Algemene voorwaarden Levering Gas aan kleinzakelijke Afnemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Levering Gas aan kleinzakelijke Afnemers"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Levering Gas aan kleinzakelijke Afnemers Inleiding Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de SER overleg heeft plaatsgevonden. In en krachtens de Gaswet 2000 is reeds een aantal specifieke rechten en plichten vastgelegd. De bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden die hierop betrekking hebben, zijn voor het overleg als gegeven beschouwd. Met inachtneming van deze beperkingen hebben EnergieNed en de Consumentenbond voor consumenten overeenstemming over deze algemene voorwaarden bereikt. Het overleg heeft geleid tot overeenstemming tussen EnergieNed en de Consumentenbond over alle artikelen met uitzondering van de aansprakelijkheidsbepalingen in artikel 16 van deze voorwaarden. De Consumentenbond begrijpt de consequenties die een vergaande aansprakelijkheid voor leveranciers met zich mee kan brengen, maar kan zich vanuit zijn verantwoordelijkheid niet verenigen met de in dat artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. EnergieNed begrijpt die stellingname, maar wijst op de onmogelijkheid een algemene aansprakelijkheid te aanvaarden; deze zou voor leveranciers onvoorzienbare risico s met zich meebrengen, hetgeen zij zich onder meer tegenover Afnemers zelf niet kunnen en mogen permitteren. De Directie Regulering Energie en Vervoer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft begrip voor het standpunt van zowel de Consumentenbond als EnergieNed. In een brief (binnengekomen bij de SER op 1 februari 2006) geeft de Directie Regulering Energie en Vervoer aan de aansprakelijkheidsbepaling vooralsnog niet af te keuren, maar in een concrete situatie te zullen beoordelen of er een terecht beroep op de bepaling is gedaan. De Directie Regulering Energie en Vervoer zal samen met het Ministerie van Economische Zaken bezien of vanuit beleidsmatig oogpunt een beperking van aansprakelijkheden gewenst is en dit in regelgeving zou moeten worden vastgelegd. Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 22 Definities Toepasselijkheid Overeenkomst Aanwezigheid Aansluit- en Transportovereenkomst, Meetinrichting en Erkend Meetverantwoordelijke Machtiging om Levering van Gas te doen ingaan Machtiging voor het leveranciersmodel Programmaverantwoordelijkheid Beperking of opschorting van de Levering ingeval van beperking of onderbreking van het transport Gevolgen van niet-nakoming door Afnemer Verplichtingen Afnemer Bepaling van de omvang van de Levering Onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens Prijzen/vergoedingen Betaling Zekerheidsstelling Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door SEC Vragen, klachten en geschillen Wijziging van de Algemene voorwaarden Verhuizing Leveringsperiode en opzegging van de Overeenkomst Leveringsperiode en beëindiging van de Overeenkomst Slotbepalingen 1

2 Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Een Aansluiting zoals omschreven in artikel 1, eerste lid, onder m, in de Gaswet 22 juni 2000: Eén of meer verbindingen tussen een Net en een onroerende zaak als bedoelt in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken. Aansluit- en Transportovereenkomst : Overeenkomst tussen een Afnemer en een Regionale netbeheerder waarin de aansluitvoorwaarden en de specifieke technische en commerciële voorzieningen met betrekking tot het Netaansluitpunt en het gebruik van het Net zijn opgenomen, hierna te noemen ATS- Overeenkomst. Afnemer : Een natuurlijk persoon of rechtspersoon of andere entiteit die beschikt over een Aansluiting(en) op het Net die een Overeenkomst met SEC aangaat of wil aangaan. EAN-Code : Een unieke code bestaande uit 18 cijfers die per Aansluiting is toegekend door de Regionale netbeheerder conform de Europese Artikel Nummering. ENDEX : Energiebeurs voor inkoop en verkoop van Gas tegen vaste termijnprijzen. Erkend Meetverantwoordelijke : Degene die conform het bepaalde in of krachtens de Gaswet en/of de Meetvoorwaarden Gas onder andere bevoegd is de Meetinrichting te plaatsen en de meetgegevens op te nemen. Gas : Gas zoals omschreven in artikel 1, eerste lid, onder b, in de Gaswet 22 juni 2000: stof die bij een temperatuur van 15 Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is. Het onder de Overeenkomst geleverde Gas wordt uitgedrukt in m 3 met een calorische waarde van 35,17 MJ/Nm 3 (n;35;17). Gasinstallatie : Het samenstel van gastechnisch materieel en leidingen van Afnemer, te rekenen na het Overdrachtspunt van de Aansluiting. Gaswet : De wet van 22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport en de Levering van gas, inclusief alle gepubliceerde wijzigingen. Gecontracteerd Jaarverbruik : Het jaarverbruik in m3 per Aansluiting, zoals overeengekomen in de Overeenkomst, dat Afnemer in het jaar van Levering verwacht af te nemen. Landelijk Transportkosten : Transport van Gas over het landelijke en dus niet het regionale Net tot aan het GOS, inclusief de levering van flexibele (piek)afname per uur. LEBA : Energiebeurs voor day ahead inkoop en verkoop van Gas tegen variabele prijzen per dag. Levering : De Levering van Gas onder deze Overeenkomst door SEC aan Afnemer bestaande uit de terbeschikkingstelling van Gas door SEC op het Net en afname daarvan door Afnemer op de Aansluiting(en). Leveringsperiode : In de Overeenkomst overeengekomen periode waarin feitelijke Levering door SEC plaatsvindt, evenals een eventuele verlenging van die periode op basis van de Overeenkomst. Meetinrichting : Een inrichting die alle componenten, software, et cetera omvat, die nodig zijn voor het registreren van het uitgewisselde Gas. Meetvoorwaarden Gas : De onderdelen van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b Gaswet welke worden aangeduid als de Meetvoorwaarden Gas RNB en de Meetvoorwaarden Gas LNB, inclusief wijzigingen daarvan. Net : Eén of meer verbindingen voor het transport van Gas en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel-, en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de Gasinstallatie van Afnemer. Netaansluitpunt : Het fysiek punt dat de grens tussen de Aansluiting en het Net van de Netbeheerder aangeeft. Netbeheerder : Een vennootschap die op grond van artikel 10,13 of 14 van de Gaswet is aangewezen voor het beheer van één of meer netten. Overdrachtspunt : Het tussen de Netbeheerders onderling of de Netbeheerder en Afnemer overeengekomen fysieke punt waar respectievelijk een scheiding tussen de Aansluiting van twee netten onderling of tussen de Aansluiting van het Net en de Gasinstallatie van Afnemer kan worden gerealiseerd. Overeenkomst : De Overeenkomst tussen SEC en Afnemer inzake de inkoop en Levering van Gas aan Afnemer inclusief de bijlagen en deze algemene voorwaarden. Partij of Partijen : Afnemer en SEC zijn ieder een Partij; gezamenlijk worden zij aangeduid als Partijen. Profielaansluiting : Een Afnemer die beschikt over een Meetinrichting die voldoet aan de eisen die in de Meetvoorwaarden Gas worden gesteld voor Afnemers met een Aansluiting(en) op het Net van een capaciteit van 40 m3 (n) per uur en niet beschikt over een uurmeting. Afnemer beschikt over een kleinverbruikaansluiting die volgens het aansluitingenregister van de relevante Regionale netbeheerder de profielcategorie G1A, G2A, G2B, G2C of GKV heeft/hebben. Programmaverantwoordelijke : Een marktpartij die door de system operator als Programmaverantwoordelijke erkend is en daarmee de Programmaverantwoordelijkheid daadwerkelijk mag uitvoeren. Programmaverantwoordelijkheid : De verantwoordelijkheid van Afnemers, niet zijnde beschermde Afnemers, en vergunninghouders om Energieprogramma s met betrekking tot de productie, het transport en het verbruik van Gas op te stellen of te doen opstellen ten behoeve van de Regionale Netbeheerders en zich met inachtneming van de voorwaarden te gedragen overeenkomstig die Energieprogramma s. Regionale netbeheerder : Een netbeheerder die is aangewezen voor het beheer van één of meer netten, anders dan het landelijke Net. SEC : Scholt Energy Control B.V., statutair gevestigd Parallelweg Oost 35, 5555 XA Valkenswaard, inschrijfnummer KvK , zal in deze algemene voorwaarden genoemd worden als SEC. Standaardjaarverbruik (SJV): Het verwachte jaarverbruik van een Afnemer op een Netaansluitpunt bij gestandaardiseerde condities en op basis van een genormaliseerd jaar. 2

3 Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanvragen en aanbiedingen daartoe. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij SEC en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uit deze algemene voorwaarden blijkt dat afwijkingen zijn toegestaan en deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 3. In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal SEC een regeling treffen naar redelijkheid. 4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede elektronisch verstaan indien elektronische communicatie is overeengekomen. Artikel 3. Overeenkomst 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door SEC van de aanvraag van Afnemer respectievelijk door aanvaarding door Afnemer van de aanbieding van SEC. Iedere Overeenkomst wordt door SEC schriftelijk vastgelegd. 2. SEC geeft Afnemer het recht gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de vastgelegde Overeenkomst, de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. SEC zal gedurende deze dagen indien van toepassing nog niet overgaan tot het opzeggen van de lopende Overeenkomst tot Levering en het doen van een verzoek tot leverancierswisseling aan de Regionale netbeheerder. Indien Afnemer SEC hierom schriftelijk uitdrukkelijk verzoekt, kan SEC van het bedoelde in de voorgaande zinnen afwijken. 3. De Overeenkomst gaat in op de overeengekomen datum dan wel indien die datum niet uitdrukkelijk is afgesproken op de datum waarop de eerste Levering plaatsvindt. In het laatstbedoelde geval stelt SEC Afnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de eerste Levering op de hoogte van de startdatum. 4. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel behoudt SEC zich het recht voor om vóór of bij aanvaarding van de aanvraag van Afnemer dan wel na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Levering aanvangt, het betalingsgedrag van Afnemer te toetsen en zekerheden als bedoeld in artikel 15 te vragen. 5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan SEC het aangaan van de Overeenkomst weigeren dan wel de Overeenkomst vóór aanvang van de Levering ontbinden indien: a. Afnemer zich niet op een door SEC aan te geven wijze identificeert en/of andere voor de beoordeling van de aanvraag door SEC benodigde gegevens niet verstrekt of, b. Afnemer in verzuim is een vordering ter zake van Levering van Gas dan wel een andere opeisbare vordering die SEC op hem heeft, te voldoen, met inbegrip van die ter zake van Levering ten behoeve van een ander respectievelijk vorige Aansluiting(en), mits voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de aanvraag om de weigering te rechtvaardigen of, c. door SEC aan Afnemer gestelde eisen, daaronder begrepen gevraagde zekerheden, niet worden aanvaard of nagekomen of, d. aannemelijk is dat een of meer bepalingen of voorschriften uit de Overeenkomst of wet of regelgeving niet zijn of worden nagekomen en de uitoefening van die bevoegdheid op die gronden door SEC gerechtvaardigd is. Weigering of ontbinding als bedoeld in dit artikel dient zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te geschieden. 6. Indien de Overeenkomst met twee of meer personen wordt aangegaan, kan SEC hoofdelijk verbondenheid voor nakoming verlangen. 7. De verplichting tot Levering ingevolge de Overeenkomst eindigt ingeval de aan SEC verleende leveringsvergunning wordt ingetrokken. 8. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 9. Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijk toestemming van SEC. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 10. Ingeval SEC zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdraagt aan een derde, doet SEC hiervan tijdig mededeling aan Afnemer. Afnemer verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien SEC jegens Afnemer aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van SEC. In andere dan laatstbedoelde gevallen kan Afnemer de Overeenkomst binnen 30 kalenderdagen na de in de eerste volzin bedoelde mededeling ontbinden. Artikel 4. Aanwezigheid Aansluit- en Transportovereenkomst, Meetinrichting en Erkend Meetverantwoordelijke 1. Afnemer dient er voor te zorgen dat hij op eigen naam uit hoofde van een ATS-Overeenkomst recht heeft op Aansluiting(en) en transport. 2. Afnemer dient de Regionale netbeheerder de Meetinrichting en meting te laten verzorgen of er op een andere wijze voor te zorgen dat hij de in of krachtens de wet voorgeschreven Meetinrichting heeft en er een Erkend Meetverantwoordelijke voor zijn Meetinrichting en meetgegevens is aangewezen. 3. Indien de profielcategorie van de Aansluiting(en) verandert zal een nieuwe Overeenkomst worden opgesteld. Ten gevolge hiervan komen de reeds gemaakte kosten door SEC voor de inkoop van Gas en de reservering van flexibiliteitdiensten voor rekening van Afnemer. Artikel 5. Machtiging om Levering van Gas te doen ingaan 1. Afnemer machtigt SEC al datgene te doen dat nodig is om per de datum waarop de Overeenkomst ingaat, de Levering te doen ingaan, waaronder indien van toepassing: a. het bij een Regionale netbeheerder opvragen van de gegevens die een Regionale netbeheerder SEC (ingeval van een machtiging) op grond van de in artikel 12 B van de Gaswet 2000 bedoelde voorwaarden moet verstrekken; b. het opvragen van de einddatum en de opzegtermijn van de lopende Overeenkomst tot Levering bij degene die op grond daarvan de Levering verzorgt of bij de door SEC ingestelde centrale databank; c. het opzeggen van de lopende Overeenkomst tot Levering en d. het bij verhuizing opzeggen van de lopende ATS-Overeenkomst. Artikel 6. Machtiging voor het leveranciersmodel 1. Afnemer machtigt SEC hem tegenover de Regionale netbeheerder te vertegenwoordigen door al hetgeen hij periodiek in verband met Aansluiting(en) en transport van Gas en eventuele andere zaken/diensten aan de Regionale netbeheerder moet betalen, voor hem te voldoen en de betreffende bedragen in de facturen van SEC aan hem te verwerken. SEC staat ervoor in dat de Regionale netbeheerder ermee instemt dat Afnemer de aan de Regionale netbeheerder verschuldigde bedragen bevrijdend aan SEC kan betalen. 2. Bij tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden voor facturering en betaling van de Regionale netbeheerder en de onderhavige voorwaarden, gelden de onderhavige voorwaarden. 3. SEC hanteert naast het leveranciersmodel het netbeheerdersmodel. SEC bepaalt welk model van toepassing is op Afnemer. Artikel 7. Programmaverantwoordelijkheid 1. SEC neemt voor de Leveringsperiode van de Overeenkomst de Programmaverantwoordelijkheid van Afnemer over en is gerechtigd deze over te dragen aan een door de Energiekamer geaccordeerde PV partij met inachtneming van de bij of krachtens de Gaswet vastgestelde relevante regelgeving. Artikel 8. Beperking of opschorting van de Levering ingeval van beperking of onderbreking van het transport 1. Indien de Regionale netbeheerder respectievelijk de neteigenaar het transport van Gas onderbreekt, is SEC bevoegd de Levering op te schorten, de afname voor bepaalde doeleinden te verbieden dan wel aan de Levering bijzondere voorwaarden te stellen. 2. Een opschorting of beperking van de Levering als bedoeld in dit artikel laat de geldigheid en Leveringsperiode van de Overeenkomst onverlet. 3

4 Artikel 9. Gevolgen van niet-nakoming door Afnemer 1. SEC is bevoegd na voorafgaande, zo mogelijk schriftelijke, waarschuwing de Levering op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, wanneer Afnemer een of meer van zijn verplichtingen jegens SEC niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien Afnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 in verzuim is een vordering ter zake van Levering, dan wel een andere opeisbare vordering die SEC op hem heeft, te voldoen, met inbegrip van die ter zake van Levering ten behoeve van een ander, respectievelijk vorig Aansluiting(en), mits er voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de verbintenis van SEC om de onderbreking te rechtvaardigen. SEC zal overigens van deze bevoegdheden slechts gebruikmaken indien de niet-nakoming van zijn verplichtingen door Afnemer dat rechtvaardigt. 2. Van zijn in lid 1 bedoelde bevoegdheden zal SEC geen gebruikmaken als een Afnemer die Gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van SEC afneemt, binnen tien kalenderdagen na de afwijzing van een betalingsregeling als bedoeld in artikel 14, lid 9 of van een bezwaarschrift over deze factuur als bedoeld in artikel 14, lid 5 zich in verband met die afwijzing heeft gewend tot de Geschillencommissie Energie en Water. In afwachting van de uitspraak van de Geschillencommissie wordt Afnemer niet ontslagen van de overige verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien. 3. SEC is eveneens bevoegd de Levering op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer niet (meer) uit hoofde van een ATS-Overeenkomst recht heeft op Aansluiting(en) en transport, geen goede Meetinrichting en/of geen Erkend Meetverantwoordelijke voor zijn Meetinrichting en meetgegevens (meer) heeft. 4. De in dit artikel bedoelde opschorting van de Levering wordt pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor is weggenomen en de kosten die voor SEC redelijkerwijs voortvloeien uit de opschorting en hervatting van de Levering, alsmede eventueel door SEC in verband daarmee geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan de hervatting van de Levering kan SEC voorwaarden verbinden. 5. Het rechtmatig gebruik door SEC van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel en het vorige artikel leidt niet tot aansprakelijkheid van SEC voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade. Artikel 10. Verplichtingen Afnemer 1. Afnemer is gehouden, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is, zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Afnemer is onder andere verplicht aan SEC de noodzakelijke gegevens schriftelijk te verstrekken en SEC zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn, waaronder: a. door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in de Meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen, b. door hem voorziene substantiële afwijkingen van de door SEC redelijkerwijs te verwachten afname, het zelf gaan opwekken van Gas en het gaan betrekken of het in een andere omvang dan voorheen gaan betrekken van Gas van derden daaronder begrepen, c. adres- c.q. naamswijzigingen, voorzover van toepassing adreswijzigingen daaronder begrepen, d. wijzigingen van bankrekeningnummer en factuuradres. 2. Het is Afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld. Artikel 11. Bepaling van de omvang van de Levering 1. Tenzij uit de in artikel 12b van de Gaswet 2000 bedoelde voorwaarden anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeenkomen, wordt de omvang van de Levering vastgesteld op basis van de gegevens verkregen met behulp van de Meetinrichting van Afnemer. Voor zover nodig werkt Afnemer er aan mee dat SEC daartoe tijdig alle conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, lid 1 sub b van de Gaswet 2000 verkregen relevante gegevens krijgt respectievelijk kan krijgen. 2. Indien SEC niet tijdig kan beschikken over de voor hem relevante gegevens of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meetgegevens een kennelijke fout is gemaakt, is SEC bevoegd de omvang van de Levering te schatten naar de ter beschikking van SEC om, zo mogelijk, het werkelijk geleverde alsnog Overeenkomstig het bepaalde in lid 1 vast te stellen en dat in rekening te brengen. 3. Indien het Standaardjaarverbruik van een Aansluiting met meer dan 15% stijgt of daalt, behoudt SEC zich het recht voor de prijzen/vergoedingen aan te passen voor nog te leveren Gas overeenkomstig de marktprijzen. Artikel 12. Onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens 1. De Meetinrichting en de meetgegevens worden geacht juist te zijn, wanneer de Meetinrichting en de meting voldoen aan de bij of krachtens de wet daaraan gestelde eisen. 2. In geval van twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meetgegevens kan elk der Partijen de Erkend Meetverantwoordelijke met betrekking tot de Meetinrichting en meting bij Afnemer, om opheldering verzoeken. Blijft er twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meetgegevens bestaan, dan kan elk der Partijen verlangen dat de Meetinrichting en/of de meetgegevens worden onderzocht door een voor beide Partijen aanvaardbare andere Erkend Meetverantwoordelijke of een voor beide Partijen aanvaardbare andere deskundige. 3. Indien uit het onderzoek door de onpartijdige Erkend Meetverantwoordelijke of andere deskundige volgt dat de Meetinrichting en de meting worden geacht juist te zijn, zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van degene op wiens verzoek dit onderzoek is verricht. Indien uit dit onderzoek volgt dat de Meetinrichting en/of meting niet juist zijn, zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van Afnemer, onverminderd diens eventuele mogelijkheden deze kosten op een derde te verhalen. 4. Indien blijkt dat de Meetinrichting en/of de meting niet juist zijn, stelt SEC de omvang van de Levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd en/of de meting onjuist is geweest, doch ten hoogste over een tijdvak van vierentwintig maanden gerekend vanaf het moment dat de ene Partij zijn twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meting aantoonbaar bij de andere Partij heeft geuit. In geval van fraude zal echter in overleg met de Regionale netbeheerder respectievelijk de neteigenaar herberekening over de volledige periode plaatsvinden. 5. Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de Levering, is SEC, na overleg met de Regionale netbeheerder respectievelijk de neteigenaar en de Erkend Meetverantwoordelijke met betrekking tot de Meetinrichting en meting bij Afnemer, bevoegd de omvang van de Levering over het desbetreffende tijdvak in redelijkheid te schatten naar de ter beschikking van SEC staande gegevens hieromtrent. 6. Indien uit hoofde van dit artikel een onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is SEC gerechtigd de Regionale netbeheerder respectievelijk de neteigenaar en de Erkend Meetverantwoordelijke met betrekking tot de Meetinrichting en meting bij Afnemer onverwijld over dit onderzoek en de resultaten hiervan te informeren. 7. Indien uit hoofde van de ATS-Overeenkomst of anderszins een onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is Afnemer verplicht dit SEC onverwijld mede te delen en SEC na afloop van het onderzoek onverwijld te informeren over de resultaten van het onderzoek. De leden 1, 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 13. Prijzen/vergoedingen 1. Afnemer is overeenkomstig bepaalde prijzen/vergoedingen verschuldigd, zoals schriftelijk is overeengekomen in de Overeenkomst. De prijzen/vergoedingen zijn bepaald in de Overeenkomst, en ook kosteloos verkrijgbaar bij SEC. 2. De prijzen/vergoedingen als bedoeld in lid 1 zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de belastingen en heffingen die SEC krachtens wet of besluit van de overheid verplicht is in rekening te brengen. 3. De bedoelde belastingen (waaronder energiebelasting en de omzetbelasting (BTW) ) staan vermeld op de website Indien gewenst kan op verzoek van Afnemer de prijzen inclusief BTW kosteloos worden opgevraagd bij SEC. 4

5 Artikel 14. Betaling 1. Bij verhuizing, bij beëindiging van de Overeenkomst en voor het overige tenminste eenmaal per jaar brengt SEC de verschuldigde factuurbedragen door middel van een gespecificeerde factuur aan Afnemer in rekening. 2. De wijze van betaling is tussen SEC en Afnemer nader overeen te komen. SEC biedt Afnemer een keuze uit twee betalingswijzen; via automatische incasso of op rekening met een betalingstermijn van veertien dagen. 3. De betaling dient te geschieden op een door SEC aangegeven bankrekeningnummer en binnen de door SEC gehanteerde termijn. 4. Indien SEC dit verlangt, is Afnemer voorschotten verschuldigd op hetgeen hij wegens Levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. SEC bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. Afnemer kan SEC gemotiveerd verzoeken om de grootte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk verzoek beslist SEC in redelijkheid. Bij de gespecificeerde factuur, die Overeenkomstig lid 1 ten minste eenmaal per jaar plaatsvindt, worden ten minste de reeds in rekening gebrachte en/of betaalde voorschotten verrekend. 5. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de factuur, tenzij een Afnemer die Gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van SEC afneemt, binnen de betalingstermijn bij SEC een bezwaarschrift indient, waarbij hij zijn bezwaren tegen de factuur met redenen omkleedt. In dat geval wordt de betalingsverplichting van de betrokken factuur opgeschort totdat SEC op het bezwaarschrift heeft beslist. 6. Afnemer is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat SEC hem schuldig is, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening. Verrekening met voorschotten als bedoeld in lid 4 is echter niet toegestaan. 7. Indien Afnemer die Gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van SEC afneemt, niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt SEC hem dit schriftelijk mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast, met dien verstande dat indien Afnemer SEC heeft gemachtigd tot automatische incasso SEC gerechtigd is eerst een tweede poging te doen het verschuldigde te incasseren. Afnemer is SEC bepaalde kosten verschuldigd voor de schriftelijke herinnering als bedoeld in dit lid. 8. Afnemer die Gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van SEC afneemt, is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien ook binnen de in het vorige lid bedoelde nieuwe termijn niet is betaald. Afnemer die Gas niet uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van SEC afneemt, is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien niet binnen de in lid 3 bedoelde termijn is betaald. 9. Indien Afnemer Gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van SEC afneemt én binnen de in lid 7 bedoelde nieuwe termijn van betaling een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot het treffen van een betalingsregeling bij SEC heeft ingediend, dan is een dergelijke Afnemer echter pas in verzuim vanaf het moment dat SEC op dit verzoek - eveneens schriftelijk en gemotiveerd - afwijzend heeft beslist. Gedurende de Leveringsperiode van een door SEC met Afnemer gesloten betalingsregeling dient Afnemer alle uit hoofde van de betalingsregeling en alle overige aan SEC verschuldigde bedragen volledig te voldoen. Over deze bedragen kan geen verzoek tot een betalingsregeling worden ingediend. Komt Afnemer zijn verplichtingen inzake de betalingsregeling niet na, dan is hij ten aanzien hiervan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 10. Ingeval Afnemer in verzuim is, is hij aan SEC wegens te late betaling rente verschuldigd over het betreffende openstaande bedrag alsmede een bedrag van EURO 4,50 (exclusief BTW) aan administratiekosten vanaf de tweede aanmaning die SEC gedurende het verzuim verstuurt, onverminderd het bepaalde in artikel 9. De verschuldigde rente is door SEC vastgelegd op 8 procent van het betreffende openstaande bedrag. SEC is gerechtigd het rentepercentage en de administratiekosten in alle redelijkheid te wijzigen. Artikel 15. Zekerheidstelling 1. SEC legt de beoordeling van de kredietwaardigheid van Afnemer voor aan een kredietverzekeringsmaatschappij. 2. Indien voorafgaand aan de aanvang van de Leveringsperiode of tijdens de Leveringsperiode de kredietwaardigheid van Afnemer niet langer door de kredietverzekeringsmaatschappij wordt gedekt, heeft SEC het recht om extra, door SEC te bepalen (bankgarantie, waarborgsom, vooruitbetaling), zekerheden van Afnemer te verlangen en/of de Overeenkomst te ontbinden. Artikel 16. Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door SEC 1. Indien Afnemer door een aan SEC toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst schade lijdt, is SEC met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. 2. Voor alle schade geldt een drempelbedrag van EUR 55,- (vijfenvijftig euro) voor Afnemer, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed. 3. Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van SEC of diens leidinggevende werknemers zijn in alle gevallen van vergoeding uitgesloten schade aan zaken die door Afnemer worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving. 4. Indien en voor zover SEC jegens Afnemer in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste EUR ,- (éénmiljoentweehonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis voor alle Afnemers tezamen. Indien het totaal der schaden aan personen en/of zaken meer bedraagt dan EUR ,- zullen de aanspraken van Afnemers naar evenredigheid worden voldaan. Indien Afnemer Gas niet uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van SEC afneemt, is de vergoeding van schade, niet zijnde personenschade, ongeacht de omvang van het totaal der schade, bovendien beperkt tot ten hoogste EUR 1.400,- (éénduizendvierhonderd euro) per Afnemer. 5. Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan aan SEC te zijn gemeld, tenzij Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 6. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die SEC ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie SEC of een dergelijke derde aansprakelijk is. Artikel 17. Vragen, klachten en geschillen 1. Indien Afnemer een vraag of klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst (daaronder niet begrepen de afwijzing van een voorgestelde betalingsregeling), dient hij deze eerst aan SEC voor te leggen. 2. Indien een klacht niet naar tevredenheid van beide Partijen is opgelost alsmede ingeval van afwijzing van een voorgestelde betalingsregeling als bedoeld in artikel 14, lid 9, kan het resterende geschil zowel door Afnemer als door SEC worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Energie (en Water) ( of aan de bevoegde rechter in Nederland. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan SEC is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te zijn gemaakt. Voor gevallen als bedoeld in artikel 9, lid 2 geldt een termijn van tien kalenderdagen. 3. Wanneer Afnemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is SEC aan deze keuze gebonden. 4. Wanneer SEC een geschil behandeld wil zien, stelt SEC Afnemer schriftelijk voor het geschil te laten behandelen door de Geschillencommissie. SEC kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als Afnemer niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met behandeling van het geschil door de Geschillencommissie. Indien SEC, in het geval Afnemer het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, kan Afnemer het geschil alsnog voor behandeling voorleggen aan de Geschillencommissie. 5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het Reglement Geschillencommissie Energie en Water. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een bescheiden vergoeding verschuldigd. Indien de Geschillencommissie oordeelt dat de klacht van Afnemer gegrond is, dan moet SEC Afnemer laatstbedoeld bedrag vergoeden. Artikel 18. Wijziging van de Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door SEC worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop zij aan Afnemer zijn medegedeeld, tenzij in de 5

6 bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. In geval Afnemer niet akkoord is, dan kan dit binnen de termijn van 30 dagen schriftelijk gemeld worden, om beide Partijen in gelegenheid te stellen nader tot elkaar te komen. Als bekendmaking geldt een kennisgeving geplaatst op de website van SEC, dat de voorwaarden zijn gewijzigd en bij SEC ter inzage liggen en daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn. Artikel 19. Verhuizing 1. Tenzij de Overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, blijft de Overeenkomst bij verhuizing in stand. 2. Bij verhuizing is Afnemer verplicht om SEC: a. ten minste 25 werkdagen voordat hij de oude Aansluiting(en) verlaat, schriftelijk in te lichten omtrent de aanstaande verhuizing en zijn nieuwe adres; b. uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de oude Aansluiting(en) heeft verlaten door middel van een door hem (en bij voorkeur ook door de nieuwe eigenaar/bewoner) ondertekende verklaring in te lichten over de standen van de Meetinrichting bij vertrek; c. uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de nieuwe Aansluiting(en) ter beschikking heeft gekregen door middel van een door hem (en bij voorkeur ook door de oude eigenaar/bewoner) ondertekende verklaring in te lichten over de standen van de Meetinrichting bij intrek. 3. Bij verhuizing informeert SEC Afnemer met name over de opzegging van de ATS-Overeenkomst voor de oude Aansluiting(en) en het aangaan van een ATS-Overeenkomst voor de nieuwe Aansluiting(en). Ingeval van een machtiging als bedoeld in artikel 6 informeert SEC Afnemer in het bijzonder over de gevolgen van deze machtiging bij verhuizing. 4. Indien het gasverbruik naar verwachting van SEC op de nieuwe Aansluiting(en) sterk zal afwijken van het gasverbruik op de oude Aansluiting(en), is SEC gerechtigd de Overeenkomst te wijzigen. Indien Afnemer de wijziging(en) niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst met inachtneming van de daartoe gestelde vereisten opzeggen. 5. Indien Afnemer bij een verhuizing tijdelijk niet over een Aansluiting(en) beschikt, worden in overleg tussen SEC en Afnemer de verplichtingen tot Levering van SEC opgeschort tot het moment dat Afnemer over een Aansluiting(en) beschikt. Indien Afnemer bij een verhuizing tijdelijk over twee Aansluitingen beschikt, zal SEC zowel ten behoeve van de oude als ten behoeve van de nieuwe Aansluiting tegen de overeengekomen voorwaarden Gas leveren, tenzij redelijkerwijs niet van SEC verlangd kan worden dat zij ook nog ten behoeve van de oude Aansluiting(en) Gas tegen de overeengekomen voorwaarden blijft leveren. Artikel 20. Leveringsperiode en opzegging van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst is van kracht voor de genoemde Leveringsperiode. 2. De Overeenkomst kan enkel schriftelijk per aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van uiterlijk 30 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de Leveringsperiode, tenzij schriftelijk een kortere opzegtermijn is overeengekomen. 3. Indien Afnemer de Overeenkomst tussentijds heeft opgezegd, hanteert SEC een redelijke opzegvergoeding die voldoet aan één van de drie onderstaande criteria: a. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 15% van de resterende (verwachte) waarden van de Overeenkomst, b. De opzegvergoeding bedraagt het verschil tussen de waarden van de Overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van de Overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van maximaal EUR 50, of, c. De opzegvergoeding bedraagt maximaal EUR 100 per niet uitgediend jaar. 4. Veranderingen in de tenaamstelling van SEC geeft Afnemer niet het recht om de Overeenkomst voortijdig op te zeggen. Artikel 21. Leveringsperiode en beëindiging van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst is van kracht voor de genoemde Leveringsperiode. Na deze Leveringsperiode wordt deze Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één maand tegen variabele LEBA prijzen. 2. In afwijking van het in het vorige lid gestelde kan elke Partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingangen zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen indien en zodra Afnemer in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, ontbonden wordt dan wel ophoudt te bestaan, en kan SEC de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen in geval Afnemer niet langer aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst voldoet. 3. SEC zal de Levering van Gas aan Afnemer vanaf het moment dat de Overeenkomst beëindigd is, beëindigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, doet SEC dit laatste ook indien Afnemer op het moment dat de Overeenkomst beëindigd is, nog geen recht op Levering heeft op grond van een andere Overeenkomst voor Levering én de Regionale netbeheerder respectievelijk neteigenaar om die reden de Aansluiting(en) kan deactiveren en/of het transport kan onderbreken. Artikel 22. Slotbepalingen 1. Deze Algemene voorwaarden Levering Gas aan kleinzakelijke Afnemers treden in werking op 1 november Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende algemene voorwaarden. 2. Deze Algemene voorwaarden Levering Gas aan kleinzakelijke Afnemers liggen ter inzage bij SEC en zijn daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 3. Deze Algemene voorwaarden Levering Gas aan kleinzakelijke Afnemers zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven onder registratienummer

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan kleinzakelijke Afnemers

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan kleinzakelijke Afnemers Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan kleinzakelijke Afnemers Inleiding Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN KLEINVERBRUIKERS Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst: De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006

Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers 2006 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nlenergie.nl) en is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013.

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. - OM TE BEWAREN - Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor klanten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energielevering

Algemene voorwaarden Energielevering Algemene Voorwaarden Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de SER overleg heeft plaatsgevonden.

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten

Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten Algemene Voorwaarden 2008 voor de levering van gas aan consumenten Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.elektran.nl)

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden de internetsite van

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers

ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011. Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers ALGEMENEVOORWAARDEN ENERGIE DATA MAATSCHAPPIJ 2011 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2011 voor de levering van energie aan eindverbruikers Algemene Voorwaarden 2011 Voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2007 VAN DONG ENERGY VOOR LEVERING VAN GAS AAN CONSUMENTEN Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst: De

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

GAS. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.nl

GAS. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.nl GAS Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van gas door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie ) en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de leverancier. Preambule Deze

Nadere informatie

Robin Energie Algemene voorwaarden 2015

Robin Energie Algemene voorwaarden 2015 Robin Energie Algemene voorwaarden geldend vanaf 2015 voor de levering van energie aan kleinverbruikers. Onduidelijk Postadres Postbus 116 3900 AC Veenendaal Bezoekadres Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B Algemene Voorwaarden Amsterdam Energie / DE Unie 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden De Groene Belangenbehartiger B.V. 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bijlage B1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van UnitedConsumers Energie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom stem kies voor winduniestroom www.windunie.nl Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom Inhoudsopgave: Artikel pag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 24, Artikel 25, Artikel 26

Algemene Voorwaarden. Artikel 24, Artikel 25, Artikel 26 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Electrabel Nederland Retail BV voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten en zakelijke kleinverbruikers, versie 2009.1 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode. Want met ons team willen wij graag dat u voor kwaliteit

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1 ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Bijlage B1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Deze algemene en byzondere leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Gas en Elektriciteit Kleinverbruik

Algemene Voorwaarden Levering Gas en Elektriciteit Kleinverbruik Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite bv (zie www.gpgroot.nl).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) algemene voorwaarden van vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.vrijopnaam.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS. 21 augustus 2013 (bijlage B1)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS. 21 augustus 2013 (bijlage B1) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KLEINVERBRUIKERS 21 augustus 2013 (bijlage B1) PREAMBULE Deze algemene Leveringsvoorwaarden ( hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Enerfree.nl. Algemene Voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Enerfree.nl. Algemene Voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Enerfree.nl Algemene Voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene leveringsvoorwaarden DGB Energie B.V. elektriciteit 2009 Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2009 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de. levering van. elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) 20 December 2013.

Algemene Voorwaarden voor de. levering van. elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) 20 December 2013. Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (sinds 1 juli 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (sinds 1 juli 2013) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Artikel 1: Begripsbepalingen 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: Leverancier: Woningstichting De Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Deze algemene en byzondere leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST TOT LEVERING ARTIKEL 3 - DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE ARTIKEL 4 - CONTINUÏTEIT VAN DE LEVERING ARTIKEL 5 - BEPERKING OF ONDERBREKING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2016/03/1.

Algemene voorwaarden. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2016/03/1. Versie: 2016/03/1 Datum: 16-03-2016 Algemene voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Bij deze algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen (versie: 06/2016)

Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen (versie: 06/2016) Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen (versie: 06/2016) Bezoekadres Breda Bezoekadres Eindhoven Postadres T +31 76 30 30 720 Ulvenhoutselaan 12

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2014)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2014) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2014) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Levering Gas aan grootzakelijke Afnemers

Algemene voorwaarden Levering Gas aan grootzakelijke Afnemers Algemene voorwaarden Levering Gas aan grootzakelijke Afnemers Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Een Aansluiting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ENECO Energie Retail 2006 voor de levering van gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden ENECO Energie Retail 2006 voor de levering van gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden ENECO Energie Retail 2006 voor de levering van gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere klanten te vinden

Nadere informatie

voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) inclusief toelichting 1 augustus 2013

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) inclusief toelichting 1 augustus 2013 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) inclusief toelichting 1 augustus 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers voor de levering van elektriciteit aan september 2014 v.34-01 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van MAIN Energie (zie www.mainenergie.nl)

Nadere informatie

Innova Energie Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013) 1 Augustus 2013

Innova Energie Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013) 1 Augustus 2013 Innova Energie Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013) 1 Augustus 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2016)

voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2016) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2016) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS

JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS JZ 00-518 FvdL/MAT (29 juni 2001) MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GAS 2000 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2009 voor de levering van gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2009 voor de levering van gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2009 voor de levering van gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten te vinden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (vanaf 1 juli 2006) inclusief toelichting en kwaliteitscriteria

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (vanaf 1 juli 2006) inclusief toelichting en kwaliteitscriteria Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (vanaf 1 juli 2006) inclusief toelichting en kwaliteitscriteria 1 NUON0951_alg_voorwaarden2009.indd 1 14-05-2009 12:48:09

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden kleingebruikers 21 augustus 2013 (Bijlage B1)

Algemene leveringsvoorwaarden kleingebruikers 21 augustus 2013 (Bijlage B1) Algemene leveringsvoorwaarden kleingebruikers 21 augustus 2013 (Bijlage B1) PREAMBULE Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers (Bijlage B, versie 2014)

Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers (Bijlage B, versie 2014) Algemene Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers (Bijlage B, versie 2014) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Geldig per 1 augustus 2013

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Geldig per 1 augustus 2013 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Geldig per 1 augustus 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden onder

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2011 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN VERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 2011 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN VERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN 2011 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN VERBRUIKERS Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor zakelijke verbruikers van gas

Algemene Voorwaarden voor zakelijke verbruikers van gas september 2014 v.38-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen/begripsomschrijvingen en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Toepasselijkheid 4 Artikel 3 Looptijd en ontbinding van de Leveringsovereenkomst 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Preambule. Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt?

ALGEMENE VOORWAARDEN. Preambule. Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Artikel 2 Onze overeenkomst Artikel 3 U heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet en/of het gasnet Artikel 4 Wekt u ook zelf elektriciteit

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie