De Vitale Sportvereniging. Onderzoek naar de vitaliteit van de Alkmaarse sportverenigingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vitale Sportvereniging. Onderzoek naar de vitaliteit van de Alkmaarse sportverenigingen"

Transcriptie

1 De Vitale Sportvereniging Onderzoek naar de vitaliteit van de Alkmaarse sportverenigingen

2 De Vitale Sportvereniging Onderzoek naar de vitaliteit van de Alkmaarse sportverenigingen Roel Blom Studentnummer: Nummer afstudeerproject: Afstudeerdocent: Henk Hille Meelezer/coach: Erik Koning Bachelor opleiding Sport, Management & Ondernemen Hogeschool van Amsterdam Domein Bewegen, Sport & Voeding Opdrachtgever: Sportbureau Alkmaar Stagebegeleider: Paul Bollen januari 2013 Sportbureau Alkmaar Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit onderzoeksrapport mag overgenomen of openbaar gemaakt worden zonder toestemming van het Sportbureau Alkmaar. Pagina 1

3 Pagina 2

4 Voorwoord Voorwoord Voor u ligt mijn onderzoeksrapport De vitale sportvereniging. Het is geschreven ter afronding van de opleiding Sport, Management en Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf september 2012 heb ik met veel plezier en enthousiasme stage gelopen bij het Sportbureau Alkmaar. In opdracht van het Sportbureau Alkmaar heb ik onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de Alkmaarse sportverenigingen. Mijn dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan mijn afstudeerproject. Als eerste wil ik iedereen van het Sportbureau Alkmaar bedanken voor de goede werksfeer en de begeleiding gedurende het proces. In het bijzonder wil ik mijn stagebegeleider Paul Bollen bedanken voor zijn goede begeleiding en feedback. Daarnaast wil ik de ambtenaren Sport van de gemeente Alkmaar Jenny Falke en Olivie Pijnenburg bedanken voor hun tijd en input aan het project. Ook gaat mijn dank uit naar alle betrokken bestuurders van de Alkmaarse sportverenigingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Verder wil ik de volgende personen bedanken voor de gesprekken die ik met hen heb mogen voeren: Gijs de Bruijn van de Vereniging Sport Utrecht, Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut, Kevin Tuin van de Stichting Vitale Sportvereniging Enschede, Peter de Graaf van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, Martine Sarabèr van de gemeente Maastricht, Sandra van der Bijl van het Sportpaleis Alkmaar, Hans Hesselink van het Sportbedrijf Alkmaar, Ton Wokke van de Sportraad Alkmaar. Als laatste wil ik mijn afstudeerdocent Henk Hille en mijn coach Erik Koning bedanken voor hun feedback en begeleiding. Ik wens u veel leesplezier! Roel Blom Alkmaar, januari 2013 Pagina 3

5 Pagina 4

6 Samenvatting Samenvatting De vitale sportvereniging is op dit moment erg actueel in de gemeente Alkmaar. In de sportnota van de gemeente Alkmaar komt naar voren dat Alkmaar het van belang vindt om te streven naar vitale sportverenigingen. De doelstelling van dit onderzoeksrapport is het meten van de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Alkmaar. Hiervoor is een hoofdvraag geformuleerd: Hoe vitaal zijn de sportverenigingen in de gemeente Alkmaar? Om tot een algemeen beeld van de vitaliteit in Alkmaar te komen is een (online) meetinstrument ontwikkeld. In Alkmaar moeten de sportverenigingen willen zij vitaal zijn op acht hoofdcriteria voldoende scoren. Deze criteria zijn: accommodatie, financiën, ledenwerving en -behoud, beleid en structuur, kader, sportaanbod en nevenactiviteiten, communicatie en maatschappelijke rol. Via de online-vragenlijst zijn 90 sportverenigingen in Alkmaar benaderd, waarvan 65 (72%) hebben gereageerd. Ook is een enquête gehouden onder de (ouders van) sporters bij negen verschillende sportverenigingen. De gemiddelde vitaliteitsscore op een schaal van 0 tot 10 ligt in Alkmaar op 6,61. Volgens het meetinstrument is 20% van de sportverenigingen vitaal, een kleine 62% nog niet vitaal en een kleine 11% is niet vitaal. De overige 8% was niet meetbaar via de vitaliteitsformule. Gekeken naar de acht hoofdvitaliteitscriteria, hebben de sportverenigingen in Alkmaar hun financiën het beste op orde. De sportverenigingen in Alkmaar vervullen hun maatschappelijke rol (nog) niet goed in. Gemiddeld geven de (ouders van) sporters in de vragenlijst een hogere beoordeling dan de bestuurders van de sportverenigingen in de online-vragenlijst. Tot slot zijn naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan: 1. De sportverenigingen gericht ondersteunen en stimuleren 2. Een jaarlijks vitaliteitsonderzoek uitvoeren 3. Een kwalitatief onderzoek onder de sportverenigingen doen Pagina 5

7 Pagina 6

8 Summary (EN) Summary (EN) The vital sport club is currently an important issue in the municipality of Alkmaar. The sports note of the municipality of Alkmaar emphasizes the importance that the municipality places on vital sports clubs. The aim of this research is to measure the vitality of the sports clubs in the municipality of Alkmaar. In order to achieve this aim, the following primary question has been formulated: How vital are the sports clubs in the municipality of Alkmaar? To get a general picture of the vitality in Alkmaar, a measuring (online) instrument has been developed. In Alkmaar, to be considered vital, the sports clubs should meet eight main criteria. These criteria are: accommodation, finances, membership recruitment and retention, policy and structure, executive, sports and other activities, communication, and social role. For the online questionnaire 90 sports clubs in Alkmaar were approached, of which 65 (72%) responded. Besides, a brief survey is held on the athletes or their parents at nine different sports. The average vitality score on a scale of 0 to 10 in Alkmaar is 6,61. According to the instrument 20% of the sports clubs are vital, almost 62% are not vital yet and a little less than 11% are not vital at all. The vitality formula could not be used for the remaining 8%. Looking at the eight main vitality criteria, the sports clubs in Alkmaar score best on their finances. But their social role is not being fulfilled properly (yet). Athletes or their parents gave higher scores on average for the short questionnaire than the executives of the sport clubs did on the online questionnaire. Finally, as a result of the research, the following recommendations have been made: 1. To support and to stimulate the sports clubs directly 2. To conduct an annual vitality research 3. To conduct a qualitative research among the sports clubs Pagina 7

9 Pagina 8

10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Samenvatting... 5 Summary (EN)... 7 Lijst van tabellen en figuren Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding en vraagstelling Werkwijze Hoofdstuk 2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar Sportinfrastructuur Landelijk Provinciaal Lokaal Sportbeleid Landelijk sportbeleid Sportbeleid gemeente Alkmaar Hoofdstuk 3 De vitale sportvereniging in theorie De georganiseerde sport NOC*NSF Mulier Instituut Sportbonden Andere gemeenten Almere Enschede Helmond Utrecht Maastricht Pagina 9

11 Inhoudsopgave Schiedam Den Haag Rotterdam De gemeenten vergeleken Alkmaar Definitie vitale sportvereniging Criteria vitale sportvereniging Meetinstrument vitale sportvereniging Hoofdstuk 4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Online-vragenlijst Resultaten algemeen Resultaten per hoofdcriterium Resultaten overige vragen Vitaliteitsscore sportverenigingen Alkmaar Vitaliteit in Alkmaar nader bekeken Vragenlijst onder (ouders van) sporters Vergelijkingen Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Nawoord Literatuurlijst Bijlagen Bijlage 1 Overzicht sportbonden en organisaties aangesloten bij NOC*NSF Bijlage 2 Uitwerking hoofdcriteria gemeenten Bijlage 3 Online-vragenlijst Bijlage 4 Scores online-vragenlijst Bijlage 5 Voorbeeld berekening vitaliteitsscore Bijlage 6 Begeleidende brief naar sportverenigingen Pagina 10

12 Inhoudsopgave Bijlage 7 Overzicht gemiddelde scores per vraag Bijlage 8 Vitaliteitsscores sportverenigingen Alkmaar Bijlage 9 Vragenlijst naar (ouders van) sporters Bijlage 10 Sportverenigingen gevestigd in wijken Alkmaar Bijlage 11 Sporttakken sportverenigingen Pagina 11

13 Pagina 12

14 Lijst van tabellen en figuren Lijst van tabellen en figuren Tabellen Pagina Tabel 3.1 Vergelijking hoofdcriteria gemeenten 37 Tabel 3.2 Vitaliteitsbeoordeling Alkmaar 45 Tabel 4.1 Basisgegevens online vragenlijst 47 Tabel 4.2 Ledenaantal sportverenigingen Alkmaar 48 Tabel 4.3 Sportieve ambitie(s) (1) 48 Tabel 4.4 Sportieve ambitie(s) (2) 49 Tabel 4.5 Gemiddelde score per hoofdcriterium 49 Tabel 4.6 Ranglijst gemiddelde scores bovenste drie en onderste drie vragen 51 Tabel 4.7 Scores hoofdcriterium accommodatie 51 Tabel 4.8 Scores hoofdcriterium financiën 52 Tabel 4.9 Scores hoofdcriterium ledenwerving en behoud 53 Tabel 4.10 Ledenaantal stijging/gelijk/daling 53 Tabel 4.11 Scores hoofdcriterium beleid en structuur 53 Tabel 4.12 Scores hoofdcriterium kader 54 Tabel 4.13 Scores hoofdcriterium sportaanbod en nevenactiviteiten 55 Tabel 4.14 Scores hoofdcriterium communicatie 55 Tabel 4.15 Scores hoofdcriterium maatschappelijke rol 56 Tabel 4.16 Eigen verenigingsruimte/kantine 56 Tabel 4.17 Verenigingsmanager 57 Tabel 4.18 Talentengroepen 57 Tabel 4.19 Selectiebeleid 57 Tabel 4.20 Eigen beoordeling sportverenigingen 58 Tabel 4.21 Verdeling vitaal niet vitaal Alkmaar 59 Tabel 4.22 Ledenaantal vs. vitaliteitsscore 60 Tabel 4.23 Sportieve ambitie(s) vs. vitaliteitsscore 60 Tabel 4.24 Respons enquête onder (ouders van) sporters 61 Tabel 4.25 Resultaten vragenlijst (ouders van) sporters 63 Tabel 4.26 Vergelijking scores online-vragenlijst en vragenlijst 64 Figuren Pagina Figuur 2.1 Sportinfrastructuurindeling Alkmaar landelijk, provinciaal, lokaal 22 Figuur 2.2 Sportinfrastructuurindeling Alkmaar primair, secundair, tertiair 23 Figuur 3.1 Klaverblad model Maastricht 34 Figuur 3.2 Bandbreedte Rotterdam 36 Figuur 3.3 Vitaliteitsmodel Alkmaar 44 Figuur 4.1 Gemiddelde score per hoofdcriterium 50 Figuur 4.2 Verdeling scores op vitaliteitscriteria 50 Figuur 4.3 Percentage eigen beoordeling sportverenigingen 58 Figuur 4.4 Gemiddelde vitaliteitsscore Alkmaar 58 Figuur 4.5 Indeling vitaliteit Alkmaar 59 Figuur 4.6 Overzicht sportieve ambitie vs. vitaliteitsscore 60 Figuur 4.7 Gemiddelde scores hoofdcriteria vragenlijst naar (ouders van) sporters 63 Figuur 4.8 Verschil gemiddelde score hoofdcriteria online-vragenlijst vs. vragenlijst naar (ouders van) sporters 65 Figuur 4.9 Verschil gemiddelde score sportverenigingen online-vragenlijst vs. vragenlijst naar (ouders van) sporters 65 Figuur 4.10 Gemiddelde scores 67 Pagina 13

15 Pagina 14

16 H1 Inleiding Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en vraagstelling Een onderwerp dat zeer actueel is op het moment in de gemeente Alkmaar is de vitale sportvereniging. De nieuwe sportnota van de gemeente Alkmaar (2012b) Alkmaars startsignaal - Toekomstvisie sport Alkmaar verwijst daar regelmatig naar. In de sportnota komt naar voren dat de gemeente Alkmaar het van belang vindt om te streven naar vitale sportverenigingen. Voor het Sportbureau Alkmaar is het onduidelijk wat precies met een vitale sportvereniging wordt bedoeld en welke criteria hierbij van toepassing zijn. Dit moet eerst worden onderzocht, waarna de sportverenigingen in de gemeente Alkmaar kunnen worden gemeten op hun vitaliteit. Om tot een meting te komen moet ook onderzocht worden welk bestaand of nieuw te ontwikkelen meetinstrument het beste gebruikt kan worden om tot het uiteindelijke doel te komen: het meten van de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Alkmaar. De hoofdvraag van dit rapport is: Hoe vitaal zijn de sportverenigingen in de gemeente Alkmaar? 1.2 Werkwijze Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In fase 1 is de sportinfrastructuur en het sportbeleid in de gemeente Alkmaar in kaart gebracht en is het begrip vitale sportvereniging gedefinieerd naar Alkmaarse begrippen. Verder zijn de criteria die voor Alkmaar aan een vitale sportvereniging hangen geformuleerd. Vervolgens zijn de beschikbare meetinstrumenten in kaart gebracht en ten slotte is er een keuze gemaakt voor een meetinstrument om de sportverenigingen in Alkmaar te meten. In fase 2 is daadwerkelijk de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Alkmaar gemeten. De keuze voor een nieuw of bestaand meetinstrument is dan gemaakt. In hoofdstuk 2 staat de sportinfrastructuur en het sportbeleid in Alkmaar beschreven. Dit is beschreven aan de hand van de sportnota van de gemeente Alkmaar en gesprekken met stakeholders binnen Alkmaar. Het sportbeleid van Alkmaar is vergeleken met het landelijke sportbeleid. Hoofdstuk 3 beschrijft de vitale sportvereniging in theorie. Dit hoofdstuk brengt in kaart welke definities er van vitale sportverenigingen zijn, de criteria die aan vitale sportverenigingen vast zitten en welke bestaande meetinstrumenten er zijn. Dit is gedaan middels literatuuronderzoek, deskresearch en ook door interviews met experts binnen en buiten Alkmaar. Buiten Alkmaar met Gijs de Bruijn (Vereniging Sport Utrecht), Janine van Kalmthout (Mulier Instituut) en Peter de Graaf (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Binnen Alkmaar is gesproken met Hans Hesselink Pagina 15

17 H1 Inleiding (Sportbedrijf Alkmaar) en Ton Wokke (Sportraad Alkmaar). Uiteindelijk is een Alkmaarse definitie geformuleerd. Vervolgens zijn in overleg met de sportambtenaren van de gemeente Alkmaar, Olivie Pijnenburg en Jenny Falke, criteria voor een vitale sportvereniging opgesteld. Tot slot is een Alkmaars meetinstrument ontwikkeld. In hoofdstuk 4 is de vitaliteit van de sportverenigingen in Alkmaar gemeten volgens het ontwikkelde meetinstrument. Verder is een enquête gehouden onder (ouders van) sporters van negen sportverenigingen. In hoofdstuk 5 staan de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoeksrapport. Pagina 16

18 H2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar Hoofdstuk 2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar De sportinfrastructuur en het sportbeleid van Alkmaar komen in dit hoofdstuk aan bod. De sportinfrastructuur op landelijk, regionaal en lokaal niveau is in paragraaf 2.1 vanuit het perspectief van de sportverenigingen beschreven. Hierbij is gekeken naar de belangrijkste relevante partijen waarmee zij direct en indirect te maken hebben op de verschillende niveaus. Paragraaf 2.2 beschrijft het landelijk sportbeleid en sportbeleid van de gemeente Alkmaar. Deze paragraaf vergelijkt onder andere het Alkmaarse sportbeleid met landelijke sportbeleid en het sportbeleid van andere gemeenten. 2.1 Sportinfrastructuur Deze paragraaf beschrijft de sportinfrastructuur in Alkmaar vanuit het perspectief van de sportverenigingen. De verenigingsondersteuningsstructuur komt hier duidelijk in voor. Om de sportinfrastructuur in Alkmaar duidelijk te beschrijven is het ingedeeld in drie niveaus: landelijk, provinciaal en lokaal. Op elk niveau zijn organisaties die invloed hebben op de sportverenigingen in Alkmaar. Niet alle invloeden zijn hieronder besproken, alleen de belangrijkste organisaties die invloed hebben op de sportvereniging(sondersteuning). De informatie over de sportinfrastructuur is afkomstig uit gesprekken met professionals op het gebied van verenigingsondersteuning in Alkmaar, de sportnota van Alkmaar en de websites van verschillende organisaties Landelijk De landelijke sportinfrastructuur bestaat uit sportbonden, sportkoepelorganisaties, belangenorganisaties, werkgever-/werknemersorganisaties, kennisinstituten, ministeries en woordvoerders van de politieke partijen (Sportknowhowxl, 2012). Niet al deze genoemde partijen hebben directe invloed op de sportverejnigingen in Alkmaar. De sportbonden, de sportkoepel NOC*NSF, de Nederlandse Sport Alliantie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn de belangrijkste partijen op landelijk niveau. Sportbonden De sportkoepel NOC*NSF telt op dit moment 93 leden, waarvan 77 sportbonden en 15 organisaties zijn aangesloten bij het NOC*NSF (NOC*NSF, 2012). Binnen sportbonden kunnen sportverenigingen in competitieverband wedstrijden spelen. Vrijwel elke sportbond doet aan verenigingsondersteuning voor de sportverenigingen van haar sport. Per sportbond is de manier waarop zij de sportverenigingen ondersteunen verschillend. Dit kan informatie op de website zijn, maar ook hebben verschillende bonden een coördinator verenigingsondersteuning. De sportverenigingen in Pagina 17

19 H2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar Alkmaar kunnen gebruik maken van de verenigingsondersteuning vanuit de bonden. In bijlage 1 staat een overzicht van alle sportbonden die zijn aangesloten bij het NOC*NSF. NOC*NSF De belangrijkste sportkoepelorganisatie voor de sportverenigingen in Alkmaar is het NOC*NSF die de bonden vertegenwoordigd (NOC*NSF, 2012). Het NOC*NSF biedt onder andere op de website informatie en hulpmiddelen om de verenigingen te ondersteunen. Nederlandse Sport Alliantie De Nederlandse Sport Alliantie (NSA) zet zich in voor een sportieve samenleving (Sportalliantie, 2012). In 2005 hebben de partijen Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU), Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) en de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) het initiatief genomen tot de oprichting van de NSA. Het sportadviesbureau NSA doet aan ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van projecten op het gebied van (breedte)sport en beweging in verschillende maatschappelijke contexten. Het NSA is een landelijk adviesbureau, dat als een zelfstandige stichting fungeert en die wordt aangestuurd door het Sportservice Noord-Brabant. Het NSA werkt in opdracht van overheden zoals ministeries, provincies en gemeenten, lokale sportverenigingen en landelijke organisaties zoals NOC*NSF en sportbonden. Zij ondersteunen de opdrachtgevers bij hun vraagstukken op het gebied van onder andere sportkader, vrijwilligers, professionals, leefbaarheid, diversiteit, gezondheid en waarden en normen. Tevens zet de NSA zich in voor het versterken van sportverenigingen en sportaanbieders. Zij bieden ondersteuning bij thematische en doelgroepgerichte vraagstukken. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor het landelijke beleid ten aanzien van Sport (Rijksoverheid.nl, 2012b). Vanuit het ministerie komen geldstromen die indirect weer bij de verschillende partijen en organisaties in de gemeente Alkmaar terecht komen. Het ministerie van VWS heeft beleid en subsidies waar sportverenigingen ook mee te maken hebben. Onder meer subsidieregelingen zoals combinatiefuncties en de sportimpuls. Pagina 18

20 H2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar Provinciaal De organisaties die de provinciale sportinfrastructuur in Noord-Holland vormen zijn het Olympisch Netwerk Noord-Holland, Sportservice Noord-Holland en in mindere mate de regiokantoren van de sportbonden. Het Olympisch Netwerk Noord-Holland en Sportservice Noord-Holland werken nauw met elkaar samen. Het Olympisch Netwerk Noord-Holland hoort bij de partijen waarmee de sportverenigingen in Alkmaar het meest mee te maken hebben. Met sportservice Noord-Holland hebben de sportverenigingen in Alkmaar minder te maken dan het Olympisch Netwerk Noord- Holland. Olympisch Netwerk Noord-Holland Het belangrijkste speerpunt van het Olympisch Netwerk Noord-Holland is het professioneel begeleiden van topsporters en talenten, zowel op het gebied van de sport als maatschappelijk (Olympisch Netwerk Noord-Holland, 2012). Ook adviseert het Olympisch Netwerk gemeenten en coaches en werkt het samen met onderwijsinstellingen en bedrijven. Het Olympisch Netwerk heeft een alliantie met het NOC*NSF. Het Olympisch Netwerk richt zich voornamelijk op de topsport en talentontwikkeling in Noord- Holland, maar doet ook aan verenigingsondersteuning en advies. Sportverenigingen kunnen over topsport en talentontwikkeling advies terecht bij het Olympisch Netwerk. Het Olympisch Netwerk ziet een vitale sportvereniging als belangrijke rol in de topsport en talentontwikkeling. Het Olympisch netwerk heeft ook samenwerkingsverbanden met de Alkmaarse scholen Horizon College en het Willem Blaeu. Beide scholen hebben een aparte topsportafdeling. Verder heeft het Olympisch Netwerk vanaf 1 september 2012 een convenant met de gemeente Alkmaar. Sportservice Noord-Holland Sportservice Noord-Holland is een organisatie-, advies- en servicebureau voor de sport (Sportservice Noord-Holland, 2012). Zij voeren het sportbeleid van het provinciaal bestuur in Noord-Holland uit Sportservice Noord-Holland richt zich naast de sportstimulering op het ondersteunen van de georganiseerde sport. Sportservice Noord-Holland doet ook aan verenigingsadvies. Zij hebben verenigingsadviseurs in dienst die sportverenigingen helpen bij het oplossen van bestuurlijke en organisatorische problemen. Verder doet sportservice Noord-Holland aan verloning van trainers. Pagina 19

21 H2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar Lokaal De sportverenigingen in Alkmaar hebben met de partijen en organisaties op lokaal niveau het meest te maken. De gemeente Alkmaar is de belangrijkste partij in deze structuur, zowel direct als indirect (indirect via andere partijen die vanuit de gemeente gefinancierd worden). De belangrijkste partijen voor de sportverenigingen worden hieronder besproken. Gemeente Alkmaar De gemeente Alkmaar is een ambtelijke organisatie (Gemeente Alkmaar, 2012a). De gemeente bestaat uit verschillende onderdelen, maar niet alle onderdelen zijn relevant voor de sportinfrastructuur in Alkmaar. Met betrekking tot het sportbeleid zijn er drie partijen binnen de gemeente die het beleid uitzetten. Dit zijn het college van burgemeester en wethouders (B&W), de gemeenteraad en sinds kort het domein Economie en Arbeidsmarkt. Voorheen deed de sector Samenleving het sportbeleid, maar het plan is om de sport onder te brengen bij het domein Economie en Arbeidsmarkt. Echter, dit moet momenteel nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Het college van B&W is ook verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente Alkmaar. De kaders hiervoor zijn door de gemeenteraad gesteld. Het domein Economie en Arbeidsmarkt werkt het sportbeleid vanuit de gemeente Alkmaar uit. Het domein Economie en Arbeidsmarkt verstrekt subsidies aan verschillende organisaties en individuele inwoners die het mogelijk maken sport en cultuur in de wijken te brengen. De daadwerkelijke uitvoering van het gemeentelijk Sportbeleid doet hoofdzakelijk het Sportbedrijf Alkmaar en de stichting Sportbureau Alkmaar. Sportbedrijf Alkmaar Het gemeentelijk Sportbedrijf is verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en de verhuur van de gemeentelijke sportaccommodaties: sporthallen, zwembaden, de ijsbaan, het outdoorpark, gymzalen en sportvelden (Sportloket Alkmaar, 2012a). Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de sportverenigingen richting de gemeentelijke organisatie. Ook is het Sportbedrijf de ontwikkelaar van (verenigings)sportbeleid met de focus op de accommodaties en zijn zij de verstrekker van accommodatiesubsidies. Verder is het Sportbedrijf voor sportverenigingen in Alkmaar een bemiddelaar of ondersteuner in probleemsituaties en adviseren zij de sportverenigingen met betrekking tot het te voeren beleid op accommodaties. Pagina 20

22 H2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar Sportbureau Alkmaar Het Sportbureau Alkmaar is een centraal aanspreekpunt voor sportkennismaking, verenigingsondersteuning, buurtsport, schoolsport en bewegingsonderwijs. (Sportloket Alkmaar, 2012a). Het Sportbureau geeft uitvoering aan de beleidsvisie sport, zoals vastgelegd door de gemeente Alkmaar. De doelstelling van het Sportbureau is het bevorderen en verbeteren van de lokale sportinfrastructuur en het zorgen dat zoveel mogelijk Alkmaarders gaan sporten. Het Sportbureau werkt daarvoor nauw samen met lokale instellingen, welzijnsorganisaties, scholen, sportverenigingen en de gemeente Alkmaar. Het Sportbureau Alkmaar ondersteunt sportverenigingen in Alkmaar die vragen en/of problemen hebben over zaken binnen hun sportvereniging (Sportloket Alkmaar, 2012b). Het Sportbureau heeft een verenigingsmanager in dienst die sportverenigingen daarbij kan helpen. De rollen van de verenigingsmanager voor sportverenigingen in Alkmaar zijn: intern adviseur, facilitator, coach, motivator, coördinator en ondernemer. De verenigingsmanager helpt de sportverenigingen met allerlei onderwerpen, zoals: ledenwerving en behoud, werving en behoud kader, accommodatie, financiën, communicatie en waarden, normen en gezondheid. Sportraad Alkmaar De Sportraad Alkmaar is een overkoepelend orgaan van de in gemeente Alkmaar gevestigde sportverenigingen (Sportraad Alkmaar, 2012). De Sportraad is een vereniging en behartigt de belangen van de sport in de gemeente Alkmaar. Zij bieden daarbij hulp aan de aangesloten leden, de sportverenigingen in Alkmaar. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Ter verduidelijking van de sportinfrastructuur in Alkmaar zijn twee figuren gecreëerd. Deze twee figuren zijn te vinden op de volgende twee pagina s. Figuur 2.1 geeft de verschillende partijen en organisaties weer, waar de sportverenigingen in Alkmaar op landelijk, provinciaal of lokaal niveau direct of indirect mee te maken hebben. In figuur 2.2 zijn deze partijen en organisaties verdeeld in primair, secundair en tertiair niveau. Met de partijen en organisaties in het primaire niveau hebben de sportverenigingen in Alkmaar het meest te maken. De partijen en organisaties in het tertiaire niveau hebben het minst te maken met de sportverenigingen. Het secundaire niveau zit daar tussen in. Pagina 21

23 H2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar Alkmaarse Sportverenigingen Pagina 22

24 H2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar Alkmaarse Sportverenigingen Pagina 23

25 H2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar 2.2 Sportbeleid In deze paragraaf komt het landelijk sportbeleid en het sportbeleid van de gemeente Alkmaar aan bod. Het bespreekt niet het gehele sportbeleid, alleen de belangrijkste relevante punten komen aan bod en de punten die invloed hebben op de sportverenigingen. De informatie over het sportbeleid is afkomstig uit gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Alkmaar en andere gemeenten, de sportnota van Alkmaar, sportnota s van andere gemeenten en de websites van verschillende organisaties Landelijk sportbeleid Volgens de Rijksoverheid (2012a) is bewegen goed voor de gezondheid, samen sporten zorgt voor samenhang en de successen van topsporters dragen bij aan de nationale trots. De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk mensen bewegen en van sport genieten. Het sportbeleid vanuit de Rijksoverheid is gericht op zes pijlers: Bewegen en gezondheid Projecten sport en bewegen Sport en bewegen in de buurt Veilige sport Topsport Onderzoek en innovatie in de sport De Rijksoverheid vindt bewegen en gezondheid een belangrijke pijler in hun sportbeleid. De Rijksoverheid zet zich daarom in voor projecten die mensen aansporen meer te gaan sporten en bewegen. Ook werkt zij samen met andere organisaties aan projecten die mensen stimuleren om te bewegen. Daarnaast vindt de Rijksoverheid dat mensen in een veilige omgeving moeten sporten. Nederland wil als sportland bij de internationale top 10 horen. Daarom zet de Rijksoverheid zich in voor een positief topsportklimaat zodat topsporters optimaal kunnen presteren en medailles kunnen winnen. Sport levert ook een bijdrage aan de economie, bijvoorbeeld met vernieuwende sportproducten. De Rijksoverheid stimuleert de ontwikkeling van innovatieve producten en wil sportonderzoek en sportonderwijs naar een hoger niveau brengen. Volgens de beleidsbrief sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2011) zijn er drie prioriteiten te noemen voor het sport- en beweegbeleid waar het kabinet de komende jaren het verschil wil gaan maken: Pagina 24

26 H2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar 1. Sport en bewegen in de buurt 2. Werken aan een veiliger sportklimaat 3. Uitblinken in sport Sportbeleid gemeente Alkmaar In de huidige financiële situatie moet op veel aspecten bezuinigd worden, zo ook door de gemeenten. Sport is een punt waarop bezuinigd kán worden, maar dit doet de gemeente Alkmaar niet. In de sportnota Alkmaars startsignaal van de gemeente Alkmaar (2012b) zegt het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar dat de gemeente Alkmaar niet bezuinigd op de sport. Het college ziet verdere ontwikkeling van Alkmaar als sportstad als één van haar prioriteiten. Het college ziet sport in de toekomst een belangrijke rol innemen in de lokale- en regionale samenleving. Daarbij gelooft Alkmaar in de kracht van sport als doel in de vorm van plezier, ontspanning, en (top)prestaties. Maar ook in de kracht van sport als middel, als instrument voor het realiseren van maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Alkmaar en de regio. Om deze intrinsieke én instrumentele waarde van sport maximaal te benutten, voorziet het college een lokale sport die veel aanwezig is in de Alkmaarse samenleving. Vitale sportverenigingen spelen hierbij een rol. De sportverenigingen introduceren nieuwe sport- en spelvormen, toegesneden op diverse doelgroepen. Om de toekomst van de Alkmaarse sport duidelijk te krijgen heeft het college haar visie uitgewerkt in een samenhangend model. Dit model symboliseert de vernieuwde visie op het gemeentelijk sportbeleid dat uit vijf beleidssegmenten bestaat: topsport, prestatiesport, talentontwikkeling, breedtesport en recreatiesport. Het college van de gemeente Alkmaar legt de focus op twee segmenten met veel potentie: talentontwikkeling en recreatiesport. Sportregio Alkmaar heeft de potentie en de ambitie om zich te ontwikkelen tot één van de toplocaties in Nederland waar het gaat om talentontwikkeling. Als het gaat om recreatiesport heeft Sportregio Alkmaar de potentie om tot de beste regio s van Nederland te behoren vanwege de ideale omgeving. Naast de twee focussegmenten blijven de andere drie segmenten onder aandacht vanuit de gemeente. Zowel voor topsport als prestatiesport heeft het college de ambitie om de komende jaren te komen tot versterking en verbreding van het aanbod. Ook de breedtesport kan op ondersteuning rekenen vanuit de gemeente. Zo komt binnen het beleidsthema maatschappelijke impact, het werken aan en streven naar vitale sportverenigingen nadrukkelijk aan de orde. Eén van de belangrijke rollen van deze vitale sportverenigingen, ligt volgens de sportnota op het vlak van de (volks)gezondheid. Sportende volwassenen en kinderen boeken betere schoolresultaten, gaan fitter naar hun werk, hebben minder overgewicht, hoeven minder een beroep te doen op Pagina 25

27 H2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar ziektekostenverzekeringen. Mensen worden bovendien ouder, en fittere ouderen doen minder beroep op de zorg. Het college vindt dat sportverenigingen dan vitaal zijn als een gezonde- en plezierige sportbeleving centraal staat, maar daarnaast met name hun maatschappelijke rol erkennen en deze actief invullen. Bijvoorbeeld sportverenigingen die innovatieve sport- en spelvormen aanbieden, gericht op bestaande én nieuwe doelgroepen of verenigingen die verbanden weten te leggen tussen sport, onderwijs en economie, tussen jong en oud, rijk en arm, autochtoon en allochtoon. Om van ambitie naar realisatie te komen zijn maatregelen en actiepunten voor de strategische focus geformuleerd. Het college heeft er voor gekozen de voorziene maatregelen en actiepunten niet per segment te presenteren, maar deze te clusteren rond een aantal actuele en richtinggevende beleidsthema s, te weten: Evenementen Accommodaties Onderwijs Innovatie Olympisch Plan Economische impact Maatschappelijke impact Per beleidsthema heeft het college specifieke maatregelen en actiepunten geformuleerd. De maatschappelijke impact heeft voor de vitale sportverenigingen een grote rol. De laatste jaren is er, mede gevoed door het Olympisch Plan 2028, in toenemende mate aandacht voor de maatschappelijke betekenis van sport. Vanuit haar toekomstvisie op de maatschappelijke impact met betrekking tot vitale sportverenigingen heeft het college enkele richtinggevende gedachten geformuleerd: Sterke en vitale sportverenigingen kennen de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied en kiezen er voor een actieve maatschappelijke rol te vervullen. Zij willen nadrukkelijk meer zijn dan alleen een aanbieder van trainingen en wedstrijden, en richten zich op het vervullen van allerlei sociale taken. Vooral in de voetbal- en hockeywereld staan verenigingen op, die hun clubhuis transformeren tot tweede huiskamer en hun aanbod uitbreiden met naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en G-Hockey/voetbal. Enkelen besluiten daarnaast ook de frituur te verwijderen en stappen over op verantwoorde voeding en proberen ook op andere facetten Pagina 26

28 H2 Sportinfrastructuur en sportbeleid in Alkmaar maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. In Alkmaar zijn op dit vlak ook al initiatieven gestart, zij het op ad hoc basis (Gemeente Alkmaar, 2012b, p.26.) De nadruk op het maatschappelijk belang van sport stelt andere eisen aan het kader van verenigingen en de vakdocenten gym op scholen. Om maximaal maatschappelijk rendement te realiseren, is kennen van spelregels en tactiek niet doorslaggevend. De trainer van de toekomst heeft veel meer pedagogische bagage nodig. Wat zijn de beste spelvormen om lenigheid te stimuleren? Hoe richt je een sportles zodanig in dat maximaal wordt gewerkt aan interculturele samenleving? Of het opbouwen van zelfvertrouwen en ontwikkelen van respect voor anderen? (Gemeente Alkmaar, 2012b, p.27.). Het college wil breedtesportverenigingen, maar ook commerciële sportorganisaties en onderwijsinstellingen, prikkelen om de maatschappelijke impact van sport maximaal te benutten. Sportverenigingen die deze stap zetten, wil zij graag ondersteunen. Daarbij hecht het college er aan dat de vereniging beschikt over een krachtig bestuur en adequaat kader. Het college wil werken aan sterke partnerships met en tussen sterke sportverenigingen. In dit kader ondersteunt zij clubs die deze positie hebben of wensen te verkrijgen bij de werving, selectie en training van bestuurders en kader (Gemeente Alkmaar, 2012b, p.27.). Het landelijk sportbeleid en het Alkmaarse sportbeleid komt overeen met de pijlers: meer bewegen en tot voor kort de Olympische gedachte. Het landelijke sportbeleid en het Alkmaarse sportbeleid is vooral gericht om meer mensen in de huidige maatschappij te laten bewegen. Het landelijk sportbeleid was tot voor kort gericht op het binnenhalen van de Olympische spelen in Inmiddels is het plan door het huidige kabinet (Rutte II) afgeschoten. Alkmaar heeft als ambitie om een grote (talentontwikkeling) sportstad te worden. Het huidige Alkmaarse sportbeleid werkt nog wel mee aan het Olympisch plan 2028, dat door het vorige kabinet was vastgesteld. Niet alleen in het Alkmaarse sportbeleid komt het Olympisch plan aan bod, zo ook in andere gemeenten. Volgens de sportnota s van de gemeenten Rotterdam (2009), Den Haag (2011) en Utrecht (2011) stemmen zij hun beleid ook met name af op het Olympisch plan. Zij willen allen binnen hun gemeente de sport naar een Olympisch niveau tillen. Op dit punt doet Alkmaar goed mee met andere grote (sport)gemeenten zoals Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Pagina 27

29 Pagina 28

30 H3 De vitale sportvereniging in theorie Hoofdstuk 3 De vitale sportvereniging in theorie De vitale sportvereniging kent verschillende definities en criteria. In paragraaf 3.1 worden de definities en criteria besproken van de georganiseerde sport. Paragraaf 3.2 bespreekt de definities en criteria van verschillende gemeenten. Sommige gemeenten hebben een eigen meetinstrument dat zij hebben toegepast of gaan toepassen. Deze meetinstrumenten zijn ook in de paragraaf besproken. Paragraaf 3.3 beschrijft de definitie en criteria die Alkmaar hanteert. Daarnaast is in deze paragraaf een keuze gemaakt voor een meetinstrument voor Alkmaar. 3.1 De georganiseerde sport Verschillende partijen hebben een definitie en criteria voor een vitale sportvereniging. Zo hebben het NOC*NSF, de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie een definitie geformuleerd. Het Mulier Instituut doet in opdracht vitaliteitsonderzoeken NOC*NSF NOC*NSF ziet de vitale sportvereniging als de vereniging van de toekomst; goed georganiseerd en extern gericht (NOC*NSF, 2003). Een vitale sportvereniging staat midden in de maatschappij, en heeft de wil en het vermogen om te veranderen als de situatie daarom vraagt. De sportvereniging moet inspelen (op vragen uit) haar omgeving en het sportaanbod daarop afstemmen. Dit doen de sportverenigingen niet alleen voor (potentiële) leden en vrijwilligers, maar ook om een externe oriëntatie. De sportvereniging werkt samen met de overheid, andere verenigingen, het bedrijfsleven en het onderwijs. Volgens NOC*NSF zou de vitale sportvereniging anno 2008 een ondernemende vraaggerichte vereniging moeten zijn. Een (maatschappelijke) onderneming die naast een breed scala van sportactiviteiten eveneens andersoortige diensten (kinderopvang, huiswerkbegeleiding, boodschappendienst) aanbiedt Mulier Instituut Het Mulier instituut is een sociaal-wetenschappelijk sportonderzoeksinstituut (Mulier Instituut, 2012a). Het is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, die werkt zonder winstoogmerk. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Van Kalmthout doet onderzoek naar onder andere sportverenigingen, vrijwilligers, sportiviteit en respect, monitoring verenigingen en vitaliteit sportverenigingen. Janine van Kalmthout doet regelmatig vitaliteitsonderzoeken in opdracht van externe partijen zoals gemeenten. Het Mulier instituut wil een algemeen vitaliteitsindex creëren, maar dit blijkt erg moeilijk omdat er geen eenzijdige definitie van een vitale Pagina 29

31 H3 De vitale sportvereniging in theorie sportvereniging is. Het is volgens Van Kalmthout per opdrachtgever verschillend. Het is afhankelijk wat een opdrachtgever belangrijk vindt en wat men zelf onder een vitale sportvereniging verstaat. Volgens Van Kalmthout zijn er zes standaard hoofdcriteria waaraan een vitale sportvereniging moet voldoen: Leden Kader Financiën Accommodatie Organisatie en structuur Communicatie De criteria voor een vitale sportvereniging is net als de definitie, per externe partij (zoals gemeente) verschillend. Het is afhankelijk van wat men belangrijk vindt Sportbonden Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Volgens de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (2003) is een vitale vereniging financieel gezond (geen schuld bij gemeente of bond), beschikt het over een groot en gedifferentieerd (jeugd, senioren, meisjes, jongens) ledenaantal, een passende hoeveelheid gekwalificeerde vrijwilligers en voldoende organisatorisch kader. Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Peter de Graaf, werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie van de afdeling Sport District consulent en opleidingen District Mid-West werkgebied Noord-Holland. De Graaf geeft de volgende definitie aan een vitale sportvereniging: Een vitale gymsportclub is een club met een krachtig bestuur die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, realistisch en toekomstgericht activiteiten ontplooit voor zowel haar leden als haar omgeving en daarmee in staat is haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen. 3.2 Andere gemeenten De definities en criteria van een vitale sportvereniging volgens verschillende gemeenten zijn in deze paragraaf beschreven. Sommige van hen gebruiken een meetinstrument om hun sportverenigingen op de vitaliteit te meten, deze zijn ook in deze paragraaf besproken. De gemeente Almere hanteert een definitie voor de vitale sportvereniging. De gemeente Helmond heeft geen specifieke definitie, Pagina 30

32 H3 De vitale sportvereniging in theorie maar alleen criteria geformuleerd. De gemeente Enschede heeft zowel een definitie als criteria voor een vitale sportvereniging. De gemeenten Maastricht, Schiedam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam hebben een definitie, criteria en een meetinstrument die zij hebben toegepast om hun sportverenigingen te meten op de vitaliteit. Bij de gemeenten zijn alleen de hoofdcriteria in deze paragraaf genoemd. De uitwerkingen van deze hoofdcriteria per gemeente staat in bijlage 2. Ten slotte zijn de criteria en meetinstrumenten van de gemeenten vergeleken Almere Het college van de gemeente Almere (2012) verstaat onder vitale sportverenigingen dat de Almeerse sportverenigingen hun financiën op orde hebben, een goed bestuur en voldoende vrijwilligers hebben, een visie hebben op zaken als sponsoring en het stimuleren van sporttalenten en maatschappelijk betrokken zijn Enschede De Stichting Vitale Sportvereniging Enschede en de gemeente Enschede werken nauw met elkaar samen aan het project De vitale sportvereniging. Volgens de Stichting Vitale Sportvereniging Enschede (2012) is een vitale sportvereniging een actieve club met hart voor de buurt. Ze zet haar kernkwaliteiten niet alleen in voor eigen (sport)leden, maar ook voor de samenleving. De vitale sportvereniging biedt een doorlopend sport- en activiteitenaanbod aan dat bijdraagt aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in haar directe omgeving. De vitale sportvereniging is een natuurlijke en veilige ontmoetingsplaats voor jong en oud en een netwerk van voorzieningen voor burgers, overheid, zorgaanbieders, onderwijs- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en het bedrijfsleven. De stichting vitale sportvereniging Enschede hanteert drie belangrijke hoofdcriteria waaraan een vitale sportvereniging moet voldoen. Dit zijn: 1. Gezonde bedrijfsvoering 2. Maatschappelijk ondernemen 3. Talentontwikkeling jeugd In de publicatie Hoe herken je een vitale sportvereniging? heeft de gemeente Enschede (2009) criteria opgesteld voor de twee hoofdcriteria gezonde bedrijfsvoering en maatschappelijk ondernemen. Een vitale sportvereniging is een sportvereniging met een gezonde bedrijfsvoering, die ook actief is als maatschappelijk ondernemer. Voor deze twee hoofdcriteria heeft Enschede subcriteria opgesteld. Pagina 31

33 H3 De vitale sportvereniging in theorie Gezonde bedrijfsvoering Maatschappelijk ondernemen 1. Meerjarenbeleid 1. Maatschappelijke positie 2. Vraaggestuurd aanbod 2. Samenwerking 3. Ledenbestand 4. HR-beleid vrijwilligers 5. Communicatie 6. Accommodatie 7. Financiën 8. Gedragscode Helmond De gemeente Helmond (2012) formuleert in de notitie Vitale verenigingen in Helmond criteria waaraan volgens Helmond een vitale sportvereniging moet voldoen. Helmond heeft acht hoofdcriteria: 1. Organisatie 2. Leden 3. Sfeer 4. Financiën 5. Aanbod 6. Samenwerking 7. Accommodatie 8. Maatschappelijk ondernemen Utrecht De Vereniging Sport Utrecht (VSU) werkt nauw samen met de gemeente Utrecht. Gijs de Bruijn, projectmedewerker breedtesport bij de VSU en verantwoordelijk voor de verenigingsscan, heeft samen met medestudent Jacqueline de Wit een afstudeeronderzoek gedaan naar de vitale sportvereniging. Zij hebben onderzocht welke betekenissen respondenten van de Vereniging Sport Utrecht en Utrechtse sportverenigingen geven aan een vitale sportvereniging. Het kwalitatieve onderzoek Een onderzoek naar de vitale sportvereniging (De Bruijn & de Wit, 2010), is uitgevoerd voor de leerkring Sport in Beweging aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Uit het onderzoek kwam de volgende definitie: Een sportvereniging die met een krachtig bestuur vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, realistisch Pagina 32

34 H3 De vitale sportvereniging in theorie en toekomstgericht activiteiten ontplooit voor zowel haar leden als haar omgeving en daarmee in staat is haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen. De VSU deelt de definitie van vitaliteit op in twee begrippen: vitaal (stabiel) en vitaal+. Deze definitie dient als basis voor de ondersteuningsactiviteiten van het VSU. Een sportvereniging wordt door VSU als vitaal beschouwd als zij in staat is om simpelweg het spelletje te organiseren. VSU ziet een sportvereniging als vitaal+ wanneer zij méér is dan enkel een stabiele vereniging. Zij vervult méér dan de van nature maatschappelijke rol van een sportvereniging in de wijk en samenleving. De sportvereniging is ondernemend, vraaggericht en maatschappelijk betrokken. De VSU hanteert voor de vitaal+ vereniging dezelfde definitie als uit het onderzoek uitgevoerd door De Bruijn & De Wit (2010). De gemeente Maastricht hanteert dezelfde definitie. De Vereniging Sport Utrecht (2012) heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een Utrechtse verenigingsscan ontwikkeld waarmee het in kaart brengt wat de resultaten van de inspanningen van de VSU zijn. In deze scan meet de VSU de sportverenigingen in Utrecht op onderstaande hoofdcriteria: 1. Leden 2. Financiën 3. Accommodatie 4. Structuur 5. Beleid 6. Vrijwilligers en technisch kader 7. Communicatie 8. Vernieuwend sportaanbod 9. Veilig sportklimaat 10. Functie in de wijk De verenigingsscan is enerzijds om de vitaliteit (kwantiteit) van de sportverenigingen te meten en anderzijds om de verenigingsondersteuning (kwaliteit) optimaal te benutten. De verenigingsscan bestaat uit bijna honderd open en gesloten vragen. De verenigingsscan geeft de sportvereniging de kans om via de open vragen haar mening te geven. Uit een gesprek met de Bruijn komt naar voren dat het VSU hun verenigingsondersteuningsstructuur afstemt op de resultaten van de verenigingsscan. Hoe de vitaliteit naar een score wordt uitgedrukt, is niet bekend. Pagina 33

35 H3 De vitale sportvereniging in theorie Maastricht De gemeente Maastricht (2011b) hanteert dezelfde definitie voor hun vitale sportvereniging als Utrecht voor een vitaal+ vereniging: Een sportvereniging die met een krachtig bestuur vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, realistisch en toekomstgericht activiteiten ontplooit voor zowel haar leden als haar omgeving en daarmee in staat is haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen. De gemeente Maastricht (2011a) heeft in 2010 het onderzoek Maastrichts normenkader vitale verenigingen onder de sportverenigingen uitgevoerd. Niet alle sportverenigingen hebben eigen voorzieningen, daarom heeft Maastricht over deze onderwerpen (bijvoorbeeld accommodatie) geen criteria geformuleerd. Zij meten de sportverenigingen aan de hand van vier hoofdcriteria: 1. Leden 2. Middelen 3. Organisatie 4. Processen Figuur 3.1 Klaverblad model Maastricht Het onderzoek in 2010 is uitgevoerd onder een 27-tal buitensportverenigingen. De nulmeting bestond uit een uitgebreide vragenlijst en richtte zich op vier belangrijke hoofdthema s. Deze thema s zijn verwerkt in een klaverbladmodel. Aan de vier klaverbladen is een wegingsfactor toegekend. Om de vitaliteit van een sportvereniging te bepalen heeft Maastricht de verzamelde variabelen voorzien van een wegingsfactor. Per klaverblad zijn vragen geformuleerd. Per vraag heeft Maastricht een wegingsfactor tussen de 0 en 1 gegeven. Om de vitaliteit te meten hebben zij een vitaliteitsscoreformule gecreëerd om tot een vitaliteitsscore tussen de 0 en 10 te komen. De formule luidt: vitaliteitscore = 10 * (15% processen + 20% organisatie + 25% leden + 40% middelen). Pagina 34

36 H3 De vitale sportvereniging in theorie Schiedam In de notitie Vitale sportverengingen formuleert de gemeente Schiedam (2011) de vitale sportvereniging als een sportvereniging die de continuïteit van de sportvereniging voor zowel de korte als lange termijn waarborgt door organisatorische en financiële gezondheid en daardoor in staat is een bijdrage te leveren aan de sportdoelstellingen en bredere maatschappelijke thema s in de stad. In diezelfde notitie is de definitie verder omschreven op de navolgende vitaliteitscriteria van een sportvereniging. Schiedam heeft acht hoofdcriteria opgesteld: 1. Strategie en beleid 2. Leden 3. Organisatie 4. Aanbod 5. Accommodatie 6. Financiën 7. Samenwerking 8. Maatschappelijke betrokkenheid Aan de hand van deze hoofdcriteria zijn de sportverenigingen in Schiedam middels een vitaliteitsonderzoek gemeten, uitgevoerd door het Mulier Instituut (2012b). Hierin zijn sportverenigingen gemeten middels een online-vragenlijst. Uit de vragenlijst komt een score tussen de 1 en 3. Hoe deze score tot stand komt is niet bekend Den Haag In de onderzoeksverantwoording van de gemeente Den Haag (2012) beschrijft Den Haag vitaliteit van een sportvereniging als het vermogen om nu en in de toekomst de eigen sporten aan te kunnen bieden aan eigen en potentiële leden. In 2012 heeft de gemeente Den Haag een vitaliteitsonderzoek onder hun sportverenigingen gedaan. Den Haag heeft hoofdcriteria opgesteld voor de vitaliteit en de maatschappelijke rol. Hieruit komt dan een vierdeling van vitaal/niet-vitaal en maatschappelijk/nietmaatschappelijk: Vitaliteit Maatschappelijke functie 1. Leden 1. Leden 2. Kader 2. Kader 3. Beleid en visie 3. Beleid en visie 4. Accommodatie 4. Accommodatie 5. Financiën 5. Maatschappelijke activiteiten en contacten in de buurt Pagina 35

37 H3 De vitale sportvereniging in theorie De gemeente Den Haag heeft een vragenlijst ontwikkeld om de vitaliteit van sportverenigingen te meten. Dit hebben zij gedaan aan de hand van hun criteria. Deze criteria waren het uitgangspunt bij het opstellen van de vragenlijst. De berekening van de vitaliteit in score uitgedrukt, is niet bekend Rotterdam In het onderzoek Vitale sportverenigingen 2011 van de gemeente Rotterdam (2011) verstaat Rotterdam onder vitaliteit de levensvatbaarheid van de vereniging. De gemeente Rotterdam voert vanaf 2003 jaarlijks een vitaliteitsonderzoek uit. In dit onderzoek meten zij de sportverenigingen op hun vitaliteit aan de hand van zeven verschillende hoofdcriteria: 1. Ledenwerving en -behoud 2. Vrijwilligers werven en behouden 3. Organisatie en structuur 4. Accommodatie 5. Sport- en nevenactiviteiten 6. Financiën 7. Communicatie De gemeente Rotterdam voert jaarlijks een vitaliteitsonderzoek uit om de sportverenigingen steeds opnieuw te meten. Dit doen zij middels een online-vragenlijst. Na de resultaten stellen zij de bandbreedte en norm vast. Hiermee wordt bepaald op welke sportverenigingen Rotterdam zich gaat richten. Binnen de bandbreedte vallen sportverenigingen die vitaal genoeg zijn, maar nog niet voldoen aan de Rotterdamse vitaliteitsnorm. Op deze sportverenigingen gaat Rotterdam zicht richten. De bandbreedte kent een boven- en een ondergrens. De bovengrens van de bandbreedte vormt de Rotterdamse vitaliteitsnorm. Sportverenigingen met een vitaliteitsscore boven de bovengrens worden vitaal geacht. De bandbreedte en de norm zijn gebaseerd op de gebruikte zespuntenschaal. Rotterdam meet de sportverenigingen met een zes-puntenschaal op de criteria, waaruit een score tussen de 0 en 6 komt. Figuur 3.2 Bandbreedte Rotterdam 12,5% 75% 12,5% (vitaal) Pagina 36

38 Gemeente Aanbod Leden Organisatie/kader Communicatie Accommodatie Financiën Gedragscode/Sfeer Maatschappelijke rol Samenwerking Beleid/strategie middelen processen De vitale sportvereniging H3 De vitale sportvereniging in theorie De gemeenten vergeleken Criteria De verschillende gemeenten hanteren allemaal hoofdcriteria, waarvan er veel overeen komen. Alle gemeenten hebben leden, financiën en organisatie/kader (hieronder valt ook de structuur en vrijwilligersbeleid) als een hoofdcriteria. Zes van de zeven gemeenten vinden de accommodatie en het beleid/strategie belangrijk. Meer dan de helft van de gemeenten vindt de maatschappelijke rol, het aanbod, samenwerking en communicatie belangrijk. Tabel 3.1 Vergelijking criteria gemeenten Hoofdcriteria Enschede x x x x x x x x x x Helmond x x x x x x x x Utrecht x x x x x x x x x Maastricht x x x x x x x x Schiedam x x x x x x x x Den Haag x x x x x x Rotterdam x x x x x x x Totaal Meetinstrumenten Alle gemeenten hebben een online-vragenlijst ingezet om de vitaliteit van hun sportverenigingen te meten. Dit doen zij door vragen te stellen aan de hand van de voor hun belangrijke hoofdcriteria. Bij Den Haag en Utrecht is het niet bekend hoe zij uiteindelijk tot de beoordeling komen of een sportvereniging vitaal is. Maastricht, Rotterdam en Schiedam hanteren een scoringsmethodiek om tot een vitaliteitsscore te komen. Rotterdam doet dit nadrukkelijk met het doel om hun ondersteuningsstructuur aan de score te koppelen. Rotterdam berekent de score aan de hand van een 6 puntenschaal, waardoor er een score tussen de 0 en 6 uitkomt. Maastricht berekent de score Pagina 37

39 H3 De vitale sportvereniging in theorie op een andere manier, namelijk via een formule waarmee ze waardes geven aan hun hoofdcriteria. Hier komt dan een score uit tussen de 0 en 10. Schiedam hanteert een scoringsmethodiek waaruit een getal tussen de 0 en 3 uitkomt. Het meetinstrument van Alkmaar is een combinatie van de meetinstrumenten van Rotterdam en Maastricht en omgevormd naar Alkmaarse begrippen. Dit komt in de volgende paragraaf aan bod. 3.3 Alkmaar Deze paragraaf beschrijft de Alkmaarse definitie voor een vitale sportvereniging, de Alkmaarse criteria voor een vitale sportvereniging en het meetinstrument dat is toegepast om de sportverenigingen in Alkmaar te meten Definitie vitale sportvereniging Geïnspireerd door de verschillende definities is de volgende Alkmaarse definitie voor een vitale sportvereniging geformuleerd: De vitale sportvereniging in Alkmaar is een financieel en organisatorisch gezonde sportvereniging met een krachtig bestuur en goed beleid die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, realistisch en toekomstgericht activiteiten ontplooit voor zowel haar leden als haar omgeving en daarmee in staat is haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen Criteria vitale sportvereniging Over de vitale sportvereniging zijn gesprekken gevoerd met Hans Hesselink van het Sportbedrijf en Ton Wokke van de Sportraad Alkmaar. Hesselink is senior medewerker advies & beleid, marketing & communicatie, hoofd overdekte accommodaties en verenigingscontacten. Hij heeft veel met sportverenigingen te maken vanuit zijn functie. Volgens Hesselink heeft de vitale sportvereniging een sterk bestuur, waarvan alle functies bekleed zijn. Het heeft een gezonde financiële positie en heeft de accommodatie op orde. De vitale sportvereniging heeft een beleidsplan bestaande uit: beleidsdoelen, toekomstvisie, financiële doelen, vrijwilligersbeleid, technisch beleid en normen & waarden. Daarnaast doet de vitale sportverenigingen aan een maatschappelijke rol, zoals het aanbieden van G-sporten, organiseren van clinics, een buitenschoolse opvang, integratieplek en het fungeren als leerwerkplek voor studenten. Wokke is voorzitter van het bestuur van de sportraad Alkmaar. Volgens Wokke heeft de vitale sportvereniging in Alkmaar een goed bestuur en een goed financieel beleid. Het heeft een commissiestructuur met goed geleide commissies. De vitale sportvereniging heeft een beleidsplan, Pagina 38

40 H3 De vitale sportvereniging in theorie waarin het vrijwilligersbeleid goed in is vastgelegd. Verder doet de vitale sportvereniging aan maatschappelijke betrokkenheid en verantwoording. Geïnspireerd door de criteria van andere gemeenten, de gesprekken met experts en in overleg met de twee sportambtenaren Olivie Pijnenburg en Jenny Falke van de gemeente Alkmaar zijn voor Alkmaar criteria geformuleerd. De Alkmaarse sportvereniging is vitaal als het voldoet aan onderstaande acht hoofdcriteria. 1. Accommodatie De vitale sportvereniging in Alkmaar heeft een accommodatie (eigen beheer of gehuurd) die voldoet aan de wensen. De accommodatie van de vitale sportvereniging heeft voldoende ruimte en de sportvereniging streeft ernaar om de accommodatie optimaal te bezetten. De vitale sportvereniging voert tevens het onderhoud van de accommodatie uit waarvoor het verantwoordelijk is. Het hoofdcriterium accommodatie is onderverdeeld in onderstaande subcriteria: Het aantal velden of banen of het aantal ingehuurde uren in zalen of baden voldoet aan de behoefte van de sportvereniging. De kwaliteit van de zalen, velden of baden sluit aan bij de door de sport gestelde eisen. De aanwezige materialen sluiten aan bij de behoefte van de sportvereniging. De voorzieningen (kleedkamers, sanitair, opslagruimte, afsluitbare ruimte, parkeergelegenheid) sluiten aan bij de behoefte van de sportvereniging. De verenigingsruimte/kantine sluit geheel aan bij de behoefte van de sportvereniging. 2. Financiën De vitale sportvereniging heeft een goed financieel beleid. Het hoofdcriterium financiën is onderverdeeld in de onderstaande subcriteria: De vitale sportvereniging heeft een sluitende begroting welke door haar leden is goedgekeurd. De vitale sportvereniging reserveert jaarlijks voldoende geld voor zaken als groot onderhoud en investeringen. De vitale sportvereniging heeft een sponsorplan (bestaat onder andere uit richtlijnen voor benaderen sponsor en/of het aanbod voor de (potentiële) sponsor). De vitale sportvereniging beschikt over een goede financiële structuur (de vereniging voert een solide financieel beleid, met positieve liquiditeit en solvabiliteit). De vitale sportvereniging komt betalingsverplichtingen na. Pagina 39

41 H3 De vitale sportvereniging in theorie 3. Ledenwerving en -behoud Het aantal leden van een sportvereniging is niet bepalend voor de vitaliteit van een sportvereniging. Een sportvereniging moet wel een bepaalde omvang en opbouw in leden hebben om financieel en organisatorisch gezond te zijn. Het hoofdcriterium ledenwerving en -behoud is onderverdeeld in de onderstaande subcriteria: Het ledenaantal van de vitale sportvereniging is stijgend of in ieder geval stabiel. De vitale sportvereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken. De vitale sportvereniging is in staat leden te behouden. 4. Beleid en structuur De vitale sportvereniging heeft een goed en actief beleid met een goede structuur. Het hoofdcriterium beleid en structuur is onderverdeeld in de onderstaande subcriteria: De vitale sportvereniging werkt volgens een algemeen beleidsplan voor de lange termijn (meerjarenbeleidsplan). De vitale sportvereniging heeft een beleidsplan waarin o.a. visie op breedtesport en talenten/prestatiesport in wordt omschreven. Het kader van de vitale sportvereniging is bekend met het beleidsplan en hanteert dit. Het bestuur bewaakt actief de grote lijnen uit het beleidsplan (en laat de beslommeringen van dagelijkse praktijk over aan het kader). De vitale sportvereniging werkt altijd volgens een actieplan voor de korte termijn. Bij de vitale sportvereniging is altijd een actueel organogram (schematisch overzicht van bestuur, commissies en communicatielijnen daartussen) beschikbaar. Voor alle vrijwilligersfuncties en bestuursleden zijn actuele functieomschrijvingen beschikbaar. De vitale sportvereniging organiseert ten minste één algemene ledenvergadering en begrotingsvergadering per jaar. De vitale sportvereniging heeft beleid omtrent waarden en normen. De vitale sportvereniging heeft beleid omtrent alcohol & jeugd en overgewicht. 5. Kader De vitale sportvereniging voert actief kaderbeleid, waarmee de kwantiteit van het aantal kaderleden wordt gewaarborgd en ook geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het kader. Het hoofdcriterium kader is onderverdeeld in de onderstaande subcriteria: De vitale sportvereniging heeft het vrijwilligersbeleid uitgebreid vastgelegd (richtlijnen over hoe om te gaan met vrijwilligers, hoe vrijwilligers te behouden, te werven). Pagina 40

42 H3 De vitale sportvereniging in theorie De vitale sportvereniging heeft voldoende niet-technisch kader zoals bestuurs- en commissieleden. Het niet-technisch kader beschikt over de juiste capaciteiten voor het uitoefenen van haar taken. De vitale sportvereniging heeft voldoende technisch kader (trainers, coaches, begeleiders). Het technisch kader beschikt over de juiste capaciteiten en opleidingen voor het uitoefenen van haar taken. De vitale sportvereniging speelt in op het feit dat mensen zich niet meer vaak voor langere tijd als vrijwilliger willen binden aan de vereniging. 6. Sportaanbod en nevenactiviteiten De vitale sportvereniging heeft een goed en veelzijdig regulier sportaanbod. Tevens organiseert de vitale sportvereniging nevenactiviteiten. Het hoofdcriterium sportaanbod en nevenactiviteiten is onderverdeeld in de onderstaande subcriteria: De door de vitale sportvereniging aangeboden reguliere sportactiviteiten, zoals trainingen en competitie, sluiten aan bij de behoefte van de leden. De vitale sportvereniging organiseert jaarlijks naast de reguliere sportactiviteiten voldoende andere sportieve activiteiten zoals een toernooi, instuif en/of clinic. 7. Communicatie De vitale sportvereniging heeft een goede interne en externe communicatie. Het hoofdcriterium communicatie is onderverdeeld in de onderstaande subcriteria: De leden worden van alle ontwikkelingen die hen aangaan persoonlijk (schriftelijk en/of mondeling) op de hoogte gehouden. De communicatie tussen de verschillende commissies en tussen bestuur en commissies verloopt goed. De communicatie tussen niet-technisch kader en technisch kader verloopt goed. De vitale sportvereniging besteedt veel aandacht aan de communicatie met potentiële leden (zoals een flyeractie, deelname aan sportmarkten en/of contacten met scholen). De vitale sportvereniging onderhoudt intensief contact met voor hen relevante partijen (bonden, gemeente, zusterverenigingen). 8. Maatschappelijke betrokkenheid Het maatschappelijke aspect wordt steeds belangrijker. De vitale sportvereniging kent de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied en kiest er voor een actieve maatschappelijke rol te Pagina 41

43 H3 De vitale sportvereniging in theorie vervullen. De vitale sportvereniging heeft een belangrijke maatschappelijke functie doordat de sportvereniging mensen in de gelegenheid stelt om met elkaar te sporten. De vitale sportvereniging heeft daarnaast de ambitie een bijdrage te leveren aan bredere maatschappelijke thema s in de stad. Sport en maatschappij zijn sterk met elkaar verbonden. De vitale sportvereniging staat open voor samenwerking met partijen binnen- en buiten de sport. Het hoofdcriterium maatschappelijke rol is onderverdeeld in de onderstaande subcriteria. De vitale sportvereniging werkt samen met andere organisaties (bijvoorbeeld buurtverenigingen, scholen, gemeente) op maatschappelijk gebied (bijvoorbeeld sportstimuleringstrajecten, naschoolse activiteiten, accommodatiegebruik, maatschappelijke thema s). De vitale sportvereniging werkt samen met andere sportverenigingen op het gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging, ledenwerving, accommodatiegebruik/beheer, kennisuitwisseling, sportaanbod (combinatieteams). De vitale sportvereniging heeft speciaal sportaanbod voor mensen met een beperking en/of sportaanbod voor ouderen. De vitale sportvereniging organiseert, of heeft hier concrete voornemens toe, laagdrempelige activiteiten om inactieve burgers meer te laten bewegen. De vitale sportvereniging is betrokken bij de wijk waarin zij gevestigd is. De vitale sportvereniging speelt in op/maakt gebruik van landelijke of lokale subsidieregelingen en stimuleringsprogramma s, bijvoorbeeld de Sportimpuls. De vitale sportvereniging stelt zich beschikbaar als leerplek voor studenten en/of re-integratie Meetinstrument vitale sportvereniging Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het meetinstrument voor Alkmaar is de Alkmaarse definitie en de Alkmaarse criteria die in vorige paragrafen ter sprake kwamen. Bij de ontwikkeling van het meetinstrument is gebruik gemaakt van andere onderzoeken en scans zoals die van Rotterdam, Maastricht, Den Haag en Utrecht. Daarnaast is het meetinstrument ontwikkeld in overleg met de beleidsmedewerkers sport van de gemeente Alkmaar. Het meetinstrument is een online-vragenlijst bestaande uit in totaal 56 vragen verdeeld over negen thema s: Algemeen Accommodatie Financiën Ledenwerving en behoud Beleid en structuur Kader Pagina 42

44 H3 De vitale sportvereniging in theorie Sportaanbod en nevenactiviteiten Communicatie Maatschappelijke rol Het thema algemeen telt in zijn geheel niet mee in de vitaliteitsscore. In dit thema zijn alleen achtergrond vragen gesteld. De andere acht thema s zijn de hoofdcriteria waaraan de sportverenigingen in Alkmaar zijn gemeten. Over deze hoofdcriteria zijn vragen gesteld die meetellen in de uiteindelijke vitaliteitsscore. Normering In de vorige subparagraaf zijn de Alkmaarse hoofd- en subcriteria geformuleerd. Aan de hand van die criteria zijn de vragen geformuleerd. De meerderheid van de antwoordmogelijkheden op de vragen zijn in een zes-puntenschaal en een aantal vragen hebben twee of drie antwoordmogelijkheden. Hierbij zijn drie mogelijkheden onderscheiden. De eerste mogelijkheid betreft vragen waar twee scores mogelijk zijn: 1 of 0 (bij ja-nee antwoordmogelijkheden). Bij de tweede mogelijkheid betreft vragen waar drie scores mogelijk zijn: 1, 0.5 of 0 (bijvoorbeeld bij gestegen/gelijk gebleven/gedaald). En de laatste mogelijkheid zijn de vragen op zes-puntenschaal waarbij zes scores mogelijk zijn. De antwoordmogelijkheden op zes-puntenschaal zijn: 0 = helemaal oneens = score 0 1 = oneens = score = beetje oneens = score = beetje eens = score = eens = score = helemaal eens = score 1 In bijlage 3 is de online-vragenlijst opgenomen en in bijlage 4 is de berekening van de scores per vraag die meetelt voor de vitaliteitsscore beschreven. Vitaliteitsscore In overleg met de beleidsmedewerkers sport van de gemeente Alkmaar zijn aan de acht verschillende hoofdcriteria waardes (in procenten) geven. Accommodatie, financiën, beleid en structuur, kader en maatschappelijke rol hebben een waarde van 15%. Ledenwerving en -behoud en sportaanbod en nevenactiviteiten hebben een waarde van 10%. Communicatie heeft een waarde van 5%. Bij elkaar Pagina 43

45 H3 De vitale sportvereniging in theorie zijn de hoofdcriteria 100%. Hiermee maakt Alkmaar onderscheid in wat men belangrijk vindt met betrekking tot vitaliteit van de Alkmaarse sportverenigingen. De weging van de hoofdcriteria staat afgebeeld in de onderstaande figuur. Figuur 3.3 Vitaliteitsmodel Alkmaar 15% Accommodatie 10% Ledenwerving en -behoud 15% Financiën 15% Kader Vitaliteit Sportverenigingen 100% 10% Sportaanbod en nevenactiviteiten 15% Maatschappelijke Rol 15% Beleid en Structuur 5% Communicatie Pagina 44

46 H3 De vitale sportvereniging in theorie Om uiteindelijk tot een vitaliteitsscore te komen, hanteert Alkmaar de onderstaande formule. Formule: Vitaliteit Alkmaar = (15% accommodatie + 15% financiën + 10% leden + 15% beleid en structuur + 15% kader + 10% sportaanbod + 5% communicatie + 15% maatschappelijke rol) = Vitaliteitsscore = 10 * (0,15 * score accommodatie + 0,15 * score financiën + 0,10 * score leden + 0,15 * score beleid en structuur + 0,15 * score kader + 0,10 * score sportaanbod + 0,05 * score communicatie + 0,15 * score maatschappelijke rol) De score van de hoofdcriteria wordt bepaald door het berekenen van de gemiddelde score van de vragen die meetellen per criterium. Alle scores zijn afgerond op twee decimalen. De gemiddelde score per criterium vult men in bovenstaande formule in, waarna er uiteindelijk een vitaliteitsscore tussen de 0 en 10 uitkomt. In bijlage 5 staat de berekening van de vitaliteitsscore voor een fictieve sportvereniging. Vitaal of niet vitaal? De vitaliteitsscore van de sportvereniging in Alkmaar is een cijfer tussen de 0 en 10. Maar wanneer is een sportvereniging vitaal? De bepaling of een sportvereniging in Alkmaar vitaal is, is gebaseerd op een het normenkader van de gemeente Maastricht. De indeling is gebaseerd op rapportcijfers. Tabel 3.2 Vitaliteitsbeoordeling Alkmaar Score Vitaliteit 0 5,49 Onvoldoende = niet vitaal 5,5 7,49 Voldoende = nog niet vitaal 7,5 10 Goed = Vitaal De fictieve vereniging X in bijlage 5 heeft een vitaliteitsscore van 5,37. Dat betekent dat deze sportvereniging niet vitaal is. Pagina 45

47 Pagina 46

48 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Hoofdstuk 4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten In dit hoofdstuk komen de resultaten van het vitaliteitsonderzoek aan bod. In paragraaf 4.1 staat de methodiek en de resultaten per hoofdcriterium van de online-vragenlijst naar de sportverenigingen in Alkmaar. Paragraaf 4.2 beschrijft de vitaliteitsscore van Alkmaar. In paragraaf 4.3 zijn de resultaten van de online-vragenlijst nader bekeken. De resultaten zijn nader bekeken aan de hand van diepteinterviews met drie sportverenigingen, een vragenlijst onder (ouders van) sporters van negen sportverenigingen en de beoordeling van de verenigingsondersteuner van het Sportbureau Alkmaar. 4.1 Online-vragenlijst Begin november 2012 is de vragenlijst naar alle sportverenigingen in Alkmaar per verzonden. De sportverenigingen hebben drie weken de tijd gehad om de vragenlijst in te vullen. In de begeleidende tekst in de stond een link naar de vragenlijst. De prijzen die de sportverenigingen konden winnen, als ze de vragenlijst invulden, kwam duidelijk in die brief naar voren. Onder de sportverenigingen die de vragenlijst hebben ingevuld zijn in totaal twaalf prijzen verloot: Prijsuitreiking 'De vitale sportvereniging' Twee keer een vrijwilligersfeest t.w.v. maximaal 1500,- Tien keer een bon voor aanschaf van materiaal t.w.v. 100,- De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Alkmaar met als doel de respons zo hoog mogelijk te krijgen. De begeleidende brief naar de sportverenigingen staat in bijlage 6. De vragenlijst is naar in totaal negentig sportverenigingen gestuurd. Ruim twee derde Bron: Alkmaar op zondag (editie 27 januari 2013) van de benaderde sportverenigingen in Alkmaar heeft meegedaan aan het onderzoek. Tabel 4.1 Basisgegevens online-vragenlijst Aantal Percentage % Benaderde sportverenigingen Respons Gemiddelde invultijd per ingevulde enquête 14 minuten Pagina 47

49 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Door de betrekkelijk hoge respons kan de data als betrouwbaar en representatief worden beschouwd. De resultaten en de vitaliteit is het beeld dat de sportverenigingen zelf van hun sportverenigingen hebben. Hier kan enige subjectiviteit in schuilen, maar dat is inherent aan het invullen van vragenlijsten. De vragenlijst bestaat uit 56 vragen. De eerste zeven vragen zijn algemene vragen die functioneren als basisachtergrond. De acht hoofdcriteria tellen 48 vragen. Van deze 48 vragen bepalen 44 vragen de uiteindelijke vitaliteitsscore. Niet alle sportverenigingen zijn in staat geweest om alle vragen uit de vragenlijst te beantwoorden. Ook waren bepaalde vragen niet van toepassing voor iedere sportvereniging. Op de volgende pagina s staan de gemiddelde resultaten van de vragen Resultaten algemeen In de vragenlijst zijn als eerste algemene vragen gesteld aan de sportverenigingen. Zoals de naam van de sportvereniging, de wijk(en) waarin zij actief zijn en de sport(en) die zij aanbieden. Ook is gevraagd naar het huidige ledenaantal van de sportverenigingen. De meeste sportverenigingen in Alkmaar (26%) hebben een ledenaantal tussen de 50 en 100 leden. Daarnaast heeft Alkmaar ook veel kleine sportverenigingen (18%) onder de 50 leden. Tabel 4.2 Ledenaantal sportverenigingen Alkmaar < >1000 Totaal Aantal Percentage % Naast het ledenaantal is ook gevraagd naar de sportieve ambitie(s) van de sportverenigingen in Alkmaar. In de Alkmaarse sportnota staat dat Alkmaar zich richt op twee pijlers: recreatiesport en talentontwikkeling. De sportverenigingen konden meer dan één antwoord geven. Het grootste deel van de sportverenigingen (34%) geeft aan de sportvereniging geen sportieve ambities heeft. Daarna zijn er twee categorieën die hoog boven de rest uitsteken. Een klein kwart van de sportverenigingen heeft talent- en breedtesportontwikkeling als sportieve ambities en ruim 21% heeft alleen breedtesportontwikkeling als sportieve ambitie. Tabel 4.3 Sportieve ambitie(s) (1) Sportieve ambitie(s) Aantal sportverenigingen Percentage % Breedtesportontwikkeling 14 21,5 Topsportontwikkeling 0 0 Talentontwikkeling 4 6,2 Talent- en breedtesportontwikkeling 16 24,6 Pagina 48

50 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Talent- en topsportontwikkeling 3 4,6 Topsport- en breedtesportontwikkeling 1 1,5 Talent-, topsport- en breedtesportontwikkeling 5 7,7 Geen van bovenstaande 22 33,9 Totaal De sportieve ambities kunnen ook afhankelijk van elkaar worden bekeken. Meer dan de helft van de sportverenigingen heeft de breedtesportontwikkeling als sportieve ambitie. Gevolgd door de talentontwikkeling met ruim 43%. De topsportontwikkeling scoort beduidend minder met 14%. Tabel 4.4 Sportieve ambitie(s) (2) Sportieve ambitie Aantal sportverenigingen Percentage % Breedtesportontwikkeling Topsportontwikkeling 9 14 Talentontwikkeling Geen van bovenstaande Resultaten per hoofdcriterium De sportverenigingen hebben voor de hoofdcriteria, stellingen en vragen beantwoord, die meetellen in de vitaliteitsscore. De stellingen zijn beantwoord in een zes-puntenschaal. Voor sportverenigingen waarbij de vraag voor hen niet van toepassing is, is de optie niet van toepassing geboden. Deze vraag is dan ook niet meegeteld in de vitaliteitsscore. De gemiddelde score per hoofdcriterium kan variëren tussen de 0 en 1. Het hoofdcriterium financiën scoort het beste met een score van 0,81. Het hoofdcriterium maatschappelijke rol scoort daarentegen beduidend minder met een score van 0,42. Hieronder een overzicht van de gemiddelde scores per hoofdcriterium. Tabel 4.5 Gemiddelde score per hoofdcriterium Criterium Score Financiën 0,81 Sportaanbod en nevenactiviteiten 0,78 Communicatie 0,73 Accommodatie 0,71 Beleid en structuur 0,68 Ledenwerving en -behoud 0,65 Kader 0,63 Maatschappelijke rol 0,42 Pagina 49

51 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Figuur 4.1 Gemiddelde score per hoofdcriterium Accommodatie Financiën Ledenwerving en -behoud Beleid en structuur Kader Sportaanbod en nevenactiviteiten Communicatie Maatschappelijke rol 0,42 0,71 0,81 0,65 0,68 0,63 0,78 0,73 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Gemiddelde scores hoofdcriteria Gemiddeld hebben de sportverenigingen bij de hoofdcriteria accommodatie, financiën en het sportaanbod en nevenactiviteiten betrekkelijk veel 0,8 scores. Opvallend is dat de gemiddelde scores bij de maatschappelijke rol veel uiteenlopen. Zo zijn er veel sportverenigingen die gemiddeld een 0,7 hebben gescoord, maar ook betrekkelijk veel die de minimale score van 0 hebben gescoord. Figuur 4.2 Verdeling scores op vitaliteitscriteria Pagina 50

52 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Per vraag of stelling die meetelt met de vitaliteitsscore komt uiteindelijk een score tussen de 0 en 1. De stelling De vereniging komt betalingsverplichtingen na heeft het beste gescoord met een score van 0,97. De vraag Heeft uw vereniging speciaal sportaanbod voor mensen met een beperking en/of sportaanbod voor ouderen? heeft het slechtste gescoord met een score van 0,34. Een compleet overzicht van de gemiddelde scores per vraag staat in bijlage 7. Tabel 4.6 Ranglijst gemiddelde scores bovenste drie en onderste drie vragen Positie Hoofdcriterium Beantwoord Stelling of vraag Gemiddelde 1 Financiën N=63 De vereniging komt betalingsverplichtingen na 0,97 2 Beleid en structuur N=63 De vereniging organiseert ten minste één algemene ledenvergadering en begrotingsvergadering per jaar 3 Financiën N=64 De vereniging heeft een sluitende begroting welke door haar leden is goedgekeurd score 0,93 0,92 42 Maatschappelijk rol N=57 De vereniging speelt in op/maakt gebruik van landelijke of lokale subsidieregelingen en stimuleringsprogramma s, zoals de Sportimpuls 43 Kader N=52 De vereniging heeft het vrijwilligersbeleid uitgebreid vastgelegd (richtlijnen over hoe om te gaan met vrijwilligers, hoe vrijwilligers te behouden, te werven enz.) 44 Maatschappelijk N=65 Heeft uw vereniging speciaal sportaanbod voor mensen met rol een beperking en/of sportaanbod voor ouderen? 0,41 0,39 0,34 De hoofdcriteria bestaan uit verschillende stellingen of vragen. Bij de stellingen of de vragen komt een score tussen de 0 en 1 uit. De hieronder beschreven vragen en stellingen per hoofdcriterium geven een algemeen beeld van de score per vraag of stelling. Achter elke stelling of vraag staat het aantal respondenten die het heeft kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld N=65. Accommodatie Het hoofdcriterium accommodatie heeft een gemiddelde score van 0,72. Over de aanwezige materialen zijn de sportverenigingen het meest tevreden. Over de voorzieningen zijn zij daarentegen minder tevreden. Tabel 4.7 Scores hoofdcriterium accommodatie Vraag Stelling/vraag Gemiddelde score 1 Het aantal velden of banen of het aantal ingehuurde uren in zalen of baden voldoet aan de behoefte van de vereniging 0,73 N=58 2 De kwaliteit van de zalen, velden of baden (exclusief materialen) sluit 0,72 N=59 Pagina 51

53 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten aan bij de door de sport gestelde eisen 3 De aanwezige materialen sluiten aan bij de behoefte van de vereniging 0,79 N=56 4 De voorzieningen (kleedkamers, sanitair, opslagruimte, afsluitbare ruimte, parkeergelegenheid e.d.) sluiten aan bij de behoefte van de vereniging 6 De verenigingsruimte/kantine sluit geheel aan bij de behoefte van de vereniging 0,63 N=59 0,72 N=49 Financiën Met een gemiddelde score van 0,81 komt het hoofdcriterium financiën het beste uit het onderzoek. Bijna alle sportverenigingen geven aan dat zij hun betalingsverplichtingen nakomen (score van 0,97). Daarentegen beschikken weinig sportverenigingen over een sponsorplan (score van 0,52). Tabel 4.8 Scores hoofdcriterium financiën Vraag Stelling/vraag Gemiddelde score 7 Heeft de vereniging een financieel jaarverslag? 0,86 N=65 8 De vereniging heeft een sluitende begroting welke door haar leden is goedgekeurd 9 De vereniging reserveert jaarlijks voldoende geld voor zaken als groot onderhoud en investeringen 10 De vereniging heeft een sponsorplan (bestaat o.a. uit richtlijnen voor benaderen sponsor en/of het aanbod voor de (potentiële) sponsor) 11 De vereniging beschikt over een goede financiële structuur (d.w.z. de vereniging voert een solide financieel beleid, met positieve liquiditeit en solvabiliteit) 0,92 N=64 0,77 N=53 0,52 N=55 0,8 N=64 12 De vereniging komt betalingsverplichtingen na 0,97 N=63 Ledenwerving en -behoud De ledenwerving en -behoud heeft een gemiddelde score van 0,65. De laagste individuele score in dit hoofdcriterium heeft het ledenaantal. Als het ledenaantal de afgelopen twee jaar steeg kreeg het een score van 0, gelijk gebleven een score van 0,5 en gedaald een score van 0. Met een gemiddelde score van 0,52 kan gesteld worden dat het ledenaantal bij sportverenigingen in Alkmaar gemiddeld de afgelopen twee jaar ongeveer gelijk is gebleven. Daarnaast zijn de sportverenigingen in Alkmaar beter in staat leden te behouden dan nieuwe leden aan te trekken. Pagina 52

54 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Tabel 4.9 Scores hoofdcriterium ledenwerving en -behoud Vraag Stelling/vraag Gemiddelde score 13 Het ledenaantal is de afgelopen 2 jaar: Gestegen, gelijk gebleven of gedaald 0,52 N=65 14 De vereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken 0,68 N=65 15 De vereniging is in staat leden te behouden 0,75 N=65 Bij de meeste sportverenigingen (37%) is het ledenaantal de afgelopen twee jaar gestegen. Bij 34% is het ledenaantal gedaald en bij ruim 29% is het ledenaantal gelijk gebleven. Tabel 4.10 Ledenaantal stijging/gelijk/daling Vraag 13 Het ledenaantal is de afgelopen 2 jaar: Gestegen, gelijk gebleven, gedaald (N=65) Aantal respondenten Percentage Gestegen 24 36,9 Gelijk gebleven 19 29,2 Gedaald 22 33,9 Beleid en structuur Over het beleid en structuur van de sportverenigingen zijn tien stellingen gegeven waaruit een gemiddelde score van 0,68 kwam. Bijna alle sportverenigingen organiseren een algemene ledenvergadering en begrotingsvergadering per jaar (score van 0,93). De beschikbaarheid van een actuele functieomschrijving voor alle vrijwilligersfuncties en bestuursleden scoort betrekkelijk lager (score van 0,51). Tabel 4.11 Scores hoofdcriterium beleid en structuur Vraag Stelling/vraag Gemiddelde score 16 De vereniging werkt altijd volgens een algemeen beleidsplan voor de lange termijn 0,65 N=57 17 De vereniging werkt altijd volgens een actieplan voor de korte termijn 0,67 N=59 18 Het kader van de vereniging is bekend met het beleidsplan en werkt hiermee 19 Het bestuur bewaakt actief de grote lijnen uit het beleidsplan (en laat de beslommeringen van dagelijkse praktijk over aan het kader) 20 Bij de vereniging is altijd een actueel organogram (schematisch overzicht van bestuur, commissies en communicatielijnen daartussen) 0,68 N=53 0,63 N=54 0,67 N=60 Pagina 53

55 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten beschikbaar 21 Voor alle vrijwilligersfuncties en bestuursleden is een actuele functieomschrijving beschikbaar 22 De vereniging organiseert ten minste één algemene ledenvergadering en begrotingsvergadering per jaar 0,51 N=56 0,93 N=63 23 De vereniging heeft beleid omtrent waarden en normen 0,72 N=61 24 De vereniging heeft beleid omtrent alcohol en jeugd, overgewicht 0,55 N=51 25 De vereniging heeft een beleidsplan waarin o.a. visie op breedtesport en talenten/prestatiesport in wordt omschreven 0,52 N=51 Kader Het hoofdcriterium kader scoort na de maatschappelijke rol het laagst met een gemiddelde score van 0,63. Weinig sportverenigingen (score van 0,39) hebben het vrijwilligersbeleid uitgebreid vastgelegd en ook spelen weinig sportverenigingen (score van 0,46) in op het feit dat mensen zich niet meer vaak voor langere tijd als vrijwilliger willen binden aan de vereniging. Daarentegen zijn de sportverenigingen beter tevreden over de opleidingen en capaciteiten van het technisch kader. Tabel 4.12 Scores hoofdcriterium kader Vraag Stelling/vraag Gemiddelde score 26 De vereniging heeft voldoende niet-technisch kader zoals bestuurs- en commissieleden 27 Het niet-technisch kader beschikt op dit moment over de juiste capaciteiten voor het uitoefenen van haar taken 28 De vereniging heeft voldoende technisch kader (trainers, coaches, begeleiders e.d.) 29 Het technisch kader beschikt op dit moment over de juiste capaciteiten en opleidingen voor het uitoefenen van haar taken 30 De vereniging heeft het vrijwilligersbeleid uitgebreid vastgelegd (richtlijnen over hoe om te gaan met vrijwilligers, hoe vrijwilligers te behouden, te werven enz.) 31 De vereniging speelt in op het feit dat mensen zich niet meer vaak voor langere tijd als vrijwilliger willen binden aan de vereniging 0,72 N=61 0,73 N=57 0,68 N=60 0,74 N=60 0,39 N=52 0,46 N=55 Sportaanbod en nevenactiviteiten De gemiddelde score van 0,77 van het hoofdcriterium sportaanbod en nevenactiviteiten is gebaseerd op twee stellingen. De sportverenigingen zijn het meest tevreden over het aanbod van de reguliere Pagina 54

56 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten sportactiviteiten (score van 0,79). Betrekkelijk veel sportverenigingen organiseren voldoende andere sportieve activiteiten (score van 0,74). Tabel 4.13 Scores hoofdcriterium sportaanbod en nevenactiviteiten Vraag Stelling/vraag Gemiddelde score 33 De door de vereniging aangeboden reguliere sportactiviteiten, zoals trainingen en competitie, sluiten aan bij de behoefte van de leden 34 De vereniging organiseert jaarlijks naast de reguliere sportactiviteiten voldoende andere sportieve activiteiten zoals een toernooi, instuif en/of clinic 0,79 N=60 0,74 N=60 Communicatie Het hoofdcriterium communicatie heeft een gemiddelde score van 0,73. Daarbij scoort de communicatie van de sportverenigingen naar hun leden over alle ontwikkelingen die hen aangaan het beste (score van 0,79). De communicatie naar potentiële leden scoort minder (score van 0,6). Tabel 4.14 Scores hoofdcriterium communicatie Vraag Stelling/vraag Gemiddelde score 37 De leden worden van alle ontwikkelingen die hen aangaan persoonlijk (schriftelijk en/of mondeling) op de hoogte gehouden 38 De communicatie tussen de verschillende commissies en tussen bestuur en commissies verloopt goed 39 De communicatie tussen niet-technisch kader en technisch kader verloopt goed 40 De vereniging besteedt veel aandacht aan de communicatie met potentiële leden (zoals een flyeractie, deelname aan sportmarkten en/of contacten met scholen) 41 De vereniging onderhoudt intensief contact met voor hen relevante partijen (bonden, gemeente, zusterverenigingen) 0,79 N=62 0,76 N=56 0,76 N=51 0,6 N=58 0,67 N=62 Maatschappelijke rol De maatschappelijke rol van de sportverenigingen scoort het slechtst met een score van 0,42. Alleen de stelling of de sportvereniging zich beschikbaar stelt als leerplek of voor integratie scoort boven de 0,5. De overige zes stellingen scoren daaronder. Bij vragen 42, 43 en 44 is de gemiddelde score hetzelfde als het procentuele aantal sportverenigingen die ja hebben geantwoord. Weinig sportverenigingen werken samen met andere organisaties (43%) of verenigingen (42%). Heel weinig Pagina 55

57 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten sportverenigingen hebben speciaal sportaanbod voor mensen met een beperking of sportaanbod voor ouderen (34%). Tabel 4.15 Scores hoofdcriterium maatschappelijke rol Vraag Stelling/vraag Gemiddelde score 42 Werkt uw vereniging samen met andere organisaties (bijvoorbeeld buurtverenigingen, scholen, gemeente) op maatschappelijk gebied (bijvoorbeeld sportstimuleringstrajecten, naschoolse activiteiten, 43 Werkt uw vereniging samen met andere verenigingen op het gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging, ledenwerving, accommodatiegebruik/beheer, kennisuitwisseling, sportaanbod (combinatieteams)? 44 Heeft uw vereniging speciaal sportaanbod voor mensen met een beperking en/of sportaanbod voor ouderen? 45 De vereniging organiseert, of heeft hier concrete voornemens toe, laagdrempelige activiteiten om inactieve burgers meer te laten bewegen 0,43 N=65 0,42 N=65 0,34 N=65 0,44 N=54 46 De vereniging is betrokken bij de wijk waarin hij gevestigd is 0,48 N=49 47 De vereniging speelt in op/maakt gebruik van landelijke of lokale subsidieregelingen en stimuleringsprogramma s, zoals de Sportimpuls 0,41 N=57 48 De vereniging stelt zich beschikbaar als leerplek voor studenten en/of re-integratie 0,57 N= Resultaten overige vragen In de vragenlijst zijn bij de hoofdcriteria ook vier vragen gesteld die niet meetellen in de score, maar wel interessant zijn voor Alkmaar. Bij het hoofdcriterium accommodatie is gevraagd of de sportvereniging in bezit is van een eigen kantine/verenigingsruimte. Meer dan de helft beschikt over een eigen kantine/verenigingsruimte. Tabel 4.16 Eigen verenigingsruimte/kantine Vraag 5 Beschikt de vereniging over een eigen verenigingsruimte/kantine? (N=58) Aantal respondenten Percentage % Ja Nee Ook is gevraagd of de sportvereniging een eigen verenigingsmanager heeft, ditmaal in het hoofdcriterium kader. Slechts 4 (6%) van de sportverenigingen hebben een verenigingsmanager. Pagina 56

58 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Tabel 4.17 Verenigingsmanager Vraag 32 Heeft uw vereniging een verenigingsmanager? (N=65) Aantal respondenten Percentage % Ja 4 6 Nee Bij het hoofdcriterium sportaanbod en nevenactiviteiten is gevraagd of de sportvereniging groep(en) heeft voor leden met talent. Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. De meeste sportverenigingen (45%) heeft geen aparte groep. 35% heeft aparte groep(en) voor leden met talent op verenigingsniveau. 32% heeft aparte groep(en) voor leden met talent op regionaal niveau. 24% van de sportverenigingen heeft aparte groep(en) voor leden met talent op nationaal niveau. En de kleinste groep (14%) heeft aparte groep(en) voor leden met talent op internationaal niveau. Tabel 4.18 Talentengroepen Vraag 35 De vereniging heeft één of meerdere aparte groepen voor leden met talent op: Internationaal niveau, Nationaal niveau, Regionaal niveau, Verenigingsniveau, Geen van bovenstaande (N=65) Aantal respondenten Percentage % Internationaal niveau 9 14 Nationaal niveau Regionaal niveau Verenigingsniveau Geen van bovenstaande Bij hetzelfde hoofdcriterium sportaanbod en nevenactiviteiten is ook gevraagd naar het selectiebeleid van de sportvereniging. Dit betreft selectiebeleid op junior/senior niveau. De meeste sportverenigingen (65%) hebben geen selectiebeleid. 35% van de sportverenigingen heeft dat wel. Tabel 4.19 Selectiebeleid Vraag 36 Heeft uw vereniging selectiebeleid op junior/senior niveau? (N=65) Aantal respondenten Percentage % Ja Nee Pagina 57

59 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten De laatste vraag in de online-vragenlijst was welke beoordeling op een schaal van 0 tot 10 de sportverenigingen henzelf geven. Het grootste gedeelte (een kleine 40%) geeft zichzelf een 8. Een kleine 30% geeft zichzelf een 7. Ruim 10% geeft zichzelf een onvoldoende als beoordeling. Tabel 4.20 Eigen beoordeling sportverenigingen Hoe zou u uw vereniging op een schaal van 0 tot 10 beoordelen? Waarbij 0 = zeer zwak en 10 = zeer sterk Zeer zwak Zeer sterk Aantal Totaal 65 Percentage 0 0 1,5 1,5 1,5 6,1 15,2 28,8 39,4 6,1 0 Figuur 4.3 Percentage eigen beoordeling sportverenigingen 0% 0% 0% 2% 2% 2% 0 6% 6% % % % Vitaliteitsscore sportverenigingen Alkmaar Na het berekenen van de vitaliteitsscores van de sportverenigingen via de vitaliteitsformule, is de gemiddelde vitaliteitsscore 6,61. Figuur 4.4 Gemiddelde vitaliteitsscore Alkmaar Van de 65 sportverenigingen zijn dertien vitaal (20%). Dit betekent dat zij een score hoger dan een 7,5 hebben. Zeven sportverenigingen (10,8%) zijn niet vitaal, zij hebben een score lager dan 5,5. Pagina 58

60 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Maar liefst 40 sportverenigingen (61,5%) zijn nog niet vitaal. Deze hebben een score tussen de 5,5 en 7,5. Vijf sportverenigingen kunnen volgens het meetinstrument niet gemeten worden op hun vitaliteit, omdat bij hun één of meerdere criteria niet van toepassing zijn. Tabel 4.21 Verdeling vitaal niet vitaal Alkmaar Vitaliteit Aantal sportverenigingen (N) Percentage (%) Niet vitaal 7 10,8 Nog niet vitaal 40 61,5 Vitaal Niet meetbaar 5 7,7 Totaal Figuur 4.5 Indeling vitaliteit Alkmaar Percentages vitaliteit Niet vitaal Nog niet vitaal Vitaal Niet meetbaar 8% 11% 20% 61% De individuele vitaliteitsscores per sportvereniging zijn te vinden in bijlage 8. Volgens Alkmaar zegt het ledenaantal niets over de vitaliteit van een sportvereniging. Het ledenaantal is niet meegenomen in de vitaliteitsscore. Wel is gekeken of een grotere sportvereniging vitaler is dan een kleine vereniging. De grote sportverenigingen van meer dan 1000 leden zijn gemiddeld de vitaalste sportverenigingen met een gemiddelde vitaliteitsscore van 7,42. De sportverenigingen met een ledenaantal tussen de 400 en 1000 leden heb daarna de hoogste gemiddelde vitaliteitsscore, gevolgd door de kleinste sportverenigingen onder de 50 leden. Daarna valt een groot gat met de sportverenigingen tussen de 50 en 400 leden. Pagina 59

61 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Tabel 4.22 Ledenaantal vs. vitaliteitsscore Ledenaantal < >1000 Gemiddelde vitaliteitsscore 6,66 6,11 6,05 6,33 6,12 7,05 7,42 Net als het ledenaantal zegt de sportieve ambitie(s) van de sportverenigingen ook niets over de vitaliteit. Wel is gekeken of er een duidelijk verschil is met betrekking tot de vitaliteitsscore. De vitaliteitsscores van de verschillende ambities liggen dicht bij elkaar. De beste score (6,95) heeft de topsportontwikkeling gevolgd door de breedtesport- en talentontwikkeling, beide met een gemiddelde vitaliteitsscore van 6,92. Opvallend is dat de sportverenigingen die geen sportieve ambitie(s) hebben een beduidend lagere vitaliteitsscore (6,14) halen dan de sportverenigingen die wel sportieve ambitie(s) hebben. Tabel 4.23 Sportieve ambitie(s) vs. vitaliteitsscore Sportieve ambitie Aantal verenigingen Percentage % Gemiddelde vitaliteitsscore Breedtesportontwikkeling ,92 Topsportontwikkeling ,95 Talentontwikkeling ,92 Geen van bovenstaande ,14 Figuur 4.6 Overzicht sportieve ambitie vs. vitaliteitsscore 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 Sportieve ambitie vs. vitaliteitsscore 6,92 6,95 6,92 6,14 Vitaliteitsscore Pagina 60

62 Sportvereniging A Sportvereniging B Sportvereniging C Sportvereniging D Sportvereniging E Sportvereniging F Sportvereniging G Sportvereniging H Sportvereniging I Gemiddeld De vitale sportvereniging H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten 4.3 Vitaliteit in Alkmaar nader bekeken Deze paragraaf bespreekt de resultaten de enquête onder (ouders van) sporters van negen verschillende sportverenigingen Vragenlijst onder (ouders van) sporters In de periode oktober 2012 tot en met december 2012 is bij negen verschillende sportverenigingen onder de sporters en de ouders van sporters een korte enquête afgenomen. Het bestuur van deze negen sportverenigingen heeft ook de online-vragenlijst ingevuld. In de enquête is per hoofdcriterium - behalve de financiën - één centrale vraag gesteld. Omdat financiën niet is meegenomen kunnen deze resultaten niet in de formule om de vitaliteitsscore te krijgen, gezet worden. Wel kunnen de resultaten vergeleken worden met de gemiddelde scores per hoofdcriteria. De vragenlijst staat in bijlage 9. Gemiddeld is de vragenlijst door 9 personen ingevuld. Tabel 4.24 Respons enquête onder (ouders van) sporters Respondenten Door de betrekkelijk lage respons kan de data niet helemaal als betrouwbaar en representatief worden beschouwd. De resultaten is het beeld dat de ouders van sporters en sporters zelf van hun sportverenigingen hebben. Resultaten In totaal zijn zeven vragen gesteld aan (de ouders van) sporters van de sportverenigingen. De vragen bestonden uit stellingen die zij konden beoordelen op een 6 puntenschaal. Om tot een score te komen is dezelfde manier gehanteerd als bij de online-vragenlijst: 0 = helemaal oneens = score 0 1 = oneens = score = beetje oneens = score = beetje eens = score = eens = score 0.8 Pagina 61

63 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten 5 = helemaal eens = score 1 De (ouders van) sporters zijn het meest tevreden over het aangeboden sportaanbod van hun sportverenigingen, met een score van 0,88. Het minst tevreden zijn zij over het kader en de ledenwerving en -behoud van hun sportverening. Echter, beide hoofdcriteria hebben nog een betrekkelijk hoge score van 0,75. Op de volgende pagina s zijn de resultaten schematisch te zien. Pagina 62

64 Sportvereniging A Sportvereniging B Sportvereniging C Sportvereniging D Sportvereniging E Sportvereniging F Sportvereniging G Sportvereniging H Sportvereniging I Gemiddeld De vitale sportvereniging H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Tabel 4.25 Resultaten vragenlijst (ouders van) sporters Hoofdcriteria Stelling Accommodatie De accommodatie van de vereniging voldoet goed 0,91 0,87 0,96 0,97 0,53 0,85 0,88 1 0,85 0,87 Ledenwerving en -behoud 0,69 0,77 0,84 0,87 0,53 0,88 0,7 0,74 0,7 0,75 De vereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken en te behouden Beleid en structuur U bent bekend met het beleid van de vereniging 0,84 0,68 0,68 0,93 0,76 0,87 0,83 0,63 0,85 0,79 Kader 0,69 0,65 0,88 0,97 0,47 0,93 0,7 0,6 0,89 0,75 Mijn vereniging heeft voldoende goede trainers, coaches, begeleiders en bestuurders Sportaanbod en nevenactiviteiten Ik ben tevreden met het aangeboden sportaanbod 0,91 0, ,76 0,9 0,88 0,8 0,84 0,88 Communicatie De communicatie van de vereniging is goed 0,78 0,76 0,92 0,87 0,53 0,83 0,68 0,69 0,84 0,77 Maatschappelijke rol De vereniging zet zich maatschappelijk goed in 0,89 0,83 0,96 0,87 0,67 0,87 0,8 0,8 0,82 0,83 Gemiddeld 0,82 0,77 0,89 0,93 0,61 0,88 0,78 0,75 0,83 0,81 Figuur 4.7 Gemiddelde scores hoofdcriteria vragenlijst (ouders van) sporters Maatschappelijke rol Communicatie Sportaanbod en nevenactiviteiten Kader Beleid en structuur Ledenwerving en -behoud Accommodatie 0,83 0,77 0,88 0,75 0,79 0,75 0,87 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Gemiddelde score Pagina 63

65 hoofdcriteria Sportvereniging A Sportvereniging B Sportvereniging C Sportvereniging D Sportvereniging E Sportvereniging F Sportvereniging G Sportvereniging H Sportvereniging I Gemiddelde score criteria De vitale sportvereniging H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Vergelijkingen Online vragenlijst en vragenlijst onder (ouders van) sporters De resultaten van de twee verschillende vragenlijsten zijn vergeleken. Gemiddeld scoren alle hoofdcriteria, behalve ledenwerving en -behoud in de vragenlijst van de (ouders van) sporters hoger dan in de online-vragenlijst naar het bestuur van de sportverenigingen toe. De gemiddelde score van de online-vragenlijst van de zeven criteria bij de negen sportverenigingen is 0,7. De vragenlijst onder (ouders van) sporters heeft een gemiddelde score van 0,81. De individuele gemiddelde scores per sportvereniging liggen ook bijna allemaal hoger dan de scores van de onlinevragenlijst. Alleen de gemiddelde score van sportvereniging 5 ligt lager. Tabel 4.26 Vergelijking scores online-vragenlijst en vragenlijst naar (ouders van) sporters Sportvereniging Accommodatie Ledenwerving en -behoud Beleid en structuur Kader Sportaanbod en nevenactiviteiten Communicatie Maatschappelijke rol Gemiddelde score sportvereniging 1 = score online-vragenlijst 2 = score vragenlijst (ouders van) sporters 1 0,68 0,76 1 0,8 0,76 0,53 0,76 0,6 0,8 0,74 2 0,91 0,87 0,96 0,97 0,53 0,85 0,88 1 0,85 0,87 1 0,83 0,87 0,83 0,8 0,7 0,73 1 0,7 0,4 0,76 2 0,69 0,77 0,84 0,87 0,53 0,88 0,7 0,74 0,7 0,75 1 0,8 0,76 0,78 0,96 0,84 0,36 0,86 0,74 0,6 0,74 2 0,84 0,68 0,68 0,93 0,76 0,87 0,83 0,63 0,85 0,79 1 0,67 0,73 0,7 0,77 0,8 0,3 0,6 0,7 0,6 0,65 2 0,69 0,65 0,88 0,97 0,47 0,93 0,7 0,6 0,89 0,75 1 0,8 0,8 1 0,7 0,8 0,4 1 0,7 0,8 0,78 2 0,91 0, ,76 0,9 0,88 0,8 0,84 0,88 1 0,8 0,72 0,72 0,76 0,68 0,6 0,8 0,56 0,72 0,71 2 0,78 0,76 0,92 0,87 0,53 0,83 0,68 0,69 0,84 0,77 1 0,49 0,66 0,43 0,69 0,89 0,34 0,37 0,47 0,37 0,52 2 0,89 0,83 0,96 0,87 0,67 0,87 0,8 0,8 0,82 0,83 1 0,72 0,76 0,78 0,78 0,78 0,47 0,77 0,64 0,61 0,7 2 0,82 0,77 0,89 0,93 0,61 0,88 0,78 0,75 0,83 0,81 Pagina 64

66 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Figuur 4.8 Verschil gemiddelde score hoofdcriteria online-vragenlijst vs. vragenlijst naar (ouders van) sporters Maatschappelijke rol Communicatie Sportaanbod en nevenactiviteiten Kader Beleid en structuur Ledenwerving en -behoud Accommodatie 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Gemiddelde score vragenlijst (ouders van) sporters Gemiddelde score online-vragenlijst Figuur 4.9 Verschil gemiddelde score sportverenigingen online-vragenlijst vs. vragenlijst naar (ouders van) sporters Sportvereniging I Sportvereniging H Sportvereniging G Sportvereniging F Sportvereniging E Sportvereniging D Sportvereniging C Sportvereniging B Sportvereniging A 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Gemiddelde score vragenlijst (ouders van) sporters Gemiddelde score online-vragenlijst Pagina 65

67 H4 De vitale sportvereniging in Alkmaar gemeten Vitaliteitsscore online-vragenlijst en eigen beoordeling van de sportverenigingen In de laatste vraag in online-vragenlijst werd gevraagd naar een eigen beoordeling van de sportvereniging tussen de 0 en 10. Gemiddeld geven de sportverenigingen zichzelf een 7,12. Dat ligt beduidend hoger dan de gemiddelde vitaliteitsscore 6,61. Figuur 4.10 Gemiddelde scores Gemiddelde score Vitaliteit Eigen beoordeling sportverenigingen Pagina 66

68 H5 Conclusies en aanbevelingen Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 5.1 Conclusies Het doel van dit onderzoek is het meten van de vitaliteit van sportverenigingen in de gemeente Alkmaar. Hiervoor is zoals eerder beschreven een hoofvraag geformuleerd: Hoe vitaal zijn de sportverenigingen in de gemeente Alkmaar? De gemiddelde vitaliteitsscore op een schaal van 0 tot 10 ligt in Alkmaar op 6,61. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de verenigingsport in Alkmaar als geheel voldoende scoort, maar dat ze gemiddeld nog niet vitaal zijn. Volgens het meetinstrument is 20% van de sportverenigingen vitaal, een kleine 62% nog niet vitaal en een kleine 11% niet vitaal. De overige 8% was niet meetbaar via de vitaliteitsformule. Gekeken naar de definitie die voor een vitale sportvereniging in Alkmaar is geformuleerd, kan gezegd worden dat er een mate van vitaliteit aanwezig is bij de Alkmaarse sportverenigingen. Over het algemeen is er sprake van financiële en organisatorische gezondheid bij de sportverenigingen. De sportverenigingen scoren het best op hun financiën. De meeste sportverenigingen werken met een beleidsplan en hebben beleid omtrent waarden en normen. Het sportaanbod van de sportverenigingen in Alkmaar is voldoende, maar de maatschappelijke rol scoort daarentegen een onvoldoende. Gemiddeld geven de (ouders van) sporters in hun vragenlijst een hogere beoordeling dan de bestuurders van de sportverenigingen in de online-vragenlijst. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de (ouders van sporters) van de sportverenigingen in Alkmaar meer tevreden zijn over hun sportvereniging dan de bestuurders van de sportverenigingen zelf. Pagina 67

69 H5 Conclusies en aanbevelingen 5.2 Aanbevelingen Aanbeveling 1: De sportverenigingen gericht ondersteunen en stimuleren Uit het onderzoek komt naar voren dat de sportverenigingen in Alkmaar gemiddeld het zwakst op het hoofdcriterium maatschappelijke rol scoren, maar individueel verschillen de sportverenigingen hierin. Alkmaar zal zich moeten inzetten om dit punt te verbeteren onder de sportverenigingen, aangezien het in de sportnota staat beschreven als belangrijk punt. Alkmaar moet de sportverenigingen stimuleren om zich meer maatschappelijk in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door stimuleringsprojecten en -bijeenkomsten. Daarnaast moeten de Alkmaarse sportverenigingen individueel en gericht ondersteund worden om de sportverenigingen in Alkmaar vitaler te krijgen. De sportverenigingen hebben de online-vragenlijst individueel ingevuld, waardoor het per sportvereniging duidelijk is wat hun zwakste hoofdcriteria is en op welke vragen zij niet goed scoren. Net zoals andere gemeenten (bijvoorbeeld Utrecht, Rotterdam en Maastricht) kan Alkmaar de verenigingsondersteuningsstructuur hierop aanpassen. Dit kan men doen door de resultaten per sportvereniging terug te koppelen en een soort actieplan te maken om de zwakste punten te verbeteren en de sterkere punten eventueel nog meer te versterken of op niveau te houden. Aanbeveling 2: Een jaarlijks vitaliteitsonderzoek uitvoeren Alkmaar heeft een gemiddelde vitaliteitsscore van 6,61 op een schaal van 0 tot 10. Een sportvereniging met een score lager dan 5,5 is niet vitaal, een score tussen de 5,5 en 7,49 is nog niet vitaal en een score boven de 7,49 is vitaal. Dit betekent dat de sportverenigingen gemiddeld nog niet vitaal zijn volgens het meetinstrument. Alkmaar wil zich steeds verder ontwikkelen als absolute sportstad. Hierin spelen de (vitale) sportverenigingen een essentiële rol. Zonder deze (vitale) sportverenigingen kan Alkmaar zich niet ontwikkelen tot een absolute sportstad. Daarom streeft Alkmaar om zoveel mogelijk sportverenigingen vitaal te krijgen. Alkmaar moet zich inzetten om de sportverenigingen vitaler te maken. Zoals beschreven in aanbeveling 1 kan men dit doen door de sportverenigingen structureel, gericht en goed te ondersteunen. Om de ontwikkelingen hiervan te zien kan Alkmaar jaarlijks dit vitaliteitsonderzoek onder de sportverenigingen doen. Dit doet de gemeente Rotterdam ook al vanaf Hierdoor kan elk jaar worden gekeken of de sportverenigingen vitaler zijn dan het jaar ervoor en hoe de hoofdcriteria en subcriteria zich ontwikkelen. Ook de ontwikkelingen per sportvereniging worden hierdoor duidelijk. Het is hierbij wel van belang om de trends in de gaten te houden door het vitaliteitsonderzoek te blijven optimaliseren en te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het toevoegen van extra vragen of Pagina 68

70 H5 Conclusies en aanbevelingen het aanpassen van vragen. Vitaliteit is een term dat zich blijft ontwikkelen en het kan van nieuwe invalshoeken bekeken worden. Aanbeveling 3: Een kwalitatief onderzoek onder de sportverenigingen doen Dit is het eerste vitaliteitsonderzoek dat onder de sportverenigingen in Alkmaar is uitgevoerd. Nu is een algemeen beeld ontwikkeld hoe vitaal de sportverenigingen in de Alkmaar zijn. Het is van belang om naar aanleiding van deze resultaten tot actie te komen. De specifieke knelpunten wat de sportverenigingen zelf ervaren zijn in dit onderzoek niet meegenomen, maar dit kan wel van belang zijn voor de vitaliteit en de verenigingsondersteuning. Alkmaar kan dit doen door een vervolgonderzoek te doen. Dit vervolgonderzoek is een kwalitatief onderzoek naar de specifieke knelpunten van wat de sportverenigingen zelf ervaren. Als dit duidelijk is kan Alkmaar de verenigingsondersteuning nog gerichter doen. Pagina 69

71 Pagina 70

72 Nawoord Nawoord Uit mijn onderzoek komt naar voren dat de sportverenigingen in Alkmaar over het algemeen nog niet vitaal zijn. Ik vind dat Alkmaar goed bezig is om zich te ontwikkelen als sportstad, met talentontwikkeling als één van hun belangrijkste pijlers. Het feit dat zij niet bezuinigen op de sport zegt genoeg. Ik hoop dat het Sportbureau Alkmaar en de gemeente Alkmaar met mijn aanbevelingen aan de slag gaat, zodat de sportverenigingen in Alkmaar over het algemeen vitaler worden. Naar mijn mening spelen de sportverenigingen in Alkmaar in die ontwikkeling van sportend Alkmaar een essentiële rol. Groepsfoto prijsuitreiking van de prijzen beschikbaar gesteld voor het onderzoek 'De vitale sportvereniging' Pagina 71

73 Pagina 72

74 Literatuurlijst Literatuurlijst Bruijn, G. de & Wit, J. de (2010). Een onderzoek naar: De Vitale Sportvereniging (Elektronische versie). Utrecht. Gemeente Alkmaar (2012a). Bestuur en Organisatie. Geraadpleegd op 26 oktober 2012 via: Gemeente Alkmaar (2012b). Toekomstvisie sport Alkmaar. Alkmaars startsignaal. Alkmaar Gemeente Almere (2012). College stimuleert gezonde en vitale sportverenigingen. Geraadpleegd op 20 oktober 2012 via: 1_elementId/1_ Gemeente Den Haag (2011). Sportnota gemeente Den Haag : Den Haag naar Olympisch niveau (Elektronische versie). Den Haag. Gemeente Den Haag (2012). Onderzoeksverantwoording vitaliteitsonderzoek. Den Haag. Gemeente Enschede (2009). Hoe herken je een vitale sportvereniging? (Elektronische versie). Enschede. Gemeente Enschede (2011). Actieplan vitale sportverenigingen (Elektronische versie). Enschede. Gemeente Helmond (2012). Notitie vitale verenigingen in Helmond (Elektronische versie). Helmond. Gemeente Maastricht (2011a). Maastrichts normenkader vitale verenigingen. Maastricht. Gemeente Maastricht (2011b). Vitale Verenigingen. Verkregen op 24 oktober 2012, via: Gemeente Rotterdam (2009). Sportnota Rotterdam 2016 (Elektronische versie). Rotterdam. Gemeente Rotterdam (2011). Vitale verenigingen Onderzoek naar de vitaliteit van Rotterdamse sportverenigingen. Rotterdam. Gemeente Schiedam (2011). Notitie vitale sportverenigingen (Elektronische versie). Schiedam. Gemeente Utrecht (2011). Sportnota (Elektronische versie). Utrecht. Heijnsdijk, J. (2009). Vitale organisaties (6 e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2011). Beleidsbrief Sport: Sport en Bewegen in Olympisch perspectief (Elektronische versie). Den Haag. NOC*NSF (2003). Betrokken zijn en betrokken worden. Vrijwilligers in de sport. Visie en meerjarenplan Arnhem. NOC*NSF (2012). Ledenlijst. Geraadpleegd op 5 november 2012, via: Olympisch Netwerk Noord-Holland (2012). Over ons. Geraadpleegd op 25 oktober 2012, via: Pagina 73

75 Literatuurlijst Rijksoverheid (2012a). Sport. Geraadpleegd op 2 november 2012, via: geraadpleegd op 23 november 2012 Rijksoverheid (2012b). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Geraadpleegd op 25 oktober 2012, via: Sociaal en Cultureel Planbureau/ W.J.H. Mulier Instituut (2010). Rapportage sport 2010 (Elektronische versie). s Hertogenbosch. Sport Knowhow XL (2012). Landelijke sportinfrastructuur. Geraadpleegd op 23 oktober 2012, via: Sportalliantie (2012). Over ons. Geraadpleegd op 25 januari 2013, via: Sportloket Alkmaar (2012a). Over ons. Geraadpleegd op 25 oktober 2012, via: Sportloket Alkmaar (2012b). Verenigingsondersteuning. Geraadpleegd op 25 oktober 2012, via: Sportraad Alkmaar (2012). Aangesloten verenigingen. Geraadpleegd op 25 oktober 2012, via: Sportservice Noord-Holland (2012). Over ons. Geraadpleegd op 25 oktober 2012, via: Stichting Vitale Sportvereniging (2012). De vitale sportvereniging. Geraadpleegd op 11 november 2012, via: Vereniging Sport Utrecht (2012). Utrechtse Sportvereniging Scan. Utrecht. Wever, M. van. (2008). De sportvereniging in Alkmaar. Alkmaar. W.J.M. Mulier Instituut (2012a). Over Mulier Instituut. Geraadpleegd op 25 oktober 2012 via: W.J.M. Mulier Instituut (2010). Verenigingsmonitor 2009 (Elektronische versie). s-hertogenbosch. W.J.M. Mulier Instituut (2012b). Vitaliteit Sportverenigingen Schiedam 2012 (Elektronische versie). Schiedam. Pagina 74

76 Literatuurlijst Gesprekken personen Gijs de Bruijn, Vereniging Sport Utrecht Hans Hesselink, Sportbedrijf Alkmaar Janine van Kalmthout, Mulier Instituut Jenny Falke, Gemeente Alkmaar Kevin Tuin, Stichting Vitale Sportvereniging Enschede Marcel Bouw, Sportbureau Alkmaar Martine Sarabèr, Gemeente Maastricht Olivie Pijnenburg, Gemeente Alkmaar Paul Bollen, Sportbureau Alkmaar Peter de Graaf, Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Ton Wokke, Sportraad Alkmaar Pagina 75

77 Pagina 76

78 Bijlagen Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Overzicht sportbonden en organisaties aangesloten bij NOC*NSF Uitwerking hoofdcriteria gemeenten Online-vragenlijst Scores online-vragenlijst Voorbeeld berekening vitaliteitsscore Begeleidende brief naar sportverenigingen Overzicht gemiddelde scores per vraag Vitaliteitsscores sportverenigingen Alkmaar Vragenlijst naar (ouders van) sporters Sportverenigingen gevestigd in wijken Alkmaar Sporttakken sportverenigingen Pagina 77

79 Bijlagen Bijlage 1 Overzicht sportbonden en organisaties aangesloten bij NOC*NSF Tabel b1.1 Sportbonden aangesloten bij NOC*NSF Sportbonden aangesloten bij NOC*NSF Sport Sportbond Website Logo Aikido Aikido Nederland Sjoelen Algemene Nederlandse Sjoelbond American Football American Football Bond Nederland Atletiek Atletiekunie Badminton Badminton Nederland Bobslee-, Rodel- en Skeletonsport Bob en Slee Bond Nederland Bridge Bridgebond Nederland Oosterse Gevechtskunsten Federatie Oosterse Gevechtskunsten Klootschieten en Kogelwerpen Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers I

80 Bijlagen Gehandicaptensport Gehandicaptensport Nederland Golfsurfen Holland Surfing Association Judo Judo Bond Nederland Karate Karate Do Bond Nederland Autosport KNAF Nederlandse Autosport Federatie Wandelen KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland Korfbal Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond Kegelen Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond Motorbootsport Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club Roeien Koninklijke Nederlandsche Roeibond Schaatsen Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond Wielrennen Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie II

81 Bijlagen Schermen Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond Base- en Softball Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond Biljart Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Cricket Koninklijke Nederlandse Cricket Bond Dammen Koninklijke Nederlandse Dam Bond Gymnastiek Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Paardensport Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Hockey Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Kaatsen Koninklijke Nederlandse Kaats Bond Klim-en Bergsport Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Kolf Koninklijke Nederlandse Kolf Bond III

82 Bijlagen Krachtsport en Fitness Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie Tennis Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Motorrijden Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Schaken Koninklijke Nederlandse Schaakbond Schietsport Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie Luchtsport Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Voetbal Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Zwemmen Koninklijke Nederlandse Zwembond Handbal Nederlands Handbal Verbond Dansen Nederlandse Algemene Danssport Bond Basketball Nederlandse Basketball Bond IV

83 Bijlagen Beugel Nederlandse Beugel Bond Boksen Nederlandse Boks Bond Bowlen Nederlandse Bowling Federatie Curling Nederlandse Curling Bond Darten Nederlandse Darts Bond Drakenboot Nederlandse Drakenboot Federatie Floorball en Unihockey Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Frisbee Nederlandse Frisbee Bond Go Nederlandse Go Bond Golfen Nederlandse Golf Federatie Handboog Nederlandse Handboog Bond V

84 Bijlagen IJshockey Nederlandse IJshockey Bond Bowls Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond Jeu de Boules Nederlandse Jeu de Boules Bond Kanoën Nederlandse Kano Bond Kruisboog Nederlandse Kruisboog Bond Lacross Nederlandse Lacrosse Bond Minigolf Nederlandse Minigolf Bond Onderwatersport Nederlandse Onderwatersport Bond Racquetball Nederlandse Racquetball Associatie Rollersport en Bandy Nederlandse Rollersport en Bandy Bond NRBB Rubgy Nederlandse Rugby Bond VI

85 Bijlagen Wintersporten Nederlandse Ski Vereniging Tafeltennis Nederlandse Tafeltennis Bond Toer Fietsen Nederlandse Toer Fiets Unie Triathlon Nederlandse Triathlonbond Vijfkamp Nederlandse Vijfkamp Bond Volleybal Nederlandse Volleybal Bond Wandelsport Nederlandse Wandelsport Bond Waterskiën en Wakeboarden Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond Reddingsbrigade Reddingsbrigade Nederland Squash Squash Bond Nederland VII

86 Bijlagen Taekwondo Taekwondo Bond Nederland Watersport Watersportverbond Tabel b1.2 Organisaties aangesloten bij NOC*NSF Organisaties aangesloten bij NOC*NSF Organisatie Website Logo Federatie van Sport Medische Instellingen Stichting Homosport Nederland Interprovinciale Organisatie Sport Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding Nederlandse Culturele Sportbond Nederlandse Christelijke Sport Unie VIII

87 Bijlagen Nederlands Genootschap voor Sportmassage Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen Nederlandse Katholieke Sportfederatie Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers Nederlandse Politie Sportbond Studentensport Nederland Vereniging voor Sportgeneeskunde Vereniging voor Sport en Recht IX

88 Bijlagen Bijlage 2 Uitwerking hoofdcriteria gemeenten Stichting vitale sportvereniging Enschede De stichting vitale sportvereniging Enschede heeft de drie hoofdcriteria onderverdeeld in subcriteria: 1. Gezonde bedrijfsvoering De toekomstvisie ligt vast in een meerjarenbeleidsplan. Het sportaanbod is divers, waarbij uitgegaan wordt van de wensen van leden en buurtbewoners. Leden worden actief geworven en behouden door sociale activiteiten, PR, jeugd- en ouderparticipatie. De sportvereniging beschikt over een plan van aanpak voor interne en externe communicatie. De sportvereniging heeft een sluitende begroting en voert goed financieel beleid, hetgeen blijkt uit liquiditeit, solvabiliteit en eigen vermogen. De sportvereniging hanteert een gedragscode en respecteert normen en waarden van de samenleving. Bij overtredingen volgen maatregelen. 2. Maatschappelijk ondernemen De sportvereniging is georiënteerd op de omgeving (buurt of stad) en neemt daarvoor verantwoordelijkheid. Dit blijkt uit verenigingsdoelen voor de toekomst, de wijze van inspelen op de veranderende samenleving, relatie met de woonomgeving en het optreden als partner als het gaat om thema s als gezondheid, sociale binding en vorming. De sportvereniging werkt samen met partners in de wijk. Dit komt tot uiting in convenanten of schriftelijk vastgelegde afspraken. Ook neemt de sportvereniging deel aan activiteiten in de wijk en participeert in activiteiten van partners binnen en buiten de sport. 3. Talentontwikkeling jeugd De sportvereniging schept voorwaarden om kinderen en jongeren gezond en evenwichtig te laten sporten. Ook voor kinderen met een beperking of minder draagkrachtige ouders. I

89 Bijlagen De sportvereniging stimuleert de jeugd in het ontwikkelen van talenten. Het aanbod is hierbij gericht op kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en presteren. Wijkgerichte dag arrangementen op de sportverenging bieden de mogelijkheid kinderen na schooltijd op te vangen. Gemeente Enschede Gezonde bedrijfsbedrijfsvoering 1. Meerjarenbeleid De visie op de toekomst (visie, missie, profiel, doelstellingen en acties) is vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan. 2. Vraag gestuurd aanbod Diversiteit in sportaanbod (binnen een tak van sport) en extra aanbod. Bij de bepaling van het sportaanbod wordt uitgegaan van de wensen van leden, potentiële leden of buurtbewoners. 3. Ledenbestand Werft en behoudt leden door sociale nevenactiviteiten en gerichte pr. Werft en behoudt jeugdleden door jeugd- en ouderparticipatie. 4. HR-beleid vrijwilligers Een duidelijk omschreven organisatiestructuur, met taakomschrijvingen en eventueel benodigde kennis/ capaciteiten. Een bedrijfsmatig functionerend kader. Beschikt over voldoende en voldoende gekwalificeerd kader; werft potentiële kaderleden op hun ambities. Begeleidt vrijwilligers bij hun functioneren; traint, beloont en waardeert vrijwilligers, idem ingehuurd kader. Zoekt kwaliteit en deskundigheid waar nodig ook buiten de deur. Werkt samen met andere clubs (of fuseert) om efficiënter te werken. 5. Communicatie De sportvereniging heeft een plan van aanpak voor de communicatie intern en extern. 6. Accommodatie De sportvereniging heeft uitgangspunten geformuleerd voor de invulling van de accommodatiebehoefte van de club, voor wat betreft eigendom/inhuur, bezettingsgraad, toegankelijkheid en veiligheid. II

90 Bijlagen 7. Financiën De sportvereniging heeft een sluitende begroting, die door de ledenvergadering is goedgekeurd. Zij voert een goed financieel beleid, hetgeen blijkt uit de liquiditeit, solvabiliteit en eigen vermogen van de sportvereniging. 8. Gedragscode De sportvereniging heeft een gedragscode en respecteert normen en waarden van de samenleving. Elementen in de code zijn onder andere: respect, fair play, antidiscriminatie, gezonde ontwikkeling als mens (lichamelijk en geestelijk). De sportvereniging handhaaft deze gedragscode, onder andere via maatregelen bij overtredingen, administratieve boetes en tuchtzaken. Maatschappelijk ondernemen 1. Maatschappelijke positie Het gaat hier om het innemen van een positie in de samenleving, waarbij men (ook) georiënteerd is op de omgeving (buurt of stad) en men daarvoor ook verantwoordelijkheid neemt. Dit blijkt uit de verenigingsdoelen voor de toekomst, wijze van inspelen op de veranderende samenleving, relatie met de woonomgeving, partner bij thema s als gezondheid, sociale binding en vorming. 2. Samenwerking Samenwerking met partners in de wijk, hetgeen tot uiting komt in convenanten of schriftelijk vastgelegde afspraken met andere partijen, binnen en buiten de sport werkzaam. Deelname aan activiteiten in de wijk, zoals BASIS, BOS, activiteiten van partners binnen en buiten de sport. Gemeente Schiedam 1. Strategie en beleid Een vitale sportvereniging heeft een meerjarenbeleidsplan, waarin op basis van de identiteit van de vereniging een visie op de toekomst is uitgewerkt, doelstellingen zijn geformuleerd op de diverse deelbeleidsterreinen (onder meer vrijwilligersbeleid, beleid ledenbehoud en werving) en de wijze waarop deze doelstellingen bereikt worden (plan van aanpak), beschreven is. III

91 Bijlagen 2. Leden Het aantal leden van een sportvereniging is op zichzelf niet leidend om de mate van vitaliteit van een sportvereniging te kunnen duiden. Om financieel en organisatorisch gezond te kunnen zijn zal een vitale sportvereniging echter wel een bepaalde omvang moeten hebben. Het ledenaantal van een sportvereniging moet enerzijds minimaal het aantal zijn dat nodig is om als vereniging duurzaam te kunnen voortbestaan. Anderzijds dient de omvang van het aantal leden te passen binnen dat aantal, waarvoor de sportvereniging een (sport)aanbod kan aanbieden. Denk hierbij aan benodigde ruimte aan sportvloer en benodigd kader (betaald of onbetaald). Het hebben van een jeugdafdeling binnen de sportvereniging is een meerwaarde, maar geen absolute must. Het ledenaantal van een vitale sportvereniging is geleidelijk stijgend of in ieder geval stabiel. Het verloop van leden is klein. Om de duurzaamheid van het ledenaantal te waarborgen voert de sportvereniging actief beleid om leden te behouden en nieuwe leden te werven om zodoende een zo optimaal mogelijk aantal leden te hebben. 3. Organisatie Een vitale sportvereniging heeft zowel voldoende bestuurlijk als sporttechnisch onbetaald en/of betaald kader. De sportvereniging voert actief kaderbeleid, waarmee de kwantiteit van het aantal kaderleden wordt gewaarborgd en ook geïnvesteerd wordt in de kwaliteit (deskundigheidsbevordering) van het kader. Naast de kwantiteit en kwaliteit van het kader is een gestructureerde organisatie belangrijk. Een vitale sportvereniging heeft een heldere organisatiestructuur, een bestuursreglement, duidelijke taakomschrijvingen en besteedt aandacht aan de communicatie tussen de in de sportvereniging aanwezige geledingen. 4. Aanbod De vitale sportvereniging is op de hoogte van de wensen en behoeften van haar (potentiële) leden en sluit hier met haar aanbod op aan. Om de betrokkenheid van de leden bij de sportvereniging en onderling te vergroten, verzorgt de sportvereniging naast haar reguliere sportaanbod ook nevenactiviteiten. 5. Accommodatie Accommodaties zijn een voorwaarde voor sport. Voor de sportvereniging is accommodatie een voorwaarde om haar sport aan te kunnen bieden. Een vitale sportvereniging heeft haar uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van eigendom/huur en invulling van de accommodatiebehoefte. De sportvereniging heeft voldoende ruimte aan sportaccommodatie IV

92 Bijlagen beschikbaar en streeft na deze sportaccommodatie optimaal te bezetten. Voorts voert de sportvereniging het onderhoud uit waarvoor het verantwoordelijk is. 6. Financiën Om het voortbestaan van een sportvereniging nu en in de toekomst te kunnen waarborgen is een gezonde financiële positie van de sportvereniging noodzakelijk. Een vitale sportvereniging heeft een sluitende begroting welke door haar leden is goedgekeurd. De sportvereniging voert een solide financieel beleid, met positieve liquiditeit en solvabiliteit van de sportvereniging. De sportvereniging komt betalingsverplichtingen tijdig na. De gemeente zal zelf ook de hand houden aan het nakomen van de huurvoorwaarden, waaronder de betalingstermijnen van de jaarhuur. Er zullen dan ook geen nieuwe betalingsregelingen met sportverenigingen worden getroffen. 7. Maatschappelijke betrokkenheid Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke functie doordat zij mensen in de gelegenheid stellen om met elkaar te sporten. Een vitale sportvereniging heeft daarnaast de ambitie een bijdrage te leveren aan bredere maatschappelijke thema s in de stad. Sportverenigingen kunnen onder meer meewerken aan sportactiviteiten geïnitieerd vanuit het onderwijs, meedoen aan sportstimuleringsprojecten of een plek voor een maatschappelijke stage of re-integratietraject aanbieden. Maar ook aandacht voor duurzaamheid binnen de sportvereniging, structurele aandacht voor thema s als sportiviteit en respect of jeugd en alcohol of het organiseren van acties t.b.v. goede doelen zeggen iets over de vitaliteit van de sportvereniging. Sport en maatschappij zijn sterk met elkaar verbonden. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de sport hebben hun uitwerking op de maatschappij en andersom. Een vitale sportvereniging hanteert een gedragscode gebaseerd op normen en waarden die de vereniging van haar leden verwacht, onder meer respect, fair play en antidiscriminatie. De vereniging draagt het opgenomen gedrag uit en handhaaft via maatregelen bij overtredingen. 8. Samenwerking Het succes van samenwerken ligt in de kracht van het collectief. Ook voor sportverenigingen kan samenwerking een meerwaarde betekenen. Het aangaan van een samenwerkingsverband kan onder meer op het gebied van gezamenlijk centrale inkoop van goederen en diensten, vrijwilligersbeleid (bijv. het gezamenlijk organiseren van scholingen), gezamenlijk gebruik van accommodatie (velden en kantine), gezamenlijk organiseren van sport- en spelactiviteiten en uitwisselen van kennis en informatie op de diverse onderwerpen waar sportverenigingen mee te maken hebben. V

93 Bijlagen Een vitale sportvereniging staat open voor samenwerking met partijen binnen- en buiten de sport. De sportvereniging is bereid een mogelijk gezamenlijk belang te dienen, uiteenlopend van gezamenlijke inkoop van goederen en/of diensten tot een intensieve samenwerking c.q. fusie. Gemeente Helmond 1. Organisatie Een vitale sportvereniging heeft zowel bestuurlijk als sporttechnisch voldoende onbetaald en/of betaald kader. De sportvereniging voert actief kaderbeleid en kan buiten de eigen verenigingsgrenzen op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers. Hiermee wordt de kwantiteit van het aantal kaderleden gewaarborgd. Structuur is belangrijk. Een vitale sportvereniging heeft een duidelijk omschreven organisatiestructuur, met taakomschrijvingen en eventueel benodigde kennis per functie aangegeven. Tevens beschikt de sportvereniging over voldoende en voldoende gekwalificeerd kader en werft potentiële kaderleden op hun ambities en competenties. De toekomstvisie ligt vast in een meerjarenbeleidsplan. 2. Leden Het aantal leden van een sportvereniging is op zichzelf niet leidend om de mate van vitaliteit van een sportvereniging te kunnen bepalen. Om financieel en organisatorisch gezond te kunnen zijn, zal een vitale sportvereniging echter wel een bepaalde omvang en opbouw in leden moeten hebben. Het ledenaantal van een sportvereniging moet enerzijds minimaal het aantal zijn dat nodig is om als sportvereniging duurzaam te kunnen voortbestaan. Anderzijds dient de omvang van het aantal leden te passen binnen dat aantal, waarvoor de sportvereniging een (sport)aanbod kan aanbieden. Denk hierbij aan benodigd kader, maar ook aan de capaciteit in ruimte (sportvloer). Het hebben van een jeugdafdeling binnen de sportvereniging is een meerwaarde, maar geen absolute must. Het ledenaantal van een vitale sportvereniging is stijgend of in ieder geval stabiel. Leden worden actief geworven en behouden door sociale activiteiten, PR, jeugden, ouderparticipatie. 3. Sfeer De sportvereniging hanteert een gedragscode en respecteert normen en waarden van de samenleving. Bij overtredingen volgen maatregelen. Als de sfeer bij een sportvereniging goed is zijn leden mogelijk ook extra genegen om zich in te zetten voor de sportvereniging. Het is belangrijk dat de juiste mensen de juiste posities bekleden. VI

94 Bijlagen 4. Financiën De vitale sportvereniging heeft een sluitende begroting en voert goed financieel beleid. De sportvereniging is in staat betalingsverplichtingen op tijd na te komen en is niet volledig afhankelijk van sponsorinkomsten en subsidies. De leden van de sportvereniging betalen een redelijk contributiebedrag. Er worden geen betalingsregelingen met sportverenigingen getroffen. 5. Aanbod De vitale sportvereniging heeft een diversiteit in sportaanbod (bijvoorbeeld een recreantencompetitie binnen een tak van sport) en extra aanbod indien hier vanuit de wijk behoefte aan is. Bij de bepaling van het sportaanbod wordt onder andere uitgegaan van wensen van leden, potentiële leden of buurtbewoners. De sportvereniging schept voorwaarden om kinderen en jongeren gezond en evenwichtig te laten sporten, ook voor bijvoorbeeld kinderen met een beperking, aandoening of met minder draagkrachtige ouders. 6. Samenwerking Een vitale sportvereniging werkt samen met andere sportverenigingen of fuseert om efficiënter te functioneren. Tevens worden de mogelijkheden bezien om in samenwerking met andere partners een multifunctionele accommodatie te creëren zodat de sportaccommodatie niet alleen in de avonduren gebruikt wordt. 7. Accommodatie De vitale sportvereniging streeft ernaar om de accommodatie optimaal te bezetten. Tevens voert de sportvereniging dat onderhoud uit waarvoor het verantwoordelijk is. Indien de sportvereniging de beschikking heeft over een eigen accommodatie reserveert men voor onderhoud en maakt men gebruik van een MeerjarenOnderhoudsPlanning (MOP). 8. Maatschappelijk ondernemen Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke functie doordat zij mensen in de gelegenheid stellen om met elkaar te sporten. Een vitale sportvereniging heeft daarnaast de ambitie een bijdrage te leveren aan bredere maatschappelijke thema s in de stad. Als een sportvereniging zelf goed functioneert kan deze sportvereniging ook wat betekenen voor de wijk. Een vitale sportvereniging is georiënteerd op de omgeving (buurt of stad) en neemt daarvoor verantwoordelijkheid. Dit blijkt uit verenigingsdoelen voor de toekomst, de wijze van inspelen op de veranderende samenleving, relatie met de woonomgeving en het optreden als partner als het gaat om thema s als gezondheid, sociale binding en vorming. De sportvereniging werkt samen met VII

95 Bijlagen partners in de wijk. Dit komt tot uiting in convenanten of schriftelijk vastgelegde afspraken. De sportvereniging neemt deel aan activiteiten in de wijk, zoals activiteiten van de LEV groep of Stichting Jibb. Tevens ziet de sportvereniging kansen in mogelijkheden voor maatschappelijke stages, vrijwilligerskader en professionele begeleiding van specifieke doelgroepen als risicojongeren. Gemeente Rotterdam 1. Ledenwerving en -behoud De sportvereniging is in staat naar wens nieuwe leden aan te trekken. De sportvereniging is in staat naar wens leden te behouden/het aantal opzeggingen is niet ongewenst hoog. 2. Vrijwilligers werven en behouden Er zijn altijd voldoende niet-technische vrijwilligers zoals bestuurs- en commissieleden. Er is altijd voldoende technisch kader (trainers, coaches, begeleiders e.d.). Het technisch kader beschikt op dit moment over de juiste capaciteiten voor het uitoefenen van haar taken. De sportvereniging heeft het vrijwilligersbeleid uitgebreid vastgelegd (richtlijnen over hoe om te gaan met vrijwilligers, hoe vrijwilligers te behouden, te werven enz.). 3. Organisatie en structuur De sportvereniging werkt altijd volgens een algemeen beleidsplan voor de lange termijn. De sportvereniging werkt altijd volgens een actieplan voor de korte termijn. Bij de sportvereniging is altijd een actueel organogram (schematisch overzicht van bestuur, commissies en communicatielijnen daartussen) beschikbaar. Voor alle vrijwilligersfuncties is een actuele functieomschrijving beschikbaar. 4. Accommodatie Het aantal velden of banen of het aantal ingehuurde uren in zalen of baden voldoet geheel aan de behoefte van de sportvereniging. De kwaliteit van de zalen, velden of baden (exclusief materialen) sluit geheel aan bij de door de sport gestelde eisen. De aanwezige materialen sluiten geheel aan bij de behoefte van de sportvereniging. VIII

96 Bijlagen De voorzieningen (kleedkamers, sanitair, opslagruimte, afsluitbare ruimte, e.d.) sluiten geheel aan bij de behoefte van de sportvereniging. De verenigingsruimte/kantine sluit geheel aan bij de behoefte van de sportvereniging. 5. Sport- en nevenactiviteiten De door de vereniging aangeboden reguliere sportactiviteiten, zoals trainingen en competitie, sluiten geheel aan bij de behoeften van de leden. De sportvereniging organiseert jaarlijks naast de reguliere sportactiviteiten voldoende andere sportieve activiteiten zoals een toernooi, instuif en/of clinic. De sportvereniging organiseert jaarlijks voldoende nevenactiviteiten (zoals een feestavond, kaartavond, puzzeltocht, bingo en/of playbackshow). 6. Financiën De sportvereniging heeft jaarlijks een positief financieel resultaat. De sportvereniging reserveert jaarlijks voldoende geld voor zaken als groot onderhoud en investeringen. De sportvereniging heeft (zonder reserveringen aan te spreken) altijd ruimte binnen haar begroting voor onverwachte uitgaven (tegenvallers of leuke extraatjes). Het aandeel sponsorinkomsten is jaarlijks minimaal 10% van de begroting. De sportvereniging heeft een uitgebreid sponsorplan (bestaat o.a. uit richtlijnen voor benaderen sponsor en/of het aanbod voor de (potentiële) sponsor). 7. Communicatie De leden worden van alle ontwikkelingen die hen aangaan persoonlijk (schriftelijk en/of mondeling) op de hoogte gehouden. De communicatie tussen de verschillende commissies en tussen bestuur en commissies verloopt altijd naar wens. De sportvereniging besteedt veel aandacht aan de communicatie met potentiële leden (zoals een flyeractie, deelname aan sportmarkten en/of contacten met scholen). De sportvereniging onderhoudt intensief contact met voor hen relevante partijen (bonden, gemeente, zusterverenigingen enz.). IX

97 Bijlagen Gemeente Maastricht 1. Leden Ledenontwikkeling Aantal leden in huidige jaar 2. Middelen Quick ratio huidige jaar Werk kapitaal huidige jaar Solvabiliteit huidige jaar Quick ratio ontwikkeling Werk kapitaal ontwikkeling Behaald resultaat ontwikkeling Solvabiliteit ontwikkeling Betalingsachterstanden 3. Organisatie Beleidsplan Actieplan Kernfuncties bestuur Kascontrolecommissie Samenwerking andere organisaties Samenwerking andere sportverenigingen Deelname lokale of nationale maatschappelijke projecten Specifieke doelgroepen Trainers beschikbaar 4. Processen Informeren leden over financiële positie Informeren leden over doelstelling en resultaten Statuten sluiten aan bij huidige verenigingsstructuur Actuele inschrijving kamer van koophandel X

98 Bijlage 3 Online-vragenlijst Bijlagen Algemene vragen Wat is de naam van uw vereniging? Wat is uw functie binnen uw vereniging? Contactgegevens ( en telefoonnummer) vereniging: Welke sport(en) biedt uw vereniging aan? In welke wijk is uw vereniging actief? Hoeveel leden heeft uw vereniging? Welke sportieve ambitie(s) heeft uw vereniging? (meerdere antwoorden mogelijk) Talentontwikkeling Topsportontwikkeling Breedtesportontwikkeling Geen van bovenstaande I

99 Bijlagen Accommodatie Beschikt de vereniging over een eigen verenigingsruimte/kantine? Ja Nee II

100 Financiën Bijlagen Heeft de vereniging een financieel jaarverslag? Ja Nee III

101 Bijlagen Ledenwerving en -behoud Het ledenaantal is de afgelopen 2 jaar: Gestegen Gelijk gebleven Gedaald IV

102 Beleid en structuur Bijlagen V

103 Bijlagen Kader Heeft uw vereniging een verenigingsmanager? Ja Nee VI

104 Sportaanbod en nevenactiviteiten Bijlagen De vereniging heeft één of meerdere aparte groepen voor leden met talent op: Internationaalniveau Nationaal niveau Regionaal niveau Verenigings niveau Geen van bovenstaande niveaus Heeft uw vereniging selectiebeleid op junior/senior niveau? Ja Nee VII

105 Bijlagen Communicatie VIII

106 Maatschappelijke rol Bijlagen Werkt uw vereniging samen met andere organisaties (bijvoorbeeld buurtverenigingen, scholen, gemeente) op maatschappelijk gebied (bijvoorbeeld sportstimuleringstrajecten, naschoolse activiteiten, accommodatiegebruik, maatschappelijke thema s)? Ja Nee Werkt uw vereniging samen met andere verenigingen op het gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging, ledenwerving, accommodatiegebruik/beheer, kennisuitwisseling, sportaanbod (combinatieteams)? Ja Nee Heeft uw vereniging speciaal sportaanbod voor mensen met een beperking en/of sportaanbod voor ouderen? Ja Nee IX

107 Bijlagen X

108 Bijlagen Bijlage 4 Scores online-vragenlijst Tabel b4.1 Scores online-vragenlijst Hoofd- en subcriteria Vraag of stelling Score Accommodatie Het aantal velden of banen of het aantal ingehuurde uren in zalen of baden voldoet aan de behoefte van de sportvereniging. De kwaliteit van de zalen, velden of baden sluit aan bij de door de sport gestelde eisen. Het aantal velden of banen of het aantal ingehuurde uren in zalen of baden voldoet aan de behoefte van de vereniging De kwaliteit van de zalen, velden of baden (exclusief materialen) sluit aan bij de door de sport gestelde eisen 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score I

109 Bijlagen De aanwezige materialen sluiten aan bij de behoefte van de sportvereniging. De voorzieningen (kleedkamers, sanitair, opslagruimte, afsluitbare ruimte, parkeergelegenheid e.d.) sluiten aan bij de behoefte van de sportvereniging. De verenigingsruimte/kantine sluit geheel aan bij de behoefte van de sportvereniging. De aanwezige materialen sluiten aan bij de behoefte van de vereniging De voorzieningen (kleedkamers, sanitair, opslagruimte, afsluitbare ruimte, parkeergelegenheid e.d.) sluiten aan bij de behoefte van de vereniging De verenigingsruimte/kantine sluit geheel aan bij de behoefte van de vereniging 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 II

110 Bijlagen 5 = score 1 Financiën n.v.t. = geen score De vitale sportvereniging heeft een financieel jaarverslag. Heeft de vereniging een financieel jaarverslag? Ja = score 1 Nee = score 0 De vitale sportvereniging heeft een sluitende begroting welke door haar leden is goedgekeurd. De vitale sportvereniging reserveert jaarlijks voldoende geld voor zaken als groot onderhoud en investeringen. De vereniging heeft een sluitende begroting welke door haar leden is goedgekeurd De vereniging reserveert jaarlijks voldoende geld voor zaken als groot onderhoud en investeringen 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score III

111 Bijlagen De vitale sportvereniging heeft een sponsorplan (bestaat o.a. uit richtlijnen voor benaderen sponsor en/of het aanbod voor de (potentiële) sponsor). De vereniging heeft een sponsorplan (bestaat o.a. uit richtlijnen voor benaderen sponsor en/of het aanbod voor de (potentiële) sponsor) 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score De vitale sportvereniging beschikt over een goede financiële structuur (d.w.z. de vereniging voert een solide financieel beleid, met positieve liquiditeit en solvabiliteit). De vereniging beschikt over een goede financiële structuur (d.w.z. de vereniging voert een solide financieel beleid, met positieve liquiditeit en solvabiliteit) 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score De vitale sportvereniging komt betalingsverplichtingen na. De vereniging komt betalingsverplichtingen na 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 IV

112 Bijlagen 5 = score 1 Ledenwerving en behoud n.v.t. = geen score Het ledenaantal van de vitale sportvereniging is stijgend of in Het ledenaantal is de afgelopen twee jaar: gestegen, gelijk Gestegen = score 1 ieder geval stabiel. gebleven of gedaald Gelijk gebleven = score 0,5 Gedaald = score 0 De vitale sportvereniging is in staat nieuwe leden aan te De vereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken 6 puntenschaal trekken. 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score De vitale sportvereniging is in staat leden te behouden. De vereniging is in staat leden te behouden 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score V

113 Bijlagen Beleid en structuur De vitale sportvereniging werkt volgens een algemeen beleidsplan voor de lange termijn (meerjarenbeleidsplan). De vitale sportvereniging werkt altijd volgens een actieplan voor de korte termijn. Het kader van de vitale sportvereniging is bekend met het beleidsplan en werkt hiermee. De vereniging werkt altijd volgens een algemeen beleidsplan voor de lange termijn De vereniging werkt altijd volgens een actieplan voor de korte termijn Het kader van de vereniging is bekend met het beleidsplan en werkt hiermee 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 VI

114 Bijlagen Het bestuur bewaakt actief de grote lijnen uit het beleidsplan (en laat de beslommeringen van dagelijkse praktijk over aan het kader). Bij de vitale sportvereniging is altijd een actueel organogram (schematisch overzicht van bestuur, commissies en communicatielijnen daartussen) beschikbaar. Voor alle vrijwilligersfuncties en bestuursleden is een actuele functieomschrijvingen beschikbaar. Het bestuur bewaakt actief de grote lijnen uit het beleidsplan (en laat de beslommeringen van dagelijkse praktijk over aan het kader) Bij de vereniging is altijd een actueel organogram (schematisch overzicht van bestuur, commissies en communicatielijnen daartussen) beschikbaar Voor alle vrijwilligersfuncties en bestuursleden is een actuele functieomschrijving beschikbaar 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 VII

115 Bijlagen De vitale sportvereniging organiseert ten minste één algemene ledenvergadering en begrotingsvergadering per jaar. De vitale sportvereniging heeft beleid omtrent waarden en normen. De vereniging organiseert ten minste één algemene ledenvergadering en begrotingsvergadering per jaar De vereniging heeft beleid omtrent waarden en normen 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score VIII

116 Bijlagen De vitale sportvereniging heeft beleid omtrent alcohol en jeugd, overgewicht. De vitale sportvereniging heeft een beleidsplan waarin o.a. visie op breedtesport en talenten/prestatiesport in wordt omschreven. Kader De vitale sportvereniging heeft voldoende niet-technisch kader zoals bestuurs- en commissieleden. De vereniging heeft beleid omtrent alcohol en jeugd, overgewicht De vereniging heeft een beleidsplan waarin o.a. visie op breedtesport en talenten/prestatiesport in wordt omschreven De vereniging heeft voldoende niet-technische vrijwilligers zoals bestuurs- en commissieleden 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 IX

117 Bijlagen Het niet-technisch kader beschikt over de juiste capaciteiten voor het uitoefenen van haar taken. De vitale sportvereniging heeft voldoende technisch kader (trainers, coaches, begeleiders). Het technisch kader beschikt over de juiste capaciteiten en opleidingen voor het uitoefenen van haar taken. Het niet-technische kader beschikt op dit moment over de juiste capaciteiten voor het uitoefenen van haar taken De vereniging heeft voldoende technisch kader (trainers, coaches, begeleiders e.d.) Het technisch kader beschikt op dit moment over de juiste capaciteiten en opleidingen voor het uitoefenen van haar taken 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 X

118 Bijlagen De vitale sportvereniging heeft het vrijwilligersbeleid uitgebreid vastgelegd (richtlijnen over hoe om te gaan met vrijwilligers, hoe vrijwilligers te behouden, te werven ). De vitale sportvereniging speelt in op het feit dat mensen zich niet meer vaak voor langere tijd als vrijwilliger willen binden aan de vereniging. De vereniging heeft het vrijwilligersbeleid uitgebreid vastgelegd (richtlijnen over hoe om te gaan met vrijwilligers, hoe vrijwilligers te behouden, te werven enz.) De vereniging speelt in op het feit dat mensen zich niet meer vaak voor langere tijd als vrijwilliger willen binden aan de vereniging 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score XI

119 Bijlagen Sportaanbod en nevenactiviteiten De door de vitale sportvereniging aangeboden reguliere sportactiviteiten, zoals trainingen en competitie, sluiten aan bij de behoefte van de leden. De vitale sportvereniging organiseert jaarlijks naast de reguliere sportactiviteiten voldoende andere sportieve activiteiten zoals een toernooi, instuif en/of clinic. Communicatie De leden worden van alle ontwikkelingen die hen aangaan persoonlijk (schriftelijk en/of mondeling) op de hoogte gehouden. De door de vereniging aangeboden reguliere sportactiviteiten, zoals trainingen en competitie, sluiten aan bij de behoefte van de leden De vereniging organiseert jaarlijks naast de reguliere sportactiviteiten voldoende andere sportieve activiteiten zoals een toernooi, instuif en/of clinic De leden worden van alle ontwikkelingen die hen aangaan persoonlijk (schriftelijk en/of mondeling) op de hoogte gehouden 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 XII

120 Bijlagen De communicatie tussen de verschillende commissies en tussen bestuur en commissies verloopt goed. De communicatie tussen niet-technisch kader en technisch kader verloopt goed. De communicatie tussen de verschillende commissies en tussen bestuur en commissies verloopt goed De communicatie tussen niet-technisch kader en technisch kader verloopt goed 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score De vitale sportvereniging besteedt veel aandacht aan de De vereniging besteedt veel aandacht aan de communicatie 6 puntenschaal XIII

121 Bijlagen communicatie met potentiële leden (zoals een flyeractie, deelname aan sportmarkten en/of contacten met scholen). De vitale sportvereniging onderhoudt intensief contact met voor hen relevante partijen (bonden, gemeente, zusterverenigingen). Maatschappelijke rol De vitale sportvereniging werkt samen met andere organisaties (bijvoorbeeld buurtverenigingen, scholen, gemeente) op maatschappelijk gebied (bijvoorbeeld sportstimuleringstrajecten, naschoolse activiteiten, accommodatiegebruik, maatschappelijke thema s). met potentiële leden (zoals een flyeractie, deelname aan sportmarkten en/of contacten met scholen) De vereniging onderhoudt intensief contact met voor hen relevante partijen (bonden, gemeente, zusterverenigingen) Werkt de vereniging samen met andere organisaties (bijvoorbeeld buurtverenigingen, scholen, gemeente) op maatschappelijk gebied (bijvoorbeeld sportstimuleringstrajecten, naschoolse activiteiten, accommodatiegebruik, maatschappelijke thema s)? 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score Ja = score 1 Nee = score 0 XIV

122 Bijlagen De vitale sportvereniging werkt samen met andere verenigingen op het gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging, ledenwerving, accommodatiegebruik/beheer, kennisuitwisseling, sportaanbod (combinatieteams). De vitale sportvereniging heeft speciaal sportaanbod voor mensen met een beperking en/of sportaanbod voor ouderen. De vitale sportvereniging organiseert, of heeft hier concrete voornemens toe, laagdrempelige activiteiten om inactieve burgers meer te laten bewegen. De vitale sportvereniging is betrokken bij de wijk waarin hij gevestigd is. Werkt de vereniging samen met andere verenigingen op het gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging, ledenwerving, accommodatiegebruik/beheer, kennisuitwisseling, sportaanbod (combinatieteams)? Heeft de vereniging speciaal sportaanbod voor mensen met een beperking en/of voor ouderen? De vereniging organiseert, of heeft hier concrete voornemens toe, laagdrempelige activiteiten om inactieve burgers meer te laten bewegen De vereniging is betrokken bij de wijk waarin hij gevestigd is Ja = score 1 Nee = score 0 Ja = score 1 Nee = score 0 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 XV

123 Bijlagen De vitale sportvereniging speelt in op/maakt gebruik van landelijke of lokale subsidieregelingen en stimuleringsprogramma s zoals de Sportimpuls. De vitale sportvereniging stelt zich beschikbaar als leerplek voor studenten en/of re-integratie. De vereniging speelt in op/maakt gebruik van landelijke of lokale subsidieregelingen en stimuleringsprogramma s, zoals de Sportimpuls De vereniging stelt zich beschikbaar als leerplek voor studenten en/of re-integratie n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score 6 puntenschaal 0 = score 0 1 = score 0,2 2 = score 0,4 3 = score 0,6 4 = score 0,8 5 = score 1 n.v.t. = geen score XVI

124 Bijlagen Bijlage 5 Voorbeeld berekening vitaliteitsscore Tabel b5.1 Berekening hoofdcriterium accommodatie Vraag Antwoord vereniging X Score Het aantal velden of banen of het aantal ingehuurde uren in zalen of baden voldoet aan de behoefte van de vereniging De kwaliteit van de zalen, velden of baden (exclusief materialen) sluit aan bij de door de sport gestelde eisen De aanwezige materialen sluiten aan bij de behoefte van de vereniging De voorzieningen (kleedkamers, sanitair, opslagruimte, afsluitbare ruimte, parkeergelegenheid e.d.) sluiten aan bij de behoefte van de vereniging De verenigingsruimte/kantine sluit geheel aan bij de behoefte van de vereniging Helemaal eens 1 Oneens 0,2 Eens 0,8 Helemaal oneens 0 Beetje eens 0,6 Gemiddeld 0,52 Tabel b5.2 Berekening hoofdcriterium financiën Vraag Antwoord vereniging X Score Heeft de vereniging een financieel jaarverslag? Ja 1 De vereniging heeft een sluitende begroting welke door haar leden is goedgekeurd De vereniging reserveert jaarlijks voldoende geld voor zaken als groot onderhoud en investeringen De vereniging heeft een sponsorplan (bestaat o.a. uit richtlijnen voor benaderen sponsor en/of het aanbod voor de (potentiële) sponsor) De vereniging beschikt over een goede financiële structuur (d.w.z. de vereniging voert een solide financieel beleid, met positieve liquiditeit en solvabiliteit) Beetje oneens 0,4 Eens 0,8 Helemaal eens 1 Helemaal oneens 0 De vereniging komt betalingsverplichtingen na Oneens 0,2 Gemiddeld 0,57 I

125 Bijlagen Tabel b5.3 Berekening hoofdcriterium ledenwerving en -behoud Vraag Antwoord vereniging X Score Het leden aantal is de afgelopen 2 jaar: gestegen/gelijk gebleven/gedaald Gelijk gebleven 0,5 De vereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken Eens 0,8 De vereniging is in staat leden te behouden Oneens 0,2 Gemiddeld 0,5 Tabel b5.4 Berekening hoofdcriterium beleid en structuur Vraag Antwoord vereniging X Score De vereniging werkt altijd volgens een algemeen beleidsplan voor de lange termijn De vereniging werkt altijd volgens een actieplan voor de korte termijn Het kader van de vereniging is bekend met het beleidsplan en werkt hiermee Het bestuur bewaakt actief de grote lijnen uit het beleidsplan (en laat de beslommeringen van dagelijkse praktijk over aan het kader) Bij de vereniging is altijd een actueel organogram (schematisch overzicht van bestuur, commissies en communicatielijnen daartussen) beschikbaar Voor alle vrijwilligersfuncties en bestuursleden is een actuele functieomschrijving beschikbaar De vereniging organiseert ten minste één algemene ledenvergadering en begrotingsvergadering per jaar Helemaal eens 1 Oneens 0,2 Eens 0,8 Beetje eens 0,6 Eens 0,8 Beetje oneens 0,4 Helemaal oneens 0 De vereniging heeft beleid omtrent waarden en normen Helemaal eens 1 De vereniging heeft beleid omtrent alcohol en jeugd, overgewicht De vereniging heeft een beleidsplan waarin o.a. visie op breedtesport en talenten/prestatiesport in wordt omschreven Eens 0,8 Oneens 0,2 Gemiddeld 0,58 II

126 Bijlagen Tabel b5.5 Berekening hoofdcriterium kader Vraag Antwoord vereniging X Score De vereniging heeft voldoende niet-technische vrijwilligers zoals bestuurs- en commissieleden Het niet-technische kader beschikt op dit moment over de juiste capaciteiten voor het uitoefenen van haar taken De vereniging heeft voldoende technisch kader (trainers, coaches, begeleiders e.d.) Het technisch kader beschikt op dit moment over de juiste capaciteiten en opleidingen voor het uitoefenen van haar taken De vereniging heeft het vrijwilligersbeleid uitgebreid vastgelegd (richtlijnen over hoe om te gaan met vrijwilligers, hoe vrijwilligers te behouden, te werven enz.) De vereniging speelt in op het feit dat mensen zich niet meer vaak voor langere tijd als vrijwilliger willen binden aan de vereniging Helemaal oneens 0 Beetje oneens 0,4 Eens 0,8 Beetje eens 0,6 Helemaal eens 1 Oneens 0,2 Gemiddeld 0,5 Tabel b5.6 Berekening hoofdcriterium sportaanbod en nevenactiviteiten Vraag Antwoord vereniging X Score De door de vereniging aangeboden reguliere sportactiviteiten, zoals trainingen en competitie, sluiten aan bij de behoefte van de leden De vereniging organiseert jaarlijks naast de reguliere sportactiviteiten voldoende andere sportieve activiteiten zoals een toernooi, instuif en/of clinic Oneens 0,2 Beetje eens 0,6 Gemiddeld 0,4 Tabel b5.7 Berekening hoofdcriterium communicatie Vraag Antwoord vereniging X Score De leden worden van alle ontwikkelingen die hen aangaan persoonlijk (schriftelijk en/of mondeling) op de hoogte gehouden Helemaal eens 1 De communicatie tussen de verschillende commissies en tussen Helemaal eens 1 III

127 Bijlagen bestuur en commissies verloopt goed De communicatie tussen niet-technisch kader en technisch Oneens 0,2 kader verloopt goed De vereniging besteedt veel aandacht aan de communicatie Beetje eens 0,6 met potentiële leden (zoals een flyeractie, deelname aan sportmarkten en/of contacten met scholen) De vereniging onderhoudt intensief contact met voor hen Eens 0,8 relevante partijen (bonden, gemeente, zusterverenigingen) Gemiddeld 0,72 Tabel b5.8 Berekening hoofdcriterium maatschappelijke rol Vraag Antwoord vereniging X Score Werkt de vereniging samen met andere organisaties (bijvoorbeeld buurtverenigingen, scholen, gemeente) op maatschappelijk gebied (bijvoorbeeld sportstimuleringstrajecten, naschoolse activiteiten, accommodatiegebruik, maatschappelijke thema s)? Werkt de vereniging samen met andere verenigingen op het gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging, ledenwerving, accommodatiegebruik/beheer, kennisuitwisseling, sportaanbod (combinatieteams)? Heeft de vereniging speciaal sportaanbod voor mensen met een beperking en/of voor ouderen? De vereniging organiseert, of heeft hier concrete voornemens toe, laagdrempelige activiteiten om inactieve burgers meer te laten bewegen Ja 1 Nee 0 Ja 1 Helemaal eens 1 De vereniging is betrokken bij de wijk waarin hij gevestigd is Oneens 0,2 De vereniging speelt in op/maakt gebruik van landelijke of lokale subsidieregelingen en stimuleringsprogramma s, zoals de Sportimpuls De vereniging stelt zich beschikbaar als leerplek voor studenten en/of re-integratie Eens 0,8 Helemaal oneens 0 Gemiddeld 0,57 IV

128 Bijlagen Berekening vitaliteitsscore vereniging X In de tabellen op de vorige bladzijde is de gemiddelde score per criterium berekend. Deze gemiddelde scores kunnen ingevuld worden in de formule voor de vitaliteitsscore. Vitaliteit Alkmaar = (15% accommodatie + 15% financiën + 10% leden + 15% beleid en structuur + 15% kader + 10% sportaanbod + 5% communicatie + 15% maatschappelijke rol) = Vitaliteitsscore vereniging X = 10 * (0,15 * 0,52 + 0,15 * 0,57 + 0,10 * 0,5 + 0,15 * 0,58 + 0,15 * 0,5 + 0,10 * 0,4 + 0,05 * 0,72 + 0,15 * 0,57) = 5,37 De vitaliteitsscore van vereniging X is 5,37 V

129 Bijlagen Bijlage 6 Begeleidende brief naar sportverenigingen Beste <contactpersoon sportvereniging>, In het kader van mijn opleiding Sport, Management & Ondernemen doe ik vanuit het sportbureau Alkmaar een afstudeeronderzoek naar de vitaliteit van sportverenigingen in de gemeente Alkmaar. Hierbij vraag ik u om mij te helpen bij het onderzoek door namens uw vereniging <naam sportvereniging> deze enquête in te vullen. Als u de enquête invult maakt uw vereniging kans op een geweldige prijs! Onder de sportverenigingen die de enquête invullen worden 2 vrijwilligersfeesten t.w.v. 1500,- verloot en 10 cadeaubonnen voor de aanschaf van materialen t.w.v. 100,-. De enquête is te vinden via onderstaande link. U kunt de enquête tot en met vrijdag 23 november invullen. Dan sluit de enquête en daarna worden de winnende verenigingen van de prijzen bekend gemaakt. De uitkomsten van de door u ingevulde enquête zullen volledig anoniem blijven. Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen hoe vitaal de sportverenigingen in de gemeente Alkmaar zijn. Met het volledig invullen van de enquête helpt u mij met het afronden van mijn studie. Bij voorbaat dank! Met sportieve groet, Roel Blom Stagiair Sportbureau Alkmaar Zijperstraat 45 T / CX Alkmaar F E. I

130 Bijlagen Bijlage 7 Overzicht gemiddelde scores per vraag Tabel b6.1 Overzicht gemiddelde scores per vraag of stelling Positie Hoofdcriterium Beantwoord Stelling of vraag Gemiddelde score 1 Financiën N=63 De vereniging komt betalingsverplichtingen na 0,97 2 Beleid en structuur N=63 De vereniging organiseert ten minste één algemene ledenvergadering en begrotingsvergadering per jaar 0,93 3 Financiën N=64 De vereniging heeft een sluitende begroting welke door haar leden is goedgekeurd 0,92 4 Financiën N=65 Heeft de vereniging een financieel jaarverslag? 0,86 5 Financiën N=64 De vereniging beschikt over een goede financiële structuur (d.w.z. de vereniging voert een solide financieel beleid, met positieve liquiditeit en solvabiliteit) 0,8 6-8 Accommodatie N=56 De aanwezige materialen sluiten aan bij de behoefte van de vereniging 0, Sportaanbod en N=60 De door de vereniging aangeboden reguliere sportactiviteiten, zoals trainingen en competitie, sluiten aan bij de nevenactiviteiten behoefte van de leden 0, Communicatie N=62 De leden worden van alle ontwikkelingen die hen aangaan persoonlijk (schriftelijk en/of mondeling) op de hoogte gehouden 0,79 9 Financiën N=53 De vereniging reserveert jaarlijks voldoende geld voor zaken als groot onderhoud en investeringen 0, Communicatie N=56 De communicatie tussen de verschillende commissies en tussen bestuur en commissies verloopt goed 0, Communicatie N=51 De communicatie tussen niet-technisch kader en technisch kader verloopt goed 0,76 12 Ledenwerving en -behoud N=65 De vereniging is in staat leden te behouden 0, Sportaanbod en N=60 De vereniging organiseert jaarlijks naast de reguliere sportactiviteiten voldoende andere sportieve activiteiten zoals nevenactiviteiten een toernooi, instuif en/of clinic 0, Kader N=60 Het technisch kader beschikt op dit moment over de juiste capaciteiten en opleidingen voor het uitoefenen van haar taken 0,74 I

131 Bijlagen Positie Hoofdcriterium Beantwoord Stelling of vraag Gemiddelde score Accommodatie N=58 Het aantal velden of banen of het aantal ingehuurde uren in zalen of baden voldoet aan de behoefte van de vereniging 0, Kader N=57 Het niet-technisch kader beschikt op dit moment over de juiste capaciteiten voor het uitoefenen van haar taken 0, Beleid en structuur N=61 De vereniging heeft beleid omtrent waarden en normen 0, Accommodatie N=59 De kwaliteit van de zalen, velden of baden (exclusief materialen) sluit aan bij de door de sport gestelde eisen 0, Accommodatie N=49 De verenigingsruimte/kantine sluit geheel aan bij de behoefte van de vereniging 0, Kader N=61 De vereniging heeft voldoende niet-technisch kader zoals bestuurs- en commissieleden 0, Ledenwerving en -behoud N=65 De vereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken 0, Beleid en structuur N=53 Het kader van de vereniging is bekend met het beleidsplan en werkt hiermee 0, Kader N=60 De vereniging heeft voldoende technisch kader (trainers, coaches, begeleiders e.d.) 0, Beleid en structuur N=60 Bij de vereniging is altijd een actueel organogram (schematisch overzicht van bestuur, commissies en communicatielijnen daartussen) beschikbaar 0, Beleid en structuur N=59 De vereniging werkt altijd volgens een actieplan voor de korte termijn 0, Communicatie N=62 De vereniging onderhoudt intensief contact met voor hen relevante partijen (bonden, gemeente, zusterverenigingen) 0,67 27 Beleid en structuur N=57 De vereniging werkt altijd volgens een algemeen beleidsplan voor de lange termijn 0, Beleid en structuur N=54 Het bestuur bewaakt actief de grote lijnen uit het beleidsplan (en laat de beslommeringen van dagelijkse praktijk over aan het kader) 0, Accommodatie N=59 De voorzieningen (kleedkamers, sanitair, opslagruimte, afsluitbare ruimte, parkeergelegenheid e.d.) sluiten aan bij de behoefte van de vereniging 0,63 30 Communicatie N=58 De vereniging besteedt veel aandacht aan de communicatie met potentiële leden (zoals een flyeractie, deelname aan sportmarkten en/of contacten met scholen) 0,6 31 Maatschappelijk rol N=48 De vereniging stelt zich beschikbaar als leerplek voor studenten en/of re-integratie 0,57 II

132 Bijlagen Positie Hoofdcriterium Beantwoord Stelling of vraag Gemiddelde score 32 Beleid en structuur N=51 De vereniging heeft beleid omtrent alcohol en jeugd, overgewicht 0, Financiën N=55 De vereniging heeft een sponsorplan (bestaat o.a. uit richtlijnen voor benaderen sponsor en/of het aanbod voor de (potentiële) sponsor) 0, Beleid en structuur N=51 De vereniging heeft een beleidsplan waarin o.a. visie op breedtesport en talenten/prestatiesport in wordt omschreven 0, Ledenwerving en -behoud N=65 Het ledenaantal is de afgelopen 2 jaar: gestegen, gelijk gebleven of gedaald 0,52 36 Beleid en structuur N=56 Voor alle vrijwilligersfuncties en bestuursleden is een actuele functieomschrijving beschikbaar 0,51 37 Maatschappelijk rol N=49 De vereniging is betrokken bij de wijk waarin hij gevestigd is 0,48 38 Kader N=55 De vereniging speelt in op het feit dat mensen zich niet meer vaak voor langere tijd als vrijwilliger willen binden aan de vereniging 0,46 39 Maatschappelijk rol N=54 De vereniging organiseert, of heeft hier concrete voornemens toe, laagdrempelige activiteiten om inactieve burgers meer te laten bewegen 0,44 N=65 Werkt uw vereniging samen met andere organisaties (bijvoorbeeld buurtverenigingen, scholen, gemeente) op 40 Maatschappelijk rol maatschappelijk gebied (bijvoorbeeld sportstimuleringstrajecten, naschoolse activiteiten, accommodatiegebruik, 0,43 maatschappelijke thema's)? 41 Maatschappelijk rol N=65 Werkt uw vereniging samen met andere verenigingen op het gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging, ledenwerving, accommodatiegebruik/beheer, kennisuitwisseling, sportaanbod (combinatieteams)? 0,42 42 Maatschappelijk rol N=57 De vereniging speelt in op/maakt gebruik van landelijke of lokale subsidieregelingen en stimuleringsprogramma s, zoals de Sportimpuls 0,41 43 Kader N=52 De vereniging heeft het vrijwilligersbeleid uitgebreid vastgelegd (richtlijnen over hoe om te gaan met vrijwilligers, hoe vrijwilligers te behouden, te werven enz.) 0,39 44 Maatschappelijk rol N=65 Heeft uw vereniging speciaal sportaanbod voor mensen met een beperking en/of sportaanbod voor ouderen? 0,34 III

133 Bijlagen Bijlage 8 Vitaliteitsscores sportverenigingen Alkmaar A = Gemiddelde score accommodatie F = Gemiddelde score financiën L = Gemiddelde score ledenwerking en -behoud B = gemiddelde score beleid en structuur K = Gemiddelde score kader S = gemiddelde score sportaanbod en nevenactiviteiten C = Gemiddelde score communicatie M = Gemiddelde score maatschappelijke rol Tabel b8.1 vitaliteitsscores sportverenigingen Alkmaar Nr. Naam sportvereniging A 15% F 15% L 10% B 15% K 15% S 10% C 5% M 15% Vitaliteitscore Eigen beoordeling 1 Sportvereniging 1 0,4 0,6 0,63 0,08 0 0,8 0,28 0 3, Sportvereniging 2 0,53 0,63 0,73 0,36 0,3 0,4 0,6 0,34 4, Sportvereniging 3 0,8 0,63 0,63 0,23 0,4 0,8 0,72 0 4, Sportvereniging 4 0,25 0,63 0,4 0,52 0,63 0,9 0,72 0,29 5, Sportvereniging 5 0,96 0,8 0,33 0,28 0,43 0,5 0,67 0,23 5, Sportvereniging 6 0,56 0,53 0,13 0,63 0,7 0,8 0,76 0,26 5,33 5 I

134 Bijlagen 7 Sportvereniging 7 0,8 0,8 0,57 0,38 0,57 0,8 0,56 0 5, Sportvereniging 8 0,6 0,83 0,33 0,6 0,6 1 0,6 0 5, Sportvereniging 9 0,84 0,87 0,33 0,52 0,53 0,6 0,6 0,14 5, Sportvereniging 10 0,68 0,8 0,4 0,6 0,33 0,6 0,52 0,49 5, Sportvereniging 11 0,32 0,73 0,63 0,56 0,64 0,5 0,72 0,5 5, Sportvereniging 12 0,05 0,96 1 0,6 0,77 0,5 0,64 0,17 5, Sportvereniging 13 0,68 0,77 0,33 0,54 0,63 0,8 0,68 0,17 5, Sportvereniging 14 0,8 0,8 0,57 0,42 0,47 0,8 0,47 0,27 5, Sportvereniging ,67 0,4 0,33 0,67 0,5 0,68 0,4 5, Sportvereniging 16 0,96 0,6 0,67 0,74 0,73 0 0,84 0,14 5, Sportvereniging 17 0,45 0,92 0,47 0,62 0,43 0,9 0,6 0,37 5, Sportvereniging 18 0,8 0,53 0,47 0,46 0,7 0,7 0,68 0,43 5, Sportvereniging ,87 0,53 0,46 0,57 0,7 0,68 0,03 5, Sportvereniging 20 0,68 0,33 0,27 0,64 0,7 1 0,53 0,69 6,095 3 II

135 Bijlagen 21 Sportvereniging 21 0,68 0,73 0,7 0,68 0,33 1 0,8 0,33 6, Sportvereniging 22 0,72 0,8 0,4 0,58 0,47 0,8 0,76 0,54 6, Sportvereniging 23 0,8 1 0,33 0,87 0,64 0,7 0,55 0 6, Sportvereniging 24 0,6 0,87 0,67 0,5 0,47 0,7 0,44 0,69 6, Sportvereniging 25 0,8 0,87 0,4 0,6 0,6 0,8 0,72 0,37 6, Sportvereniging 26 0,85 0,88 0,2 0,57 0,53 0,7 0,72 0,68 6, Sportvereniging 27 0,72 0,56 0,5 0,9 0,6 0,7 0,75 0,54 6, Sportvereniging 28 0,28 0, ,67 0,3 0,9 0,46 6, Sportvereniging 29 0,56 0,97 0,73 0,82 0,5 0,7 0,72 0,37 6, Sportvereniging 30 0,72 0,83 0,87 0,78 0, ,2 6, Sportvereniging 31 0,6 0,9 0,7 0,74 0,7 0,7 0,56 0,47 6, Sportvereniging ,8 0,93 0,42 0,53 1 0,76 0,26 6, Sportvereniging 33 0,85 0,45 0,93 0,42 0,67 0,9 0,76 0,71 6, Sportvereniging 34 0,8 0,6 0,83 0,78 0,92 0,8 0,76 0,17 6,915 8 III

136 Bijlagen 35 Sportvereniging ,53 0,5 0,47 0,8 0,64 0,54 6, Sportvereniging 36 0,68 0,7 0,4 1 0,73 1 0,88 0,3 6, Sportvereniging 37 0,6 0,6 0,8 1 0,63 0,8 0,88 0,46 6, Sportvereniging 38 0,76 0,93 0,63 0,73 0,76 0,7 0,64 0,37 7, Sportvereniging 39 0,64 0,93 0,87 0,76 0,56 0,8 0,8 0,43 7, Sportvereniging 40 0,5 0,84 0,53 0,8 0,83 0,9 0,8 0,54 7, Sportvereniging 41 0,76 0,87 0,7 0,62 0,57 0,7 0,84 0,71 7, Sportvereniging 42 0,28 0,77 0,87 0,82 0,67 0,8 0,76 0,84 7, Sportvereniging 43 0,76 0,83 0,47 0,78 0,73 0,9 0,72 0,6 7, Sportvereniging 44 0,8 0,93 0,57 0,68 0,6 0,9 0,68 0,66 7, Sportvereniging 45 0,92 0,87 0,87 0,9 0,8 0,8 0,87 0 7, Sportvereniging 46 0,7 1 0,7 0,9 0,8 0,8 0,65 0,28 7, Sportvereniging 47 0,68 0,93 0,83 0,8 0,67 0,8 0,8 0,49 7, Sportvereniging 48 0,76 0,93 0,8 0,72 0,63 1 0,6 0,63 7,605 8 IV

137 Bijlagen 49 Sportvereniging 49 0,8 1 0,8 0,76 0,67 0,6 0,76 0,57 7, Sportvereniging 50 0,76 0,9 1 0,86 0,6 1 0,8 0,37 7, Sportvereniging 51 0,68 0,83 1 0,86 0,87 0,9 0,72 0,4 7, Sportvereniging 52 0,76 0,97 0,8 0,78 0,67 0,9 0,6 0,66 7, Sportvereniging 53 0,76 0,9 0,87 0,88 0,8 0,9 0,72 0,43 7, Sportvereniging 54 0,88 0,83 1 0,94 0, ,71 7, Sportvereniging 55 0,76 1 0,87 0,76 0,73 0,8 0,72 0,66 7, Sportvereniging ,93 0,83 0,78 0,7 1 0,72 0,43 7, Sportvereniging 57 0,8 0,83 0,8 0,96 0,77 0,7 0,76 0,69 7, Sportvereniging 58 0,6 0,93 1 0,84 0,67 0,8 0,95 0,89 8, Sportvereniging 59 0,76 0,97 0,7 0,84 0,8 0,8 0,68 0,89 8, Sportvereniging ,75 0,8 0,94 0,92 1 0,88 0,67 8, Sportvereniging 61 n.v.t. 0,84 0,5 0,51 0,4 n.v.t. 1 0,25 4* 7 62 Sportvereniging 62 n.v.t. 0,83 0,57 0,5 0,6 0,9 0,9 0,32 5,295** 5 V

138 Bijlagen 63 Sportvereniging 63 n.v.t. 1 0,47 0,78 0,4 0,7 0,68 0,65 5,755** 7 64 Sportvereniging 64 0,72 1 0,57 1 0,8 n.v.t. 1 0,32 6,83*** 5 65 Sportvereniging 65 n.v.t ,9 n.v.t. 1 0,8 7,05* 8 Totaal gemiddeld 0,71 0,81 0,65 0,68 0,63 0,78 0,73 0,42 6,61 7,12 * Accommodatie en sportaanbod niet in score, waardoor score lager uitvalt. ** Accommodatie niet in score, waardoor score lager uitvalt. *** Sportaanbod niet in score, waardoor score lager uitvalt. VI

139 Bijlagen Bijlage 9 Vragenlijst naar (ouders van) sporters I

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Juni Visie op Sportbeleid VVD Smallingerland

Juni Visie op Sportbeleid VVD Smallingerland Juni 2016 Visie op Sportbeleid VVD Smallingerland 1. Algemeen Tot op heden bestaat de gemeentelijke aandacht voor sport hoofdzakelijk uit het zorg dragen voor instandhouding van accommodaties. Tevens is

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Janine van Kalmthout Harold van der Werff Mulier Instituut, Utrecht Februari 2015 Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Excerpt Gemeenteraad Rotterdam VITALE VERENIGINGEN 2017

Excerpt Gemeenteraad Rotterdam VITALE VERENIGINGEN 2017 Excerpt Gemeenteraad Rotterdam VITALE VERENIGINGEN 2017 Inleiding & samenvatting Inleiding Rotterdam Sportsupport spant zich in voor vitale sportverenigingen, streeft er naar sport toegankelijk te maken

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

2 de bijeenkomst Contactraad SRM. 19 maart 2018

2 de bijeenkomst Contactraad SRM. 19 maart 2018 2 de bijeenkomst Contactraad SRM 19 maart 2018 AGENDA 1. Opening & toelichting oproep politiek en inspreekbeurt bij Beeldvormende Avond 2. Verslag vorige Contactraad 26 februari jl. 3. Terugblik op BVA

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 65

Provinciaal blad 2010, 65 Provinciaal blad 2010, 65 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264149, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Van: het Algemeen Bestuur van de Stichting Topsport Overijssel, Regio Twente

Van: het Algemeen Bestuur van de Stichting Topsport Overijssel, Regio Twente Aan: PHO- Mensen en Sport, Regio Twente Van: het Algemeen Bestuur van de Stichting Topsport Overijssel, Regio Twente Onderwerp: Commitment en financiële ondersteuning vanuit de Regio Twente voor de Stichting

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I Opgave 3 Sport in de samenleving Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8, tabel 4 en figuur 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Sport en bewegen nemen in de Nederlandse samenleving een belangrijke plaats

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld?

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? 1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? Door het fijnmazige systeem van ca. 29 000 sportverenigingen in ons land zal elk talent dat zich aandient als zodanig

Nadere informatie

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN Paul Duijvestijn Erik Puyt Yorun van Kasteel Programma 1. Aanleiding en achtergrond 2. Introductie van de checklist Sport in het sociaal domein 3.

Nadere informatie

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp!

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Agenda Voorstellen Vragen initiatiefnemers Kader sportverenigingen Trends & ontwikkelingen Aansprekende voorbeelden Evaluatie Voorstellen 3 ICSadviseurs

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Velthuis, A.W. (Antje) Kenmerk 4655433/20170720 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Sport Nota van uitgangspunten sport en

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Samen werken aan talentontwikkeling Almere, 25 januari 2018

Samen werken aan talentontwikkeling Almere, 25 januari 2018 Samen werken aan talentontwikkeling Almere, 25 januari 2018 Veel te vertellen, weinig tijd Dit is ónze manier. 16-2-2017 Was u hierbij? Programma 1. Voorstellen 2. Uitgangspunten AKT 3. Programma op hoofdlijnen

Nadere informatie

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel)

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel) Steven Dijk 1952 geboren 1978-2002 raadslid PvdA Diemen 1986-1994 wethouder PvdA 1988 afgestudeerd econoom Vrije Universiteit 2002-2004 wethouder Leefbaar Diemen 2005-heden voorzitter Rekenkamercommissie

Nadere informatie

SportAanbiedersMonitor 2012

SportAanbiedersMonitor 2012 SportAanbiedersMonitor 2012 KNBLO-NL Colofon Mulier Instituut Janine van Kalmthout en Harold van der Werff NOC*NSF Tim Daamen en Hein Veerman De publicatie is tot stand gekomen met medewerking van: Arno

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

voor sport en voor jou!

voor sport en voor jou! voor sport en voor jou! Wat bespreken we vandaag Sportbeleid van Roosendaal o Impuls Brede School, Sport & Cultuur o Uitvoeringsopdracht - Projectgebieden - Sporten voor 50 + - Sporten met beperkingen

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9.

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9. Uitvoeringsprogramma Sportnota Ploegenspel 2.0 - November 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer Pagina 3. Thema 1. Sport en bewegen in de buurt Pagina 4. A. Opstellen sport- en beweegprofiel per wijk Pagina 4.

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Team Breda Breda brengt het samen 2

Team Breda Breda brengt het samen 2 Breda 2 Team Breda Onder deze titel is op 6 april 2017 de nieuwe sportbeleidsvisie en het uitvoeringsplan van de gemeente Breda unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Breda voert al jaren

Nadere informatie

Vitaliteit Sportverenigingen Noord Nederland FACTSHEET DATA 2016

Vitaliteit Sportverenigingen Noord Nederland FACTSHEET DATA 2016 Vitaliteit Sportverenigingen Noord Nederland FACTSHEET DATA 2016 Juli 2016 Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap Instituut voor Sportstudies Magda Boven Peter Wiggers INLEIDING Het afnemende marktaandeel

Nadere informatie

Sessie 4. De kantine als buurthuis van de toekomst

Sessie 4. De kantine als buurthuis van de toekomst Sessie 4 De kantine als buurthuis van de toekomst Bestuurders in hun kracht zetten Trends & ontwikkelingen Bestuurder onder druk Besturen: specifieke rol In een organisatie: Verschillende rollen Bestuurder

Nadere informatie

Zuid-hollandse raadsleden over sport

Zuid-hollandse raadsleden over sport Zuid-hollandse raadsleden over sport Colofon Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 Postbus 70 2685 ZH Poeldijk 0174-244940 www.sportservicezuidholland.nl info@sportservicezuidholland.nl 10.0288/TC/LH/P00P0210

Nadere informatie

Actieplan. Aangepast Sporten Noordoostpolder

Actieplan. Aangepast Sporten Noordoostpolder Actieplan Aangepast Sporten Noordoostpolder 2015-2018 Inleiding Aanleiding Voor mensen met een beperking is voldoende beweging niet altijd vanzelfsprekend en zijn er meer knelpunten om in beweging te komen

Nadere informatie

Provinciaal blad 2008, 37

Provinciaal blad 2008, 37 Provinciaal blad 2008, 37 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van Utrecht van 23 juni 2008, 2008int220620 houdende tijdelijke regels voor subsidiëring van vernieuwende projecten gericht op

Nadere informatie

Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN

Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN B&W-nr.: 06.1475 d.d. 12-12-2006 1 Onderwerp Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. in te stemmen met het afsluiten

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties (concept)

De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties (concept) Gezond en Sportief Opgroeien, Wonen en Werken in Gorcum De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties 2017 2021 (concept) Missie: Alle Gorcumers een leven lang actief! Pijlers:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad

Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad Juni 2014 De gemeente Alkmaar heeft de verdere ontwikkeling van Alkmaar Sportstad benoemd tot één van haar prioriteiten. Daarmee wordt voortgebouwd op een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

Samen naar een gezonde omgeving

Samen naar een gezonde omgeving Samen naar een gezonde omgeving 2020-2025-2030 Missie Partijen willen bij sportevenementen een gezonde omgeving creëren die bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Uitgangspunten Sportevenementen hebben een

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Notitie sporten met een beperking

Notitie sporten met een beperking Notitie sporten met een beperking d f Da da Dalfsen november Okt Dalsen N dalfsen Dalfsen, februari 2016 1 1. Inleiding In de Kadernota bewegen en sport 2013 2016 is één van de aandachtspunten sporten

Nadere informatie

Kleur bekennen. De vereniging in de toekomst is een: A Open club B Commerciële sportorganisatie C Traditionele vereniging (voor eigen leden) D

Kleur bekennen. De vereniging in de toekomst is een: A Open club B Commerciële sportorganisatie C Traditionele vereniging (voor eigen leden) D De vereniging in de toekomst is een: A Open club B Commerciële sportorganisatie C Traditionele vereniging (voor eigen leden) D Kleur bekennen Huh, er is géén toekomst voor de vereniging Vereniging in de

Nadere informatie

Wat heeft een sportvereniging nodig?

Wat heeft een sportvereniging nodig? Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wat heeft een sportvereniging nodig? Dit heeft een sportvereniging nodig! Postbus 2158, 3500 GD Utrecht Bezoekadres Kaatstraat 1, Utrecht Telefoon 030-286 28 02 E-mail

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heerhugowaard 2014

Verenigingsmonitor Heerhugowaard 2014 Verenigingsmonitor Heerhugowaard 4 Harold van der Werff Janine van Kalmthout Mulier Instituut, Utrecht Maart Inleiding Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 4 wil de gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Visie. Yfke hoek Kjel de Vries Jorella Croes Joël Wagenaar Jordy Pijpker Marouan Achammachi. Team 13

Visie. Yfke hoek Kjel de Vries Jorella Croes Joël Wagenaar Jordy Pijpker Marouan Achammachi. Team 13 Visie Yfke hoek Kjel de Vries Jorella Croes Joël Wagenaar Jordy Pijpker Marouan Achammachi Team 13 Inhoudsopgave Achtergrond 2 Visie op Kracht van Sport 2 Strategie 3 Betrokken stakeholders 5 Bijlagen

Nadere informatie

Samenvatting: Advies:

Samenvatting: Advies: College V200900311 Onderwerp: Brede sportcommissie Samenvatting: Inleiding: Op 15 november 2008 is door uw college het convenant met de sportraad opgezegd. Aan een drietal oud-bestuursleden van de sportraad

Nadere informatie

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn

Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Aanleiding: - Kerntakendiscussie 2010 - Voorjaarsnota 2011 en Zomernota 2012 - Nota Sportbeleid Vanaf 2013 te maken met: -Terugtredende overheid,

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Raadsvergadering 27 oktober 2011 Agendanummer 11 Onderwerp: Combinatiefuncties Steenbergen, 20 september 2011 Aan

Nadere informatie

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport www.sportsubsidie.nl 1 Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Opgave 1 Agressie op het sportveld

Opgave 1 Agressie op het sportveld Opgave 1 Agressie op het sportveld Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In 12 raakte een grensrechter na afloop van een amateurvoetbalwedstrijd ernstig gewond

Nadere informatie

Programmaplan Alkmaar Sportstad

Programmaplan Alkmaar Sportstad Programmaplan Alkmaar Sportstad Publieksversie uitvoeringsprogramma van de ambitienota Alkmaars Startsignaal voor de periode 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie en doelstellingen 4 3. Programmalijnen

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

UZSC 2025 Ambities en hoe we die willen bereiken

UZSC 2025 Ambities en hoe we die willen bereiken UZSC 2025 Ambities en hoe we die willen bereiken Aanleiding UZSC heeft heel wat bereikt: stevig aanwezig in de top van het Nederlandse waterpolo bij de mannen en de vrouwen, een bloeiende jeugdopleiding

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon. Harderwijk 2014 Sportaanbiedersmonitor. 1. Achtergrond van het onderzoek. 3

Inhoudsopgave. Colofon. Harderwijk 2014 Sportaanbiedersmonitor. 1. Achtergrond van het onderzoek. 3 2 Inhoudsopgave 1. Achtergrond van het onderzoek. 3 2. Resultaten sportaanbiedersmonitor Harderwijk..... 4 2.1 De sportaanbieders.. 4 2.2 Leden en activiteiten..... 4 2.3 Organisatie en beleid....... 6

Nadere informatie

Sportnota 'De Bilt: topper in sport en bewegen ' Actualisatie van de sportnota. 1. Inleiding

Sportnota 'De Bilt: topper in sport en bewegen ' Actualisatie van de sportnota. 1. Inleiding Bijlage 1 bij raadsbesluit d.d. 20 december 2018 tot vaststelling van de Sportnota 'De Bilt toppers in sport en bewegen 2019-2022' 1. Inleiding De meerwaarde van sport en bewegen staat buiten kijf. Sport

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 2 Doelgroep/Doelstellingen 3 Bestuur 4 Samenwerkingsverbanden 5. Het beheer van het vermogen 6. Financieel beleid 7 Promotie Voorwoord

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

JAARPLAN 2018/

JAARPLAN 2018/ JAARPLAN 2018/2019 4-7-2018 JAARPLAN 2018/2019 SRGO biedt bewegingsruimte. Dat doet de stichting niet uitsluitend in het aanbieden en faciliteren van accommodaties. Bewegingsruimte biedt SRGO ook steeds

Nadere informatie

Sportverenigingsmonitor 2016

Sportverenigingsmonitor 2016 Sportverenigingsmonitor 2016 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In opdracht van Sportstad Leiden is in het najaar van 2016 een digitaal onderzoek

Nadere informatie

Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten!

Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten! Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten! 12 december 2014 Utrecht Hey, raak die bal nou eens een keer goed! Je bent toch geen homo! Wie hoort het niet langs

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan Jaardoelen 2017/18. Wilskracht houdt je in beweging. Beleidsplan

Beleidsplan Jaardoelen 2017/18. Wilskracht houdt je in beweging. Beleidsplan Wilskracht houdt je in beweging Jaardoelen 2017/18 Inhoud Inleiding. 1.. 2. Jaardoelen 2017/18. inleiding Binnen is het tot dusver niet gebruikelijk om (jaarlijks) een beleidsplan op te stellen. Vanuit

Nadere informatie

De Sportprofessional: ook voor uw vereniging!

De Sportprofessional: ook voor uw vereniging! De Sportprofessional: ook voor uw vereniging! Programma VSU Harten voor Sport Beweegmakelaar Buurtsportcoaches (Mobiele) verenigingsmanager Combinatiefunctionaris Verenigingsmodel Vereniging Sport Utrecht

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Jaarplan Verenigingsondersteuning 2014. 1. Inleiding

Jaarplan Verenigingsondersteuning 2014. 1. Inleiding Jaarplan Verenigingsondersteuning 2014 1. Inleiding Sportformule is hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van stimuleren van sport & bewegen. Sportformule richt zich op drie aandachtsvelden te

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top

Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top Bij talentontwikkeling gaat het om kwaliteiten en mogelijkheden van jonge sporters, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven. Maar

Nadere informatie

Samen zetten we niemand buitenspel! Sportvisie gemeente Hilvarenbeek. Tim Haans

Samen zetten we niemand buitenspel! Sportvisie gemeente Hilvarenbeek. Tim Haans Samen zetten we niemand buitenspel! Sportvisie gemeente Hilvarenbeek Tim Haans 123304 Sportvisie gemeente Hilvarenbeek INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 SPORT- EN BEWEEGSTIMULERING 5 MAATSCHAPPELIJKE ROL 7 ACCOMMODATIES

Nadere informatie

*Z0300EA3652* Beslispunten Uw raad wordt geadviseerd de beleidsnotitie sport de gezonde beweging vast te stellen.

*Z0300EA3652* Beslispunten Uw raad wordt geadviseerd de beleidsnotitie sport de gezonde beweging vast te stellen. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z0300EA3652* Registratienummer : Z -14-27201 / 2896 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : Wethouder De Jong Raadsvergadering : 5 juni

Nadere informatie

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur Bijlage 3 bij Statenvoorstel 61/10 Olympisch Plan Brabant: versterken sportinfrastructuur : mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Investeringsdomein Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Nadere informatie

MENTOR: JULIUS TERPSTRA. De kracht van sportverenigingen in Den Helder. Moet de verenigingen anders georganiseerd worden?

MENTOR: JULIUS TERPSTRA. De kracht van sportverenigingen in Den Helder. Moet de verenigingen anders georganiseerd worden? MENTOR: JULIUS TERPSTRA De kracht van sportverenigingen in Den Helder Moet de verenigingen anders georganiseerd worden? Roy Slort CDA Talentacademie 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe is het nu

Nadere informatie

VERENIGINGSSCAN Resultaten

VERENIGINGSSCAN Resultaten VERENIGINGSSCAN 2017 Resultaten Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Algemene vragen... 3 2. Antwoorden op stellingen... 5 over de organisatie... 5 over de accommodatie... 5 over het lidmaatschap... 6 over

Nadere informatie

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%.

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%. Inleiding Sporten én bewegen dragen bij aan een goede gezondheid. Verder stimuleert het de sociale binding en bevordert het dat mensen actief onderdeel uitmaken van de samenleving. De gemeente stelt daarom

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

KBO Zeeland. beleidsplan

KBO Zeeland. beleidsplan KBO Zeeland beleidsplan 2014-2018 Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig. 1 Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 2 Missie en opdracht 4 3 Strategische koers 5 4 Kerntaken 6 Belangenbehartiging Dienstverlening

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur?

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Driebergen, 2 november 2013 Ralf Reniers Samen naar een Veiliger Sportklimaat Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Beweegrichtlijnen en beleid

Beweegrichtlijnen en beleid Beweegrichtlijnen en beleid 28 november 2017 Liza van Koperen directie Sport Juul van Rijn Kenniscentrum Sport Sportfeiten: In NL sport 51% van de (volwassen) bevolking minstens 1 x per week % hoog in

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Sport en lokaal beleid: meten is weten

Sport en lokaal beleid: meten is weten Sport en lokaal beleid: meten is weten Inspiratiesessie VSG en Huis voor de Sport Limburg 15 december, Beek (L) Remco Hoekman, senior onderzoeker Mulier Instituut Jorg Eijssen, adviseur Huis voor de Sport

Nadere informatie

Modern Besturen. In de Vereniging van de Toekomst. Huibert Brands Adviseur Organisatieontwikkeling NOC*NSF

Modern Besturen. In de Vereniging van de Toekomst. Huibert Brands Adviseur Organisatieontwikkeling NOC*NSF Modern Besturen In de Vereniging van de Toekomst Huibert Brands Adviseur Organisatieontwikkeling NOC*NSF Agenda 1. Waarheen Waarvoor 2. Sport in Transitie 3. Vereniging van de Toekomst 4. Modern Besturen

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Zandvoort De huidige stand van zaken van sportverenigingen in Zandvoort. Jorien Slot-Heijs.

Verenigingsmonitor Zandvoort De huidige stand van zaken van sportverenigingen in Zandvoort. Jorien Slot-Heijs. Verenigingsmonitor Zandvoort 2017 De huidige stand van zaken van sportverenigingen in Zandvoort Jorien Slot-Heijs Anouk Brandsema Janine van Kalmthout 2 Verenigingsmonitor Zandvoort 2017 Mulier Instituut

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie