Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G

2

3 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

4 DIRECTIE Hapstein BV Drs F.W.H. van Beuningen Mr A.C. Kruize-Schuitemaker RAAD VAN COMMISSARISSEN Ir. J. Reneman (voorzitter, tot 9 juni 2011) Drs J.M.M. van der Ven (voorzitter, vanaf 9 juni 2011) Drs L.A. Ruys Mr A.A. Schulting KANTOOR, SECRETARIAAT EN ADMINISTRATIE Teslin Corporate Services BV Woudenbergseweg ME Maarsbergen Telefoon Fax Website 2 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

5 Inhoud I. KERNGEGEVENS 5 II. DIRECTIEVERSLAG 7-11 III. ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 13 IV. JAARREKENING 1. BALANS PER 31 DECEMBER WINST- EN VERLIESREKENING OVER KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 EN DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER V. OVERIGE GEGEVENS 1. STATUTAIRE BEPALING INZAKE DE WINSTBESTEMMING VOORSTEL WINSTBESTEMMING GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM CONTROLEVERKLARING VI. BIJLAGEN 1. OVERZICHT ONROEREND GOED PER 31 DECEMBER OVERZICHT EFFECTEN PER 31 DECEMBER INKOMSTEN EN UITGAVEN UIT ONROERENDE ZAKEN OVER BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

6 Eigendommen RPC 4 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

7 I. Kerngegevens (alle bedragen zijn in, behalve aantallen ha) Eigen vermogen per aandeel 602,23 578,41 545,48 524,70 476,01 Aantal uitstaande aandelen Voorstel regulier dividend per aandeel 13,80 11,60 8,68 11,96 9,66 Eénmalig extra dividend per aandeel 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Aantal ha in eigendom BALANS (X 1.000) Onroerende zaken Zeegroen BV Landgoed Nederrijk BV aanbetaling Effecten Vorderingen Liquide middelen Totaal activa ====== ====== ====== ====== ====== Eigen vermogen Voorzieningen Schulden Totaal passiva ====== ====== ====== ====== ====== WINST- EN VERLIESREKENING (X 1.000) Inkomsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen (991) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (302) Overige baten (5) Totale baten Lasten (750) (729) (737) (833) (787) Resultaat ====== ====== ====== ====== ====== 5 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

8 6 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

9 II. Directieverslag ALGEMEEN Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV ( RPC ) is opgericht in 1916 en heeft als doelstelling het beleggen van vermogen, nagenoeg uitsluitend in effecten, onroerende goederen en hypothecaire schuldvorderingen, onder meer afkomstig uit de nalatenschap van de heer Anthony van Hoboken, Ambachtsheer van Rhoon, Pendrecht en Cortgene, alsmede het verrichten van alle handelingen die ter bereiking van dit doel nodig zijn. De jaarrekening 2010 is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 juni 2011 goedgekeurd. De intrinsieke waarde van het aandeel RPC steeg in het boekjaar van 578,41 per 1 januari tot 602,23 per 31 december 2011, een toename van 4,1%. In juni 2011 keerde RPC over 2010 een dividend uit van 11,60 per aandeel. Het totale rendement komt daarmee op 6,1% (2010: 7,6%). ONROERENDE ZAKEN Per 31 december 2011 heeft RPC ha in eigendom (2010: ha). De grond is voornamelijk gelegen in het zuidwestelijke deel van Nederland. In vergelijking met 2010 is de agrarische grondmarkt in 2011 op een prijshoudend en stabiel hoog niveau gebleven met voldoende vraag naar goede kavels landbouwgrond met name in het zuidwesten van Nederland. Over heel Nederland bezien zijn er in 2011 minder transacties geweest en is er minder oppervlakte landbouwgrond verhandeld dan in Dit heeft overigens niet geleid tot dalende prijzen. De markt voor verpacht onroerend goed is in de afgelopen jaren gewijzigd. Met het van kracht worden van het pachtrecht op 1 september 2007 heeft de pachter niet meer het exclusieve voorkeursrecht tot koop van de gepachte gronden wanneer de verpachter tot verkoop over wil gaan. De verpachter kan het verpachte object, onder voorwaarden, in verpachte staat overdragen aan een andere belegger die gehouden is om de bestaande pachtovereenkomst te respecteren en te continueren. Door deze wijziging is er een markt ontstaan voor verpacht onroerend goed, waar ook andere dan agrarische beleggers toetreden. Per 1 juli 2011 heeft de overheid de pachtprijzen gewijzigd. Afhankelijk van de regio zijn de pachtprijzen verhoogd dan wel verlaagd. RPC heeft voor het merendeel te maken met pachters waarmee een langdurige relatie bestaat. RPC streeft naar een open verhouding met haar (erf)pachters. Om het jaar, de laatste keer was in 2010, wordt voor de pachters een pachtersdag georganiseerd in aanwezigheid van de directie en rentmeester. AAN- EN VERKOPEN In de zomer van 2011 is de locatie Slotvalkensteinsedijk 60 te Poortugaal, groot ha verkocht. Het perceel is begin 2009 pachtvrij gekomen en stond sindsdien te koop. De saneringskosten van de op dit perceel aanwezige bodemverontreiniging waren begroot op en zijn verdisconteerd in de verkoopprijs van Per 31 december 2010 bedroeg de waardering van dit perceel en ultimo In augustus 2011 is het bloot eigendom van ha in de Noord-Oost polder verkocht aan de voormalige erfpachters van de percelen. Zij hebben gebruik gemaakt van hun voorkeursrecht om na afloop van de erfpachtovereenkomst het eigendom te verwerven. De verkoopprijs bedroeg Deze gronden zijn door RPC in 1999 gekocht voor BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

10 In het kader van de afwikkeling van een erfpachtovereenkomst van een perceel in Kortgene aan de rand van de Willem Adriaanpolder, is door RPC een vergoeding van betaald aan de erfpachter voor de opstallen. De erfpachtovereenkomst is geëindigd op 31 december 2007, maar de voormalig erfpachter kan de op het perceel gevestigde manege voorlopig tegen vergoeding blijven gebruiken. RPC behoudt het eigendom van het perceel groot ha. In juli 2011 heeft RPC de bloot eigendom van ha landbouwgrond in Berkhout (Noord-Holland) gekocht en in erfpacht uitgegeven aan de verkoper. De erfpachtperiode bedraagt 30 jaar. De aanvangscanon bedraagt 2% van de aankoopprijs en wordt tweejaarlijks geïndexeerd. Het aankoopbedrag bedroeg RPC heeft in 2007 de gronden Breede Weel verkocht aan Terra Beheer. In de toenmalige verkoopakte zijn meerwaardeclausules opgenomen in het geval van landgoedontwikkeling ten gunste van RPC. Omdat er weinig belangstelling is voor landgoederen in Steenbergen is besloten om weer aardappels te telen en heeft in december 2011 de juridische overdracht van deze gronden plaatsgevonden aan twee nieuwe kopers. De meerwaardeclausules schuiven door naar de nieuwe kopers, maar de kans dat de daarmee samenhangende nabetalingen ook daadwerkelijk ten gunste van RPC komen, wordt laag ingeschat. VERKOOP BLOOT EIGENDOM VEERSE MEER RPC is eigenaar van 8.59 ha grond in Bungalowpark Veerse Meer in Kortgene. Deze grond is opgedeeld in 123 kavels en in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven aan 123 erfpachters die voor eigen rekening huizen hebben gebouwd. In opdracht van de directie zijn begin 2011 de mogelijkheden onderzocht om de ondergrond van het bungalowpark aan de eigenaren te verkopen. Een en ander werd ingegeven door het feit dat er geen verdere waardestijging van deze grond meer valt te verwachten en het in eeuwigdurende erfpacht uitgeven van grond aan particuliere (bungalow)eigenaren niet behoort tot de core business van RPC. Daarnaast zou verkoop van deze grond kapitaal kunnen vrijmaken voor nieuwe aankopen door RPC. Eind augustus 2011 zijn de eigenaren aangeschreven waarbij hen een aanbod, geldend tot 31 december 2011, is gedaan om de ondergrond van de bungalow en de bijbehorende tuin te kopen voor 100 per m². 33 erfpachters die een gezamenlijke oppervlakte van m² vertegenwoordigen, zijn inmiddels ingegaan op het aanbod. De juridische levering van m² heeft daadwerkelijk voor het jaareinde van 2011 plaatsgevonden. Het restant, m², is in februari 2012 geleverd. In totaal is door RPC ontvangen voor de verkoop van deze percelen. Het aanbod is onder dezelfde voorwaarden verlengd tot 30 april De niet-verkochte (onder)grond is voorzichtig gewaardeerd tegen 36 per m². WAARDERING Vanaf 2007 wordt de onroerend goed portefeuille van RPC ieder jaar gewaardeerd. Het uitgangspunt bij de balanswaardering is de taxatie op basis van de voorzichtige marktwaarde, waarbij gewerkt wordt met zogenaamde regiowaarden. Deze regiowaarden zijn gebaseerd op daadwerkelijk tot stand gekomen transacties en marktkennis. Ook prijsgegevens gepubliceerd door de Dienst Landelijk Gebied worden bij de waardering betrokken. Objecten die op korte termijn vrijkomen van reguliere pacht, objecten waarvan de erfpacht binnen 15 jaar eindigt en objecten die aan de landbouw worden onttrokken, worden individueel gewaardeerd. EFFECTENPORTEFEUILLE Het beheer van de effectenportefeuille is ondergebracht bij SNS Securities. Deze vermogensbeheerder handelt binnen door RPC in haar beleggingsbeleid gestelde kaders. Het beleid van RPC is te beleggen in kwaliteitsaandelen van aan Euronext Amsterdam en/of Brussel genoteerde bedrijven, die een zeker dividendrendement genereren. Mede vanwege de liquiditeit wordt vooral belegd in de grotere bedrijven, de zogenaamde Large- en Mid Caps. De RPC portefeuille is defensief ingericht. In de vergaderingen met de raad van commissarissen wordt het beleid en de ontwikkeling van de effectenportefeuille besproken. 8 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

11 De totale waarde van de beursgenoteerde aandelen bedraagt per jaareinde Rekening houdend met de onttrekkingen en stortingen die gedurende het boekjaar hebben plaatsgevonden en de ten laste van de effectenrekening betaalde kosten daalde de portefeuille met 17,60%. De AEX-herbeleggingsindex daalde in 2011 met 8,80%. De AMX-herbeleggingsindex daalde met 24,55%. RESULTAAT EN VERMOGEN Over 2011 behaalde RPC een positief resultaat van (2010: ). Dit resultaat bestaat voornamelijk uit de niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de onroerende zaken (2011: , 2010: ). Het eigen vermogen steeg van per 1 januari tot per einde boekjaar. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 578,41 per 1 januari tot 602,23 per 31 december De inkomsten uit onroerende zaken zijn in 2011 vooral gestegen door verhoging van de pachtprijzen en door de ontvangen pachtafstandsvergoeding van (2011: , 2010: ). In 2011 is door de toename van de intrinsieke waarde per aandeel ten laste van de winst- en verliesrekening toegevoegd aan de voorziening SAR. Op bladzijden 25 en 28 van dit jaarverslag wordt hierop een nadere toelichting gegeven. OVERIGE ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN WILLEM ADRIAANPOLDER RPC is eigenaar van de Willem Adriaanpolder ( WA polder ) in Kortgene. De polder is circa 168 ha groot. De provincie heeft een aantal jaar geleden een streekplan ontwikkeld voor de herinrichting van het gebied rondom het Veerse Meer waarin de nadruk werd gelegd op natuur- en recreatiemogelijkheden. De gronden in de WA polder zijn grotendeels uitgegeven in kortdurende pacht. De polder heeft in de Structuurvisie Noord- Beveland 2008 de aanduiding watergerelateerd woonmilieu gekregen. De meest relevante programmaonderdelen daarin zijn: opvang van de lokale behoefte van het dorp Kortgene aan woningen, zorg en voorzieningen, de zogenoemde Stadspolder; daarnaast het verbreden van het recreatieve aanbod van de jachthaven Delta Marina en het creëren van een landhuizenzone in combinatie met landschapsontwikkeling in het oostelijk deel van de WA polder. Er is in de loop van de jaren meermalen overleg gevoerd met de gemeente Noord-Beveland en de provincie over de WA polder. De provincie wil hier geen permanente bewoning toestaan. Vooralsnog dienen Gemeente en Provincie het eens te worden over een stedenbouwkundige visie op het gebied. Gezien de marktomstandigheden worden er geen ontwikkelingen op korte termijn verwacht. ARNHEM Boerderij Valkenhuizen te Arnhem, bestaande uit gebouwen en grond groot ha, is op 1 mei 2010 pachtvrij gekomen. De boerderij staat nog steeds te koop. Zeegroen BV heeft in opdracht van RPC de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van dit perceel laten onderzoeken. De gemeente Arnhem is betrokken bij de gesprekken over een mogelijke bestemming van deze boerderij als zorginstelling. De directie voert verkennende gesprekken met potentiële marktpartijen die aan deze bestemming invulling zouden kunnen geven. PORTLANDPOLDER / LANDSCHAPSPARK BUYTENLAND In het kader van de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte heeft de overheid de Portlandpolder aangewezen als natuurcompensatiegebied. In de Planologische Kern Beslissing ( PKB ) is opgenomen dat er op IJsselmonde, ten zuiden van Rotterdam, circa 650 ha recreatie en natuur moet komen. RPC heeft in dit gebied 75 ha in bezit. In de plannen van de gemeente Albrandswaard, de zogenaamde Albrandwaardse variant, spelen landbouw, woningbouw en recreatie een grote rol met mogelijk een hogere grondprijs als gevolg voor deze polder. Deze plannen stroken niet met die van de provincie, die tot nu toe heeft vastgehouden aan de PKB. De provincie stelt zich op het standpunt dat voor het realiseren en waarborgen van het door haar gepresenteerde plan, zij eigenaar dient te worden van de gronden. 9 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

12 Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verwijst naar de afspraken die bij het Project Mainport Rotterdam zijn gemaakt en vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing. Wel wordt benadrukt dat er gestreefd wordt naar het creëren van maximaal draagvlak onder de agrarische ondernemers in de transformatie van de Albrandwaardse polders naar de beoogde natuur- en recreatiebestemmingen. Er is gesproken met het Nationaal Groenfonds over mogelijke compensatiegronden in de Ambachtsheerlijkheid Comstrijen die aangekocht zijn door Bureau Beheer Landbouwgronden. De Dienst Landelijk Gebied is gevraagd inzicht te geven welke gronden voor ruiling in aanmerking komen. LANDGOED NEDERRIJK RPC heeft in 2008 Landgoed Nederrijk aangekocht met een uitgestelde levering in Het landgoed heeft een oppervlakte van 200 ha. Zeegroen BV heeft opdracht gegeven aan Bureau LBP/Sight om een landgoedvisie voor het landgoed op te stellen met ondermeer als doel de mogelijkheden voor het beheer van het landgoed te verbeteren. Na afloop van de aandeelhoudersvergadering op 9 juni 2011 is met aandeelhouders een bezoek gebracht aan het landgoed. Tijdens dit bezoek is de landgoedvisie en het stappenplan dat ten behoeve van bestuurlijke partijen en maatschappelijke spelers is opgesteld, gepresenteerd. In 2011 is verder gewerkt aan de financiële analyse ter beoordeling van de haalbaarheid. Het landgoed ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) waardoor het subsidiestelsel voor de openstelling vooralsnog verzekerd lijkt. Het lange termijn doel is inkomsten te genereren die een langdurig rendement opleveren. VERHANDELBAARHEID Na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in juni 2011 heeft een transactie in aandelen RPC plaatsgevonden. Er werden 100 aandelen verhandeld, waarbij de transactiekoers tussen 605 en 616 lag, hetgeen boven de laatst gepubliceerde intrinsieke waarde ligt. De vraag oversteeg wederom ruimschoots het aanbod. ONDERHANDSE MARKT In het najaar van 2011 is de procedure onderhandse markt aandelen RPC met de raad van commissarissen geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat er slechts sporadisch aandelen ter verkoop worden aangeboden en dat er op grond daarvan nauwelijks sprake is van een doorlopende markt. Daarom is besloten met ingang van 1 januari 2012 tweemaal per jaar vraag naar- en aanbod van aandelen RPC bij elkaar te brengen, te weten na de algemene vergadering van aandeelhouders in juni en in het najaar ten tijde van het tussentijds bericht. Teslin Corporate Services BV is met de uitvoering van de onderhandse markt belast en heeft de handleiding Onderhandse markt aandelen RPC aangepast. Alle aandeelhouders hebben de nieuwe handleiding toegezonden gekregen. De handleiding is tevens te raadplegen op het besloten gedeelte van de website van RPC. RISICO S In de jaarrekening is een risicoparagraaf opgenomen. Bekend mag zijn dat beleggen in onroerende zaken en effecten risico s met zich meebrengt. De risico s die beschreven staan op bladzijde 21 hangen deels samen met de activiteiten van de vennootschap. Hoewel een groot aantal risico s beschreven is, hebben wij niet de illusie volledig te zijn. De financiële crisis heeft aangetoond dat juist het onverwachte, en niet als risico onderkende, grote gevolgen kan hebben. VOORSTEL WINSTBESTEMMING RPC realiseerde over 2011 een winst van De directie stelt voor, met goedkeuring van de raad van commissarissen, een dividend van 13,80 per aandeel (2010: 11,60 per aandeel) uit te keren hetgeen, gebaseerd op het per balansdatum aantal uitstaande aandelen, in totaal neerkomt op een uitkering van ruim 1,3 miljoen. Als ingestemd wordt met het dividendvoorstel zal worden toegevoegd aan de reserves. 10 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

13 Daarnaast zal, gelet op de gang van zaken bij de vennootschap, ten laste van de overige reserves, éénmalig een extra dividend worden uitgekeerd van 4,45 per aandeel. Het totale dividend per aandeel komt daarmee uit op 18,25. De uiteindelijke beslissing over de winstbestemming ligt bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. VERWACHTINGEN 2012 De toestand in de financiële wereld blijft onzeker en de verwachting is dat de inflatie zal stijgen. Het beursklimaat blijft volatiel en de rentevergoedingen zijn laag. De vraag naar kwalitatief hoogwaardig voedsel stijgt uit landen zoals China en India. De schaalvergroting in de landbouw zal zich voortzetten. Boeren willen meegaan in deze trend en zijn op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden, maar worden geconfronteerd met een terughoudende opstelling van de banken in het verstrekken van financieringen. Grond in pacht of erfpacht nemen kan dan een goed alternatief zijn. Daarnaast zijn beleggers op zoek naar zekerheid en een rustig, maar zeker rendement. Wij zien dan ook dat een toenemend aantal beleggers geïnteresseerd is om te beleggen in landbouwgrond. De vraag naar landelijk, agrarisch onroerend goed zal daardoor blijven toenemen en de prijzen zullen licht stijgen. RPC heeft een goede relatie met boeren en beleggers en wil actief kunnen inspelen op de nieuwe uitdagingen op de agrarische grondmarkt. De trend van schaalvergroting maakt het voor RPC wenselijk om te groeien en het areaal uit te breiden ook buiten de regio s waar zij van oudsher actief is. Om de kansen hiertoe in het lopende jaar te kunnen benutten, is een uitbreiding van het beschikbare kapitaal nodig. Met instemming van de raad van commissarissen onderzoekt de directie de voorwaarden waaronder een emissie onder de huidige groep van aandeelhouders, maar ook daarbuiten, kan plaatsvinden. Een voorstel daartoe zal in de aandeelhoudersvergadering van 2012 aan de orde komen. Maarsbergen, 10 april 2012 De directie Hapstein BV Drs F.W.H. van Beuningen Mr A.C. Kruize-Schuitemaker 11 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

14 12 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

15 III. Advies van de raad van commissarissen De raad heeft in het boekjaar vijfmaal met de directie vergaderd. Daarnaast was er regelmatig onderling beraad. In de vergaderingen is onder andere gesproken over de uitvoering van het beleid, de algemene gang van zaken van de vennootschap en de mogelijkheden tot koop dan wel verkoop van gronden. De verkoop van de ondergrond aan de erfpachters van Bungalowpark Veerse Meer is in meerdere vergaderingen besproken. Voorts zijn de overige ontwikkelingen die spelen bij de in bezit zijnde gronden aan de orde geweest. In 2011 hebben de zich wijzigende marktomstandigheden de noodzaak zichtbaar gemaakt de marktbenadering en het aankoopbeleid van Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV (RPC) opnieuw te beoordelen. De procedure onderhandse markt aandelen RPC is opnieuw geëvalueerd. Er is geconstateerd dat er nauwelijks sprake is van een continue markt en de procedure is derhalve aangepast. Met ingang van 1 januari 2012 wordt aandeelhouders tweemaal per jaar de gelegenheid geboden hun aandelen RPC onderhands te verkopen. Het voorstel van de directie om 13,80 dividend per aandeel uit te keren en éénmalig een extra dividend van 4,45 per aandeel heeft de instemming van de raad. In de aandeelhoudersvergadering van 9 juni 2011 is de heer Ir J. Reneman na tien jaar teruggetreden als voorzitter van de raad van commissarissen. De leden van de raad en de directie zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inbreng en betrokkenheid bij de vennootschap zowel bij de vergaderingen als daarbuiten. Als dank voor zijn jarenlange inzet is hem een aantal aandelen RPC cadeau gedaan. Met ingang van dezelfde datum is de heer Drs J.M.M. van der Ven met algehele instemming van de vergadering toegetreden tot de raad van commissarissen. Hij volgt de heer Reneman op als voorzitter. Hierbij bieden wij u aan de door de directie opgemaakte jaarrekening 2011 van Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV. Deze jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young Accountants LLP en conform het voorstel van de directie door onze raad goedgekeurd. Wij stellen u voor de jaarrekening 2011 vast te stellen, overeenkomstig de voorgelegde stukken, in te stemmen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel om een regulier dividend uit te keren van 13,80 per aandeel onder toevoeging van aan de reserves, een éénmalig extra dividend uit te keren van 4,45 per aandeel en decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde bestuur en aan de leden van onze raad voor het toezicht daarop. Maarsbergen, 10 april 2012 Raad van commissarissen Drs J.M.M. van der Ven (voorzitter) Drs L.A. Ruys Mr A.A. Schulting 13 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

16 14 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

17 IV. Jaarrekening 15 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

18 1. Balans per 31 december 2011 (Voor winstverdeling, alle bedragen zijn in ) ACTIVA toelichting VASTE ACTIVA BELEGGINGEN Onroerende zaken Zeegroen BV Landgoed Nederrijk BV - aanbetaling Effecten VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Debiteuren Nog te ontvangen pacht Overige vorderingen LIQUIDE MIDDELEN ========= ========= 16 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

19 PASSIVA toelichting EIGEN VERMOGEN Gestort kapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Overige reserves Resultaat boekjaar VOORZIENINGEN Voorziening SAR SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Ruilverkaveling SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Omzetbelasting Aflossingsverplichting langlopende schulden Vooruit ontvangen pacht Overige schulden ========= ========= 17 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

20 2. Winst- en verliesrekening over 2011 (alle bedragen zijn in ) toelichting BATEN INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN Inkomen uit onroerende zaken Inkomen uit effecten GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN Onroerende zaken Effecten 4.15 ( ) NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN Onroerende zaken Zeegroen BV (17.694) (21.986) Effecten - beursgenoteerd 4.17 ( ) Effecten - niet-beursgenoteerd OVERIGE BATEN EN LASTEN Interest LASTEN Kosten onroerende zaken Managementvergoeding Jaarlijkse vergoeding Dotatie voorziening SAR Commissarissenbeloning Overige kosten ( ) ( ) Resultaat ======== ======== 18 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

21 3. Kasstroomoverzicht 2011 (alle bedragen zijn in ) KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Saldo winst Niet-gerealiseerde waardeveranderingen ( ) ( ) Gerealiseerde waardeveranderingen (39.023) ( ) Aankopen onroerende goederen ( ) ( ) Zeegroen agiostorting (20.000) (15.000) Aankopen effecten ( ) ( ) Verkopen onroerende goederen Verkopen effecten Mutatie voorzieningen Mutatie kortlopende vorderingen (64.107) (52.093) Mutatie kortlopende schulden (7.686) (1.083) ( ) KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Emissie aandelen Dividenduitkering ( ) ( ) Mutatie langlopende schulden (2.578) (2.506) ( ) NETTO KASSTROOM ( ) Stand liquide middelen begin boekjaar STAND LIQUIDE MIDDELEN EINDE BOEKJAAR ========= ========= Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 19 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

22 4. Toelichting op de balans per 31 december 2011 en de winst- en verliesrekening over 2011 (alle bedragen zijn in, behalve aantallen aandelen en ha) ALGEMEEN Het doel van de vennootschap is het beleggen van vermogen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in effecten, onroerende zaken en hypothecaire schuldvorderingen (onder meer afkomstig uit de nalatenschap van de heer Anthony van Hoboken, Ambachtsheer van Rhoon, Pendrecht en Cortgene) en het verrichten van alle handelingen, die ter bereiking van dit doel nodig zijn. SCHATTINGEN Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, heeft de directie zich over verschillende zaken een oordeel gevormd en schattingen gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 20 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

23 ONROERENDE ZAKEN Vanaf 2007 wordt de onroerend goed portefeuille van RPC ieder jaar gewaardeerd. Het uitgangspunt bij de balanswaardering is de taxatie op basis van de voorzichtige marktwaarde, waarbij gewerkt wordt met zogenaamde regiowaarden. Deze regiowaarden zijn gebaseerd op daadwerkelijk tot stand gekomen transacties en marktkennis. Ook prijsgegevens gepubliceerd door de Dienst Landelijk Gebied worden bij de waardering betrokken. Objecten die op korte termijn vrijkomen van reguliere pacht, objecten waarvan de erfpacht binnen 15 jaar eindigt en objecten die aan de landbouw worden onttrokken, worden individueel gewaardeerd. Waardeveranderingen van onroerende zaken, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord, waarbij de gerealiseerde waardeveranderingen slechts het, nog niet eerder in de winst- en verliesrekening verantwoorde, gedeelte van het verschil tussen de aan- en verkoopprijs betreffen. ZEEGROEN BV Zeegroen BV wordt gewaardeerd op netto vermogenswaarde. EFFECTEN De effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per het einde van het boekjaar. Niet beurs-genoteerde effecten worden gewaardeerd op intrinsieke waarde. Waardeveranderingen van effecten, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord, waarbij de gerealiseerde waardeveranderingen slechts het nog niet eerder in de winst- en verliesrekening verantwoorde gedeelte van het verschil tussen aan- en verkoopprijs omvatten. OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA Voor zover niet anders is aangegeven zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. RESULTAATBEPALING Het resultaat bestaat uit het saldo van gerealiseerde baten, (niet-)gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingsportefeuille en verantwoorde lasten. In het algemeen geldt dat winsten worden verantwoord bij realisatie en verliezen bij voorzienbaarheid en dat de baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. RISICO S Beleggen in de vennootschap brengt risico s met zich mee. Bij het beleggen van vermogen in effecten, onroerende zaken en hypothecaire schuldvorderingen dient in ieder geval rekening gehouden te worden met de volgende risico s: algemene economische ontwikkelingen; ontwikkelingen op de markt voor verpacht agrarisch onroerend goed; ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt; politieke besluitvorming op Nederlands en Europees niveau; ongunstige ontwikkelingen in de toepasselijke wet- en regelgeving; de waardeontwikkeling van de effectenportefeuille. Er zijn geen financiële instrumenten in de portefeuille opgenomen. Conform het beleid van de vennootschap wordt terughoudend gebruik gemaakt van financiering met vreemd vermogen. Overige risico s zijn liquiditeits-, crediteuren- en debiteurenrisico. Bovenstaande opsomming van risico s is niet limitatief. 21 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

27 augustus 2013. Geachte aandeelhouder,

27 augustus 2013. Geachte aandeelhouder, 27 augustus 2013 Geachte aandeelhouder, De intrinsieke waarde van het aandeel Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV ( RPC ) bedroeg per 31 december 2012 613,42. In juni keerde RPC een

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV RPC R HOON P ENDRECHT C ORTGENE Jaarverslag 2010 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2010 Directie Hapstein BV Drs

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

MANAGEMENTOVEREENKOMST

MANAGEMENTOVEREENKOMST MANAGEMENTOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Teslin Capital Management BV, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3935 ME) Maarsbergen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 1 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

Jaarverslag 2012 1 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV hoon endrecht ortgene 012 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 1 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV

Jaarverslag 2013 1 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE BV Rhoon Pendrecht Cortgene 2013 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Jaarverslag 2015 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Jaarverslag B.V. GBE 2010 april 2011 AvA GBE 18-06 21 april 2011. Jaarverslag 2010. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Jaarverslag B.V. GBE 2010 april 2011 AvA GBE 18-06 21 april 2011. Jaarverslag 2010. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Jaarverslag 2010 B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Algemeen...3 Aanbieding en ondertekening...4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Verslag van de directie...5 JAARREKENING Balans per 31 december

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie