JAARVERSLAG van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2003 van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht "000'0000"0' o 0"'0 pagina 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 10 Overige gegevens Actuarieel verslag Actuariële verklaring Accountantsverklaring Overzicht beleggingen Utrecht, 24 maart 2004

2

3 JaaNers/ag 2003 Stichting Emeritaatsvoorziening kemcijfers KERNCIJFERS I VI.,JFJAREN-OVERZICHT Tenzij anders aangegeven zijn de bedragen afgerond in duizenden euro's Bijdragen kerken I * bijdrage per lid (in euro's) 22,75 19,00 17,70 17,70 17,70 Uitkeringen Opbrengst beleggingen (direct) Koersresultaat effecten (indirect) obligaties aandelen Totaal beleggingen Pensioenvermogen Voorziening Pensioenverplichtingen Over-/(onder)dekking Dekkingsgraad 100,5% 99,9% 104,9% 108,3% 107,0% - 3

4 bestuursverslag BESTUURSVERSLAG 1. VERGADERING MET DE AANGESLOTEN KERKEN 1.1. Algemeen De voorjaarsvergadering van het bestuur met de aangesloten kerken vond plaats op zaterdag 24 mei 2003 en de najaarsvergadering op woensdag 26 november 2003, beide in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Van de 91 bij de stichting aangesloten kerken waren in de voorjaarsvergadering 38 kerken vertegenwoordigd en zonden 30 kerken bericht van verhindering. Voor de najaarsvergadering waren die aantallen 34 resp. 22. Beide vergaderingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van de afronding van de. discussie over de financiële positie en de toekomst van de S.E.V. Alles bij elkaar geen gemakkelijke onderwerpen. De discussies tussen bestuur en afgevaardigden en tussen afgevaardigden onderling waren levendig, zakelijk en werden gekenmerkt door een goede, respectvolle sfeer. Uit alles bleek dat de predikanten, de emeriti en de nabestaanden de kerken zeer aan het hart gaan. Het bestuur is daar dankbaar voor. Die dankbaarheid geldt ook in bredere zin de betrokkenheid bij en de steun van de aangesloten kerken voor het bestuursbeleid. Het bestuur beveelt de emeritaatsvoorziening blijvend in het gebed van de kerken aan Jaarstukken In de voorjaarsvergadering werden de jaarstukken over 2002 ongewijzigd vastgesteld Reglementswijzigingen Onder 1.1. werd al gerefereerd aan de discussie en besluitvorming rond financiële positie en toekomst van de S.E.V. Na enkele jaren voorbereiding van en discussie over dit onderwerp werden de kerken in de voorjaarsvergadering aan de hand van een notitie gehoord over de plannen van het bestuur. Hierna nam het bestuur, met inachtneming van de visie van de kerken, de nodige besluiten met het oog op verbetering van de financiële positie in de periode tot Onderdeel van deze besluitvorming was de invoering van een middelloonregeling per 1 januari 2004, in plaats van de toen geldende eindloonregeling. Voor de najaarsvergadering bood het bestuur de aanwezige kerken het concept voor een nieuw reglement aan. In dit reglement waren de besluiten en uitgangspunten verwerkt die voortvloeiden uit achtereenvolgens de invoering van de middelloonregeling, de indexering van de ingegane uitkeringen en de (wijze van) indexering van de door de kerken te betalen bijdragen per lid. Overigens wordt onder 2.4 inhoudelijk op deze punten ingegaan. Gehoord de in de najaarsvergadering vertegenwoordigde kerken stelde het bestuur vervolgens het nieuwe reglement vast. De inwerkingtreding werd bepaald op 1 januari Begroting en bijdrage 2004 De najaarsvergadering keurde de begroting voor het jaar 2004 goed, waarbij de bijdrage per lid voor 2004 werd gesteld op 26, Bestuu rssamenstelling In de voorjaarsvergadering kon worden voorzien in de vervulling van de vacature voor een beleggingsdeskundige, door benoeming van br W. van Veen uit Aalsmeer. In de najaarsvergadering was br J.K.L. Koning aftredend als bestuurslid. Op grond van een enkele jaren geleden door het bestuur opgesteld rooster van aftreden was br Koning niet herkiesbaar. Br Koning maakte sinds 1990 deel uit van het bestuur, eerst als lid, daarna gedurende een groot aantal jaren als secretaris. Bij zijn afscheid werd gememoreerd dat br Koning opviel vanwege zijn grote kennis van de materie, zijn betrokkenheid bij predikanten en kerken (de achterban van het bestuur) en zijn bezonnen oordeel. - 4

5 Jaarverslag 2003 Stichting Emeritaatsvoof7iening bestuursverslag Als bestuurslid met algemene deskundigheid op het gebied van pensioenen was br Koning al in 2001 opgevolgd door br J.G. van Dalen. Voor 2004 wordt het reguliere aftreden van drie bestuursleden voorzien. Mede in verband met de noodzakelijke continuïteit werd het wenselijk geacht het bestuur al in het najaar van 2003 aan te vullen met een persoon die beschikt over inhoudelijke deskundigheid op het gebied van pensioenen en al wat daarmee samenhangt, die in staat is de essentie uit een discussie te halen en is ingevoerd in de kerken. Inmiddels had ook br Strating, aftredend in 2005, aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Gezien het belang van de functie achtte het bestuur het wenselijk indien zijn opvolger zo mogelijk al in het najaar van 2003 zou kunnen aantreden. Op het moment dat de najaarsvergadering werd gehouden, kon nog niet in de vacatures worden voorzien. Het onderwerp krijgt daarom in een later stadium een vervolg. 2. BESTUURSVERGADERINGEN 2.1. Bestuursvergaderingen Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen keer Maatschappelijke ontwikkelingen Lopende het verslagjaar werd het regeringsvoornemen bekend gemaakt om de WAZ. (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening Zelfstandigen) af te schaffen. Deze wet garandeerde de predikant bij arbeidsongeschiktheid een uitkering op bestaansniveau. Het voornemen van het kabinet is inmiddels gerealiseerd in die zin dat de WAZ. per 1 juli 2004 wordt ingetrokken. De premieplicht verviel al per 1 januari 2004, zodat de predikanten met ingang van die datum geen WAZ.-premie meer verschuldigd zijn Tot 1 juli 2005 bestaat nog de mogelijkheid om een beroep te doen op een uitkering op grond van deze wet. Vooralsnog komt er geen vervangende arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen. Zoals de voorzitter van het bestuur al tijdens de najaarsvergadering aan de afgevaardigden van de kerken mededeelde, heeft dat ook voor de S.EV consequenties. Immers, de S.EVregeling voorziet thans in geval van arbeidsongeschiktheid van een predikant in een aanvullende uitkering bovenop de WAZ.-uitkering. Het bestuur beraadt zich de komende tijd op de vraag hoe hiermee om te gaan. Daarbij wordt ook de mogelijkheid van herverzekering bezien. Een lastenverzwaring lijkt echter welhaast onontkoombaar Uitkeringen en uitkeringsgrondslagen Per 1 januari 2003 werden de S. EV-uitkeringen (inclusief de uitkeringen op grond van een individuele verzekering) verhoogd met 1,5%. De minimum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2003 verhoogd tot (afgerond) (was in ). De maximum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2003 verhoogd tot (afgerond) (was in ). Ook in 2003 is de maximumgrondslag, afgezien van de trendmatige aanpassing, niet structureel verhoogd. Evenals in 2002 bleef die structurele verhoging achterwege in afwachting van de uitkomst van de discussie over de financiële positie van het fonds en de daaruit voortvloeiende wijziging van de bestaande eindloonregeling in een middelloonregeling Besluitvorming over de financiële positie en de toekomst van het fonds In het verslagjaar heeft het bestuur zich verder beraden op de toekomst van de S. EV Zoals eerder aangegeven: de noodzaak daartoe werd ingegeven door het feit dat de financiële positie van het fonds de afgelopen jaren als gevolg van een aantal oorzaken achteruit was gegaan. Bij die oorzaken moet aan de ene kant worden gedacht aan de hoge inflatie van de afgelopen jaren en de relatief hoge traktementsstijgingen en aan de andere kant aan de lage rente en de bijdragen van de kerken die in diezelfde jaren gelijk bleven en dus niet werden aangepast aan de inflatie of de traktementsstijgingen. Daarnaast waren ook de economische situatie en de beursmalaise van de afgelopen jaren debet aan het probleem. - 5

6 bestuursverslag Steeds is naar de uitkeringsgerechtigden, predikanten en kerken (de "achterban") benadrukt dat er geen reden tot paniek is geweest; er was immers geen moment een risico dat de uitkeringen aan de emeriti en hun nabestaanden de komende jaren niet betaald zouden kunnen worden. Wel was er reden tot bezinning op de toekomst en in dat kader heeft het bestuur, gebruik makend van een aantal prognoses, nagegaan hoe de financiële positie zich bij gelijkblijvend beleid gedurende de periode zou ontwikkelen. Dat onderzoek leidde tot de conclusie dat van een forse achteruitgang sprake zou zijn. Vervolgens is aan de hand van een aantal scenario's nagegaan hoe die neergaande trend zou kunnen worden omgebogen en hoe de financiële positie binnen afzienbare termijn zou kunnen worden verbeterd. Het resultaat van die gedachtevorming is tijdens de op 23 november 2002 gehouden najaarsvergadering besproken met de afgevaardigden van de aangesloten kerken. Vervolgens zijn de predikanten uitgenodigd voor toelichting en gedachtewisseling in een bijeenkomst op 13 januari In beide bijeenkomsten stond geen voorstel van het bestuur centraal en was er evenmin sprake van besluitvorming. Niet alleen omdat het bestuur, ondanks alle energie die erin was gestoken, op dat moment nog niet zo ver was, maar vooral vanuit een streven naar zorgvuldigheid. Het ging niet alleen over geld, maar ook over mensen: deelnemers, uitkeringsgerechtigden, kerkleden. De uitkomsten van beide bijeenkomsten hebben voor het bestuur mede de richting bepaald bij de verdere bezinning, die langzaam groeide tot een concreet voorstel om de gerezen problematiek ook voor de toekomst het hoofd te bieden. Dat voorstel is in de voorjaarsvergadering 2003 aan de kerken voorgelegd. Gehoord de tijdens die vergadering aanwezige kerken heeft het bestuur vervolgens besloten de in het voorstel beschreven maatregelen te treffen. Vervolgens zijn de predikanten voor de zomer uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in september 2003 over de nieuwe regeling. In de najaarsvergadering 2003 zijn de kerken vervolgens gehoord naar aanleiding van een eerder voorgelegd concept voor een reglementswijziging, waarin die maatregelen technisch en juridisch waren verwerkt. De ingangsdatum van de wijziging is bepaald op 1 januari 2004 en ligt aldus buiten de horizon van het verslagjaar. 3. FINANCIËN 3.1. Toelichting op de financiële positie Na enkele jaren van zware terugval heeft de dekkingsgraad van het fonds zich in 2003 gestabiliseerd op een niveau van rond de 100%. De dekkingsgraad is met 0,6 procentpunt gestegen van 99,9% tot 100,5%. Het verloop van de financiële positie kan als volgt worden samengevat. Financiële positie Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Dekkingsgraad (in duizenden euro's) (in duizenden euro's) Ultimo ,5% Ultimo ,9% Ultimo ,9% Toename ,6% Toe-/afname ,0% De dekkingsgraad geeft aan de mate waarin het fonds in staat is aan de pensioenverplichtingen te voldoen en wordt berekend als het quotiënt van pensioenvermogen en de voorziening pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is gebaseerd op een waardering van beleggingen tegen marktwaarde en een waardering van de voorziening pensioenverplichtingen tegen een vaste rekenrente van 4%. In de begroting 2003 werd de dekkingsgraad ultimo 2003 nog geraamd op 96,7%. Een analyse van de verschillen met de begroting vindt u onder punt

7 bestuursverslag 3.2. Beleggingen en performance De beleggingen bestaan ultimo 2003 uit obligaties, preferente aandelen, (gewone) aandelen en vastgoed. De preferente aandelen worden, gelet op het vergelijkbare risicoprofiel, tot de obligaties gerekend. De beleggingen in vastgoed betreffen uitsluitend participaties in vastgoedfondsen. De onderstaande tabel geeft de werkelijke verdeling over de beleggingscategorieën weer in relatie tot de strategische portefeuille en de normportefeuille. Strategische portefeuille Normportefeuille 2003 Werkelijk % 70-80% 67% Aandelen 20% 10-20% 13% Vastqoed 10% 8-12% 13% Liq uiditeiten 0% 0% 7% Totaal 100% 100% 100% De strategische beleggingsportefeuille betreft de beleggingsmix die de S. EV op de lange termijn wil vasthouden. De vastgestelde portefeuille voor enig jaar kan van deze strategische portefeuille afwijken, afhankelijk van de verwachtingen op de korte termijn. Dit noemen we de normportefeuille. Uit het overzicht blijkt dat de S.EV in 2003 ten opzichte van de normportefeuille een groter belang heeft gehad in vastgoed en liquiditeiten, ten koste van de categorie obligaties. De samenstelling van de beleggingsportefeuille in relatie tot ultimo vorig jaar is als volgt: (bedragen in duizenden euro's) 2003 in % 2002 in % Aandelen Vastqoed Liquiditeiten Totaal Ook in 2003 werden wij geconfronteerd met een lage rente op de kapitaalmarkt. Anticiperend op een verwachte rentestijging is een deel van de obligatieportefeuille in het verslagjaar verkocht. De opbrengst hiervan wordt voorlopig in liquiditeiten aangehouden. Tot en met 2002 bestond de aandelenportefeuille uitsluitend uit participaties in aandelenfondsen. In 2003 hebben we een deel van de beleggingen in aandelenfondsen omgezet in individuele aandelen. Deze nieuwe portefeuille betreft uitsluitend aandelen van hoge kwaliteit met een hoog verwacht dividendrendement. Beide acties hebben in positieve zin bijgedragen aan de performance van het fonds. De beleggingsperformance van het fonds bedraagt 6,5% over 2003, tegen 3,2% over Obligaties De samenstelling van de obligatieleningen is als volgt: (bedragen in duizenden euro's) 2003 in % 2002 in % Staatsleninqen Euroland Financiële instellinqen Euroland Overige ondernemingen Euroland HiQh-yield obliqatiefondsen Overiqe leninqen Totaal Het rendement op de obligatieportefeuille bedraagt over ,4% (2002: 8,5%). De effectieve rente van de obligatieportefeuille bedraagt ultimo ,4% (2002 4,1%). De portefeuille heeft een gemiddelde resterende looptijd van circa 7 jaar (2002: 6 jaar). De gemiddelde couponrente bedraagt over 20035,5% (2002: 5,9%). - 7

8 bestuursverslag Aandelen Voor aandelen was 2003 eindelijk een jaar van voorzichtig herstel na grote verliezen in 2001 en Dit resulteerde voor het fonds in een positief rendement van 12% (2002:-39%) Vastgoed Het rendement op de vastgoedportefeuille bedraagt over %, een verbetering ten opzichte van het jaar 2002, toen het rendement 8% bedroeg Vergelijking met de begroting De uitkomsten over het jaar 2003 laten zich als volgt vergelijken met de begroting (bedragen in duizenden euro's) werkelijk begroting 2003 verschil Toevoeqinqen aan het pensioenvermogen bijdraqen kerken inkomende waardeoverdrachten 109 PM 109 opbrenqst beleqqinqen overige baten ~ ~ ~ Onttrekkingen aan het pensioenvermogen uitkeringen uitqaande waardeoverdrachten - PM - premie herverzekering algemene kosten Mutaties in het pensioenvermoqen Mutaties in de voorziening pensioenverplichtinqen.. Mutaties in onder-/overdekking Onder-/overdekkinq per 1 ianuari. Over-/onderdekking per 31 december De mutatie in het pensioenvermogen is hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere rendementen dan verwacht op de aandelen- en vastgoedportefeuille, alsmede door inkomende waardeoverdrachten. Daar tegenover staat ook een mutatie in de voorziening pensioenverplichtingen welke hoger is dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren: 1 inkomende waardeoverdrachten ad ; 2 een sterfteverlies ad als gevolg van minder overlijdensgevallen dan op grond van de overlevingstafels mocht worden verwacht; 3 een hogere toevoeging aan de voorziening vroegtijdige emeriteringen dan was begroot. De kostprijs van het pensioen, de zgn. actuariële premie 1, was voor 2003 begroot op 24,- per lid. De werkelijke kosten bedroegen met name als gevolg van de twee laatstgenoemde factoren 27,65 per lid. De bijdrage voor 2003 van 22,75 per lid bleef daarbij aanzienlijk achter. Voorts was de onderdekking per 1 januari 2003 in werkelijkheid veel geringer dan in het najaar van 2002 werd geraamd. Dit was een gevolg van een tijdelijke opleving van de obligatiemarkten in het vierde kwartaal Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen komt de dekkingsgraad ultimo 2003 (100,5%) ruim hoger uit dan oorspronkelijk was begroot (96,7%). 1 In de berekening van de actuariële premie zijn begrepen de kosten van verhoging i.v.m. wijziging traktementen en 1 jaar inkoop, het sterfteresultaat, de toevoeging aan de voorzieningen voor vroegtijdige emeriteringen en omrekening overlevingstafels, de overige mutaties, de premie herverzekering en de algemene kosten. - 8

9 bestuursverslag 3.4. Beschouwingen bij de dekkingsgraad In het voorjaar 2003 heeft het bestuur een aantal besluiten genomen ter verbetering van de financiële positie van het fonds. De financiële doelstelling is het bereiken van een dekkingsgraad van 110 à 115% binnen een periode van 10 jaar. De belangrijkste maatregelen zijn als volgt: Invoering van een middelloonregeling per 1 januari 2004; Jaarlijkse verhoging van de bijdrage gebaseerd op de traktementsontwikkeling; Een tijdelijke beperking van de indexatie van ingegane uitkeringen tot 80% van de prijsinflatie zolang de financiële doelstelling niet is gerealiseerd. Utrecht, 24 maart 2004, mr A. Wattèl, voorzitter, mr H. G. Bronsveld-Taute, secretaris - 9 -

10 jaarrekening JAARREKENING OVERZICHT VAN DE GROOTTE EN DE SAMENSTELLING VAN HET PENSIOENVERMOGEN Per 31 december Beleggingen obligaties aandelen vastgoed Vlottende activa lopende rente vorderingen liquide middelen Tezamen af: kredietinstellingen overige kortlopende schulden Tezamen PENSIOENVERMOGEN ======== ======== OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET PENSIOENVERMOGEN Toevoegingen bijdraqen kerken premies individuele verzekeringen inkomende waardeoverdrachten opbrenqst beleqqinqen. rente en dividend koersresultaat effecten Totaal toevoegingen Onttrekkinqen uitkeringen uitqaande waardeoverdrachten premie herverzekerinq algemene kosten Totaal onttrekkingen Saldo Pensioenvermoqen per 1 januari Pensioenvermoqen per 31 december ===:::==== - 10

11 jaarrekening OVERZICHT VAN MUTATIES IN DE VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN Stand per 1 januari Verhoging i.v.m. wijziging traktementen/aow en 1 jaar inkoop Kosten indexaties Inkomende waardeoverdrachten Uitgaande waardeoverdrachten Sterfteresultaat Benodigde intrest Toevoeging voorziening vroegtijdige emeriteringen Voorziening omrekening overlevingstafels Uitkeringen Invoeren weduwnaarspensioen Overiqe mutaties ========= ========= DEKKINGSGRAAD Pensioenvermogen Voorziening pensioenverplichtingen Over-/onderdekking ========= ========= Dekkingsgraad 100,5 % 99,9 % - 11

12 jaarrekening TOELICHTING Waarderingsgrondslagen Beleggingen: Voorziening Pensioenverplichtingen: Overige activa en passiva: beurswaarde; niet beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de geschatte opbrengst bij verkoop. de verplichtingen uit hoofde van pensioenrechten zijn ultimo 2003 opgenomen voor de contante waarde op basis van 4% rekenrente per jaar en voorts uitgaande van de overlevingstafels GBI\t1 en GBV met één jaar leeftijdsterugstelling voor mannen en twee jaar voor vrouwen. Daarnaast zijn er drie voorzieningen gevormd met een speciale bestemming: (1) een voorziening voor toekomstige arbeidsongeschiktheid (2) en voorziening voor omrekening naar veiliger overlevingstafels (Collectief '93) (3) een voorziening voor een toeslag op de AOWuitkeringen voor deelnemers geboren in of na 1950 en gehuwd met een jongere echtgenote nominale waarde Beleggingen obligaties aandelen vastgoed Stand begin boekjaar Aankopen Uitlotinqen/verkopen Koersresultaten Stand einde boekjaar =======::: De nominale waarde van de obligatieportefeuille bedraagt ultimo (was ultimo 2002: ). Bijdragen kerken Het aantal aangesloten kerken bedroeg 91 (één minder dan in 2002 door samenvoeging van de kerken van resp. Enschede-noord en -zuid). De bijdrage is in 2003 gesteld op 22,75 per jaar per lid (2002: 19,--). Het aantal leden per 1 januari 2003 bedroeg volgens opgave van de kerken (per 1 januari 2002: ). - 12

13 jaarrekening Specificatie directe beleggingsopbrengsten I Effecten rente dividend aandelen dividend vastgoed I Interest bank/deposito bijdragen kerken (betaling na vervaldatum) Af: bankkosten (provisie, bewaarloon) I ' Uitkeringen, jaarbedrag uitkeringen uitkeringen I aantal per aantal per uitkeringen einde bij af 2003 in 2002 in boekjaar (niveau 2003) in Emeriti en arbeidsong Weduwen Totalen Algemene kosten Salariskosten Sociale lasten Bestuurskosten Accountantskosten Actuariskosten Kantoorkosten

14 jaarrekening VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTJNGEN (V.P.V.) 1 GROEP aantallen per ultimo 2002 tussen haakjes Opgebouwde aanspraken door 74 (73) op reglementaire basis deelnemende predikanten, waarvan 1 (geen) met vervroegd emeritaat is qeqaan V.P.V. ULTIMO 2003 V.P.V. ULTIMO I 2 Voorziening voor toekomstige arbeid son geschikth eid Voorziening voor AOW-aanvulling vanaf Aanspraken van deelnemers tegen een op individuele basis vastgestelde premie: 1 (1) tegen premiebetaling en 3 (3) premievrij Aanspraken van 19 (16) gewezen deelnemers (reglementaire deelneming tussentijds beëindigd) Ingegane emeritaatsuitkeringen 36 (37) met bijbehorende niet-ingegane weduwe-uitkeringen Ingegane weduwe-uitkeringen 34 (33) Voorziening omrekening overlevingstafels l Totale voorziening

15 jaarrekening Kasstroomoverzicht (bedragen in duizenden euro's) Saldo liquide middelen per 1 januari Ontvangsten bijdraqen kerken premies individuele verzekerinqen 9 9 inkomende waarde-overdrachten rente/dividend uitlotingen/verkopen obliqaties verkopen aandelen verkopen vastqoed toename bankkrediet Totaal ontvangsten Uitgaven aankopen obligaties aankopen aandelen aankopen vastgoed uitkerinqen uitqaande waardeoverdrachten - 27 premie herverzekerinq bankkosten alqemene kosten afname bankkrediet Totaal uitgaven Saldo liquide middelen per 31 december Utrecht, 24 maart 2004, het bestuur: mr A. Wattèl, voorzitter, mr H. G. Bronsveld- Taute, secretaris H. Strating RA, penningmeester H. van Rees, actuaris A.G. drs J. G. van Dalen drs F. W. Meijer ds C. Smit W. van Veen - 15

16 cmer;:aatsvoorziening actuarieel verslag ERNST YOUNG Ernst & Young Actuarissen Actuarieel verslag 2003 (Bedragen in duizenden euro' s) Samenstelling en controle voorziening De Voorziening Pensioenverplichtingen bestaat uit de volgende onderdelen: Voorziening voor opgebouwde aanspraken voor actieve predikanten inclusief de voorziening voor predikanten die met vervroegd emeritaat zijn gegaan Voorziening voor toekomstige vroegtijdige emeriteringen Voorziening voor aanspraken voor deelnemers met een individuele bijdrage Voorziening voor gewezen deelnemers Voorziening voor ingegane emeritaatsuitkeringen en weduwenpensioenen Voorziening omrekening overlevingstafejs Voorziening voor AOW-hiaat verzekeringen De totale VPV ultimo 2003 bedraagt ,7, een stijging van 690,9 ten opzichte van Een splitsing van de VPV naar bovenvermelde onderdelen is in de toelichting op de jaaitekening opgenomen. De Voorziening Pensioenverplichtingen is berekend op basis van het per ultimo 2003 van kracht zijnde pensioenreglement en is voor het grootste gedeelte berekend als de contante waarde van de opgebouwde pensioen aanspraken, welke overeenstemmen met de tijdsevenredige aanspraken. Wij hebben de voorzieningen voor de (opgebouwde) pensioenen voor de actieve en gewezen deelnemers, de pensioentrekkenden en weduwen gecontroleerd en hebben daarbij geen bijzonderheden geconstateerd. In onze controle zijn wij uitgegaan van de aan ons aangeleverde deelnemersgegevens. In 2003 is één actieve deelnemer met vervroegd emeritaat gegaan. De hierbij behorende voorziening ultimo 2003 is in de voorziening van de actieve deelnemers inbegrepen. Met betrekking tot de voorzieningen merken wij op dat deze zijn berekend op basis van de overlevingstafel GBMJV Wij hebben deze factoren separaat gecontroleerd en hebben geconstateerd dat deze con'ect zijn. De voorziening voor vroegtijdige toekomstige emeriteringen is met 5% toegenomen tot 596,9 en blijft op 150% van de maximaal te reserveren arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor de deelnemer met het hoogste i.,lrbeidsongeschiktheidsrisico (gemeten in euro's). Deze maximum voorziening is door het bestuur vastgesteld. 16

17 actuarieel verslag ERNST & YOUNG Ernst & Youllg Actuarissen Herverzekering Zwitserleven Het overlijdensrisico is herverzekerd bij Zwitserleven op basis van éénjarige risicoverzekeringen. Het overlijdensrisico is gelijk aan de contante waarde van het uit te keren nabestaandenpensioen bij overlijden van de deelnemer verminderd met de contante waarde van de reeds opgebouwde aanspraken, in het betreffende verzekeringsjaar. grondslagen De voorziening is berekend op basis van de overjevingstafel GBMlV , met leeftijdterugstellingen van 1 jaar voor mannen en 2 jaar voor vrouwen. Er is geen voorziening gevormd voor toekomstige administratie- en/of uitkeringskosten. In de voorzieningen wordt met verdere verbetering van de levenskansen rekening gehouden. basis van berekeningen per ultimo 2002 heeft omrekening naar de overlevingstafel Collectief 93 een verhoging van de voorziening met circa 3,6% tot gevolg, een verhoging van ongeveer 528. Deze omrekening zal naar verwachting ultimo 2004 plaatsvinden. Per ultimo 2003 is voor de omrekening een voorziening van 413 aanwezig. In 2004 wordt nader onderzoek gedaan naar omrekening naar de overlevingstafel COL Naar verwacijting zal omrekening naar deze tafel een extra verhoging van de voorziening tot gevolg hebben. Financiële positie van het fonds De balanswaarde van de tegenover de verplichtingen staande beleggingen bedraagt ,0. De dekkingsgraad van de stichting is per ultimo 2003 nagenoeg gelijk aan 100%; vergelijkbaar met de dekkingsgraad per ultimo In het muaar van 2003 is besloten maatregelen te treffen om tot verbetering van de financiële positie van het fonds te komen. De belangrijkste aanpassingen zijn: Met ingang van wijzigen van de pensioenregeling van eindloon- naar middelloonregeling Beperking van het indexatiepercentage tot 80% van het prijsindexcijfer Verhoging van de bijdragen van de kerken Deze maatregelen zullen per saldo een positief effect hebben op de financiële positie van het fonds in vergelijking met de ontwikkeling van de financiële positie zonder deze maatregelen. Toereikendheid Voor een toets op toereikendheid dient een aantal beschouwingen gemaakt te worden. Voor de verschillende risico's kunnen buffers aangehouden worden, waarbij de volgende toetsen uitgevoerd kunnen worden: 1. Minimumtoets 2. Solvabi li tei tstoets 3. Continuïteitstoets - 17

18 Jaarverslag 2003 Stichting EmeritaatsvoOlziening actuarieel verslag ERNST & Erllst & Young De Minimumtoets beantwoordt de vraag of op balansdatum voldoende middelen aanwezig zijn om de verplichtingen volledig over te dragen naar een herverzekeraar. Bij de solvabiliteitstoets staat de vraag centraal of er voldoende vermogen aanwezig is om de aangegane verplichtingen af te handelen in het geval van stoppen van de pensioenopbouw en bijdragen van de kerken. De tijdshorizon bedraagt in deze toets vaak één jaar. De continuïteitstoets gaat verder dan de solvabiliteitstoets, omdat hier naar langere periodes wordt gekeken, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van het bestuur om de dekkingsgraad bij te sturen met behulp van stuurmiddelen zoals financiering, beleggingsbeleid, indexatiebeleid en opbouw van pensioenen. Indien in de beschouwingen ter zake van toereikendheid de minimumtoets wordt gehanteerd, kan geconcludeerd worden dat de verplichting is vastgesteld als contante waarde van alle in het verleden verkregen aanspraken, berekend tegen de thans gekozen sterftegrondslagen (GBM/V ), vermeerderd met een aanvullende voorziening voor omrekening naar overlevingstafel Collectief 93. De aanvullende voorziening ultimo 2003 bedraagt circa 80% van hetgeen benodigd is voor omrekening. Aangezien herverzekeraars voor nieuwe collectieve pensioencontracten veelal Collectief 93 hanteren, zal bij integrale overdracht van de verplichtingen naar alle waarschijnlijkheid een tekort resteren. Ter zake van de continuïteitstoets zijn met ingang van maatregelen genomen om de dekkingsgraad binnen 10 jaar op het niveau van 110% -115% te brengen. BeJeggingsbuffer Op basis van het vigerende beleggingsbeleid, 30% zakelijke waarden en 70% vastrentende waarden, is een buffer van circa 15% van de verplichtingen noodzakelijk om negatieve beleggingsopbrengsten op korte termijn op te vangen. Sterfte Voor sterfte is geanticipeerd op toekomstige sterfteverwachtingen,. maar dient de voorziening in de toekomst verder verzwaard te worden. Thans wordt een extra voorziening gevormd op basis van de overlevingstafel Collectief Wij achten dit, gezien de samenstelling van het deelnemersbestand, een adequate grondslag. Inmiddels is, op basis van de meest recente overlevingskansen, een nieuwe sterftetafel ontwikkeld. In 2004 worden de effecten van overgang naar de ze nieuwe tafel (COL 2003) verder uitgewerkt. Technisch resultaat Het resultaat op technische grondslagen is dit jaar beïnvloed door het overlijden van twee emeritus-predikanten. Door de relatief kleine omvang van het verzekerden bestand is het technisch resultaat zeer gevoelig voor de gevolgen van overlijden of invalideren van de predikanten. Het sterfteresultaat over 2003 bedraagt 89,8 negatief. In vergelijking met 2002 is het aantal overledenen kleiner, met als gevolg dat het sterfteresultaat negatief is beïnvloed. - 18

19 actuariële verklaring ERNST &YOUNG Emst & YUlll1g Actuariële verklaring (bedragen in duizenden euro's) Opdracht Ingevolge de opdracht van het bestuur van Stichting Emeritaatsvoorziening "SEV" hebben wij de onderstaande post ultimo 2003 gecontroleerd. Voorziening pensioenverplichtingen De voornoemde post is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid daarbij een verklaring van de externe actuaris te verstrekken. Werkzaamheden De controle is zodanig gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de genoemde actuariële post geen onjuistheden van materieel belang bevat. Onze controle omvat meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bovengenoemde post en een beoordeling van de grondslagen, methoden en modellen die bij het berekenen en toetsing van de genoemde post zijn toegepast. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wjj zijn van oordeel dat bovengenoemde post juist is vastgesteld. Wij hebben geconstateerd dat voor de bepaling van de voorziening de juiste factoren zijn gebruikt. Verder leiden de toegepaste methoden en grondslagen naar ons oordeel, in samenhang met de overige waarderingsgrondslagen, tot een prudente voorziening. Tevens zijn wij van oordeel dat de in het fonds aanwezige middelen net voldoende zijn voor een continue dekking van de minimum voorziening als bedoeld in de door de Pensioen- & Verzekeringskamer vastgestelde actuariële principes pensioenfondsen. Voor de beoordeling van de financiële positie en de toereikendheid van de verplichtingen, zijn wij uitgegaan van de uitgangspunten vermeld in het Actuarieel verslag Risico wordt gelopen over langleven en beleggingen. Hiervoor hebben wij de volgende normatieve buffers berekend: Langleven o.b.v. Collectief 93 sterftetafel 528 Beleggingsbuffer (15% van verplichtingen) Totaal Na verwerking van de buffers bedraagt de dekkingsgraad 86,9 % (15.599/( ), hetgeen ons het oordeel geeft dat de dekking hier matig is. Wij zijn van mening dat de hoogte van de dekkingsgraad aanleiding is de financiële positie van het fonds nauwlettend te volgen. De per genomen maatregelen zullen een positieve bijdrage hebben op de ontwikkeling van de financiële positie in vergelijking met de ontwikkeling van de financiële positie zonder deze maatregelen. Ernst & Young Actuarissen Utrecht, 24 maart

20 Jaarverslag 2003 Stichting EmeritaatsvooRieniRg accountantsverklaring Deloitte Accountants Admiraliteitskade 50 Rotterdam Postbus Tel: (010) Fax: (010) Datum Behandeld door Kenmerk 24 maart 2004 Drs. R.R. Bijvoet RA NIl / rb Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2003 van Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." te Rotterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de stichting daarbij heeft gemaakt, als,mede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Deloitte Accountants is een Maatschap van besloten (beroeps)vennootschappen. A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu - 20

JAARVERSLAG 2004. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina

JAARVERSLAG 2004. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina JAARVERSLAG 2004 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 4 Jaarrekening 9 Overige gegevens 15 Actuarieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken

JAARVERSLAG 2006. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken JAARVERSLAG 2006 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 5 Jaarrekening 12 Overige gegevens 19 Actuarieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2 Voorwoord 3 Financieel verslag 4 Deelnemersoverzicht 12 Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Alkmaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht.

JAARVERSLAG 2007. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. JAARVERSLAG 2007 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 5 Jaarrekening 14 Overige gegevens 21 Actuarieel

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.)

JAARVERSLAG 2009 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) JAARVERSLAG 2009 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Najaarsvergadering met de kerken 24 november 1 Chronologisch perspectief 21 mei Informatiebijeenkomst: de Pensioenwet en de consequenties daarvan voor de SEV

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen I.4 Verslagstaten A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Geef hier een samenvatting van de belangrijkste grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012 van de Steunstichting NVBS 1 Blz. Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 3. Beleid, werkwijze en activiteiten

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2013 Barendrecht, 04 juli 2014 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2013 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per die

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1 Balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa Financiele vaste activa Effecters 1 930.432 5.516.368 Vlottende activa Vorderingen Belastingen

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Amsterdam, 2 april 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2012 Algemene toelichting 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam

Jaarrekening 2014 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=tab Jaarrekening 2014 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 2 Balans per 31 december 2014 Activa Vaste activa

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014 TE FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 2015 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 1 Balans per 31 december 2012 Activa Vaste activa Financiele vaste activa Effecten 1 5.516.368 5.211.215 Vlottende activa Vorderingen Belastingen

Nadere informatie

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2013

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2013 Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2013 Amsterdam, 8 april 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2013 Algemene toelichting 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Grondslagen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Pensioenen... Herstelplan 2016

Pensioenen... Herstelplan 2016 Pensioenen.............................................. Herstelplan 2016 23 maart 2016 HERSTELPLAN Stichting Pensioenfonds Vopak (hierna: het pensioenfonds) verkeert op 1 januari 2016 in een situatie

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn INGEKOMEN 2 3APR. 2013 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2000 Alphen aan den Rijn, 12 april 2001 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2002 A - Balans per 31 december 2002 4 B - Staat van baten en lasten over het jaar 2002 5 C - Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Bestuur: J.J. Atsma, voorzitter mr. A. van der Meer, secretaris J.P. Visser, penningmeester B.K.C. Baron, bestuurslid J.A. Mulder,

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren RAPPORT Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg 5 6741 CN Betreft: Jaarrapport 2015 T.a.v. de heer Looise Wuitekampweg 5 6741 CN Scherpenzeel, 05 maart

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie