Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015"

Transcriptie

1 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B

2 De wijzigingen in uw Univé GemeentePakket voor u op een rij met ingang van 1 januari 2015 De voorwaarden en de vergoedingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen veranderen vanaf 1 januari Er zijn vergoedingen bijgekomen, vervallen of de hoogte van een vergoeding kan gewijzigd zijn. In dit overzicht ziet u alle veranderingen van uw Univé GemeentePakket ten opzichte van Uw Univé GemeentePakket bestaat uit twee pakketten: de Univé Zorg Geregeld Polis en een aanvullende verzekering. Wilt u precies weten wat u in 2015 vergoed krijgt? U kunt deze vinden op of telefonisch opvragen via telefoonnummer Wijzigingen in de basisverzekering Univé Zorg Geregeld Polis Wijzigingen in vergoedingen 2015 Combinatietest De combinatietest wordt in 2015 alleen vergoed als u daarvoor een medische indicatie hebt. In 2014 werd de combinatietest ook vergoed voor vrouwen van 36 jaar en ouder. De NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt in 2015 opgenomen in de basisverzekering. U hebt recht op vergoeding als u hiervoor een medische indicatie hebt. Farmaceutische zorg Het Reglement farmaceutische zorg (de lijsten met de door ons aangewezen voorkeursgeneesmiddelen, drinkvoedingen en geneesmiddelen waarvoor u vooraf onze toestemming nodig hebt) wijzigt. Het reglement en een uitgebreide uitleg over het voorkeursbeleid vindt u op Geriatrische revalidatie Hulpmiddelen Jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar Medisch specialistische zorg Orgaandonatie Verblijf Verpleging en verzorging Verwijzing voor medisch specialistische zorg Voetzorg bij diabetes mellitus Zintuiglijk gehandicaptenzorg Voor dieetpreparaten hebt u geen recept meer nodig. U moet wel vooraf onze toestemming vragen. Voor het aanvragen van toestemming kan uw huisarts, diëtist, medisch specialist of kaakchirurg een Verklaring dieetpreparaten van onze website downloaden en invullen. U hebt recht op geriatrische revalidatie als deze zorg start binnen een week na een ziekenhuisverblijf, na beoordeling door een geriater op de spoedeisende hulp of via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek als u een acute aandoening hebt. In 2008 is de overheid begonnen met het stapsgewijs functiegericht omschrijven van hulpmiddelen. Dat betekent dat in de omschrijving in het Reglement hulpmiddelen duidelijk staat voor welke beperking een hulpmiddel ondersteuning biedt. Vanaf volgend jaar geldt dit ook voor: hulpmiddelen die bewustzijnsstoornissen kunnen opheffen of verminderen, bijvoorbeeld een valhelm(schedelbeschermingskap) bij ernstige epilepsie; hulpmiddelen voor stoornissen in de functie van de huid, zoals verbandmiddelen en verbandkleding. Bij de omschrijving staat een overzicht van welke hulpmiddelen eronder vallen. Wilt u een hulpmiddel dat behoort tot de groep van functiegericht omschreven hulpmiddelen, maar staat het hulpmiddel dat u wilt niet in de omschrijving? Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen. Alle hulpmiddelen en de voorwaarden voor vergoeding vindt u in het Reglement Hulpmiddelen. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Dat is in de nieuwe Jeugdwet bepaald. Hierdoor vervallen enkele vergoedingen vanuit de basisverzekering: dyslexiezorg voor kinderen; geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinderen tot 18 jaar. Medisch specialistische zorg mag ook worden verleend door een klinisch fysicus audioloog, specialist ouderen geneeskunde, SEH-arts (spoedeisende hulp-arts), verpleegkundig specialist of physician assistant als dit tot het deskundigheidsgebied behoort van de betreffende zorgaanbieder. Dit is niet meer beperkt tot de medisch specialist. De reiskosten van de orgaandonor worden in 2015 vergoed door de zorgverzekering van de donor in plaats van door de zorgverzekering van de ontvanger van het orgaan. De reiskosten vallen niet onder het eigen risico. Medisch noodzakelijk verblijf in een instelling in verband met verloskundige zorg, medisch specialistische zorg, gespecialiseerde ggz en kaakchirurgie wordt uitgebreid van 365 dagen naar 1095 dagen (3 jaar). In de praktijk gaat het om een beperkte groep mensen met een zorgzwaartepakket B ggz. Er geldt een overgangsregeling voor wie op 31 december 2014 een zorgzwaartepakket B ggz vanuit de AWBZ heeft. Dan wordt het verblijf vanaf 1 januari 2015 niet vergoed vanuit de zorgverzekering, maar vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Verpleging en verzorging (inclusief het persoonsgebonden budget en intensieve kindzorg) verandert voor verzekerden die zelfstandig wonen. Dit valt vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet in plaats van de AWBZ. Deze zorg is vrijgesteld van het eigen risico. Een jeugdarts of arts in de jeugdgezondheidszorg mag voortaan verwijzen naar alle specialismen van medisch specialistische zorg. Dit is niet langer beperkt tot verwijzing naar een oogarts, kinderarts of orthopeed. Met een zorgprofiel 1 hebt u in 2015 niet langer recht op vergoeding van voetbehandelingen vanuit de basisverzekering. Mogelijk worden deze kosten vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De jaarlijkse voetcontrole, voetverzorgingsadviezen, meer frequent voetonderzoek bij diabetes mellitus en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel 2 worden wel vergoed vanuit de basisverzekering. Uw huisarts kan u vertellen welk zorgprofiel u hebt. Zintuiglijk gehandicaptenzorg gaat naar de Zorgverzekeringswet, dit viel in 2014 onder de AWBZ. Deze zorg is niet vrijgesteld van het eigen risico. Algemene wijzigingen 2015 Bescherming persoonsgegevens Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is nodig voor het aangaan en uitvoeren van de verzekering(en). De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt, zijn uitgebreid: Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken: als u deelneemt aan een collectieve overeenkomst: voor gegevensuitwisseling met de contractant van de collectieve overeenkomst voor de beoordeling van uw recht op premiekorting; voor werving voor onze eigen en gelijksoortige diensten en producten en daarbij behorende marketingactiviteiten (tot 1 jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst). Buitenlandse nota's Nota s die bij ons gedeclareerd worden, moeten geschreven zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Wij kunnen u vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet. Eigen risico Het verplicht eigen risico gaat van 360 naar 375. Geïndexeerde eigen bijdragen en maximale vergoedingen De overheid indexeert elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen. Dit betekent dat wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen worden aangepast aan de kosten van zorg of een hulpmiddel. De geïndexeerde bedragen voor 2015 vindt u op Tekstuele wijzigingen 2015 Zorginstituut Nederland Het College voor Zorgverzekeringen heeft een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland. Dit hebben wij aangepast in de voorwaarden. 2

3 Nieuw in 2015: 0 eigen risico Per 1 januari 2015 zijn onze aanvullende verzekeringspakketten uitgebreid. Nieuw is het aanvullende pakket Compleet inclusief 0 eigen risico. Met dit pakket betaalt u maandelijks de zorgpremie die bij dit pakket hoort, maar hebt u geen wettelijke eigen risico van 375. Met dit pakket verzekert u het eigen risico mee. Hebt u kosten gemaakt voor zorg uit het basispakket? Dan zou u volgens het wettelijk eigen risico de eerste 375 zelf moeten Wijzigingen in de Univé aanvullende verzekering Plaswekker: Vanaf 1 januari 2015 hebt u voor een plaswekker een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist nodig. De plaswekker moet geleverd worden door een leverancier met wie wij een contract hebben. Alleen dan hebt u recht op volledige vergoeding van 1 plaswekker gedurende de looptijd van de verzekering. Uw zorgaanbieder weet welke plaswekkers voor vergoeding in aanmerking komen. Psychologische zorg voor kinderen tot 18 jaar: De geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinderen jonger dan 18 jaar verandert per 1 januari Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet wordt de gemeente verantwoordelijk voor deze zorg. Vanuit uw aanvullende verzekering hebt u geen recht meer op vergoeding van Cogmed, Neurofeedback en groepsbehandelingen voor kinderen van ouders met een psychische stoornis. Vakantiekampen: De geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinde ren jonger dan 18 jaar verandert per 1 januari Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet wordt de gemeente verantwoordelijk voor deze zorg. De vergoeding voor verblijf in een therapeutisch vakantiekamp vervalt daarom per 1 januari Alternatieve zorg: U hebt recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is opgenomen in Vergelijk en Kies (www.unive.nl/ vergelijkenkies). Uw arts voor acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen, antroposofie, homeopathie en natuurgeneeswijzen moet voortaan ook opgenomen zijn in Vergelijk en Kies. Psychosociale zorg voor kinderen tot 18 jaar, relatietherapie en behandelingen zoals celtherapie en chelatietherapie worden vanaf 1 januari 2015 niet meer vergoed. Circumcisie (medische besnijdenis): Een medisch nood zakelijke besnijdenis vergoeden wij volledig als die is uitgevoerd door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. In Vergelijk en Kies op vergelijkenkies kunt u nakijken of een zorgaanbieder een contract met ons heeft. Gaat u naar een zorgaanbieder? Dan vergoeden wij tot maximaal 600. U hebt voorafgaand aan de behandeling onze toestemming nodig. Voetzorg bij diabetici: Hebt u diabetes mellitus met zorg profiel 1? Dan worden voetbehandelingen vanaf 2015 vergoed als onderdeel van artikel 55 van uw aanvullende voorwaarden. Het gaat om behandelingen met als doel (pijn)klachten door huid- en nagelaandoeningen en/of overmatige druk op voet of nagels te verminderen om wonden te voorkomen. Uw huisarts kan u vertellen of u onder zorgprofiel 1 valt. Huidtherapie: Voor huidtherapie (acne, camouflage en ontharen) hebt u vanaf 1 januari 2015 een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Hulpmiddelen: Vanaf 1 januari 2015 hebt u recht op vergoeding van maximaal 2 hand- of vingerspalken. De spalk moet geleverd worden door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. U hebt alleen recht op vergoeding van een door ons ingekochte spalk Uitgebreid Compleet Uitgebreid Compleet e vergoeding van de (huur)kosten voor een plaswekker voor kinderen van 7 tot 18 jaar die s nachts in bed plassen, wanneer deze wordt geleverd door een leverancier met wie wij daartoe een overeenkomst hebben gesloten. Of, wanneer de plaswekker wordt geleverd door een leverancier met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten: maximaal 50. e vergoeding van de (huur)kosten voor een plaswekker voor kinderen van 7 tot 18 jaar die s nachts in bed plassen, wanneer deze wordt geleverd door een leverancier met wie wij daartoe een overeenkomst hebben gesloten. Of, wanneer de plaswekker wordt geleverd door een leverancier met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten: maximaal 50. Geen vergoeding Groepsbegeleiding: 400 Cogmed: 400 Neuro feedback: e vergoeding van de (huur)kosten voor een plaswekker voor kinderen van 6 tot 18 jaar die s nachts in bed plassen, wanneer deze wordt geleverd door een leverancier met wie wij een overeenkomst hebben gesloten. Geen vergoeding e vergoeding van de (huur)kosten voor een plaswekker voor kinderen van 6 tot 18 jaar die s nachts in bed plassen, wanneer deze wordt geleverd door een leverancier met wie wij een overeenkomst hebben gesloten. Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Een arts met BIGregi stratie of een door ons aangewezen zorgverlener Een medisch noodzakelijke besnijdenis vergoe den wij volledig als die is uitgevoerd door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. Bij een zorgaanbieder: maximaal Voetverzorging en podotherapie samen: 120 betalen. De kosten voor onder andere een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg vallen niet onder dit verplicht eigen risico. Kiest u voor het aanvullende pakket Compleet inclusief 0 eigen risico, dan hebt u geen eigen risico en komt u dus niet voor onverwacht hoge kosten te staan. Dit pakket is zeer geschikt voor mensen die veel zorg gebruiken. Kijk ook op Een arts met BIGregistratie of een door ons aangewezen zorgverlener Een medisch noodzakelijke besnijdenis vergoeden wij volledig als die is uitgevoerd door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. Bij een zorgaanbieder: maximaal Voetverzorging en podotherapie samen: 120 Een door ons aangewezen zorgverlener Een medisch noodzakelijke besnijdenis vergoeden wij volledig als die is uitgevoerd door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. Bij een zorgaanbieder: maximaal 600. Voetverzorging en podotherapie samen: 120 Voor huidtherapie (acne, camouflage en ontharen) hebt u vanaf 1 januari 2015 een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig Geen vergoeding Geen vergoeding Vanaf 1 januari 2015 hebt u recht op vergoeding van maximaal 2 hand- of vinger spalken. De spalk moet geleverd worden door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. Uw zorgaanbieder weet welke spalken voor vergoeding in aanmerking komen. Preventieve spalken vergoeden wij niet. Een door ons aangewezen zorgverlener Een medisch noodzakelijke besnijdenis vergoeden wij volledig als die is uitgevoerd door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. Bij een zorgaanbieder: maximaal 600. Voetverzorging en podotherapie samen: 120 Voor huidtherapie (acne, camouflage en ontharen) hebt u vanaf 1 januari 2015 een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig Vanaf 1 januari 2015 hebt u recht op vergoeding van maximaal 2 hand- of vinger spalken. De spalk moet geleverd worden door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. Uw zorgaanbieder weet welke spalken voor vergoeding in aanmerking komen. Preventieve spalken vergoeden wij niet. 3

4 Gezondheidstest: De gezondheidstest is vernieuwd. Een persoonlijk gesprek met een leefstijlcoach maakt nu onderdeel uit van de test: de Leefstijl Check. Wij vergoeden de test alleen als deze is verzorgd door een aanbieder met wie wij een contract hebben. Zittend ziekenvervoer: Vanaf 1 januari 2015 heeft u vanuit uw aanvullende verzekering geen recht meer op een dagvergoeding van 2,50, nadat de vergoeding voor zittend ziekenvervoer van 97 is bereikt. Eigen bijdrage WMO: Verpleging en verzorging vallen voortaan onder de basisverzekering. De vergoeding van de eigen bijdrage van huishoudelijk hulp vanuit de WMO is bijgesteld naar 375 per verzekerde. Combinatietest voor zwangere vrouwen: Vanaf 1 januari 2015 kunnen zwangere vrouwen met een Gemeentepakket Uitgebreid of een Gemeentepakket Compleet een vergoe ding krijgen van maximaal 80 voor een combinatietest (prenatale screening). Met de combinatietest kunt u laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kind met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards- en Patau. Uitgebreid Compleet Uitgebreid Compleet Eenmaal per 2 kalenderjaren Vergoeding van de eigen bijdrage tot maximaal 96, daarnaast een dagvergoeding van 2,50 nadat de vergoeding van 96 is bereikt Eenmaal per 2 kalenderjaren Vergoeding van de eigen bijdrage tot maximaal 96, daarnaast een dagvergoeding van 2,50 nadat de vergoeding van 96 is bereikt Eenmaal per 2 kalenderjaren Vergoeding van de eigen bijdrage tot maximaal 97. Geen vergoeding 750 Geen vergoeding 375 Geen vergoeding Geen vergoeding Eenmaal per 2 kalenderjaren Vergoeding van de eigen bijdrage tot maximaal 97. Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de Univé Zorg Geregeld Polis en de Univé aanvullende verzekeringen. Univé heeft behandelingen in groepen samengebracht. Daardoor ziet u heel snel welke zorg Univé vergoedt. Elke groep behandelingen wordt tot een bepaald maximumbedrag vergoed. Dit noemen we een budget. U bepaalt zelf aan welke behandeling u uw budget besteedt. Daardoor kunt u hier optimaal gebruik van maken. Verzekeringsvoorwaarden Bijkomende voorwaarden, zoals toestemmingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van Wij raden u dan ook aan als u bepaalde zorg nodig hebt, eerst de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. U kunt deze vinden op of telefonisch opvragen via Aanvullende verzekering Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet Alternatieve zorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Bevalling en kraamzorg Kinderwensconsult Combinatietest Bevalling Thuis (poli)klinisch in een ziekenhuis, geboortecentrum of - andere instelling (zonder medische noodzaak) (poli)klinisch in een ziekenhuis, geboortecentrum of -andere instelling (met medische noodzaak) 202 per dag ( 235 per dag minus 33 voor eigen bijdrage kraamzorg in een ziekenhuis) Geboorte-uitkering 70 per kind 70 per kind Kraamzorg Thuis of in een kraamzorghotel In het ziekenhuis (zonder medische noodzaak) In het ziekenhuis (met medische noodzaak) Ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,15 per uur) Ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 33 per dag voor moeder en kind samen) e vergoeding van de eigen bijdrage e vergoeding van de eigen bijdrage e vergoeding van de eigen bijdrage e vergoeding van de eigen bijdrage Nazorg moeder en pasgeborene 12 uur verdeeld over 4 dagen 12 uur verdeeld over 4 dagen Kraamzorg bij adoptie 12 uur verdeeld over 4 dagen 12 uur verdeeld over 4 dagen Kraampakket Borstvoeding Advies bij borstvoeding (lactatiekundig consult) 1 consult tot maximaal 65 per bevalling 1 consult tot maximaal 65 per bevalling Huur elektrische borstkolf bij opname zieke baby 110 per bevalling 110 per bevalling 1 Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van Univé nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden. 4

5 Aanvullende verzekering Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet Beweegzorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck Chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar (na toestemming 1 ) Chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar vanaf de 21e behandeling (na toestemming 1 ) Niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar 18 behandelingen per kalenderjaar Niet-chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar Ergotherapie Alternatieve bewegingstherapie Brillen en contactlenzen De eerste 9 behandelingen 10 uur per jaar Contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen 260 eenmaal per 3 kalenderjaren Buitenland Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van Neder - landse marktconforme tarieven Niet-spoedeisende zorg in het buitenland (na toestemming 2 ) op basis van Neder - landse marktconforme tarieven e vergoeding van de eigen bijdrage Repatriëring door de Univé Alarmcentrale Erfelijkheidsonderzoek Onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg Univé (na toestemming 2 ) Dieetpreparaten (na toestemming 1 ) (voor drinkvoeding geldt het Reglement farmaceutische zorg Univé) Anticonceptiemiddelen Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium tot 21 jaar. Dit geldt ook voor verzekerden van 21 jaar of ouder als deze middelen worden gebruikt voor de behandeling van endometriose of menorragie (als er sprake is van bloedarmoede) Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium vanaf 21 jaar Huidbehandelingen (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage) bij een gecontracteerde zorgaanbieder (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) 295 eenmaal per 3 kalenderjaren e vergoeding van de eigen bijdrage (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Acnebehandeling Camouflagetherapie Ontharen Psoriasisbehandelingen Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering door de Univé Gezondheidslijn, begeleiding bij het stoppen met roken en preconceptiezorg (kinderwensconsult) Hulpmiddelen Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen Univé (na toestemming 2 ) (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/of een maximale vergoeding) Eigen bijdrage hoortoestel Maximaal 300 per hoortoestel Maximaal 300 per hoortoestel Batterijen hoortoestel Mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een borstamputatie 50 per 2 kalenderjaren 50 per 2 kalenderjaren Vergoeding eigen bijdrage pruiken of mutssja s 100 per pruik of mutssja 300 per pruik of mutssja Steunpessarium e vergoeding, maximaal 1 steunpessarium tijdens de gehele looptijd van de verzekering Aangepaste confectieschoenen 50 per paar 50 per paar Inspectie/reparatie (semi-)orthopedische schoenen 30 eenmalig 30 eenmalig Hand- of polsspalk Twee spalken bij gecontracteerde Verpleegartikelen bij thuiszorg tot maximaal 70 e vergoeding, maximaal 1 steunpessarium tijdens de gehele looptijd van de verzekering Twee spalken bij gecontracteerde tot maximaal 70 1 Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van Univé nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden. 2 In een aantal gevallen hebt u vooraf toestemming van Univé nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden. 5

6 Aanvullende verzekering Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet Plaswekker Een plaswekker bij gecontracteerde leverancier Een plaswekker bij gecontracteerde leverancier Personenalarmering Vergoeding eigen bijdrage 2 Vergoeding eigen bijdrage 2 In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteitbevorderende behandelingen In-vitrofertilisatie (IVF) tot 43 jaar Overige fertiliteitbevorderende behandelingen (voor vrouwen tot 43 jaar) Kuurreizen 1 e, 2 e en 3 e poging Dode Zee te Israël Kuurreis reumatoïde artritis- en Bechterew-patiënten Kuren in Nederland Ketenzorg Ketenzorg voor diabetes mellitus type 2, COPD en cardiovasculair risicomanagement (zogenaamde zorgprogramma s) Logopedie Herstel of verbetering van spraakfunctie of spraakvermogen Mantelzorg Mantelzorgmakelaar (via Zorgadvies en bemiddeling) Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, orthoptist, optometrist, second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, chronische intermitterende beademing en de benodigde apparatuur Plastische en/of reconstructieve chirurgie Bij een specifieke medische indicatie Besnijdenis: medisch noodzakelijke besnijdenis (na toestemming 1 ) bij gecontracteerde zorg aanbieders. 600 bij nietgecontracteerde bij gecontracteerde. 600 bij nietgecontracteerde Sterilisatie man bij gecontracteerde bij gecontracteerde. 800 bij nietgecontracteerde. 800 bij niet- gecontracteerde Sterilisatie vrouw Correctie oorschelpen (tot 12 jaar) Ooglidcorrectie (bij specifieke medische indicatie) Preventie Gezond leven bij gecontracteerde bij bij gecontracteerde bij bij gecontracteerde bij bij gecontracteerde bij bij gecontracteerde bij bij gecontracteerde bij Cursussen (o.a. zwangerschap, omgaan met ziekte of aandoening) Voedings- en dieetadvisering Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten Maximaal 3 uur Maximaal 2 uur Maximaal 2 uur Gezondheidstest Eenmaal per 2 kalenderjaren Eenmaal per 2 kalenderjaren Advies en begeleiding Sport Medisch Advies 100 per 2 kalenderjaren 100 per 2 kalenderjaren Zorg voor vrouwen in de overgang Maximaal 4 consulten, maximaal 40 per consult Psychologische zorg Basis geestelijke gezondheidszorg (ggz) Specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) Seksuologische zorg Revalidatie Hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan Geriatrische revalidatiezorg: revalidatiezorg gericht op ouderen Stoppen met roken Stoppen-met-rokenprogramma Transplantatie van weefsels en organen e vergoeding e vergoeding Eenmaal Als de transplantatie is verricht in een EU of EER-lidstaat (exclusief kosten donor) Thuiszorg/huishoudelijke hulp Vergoeding van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp zoals vastgelegd in de WMO. 4 zittingen, maximaal 60 per zitting Maximaal 4 consulten, maximaal 40 per consult 4 zittingen, maximaal 60 per zitting Maximaal Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van Univé nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden. 6

7 Aanvullende verzekering Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet Verblijf Herstellingsoord/zorghotel (bij gecontracteerde zorgaanbieder) 100 per dag, maximaal per dag, maximaal Hospice (door erkende zorgaanbieder) Maximaal 35 per dag Maximaal 35 per dag (Psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling Ronald McDonaldhuis/familiehuis Maximaal 25 per dag Maximaal 25 per dag Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging zonder verblijf (eventueel in de vorm van een Persoonsgebonden budget) Vervoer Ambulancevervoer Taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder) of eigen vervoer i.v.m. transplantatie van organen Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties (na toestemming 1 ), met: Eigen auto Openbaar vervoer 0,31 per km (er geldt een eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar) (er geldt een eigen bijdrage van 97 ) Taxi: volledig Eigen auto: 0,31 per km Vergoeding eigen bijdrage tot 97 Vergoeding eigen bijdrage tot 97 Reiskosten bezoek ernstig zieke kinderen, maximaal 7 bezoeken per week Voetbehandelingen Taxi: volledig Eigen auto: 0,31 per km Vergoeding eigen bijdrage tot 97 Vergoeding eigen bijdrage tot 97, maximaal 7 bezoeken per week Voetbehandelingen (reumatische of diabetische voet) of podotherapie Steunzolen 80 per 2 kalenderjaren Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zorg voor oncologische patiënten Oncologische revalidatie Revalidatieprogramma Herstel en Balans 700 per diagnose 700 per diagnose Aanvullende verzekering Vergoedingenoverzicht Mondzorg Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen Tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties Tandheelkundige zorg tot 18 jaar Tandheelkundige zorg met uitzondering van orthodontie, inclusief: Chirurgische tandheelkundige hulp met uitzondering van het aanbrengen van implantaten e gebitsprothese, plaat- of frameprothese (inclusief techniekkosten) Kronen, bruggen en implantaten (inclusief techniekkosten) Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar Kaakchirurgie door kaakchirurg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten, behandeling van tandvlees en ongecompliceerde extracties Uitneembare volledige prothese (inclusief techniekkosten 1 ) (na toestemming) Uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak (na toestemming) (er kan een eigen bijdrage gelden) bij specifieke indicaties. als het ter vervanging is van een of meer blijvende snij- of hoektanden die niet zijn aangelegd of door een ongeval ontbreken 75% voor de uitneembare volledige prothese (er geldt een eigen bijdrage van 125 per kaak) 100% tot maximaal voor bovenof onderkaak e vergoeding van de eigen bijdrage Tandheelkundige zorg (inclusief techniek- en materiaalkosten) 100% tot maximaal 250 per kalenderjaar, voor kronen, bruggen en implantaten is de vergoeding 80% tot maximaal 250 Orthodontische zorg Tot 18 jaar 80% tot maximaal (voor de gehele looptijd van de verzekering) Vanaf 18 jaar 80% tot maximaal 350 voor de gehele looptijd van de verzekering) 100% tot maximaal voor bovenof onderkaak e vergoeding van de eigen bijdrage 100% tot maximaal 570 per kalenderjaar, voor kronen, bruggen en implantaten is de vergoeding 80% tot maximaal % tot maximaal (voor de gehele looptijd van de verzekering) 80% tot maximaal 350 (voor de gehele looptijd van de verzekering) 1 Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van Univé nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden. 7

8 Persoonsgegevens Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is nodig voor het aangaan en uitvoeren van de verzekering(en). De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens onder andere gebruiken: - voor controles c.q. onderzoek onder verzekerden, en/of leveranciers of de zorg daadwerkelijk is geleverd; - als u deelneemt aan een collectieve overeenkomst: voor gegevens uitwisseling met de contractant van de collectieve overeenkomst voor de beoordeling van uw recht op premiekorting; - werving voor onze eigen en gelijksoortige diensten en producten en daarbij behorende marketingactiviteiten (tot 1 jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst). Declaraties en nota s Uw declaraties dient u eenvoudig online in via Declareert u liever per post? U kunt dan een declaratieformulier invullen en samen met de nota naar ons opsturen. Uw declaratie handelen wij binnen tien werkdagen af. Meer informatie leest u in de verzekeringsvoorwaarden en op onze website. Buitenlandse nota Nota s die bij ons gedeclareerd worden, moeten bij voorkeur geschreven zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Wij kunnen u vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet. Meer weten? Onze website Ons telefoonnummer Klantenservice: Bereikbaar: Maandag tot en met vrijdag van uur uur Zaterdag van uur uur Ons postadres Univé Postbus AK Eindhoven Onze klachtenprocedure Hebt u klachten over uw zorgverzekering? Op vindt u onze klachtenprocedure. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. N.V. Univé Zorg (Univé), statutair gevestigd in Zwolle, KvK-nummer: , DNB-vergunningnummer:

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2015

Uw zorgverzekering in 2015 Uw zorgverzekering in 2015 Met handige vergoedingenwijzer In deze brochure leest u meer over: Raad en daad 3 Nieuw: 3 Zorgadvies nodig? 4 Hoe werkt het? 4 Persoonlijk zorgrapport 4 ZilverKorting 4 Veranderingen

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Vrij polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5 Algemene svoorwaarden Univé 2015 Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5 AANVULLENDE VERZEKERING ZORGZAAM STER 1, STER 2, STER 3, STER 4 EN STER 5 (ingaande 1 januari

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer 2015

Vergoedingenwijzer 2015 Vergoedingenwijzer 2015 In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het, het als de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen vanuit het en zijn in één kolom beschreven. U vindt deze vergoedingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van!

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van! Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé Dit verandert er voor u in 2014 Daar plukt ú de vruchten van! 365 dagen per jaar met zorg verzekerd Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Extra Uitgebreide aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Besnijdenis Er is een vergoeding van

Nadere informatie

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht

aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar aanvullende verzekering Zorg Riant 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Besnijdenis Er is een vergoeding van maximaal

Nadere informatie