Bestuursverslag Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december Samengevoegde staat van baten en lasten Toelichting algemeen 12 Toelichting op de samengevoegde balans per 31 december Toelichting op de samengevoegde staat van baten en lasten Uitvoeringskosten Toelichting uitvoeringskosten 30 Verdeling uitvoeringskosten naar activiteiten (CBF-Model) 32 Overzicht personele bezetting 33 Groepsstructuur verslagleggende eenheid 34 Controleverklaring 35 Bijlage: overzicht effecten 37 Pagina 2

3 BESTUURSVERSLAG 2013 Voor u ligt het financieel jaarverslag van Mensen met een Missie over Dit verslag bevat de samengevoegde balans en staat van baten en lasten van de Stichting CMC, de kerkelijke instelling Week Nederlandse Missionaris en een aantal stichtingen die door Mensen met een Missie zijn opgericht voor een specifiek doel dat nauw met Mensen met een Missie verbonden is. De groepsstructuur van de verslaggevende eenheid wordt aan het eind van het jaarverslag toegelicht. Voor een uitvoerige presentatie van de kwalitatieve resultaten die in 2013 zijn behaald verwijzen wij u naar het publieksjaarverslag. Doelstelling De statutaire doelstelling van Mensen met een Missie is om in opdracht van de gezamenlijke Nederlandse religieuzen werkzaam te zijn ten dienste van missionaire activiteiten door religieuzen en door anderen ondernomen. Geworteld in de katholieke traditie gelooft Mensen met een Missie in het ideaal van een wereld van gerechtigheid en vrede, waarin alle mensen mogen delen. Dit ideaal staat op gespannen voet met de werkelijkheid van armoede en onrecht, waarin wereldwijd vele mensen leven. Mensen met een Missie gaat daarom naast mensen staan die opkomen voor hun recht op een menswaardig bestaan. Wij versterken netwerken van gelovig geïnspireerde organisaties aan de basis met het oog op het bevorderen van de sociale weerbaarheid van de meest kwetsbaren. Voor onze partners wil Mensen met een Missie de meest nabije zijn. Vanuit een open houding werken wij samen met anderen die hetzelfde doel nastreven. Vanaf de oprichting van de organisatie is daarnaast de belangenbehartiging van Nederlandse missionarissen en hun ordes en congregaties een belangrijk werkterrein. Derde jaar van beleidsperiode Mensen met een Missie kan positief terugkijken op Het voorbije jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de implementatie van de hoofdlijnen van de strategie en in aansluiting daarop de verdere uitwerking van onderdelen door de afdelingen Campagnes en Programma s. Als gevolg van het vertrek van de directeur mevrouw drs. M.G.B. Vanderkaa, en mutaties binnen de organisatie van de afdeling Campagnes heeft de implementatie een vertraging opgelopen. In 2013 zijn de eerste stappen gezet op het terrein van een meer consument-georiënteerde marketingcommunicatie. Ook zijn de eerste ervaringen opgedaan met de invulling van de gedifferentieerde fondsenwervingsstrategie. Zuidwerk De uitvoering van het Zuidwerk in de drie programma s is volgens plan verlopen. De samenwerking in de twee MFS-allianties is geconsolideerd. Partnerconsultaties worden steeds belangrijker en betekenisvoller. In vrijwel alle landen hebben nu in een reeks van jaren partnerconsultaties plaatsgevonden en de uitwisseling gaat steeds meer over in verdieping en dialoog. Ten aanzien van de verbetering van de rapportagestructuur zijn het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt. Hiermee is Mensen met een Missie steeds beter in staat de projectbestedingen en de bijbehorende kosten (werkbezoeken, personeelskosten en bijbehorende kosten) te specificeren en deze overzichten aan donoren aan te bieden. Hiermee wordt de transparantie van kosten en resultaten vergroot wat tevens bijdraagt aan goede communicatie. Fondsenwerving en voorlichting In 2012 heeft het bestuur besloten extra te investeren in de fondsenwerving. Met het oog op het realiseren van een levensvatbare toekomst voor de organisatie na 2015 is het van belang in de huidige beleidsperiode ten volle de verschillende fondsenwervingsmogelijkheden te exploreren. Hiertoe zijn in 2013 de eerste stappen gezet als basis voor een specifieke aanpak voor de verschillende kanalen. Eind 2013 is besloten, met externe hulp, specifieke programma s te ontwikkelen in aansluiting op de gerichte gedifferentieerde fondsenwervingsstrategie, gericht op spreiding van de inkomsten vanuit meerdere kanalen (ordes en congregaties, particuliere donateurs, fondsen en stichtingen, overheid). Pagina 3

4 Van groot belang hierbij is dat de positionering, communicatie en de programma s onderling met elkaar in lijn liggen. Terugkijkend op 2013 zijn de resultaten van de fondsenwerving positief. Ondanks de blijvend moeilijke particuliere fondsenwervingsmarkt hebben de mailings over het algemeen goed gescoord. De AMA-bijdragen zijn conform begroting en de overige bijdragen van de religieuze instituten zijn - dankzij intensief relatiebeheer - hoger dan begroot (dit is inclusief Fonds Toekomst). Met name de bijdragen van fondsen en stichtingen hebben bijgedragen aan hogere inkomsten. De bijdragen van major donors en de resultaten uit het kanaal parochies zijn nog bescheiden. Voor major donors geldt dat dit een lange termijntraject is waar het relatiemanagement een proces is dat pas na meerdere jaren tot substantiële resultaten kan leiden. Voor het kanaal parochies blijkt dat dit een zeer bewerkelijk kanaal is en in 2014 opnieuw gekeken moet worden naar de kosten/baten verhoudingen. De WNM-campagne is ook in 2013 succesvol verlopen, met als hoogtepunt de bijzonder geslaagde Inspiratiedag. Belangenbehartiging missionarissen Op het terrein van de belangenbehartiging missionarissen is de prioriteitsstelling aangescherpt. Omdat het aantal missionarissen daalt zijn enkele activiteiten beëindigd. Tegelijkertijd blijft de belangenbehartiging belangrijk voor de positionering van Mensen met een Missie. De nadruk komt meer te liggen op het onderhouden van de persoonlijke relaties en minder op activiteiten en publicaties voor de hele groep. Kwaliteitsverbeteringen Op diverse terreinen heeft Mensen met een Missie in 2013 kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd. AO/IC In 2013 is het nieuwe AO/IC handboek gerealiseerd. Hierbij zijn de volledige processen in organisatorische en administratieve zin geüpdatet en bij de tijd gebracht. Hiermee is de duidelijkheid binnen de organisatie inzake taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vergroot en is de kwaliteit van de administratieve organisatie op niveau gebracht. Risicomanagement Het risico van fluctuerende inkomsten vangt Mensen met een Missie op door spreiding van de inkomsten over drie pijlers: religieuze instituten/fondsen, particuliere donateurs en overheid. Verder heeft Mensen met een Missie continuïteitsreserves voor de korte en lange termijn en enkele bestemmingsreserves. Het vermogen wordt derhalve benut als buffer voor het opvangen van risico s en het garanderen van de continuïteit van de werkzaamheden van de organisatie. Zeker gezien de onzekerheid omtrent toekomstige fondsenwerving en de kwetsbaarheid voor negatieve ontwikkelingen betreffende het vermogen zijn de reserves voor Mensen met een Missie van groot belang. Het risico op interne fraude wordt beperkt door richtlijnen t.a.v. verantwoordelijkheden en bevoegdheden, gebaseerd op functiescheiding. Dit is verder versterkt door de update van het AO/IC deel. Eventuele aanbevelingen op dit terrein vanuit de jaarlijkse controle door de accountant worden strikt opgevolgd. Veiligheidsbeleid Mensen met een Missie ondersteunt partnerorganisaties in instabiele en onveilige regio s. Bij de voorbereiding van alle werkbezoeken van medewerkers wordt expliciet aandacht besteed aan de veiligheidssituatie ter plaatse. Als gevolg van meer instabiele regio s, ook daar waar Mensen met een Missie actief is, is in 2013 is het project veiligheid verder aangescherpt. Met de ontwikkeling van specifieke crisismanagementprotocollen en de installatie van een crisismanagementteam is een volgende stap op dit terrein gezet. ANBI, CBF en Code Goed Bestuur Mensen met een Missie beschikt sinds 2007 over de ANBI-status en voert sinds 2004 het CBFkeurmerk. Ook voldoet Mensen met een Missie aan de voorwaarden van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Pagina 4

5 Financieel resultaat 2013 De jaarrekening 2013 laat een positief resultaat zien van ; begroot was een negatief resultaat van Realisatie 2013 in vergelijking met begroting De baten zijn ruim 4 ton hoger dan begroot. Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat de baten uit eigen fondsenwerving bijna 4 ton hoger zijn dan begroot, naast hogere bijdragen uit overige baten en effecten. De bestedingen liggen ca. 3 ton lager dan begroot. Aan de ondersteuning van partners in het Zuiden is 1 ton minder besteed dan begroot. De bestedingen t.b.v. de ondersteuning van missionarissen liggen ruim 1,5 ton onder de begroting. De kosten van fondsenwerving uitgedrukt als percentage van de baten uit eigen fondsenwerving bedroegen 11,4% (begroot: 13,3%). Daarmee bleven zij ruim onder het door het CBF gehanteerde maximum van 25% en ook onder de grens van 15% die Mensen met een Missie zelf hanteert. Het percentage voor kosten van Beheer & Administratie bedroeg 3,2% (begroot: 3,8%) De totale uitvoeringskosten bedroegen (begroot: ). Realisatie 2013 in vergelijking met 2012 Ten opzichte van de jaarcijfers 2012 zijn de baten 2013 toegenomen met 5,6 ton. De baten uit eigen fondsenwerving stegen aanzienlijk, de baten uit subsidies met bijna met 1,0 ton. De baten uit effecten daalden ten opzichte van het jaar 2012 met ruim 2 ton. In 2013 is in vergelijking met 2012 ruim 7 ton meer besteed aan de doelstelling. Aan de ondersteuning van partners in het Zuiden werd bijna 7 ton meer besteed, aan voorlichting bijna 2,0 ton meer en aan de ondersteuning van missionarissen 1,4 ton minder dan in het voorafgaande jaar. De uitvoeringskosten zijn ten opzichte van 2012 met nauwelijks gestegen. Beleggingsbeleid Het beleggingsstatuut schept het kader voor het beheer van het vermogen van Mensen met een Missie. De doelstellingen voor het vermogensbeheer en de randvoorwaarden waaronder deze doelstellingen gerealiseerd dienen te worden zijn in dit statuut geformuleerd. Ook zijn taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Het bestuur van Mensen met een Missie is verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleggingsbeleid. De directeur is verantwoordelijk voor uitvoering van het beleggingsbeleid binnen de kaders van het beleggingsstatuut en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. De penningmeester wordt bovendien tussentijds geïnformeerd. Het beheer van het vermogen vindt sinds 1 april 2012 plaats door Schretlen & Co. Bij de uitvoering laat de directeur zich adviseren door een Beleggingscommissie, bestaande uit twee externe adviseurs. De penningmeester woont als toehoorder de vergaderingen van de Beleggingscommissie bij. De Beleggingscommissie is in 2013 viermaal bijeengekomen en heeft advies uitgebracht over de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Mensen met een Missie belegt om haar toekomstige verplichtingen, d.w.z. de bestedingen aan de doelstelling en de kosten van de organisatie te kunnen financieren. Beleggen is geen doel op zich en dient dus steeds in samenhang met toekomstige verplichtingen geëvalueerd te worden. Waar mogelijk streeft Mensen met een Missie na om via het vermogensbeheer haar missionaire doelstellingen na te streven. Mensen met een Missie wil als een goed rentmeester met het belegde vermogen omgaan. De beleggingsportefeuille bestaat voornamelijk uit obligaties en liquide middelen en beperkt uit aandelen. Alle beleggingen moeten voldoen aan criteria van ethisch-maatschappelijk verantwoord beleggen. Pagina 5

6 Bestuur Het bestuur van de stichting telde op 31 december 2013 zeven leden. De (neven)functies van de bestuursleden zijn tussen haakjes vermeld. De heer drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter sinds augustus 2008 (burgemeester van Zeist; voorzitter Stichting Laag Catharijne (voorheen Federatie van de Katholieke Centra voor Levensvorming resp. Responz); lid bestuur Stichting Continuïteit Eureko Achmea). Mevrouw drs. H.A.M. Nauta, vice-voorzitter sinds december 2008 en secretaris sinds september 2013 (burgemeester van Hof van Twente). De heer drs. Th.M.J.P. Brouwers, penningmeester sinds oktober 2008 (algemeen directeur SNS Impact Investing; bestuurslid Indiase projectorganisatie FINISH Financial Inclusion Improves Sanitation and Health; lid Steering Committee UN PIIF Principles for Investors in Inclusive Finance; penningmeester Mgr. J. Bluyssen-Missiefonds). De heer dr. H.E.A. Corsius, bestuurslid sinds oktober 2009 (beleidsmedewerker van het bestuur van de provincie Sint Clemens van de Redemptoristen en personeelsadviseur; bestuurslid Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen; voorzitter Mgr. J. Bluyssen-Missiefonds). De heer O. Nikièma, bestuurslid sinds maart 2013 (beleidsadviseur/onderzoeker Nuffic). Mevrouw C.T.M. van der Ouderaa, bestuurslid sinds februari 2013 (directeur/eigenaar Ineke van der Ouderaa Positionering; lid Raad van Toezicht Stichting CliniClowns Nederland; lid bestuur Kinderfonds MAMAS; secretaris Mgr. J. Bluyssen-Missiefonds). De heer R.F. van der Woud, bestuurslid sinds oktober 2013 (senior beleidsadviseur CNV Vakcentrale; eigenaar Van der Woud Public Affairs Consultancy; lid bestuur CDA Soest; lid Buitenlandcommissie CDA; lid COMO, Bisschoppenconferentie de RKK). Er waren in 2013 zes bestuursvergaderingen, waarvan één heidedag. De belangrijkste onderwerpen op de bestuursagenda waren: werving nieuwe directeur; werkwijze van de AMA-commissie; samenwerkingsrelaties, o.a. met de KNR, de Week Nederlandse Missionaris, Jongeren & Missie en het Mgr. J. Bluyssen-Missiefonds; monitoring van beleidsuitvoering op basis van de zes- en twaalfmaandsrapportages; goedkeuring jaarrekening en vaststelling jaarplan en begroting Directie In 2013 heeft een directiewisseling plaatsgevonden binnen de organisatie. Per 12 augustus 2013 wordt de directie gevoerd door de heer J.J.C. Goosen in de functie van directeur. Een deel van het jaar 2013 is de positie van directeur ingevuld door het inhuren van externe capaciteit. Het bestuur stelt de hoogte van de directiebeloning vast. Hierbij volgt Mensen met een Missie de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Mensen met een Missie vond plaats door de voorzitter en penningmeester. Dit leidde in mei 2011 tot een zogenaamde BSD-score van 430 punten met een maximaal jaarinkomen van (niveau 2010). Het werkelijke jaarinkomen van de directeur bedroeg in op jaarbasis en bleef daarmee dus onder het VFI-maximum. Hiermee kiest Mensen met een Missie bewust voor een sober bezoldigingsbeleid. Pagina 6

7 Vooruitblik 2014 Voor een belangrijk deel zal in 2014 worden voortgebouwd op de hoofdlijnen van de strategie die voor de komende jaren zijn ontwikkeld. Er zal op verschillende terreinen een nadere uitwerking plaatsvinden. Per 2014 zal de naam van de afdeling Campagnes worden gewijzigd in afdeling Marketing om beter aansluiting te vinden op de opdracht de positie van Mensen met een Missie in het publieke domein sterker op de kaart te zetten. De naam Marketing sluit beter aan op de huidige tijdsgeest en benadrukt dat wij in directe, open, relatie staan met onze externe omgeving. Door de vertraagde implementatie zal in 2014 het traject rondom positionering en communicatie en de gedifferentieerde fondsenwervingsstrategie verder worden afgerond. In lijn hiermee zal in 2014 worden besloten in hoeverre de regionale focus van Mensen met een Missie nu gericht op zestien landen verdere aanscherping behoeft. Veel aandacht zal in 2014 uitgaan naar de versterking van de fondsenwerving en communicatie. De gedifferentieerde fondsenwervingsstrategie, gericht op spreiding van de inkomsten vanuit meerdere kanalen (ordes en congregaties, particuliere donateurs, fondsen en stichtingen, overheid), zal worden gecontinueerd. Op basis van de behaalde resultaten zullen gedurende het jaar zo nodig bijstellingen plaatsvinden. Met het oog op de toekomst zal in 2014 ook de verkenning worden voortgezet op de mogelijkheid om nieuwe strategische samenwerkingsrelaties aan te gaan of bestaande relaties te verdiepen. Als relatief kleine organisatie kan Mensen met een Missie door samenwerking haar positie versterken. Leidraad voor 2014 en de jaren daarna zijn de centrale keuzes van Mensen met een Missie: de samenwerking met gelovig geïnspireerde organisaties aan de basis, de keuze voor de meest kwetsbaren en het onderhouden van intensieve samenwerkingsrelaties met de partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Aan deze keuzes zal Mensen met een Missie ook in de toekomst haar kracht ontlenen. Deze jaarrekening is opgesteld door de directeur en op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd. J.J.L.M. Janssen voorzitter Th.M.J.P. Brouwers penningmeester Pagina 7

8 BEGROTE SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Begroot Begroot Afw % BATEN - Baten uit eigen fondsenwerving ,2% - Baten uit acties van derden % - Subsidies van overheden en anderen ,8% - Rentebaten en baten uit beleggingen % - Overige baten % Som der baten ,9% LASTEN Besteed aan doelstellingen - Zuidwerk ,1% - Voorlichting (Noordwerk) ,2% - Ondersteuning Missionarissen ,0% Totaal besteed aan doelstellingen ,2% Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving ,8% - Kosten gezamenlijke acties % - Kosten acties derden % - Kosten verkrijging subsidies overheden % - Kosten beleggingen ,0% Totaal werving baten ,6% Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie ,9% Som der lasten ,1% Resultaat ,6% BESTEDINGSPERCENTAGE BATEN: % Bestedingen / som der baten 91,7% 91,0% - Aandeel Zuidwerk / Tot.doelst. 88,4% 86,4% - Aandeel Noordwerk / Tot.doelst. 6,7% 6,5% - Aandeel Missionarissen / Tot.doelst. 4,9% 7,1% BESTEDINGSPERCENTAGE LASTEN: % Bestedingen / som der lasten 86,2% 88,1% % Kosten eigen fondsenwerving 11,7% 14,1% % Kosten Beheer en Administratie 4,6% 3,8% RESULTAATBESTEMMING Begroot Begroot Afw % Reserves en Fondsen Mutatie continuïteitsres. lange termijn ,9% Totaal eigen vermogen ,9% BESTEMMINGSRESERVE Bestemmingsreserve CLM % Fondsenwerving ,0% Totaal bestemmingsreserve ,8% BESTEMMINGSFONDSEN SBMP ,0% Personele Samenwerking % Solidariteitsfonds ,7% Oudedagsfonds ,0% WNM ,9% Fonds De Ginkel % Totaal bestemmingsfondsen ,7% TOTAAL FONDSEN EN RESERVES ,6% Pagina 8

9 SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER december december 2012 A C T I V A MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris VORDERINGEN Rente Overige vorderingen EFFECTEN LIQUIDE MIDDELEN TOTAAL ACTIVA P A S S I V A RESERVES EN FONDSEN RESERVES Continuïteitsreserve korte termijn Continuïteitsreserve lange termijn Bestemmingsreserves FONDSEN Bestemmingsfondsen VOORZIENINGEN LANGLOPENDE SCHULDEN KORTLOPENDE SCHULDEN Rekeningen-courant Vooruit ontvangen bedragen Overige schulden TOTAAL PASSIVA Pagina 9

10 SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 Realisatie Begroot Realisatie BATEN - Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden en anderen Baten uit effecten Overige baten Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen - Zuidwerk Voorlichting Ondersteuning Missionarissen Totaal besteed aan doelstellingen Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten van effecten Totaal werving baten Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat BESTEDINGSPERCENTAGE BATEN Bestedingen / som der baten 84,5% 91,0% 82,0% - Aandeel Zuidwerk / Tot. doelst. 88,0% 86,4% 87,4% - Aandeel Lobby en voorlichting / Tot. doelst. 6,5% 6,5% 4,9% - Aandeel Missionarissen / Tot. doelst. 5,5% 7,1% 7,7% BESTEDINGSPERCENTAGE LASTEN Bestedingen / som der lasten 88,9% 88,1% 88,8% % KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING Kosten eigen fondsenwerving / baten uit eigen fondsenwerving 11,4% 13,3% 12,3% % BEHEER EN ADMINISTRATIE Kosten Beheer en Administratie / som der lasten 3,2% 3,8% 3,4% Pagina 10

11 RESULTAATBESTEMMING Realisatie Begroot Realisatie RESERVES EN FONDSEN CONTINUÏTEITSRESERVES Mutatie continuïteitsreserve lange termijn Mutatie continuïteitsreserve korte termijn Totaal continuïteitsreserves BESTEMMINGSRESERVES Fondsenwerving Bestemmingsreserve Financiering activa Totaal bestemmingsreserves BESTEMMINGSFONDSEN SBMP Personele Samenwerking Solidariteitsfonds Oudedagsfonds WNM Fonds De Ginkel Religieuze Instituten Aanvullende sociale voorziening Totaal bestemmingsfondsen TOTAAL Pagina 11

12 TOELICHTING ALGEMEEN Samengevoegde jaarcijfers Mensen met een Missie In de samengevoegde jaarcijfers zijn opgenomen de cijfers van: - Stichting CMC - Kerkelijke Instelling Week Nederlandse Missionaris (WNM) - Stichting Centrum Lektuurvoorziening voor Missionarissen en Kerken Overzee (CLM) - Stichting Solidariteitsfonds Nederlandse Missionarissen - Stichting Oudedagsfonds Missionarissen - Stichtingen tot Bevordering van Missionaire Projecten (SBMP) in resp. de Andeslanden, Latijns- Amerika, Brazilië, de West-Afrikaanse landen, de Oost-Afrikaanse landen, de Sahel, Oceanië, India, de Aziatische landen, Indonesië. Alle bedragen zijn in euro's, tenzij anders vermeld. Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen Bij het opstellen van de samengevoegde jaarcijfers is de Richtlijn 650 voor Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen gevolgd. Grondslagen voor valutaomrekening Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. In de winst- en verliesrekening zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro s tegen de op het moment van de transacties geldende koers. Grondslagen voor waardering Materiële vaste activa Gebouw De gebouwen worden niet meer vermeld onder materiële vaste activa. Deze worden als recht vermeld in de balans. Inventaris De inventaris wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Effecten De effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Reserves en fondsen Continuïteitsreserve korte termijn Deze reserve dient als buffer ter continuering van de activiteiten voor dekking van risico s op korte termijn. De omvang van deze reserve bedraagt minimaal 1 tot maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Continuïteitsreserve lange termijn Deze reserve dient om zeker te stellen dat Mensen met een Missie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang van deze reserve is gebaseerd op verschillende risico s, waarmee Mensen met een Missie in de komende jaren kan worden geconfronteerd. Tot en met 2015 dient deze reserve een omvang te hebben van minimaal 0,1 tot maximaal 0,5 maal het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor de doelstelling. Voorzieningen De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen. Overige activa en passiva Pagina 12

13 Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor resultaatbepaling De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Erfenissen en legaten worden verantwoord in het jaar van ontvangst of in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Pensioenen De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is, en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting. De voorziening voor additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde als het effect van de tijdswaarde van geld materieel is (waarbij de disconteringsvoet vóór belastingen de actuele marktrente weergeeft). Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen als de groep beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnlijk is dat het tot toekomstige economische voordelen voor de groep leidt en het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening. Rentevergoeding De tegoeden van de stichtingen van de verslagleggende eenheid Mensen met een Missie zijn gemeenschappelijk belegd in liquide middelen, obligaties en aandelen. Het betreft de stichtingen genoemd op pagina 33 en 34. Het bestuur stelt jaarlijks de rentevergoeding vast op basis van de marktrente. Hierbij wordt een minimum van euro per stichting, instelling of fonds gehanteerd. Voor de interne fondsen en reserves wordt geen rentevergoeding berekend. Bezoldiging van bestuursleden De bezoldiging van de huidige en voormalige bestuursleden is nihil. Er zijn geen leningen of voorschotten verstrekt aan bestuursleden. Pagina 13

14 TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 A C T I V A MATERIËLE VASTE ACTIVA Realisatie Begroot Realisatie Inventaris Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december VORDERINGEN Rente Lopende te ontvangen rente obligaties Rente diverse bankrekeningen Totaal Overige vorderingen Debiteuren Te ontvangen nalatenschappen Vooruit betaalde kosten Nog te ontvangen Uitzendingen door derden Diverse vorderingen Totaal Uitzendingen door derden zijn gelden die beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van uitzendingen waarvoor Mensen met een Missie geen inhoudelijke verantwoordelijkheid draagt. TOTAAL VORDERINGEN EFFECTEN Boekwaarde per 1 januari Bij: aankopen Af: niet gerealiseerde koersverschillen Af: gerealiseerde koersverschillen Af: aflossing / verkopen Boekwaarde per 31 december Effecten met beursnotering Effecten zonder beursnotering Boekwaarde per 31 december Pagina 14

15 Realisatie Begroot Realisatie LIQUIDE MIDDELEN Girorekeningen Bankrekeningen Spaarrekeningen Deposito's Kas Totaal Per ultimo 2013 is voor totaal vastgezet op een depositorekening. Pagina 15

16 Realisatie Begroot Realisatie P A S S I V A RESERVES EN FONDSEN RESERVES Continuïteitsreserve korte termijn Saldo per 1 januari Mutatie Saldo per 31 december Deze reserve dient voor dekking van risico s op korte termijn. De omvang van deze reserve bedraagt minimaal 1 tot maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De kosten van de werkorganisatie bedragen voor het jaar 2012 circa Het saldo van de continuïteitsreserve bedraagt ultimo en het saldo van deze reserve bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van minimaal 1 tot maximaal 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie, namelijk op 1,35. Continuïteitsreserve lange termijn Saldo per 1 januari Vrijval van continuïteitsreserve korte termijn Toevoeging/onttrekking bestemming boekjaar Reserve financiering activa Saldo per 31 december Deze reserve dient om zeker te stellen dat Mensen met een Missie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang van deze reserve is gebaseerd op verschillende risico s, waarmee Mensen met een Missie in de komende jaren kan worden geconfronteerd. Tot en met 2015 dient deze reserve een omvang te hebben van minimaal 0,1 tot maximaal 0,5 maal het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor de doelstelling. Het huidige bedrag ligt binnen de afgesproken bandbreedte, namelijk 0,48 maal het bedrag dat beschikbaar is voor de doelstelling. BESTEMMINGSRESERVES Bestemmingsreserve financiering activa Saldo per 1 januari Onttrekking i.v.m. wijziging materiele vaste activa Dotatie i.v.m. investering Overboeking van/naar algemene reserve Stand per 31 december De panden in eigendom zijn afgewaardeerd en nader verantwoord onder niet uit de balans blijkende verplichtingen. Bestemmingsreserve fondsenwerving Saldo per 1 januari Onttrekking Dotatie per 31 december Stand per 31 december Pagina 16

17 Realisatie Begroot Realisatie Bestemmingsreserve 2014 Saldo per 1 januari Dotatie per 31 december Onttrekking Stand per 31 december Er is een bestemmingsreserve gecreëerd t.b.v. extra wervingskosten in de periode Voor de periode van 2014 wordt verwacht dat er extra kosten gemaakt worden voor de werving, met name voor het aanvragen van subsidies. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES TOTAAL RESERVES BESTEMMINGSFONDSEN Bestemmingsfonds SBMP Saldo per 1 januari Giften Erfenissen en legaten Projecten Projecten Schoenmaker Apparaatskostenvergoeding Kamer van Koophandel Stand per 31 december Diverse Stichtingen tot Bevordering van Missionaire Projecten verstrekken geldelijke bijdragen aan projecten in alle delen van de wereld. De financiële middelen worden met name verkregen uit giften en erfenissen en legaten. Bestemmingsfonds Personele Samenwerking Saldo per 1 januari Uitzendingen (PMW) Uitzendingen (overige kosten uitzendingen) Uitzendingen (jongerenprogramma) Mutatie tbv voorziening PSO Stand per 31 december De middelen in dit fonds worden gevormd door gelden die in het verleden zijn ontvangen ten behoeve van uitzendingen. Bestemmingsfonds Solidariteitsfonds Saldo per 1 januari Mailing en giften Erfenissen en legaten Rente Solidariteitsuitzendingen Apparaatskostenvergoeding Stand per 31 december Het Solidariteitsfonds is ondergebracht in een aparte stichting. De stichting Solidariteitsfonds verleent financiële bijstand aan missionarissen van Nederlandse afkomst. Pagina 17

18 Realisatie Begroot Realisatie Bestemmingsfonds Oudedagsfonds Saldo per 1 januari Mailing en giften Erfenissen en legaten Rente Uitkeringen aanvullingen AOW AOW Premie Apparaatskostenvergoeding Zorg voor de oudere missionaris Actiekosten Uitvoeringskosten Campagnes Stand per 31 december Het Oudedagsfonds is ondergebracht in een aparte stichting. De stichting Oudedagsfonds verleent financiële bijstand aan oudere missionarissen, onder andere door een toelage te verstrekken aan missionarissen die geen of een gedeeltelijke AOW ontvangen. Bestemmingsfonds WNM Saldo per 1 januari Collecte en mailing Giften WNM (via incasso's) Giften WNM (via notariële akten) Erfenissen en legaten Bijdrage Cordaid Rente Uitzendingen Personele Samenwerking Kleine Pastorale Voorzieningen (KPV) Aanvulling Vakantietoelage Externe uitkeringen Permanente Missionaire Werkers Jongerenprogramma Mensen met een Missie Bijzondere Ziektekosten Missionarissen (BZM) Actiekosten fondsenwerving WNM Uitvoeringskosten fondsenwerving WNM Activiteitenkosten voorlichting WNM Uitvoeringskosten voorlichting WNM Ambtelijk secretaris WNM Kosten Curatorium Onvoorzien Stand per 31 december Per 1 januari 1997 is de Kerkelijke Instelling WNM opgericht. De fondsenwervende actie Week voor de Nederlandse Missionaris (WNM) wordt in opdracht van het Curatorium WNM uitgevoerd door Mensen met een Missie. Pagina 18

19 Realisatie Begroot Realisatie Bestemmingsfonds De Ginkel Saldo per 1 januari Ontvangsten boekjaar Bestedingen boekjaar Stand per 31 december Het bestemmingsfonds De Ginkel is een fonds op naam, waarvan de middelen zijn bestemd voor de ondersteuning van scholings- en vormingsprogramma's voor (toekomstige) priesters en religieuzen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De middelen worden besteed vanaf Bestemmingsfonds RI's en F&S Saldo per 1 januari Dotatie Bestedingen boekjaar Stand per 31 december Gelden, ontvangen van RI's en F&S, die besteed hadden moeten worden in 2013, maar niet uitgegeven zijn, zijn opgenomen in het bestemmingsfonds RI's en Fondsen & Stichtingen. Bestemmingsfonds Aanvullende sociale voorziening Saldo per 1 januari Uitkeringen Stand per 31 december Het bestemmingsfonds Aanvullende sociale voorziening is bestemd voor incidentele uitkeringen ter vergoeding van de kosten van onvoorziene calamiteiten ten behoeve van het personeel, vast te stellen door een speciaal hiertoe door het bestuur ingestelde commissie. TOTAAL BESTEMMINGSFONDSEN TOTAAL RESERVES EN FONDSEN VOORZIENINGEN Voorziening wachtgeld CLM Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december In 2011 is besloten om een voorziening op te bouwen t.b.v. de uitkering van wachtgeld aan oudmedewerkers van CLM. Dit is in de plaats gekomen van de bestemmingsreserve CLM. TOTAAL VOORZIENINGEN Pagina 19

20 Realisatie Begroot Realisatie LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden op lange termijn Trinidad Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december Trinidad betreft een tegoed van een groep missionarissen uit Trinidad dat bij Mensen met een Missie is gedeponeerd met het oog op toekomstige bestedingen in Trinidad. KORTLOPENDE SCHULDEN Rekeningen-courant AON Totaal Vooruit ontvangen bedragen Vooruit ontvangen bedragen Kerstactie Vooruit ontvangen bedragen Vooruit ontvangen Fonds Toekomst Vooruit ontvangen subsidie MFS / MRF Totaal Overige schulden Crediteuren Vakantiegeld + eindejaarsuitkering Vakantiedagen Accountantskosten Loonheffing en afdracht sociale lasten BTW Bedrijfstak pensioenfonds Zorg en Welzijn Cordaid (te betalen dienstverlening) Transitoria AMA PSO subsidie Transitoria PSO Diversen Totaal TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Per 31 december 2011 zijn er twee panden (voorheen vermeld onder materiele vaste activa), die niet meer vermeld worden op de balans. Het gaat om het pand Hubertushof en Born. Stichting Mensen met een Missie heeft het blote eigendom van beide panden. Het vruchtgebruik ligt nog bij derden. Stichting Mensen met een Missie heeft derhalve nog geen beschikkingsmacht over de panden en is nog niet in staat om de economische voordelen van de geschonken panden te realiseren. Beide panden worden niet gebruikt voor eigen bedrijfsvoering. Per 1 januari 2013 is de WOZ-waarde van het pand Hubertushof vastgesteld op euro en van het appartement Landgraaf op euro. Inzake de huisvesting heeft Mensen met een Missie een huurovereenkomst met Cordaid. Deze verplichting loopt tot eind Pagina 20

Bestuursverslag 2014 3. Begroting 2015 9. Samengevoegde balans per 31 december 2014 10. Samengevoegde staat van baten en lasten 2014 11

Bestuursverslag 2014 3. Begroting 2015 9. Samengevoegde balans per 31 december 2014 10. Samengevoegde staat van baten en lasten 2014 11 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2014 3 Begroting 2015 9 Samengevoegde balans per 31 december 2014 10 Samengevoegde staat van baten en lasten 2014 11 Toelichting algemeen 13 Toelichting op de samengevoegde

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Bestuursverslag Begroting Samengevoegde balans per 31 december Samengevoegde staat van baten en lasten

Bestuursverslag Begroting Samengevoegde balans per 31 december Samengevoegde staat van baten en lasten INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2015 3 Begroting 2016 9 Samengevoegde balans per 31 december 2015 10 Samengevoegde staat van baten en lasten 2015 11 Toelichting algemeen 13 Toelichting op de samengevoegde

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via Samenvatting jaarrekening 2015-2016 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2014-2015, in het

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening 2016. ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Inkomsten en bestedingen in één oogopslag

Inkomsten en bestedingen in één oogopslag Inkomsten en bestedingen in één oogopslag Wat heeft ons werk in opgeleverd voor de bestrijding van armoede in de wereld? Hebben we al het geld besteed dat ons is toevertrouwd? En hoe hebben we dit dan

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2010

Rapport inzake jaarrekening 2010 ADMINISTRATIE Stichting Canzibe Steunfonds Apeldoorn Rapport inzake jaarrekening AOMINISTRATIE INHOUDSOPGA VE RAPPORT 1. Opdracht 2. Algemeen JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Missing Chapter Foundation gevestigd te Den Haag. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Missing Chapter Foundation gevestigd te Den Haag. Rapport inzake de jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 4 1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Bezoekadres: Lange Zandstraat 13 7412 CD Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail:

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag . JAARREKENING 2012 Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te Den Haag INHOUDSOPGAVE blz. ALGEMEEN 3 1. Inleiding 4 2. Resultaat 4 3. Financiële positie 5 4. Bespreking van de uitdelingen 5 Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012 p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 1 Resultaten 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 Activa 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen (pastorieën) 1 191.051 228.142 Gebouwen (in kader doelstelling) 1 1 1 Vervoermiddelen

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Rapportdatum: 30

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Opgemaakt d.d. 30 juni 2015

Opgemaakt d.d. 30 juni 2015 JAARREKENING 2014 Opgemaakt d.d. 30 juni 2015 JAARREKENING 2014 STICHTING TWARNE GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie