Oudertevredenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oudertevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon EBS Online de heer Jan Derks Utrecht, 15 januari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus AR Utrecht telefoon: URL: Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen van het onderzoek 3. Onderzoeksopzet 4 MANAGEMENT SUMMARY 4.1 Management summary 4.2 Aanbevelingen 5 ONDERZOEKSRESULTATEN 5.1 Overall beeld EBS Online 5.2 Hoofdaspecten nader bekeken 5.3 Website 5.4 Schooltijden en opvang 5.5 Ouderbetrokkenheid 6. Achtergrondkenmerken van de ouders Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 1

3 1. Inleiding EBS Online wil inzicht in de tevredenheid en de betrokkenheid van de ouders van de leerlingen van de school. Tegen deze achtergrond heeft EBS Online deelgenomen aan het Landelijk Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 2

4 2. Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs luiden als volgt: Achterhalen hoe de ouders de school van hun kinderen ervaren en hoe tevreden zij met EBS Online zijn. Achterhalen hoe betrokken de ouders zijn bij EBS Online. Achterhalen welke verbeterpunten de ouders zien voor EBS Online. Het gaat om een breed/oriënterend onderzoek waarbij alle mogelijke aspecten die van invloed zijn op de tevredenheid met en betrokkenheid van ouders bij de school, aan de orde zullen komen. Het onderzoek levert een overzicht op van de verbeterpunten voor EBS Online, maar ook van de sterke punten van EBS Online (dissatisfiers én satisfiers). Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 3

5 3. Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode Oudertevredenheidsonderzoek dient te worden verricht op een manier die het de ouders mogelijk maakt om rustig over de beantwoording van de vragen na te denken. De ouders zijn, door middel van een , uitgenodigd voor het onderzoek. Deze bevatte een link/persoonlijke inlogcode waarmee men na erop te klikken - direct in de online vragenlijst terecht kwam. Vervolgens zijn er digitale reminders gestuurd naar de ouders die de vragenlijst nog niet (helemaal) hadden ingevuld. Onderzoeksgroepen en respons Het onderzoek is gehouden onder alle ouders van EBS Online. Uiteindelijk hebben 135 ouders de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 62%. Uitgenodigd Netto respons Respons percentage EBS Online % Vragenlijst Er is gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst Landelijk Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs. EBS Online heeft de mogelijkheid gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan de terminologie die op school wordt gebruikt. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 4

6 Leeswijzer In hoofdstuk 5 gaan we in op de bevindingen uit het onderzoek. We beginnen met de beschrijving van het overkoepelende beeld, de hoofdlijnen. In paragraaf 5.2 worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt. Dat gebeurt steeds op een uniforme manier. Allereerst worden de gemiddelde scores (op de in dit onderzoek gehanteerde 10-puntsschaal) weergegeven. Vervolgens gaan we in op de procentuele verdeling tussen de ouders die over de verschillende aspecten positief of juist negatief gestemd zijn. In paragraaf 5.3, paragraaf 5.4 en paragraaf 5.5 worden respectievelijk de vragen met betrekking tot de website van de school, de schooltijden en opvang en ouderbetrokkenheid besproken. Hoofdstuk 6 biedt een weergave van de achtergrondkenmerken van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. Interpretatie van de resultaten De vragenlijst bestaat voor het merendeel uit stellingen waar de ouders het mee eens of oneens kunnen zijn. Een stelling luidt bijvoorbeeld: Mijn zoon/dochter krijgt over het algemeen goed les. Respondenten kunnen antwoorden met: helemaal mee oneens, mee oneens, niet mee eens/niet mee oneens, mee eens en helemaal mee eens. We kennen aan de antwoorden een waarde toe ( 1 voor helemaal mee oneens tot 5 voor helemaal mee eens). Deze scores herberekenen we naar een schaal die loopt van 1 tot en met 10. Hiertoe wordt de volgende formule gebruikt: 2,25 x (score - 1) + 1. Hiermee krijgt het antwoord 'helemaal mee oneens een waarde 1 en helemaal mee eens een waarde 10. Per aspect/stelling berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Het gemiddelde ligt tussen de 1 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee oneens hebben geantwoord) en 10 (als alle respondenten op het aspect/de stelling helemaal mee eens hebben geantwoord). Hoe hoger de score op een aspect/stelling is, des te positiever de ouders over dit aspect/deze stelling zijn. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 5

7 We kijken vervolgens op verschillende manieren naar de resultaten: 1 De gemiddelde scores per hoofd- en deelaspect Aan de antwoordcategorieën kennen we een waarde toe. 1 voor helemaal mee oneens tot 10 voor helemaal mee eens. Per voorgelegd aspect berekenen we vervolgens de gemiddelde score. Als richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde scores op de hoofd- en deelaspecten bij oudertevredenheid gebruiken we de volgende indeling: Gemiddeld 8,2 of hoger: zeer goed / zeer tevreden; 7,8 tot en met 8,1: goed / tevreden; 7,3 tot en met 7,7: redelijk / redelijk tevreden; 6,5 tot en met 7,2: matig / matig tevreden; 6,4 en lager: zeer matig/slecht / niet tevreden. 2 Het percentage ontevreden ouders De ouders die op de (positief geformuleerde) aspecten/stellingen bijv. Over het algemeen ben ik tevreden over de begeleiding die mijn zoon/dochter op school krijgt - antwoorden met helemaal mee oneens of mee oneens scoren wij als ontevreden ouders. Aspecten waarover 15% of meer van de ouders ontevreden is, kunnen worden getypeerd als knelpunt. De ervaring is dat als de gemiddelde score op een aspect 6,4 of lager is, er vaak sprake is van 15% of meer ontevreden ouders. 3 De benchmark Om de resultaten te kunnen plaatsen, is op hoofdlijnen gebruik gemaakt van een benchmark primair onderwijs. De benchmark is opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek op eigen initiatief heeft verricht onder ouders met een kind in het primair onderwijs. Elk jaar verrichten wij een dergelijk onderzoek onder ouders met een kind in het primair onderwijs. Zie paragaaf van deze rapportage. 4 De Prioriteitenmatrix Zie paragraaf van deze rapportage voor de analysetechniek die aan het opstellen van de prioriteitenmatrix ten grondslag ligt en de tekst en uitleg bij de prioriteitenmatrix. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken, ontstaat een genuanceerde kijk op de onderzoeksresultaten. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 6

8 4 MANAGEMENT SUMMARY 4.1 Management summary Inleiding In december 2012 is een oudertevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van ouders van de leerlingen van EBS Online. De meting onder de ouders heeft online plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst Landelijk Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs, waarbij EBS Online de mogelijkheid heeft gekregen om de terminologie van de vragenlijst aan te passen aan terminologie die op school wordt gebruikt. Van de 219 ouders van de leerlingen van EBS Online die zijn uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen, heeft uiteindelijk 62% de vragenlijst ingevuld Interpretatie van de onderzoeksresultaten Wij hanteren voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten een aantal criteria. Voor het bepalen van de succesfactoren hanteren wij de volgende criteria: 1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 8,2 of hoger signaleren wij een succesfactor; 2. de benchmark: indien EBS Online hoger scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een + of in een ++ ) signaleren wij een succesfactor; 3. de prioriteitenmatrix: hoofdaspecten in kwadrant II (aspecten waar ouders tevreden over zijn en waaraan ouders veel belang hechten) zijn de sterke punten. Wij hanteren vier criteria voor het bepalen van de knelpunten: 1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 6,4 of lager signaleren wij een knelpunt; 2. het percentage ouders dat ontevreden is over een bepaald (hoofd- of deel)aspect: bij 15% of meer ontevreden ouders signaleren wij een knelpunt; 3. de benchmark primair onderwijs: indien EBS Online lager scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een - of in een - - ) signaleren wij een knelpunt; 4. de prioriteitenmatrix: de verbeterpunten met een hoge prioriteit (kwadrant I) en de verbeterpunten met een lage prioriteit (kwadrant IV) verdienen de aandacht van de organisatie. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 7

9 4.1.3 Algemeen beeld Hieronder volgt een overzichtstabel waarin de vier criteria voor het bepalen van de succesfactoren en knelpunten worden weergegeven. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het onderzoek. In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven: de gemiddelde score het percentage ontevreden ouders per hoofdaspect het percentage tevreden ouders per hoofdaspect de score uit de benchmark PO de positie in de prioriteitenmatrix Gemiddelde Percentage ontevreden ouders Percentage tevreden ouders Benchmark PO Plaats in de prioriteitenmatrix Leerkracht algemeen % 91 % 8.0 Handhaven Identiteit algemeen % 90 % 7.8 Handhaven Voorzieningen algemeen % 96 % 7.8 Handhaven Onderwijs algemeen % 92 % 8.0 Sterke punten Algemene ontwikkeling algemeen % 86 % 8.0 Sterke punten Communicatie algemeen % 88 % 8.0 Sterke punten Schoolleiding/ directie algemeen % 88 % 7.8 Sterke punten Extra activiteiten algemeen % 87 % 8.0 Handhaven Begeleiding algemeen % 84 % 7.6 Sterke punten Sociaal-emotioneel algemeen % 80 % 7.7 Handhaven Omgeving school algemeen % 55 % 7.5 MR algemeen % 43 % 6.6 Verbeterpunten minder hoge prioriteit Verbeterpunten minder hoge prioriteit Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 8

10 4.2 Aanbevelingen Gemiddeld genomen beoordelen de ouders de school met een 7,9. Ouders zijn over het algemeen tevreden over EBS Online. Op vier hoofdaspecten scoort de school hoger dan de benchmark. Dit zijn de hoofdaspecten leerkracht, identiteit, voorzieningen en onderwijs. Oudertevredenheidsonderzoek wordt echter verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de tevredenheid van ouders. De aanbevelingen in deze paragraaf richten zich op die (hoofd)aspecten die in het onderzoek als relatief zwak naar voren komen. Dit zijn: MR; Omgeving van de school. MR De ouders van de leerlingen zijn niet tevreden over de Medezeggenschapsraad. Het hoofdaspect scoort laag in vergelijking met de andere hoofdaspecten en komt in de prioriteitenmatrix als verbeterpunt met minder hoge prioriteit naar voren Deze ontevredenheid lijkt, als we de deelaspecten en de open antwoorden nader bestuderen, met name gekoppeld te zijn aan onwetendheid van de ouders. De ouders lijken niet goed te weten wat de MR doet en geven daarom aan dat zij hierover ontevreden zijn. Het lijkt goed om de ouders beter te informeren over het werk dat door de MR wordt verzet. Wellicht is het goed om de ouders op bijvoorbeeld een ouderavond/ouderbijeenkomst te informeren over de diverse aspecten van de geledingen (en hierbij ook de taken/visie/openheid van de schoolleiding aan te stippen). Door dit beter te duidelijk te maken aan ouders, wordt de betrokkenheid van ouders bij de school wellicht verhoogd. Omgeving van de school De omgeving van de school is een hoofdaspect met een lage verbeteringsprioriteit. We zien ook dat de omgeving sterk lager scoort dan de benchmark. De weg naar school wordt door de ouders als niet veilig ervaren en ook staat de school volgens de ouders in een niet verkeersveilige buurt. Dit is echter een hoofdaspect dat moeilijk aan te pakken is. Omdat kinderen vaak zelfstandig naar de school reizen, komen zij in verkeersonveilige situaties terecht. Aangezien kinderen een zeer kwetsbare groep zijn in het verkeer, lijkt het ons goed om samen met de scholen, de ouders/verzorgers en wellicht de gemeente te kijken waar verbeterpunten te realiseren zijn rondom de school wat betreft verkeersveiligheid. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 9

11 5 ONDERZOEKSRESULTATEN 5.1 Overall beeld EBS Online Algeheel oordeel De ouders is gevraagd de school van hun kind te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer. Gemiddeld genomen beoordelen zij de school met een 7.9. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 10

12 5.1.2 Tevredenheid over de hoofdaspecten In de linker grafiek gaan we in op de gemiddelde score van de ouders op de verschillende aspecten. Aspecten waarop EBS Online zeer goed scoort, treft u boven de groene lijn aan. Treft u geen groene lijn aan, dan heeft EBS Online geen zeer goede scores gekregen. Beneden de rode lijn staan de aspecten waarop EBS Online een slechte score krijgt. Treft u geen rode lijn aan, dan heeft EBS Online geen slechte scores gekregen. In de rechter grafiek gaan we in op de procentuele verdeling tussen de ouders die over de verschillende aspecten positief (helemaal mee eens of mee eens) of juist negatief (mee oneens of helemaal mee oneens) gestemd zijn. De neutrale positie (niet mee eens, niet mee oneens) is niet in de grafiek opgenomen. De ouders zijn zeer tevreden over de leerkracht (8.5), over hoe de school invulling geeft aan haar identiteit (8.4), over de voorzieningen die de school biedt (8.4) en over de wijze waarop de school het onderwijs verzorgt (8.3). Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de MR (6.3) en over de omgeving van de school (6.5; 16% negatief). Hoofdaspecten Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid Leerkracht algemeen Identiteit algemeen Voorzieningen algemeen Onderwijs algemeen 1% 91% 3% 90% 96% 1% 92% Algemene ontwikkeling algemeen Communicatie algemeen Schoolleiding/ directie algemeen Extra activiteiten algemeen Begeleiding algemeen Sociaal-emotioneel algemeen Omgeving school algemeen 6% 86% 5% 88% 5% 88% 5% 87% 5% 84% 5% 80% 16% 55% 6.3 MR algemeen 13% 43% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 11

13 Positieve en negatieve punten We hebben de ouders twee open vragen (zonder voorgecodeerde antwoordcategorieën) voorgelegd: 1. Wat bevalt u het meest aan de school van uw kind? 2. Wat bevalt u het minst aan de school van uw kind? In de onderstaande twee tabellen staan de antwoorden die door relatief veel ouders zijn gegeven. Een compleet overzicht van de antwoorden treft u aan in de bijlage. Als belangrijkste positieve punten werden genoemd: % Anders 53.3% De sfeer (gezellig/open) 14.1% De betrokkenheid bij het kind 8.1% De leerkrachten 2.2% Locatie van de school (bereikbaarheid/nabijheid) 1.5% Als belangrijkste negatieve punten werden genoemd: % Anders 47.4% De combiklassen/te grote klassen 7.4% Geen 6.7% De onveilige verkeerssituatie rondom de school 5.9% De communicatie naar ouders toe 4.4% Het schoolplein (de grindbak) 2.2% De hygiëne 1.5% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 12

14 In de onderstaande tabel zien we een uitsplitsing van de resultaten op de hoofdaspecten naar geslacht. Als de score positief afwijkt van EBS Online-totaal is deze score groen gekleurd, als de score negatief afwijkt van EBS Online-totaal is deze score rood gekleurd. Man Vrouw EBS Online-totaal Onderwijs algemeen Algemene ontwikkeling algemeen Leerkracht algemeen Begeleiding algemeen Communicatie algemeen Sociaal-emotioneel algemeen Voorzieningen algemeen Extra activiteiten algemeen Omgeving school algemeen Schoolleiding/ directie algemeen MR algemeen Identiteit algemeen Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 13

15 5.1.3 Verbeterprioriteiten Om de beoordeling van verschillende hoofdsaspecten goed te kunnen interpreteren, is het nodig om, naast de tevredenheid van de ouders met de verschillende hoofdaspecten ook inzicht te krijgen in het belang van deze hoofdaspecten voor de ouders. Het betreft hier dan het vinden van een antwoord op een vraag als: hoe belangrijk is de tevredenheid van ouders met de leerkracht in vergelijking met bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders met de voorzieningen? Immers: een lage tevredenheidsscore op een hoofdaspect dat van weinig belang blijkt voor de ouders vraagt een andere/lagere prioriteit van de school dan een lage tevredenheidsscore op een aspect dat voor ouders juist van groot belang blijkt te zijn. Het belang van een hoofdaspect voor de ouders bepalen we door de correlatie/de samenhang te berekenen tussen de algemene tevredenheid van de ouders met de school enerzijds en de tevredenheid van de ouders met de verschillende hoofdaspecten anderzijds (met behulp van een zogeheten meervoudige regressieanalyse). De aanname daarbij is dat hoe sterker de correlatie/de samenhang tussen het hoofdaspect en de algemene tevredenheid is, hoe belangrijker het hoofdaspect kennelijk is voor de ouders. Op basis van belangscores (die we dus bepalen aan de hand van een meervoudige regressieanalyse) en tevredenheidsscores stellen we een prioriteitenmatrix op met vier kwadranten. In de onderstaande prioriteitenmatrix zien we een donkergekleurd vlak langs de assen. Hoofdaspecten die in dit vlak vallen, kunnen we niet eenduidig toewijzen aan één van de kwadranten. Onderwijs Communicatie Algemene ontwikkeling Begeleiding Schoolleiding/ directie Leerkracht Voorzieningen Sociaal-emotioneel Extra activiteiten Identiteit MR Omgeving school Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 14

16 De 4 kwadranten hebben de volgende betekenis: VERBETERPUNTEN HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de ouders). Op deze hoofdaspecten valt veel winst te behalen in termen van oudertevredenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant verdienen nadrukkelijk de aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: geen enkel aspect. VERBETERPUNTEN MINDER HOGE PRIORITEIT In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief ontevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de ouders).op deze hoofdaspecten valt minder winst te behalen in termen van oudertevredenheid. Hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven minder aandacht van de school, maar dienen wel bewaakt te worden. Er kan zich immers een situatie voordoen waarin het belang van deze hoofdaspecten voor de ouders toeneemt. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Omgeving school, MR. STERKE PUNTEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief tevreden over zijn en waar zij relatief veel belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een belangrijke rol bij de algemene tevredenheid van de ouders). Dit zijn de sterke punten, de succesfactoren van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Onderwijs, Algemene ontwikkeling, Begeleiding, Communicatie, Schoolleiding/ directie. HANDHAVEN In dit kwadrant staan de hoofdaspecten waar de ouders relatief tevreden over zijn en waar zij relatief weinig belang aan hechten (deze hoofdaspecten spelen een ondergeschikte rol bij de algemene tevredenheid van de ouders). De hoofdaspecten in dit kwadrant behoeven weinig aandacht van de school. Het gaat om de volgende hoofdaspecten: Leerkracht, Sociaal-emotioneel, Voorzieningen, Extra activiteiten, Identiteit. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 15

17 5.1.4 Benchmark primair onderwijs In de volgende tabel benchmarken we de scores op de hoofdaspecten met de scores voor het primair onderwijs. EBS Online scoort op de volgende hoofdaspecten (sterk) hoger dan gemiddeld, dat wil zeggen (sterk) hoger dan de benchmark primair onderwijs: Leerkracht algemeen, Identiteit algemeen, Voorzieningen algemeen en Onderwijs algemeen. EBS Online scoort op het volgende hoofdaspect (sterk) lager dan de benchmark primair onderwijs: Omgeving school algemeen. Gemiddelde score van EBS Online Benchmark PO Afwijking t.o.v. de benchmark Leerkracht algemeen Identiteit algemeen Voorzieningen algemeen Onderwijs algemeen Algemene ontwikkeling algemeen o Communicatie algemeen o Schoolleiding/ directie algemeen o Extra activiteiten algemeen o Begeleiding algemeen o Sociaal-emotioneel algemeen o Omgeving school algemeen MR algemeen o De schaal heeft de volgende betekenis: -- = sterk lager/slechter dan de benchmark - = lager/slechter dan de benchmark 0 = (ongeveer) gelijk aan de benchmark + = hoger/beter dan de benchmark ++ = sterk hoger/beter dan de benchmark Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 16

18 5.2 Hoofdaspecten nader bekeken Inleiding In dit hoofdstuk zoomen we in op de hoofdaspecten. Ouders is niet alleen gevraagd naar hun tevredenheid met het hoofdaspect maar ook naar de tevredenheid met tal van deelaspecten die onder het hoofdaspect vallen. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 17

19 5.2.2 Onderwijs algemeen De ouders zijn zeer tevreden over de mate waarin er op school met moderne middelen wordt gewerkt (8.7), over de mate waarin de boeken modern en eigentijds zijn (8.4), over de mate waarin er op school gevarieerd les wordt gegeven (8.4) en over de hoeveelheid huiswerk (8.3). Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de mate waarin er in de klas niet te veel leerlingen zitten (4.8; 43% negatief), over de mate waarin zij een voorkeur hebben voor heterogene groepen (5.2; 39% negatief) en over de mate waarin zij een voorkeur hebben voor homogene groepen (6.7; 18% negatief). Onderwijs algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.3 Over het algemeen ben ik tevreden over de wijze waarop de school het onderwijs verzorgt 1% 92% Op school werken de leerkrachten met moderne middelen: digitale schoolborden, computers e.d. Mijn zoon/dochter werkt met moderne, eigentijdse boeken Ik heb de indruk dat op school gevarieerd wordt lesgegeven Mijn zoon/dochter kan de hoeveelheid huiswerk over het algemeen goed aan Ik vind het belangrijk dat kinderen per half jaar kunnen doorstromen Ik ben tevreden over de manier waarop de school mijn zoon/dochter toetst Ik ben tevreden over de huidige groepsindeling Ik heb een voorkeur voor homogene groepen (een groep met eenzelfde niveau) Ik heb een voorkeur voor heterogene groepen (combinatiegroepen met verschillende niveau's) Ik vind dat er in de klas van mijn zoon/dochter teveel leerlingen zitten 2% 93% 1% 94% 2% 92% 5% 88% 8% 74% 11% 77% 13% 69% 18% 52% 39% 28% 43% 31% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 18

20 5.2.3 Algemene ontwikkeling algemeen De ouders zijn zeer tevreden over de manier waarop hun kind leskrijgt (8.3). Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Algemene ontwikkeling algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.0 Over het algemeen ben ik tevreden over de ontwikkeling van mijn zoon/dochter op school 6% 86% Mijn zoon/dochter krijgt over het algemeen goed les De school besteedt voldoende aandacht aan het behalen van goede leerprestaties door mijn zoon/dochter Mijn zoon/dochter krijgt op school voldoende ruimte om zich te ontwikkelen De school heeft voldoende aandacht voor de (diverse) talenten van leerlingen 1% 92% 9% 79% 9% 74% 10% 69% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 19

21 5.2.4 Leerkracht algemeen Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Leerkracht algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.5 Over het algemeen ben ik tevreden over de leerkracht 1% 91% De leerkracht legt de lesstof goed uit De leerkracht is voldoende bereid mijn zoon/dochter te helpen als dat nodig is (bijv. voor extra uitleg van de lesstof, om de toetsresultaten nader te bespreken enzovoort) De leerkracht weet mijn zoon/dochter te motiveren/te interesseren voor de lessen De leerkracht haalt het optimale uit mijn zoon/dochter 88% 4% 82% 1% 83% 9% 63% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 20

22 5.2.5 Begeleiding algemeen Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Begeleiding algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.8 Over het algemeen ben ik tevreden over de begeleiding die mijn zoon/dochter op school krijgt 5% 84% Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door zijn/haar leerkracht Ik heb de indruk dat de school open staat voor verzoeken van ouders om hun zoon/dochter meer begeleiding/extra hulp te geven Ik heb de indruk dat kinderen met leerproblemen voldoende extra aandacht krijgen op school Ik heb de indruk dat leerlingen met gedragsproblemen voldoende extra aandacht krijgen op school Ik heb de indruk dat leerlingen die goed kunnen leren voldoende worden uitgedaagd door de school 2% 86% 5% 82% 10% 76% 10% 65% 11% 72% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 21

23 5.2.6 Communicatie algemeen De ouders zijn zeer tevreden over de mate waarin ze geïnformeerd worden over belangrijke data (8.7). Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Communicatie algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.9 Over het algemeen ben ik tevreden over de communicatie met de school 5% 88% Ik word goed geïnformeerd over belangrijke data (bijv. oudergesprekken, excursiedata, vakanties, tussentijdse vrije dagen, enz.) Ik ben tevreden over de 15-minutengesprekken tijdens de Kijken spreekavonden Ik ben tevreden over de invulling van de ouderavonden Ik heb de indruk dat, mochten er zich problemen voordoen met mijn zoon/dochter op school, de school mij daar tijdig van op de hoogte stelt Ik krijg voldoende informatie van school over mijn zoon/dochter wat betreft de leerprestaties/vorderingen 1% 96% 6% 88% 8% 83% 8% 79% 13% 72% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 22

24 5.2.7 Sociaal-emotioneel algemeen Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de mate waarin er in de groep wordt gepest (6.5; 16% negatief) en over de mate waarin hun kind wordt gepest (7.2; 15% negatief). Sociaal-emotioneel algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.8 Over het algemeen ben ik tevreden over de aandacht van de school voor de sociaal - emotionele ontwikkeling van mijn zoon/dochter 5% 80% De sfeer op de school van mijn zoon/dochter is over het algemeen goed Mijn zoon/dochter heeft genoeg vrienden en/of vriendinnen op school Als mijn zoon/dochter problemen heeft, kan hij/zij altijd terecht bij zijn/haar leerkracht Mijn zoon/dochter heeft het naar zijn/haar zin in de groep Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school Ik vind dat er voldoende aandacht is voor het sociale aspect op school/in de groep Mijn zoon/dochter durft in de groep te zeggen wat hij/zij vindt Mijn zoon/dochter pest zelf wel eens op school Mijn zoon/dochter wordt zelf gepest 5% 85% 5% 87% 5% 82% 6% 88% 6% 80% 6% 79% 5% 79% 7% 71% 15% 68% De school treedt actief op tegen pesten In de groep van mijn zoon/dochter wordt vaak gepest 11% 69% 16% 51% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 23

25 5.2.8 Voorzieningen algemeen De ouders zijn zeer tevreden over de huisvesting van de school (8.8) en over de ICT-middelen die op school aanwezig zijn (8.2). Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Voorzieningen algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.4 Over het algemeen ben ik tevreden met de voorzieningen die de school biedt 96% De school is gehuisvest in een leuk schoolgebouw De school is goed uitgerust met ICTmiddelen (digitale schoolborden, computers voor leerlingen e.d.) Het is schoon en netjes in de school De school heeft een prettige aula/ruimte waar leerlingen en/of ouders kunnen samenkomen De school heeft een aantrekkelijk en veilig speelplein 98% 2% 87% 2% 86% 6% 84% 9% 73% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 24

26 5.2.9 Extra activiteiten algemeen De ouders zijn zeer tevreden over de mate waarin hun kind de extra activiteiten leuk vindt (8.2). Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Extra activiteiten algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.8 Over het algemeen ben ik tevreden over de extra activiteiten van de school 5% 87% 8.2 Mijn zoon/dochter vindt de extra activiteiten over het algemeen leuk 2% 92% 7.9 Ik word door de school goed geïnformeerd over de extra activiteiten 4% 90% 7.4 Op school worden voldoende extra activiteiten georganiseerd 9% 77% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 25

27 Omgeving school algemeen Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de verkeersveiligheid van de weg naar school (3.9; 63% negatief) en over de verkeersveiligheid van de buurt waarin de school staat (4.1; 62% negatief). Omgeving school algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 6.5 Over het algemeen ben ik tevreden over de omgeving van de school 16% 55% De weg naar school is sociaal veilig (weinig/geen criminaliteit) voor mijn kind De school staat in een sociaal veilige (weinig/geen criminaliteit) buurt De school staat in een verkeersveilige buurt De weg naar school is verkeersveilig voor mijn kind 10% 63% 6% 60% 62% 16% 63% 12% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 26

28 Schoolleiding/ directie algemeen Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Schoolleiding/ directie algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 7.9 Over het algemeen ben ik tevreden over de schoolleiding/directie 5% 88% De schoolleiding/directie is goed toegankelijk voor ouders De schoolleiding/directie zorgt ervoor dat de school goed is georganiseerd De schoolleiding/directie heeft een duidelijke visie over de koers van de school De schoolleiding/directie is open over het beleid dat zij voert 3% 86% 3% 85% 9% 83% 10% 78% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 27

29 MR algemeen Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders zeer tevreden zijn. Relatief veel ouders zijn negatief gestemd over de mate waarin ze op de hoogte zijn van wat de MR doet (5.2; 39% negatief), over de informatie die ze krijgen van de MR (5.4; 29% negatief) en over de mate waarin ze op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor ouderparticipatie (5.8; 28% negatief). MR algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 6.3 Over het algemeen ben ik tevreden over de Medezeggenschapsraad (MR) 13% 43% Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden voor ouderparticipatie/van wat ik voor de school als ouder zou kunnen doen Ik ben tevreden over de informatie die ik krijg van de Medezeggenschapsraad (MR) Ik ben goed op de hoogte van wat de Medezeggenschapsraad (MR) doet 28% 41% 29% 27% 39% 27% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 28

30 Identiteit algemeen De ouders zijn zeer tevreden over de mate waarin ze de identiteit van de school terug zien in het onderwijs (8.6) en over de mate waarin de medewerkers van de school de identiteit uitdragen (8.3). Er zijn geen deelaspecten waarover de ouders negatief gestemd zijn. Identiteit algemeen Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid 8.4 Over het algemeen ben ik tevreden over hoe de school invulling geeft aan haar identiteit 3% 90% De identiteit van de school zie ik voldoende terug in het onderwijs dat op school wordt verzorgd De medewerkers van de school (leerkrachten en onderwijsondersteunende personeel) dragen de identiteit van de school goed uit 3% 93% 4% 89% van het geloof thuis Ik ben me ervan bewust dat er elke dag een ouderbidgroep aanwezig is De identiteit van de school zie ik voldoende terug in de omgangsvormen op school 4% 89% 9% 82% 10% 81% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 29

31 5.3 Website In deze paragraaf bieden we een weergave van de uitkomsten over de website van EBS Online. Bezoekt u de website van de school wel eens? Ja, regelmatig 14% Ja, af en toe 61% Nee, zelden of nooit 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De ouders beoordelen de hoeveelheid informatie die de website van de school biedt met gemiddeld een 8.0. De overzichtelijkheid van de website wordt door de ouders beoordeeld met gemiddeld een 8.0. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 30

32 5.4 Schooltijden en opvang In deze paragraaf bieden we een weergave van de vragen met betrekking tot de schooltijden Schooltijden De ouders beoordelen de huidige schooltijden met gemiddeld een 8.0. Daarnaast is de ouders gevraagd naar hun oordeel over het 5-gelijke-dagen model. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. He le maal niet mee e ens Niet me e ee ns Ne utraal Mee ee ns He le maal me e eens Ge en me ning Mijn voorkeur gaat uit naar een 5-gelijke-dagen model (ook woensdag) van 8:30-14:00 uur 48% 19% 9% 7% 9% 9% Voorschoolse opvang Aan ouders is gevraagd of ze, wanneer deze mogelijkheid zou bestaan, gebruik zouden maken van voorschoolse opvang. De resultaten ziet u in onderstaande tabel. He le maal niet mee e ens Niet me e ee ns Ne utraal Mee ee ns He le maal me e eens Ge en me ning Als er voorschoolse opvang zou komen, zou ik daar graag gebruik van willen maken 39% 23% 13% 8% 5% 13% Dagopvang 0-4 jaar Aan ouders is gevraagd of ze, wanneer deze mogelijkheid zou bestaan, gebruik zouden maken van dagopvang voor 0-4-jarigen. De resultaten ziet u in onderstaande tabel. He le maal niet mee e ens Niet me e ee ns Ne utraal Mee ee ns He le maal me e eens Ge en me ning Als er een mogelijkheid is voor dagopvang van 0-4 jaar zou ik daarvan gebruik willen maken 31% 12% 8% 9% 6% 35% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 31

33 5.4.3 Naschoolse opvang Maakt u gebruik van naschoolse opvang van Bambino's Home? Ja 14% Nee 86% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De ouders, die gebruik maken van de naschoolse opvang van Bambino's Home, beoordelen de tussenschoolse opvang met gemiddeld een Peutergroep Bambino's Home Maakt u gebruik van de peutergroep van Bambino's Home? Ja 6% Nee 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De ouders, die gebruik maken van de peutergroep van Bambino's Home, beoordelen de peutergroep met gemiddeld een 8.4. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 32

34 5.5 Ouderbetrokkenheid In deze paragraaf bieden we een weergave van de vragen met betrekking tot de ouderbetrokkenheid. Alleereerst geven we in de tabel hieronder de resultaten weer van de schoolspecifieke vragen van EBS Online met betrekking tot ouderbetrokkenheid. He le maal niet mee e ens Niet me e ee ns Ne utraal Mee ee ns He le maal me e eens Ge en me ning Ik voel me betrokken bij het onderwijs van mijn kind 2% 5% 10% 54% 30% - Ik krijg de mogelijkheid om activiteiten of taken uit te voeren op school - 4% 10% 58% 23% 5% Ik wil als ouder graag meer betrokken zijn bij de school van mijn zoon/dochter, maar krijg daarvoor geen ruimte 28% 40% 16% 7% 5% 4% Op de vraag 'Zou u graag iets (meer) willen betekenen voor de school van uw zoon/dochter?' antwoordt 42% van de ouders positief. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 33

35 Als u nu zou mogen kiezen voor een basisschool voor uw zoon/dochter, zou u dan weer voor deze school kiezen? Ja, zeker 71% Ja, waarschijnlijk wel 18% Misschien 6% Nee, waarschijnlijk niet 4% Nee, zeker niet 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 34

36 Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u de school van uw kind zou aanbevelen aan andere ouders die een school zoeken voor hun kind(eren)? 0-beslist niet aanbevelen 0% 1 1% 2 1% 3 1% 4 2% 5 1% 6 7% 7 12% 8 23% 9 16% 10-beslist wel aanbevelen 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 35

37 Welk antwoord past het beste bij uw kind? De leerprestaties van mijn kind zijn goed 64% De leerprestaties van mijn kind zijn gemiddeld 32% De leerprestaties van mijn kind zijn niet zo goed/onder het gemiddelde 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 36

38 Als mijn kind huiswerk heeft: volg ik (meestal) of hij/zij het huiswerk maakt 64% volg ik (meestal) niet of hij/zij het huiswerk maakt 3% niet van toepassing, mijn kind heeft (nog) geen huiswerk 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 37

39 Welk antwoord past het beste bij u? Ik vind het zeer belangrijk om de leerprestaties van mijn kind(eren) te volgen 72% Ik vind het belangrijk om de leerprestaties van mijn kind(eren) te volgen 28% Ik vind het niet zo belangrijk om de leerprestaties van mijn kind(eren) te volgen 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 38

40 Welk antwoord past het beste bij u? Ik voel mij meer dan gemiddeld betrokken bij de gang van zaken op de school van mijn kind 38% Ik voel mij gemiddeld betrokken bij de gang van zaken op de school van mijn kind 57% Ik voel mij niet zo betrokken bij de gang van zaken op de school van mijn kind 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 39

41 Bezoekt u wel eens de ouderavonden? (we doelen hierbij niet op de 10-minuten gesprekken) Ik bezoek (vrijwel) alle ouderavonden die de school organiseert 68% Ik bezoek af en toe een ouderavond 24% Ik bezoek zelden of nooit een ouderavond 7% Niet van toepassing, er zijn geen ouderavonden 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 40

42 Zou u actiever willen worden voor de school? Ja, zeker 14% Ja, waarschijnlijk Nee, waarschijnlijk niet 42% 41% Nee, zeker niet 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 41

43 Verricht u wel eens activiteiten (bijv. voorlezen, hulp bij schoolreisjes, hulp bij sinterklaas, hulp bij de inrichting van het documentatiecentrum, hulp bij sportdagen, enzovoort)? Ja, geregeld 27% Ja, soms 44% Nee, nooit 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 42

44 Wat is de reden dat u geen activiteiten voor de school verricht? (Meerdere antwoorden mogelijk) De school vraagt me dat nooit 6% Ik werk (betaald, vrijwilligerswerk enzovoort) en heb daar eigenlijk geen tijd voor 56% Ik vind dat de school eigenlijk geen of althans een beperkt beroep moet doen op de ouders 6% Ik denk dat ik niet veel bij kan dragen 3% Anders 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 43

45 6. Achtergrondkenmerken van de ouders In dit hoofdstuk bieden we een weergave van een aantal kenmerken van de ouders die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Bent u een man of vrouw? Man 26% Vrouw 74% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 44

46 Wat is uw hoogst genoten en afgeronde schoolopleiding? Basisonderwijs (Lagere school, vglo, lavo) 2% Lager beroepsonderwijs (lts, ito, leao, lhno, huishoudschool, e.d. ) Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (mavo, ulo, mulo, ivo, e.d.) 2% 2% Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo, mts, meao, mhno, inas, mls, e.d.) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (havo, vwo, mms, hbs, gymnasium, lyceum, atheneum) 23% 14% Hoger beroepsonderwijs (hbo, hts, heao, kandidaatsopleiding) 45% Wetenschappelijk onderwijs, doctoraal 13% Anders, namelijk 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 45

47 Bent u betrokken bij een kerkelijke gemeente? Nee 13% Ja 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek EBS Online - DUO Onderwijsonderzoek 46

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Oudertevredenheidsonderzoek Et Buut In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Bs. De Zevensprong mevrouw P. Timmermans Utrecht, juni 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon OBS de Kas mevrouw B. de Hoop Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giessen Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon De Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort Mevrouw P. Jumelet Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon SKBG Mevrouw L. Botteram Utrecht, januari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc Postbus 681 3500

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Gouw In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool De Meule In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Extralent Basisschool Extralent Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Et Buut In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Kogerveld In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek RKBS St. Joseph In opdracht van Contactpersoon Sophia Stichting mevrouw S. Barnhoorn Utrecht, maart 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool het Spick Basisschool het Spick Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Montessori College Eindhoven

Oudertevredenheidsonderzoek Montessori College Eindhoven Montessori College Eindhoven Rapportage In opdracht van het Montessori College Eindhoven november 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Montessori College Eindhoven.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Haanstraschool de heer B. Groot Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kom.Mijn Basisschool Kom.Mijn Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Ayundo In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Oudertevredenheidsonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom

Oudertevredenheidsonderzoek SBO De Vlinderboom SBO De Vlinderboom Rapportage SO In opdracht van Stichting De Linge juli 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Stichting De Linge. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Gouw In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus Basisschool Sint Martinus Rapportage In opdracht van Basisschool Sint Martinus juni 2017 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basisschool Sint Martinus. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn Rapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dijk De Dijk Rapportage In opdracht van Zaan Primair maart 2017 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Zaan Primair. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Raoul Hakkenberg

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Reitdiep College, vestiging Kamerlingh Onnes Mevrouw E. Mansholt Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basischool Den Doelhof Basischool Den Doelhof Rapportage groep 6-8 In opdracht van Basischool Den Doelhof april 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Basischool Den Doelhof. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting

Oudertevredenheidsonderzoek Herman Broerenstichting Herman Broerenstichting Rapportage In opdracht van de Herman Broerenstichting juni 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de Herman Broerenstichting. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Oudertevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Geachte ouders/verzorgers, In deze bijlage ziet u een samenvatting van de rapportage van de tevredenheidsonderzoeken onder de ouders en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van de St. Jozefschool. De samenvatting

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2014

Schoolverlatersonderzoek 2014 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2014 In opdracht van Contactpersoon Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Mevrouw M. de Haas Utrecht, mei 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Leerlingtevredenheidsonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Overhaal. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica SO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Medewerkersonderzoek Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Rapportage In opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum mei 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica VSO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica VSO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek Van Maerlantlyceum In opdracht van Contactpersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs mevrouw M. van der Zanden en mevrouw C. Beijers Utrecht, juli 2013 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van:

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van: Schoolrapportage Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout In opdracht van: Contactpersoon: KEROBEI de heer H. Soentjens Utrecht, december 0 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. In opdracht van: Utrecht, juni 2011 Rapportage Tevredenheidsonderzoek In opdracht van: Contactpersoon: CHRISTELIJK COLLEGE GROEVENBEEK de heer M. Tanis Utrecht, juni 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Respondenten Aantal Cijfer 2017 Cijfer 2015 PO benchmark* Kinderen 43 7,9 8,0 8.2 Ouders 46 6,9 7,7 7,7 Teamleden 13 8,9 9,5 8.4

Respondenten Aantal Cijfer 2017 Cijfer 2015 PO benchmark* Kinderen 43 7,9 8,0 8.2 Ouders 46 6,9 7,7 7,7 Teamleden 13 8,9 9,5 8.4 Krommenie, 4 april 2017. Onderwerp: tevredenheidsonderzoek 2017 Beste ouders/verzorgers, Dit schooljaar is het tevredenheidonderzoek in januari 2017 afgenomen. Hieronder lees je een overzicht van het aantal

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie