Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011"

Transcriptie

1 1. Belangrijke informatie Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ) is opgericht met als doelstelling profvoetballers in staat te stellen om na afloop van hun voetbalcarrière een nieuwe maatschappelijke loopbaan op te bouwen. Contractspelers van Nederlandse betaald voetbalorganisaties zijn verplicht deel te nemen aan de overbruggingsregeling van het CFK. CFK is een besloten fonds en alleen profvoetballers kunnen in CFK deelnemen. De ingelegde gelden van de deelnemers worden collectief belegd samen met de gelden van de Stichting Nederlands Wielrennersfonds (NWF). Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de woorden en uitdrukkingen die in dit Prospectus met een hoofdletter zijn geschreven de betekenis zoals daaraan gegeven in paragraaf 3 van dit Prospectus ( Definities en afkortingen ). Beleggers in CFK worden er op gewezen dat een belegging in CFK financiële kansen en risico's met zich mee brengt. Beleggers worden geadviseerd het Prospectus, inclusief bijlagen en alle bij het Prospectus behorende supplementen nauwkeurig te lezen. Dit Prospectus is vastgesteld en tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van CFK, statutair gevestigd te Zeist. De verstrekking en verspreiding van dit Prospectus en de deelname in CFK op basis hiervan houden onder geen omstandigheid in dat de in dit Prospectus vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum waarop dit Prospectus is vastgesteld nog juist is. Indien na de datum van publicatie van het Prospectus CFK bekend wordt dat wezenlijke informatie in dit Prospectus wijzigt, zal CFK het Prospectus wijzigen door middel van het opstellen van een supplement of, indien dit door CFK noodzakelijk wordt geacht, door het opstellen van een gewijzigd Prospectus. De verstrekking en verspreiding van dit Prospectus houdt als zodanig geen aanbod in van aandelen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop, verkoop of levering van aandelen anders dan de deelname in CFK, op de voorwaarden zoals genoemd in dit Prospectus. De verstrekking en verspreiding van dit Prospectus en van een supplement en het aanbieden van deelname in CFK kunnen in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan beperkingen volgens de aldaar geldende regelgeving. CFK is niet aansprakelijk voor een schending van een zodanige beperking door wie dan ook. De aandelen zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933 van de Verenigde Staten van Amerika, zoals gewijzigd, (de US Securities Act), of enige andere financiële wetgeving (securities law) van een Staat of andere decentrale overheid van de Verenigde Staten van Amerika (de VS). Dit Prospectus bevat geen aanbieding, verkoop of levering, direct of indirect, van aandelen in de VS of aan een persoon in de VS, tenzij hierop een uitzondering van toepassing is of de transactie niet valt onder de US Securities Act of enig ander toepasselijk recht van een Staat van de VS, de deelname in CFK is niet goedgekeurd of afgekeurd door de toezichthoudende instanties van een Staat, een provincie, of een andere decentrale overheid, inclusief de US Securities and Exchange Commission, noch heeft enige autoriteit of commissie in de VS haar oordeel gegeven over de nauwkeurigheid of geschiktheid van dit Prospectus. Op dit Prospectus en op ieder supplement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 1

2 2. Inhoudsopgave 1. BELANGRIJKE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE DEFINITIES EN AFKORTINGEN STRUCTUUR EN OPZET VAN HET FONDS DOELSTELLING BELEGGINGSBELEID BELEGGINGSBELEID HOOFDPOOL RENDEMENT KOSTEN VERBONDEN AAN BELEGGINGEN RISICO S RECHTEN VAN DEELNEMING IN HET FONDS FISCALE ASPECTEN INFORMATIEVERSTREKKING EN VERSLAGLEGGING WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT OVERIGE INFORMATIE VERKLARING VAN HET BESTUUR ACCOUNTANTSVERKLARING BIJLAGE I STATUTEN VAN CFK BIJLAGE II HET REGISTRATIEDOCUMENT BIJLAGE III HET REGLEMENT

3 3. Definities en afkortingen AFM Bestuur BGfo CFK Contractspeler Autoriteit Financiële Markten het Bestuur van CFK Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) Stichting Contractspelersfonds KNVB een contractspeler in de zin van het Reglement Betaald Voetbal van de KNVB Deelnemer een (gewezen) contractspeler of de voormalige partner of nabestaande van een (gewezen) contractspeler voor wie de stichting een deelnemersfonds administreert conform het Overbruggingsreglement A (het relevante uitkeringsreglement van het CFK). Deelneming DNB Fonds NAV Prospectus Vermogensbeheerder Website Wft De participatie van de deelnemer in het Fonds De Nederlandsche Bank CFK, het overbruggingsfonds voor contractspelers Net Asset Value (intrinsieke waarde) het onderhavige prospectus, inclusief de bijlagen (waaronder de statuten en het reglement) de partij aan wie de uitvoering van het beleggingsbeleid is uitbesteed de website van het CFK, Wet op het financieel toezicht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) 3

4 4. Structuur en opzet van het Fonds 4.1 Juridische structuur Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ), opgericht op 20 oktober 1972 en statutair gevestigd te Zeist, is een beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder, opgericht voor onbepaalde tijd. 4.2 Organogram 4.3 Het Bestuur Het beleid van het CFK wordt bepaald door het stichtingsbestuur, bestaande uit een werkgevers- en werknemersvertegenwoordiger. De verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het 'bestuursreglement', die te vinden zijn op de Website. De volgende personen vormen het bestuur: 1. Drs. B.I. (Ben-Ivar) Kolster (voorzitter) 2. Dhr. A.C. (Arco) van der Veer 4.4 Raad van toezicht De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van CFK. Daarnaast dient de raad van toezicht vooraf goedkeuring te geven aan het bestuur over een aantal onderwerpen zoals het vaststellen van de begroting en de jaarrekening. De volgende leden maken deel uit van de raad van toezicht: 1. Dr. R.L. Vreeman (voorzitter) 2. Mr. P. Vogelzang 3. Drs. M. Snoeck 4. Drs. D. Hermes 5. Dhr. A. Regeer 6. Mr. C. de Swart 7. Mr. S.W.M.J. Kuijer De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het 'reglement raad van toezicht', die te vinden zijn op de Website. De overige nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht zijn: 1. Dr. R.L. Vreeman (voorzitter) Lid Raad voor Verkeer en Waterstaat voorzitter Politie en Wetenschap Lid bestuur Koninklijke Hockey Bond Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut Sport en Bewegen Commissaris Arbo Unie 4

5 Commissaris Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Voorzitter bestuur Zuidelijk Toneel Voorzitter Toetsingscommissie ZZP (UWV) Lid adviesraad Otto Workforce Lector Fontys Bestuursacademie Voorzitter Brabant Medical School 2. Mr. P. Vogelzang Voorzitter Programma Advies Raad Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Voozitter Veiligheidsplatform kennisinstellingen Lid Sociaal Platform Gemeente Rotterdam Lid Raad van Advies Brancheorganisatie Beveiliging Nederland Voorzitter Nationaal Fonds Sport Gehandicapten (NFSG) Lid Raad van Toezicht Betaald Voetbal KNVB Commissaris Bouwbedrijf Midreth Lid Curatorium PDO Verandermanagement VU Lid Strategische Adviesraad Woningcorporatie Portaal 3. Drs. M. Snoeck Lid Beleggingscommissie CFK Voorzitter Sociaal fonds contractspelers Bestuurslid Stichting cao betaald voetbal Voorzitter Raad van Advies VVCS Lid Raad van Toezicht Pameijer Penningmeester Kunstkring Capelle Lid Cultuurraad Capelle 4. Drs. D. Hermes 5. Dhr. A. Regeer Voorzitter Raad van Toezicht Elde College Voorzitter Proprof Voorzitter commercieel instituut betaald voetbal Projectencomité FNV Mondiaal Lid ledenraad ACHMEA Bestuurslid Coöperatie PGGM Voorzitter cliëntenraad Flevoziekenhuis 6. Mr. C. de Swart Commissaris Stadion Feyenoord N.V. 5

6 Commissaris Ordina N.V. Commissaris DAF Trucks N.V. Commissaris Wealth Management Partners N.V. Commissaris Sanacare Groep B.V. Voorzitter bestuur Stichting Administratiekantoor Heijmans N.V. 7. Mr. S.W.M.J. Kuijer Voorzitter Raad van Toezicht Federatie Betaald Voetbal 4.5 Beleggingscommissie Over het beleggingsbeleid wordt geadviseerd door de beleggingscommissie. Dit is een commissie die voor een belangrijk deel bestaat uit onafhankelijk beleggingsexperts van institutionele beleggers, die het bestuur adviseert over het te volgen beleggingsbeleid. Zij zijn onafhankelijk, omdat zij zelf en hun werkgevers geen enkel belang (zullen) hebben bij het CFK. De commissie komt periodiek bij elkaar om de beleggingsstrategie van het CFK te bespreken aan de hand van de diverse (markt)ontwikkelingen. De volgende leden maken deel uit van de beleggingscommissie. 1. Drs. M. Roberts 2. Drs. R.W.M. Koppert RA 3. Dr. F.J. Ballendux 4. Drs. J. Koolstra 5. Drs. H. Eggens 4.6 Deelnemersraad Het CFK heeft een deelnemersraad waarin zowel uitkeringsgerechtigden als nietuitkeringsgerechtigde deelnemers zijn vertegenwoordigd. De deelnemersraad adviseert het bestuur van het CFK over bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, wijzigen van de statuten en reglement, de inhoud van de regeling, het beleggings-, debiteurenbeleid en de communicatie tussen het CFK en de deelnemers. De deelnemersraad overlegt periodiek met het bestuur. De deelnemersraad bestaat uit: 1. Cees Marbus (voorzitter) 2. Melchior Schoenmakers 3. Rob Wielaert 4. Marcel Meeuwis 5. Harald Berendsen 6. Joep van den Ouweland 7. Jonathan Vosselmans De Deelnemersraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden. De taken en verantwoordelijkheden van de deelnemersraad liggen vast in de statuten en het 'Reglement deelnemersraad CFK' die te vinden zijn op de Website. 6

7 4.7 Deelnemersvergaderingen Deelnemersvergaderingen (in tegenstelling tot deelnemersraadvergaderingen!) kunnen worden gehouden zo vaak als het Bestuur dat nodig vindt. Op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal deelnemers is het bestuur verplicht een vergadering uit te schrijven. Het Bestuur roept alle deelnemers schriftelijk of per ter vergadering op, op een termijn van tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Deze oproep zal ook op de website verschijnen. Verdere informatie over de deelnemersvergadering is te vinden in artikel 16 van de statuten. 4.8 Adresgegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg PW Gouda Telefoon: +31(0) Fax: +31 (0) Ingeschreven in het handelsregister te Woerden onder nummer Vermogensbeheerder ING Investment Management(ING IM) Prinses Beatrixlaan LL Den Haag Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Accountant Ernst & Young Accountants LLP Euclideslaan BL Utrecht Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Compliance adviseur CLCS BV Keizersgracht DJ Amsterdam Telefoon: +31(0) Fax: +31 (0) Juridisch adviseur Prof. Dr. E. Lutjens (DLA Piper) Amstelveenseweg JJ Amsterdam Telefoon: +31 (0)

8 Fax: +31 (0) Fiscaal adviseur Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Euclideslaan BL Utrecht Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Doelstelling Het CFK stelt profvoetballers in staat om na afloop van hun voetbalcarrière een nieuwe maatschappelijke loopbaan op te bouwen. Het doet dit door de financiële zekerheid voor de exprofvoetballer te bevorderen. Het CFK handelt vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en faciliteert de beoefening van het professionele voetbal in Nederland. De taken van het CFK bestaan onder meer uit: het tegen zo laag mogelijke kosten uitvoering geven aan collectieve regelingen die het genoemde doel dienen; het bevorderen van de totstandkoming en het behoud van dergelijke collectieve regelingen. In al de handelingen van het CFK zijn de belangen van de individuele profvoetballer zo veel mogelijk het uitgangspunt. Het CFK wil bekend staan als een open, deskundige, betrouwbare en klantgerichte organisatie die het vertrouwen geniet van profvoetballers en andere betrokkenen in de professionele voetbalwereld. 6. Beleggingsbeleid De ingelegde gelden van de deelnemers worden collectief belegd samen met de gelden van de Stichting Nederlands Wielrennersfonds (NWF). Het NWF is een door de AFM vrijgestelde beleggingsinstelling die de overbruggingsregeling voor de profwielrenners met een KNWU-licentie beheert. Binnen CFK worden twee beleggingspools beheerd. Er is een hoofdpool waarin onder meer alle nieuwe deelnemers participeren en er is een gesloten pool waarin alleen deelnemers participeren met een lopende uitkering op basis van bepaalde karakteristieken. De beschrijving van onderstaand beleggingsbeleid betreft de hoofdpool. Het belegde vermogen binnen de hoofdpool bedroeg per 30 juni miljoen. 7. Beleggingsbeleid Hoofdpool 7.1 Beleggingsdoelstelling Er is sprake van een absolute return strategie: het streven naar een absoluut positief rendement. Doel van het beleggingsbeleid is om elk jaar een rendement te behalen dat structureel hoger is dan de gemiddelde spaarrente op een particuliere spaarrekening bij een Nederlandse grootbank. Het risico op een negatief rendement in een beleggingsjaar dient, binnen de gestelde rendementsdoelstelling, zo gering mogelijk te zijn. 8

9 De hiervoor geformuleerde doelstelling is als volgt gekwantificeerd: het nagestreefde rendement (voor beheerfee) dient minimaal 2,5% boven de 1-maands euriborrente te liggen. De gemiddelde volatiliteit van de portefeuille is 3% en de maximaal acceptabele volatiliteit bedraagt 5%. 7.2 Beleggingen De asset allocatie wordt eens per jaar herbeoordeeld en vastgesteld voor opnieuw een jaar. De hieruit volgende basisportefeuille bestaat uit uiteenlopende beleggingen. Leidend voor de asset allocatie van de basisportefeuille zijn de hiervoor genoemde doelstellingen. Binnen het jaar is er ruimte voor actief beleid ten opzichte van deze basisportefeuille. Hiervoor zijn bandbreedtes geformuleerd voor elke asset categorie. De beleggingen worden hierna in grote lijnen beschreven: Veilige asset categorieën ( %) Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit asset categorieën met een beperkt beleggingsrisico. Hieronder wordt verstaan liquide beleggingen (spaarrekeningen, deposito s en geldmarktfondsen) en de zogenaamde Euro Core staatsobligaties. Dit zijn zowel nominale als inflatiegerelateerde staatsobligaties van Eurolanden met een triple A kredietstatus als Covered Bonds met een triple A kredietstatus. Een gedeelte van deze categorie (maximaal 20%) kan worden belegd in niet-euro staatsobligaties met een triple A kredietstatus op voorwaarde dat het valutarisico is afgedekt. Risicodragende asset categoriën ( 0-40%) Een kleiner deel van de portefeuille bestaat uit risicodragende asset categorieën. Als eerste worden hieronder verstaan de risicodragende obligaties. Hieronder vallen staatsobligaties met een kredietstatus lager dan triple A (indien niet in euro genoteerd wordt het valutarisico afgedekt), staatsobligaties van de landen uit de opkomende markten (zowel in euro genoteerd als in lokale valuta genoteerd), leningen met onderpand ( asset backed securities ) en bedrijfsobligaties (zowel credits van investment grade niveau als high yield van een lagere rating). Als tweede vallen hieronder de categorieën aandelen, beursgenoteerd vastgoed, grondstoffen en alternatives (hedge fondsen). Derivaten Derivaten vormen geen aparte beleggingscategorie. Derivaten als futures en swaps kunnen om specifieke tactische redenen worden ingezet, bijvoorbeeld vooruitlopend op aankoop of verkoop van financiële instrumenten of ter afdekking van valuta-, krediet- of renterisico. Het gebruik van derivaten heeft een strategisch karakter bij het afdekken van het valutarisico binnen aandelen-, vastgoed- of obligatiefondsen/trackers. Genoemd risico wordt voor minimaal 50% afgedekt. 7.3 Uitbesteding, risicomanagement en second opinion Het mandaat is volgens onderhavig beleggingsbeleid uitbesteed aan ING Investment Management (ING IM) per 1 januari Deze vermogensbeheerder heeft een bankvergunning krachtens de Wft en staat onder toezicht van DNB en AFM. ING IM maakt gebruik van een geavanceerd risicomanagementsysteem dat de dagelijkse volatiliteit van de portefeuille bijhoudt. In dit systeem wordt niet alleen de asset allocatie meegenomen, maar 9

10 wordt met behulp van een volledige doorkijk in alle fondsen ook een beoordeling van het dagelijkse risico van de gehele portefeuille beoordeeld. In de beoordeling van het risico wordt ook een inschatting van de toekomst gemaakt. Het beleggingsproces gaat uit van drie dimensies: fundamentele analyse, marktomstandigheden en geïntegreerd risicomanagement. Uitgangspunt is een topdown strategie die begint bij een strategische allocatie en vervolgens voor de korte termijn uitkomt bij een dynamische allocatie. De dynamische allocatie heeft voor het CFK een horizon van 1 jaar. De allocatie voor deze termijn is gebaseerd op: De relatieve aantrekkelijkheid van risicopremies (waardering), waarbij de kwalitatieve inschatting en de uitkomsten van het risicomodel een rol spelen. Beperking liquiditeitsrisico en andere risico s door het stellen van een ondergrens aan de risicoschatting. Op basis hiervan wordt een basisportefeuille samengesteld. Deze wordt in het geval van het CFK eenmaal per jaar herbeoordeeld. Door het jaar heen wordt getracht extra rendement te maken t.o.v. de basisportefeuille door over- of onderwegingen. Hier ligt de focus op de korte termijn (1-12 maanden) en worden bandbreedtes gedefinieerd waarbinnen posities ingenomen kunnen worden. Er wordt jaarlijks een aantal keer gehandeld op basis van gewijzigde signalen. Deze signalen zijn gebaseerd op cyclische en markt indicatoren en liquiditeit. Door deze manier kan het CFK snel inspelen op gewijzigde inzichten in risico en rendement en wordt recht gedaan aan de bijzondere positie van het CFK (middellange termijn focus, waarbij de korte termijn focus op sommige momenten eveneens een grote rol speelt). De inschattingen en modellen van ING IM spelen een grote rol in het tactische beleid van het CFK. Het CFK gebruikt een externe partij om per kwartaal een onafhankelijke second opinion te krijgen betreffende de ingenomen tactische posities van ING IM. Op basis daarvan wordt binnen de beleggingscommissie van het CFK de ingenomen posities per kwartaal besproken. 7.4 Discretionaire portefeuille en beleggingsfondsen Voor de meeste genoemde staatsobligaties (met uitzondering van de staatsobligaties van de opkomende landen) geldt dat deze discretionair worden belegd. De spaarrekeningen en deposito s worden rechtstreeks bij banken aangehouden. Voor de overige genoemde beleggingscategorieën wordt gebruikt maakt van beleggingsfondsen. Hiervoor bestaat voor het CFK een keuze uit actief beheerde fondsen van ING IM of indextrackers. Hierbij spelen factoren als kosten en performance een belangrijke rol. Als laatste kunnen om tactische redenen derivaten aangehouden worden. 7.5 Debiteuren De nominale staatsobligaties worden gespreid over verschillende landen en looptijden. Voor de inflatiegerelateerde staatsobligaties geldt hetzelfde. Voor de staatsobligaties van opkomende landen (in lokale valuta) geldt daarnaast nog een spreiding naar valuta. 10

11 De bedrijfsobligaties (zowel binnen de categorie credits als high yield) kennen een spreiding over sectoren, landen, rating en looptijden. Er wordt uitsluitend in beursgenoteerde bedrijfsobligaties belegd. Er kan zowel in wereldwijde aandelenfondsen belegd worden als in aandelenfondsen die zich richten op bedrijven uit Europese landen of bedrijven uit opkomende landen. Voor beursgenoteerd vastgoed geldt dat uitsluitend belegd wordt in wereldwijd vastgoed. Voor grondstoffen geldt dat er belegd kan worden in diverse grondstoffen, zoals olie of goud. Grondstoffen worden uitsluitend tactisch toegevoegd aan de basisportefeuille. Voor hedgefondsen wordt gekozen voor een valutastrategie. Voordeel van hedgefondsen is dat deze categorie weinig correleert met andere beleggingscategorieën. CFK heeft de bevoegdheid om leningen aan te gaan of financiële instrumenten uit te lenen. 7.6 Liquiditeit Een deel van de portefeuille wordt in liquiditeit (spaarrekening of lopende rekening) aangehouden. Hiervoor kunnen uitsluitend de volgende banken worden gebruikt: ABN Amro Bank, ING Bank, Kas Bank, Van Lanschot Bank, Rabobank, SNS Bank zolang de rating van deze banken gelijk aan of hoger is dan A3 en/of A Transacties Transacties worden binnen het mandaat uitgevoerd in opdracht van ING Investment Management. De laatste heeft de bevoegdheid hiervoor een broker te kiezen en heeft zich verplicht redelijkerwijs alle mogelijke stappen te nemen om de orders conform de Wet op het financieel toezicht uit te voeren ("Best Execution ). Binnen ING Investment management zijn procedures van kracht, die erop gericht zijn om het best mogelijke uitvoeringsresultaat te bereiken waarbij rekening wordt gehouden met een evenwicht tussen de navolgende factoren: prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering, waarschijnlijkheid van afwikkeling en omvang van de order. 7.8 Wijziging beleggingsactiviteiten De beleggingsactiviteiten (volgend uit het beleggingsbeleid) zoals in dit hoofdstuk genoemd kunnen worden gewijzigd bij bestuursbesluit na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het voorgenomen besluit tot wijziging van het beleggingsbeleid moet ter advies worden voorgelegd aan de Deelnemersraad. Het advies van de Deelnemersraad wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. 8. Rendement Het resultaat van het boekjaar is als volgt samengesteld: Opbrengst beleggingen Kosten verbonden aan beleggingen (-/-) Kosten verbonden aan de organisatie (-/-) Resultaat boekjaar 11

12 Het resultaat boekjaar wordt, voor zover hier liquide middelen tegenover staan, herbelegd, behalve als deze dient te worden aangewend voor de uitkeringen. De opbrengst beleggingen, de kosten en het resultaat boekjaar worden ieder jaar uitgedrukt als percentage van het tijdens het boekjaar gemiddelde belegde deelnemersvermogen. Hierdoor ontstaat de volgende opstelling: Bruto rendement Percentage kosten verbonden aan beleggingen (-/-) Percentage kosten verbonden aan de organisatie (-/-) Netto rendement Het netto rendement wordt eenmaal per jaar bijgeschreven op de fondsen van de deelnemers. NB: in het verleden werd in sommige jaren een gedeelte van het resultaat boekjaar gereserveerd en in sommige jaren werd een gedeelte van de reserve uitgedeeld. Hiermee is in deze prospectus geen rekening gehouden. 8.1 Bruto rendement Het resultaat wordt bepaald door opbrengsten uit hoofde van interest en dividenden alsmede gerealiseerde en ongerealiseerde koers- en valutaverschillen* en overige opbrengsten. * Onderdeel van de gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen is de fee voor de broker, die uit de bid-ask spread wordt betaald. Het bruto rendement van de hoofdpool in enig jaar bestaat uit het op voorgaande wijze berekende resultaat uitgedrukt als percentage van het tijdens dat jaar gemiddeld belegde deelnemersvermogen. 9. Kosten verbonden aan beleggingen Hieronder worden verstaan: De beheervergoeding van ING Investment Management wordt berekend als percentage van de marktwaarde van het totale beheerde vermogen (inclusief cash en fondsen van derden) uitgedrukt in euro s. Deze wordt achteraf per kwartaal in rekening gebracht en bedraagt 0,25% per jaar. De beheervergoeding valt uiteen in een vergoeding van 0,18% per jaar voor het vermogensbeheer en 0,07% per jaar voor het risicomanagement, rapportages en het uitvoeren van het totale tactische beleid. Genoemde beheerfee staat los van een eventuele beheerfee voor het gebruik van niet-ing fondsen zoals trackers en indexfondsen. Binnen de gebruikte beleggingsfondsen worden kosten gemaakt worden om bepaalde activiteiten uit te voeren, zoals kosten van bewaring van effecten, administratie, accountant, en communicatie. Deze kosten worden omgeslagen over het totale vermogen belegd in het fonds en kunnen daardoor in hoge mate variëren. Ze bevinden zich in de range van 0-0,25% per jaar. 12

13 De bewaring van losse obligaties vindt plaats bij de Kasbank. De bewaarkosten worden eenmaal per maand door de Kasbank in rekening gebracht als percentage van de marktwaarde van de aanwezige effecten uitgedrukt in euro s. Het hierbij behorende percentage varieert van 0,015% tot 0,05% per jaar. De transactiekosten worden voor wat betreft de beleggingsfondsen in rekening gebracht bij elke aankoop en verkoop en bedragen een percentage van de waarde van de transactie. Dit percentage varieert van 0% tot 0,5%. Voor wat betreft de transacties van losse effecten bestaan er impliciete transactiekosten doordat er een verschil bestaat tussen aan- en verkoopkoersen. Dit verschil is afhankelijk van een groot aantal factoren en kan tevens verschillen per effectenmakelaar. ING Investment Management voert het zogenaamde best execution policy voor het uitvoeren van transacties, die garandeert dat per transactie de beste deal wordt gemaakt voor het CFK. Hiertoe worden offertes bij verschillende partijen aangevraagd voorafgaande aan een transactie, waarvan de meest gunstige (wat betreft prijs, kosten, waarschijnlijkheid van uitvoering, omvang, aard van de order en alle andere relevante aspecten van een order) wordt gekozen. Verder geldt voor transacties in losse effecten dat de Kasbank settlement kosten in rekening brengt die variëren tussen euro 15 en euro 50 per settlement (transactie van een bepaalde soort obligatie ongeacht de hoeveelheid die in de transactie betrokken is). De kosten verbonden aan beleggingen worden uitgedrukt als een percentage van het tijdens het boekjaar gemiddelde belegde vermogen van de deelnemers in de hoofdpool. CFK brengt geen extra kosten in rekening bij de maandelijkse premiebetalingen en uitkeringen. 9.1 Kosten verbonden aan de organisatie De kosten verbonden aan de organisatie zijn personeelskosten, organisatiekosten en afschrijvingskosten. Hieronder is een overzicht opgenomen van deze kosten als percentage van het gemiddelde belegde vermogen in het boekjaar 2009/2010. De personeelskosten, huisvestingskosten, honoraria Raad van Toezicht en vergaderkosten, bijdrage vakbonden en afschrijvingskosten zijn terugkerende, vaste kosten die elk jaar op ongeveer hetzelfde percentage van het gemiddelde belegde vermogen uitkomen. De overige kosten zijn meer flexibele kosten en kunnen per jaar meer fluctueren als gevolg van het vrijer afroepbaar zijn van deze kosten. Personeelskosten 0,08% Organisatiekosten Bureaukosten 0,01% Automatiseringskosten 0,01% Huisvestingskosten 0,01% Honoraria Raad van Toezicht en vergaderkosten 0,02% Advieskosten 0,04% Projectkosten 0,00% Bijdrage vakbonden 0,04% 13

14 Overige baten en lasten 0,00% Organisatiekosten totaal 0,13% Afschrijvingskosten 0,01% Lasten totaal 0,22% De genoemde kosten worden evenredig toegerekend aan álle deelnemers van het CFK, dus niet alleen de deelnemers in de hoofdpool. Alle deelnemers in het CFK, ongeacht in welke beleggingspool zij participeren, dragen dus evenredig bij aan de organisatiekosten. Hierna wordt beschreven hoe dat in zijn werk gaat. Het percentage organisatiekosten dat aan elke deelnemer in rekening wordt gebracht, wordt als volgt berekend. De totale kosten in euro s worden verdeeld over het gemiddelde belegde deelnemersvermogen gedurende het jaar. Het gemiddeld belegde deelnemersvermogen van een jaar wordt berekend door het deelnemersvermogen van alle 365 dagen in een jaar op te tellen en te delen door 365. Vervolgens wordt genoemd percentage toegepast op het gemiddeld belegde deelnemersvermogen van elke deelnemer afzonderlijk. Hieruit volgt welke kosten een deelnemer in rekening gebracht krijgt op zijn fondssaldo. 9.2 Rendementen en kosten in het verleden De hoofdpool is zo genoemd per 1 juli 2009, naar aanleiding van de afscheiding van de 4%-pool, maar is een voortzetting van het daarvoor bestaande beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid is per 1 januari 2011 gewijzigd (als hiervoor beschreven). De rendementscijfers over de periode 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2010 zijn als volgt: Fondsvermogen (x 1 miljoen) Bruto rendement* Kosten beleggingen* Kosten organisatie* Netto rendement* 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/ ,76% 0,13% 5,22% 4,31% 9,81% 1,38% 5,10% -/- 0.78% 4,11% 6,60% 0,08% 0,07% 0,14% 0,16% 0,13% 0,12% 0,17% 0,15% 0,06% 0,10% 0,31% 0,37% 0,36% 0,38% 0,38% 0,32% 0,28% 0,26% 0,29% 0,22% 3,37% -/- 0,31% 4,71% 3,77% 9,30% 0,95% 4,65% -/- 1,19% 3,75% 6,28% * percentage van het tijdens het boekjaar gemiddelde belegde deelnemersvermogen Per 1 juli 2010 is een netto rendement van 6,28% bijgeschreven op de deelnemersfondsen van de deelnemers die participeren in deze pool. 14

15 Op de Website kunt u de jaarrekeningen over de drie laatste boekjaren vinden. 10. Risico s In zijn algemeenheid geldt voor de deelnemersfondsen dat de waarde zowel kan stijgen als dalen. Deelnemers krijgen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. Hieronder volgt een korte beschrijving, op volgorde van belangrijkheid, van de belangrijkste risico s die deelnemers lopen Marktrisico Het risico van waardeveranderingen in de portefeuille door veranderingen in marktprijzen Koersrisico Het risico dat de beleggingen van de portefeuille niet het beoogde rendement op zullen leveren door een verkeerde asset allocatie Risico verkeerde tactische posities Tactische posities worden binnen vooraf gedefinieerde bandbreedtes ingenomen (al of niet met behulp van derivaten). Het risico bestaat dat de verkeerde beslissingen worden genomen, al of niet gebaseerd op onjuiste informatie uit het risicomanagementsysteem of op tactische visies van de beheerder ING IM Risico actief beheerde fondsen Het risico dat er binnen de actief beheerde beleggingsfondsen van ING IM verkeerde actieve keuzes worden gemaakt, waardoor het rendement achterblijft bij de relevante benchmark Risico indextracker Het risico dat de gebruikte indextrackers de relevante index niet goed volgen, door bijvoorbeeld een gebrek aan liquiditeit of welke andere reden dan ook Kredietrisico Het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder verstrekte kredieten, leningen, vorderingen, ontvangen garanties) niet nakomt, al dan niet als gevolg van het aan restricties onderhevig zijn van buitenlandse betalingen Liquiditeitsrisico Het risico dat CFK op enig moment niet in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen zonder daarbij onaanvaardbare verliezen op te lopen Operationeel risico Het risico van verliezen als gevolg van tekortkomingen van interne processen, mensen en systemen, of als gevolg van externe gebeurtenissen. Ook juridische risico s worden tot de operationele risico s gerekend. 15

16 10.9 Systeem risico Gebeurtenissen in de wereld of activiteiten van één of meerdere grote partijen in de financiële markten kunnen leiden tot een verstoring van het normale functioneren van de financiële markten. Hierdoor zouden grote verliezen kunnen ontstaan ten gevolge van door die verstoring verwezenlijkte liquiditeits- en tegenpartijrisico s. Door de spreiding over vele beleggingscategorieën en de continue risicomonitoring wordt dit risico zoveel mogelijk ingeperkt Inflatierisico Het risico dat de koopkracht van de belegde euro kan afnemen in geval van geldontwaarding. Dit risico wordt onder meer ingeperkt door in speciaal voor dit risico in het leven geroepen (inflatiegerelateerde) obligaties te beleggen die meestijgen met de inflatie Afwikkelingsrisico Het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt Bewaarnemerrisico Het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van een bewaarnemer of onderbewaarnemer Wisselkoersrisico/ Valutarisico Wisselkoersrisico bestaat in die beleggingscategorieën die niet in euro zijn genoteerd. Waar nodig geacht worden deze risico s afgedekt. Het afdekken van valutarisico heeft een strategisch karakter bij het afdekken van het gelopen valutarisico binnen aandelen-, vastgoed- of obligatiefondsen/trackers. Genoemd risico wordt voor minimaal 50% afgedekt. In de beleggingscategorie staatsobligaties van opkomende landen worden posities in lokale valuta expres aangehouden om diversificatie in de portefeuille te bewerkstelligen Liquidatierisico Het risico dat een positie niet tijdig kan worden geliquideerd. In het algemeen wordt zoveel mogelijk in liquide effecten belegd, maar in extreme gevallen is het mogelijk dat bepaalde effecten door liquiditeitsgebrek niet kunnen worden verkocht Tegenpartijrisico Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen. Dit bestaat vooral bij de categorie risicodragende obligaties en wordt zoveel mogelijk ingeperkt door spreiding over vele vermogenstitels Risico van onzekerheid over externe factoren De financiële en fiscale wet- en regelgeving die van toepassing is op het Fonds is onderhevig aan verandering. Een gunstige omstandigheid ten tijde van toetreding kan ten nadele wijzigen. Tevens kunnen dergelijke veranderingen onvoorziene kosten met zich meebrengen en het rendement van het Fonds verlagen. Onduidelijke regelgeving kan leiden tot het onverhoopt overtreden van deze regels en extra kosten met zich meebrengen. 16

17 11. Rechten van deelneming in het fonds Contractspelers van Nederlandse betaald voetbal organisaties zijn verplicht deel te nemen aan de overbruggingsregeling van het CFK. De volgende typen (ex-)contractspelers van Nederlandse betaald voetbal organisaties nemen deel aan de hoofdpool: Actieve contractspelers die premie afdragen aan het CFK; Ex-contractspelers van Nederlandse betaald voetbal organisaties die in het verleden premie aan het CFK hebben afgedragen maar nog geen overbruggingsuitkering ontvangen; Ex-contractspelers van Nederlandse betaald voetbal organisaties die in het verleden premie aan het CFK hebben afgedragen en een overbruggingsuitkering ontvangen die is aangevangen na 1 november 2008 en Ex-contractspelers van Nederlandse betaald voetbal organisaties die in het verleden premie aan het CFK hebben afgedragen en een overbruggingsuitkering ontvangen die is aangevangen vóór 1 november 2008, nemen alleen deel aan de hoofdpool als zij tussen 1 november 2008 en 1 juni 2009 van de reglementaire mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om de duur van hun uitkering met 40% in te korten. De rechten van de deelnemers van de hoofdpool worden of zijn als volgt opgebouwd: Op het moment dat een deelnemer als natuurlijk persoon een arbeidscontract aangaat met een club in het Betaalde Voetbal, bepaalt dit arbeidscontract dat de club aan de contractspeler aanspraken toekent op een uitgestelde overbruggingsuitkering vanaf de datum waarop de deelnemer wereldwijd zijn loopbaan als contractspeler definitief beëindigt. De contractspeler is voor deze aanspraak fondspremies verschuldigd over de vergoedingen in een voetbalseizoen die door de club worden ingehouden op zijn bruto maandinkomen. Een contractspeler is verplicht deel te nemen in het Fonds behoudens de mogelijkheid die zijn werkgever (voetbalclub) tijdens de arbeidsovereenkomst mogelijk heeft om dispensatie te krijgen van het doen van de aanspraak aan de betreffende contractspeler. De club draagt de ingehouden fondspremies af aan het Fonds. Het Fonds belegt de ingehouden fondspremies collectief en administreert ter bepaling van de rechten voor elke deelnemer afzonderlijk een deelnemersfonds. Vanaf de datum dat een deelnemer recht verkrijgt op een overbruggingsuitkering, doet het Fonds een maandelijkse uitkering uit het deelnemersfonds waarbij de duur en de hoogte van de uitkering afhankelijk worden gesteld van de bepalingen in het reglement, de waarde van het opgebouwde deelnemersfonds en een rekenrente van 0%. De waarde van het opgebouwde deelnemersfonds wordt voornamelijk bepaald door de inleg van fondspremies en het hierover toegekende rendement. Elke deelnemer bouwt op dezelfde manier een deelnemersfonds op en voor elke deelnemer leidt dit op dezelfde wijze tot het recht op een overbruggingsuitkering. De rechten van iedere deelnemer in deze pool staan beschreven in het Overbruggingsreglement A. Indien er een conflict ontstaat tussen Fonds en deelnemer is dit reglement bindend Opheffing van het fonds Indien het Bestuur van oordeel is dat het doel van de stichting CFK niet of niet meer voldoende kan worden verwezenlijkt, kan het besluiten tot ontbinding van de stichting door middel van een 17

18 unaniem bestuursbesluit in een vergadering waarbij alle bestuursleden persoonlijk aanwezig zijn en onder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Wat na voldoening van alle schulden aan vermogen van de ontbonden stichting overblijft, wordt op een door het Bestuur te bepalen wijze een bestemming gegeven dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met de geest van het doel van de stichting. Het voorgenomen besluit tot wijziging van het beleggingsbeleid moet ter advies worden voorgelegd aan de Deelnemersraad. Het advies van de Deelnemersraad wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit Waardering van de activa De waarde van elk deelnemersfonds kan uitsluitend individueel bepaald worden. Het netto rendement wordt eenmaal per jaar toegevoegd (per 30 juni) aan de deelnemersfondsen. Waardebepaling vindt uitsluitend in euro plaats Dividenden en rentecoupons De uitgekeerde rentecoupons en dividenden worden herbelegd door ING IM. 12. Fiscale aspecten Het Fonds is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. In het kader van collectief vermogensbeheer met betrekking tot het samengevoegde beheer van de belegde vermogens van het Fonds en de Stichting Nederlands Wielrennersfonds, is het Fonds niet BTW-plichtig over de verschuldigde beheervergoeding. 13. Informatieverstrekking en verslaglegging 13.1 Jaarverslag en Halfjaarverslag Het CFK kent een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het boekjaar volgt daarmee het voetbalseizoen. Het Bestuur stelt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een verslag op over dat boekjaar en zal dit openbaar maken via de Website. Binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt het Bestuur een tussentijds verslag op over de eerste helft van dat boekjaar dat openbaar wordt gemaakt via de Website. Aan de deelnemers zal op verzoek kosteloos een afschrift van het Jaarverslag en Halfjaarverslag worden verstrekt Waardebepaling deelnemersfonds Het netto rendement per deelnemersfonds wordt eenmaal per jaar toegevoegd (per 30 juni). Na toevoeging van dit netto rendement wordt aan de deelnemers een schriftelijk overzicht van de waarde van hun deelnemersfonds ter beschikking gesteld Informatie Op de Website en ten kantore van CFK zal in ieder geval de volgende informatie verkrijgbaar zijn: het Prospectus; Financiële Bijsluiter; de statuten van het Fonds; 18

19 de reglementen en gedragscode; (voorgenomen) wijzigingen van de statuten; (voorgenomen) wijzigingen van het beleggingsbeleid; (voorgenomen) wijzigingen van de voorwaarden met een toelichting; (half)jaarverslagen van het Fonds; de door de AFM aan het Fonds verleende vergunning, en eventuele ontheffingen; oproepen voor de vergaderingen van Deelnemers; de opgave, bedoeld in artikel 50, tweede lid BGfo. Deze opgave bevat ten minste de volgende gegevens: de totale waarde van de beleggingen, een overzicht van de samenstelling van de beleggingen, de omvang van het deelnemersfonds de meest recent bepaalde intrinsieke waarde van het deelnemersfonds onder vermelding van het moment waarop de bepaling plaatsvond; Aan deelnemers zal op verzoek kosteloos de volgende gegevens worden verstrekt: een afschrift van het Prospectus (met de bijlagen); een afschrift van de statuten; (half)jaarcijfers. Aan deelnemers zal op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs de volgende gegevens worden verstrekt: Gegevens omtrent CFK welke ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen; een afschrift van de vergunning; een afschrift van een eventueel door de AFM genomen besluit tot ontheffing; een afschrift van de opgave, bedoeld in artikel 50, tweede lid BGfo. Deze opgave bevat ten minste de volgende gegevens: de totale waarde van de beleggingen, een overzicht van de samenstelling van de beleggingen en de meest recent bepaalde waarde van het deelnemersfonds. 14. Wet op het financieel toezicht 14.1 Vergunning CFK heeft van de AFM een vergunning verkregen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid onder b van de Wft. Een kopie van deze vergunning ligt ten kantore van het Bestuur, is verkrijgbaar via de Website en kan, op verzoek, worden toegezonden Toezicht AFM Het Fonds staat onder toezicht van de AFM krachtens de toepasselijke bepalingen van de Wft. In het belang van een adequate werking van de financiële markten en de positie van beleggers dienen beleggingsinstellingen te voldoen aan eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid van de bestuurders, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en de informatieverschaffing aan de deelnemers, publiek en de toezichthouders. 19

20 14.3 Wijziging voorwaarden De voorwaarden die gelden tussen CFK en de deelnemers, dat wil zeggen de aan deelnemers toekomende aanspraken op uitkeringen, worden vastgesteld door het bestuur in het Overbruggingsreglement A. Het bestuur kan besluiten dit reglement te wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het voorgenomen besluit tot wijziging van de voorwaarden, moet ter advies worden voorgelegd aan de Deelnemersraad. Het advies van de Deelnemersraad wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. Bij het vragen van advies wordt aan de Deelnemersraad een overzicht verstrekt van de beweegreden voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers zal hebben. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de Deelnemersraad tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. Het Bestuur deelt de Deelnemersraad zo spoedig mogelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies wordt afgeweken. Een voorstel tot wijziging van de voorwaarden evenals de wijziging van de voorwaarden wordt bekend gemaakt aan het (post of ) adres van elke deelnemer en op de Website. Het voorstel tot wijziging zal op de Website worden toegelicht Intrekking vergunning Indien het Bestuur zou besluiten tot een verzoek aan de AFM tot intrekking van de vergunning van het Fonds zal hiervan melding worden gemaakt via een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad en op de Website. 15. Overige informatie 15.1 Uitbesteding kerntaken De volgende taken zijn uitbesteed: Vermogensbeheer en administratie beheerd vermogen: ING IM en in de toekomst eventueel andere vermogensbeheerders. Bewaring van discretionaire effecten: Kasbank NV 15.2 Gelieerde partijen Op de datum op de eerste pagina van dit Prospectus waren geen gelieerde partijen betrokken bij het Fonds Klachtenprocedure Een klacht kan schriftelijk of per worden ingediend bij het Bestuur. Het Bestuur zal de ontvangst binnen 2 werkdagen bevestigen en aangeven hoe de klacht behandeld zal worden. Indien de klacht van een deelnemer uitmondt in een geschil, dan kan de deelnemer terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie. Uitgebreide informatie over de geschillenprocedure c.q. - commissie treft u in het Reglement voor de geschillencommissie, welke te vinden is op de Website Beleid stemrecht en stemgedrag op aandelen Het Fonds maakt geen gebruik van het stemrecht dat verbonden is aan aandelen. 20

1. Belangrijke informatie. Stichting Contractspelersfonds KNVB

1. Belangrijke informatie. Stichting Contractspelersfonds KNVB 1. Belangrijke informatie Stichting Contractspelersfonds KNVB Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ) is opgericht met als doelstelling profvoetballers in staat te stellen om na afloop van hun voetbalcarrière

Nadere informatie

1. Belangrijke informatie. Stichting Contractspelersfonds KNVB

1. Belangrijke informatie. Stichting Contractspelersfonds KNVB 1. Belangrijke informatie Stichting Contractspelersfonds KNVB Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ) is opgericht met als doelstelling profvoetballers in staat te stellen om na afloop van hun voetbalcarrière

Nadere informatie

Prospectus CFK 4% fonds september 2015

Prospectus CFK 4% fonds september 2015 Prospectus CFK 4% fonds september 2015 1. Belangrijke informatie Stichting Contractspelersfonds KNVB Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ) is opgericht met als doelstelling profvoetballers in staat

Nadere informatie

Prospectus CFK - Hoofdfonds 28 augustus 2015

Prospectus CFK - Hoofdfonds 28 augustus 2015 1. Belangrijke informatie Stichting Contractspelersfonds KNVB Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ) is opgericht met als doelstelling profvoetballers in staat te stellen om na afloop van hun voetbalcarrière

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013. Samenvatting

Jaarverslag 2012/2013. Samenvatting S t i c h t i n g C o n t r ac t s p e l e r s f o n d s K N V B Jaarverslag 2012/2013 Samenvatting Het boekjaar in vogelvlucht 2012/2013 Het CFK biedt je de gelegenheid om je na je voetballoopbaan in

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Jaarverslag Samenvatting 2013/2014

Jaarverslag Samenvatting 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Samenvatting 2013/2014 Het boekjaar 2013/2014 Het CFK biedt je de gelegenheid om je na je voetballoopbaan in alle rust voor te bereiden op een maatschappelijke

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Jaarverslag Samenvatting 2013/2014

Jaarverslag Samenvatting 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Samenvatting 2013/2014 Het boekjaar 2013/2014 Het CFK biedt je de gelegenheid om je na je voetballoopbaan in alle rust voor te bereiden op een maatschappelijke

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Februari 2013 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Jaar. Samenvatting 2014 / 2015

Jaar. Samenvatting 2014 / 2015 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaar verslag Samenvatting 2014 / 2015 Binnenkort de CFK- app Het boekjaar 2014/2015 Het CFK biedt je de gelegenheid om je na je voetballoopbaan in alle rust voor te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen

Beleggingsbeginselen Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Versie april 2015 Deze Verklaring beleggingsbeginselen maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en is aangepast

Nadere informatie

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.)

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) Addendum Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) 2. Wijziging van voorwaarden (pagina 23) 3. Bijlage 5 Registratiedocument (pagina

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V.

Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder Het doel van de Beheerder, Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V., is het optreden

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Maart 2012 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap

Nadere informatie