jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS"

Transcriptie

1 jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

2 Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de Jaarrekening Toelichting op de Balans 9 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 12 Overige gegevens Toelichting Oikocredit UA Accountantsverklaring 14 Verslag van de beheerder De beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds (ONF) kijkt met gemengde gevoelens terug op het jaar Enerzijds zijn wij verheugd dat de financiële positie van het fonds solide is gebleven, ondanks de voortwoekerende eurocrisis en de naweeën van de kredietcrisis. Ook de intrinsieke waarde van de aandelen Oikocredit International (hierna: Oikocredit UA), de belangrijkste belegging van het fonds, bleef stabiel. Anderzijds is het minder positief dat de groei van het fonds terugviel tot 5,0%, terwijl in 2010 een groei van boven de 10% werd gerealiseerd. Begin 2011 heeft de bewaarder van het fonds, Pettelaar Effectenbewaarbedrijf NV, ons laten weten de activiteiten niet te willen continueren. Tijdens de participantenvergadering van 23 mei 2011 is de beheerder gemachtigd om, binnen bepaalde voorwaarden, een nieuwe bewaarder aan te stellen. Per 1 januari 2012 is de nieuw opgerichte Stichting Bewaarder Oikocredit Nederland Fonds de bewaarder van het ONF. Deze stichting wordt bestuurd door ANT Custody B.V. De kosten van het bestuur zullen worden gedragen door de beheerder. Tevens is per 1 januari 2012 een nieuwe vermogensbeheerder aangesteld voor de obligatieportefeuille van het ONF: ASN Vermogensbeheer. Tot dusver werd de portefeuille beheerd door SNS Securities. ASN Vermogensbeheer is binnen de SNS Groep de enige vermogensbeheerder die vermogensbeheer conform de ASN duurzaamheidscriteria uitvoert. Ook de kosten van de vermogensbeheerder zullen worden gedragen door de beheerder. De koers van de participaties ontwikkelde zich zoals verwacht. Oikocredit UA keerde in juni 2% dividend uit over 2010, het interim-dividend kon op het gebruikelijke verwachte niveau van 3,10 (1,55%) worden gehandhaafd. Resultaten Het fondsvermogen groeide in 2011 met 5,0% tot 76,9 miljoen (2010: +11,0%). De instroom als gevolg van koop van participaties bedroeg 7,9 miljoen en was 22% lager dan in De uitstroom als gevolg van terugkoop van participaties bedroeg 4,3 miljoen en was 47,5% hoger dan in De verschillen ten opzichte van 2010 worden met name veroorzaakt door een bancaire partij die in 2010 voor 1,2 miljoen participaties aankocht om deze in 2011 weer te verkopen. Ook als de invloed van dit distributiekanaal wordt geëlimineerd, is er sprake van een terugvallende groei: van 9,2% in 2010 tot 6,8% in Het ONF sluit 2011 af met een positief resultaat van 1,2 miljoen. Van dit bedrag is 1,1 miljoen uitbetaald als interimdividend. Het resterende onverdeelde resultaat bedraagt (2010: ). Het onverdeelde resultaat versterkt de financiële positie van het fonds en komt tot stand doordat het rendement op de obligaties hoger is dan dat op de aandelen Oikocredit UA. Interne beheersing Het bestuur onderkent een aantal risico s die zich van buitenaf of intern kunnen voordoen. Deze worden periodiek besproken 2

3 en waar nodig wordt actie ondernomen. Bovendien zijn in de gehanteerde procedures waarborgen opgenomen waardoor deze risico s worden gereduceerd. ONF belegt voor maximaal 90 procent in aandelen Oikocredit UA. De belangrijkste risico s van Oikocredit UA zijn het landenrisico, valutarisico en projectenrisico en juridische risico s zoals nader beschreven in het prospectus. De marktwaarde van de beleggingen in obligaties en aandelenfondsen kan fluctueren, samenhangend met de marktrente en de kwaliteit van de debiteuren. Als algemeen risico geldt dat bij het beleggen in aandelen rekening gehouden dient te worden met de gebruikelijke risico s die verbonden zijn aan het beleggen in aandelen, zoals ongunstige ontwikkelingen in economische omstandigheden. Aangezien de beleggingen risicodragend kapitaal betreffen, staat ONF bloot aan economische factoren zoals rentestijging, teruggang van de economie en/of het beursklimaat of een verslechtering van de situatie van de beleggingen in portefeuille, faillissement van beleggingen in portefeuille of verslechtering van de markten waarop de beleggingen in portefeuille actief zijn. Dit betekent dat aandeelhouders hun inleg op een aandeel ten dele of zelfs volledig kunnen verliezen; ongunstige ontwikkelingen in lokale marktomstandigheden; ongunstige ontwikkelingen in de toepasselijke wet- en regelgeving; de nadelige gevolgen van de illiquiditeit van de beleggingen. Aandelen Oikocredit UA worden aan andere beleggers en/of Oikocredit UA verkocht. Dit kan meer tijd vergen. In de regel tracht ONF dit risico te beperken door tijdelijk saldi bij banken aan te houden. De obligaties zijn direct verhandelbaar; hierop bestaat een risico van koersverlies. Als specifieke risico s kunnen genoemd worden: prijsrisico: omvat niet alleen de kans op verliezen maar ook de kans op winsten. Oikocredit UA verhandelt haar aandelen tegen de koers van 200. Dit geldt echter alleen zolang de intrinsieke waarde en het saldo van in- en uitstroom dit toelaten. De obligaties worden verhandeld tegen marktwaarde, die maandelijks wijzigt; liquiditeitsrisico: het risico dat de rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van de financiële instrumenten te voldoen. In het prospectus is voorzien dat bij een grotere inkoop dan verkoop van participaties het ONF tijdelijk dicht kan gaan om tekorten in liquiditeiten te voorkomen. De obligaties zijn direct verhandelbaar; kredietrisico: het risico dat de ene contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichtingen zal voldoen, waardoor de rechtspersoon een financieel verlies te verwerken krijgt. De effecten waarin het Fonds belegt kunnen beperkt liquide en verhandelbaar zijn, waardoor het Fonds slechts met inachtneming van voorwaarden en beperkingen participaties zal inkopen. Het kredietrisico voor de obligaties is gering, omdat de obligaties allemaal een triple A rating hebben. concentratierisico: grote posten kunnen leiden tot concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen, moeten per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden opgeteld. Als grote post wordt aangemerkt elke post die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt. In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt. Voor het fonds betreft dit de beleggingspositie Oikocredit UA. renterisico: over het algemeen kan gesteld worden dat een stijging van de rente een negatieve invloed heeft op de koersontwikkeling van ter beurze genoteerde obligaties; valutarisico: het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen van valutawisselkoersen. De aandelen Oikocredit UA en de obligaties worden in euro s aangehouden. Om de gevolgen van deze risico s te beperken houdt Oikocredit UA een reserve aan. Deze reserve wordt in stand gehouden door een jaarlijkse toevoeging van niet als dividend uitgekeerd resultaat. Mede als gevolg van deze reserve heeft Oikocredit UA sinds haar oprichting in 1975 steeds haar eigen aandelen kunnen inkopen voor de nominale waarde. Het dividend is gedurende vele jaren constant gehouden op 2%, met uitzondering van de jaren 1998 en 1999, in welke jaren het dividend 1% bedroeg. Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). In 2009 is een externe compliance officer aangesteld om de bedrijfsvoering te beoordelen en zo nodig de procedures aan te passen. Wij hebben kennis genomen van zijn bevindingen over het boekjaar 2011 en van de bevindingen van de accountant bij de controle van de jaarrekening over Op grond hiervan hebben we geconstateerd dat de beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering voldoet aan het bepaalde ingevolge artikel 3:17, tweede lid, onderdeel c, en 4:14, eerste lid van de Wft en hebben wij geconcludeerd dat de bedrijfsvoering van ONF in materieel opzicht effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneert. Vooruitzichten Ook voor 2012 verwacht het bestuur een gestage verder gaande groei van het ONF. We gaan in 2012 door op dezelfde voet om de bijzondere positie van Oikocredit UA en het Fonds als beleggingsinstelling onder de aandacht te brengen. De achterban zal gevraagd worden ons ook in 2012 weer volop te blijven ondersteunen. De stichting zal haar beleid ook in 2012 doorzetten. De heer E. Kok is na goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in april 2011 in het bestuur van Stichting Beheer ONF benoemd. Utrecht, april 2012 Het bestuur Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds mr. E.C. Udo, voorzitter drs. M. Glazener, secretaris drs. J. van Eeghen, penningmeester mr. M.P. den Ottolander, bestuurslid ir. E.H. Kok, bestuurslid 3

4 VERGELIJKEND OVERZICHT (* 1.000) Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaargeving en administratie Vermogensmutatie uitgekeerde inkomsten Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden Fondsvermogen einde jaar Participanten, Intrinsieke Waarde en Koers Aantal deelnemers Aantal participaties , , , , ,50 Intrinsieke waarde per participatie 205,77 205,58 205,63 205,48 204,50 volgens het prospectus Koers 203,10 203,10 203,10 203,10 203,10 4

5 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 (vóór winstbestemming) EUR EUR ACTIEF Financiële vaste activa Aandelen (1) Obligaties (2) Vorderingen Lopende rente (3) Rekening-courant Oikocredit Nederland Liquide middelen Spaarrekeningen (4) Rekening-courant banken (5) TOTAAL ACTIEF Eigen Vermogen (6) Uitgegeven participaties Overige reserves Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Rekening-courant Oikocredit Nederland (7) Rekening-courant Stichting Beheer ONF (7) Nog te betalen terugkoop uitgegeven participaties (8) Overige schulden (9) TOTAAL PASSIEF

6 Winst- en verliesrekening over 2011 Resultaat Resultaat Baten Opbrengsten uit beleggingen Dividend (10) Saldo Opgelopen Verwacht Dividend (11) Rente obligaties (12) Rente banken (13) Koersresultaat (14) Som der bedrijfsopbrengsten Lasten Beheerskosten SBONF (15) Som der lasten Resultaat Voorgestelde verdeling resultaat Interimdividend Onverdeeld resultaat

7 Kasstroomoverzicht Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Aankoop aandelen Oikocredit Verkoop aandelen Oikocredit Herbelegd dividend Overboeking Aflossing / verkoop obligaties Aankoop obligaties Meegekochte rente Ontvangen rente Ontvangen dividend Herbelegd dividend Beheerskosten SBONF Aflossing rekening-courant gelieerde organisaties Interimdividend Herbelegd dividend Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgifte participaties Herbelegd dividend Overboeking participaties Inkoop participaties Meegekocht dividend/uitbetaald dividend Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie periode Liquiditeiten Liquide middelen begin periode Mutatie periode Liquide middelen einde periode

8 Toelichting op de jaarrekening 2011 Oprichting van het Fonds Het Fonds is eind 2002 opgericht op initiatief van Oikocredit Nederland (ON). Het voor de beheerder van het fonds, Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds (SBONF), benodigde vermogen werd beschikbaar gesteld door ON. Het Oikocredit Nederland Fonds (ONF) is statutair gevestigd in Utrecht, Herculesplein 207a, 3584 AA Utrecht. Karakter van het Fonds ONF is een fonds voor gemene rekening. Het beheer van de bezittingen geschiedt door de SBONF en de bewaring geschiedt door een bewaarder. In 2011 was Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. de bewaarder van ONF. Deze bewaarder heeft te kennen gegeven de activiteiten voor ONF niet te willen voortzetten, daarom is per 1 januari 2012 de Stichting Bewaarder Oikocredit Nederland Fonds als bewaarder van ONF aangesteld. Deze stichting wordt bestuurd door ANT Custody B.V. De kosten van het bestuur zullen worden gedragen door de beheerder. ONF is een open end beleggingsfonds, zoals in het prospectus aangegeven. ONF is een fonds waarbij conform het prospectus één keer per maand uitgifte en inkoop van participaties plaatsvindt. In bijzondere gevallen kan de beheerder uitgifte en inkoop van participaties beperken. Met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 2.5 en 2.6 van het prospectus zal het ONF te allen tijde bereid zijn tot uitgifte en inkoop van participaties over te gaan, behalve: indien in redelijkheid verwacht kan worden dat de uitgifte van participaties tot gevolg zal hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande participanten onevenredig worden geschaad; of indien belegging van het door uitgifte van participaties te ontvangen bedrag, gelet op marktomstandigheden, onverantwoord of onmogelijk is; of indien de beheerder de berekening van de intrinsieke waarde per participatie heeft opgeschort op gronden zoals gesteld in paragraaf 2.4 Waardebepaling Participaties van het prospectus; of indien Oikocredit UA de inkoop van aandelen Oikocredit UA geheel of gedeeltelijk heeft opgeschort. SBONF heeft op 29 juni 2006 de vergunning van de AFM verkregen. De jaarrekening van de beheerder is in te zien via (Documenten ONF) of op te vragen via Oikocredit Nederland, Postbus 85015, 3508 AA in Utrecht. Conform het beleggingsbeleid uit het prospectus is maximaal 90% van het vermogen belegd in aandelen Oikocredit UA en minimaal 10% in obligaties. Deze worden belegd volgens de criteria van de beheerder aangevuld met de ASN Beleggingscriteria. ONF is een belastingplichtig lichaam voor de vennootschapsbelasting, echter met ingang van 1 januari 2008 heeft de inspecteur een beschikking afgegeven voor ONF als Vrijgestelde Beleggingsinstelling voor de Vennootschapsbelasting. De aandelen transacties worden conform het prospectus afgehandeld tegen een maandelijks wisselende koers (inclusief aangegroeid dividend). Alle overige transacties vinden plaats via de beheerder. Door de beheerder wordt een beheervergoeding in rekening gebracht bij het ONF. Kosten ten laste van de participant De beheerder is conform het prospectus bevoegd om een jaarlijkse beheervergoeding in rekening te brengen bij het ONF. Gestreefd wordt naar een maximum beheervergoeding van 0,45% over het gemiddeld belegd vermogen. Indien blijkt dat bovengenoemde beheervergoeding ontoereikend is en de beheerkosten derhalve meer bedragen dan het saldo van bovengenoemde beheervergoeding, is de beheerder bevoegd deze overschrijding van de beheervergoeding tot een maximum van 1,25% van de gemiddelde waarde van de uitstaande participaties ten laste van het Fonds te brengen. Deze overschrijding betreft slechts die kosten die door de beheerder in redelijkheid zijn gemaakt of gemaakt zullen worden. Bovengenoemde percentages zijn gebaseerd op een schatting van de kosten in relatie tot het verwachte toekomstige vermogen van het ONF. Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht aan de participant. Er worden geen op- en afslagen berekend. Total Expense Ratio Bij beleggingsfondsen geldt de Total Expense Ratio (TER) als indicatie van de kosten van een belegging. De TER is de verhouding tussen het totaal van de kosten en het gemiddeld belegd vermogen. De TER voor ONF is 0,45%. Intrinsieke Waarde Conform het prospectus wordt bij de berekening van de intrinsieke waarde voor de participaties rekening gehouden met het te verwachten dividend dat op de aandelen Oikocredit UA geacht wordt te zijn genoten, verminderd met het saldo van het meegekochte dividend dat door nieuwe beleggers reeds betaald is en het aan beleggers reeds uitbetaalde dividend bij verkoop van participaties. Het saldo hiervan is op de balans opgenomen onder Schulden. Berekening Intrinsieke Waarde Totale Intrinsieke Waarde van het ONF /- mutatie participaties /- opgelopen verwacht Dividend /+ dividend Oikocredit UA Totale Intrinsieke Waarde volgens prospectus Aantal participaties Intrinsieke Waarde van de participaties ONF 205,77 205,58 205,63 8

9 De intrinsieke waarde per Participatie is gelijk aan de intrinsieke waarde van het Fonds gedeeld door het aantal uitstaande Participaties. De intrinsieke waarde van het Fonds is gelijk aan het saldo van de bezittingen vermeerderd met Verwacht Dividend Oikocredit (VDO) minus de schulden. Bij de vaststelling van zowel de bezittingen als de schulden zullen balansposten die betrekking hebben op reeds ontvangen of vooruitbetaald Opgelopen Verwacht Dividend (OVD) buiten beschouwing blijven (prospectus 1 januari 2011). De participaties worden conform het prospectus op de laatste werkdag van de maand uitgegeven nadat de Intrinsieke Waarde bepaald is. Voor de berekening van de Intrinsieke Waarde geldt het aantal op dat moment reeds uitgegeven participaties. Gelieerde partijen Oikocredit UA SBONF is lid van de coöperatieve vereniging Oikocredit UA en heeft één stem in de Annual General Meeting van Oikocredit UA. In 2011 heeft ONF aandelen gekocht van Oikocredit UA, verder hebben er geen transacties plaats gevonden. Oikocredit UA betaalt een fee (plaatsingsfee) voor het voeren van de administratie en de promotie aan SBONF. Deze vergoeding is niet at arm s length vastgesteld. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding voor de netto aanwas (plaatsingsvergoeding), een vergoeding over het aantal beleggers en het netto ingelegd vermogen per begin van het boekjaar, volgens een afgesproken staffelopstelling. Oikocredit Nederland (ON) De administratie en marketing van ONF is uitbesteed aan Oikocredit Nederland. De gerelateerde kosten worden door ON in rekening gebracht bij SBONF. Hiertegenover ontvangt SBONF een beheervergoeding van ONF ter dekking van deze marketing- en administratiekosten en een plaatsingsfee van Oikocredit UA. Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds (SBONF) Door de SBONF wordt maandelijks een beheervergoeding in rekening gebracht bij ONF. Deze vergoeding dekt de kosten van ONF die door SBONF betaald worden. Door SBONF wordt jaarlijks een plaatsingsfee ontvangen van Oikocredit UA. Het betreft een vergoeding voor de netto aanwas en een vergoeding over het aantal beleggers en het netto ingelegd vermogen per begin van het boekjaar. De door SBONF ontvangen plaatsingsfee voor 2011 bedraagt (2010: ). Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. trad in 2011 op als onafhankelijk bewaarder van alle vermogenswaarden die deel uitmaken of gaan uitmaken van ONF. Er hebben geen transacties plaatsgevonden met de bewaarder. Per 1 januari 2012 is de Stichting Bewaarder Oikocredit Nederland Fonds de bewaarder van ONF. Stichting Bewaarder Oikocredit Nederland Fonds Deze stichting is per 1 januari 2012 aangesteld als de nieuwe bewaarder van het ONF. De directie van de stichting wordt gevoerd door ANT Custody B.V. Grote beleggers Er zijn geen participanten die meer dan 25% in het eigen vermogen van het Fonds vertegenwoordigen. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, Wft en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen. Ten opzichte van het voorgaand jaar hebben geen wijzigingen in de grondslagen plaatsgevonden. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Balans De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum; de aandelen Oikocredit UA tegen de verkrijgingsprijs of lagere intrinsieke waarde. De obligaties tegen de beurswaarde. De vorderingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. Winst- en verliesrekening De baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. De hoogte van het dividend wordt bepaald na het moment van vaststelling. Niet gerealiseerde waardemutaties worden als koersverschillen in de Winst- en verliesrekening opgenomen. Toelichting op de balans Actief Financiële Vaste Activa Met de door participanten ingelegde gelden worden door ONF aandelen Oikocredit UA gekocht. Oikocredit UA koopt participaties in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Risico s Als algemeen risico geldt dat bij het beleggen in aandelen rekening gehouden dient te worden met de gebruikelijke risico s die verbonden zijn aan het beleggen in aandelen, zoals ongunstige ontwikkelingen in economische omstandigheden. Aangezien de beleggingen risicodragend kapitaal betreffen, staat ONF bloot aan economische factoren zoals rentestijging, teruggang van de economie en/of het beursklimaat of een verslechtering van de situatie van de beleggingen in portefeuille, faillissement van beleggingen in portefeuille of verslechtering van de markten waarop de beleggingen in portefeuille actief zijn. Dit betekent dat aandeelhouders hun inleg op een aandeel ten dele of zelfs volledig kunnen verliezen; ongunstige ontwikkelingen in lokale marktomstandigheden; ongunstige ontwikkelingen in de toepasselijke wet- en regelgeving; de nadelige gevolgen van de illiquiditeit van de beleggingen. Aandelen Oikocredit UA worden aan andere beleggers en/of Oikocredit UA verkocht. Dit kan meer tijd vergen. In de regel tracht ONF dit risico te beperken door tijdelijk saldi bij banken aan te houden. De obligaties zijn direct verhandelbaar; hierop bestaat een risico van koersverlies. 9

10 Als specifieke risico s kunnen genoemd worden: prijsrisico: omvat niet alleen de kans op verliezen maar ook de kans op winsten. Oikocredit UA verhandelt haar aandelen tegen de koers van 200. Dit geldt echter alleen zolang de intrinsieke waarde en het saldo van in- en uitstroom dit toelaten. De obligaties worden verhandeld tegen marktwaarde, die maandelijks wijzigt; liquiditeitsrisico: het risico dat de rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van de financiële instrumenten te voldoen. In het prospectus is voorzien dat bij een grotere inkoop dan verkoop van participaties het ONF tijdelijk dicht kan gaan om tekorten in liquiditeiten te voorkomen. De obligaties zijn direct verhandelbaar; kredietrisico: het risico dat de ene contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichtingen zal voldoen, waardoor de rechtspersoon een financieel verlies te verwerken krijgt. De effecten waarin het Fonds belegt kunnen beperkt liquide en verhandelbaar zijn, waardoor het Fonds slechts met inachtneming van voorwaarden en beperkingen participaties zal inkopen. Het kredietrisico voor de obligaties is gering, omdat de obligaties allemaal een triple A rating hebben. concentratierisico: grote posten kunnen leiden tot concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen, moeten per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden opgeteld. Als grote post wordt aangemerkt elke post die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt. In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt. Voor het fonds betreft dit de beleggingspositie Oikocredit UA. 1. Aandelen Aankoop Verkoop Aandelen Oikocredit UA De verkrijgingsprijs van de aandelen Oikocredit UA bedraagt 200. De aandelen Oikocredit UA worden uitgegeven en ingekocht tegen maximaal de nominale waarde van de aandelen, zijnde 200. De intrinsieke waarde van de aandelen Oikocredit UA bedraagt per 31 december ,61. Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht door Oikocredit UA. Vorderingen 3. Lopende rente Onder de lopende rente is een vordering van aan opgelopen rente op de obligaties opgenomen (eind 2010: ). Daarnaast is de rentevordering op de internetspaarrekeningen per balansdatum (eind 2010: 4.439). Liquide middelen 4. Spaarrekening Dit betreft het saldo op een internetspaarrekening bij de ASN Bank ( ) en bij de ING Bank ( ). Deze tegoeden zijn per direct opvraagbaar. De rente is variabel, deze wordt periodiek vastgesteld. 2. Obligaties Aankoop Aflossing gerealiseerd koersresultaat ongerealiseerd koersresultaat BNG 27-jan BNG 15-apr BNG 15-feb BNG 13-sep BNG 21-feb BNG 4-jul BNG 16-dec BNG 14-mrt BNG 15-jul BNG 15-jan BNG 30-mrt NL 15-jul NL 15-jul NL 15-jul NWB 12-mrt NWB 4-jun NWB 19-jan Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht aan ONF. De kosten van de vermogensbeheerder worden door SBONF voor haar rekening genomen. 10

11 5. Rekening-courant Banken Dit betreft rekening-courant rekeningen bij de ING Bank. Deze rekeningen maken deel uit van rente- en saldocompensatie. Verder vallen hieronder voor het vermogensbeheer een zakenrekening en een effectenrekening bij SNS Bank. Deze saldi zijn per direct opvraagbaar. De rente op de rekeningcourant is variabel en wordt periodiek vastgesteld. Passief 6. Eigen vermogen Uitgifte Inkoop Resultaat verdeling Resultaat In aantallen Aantal participaties , , , ,5 In euro's Uitgegeven participaties Overige reserves Resultaat Interimdividend Onverdeeld resultaat Saldo van het Fonds Kortlopende schulden 7. Rekening-courant verhoudingen De rekening-courant schuld aan ON ter grootte van (eind 2010: vordering van 175) heeft betrekking op bedragen die door ONF ontvangen zijn ten behoeve van ON en op te betalen terugkopen in verband met duurzame beleggingen. De rekening-courant schuld aan SBONF ter grootte van (2010: ) bestaat uit te betalen beheerkostenvergoeding aan SBONF. 8. Voor balansdatum verwerkte participaties Voor balansdatum hebben participanten te kennen gegeven participaties aan te bieden aan het ONF. In overeenstemming met de administratieve voorwaarden zoals vermeld in het prospectus, worden in te kopen participaties aan het eind van de betreffende maand verwerkt. Naast het onder deze post genoemde bedrag van (2010: ) is er ook nog een bedrag van aan nog te betalen terugkoop uitgegeven participaties waarbij ON de crediteur is. Dit bedrag is begrepen in Rekening-courant Oikocredit Nederland (zie toelichting 7). 9. Overige schulden Dit betreft de Egalisatierekening eigen aandelen. Door de uitgifte en inkoop van participaties is er een bedrag van (eind 2010: ) ontvangen uit hoofde van het Opgelopen Verwacht Dividend (OVD) op uitgifte van participaties en een bedrag van (eind 2010: ) uitbetaald op ingekochte participaties conform het prospectus. Deze bedragen zijn gesaldeerd in de egalisatierekening. Tevens is er onder deze post een debet bedrag van 771 opgenomen. 11

12 Toelichting op de Winst- en verliesrekening BATEN 10. Dividend Het dividend betreft het door Oikocredit UA vastgestelde dividend over het boekjaar Op 1 juni 2011 heeft Oikocredit UA het dividend over het boekjaar 2010 vastgesteld op 2%. Het dividend is eind juni aan de aandeelhouders uitbetaald. Het ontvangen dividend is gestegen door het gestegen aantal aandelen Oikocredit UA. 11. Saldo Opgelopen Verwacht Dividend (OVD) Dit betreft het saldo tussen ontvangen OVD en uitgekeerd OVD (9) in de periode tussen de uitkeringen van interim-dividend voor zover de ontvangen en uitgekeerde bedragen betrekking hadden op de uitkering van interim-dividend in juli Rente obligaties Dit betreft de op obligaties verdiende rente. 13. Rente banken Dit betreft rente en kosten op de spaarrekeningen en de rekeningen-couranten bij de banken. 14. Koersresultaat De obligaties worden tegen marktwaarde op de balans opgenomen. Het verschil tussen de oorspronkelijke aankoopprijs en de verkoopprijs c.q. aflossing vormt het gerealiseerde koersresultaat. Het verschil tussen de aankoopprijs en de marktwaarde vormt het niet-gerealiseerde koersresultaat. Bij verkoop c.q. aflossing leidt het gerealiseerde koersresultaat tot een correctie op het nietgerealiseerde koersresultaat in dit jaar c.q. voorgaande jaren. De accountant, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. verricht de accountantscontrole van de jaarrekening SBONF en ONF en geeft de accountantsverklaring bij het prospectus af. De accountantskosten voor SBONF en ONF bedragen (2010: 6.247). De toename van de accountantskosten wordt veroorzaakt doordat PWC voor het jaar 2011 de controle tarieven heeft verhoogd en in 2011 zijn voor een bedrag van extra accountantskosten gemaakt als gevolg van werkzaamheden met betrekking tot de implementatie van de nieuwe bewaarder per 1 januari Toezichthouder De AFM houdt toezicht op het ONF. De kosten voor 2011 bedragen (2010: ). Compliance De kosten voor compliance bedragen in (2010: 9.639). In 2011 zijn extra compliance kosten gemaakt als gevolg van werkzaamheden met betrekking tot de implementatie van een nieuwe bewaarder per 1 januari Distributiekosten In 2011 bedroegen de distributiekosten ING 0,- (2010: 1.084). Vermogensbeheer Het vermogensbeheer van de obligatieportefeuille is uitbesteed aan SNS vermogensbeheer op basis van de beleggingscriteria volgens het prospectus met aanvullende ASN beleggingscriteria op het gebied van sociaalethische en duurzaamheidvoorwaarden. De kosten voor 2011 bedragen (2010: ). Per 1 januari 2012 is het vermogensbeheer overgenomen door ASN vermogensbeheer. Portfolio Turnover Ratio De Portfolio Turnover Ratio (PTR) laat het volgende beeld zien: LASTEN 15. Beheerkosten SBONF is belast met het beheer over het Fonds. De vergoeding voor het beheer wordt conform het prospectus maandelijks berekend op 0,45% van het aantal uitstaande participaties maal de nominale waarde van de participaties (basiscomponent) en als last in de Winst- en verliesrekening verwerkt voor die betreffende maand, op jaarbasis 0,45%. Uit de vergoeding dienen alle kosten van SBONF voor de beheerder, de bewaarder, de accountant, de toezichthouder, de vermogensbeheerder en de distributeurs te worden voldaan. Ook de kosten voor marketing en administratie, waarvan de dienstverlening is uitbesteed aan Oikocredit Nederland, worden gedekt door deze vergoeding. De beheerkosten zijn gestegen ten opzichte van 2010 als gevolg van de stijging van het aantal participaties. SBONF heeft de volgende kosten verantwoord voor de hieronder genoemde partijen. Dit betreft de kosten van externe dienstverleners en toezichthouders ten behoeve van het ONF. Bewaarder De bewaarder, Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V., heeft geen kosten in rekening gebracht bij SBONF. Volgend jaar zullen er wel kosten in rekening gebracht worden door de nieuwe bewaarder T1: totaalbedrag effectentransacties (aankopen en verkopen) T2: totaalbedrag transacties deelnemingsrechten X: gemiddelde intrinsieke waarde Portfolio Turnover Ratio -4,85% -5,70% De omloopfactor, ofwel de Portfolio Turnover Ratio geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(T1-T2) / x] * 100. T1: het totaalbedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen van de beleggingsinstelling gedurende het jaar. T2: het totaalbedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling gedurende het jaar. X: de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Dit is de som van de intrinsieke waarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Hierbij 12

13 wordt de som van de intrinsieke waarden gebaseerd op de cijfers per 31 december van het voorgaande boekjaar, 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van het onderhavige boekjaar of vergelijkbare data bij een afwijkend boekjaar. Het aantal waarnemingen is altijd 5. De waarnemingen worden als gewogen gemiddelde beschouwd, waarbij de bedoelde tijdstippen worden gewogen in de verhoudingen 0,5:1:1:1:0,5. Bestuurdersbelangen c.q. bezoldiging bestuurders Het bestuur van SBONF bestaat uit vrijwilligers. Er vinden geen betalingen plaats anders dan vergoeding van gemaakte kosten aan de bestuurders van SBONF. In 2011 en 2010 zijn er geen onkostenvergoedingen uitbetaald aan de bestuurders. De bestuurders van SBONF hebben 272 participaties in het ONF (2010: 2 participaties). ONF heeft in 2011 geen personeelsleden in dienst gehad (eind 2010: 0 personeelsleden). Overige gegevens Verwerking resultaat Het onverdeelde resultaat over 2011 bedraagt Het bestuur heeft een interim-dividend vastgesteld van 1,55% op dividenddatum 1 juli Het interim- dividend bedraagt en is uitbetaald in contanten of is herbelegd in de maand juli Op het dividend wordt geen dividendbelasting ingehouden conform de regels voor Vrijgestelde Beleggingsinstellingen (VBI). Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na 31 december 2011 geen gebeurtenissen voorgedaan die van belang zijn voor jaarcijfers Toelichting Oikocredit UA Conform de goedkeuring van de AFM belegt het ONF voor maximaal 90% in aandelen Oikocredit UA. Oikocredit UA is in 1975 opgericht op initiatief van de Wereldraad van Kerken om arme mensen in ontwikkelingslanden te helpen door aan kerken en kerkgerelateerde organisaties een alternatieve investeringsmogelijkheid te bieden. Oikocredit UA is gevestigd in Nederland (Amersfoort). SBONF is de beheerder van ONF en één van de meer dan 600 leden van de coöperatie Oikocredit UA. Er zijn geen afspraken omtrent kostentoedeling gemaakt tussen Oikocredit UA en ONF. Oikocredit UA betaalt aan SBONF een plaatsingsfee van 0,3% over de nettokapitaalinstroom van ONF. Daarnaast ontvangt SBONF een bestandsfee over het aantal beleggers in ONF en het belegd vermogen per 1 januari van het kalenderjaar. Oikocredit UA heeft een door de AFM goedgekeurd prospectus. De jaarrekening en het halfjaarverslag van Oikocredit UA zijn via het ONF, postbus 85015, 3508 AA Utrecht op te vragen of te downloaden van de website Teneinde het inzicht in het belangrijkste actief van ONF te verbeteren volgt onderstaand enige kwantitatieve informatie van Oikocredit UA Aandelen Oikocredit UA bij ONF (waarde) Aandelenkapitaal Oikocredit UA (waarde) Percentage belang 13,26% 13,62% Intrinsieke waarde aandeel 222,61 222,51 Oikocredit UA Beleggingsportefeuille Oikocredit UA (*) (*) Hieronder een verloopoverzicht van de beleggingsportefeuille Oikocredit UA: Balans Reclassificatie 4F-Euro en 4F USD Funds Investeringen Desinvesteringen Herwaardering Koersverschil Balans Het 4F Fund is een van de eerste en grootste duurzame obligatiefondsen in Europa en is in 1998 opgestart door Oikocredit UA. Het 4F Fund is een ethische obligatieportefeuille gericht op ondersteuning van sociale ontwikkeling. Sinds 2003 draagt het fonds het Ethibel EXCELLENCE label. Sinds het begin was IMS beleggingsadviseur en begin 2011 werd het 4F Fund in beheer gegeven aan IMS. Maandelijks worden alle portefeuillebewegingen en posities door Forum ETHIBEL nagetrokken en IMS stelt hiervoor alle nodige en opgevraagde informatie ter beschikking. Het beleggingsresultaat 2011 bedroeg Verkorte Balans en Winst- en verliesrekening Oikocredit UA Balans * euro * euro Actief Beleggingen Overige Vorderingen Liquide Middelen Passief Eigen Vermogen Voorzieningen 0 0 Langlopende schulden Kortlopende schulden Winst- en Verliesrekening Opbrengsten Kosten Voorziening verliezen op verstrekte financiering Belastingen 0 0 Resultaat deelnemingen Netto resultaat

14 14

15 15

16 Oikocredit, een van de grootste particuliere financiers van de microkredietsector ter wereld, werkt al vanaf 1975 aan armoedebestrijding door leningen ter beschikking te stellen aan ondernemende mensen. Oikocredit is ervan overtuigd dat arme mensen in ontwikkelingslanden zelf in staat zijn een beter bestaan op te bouwen. Dankzij microfinanciering kunnen ze voor hun eigen inkomen zorgen. Coverfoto: Dit is Don Domingo. Hij is eigenaar van een kleine koffieplantage en al vele jaren lid van een koffiecoöperatie in Chajul, Guatemala. Dit is een van de bijna driehonderd coöperaties waarin Oikocredit investeert. Voor de coöperatie er was, werkte ik als landarbeider in de oogsttijd. We liepen tien dagen op blote voeten naar de plantage en werden slecht betaald. Nu verkopen we onze eigen koffie en kunnen mijn kinderen studeren. Foto: Tom Barber. Oikocredit is een coöperatieve financiële instelling die onder eerlijke voorwaarden leningen of investeringskapitaal verstrekt aan microfinancieringsinstellingen, (fair trade-) coöperaties en midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. Het kapitaal daarvoor trekt Oikocredit wereldwijd aan door de uitgifte van aandelen. Nederlandse particulieren, organisaties, bedrijven en overheden kunnen investeren in het Oikocredit Nederland Fonds (ONF), een erkend sociaalethisch beleggingsfonds. De Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het prospectus en de financiële bijsluiter zijn te downloaden van of op te vragen bij Oikocredit Nederland. Oikocredit Nederland, een vereniging met ongeveer leden en ruim 160 vrijwilligers, geeft bekendheid aan Oikocredit en verzorgt de administratie van het ONF. Oikocredit Nederland Fonds Postbus AA Utrecht T: Bezoekadres: Herculesplein 207 A (Galgenwaard Noord) 3584 AA Utrecht E: I: Bankrekening: K.v.K. nr

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS. Verslag van de beheerder 2. Balans per 31 december

Jaarrekening 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS. Verslag van de beheerder 2. Balans per 31 december Jaarrekening 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Verslag van de beheerder 2 Balans per 31 december 2011 4 Winst en verliesrekening over het jaar 2011 5 Toelichting op de Jaarrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS

Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2010 4 Staat van baten en lasten over 2010 5 Toelichting op de Jaarrekening 2010 6 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

ondernemen in ontwikkeling Jaarrekening Oikocredit Nederland Fonds

ondernemen in ontwikkeling Jaarrekening Oikocredit Nederland Fonds ondernemen in ontwikkeling Jaarrekening Oikocredit Nederland Fonds 2007 Jaarrekening 2007 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2007 4 Balans per 31 december 2007

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Oikocredit Nederland Fonds

Jaarrekening 2009 Oikocredit Nederland Fonds Jaarrekening 2009 Oikocredit Nederland Fonds 4551 OCN Jaarrekening 2009 v03.indd 1 22-04-2010 15:33:07 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2009 6 Balans per 31 december 2009 6 Winst- en

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Oikocredit Nederland Fonds

Jaarrekening 2013 Oikocredit Nederland Fonds Jaarrekening 2013 Oikocredit Nederland Fonds 2 Ondernemen zit Aby Ndao uit Senegal in het bloed. Met steun van Oikocredit bouwde ze een bedrijfje in babyvoeding. xxx 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Verslag van

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Oikocredit Nederland Fonds

Jaarrekening 2014 Oikocredit Nederland Fonds Jaarrekening 2014 Oikocredit Nederland Fonds 2 Alimova uit Tadzjikistan vond werk dankzij microkrediet. 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Verslag van de beheerder 4 2. Meerjarenoverzicht 2010-2014 7 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting beheer Oikocredit Nederland Fonds

Jaarrekening 2013 Stichting beheer Oikocredit Nederland Fonds Jaarrekening 2013 Stichting beheer Oikocredit Nederland Fonds Jaarverslag 2013 Stichting beheer Oikocredit Nederland Fonds 2 Celoso Jallasa Choque uit Bolivia kan zijn land nu bewerken met een tractor,

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds

Jaarrekening 2014 Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds Jaarrekening 2014 Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds 2 Rosa en Mauricio Brioso de Mijano uit El Salvador hebben hun eigen cacaoplantage dankzij microkrediet. 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Verslag

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Oikocredit Nederland Fonds

Jaarrekening 2015 Oikocredit Nederland Fonds Jaarrekening 2015 Oikocredit Nederland Fonds 2 Muong Sen en haar familie zijn rijstboeren. Met een lening via Oikocredit heeft ze kunnen investeren in zaden en mest. Ze voelt zich zekerder over de toekomst

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2014

Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.....6 Toelichting op het

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2013

Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 oktober 2012 tot en met 30 juni 2013...6 Toelichting op het

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie