JAARVERSLAG van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2003 van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht "000'0000"0' o 0"'0 pagina 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 10 Overige gegevens Actuarieel verslag Actuariële verklaring Accountantsverklaring Overzicht beleggingen Utrecht, 24 maart 2004

2

3 JaaNers/ag 2003 Stichting Emeritaatsvoorziening kemcijfers KERNCIJFERS I VI.,JFJAREN-OVERZICHT Tenzij anders aangegeven zijn de bedragen afgerond in duizenden euro's Bijdragen kerken I * bijdrage per lid (in euro's) 22,75 19,00 17,70 17,70 17,70 Uitkeringen Opbrengst beleggingen (direct) Koersresultaat effecten (indirect) obligaties aandelen Totaal beleggingen Pensioenvermogen Voorziening Pensioenverplichtingen Over-/(onder)dekking Dekkingsgraad 100,5% 99,9% 104,9% 108,3% 107,0% - 3

4 bestuursverslag BESTUURSVERSLAG 1. VERGADERING MET DE AANGESLOTEN KERKEN 1.1. Algemeen De voorjaarsvergadering van het bestuur met de aangesloten kerken vond plaats op zaterdag 24 mei 2003 en de najaarsvergadering op woensdag 26 november 2003, beide in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Van de 91 bij de stichting aangesloten kerken waren in de voorjaarsvergadering 38 kerken vertegenwoordigd en zonden 30 kerken bericht van verhindering. Voor de najaarsvergadering waren die aantallen 34 resp. 22. Beide vergaderingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van de afronding van de. discussie over de financiële positie en de toekomst van de S.E.V. Alles bij elkaar geen gemakkelijke onderwerpen. De discussies tussen bestuur en afgevaardigden en tussen afgevaardigden onderling waren levendig, zakelijk en werden gekenmerkt door een goede, respectvolle sfeer. Uit alles bleek dat de predikanten, de emeriti en de nabestaanden de kerken zeer aan het hart gaan. Het bestuur is daar dankbaar voor. Die dankbaarheid geldt ook in bredere zin de betrokkenheid bij en de steun van de aangesloten kerken voor het bestuursbeleid. Het bestuur beveelt de emeritaatsvoorziening blijvend in het gebed van de kerken aan Jaarstukken In de voorjaarsvergadering werden de jaarstukken over 2002 ongewijzigd vastgesteld Reglementswijzigingen Onder 1.1. werd al gerefereerd aan de discussie en besluitvorming rond financiële positie en toekomst van de S.E.V. Na enkele jaren voorbereiding van en discussie over dit onderwerp werden de kerken in de voorjaarsvergadering aan de hand van een notitie gehoord over de plannen van het bestuur. Hierna nam het bestuur, met inachtneming van de visie van de kerken, de nodige besluiten met het oog op verbetering van de financiële positie in de periode tot Onderdeel van deze besluitvorming was de invoering van een middelloonregeling per 1 januari 2004, in plaats van de toen geldende eindloonregeling. Voor de najaarsvergadering bood het bestuur de aanwezige kerken het concept voor een nieuw reglement aan. In dit reglement waren de besluiten en uitgangspunten verwerkt die voortvloeiden uit achtereenvolgens de invoering van de middelloonregeling, de indexering van de ingegane uitkeringen en de (wijze van) indexering van de door de kerken te betalen bijdragen per lid. Overigens wordt onder 2.4 inhoudelijk op deze punten ingegaan. Gehoord de in de najaarsvergadering vertegenwoordigde kerken stelde het bestuur vervolgens het nieuwe reglement vast. De inwerkingtreding werd bepaald op 1 januari Begroting en bijdrage 2004 De najaarsvergadering keurde de begroting voor het jaar 2004 goed, waarbij de bijdrage per lid voor 2004 werd gesteld op 26, Bestuu rssamenstelling In de voorjaarsvergadering kon worden voorzien in de vervulling van de vacature voor een beleggingsdeskundige, door benoeming van br W. van Veen uit Aalsmeer. In de najaarsvergadering was br J.K.L. Koning aftredend als bestuurslid. Op grond van een enkele jaren geleden door het bestuur opgesteld rooster van aftreden was br Koning niet herkiesbaar. Br Koning maakte sinds 1990 deel uit van het bestuur, eerst als lid, daarna gedurende een groot aantal jaren als secretaris. Bij zijn afscheid werd gememoreerd dat br Koning opviel vanwege zijn grote kennis van de materie, zijn betrokkenheid bij predikanten en kerken (de achterban van het bestuur) en zijn bezonnen oordeel. - 4

5 Jaarverslag 2003 Stichting Emeritaatsvoof7iening bestuursverslag Als bestuurslid met algemene deskundigheid op het gebied van pensioenen was br Koning al in 2001 opgevolgd door br J.G. van Dalen. Voor 2004 wordt het reguliere aftreden van drie bestuursleden voorzien. Mede in verband met de noodzakelijke continuïteit werd het wenselijk geacht het bestuur al in het najaar van 2003 aan te vullen met een persoon die beschikt over inhoudelijke deskundigheid op het gebied van pensioenen en al wat daarmee samenhangt, die in staat is de essentie uit een discussie te halen en is ingevoerd in de kerken. Inmiddels had ook br Strating, aftredend in 2005, aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Gezien het belang van de functie achtte het bestuur het wenselijk indien zijn opvolger zo mogelijk al in het najaar van 2003 zou kunnen aantreden. Op het moment dat de najaarsvergadering werd gehouden, kon nog niet in de vacatures worden voorzien. Het onderwerp krijgt daarom in een later stadium een vervolg. 2. BESTUURSVERGADERINGEN 2.1. Bestuursvergaderingen Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen keer Maatschappelijke ontwikkelingen Lopende het verslagjaar werd het regeringsvoornemen bekend gemaakt om de WAZ. (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening Zelfstandigen) af te schaffen. Deze wet garandeerde de predikant bij arbeidsongeschiktheid een uitkering op bestaansniveau. Het voornemen van het kabinet is inmiddels gerealiseerd in die zin dat de WAZ. per 1 juli 2004 wordt ingetrokken. De premieplicht verviel al per 1 januari 2004, zodat de predikanten met ingang van die datum geen WAZ.-premie meer verschuldigd zijn Tot 1 juli 2005 bestaat nog de mogelijkheid om een beroep te doen op een uitkering op grond van deze wet. Vooralsnog komt er geen vervangende arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen. Zoals de voorzitter van het bestuur al tijdens de najaarsvergadering aan de afgevaardigden van de kerken mededeelde, heeft dat ook voor de S.EV consequenties. Immers, de S.EVregeling voorziet thans in geval van arbeidsongeschiktheid van een predikant in een aanvullende uitkering bovenop de WAZ.-uitkering. Het bestuur beraadt zich de komende tijd op de vraag hoe hiermee om te gaan. Daarbij wordt ook de mogelijkheid van herverzekering bezien. Een lastenverzwaring lijkt echter welhaast onontkoombaar Uitkeringen en uitkeringsgrondslagen Per 1 januari 2003 werden de S. EV-uitkeringen (inclusief de uitkeringen op grond van een individuele verzekering) verhoogd met 1,5%. De minimum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2003 verhoogd tot (afgerond) (was in ). De maximum-uitkeringsgrondslag werd per 1 januari 2003 verhoogd tot (afgerond) (was in ). Ook in 2003 is de maximumgrondslag, afgezien van de trendmatige aanpassing, niet structureel verhoogd. Evenals in 2002 bleef die structurele verhoging achterwege in afwachting van de uitkomst van de discussie over de financiële positie van het fonds en de daaruit voortvloeiende wijziging van de bestaande eindloonregeling in een middelloonregeling Besluitvorming over de financiële positie en de toekomst van het fonds In het verslagjaar heeft het bestuur zich verder beraden op de toekomst van de S. EV Zoals eerder aangegeven: de noodzaak daartoe werd ingegeven door het feit dat de financiële positie van het fonds de afgelopen jaren als gevolg van een aantal oorzaken achteruit was gegaan. Bij die oorzaken moet aan de ene kant worden gedacht aan de hoge inflatie van de afgelopen jaren en de relatief hoge traktementsstijgingen en aan de andere kant aan de lage rente en de bijdragen van de kerken die in diezelfde jaren gelijk bleven en dus niet werden aangepast aan de inflatie of de traktementsstijgingen. Daarnaast waren ook de economische situatie en de beursmalaise van de afgelopen jaren debet aan het probleem. - 5

6 bestuursverslag Steeds is naar de uitkeringsgerechtigden, predikanten en kerken (de "achterban") benadrukt dat er geen reden tot paniek is geweest; er was immers geen moment een risico dat de uitkeringen aan de emeriti en hun nabestaanden de komende jaren niet betaald zouden kunnen worden. Wel was er reden tot bezinning op de toekomst en in dat kader heeft het bestuur, gebruik makend van een aantal prognoses, nagegaan hoe de financiële positie zich bij gelijkblijvend beleid gedurende de periode zou ontwikkelen. Dat onderzoek leidde tot de conclusie dat van een forse achteruitgang sprake zou zijn. Vervolgens is aan de hand van een aantal scenario's nagegaan hoe die neergaande trend zou kunnen worden omgebogen en hoe de financiële positie binnen afzienbare termijn zou kunnen worden verbeterd. Het resultaat van die gedachtevorming is tijdens de op 23 november 2002 gehouden najaarsvergadering besproken met de afgevaardigden van de aangesloten kerken. Vervolgens zijn de predikanten uitgenodigd voor toelichting en gedachtewisseling in een bijeenkomst op 13 januari In beide bijeenkomsten stond geen voorstel van het bestuur centraal en was er evenmin sprake van besluitvorming. Niet alleen omdat het bestuur, ondanks alle energie die erin was gestoken, op dat moment nog niet zo ver was, maar vooral vanuit een streven naar zorgvuldigheid. Het ging niet alleen over geld, maar ook over mensen: deelnemers, uitkeringsgerechtigden, kerkleden. De uitkomsten van beide bijeenkomsten hebben voor het bestuur mede de richting bepaald bij de verdere bezinning, die langzaam groeide tot een concreet voorstel om de gerezen problematiek ook voor de toekomst het hoofd te bieden. Dat voorstel is in de voorjaarsvergadering 2003 aan de kerken voorgelegd. Gehoord de tijdens die vergadering aanwezige kerken heeft het bestuur vervolgens besloten de in het voorstel beschreven maatregelen te treffen. Vervolgens zijn de predikanten voor de zomer uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in september 2003 over de nieuwe regeling. In de najaarsvergadering 2003 zijn de kerken vervolgens gehoord naar aanleiding van een eerder voorgelegd concept voor een reglementswijziging, waarin die maatregelen technisch en juridisch waren verwerkt. De ingangsdatum van de wijziging is bepaald op 1 januari 2004 en ligt aldus buiten de horizon van het verslagjaar. 3. FINANCIËN 3.1. Toelichting op de financiële positie Na enkele jaren van zware terugval heeft de dekkingsgraad van het fonds zich in 2003 gestabiliseerd op een niveau van rond de 100%. De dekkingsgraad is met 0,6 procentpunt gestegen van 99,9% tot 100,5%. Het verloop van de financiële positie kan als volgt worden samengevat. Financiële positie Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Dekkingsgraad (in duizenden euro's) (in duizenden euro's) Ultimo ,5% Ultimo ,9% Ultimo ,9% Toename ,6% Toe-/afname ,0% De dekkingsgraad geeft aan de mate waarin het fonds in staat is aan de pensioenverplichtingen te voldoen en wordt berekend als het quotiënt van pensioenvermogen en de voorziening pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is gebaseerd op een waardering van beleggingen tegen marktwaarde en een waardering van de voorziening pensioenverplichtingen tegen een vaste rekenrente van 4%. In de begroting 2003 werd de dekkingsgraad ultimo 2003 nog geraamd op 96,7%. Een analyse van de verschillen met de begroting vindt u onder punt

7 bestuursverslag 3.2. Beleggingen en performance De beleggingen bestaan ultimo 2003 uit obligaties, preferente aandelen, (gewone) aandelen en vastgoed. De preferente aandelen worden, gelet op het vergelijkbare risicoprofiel, tot de obligaties gerekend. De beleggingen in vastgoed betreffen uitsluitend participaties in vastgoedfondsen. De onderstaande tabel geeft de werkelijke verdeling over de beleggingscategorieën weer in relatie tot de strategische portefeuille en de normportefeuille. Strategische portefeuille Normportefeuille 2003 Werkelijk % 70-80% 67% Aandelen 20% 10-20% 13% Vastqoed 10% 8-12% 13% Liq uiditeiten 0% 0% 7% Totaal 100% 100% 100% De strategische beleggingsportefeuille betreft de beleggingsmix die de S. EV op de lange termijn wil vasthouden. De vastgestelde portefeuille voor enig jaar kan van deze strategische portefeuille afwijken, afhankelijk van de verwachtingen op de korte termijn. Dit noemen we de normportefeuille. Uit het overzicht blijkt dat de S.EV in 2003 ten opzichte van de normportefeuille een groter belang heeft gehad in vastgoed en liquiditeiten, ten koste van de categorie obligaties. De samenstelling van de beleggingsportefeuille in relatie tot ultimo vorig jaar is als volgt: (bedragen in duizenden euro's) 2003 in % 2002 in % Aandelen Vastqoed Liquiditeiten Totaal Ook in 2003 werden wij geconfronteerd met een lage rente op de kapitaalmarkt. Anticiperend op een verwachte rentestijging is een deel van de obligatieportefeuille in het verslagjaar verkocht. De opbrengst hiervan wordt voorlopig in liquiditeiten aangehouden. Tot en met 2002 bestond de aandelenportefeuille uitsluitend uit participaties in aandelenfondsen. In 2003 hebben we een deel van de beleggingen in aandelenfondsen omgezet in individuele aandelen. Deze nieuwe portefeuille betreft uitsluitend aandelen van hoge kwaliteit met een hoog verwacht dividendrendement. Beide acties hebben in positieve zin bijgedragen aan de performance van het fonds. De beleggingsperformance van het fonds bedraagt 6,5% over 2003, tegen 3,2% over Obligaties De samenstelling van de obligatieleningen is als volgt: (bedragen in duizenden euro's) 2003 in % 2002 in % Staatsleninqen Euroland Financiële instellinqen Euroland Overige ondernemingen Euroland HiQh-yield obliqatiefondsen Overiqe leninqen Totaal Het rendement op de obligatieportefeuille bedraagt over ,4% (2002: 8,5%). De effectieve rente van de obligatieportefeuille bedraagt ultimo ,4% (2002 4,1%). De portefeuille heeft een gemiddelde resterende looptijd van circa 7 jaar (2002: 6 jaar). De gemiddelde couponrente bedraagt over 20035,5% (2002: 5,9%). - 7

8 bestuursverslag Aandelen Voor aandelen was 2003 eindelijk een jaar van voorzichtig herstel na grote verliezen in 2001 en Dit resulteerde voor het fonds in een positief rendement van 12% (2002:-39%) Vastgoed Het rendement op de vastgoedportefeuille bedraagt over %, een verbetering ten opzichte van het jaar 2002, toen het rendement 8% bedroeg Vergelijking met de begroting De uitkomsten over het jaar 2003 laten zich als volgt vergelijken met de begroting (bedragen in duizenden euro's) werkelijk begroting 2003 verschil Toevoeqinqen aan het pensioenvermogen bijdraqen kerken inkomende waardeoverdrachten 109 PM 109 opbrenqst beleqqinqen overige baten ~ ~ ~ Onttrekkingen aan het pensioenvermogen uitkeringen uitqaande waardeoverdrachten - PM - premie herverzekering algemene kosten Mutaties in het pensioenvermoqen Mutaties in de voorziening pensioenverplichtinqen.. Mutaties in onder-/overdekking Onder-/overdekkinq per 1 ianuari. Over-/onderdekking per 31 december De mutatie in het pensioenvermogen is hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere rendementen dan verwacht op de aandelen- en vastgoedportefeuille, alsmede door inkomende waardeoverdrachten. Daar tegenover staat ook een mutatie in de voorziening pensioenverplichtingen welke hoger is dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren: 1 inkomende waardeoverdrachten ad ; 2 een sterfteverlies ad als gevolg van minder overlijdensgevallen dan op grond van de overlevingstafels mocht worden verwacht; 3 een hogere toevoeging aan de voorziening vroegtijdige emeriteringen dan was begroot. De kostprijs van het pensioen, de zgn. actuariële premie 1, was voor 2003 begroot op 24,- per lid. De werkelijke kosten bedroegen met name als gevolg van de twee laatstgenoemde factoren 27,65 per lid. De bijdrage voor 2003 van 22,75 per lid bleef daarbij aanzienlijk achter. Voorts was de onderdekking per 1 januari 2003 in werkelijkheid veel geringer dan in het najaar van 2002 werd geraamd. Dit was een gevolg van een tijdelijke opleving van de obligatiemarkten in het vierde kwartaal Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen komt de dekkingsgraad ultimo 2003 (100,5%) ruim hoger uit dan oorspronkelijk was begroot (96,7%). 1 In de berekening van de actuariële premie zijn begrepen de kosten van verhoging i.v.m. wijziging traktementen en 1 jaar inkoop, het sterfteresultaat, de toevoeging aan de voorzieningen voor vroegtijdige emeriteringen en omrekening overlevingstafels, de overige mutaties, de premie herverzekering en de algemene kosten. - 8

9 bestuursverslag 3.4. Beschouwingen bij de dekkingsgraad In het voorjaar 2003 heeft het bestuur een aantal besluiten genomen ter verbetering van de financiële positie van het fonds. De financiële doelstelling is het bereiken van een dekkingsgraad van 110 à 115% binnen een periode van 10 jaar. De belangrijkste maatregelen zijn als volgt: Invoering van een middelloonregeling per 1 januari 2004; Jaarlijkse verhoging van de bijdrage gebaseerd op de traktementsontwikkeling; Een tijdelijke beperking van de indexatie van ingegane uitkeringen tot 80% van de prijsinflatie zolang de financiële doelstelling niet is gerealiseerd. Utrecht, 24 maart 2004, mr A. Wattèl, voorzitter, mr H. G. Bronsveld-Taute, secretaris - 9 -

10 jaarrekening JAARREKENING OVERZICHT VAN DE GROOTTE EN DE SAMENSTELLING VAN HET PENSIOENVERMOGEN Per 31 december Beleggingen obligaties aandelen vastgoed Vlottende activa lopende rente vorderingen liquide middelen Tezamen af: kredietinstellingen overige kortlopende schulden Tezamen PENSIOENVERMOGEN ======== ======== OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET PENSIOENVERMOGEN Toevoegingen bijdraqen kerken premies individuele verzekeringen inkomende waardeoverdrachten opbrenqst beleqqinqen. rente en dividend koersresultaat effecten Totaal toevoegingen Onttrekkinqen uitkeringen uitqaande waardeoverdrachten premie herverzekerinq algemene kosten Totaal onttrekkingen Saldo Pensioenvermoqen per 1 januari Pensioenvermoqen per 31 december ===:::==== - 10

11 jaarrekening OVERZICHT VAN MUTATIES IN DE VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN Stand per 1 januari Verhoging i.v.m. wijziging traktementen/aow en 1 jaar inkoop Kosten indexaties Inkomende waardeoverdrachten Uitgaande waardeoverdrachten Sterfteresultaat Benodigde intrest Toevoeging voorziening vroegtijdige emeriteringen Voorziening omrekening overlevingstafels Uitkeringen Invoeren weduwnaarspensioen Overiqe mutaties ========= ========= DEKKINGSGRAAD Pensioenvermogen Voorziening pensioenverplichtingen Over-/onderdekking ========= ========= Dekkingsgraad 100,5 % 99,9 % - 11

12 jaarrekening TOELICHTING Waarderingsgrondslagen Beleggingen: Voorziening Pensioenverplichtingen: Overige activa en passiva: beurswaarde; niet beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de geschatte opbrengst bij verkoop. de verplichtingen uit hoofde van pensioenrechten zijn ultimo 2003 opgenomen voor de contante waarde op basis van 4% rekenrente per jaar en voorts uitgaande van de overlevingstafels GBI\t1 en GBV met één jaar leeftijdsterugstelling voor mannen en twee jaar voor vrouwen. Daarnaast zijn er drie voorzieningen gevormd met een speciale bestemming: (1) een voorziening voor toekomstige arbeidsongeschiktheid (2) en voorziening voor omrekening naar veiliger overlevingstafels (Collectief '93) (3) een voorziening voor een toeslag op de AOWuitkeringen voor deelnemers geboren in of na 1950 en gehuwd met een jongere echtgenote nominale waarde Beleggingen obligaties aandelen vastgoed Stand begin boekjaar Aankopen Uitlotinqen/verkopen Koersresultaten Stand einde boekjaar =======::: De nominale waarde van de obligatieportefeuille bedraagt ultimo (was ultimo 2002: ). Bijdragen kerken Het aantal aangesloten kerken bedroeg 91 (één minder dan in 2002 door samenvoeging van de kerken van resp. Enschede-noord en -zuid). De bijdrage is in 2003 gesteld op 22,75 per jaar per lid (2002: 19,--). Het aantal leden per 1 januari 2003 bedroeg volgens opgave van de kerken (per 1 januari 2002: ). - 12

13 jaarrekening Specificatie directe beleggingsopbrengsten I Effecten rente dividend aandelen dividend vastgoed I Interest bank/deposito bijdragen kerken (betaling na vervaldatum) Af: bankkosten (provisie, bewaarloon) I ' Uitkeringen, jaarbedrag uitkeringen uitkeringen I aantal per aantal per uitkeringen einde bij af 2003 in 2002 in boekjaar (niveau 2003) in Emeriti en arbeidsong Weduwen Totalen Algemene kosten Salariskosten Sociale lasten Bestuurskosten Accountantskosten Actuariskosten Kantoorkosten

14 jaarrekening VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTJNGEN (V.P.V.) 1 GROEP aantallen per ultimo 2002 tussen haakjes Opgebouwde aanspraken door 74 (73) op reglementaire basis deelnemende predikanten, waarvan 1 (geen) met vervroegd emeritaat is qeqaan V.P.V. ULTIMO 2003 V.P.V. ULTIMO I 2 Voorziening voor toekomstige arbeid son geschikth eid Voorziening voor AOW-aanvulling vanaf Aanspraken van deelnemers tegen een op individuele basis vastgestelde premie: 1 (1) tegen premiebetaling en 3 (3) premievrij Aanspraken van 19 (16) gewezen deelnemers (reglementaire deelneming tussentijds beëindigd) Ingegane emeritaatsuitkeringen 36 (37) met bijbehorende niet-ingegane weduwe-uitkeringen Ingegane weduwe-uitkeringen 34 (33) Voorziening omrekening overlevingstafels l Totale voorziening

15 jaarrekening Kasstroomoverzicht (bedragen in duizenden euro's) Saldo liquide middelen per 1 januari Ontvangsten bijdraqen kerken premies individuele verzekerinqen 9 9 inkomende waarde-overdrachten rente/dividend uitlotingen/verkopen obliqaties verkopen aandelen verkopen vastqoed toename bankkrediet Totaal ontvangsten Uitgaven aankopen obligaties aankopen aandelen aankopen vastgoed uitkerinqen uitqaande waardeoverdrachten - 27 premie herverzekerinq bankkosten alqemene kosten afname bankkrediet Totaal uitgaven Saldo liquide middelen per 31 december Utrecht, 24 maart 2004, het bestuur: mr A. Wattèl, voorzitter, mr H. G. Bronsveld- Taute, secretaris H. Strating RA, penningmeester H. van Rees, actuaris A.G. drs J. G. van Dalen drs F. W. Meijer ds C. Smit W. van Veen - 15

16 cmer;:aatsvoorziening actuarieel verslag ERNST YOUNG Ernst & Young Actuarissen Actuarieel verslag 2003 (Bedragen in duizenden euro' s) Samenstelling en controle voorziening De Voorziening Pensioenverplichtingen bestaat uit de volgende onderdelen: Voorziening voor opgebouwde aanspraken voor actieve predikanten inclusief de voorziening voor predikanten die met vervroegd emeritaat zijn gegaan Voorziening voor toekomstige vroegtijdige emeriteringen Voorziening voor aanspraken voor deelnemers met een individuele bijdrage Voorziening voor gewezen deelnemers Voorziening voor ingegane emeritaatsuitkeringen en weduwenpensioenen Voorziening omrekening overlevingstafejs Voorziening voor AOW-hiaat verzekeringen De totale VPV ultimo 2003 bedraagt ,7, een stijging van 690,9 ten opzichte van Een splitsing van de VPV naar bovenvermelde onderdelen is in de toelichting op de jaaitekening opgenomen. De Voorziening Pensioenverplichtingen is berekend op basis van het per ultimo 2003 van kracht zijnde pensioenreglement en is voor het grootste gedeelte berekend als de contante waarde van de opgebouwde pensioen aanspraken, welke overeenstemmen met de tijdsevenredige aanspraken. Wij hebben de voorzieningen voor de (opgebouwde) pensioenen voor de actieve en gewezen deelnemers, de pensioentrekkenden en weduwen gecontroleerd en hebben daarbij geen bijzonderheden geconstateerd. In onze controle zijn wij uitgegaan van de aan ons aangeleverde deelnemersgegevens. In 2003 is één actieve deelnemer met vervroegd emeritaat gegaan. De hierbij behorende voorziening ultimo 2003 is in de voorziening van de actieve deelnemers inbegrepen. Met betrekking tot de voorzieningen merken wij op dat deze zijn berekend op basis van de overlevingstafel GBMJV Wij hebben deze factoren separaat gecontroleerd en hebben geconstateerd dat deze con'ect zijn. De voorziening voor vroegtijdige toekomstige emeriteringen is met 5% toegenomen tot 596,9 en blijft op 150% van de maximaal te reserveren arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor de deelnemer met het hoogste i.,lrbeidsongeschiktheidsrisico (gemeten in euro's). Deze maximum voorziening is door het bestuur vastgesteld. 16

17 actuarieel verslag ERNST & YOUNG Ernst & Youllg Actuarissen Herverzekering Zwitserleven Het overlijdensrisico is herverzekerd bij Zwitserleven op basis van éénjarige risicoverzekeringen. Het overlijdensrisico is gelijk aan de contante waarde van het uit te keren nabestaandenpensioen bij overlijden van de deelnemer verminderd met de contante waarde van de reeds opgebouwde aanspraken, in het betreffende verzekeringsjaar. grondslagen De voorziening is berekend op basis van de overjevingstafel GBMlV , met leeftijdterugstellingen van 1 jaar voor mannen en 2 jaar voor vrouwen. Er is geen voorziening gevormd voor toekomstige administratie- en/of uitkeringskosten. In de voorzieningen wordt met verdere verbetering van de levenskansen rekening gehouden. basis van berekeningen per ultimo 2002 heeft omrekening naar de overlevingstafel Collectief 93 een verhoging van de voorziening met circa 3,6% tot gevolg, een verhoging van ongeveer 528. Deze omrekening zal naar verwachting ultimo 2004 plaatsvinden. Per ultimo 2003 is voor de omrekening een voorziening van 413 aanwezig. In 2004 wordt nader onderzoek gedaan naar omrekening naar de overlevingstafel COL Naar verwacijting zal omrekening naar deze tafel een extra verhoging van de voorziening tot gevolg hebben. Financiële positie van het fonds De balanswaarde van de tegenover de verplichtingen staande beleggingen bedraagt ,0. De dekkingsgraad van de stichting is per ultimo 2003 nagenoeg gelijk aan 100%; vergelijkbaar met de dekkingsgraad per ultimo In het muaar van 2003 is besloten maatregelen te treffen om tot verbetering van de financiële positie van het fonds te komen. De belangrijkste aanpassingen zijn: Met ingang van wijzigen van de pensioenregeling van eindloon- naar middelloonregeling Beperking van het indexatiepercentage tot 80% van het prijsindexcijfer Verhoging van de bijdragen van de kerken Deze maatregelen zullen per saldo een positief effect hebben op de financiële positie van het fonds in vergelijking met de ontwikkeling van de financiële positie zonder deze maatregelen. Toereikendheid Voor een toets op toereikendheid dient een aantal beschouwingen gemaakt te worden. Voor de verschillende risico's kunnen buffers aangehouden worden, waarbij de volgende toetsen uitgevoerd kunnen worden: 1. Minimumtoets 2. Solvabi li tei tstoets 3. Continuïteitstoets - 17

18 Jaarverslag 2003 Stichting EmeritaatsvoOlziening actuarieel verslag ERNST & Erllst & Young De Minimumtoets beantwoordt de vraag of op balansdatum voldoende middelen aanwezig zijn om de verplichtingen volledig over te dragen naar een herverzekeraar. Bij de solvabiliteitstoets staat de vraag centraal of er voldoende vermogen aanwezig is om de aangegane verplichtingen af te handelen in het geval van stoppen van de pensioenopbouw en bijdragen van de kerken. De tijdshorizon bedraagt in deze toets vaak één jaar. De continuïteitstoets gaat verder dan de solvabiliteitstoets, omdat hier naar langere periodes wordt gekeken, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van het bestuur om de dekkingsgraad bij te sturen met behulp van stuurmiddelen zoals financiering, beleggingsbeleid, indexatiebeleid en opbouw van pensioenen. Indien in de beschouwingen ter zake van toereikendheid de minimumtoets wordt gehanteerd, kan geconcludeerd worden dat de verplichting is vastgesteld als contante waarde van alle in het verleden verkregen aanspraken, berekend tegen de thans gekozen sterftegrondslagen (GBM/V ), vermeerderd met een aanvullende voorziening voor omrekening naar overlevingstafel Collectief 93. De aanvullende voorziening ultimo 2003 bedraagt circa 80% van hetgeen benodigd is voor omrekening. Aangezien herverzekeraars voor nieuwe collectieve pensioencontracten veelal Collectief 93 hanteren, zal bij integrale overdracht van de verplichtingen naar alle waarschijnlijkheid een tekort resteren. Ter zake van de continuïteitstoets zijn met ingang van maatregelen genomen om de dekkingsgraad binnen 10 jaar op het niveau van 110% -115% te brengen. BeJeggingsbuffer Op basis van het vigerende beleggingsbeleid, 30% zakelijke waarden en 70% vastrentende waarden, is een buffer van circa 15% van de verplichtingen noodzakelijk om negatieve beleggingsopbrengsten op korte termijn op te vangen. Sterfte Voor sterfte is geanticipeerd op toekomstige sterfteverwachtingen,. maar dient de voorziening in de toekomst verder verzwaard te worden. Thans wordt een extra voorziening gevormd op basis van de overlevingstafel Collectief Wij achten dit, gezien de samenstelling van het deelnemersbestand, een adequate grondslag. Inmiddels is, op basis van de meest recente overlevingskansen, een nieuwe sterftetafel ontwikkeld. In 2004 worden de effecten van overgang naar de ze nieuwe tafel (COL 2003) verder uitgewerkt. Technisch resultaat Het resultaat op technische grondslagen is dit jaar beïnvloed door het overlijden van twee emeritus-predikanten. Door de relatief kleine omvang van het verzekerden bestand is het technisch resultaat zeer gevoelig voor de gevolgen van overlijden of invalideren van de predikanten. Het sterfteresultaat over 2003 bedraagt 89,8 negatief. In vergelijking met 2002 is het aantal overledenen kleiner, met als gevolg dat het sterfteresultaat negatief is beïnvloed. - 18

19 actuariële verklaring ERNST &YOUNG Emst & YUlll1g Actuariële verklaring (bedragen in duizenden euro's) Opdracht Ingevolge de opdracht van het bestuur van Stichting Emeritaatsvoorziening "SEV" hebben wij de onderstaande post ultimo 2003 gecontroleerd. Voorziening pensioenverplichtingen De voornoemde post is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid daarbij een verklaring van de externe actuaris te verstrekken. Werkzaamheden De controle is zodanig gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de genoemde actuariële post geen onjuistheden van materieel belang bevat. Onze controle omvat meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bovengenoemde post en een beoordeling van de grondslagen, methoden en modellen die bij het berekenen en toetsing van de genoemde post zijn toegepast. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wjj zijn van oordeel dat bovengenoemde post juist is vastgesteld. Wij hebben geconstateerd dat voor de bepaling van de voorziening de juiste factoren zijn gebruikt. Verder leiden de toegepaste methoden en grondslagen naar ons oordeel, in samenhang met de overige waarderingsgrondslagen, tot een prudente voorziening. Tevens zijn wij van oordeel dat de in het fonds aanwezige middelen net voldoende zijn voor een continue dekking van de minimum voorziening als bedoeld in de door de Pensioen- & Verzekeringskamer vastgestelde actuariële principes pensioenfondsen. Voor de beoordeling van de financiële positie en de toereikendheid van de verplichtingen, zijn wij uitgegaan van de uitgangspunten vermeld in het Actuarieel verslag Risico wordt gelopen over langleven en beleggingen. Hiervoor hebben wij de volgende normatieve buffers berekend: Langleven o.b.v. Collectief 93 sterftetafel 528 Beleggingsbuffer (15% van verplichtingen) Totaal Na verwerking van de buffers bedraagt de dekkingsgraad 86,9 % (15.599/( ), hetgeen ons het oordeel geeft dat de dekking hier matig is. Wij zijn van mening dat de hoogte van de dekkingsgraad aanleiding is de financiële positie van het fonds nauwlettend te volgen. De per genomen maatregelen zullen een positieve bijdrage hebben op de ontwikkeling van de financiële positie in vergelijking met de ontwikkeling van de financiële positie zonder deze maatregelen. Ernst & Young Actuarissen Utrecht, 24 maart

20 Jaarverslag 2003 Stichting EmeritaatsvooRieniRg accountantsverklaring Deloitte Accountants Admiraliteitskade 50 Rotterdam Postbus Tel: (010) Fax: (010) Datum Behandeld door Kenmerk 24 maart 2004 Drs. R.R. Bijvoet RA NIl / rb Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2003 van Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." te Rotterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de stichting daarbij heeft gemaakt, als,mede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Deloitte Accountants is een Maatschap van besloten (beroeps)vennootschappen. A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu - 20

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie In juni 2011 heeft de IASB de gewijzigde IAS 19 Employee Benefits (IAS 19R) uitgebracht. IAS 19R kent verschillende

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie