Bestuursverslag Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december Samengevoegde staat van baten en lasten Toelichting algemeen 12 Toelichting op de samengevoegde balans per 31 december Toelichting op de samengevoegde staat van baten en lasten Uitvoeringskosten Toelichting uitvoeringskosten 30 Verdeling uitvoeringskosten naar activiteiten (CBF-Model) 32 Overzicht personele bezetting 33 Groepsstructuur verslagleggende eenheid 34 Controleverklaring 35 Bijlage: overzicht effecten 37 Pagina 2

3 BESTUURSVERSLAG 2013 Voor u ligt het financieel jaarverslag van Mensen met een Missie over Dit verslag bevat de samengevoegde balans en staat van baten en lasten van de Stichting CMC, de kerkelijke instelling Week Nederlandse Missionaris en een aantal stichtingen die door Mensen met een Missie zijn opgericht voor een specifiek doel dat nauw met Mensen met een Missie verbonden is. De groepsstructuur van de verslaggevende eenheid wordt aan het eind van het jaarverslag toegelicht. Voor een uitvoerige presentatie van de kwalitatieve resultaten die in 2013 zijn behaald verwijzen wij u naar het publieksjaarverslag. Doelstelling De statutaire doelstelling van Mensen met een Missie is om in opdracht van de gezamenlijke Nederlandse religieuzen werkzaam te zijn ten dienste van missionaire activiteiten door religieuzen en door anderen ondernomen. Geworteld in de katholieke traditie gelooft Mensen met een Missie in het ideaal van een wereld van gerechtigheid en vrede, waarin alle mensen mogen delen. Dit ideaal staat op gespannen voet met de werkelijkheid van armoede en onrecht, waarin wereldwijd vele mensen leven. Mensen met een Missie gaat daarom naast mensen staan die opkomen voor hun recht op een menswaardig bestaan. Wij versterken netwerken van gelovig geïnspireerde organisaties aan de basis met het oog op het bevorderen van de sociale weerbaarheid van de meest kwetsbaren. Voor onze partners wil Mensen met een Missie de meest nabije zijn. Vanuit een open houding werken wij samen met anderen die hetzelfde doel nastreven. Vanaf de oprichting van de organisatie is daarnaast de belangenbehartiging van Nederlandse missionarissen en hun ordes en congregaties een belangrijk werkterrein. Derde jaar van beleidsperiode Mensen met een Missie kan positief terugkijken op Het voorbije jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de implementatie van de hoofdlijnen van de strategie en in aansluiting daarop de verdere uitwerking van onderdelen door de afdelingen Campagnes en Programma s. Als gevolg van het vertrek van de directeur mevrouw drs. M.G.B. Vanderkaa, en mutaties binnen de organisatie van de afdeling Campagnes heeft de implementatie een vertraging opgelopen. In 2013 zijn de eerste stappen gezet op het terrein van een meer consument-georiënteerde marketingcommunicatie. Ook zijn de eerste ervaringen opgedaan met de invulling van de gedifferentieerde fondsenwervingsstrategie. Zuidwerk De uitvoering van het Zuidwerk in de drie programma s is volgens plan verlopen. De samenwerking in de twee MFS-allianties is geconsolideerd. Partnerconsultaties worden steeds belangrijker en betekenisvoller. In vrijwel alle landen hebben nu in een reeks van jaren partnerconsultaties plaatsgevonden en de uitwisseling gaat steeds meer over in verdieping en dialoog. Ten aanzien van de verbetering van de rapportagestructuur zijn het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt. Hiermee is Mensen met een Missie steeds beter in staat de projectbestedingen en de bijbehorende kosten (werkbezoeken, personeelskosten en bijbehorende kosten) te specificeren en deze overzichten aan donoren aan te bieden. Hiermee wordt de transparantie van kosten en resultaten vergroot wat tevens bijdraagt aan goede communicatie. Fondsenwerving en voorlichting In 2012 heeft het bestuur besloten extra te investeren in de fondsenwerving. Met het oog op het realiseren van een levensvatbare toekomst voor de organisatie na 2015 is het van belang in de huidige beleidsperiode ten volle de verschillende fondsenwervingsmogelijkheden te exploreren. Hiertoe zijn in 2013 de eerste stappen gezet als basis voor een specifieke aanpak voor de verschillende kanalen. Eind 2013 is besloten, met externe hulp, specifieke programma s te ontwikkelen in aansluiting op de gerichte gedifferentieerde fondsenwervingsstrategie, gericht op spreiding van de inkomsten vanuit meerdere kanalen (ordes en congregaties, particuliere donateurs, fondsen en stichtingen, overheid). Pagina 3

4 Van groot belang hierbij is dat de positionering, communicatie en de programma s onderling met elkaar in lijn liggen. Terugkijkend op 2013 zijn de resultaten van de fondsenwerving positief. Ondanks de blijvend moeilijke particuliere fondsenwervingsmarkt hebben de mailings over het algemeen goed gescoord. De AMA-bijdragen zijn conform begroting en de overige bijdragen van de religieuze instituten zijn - dankzij intensief relatiebeheer - hoger dan begroot (dit is inclusief Fonds Toekomst). Met name de bijdragen van fondsen en stichtingen hebben bijgedragen aan hogere inkomsten. De bijdragen van major donors en de resultaten uit het kanaal parochies zijn nog bescheiden. Voor major donors geldt dat dit een lange termijntraject is waar het relatiemanagement een proces is dat pas na meerdere jaren tot substantiële resultaten kan leiden. Voor het kanaal parochies blijkt dat dit een zeer bewerkelijk kanaal is en in 2014 opnieuw gekeken moet worden naar de kosten/baten verhoudingen. De WNM-campagne is ook in 2013 succesvol verlopen, met als hoogtepunt de bijzonder geslaagde Inspiratiedag. Belangenbehartiging missionarissen Op het terrein van de belangenbehartiging missionarissen is de prioriteitsstelling aangescherpt. Omdat het aantal missionarissen daalt zijn enkele activiteiten beëindigd. Tegelijkertijd blijft de belangenbehartiging belangrijk voor de positionering van Mensen met een Missie. De nadruk komt meer te liggen op het onderhouden van de persoonlijke relaties en minder op activiteiten en publicaties voor de hele groep. Kwaliteitsverbeteringen Op diverse terreinen heeft Mensen met een Missie in 2013 kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd. AO/IC In 2013 is het nieuwe AO/IC handboek gerealiseerd. Hierbij zijn de volledige processen in organisatorische en administratieve zin geüpdatet en bij de tijd gebracht. Hiermee is de duidelijkheid binnen de organisatie inzake taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vergroot en is de kwaliteit van de administratieve organisatie op niveau gebracht. Risicomanagement Het risico van fluctuerende inkomsten vangt Mensen met een Missie op door spreiding van de inkomsten over drie pijlers: religieuze instituten/fondsen, particuliere donateurs en overheid. Verder heeft Mensen met een Missie continuïteitsreserves voor de korte en lange termijn en enkele bestemmingsreserves. Het vermogen wordt derhalve benut als buffer voor het opvangen van risico s en het garanderen van de continuïteit van de werkzaamheden van de organisatie. Zeker gezien de onzekerheid omtrent toekomstige fondsenwerving en de kwetsbaarheid voor negatieve ontwikkelingen betreffende het vermogen zijn de reserves voor Mensen met een Missie van groot belang. Het risico op interne fraude wordt beperkt door richtlijnen t.a.v. verantwoordelijkheden en bevoegdheden, gebaseerd op functiescheiding. Dit is verder versterkt door de update van het AO/IC deel. Eventuele aanbevelingen op dit terrein vanuit de jaarlijkse controle door de accountant worden strikt opgevolgd. Veiligheidsbeleid Mensen met een Missie ondersteunt partnerorganisaties in instabiele en onveilige regio s. Bij de voorbereiding van alle werkbezoeken van medewerkers wordt expliciet aandacht besteed aan de veiligheidssituatie ter plaatse. Als gevolg van meer instabiele regio s, ook daar waar Mensen met een Missie actief is, is in 2013 is het project veiligheid verder aangescherpt. Met de ontwikkeling van specifieke crisismanagementprotocollen en de installatie van een crisismanagementteam is een volgende stap op dit terrein gezet. ANBI, CBF en Code Goed Bestuur Mensen met een Missie beschikt sinds 2007 over de ANBI-status en voert sinds 2004 het CBFkeurmerk. Ook voldoet Mensen met een Missie aan de voorwaarden van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Pagina 4

5 Financieel resultaat 2013 De jaarrekening 2013 laat een positief resultaat zien van ; begroot was een negatief resultaat van Realisatie 2013 in vergelijking met begroting De baten zijn ruim 4 ton hoger dan begroot. Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat de baten uit eigen fondsenwerving bijna 4 ton hoger zijn dan begroot, naast hogere bijdragen uit overige baten en effecten. De bestedingen liggen ca. 3 ton lager dan begroot. Aan de ondersteuning van partners in het Zuiden is 1 ton minder besteed dan begroot. De bestedingen t.b.v. de ondersteuning van missionarissen liggen ruim 1,5 ton onder de begroting. De kosten van fondsenwerving uitgedrukt als percentage van de baten uit eigen fondsenwerving bedroegen 11,4% (begroot: 13,3%). Daarmee bleven zij ruim onder het door het CBF gehanteerde maximum van 25% en ook onder de grens van 15% die Mensen met een Missie zelf hanteert. Het percentage voor kosten van Beheer & Administratie bedroeg 3,2% (begroot: 3,8%) De totale uitvoeringskosten bedroegen (begroot: ). Realisatie 2013 in vergelijking met 2012 Ten opzichte van de jaarcijfers 2012 zijn de baten 2013 toegenomen met 5,6 ton. De baten uit eigen fondsenwerving stegen aanzienlijk, de baten uit subsidies met bijna met 1,0 ton. De baten uit effecten daalden ten opzichte van het jaar 2012 met ruim 2 ton. In 2013 is in vergelijking met 2012 ruim 7 ton meer besteed aan de doelstelling. Aan de ondersteuning van partners in het Zuiden werd bijna 7 ton meer besteed, aan voorlichting bijna 2,0 ton meer en aan de ondersteuning van missionarissen 1,4 ton minder dan in het voorafgaande jaar. De uitvoeringskosten zijn ten opzichte van 2012 met nauwelijks gestegen. Beleggingsbeleid Het beleggingsstatuut schept het kader voor het beheer van het vermogen van Mensen met een Missie. De doelstellingen voor het vermogensbeheer en de randvoorwaarden waaronder deze doelstellingen gerealiseerd dienen te worden zijn in dit statuut geformuleerd. Ook zijn taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Het bestuur van Mensen met een Missie is verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleggingsbeleid. De directeur is verantwoordelijk voor uitvoering van het beleggingsbeleid binnen de kaders van het beleggingsstatuut en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. De penningmeester wordt bovendien tussentijds geïnformeerd. Het beheer van het vermogen vindt sinds 1 april 2012 plaats door Schretlen & Co. Bij de uitvoering laat de directeur zich adviseren door een Beleggingscommissie, bestaande uit twee externe adviseurs. De penningmeester woont als toehoorder de vergaderingen van de Beleggingscommissie bij. De Beleggingscommissie is in 2013 viermaal bijeengekomen en heeft advies uitgebracht over de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Mensen met een Missie belegt om haar toekomstige verplichtingen, d.w.z. de bestedingen aan de doelstelling en de kosten van de organisatie te kunnen financieren. Beleggen is geen doel op zich en dient dus steeds in samenhang met toekomstige verplichtingen geëvalueerd te worden. Waar mogelijk streeft Mensen met een Missie na om via het vermogensbeheer haar missionaire doelstellingen na te streven. Mensen met een Missie wil als een goed rentmeester met het belegde vermogen omgaan. De beleggingsportefeuille bestaat voornamelijk uit obligaties en liquide middelen en beperkt uit aandelen. Alle beleggingen moeten voldoen aan criteria van ethisch-maatschappelijk verantwoord beleggen. Pagina 5

6 Bestuur Het bestuur van de stichting telde op 31 december 2013 zeven leden. De (neven)functies van de bestuursleden zijn tussen haakjes vermeld. De heer drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter sinds augustus 2008 (burgemeester van Zeist; voorzitter Stichting Laag Catharijne (voorheen Federatie van de Katholieke Centra voor Levensvorming resp. Responz); lid bestuur Stichting Continuïteit Eureko Achmea). Mevrouw drs. H.A.M. Nauta, vice-voorzitter sinds december 2008 en secretaris sinds september 2013 (burgemeester van Hof van Twente). De heer drs. Th.M.J.P. Brouwers, penningmeester sinds oktober 2008 (algemeen directeur SNS Impact Investing; bestuurslid Indiase projectorganisatie FINISH Financial Inclusion Improves Sanitation and Health; lid Steering Committee UN PIIF Principles for Investors in Inclusive Finance; penningmeester Mgr. J. Bluyssen-Missiefonds). De heer dr. H.E.A. Corsius, bestuurslid sinds oktober 2009 (beleidsmedewerker van het bestuur van de provincie Sint Clemens van de Redemptoristen en personeelsadviseur; bestuurslid Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen; voorzitter Mgr. J. Bluyssen-Missiefonds). De heer O. Nikièma, bestuurslid sinds maart 2013 (beleidsadviseur/onderzoeker Nuffic). Mevrouw C.T.M. van der Ouderaa, bestuurslid sinds februari 2013 (directeur/eigenaar Ineke van der Ouderaa Positionering; lid Raad van Toezicht Stichting CliniClowns Nederland; lid bestuur Kinderfonds MAMAS; secretaris Mgr. J. Bluyssen-Missiefonds). De heer R.F. van der Woud, bestuurslid sinds oktober 2013 (senior beleidsadviseur CNV Vakcentrale; eigenaar Van der Woud Public Affairs Consultancy; lid bestuur CDA Soest; lid Buitenlandcommissie CDA; lid COMO, Bisschoppenconferentie de RKK). Er waren in 2013 zes bestuursvergaderingen, waarvan één heidedag. De belangrijkste onderwerpen op de bestuursagenda waren: werving nieuwe directeur; werkwijze van de AMA-commissie; samenwerkingsrelaties, o.a. met de KNR, de Week Nederlandse Missionaris, Jongeren & Missie en het Mgr. J. Bluyssen-Missiefonds; monitoring van beleidsuitvoering op basis van de zes- en twaalfmaandsrapportages; goedkeuring jaarrekening en vaststelling jaarplan en begroting Directie In 2013 heeft een directiewisseling plaatsgevonden binnen de organisatie. Per 12 augustus 2013 wordt de directie gevoerd door de heer J.J.C. Goosen in de functie van directeur. Een deel van het jaar 2013 is de positie van directeur ingevuld door het inhuren van externe capaciteit. Het bestuur stelt de hoogte van de directiebeloning vast. Hierbij volgt Mensen met een Missie de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Mensen met een Missie vond plaats door de voorzitter en penningmeester. Dit leidde in mei 2011 tot een zogenaamde BSD-score van 430 punten met een maximaal jaarinkomen van (niveau 2010). Het werkelijke jaarinkomen van de directeur bedroeg in op jaarbasis en bleef daarmee dus onder het VFI-maximum. Hiermee kiest Mensen met een Missie bewust voor een sober bezoldigingsbeleid. Pagina 6

7 Vooruitblik 2014 Voor een belangrijk deel zal in 2014 worden voortgebouwd op de hoofdlijnen van de strategie die voor de komende jaren zijn ontwikkeld. Er zal op verschillende terreinen een nadere uitwerking plaatsvinden. Per 2014 zal de naam van de afdeling Campagnes worden gewijzigd in afdeling Marketing om beter aansluiting te vinden op de opdracht de positie van Mensen met een Missie in het publieke domein sterker op de kaart te zetten. De naam Marketing sluit beter aan op de huidige tijdsgeest en benadrukt dat wij in directe, open, relatie staan met onze externe omgeving. Door de vertraagde implementatie zal in 2014 het traject rondom positionering en communicatie en de gedifferentieerde fondsenwervingsstrategie verder worden afgerond. In lijn hiermee zal in 2014 worden besloten in hoeverre de regionale focus van Mensen met een Missie nu gericht op zestien landen verdere aanscherping behoeft. Veel aandacht zal in 2014 uitgaan naar de versterking van de fondsenwerving en communicatie. De gedifferentieerde fondsenwervingsstrategie, gericht op spreiding van de inkomsten vanuit meerdere kanalen (ordes en congregaties, particuliere donateurs, fondsen en stichtingen, overheid), zal worden gecontinueerd. Op basis van de behaalde resultaten zullen gedurende het jaar zo nodig bijstellingen plaatsvinden. Met het oog op de toekomst zal in 2014 ook de verkenning worden voortgezet op de mogelijkheid om nieuwe strategische samenwerkingsrelaties aan te gaan of bestaande relaties te verdiepen. Als relatief kleine organisatie kan Mensen met een Missie door samenwerking haar positie versterken. Leidraad voor 2014 en de jaren daarna zijn de centrale keuzes van Mensen met een Missie: de samenwerking met gelovig geïnspireerde organisaties aan de basis, de keuze voor de meest kwetsbaren en het onderhouden van intensieve samenwerkingsrelaties met de partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Aan deze keuzes zal Mensen met een Missie ook in de toekomst haar kracht ontlenen. Deze jaarrekening is opgesteld door de directeur en op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd. J.J.L.M. Janssen voorzitter Th.M.J.P. Brouwers penningmeester Pagina 7

8 BEGROTE SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Begroot Begroot Afw % BATEN - Baten uit eigen fondsenwerving ,2% - Baten uit acties van derden % - Subsidies van overheden en anderen ,8% - Rentebaten en baten uit beleggingen % - Overige baten % Som der baten ,9% LASTEN Besteed aan doelstellingen - Zuidwerk ,1% - Voorlichting (Noordwerk) ,2% - Ondersteuning Missionarissen ,0% Totaal besteed aan doelstellingen ,2% Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving ,8% - Kosten gezamenlijke acties % - Kosten acties derden % - Kosten verkrijging subsidies overheden % - Kosten beleggingen ,0% Totaal werving baten ,6% Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie ,9% Som der lasten ,1% Resultaat ,6% BESTEDINGSPERCENTAGE BATEN: % Bestedingen / som der baten 91,7% 91,0% - Aandeel Zuidwerk / Tot.doelst. 88,4% 86,4% - Aandeel Noordwerk / Tot.doelst. 6,7% 6,5% - Aandeel Missionarissen / Tot.doelst. 4,9% 7,1% BESTEDINGSPERCENTAGE LASTEN: % Bestedingen / som der lasten 86,2% 88,1% % Kosten eigen fondsenwerving 11,7% 14,1% % Kosten Beheer en Administratie 4,6% 3,8% RESULTAATBESTEMMING Begroot Begroot Afw % Reserves en Fondsen Mutatie continuïteitsres. lange termijn ,9% Totaal eigen vermogen ,9% BESTEMMINGSRESERVE Bestemmingsreserve CLM % Fondsenwerving ,0% Totaal bestemmingsreserve ,8% BESTEMMINGSFONDSEN SBMP ,0% Personele Samenwerking % Solidariteitsfonds ,7% Oudedagsfonds ,0% WNM ,9% Fonds De Ginkel % Totaal bestemmingsfondsen ,7% TOTAAL FONDSEN EN RESERVES ,6% Pagina 8

9 SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER december december 2012 A C T I V A MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris VORDERINGEN Rente Overige vorderingen EFFECTEN LIQUIDE MIDDELEN TOTAAL ACTIVA P A S S I V A RESERVES EN FONDSEN RESERVES Continuïteitsreserve korte termijn Continuïteitsreserve lange termijn Bestemmingsreserves FONDSEN Bestemmingsfondsen VOORZIENINGEN LANGLOPENDE SCHULDEN KORTLOPENDE SCHULDEN Rekeningen-courant Vooruit ontvangen bedragen Overige schulden TOTAAL PASSIVA Pagina 9

10 SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 Realisatie Begroot Realisatie BATEN - Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden en anderen Baten uit effecten Overige baten Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen - Zuidwerk Voorlichting Ondersteuning Missionarissen Totaal besteed aan doelstellingen Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten van effecten Totaal werving baten Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat BESTEDINGSPERCENTAGE BATEN Bestedingen / som der baten 84,5% 91,0% 82,0% - Aandeel Zuidwerk / Tot. doelst. 88,0% 86,4% 87,4% - Aandeel Lobby en voorlichting / Tot. doelst. 6,5% 6,5% 4,9% - Aandeel Missionarissen / Tot. doelst. 5,5% 7,1% 7,7% BESTEDINGSPERCENTAGE LASTEN Bestedingen / som der lasten 88,9% 88,1% 88,8% % KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING Kosten eigen fondsenwerving / baten uit eigen fondsenwerving 11,4% 13,3% 12,3% % BEHEER EN ADMINISTRATIE Kosten Beheer en Administratie / som der lasten 3,2% 3,8% 3,4% Pagina 10

11 RESULTAATBESTEMMING Realisatie Begroot Realisatie RESERVES EN FONDSEN CONTINUÏTEITSRESERVES Mutatie continuïteitsreserve lange termijn Mutatie continuïteitsreserve korte termijn Totaal continuïteitsreserves BESTEMMINGSRESERVES Fondsenwerving Bestemmingsreserve Financiering activa Totaal bestemmingsreserves BESTEMMINGSFONDSEN SBMP Personele Samenwerking Solidariteitsfonds Oudedagsfonds WNM Fonds De Ginkel Religieuze Instituten Aanvullende sociale voorziening Totaal bestemmingsfondsen TOTAAL Pagina 11

12 TOELICHTING ALGEMEEN Samengevoegde jaarcijfers Mensen met een Missie In de samengevoegde jaarcijfers zijn opgenomen de cijfers van: - Stichting CMC - Kerkelijke Instelling Week Nederlandse Missionaris (WNM) - Stichting Centrum Lektuurvoorziening voor Missionarissen en Kerken Overzee (CLM) - Stichting Solidariteitsfonds Nederlandse Missionarissen - Stichting Oudedagsfonds Missionarissen - Stichtingen tot Bevordering van Missionaire Projecten (SBMP) in resp. de Andeslanden, Latijns- Amerika, Brazilië, de West-Afrikaanse landen, de Oost-Afrikaanse landen, de Sahel, Oceanië, India, de Aziatische landen, Indonesië. Alle bedragen zijn in euro's, tenzij anders vermeld. Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen Bij het opstellen van de samengevoegde jaarcijfers is de Richtlijn 650 voor Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen gevolgd. Grondslagen voor valutaomrekening Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. In de winst- en verliesrekening zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro s tegen de op het moment van de transacties geldende koers. Grondslagen voor waardering Materiële vaste activa Gebouw De gebouwen worden niet meer vermeld onder materiële vaste activa. Deze worden als recht vermeld in de balans. Inventaris De inventaris wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Effecten De effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Reserves en fondsen Continuïteitsreserve korte termijn Deze reserve dient als buffer ter continuering van de activiteiten voor dekking van risico s op korte termijn. De omvang van deze reserve bedraagt minimaal 1 tot maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Continuïteitsreserve lange termijn Deze reserve dient om zeker te stellen dat Mensen met een Missie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang van deze reserve is gebaseerd op verschillende risico s, waarmee Mensen met een Missie in de komende jaren kan worden geconfronteerd. Tot en met 2015 dient deze reserve een omvang te hebben van minimaal 0,1 tot maximaal 0,5 maal het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor de doelstelling. Voorzieningen De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen. Overige activa en passiva Pagina 12

13 Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor resultaatbepaling De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Erfenissen en legaten worden verantwoord in het jaar van ontvangst of in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Pensioenen De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is, en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting. De voorziening voor additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde als het effect van de tijdswaarde van geld materieel is (waarbij de disconteringsvoet vóór belastingen de actuele marktrente weergeeft). Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen als de groep beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnlijk is dat het tot toekomstige economische voordelen voor de groep leidt en het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening. Rentevergoeding De tegoeden van de stichtingen van de verslagleggende eenheid Mensen met een Missie zijn gemeenschappelijk belegd in liquide middelen, obligaties en aandelen. Het betreft de stichtingen genoemd op pagina 33 en 34. Het bestuur stelt jaarlijks de rentevergoeding vast op basis van de marktrente. Hierbij wordt een minimum van euro per stichting, instelling of fonds gehanteerd. Voor de interne fondsen en reserves wordt geen rentevergoeding berekend. Bezoldiging van bestuursleden De bezoldiging van de huidige en voormalige bestuursleden is nihil. Er zijn geen leningen of voorschotten verstrekt aan bestuursleden. Pagina 13

14 TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 A C T I V A MATERIËLE VASTE ACTIVA Realisatie Begroot Realisatie Inventaris Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december VORDERINGEN Rente Lopende te ontvangen rente obligaties Rente diverse bankrekeningen Totaal Overige vorderingen Debiteuren Te ontvangen nalatenschappen Vooruit betaalde kosten Nog te ontvangen Uitzendingen door derden Diverse vorderingen Totaal Uitzendingen door derden zijn gelden die beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van uitzendingen waarvoor Mensen met een Missie geen inhoudelijke verantwoordelijkheid draagt. TOTAAL VORDERINGEN EFFECTEN Boekwaarde per 1 januari Bij: aankopen Af: niet gerealiseerde koersverschillen Af: gerealiseerde koersverschillen Af: aflossing / verkopen Boekwaarde per 31 december Effecten met beursnotering Effecten zonder beursnotering Boekwaarde per 31 december Pagina 14

15 Realisatie Begroot Realisatie LIQUIDE MIDDELEN Girorekeningen Bankrekeningen Spaarrekeningen Deposito's Kas Totaal Per ultimo 2013 is voor totaal vastgezet op een depositorekening. Pagina 15

16 Realisatie Begroot Realisatie P A S S I V A RESERVES EN FONDSEN RESERVES Continuïteitsreserve korte termijn Saldo per 1 januari Mutatie Saldo per 31 december Deze reserve dient voor dekking van risico s op korte termijn. De omvang van deze reserve bedraagt minimaal 1 tot maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De kosten van de werkorganisatie bedragen voor het jaar 2012 circa Het saldo van de continuïteitsreserve bedraagt ultimo en het saldo van deze reserve bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van minimaal 1 tot maximaal 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie, namelijk op 1,35. Continuïteitsreserve lange termijn Saldo per 1 januari Vrijval van continuïteitsreserve korte termijn Toevoeging/onttrekking bestemming boekjaar Reserve financiering activa Saldo per 31 december Deze reserve dient om zeker te stellen dat Mensen met een Missie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang van deze reserve is gebaseerd op verschillende risico s, waarmee Mensen met een Missie in de komende jaren kan worden geconfronteerd. Tot en met 2015 dient deze reserve een omvang te hebben van minimaal 0,1 tot maximaal 0,5 maal het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor de doelstelling. Het huidige bedrag ligt binnen de afgesproken bandbreedte, namelijk 0,48 maal het bedrag dat beschikbaar is voor de doelstelling. BESTEMMINGSRESERVES Bestemmingsreserve financiering activa Saldo per 1 januari Onttrekking i.v.m. wijziging materiele vaste activa Dotatie i.v.m. investering Overboeking van/naar algemene reserve Stand per 31 december De panden in eigendom zijn afgewaardeerd en nader verantwoord onder niet uit de balans blijkende verplichtingen. Bestemmingsreserve fondsenwerving Saldo per 1 januari Onttrekking Dotatie per 31 december Stand per 31 december Pagina 16

17 Realisatie Begroot Realisatie Bestemmingsreserve 2014 Saldo per 1 januari Dotatie per 31 december Onttrekking Stand per 31 december Er is een bestemmingsreserve gecreëerd t.b.v. extra wervingskosten in de periode Voor de periode van 2014 wordt verwacht dat er extra kosten gemaakt worden voor de werving, met name voor het aanvragen van subsidies. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES TOTAAL RESERVES BESTEMMINGSFONDSEN Bestemmingsfonds SBMP Saldo per 1 januari Giften Erfenissen en legaten Projecten Projecten Schoenmaker Apparaatskostenvergoeding Kamer van Koophandel Stand per 31 december Diverse Stichtingen tot Bevordering van Missionaire Projecten verstrekken geldelijke bijdragen aan projecten in alle delen van de wereld. De financiële middelen worden met name verkregen uit giften en erfenissen en legaten. Bestemmingsfonds Personele Samenwerking Saldo per 1 januari Uitzendingen (PMW) Uitzendingen (overige kosten uitzendingen) Uitzendingen (jongerenprogramma) Mutatie tbv voorziening PSO Stand per 31 december De middelen in dit fonds worden gevormd door gelden die in het verleden zijn ontvangen ten behoeve van uitzendingen. Bestemmingsfonds Solidariteitsfonds Saldo per 1 januari Mailing en giften Erfenissen en legaten Rente Solidariteitsuitzendingen Apparaatskostenvergoeding Stand per 31 december Het Solidariteitsfonds is ondergebracht in een aparte stichting. De stichting Solidariteitsfonds verleent financiële bijstand aan missionarissen van Nederlandse afkomst. Pagina 17

18 Realisatie Begroot Realisatie Bestemmingsfonds Oudedagsfonds Saldo per 1 januari Mailing en giften Erfenissen en legaten Rente Uitkeringen aanvullingen AOW AOW Premie Apparaatskostenvergoeding Zorg voor de oudere missionaris Actiekosten Uitvoeringskosten Campagnes Stand per 31 december Het Oudedagsfonds is ondergebracht in een aparte stichting. De stichting Oudedagsfonds verleent financiële bijstand aan oudere missionarissen, onder andere door een toelage te verstrekken aan missionarissen die geen of een gedeeltelijke AOW ontvangen. Bestemmingsfonds WNM Saldo per 1 januari Collecte en mailing Giften WNM (via incasso's) Giften WNM (via notariële akten) Erfenissen en legaten Bijdrage Cordaid Rente Uitzendingen Personele Samenwerking Kleine Pastorale Voorzieningen (KPV) Aanvulling Vakantietoelage Externe uitkeringen Permanente Missionaire Werkers Jongerenprogramma Mensen met een Missie Bijzondere Ziektekosten Missionarissen (BZM) Actiekosten fondsenwerving WNM Uitvoeringskosten fondsenwerving WNM Activiteitenkosten voorlichting WNM Uitvoeringskosten voorlichting WNM Ambtelijk secretaris WNM Kosten Curatorium Onvoorzien Stand per 31 december Per 1 januari 1997 is de Kerkelijke Instelling WNM opgericht. De fondsenwervende actie Week voor de Nederlandse Missionaris (WNM) wordt in opdracht van het Curatorium WNM uitgevoerd door Mensen met een Missie. Pagina 18

19 Realisatie Begroot Realisatie Bestemmingsfonds De Ginkel Saldo per 1 januari Ontvangsten boekjaar Bestedingen boekjaar Stand per 31 december Het bestemmingsfonds De Ginkel is een fonds op naam, waarvan de middelen zijn bestemd voor de ondersteuning van scholings- en vormingsprogramma's voor (toekomstige) priesters en religieuzen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De middelen worden besteed vanaf Bestemmingsfonds RI's en F&S Saldo per 1 januari Dotatie Bestedingen boekjaar Stand per 31 december Gelden, ontvangen van RI's en F&S, die besteed hadden moeten worden in 2013, maar niet uitgegeven zijn, zijn opgenomen in het bestemmingsfonds RI's en Fondsen & Stichtingen. Bestemmingsfonds Aanvullende sociale voorziening Saldo per 1 januari Uitkeringen Stand per 31 december Het bestemmingsfonds Aanvullende sociale voorziening is bestemd voor incidentele uitkeringen ter vergoeding van de kosten van onvoorziene calamiteiten ten behoeve van het personeel, vast te stellen door een speciaal hiertoe door het bestuur ingestelde commissie. TOTAAL BESTEMMINGSFONDSEN TOTAAL RESERVES EN FONDSEN VOORZIENINGEN Voorziening wachtgeld CLM Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december In 2011 is besloten om een voorziening op te bouwen t.b.v. de uitkering van wachtgeld aan oudmedewerkers van CLM. Dit is in de plaats gekomen van de bestemmingsreserve CLM. TOTAAL VOORZIENINGEN Pagina 19

20 Realisatie Begroot Realisatie LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden op lange termijn Trinidad Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december Trinidad betreft een tegoed van een groep missionarissen uit Trinidad dat bij Mensen met een Missie is gedeponeerd met het oog op toekomstige bestedingen in Trinidad. KORTLOPENDE SCHULDEN Rekeningen-courant AON Totaal Vooruit ontvangen bedragen Vooruit ontvangen bedragen Kerstactie Vooruit ontvangen bedragen Vooruit ontvangen Fonds Toekomst Vooruit ontvangen subsidie MFS / MRF Totaal Overige schulden Crediteuren Vakantiegeld + eindejaarsuitkering Vakantiedagen Accountantskosten Loonheffing en afdracht sociale lasten BTW Bedrijfstak pensioenfonds Zorg en Welzijn Cordaid (te betalen dienstverlening) Transitoria AMA PSO subsidie Transitoria PSO Diversen Totaal TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Per 31 december 2011 zijn er twee panden (voorheen vermeld onder materiele vaste activa), die niet meer vermeld worden op de balans. Het gaat om het pand Hubertushof en Born. Stichting Mensen met een Missie heeft het blote eigendom van beide panden. Het vruchtgebruik ligt nog bij derden. Stichting Mensen met een Missie heeft derhalve nog geen beschikkingsmacht over de panden en is nog niet in staat om de economische voordelen van de geschonken panden te realiseren. Beide panden worden niet gebruikt voor eigen bedrijfsvoering. Per 1 januari 2013 is de WOZ-waarde van het pand Hubertushof vastgesteld op euro en van het appartement Landgraaf op euro. Inzake de huisvesting heeft Mensen met een Missie een huurovereenkomst met Cordaid. Deze verplichting loopt tot eind Pagina 20

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie