Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternative Harbour Fund. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat AN Den Haag Bewaarder : Stichting Bewaarbedrijf Hermes II Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Administrateur : Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Depotbank : SNS Securities N.V. Nieuwezijds Voorburgwal AE Amsterdam Accountant : KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Juridisch adviseur : Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne RL Monnickendam Datum van oprichting : 1 mei 2009 i

3 Inhoudsopgave Profiel 1 Verslag van de beheerder 3 Kerncijfers 7 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 10 Kasstroomoverzicht 11 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het 12 kasstroomoverzicht Overige gegevens 22 Controleverklaring 23 ii

4 Profiel Wijzigingen Alternative Harbour Fund Per 1 oktober 2010 zijn er een aantal wijzigingen opgetreden met betrekking tot het Alternative Harbour Fund (het Fonds ). Het beheer is per die datum overgenomen door Safe Harbour Fund Management B.V (voorheen Finles Capital Management B.V.)., Stichting Bewaarbedrijf Hermes II is aangesteld als nieuwe bewaarder (voorheen KAS Trust Bewaarder Alternative Harbour Fund B.V.), het beleggingsbeleid is aangepast en in verband hiermee is de tekst van het prospectus en het reglement van beheer en bewaring aangepast. Circle Investment Support Services B.V. is als nieuwe administrateur aangesteld (voorheen ITS B.V.). Structuur Het fonds is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en elk van de participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. De participanten zijn naar rato van het aantal door hen gehouden participaties gerechtigd tot het fondsvermogen. Toetreding tot het fonds schept uitsluitend rechten en verplichtingen van de participanten ten opzichte van het fonds en niet ook ten opzichte van de andere participanten. Beleggingsdoelstelling Safe Harbour Fund Management B.V. heeft een aantal accentwijzigingen aangebracht in het huidige beleggingsbeleid en, naast het beleggen in hedgefunds, ook zelf alternatieve strategieën heeft toegepast (waaronder het beleggen in HEK Fondsen waarbij er naar gestreefd wordt om het systematisch risico zo goed mogelijk af te dekken middels futures). De doelstelling die tot en met 30 september is gehanteerd is als volgt: De doelstelling van het fonds is om ongeacht marktbewegingen een bovengemiddeld rendement te behalen in vergelijking met HFRX Global Hedge Fund Index (EUR) (de benchmark van het Alternative Harbour Fund). Het fonds heeft geen zuivere absolute return doelstelling, alhoewel de risico s van koersdalingen lager zullen zijn dan bij traditionele aandelenfondsen. Het fonds maakt gebruik van een geconcentreerde portefeuille die tussen de 5 en 20 beleggingen zal bevatten. Per 1 oktober 2010 is de doelstelling gewijzigd in: De doelstelling van het fonds is om jaarlijks een positief rendement te halen met een lager risico dan traditionele long only aandelenfondsen. Beleggingsbeleid Het fonds zal wereldwijd beleggen in een beperkt aantal (al dan niet beursgenoteerde) beleggingsfondsen: (al dan niet gereguleerde) hedgefunds. Dergelijke fondsen passen uiteenlopende strategieën en stijlen toe. Voorbeelden hiervan zijn long/short equity, convertible arbitrage, fixed income arbitrage en asset backed lending. Bij het uitvoeren van deze strategieën kunnen tal van instrumenten gebruikt worden zoals aandelen, obligaties, (bank) leningen, opties, swaps en andere derivaten. Dergelijke fondsen hebben veelal de mogelijkheid om leverage toe te passen (de fondsen mogen meer dan 100% van het vermogen beleggen). Daarnaast kenmerken deze fondsen zich door hun lage correlatie met het algemene beursgedrag 1

5 gereguleerde traditionele aandelenfondsen (long only), in welk geval de beheerder zal trachten het marktrisico af dekken (te hedgen) door middel van futures. Daarbij is de beheerder niet gebonden aan een bepaalde verhouding tussen deze twee soorten fondsen of aan een bepaald maximum deelnamepercentage per fonds en kan hij ook beleggen in andere aan de beheerder gelieerde beleggingsfondsen. Het fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Uitgifte en inkoop van participaties Het fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere transactiedag participaties uit te geven of in te kopen tegen de netto vermogenswaarde daarvan op die transactiedag. Fiscale aspecten Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties wordt het fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als fiscaal transparant. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. De door het fonds ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Juridische aspecten Het jaarverslag van het fonds is opgesteld in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, de richtlijnen voor de jaarverslaggeving en met de Wet op het financieel toezicht (Wft), zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiele ondernemingen (Bgfo). De beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Het fonds valt onder de werking van deze vergunning. De laatst beschikbare prospectus dateert van 1 oktober Deze is verkrijgbaar via website Financiele Bijsluiter Voor het fonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het fonds, de kosten en de aan deelname verbonden risico s. Deze is verkrijgbaar via website Transparantie Het fonds tracht de belegger zoveel mogelijk inzicht te verschaffen in het gevoerde beleggingsbeleid, het rendement en risico, en de kosten. Op de website (www.shfm.nl) is meer actuele informatie beschikbaar, waaronder maandverslagen. De beheerder van het fonds, Safe Harbour Fund Management B.V., wordt geacht te beschikken over de aandelen die de bewaarder houdt en de daaraan verbonden stemrechten. In beginsel zal de beheerder geen gebruik maken van de bij de door het fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Als dat wel gebeurt, zal de beheerder dat op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het fonds. 2

6 Verslag van de beheerder Macro-economische ontwikkelingen 2010 bleek een jaar waarin de omstandigheden voor aandelen goed te noemen waren. De centrale banken in de ontwikkelde landen hielden de monetaire stimulans, in de vorm van bijzonder lage rentestanden, in stand. Hierdoor vormden obligaties door de lage vergoedingen een onaantrekkelijk alternatief. Daarnaast waren de bedrijfsresultaten gedurende het jaar goed te noemen. Dankzij de saneringen tijdens de recessie hadden vele ondernemingen een lage kostenbasis. Het ingezette herstel en de daarmee gepaard gaande toename van de wereldwijde vraag naar producten, heeft zelfs tot recordwinsten geleid gemeten naar de bedrijfswinsten als percentage van de aandelenmarkt. Desondanks traden er ook in 2010 diverse macro-economische ontwikkelingen op die op de markten een negatieve invloed hadden. Waar de tweede helft van 2009 zich kenmerkte door de zorgen over de mogelijkheid van een double-dip recessie scenario in de Verenigde Staten, werden deze zorgen in de eerste helft van 2010 naar de achtergrond gedrukt door de financiële huishouding van een aantal Europese lidstaten, de PIIGS, wat een acroniem is voor Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje. De spreads tussen de door beleggers geëiste risicopremie op staatsleningen uitgegeven door deze perifere Europese landen, Griekenland voorop, en veilige haven Duitsland liepen scherp op. Eind april was de rente op Grieks staatspapier zover opgelopen dat het voor de Griekse staat onmogelijk was geworden om zich te financieren op de kapitaalmarkt. Hierdoor was een gezamenlijk EU/IMF noodpakket van 110 miljard euro nodig om te voorkomen dat Griekenland betalingsverplichtingen niet meer zou kunnen nakomen. Om niet als volgende land door de tucht van de markt richting een bail-out gedreven te worden, werden door Europese lidstaten met hoge schulden stevige bezuinigingen aangekondigd om de kapitaalmarkten ervan te overtuigen dat men de schuldproblematiek onderkent en aangepakt werd. Dit kon uiteindelijk niet voorkomen dat ook Ierland aan het eind van 2010 genoodzaakt was om een noodpakket van het EU/IMF aan te vragen. Daar stond tegenover dat gedurende het jaar de signalen van een aantrekkende wereldwijde economie steeds sterker werden. In Europa werd de kar getrokken door Duitsland, dat dankzij de grote industriële sector dat het land rijk is een sterke exportgedreven groei doormaakte, en ook in de VS werd het in 2009 ingezette economische herstel gecontinueerd met een economische groei over 2010 van 2,8 procent. Desondanks bleven in de VS door het uitblijven van verbeteringen in de arbeidsmarkt, de consumentenbestedingen en de huizenmarkt, zorgen bestaan over de duurzaamheid van het economische herstel. In tegenstelling tot de saneringen die de Europese overheden hebben ingezet om via fiscale discipline toekomstig economische voorspoed mogelijk te maken, koos de Amerikaanse Centrale Bank (FED) voor een extra monetaire stimulans van de economie in de vorm van kwantitatieve verruiming (QE2). Deze zet van de FED werd bekritiseerd door met name opkomende landen die vreesden voor een grote instroom van speculatief geld in hun economieën hetgeen de inflatie verder zou aanwakkeren. Ongeacht het werkelijke effect van het QE2 programma nam de inflatie in opkomende markten toe door de sterke economische groei, wat leidde tot een eerste ronde van renteverhogingen in onder andere China en Brazilië met als doel het afkoelen van de economische groei en de inflatie. De kapitaalmarkten waren minder kritisch ten aanzien van het verruimingsprogramma. De extra stimulans voor de Amerikaanse economie was voor beleggers wereldwijd reden om meer risicovollere investeringen te prefereren boven veilig geachte obligaties wat op de meeste aandelenbeurzen leidde tot een ferme eindejaarsrally. Prestatie fonds Het Alternative Harbour Fund is tot en met september door Finles Capital Management B.V. beheerd. Het rendement over deze periode bedroeg -5,4 procent. Vanaf 1 oktober heeft Safe Harbour Fund Management B.V. het beheer over het Alternative Harbour Fund overgenomen. De beleggingsstrategie van het fonds is gewijzigd naar aanleiding van deze overdracht. Het fonds belegt, via aan de beheerder gelieerde beleggingsfondsen in aandelen van sterk ondergewaardeerde ondernemingen op de beurzen in Europa en het Noord-Amerikaanse continent, aangevuld met Brazilië en Mexico. De beheerder is van mening dat beleggen volgens deze value-strategie de grootste kans levert om betere rendementen te behalen dan de markt. Het alternatieve karakter van het fonds wordt bereikt doordat de longposities worden afgedekt 3

7 middels futures-contracten. De beheerder heeft de mogelijkheid om naast futures-contracten ook andere beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde (over-the-counter) derivaten te gebruiken. Hierbij wordt gestreefd naar een volledige afdekking op kasbasis en een volledige afdekking van de wisselkoersrisico s die het fonds met zich meebrengt. Daarnaast heeft de beheerder de mogelijkheid om te beleggen in (al dan niet gereguleerde) hedgefunds. Deze beleggingsstrategie is in staat om onafhankelijk van de richting van de aandelenmarkt positieve rendementen te realiseren waarbij de rendementen minder beweeglijkheid kennen. Het rendement van het Alternative Harbour Fund onder beheer van Safe Harbour Fund Management B.V. in 2010, oktober tot en met december, bedroeg 4,0 procent. Vooruitzichten De recessie ligt alweer ruim een jaar achter ons, desalniettemin blijft de duurzaamheid van het economische herstel in de VS, getuige het QE2 programma van de FED, onbevestigd. De hoge werkeloosheid en de geringe mate van deelname van de consument aan de opleving van de economie baren zorgen wanneer deze indicatoren voor de grootste economie van de wereld niet verbeteren. Daarnaast kan de extra stimulans van de FED ook negatieve gevolgen krijgen wanneer dit inflatie in de hand werkt. Dit zou een dilemma opleveren aangezien de FED verdere stimulans nodig acht, maar tegelijkertijd monetair verkrappend zou moeten optreden om de inflatie te beteugelen. Voor Europa levert inflatie een dilemma op ten aanzien van de perifere lidstaten. Deze landen bevinden zich in een vroeger stadium van de economische cyclus en kennen een lagere groei dan de sterkere eurolanden. Een renteverhoging zou voor deze landen een terugval richting een recessie kunnen betekenen en nieuwe vraagtekens doen ontstaan over de houdbaarheid van hun schulden. AO/IC verklaring Safe Harbour Fund Management B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Safe Harbour Fund Management B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoelt in artikel 121 van het Bgfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor Alternative Harbour Fund te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook heeft Safe Harbour Fund Management B.V. niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Safe Harbour Fund Management B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2010 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Beknopt verslag van de onafhankelijk toezichthouder In 2010 hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden met de compliance officer van de beheerder over de naleving van de principles of fund governance. Dit op basis van rapportages van de compliance officer, de bewaarder en de administrateur. Tevens is gesproken over een aantal (verwachte) relevante ontwikkelingen in de regelgeving en op het gebied van het toezicht door AFM en DNB. Bij die gelegenheden heeft de onafhankelijk toezichthouder, op basis van de verstrekte informatie en rapportages, vastgesteld dat de beheerder zich in het boekjaar heeft gehouden aan hetgeen in die principles of fund governance is opgenomen. 4

8 Stemgedrag in aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin het Fonds belegt De Beheerder wordt geacht te beschikken over de aandelen die de Bewaarder houdt en de daaraan verbonden stemrechten. In beginsel zal de Beheerder geen gebruik maken van de bij de door het Fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Als dat wel het gebeurt dan zal de Beheerder dat op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het Fonds. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen zal geen gebruikt worden gemaakt van het stemrecht op deelnemingsrechten in fondsen die door de Beheerder worden beheerd. Gedurende de verslagperiode heeft de beheerder geen gebruik gemaakt van het stemrecht. Risicoparagraaf Risico's van algemene economische en politieke aard Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico's van algemene economische aard, zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten. Koersrisico Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico's verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de (beurs)koers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt echter geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van het Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds. Risico dat investeringen zich niet ontwikkelen zoals verwacht Er bestaat geen enkele garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Er wordt een specifieke beleggingsmethodiek toegepast waardoor een grote kans bestaat dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Specifieke risico s van beleggen in hedge funds hedge funds kunnen beleggen met geleend geld ( leverage ). Daardoor kunnen grotere winsten maar ook grotere verliezen ontstaan dan wanneer niet wordt belegd met geleend geld (het zogenaamde hefboomeffect ). De beheerder heeft de mogelijkheid om tot 10 procent van de Netto Vermogenswaarde van het fonds te lenen. De beheerder heeft niet als doel om met geleend geld te beleggen. hedge funds hebben doorgaans de vrijheid om short te gaan. Ingeval van een short transactie worden aandelen verkocht die de verkoper niet bezit. Om de verkochte aandelen te kunnen leveren leent de verkoper de aandelen van een derde. Een short positie wordt gesloten door zoveel aandelen in de markt te kopen als nodig is om eenzelfde aantal aandelen als geleend terug te leveren aan de uitlener. In theorie is het mogelijke verlies op shortposities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst beperkt is tot ongeveer het bedrag van de investering. De beheerder heeft gedurende de verslagperiode geen gebruik gemaakt van short verkopen van aandelen. hedge funds maken veelal gebruik van opties of andere, al dan niet beursgenoteerde, derivaten. Deze producten kunnen zich uiterst volatiel gedragen, waardoor het gebruik een grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het betreffende beleggingsfonds. De beheerder heeft gedurende de verslagperiode uitsluitend gebruikt gemaakt van beursgenoteerde futures contracten om de long posities van het fonds af te dekken. De beheerder neemt geen speculatieve posities in middels derivaten. hedge funds beleggen vaak geconcentreerd in bepaalde (delen van) financiële markten; 5

9 de managers van hedge funds ontvangen vaak winstgerelateerde uitkeringen, hetgeen hen in de verleiding kan brengen grotere risico s te nemen dan wanneer er geen sprake zou zijn van dergelijke uitkeringen; als gevolg van de combinatie van minder overheidstoezicht, ruime beleggingsrestricties en performance gedreven beloningsstructuren zijn hedge funds in de praktijk fraudegevoeliger dan reguliere beleggingsfondsen. er zijn omstandigheden denkbaar waarin de bepaling van de intrinsieke waarde van een hedgefund wordt opgeschort. In dat geval zal er bij de bepaling van de Netto Vermogenswaarde moeten worden teruggevallen op de laatst bekende intrinsieke waarde of op een geschatte waarde. Gedurende de verslagperiode is de bepaling van de intrinsieke waarde van het fonds niet opgeschort. Derivaten Het Fonds zal ter beperking van risico s gebruik maken van beursgenoteerde en niet beursgenoteerde derivaten (OTC s). Deze producten kunnen zich uiterst volatiel gedragen, waardoor het gebruik een grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het Fonds. De beheerder heeft gedurende de verslagperiode uitsluitend gebruik gemaakt van beursgenoteerde derivaten om de long beleggingen af te dekken. De beheerder heeft geen speculatieve posities ingenomen middels derivaten. Concentratierisico Het Fonds kan beleggen in een beperkt aantal beleggingsinstellingen. Dat brengt een groter risico met zich mee dan wanneer belegd zou worden in een groter aantal beleggingsinstellingen. De beheerder heeft gedurende de verslagperiode belegd in een beperkt aantal beleggingsinstellingen. Deze beleggingsinstellingen beleggen echter in een groot aantal ondernemingen waarmee de beheerder tracht het concentratierisico te verminderen middels een goede spreiding. Valutarisico's Beleggingen anders dan in euro kunnen fluctuaties in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken. Het Fonds dekt valutaposities in beginsel af. Gedurende de verslagperiode heeft de beheerder de valutaposities afgedekt. Risicobeheer Het Fonds zal zich houden aan de volgende beperkingen bij het uitvoeren van haar beleggingsbeleid: het Fonds neemt geen directe posities in derivaten in, anders dan ter afdekking van valuta- en koersrisico s en ter bescherming van het fondsvermogen het Fonds zal niet rechtstreeks beleggen in grondstoffen of onroerend goed er zullen geen effecten worden uitgeleend. Mocht het Fonds door inkoop van Participaties of ten gevolge van verandering van de waarde van haar beleggingen één of meer restricties overschrijden, dan zal de Beheerder trachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie kalenderweken, weer aan alle restricties te voldoen. Gedurende de verslagperiode hebben er geen overschrijdingen van de beperkingen plaatsgevonden. Den Haag, 27 april 2011 Beheerder Safe Harbour Fund Management B.V. 6

10 Kerncijfers (in euro s) Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties (ultimo) Intrinsieke waarde per participatie 1) 101,08 102,64 Total expense ratio 1,45% 1,62% Total turnover ratio 163,47% 34,30% Resultaat (x EUR 1,000) (161) 228 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. Beleggingsresultaat per participatie / Beleggingsrendement -1,52% 2,64% waarvan: Inkomsten 0,25% 0,03% Waardeveranderingen -0,49% 4,27% Kosten -1,27% -1,67% 7

11 Jaarrekening Alternative Harbour Fund

12 Balans per 31 december (na winstbestemming) (* EUR 1.000) Activa Referentie Beleggingen 1 Participaties in beleggingsfondsen Totaal Beleggingen Vorderingen 2 Te vorderen interest 8 46 Overige vorderingen 7 - Totaal vorderingen Overige activa 3 Immateriële vast activa 14 - Liquide middelen Totaal overige activa Totaal activa Passiva Fondsvermogen 4 Geplaatst participatiekapitaal Algemene reserve Wettelijke reserve oprichtingskosten 14 - Onverdeeld resultaat lopend boekjaar (161) 228 Totaal fondsvermogen Beleggingen 5 Valutatermijncontracten - 23 Futures 62 - Totaal Beleggingen Kortlopende schulden 6 Overige schulden Liquide middelen Totaal kortlopende schulden Totaal passiva

13 Winst- en verliesrekening over de periode eindigend op 31 december (* EUR 1.000) BATEN Referentie / Opbrengsten uit beleggingen Interest 19 3 Overige opbrengsten Waardeveranderingen van beleggingen 8 Gerealiseerde waardeveranderingen (391) 9 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (52) 369 Totaal bedrijfsopbrengsten (26) 372 LASTEN Beheerkosten Overige kosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat (161)

14 Kasstroomoverzicht over de periode eindigend op 31 december (* EUR 1.000) / Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat (161) 228 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (339) (360) Aankopen van beleggingen (9.530) (23.182) Kostprijs verkopen van beleggingen Mutatie vorderingen 31 (46) Mutatie immateriële vast activa (14) - Mutatie kortlopende schulden Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten 126 (9.316) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing participaties Betaald bij inkoop participaties (1.130) (326) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (813) Netto kasstroom (687) 331 Mutatie geldmiddelen (687) 331 Totaal geldmiddelen begin van de periode Totaal geldmiddelen eind van de periode (356)

15 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht Alternative Harbour Fund is opgericht op 1 mei Het Fonds is een open-end beleggingsinstelling, dat wil zeggen dat bij het Fonds maandelijks uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven. De verslagperiode loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010.De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de periode 1 mei 2009 tot en met 31 december Het Fonds wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Tot en met 30 september 2010 trad Finles N.V. op als beheerder, KAS-Trust bewaarder Alternative Harbour Fund als bewaarder en ITS als administrateur. Per 1 oktober treedt Safe Harbour Fund Management B.V., gevestigd te Den Haag, op als de Beheerder van het Fonds. Als Bewaarder van het Fonds is aangesteld Stichting Bewaarbedrijf Hermes II, gevestigd te Amersfoort. Het Fonds heeft de administratie uitbesteed aan Circle Investment Support Services B.V., gevestigd te Amersfoort. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Wft, zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vreemde valuta Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening verantwoord. Voor de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro s zijn per 31 december de volgende omrekenkoersen gehanteerd: valuta koers Deense Kroon 7,4542 7,4415 Noorse Kroon 7,7937 8,2991 Zweedse Kroon 8, ,2425 Britse Pond 0,8573 0,8859 Zwitserse Franc 1,2516 1,4837 US Dollar 1,3387 1,4348 Canadese Dollar 1,3356 1,

16 Beleggingen De onder beleggingen opgenomen participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van het fonds. De beleggingsfondsen zijn dagelijks verhandelbaar. De futures zijn beursgenoteerd en worden gewaardeerd tegen de marktwaarde. De marktwaarde is hierbij gelijkgesteld aan de slotkoers op balansdatum. Waardeveranderingen in de portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het jaarverslag gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals de beheer- en prestatievergoeding. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro s tegen de per transactiedatum geldende valutakoersen. Belastingen Het Fonds wordt, vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties, ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Total Expense Ratio (TER) De total expense ratio omvat alle kosten die in de verslagperiode ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de kosten van effectentransacties, interestkosten en prestatievergoeding. De total expense ratio is berekend door de totale kosten in het fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de intrinsieke waardes aan het eind van de maand bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal waarnemingen. 13

17 Turnover ratio (TOR) De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. 14

18 Toelichting op de balans 1 Beleggingen De beleggingen bestaan uit: Participaties in beleggingsfondsen Het verloop van de beleggingen is als volgt weer te geven Stand begin van de verslagperiode Aankopen Kostprijs verkopen (10.128) (14.013) Niet gerealiseerde waardeveranderingen Stand eind van de verslagperiode De turnover ratio van de beleggingen bedroeg over de periode van verslaggeving 163,47%.(2009: 34,30%) Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Belegging Belang HEK European Value Fund 52,3% HEK American Value Fund 46,0% HEK European Value Fund en HEK American Value Fund zijn aan de beheerder gelieerde beleggingsfondsen. HEK European Value Fund belegt per 31 december 2010 in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen die genoteerd zijn aan gereglementeerde beurzen in Europa. HEK American Value Fund belegt per 31 december 2010 in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen die genoteerd zijn aan gereglementeerde beurzen in Nood- of Zuid Amerika. De intrinsieke waarde per 31 december 2010 van HEK European Value Fund bedraagt EUR 12,75 en van HEK American Value Fund bedraagt EUR 15,32. Het beleggingsresultaat van HEK European Value Fund bedraagt EUR 1,250 miljoen en dit betreft een rendement (over de verslagperiode van 1 januari 2010 tot 31 december 2010) van 5,37%. Het beleggingsresultaat van HEK American Value Fund bedraagt EUR miljoen en dit betreft een rendement (over de verslagperiode van 5 november 2009 tot 31 december 2010) van 53,20%. Beide beleggingsfondsen zijn dagelijks verhandelbaar en staan onder toezicht van de AFM. De meest recente gecontroleerde jaarrekening van deze beleggingsfondsen zijn verkrijgbaar via de website 15

19 2 Vorderingen De vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Te vorderen interest 8 46 Overige vorderingen Overige activa Overige activa bestaat uit de post liquide middelen en de immateriële vaste activa. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. De immateriële vaste activa bestaan uit geactiveerde oprichtingskosten. Deze kosten hebben onder andere betrekking op kosten van adviseurs en kosten prospectus en dergelijke. De oprichtingskosten zijn geactiveerd en worden over een periode van vijf jaar afgeschreven. Voor de geactiveerde oprichtingskosten wordt een wettelijke reserve aangehouden. 4 Fondsvermogen Geplaatst participatiekapitaal Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode Geplaatst gedurende de verslagperiode Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode (1.130) (326) Stand eind verslagperiode Algemene reserve Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode - - Toevoeging resultaat vorig verslagperiode (Onttrekking) wettelijke reserve oprichtingskosten (14) - Stand eind verslagperiode

20 Wettelijke reserve oprichtingskosten Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode - - Geactiveerde oprichtingskosten gedurende verslagperiode 14 - Stand eind verslagperiode 14 - Onderverdeeld resultaat lopend boekjaar Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode (Onttrekking) resultaat vorig verslagperiode (228) (Onttrekking) resultaat huidig verslagperiode (161) 228 Stand eind verslagperiode (161) 228 Aantallen participaties Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode Geplaatst gedurende verslagperiode Ingenomen gedurende verslagperiode (11.615) (3.185) Stand eind verslagperiode Totaal fondsvermogen Fondsvermogen (x EUR 1.000) Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie (in EUR) 1) 101,08 102,64 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen te delen door het aantal uitstaande participaties. 17

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie