Feitenonderzoek Beleggingsverzekeringen. Deel 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitenonderzoek Beleggingsverzekeringen. Deel 2"

Transcriptie

1 Feitenonderzoek sverzekeringen Deel 2

2 Deel 2 Doorrekening van producten

3 Leeswijzer bij de factsheets van het feitenonderzoek beleggingsverzekeringen A B C D E F

4 Wat is een factsheet? Een factsheet geeft een kort en bondig overzicht van één bestaande beleggingsverzekering voor één voorbeeldklant. We noemen dit ook wel een maatmens. Een factsheet toont op drie verschillende manieren wat een voorbeeldklant krijgt en wat hij hiervoor betaalt. Dit is te vinden in de blokken C, D en E. De drie blokken met uitkomsten moeten afzonderlijk worden beschouwd en niet onderling worden gecombineerd. Let op: De cijfers van een factsheet zijn alleen juist onder de in de specifieke factsheet genoemde uitgangspunten. De factsheets kennen verscheidene blokken met informatie. Hieronder wordt de informatie per blok toegelicht. Daarna wordt aangegeven hoe factsheets onderling kunnen worden vergeleken. 1. Toelichting op de factsheet A Blok: Product Van welk product toont de factsheet informatie? In dit blok staan onder meer de maatschappijnaam van de verzekeraar, de productnaam en de productsoort. Er zijn twee productsoorten: kapitaalverzekering en uitgestelde lijfrente. Een kapitaalverzekering betaalt aan het einde van een looptijd een bedrag uit. Met een uitgestelde lijfrente wordt een levenslange periodieke uitkering aangekocht. Er zijn drie producttypes: Unit Linked, en Spaarkas. Unit Linked producten kennen een verzekeringspremie die niet afhankelijk is van de beleggingsresultaten. Bij hangt de verzekeringspremie wel af van de beleggingsresultaten. De premie voor de overlijdensrisicoverzekering wordt dan maandelijks bepaald. Bij een Spaarkas gaat de opgebouwde waarde bij overlijden van de klant in de spaarkas. Het geld wordt verdeeld onder deelnemers die nog in leven zijn. Er is een overlijdensrisicodekking, die een minimumuitkering bij overlijden garandeert. De verzekeringspremie kan bij dit producttype afhangen van het beleggingsrendement. Het onderzoek kent drie productcategorieën, beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een hypotheek, aan een lijfrente voor pensioenopbouw en een categorie overige vermogensopbouw. B Blok: Welke uitgangspunten zijn gebruikt? In het blok uitgangspunten van de berekening staan de eigenschappen van de voorbeeldklant die gebruikt zijn in de berekening. Eigenschappen zoals leeftijd, looptijd, doelkapitaal en gekozen belegging, zijn opgenomen. Het onderzoek gebruikt twee soorten beleggingfondsen: mixfonds en aandelenfonds. Beide komen voor met of zonder valutarisico. Het voorbeeldbeleggingsrendement is het vaste rendement waarmee het product is doorgerekend. Bij een mixfonds gebruiken we 6,2% en bij een aandelenfonds 8,0%. De uitkering bij overlijden geeft aan welke uitkering de verzekerde krijgt als hij overlijdt. Dit kan 90% of 110% van de opgebouwde waarde zijn, of een vast bedrag bijvoorbeeld De uitkomsten van de doorrekeningen zijn afhankelijk van de uitgangspunten. De klant moet bepalen welke uitgangspunten het best bij hem passen op het moment van afsluiten van de beleggingsverzekering. De factsheet met die uitgangspunten geeft dan een goede indicatie voor zijn situatie. Elk product is doorgerekend voor verschillende voorbeeldklanten met verschillende uitgangspunten. Er zijn per product dus verscheidene factsheets opgesteld.

5 C Blok: Eurocententabel Waaraan wordt de periodieke inleg van de klant besteed? Dit blok toont alle kosten en verzekeringspremies die de klant periodiek betaalt, uitgedrukt in eurocenten per één euro. Een klant kan zien welk gedeelte van zijn inleg uiteindelijk wordt besteed aan de kosten van de verzekeraar en advies, de beleggingskosten en de verzekeringspremie. Daarnaast laat dit blok zien welk gedeelte van de inleg vermogen opbouwt. De verdeling van kosten, verzekeringspremies en beleggingsdeel is niet constant over de looptijd van het product. Aan het begin van de looptijd is er bijvoorbeeld vaak een verhoogde kostentoerekening. In de uitkomsten van dit blok wordt hiermee rekening gehouden. D Blok: Wat krijgt de klant en wat betaalt hij ervoor? Dit blok laat bovenaan het totale bedrag zien dat de klant inlegt gedurende de looptijd. In de tekst is ook het bedrag opgenomen dat de klant maandelijks of eenmalig inlegt. Hiervan worden verschillende kosten en verzekeringspremies afgetrokken. Op basis van het voorbeeldbeleggingsrendement van 6,2% of 8% is een verwachte opbrengst van de beleggingen berekend. Er is gerekend met vaste voorbeeldbeleggingsrendementen om de vergelijkbaarheid tussen verschillende producten te vergroten. Voor elk van de vermelde bedragen kan de klant zien hoeveel hij betaalt en wat hij er voor terug krijgt. De verschillende onderdelen worden elk toegelicht. In dit blok is geen rekening gehouden met het moment waarop de kosten en opbrengsten worden gerealiseerd. Alle bedragen zijn dus nominaal. Wat betekent Totale inleg? De klant legt vaak iedere maand een bedrag in in zijn beleggingsverzekering(en). Een eenmalige betaling van de inleg heet een koopsom. Bij de voorbeeldklanten wordt uitgegaan van een inleg per maand of van een koopsom. Het bedrag dat de klant in totaal heeft betaald gedurende de hele looptijd, wordt in de factsheet Totale. Wat betekent? Een beleggingsverzekering keert een bedrag uit bij overlijden van de klant tijdens de looptijd. In de factsheets van de verzekeringen gekoppeld aan een hypotheek is de uitkering bij overlijden vaak een bepaald minimum vast bedrag. In de factsheets van de lijfrenteverzekeringen staat meestal een 90% overlijdensrisicodekking. De beleggingsverzekering keert bij overlijden 90% van de opgebouwde waarde uit. De verzekeraar houdt bij overlijden van de klant dus geld over (de resterende 10%) en daarom betaalt de klant geen premie maar krijgt hij premie terug. Dat is in de factsheet opgenomen als bonuspremie. In de factsheets van de verzekeringen voor algemene vermogensopbouw staat meestal een 110% overlijdensrisicodekking. Deze beleggingsverzekering keert bij overlijden 110% van de opgebouwde waarde uit. Omdat de klant bij overlijden meer krijgt dan de op dat moment aanwezige waarde in de verzekering, betaalt de klant een verzekeringspremie. Een bijzonder type verzekering is de verzorgerdekking. Hierbij neemt de verzekeraar de betaling van de inleg over als de klant vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. De uitkering is bestemd voor de (klein)kinderen. Bij sommige spaarkassen is er een minimumuitkering bij overlijden. Wat betekent verzekeraar & advies? verzekeraar & advies zijn onder andere kosten voor het opmaken van de verzekeringspolis, het verkopen, adviseren en administreren ervan en het verstrekken van informatie tijdens de looptijd van de verzekering. Tussenpersonen die beleggingsverzekeringen adviseren, krijgen daarvoor provisie. Deze provisie wordt betaald uit de totale kosten verzekeraar & advies. Ook de kosten die de verzekeraar aan de klant berekent om participaties in de beleggingsfondsen te kopen en te verkopen, zijn hier opgenomen. De factsheet maakt dus geen onderscheid tussen de kosten van de verzekeraar en de tussenpersoon.

6 Wat betekent beleggingen? De beleggingen zijn de kosten voor het beheer van de beleggingsfondsen. Wat betekent Verwachte opbrengst beleggingen? Alle beleggingsverzekeringen zijn met hetzelfde voorbeeldbeleggingsrendement doorgerekend. Dit maakt de verschillende producten vergelijkbaar. Bij de berekeningen is gerekend met 6,2% voor de mixfondsen en 8% voor de aandelenfondsen. Deze voorbeeldbeleggingsrendementen zijn gebaseerd op rendementen uit het verleden voor dit soort fondsen. Hoeveel rendement de klant in werkelijkheid maakt op zijn beleggingen, is vooraf onzeker en niet te voorspellen. Wat betekent? Op de einddatum van de beleggingsverzekering keert de verzekeraar de waarde uit van belegging die tot einddatum is opgebouwd. Deze waarde is het verwacht eindkapitaal. Dit is dus het geldbedrag dat de klant uiteindelijk verwacht te ontvangen. Alleen bij Spaarkassen: Wat betekent Verwachte overlevingswinst? Bij een Spaarkas wordt bij overlijden de opgebouwde waarde verdeeld onder deelnemers die nog in leven zijn. Een schatting van dit bedrag heet de Verwachte overlevingswinst. E Blok: Nettorendementtabel Welk nettorendement mag de klant verwachten op het geld dat de klant inlegt in zijn beleggingsverzekering, bij 6,2% of 8,0% voorbeeld beleggingsrendement op het beleggingsfonds? Dit blok toont het nettorendement op de totale inleg van de beleggingsverzekering dat kan worden behaald over de gehele looptijd van het product. In de bovenstaande regel van dit blok staat het gehanteerde voorbeeldbeleggingsrendement van 6,2% of 8%. Vervolgens worden hiervan de verschillende kosten en verzekeringspremies in procenten afgehaald. Het rendement dat resteert, is het nettorendement. F Blok:?? sverzekeringen kunnen van elkaar verschillen. Hier leest de klant wat de unieke, aanvullende kenmerken zijn van het product dat in de factsheet is doorgerekend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ingebouwde garantie.

7 2. De manier waarop de factsheets onderling kunnen worden vergeleken. Het is mogelijk om onderlinge vergelijkingen tussen beleggingsverzekeringen te maken met behulp van de factsheets. Alleen factsheets van dezelfde productcategorie en dezelfde maatmens kunnen vergeleken worden. De klant kan verder bekijken hoe de verdeling is van de kostensoorten, verzekeringspremie en het gedeelte dat ten bate van de klant wordt. Dit kan met behulp van de vergelijking van de blokken C van verschillende producten. De verdeling is uitgedrukt in eurocenten van één ingelegde euro. De klant kan ook analyseren hoe de inleg en de eindwaarde verschilt van product tot product. Dit kan met behulp van de vergelijking van blok D van verschillende producten. Voor de beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een hypotheek kan hij de inleg per maand vergelijken. Deze staat in de tekst van de eerste regel in blok D vermeld staat. Bij de pensioen gerelateerde lijfrente en algemene vermogensopbouw kan de klant het verwachte eindkapitaal in blok D vergelijken. De klant kan zien hoe de percentages van het rendement die worden besteed aan kosten en verzekeringspremie, van product tot product verschillen. Dit kan met behulp van de vergelijking tussen blok E van verschillende producten. Ook kunnen de nettorendementen worden vergeleken. Het percentage totale kosten kan worden vergeleken met de zogeheten Wabeke-norm (zie paragraaf 3.2 van het rapport). In de paragraaf 3.4 zijn alle doorrekeningen vergeleken op nettorendement. Deze vergelijkingstabellen zijn gesorteerd per productsoort en per maatmens. In Bijlage Verantwoording is meer informatie te vinden over de manier waarop de producten en maatmensen gekozen zijn en over de achtergronden van de doorrekeningen.

8 Index Factsheet * Algemene vermogensopbouw Aantal Nummer Label Product berekeningen factsheet Achmea ACH Avero Achmea AVA Vermogensplan VMP 9 1 t/m 9 Aegon AEG Aegon AEG Levensloop Vermogen LLV 6 10 t/m 15 Aegon AEG Aegon AEG SpaarBeurs SPB 6 16 t/m 21 Aegon AEG Spaarbeleg SPB KoersPlan KOP 8 22 t/m 29 Allianz ALL Royal Nederland RNE Allianz Future ALF 7 30 t/m 36 Delta Lloyd DLG ABN AMRO Verzekeringen AAV Toekomstplan/Studieplan TKS 2 37 t/m 38 Delta Lloyd DLG Nationaal Spaarfonds NSF Beurs-/Kinder-/Jeugdspaarplan (aandelen) BKJ 9 39 t/m 47 Fortis FOR AMEV AMV ABC Spaarplan ABC 8 48 t/m 55 Goudse GOU Goudse GOU Flexx Vermogensplan FVP t/m 66 ING ING Postbank Verzekeringen PBA Studiegroeiplan SGP 2 67 t/m 68 ING ING RVS RVS RVS Toekomstplan RTP 8 69 t/m 76 ING ING RVS RVS BeursSpaarplan BSP 8 77 t/m 84 Reaal REA DSB Bank DSB ProfijtPlan PRP 8 85 t/m 92 Reaal REA DSB Bank DSB Hollands Welvaren Plus HWP 9 93 t/m 101 Reaal REA DSB Bank DSB Garant ProfijtPlan GPP t/m 107 Reaal REA Reaal REA Vrij Vermogen Verzekering VVV t/m 116 Reaal REA Reaal REA Vermogensopbouw Plan VOP t/m 124 Reaal REA Reaal REA ParticipatiePlan PCP t/m 133 Reaal REA Reaal (v/h NOG) NOG Persoonlijk Vermogen Plan PVP t/m 144 Reaal REA Winterthur WIN Windex Optimaal WO t/m 154 * Op het factsheet is bij het kopje maatschappij de naam opgenomen die de klant het beste herkent. Dit is meestal het label waaronder het product verkocht is.

9 Hypotheek Aantal Nummer Label Product berekeningen factsheet Achmea ACH Interpolis INT OpMaatVerzekering OMV t/m 162 Aegon AEG Aegon AEG Levensloop Hypotheek LLH t/m 170 Allianz ALL Zwolsche Algemeene ZAL DIN Hypotheekplan DIN t/m 174 Delta Lloyd DLG ABN AMRO Verzekeringen AAV Meegroeihypotheek MGH t/m 182 Delta Lloyd DLG Delta Lloyd DLL Financieel VrijheidsPlan FVP t/m 190 Delta Lloyd DLG Delta Lloyd DLL Delta Life DLL t/m 198 Fortis FOR AMEV AMV Variabel InvesteringsPlan (Hypotheek) VIH t/m 206 Fortis FOR Falcon Leven FAL LevensPlan Hypotheek LPH t/m 214 Fortis FOR Fortis ASR ASR Fortis Hybride Hypotheek FHH t/m 222 ING ING Nationale-Nederlanden NNE Flexibel Verzekerd Beleggen (Hypotheken) FVH t/m 230 ING ING Postbank Verzekeringen PBA Maatwerkverzekering MWV t/m 238 Reaal REA AXA AXA Verzekerd Hypotheek Fonds VHF t/m 246 Reaal REA Reaal REA Doorgroei Hypotheekverzekering DHV t/m 254 Reaal REA Zwitserleven ZWL Belegspaarplan Eigen Woning BEW t/m 262 Reaal REA Reaal REA Opstap Hypotheekverzekering OHV t/m 270 Lijfrente Aantal Nummer Label Product berekeningen factsheet Achmea ACH Interpolis INT Nu & Later NEL t/m 272 Achmea ACH Interpolis INT Toekomstplanner TKP t/m 276 Achmea ACH Interpolis INT Cumulent Totaal Plan/Quadrent Plan CTP t/m 278 Achmea ACH Interpolis INT Cumulent Koopsom/Quadrent Koopsom CKQ t/m 280 Aegon AEG Aegon AEG Levensloop Pensioen LLP t/m 284 Aegon AEG Aegon AEG FundPensioen FUP t/m 288 Aegon AEG Aegon AEG Safe Pensioen SAP t/m 291 Aegon AEG Aegon AEG LijfrentePlan LRP t/m 295 Aegon AEG Aegon AEG PensioenBeurs PEB t/m 297 Aegon AEG Spaarbeleg SPB ToekomstPlan STP t/m 301 Aegon AEG Spaarbeleg SPB BonusPlan BNP t/m 303 Delta Lloyd DLG ABN AMRO Verzekeringen AAV Koopsom s Polis KBP t/m 305 Delta Lloyd DLG Delta Lloyd DLL Bijspijkerpensioen BSP t/m 309 Delta Lloyd DLG Delta Lloyd DLL MeerkeuzePlan MKP t/m 313 Fortis FOR AMEV AMV Variabel InvesteringsPlan (Lijfrente) VIL t/m 315 Fortis FOR Falcon Leven FAL LevensPlan+ Lijfrente LPL t/m 320 Fortis FOR Stad Rotterdam SRO Waerdije WAE t/m 324 Goudse GOU Tiel Utrecht TUT Aktief Sparen AKS t/m 328 ING ING Nationale-Nederlanden NNE Bedrijfs Effect Sparen BES t/m 332 ING ING Nationale-Nederlanden NNE Flexibel Verzekerd Beleggen (Lijfrente) FVL t/m 334 Legal & General LG Legal & General L&G Particulier Pensioen Plan PPP t/m 339 ING ING RVS RVS BeursPensioenplan BPP t/m 343

10 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 1 15 jaren 75,00 per maand Presto Mixfonds Mix zonder valutarisico 6,2% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 30 cent 2 cent Let op! 0 cent 68 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 16,80 verzekeraar & advies ,15 De klant belegt voor 100% in het Presto Mixfonds (Mix zonder valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen - 259,11 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,56 = ,50 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 4,85% - 0,01% is 1,34%. 4,61 % 0,24 % 4,85 % 0,01 %

11 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 2 30 jaren 75,00 per maand Avéro Wereldwijd Aandelenfonds Aandelen met valutarisico 8% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 37 cent 7 cent Let op! 1 cent 55 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde ,48 verzekeraar & advies ,85 De klant belegt voor 100% in het Avéro Wereldwijd Aandelenfonds (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de klant betaalt kosten voor dit actieve beheer. van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. beleggingen ,74 Verwachte opbrengst beleggingen ,21 = ,14 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 3,21% - 0,04% is 4,75%. 2,72 % 0,49 % 3,21 % 0,04 %

12 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 3 15 jaren 150,00 per maand Presto Mixfonds Mix zonder valutarisico 6,2% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 26 cent 2 cent Let op! 0 cent 72 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 35,95 verzekeraar & advies ,72 De klant belegt voor 100% in het Presto Mixfonds (Mix zonder valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen - 555,17 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,52 = ,68 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 4,03% - 0,02% is 2,15%. 3,78 % 0,25 % 4,03 % 0,02 %

13 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 4 30 jaren 150,00 per maand Avéro Wereldwijd Aandelenfonds Aandelen met valutarisico 8% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 33 cent 7 cent Let op! 1 cent 59 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde ,80 verzekeraar & advies ,27 De klant belegt voor 100% in het Avéro Wereldwijd Aandelenfonds (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de klant betaalt kosten voor dit actieve beheer. van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. beleggingen ,78 Verwachte opbrengst beleggingen ,76 = ,91 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 2,87% - 0,04% is 5,09%. 2,36 % 0,51 % 2,87 % 0,04 %

14 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 40 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 5 20 jaren 75,00 per maand Presto Mixfonds Mix zonder valutarisico 6,2% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 32 cent 2 cent Let op! 0 cent 65 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde ,42 verzekeraar & advies ,54 De klant belegt voor 100% in het Presto Mixfonds (Mix zonder valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen - 500,19 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,06 = ,91 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 3,85% - 0,05% is 2,3%. 3,61 % 0,24 % 3,85 % 0,05 %

15 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 40 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 6 20 jaren 150,00 per maand Presto Mixfonds Mix zonder valutarisico 6,2% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 28 cent 2 cent Let op! 1 cent 69 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde ,63 verzekeraar & advies ,34 De klant belegt voor 100% in het Presto Mixfonds (Mix zonder valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen ,26 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,39 = ,16 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 3,28% - 0,06% is 2,87%. 3,03 % 0,25 % 3,28 % 0,06 %

16 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 0 jaar (geboren ) Man 32 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 7 18 jaren 50,00 per maand Presto Mixfonds Mix zonder valutarisico 6,2% bruto Verzorgersdekking. 36 cent 2 cent Let op! 1 cent 61 cent tijdens de looptijd elke maand 50,00. Totale inleg ,00 betaalt hij een verzekeringspremie. De verzekeraar zal de premiebetaling voortzetten als de verzorger (één of beide ouders/verzorgers) komt te overlijden gedurende de looptijd van de verzekering ,34 verzekeraar & advies ,22 De klant belegt voor 100% in het Presto Mixfonds (Mix zonder valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen - 238,95 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,05 = ,54 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 4,88% - 0,16% is 1,15%. 4,65 % 0,23 % 4,88 % 0,16 %

17 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 0 jaar (geboren ) Man 32 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 8 18 jaren 150,00 per maand Avéro Wereldwijd Aandelenfonds Aandelen met valutarisico 8% bruto Verzorgersdekking. 27 cent 4 cent Let op! 1 cent 67 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 betaalt hij een verzekeringspremie. De verzekeraar zal de premiebetaling voortzetten als de verzorger (één of beide ouders/verzorgers) komt te overlijden gedurende de looptijd van de verzekering ,17 verzekeraar & advies ,79 De klant belegt voor 100% in het Avéro Wereldwijd Aandelenfonds (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de klant betaalt kosten voor dit actieve beheer. van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. beleggingen ,50 Verwachte opbrengst beleggingen ,04 = ,58 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 3,84% - 0,16% is 4,01%. 3,32 % 0,52 % 3,84 % 0,16 %

18 Avéro Achmea Ingangsdatum Productnaam Vermogensplan Verzekerde 1 Man 0 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet 9 18 jaren Koopsom 2.500,00 Avéro Wereldwijd Aandelenfonds Aandelen met valutarisico 8% bruto Gehele looptijd 110% opgebouwde waarde 52 cent 6 cent Let op! 0 cent 42 cent hij verzekerd van een uitkering bij overlijden.. De klant stort eenmalig een koopsom van 2.500,00. Totale inleg 2.500,00 overlijden 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 1,32 verzekeraar & advies ,41 De klant belegt voor 100% in het Avéro Wereldwijd Aandelenfonds (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de klant betaalt kosten voor dit actieve beheer. van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. beleggingen - 295,18 Verwachte opbrengst beleggingen ,63 = 4.175,72 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 5,11% - 0% is 2,89%. 4,58 % 0,52 % 5,11 % 0,00 %

19 AEGON Ingangsdatum Productnaam AEGON Levensloop Vermogen Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet jaren 75,00 per maand AEGON Mix Fund Mix met valutarisico 6,2% bruto 1e helft looptijd 110% opgebouwde waarde, daarna 100% 22 cent 3 cent Let op! 0 cent 75 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden in de eerste helft van de looptijd 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 2,50 verzekeraar & advies ,48 De klant belegt voor 100% in het AEGON Mix Fund (Mix met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen - 548,59 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,49 = ,92 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 3,65% - 0% is 2,55%. 3,16 % 0,49 % 3,65 % 0,00 % Bij belegging in het AEGON Mix Fund en/of AEGON Rente Fund (gedurende ten minste de laatste 10 jaar voor de einddatum) is bij leven op einddatum een minimumbedrag gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% netto fondsrendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) over het deel van de premie dat in deze fondsen is. Bij wijziging van de verzekering of fondskeuze kan de garantie opnieuw worden vastgesteld of vervallen. De gegarandeerde uitkering op einddatum bedraagt voor deze maatmens

20 AEGON Ingangsdatum Productnaam AEGON Levensloop Vermogen Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet jaren 75,00 per maand AEGON Equity Fund Aandelen met valutarisico 8% bruto 1e helft looptijd 110% opgebouwde waarde, daarna 100% 30 cent 5 cent Let op! 0 cent 64 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden in de eerste helft van de looptijd 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 18,85 verzekeraar & advies ,06 De klant belegt voor 100% in het AEGON Equity Fund (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen ,22 van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. Verwachte opbrengst beleggingen ,19 = ,06 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 2,38% - 0,01% is 5,62%. 2,03 % 0,35 % 2,38 % 0,01 % Bij belegging in het AEGON Mix Fund en/of AEGON Rente Fund (gedurende ten minste de laatste 10 jaar voor de einddatum) is bij leven op einddatum een minimumbedrag gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% netto fondsrendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) over het deel van de premie dat in deze fondsen is. Bij wijziging van de verzekering of fondskeuze kan de garantie opnieuw worden vastgesteld of vervallen.

21 AEGON Ingangsdatum Productnaam AEGON Levensloop Vermogen Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet jaren 150,00 per maand AEGON Mix Fund Mix met valutarisico 6,2% bruto 1e helft looptijd 110% opgebouwde waarde, daarna 100% 19 cent 4 cent Let op! 0 cent 78 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 overlijden in de eerste helft van de looptijd 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 5,22 verzekeraar & advies ,20 De klant belegt voor 100% in het AEGON Mix Fund (Mix met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen ,58 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,29 = ,29 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 3,11% - 0% is 3,09%. 2,61 % 0,50 % 3,11 % 0,00 % Bij belegging in het AEGON Mix Fund en/of AEGON Rente Fund (gedurende ten minste de laatste 10 jaar voor de einddatum) is bij leven op einddatum een minimumbedrag gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% netto fondsrendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) over het deel van de premie dat in deze fondsen is. Bij wijziging van de verzekering of fondskeuze kan de garantie opnieuw worden vastgesteld of vervallen. De gegarandeerde uitkering op einddatum bedraagt voor deze maatmens

22 AEGON Ingangsdatum Productnaam AEGON Levensloop Vermogen Verzekerde 1 Man 30 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet jaren 150,00 per maand AEGON Equity Fund Aandelen met valutarisico 8% bruto 1e helft looptijd 110% opgebouwde waarde, daarna 100% 27 cent 5 cent Let op! 0 cent 67 cent tijdens de looptijd elke maand 150,00. Totale inleg ,00 overlijden in de eerste helft van de looptijd 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 39,45 verzekeraar & advies ,33 De klant belegt voor 100% in het AEGON Equity Fund (Aandelen met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen ,35 van 8% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal afwijken van dit rendement en zal niet elk jaar gelijk zijn. Verwachte opbrengst beleggingen ,15 = ,02 Van het voorbeeldrendement van 8% wordt gemiddeld 8% - 2,15% - 0,01% is 5,85%. 1,79 % 0,36 % 2,15 % 0,01 % Bij belegging in het AEGON Mix Fund en/of AEGON Rente Fund (gedurende ten minste de laatste 10 jaar voor de einddatum) is bij leven op einddatum een minimumbedrag gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% netto fondsrendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) over het deel van de premie dat in deze fondsen is. Bij wijziging van de verzekering of fondskeuze kan de garantie opnieuw worden vastgesteld of vervallen.

23 AEGON Ingangsdatum Productnaam AEGON Levensloop Vermogen Verzekerde 1 Man 40 jaar (geboren ) Algemene vermogensopbouw Factsheet jaren 75,00 per maand AEGON Mix Fund Mix met valutarisico 6,2% bruto 1e helft looptijd 110% opgebouwde waarde, daarna 100% 24 cent 4 cent Let op! 0 cent 72 cent tijdens de looptijd elke maand 75,00. Totale inleg ,00 overlijden in de eerste helft van de looptijd 110% van de op het moment van overlijden opgebouwde waarde. - 14,60 verzekeraar & advies ,41 De klant belegt voor 100% in het AEGON Mix Fund (Mix met valutarisico). Dit is een actief beheerd beleggingsfonds en de beleggingen ,35 van 6,2% bruto. Het werkelijke beleggingsrendement zal Verwachte opbrengst beleggingen ,32 = ,96 Van het voorbeeldrendement van 6,20% wordt gemiddeld 6,2% - 3,03% - 0,01% is 3,16%. 2,55 % 0,48 % 3,03 % 0,01 % Bij belegging in het AEGON Mix Fund en/of AEGON Rente Fund (gedurende ten minste de laatste 10 jaar voor de einddatum) is bij leven op einddatum een minimumbedrag gegarandeerd. De garantie wordt bepaald op basis van 3,6% netto fondsrendement (de kosten van de fondsbeheerder zijn al in dit percentage verrekend) over het deel van de premie dat in deze fondsen is. Bij wijziging van de verzekering of fondskeuze kan de garantie opnieuw worden vastgesteld of vervallen. De gegarandeerde uitkering op einddatum bedraagt voor deze maatmens

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Drs Rob Dorscheidt, Kennisgroep Financiën, afdeling Onderzoek, Consumentenbond, maart 2000 COPYRIGHT: afdeling Onderzoek, Consumentenbond, 2000 Hoewel

Nadere informatie

Wegwijzer KapitaalPlan

Wegwijzer KapitaalPlan Wegwijzer KapitaalPlan Over de Wegwijzer KapitaalPlan In deze Wegwijzer KapitaalPlan vindt u algemene informatie over het product KapitaalPlan van MoneyMaxx België. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie