Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G

2

3 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

4 DIRECTIE Hapstein BV Drs F.W.H. van Beuningen Mr A.C. Kruize-Schuitemaker RAAD VAN COMMISSARISSEN Ir. J. Reneman (voorzitter, tot 9 juni 2011) Drs J.M.M. van der Ven (voorzitter, vanaf 9 juni 2011) Drs L.A. Ruys Mr A.A. Schulting KANTOOR, SECRETARIAAT EN ADMINISTRATIE Teslin Corporate Services BV Woudenbergseweg ME Maarsbergen Telefoon Fax Website 2 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

5 Inhoud I. KERNGEGEVENS 5 II. DIRECTIEVERSLAG 7-11 III. ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 13 IV. JAARREKENING 1. BALANS PER 31 DECEMBER WINST- EN VERLIESREKENING OVER KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 EN DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER V. OVERIGE GEGEVENS 1. STATUTAIRE BEPALING INZAKE DE WINSTBESTEMMING VOORSTEL WINSTBESTEMMING GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM CONTROLEVERKLARING VI. BIJLAGEN 1. OVERZICHT ONROEREND GOED PER 31 DECEMBER OVERZICHT EFFECTEN PER 31 DECEMBER INKOMSTEN EN UITGAVEN UIT ONROERENDE ZAKEN OVER BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

6 Eigendommen RPC 4 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

7 I. Kerngegevens (alle bedragen zijn in, behalve aantallen ha) Eigen vermogen per aandeel 602,23 578,41 545,48 524,70 476,01 Aantal uitstaande aandelen Voorstel regulier dividend per aandeel 13,80 11,60 8,68 11,96 9,66 Eénmalig extra dividend per aandeel 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Aantal ha in eigendom BALANS (X 1.000) Onroerende zaken Zeegroen BV Landgoed Nederrijk BV aanbetaling Effecten Vorderingen Liquide middelen Totaal activa ====== ====== ====== ====== ====== Eigen vermogen Voorzieningen Schulden Totaal passiva ====== ====== ====== ====== ====== WINST- EN VERLIESREKENING (X 1.000) Inkomsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen (991) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (302) Overige baten (5) Totale baten Lasten (750) (729) (737) (833) (787) Resultaat ====== ====== ====== ====== ====== 5 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

8 6 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

9 II. Directieverslag ALGEMEEN Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV ( RPC ) is opgericht in 1916 en heeft als doelstelling het beleggen van vermogen, nagenoeg uitsluitend in effecten, onroerende goederen en hypothecaire schuldvorderingen, onder meer afkomstig uit de nalatenschap van de heer Anthony van Hoboken, Ambachtsheer van Rhoon, Pendrecht en Cortgene, alsmede het verrichten van alle handelingen die ter bereiking van dit doel nodig zijn. De jaarrekening 2010 is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 juni 2011 goedgekeurd. De intrinsieke waarde van het aandeel RPC steeg in het boekjaar van 578,41 per 1 januari tot 602,23 per 31 december 2011, een toename van 4,1%. In juni 2011 keerde RPC over 2010 een dividend uit van 11,60 per aandeel. Het totale rendement komt daarmee op 6,1% (2010: 7,6%). ONROERENDE ZAKEN Per 31 december 2011 heeft RPC ha in eigendom (2010: ha). De grond is voornamelijk gelegen in het zuidwestelijke deel van Nederland. In vergelijking met 2010 is de agrarische grondmarkt in 2011 op een prijshoudend en stabiel hoog niveau gebleven met voldoende vraag naar goede kavels landbouwgrond met name in het zuidwesten van Nederland. Over heel Nederland bezien zijn er in 2011 minder transacties geweest en is er minder oppervlakte landbouwgrond verhandeld dan in Dit heeft overigens niet geleid tot dalende prijzen. De markt voor verpacht onroerend goed is in de afgelopen jaren gewijzigd. Met het van kracht worden van het pachtrecht op 1 september 2007 heeft de pachter niet meer het exclusieve voorkeursrecht tot koop van de gepachte gronden wanneer de verpachter tot verkoop over wil gaan. De verpachter kan het verpachte object, onder voorwaarden, in verpachte staat overdragen aan een andere belegger die gehouden is om de bestaande pachtovereenkomst te respecteren en te continueren. Door deze wijziging is er een markt ontstaan voor verpacht onroerend goed, waar ook andere dan agrarische beleggers toetreden. Per 1 juli 2011 heeft de overheid de pachtprijzen gewijzigd. Afhankelijk van de regio zijn de pachtprijzen verhoogd dan wel verlaagd. RPC heeft voor het merendeel te maken met pachters waarmee een langdurige relatie bestaat. RPC streeft naar een open verhouding met haar (erf)pachters. Om het jaar, de laatste keer was in 2010, wordt voor de pachters een pachtersdag georganiseerd in aanwezigheid van de directie en rentmeester. AAN- EN VERKOPEN In de zomer van 2011 is de locatie Slotvalkensteinsedijk 60 te Poortugaal, groot ha verkocht. Het perceel is begin 2009 pachtvrij gekomen en stond sindsdien te koop. De saneringskosten van de op dit perceel aanwezige bodemverontreiniging waren begroot op en zijn verdisconteerd in de verkoopprijs van Per 31 december 2010 bedroeg de waardering van dit perceel en ultimo In augustus 2011 is het bloot eigendom van ha in de Noord-Oost polder verkocht aan de voormalige erfpachters van de percelen. Zij hebben gebruik gemaakt van hun voorkeursrecht om na afloop van de erfpachtovereenkomst het eigendom te verwerven. De verkoopprijs bedroeg Deze gronden zijn door RPC in 1999 gekocht voor BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

10 In het kader van de afwikkeling van een erfpachtovereenkomst van een perceel in Kortgene aan de rand van de Willem Adriaanpolder, is door RPC een vergoeding van betaald aan de erfpachter voor de opstallen. De erfpachtovereenkomst is geëindigd op 31 december 2007, maar de voormalig erfpachter kan de op het perceel gevestigde manege voorlopig tegen vergoeding blijven gebruiken. RPC behoudt het eigendom van het perceel groot ha. In juli 2011 heeft RPC de bloot eigendom van ha landbouwgrond in Berkhout (Noord-Holland) gekocht en in erfpacht uitgegeven aan de verkoper. De erfpachtperiode bedraagt 30 jaar. De aanvangscanon bedraagt 2% van de aankoopprijs en wordt tweejaarlijks geïndexeerd. Het aankoopbedrag bedroeg RPC heeft in 2007 de gronden Breede Weel verkocht aan Terra Beheer. In de toenmalige verkoopakte zijn meerwaardeclausules opgenomen in het geval van landgoedontwikkeling ten gunste van RPC. Omdat er weinig belangstelling is voor landgoederen in Steenbergen is besloten om weer aardappels te telen en heeft in december 2011 de juridische overdracht van deze gronden plaatsgevonden aan twee nieuwe kopers. De meerwaardeclausules schuiven door naar de nieuwe kopers, maar de kans dat de daarmee samenhangende nabetalingen ook daadwerkelijk ten gunste van RPC komen, wordt laag ingeschat. VERKOOP BLOOT EIGENDOM VEERSE MEER RPC is eigenaar van 8.59 ha grond in Bungalowpark Veerse Meer in Kortgene. Deze grond is opgedeeld in 123 kavels en in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven aan 123 erfpachters die voor eigen rekening huizen hebben gebouwd. In opdracht van de directie zijn begin 2011 de mogelijkheden onderzocht om de ondergrond van het bungalowpark aan de eigenaren te verkopen. Een en ander werd ingegeven door het feit dat er geen verdere waardestijging van deze grond meer valt te verwachten en het in eeuwigdurende erfpacht uitgeven van grond aan particuliere (bungalow)eigenaren niet behoort tot de core business van RPC. Daarnaast zou verkoop van deze grond kapitaal kunnen vrijmaken voor nieuwe aankopen door RPC. Eind augustus 2011 zijn de eigenaren aangeschreven waarbij hen een aanbod, geldend tot 31 december 2011, is gedaan om de ondergrond van de bungalow en de bijbehorende tuin te kopen voor 100 per m². 33 erfpachters die een gezamenlijke oppervlakte van m² vertegenwoordigen, zijn inmiddels ingegaan op het aanbod. De juridische levering van m² heeft daadwerkelijk voor het jaareinde van 2011 plaatsgevonden. Het restant, m², is in februari 2012 geleverd. In totaal is door RPC ontvangen voor de verkoop van deze percelen. Het aanbod is onder dezelfde voorwaarden verlengd tot 30 april De niet-verkochte (onder)grond is voorzichtig gewaardeerd tegen 36 per m². WAARDERING Vanaf 2007 wordt de onroerend goed portefeuille van RPC ieder jaar gewaardeerd. Het uitgangspunt bij de balanswaardering is de taxatie op basis van de voorzichtige marktwaarde, waarbij gewerkt wordt met zogenaamde regiowaarden. Deze regiowaarden zijn gebaseerd op daadwerkelijk tot stand gekomen transacties en marktkennis. Ook prijsgegevens gepubliceerd door de Dienst Landelijk Gebied worden bij de waardering betrokken. Objecten die op korte termijn vrijkomen van reguliere pacht, objecten waarvan de erfpacht binnen 15 jaar eindigt en objecten die aan de landbouw worden onttrokken, worden individueel gewaardeerd. EFFECTENPORTEFEUILLE Het beheer van de effectenportefeuille is ondergebracht bij SNS Securities. Deze vermogensbeheerder handelt binnen door RPC in haar beleggingsbeleid gestelde kaders. Het beleid van RPC is te beleggen in kwaliteitsaandelen van aan Euronext Amsterdam en/of Brussel genoteerde bedrijven, die een zeker dividendrendement genereren. Mede vanwege de liquiditeit wordt vooral belegd in de grotere bedrijven, de zogenaamde Large- en Mid Caps. De RPC portefeuille is defensief ingericht. In de vergaderingen met de raad van commissarissen wordt het beleid en de ontwikkeling van de effectenportefeuille besproken. 8 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

11 De totale waarde van de beursgenoteerde aandelen bedraagt per jaareinde Rekening houdend met de onttrekkingen en stortingen die gedurende het boekjaar hebben plaatsgevonden en de ten laste van de effectenrekening betaalde kosten daalde de portefeuille met 17,60%. De AEX-herbeleggingsindex daalde in 2011 met 8,80%. De AMX-herbeleggingsindex daalde met 24,55%. RESULTAAT EN VERMOGEN Over 2011 behaalde RPC een positief resultaat van (2010: ). Dit resultaat bestaat voornamelijk uit de niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de onroerende zaken (2011: , 2010: ). Het eigen vermogen steeg van per 1 januari tot per einde boekjaar. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 578,41 per 1 januari tot 602,23 per 31 december De inkomsten uit onroerende zaken zijn in 2011 vooral gestegen door verhoging van de pachtprijzen en door de ontvangen pachtafstandsvergoeding van (2011: , 2010: ). In 2011 is door de toename van de intrinsieke waarde per aandeel ten laste van de winst- en verliesrekening toegevoegd aan de voorziening SAR. Op bladzijden 25 en 28 van dit jaarverslag wordt hierop een nadere toelichting gegeven. OVERIGE ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN WILLEM ADRIAANPOLDER RPC is eigenaar van de Willem Adriaanpolder ( WA polder ) in Kortgene. De polder is circa 168 ha groot. De provincie heeft een aantal jaar geleden een streekplan ontwikkeld voor de herinrichting van het gebied rondom het Veerse Meer waarin de nadruk werd gelegd op natuur- en recreatiemogelijkheden. De gronden in de WA polder zijn grotendeels uitgegeven in kortdurende pacht. De polder heeft in de Structuurvisie Noord- Beveland 2008 de aanduiding watergerelateerd woonmilieu gekregen. De meest relevante programmaonderdelen daarin zijn: opvang van de lokale behoefte van het dorp Kortgene aan woningen, zorg en voorzieningen, de zogenoemde Stadspolder; daarnaast het verbreden van het recreatieve aanbod van de jachthaven Delta Marina en het creëren van een landhuizenzone in combinatie met landschapsontwikkeling in het oostelijk deel van de WA polder. Er is in de loop van de jaren meermalen overleg gevoerd met de gemeente Noord-Beveland en de provincie over de WA polder. De provincie wil hier geen permanente bewoning toestaan. Vooralsnog dienen Gemeente en Provincie het eens te worden over een stedenbouwkundige visie op het gebied. Gezien de marktomstandigheden worden er geen ontwikkelingen op korte termijn verwacht. ARNHEM Boerderij Valkenhuizen te Arnhem, bestaande uit gebouwen en grond groot ha, is op 1 mei 2010 pachtvrij gekomen. De boerderij staat nog steeds te koop. Zeegroen BV heeft in opdracht van RPC de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van dit perceel laten onderzoeken. De gemeente Arnhem is betrokken bij de gesprekken over een mogelijke bestemming van deze boerderij als zorginstelling. De directie voert verkennende gesprekken met potentiële marktpartijen die aan deze bestemming invulling zouden kunnen geven. PORTLANDPOLDER / LANDSCHAPSPARK BUYTENLAND In het kader van de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte heeft de overheid de Portlandpolder aangewezen als natuurcompensatiegebied. In de Planologische Kern Beslissing ( PKB ) is opgenomen dat er op IJsselmonde, ten zuiden van Rotterdam, circa 650 ha recreatie en natuur moet komen. RPC heeft in dit gebied 75 ha in bezit. In de plannen van de gemeente Albrandswaard, de zogenaamde Albrandwaardse variant, spelen landbouw, woningbouw en recreatie een grote rol met mogelijk een hogere grondprijs als gevolg voor deze polder. Deze plannen stroken niet met die van de provincie, die tot nu toe heeft vastgehouden aan de PKB. De provincie stelt zich op het standpunt dat voor het realiseren en waarborgen van het door haar gepresenteerde plan, zij eigenaar dient te worden van de gronden. 9 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

12 Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verwijst naar de afspraken die bij het Project Mainport Rotterdam zijn gemaakt en vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing. Wel wordt benadrukt dat er gestreefd wordt naar het creëren van maximaal draagvlak onder de agrarische ondernemers in de transformatie van de Albrandwaardse polders naar de beoogde natuur- en recreatiebestemmingen. Er is gesproken met het Nationaal Groenfonds over mogelijke compensatiegronden in de Ambachtsheerlijkheid Comstrijen die aangekocht zijn door Bureau Beheer Landbouwgronden. De Dienst Landelijk Gebied is gevraagd inzicht te geven welke gronden voor ruiling in aanmerking komen. LANDGOED NEDERRIJK RPC heeft in 2008 Landgoed Nederrijk aangekocht met een uitgestelde levering in Het landgoed heeft een oppervlakte van 200 ha. Zeegroen BV heeft opdracht gegeven aan Bureau LBP/Sight om een landgoedvisie voor het landgoed op te stellen met ondermeer als doel de mogelijkheden voor het beheer van het landgoed te verbeteren. Na afloop van de aandeelhoudersvergadering op 9 juni 2011 is met aandeelhouders een bezoek gebracht aan het landgoed. Tijdens dit bezoek is de landgoedvisie en het stappenplan dat ten behoeve van bestuurlijke partijen en maatschappelijke spelers is opgesteld, gepresenteerd. In 2011 is verder gewerkt aan de financiële analyse ter beoordeling van de haalbaarheid. Het landgoed ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) waardoor het subsidiestelsel voor de openstelling vooralsnog verzekerd lijkt. Het lange termijn doel is inkomsten te genereren die een langdurig rendement opleveren. VERHANDELBAARHEID Na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in juni 2011 heeft een transactie in aandelen RPC plaatsgevonden. Er werden 100 aandelen verhandeld, waarbij de transactiekoers tussen 605 en 616 lag, hetgeen boven de laatst gepubliceerde intrinsieke waarde ligt. De vraag oversteeg wederom ruimschoots het aanbod. ONDERHANDSE MARKT In het najaar van 2011 is de procedure onderhandse markt aandelen RPC met de raad van commissarissen geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat er slechts sporadisch aandelen ter verkoop worden aangeboden en dat er op grond daarvan nauwelijks sprake is van een doorlopende markt. Daarom is besloten met ingang van 1 januari 2012 tweemaal per jaar vraag naar- en aanbod van aandelen RPC bij elkaar te brengen, te weten na de algemene vergadering van aandeelhouders in juni en in het najaar ten tijde van het tussentijds bericht. Teslin Corporate Services BV is met de uitvoering van de onderhandse markt belast en heeft de handleiding Onderhandse markt aandelen RPC aangepast. Alle aandeelhouders hebben de nieuwe handleiding toegezonden gekregen. De handleiding is tevens te raadplegen op het besloten gedeelte van de website van RPC. RISICO S In de jaarrekening is een risicoparagraaf opgenomen. Bekend mag zijn dat beleggen in onroerende zaken en effecten risico s met zich meebrengt. De risico s die beschreven staan op bladzijde 21 hangen deels samen met de activiteiten van de vennootschap. Hoewel een groot aantal risico s beschreven is, hebben wij niet de illusie volledig te zijn. De financiële crisis heeft aangetoond dat juist het onverwachte, en niet als risico onderkende, grote gevolgen kan hebben. VOORSTEL WINSTBESTEMMING RPC realiseerde over 2011 een winst van De directie stelt voor, met goedkeuring van de raad van commissarissen, een dividend van 13,80 per aandeel (2010: 11,60 per aandeel) uit te keren hetgeen, gebaseerd op het per balansdatum aantal uitstaande aandelen, in totaal neerkomt op een uitkering van ruim 1,3 miljoen. Als ingestemd wordt met het dividendvoorstel zal worden toegevoegd aan de reserves. 10 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

13 Daarnaast zal, gelet op de gang van zaken bij de vennootschap, ten laste van de overige reserves, éénmalig een extra dividend worden uitgekeerd van 4,45 per aandeel. Het totale dividend per aandeel komt daarmee uit op 18,25. De uiteindelijke beslissing over de winstbestemming ligt bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. VERWACHTINGEN 2012 De toestand in de financiële wereld blijft onzeker en de verwachting is dat de inflatie zal stijgen. Het beursklimaat blijft volatiel en de rentevergoedingen zijn laag. De vraag naar kwalitatief hoogwaardig voedsel stijgt uit landen zoals China en India. De schaalvergroting in de landbouw zal zich voortzetten. Boeren willen meegaan in deze trend en zijn op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden, maar worden geconfronteerd met een terughoudende opstelling van de banken in het verstrekken van financieringen. Grond in pacht of erfpacht nemen kan dan een goed alternatief zijn. Daarnaast zijn beleggers op zoek naar zekerheid en een rustig, maar zeker rendement. Wij zien dan ook dat een toenemend aantal beleggers geïnteresseerd is om te beleggen in landbouwgrond. De vraag naar landelijk, agrarisch onroerend goed zal daardoor blijven toenemen en de prijzen zullen licht stijgen. RPC heeft een goede relatie met boeren en beleggers en wil actief kunnen inspelen op de nieuwe uitdagingen op de agrarische grondmarkt. De trend van schaalvergroting maakt het voor RPC wenselijk om te groeien en het areaal uit te breiden ook buiten de regio s waar zij van oudsher actief is. Om de kansen hiertoe in het lopende jaar te kunnen benutten, is een uitbreiding van het beschikbare kapitaal nodig. Met instemming van de raad van commissarissen onderzoekt de directie de voorwaarden waaronder een emissie onder de huidige groep van aandeelhouders, maar ook daarbuiten, kan plaatsvinden. Een voorstel daartoe zal in de aandeelhoudersvergadering van 2012 aan de orde komen. Maarsbergen, 10 april 2012 De directie Hapstein BV Drs F.W.H. van Beuningen Mr A.C. Kruize-Schuitemaker 11 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

14 12 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

15 III. Advies van de raad van commissarissen De raad heeft in het boekjaar vijfmaal met de directie vergaderd. Daarnaast was er regelmatig onderling beraad. In de vergaderingen is onder andere gesproken over de uitvoering van het beleid, de algemene gang van zaken van de vennootschap en de mogelijkheden tot koop dan wel verkoop van gronden. De verkoop van de ondergrond aan de erfpachters van Bungalowpark Veerse Meer is in meerdere vergaderingen besproken. Voorts zijn de overige ontwikkelingen die spelen bij de in bezit zijnde gronden aan de orde geweest. In 2011 hebben de zich wijzigende marktomstandigheden de noodzaak zichtbaar gemaakt de marktbenadering en het aankoopbeleid van Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV (RPC) opnieuw te beoordelen. De procedure onderhandse markt aandelen RPC is opnieuw geëvalueerd. Er is geconstateerd dat er nauwelijks sprake is van een continue markt en de procedure is derhalve aangepast. Met ingang van 1 januari 2012 wordt aandeelhouders tweemaal per jaar de gelegenheid geboden hun aandelen RPC onderhands te verkopen. Het voorstel van de directie om 13,80 dividend per aandeel uit te keren en éénmalig een extra dividend van 4,45 per aandeel heeft de instemming van de raad. In de aandeelhoudersvergadering van 9 juni 2011 is de heer Ir J. Reneman na tien jaar teruggetreden als voorzitter van de raad van commissarissen. De leden van de raad en de directie zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inbreng en betrokkenheid bij de vennootschap zowel bij de vergaderingen als daarbuiten. Als dank voor zijn jarenlange inzet is hem een aantal aandelen RPC cadeau gedaan. Met ingang van dezelfde datum is de heer Drs J.M.M. van der Ven met algehele instemming van de vergadering toegetreden tot de raad van commissarissen. Hij volgt de heer Reneman op als voorzitter. Hierbij bieden wij u aan de door de directie opgemaakte jaarrekening 2011 van Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV. Deze jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young Accountants LLP en conform het voorstel van de directie door onze raad goedgekeurd. Wij stellen u voor de jaarrekening 2011 vast te stellen, overeenkomstig de voorgelegde stukken, in te stemmen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel om een regulier dividend uit te keren van 13,80 per aandeel onder toevoeging van aan de reserves, een éénmalig extra dividend uit te keren van 4,45 per aandeel en decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde bestuur en aan de leden van onze raad voor het toezicht daarop. Maarsbergen, 10 april 2012 Raad van commissarissen Drs J.M.M. van der Ven (voorzitter) Drs L.A. Ruys Mr A.A. Schulting 13 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

16 14 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

17 IV. Jaarrekening 15 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

18 1. Balans per 31 december 2011 (Voor winstverdeling, alle bedragen zijn in ) ACTIVA toelichting VASTE ACTIVA BELEGGINGEN Onroerende zaken Zeegroen BV Landgoed Nederrijk BV - aanbetaling Effecten VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Debiteuren Nog te ontvangen pacht Overige vorderingen LIQUIDE MIDDELEN ========= ========= 16 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

19 PASSIVA toelichting EIGEN VERMOGEN Gestort kapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Overige reserves Resultaat boekjaar VOORZIENINGEN Voorziening SAR SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Ruilverkaveling SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Omzetbelasting Aflossingsverplichting langlopende schulden Vooruit ontvangen pacht Overige schulden ========= ========= 17 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

20 2. Winst- en verliesrekening over 2011 (alle bedragen zijn in ) toelichting BATEN INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN Inkomen uit onroerende zaken Inkomen uit effecten GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN Onroerende zaken Effecten 4.15 ( ) NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN Onroerende zaken Zeegroen BV (17.694) (21.986) Effecten - beursgenoteerd 4.17 ( ) Effecten - niet-beursgenoteerd OVERIGE BATEN EN LASTEN Interest LASTEN Kosten onroerende zaken Managementvergoeding Jaarlijkse vergoeding Dotatie voorziening SAR Commissarissenbeloning Overige kosten ( ) ( ) Resultaat ======== ======== 18 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

21 3. Kasstroomoverzicht 2011 (alle bedragen zijn in ) KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Saldo winst Niet-gerealiseerde waardeveranderingen ( ) ( ) Gerealiseerde waardeveranderingen (39.023) ( ) Aankopen onroerende goederen ( ) ( ) Zeegroen agiostorting (20.000) (15.000) Aankopen effecten ( ) ( ) Verkopen onroerende goederen Verkopen effecten Mutatie voorzieningen Mutatie kortlopende vorderingen (64.107) (52.093) Mutatie kortlopende schulden (7.686) (1.083) ( ) KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Emissie aandelen Dividenduitkering ( ) ( ) Mutatie langlopende schulden (2.578) (2.506) ( ) NETTO KASSTROOM ( ) Stand liquide middelen begin boekjaar STAND LIQUIDE MIDDELEN EINDE BOEKJAAR ========= ========= Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 19 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

22 4. Toelichting op de balans per 31 december 2011 en de winst- en verliesrekening over 2011 (alle bedragen zijn in, behalve aantallen aandelen en ha) ALGEMEEN Het doel van de vennootschap is het beleggen van vermogen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in effecten, onroerende zaken en hypothecaire schuldvorderingen (onder meer afkomstig uit de nalatenschap van de heer Anthony van Hoboken, Ambachtsheer van Rhoon, Pendrecht en Cortgene) en het verrichten van alle handelingen, die ter bereiking van dit doel nodig zijn. SCHATTINGEN Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, heeft de directie zich over verschillende zaken een oordeel gevormd en schattingen gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 20 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

23 ONROERENDE ZAKEN Vanaf 2007 wordt de onroerend goed portefeuille van RPC ieder jaar gewaardeerd. Het uitgangspunt bij de balanswaardering is de taxatie op basis van de voorzichtige marktwaarde, waarbij gewerkt wordt met zogenaamde regiowaarden. Deze regiowaarden zijn gebaseerd op daadwerkelijk tot stand gekomen transacties en marktkennis. Ook prijsgegevens gepubliceerd door de Dienst Landelijk Gebied worden bij de waardering betrokken. Objecten die op korte termijn vrijkomen van reguliere pacht, objecten waarvan de erfpacht binnen 15 jaar eindigt en objecten die aan de landbouw worden onttrokken, worden individueel gewaardeerd. Waardeveranderingen van onroerende zaken, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord, waarbij de gerealiseerde waardeveranderingen slechts het, nog niet eerder in de winst- en verliesrekening verantwoorde, gedeelte van het verschil tussen de aan- en verkoopprijs betreffen. ZEEGROEN BV Zeegroen BV wordt gewaardeerd op netto vermogenswaarde. EFFECTEN De effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per het einde van het boekjaar. Niet beurs-genoteerde effecten worden gewaardeerd op intrinsieke waarde. Waardeveranderingen van effecten, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord, waarbij de gerealiseerde waardeveranderingen slechts het nog niet eerder in de winst- en verliesrekening verantwoorde gedeelte van het verschil tussen aan- en verkoopprijs omvatten. OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA Voor zover niet anders is aangegeven zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. RESULTAATBEPALING Het resultaat bestaat uit het saldo van gerealiseerde baten, (niet-)gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingsportefeuille en verantwoorde lasten. In het algemeen geldt dat winsten worden verantwoord bij realisatie en verliezen bij voorzienbaarheid en dat de baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. RISICO S Beleggen in de vennootschap brengt risico s met zich mee. Bij het beleggen van vermogen in effecten, onroerende zaken en hypothecaire schuldvorderingen dient in ieder geval rekening gehouden te worden met de volgende risico s: algemene economische ontwikkelingen; ontwikkelingen op de markt voor verpacht agrarisch onroerend goed; ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt; politieke besluitvorming op Nederlands en Europees niveau; ongunstige ontwikkelingen in de toepasselijke wet- en regelgeving; de waardeontwikkeling van de effectenportefeuille. Er zijn geen financiële instrumenten in de portefeuille opgenomen. Conform het beleid van de vennootschap wordt terughoudend gebruik gemaakt van financiering met vreemd vermogen. Overige risico s zijn liquiditeits-, crediteuren- en debiteurenrisico. Bovenstaande opsomming van risico s is niet limitatief. 21 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie