ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013"

Transcriptie

1 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 NEDERLANDSE PUBLIEK AANGEBODEN BELEGGINGSFONDSEN Regelgeving De meeste beheerders geven aan wat voor het fonds de gevolgen zijn van nieuwe regelgeving. Uitbesteding Risico s en verantwoordelijkheden bij uitbesteding zullen beter tot uitdrukking moeten komen. Kredietrisico Meer aandacht zal moeten uitgaan naar de wijze waarop het kredietrisico wordt beheerst.

2 2 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013

3 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN 3

4 4 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013

5 Inhoudsopgave AFKORTINGEN EN TERMEN VOORWOORD... 7 SAMENVATTING ACTUALITEITEN Introductie van de AIFMD Effecten van de nieuwe regelgeving Toelichting over beloningen van beheerders Uitbesteding door beheerders Toelichting op selectiebeleid in beleggingen Inzicht in risk appetite Beoordeling kredietwaardigheid Sustainability Reporting Controleverklaring Modellen voor de jaarrekening FUND GOVERNANCE & INTERNAL CONTROL BELEGGINGEN EN RISICO S KOSTENTRANSPARANTIE DETAILUITKOMSTEN IN VERGELIJKING MET VOORGAANDE JAREN UITGANGSPUNTEN VAN ONS ONDERZOEK GEBRUIKTE FONDSEN VOOR HET ONDERZOEK Appendix I Good practice toelichting selectiebeleid Appendix II Good Practice uitsluitingen van ondernemingen Appendix III Good Practice verwachte versus gerealiseerde kosten

6 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 Afkortingen en termen AFM AIFMD BGfo DFG DUFAS ESG IFRS Jaarverslag LKR Mifid OCF RJ RvC STER TER UCITS VEB Wft Autoriteit Financiële Markten Alternative Investment Fund Managers Directive Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Dutch Fundreporting Group Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse branchevereniging van en voor professionele vermogensbeheerders waarvan de leden meer dan 90% van de Nederlandse vermogensbeheerders vertegenwoordigen. Environmental, Social and Governance International Financial Reporting Standards De term jaarverslag zoals in dit rapport wordt gehanteerd, dient te worden geïnterpreteerd als het directieverslag tezamen met de jaarrekening, toelichting op de jaarrekening en de overige gegevens alsmede eventuele bijlagen. Lopende Kosten Ratio Markets in Financial Instruments Directive Ongoing Charges Figure Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Raad van Commissarissen Synthetic total expense ratio Total expense ratio Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Vereniging van effectenbezitters Wet op het financieel toezicht 6

7 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN Voorwoord Vrijwel alle beheerders van beleggingsfondsen hebben te maken met ofwel de implementatie van de Alternative Investment Fund Managers Directive en/of de aanstaande implementatie van UCITS V. De afgelopen periode heeft daarom voor beheerders in het teken gestaan van de voorbereidingen op de gewijzigde wet- en regelgeving. De publieke opinie heeft zich voornamelijk gericht op de strengere eisen omtrent het beloningsbeleid van vermogensbeheerders. Echter, de genoemde regelgeving is veel breder en heeft voor de meeste beheerders en fondsen vergaande consequenties. Dit jaar hebben we weer een groot aantal jaarrekeningen beoordeeld van in Nederland publiek aangeboden beleggingsfondsen. Ons onderzoek levert ieder jaar extra inzichten en opmerkelijke uitkomsten op. Ook dit jaar hebben wij geprobeerd deze in ons jaarlijks onderzoeksrapport duidelijk te maken. Ten eerste hebben wij enkele actuele ontwikkelingen onderzocht waar beheerders mee te maken (gaan) hebben. Ten tweede hebben wij een aantal terugkerende onderzoeksthema s gebruikt om kernelementen van de verslaggeving te toetsen aan wet- en regelgeving. Tot slot zijn good practices opgenomen teneinde u enkele voorbeelden te geven die naar onze mening bijdragen aan verdere transparantie van beleggingsfondsen. In 2014 zal de verslaggevingsstandaard voor beleggingsfondsen in Nederland (RJ 615) worden herzien. De eerste stap die hierbij wordt genomen is de implementatie van de verplichtingen uit hoofde van de AIFMD. Later dit jaar zal een tweede stap worden gezet die erop is gericht meer duidelijkheid en handreikingen te geven over tal van onderwerpen. Een extra reden om alert te zijn en uiteindelijk alle stakeholders van transparante en relevante informatie te voorzien. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen hierbij mogelijk ondersteuning bieden. Via LinkedIn onderhouden wij een discussiegroep over de verslaggeving van beleggingsfondsen in Nederland (Dutch Fundreporting Group). U bent van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden en te participeren in de diverse discussies. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u ons onderzoek nuttig vindt. Indien u vragen of suggesties voor vervolgonderzoek heeft, zouden wij deze graag van u vernemen. U kunt hiervoor het adres gebruiken. Het Management Team van Solutional, Marco van Empel Roger van den Berg Martin Stravers 7

8 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 Samenvatting Een belangrijke ontwikkeling voor beheerders in 2013 was de introductie van de AIFMD. Het jaar 2013 stond voor een deel in het teken van de voorbereiding om de organisatie te prepareren voor de (uiterste) invoer van de AIFMD op 22 juli De meerderheid van de beheerders waarvoor deze ontwikkeling relevant is, gaat hier in het verslag van de beheerder uitgebreid op in, hoewel ook een derde deze ontwikkelingen helemaal niet in het verslag van de beheerder heeft opgenomen. Het aantal beheerders dat in het jaarverslag over 2013 specifieke onder AIFMD vereiste toelichtingen (zoals het beloningsbeleid) heeft opgenomen, is zoals verwacht zeer beperkt. En hoewel een grote meerderheid van de beheerders in meer of mindere mate inzicht geeft in de uitbestede taken, beschrijft een beperkt deel welke taken het betreft en slechts enkelen hoe de uitbesteding wordt beheerst en op welke wijze de aansprakelijkheid is geregeld. Gezien het belang van risico s in de keten van uitbesteding verdienen deze ons inziens een prominentere plaats in het verslag van de beheerder. Een tweede ontwikkeling in 2013 is de aandacht van de AFM voor het selectiebeleid van beheerders van beleggingsfondsen. Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft van de beheerders voldoende transparant is over het selectieproces. Een vijfde van de beheerders gaat naar onze mening te beperkt in op het selectieproces en de resterende beheerders verantwoorden zich niet over het selectieproces in het jaarverslag. Samenhangend hiermee hebben wij ook beoordeeld in hoeverre de beheerder de risicobereidheid ( risk appetite ) toelicht in het jaarverslag. Wanneer we de fondsen uitsluiten waarvoor een dergelijke toelichting gegeven het beleggingsbeleid niet van toepassing is, concluderen wij dat een ruime meerderheid van de beheerders de risicobereidheid toelicht in het jaarverslag. In april 2014 heeft de AFM een rapport uitgebracht over het gebruik maken van externe kredietbeoordelaars. De AFM concludeert in dat rapport dat Nederlandse financiële instellingen niet te zwaar leunen op externe kredietbeoordelaars. Naar aanleiding daarvan hebben wij beoordeeld in hoeverre beheerders transparant zijn over hun proces van het beoordelen van kredietrisico s. Wij concluderen dat de processen die bij de beheerders zijn ingericht, nog niet altijd de weg naar het jaarverslag hebben gevonden. Sustainability reporting zien wij als een onderwerp waarvoor in toenemende mate aandacht is. Uit ons onderzoek blijkt dat in een derde van de onderzochte verslagen het beleid op het gebied van duurzaamheid is toegelicht, een ruime toename ten opzichte van vorig jaar. In circa een vijfde van de onderzochte verslagen geeft de beheerder expliciet aan afstand te doen van bedrijven gerelateerd aan clustermunitie. In een beperkt deel van de verslagen is toegelicht dat het fonds posities inneemt in ondernemingen teneinde op deze wijze het gesprek over duurzaamheid aan te gaan met het management. Met ingang van verslagjaar 2013 is het toelichten van de wijze waarop de reële waarde wordt bepaald verplicht (voorheen was dit een aanbeveling). Naar aanleiding van deze verplichtstelling hebben wij dit aspect in ons onderzoek betrokken. De mate van detaillering van deze toelichting is in de markt nog onderwerp van discussie. Een groot deel van de onderzochte fondsen neemt een kwalitatieve of kwantitatieve toelichting op. Naar onze mening geeft een gecombineerde kwalitatieve en kwantitatieve toelichting het beste inzicht in de waarderingselementen. Wij hebben ook dit jaar weer de verklaring inzake de bedrijfsvoering en het toepassen van de DUFAS Fund Governance Code in ons onderzoek betrokken. Het toelichten van tekortkomingen in de verklaring 8

9 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN inzake de bedrijfsvoering is een uitzondering en het grootste deel van de beheerders hanteert een negatieve formulering in de verklaring. Wel zien we in de onderzochte jaarverslagen toenemende aandacht voor de DUFAS Fund Governance Code. Wij zien verbeteringen in de risicogerelateerde toelichtingen, zoals het opnemen van gegevens die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van de risico s. Uitzondering hierop lijken ook dit jaar weer de fondsen welke derivaten in portefeuille hebben. Voor een goede interpretatie van risico s van (of de effectiviteit van het afdekken van risico s met) derivaten goed te kunnen interpreteren is het belangrijk exposurewaarden toe te lichten. Een belangrijk deel van de fondsen met derivaten in portefeuille doet dit niet. Wij hebben de volgende positieve punten en verbeterpunten als belangrijkste onderkend: Positieve punten De meeste beheerders leggen verantwoording af over ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de AIFMD en UCITS V. De toelichting op de beleggingen, waaronder de risicotoelichtingen, zijn ten opzichte van voorgaande jaren verder verbeterd. De aandacht van de AFM voor het selectiebeleid leidt tot meer aandacht voor verantwoording hierover in het jaarverslag. Verbeterpunten De verantwoording inzake uitbesteding is wat ons betreft nog te beperkt gezien het belang van de risico s in de keten van uitbesteding. De verklaring inzake de bedrijfsvoering is ten opzichte van voorgaande verslagjaren niet verder verbeterd en het rapporteren van tekortkomingen in de verklaring inzake de bedrijfsvoering is nog steeds uitzonderlijk. De verantwoording over de wijze waarop het kredietrisico wordt beheerst is mager. De processen zullen waarschijnlijk wel aanwezig zijn, maar uit de jaarrekening blijkt dit nog niet afdoende. Tot slot Nog enkele opmerkingen over opvallende zaken die wij hebben geconstateerd. Wat wij vrijwel jaarlijks tegenkomen is dat een enkele beheerder vergeet een verklaring inzake de bedrijfsvoering op te nemen. Voor het eerst hebben wij bij een beleggingsfonds geconstateerd dat in het jaarverslag geen controleverklaring is opgenomen van een externe accountant. Een terugkerend aandachtspunt is de verslaggeving van paraplu s met subfondsen. We zien dat beheerders de jaarrekening van de paraplufonds presenteren als ofwel een geconsolideerde jaarrekening ofwel een vorm van een samengestelde jaarrekening. Als laatste melden we nog dat het begrip stelselwijziging en de toepassing daarvan in de jaarrekening als lastig wordt ervaren. Het uitsluitend vermelden dat een stelselwijziging geen effect heeft gehad op het eigen vermogen is te summier. 9

10 te maken en het productenpallet eventueel (grondig) te herzien. Enkele onderwerpen zijn: ONDERZOEK VERSLAGGEVING De aanstelling van een onafhankelijke bewaarder ( depositary ) die de effecten bewaart en toezicht houdt op belangrijke processen van de beheerder. - De bedrijfsvoering moet worden beschreven en in het belang van de belegger zijn De portfoliomanagement Actualiteitenfunctie moet gescheiden zijn van de risicomanagement functie. - Het beloningsbeleid en de toelichting daarop. - De kapitaalvereisten voor de beheerder. - Rapportageverplichtingen aan diverse stakeholders voor zowel de beheerder als beleggingsinstelling. Introductie van de AIFMD Voor de Vrijwel beheerders alle beheerders in scope van van beleggingsinstellingen dit onderzoek geldt hebben dat te zij maken een met Wft verandering vergunning in hebben de regelgeving en van als rechtswege gevolg een van enerzijds AIFMD het vergunning werking treden ontvangen, de tenzij AIFMD het en fonds anderzijds een de ICBE aanstaande status wijzigingen heeft aan in het de einde UCITS van het regelgeving. overgangsjaar. Het overgangsjaar Samengevat voor is de de AIFMD druk dat op op beheerders 22 juli 2014 vanwege is afgelopen, de geeft toenemende beheerders regelgeving een extra een druk van de de hele belangrijkste organisatie AIFMD aandachtspunten, klaar te maken zowel en het productpalet organisatorisch, eventueel commercieel (grondig) te als herzien. Enkele Wij onderwerpen hebben zijn: onderzocht of beheerders in hun jaarverslag van de strategisch. beleggingsinstellingen ingaan op deze belangrijke ontwikkeling. De aanstelling van een onafhankelijke bewaarder ( depositary ) die de effecten bewaart en toezicht houdt Gaan op beheerders belangrijke processen in op ontwikkeling van de beheerder. regelgeving De bedrijfsvoering moet worden beschreven en in het belang van de belegger zijn. De portfoliomanagement 8% functie moet gescheiden zijn van de risicomanagement functie. Het beloningsbeleid en de toelichting daarop. De kapitaalvereisten voor de beheerder. 33% Rapportageverplichtingen aan diverse stakeholders voor UCITS zowel de beheerder als beleggingsinstelling. AIFMD Voor de beheerders in scope van dit onderzoek geldt dat zij een Wft vergunning hebben en van rechtswege een AIFMD vergunning ontvangen, tenzij het fonds niet een ICBE status heeft aan het einde van het overgangsjaar. Samengevat is de druk op beheerders vanwege de toenemende regelgeving één van de belangrijkste aandachtspunten, zowel 60% organisatorisch, commercieel als strategisch. Wij hebben onderzocht of beheerders in het jaarverslag van hun beleggingsinstellingen ingaan op deze belangrijke ontwikkeling. 8% 33% UCITS AIFMD niet 60% In bovenstaande resultaten zijn fondsen met een ICBE status buiten beschouwing gelaten. Wij zien dat Gaan meer beheerders dan helft in van op de ontwikkeling beheerders aangeeft regelgeving bezig zijn met de voorbereiding op de AIFMD In bovenstaande status dat resultaten een klein zijn aantal fondsen beheerders met een ICBE voor status hun fondsen buiten beschouwing bewust kiest gelaten. voor Wij de zien ICBE dat status. meer Opmerkelijk dan de helft is van dat de een beheerders aanzienlijk aangeeft deel bezig van zijn de met populatie de voorbereiding niet aangeeft op de AIFMD hoe de status beheerder en dat een klein aantal beheerders voor hun fondsen in de toekomst bewust kiest voor de ICBE status. Opmerkelijk is dat een aanzienlijk deel van de populatie niet aangeeft hoe de beheerder omgaat met de nieuwe omgaat met de nieuwe (wettelijke) realiteit en wat dit betekent in termen van kosten en rendement. (wettelijke) realiteit en wat dit betekent in termen van kosten en rendement. Als wij kijken naar de stratificatie van beheerders die geen melding maken van het effect van de nieuwe regelgeving, dan zien wij daar geen duidelijke richting. De beheerders van zowel kleine als grotere fondsen hebben niet aangegeven wat de effecten zijn. 10

11 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN Maakt de beheerder duidelijk wat de effecten zijn van de nieuwe regelgeving? Van de beheerders die wel de ontwikkelingen in het kader van AIFMD of UCITS beschrijven, gaat 85% hier in het jaarverslag voldoende op in en geeft 15% slechts aan welk kader zij gaan volgen. Het valt op dat deze goede score over een breed front zichtbaar is. Zowel de grote als kleinere beheerders lichten vrij uitgebreid toe wat de effecten zijn. Ten aanzien van de mogelijke kostentoename voor het fonds wordt echter vrijwel geen duidelijkheid verschaft. Dit is deels te verklaren door het moment van publiceren van de jaarrekening. Immers, nog lang niet iedere beheerder is klaar met de voorbereidingen. Opmerkelijk is dat sommige beheerders ervoor kiezen, naar aanleiding van de introductie van de AIFMD, de verslaggevingsstandaard aan te passen van Dutch Gaap naar IFRS met als reden de internationale mogelijkheden die de beheerder heeft op het moment dat een vergunning is verstrekt en de beheerder gebruik kan maken van paspoortfaciliteiten binnen Europa. IFRS is in die situatie volgens deze beheerders een logischere keuze. Toelichting over beloningen van beheerders Het beloningsbeleid en dan met name de beperkingen die het beheerders oplevert, is een grote discussie (geweest) in Europa. Alhoewel op nationaal niveau binnen de Europese lidstaten nog niet alles is uitgewerkt, zijn de contouren wel duidelijker geworden. Eén van de nieuwe eisen is dat in het jaarverslag wordt toegelicht hoe risiconemers (personen die de beleggingsbeslissingen nemen) worden beloond. Wij hebben dit jaar onderzocht of beheerders in het jaarverslag 2013 al inzicht geven in hun beloningsbeleid en op welke wijze de beloning is verdeeld tussen risiconemers en overige personeelsleden. Geheel in lijn met onze verwachting bieden nog maar weinig beheerders volledige transparantie over de opbouw van het beloningsbeleid en wijze waarop de daadwerkelijke beloning heeft plaatsgevonden. Slechts 10% (4 beheerders) geeft in het jaarverslag 2013 een nadere toelichting op het beloningsbeleid. Hiervan zijn twee beheerders transparant over de beloningsstructuur. Voorbeeld beloningsbeleid in het jaarverslag van Da Vinci Retail

12 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 Bovenstaande toelichting is een toelichting die redelijk in lijn is met de AIFMD vereisten. De toelichting geeft inzicht in de manier van belonen tussen de verschillende personeelsgroepen en welke variabele beloning zij hiervoor hebben gekregen. Uit de toelichting blijkt dat de directie verantwoordelijk is voor het risicoprofiel en zij worden dus als de risiconemers gezien. Bovenstaande toelichting is een toelichting die redelijk in lijn is met de AIFMD vereisten. De toelichting Welke taken geeft worden inzicht in uitbesteed de manier van door belonen de tussen beheerder? verschillende personeelsgroepen en welke variabele beloning zij hiervoor is de hebben wijze gekregen. waarop de Uit processen de toelichting bij blijkt het uitbesteden dat directie van verantwoordelijk taken moeten is voor het Een andere ontwikkeling worden georganiseerd. risicoprofiel en Meer zij worden dan voorheen dus als de risiconemers ligt een actieve gezien. rol voor gehele monitoring en rapportering bij de beheerder. In ons onderzoek hebben wij beoordeeld welke uitbestede taken terug te vinden zijn in de jaarrekening en met welke diepgang. Bij uitbesteding van taken hebben wij ons beperkt Welke tot de taken kerntaken worden van uitbesteed de beheerder door die door de beheerder? derden worden uitgevoerd. Dit Een andere ontwikkeling is de wijze waarop de processen bij het uitbesteden van taken moeten worden kunnen zijn portfoliobeheer, administratie, IT en risicobeheer. De bewaarfunctie is geen georganiseerd. Meer dan voorheen ligt een actieve rol voor gehele monitoring en rapportering bij de beheerder. onderdeel van de taken In van ons onderzoek de beheerder. hebben wij beoordeeld welke uitbestede taken terug te vinden zijn in de jaarrekening en met welke diepgang. Bij uitbesteding van taken hebben wij ons beperkt tot de kerntaken van Toelichting over uitbesteding van taken is naar onze mening van belang omdat de gebruikers van de beheerder die door derden worden uitgevoerd. Dit kunnen zijn portfoliobeheer, administratie, IT en de jaarrekening risicobeheer. moeten De worden bewaarfunctie geïnformeerd is geen onderdeel over partijen van de die taken bij van het de beheer beheerder. van het fonds betrokken zijn. Identificatie van deze partijen is dus van belang. Daarnaast is het relevant toe te lichten welke Toelichting activiteiten over zijn uitbesteding uitbesteed, van zodat taken is hiervan naar onze het mening belang van (en belang operationeel omdat de risico) gebruikers door van de jaarrekening kan worden moeten ingeschat. worden geïnformeerd Tot slot over is het partijen van die belang bij het beheer de aansprakelijkheid van het fonds betrokken toe te zijn. Iden- investeerders lichten, omdat tificatie hier in van potentie deze partijen ongewenste is dus van (rest)risico s belang. Daarnaast worden is het gelopen. relevant In toe de te lichten volgende welke grafiek activiteiten zijn laten wij de resultaten uitbesteed, zien. zodat hiervan het belang (en operationeel risico) door investeerders kan worden ingeschat. Tot slot is het van belang de aansprakelijkheid toe te lichten, omdat hier in potentie ongewenste (rest)risico s worden gelopen. In de volgende grafiek laten wij de resultaten zien. 8% 11% uitsluitend 26% iden;fica;e iden;fica;e en omschrijving 55% iden;fica;e, omschrijving en aansprakelijkheid Bijna 90% van de populatie geeft inzicht in uitbesteding. Hierbij noemt het merendeel Bijna 90% van de populatie geeft inzicht in uitbesteding. Hierbij noemt het merendeel uitsluitend de partij uitsluitend de en partij geeft en 26% geeft inzicht 26% in de inzicht taken in die de zijn taken uitbesteed. die zijn Slechts uitbesteed. een klein Slechts aantal geeft een additioneel klein aantal inzicht in de geeft additioneel wijze nog waarop inzicht de aansprakelijkheid in de wijze waarop is geregeld. de aansprakelijkheid is geregeld. Wij denken dat Wij risico s denken dat in de risico s keten in de een keten prominente een prominente plaats plaats verdienen verdienen in in de de verantwoording door door de beheerder. Niet Niet alleen de benoeming van van de betrokken de betrokken partijen, partijen, maar ook maar de omschrijving ook de omschrijving van de activiteiten die de beheerder. van de activiteiten zijn uitbesteed die zijn en uitbesteed hoe deze worden hoe beheerst. deze worden De aansprakelijkheidsvraag beheerst. De aansprakelijkheidsvraag zal in de komende jaren, mede zal in de komende in het kader jaren, van mede bewaarfunctie, in het kader meer aandacht van de in bewaarfunctie, de verslaggeving krijgen. meer aandacht in de verslaggeving krijgen. 12

13 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN Bovenstaande toelichting is ontleend aan het jaarverslag van Antaurus Europe Fund beheerd door Antaurus Capital Management B.V. en geeft goed aan wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de beheerder, administrateur en bewaarder. Toelichting op selectiebeleid in beleggingen De AFM heeft in het najaar van 2013 aandacht gevraagd voor het selectiebeleid van beheerders inzake beleggingsfondsen. Hierbij moet volgens de AFM naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve kenmerken worden gekeken. Onder kwantitatieve kenmerken verstaat de AFM bijvoorbeeld de (minimale) omvang van het fonds, de prestaties over een bepaalde tijdsperiode, de liquiditeit van het fonds en de hoogte van de kosten die worden ingehouden. Onder kwalitatieve kenmerken verstaat de AFM onder meer de gehanteerde beleggingsstijl, het fondsmanagement (zoals omvang en samenstelling van het team) en het risicomanagement. Het vastleggen, evalueren en monitoren behoort naar de mening van de AFM tot de taken van de beheerder. In het verlengde hiervan is transparantie en verantwoording over het selectiebeleid van belang. In Nederland is niet een duidelijk normenkader voorhanden op basis waarvan beheerders rapporteren over hun selectiebeleid. Ons onderzoek heeft zich dan ook beperkt tot het beoordelen in hoeverre beheerders een selectiebeleid toelichten. 13

14 kwalitatieve kenmerken verstaat de AFM onder meer de gehanteerde beleggingsstij fondsmanagement (zoals omvang en samenstelling van het team) en het risicomanagemen vastleggen, evalueren en monitoren behoort ONDERZOEK naar de VERSLAGGEVING mening van 2013 de AFM tot de taken v beheerder. In het verlengde hiervan is transparantie en verantwoording over het selectieb van belang. In Nederland is niet een duidelijk normenkader voorhanden op basis waarvan behee rapporteren over hun selectiebeleid. Ons onderzoek heeft zich dan ook beperkt to beoordelen in hoeverre beheerders een selectiebeleid toelichten. Toelichting van selectiebeleid De score uitgebreid is toegekend bij een toelichting in het jaarverslag die begrijpelijk en De score uitgebreid is toegekend ons oordeel bij een volledig toelichting is. in Bij het de jaarverslag score beperkt die begrijpelijk mist en een naar duidelijke ons oordeel uitleg van het proces, volledig is. Bij de score beperkt wordt het mist beleid een duidelijke wel aangestipt. uitleg van het Wij proces, hebben maar jaarverslagen wordt het beleid beoordeeld wel aangestipt. Wij hebben jaarverslagen het selectieproces. beoordeeld op Hieronder transparantie staan de van resultaten. het selectieproces. Hieronder staan op de transparanti de resultaten. 31% 48% uitgebreid beperkt niet 21% In bijna 70% van de gevallen wordt het selectiebeleid in meer of mindere mate toegelicht. Wij verwachten dat op dit punt nog harmonisering In bijna 70% zal plaatsvinden. van de gevallen Ruim de wordt helft van het de selectiebeleid beheerders geeft in slechts meer beperkt of mindere mate toegelich Wordt inzicht of geen inzicht in het selectiebeleid. verwachten gegeven dat op dit in punt de risk nog harmonisering appetite van zal de plaatsvinden. beheerder? Ruim de helft van de behee geeft slechts beperkt of geen inzicht in het selectiebeleid. De laatste jaren is het onderwerp risk management zeer actueel als gevolg van de crisis. In Appendix I is een good practice opgenomen inzake het toelichten van het selectiebeleid. Beheerders In Appendix beleggingsinstellingen I is een good practice moeten opgenomen in het van kader het toelichten van de AIFMD van het selectiebeleid. een degelijk risicobeheersingssysteem hebben om de risico s te monitoren en hierdoor te waarborgen dat deze Wordt inzicht lijn gegeven liggen met in de risk risicobereidheid. appetite van Wij de hebben beheerder? onderzocht in hoeverre beheerders hier De laatste jaren transparant is het onderwerp over zijn risk in management het jaarverslag. zeer actueel Wordt als inzicht gevolg van gegeven de crisis. in Beheerders risico s en die zijn genomen beleggingsinstellingen om voldoen moeten in aan het de kader rendementsverwachtingen? van AIFMD een degelijk Wij risicobeheersingssysteem merken op dat voor hebben bijvoorbeeld passieve om de risico s ETFs te monitoren een risk en hierdoor appetite te waarborgen niet van toepassing dat deze lijn is. liggen Hiervoor met de hebben risicobereidheid. wij de optie Wij impliciet door hebben onderzocht strategie in hoeverre fonds toegevoegd. beheerders hier Dit transparant geldt ook over voor zijn fondsen in het jaarverslag. waarbij de Wordt strategie inzicht sterk beperkend is gegeven in de voor risico s de die mate zijn van genomen risico om dat te kan voldoen worden aan de genomen. rendementsverwachtingen? Wij merken op dat voor bijvoorbeeld passieve ETFs een risk appetite niet van toepassing is. Hiervoor hebben wij de optie impliciet Inzicht door strategie in risk fonds appetite toegevoegd. Dit geldt ook voor fondsen waarbij de strategie sterk beperkend is voor de mate van risico dat kan worden genomen. 29% ja nee 9% 62% impliciet door strategie fonds Inzicht in risk appetite Een groot deel van de populatie geeft in het jaarverslag inzicht over de risicobereidheid gedurende het verslagjaar. In slechts 9% van de gevallen wordt door de beheerder in zijn geheel niet ingegaan op de risk appetite. De beheerders lijken derhalve voldoende zelfbewust te zijn over de risk appetite en de wens van investeerders hierover te worden geïnformeerd. 14 Beoordeling kredietwaardigheid 1

15 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN Een groot deel van de populatie geeft in het jaarverslag inzicht over de risicobereidheid gedurende het verslagjaar. In slechts 9% van de gevallen wordt door de beheerder in zijn geheel niet ingegaan op de risk appetite. De beheerders lijken derhalve voldoende zelfbewust te zijn over de risk appetite en de wens van investeerders hierover te worden geïnformeerd. Beoordeling kredietwaardigheid In april 2014 heeft de AFM een rapport uitgebracht (Exploratory study on the use of credit ratings in the Netherlands ( dat ingaat op de mate waarin financiële instellingen gebruik maken van kredietbeoordelaars. De AFM concludeert dat Nederlandse financiële instellingen niet te zwaar leunen op de beoordeling van externe kredietbeoordelaars. Met andere woorden, naast de verkrijging en verwerking van externe kredietbeoordelingen verrichten financiële instellingen aanvullende werkzaamheden om tot een afgewogen (eigen) oordeel te komen over het aan een financieel instrument gerelateerde kredietrisico. Het proces om te komen tot een afgewogen kredietrisico is voor beheerders van beleggingsinstellingen uiterst relevant. Hierover verantwoording afleggen richting investeerders is naar onze mening dan ook vanzelfsprekend. Wij hebben onderzocht in hoeverre beheerders inzicht geven in hun proces van inschatting van het kredietrisico. Wij hebben hierbij niet alleen de jaarverslagen van obligatiefondsen onderzocht, maar ook aandelenfondsen en fund-of-funds. Het kredietrisico is immers niet alleen relevant voor de portefeuille, maar raakt ook de overige activa Onderstaand van een beleggingsfonds. geven wij eerst de uitkomsten van ons onderzoek waarbij wij de gehe onderzoekspopulatie hebben meegenomen. Vervolgens is een grafiek opgenomen die specifie Onderstaand geven op mixfondsen wij eerst de uitkomsten obligatiefondsen van ons onderzoek is gericht. waarbij De reden wij hiervoor gehele onderzoekspopulatie hebben meegenomen. zich vooral Vervolgens bij deze categorie is een grafiek fondsen opgenomen manifesteert. die specifiek op mixfondsen en obli- is dat mate van kredietrisic gatiefondsen is gericht. De reden hiervoor is dat de mate van kredietrisico zich vooral bij deze categorie fondsen manifesteert. Inzicht in kredietrisico beoordelingsproces 40% 38% externe kredietbeoordeling interne kredietbeoordeling samengesteld 11% 11% niet bekend Inzicht in kredietrisico beoordelingsproces Kredietrisico beoordelingsproces voor mixfondsen en obligatiefondsen 29% 14% externe kredietbeoordeling 43% interne kredietbeoordeling niet bekend 15

16 interne kredietbeoordeling ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 samengesteld 11% 11% niet bekend Kredietrisico beoordelingsproces voor mixfondsen en obligatiefondsen 29% 14% externe kredietbeoordeling 43% interne kredietbeoordeling niet bekend 14% samengesteld Kredietrisico beoordelingsproces voor mixfondsen en obligatiefondsen De resultaten geven aan dat de toelichting op de inrichting van de beoordeling van het De resultaten geven kredietrisico aan dat de nog toelichting een ontwikkeling op de inrichting moet van doormaken. de beoordeling We van zien het met kredietrisico name het nog gebruik van externe een ontwikkeling kredietbeoordelingen moet doormaken. We zien terugkomen met name het als gebruik verantwoording van externe voor kredietbeoordelingen het bepalen van terugkomen als verantwoording Wat we zeer voor beperkte het bepalen mate van het zien kredietrisico. is de beschrijving Wat we in zeer van beperkte het proces mate zelf zien is en de wijze waarop het kredietrisico. de beschrijving van externe het proces kredietinformatie zelf en de wijze door waarop de externe fondsbeheerder kredietinformatie wordt door gebruikt de fondsbeheerder voor een uiteindelijke eigen wordt gebruikt voor kredietrating. een uiteindelijke eigen kredietrating. Gegeven het onderzoek Gegeven van het de AFM onderzoek verwachten van wij de dat AFM de processen verwachten bij de beheerders wij dat aanwezig de processen zijn. Het bij de beheerders lijkt erop dat de aanwezig weg naar de zijn. verantwoording Het lijkt erop hierover dat de nog weg niet naar is gevonden. de verantwoording Dit is voor ons hierover dan ook een nog niet is gevonden. belangrijk aandachtspunt voor de komende periode. Dit is voor ons dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode. Sustainability Reporting De afgelopen periode hebben meerdere belangrijke discussies plaatsgevonden ten aanzien van sustainability reporting. Bijvoorbeeld op het gebied van de belastingmoraal, duurzaamheid en beloningsbeleid. We ervaren een toenemende aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen en bewust rekening houden met de ESG-factoren: milieu (Environment), maatschappij (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). Reden voor ons dit thema terug te laten keren in ons onderzoek. In hoeverre besteden beleggingsfondsen in hun jaarverslagen aandacht aan sustainability reporting? De vraag in ons onderzoek luidt: Wat doen beleggingsinstellingen met het geld dat hen is toevertrouwd op het gebied van sustainability reporting? Dit jaar hebben wij het verdeeld in de volgende drie subcategorieën: 1. Duurzaamheidsbeleid; 2. Lobby; 3. Clustermunitie. Hiernaast hebben wij in het onderdeel specifieke onderwerpen van dit onderzoek tevens aandacht geschonken aan de Shareholders Directive II (Richtlijn 2007/36/EG). Zie hiervoor pagina 24 van dit rapport. 16

17 volgende drie subcategorieën: PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN 1. Duurzaamheidsbeleid; 2. Lobby; 3. Clustermunitie. Hiernaast hebben wij in het onderdeel specifieke onderwerpen van dit onderzoek teven aandacht geschonken aan de Shareholders Directive II (Richtlijn 2007/36/EG). Zie hiervoo pagina XX van dit rapport. Duurzaamheidsbeleid Wij merken op dat verschillende type fondsen dit thema hanteren. Enerzijds zijn dit d sustainables die ESG thema s hanteren als strategie van een fonds. Anderzijds zien w Duurzaamheidsbeleid Wij merken op beheerders dat verschillende die over type de fondsen gehele dit linie thema een hanteren. bepaald Enerzijds beleid voeren. zijn dit de sustainables die ESG thema s hanteren als strategie van een fonds. Anderzijds zien wij beheerders die over de gehele linie Wij zien dat circa 33% (2012: 19%) toelicht dat zij een beleid hebben op het gebied va een bepaald beleid voeren. duurzaamheid. Dat is een flinke toename ten opzichte van voorgaand jaar. Wij zien dat circa 33% (2012: 19%) toelicht dat zij een beleid hebben op het gebied van duurzaamheid. Toelichting over duurzaamheidsbeleid Dat is een flinke toename ten opzichte van voorgaand jaar. 66,7% 21,4% 11,9% uitgebreide toelich;ng duurzaamheidsbeleid beperkte toelich;ng duurzaamheidsbeleid geen toelich;ng duurzaamheidsbeleid Toelichting over duurzaamheidsbeleid 17

18 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 Good practice: Sustainability & lobby (bron: SNS Beleggingsfondsen p 7) 18

19 PUBLIEKE BELEGGINGSFONDSEN Lobby Het aspect lobby is een relatief nieuw concept in verslaggeving en een nieuw aspect in on onderzoek. Wij hebben onderzocht welke beheerders de discussie aangaan met het managemen van ondernemingen waarin zij investeren met als doel deze ondernemingen duurzaam te maken Een middel hierbij kan zijn het uitoefenen van stemrecht indien dit van toepassing is. Lobby Actief Het aspect ESG management lobby is een relatief nieuw concept in verslaggeving en een nieuw aspect in o onderzoek. Wij hebben onderzocht welke beheerders de discussie aangaan met het managem Lobby van ondernemingen waarin zij investeren met als doel deze ondernemingen duurzaam te mak Het aspect lobby Een is een middel relatief hierbij nieuw kan concept zijn 16,7% het in verslaggeving uitoefenen brengt van een stemrecht ESG- thema nieuw aspect indien dit ons van onderzoek. toepassing is. Wij hebben onderzocht welke beheerders de discussie aangaan s met aan het de management orde bij van ondernemingen waarin zij investeren Actief met ESG als doel management deze ondernemingen duurzaam beleggingen te maken. d.m.v. Een middel hierbij kan zijn stemrecht het uitoefenen van stemrecht indien dit van toepassing is. geen beleid op dit gebied 16,7% brengt ESG- thema s aan de orde bij 83,3% beleggingen d.m.v. stemrecht Clustermunitie 83,3% geen beleid op dit gebied Toelichting over clustermunitie Actief ESG management In Clustermunitie het Verdrag inzake clustermunitie dat in Nederland van kracht is geworden per 1 januari 201 Clustermunitie is afgesproken dat financiële instrumenten in bedrijven gerelateerd aan clustermunitie moete In het Verdrag worden inzake clustermunitie uitgesloten. dat Wij in Nederland meten in van de kracht markt is geworden hoe hiermee per 1 januari wordt 2013 omgegaan is afgesproken dat financiële toegelicht, Toelichting instrumenten hetgeen over clustermunitie in overigens bedrijven gerelateerd geen verplichting aan clustermunitie is. Wij moeten constateren worden dat uitgeslo- een aantal beheerder en of dit word ten. Wij meten clustermunitie in de markt hoe hiermee expliciet wordt uitsluiten omgegaan van en of het dit wordt beleggingsuniversum, toegelicht, hetgeen overigens zoals blijkt uit on geen verplichting onderzoeksresultaat In is. het Wij Verdrag constateren inzake dat op dit een clustermunitie punt. aantal beheerders dat in clustermunitie Nederland expliciet van kracht uitsluiten is geworden van het per 1 januari 20 beleggingsuniversum. is afgesproken dat financiële instrumenten in bedrijven gerelateerd aan clustermunitie moe worden uitgesloten. Wij meten in de markt hoe hiermee wordt omgegaan en of dit wo toegelicht, hetgeen overigens 21% geen verplichting is. Wij constateren dat een aantal beheerd clustermunitie expliciet uitsluiten van het beleggingsuniversum, zoals blijkt uit o doet expliciet onderzoeksresultaat op dit punt. afstand geen beleid op dit gebied 21% 79% doet expliciet afstand Clustermunitie geen beleid op dit gebied In Appendix II hebben wij een voorbeeld van een goede toelichting opgenomen (ontleend aan het jaarverslag van Achmea In beleggingsfondsen, Appendix II hebben betreft wij een een 79% deel voorbeeld van een screenshot). van Hier goede wordt toelichting een lijst opgenomen opgenomen (ontleend aa waarbij aangegeven het jaarverslag wordt welk van bedrijf, Achmea uit welk beleggingsfondsen, land en om welke reden betreft wordt een uitgesloten. deel van Dit een geeft screenshot). aan Hier word hoe actief de beheerder een lijst opgenomen met dit thema waarbij omgaat. aangegeven wordt welk bedrijf, uit welk land en om welke rede wordt uitgesloten. Dit geeft aan hoe actief de beheerder met dit thema omgaat. In Appendix II hebben wij een voorbeeld van een goede toelichting opgenomen (ontleend a het jaarverslag van Achmea beleggingsfondsen, betreft een deel van een screenshot). Hier wo Controleverklaring een lijst opgenomen waarbij aangegeven wordt welk bedrijf, uit welk land en om welke red De wordt accountant uitgesloten. van een Dit beleggingsfonds geeft aan hoe actief kan de een beheerder standaard met controleverklaring dit thema omgaat. hanteren waarin d accountant uitlegt wat de verantwoordelijkheden van de accountant en de directie zijn en ee onderdeel met het oordeel en de ondertekening bevat. In de komende jaren zal het mee Controleverklaring De accountant van een beleggingsfonds kan een standaard controleverklaring hanteren waarin 19

20 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 gebruikelijk gaan worden dat de accountant in zijn controleverklaring bij een verantwoording van een beheerder of fonds een specifieke passage opneemt die ingaat op de belangrijkste risico s die zij heeft gesignaleerd en wat de accountant hiermee heeft gedaan. De eerste aanzet hiertoe is reeds gedaan bij enkele beursgenoteerde ondernemingen. Wij hebben deze Controleverklaring ontwikkeling meegenomen in ons onderzoek. In de door ons onderzochte verslagen hebben wij De accountant van een beleggingsfonds kan een standaard controleverklaring hanteren waarin de accountant uitlegt wat de enkel verantwoordelijkheden standaard controleverklaringen van de accountant aangetroffen. en de directie zijn en een onderdeel met het oordeel en de ondertekening bevat. In de komende jaren zal het meer gebruikelijk gaan worden dat de accountant in zijn controleverklaring bij een verantwoording van een beheerder of fonds een specifieke pas- Bij één jaarverslag van een beleggingsfonds hebben wij in het geheel geen controleverklaring sage opneemt die aangetroffen. ingaat op de belangrijkste risico s die zij heeft gesignaleerd en wat de accountant hiermee heeft gedaan. De eerste aanzet hiertoe is reeds gedaan bij enkele beursgenoteerde ondernemingen. Wij hebben deze ontwikkeling Modellen meegenomen voor jaarrekening ons onderzoek. In de door ons onderzochte verslagen hebben wij enkel standaard Het controleverklaringen Besluit modellen aangetroffen. jaarrekening is voorgeschreven voor beleggingsmaatschappijen. Voor de winst-en-verliesrekening kan een beleggingsmaatschappij slechts gebruik maken van model S. Bij één jaarverslag Voor van een de beleggingsfonds balans bestaat hebben de keus wij tussen in het geheel twee type geen controleverklaring presentaties: model aangetroffen. Q en model R. Het model Q heeft als kenmerk dat balans begint met de beleggingen en overige activa waarop de overige passiva in mindering worden gebracht zodat de netto intrinsieke waarde overblijft (het eigen Modellen voor de jaarrekening vermogen van een beleggingsfonds). Model Q is feitelijk een Net Asset Value (NAV) statement Het Besluit modellen jaarrekening is voorgeschreven voor beleggingsmaatschappijen. Voor de winst-enverliesrekening kan een beleggingsmaatschappij slechts gebruik maken van model S. Voor de balans be- en sluit aan op hoe beheerders de NAV berekenen. Model R is een traditionele balansopstelling staat de keus tussen met twee apart type de presentaties: activa en de model passiva Q en aan model weerskanten R. Het model van Q heeft de balans. als kenmerk dat balans begint met de beleggingen en overige activa waarop de overige passiva in mindering worden gebracht De ingrijpende wijzigingen in de verslaggevingseisen als gevolg van de crisis (en recent de zodat de netto intrinsieke waarde overblijft (het eigen vermogen van een beleggingsfonds). Model Q is feitelijk een Net Asset komst Value van (NAV) de statement AIFMD en en sluit de aan daaraan op hoe beheerders gekoppelde NAV verslaggevingseisen) berekenen. Model maken dat de R is een traditionele voorgeschreven balansopstelling modellen met apart de achterhaald activa en de zijn. passiva Het aan liefst weerskanten nemen we van afscheid de balans. van de modellen, omdat wij van mening zijn dat zonder voorgeschreven modellen men ook prima uit de voeten kan. De ingrijpende wijzigingen IFRS kent in immers de verslaggevingseisen geen voorgeschreven als gevolg modellen van crisis en (en wordt recent wereldwijd de komst van toegepast. de AIFMD en de daaraan gekoppelde verslaggevingseisen) maken dat de voorgeschreven modellen achterhaald zijn. Het liefst In verslagjaar nemen we afscheid 2013 van hebben de modellen, wij onderzoek omdat wij gedaan van mening welk zijn model dat zonder voor de voorgeschreven modellen de men markt. ook prima uit de voeten kan. IFRS kent immers geen voorgeschreven modellen balans gebruikelijk is in en wordt wereldwijd toegepast. Gebruik van Besluit modellen jaarrekening In verslagjaar 2013 hebben wij onderzoek gedaan welk model voor de balans gebruikelijk is in de markt. 43% Model Q 57% Model R Gebruik van Besluit modellen jaarrekening Binnen de sector bestaat dus niet een duidelijke voorkeur. We moeten bezien hoe dit zich verder Binnen de sector zal bestaat gaan dus ontwikkelen. niet een duidelijke Door voorkeur. de introductie We moeten van bezien de alternatieve hoe dit zich beleggingsinstelling verder zal gaan is het Besluit ontwikkelen. Door modellen introductie jaarrekening van de alternatieve derhalve beleggingsinstelling aan herziening toe. is het Besluit modellen jaarrekening derhalve aan herziening toe. 20

ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2014

ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2014 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2014 NEDERLANDSE PUBLIEK AANGEBODEN BELEGGINGSFONDSEN Wet- en regelgeving AIFMD heeft de grootste impact op het fonds en de fondsvoorwaarden. Controleverklaring Bij ruim 40% van

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven December 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten RJ-Uiting 2017-6: Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten Algemeen RJ-Uiting 2017-6: Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten bevat de wijzigingen in hoofdstuk 615 Beleggingsentiteiten. Achtergrond

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag Ten geleide In de jaareditie 2013 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is hoofdstuk 400 Jaarverslag opgenomen met geringe aanpassingen in de

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Publicatiedatum: December 2015 Laatste aanpassing: 3

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 September 2015 AF Advisors Content - Introductie - Nominatiemethodiek op hoofdlijnen - Methodiek Beste Beleggingsfonds - Methodiek Beste Duurzame Beleggingsfonds

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER DNB SEMINAR UITBESTEDING Door: Oscar van Angeren I. Regulatory framework en II. Algemene contractuele aspecten 1 I. Regulatory framework Uitbestedingsregels pensioenfondsen: artikel 34 Pw en 12-14 BuPw.

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77705

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2015

ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2015 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2015 NEDERLANDSE PUBLIEK AANGEBODEN BELEGGINGSFONDSEN Relevantie jaarverslag Ook dit jaar volgt het merendeel van de onderzochte beleggingsfondsen de wettelijke eisen grotendeels

Nadere informatie

Pensioenen - Opvolging van het 2014 onderzoek naar de naleving van de verslaggevingsstandaard. Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving

Pensioenen - Opvolging van het 2014 onderzoek naar de naleving van de verslaggevingsstandaard. Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving Pensioenen - Opvolging van het 2014 onderzoek naar de naleving van de verslaggevingsstandaard Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving Publicatiedatum: 29 oktober 2015 Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

RJ 615 Beleggingsentiteiten

RJ 615 Beleggingsentiteiten FEBRUARI 2015 RJ 615 Beleggingsentiteiten Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2014 Inleiding Achtergrond implementatie AIFMD De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in december 2014

Nadere informatie

Teslin Capital Management BV. Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren

Teslin Capital Management BV. Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren Teslin Capital Management BV Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren Versie november 2014 2 Onze visie: Een onderneming heeft als doel waarde te creëren op de lange termijn, met inachtneming van de belangen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Toelichting op belangen in ondernemingen. Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving

Toelichting op belangen in ondernemingen. Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving Toelichting op belangen in ondernemingen Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving Publicatiedatum: 29 oktober 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1119 Nadere toelichting in de controleverklaring 24 april 2012 NBA-handreiking 1119 NBA-handreiking 1119: Van toepassing op: Accountants die controle-opdrachten

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes DUFAS Code Vermogensbeheerders ref. 14_041 Algemene principes 1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten. 2. Vermogensbeheerders kennen hun klanten. 3. Vermogensbeheerders doen eerlijk

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN

ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN Recent hebben zich verschillende relevante ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot beleggingsfondsen. Die ontwikkelingen komen hierin aan de orde. Ga direct naar een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

1/5. Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009

1/5. Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009 Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009 Inleiding In hoofdstuk 5.6 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn de bepalingen uit de Nederlandse corporate governance code (Code Tabaksblat)

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Toelichting op minderheidsbelangen. Toezicht Financiële Verslaggeving

Toelichting op minderheidsbelangen. Toezicht Financiële Verslaggeving Toelichting op minderheidsbelangen Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Executive Summary 4 2 Belangrijkste onderzoeksresultaten 7 3 Aanleiding, doelstellingen en populatie 10

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvoverslagen 31 januari 2014 NBA-handreiking 1123 Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012)

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inleiding Het doel van deze Principles van Fund Governance (verder Principles ) is het geven van nadere richtlijnen voor alsmede een toelichting

Nadere informatie

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Het doel van de Eerlijke Verzekeringswijzer is om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan te moedigen

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen DUFAS is de brancheorganisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden I.v.m. correctie aanhangsel

Nadere informatie

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes 4 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten 4 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder Jaarverslag 2013 Stichting ASR Bewaarder - 1 - Algemene Informatie Stichting ASR Bewaarder Kantooradres Stichting ASR Bewaarder Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht - 2 - Inhoudsopgave Verslag van het bestuur...

Nadere informatie

TKPI Fund Governance Code

TKPI Fund Governance Code TKPI Fund Governance Code I Oversight entity TKP Investments BV (TKPI) heeft de Compliance Officer van TKPI aangewezen als toezichthoudende entiteit (oversight entity) die toezicht zal houden op de naleving

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33)

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Toezicht Financiële Verslaggeving 27 oktober 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie