Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet Augustus 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009"

Transcriptie

1 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009

2 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer Augustus 2009, Utrecht

3 Zorgorganisaties voeren in toenemende mate een domeinoverschrijdend ondernemingsbeleid. Zo wordt geïnvesteerd in eerstelijnsgezondheidszorg, om zorg en diensten te leveren die zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van cliënten die zij willen bedienen. Met deze domeinoverschrijding worden ook nieuwe financiële bronnen aangesproken, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) en zorg die vanuit aanvullende polissen vergoed wordt. Ook door het overheidsbeleid vergroot de omvang van de zorg die tot de werkingssfeer van de Zvw valt. Teneinde de AWBZ beheersbaar te houden worden delen van de AWBZ-zorg naar de Zvw overgeheveld. Daarmee komen contacten en contracten met de uitvoerders van de Zvw, de zorgverzekeraars, voor de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) steeds nadrukkelijker in beeld. Om zorgondernemers te ondersteunen bij het vermarkten van Zvw-zorg heeft ActiZ deze Handreiking bij het contracteerbeleid Zvw 2010 opgesteld. De Handreiking besteedt aandacht aan strategische overwegingen voor de zorgorganisatie, alsook aan praktische randvoorwaarden op de Zvw-markt. Zij spitst zich daarbij toe op kraamzorg en de eerstelijnszorg inclusief specialistische verpleging. Deze Handreiking is opgebouwd naar analogie van de ActiZ Handreiking bij het AWBZcontracteerbeleid van 2010 (mei 2009) en bij de inhoud is de ActiZ-notitie Contractering kraamzorg (november 2008) betrokken. Leeswijzer De Handreiking bij het Zvw-contracteerbeleid 2010 start met algemene basispunten voor de verkoop van Zvw-zorg. Daarna komen in hoofdstuk II vragen en antwoorden over het belang van zorgcontractering in de Zvw en over contacten met zorgverzekeraars aan de orde. Algemene vragen en antwoorden over de Zvw staan in hoofdstuk III. Vervolgens zijn in hoofdstuk IV vragen en antwoorden uitgewerkt over de kraamzorg, mede gebaseerd op het juridische advies van Van Doorne advocaten over de beoordeling van kraamzorgovereenkomsten Het integrale juridische advies van Van Doorne over de contracten in de kraamzorg is als bijlage 1 opgenomen. En tot slot komen in hoofdstuk V vragen en antwoorden over contracteren van eerstelijnsprestaties aan de orde. In bijlage 2 treft u een overzicht aan van alle vragen uit de Handreiking. Disclaimer Deze Handreiking is met grote zorgvuldigheid en met gebruikmaking van de meest actuele gegevens tot stand gekomen. Het is evenwel niet uitgesloten dat de informatie in deze Handreiking onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. ActiZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Het is leden van ActiZ toegestaan (delen van) de notitie/handreiking te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ActiZ is het derden niet toegestaan (delen van) de notitie/handreiking te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook. 2

4 I Algemene basispunten contractering Zvw-zorg Zorgondernemers zijn gedreven om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid verantwoorde en cliëntgerichte zorg en diensten te leveren. De zorgondernemer kan zich hierbij laten inspireren en zich ondersteund weten door beginselen van het maatschappelijk zorgondernemerschap vanuit de koers van ActiZ: I-1 De zorgondernemer presenteert zich in uitkomsten van de kwaliteit van de zorg en de toegevoegde waarde aan de cliënt De zorgondernemer wil iets toevoegen aan het leven en welzijn van de cliënt. Hij gaat daarbij op zoek naar de extra s die de (potentiële) cliënt zoekt en probeert daarin onderscheidend te zijn. De zorgondernemer hanteert hierbij als maatstaf hetgeen bepaald is door de stand van de wetenschap en de praktijk, zoals professionele standaarden en landelijk overeengekomen zorgpaden. Bij afwezigheid van een dergelijke maatstaf hanteert de zorgorganisatie hetgeen in het vakgebied als verantwoorde zorg wordt beschouwd. Zorgondernemers zijn transparant over de geleverde kwaliteit, zo mogelijk via zoals bijvoorbeeld voor de kraamzorg (en AWBZ-zorg). Het is aan de ondernemer zèlf om de juiste processen en systemen in te richten om tot de gewenste resultaten te komen. I-2 De zorgondernemer positioneert zich in de markt en ontwikkelt zorgaanbod, aansluitend bij de wensen van de cliënten die de zorgorganisatie wil bedienen Gezien de concurrentie tussen zorgorganisaties en de keuzevrijheid van de cliënten is het voor zorgondernemers belangrijk een positie in de markt te bepalen en zich voor bepaalde doelgroepen/klantsegmenten te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld cliënten vanuit een specifieke culturele achtergrond. Vernieuwingen en verbeteringen van het aanbod leiden tot een hogere waardering voor producten en diensten waarvoor de cliënt bereid is (meer) te betalen. Zorgaanbod dat aansluit op de wensen van de (toekomstige) cliënt, de werving hierop richten én waarmaken wat je belooft is van strategisch belang bij de verkoop van zorg. I-3 De zorgondernemer draagt zorg voor de continuïteit van zijn organisatie De zorgondernemer is verantwoordelijk voor de handhaving van een financieel gezonde zorgorganisatie die: - verantwoorde zorg kan leveren binnen de vereisten van goed werkgeverschap en (financiële) ruimte heeft voor verbeterslagen; - in kan spelen op alle ontwikkelingen die voortkomen uit (financiële) wet- en regelgeving; - het zorgaanbod kan innoveren om tijdig en doelmatig in te spelen op wensen van (potentiële) cliënten. Zorg waartegenover geen marktconforme vergoeding staat, kan voor een zorgorganisatie op korte of lange termijn leiden tot discontinuïteit van de organisatie. Voor zorg en diensten moet in beginsel worden betaald. In het geval er geen betaling tegenover staat moet de prestatie op een andere wijze worden gehonoreerd (via bijvoorbeeld een opslag op prijs en/of volume). Bronnen voor betalingen zijn divers. Naast de Zvw zijn er andere financieringsbronnen: AWBZ in natura, AWBZ als persoonsgebonden budget (pgb), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in natura, pgb Wmo, aanvullende verzekeringen en eigen betalingen. Uiteraard is en blijft het een zaak voor elke individuele zorgondernemer om zijn eigen financieel beleid (inclusief prijsbeleid) zelfstandig te bepalen. 3

5 I-4 De zorgondernemer verantwoordt zich volgens de normen van de branche Jaarlijks leggen zorgondernemers maatschappelijk verantwoording af volgens de normen van de sector. Voor de stroomlijning en vermindering van de administratieve lasten wordt, indien van toepassing, gebruik gemaakt van het Jaardocument Zorg dan wel verantwoordt de zorgorganisatie zich volgens de normen van de sector. Vanaf het verslagjaar 2010 geldt voor de kraamzorg de verplichting voor maatschappelijke verantwoording via het Jaardocument Zorg. Met het gebruik van het Jaardocument Zorg c.q. sectornormen voldoet de zorgondernemer aan wettelijke verantwoordingsverplichtingen en legt hij maatschappelijk verantwoording af aan stakeholders, zoals toezichthouders, cliënten en zorginkopers. Verantwoording over de uitkomsten van kwaliteit maakt daar onderdeel van uit. Voor de verkoop van zorg biedt het Jaardocument Zorg voldoende aanknopingspunten en zijn aanvullende verantwoordingseisen in strijd met gemaakte (wettelijke) afspraken. I-5 Zorgondernemers werken samen met andere aanbieders om adequate ketenzorg te organiseren Vele zorgvragers hebben chronische problemen. Om vanuit kwalitatief en/of efficiënt oogpunt hierop in te spelen zijn veelal meerdere zorgaanbieders, vanuit de Zvw, AWBZ en Wmo, betrokken om in de vorm van ketenzorg optimale zorg aan de cliënt te kunnen bieden. Ketenzorg vergt extra activiteiten op het gebied van afstemming en coördinatie en een meerjarenperspectief. Met ketenzorg kan de zorgondernemer zich positioneren op de markt. De inkopende partij, zorgverzekeraars, onderkent de meerwaarde van ketenzorg voor de verzekerden en heeft een belang om ketenzorg te faciliteren en in te kopen. Tegelijkertijd kunnen afspraken rond ketenzorg de mededinging beperken, en is vaak niet eenvoudig te beoordelen of deze afspraken in strijd zijn met de Mededingingswet: het grijze gebied tussen keten en kartel. Bij twijfel over de rechtmatigheid van de inkoopeisen van ketenzorg (Mededingingswet) kan de zorgondernemer bij de zorgverzekeraar nagaan of de voorgestelde ketenactiviteiten NMa-proof zijn: toegestaan volgens - en eventueel getoetst - door de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De zorgondernemer blijft uiteraard primair verantwoordelijk om bij het aanbieden van ketenzorg zich te houden aan de mededingingsregelgeving. 4

6 II Belang voor zorgorganisaties II-1 Voor wie is deze Handreiking bij het contracteerbeleid Zvw 2010 gemaakt? Deze Handreiking is bedoeld voor alle aangesloten leden VVT en Kraamzorg. Wel is het zo dat de ene zorgorganisatie al veel meer en/of al langer zorg verkoopt die onder de Zvw valt dan een andere organisatie. Afhankelijk van de lezer zal de Handreiking aanvullend informatief zijn dan wel zicht geven op nieuwe perspectieven voor zorglevering en verkoop van zorg. Voor zorgorganisaties die al (veel) contracteerervaring hebben in de Zvw kan deze Handreiking een actueler inzicht bieden in wat er wel en niet mogelijk is, hetgeen kan leiden tot meer vruchtbare onderhandelingen. Voor zorgorganisaties die aan het begin staan van nieuw strategisch beleid gericht op eerstelijnsprestaties of kraamzorg biedt deze Handreiking een brede oriëntatie op de Zvw-markten. Naast de schets van de spelregels, het speelveld en de speelruimte van de Zvw, biedt de Handreiking zicht op de strategische meerwaarde van ondernemen binnen de Zvw. II-2 Waarom is het leveren van zorg die onder de Zvw valt van belang voor organisaties in de sector V&VT? VVT-zorgorganisaties krijgen steeds meer te maken met de Zvw en met zorgverzekeraars die deze verzekering uitvoeren. Het leveren van zorg die tot de Zvw behoort is echter geen novum. Kraamzorg valt onder de Zvw evenals dieetadvisering, prestaties die de sector van oudsher levert. Naast de ambities die zorgondernemers laten zien, zoals eerstelijnszorg en ketenzorg, werkt ook het overheidsbeleid het leveren van Zvw-zorg door klassieke VVT-zorgorganisaties in de hand. Zo is het overheidsbeleid erop gericht omwille van de solidariteit en de betaalbaarheid van zorg de AWBZ terug te brengen naar zijn oorspronkelijke doelstelling: langdurige zorg die onbetwistbaar en geloofwaardig is voor de meest kwetsbare mensen in Nederland. Alhoewel de overheid nog steeds geen concreet toekomstplan voor de AWBZ heeft, zien we wel dat zorg steeds meer richting de Zvw schuift. Zo is de AWBZ-aanspraak op Verpleging door een nieuwe interpretatie versnipperd geraakt, omdat Verpleging thuis in aanzienlijke mate onder de Zvw is komen te vallen (zie vraag V-11). Daarnaast heeft de overheid aangekondigd de (geriatrische) revalidatie van de AWBZ over te hevelen naar de Zvw (zie vragen III-21 en III-22). Kortom, in toenemende mate zal AWBZ-zorg tot de Zvw gaan behoren, en tegelijkertijd zien zorgorganisaties strategische belangen om zorgarrangementen te ontwikkelen die aansluiten op de wensen van (potentiële) cliënten ongeacht de verzekeringsgrenzen. II-3 Waarom is het van belang om je als zorgorganisatie te oriënteren op de Zvw en zorgverzekeraars? Het is voor u van belang om (nu al) de mores van de Zvw te kennen, omdat steeds meer zorg van de AWBZ naar de Zvw over zal gaan. Daarnaast hebben zorgverzekeraars meer belangstelling voor samenhangende zorg, zoals ketenzorg/netwerkzorg die nodig is voor een bepaalde doelgroep, ongeacht de verzekeringsgrenzen. Om ook op termijn in de Zvw zorg te kunnen leveren, is het belangrijk nu al kennis te maken met dit veld. Bovendien wordt een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd in de Zvw. Deze zogenaamde functionele bekostiging brengt nieuwe organisatievormen, nieuwe samenwerkingsmodellen en nieuwe concurrentieverhoudingen met zich mee (zie vraag III-18). De relaties en zorggroepen die nu ontstaan, hebben waarschijnlijk een voorsprong op aanbieders die pas later toetreden. 5

7 II-4 Hoe kan een adequate oriëntatie op de Zvw en zorgverzekeraars eruit zien? Alles begint bij waar u als zorgondernemer voor wilt gaan: bij het strategische beleid gebaseerd op een analyse van de (regionale) markt. De zorg die de ondernemer wil bieden zal in toenemende mate naast de AWBZ ook vanuit de Zvw worden bekostigd. De Zvw verschilt echter aanzienlijk van de AWBZ. Waar in de AWBZ een bepaalde uniformiteit van toepassing is, gelden in de uitvoering van de Zvw veel meer vrijheden voor zorgverzekeraars. Biedt de AWBZ voor zorgondernemers nog enige zekerheid, in de Zvw is een dergelijke veiligheid veel minder aan de orde. Daar staat tegenover dat er voor de zorgorganisatie onder de Zvw richting zorgverzekeraars meer ruimte is om je als zorgonderneming te profileren en om te innoveren. Eigenlijk is het profileren - het laten zien waar de onderneming sterk in is voor de zorgondernemer om zorg te verkopen (en te vernieuwen) binnen de Zvw een must voor de zorgorganisatie, nog veel meer dan binnen de AWBZ. Zorgverzekeraars willen hoogwaardige, doelmatige en patiëntgerichte producten inkopen om hun verzekerden optimaal van dienst te zijn voor de korte en de lange termijn en om hun verzekerden aan zich te binden. Zorgverzekeraars hechten steeds meer waarde aan integrale, samenhangende zorg gericht op een wijk of een regio in plaats van solozorg. Zorgorganisaties kunnen dit laten meewegen in hun beleid in wat zij kunnen toevoegen voor de zorgverzekeraar; en daarmee voor hun verzekerden oftewel uw cliënten. Contacten en overleg met zorgverzekeraars worden voor een zorgondernemer steeds gewichtiger. Sommige zorgverzekeraars organiseren informatiebijeenkomsten voor de inkoop van zorg en kondigen dit aan op hun site. Ook kan het organiseren van een werkbezoek voor zorgverzekeraars bij de zorgorganisatie een goede opstap zijn voor een wederzijdse kennismaking en oriëntatie. Door een adequate oriëntatie kunt u bovendien de organisatie tijdig inrichten op de spelregels van de zorgverzekeraars. II-5 Als ik voorlopig geen Zvw-zorg ga leveren, dan heb ik ook niet te maken met zorgverzekeraars of wel? Zorgverzekeraars gaan óók voor de AWBZ een grote rol krijgen, mogelijk vanaf Tot en met 2011 voeren 32 zorgkantoren - 12 zorgverzekeraars/concessiehouders - namens alle zorgverzekeraars de AWBZ nog uit. Deze zorgkantoren hebben alle inkoopmacht in hun regio waar de zorgaanbieders aldaar voor zorg in natura verplicht zaken mee moeten doen. De verzekerden zijn ook aangewezen op het zorgkantoor in de regio waar men woonachtig is. Deze onwenselijke situatie gaat veranderen. In het SER-advies Toekomst AWBZ, april 2008, wordt een richting aangegeven waarbij de zorgverzekeraars (onderdelen) van de AWBZ voor hun eigen verzekerden uitvoeren. Het kabinet heeft, mede op basis van dit SER-advies, als uitgangspunt dat zorgverzekeraars vanaf 2012 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de AWBZ voor de eigen Zvw-verzekerden. Dit gaat gepaard met diverse randvoorwaarden, bijvoorbeeld een administratie en declaratie op cliëntniveau. ActiZ is daarbij betrokken. Uiterlijk 1 juli 2010 neemt VWS (en de politiek) de go/no go beslissing over de uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars vanaf Dan kan de uitvoering van de Zvw en AWBZ in één hand komen te liggen van de zorgverzekeraar voor wie de verzekerde heeft gekozen. De zorgverzekeraar koopt dan de AWBZ-zorg in voor haar verzekerden. Te verwachten valt dat van de synergie van één uitvoerder een meerwaarde uitgaat voor de cliënt, omdat de zorgverzekeraar een groter belang heeft bij het inkopen van samenhangende cure/care zorg die aansluit op de wens van de verzekerden. Immers verzekerden kunnen stemmen met de voeten en naar een andere verzekeraar overstappen. Hoe de uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars - op zijn vroegst vanaf er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat VVT-aanbieders dan van doen krijgen met de zorgverzekeraars die belast zijn met de inkoop van AWBZ-zorg. Wat ActiZ betreft gaat (een gedeelte van) de AWBZ-ouderenzorg helemaal over naar de Zvw. Met deze overheveling valt een schot weg waardoor er betere waarborgen zijn voor de integraliteit van zorg voor de cliënt en de zorgaanbieder. 6

8 II-6 Welke instrumenten zijn voorhanden om zicht te krijgen op de vraag in de regio en marktontwikkelingen? Er zijn meerdere instrumenten en rapporten beschikbaar die zorgondernemers zicht bieden op de vraagontwikkeling als het gaat om Zvw-zorg en ontwikkelingen in de markt. De instrumenten en uitkomsten van onderzoek zijn voor de zorgondernemer behulpzaam bij het bepalen van een strategische positie op de markt. De volgende instrumenten en onderzoeken zijn onder meer voorhanden: Marktmonitor (ActiZ) De Marktmonitor is van dienst bij het ontwikkelen van een marketingvisie en bij het vertalen van deze visie naar een marketingstrategie en marketingplan. De Marktmonitor is een handleiding met tips en tools toegespitst op zorgorganisaties in de branche VVT en Kraamzorg. De Marktmonitor is voor leden beschikbaar op het ledennet: LinkinCare LinkinCare zorgt voor een koppeling tussen de zorg(producten) die de zorgorganisatie levert aan cliënten en de informatie die nodig is om de onderneming op koers te houden in de dynamiek van de zorgmarkt. LinkinCare levert naast productiegegevens ook informatie over de productie binnen een bepaalde specialisatie, inzicht in bepaalde trends of bijvoorbeeld het marktaandeel in een bepaalde productcategorie of bepaalde regio. Meer informatie over LinkinCare is beschikbaar op Smart Agent Onderzoek Smart Agent Company heeft in opdracht van ActiZ onderzoek gedaan naar de wensen, behoeften en motieven van toekomstige zorgvragers op het gebied van wonen en zorg. De uitkomsten van dit onderzoek geven inzicht in de verschillende consumentensegmenten. De onderzoekuitkomsten zijn beschikbaar op het ledennet via de link Trendwatch zorgconsument 2008 In opdracht van ActiZ is door de Casemanagementgroep een onafhankelijke trendwatch uitgevoerd om inzicht te krijgen in keuzeprocessen, zorgbehoefte en consumptie van groepen zorgconsumenten in Nederland. De rapportage Trendwatch is beschikbaar op het ledennet via de link College voor zorgverzekeringen Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) ontvangt voor de uitvoering van zijn wettelijke taken diverse gegevens van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Aan de hand daarvan kan het CVZ, aangevuld met gegevens uit andere bronnen, een goed beeld geven van zowel de kosten als het volume in de zorgverzekeringen. Onder de link Cijfers krijgt men toegang tot cijfers van zorguitgaven op macro- en detailniveau over de laatste vijf jaar. Zie de site van CVZ: 7

9 StatLine databank van CBS StatLine is de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle cijfers die het CBS publiceert zijn opgenomen in de databank en gratis beschikbaar. De structuur van StatLine bestaat uit tabellen die naar thema geordend zijn. Uit deze tabellen kunt u selecties samenstellen, op het beeldscherm presenteren, afdrukken en downloaden in diverse formats. Deze databank is een enorme bron van informatie voor bijvoorbeeld bevolkingsgegevens en gegevens over arbeid en sociale zekerheid, bijvoorbeeld voor doelgroepbepaling en geboorteprognoses. Zie de site van het CBS: Entadministratie Om uw marktaandeelgegevens in de kraamzorg zo actueel mogelijk te bepalen kunt u gebruik maken van lokale (provinciale) entadministraties en vragen om hun geboortecijfers per gemeente naar u door te sturen. Ruimtelijk Planbureau Op de site van het Ruimtelijk Planbureau vindt u onder het deel: Regionale bevolkingsprognose informatie die u kan helpen bij het bepalen van uw strategie. Site: 8

10 III Zorgverzekeringswet algemeen III-1 Wat houdt de Zorgverzekeringswet in? De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een verplichte ziektekostenverzekering die ervoor zorgt dat elke Nederlands ingezetene verzekerd is van medisch noodzakelijke zorg. Onder de Zvw valt alle kortdurende, op genezing gerichte zorg, oftewel de cure. De Zvw wordt ook wel basisverzekering genoemd, omdat de Zvw een basispakket kent. De inhoud van het basispakket is door de overheid wettelijk vastgesteld en voor iedereen hetzelfde. Het pakket bevat alle noodzakelijke zorg zoals ziekenhuiszorg, kraamzorg, huisartsenzorg en medicijnen. Zorgverzekeraars voeren de Zvw uit. In Nederland is gekozen voor een zorg- en zorgverzekeringsstelsel met een gereguleerde concurrentie om een solidair en efficiënt werkend gezondheidssysteem tot stand te brengen: zorgverzekeraars concurreren onderling en tussen zorgorganisaties vindt ook concurrentie plaats. III-2 Wat staat er in de Zvw zelf? In de Zvw zelf is de aard van de te verzekeren prestaties vermeld, zoals geneeskundige zorg, paramedische zorg en verpleging. De zorg die onder de Zvw valt is functiegericht beschreven: dat wil zeggen dat de zorg los van het aanbod is omschreven, net zoals in de AWBZ/Besluit zorgaanspraken (in het Besluit zorgaanspraken wordt overigens ook de term functies in een andere zin gebruikt, namelijk als zorgonderdelen waar aanspraak op kan bestaan). In de Zvw is geregeld wat er onder de aanspraken valt (de inhoud en omvang van de zorg) en wanneer er aanspraak bestaat (indicatievereisten). De Zvw vereist, in tegenstelling tot de AWBZ, niet dat het Centrum Indicatiestelling Zorg beslist of de verzekerde aanspraak mag maken op verzekerde zorg. Wie de zorg verleent en waar die zorg wordt verleend is ter bepaling van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verwerkt dit in de verschillende verzekeringen die hij aanbiedt. De verzekeringsnemer sluit een verzekering af en ontvangt hiervan een schriftelijk bewijs, de polis. De polis is bepalend voor de verzekerde/cliënt (zie vraag III-7). In lagere regelgeving, Besluit zorgverzekering (Bzv), zijn de inhoud en omvang van de prestaties waarop de verzekerde recht heeft geregeld. In de Regeling zorgverzekering zijn de hoogtes van de eigen bijdragen voor (onderdelen van) de Zvw opgenomen. III-3 Wat valt onder aanvullende verzekeringen? Voor behandelingen die buiten de basisverzekering vallen kunnen zorgverzekeraars aanvullende pakketten aanbieden waarmee mensen zich vrijwillig aanvullend kunnen verzekeren. Dat is niet verplicht. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar verschillen wat betreft het verzekerde pakket en de premie. De overheid heeft geen bemoeienis met de aanvullende verzekeringen. III-4 Welke zorgverzekeraars zijn er in Nederland? Een totaaloverzicht van alle zorgverzekeraars kunt u vinden op de site van Zorgverzekeraars Nederland: Alle zorgverzekeraars hebben een eigen website die voorziet in een veelheid van informatie voor (potentiële) verzekerden en contractrelaties. Zorgverzekeraars hebben zorginkoopgroepen voor onderliggende en gebundelde labels van zorgverzekeraars zoals: Agis, Achmea, CZ, Menzis, UVIT en Multizorg. 9

11 III-5 Hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht? Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering. Zij mogen wettelijk niet selecteren op bijvoorbeeld leeftijd, gezondheid, inkomen of geslacht. De acceptatieplicht geldt niet voor de aanvullende verzekeringen. III-6 Hebben zorgverzekeraars een zorgplicht? Ja, voor de zorgverzekeraar geldt een zorgplicht jegens zijn verzekerden: zorgverzekeraars moeten ervoor zorg dragen dat hun verzekerden voldoende en tijdig aan hun zorgbehoefte kunnen voldoen. De zorgplicht kan de zorgverzekeraar op twee manieren invullen. De eerste vorm is zorg te contracteren bij zorgaanbieders, waarbij de verzekerde recht heeft op zorg waaraan hij binnen de polisvoorwaarden behoefte heeft. De tweede mogelijkheid is niet-gecontracteerde zorg, wat betekent dat de verzekerde recht heeft op vergoeding van de kosten van de zorg bij een zelf gekozen aanbieder. Heeft een verzekerde gekozen voor gecontracteerde zorg, dan kan hij in de regel toch kiezen voor niet-gecontracteerde zorg. De verzekerde heeft vervolgens recht op vergoeding van de kosten daarvan. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten dan veelal gedeeltelijk. Een zorgverzekeraar die te weinig gecontracteerde zorg kan bieden, dient te bemiddelen om binnen een redelijke termijn zorg voor zijn verzekerde te regelen. III-7 Welke varianten van zorgverzekering kan de zorgverzekeraar in de Zvw aanbieden? De zorgverzekeraars onderscheiden de volgende typen zorgverzekeringen: naturapolis, een restitutiepolis en tal van combinatievormen. In een naturapolis bepaalt de zorgverzekeraar de zorgaanbieders waar de verzekerde zorg kan afnemen, namelijk bij wie de zorgverzekeraar zorg heeft gecontracteerd. De zorgverzekeraar bekostigt dan rechtstreeks de gecontracteerde zorgorganisatie die volgens de overeenkomst met de zorgverzekeraar aan de verzekerde zorg heeft geleverd. Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde vrijheid om een aanbieder van zijn voorkeur te kiezen die daartoe medisch bevoegd is binnen algemene procedurele voorwaarden. De cliënt ontvangt van de zorgorganisatie de factuur voor de zorg en betaalt de zorg rechtsreeks aan de zorgorganisatie. De verzekerde wendt zich tot de verzekeraar om de verzekerde zorg gerestitueerd te krijgen. Combinatiepolissen bestaan in vele varianten, opgebouwd uit naturadelen en restitutiedelen. Daarnaast biedt de zorgverzekeraar polissen met of zonder een vrijwillig eigen risico aan (zie vraag III-8). III-8 De Zvw hanteert een eigen risico voor verzekerden. Hoe ziet dit eruit en wat betekent dat voor zorgorganisaties? Met ingang van 1 januari 2008 is de no-claimregeling komen te vervallen. In plaats daarvan is een verplicht eigen risico per verzekerde geïntroduceerd. Dit verplicht eigen risico bedraagt anno ,- per kalenderjaar en is niet verzekerbaar. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. De zorgverzekeraar kan aanvullend tot max. 500,- eigen risico in de polis opnemen. Het eigen risico,verplicht of vrijwillig, wordt toegepast op alle verstrekkingen uit de basisverzekering, met uitzondering van huisartszorg, kraamzorg en verloskundige zorg. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen risico van zijn verzekerden. De gecontracteerde zorgorganisatie of de zorgorganisatie die Zvw-zorg levert heeft formeel geen directe bemoeienis met het eigen risico. Wel laat de praktijk zien dat het zinvol is om de cliënt het eigen risico in herinnering te brengen, omdat een cliënt mogelijk zorg wil ontvangen die hij, gezien het verplichte of vrijwillige eigen risico, dan voor eigen rekening moet nemen. 10

12 III-9 Hoe ziet de premie voor de Zvw eruit? De hoogte van de premie voor de Zvw verschilt per zorgverzekeraar. Ten aanzien van de hoogte van de premie heeft de wetgever geen regels gesteld. Premiedifferentiatie - het hanteren van een verschillende premie - is verboden. Alle verzekerden van één zorgverzekeraar betalen dezelfde nominale premie voor hetzelfde product. Een systeem van risicoverevening regelt voor zorgverzekeraars extra compensatie voor cliënten met een hoog gezondheidsrisico. Naast de nominale premie moet iedere verzekeringsplichtige een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen. De premie die de zorgverzekeraar voor een polis vraagt zal afhangen van de aard van de polis: een naturapolis, een restitutiepolis of een combinatiepolis en in welke mate een verzekerde vrijwillig een eigen risico wil accepteren. III-10 Zijn zorgverzekeraars aanbestedingsplichtig voor de inkoop van zorg? Nee. Anders dan zorgkantoren in de AWBZ zijn zorgverzekeraars niet aan te merken als publiekrechtelijke instellingen die verplicht zijn Europese en nationale aanbestedingsregels toe te passen bij hun zorginkoop. Verzekeraars staat het echter vrij om aanbestedingsregels toe te passen. Daarbij mogen ze zowel de formele (II a) als de light (II b) aanbestedingsprocedure volgen. In beide gevallen moet de procedure echter transparant zijn en moeten de criteria voor selectie en gunning objectief zijn en niet discrimineren. Als niet wordt gekozen voor inkoop met toepassing van aanbestedingsregels dan gelden de beginselen van het aanbestedingsrecht in beginsel niet. De contracteervrijheid van de zorgverzekeraar is echter niet onbeperkt. Beginselen van redelijkheid en billijkheid zijn doorslaggevend voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de onderhandelingen, ook als er nog geen contract is gesloten (de zgn. precontractuele fase). Uit rechtspraak blijkt dat zorgverzekeraars zorgorganisaties gelijk moeten behandelen en de wijze waarop wordt gecontracteerd voldoende moet motiveren. III-11 Vallen zorgverzekeraars ook, zoals zorgorganisaties VVT, Kraamzorg en ActiZ, onder de Mededingingswet en daarmee onder het toezicht van de NMa? Ja, zorgverzekeraars zijn ondernemingen, zij vallen onder de werking van de Mededingingswet en onder de tucht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Dat houdt onder meer in dat als zorgverzekeraars willen fuseren zij praktisch altijd de toestemming van de NMa nodig hebben. Belangrijker nog is dat het hun verboden is onderlinge afspraken te maken die de concurrentie op de zorginkoopmarkt beperkt of vervalst en dat zij, in geval zij een economische machtspositie hebben, zij hiervan geen misbruik mogen maken. Meer informatie over het mededingingstoezicht op de zorgmarkten bieden de Richtsnoeren voor de zorg van de NMa en het erbij horende stappenplan; voor_de_zorg.asp. III-12 Hebben zorgverzekeraars een contracteerplicht in de Zvw? Nee, zorgverzekeraars hebben geen contracteerverplichting in de Zvw, dus ook niet voor kraamzorg en paramedische zorg. Hier geldt contractvrijheid. De Zvw bevat wel de mogelijkheid om voor vormen van zorg een contracteerplicht in te voeren. Zorgverzekeraars zijn vrij om te kiezen welke zorgorganisaties zij de beste vinden om zorg in te kopen, en om in overeenkomsten met zorgorganisaties procedurele voorwaarden en eisen aan de zorgverlening te stellen. 11

13 III-13 Hoe ziet het inkoopmodel van de zorgverzekeraars eruit? Zorgverzekeraars hanteren diverse inkoopmodellen van openbare aanbesteding tot onderhands gunnen - een en ander afhankelijk van het type zorg en de bekostiging. Zo onderhandelen zorgverzekeraars rechtstreeks met de afzonderlijke zorgaanbieders over kraamzorg en paramedische zorg. En bijvoorbeeld voor de revalidatiecentra die onder de werkingssfeer van de Zvw vallen, kopen zorgverzekeraars revalidatiezorg in via het zgn. representantenmodel. Bij het representantenmodel maakt de zorgaanbieder productieafspraken met de zorgverzekeraar die marktleider is in de regio en een tweede zorgverzekeraar: de representant. Deze afspraken zijn bindend voor alle zorgverzekeraars. De rechtstreekse onderhandeling tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder over kraamzorg en paramedische zorg suggereert een levendige dialoog. Dit is echter zelden het geval. In de regel voeren zorgverzekeraars dergelijke onderhandelingen schriftelijk, zowel voor de eerste contracten als voor vervolgcontracten. Een gesprek om te onderhandelen kan zinvol zijn, u kunt daar het initiatief toe nemen. Onderhandelen is een vak: voor inkopers en verkopers. Het is een overweging om bij de onderhandeling een professionele onderhandelaar te betrekken. Medio juni moet voor de zorgverzekeraars de inhoud van het te verzekeren basispakket voor het nieuwe kalenderjaar duidelijk zijn. De polisinhoud van de Zvw wordt van overheidswege bepaald, de aanvullende polissen bepalen de zorgverzekeraars zelf. In de nazomer/najaar starten de zorgverzekeraars de zorgcontractering voor het nieuwe jaar c.q. ontvangen de zorgorganisaties die al een contractrelatie hebben met de zorgverzekeraar de contracten ter ondertekening voor het nieuwe jaar. In de regel maken zorgverzekeraars inkoopafspraken voor één jaar. III-14 Moeten zorgorganisaties die Zvw-zorg willen leveren beschikken over een toelating (CIBG) op basis van de WTZi en zo ja op basis van welke eisen? De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) heeft betrekking op zowel de AWBZ als de Zvw. Zorginstellingen die zorg willen aanbieden die op grond van de Zvw voor vergoeding in aanmerking komt, hebben volgens de WTZi een toelating nodig van de minister. Een WTZi-toelating moet worden aangevraagd wanneer er sprake is van een oprichting van een nieuwe instelling, zorg wordt geboden die niet in de huidige toelating zit en/of het aantal plaatsen uit de toelating wijzigt. Ook een zorgorganisatie die is toegelaten voor de AWBZ moet, als zij Zvw-zorg wil bieden, formeel beschikken over een toelating voor de Zvw. Bepaalde categorieën instellingen Zvw en AWBZ zijn automatisch al toegelaten op basis van het Uitvoeringsbesluit WTZi. Het gaat om: huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, mondzorg, paramedische zorg, het verstrekken van hulpmiddelen, het verlenen van farmaceutische zorg, ziekenvervoer, erfelijkheidsadvisering, behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening en uitleen van verpleegartikelen. Voor zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van de Zvw zorg (gaan) leveren, gaat het in onze sector in de regel om kraamzorg en paramedische zorg (en in mindere mate om Zvw-hulpmiddelen). Voor het leveren en contracteren van deze twee typen zorg hoeft de zorgaanbieder dus niet over een toelating ex WTZi te beschikken. Voor meer informatie over de aanvragen voor toelatingen kunt u terecht bij het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS: III-15 Vallen zorgorganisaties die zorg bieden onder de Zvw ook onder de Kwaliteitswet? Ja, de Kwaliteitswet zorginstelling geldt voor alle zorgorganisaties - of professionals in georganiseerd verband - die zorg leveren die op grond van de Zvw (en/of de AWBZ) verleend wordt. 12

14 III-16 Op welke wijze moeten zorgorganisaties die zorg bieden onder de Zvw maatschappelijk verantwoording afleggen? Op basis van de WTZi moeten zorgorganisaties jaarlijks maatschappelijk verantwoording afleggen over de manier waarop zij het geld uit de Zvw (en AWBZ) besteden. De verantwoording leggen zij af in het Jaardocument zorginstellingen. De Regeling verslaggeving WTZi stelt naast organisaties met een toelating voor een of meer AWBZ-functies - alléén regels voor instellingen voor medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen). Zorgorganisaties die kraamzorg bieden zijn vanaf verslagjaar 2010 ook verplicht om zich via het Jaardocument te verantwoorden vanuit de WTZi. Biedt een organisatie met een AWBZ-toelating echter ook zorg die tot de Zvw behoort, dan geldt deze regeling verslaglegging WTZi. Biedt een instelling uitsluitend Zvw-zorg (niet zijnde medisch-specialistische zorg), bijvoorbeeld kraamzorg, dan geldt deze regeling voor 2009 nog niet. Als een organisatie alleen eerstelijnszorg verleent, dan is er geen sprake van maatschappelijke verantwoording WTZi. Indien de zorg onder een rechtspersoon wordt verleend vindt de financiële verantwoording plaats langs de weg van het Burgerlijk Wetboek (Boek 2 BW). III-17 Kan een zorgorganisatie/professional ook zonder een contract met een zorgverzekeraar Zvw zorg leveren en gedeclareerd krijgen? Ja, als een cliënt voor de zorgorganisatie/professional kiest die voldoet aan de gestelde competenties in de Zvw, bijvoorbeeld BIG-registratie, dan kan de zorgorganisatie in principe de zorg leveren en volgens de voorwaarden van de verzekeraar gedeclareerd krijgen. Immers de cliënt heeft de mogelijkheid om voor een restitutiepolis te kiezen. Ook als de cliënt heeft gekozen voor een naturapolis dan nog is het mogelijk dat een cliënt een andere afweging maakt en kiest voor een niet-gecontracteerde aanbieder. De verzekerde heeft wel recht op vergoeding van de zorg, echter veelal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten gedeeltelijk. III-18 Minister Klink heeft aangekondigd dat per 1 januari 2010 functionele bekostiging wordt ingevoerd in de Zvw. Wat houdt dit precies in en hoe staat het ermee? Functionele bekostiging is in ontwikkeling als wijze van bekostiging van ketenzorg voor vier chronische, niet-complexe aandoeningen (COPD, diabetes, hartfalen en cardiovasculair risicomanagement 1 ). Kenmerk van de functionele bekostiging is dat de zorg in ketens wordt ingekocht en dat aanbieders als zorggroepen' moeten gaan onderhandelen met de zorgverzekeraars. Functionele bekostiging is bekostiging op basis van een prestatie en niet op basis van de zorgaanbieder die de prestatie levert. Het gaat niet om wie' maar om wat' wordt bekostigd. De te bekostigen prestaties worden geformuleerd op basis van de zorgstandaarden die ontwikkeld worden door coördinatieplatform Zorgstandaarden. Op basis van deze zorgstandaarden ontwikkelt het bureau Zichtbare Zorg (ZiZo) een, in eerste instantie tijdelijke, minimale basisset prestatie-indicatoren. Hiermee beoogt de minister de zorg voor chronisch zieken beter af te stemmen, substitutie te stimuleren en meer samenhang in de zorg te realiseren. Met ingang van 2010 kunnen zorgverzekeraars de zorg voor (minimaal twee van) deze aandoeningen zo inkopen. Dit is in 2010 en 2011 nog niet verplicht. Zorgverzekeraars kopen deze ketenzorg integraal in bij een hoofdaannemer. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het leveren van zorg volgens de zorgstandaard en het voldoen aan de afgesproken prestatie-indicatoren. 1 Minister Klink wil per 2010 voor deze vier aandoeningen functionele bekostiging invoeren. De NZa stelt hierbij als voorwaarde dat er zorgstandaarden beschikbaar moeten zijn. Omdat dat voor COPD en hartfalen medio 2009 nog niet het geval is, moet later in 2009 blijken voor hoeveel van de vier ketens per 2010 daadwerkelijk de functionele bekostiging zal worden ingevoerd. 13

15 ActiZ onderschrijft het streven naar meer samenhang in de zorg en bepleit daarbij nadrukkelijk ook de (nu nog) AWBZ-zorg te betrekken. De ontwikkeling van prestatieindicatoren moet in onze optiek aansluiten bij de normen voor Verantwoorde Zorg, om te voorkomen dat er stapelingen van indicatoren optreden. ActiZ zet zeer kritische kanttekeningen bij de marktmacht van (monodisciplinaire) zorggroepen. Zie voor meer info het ledennet van ActiZ: Financiering/Zorgstelsel/Zorgverzekeringswet. III-19 Het lijkt erop dat de invoering van functionele bekostiging in de Zvw in dit stadium de zorgaanbieders VVT nauwelijks raakt, of niet? Voor zorgaanbieders in de VVT lijkt dit misschien letterlijk nog wat ver van het bed' te zijn, maar de effecten zijn voor onze sector toch onmiskenbaar. Omdat de zorg in zorgketens wordt ingekocht, ontstaan er zorggroepen' die onderhandelen met de zorgverzekeraars. Deze zorggroepen sluiten contracten en vormen samenwerkingsverbanden die ook in de toekomst een rol zullen spelen. En naarmate meer onderdelen van de AWBZ naar de Zvw over (zullen) gaan, gaat de onderhandeling met de zorgverzekering een steeds belangrijker rol spelen. Extramuralisering leidt tot een vervaging van de grens tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg. Het onderscheid AWBZ=care' en Zvw=cure' is steeds minder vanzelfsprekend. De markt wordt groter, de concurrentie daarmee ook. De eerste schreden die nu gezet worden op het pad van ketens en zorggroepen maken het nodig als (AWBZ-)zorgaanbieder ook nu al positie te kiezen. III-20 Op welke wijze kunnen aanbieders VVT zich al voorbereiden op de functionele bekostiging Zvw? Zorgaanbieders VVT kunnen onderzoeken of de (AWBZ-)zorg die wordt geleverd deel uitmaakt (kan uitmaken) van de zorg volgens de zorgstandaard voor de vier ketens. Wie zijn daarin mogelijke samenwerkingspartners en/of welke aanbieders zullen deze zorg als hoofdaannemer willen verkopen aan verzekeraars? Het is zinvol al goede contacten te onderhouden met voor u relevante zorgverzekeraars over de inkoop van deze ketens. Een vraag daarbij is met welke (nieuwe) producten of diensten u de verzekeraars van dienst kunt zijn. Onderzoek hoe de marktpartijen zich verhouden en bepaal welke positie u daarin in wilt nemen. III-21 Wanneer wordt de (geriatrische) revalidatie die nu onder de AWBZ valt overgeheveld naar de Zvw? De staatssecretaris van VWS heeft de Tweede Kamer in mei 2009 voorgesteld om de overheveling van de (geriatrische) revalidatie per 2012 te laten plaatsvinden. Leden van de Vaste Commissie voor VWS waren het eens met de termijn van overheveling per 2012, waarbij zorgvuldigheid voorop moet staan. In het bestuurlijk overleg in het najaar 2009 tussen VWS en alle veldpartijen, waaronder ActiZ, zal definitief worden besloten of 2012 daadwerkelijk wordt overgeheveld of dat de overheveling vervroegd kan worden naar ActiZ heeft gepleit voor overheveling van de gehele (geriatrische) revalidatieketen van verpleeghuis/verzorgingshuis inclusief dagbehandeling en de daarbij behorende thuiszorg in één keer, in plaats van overheveling in fasen. Daarnaast is ActiZ voorstander van een snelle, maar zorgvuldige overheveling met het ontwikkelen van zorgpaden en daarbij behorende Diagnose Behandel Combinaties (DBC s) voor deze groep uitgaande van de bestaande DBC-revalidatie. Daarnaast pleit ActiZ voor pilots/proeftuinen in regio s in 2010 waar alle aspecten, zoals registratie, declaratie, contractering in de Zvw aan de orde komen. In 2009 worden in ieder geval optimale zorgpaden ontwikkeld voor deze zorg. Verpleeghuizen worden hier nauw bij betrokken. De zorgpaden moeten input zijn voor de ontwikkeling van DBC s, de wijze van financiering voor deze revalidatiezorg. ActiZ vindt het van groot belang dat er een koppeling plaatsvindt tussen de optimale zorgpaden en 14

16 de DBC s. Meer informatie over de overheveling van de (geriatrische) revalidatie vindt u op het ledennet: Financiering/Zorgstelsel/Zorgverzekeringswet. III-22 Op welke wijze kunnen aanbieders VVT zich al voorbereiden op de overheveling van de (geriatrische) revalidatie naar de Zvw? Voor de overheveling van de (geriatrische) revalidatie naar de Zvw is een aantal zaken van belang. Het gaat zoal om een andere wijze van financiering; namelijk DBC s en de daarbij behorende registratie, facturering op basis van DBC s op cliëntniveau, de triage door medisch specialist waarbij de specialist ouderengeneeskunde een rol speelt (geen indicatiestelling door CIZ in de Zvw), toelating voor Zvw van deze prestatie op basis van de WTZi, afstemming van de ICT op benodigde registratie en facturatie. Diverse uitvoeringszaken moeten landelijk nog ter hand worden genomen. In het kader van de voorbereidingen door zorgorganisaties zelf is het van belang al voorbereidingen te treffen. Juist in de Zvw is het belangrijk voor een zorgorganisatie te weten waar je je in onderscheidt en waar je sterk in bent: wat je toevoegt voor de cliënt en zorgverzekeraar. De voorbereiding begint met de afweging te maken of u de doelgroep (geriatrische) revalidatie wilt blijven bedienen. Als u zich wil blijven richten op deze doelgroep kunt u zich voorbereiden door bijvoorbeeld: alvast plannen te maken hoe u die zorg wilt blijven aanbieden (alleen intramuraal of ook dagbehandeling?); te investeren in een goede relatie met ziekenhuizen, hetgeen van belang kan zijn in verband met de keten, bijvoorbeeld door deelname aan het Multidisciplinair overleg (MDO) en/of triage in het ziekenhuis; het inzicht te hebben dan wel te krijgen in de zorg en behandeling van deze groep cliënten: het registreren van inzet van het personeel; voor te bereiden op individuele declaraties; betrokken te zijn bij landelijke trajecten, zoals het ontwikkelen van zorgpaden en het ontwikkelen van DBC s; informatie op het ledennet van ActiZ over de voortgang overheveling (geriatrische) revalidatie bij te houden; bijeenkomst(en) van ActiZ over de overheveling bij te wonen; met zorgkantoren/zorgverzekeraars goede contacten te onderhouden en in de regio de mogelijkheden te inventariseren om deze zorg in de keten nú al te verbeteren, bijvoorbeeld met behulp van de NZa-beleidsregel Innovatie: zie en vraag III-26. ActiZ is voorstander van proeftuinen in 2010 met zorgpaden, registratie e.d. alsof deze zorg al in de Zvw wordt gefinancierd. Als over de mogelijkheid van proeftuinen meer duidelijkheid is, is dit een goede voorbereiding op een komende overheveling. Zie ook het ledennet: Financiering/Zorgstelsel/Zorgverzekeringswet. III-23 Bestaat er een mogelijkheid voor een persoonsgebonden budget in de Zvw? Vanaf 1 januari 2007 is het persoonsgebonden budget (pgb) bij wijze van driejarig experiment ingevoerd in de Zvw. Het experiment is gebaseerd op een beperkt pgb (visuele hulpmiddelen en geneeskundige geestelijke gezondheidszorg sinds 2008). Recent heeft minister Klink besloten het experiment in de Zvw niet te verlengen na 1 januari 2010, omdat het in de huidige vorm niet aansluit bij prikkels die zorgverzekeraars in de markt ervaren. Hiermee volgt Klink het advies van de NZa hetgeen ondersteund wordt door Per Saldo, de belangenvereniging van budgethouders. Wel geeft het ministerie van VWS aan dat men gezamenlijk met ZN en Per Saldo gaat verkennen of en zo ja op welke wijze aan het pgb in de Zvw invulling kan worden gegeven. Na 1 januari 2010 bestaat is er dus geen pgb-mogelijkheid in de Zvw. In ogenschouw kan worden genomen dat verzekerden in de Zvw wel kunnen kiezen voor de restitutiepolis waarbij de 15

17 verzekerde de aanbieder van zijn voorkeur kan kiezen, ook als deze geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Zie vraag III-7. III-24 Wat moet een zorgorganisatie voorafgaand aan de zorgverlening aan een cliënt toetsen om de zorg gedeclareerd te krijgen? Net als in de AWBZ moet een zorgorganisatie onder de Zvw een cliënt identificeren als hij in zorg komt. Daarnaast zal de zorgorganisatie moeten nagaan: - of de cliënt verzekerd is bij een zorgverzekeraar met wie de zorgorganisatie een contract is overeengekomen; - voorts is het van belang voor de declaratie van zorg te weten of de cliënt een zorg-innatura of restitutiepolis heeft; - de zorgaanbieder moet weten of op basis van de verzekeringspolis van de cliënt nog ruimte is om basiszorg te leveren (bijvoorbeeld paramedische zorg is begrensd); - mogelijk heeft de cliënt een aanvullende verzekering waarbinnen (een deel van de) zorg is verzekerd of aanvullend is verzekerd (bijvoorbeeld aanvullende kraamzorg). Het is zinvol na te gaan of de zorg aan de cliënt nog tot het eigen risico behoort. Het kan dan zijn dat tot de grens van dit eigen risico de cliënt zelf de rekening van zorg moet betalen. Indien de cliënt niet geheel of niet meer is verzekerd kan de zorgorganisatie de cliënt de keuze voorleggen om op basis van eigen betalingen zorg te ontvangen. Via VECOZO is het mogelijk om online de verzekeringsgegevens van cliënten te controleren: het zgn. COV (Controle Verzekeringsrecht). Dit zorgt er voor dat zorgverleners direct kunnen zien of cliënten verzekerd zijn, bij welke zorgverzekeraar en op welke manier. VECOZO is het internetportaal voor veilige communicatie in de zorg. De diensten van Vecozo zijn voor zorgverleners kosteloos. Voor meer informatie over VECOZO: zie III-25 Hoe gaat de declaratie van zorg onder Zvw in zijn werk? Declareren van Zvw-zorg geschiedt op cliëntniveau: hetzij rechtstreeks naar de zorgverzekeraar bij een naturapolis, hetzij rechtstreeks naar de cliënt bij een restitutiepolis of een eigen betaling. De cliënt met een restitutiepolis kan die kosten vervolgens (geheel of gedeeltelijk) vergoed krijgen van zijn zorgverzekeraar. Het rechtstreeks factureren naar de cliënt vergt van de zorgorganisatie een adequaat debiteurenbeheer. Het kan ook voorkomen dat bij restitutiepolissen de zorgorganisatie de kosten rechtstreeks in rekening kan brengen bij de zorgverzekeraar; de zorgorganisatie heeft dan een declaratieovereenkomst met de zorgverzekeraar. De declaratie ten behoeve van de zorgverzekeraar dient in het algemeen plaats te vinden via landelijk gestandaardiseerde elektronische integratiestandaarden en berichten van Vektis, zie ook Voor zover te bezien valt hanteren alle zorgverzekeraars dezelfde integratiestandaarden. Het is voor een spoedige afhandeling van declaraties onder meer van belang dat betaalgegevens van de organisatie tijdig bekend zijn bij de zorgverzekeraar, dat de AGB-codes op tijd zijn geregeld en dat de declaratie conform de (Vektis) vereisten aan de zorgverzekeraar wordt aangeleverd. In de Zvw wordt de gerealiseerde zorg bekostigd door zorgverzekeraars. Er is géén systeem van bevoorschotting, alhoewel individuele uitzonderingen voorkomen. Het innen van de eigen bijdrage bij de cliënt wordt door de zorgverzekeraar zelf dan wel door de zorgaanbieder gedaan, afhankelijk van de afspraken die in de contracten zijn gemaakt. Zie vraag IV-20. Zorgorganisaties en zorgverzekeraars (en indicatieorganen) moeten sinds 1 juni 2009 het Burger Service Nummer (BSN) gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over cliënten. In het declaratieverkeer met de zorgverzekeraar moet u gebruikmaken van het BSN. Het BSN is dan ook in iedere declaratiestandaard van Vektis opgenomen. Meer informatie 16

18 over het BSN vindt u op Informatiepunt BSN in de zorg: Bij het declareren maken, zoals het zich laat zien, (nagenoeg) alle zorgverzekeraars gebruik van VECOZO. Voor het gebruik van VECOZO door zorgorganisaties is een licentie/certificaat vereist. Deze kan bij VECOZO worden aangevraagd. Voor meer informatie: zie III-26 Wat zijn de mogelijkheden voor zorgondernemers als innovatie niet uit het overeengekomen tarief met de zorgverzekeraar bekostigd kan worden? Alhoewel in de uitvoering van de Zvw ruimte is voor onderscheidende zorgorganisaties en innovatie, kan het lastig zijn vernieuwingen te bekostigen op basis van de reguliere vergoeding. Zorgorganisaties vinden langs diverse wegen mogelijkheden om vernieuwingen bekostigd te krijgen, onder meer via beleidsregels van de NZa. Twee beleidsregels springen in het oog: beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties (CV /CA-276) en de beleidsregel Samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorgproducten (CV ). De beleidsregel Innovatie (Cure en AWBZ) maakt het mogelijk om kortdurende experimenten - looptijd maximaal drie jaar - bekostigd te krijgen. Het experiment moet gericht zijn op het verbeteren van de prijs/kwaliteitsverhouding in de zorgverlening of de organisatie/infrastructuur van zorg. Het hoeft dus niet uitsluitend te gaan om goedkopere zorg, maar kan ook gericht zijn op een hogere kwaliteit bij gelijke kosten. Het experiment moet op lokaal of regionaal niveau worden uitgevoerd. Het experiment moet geaccordeerd worden door 1 of meer zorgverzekeraars of zorgkantoren. Zorgorganisatie(s) en zorgverzekeraar(s) definiëren in de overeenkomst zelf de zorgprestatie die in het experiment geleverd en getoetst wordt. Ook het te declareren tarief is vrij (geen maximumtarief) en wordt in de overeenkomst vastgelegd. Het doel van deze beleidsregel is om door samenwerking tussen multidisciplinaire zorgaanbieders een betere prijs/kwaliteitsverhouding in de zorglevering rondom de cliënt te realiseren. Meer informatie over de mogelijkheden treft u aan op de website van de NZa: en het Ledennet Financiering/Financiën/AWBZ/Algemeen. III-27 Waarin verschilt de zorginkoop Zvw met AWBZ-zorg? De zorginkoop van zorg die valt onder de Zvw verschilt op een aantal punten met de inkoop van AWBZ-zorg. Bij de uitvoering van AWBZ-zorg is er sprake van een aanzienlijke mate van uniformiteit, waar bij de uitvoering van de Zvw meer ruimte en noodzaak is voor zorgaanbieders die zich weten te onderscheiden en te profileren. De inkoop van AWBZ-zorg vindt plaats door één zorgkantoor namens alle zorgverzekeraars in de regio. Daardoor kan doorgaans in de AWBZ worden volstaan met één overeenkomst. In de Zvw kan voor kraamzorg en eerstelijnszorg met meerdere/alle zorgverzekeraars een overeenkomst worden gesloten. Voor sommige tarieven gelden - analoog aan de AWBZ maximumtarieven die door de NZa worden vastgesteld. Voor dieetadvisering en fysiotherapie gelden vrije tarieven en voor de kraamzorg zal dit waarschijnlijk vanaf 2011 ook gelden. In de Zvw bestaat geen mogelijkheid van een persoonsgebonden budget. Wel bestaat de mogelijkheid voor een cliënt van wie de zorgaanbieder geen contract heeft met zijn zorgverzekeraar, om toch de zorg bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder te kunnen afnemen en vergoed te krijgen van zijn zorgverzekeraar (restitutiepolis). De toegang tot de zorg vindt plaats op basis van machtigingen en verwijzingen en niet, zoals in de AWBZ, op basis van een indicatiestelling door het CIZ. Mede daardoor is het berichtenverkeer in de Zvw - vergeleken met AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) - aanmerkelijk eenvoudiger en spitst dit zich vooral toe op het declaratieverkeer. 17

19 Voor het leveren van zorg in de Zvw is het van belang om als zorgaanbieder volgens de vigerende voorschriften en standaarden te kunnen declareren op klantniveau per zorgverzekeraar. Bevoorschotting - zoals in de AWBZ - gebeurt in principe niet in de Zvw. Schematisch zien de verschillen tussen de Zvw (binnen de reikwijdte van deze Handreiking) en de AWBZ er als volgt uit: Zvw AWBZ Inkoper Meerdere zorgverzekeraars Zorgkantoor in de regio Zorgplicht Polis Ja, de zorgverzekeraar jegens zijn verzekerden Zorg in naturapolis, restitutiepolis en combinatievormen Ja, het zorgkantoor jegens alle verzekerden in de regio Besluit zorgaanspraken Contracteerplicht Nee Niet voor extramurale zorg, wel voor intramurale zorg Tarieven NZa maximumtarieven en vrije tarieven NZa maximumtarieven Pgb Na 2010: nee Ja Indicatie Volgens machtigingen en verwijzingen CIZ Bevoorschotting Nee Ja Verplichting toelating WTZi Ja, kraamzorg en paramedische zorg zijn automatisch toegelaten Ja Kwaliteitswet zorginstellingen Ja, van toepassing Ja, van toepassing Declaratie Op cliëntniveau Groeit van instellingsniveau toe naar cliëntniveau 18

20 IV Kraamzorg IV-1 Een zorgverzekeraar bepaalt zelf met welke kraamzorgaanbieder hij een contract aangaat. Mag dat en hoe kan een kraamzorgaanbieder dat beïnvloeden? In de Zvw hebben zorgverzekeraars veel ruimte om eigen beleid te formuleren, ook voor kraamzorg. De zorgverzekeraar kan zelf bepalen met welke zorgorganisaties een contract wordt afgesloten. Ook is de zorgverzekeraar vrij te bepalen welke prestaties tegen welk tarief (uiteraard voor de kraamzorg wel binnen het NZa-maximumtarief) worden gecontracteerd. Indien u het met bepaalde onderdelen in het contract of in het contracteerbeleid van uw zorgverzekeraar niet eens bent, heeft u wel alle ruimte om dit ter discussie te stellen bij uw zorgverzekeraar. Belangrijk hierbij is op welke wijze u uw relatie met zorgverzekeraars onderhoudt. Veel zorgverzekeraars houden informatiebijeenkomsten waarin zij uitleggen aan de gecontracteerde organisaties welke voorwaarden zij stellen bij de contractering. Het is zinvol tijdens deze bijeenkomsten de discussie over deze voorwaarden aan te gaan en/of zo mogelijk voorstellen te doen voor wijzigingen in deze voorwaarden. ActiZ raadt u aan zich hierbij pro-actief op te stellen. Indien u geen contract sluit met een zorgverzekeraar kunt u indien de cliënt dit ook wenst - gewoon zorg leveren aan de cliënten van deze zorgverzekeraar. De zorglevering valt dan in het restitutiestelsel, waarbij de cliënt in principe zelf de rekening moet declareren bij zijn zorgverzekeraar. U kunt uw eigen prijs hanteren, afhankelijk van de polis zal de cliënt deze prijs (deels) vergoed krijgen. IV-2 Moet ik rekening houden met vrije tarieven in de kraamzorg vanaf 1 januari 2010? De beperking in de kraamzorg dat zorgverzekeraars en zorgorganisaties op of beneden het maximumtarief dienen te contracteren, zal mogelijk komen te vervallen. De NZa heeft in de eerste helft van 2009 hiertoe een consultatieronde gehouden. Het advies van de NZa wordt in het najaar van 2009 verwacht. Dit betekent dat invoering van vrije tarieven per 1 januari 2010 uitgesloten is. ActiZ is voorstander van het invoeren van vrije tarieven, omdat hierdoor mogelijk wordt gemaakt dat de zorgorganisatie gedifferentieerde tarieven kan afspreken voor verschillende producten c.q. doelgroepen. Het leveren van onrendabele zorg zoals op het platteland, of veel kortdurende zorg - kan hierdoor beter en passender vergoed worden. Daarnaast kunnen binnen vrije tarieven investeringen in bijvoorbeeld innovatie/ketenzorg gehonoreerd worden. Voor ActiZ is het wel van belang dat zorgverzekeraars ook daadwerkelijk tot tariefdifferentiatie zullen overgaan en niet louter standaardcontracten gaan aanbieden. Ook is het voor ActiZ een voorwaarde dat de invoering van vrije tarieven daadwerkelijk leidt tot kostendekkende tarieven. ActiZ hoopt en verwacht dat vrije tarieven wel ingevoerd zullen worden in de kraamzorg. Op dit moment doet een aantal (thuis)zorgorganisaties ervaring op met vrije tarieven, doordat per 1 januari 2009 vrije tarieven zijn ingevoerd in de extramurale dieetadvisering. De minister zal over de invoering van de vrije tarieven een besluit nemen als het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte bekend is. Afgesproken is dat de minister dit advies ontvangt in januari IV-3 Wat betekent het project Zichtbare Zorg Kraamzorg voor het contracteerbeleid 2010? De doelstelling van dit project is het ontwikkelen, implementeren en beheren van een kwaliteitskader voor de kraamzorg, waardoor inzicht ontstaat in de kwaliteit van de kraamzorg, zowel zorginhoudelijk als voor de cliëntervaring. De verschillende partijen gebruiken de kwaliteitsinformatie voor interne sturing (bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering) en externe sturing (zoals keuze-informatie voor cliënt en 19

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet Onderwerp: Samenvatting: Aanvraag voor een MRI door een huisarts in voorgeschreven situaties is zorg zoals huisartsen plegen te bieden Indien een MRI wordt aangevraagd door een huisarts voor indicaties

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Status van de Nederlandse gezo dheidszorg Bron: VWS Nederland in internationaal

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Wat splitst Klink ons in de maag?

Wat splitst Klink ons in de maag? Wat splitst Klink ons in de maag? Materiaal om over na te denken Stelling Huisartsen hebben koudwatervrees, want na de vorige herziening zijn ze ook meer gaan verdienen 3 Overheidsbeleid Zorg Nieuwe Bekostiging,

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Wat is de actualiteit van het hinderpaalcriterium van artikel 13 Zvw? 01 augustus 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen

1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen 1 Overeenkomstenstelsel in de zorgverzekeringen Zorgovereenkomsten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) De Zorgverzekeringswet verplicht iedereen die legaal in Nederland woont (die verzekerd is ingevolge de

Nadere informatie

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel Hulpmiddelen en de zorgverzekering Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel 2015 Hulpmiddelen en de zorgverzekering Als cliënt van OIM Orthopedie kom je in aanraking met de zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Geïntegreerde eerstelijnszorg in wijken biedt een zeer kansrijke toekomst. Bent u klaar voor die toekomst? Welke rol wilt u spelen?

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Presentatie RAC, 29 september 2014 Voorstellen Geert van

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 Organisatie & Infrastructuur De organisatie en infrastructuur (O&I) van samenwerkingsverbanden worden bekostigd

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u!

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u! Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen Wat betekent dit voor u! Agenda 1. Actuele ontwikkelingen in de bekostiging 2. Wat is functionele bekostiging

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias

Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias Consultatievragen visie 1 Hoe beoordeelt u de resultaten van de economische analyse in hoofdstuk 5 van de visie, en de bredere toepasbaarheid

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland. Kern-gezond Actieplan Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland. Kern-gezond Actieplan Zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland Kern-gezond Actieplan Zorgverzekeraars Nederland April 2015 2 Kern-gezond - Actieplan Zorgverzekeraars Nederland Het Nederlandse zorgstelsel wordt internationaal tot de beste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Medisch specialistische revalidatiezorg Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Medisch specialistische revalidatiezorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten

Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten REGELING Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V.

Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V. Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V. 19 maart 2015 mr. drs. Nicole U.N. Kien Beëdigd als advocaat sinds 1993 Pels

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw,

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw, Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT datum Utrecht, 27 mei 2009 ons kenmerk 2009-366/DSB/01.01.01/fv/tk voor informatie F. Vogelzang uw kenmerk --

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde,

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde, > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Zorgkantoren Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 85 55 0620. Contactpersoon J. Knollema T +31 (0)20

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ. Transitieplan Zvw

Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ. Transitieplan Zvw Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ Transitieplan Zvw 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Randvoorwaarden 4 2.1 Wet en regelgeving 4 2.2 Risico-verevening 4 2.3 Bekostiging 5 2.4 Zorginkoop 6 2.5 Declaratie en

Nadere informatie

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 De nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ)

Nadere informatie

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 Zorginkoopgids AWBZ 2014 5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 5.1 ZZP ERS DRAGEN BIJ AAN GOEDE AWBZ-ZORG Vanaf 1 januari 2013 hebben zzp ers en zorgkantoren voor het eerst individuele overeenkomsten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/51c /141182

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/51c /141182 Aan de besturen van zorgaanbieders die verpleging leveren zoals verpleegkundigen die plegen te bieden Zorgverzekeraars en zorgkantoren ActiZ, Alzheimer NL, BTN, NPCF, VGVK, VNG, V&VN, ZN Algemene ziekenhuizen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2015 22 juli 2014 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2016 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV. 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof

Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV. 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof ONTWIKKELINGEN TAKEN & BEVOEGDHEDEN NZA 2 Overzicht (relevante) taken NZa Toezicht op basis van Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie