en rendement. (wettelijke) realiteit en wat dit betekent in termen van kosten en rendement. Als wij kijken naar de stratificatie van beheerders die geen melding maken van het effect van de nieuwe regelgeving, dan zien wij daar geen duidelijke richting. De beheerders van zowel kleine als grotere fondsen hebben niet aangegeven wat de effecten zijn. 10

11 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN Maakt de beheerder duidelijk wat de effecten zijn van de nieuwe regelgeving? Van de beheerders die wel de ontwikkelingen in het kader van AIFMD of UCITS beschrijven, gaat 85% hier in het jaarverslag voldoende op in en geeft 15% slechts aan welk kader zij gaan volgen. Het valt op dat deze goede score over een breed front zichtbaar is. Zowel de grote als kleinere beheerders lichten vrij uitgebreid toe wat de effecten zijn. Ten aanzien van de mogelijke kostentoename voor het fonds wordt echter vrijwel geen duidelijkheid verschaft. Dit is deels te verklaren door het moment van publiceren van de jaarrekening. Immers, nog lang niet iedere beheerder is klaar met de voorbereidingen. Opmerkelijk is dat sommige beheerders ervoor kiezen, naar aanleiding van de introductie van de AIFMD, de verslaggevingsstandaard aan te passen van Dutch Gaap naar IFRS met als reden de internationale mogelijkheden die de beheerder heeft op het moment dat een vergunning is verstrekt en de beheerder gebruik kan maken van paspoortfaciliteiten binnen Europa. IFRS is in die situatie volgens deze beheerders een logischere keuze. Toelichting over beloningen van beheerders Het beloningsbeleid en dan met name de beperkingen die het beheerders oplevert, is een grote discussie (geweest) in Europa. Alhoewel op nationaal niveau binnen de Europese lidstaten nog niet alles is uitgewerkt, zijn de contouren wel duidelijker geworden. Eén van de nieuwe eisen is dat in het jaarverslag wordt toegelicht hoe risiconemers (personen die de beleggingsbeslissingen nemen) worden beloond. Wij hebben dit jaar onderzocht of beheerders in het jaarverslag 2013 al inzicht geven in hun beloningsbeleid en op welke wijze de beloning is verdeeld tussen risiconemers en overige personeelsleden. Geheel in lijn met onze verwachting bieden nog maar weinig beheerders volledige transparantie over de opbouw van het beloningsbeleid en wijze waarop de daadwerkelijke beloning heeft plaatsgevonden. Slechts 10% (4 beheerders) geeft in het jaarverslag 2013 een nadere toelichting op het beloningsbeleid. Hiervan zijn twee beheerders transparant over de beloningsstructuur. Voorbeeld beloningsbeleid in het jaarverslag van Da Vinci Retail

12 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 Bovenstaande toelichting is een toelichting die redelijk in lijn is met de AIFMD vereisten. De toelichting geeft inzicht in de manier van belonen tussen de verschillende personeelsgroepen en welke variabele beloning zij hiervoor hebben gekregen. Uit de toelichting blijkt dat de directie verantwoordelijk is voor het risicoprofiel en zij worden dus als de risiconemers gezien. Bovenstaande toelichting is een toelichting die redelijk in lijn is met de AIFMD vereisten. De toelichting Welke taken geeft worden inzicht in uitbesteed de manier van door belonen de tussen beheerder? verschillende personeelsgroepen en welke variabele beloning zij hiervoor is de hebben wijze gekregen. waarop de Uit processen de toelichting bij blijkt het uitbesteden dat directie van verantwoordelijk taken moeten is voor het Een andere ontwikkeling worden georganiseerd. risicoprofiel en Meer zij worden dan voorheen dus als de risiconemers ligt een actieve gezien. rol voor gehele monitoring en rapportering bij de beheerder. In ons onderzoek hebben wij beoordeeld welke uitbestede taken terug te vinden zijn in de jaarrekening en met welke diepgang. Bij uitbesteding van taken hebben wij ons beperkt Welke tot de taken kerntaken worden van uitbesteed de beheerder door die door de beheerder? derden worden uitgevoerd. Dit Een andere ontwikkeling is de wijze waarop de processen bij het uitbesteden van taken moeten worden kunnen zijn portfoliobeheer, administratie, IT en risicobeheer. De bewaarfunctie is geen georganiseerd. Meer dan voorheen ligt een actieve rol voor gehele monitoring en rapportering bij de beheerder. onderdeel van de taken In van ons onderzoek de beheerder. hebben wij beoordeeld welke uitbestede taken terug te vinden zijn in de jaarrekening en met welke diepgang. Bij uitbesteding van taken hebben wij ons beperkt tot de kerntaken van Toelichting over uitbesteding van taken is naar onze mening van belang omdat de gebruikers van de beheerder die door derden worden uitgevoerd. Dit kunnen zijn portfoliobeheer, administratie, IT en de jaarrekening risicobeheer. moeten De worden bewaarfunctie geïnformeerd is geen onderdeel over partijen van de die taken bij van het de beheer beheerder. van het fonds betrokken zijn. Identificatie van deze partijen is dus van belang. Daarnaast is het relevant toe te lichten welke Toelichting activiteiten over zijn uitbesteding uitbesteed, van zodat taken is hiervan naar onze het mening belang van (en belang operationeel omdat de risico) gebruikers door van de jaarrekening kan worden moeten ingeschat. worden geïnformeerd Tot slot over is het partijen van die belang bij het beheer de aansprakelijkheid van het fonds betrokken toe te zijn. Iden- investeerders lichten, omdat tificatie hier in van potentie deze partijen ongewenste is dus van (rest)risico s belang. Daarnaast worden is het gelopen. relevant In toe de te lichten volgende welke grafiek activiteiten zijn laten wij de resultaten uitbesteed, zien. zodat hiervan het belang (en operationeel risico) door investeerders kan worden ingeschat. Tot slot is het van belang de aansprakelijkheid toe te lichten, omdat hier in potentie ongewenste (rest)risico s worden gelopen. In de volgende grafiek laten wij de resultaten zien. 8% 11% uitsluitend 26% iden;fica;e iden;fica;e en omschrijving 55% iden;fica;e, omschrijving en aansprakelijkheid Bijna 90% van de populatie geeft inzicht in uitbesteding. Hierbij noemt het merendeel Bijna 90% van de populatie geeft inzicht in uitbesteding. Hierbij noemt het merendeel uitsluitend de partij uitsluitend de en partij geeft en 26% geeft inzicht 26% in de inzicht taken in die de zijn taken uitbesteed. die zijn Slechts uitbesteed. een klein Slechts aantal geeft een additioneel klein aantal inzicht in de geeft additioneel wijze nog waarop inzicht de aansprakelijkheid in de wijze waarop is geregeld. de aansprakelijkheid is geregeld. Wij denken dat Wij risico s denken dat in de risico s keten in de een keten prominente een prominente plaats plaats verdienen verdienen in in de de verantwoording door door de beheerder. Niet Niet alleen de benoeming van van de betrokken de betrokken partijen, partijen, maar ook maar de omschrijving ook de omschrijving van de activiteiten die de beheerder. van de activiteiten zijn uitbesteed die zijn en uitbesteed hoe deze worden hoe beheerst. deze worden De aansprakelijkheidsvraag beheerst. De aansprakelijkheidsvraag zal in de komende jaren, mede zal in de komende in het kader jaren, van mede bewaarfunctie, in het kader meer aandacht van de in bewaarfunctie, de verslaggeving krijgen. meer aandacht in de verslaggeving krijgen. 12

13 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN Bovenstaande toelichting is ontleend aan het jaarverslag van Antaurus Europe Fund beheerd door Antaurus Capital Management B.V. en geeft goed aan wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de beheerder, administrateur en bewaarder. Toelichting op selectiebeleid in beleggingen De AFM heeft in het najaar van 2013 aandacht gevraagd voor het selectiebeleid van beheerders inzake beleggingsfondsen. Hierbij moet volgens de AFM naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve kenmerken worden gekeken. Onder kwantitatieve kenmerken verstaat de AFM bijvoorbeeld de (minimale) omvang van het fonds, de prestaties over een bepaalde tijdsperiode, de liquiditeit van het fonds en de hoogte van de kosten die worden ingehouden. Onder kwalitatieve kenmerken verstaat de AFM onder meer de gehanteerde beleggingsstijl, het fondsmanagement (zoals omvang en samenstelling van het team) en het risicomanagement. Het vastleggen, evalueren en monitoren behoort naar de mening van de AFM tot de taken van de beheerder. In het verlengde hiervan is transparantie en verantwoording over het selectiebeleid van belang. In Nederland is niet een duidelijk normenkader voorhanden op basis waarvan beheerders rapporteren over hun selectiebeleid. Ons onderzoek heeft zich dan ook beperkt tot het beoordelen in hoeverre beheerders een selectiebeleid toelichten. 13

14 kwalitatieve kenmerken verstaat de AFM onder meer de gehanteerde beleggingsstij fondsmanagement (zoals omvang en samenstelling van het team) en het risicomanagemen vastleggen, evalueren en monitoren behoort ONDERZOEK naar de VERSLAGGEVING mening van 2013 de AFM tot de taken v beheerder. In het verlengde hiervan is transparantie en verantwoording over het selectieb van belang. In Nederland is niet een duidelijk normenkader voorhanden op basis waarvan behee rapporteren over hun selectiebeleid. Ons onderzoek heeft zich dan ook beperkt to beoordelen in hoeverre beheerders een selectiebeleid toelichten. Toelichting van selectiebeleid De score uitgebreid is toegekend bij een toelichting in het jaarverslag die begrijpelijk en De score uitgebreid is toegekend ons oordeel bij een volledig toelichting is. in Bij het de jaarverslag score beperkt die begrijpelijk mist en een naar duidelijke ons oordeel uitleg van het proces, volledig is. Bij de score beperkt wordt het mist beleid een duidelijke wel aangestipt. uitleg van het Wij proces, hebben maar jaarverslagen wordt het beleid beoordeeld wel aangestipt. Wij hebben jaarverslagen het selectieproces. beoordeeld op Hieronder transparantie staan de van resultaten. het selectieproces. Hieronder staan op de transparanti de resultaten. 31% 48% uitgebreid beperkt niet 21% In bijna 70% van de gevallen wordt het selectiebeleid in meer of mindere mate toegelicht. Wij verwachten dat op dit punt nog harmonisering In bijna 70% zal plaatsvinden. van de gevallen Ruim de wordt helft van het de selectiebeleid beheerders geeft in slechts meer beperkt of mindere mate toegelich Wordt inzicht of geen inzicht in het selectiebeleid. verwachten gegeven dat op dit in punt de risk nog harmonisering appetite van zal de plaatsvinden. beheerder? Ruim de helft van de behee geeft slechts beperkt of geen inzicht in het selectiebeleid. De laatste jaren is het onderwerp risk management zeer actueel als gevolg van de crisis. In Appendix I is een good practice opgenomen inzake het toelichten van het selectiebeleid. Beheerders In Appendix beleggingsinstellingen I is een good practice moeten opgenomen in het van kader het toelichten van de AIFMD van het selectiebeleid. een degelijk risicobeheersingssysteem hebben om de risico s te monitoren en hierdoor te waarborgen dat deze Wordt inzicht lijn gegeven liggen met in de risk risicobereidheid. appetite van Wij de hebben beheerder? onderzocht in hoeverre beheerders hier De laatste jaren transparant is het onderwerp over zijn risk in management het jaarverslag. zeer actueel Wordt als inzicht gevolg van gegeven de crisis. in Beheerders risico s en die zijn genomen beleggingsinstellingen om voldoen moeten in aan het de kader rendementsverwachtingen? van AIFMD een degelijk Wij risicobeheersingssysteem merken op dat voor hebben bijvoorbeeld passieve om de risico s ETFs te monitoren een risk en hierdoor appetite te waarborgen niet van toepassing dat deze lijn is. liggen Hiervoor met de hebben risicobereidheid. wij de optie Wij impliciet door hebben onderzocht strategie in hoeverre fonds toegevoegd. beheerders hier Dit transparant geldt ook over voor zijn fondsen in het jaarverslag. waarbij de Wordt strategie inzicht sterk beperkend is gegeven in de voor risico s de die mate zijn van genomen risico om dat te kan voldoen worden aan de genomen. rendementsverwachtingen? Wij merken op dat voor bijvoorbeeld passieve ETFs een risk appetite niet van toepassing is. Hiervoor hebben wij de optie impliciet Inzicht door strategie in risk fonds appetite toegevoegd. Dit geldt ook voor fondsen waarbij de strategie sterk beperkend is voor de mate van risico dat kan worden genomen. 29% ja nee 9% 62% impliciet door strategie fonds Inzicht in risk appetite Een groot deel van de populatie geeft in het jaarverslag inzicht over de risicobereidheid gedurende het verslagjaar. In slechts 9% van de gevallen wordt door de beheerder in zijn geheel niet ingegaan op de risk appetite. De beheerders lijken derhalve voldoende zelfbewust te zijn over de risk appetite en de wens van investeerders hierover te worden geïnformeerd. 14 Beoordeling kredietwaardigheid 1

15 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN Een groot deel van de populatie geeft in het jaarverslag inzicht over de risicobereidheid gedurende het verslagjaar. In slechts 9% van de gevallen wordt door de beheerder in zijn geheel niet ingegaan op de risk appetite. De beheerders lijken derhalve voldoende zelfbewust te zijn over de risk appetite en de wens van investeerders hierover te worden geïnformeerd. Beoordeling kredietwaardigheid In april 2014 heeft de AFM een rapport uitgebracht (Exploratory study on the use of credit ratings in the Netherlands (www.afm.nl)), dat ingaat op de mate waarin financiële instellingen gebruik maken van kredietbeoordelaars. De AFM concludeert dat Nederlandse financiële instellingen niet te zwaar leunen op de beoordeling van externe kredietbeoordelaars. Met andere woorden, naast de verkrijging en verwerking van externe kredietbeoordelingen verrichten financiële instellingen aanvullende werkzaamheden om tot een afgewogen (eigen) oordeel te komen over het aan een financieel instrument gerelateerde kredietrisico. Het proces om te komen tot een afgewogen kredietrisico is voor beheerders van beleggingsinstellingen uiterst relevant. Hierover verantwoording afleggen richting investeerders is naar onze mening dan ook vanzelfsprekend. Wij hebben onderzocht in hoeverre beheerders inzicht geven in hun proces van inschatting van het kredietrisico. Wij hebben hierbij niet alleen de jaarverslagen van obligatiefondsen onderzocht, maar ook aandelenfondsen en fund-of-funds. Het kredietrisico is immers niet alleen relevant voor de portefeuille, maar raakt ook de overige activa Onderstaand van een beleggingsfonds. geven wij eerst de uitkomsten van ons onderzoek waarbij wij de gehe onderzoekspopulatie hebben meegenomen. Vervolgens is een grafiek opgenomen die specifie Onderstaand geven op mixfondsen wij eerst de uitkomsten obligatiefondsen van ons onderzoek is gericht. waarbij De reden wij hiervoor gehele onderzoekspopulatie hebben meegenomen. zich vooral Vervolgens bij deze categorie is een grafiek fondsen opgenomen manifesteert. die specifiek op mixfondsen en obli- is dat mate van kredietrisic gatiefondsen is gericht. De reden hiervoor is dat de mate van kredietrisico zich vooral bij deze categorie fondsen manifesteert. Inzicht in kredietrisico beoordelingsproces 40% 38% externe kredietbeoordeling interne kredietbeoordeling samengesteld 11% 11% niet bekend Inzicht in kredietrisico beoordelingsproces Kredietrisico beoordelingsproces voor mixfondsen en obligatiefondsen 29% 14% externe kredietbeoordeling 43% interne kredietbeoordeling niet bekend 15

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 1 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen 1. Inleiding Sinds

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4.

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. BELEIDSPLAN 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. EVENEMENTEN 21 5. DIENSTVERLENING 22 5.1

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie