Brussel, 21 augustus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussel, 21 augustus 2013"

Transcriptie

1 Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB 79.5) Brussel, 21 augustus 2013 "EEN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014" Deel betreffende de instellingen SOCIAALDEMOGRAFISCHE BIJLAGE Onderzoeksgebied: Populatie: Methode: Periode: EU28 ( Europese burgers) Europeanen van 15 jaar en ouder Persoonlijke interviews (CAPI) 7 tot 23 juni 2013, onderzoek uitgevoerd door TNS Opinion INLEIDING... 2 A. WAT DE EU BETEKENT: HET VRIJE VERKEER VAN MENSEN, VREDE EN DE EENHEIDSMUNT, DE EURO... 7 B. IDENTITEIT VAN EUROPEANEN C. HOE HET GEVOEL EEN EUROPEES BURGER TE ZIJN VERSTERKEN? D. EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP E. MIJN STEM TELT MEE F. DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT G. VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE H. INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN I. EUROPESE INTEGRATIE J. DE EUROPESE UNIE IN HET PERSPECTIEF VAN Met het oog op de toetreding van Kroatië op 1 juli 2013, 8 dagen nadat de periode voor dit onderzoek was verstreken, werden voor dit land enkele vragen lichtelijk aangepast opdat de resultaten op een efficiënte manier in het onderhavige Eurobarometer-onderzoek zouden kunnen worden opgenomen. KENNISGEVING In de 28 EU-lidstaten zijn burgers persoonlijk geïnterviewd door TNS Opinion. De resultaten worden weergegeven voor de EU28 (in het geval van nieuwe vragen) of in de vorm van tendensen voor de EU27. Dit onderzoek van het EP wordt aangevuld met een aantal vragen die in het kader van de door de Europese Commissie op 23 juli 2013 uitgegeven Eurobarometer Standaard 79.3 werden gepubliceerd. Afdeling Analyse van de publieke opinie Jacques Nancy

2 Leeftijd Geslacht Beroep Eurozone/nieteurozone INLEIDING Uit het onderzoek van de resultaten die werden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en beroepscategorie van de Europeanen, alsook naar landengroepen (eurozone/niet-eurozone), blijken enkele tendensen. De verschillen die bij een uitsplitsing naar geslacht werden vastgesteld, zijn ongeveer dezelfde als bij de vorige onderzoeken. Bij mannen is de Europese identiteit, de gehechtheid aan de Europese Unie en het gevoel bij de EU te horen sterker dan bij vrouwen. De verschillen tussen de leeftijdscategorieën zijn duidelijker en algemeen gesproken is het zo dat de jongere Europeanen (15-24 jaar) positiever staan tegenover de EU dan de oudere burgers (55+). Wat de beroepscategorieën betreft kan een duidelijke tweedeling worden waargenomen: kaderpersoneel en studenten staan eerder positief tegenover de Europese Unie en zijn eraan gehecht, terwijl werklozen, gepensioneerden, huismannen en -vrouwen en arbeiders zich kritischer tonen. Tussen de eurozone en de niet-eurozone bestaan er aanzienlijke tegenstellingen, meer bepaald in de antwoorden op de vragen aangaande de identiteit en waar de EU in de ogen van de Europese burgers voor staat: in de eurozone zijn er duidelijk meer inwoners die de EU met de eenheidsmunt associëren en bij hen is het nationale en Europese burgergevoel groter dan bij de inwoners van niet-eurolanden. In detail: Het beeld dat de Europeanen hebben van de EU verschilt weinig al naargelang het geslacht van de bevraagde personen; de verschillen worden echter groter wanneer wordt gekeken naar leeftijds- of beroepscategorie of naar eurozone/niet-eurozone. - Vrijheid van verkeer: is volgens de -55-jarigen en alle beroepscategorieën met uitzondering van de gepensioneerden het meest positieve resultaat van de EU. De 55-plussers en de gepensioneerden halen als belangrijkste resultaat de vrede aan. De eenheidsmunt wordt het vaakst vermeld door de jongeren, het kaderpersoneel en de bedienden. - Wat de EU voor het individu betekent: op de eerste plaats de vrijheid van reizen, met name voor de jongeren (50%), de studenten (57%) en het kaderpersoneel (55%) en in mindere mate voor de oudere burgers (35%), de gepensioneerden (34%) en de werklozen (36%). - Grote verschillen tussen de eurozone en niet-eurozone met betrekking tot de eenheidsmunt: die wordt vaker aangehaald in de eurozone als een positief resultaat van de EU (31%, tegenover 12%) en als belangrijkste kenmerk van de EU (42%, tegenover 17%). 2

3 - De vrede wordt vaker aangehaald door de 55-plussers (29%) dan door de jarigen (22%). De 40-plussers vermelden het vaakst de geldverkwisting (29% van de jarigen, 31% van de 55-plussers) en de bureaucratie (28% van de jarigen, 27% van de 55-plussers). De Europese identiteit: minder sterk bij de ouderen, gepensioneerden en werklozen en in de niet-eurolanden. - Het gevoel zowel nationaal als Europees burger te zijn:heeft de overhand ongeacht geslacht of leeftijd en bij de actieve bevolking, met name het kaderpersoneel (61% tegenover 23% die zich enkel een burger van het eigen land voelen). - Het gevoel enkel een burger van het eigen land te zijn: is het sterkst aanwezig bij werklozen (44%), gepensioneerden (46%) en inwoners van nieteurolanden (47%). - Alle categorieën zijn van mening dat het Europese burgergevoel de afgelopen 10 jaar bij hun landgenoten is toegenomen. Deze gedachte heerst vooral bij de jongeren, de studenten, het kaderpersoneel en de inwoners van de nieteurozone. - De euro en de waarden van democratie en vrijheid zijn veruit de belangrijkste basiselementen van de Europese identiteit, waarbij er op basis van geslacht of leeftijd geen grote verschillen worden vastgesteld. De euro wordt duidelijk vaker vermeld in de eurozone (51%) dan daarbuiten (24%). Elementen die de Europese identiteit versterken: er is sprake van aanzienlijke verschillen tussen de eurozone en de niet-eurozone; een geharmoniseerd socialezekerheidsstelsel (43% in de eurozone, 37% in de niet-eurozone) en de veralgemeende erkenning van diploma's (34% in de eurozone tegenover 25% in de nieteurolanden). Mannen (50%), jongeren (51%), studenten (55%) en met name het kaderpersoneel (60%) zijn het meest gehecht aan de EU en vinden het een goede zaak dat hun land tot de Unie behoort (mannen (53%), jongeren (57%), studenten (64%) en met name kaderpersoneel (67%)). In de eurozone zijn de deelnemers sterker gehecht aan de EU (50% tegenover 45% in de niet-eurozone) en staan ze positiever tegenover het lidmaatschap van hun land van de EU (52% tegenover 45% in de niet-eurolanden). In de eurozone zijn echter minder mensen van mening dat hun land voordeel heeft getrokken van het lidmaatschap van de EU (53% tegenover 57% in de niet-eurozone). In de meeste van de onderzochte categorieën heeft slechts een minderheid het gevoel dat "hun stem telt in de EU": geen grote verschillen afhankelijk van geslacht, leeftijd of het al dan niet wonen in de eurozone. Het kaderpersoneel onderscheidt zich echter: de meeste kaderleden zijn van mening dat hun stem wel degelijk telt in de EU (51% tegenover 48%). - In alle categorieën meent de meerderheid van de deelnemers dan weer wel dat " de stem van hun land telt in de EU". - Bij de stelling "stemmen bij de Europese verkiezingen is de beste manier om mijn stem te laten horen" werden er geen opmerkelijke verschillen op basis van geslacht of leeftijd vastgesteld. Vooral het kaderpersoneel en de inwoners van de eurozone zijn deze mening toegedaan. Zowel bij mannen als vrouwen is het merendeel tevreden over de werking van de democratie in hun land: er werd tussen de geslachten slechts een klein verschil vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de leeftijdscategorieën - ook al zijn de jongeren het 3

4 meest tevreden - en voor de opsplitsing eurozone/niet-eurozone. Er werden echter wel aanzienlijke verschillen vastgesteld tussen enerzijds het kaderpersoneel (69%), de studenten (60%) en de bedienden (57%) van wie het merendeel tevreden is, en anderzijds de werklozen (38%) en de huismannen en -vrouwen (44%) bij wie de tevredenheidsgraad lager ligt. Wanneer het gaat over de werking van de democratie in de EU zijn de verschillen duidelijker: - Er bestaan geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen, maar de tevredenheidsgraad ligt wel hoger bij de jarigen (55%) dan bij de ouderen (40%). - Als we kijken naar de beroepscategorieën is enkel bij de studenten (59%), het kaderpersoneel (56%) en de bedienden (51%) een meerderheid tevreden. - In de niet-eurozone zijn de meeste inwoners tevreden (50% tegenover 38% die niet tevreden is). Het tegenovergestelde is waar in de eurozone, waar de ontevredenheid de bovenhand heeft (49% tegenover 42% tevreden inwoners). De verschillende onderzochte categorieën staan grotendeels positief tegenover de indirecte verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie door de burgers, een van de grote vernieuwingen van het Verdrag van Lissabon die bij de Europese verkiezingen in mei 2014 in werking zal treden. Nog meer deelnemers zijn voorstander van een eventuele directe verkiezing van de voorzitter van de EC in de toekomst. - De steun hiervoor is het meest uitgesproken bij: de mannen (72%), de jongeren van 15 tot 24 jaar (75%), het kaderpersoneel (72%), de studenten (76%) en de bedienden (74%). - Het verschil tussen de eurozone (71%) en de niet-eurozone is beperkt (68%). Mannen (48%) hebben beduidend meer belangstelling voor het Europees beleid dan vrouwen (37%). - Tussen de verschillende leeftijdscategorieën en de eurozone/niet-eurozone zijn geen grote verschillen waarneembaar. - Die zijn er dan weer wel tussen de verschillende beroepscategorieën. Bij het kaderpersoneel (60%) toont een meerderheid zich geïnteresseerd, terwijl bij de arbeiders (36%), de werklozen (34%) en de huismannen en -vrouwen (30%) slechts een minderheid belangstelling heeft. - Volgens alle deelnemers zal de betrokkenheid van de burgers bij de Europese aangelegenheden tegen 2025 toenemen, een gevoel dat duidelijk sterker aanwezig is in de eurozone (44% tegenover 37% in de niet-eurolanden), bij de mannen (43%), de jongsten (46%), het kaderpersoneel (51%) en de studenten (48%). Met betrekking tot de Europese integratie domineert in alle categorieën het gevoel dat hetgeen de Europeanen verenigt belangrijker is dan hetgeen hen scheidt, maar het is wel duidelijker aanwezig bij de traditionele voorstanders van de EU: de mannen, de jarigen, het kaderpersoneel en de studenten. Dat gevoel leeft ook sterker in de niet-eurolanden (76%) dan in de eurozone (71%). Wat het tempo van de Europese integratie betreft zijn de onderzochte sociodemografische categorieën praktisch gelijk verdeeld wanneer het gaat over de 4

5 vraag of de lidstaten altijd samen moeten voortgaan of een beperkte groep lidstaten verder moet evolueren. - Bij de mannen en de vrouwen en in alle leeftijdscategorieën is de meerderheid van mening dat de Unie als geheel moet doorgaan, met uitzondering van de leeftijdscategorie van jaar, die perfect in twee groepen is verdeeld. - Het kaderpersoneel (53%), de zelfstandigen (48%) en de bedienden (47%) spreken zich echter in groten getale uit voor de mogelijkheid dat een kleinere groep lidstaten samen vooruitgang boekt. - In de niet-eurozone vindt een meerderheid dat met verdere ontwikkelingen moet worden gewacht tot alle lidstaten daar klaar voor zijn (47% tegenover 41% die meteen wil doorgaan); in de eurozone zijn beide groepen ongeveer even groot (45% tegenover 44%). Volgens alle categorieën is de werkloosheid veruit de grootste uitdaging voor de EU met het oog op de toekomst. Bij alle categorieën is een absolute meerderheid deze mening toegedaan (behalve bij het kaderpersoneel, 45%). We stellen echter vast: - dat de vrouwen en de jongsten zich iets meer zorgen maken over de werkloosheid bij en de werkgelegenheid voor jongeren. - De werklozen halen logischerwijs massaal de werkloosheid aan (68%). Het kaderpersoneel toont zich zeer bezorgd over de overheidsschuld (41%). Tot slot staat bij de studenten de toegang tot banen voor jongeren (34%) op de tweede plaats, na de werkloosheid (56%). 5

6 6

7 A. WAT DE EU BETEKENT: HET VRIJE VERKEER VAN MENSEN, VREDE EN DE EENHEIDSMUNT, DE EURO 1. De meest positieve resultaten van de EU Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

8 Leeftijdsgroepen WAT DE EU BETEKENT FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie QD5T Welk van de volgende is volgens u het meest positieve resultaat van de EU? Als eerste? En daarna? (MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

9 WAT DE EU BETEKENT Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

10 Geslacht WAT DE EU BETEKENT FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie QD5T Welk van de volgende is volgens u het meest positieve resultaat van de EU? Als eerste? En daarna? (MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

11 WAT DE EU BETEKENT Geslacht 2. Nationale resultaten Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

12 Beroepsgroepen WAT DE EU BETEKENT FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie QD5T Welk van de volgende is volgens u het meest positieve resultaat van de EU? Als eerste? En daarna? (MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

13 2. Nationale resultaten Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei 2013 WAT DE EU BETEKENT Beroepsgroepen 13

14 Eurozone Niet-Eurozone WAT DE EU BETEKENT FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie QD5T Welk van de volgende is volgens u het meest positieve resultaat van de EU? Als eerste? En daarna? (MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

15 WAT DE EU BETEKENT Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

16 16

17 2. Wat de EU persoonlijk betekent Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

18 Leeftijdsgroepen WAT DE EU BETEKENT FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie QA14 Wat betekent de Europese Unie voor u persoonlijk? (MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

19 2. Nationale resultaten Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei WAT DE EU BETEKENT Leeftijdsgroepen

20 Geslacht WAT DE EU BETEKENT FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie QA14 Wat betekent de Europese Unie voor u persoonlijk? (MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

21 What WAT the DE EU represents BETEKENT Geslacht 2. Nationale resultaten Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

22 Beroepsgroepen WAT DE EU BETEKENT FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie QA14 Wat betekent de Europese Unie voor u persoonlijk? (MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

23 WAT DE EU BETEKENT Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

24 Eurozone Niet-Eurozone WAT DE EU BETEKENT FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie QA14 Wat betekent de Europese Unie voor u persoonlijk? (MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

25 WAT DE EU BETEKENT Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 25

26 26

27 Eurozone Niet-Eurozone B. IDENTITEIT VAN EUROPEANEN 1. Europese of nationale identiteit Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

28 Leeftijdsgroepen IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie QD4 Ziet u zichzelf in de nabije toekomst..? Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

29 2. Nationale resultaten Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Leeftijdsgroepen

30 Geslacht IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie QD4 Ziet u zichzelf in de nabije toekomst..? Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

31 2. Nationale resultaten Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei 2013 IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Geslacht 31

32 Beroepsgroepen IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie QD4 Ziet u zichzelf in de nabije toekomst..? Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

33 IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

34 Eurozone Niet-Eurozone IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie QD4 Ziet u zichzelf in de nabije toekomst..? Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

35 IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten Deze vraag is genomen van de Standaard EB79, gehouden in mei

36 36

37 2. Evolutie van het gevoel van identiteit 37

38 Leeftijdsgroepen IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q27 In vergelijking met 10 jaar geleden, hoe zou u zeggen dat de (NATIONALITEIT) zich voelen? 38

39 2. Nationale resultaten 39 IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Leeftijdsgroepen

40 Geslacht IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q27 In vergelijking met 10 jaar geleden, hoe zou u zeggen dat de (NATIONALITEIT) zich voelen? 40

41 2. Nationale resultaten IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Geslacht 41

42 Beroepsgroepen IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q27 In vergelijking met 10 jaar geleden, hoe zou u zeggen dat de (NATIONALITEIT) zich voelen? 42

43 IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 43

44 Eurozone Niet-Eurozone IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q27 In vergelijking met 10 jaar geleden, hoe zou u zeggen dat de (NATIONALITEIT) zich voelen? 44

45 IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 45

46 46

47 3. Aspecten waaruit de Europese identiteit bestaat 47

48 Leeftijdsgroepen IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q28 De Europese identiteit kan uit een aantal aspecten bestaan. Welke van de volgende aspecten zijn volgens u de belangrijkste aspecten die de Europese identeit vorm geven? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 48

49 2. Nationale resultaten 49 IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Leeftijdsgroepen

50 Geslacht IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q28 De Europese identiteit kan uit een aantal aspecten bestaan. Welke van de volgende aspecten zijn volgens u de belangrijkste aspecten die de Europese identeit vorm geven? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 50

51 IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Geslacht 2. Nationale resultaten 51

52 Beroepsgroepen IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q28 De Europese identiteit kan uit een aantal aspecten bestaan. Welke van de volgende aspecten zijn volgens u de belangrijkste aspecten die de Europese identeit vorm geven? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 52

53 IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 53

54 Eurozone Niet-Eurozone IDENTITEIT VAN EUROPEANEN FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q28 De Europese identiteit kan uit een aantal aspecten bestaan. Welke van de volgende aspecten zijn volgens u de belangrijkste aspecten die de Europese identeit vorm geven? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 54

55 IDENTITEIT VAN EUROPEANEN Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 55

56 56

57 C. HOE HET GEVOEL EEN EUROPEES BURGER TE ZIJN VERSTERKEN? 57

58 Leeftijdsgroepen HOE HET GEVOEL EEN EUROPEES BURGER TE ZIJN VERSTERKEN? FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q29T Welke van de volgende dingen zouden het meeste doen om uw gevoel een Europees burger te zijn te versterken? Als eerste? En daarna? (MAX. 5 ANTWOORDEN) 58

59 2. Nationale resultaten 59 HOE HET GEVOEL EEN EUROPEES BURGER TE ZIJN VERSTERKEN? Leeftijdsgroepen

60 Geslacht HOE HET GEVOEL EEN EUROPEES BURGER TE ZIJN VERSTERKEN? 1. Resultaten Europese Unie FOCUS OP GESLACHT Q29T Welke van de volgende dingen zouden het meeste doen om uw gevoel een Europees burger te zijn te versterken? Als eerste? En daarna? (MAX. 5 ANTWOORDEN) 60

61 2. Nationale resultaten HOE HET GEVOEL EEN EUROPEES BURGER TE ZIJN VERSTERKEN? Geslacht 61

62 Beroepsgroepen HOE HET GEVOEL EEN EUROPEES BURGER TE ZIJN VERSTERKEN? FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q29T Welke van de volgende dingen zouden het meeste doen om uw gevoel een Europees burger te zijn te versterken? Als eerste? En daarna? (MAX. 5 ANTWOORDEN) 62

63 HOE HET GEVOEL EEN EUROPEES BURGER TE ZIJN VERSTERKEN? Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 63

64 Eurozone Niet-Eurozone HOE HET GEVOEL EEN EUROPEES BURGER TE ZIJN VERSTERKEN? FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q29T Welke van de volgende dingen zouden het meeste doen om uw gevoel een Europees burger te zijn te versterken? Als eerste? En daarna? (MAX. 5 ANTWOORDEN) 64

65 HOE HET GEVOEL EEN EUROPEES BURGER TE ZIJN VERSTERKEN? Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 65

66 66

67 D. EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP 1. Gevoel van gehecht zijn aan de EU *Het item Uw regio wordt vergeleken met EB73 voorjaar

68 Leeftijdsgroepen EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q21.4 In welke mate bent u gehecht aan.. The European Union 68

69 EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 69

70 Geslacht EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q21.4 In welke mate bent u gehecht aan.. De Europese Unie 70

71 EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Geslacht 2. Nationale resultaten 71

72 Beroepsgroepen EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q21.4 In welke mate bent u gehecht aan.. De Europese Unie 72

73 EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 73

74 Eurozone Niet-Eurozone EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q21.4 In welke mate bent u gehecht aan.. De Europese Unie 74

75 2. Nationale resultaten 75 EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Eurozone Niet-Eurozone

76 76

77 2. Lidmaatschap van de EU, een goede of een slechte zaak? 77

78 Leeftijdsgroepen EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q22 In het algemeen gesproken denkt u dat het (NATIONALITEIT) lidmaatschap van de EU een is? 78

79 EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 79

80 Geslacht EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q22 In het algemeen gesproken denkt u dat het (NATIONALITEIT) lidmaatschap van de EU een is? 80

81 2. Nationale resultaten EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Geslacht 81

82 Beroepsgroepen EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q22 In het algemeen gesproken denkt u dat het (NATIONALITEIT) lidmaatschap van de EU een is? 82

83 EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 83

84 Eurozone Niet-Eurozone EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q22 In het algemeen gesproken denkt u dat het (NATIONALITEIT) lidmaatschap van de EU een is? 84

85 EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 85

86 86

87 3. Wel of geen voordeel gehaald uit lidmaatschap van de Europese Unie 87

88 Leeftijdsgroepen EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q23 Heeft (ONS LAND) alles welbeschouwd, naar uw idee wel of geen voordeel gehaald uit zijn lidmaatschap van de Europese Unie? 88

89 2. Nationale resultaten EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Leeftijdsgroepen 89

90 Geslacht EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q23 Heeft (ONS LAND) alles welbeschouwd, naar uw idee wel of geen voordeel gehaald uit zijn lidmaatschap van de Europese Unie? 90

91 2. Nationale resultaten 91 EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Geslacht

92 Beroepsgroepen EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q23 Heeft (ONS LAND) alles welbeschouwd, naar uw idee wel of geen voordeel gehaald uit zijn lidmaatschap van de Europese Unie? 92

93 EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 93

94 Eurozone Niet-Eurozone EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q23 Heeft (ONS LAND) alles welbeschouwd, naar uw idee wel of geen voordeel gehaald uit zijn lidmaatschap van de Europese Unie? 94

95 EUROPESE GEHECHTHEID EN LIDMAATSCHAP Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 95

96 96

97 E. MIJN STEM TELT MEE 1. MIJN STEM TELT MEE 97

98 Leeftijdsgroepen MIJN STEM TELT MEE FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q24.1 Vertelt u mij in welke mate u het eens of oneens bent met elk van de volgende uitspraken. Mijn stem telt mee in de EU 98

99 MIJN STEM TELT MEE Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 99

100 Geslacht MIJN STEM TELT MEE FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q24.1 Vertelt u mij in welke mate u het eens of oneens bent met elk van de volgende uitspraken. Mijn stem telt mee in de EU 100

101 2. Nationale resultaten 101 MIJN STEM TELT MEE Geslacht

102 Beroepsgroepen MIJN STEM TELT MEE FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q24.1 Vertelt u mij in welke mate u het eens of oneens bent met elk van de volgende uitspraken. Mijn stem telt mee in de EU 102

103 MIJN STEM TELT MEE Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 103

104 Eurozone Niet-Eurozone MIJN STEM TELT MEE FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q24.1 Vertelt u mij in welke mate u het eens of oneens bent met elk van de volgende uitspraken. Mijn stem telt mee in de EU 104

105 MIJN STEM TELT MEE Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 105

106 106

107 2. Hoe te waarborgen dat mijn stem wordt gehoord door besluitvormers in de EU? Als eerste, door te stemmen 107

108 Leeftijdsgroepen MIJN STEM TELT MEE FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q25 Welke van de volgende manieren zijn het beste om te waarborgen dat uw stem wordt gehoord door besluitvormers in de EU? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 108

109 MIJN STEM TELT MEE Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 109

110 Geslacht MIJN STEM TELT MEE FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q25 Welke van de volgende manieren zijn het beste om te waarborgen dat uw stem wordt gehoord door besluitvormers in de EU? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 110

111 2. Nationale resultaten MIJN STEM TELT MEE Geslacht 111

112 Beroepsgroepen MIJN STEM TELT MEE FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q25 Welke van de volgende manieren zijn het beste om te waarborgen dat uw stem wordt gehoord door besluitvormers in de EU? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 112

113 MIJN STEM TELT MEE Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 113

114 Eurozone Niet-Eurozone MIJN STEM TELT MEE FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q25 Welke van de volgende manieren zijn het beste om te waarborgen dat uw stem wordt gehoord door besluitvormers in de EU? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 114

115 MIJN STEM TELT MEE Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 115

116 116

117 F. DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT 1. De wijze waarop de democratie functioneert in de lidstaten 117

118 Leeftijdsgroepen DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q30a De wijze waarop de democratie in (ONS LAND) functioneert, bent u daarover al met al zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden 118

119 DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 119

120 Geslacht DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q30a De wijze waarop de democratie in (ONS LAND) functioneert, bent u daarover al met al zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden 120

121 2. Nationale resultaten DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT Geslacht 121

122 Beroepsgroepen DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q30a De wijze waarop de democratie in (ONS LAND) functioneert, bent u daarover al met al zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden 122

123 DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 123

124 Eurozone Niet-Eurozone DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q30a De wijze waarop de democratie in (ONS LAND) functioneert, bent u daarover al met al zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden 124

125 DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 125

126 126 Eurozone Niet-Eurozone

127 2. De wijze waarop de democratie functioneert in de Europese Unie 127

128 Leeftijdsgroepen DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q30b En de wijze waarop de democratie in DE EUROPESE UNIE functioneert? 128

129 DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 129

130 Geslacht DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q30b En de wijze waarop de democratie in DE EUROPESE UNIE functioneert? 130

131 2. Nationale resultaten DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT Geslacht 131

132 Beroepsgroepen DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q30b En de wijze waarop de democratie in DE EUROPESE UNIE functioneert? 132

133 DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 133

134 Eurozone Niet-Eurozone DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q30b En de wijze waarop de democratie in DE EUROPESE UNIE functioneert? 134

135 DE WIJZE WAAROP DE DEMOCRATIE FUNCTIONEERT Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 135

136 136

137 G. VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE 1. Indirecte verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie door de Europese burgers 137

138 Leeftijdsgroepen VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q31 Stel u zich voor dat, bij de volgende Europese verkiezingen, de grote Europese politieke lijstverbindingen een kandidaat presenteren voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie, op basis van een gezamenlijk programma. De burgers van alle lidstaten nemen derhalve zo indirect deel aan de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie als zijn \ haar politieke lijstverbinding de Europese verkiezingen zal winnen. Zou dit u meer dan op dit moment aanmoedigen om te stemmen? 138

139 2. Nationale resultaten 139 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Leeftijdsgroepen

140 Geslacht VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q31 Stel u zich voor dat, bij de volgende Europese verkiezingen, de grote Europese politieke lijstverbindingen een kandidaat presenteren voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie, op basis van een gezamenlijk programma. De burgers van alle lidstaten nemen derhalve zo indirect deel aan de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie als zijn \ haar politieke lijstverbinding de Europese verkiezingen zal winnen. Zou dit u meer dan op dit moment aanmoedigen om te stemmen? 140

141 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Geslacht 2. Nationale resultaten 141

142 Beroepsgroepen VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q31 Stel u zich voor dat, bij de volgende Europese verkiezingen, de grote Europese politieke lijstverbindingen een kandidaat presenteren voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie, op basis van een gezamenlijk programma. De burgers van alle lidstaten nemen derhalve zo indirect deel aan de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie als zijn \ haar politieke lijstverbinding de Europese verkiezingen zal winnen. Zou dit u meer dan op dit moment aanmoedigen om te stemmen? 142

143 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 143

144 Eurozone Niet-Eurozone VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q31 Stel u zich voor dat, bij de volgende Europese verkiezingen, de grote Europese politieke lijstverbindingen een kandidaat presenteren voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie, op basis van een gezamenlijk programma. De burgers van alle lidstaten nemen derhalve zo indirect deel aan de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie als zijn \ haar politieke lijstverbinding de Europese verkiezingen zal winnen. Zou dit u meer dan op dit moment aanmoedigen om te stemmen? 144

145 2. Nationale resultaten VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Eurozone Niet-Eurozone 145

146 146

147 2. Moet de voorzitter van de Europese Commissie rechtstreeks worden gekozen? 147

148 Leeftijdsgroepen VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q32 Zou u er voor of tegen zijn dat de voorzitter van de Europese Commissie rechtstreeks wordt gekozen door de Europese burgers in een nabije toekomst? 148

149 2. Nationale resultaten 149 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Leeftijdsgroepen

150 Geslacht VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q32 Zou u er voor of tegen zijn dat de voorzitter van de Europese Commissie rechtstreeks wordt gekozen door de Europese burgers in een nabije toekomst? 150

151 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Geslacht 2. Nationale resultaten 151

152 Beroepsgroepen VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q32 Zou u er voor of tegen zijn dat de voorzitter van de Europese Commissie rechtstreeks wordt gekozen door de Europese burgers in een nabije toekomst? 152

153 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 153

154 Eurozone Niet-Eurozone VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q32 Zou u er voor of tegen zijn dat de voorzitter van de Europese Commissie rechtstreeks wordt gekozen door de Europese burgers in een nabije toekomst? 154

155 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 155

156 156

157 3. Redenen om voor te zijn 157

158 Leeftijdsgroepen VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q33 Wat zijn de belangrijkste redenen waarom u in de nabije toekomt voor het rechtstreeks verkiezen van de voorzitter van de Europese Commissie door Europese burgers bent? Omdat (maximaal twee antwoorden mogelijk) 158

159 2. Nationale resultaten 159 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Leeftijdsgroepen

160 Geslacht VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q33 Wat zijn de belangrijkste redenen waarom u in de nabije toekomt voor het rechtstreeks verkiezen van de voorzitter van de Europese Commissie door Europese burgers bent? Omdat (maximaal twee antwoorden mogelijk) 160

161 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Geslacht 2. Nationale resultaten 161

162 Beroepsgroepen VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q33 Wat zijn de belangrijkste redenen waarom u in de nabije toekomt voor het rechtstreeks verkiezen van de voorzitter van de Europese Commissie door Europese burgers bent? Omdat (maximaal twee antwoorden mogelijk) 162

163 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 163

164 Eurozone Niet-Eurozone VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q33 Wat zijn de belangrijkste redenen waarom u in de nabije toekomt voor het rechtstreeks verkiezen van de voorzitter van de Europese Commissie door Europese burgers bent? Omdat (maximaal twee antwoorden mogelijk) 164

165 VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 165

166 166

167 H. INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN 1. Afnemend interesseniveau in Europese kwesties 167

168 Leeftijdsgroepen INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q10 Zou u zeggen dat u zeer geïnteresseerd, redelijk geïnteresseerd, niet erg geïnteresseerd of helemaal niet geïnteresseerd bent in Europese kwesties? 168

169 INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 169

170 Geslacht INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q10 Zou u zeggen dat u zeer geïnteresseerd, redelijk geïnteresseerd, niet erg geïnteresseerd of helemaal niet geïnteresseerd bent in Europese kwesties? 170

171 INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN Geslacht 2. Nationale resultaten 171

172 Beroepsgroepen INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q10 Zou u zeggen dat u zeer geïnteresseerd, redelijk geïnteresseerd, niet erg geïnteresseerd of helemaal niet geïnteresseerd bent in Europese kwesties? 172

173 INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 173

174 Eurozone Niet-Eurozone INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q10 Zou u zeggen dat u zeer geïnteresseerd, redelijk geïnteresseerd, niet erg geïnteresseerd of helemaal niet geïnteresseerd bent in Europese kwesties? 174

175 INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 175

176 176

177 2. Europeanen meer betrokken in

178 Leeftijdsgroepen INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q26 Stelt u zich voor hoe de EU zal zijn over tien jaar. In vergelijking met vandaag, hoe denkt u dat in 2025 Europese burgers zullen zijn? 178

179 2. Nationale resultaten 179 INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN Leeftijdsgroepen

180 Geslacht INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q26 Stelt u zich voor hoe de EU zal zijn over tien jaar. In vergelijking met vandaag, hoe denkt u dat in 2025 Europese burgers zullen zijn? 180

181 INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN Geslacht 2. Nationale resultaten 181

182 Beroepsgroepen INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q26 Stelt u zich voor hoe de EU zal zijn over tien jaar. In vergelijking met vandaag, hoe denkt u dat in 2025 Europese burgers zullen zijn? 182

183 INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 183

184 Eurozone Niet-Eurozone INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q26 Stelt u zich voor hoe de EU zal zijn over tien jaar. In vergelijking met vandaag, hoe denkt u dat in 2025 Europese burgers zullen zijn? 184

185 INTERESSE IN EUROPESE KWESTIES VANDAAG EN MORGEN Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 185

186 186

187 I. EUROPESE INTEGRATIE 1. Wat de Europeanen samenbrengt is belangrijker dan wat ze scheidt 187

188 Leeftijdsgroepen EUROPESE INTEGRATIE FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q19 Kunt u me vertellen of u het eens of oneens bent met de volgende uitspraak: wat de burgers van de verschillende EU-lidstaten samenbrengt is belangrijker dan wat ze scheidt. 188

189 EUROPESE INTEGRATIE Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 189

190 Geslacht EUROPESE INTEGRATIE FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q19 Kunt u me vertellen of u het eens of oneens bent met de volgende uitspraak: wat de burgers van de verschillende EU-lidstaten samenbrengt is belangrijker dan wat ze scheidt. 190

191 EUROPESE INTEGRATIE Geslacht 2. Nationale resultaten 191

192 Beroepsgroepen EUROPESE INTEGRATIE FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q19 Kunt u me vertellen of u het eens of oneens bent met de volgende uitspraak: wat de burgers van de verschillende EU-lidstaten samenbrengt is belangrijker dan wat ze scheidt. 192

193 EUROPESE INTEGRATIE Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 193

194 Eurozone Niet-Eurozone EUROPESE INTEGRATIE FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q19 Kunt u me vertellen of u het eens of oneens bent met de volgende uitspraak: wat de burgers van de verschillende EU-lidstaten samenbrengt is belangrijker dan wat ze scheidt. 194

195 EUROPESE INTEGRATIE Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 195

196 196

197 2. Europeanen gedeeld over het ritme van integratie 197

198 Leeftijdsgroepen EUROPESE INTEGRATIE FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q20 Wanneer het gaat om activiteiten van de EU, zijn sommige lidstaten bereid om gemeenschappelijk Europees beleid te vergroten op bepaalde belangrijke gebieden. Denkt u dat ze? 198

199 EUROPESE INTEGRATIE Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 199

200 Geslacht EUROPESE INTEGRATIE FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q20 Wanneer het gaat om activiteiten van de EU, zijn sommige lidstaten bereid om gemeenschappelijk Europees beleid te vergroten op bepaalde belangrijke gebieden. Denkt u dat ze? 200

201 2. Nationale resultaten 201 EUROPESE INTEGRATIE Geslacht

202 Beroepsgroepen EUROPESE INTEGRATIE FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q20 Wanneer het gaat om activiteiten van de EU, zijn sommige lidstaten bereid om gemeenschappelijk Europees beleid te vergroten op bepaalde belangrijke gebieden. Denkt u dat ze? 202

203 EUROPESE INTEGRATIE Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 203

204 Eurozone Niet-Eurozone EUROPESE INTEGRATIE FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q20 Wanneer het gaat om activiteiten van de EU, zijn sommige lidstaten bereid om gemeenschappelijk Europees beleid te vergroten op bepaalde belangrijke gebieden. Denkt u dat ze? 204

205 EUROPESE INTEGRATIE Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 205

206 206

207 J. DE EUROPESE UNIE IN HET PERSPECTIEF VAN Belangrijkste uitdagingen tegen

208 Leeftijdsgroepen DE EUROPESE UNIE IN HET PERSPECTIEF VAN 2025 FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q34 Naar uw mening, wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU en haar lidstaten te maken krijgen om de toekomst tegemoet te zien? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 208

209 DE EUROPESE UNIE IN HET PERSPECTIEF VAN 2025 Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 209

210 Geslacht DE EUROPESE UNIE IN HET PERSPECTIEF VAN 2025 FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q34 Naar uw mening, wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU en haar lidstaten te maken krijgen om de toekomst tegemoet te zien? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 210

211 DE EUROPESE UNIE IN HET PERSPECTIEF VAN 2025 Geslacht Nationale resultaten 211

212 Beroepsgroepen DE EUROPESE UNIE IN HET PERSPECTIEF VAN 2025 FOCUS ON BEROEPSGROEPEN 1. Resultaten Europese Unie Q34 Naar uw mening, wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU en haar lidstaten te maken krijgen om de toekomst tegemoet te zien? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 212

213 DE EUROPESE UNIE IN HET PERSPECTIEF VAN 2025 Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 213

214 Eurozone Niet-Eurozone DE EUROPESE UNIE IN HET PERSPECTIEF VAN 2025 FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q34 Naar uw mening, wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU en haar lidstaten te maken krijgen om de toekomst tegemoet te zien? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 214

215 DE EUROPESE UNIE IN HET PERSPECTIEF VAN 2025 Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 215

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014

Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussel, oktober 2014 Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 BEKNOPTE SAMENVATTING Onderzoeksgebied: EU28 Bevolking:

Nadere informatie

Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014

Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 SOCIAALDEMOGRAFISCHE BIJLAGE Onderzoeksgebied:

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Parlemeter 2016 Analytisch overzicht Speciale Eurobarometer van het Europees Parlement STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Auteur: Jacques Nancy, Afdeling Analyse

Nadere informatie

UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1

UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1 UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1 KIES WIE EUROPA LEIDT In mei dit jaar kiezen u en bijna 400 miljoen andere Europeanen de leden van het Europees Parlement. Dit is de achtste keer dat

Nadere informatie

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Netherlands VRAAG ITEM 8 ALLEEN IN KROATIE QNAT Wat is uw nationaliteit? Noemt u alstublieft het land, of de landen, waarvan u de nationaliteit bezit. (ENQ.:

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

Eurobarometer Standaard 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND

Eurobarometer Standaard 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Eurobarometer Standaard 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4984 Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 257 ENLARGEMENT In 1989 kwamen de overheden van de landen in Centraal en Oost Europa

Nadere informatie

De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 77.4)

De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 77.4) Directoraat-generaal Communicatie Directoraat Betrekkingen met de burger Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 20 augustus De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 De Eurobarometer

Nadere informatie

Panel Fryslân over. vertrouwen in politiek en samenleving PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau

Panel Fryslân over. vertrouwen in politiek en samenleving PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving mei 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving Vertrouwen

Nadere informatie

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL European Youth - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')

Nadere informatie

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Belgium (Flemish) *FILT: STEL ITEM 8 ENKEL IN KROATIË QNAT Q Welke nationaliteit heeft u? Gelieve aan te geven welk(e) land(en) van toepassing is (zijn). (ENQ.

Nadere informatie

EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION AUTUMN 2003 NATIONAL REPORT BELGIUM

EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION AUTUMN 2003 NATIONAL REPORT BELGIUM Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION AUTUMN 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG NATIONAL

Nadere informatie

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie Najaar 2010 Nationaal Rapport Nederland Representation of the European Commission to Netherlands Inhoud Inleiding Context

Nadere informatie

Eurobarometer Standaard 78. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Eurobarometer Standaard 78. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Eurobarometer Standaard 78 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Final Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Geslacht (VRAAG NIET - DUID

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek?

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? 29 november 2016 Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Netherlands

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Netherlands ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Netherlands FL9 European Youth - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Geslacht [VRAAG NIET DUID AAN WAT PAST] Man... 1 Vrouw...

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Eurobarometer Standaard 78. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND

Eurobarometer Standaard 78. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Eurobarometer Standaard 78 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Onderzoek: Europese verkiezingen

Onderzoek: Europese verkiezingen Onderzoek: Europese verkiezingen Publicatiedatum: 5-5- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Achtergrond Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Gemiddelde Nederlander wil meer inkomensgelijkheid Steeds meer mensen willen dat niet de EU, maar de individuele lidstaten

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL9 European Youth - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht van de respondent

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

ZA4537 Flash Eurobarometer 193 The eurozone, 5 years after the introduction of the banknotes and coins in 12 Member States

ZA4537 Flash Eurobarometer 193 The eurozone, 5 years after the introduction of the banknotes and coins in 12 Member States ZA4537 Flash Eurobarometer 193 The eurozone, 5 years after the introduction of the banknotes and coins in 12 Member States Country Specific Questionnaire Netherlands 1. 1. We gebruiken nu al bijna vijf

Nadere informatie

ZA5438. Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5438. Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5438 Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands Revised questionnaire for euro survey in euro area [AAN IEDEREEN] C1.

Nadere informatie

13585/17 WST/sht/bb DGD 2

13585/17 WST/sht/bb DGD 2 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0149 (E) 13585/17 JUSTCIV 249 SM 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 77.4)

De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 77.4) Directoraat-generaal Voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 6 februari 2013 De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 Eurobarometer van het Europees Parlement

Nadere informatie

Eurobarometer Standaard 76. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2011 NATIONAAL RAPPORT BELGÏE

Eurobarometer Standaard 76. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2011 NATIONAAL RAPPORT BELGÏE Eurobarometer Standaard 76 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2011 NATIONAAL RAPPORT BELGÏE Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5465 Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands European emergency number 112 February 2011. Q1. Kunt u mij vertellen welk telefoonnummer

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Netherlands

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Netherlands ZA686 Flash Eurobarometer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Netherlands FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0177 (E) 13777/15 JUSTCIV 256 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Netherlands Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. In het algemeen, denkt

Nadere informatie

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Netherlands

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Netherlands ZA696 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer EB8. A B landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D interview nummer EB8. D Q: CODE 9 KAN NIET HET ENIGE ANTWOORD ZIJN; ANDERS

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

Brexit domineert de beurs. Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK

Brexit domineert de beurs. Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK Brexit domineert de beurs Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK Volgende week donderdag gaan de Britten naar de stembus om over een uittreding uit de Europese Unie te stemmen. Op dit

Nadere informatie

EUROBAROMETER 66 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE HERFST 2006 NATIONAAL RAPPORT. Standaard Eurobarometer. Standaard Eurobarometer

EUROBAROMETER 66 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE HERFST 2006 NATIONAAL RAPPORT. Standaard Eurobarometer. Standaard Eurobarometer Standaard Eurobarometer Europese Commissie EUROBAROMETER 66 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE HERFST 006 NATIONAAL RAPPORT Standaard Eurobarometer 66 / Herfst 006 TNS Opinion & Social Standaard Eurobarometer

Nadere informatie

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET Richard Corbett, lid van het EP De Europese grondwet is een grote verbetering

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Holland

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Holland Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Holland Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Verschillende particuliere

Nadere informatie

Speciale Eurobarometer. Europese Ombudsman. Uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van het Europees Parlement en de Europese Ombudsman

Speciale Eurobarometer. Europese Ombudsman. Uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van het Europees Parlement en de Europese Ombudsman European Ombudsman Speciale Eurobarometer Uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van het Europees Parlement en de Europese Ombudsman TNS Opinion & Social Avenue Hermann Debroux, 40 1160 Brussel

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa 18 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

ZA4542. Flash Eurobarometer 202 Young Europeans. Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4542. Flash Eurobarometer 202 Young Europeans. Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4542 Flash Eurobarometer 202 Young Europeans Country Specific Questionnaire Netherlands QUESTIONNAIRE FL202 Goedemorgen/namiddag, Ik ben van BEDRIJF. We verrichten momenteel onderzoek onder burgers tussen

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017

PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017 PERSBERICHT Brussel, 15 mei 2017 Armoede-indicatoren in België in 2016 (EU-SILC) Werklozen, eenoudergezinnen en huurders meest kwetsbaar voor armoede Vandaag publiceert de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van

Nadere informatie

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA77 Flash Eurobarometer 0 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish) EB FLASH 0 - The Europeans and the EU Charter of Fundamental Rights - BEN D

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 11 Politieke participatie Interesse in de (gemeente)politiek, stemintentie, opkomst en partijkeuze komen in dit hoofdstuk aan de orde. De centrale vraag is: welke Amsterdammers zijn politiek betrokken,

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoek Artsenbezoek Doel onderzoek TNS NIPO heeft in opdracht

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN

DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Documenten over de burgerlijke staat - de uitdaging voor ambtenaren

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands FL - Women in the European Union - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Geslacht [VRAAG NIET - DUID AAN WAT PAST] Man...1 Vrouw...2 D2.

Nadere informatie

omslag FORUM #10/

omslag FORUM #10/ omslag 12 De slag om de verkiezingsborden hebben de eurosceptici gewonnen. Maar hebben ze ook de harten van ondernemers? Tekst: Karin Bojorge en Paul Scheer Foto en Illustraties: Link Design 13 omslag

Nadere informatie

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Netherlands

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Netherlands ZA96 Flash Eurobarometer 0 (The Euro Area, October 0) Country Questionnaire Netherlands FL0 The euro area NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn Imago-onderzoek 1 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 Resultaten ouders Algemene beschrijving ouders 1. Hoeveel ouders hebben van het CJG gehoord? 6. Waar

Nadere informatie

Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA

Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA Project: 16055057 Datum: 13 september 2016 Achtergrond en hoofdvraag De ambitie van foodwatch is dat bedrijven hun klanten open en eerlijk voorlichten

Nadere informatie

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 juli 2009 (03.07) (OR. en) 11457/09 DROIPE 53 COPE 120 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

13581/17 WST/sht/bb DGD 2

13581/17 WST/sht/bb DGD 2 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0148 (E) 13581/17 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JUSTCIV 248 ACP 116 ESE 5 BESLUIT VAN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Maatschappelijke. participatie en vertrouwen

Maatschappelijke. participatie en vertrouwen Maatschappelijke participatie en vertrouwen Hoogopgeleiden meer vertrouwen in politiek en instituties 14 Vier op de tien Nederlanders politiek actief Deelname aan politieke activiteiten stabiel gebleven

Nadere informatie