De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten"

Transcriptie

1 De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

2 2

3 Voorwoord Gezondheid is een groot goed en daar hangt een prijskaartje aan. De betaalbaarheid van de zorg staat meer dan ooit ter discussie. We betalen de zorg deels individueel, maar vooral ook collectief. Het raakt iedereen, gezond en ziek, oud en jong, rijk en arm. Het is dan ook niet verwonderlijk dat discussies over de toekomst van de zorg zoveel los maken bij mensen. ActiZ wil een bijdrage leveren aan deze publieke discussie door inzicht te geven in de kerngegevens van de zorg. Want om tot goede ideeën te komen over betaalbaarheid en kwaliteit van zorg is een goed inzicht in de feiten nodig. ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg (VVT), Jeugdgezondheids- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar 415 leden. De leden leveren producten en diensten aan ongeveer twee miljoen cliënten. Daarmee is het een belangrijke speler in het zorgveld en bovendien een van de grootste werkgeversorganisaties in Nederland. Bij de leden werken ruim 42. medewerkers. De branche heeft een grote maatschappelijke waarde en heeft een belangrijke rol in de discussie over betaalbaarheid van de langdurige zorg. De discussie wordt steeds urgenter doordat het beroep op deze zorg toeneemt en enerzijds de kosten oplopen en anderzijds een groeiend tekort op de arbeidsmarkt kan ontstaan. Om de kwaliteit van zorg te bewaken voor het groeiend aantal cliënten, met relatief minder collectief geld en zorgmedewerkers is een omslag nodig. Het besef dat die verandering nodig is, bestaat bij zorgorganisaties, overheid, burgers, cliënten en hun vertegenwoordigers. ActiZ wil samen met al deze partijen werken aan een toekomstbestendige zorg, waarbij cliënten zoveel mogelijk de eigen regie over hun leven en gezondheid kunnen blijven houden en zorgondernemers kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag. Discussies over zorg gaan vaak over geld. Daar zijn ook veel gegevens over. Discussies over zorg gaan veel te weinig over de opbrengsten. Om de waarde van iets bepalen is het echter wel nodig om de kosten te vergelijken met de baten. Over de baten van de zorg zijn maar weinig data beschikbaar. De baten zijn bijvoorbeeld gezondheidswinst en het voorkomen van ziekte. Daarnaast hebben de baten van de zorg een economisch aspect: de zorg levert banen en opdrachten. Systematisch onderzoek naar de baten van zorg en hoe deze baten te laten groeien, staat nog in de kinderschoenen en verdient meer aandacht. ActiZ heeft De Argumentenfabriek gevraagd om de cijfers en feiten over de VVT, de Jeugdgezondheidszorg en de kraamzorg in kaart te brengen. Voor alle drie deelsectoren worden achtereenvolgens de belangrijkste feiten, de financiering en de kosten en opbrengsten in kaart gebracht. De kaarten zijn gemaakt om beter inzicht te geven in de feiten van de VVT, kraamzorg en JGZ en op die manier een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over de toekomst van deze zorg. Aad Koster Directeur ActiZ Voorwoord 3

4 Inleiding Wat zijn feiten rond verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg (VVT), kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (JGZ)? Hoe worden de sectoren gefinancierd? Wat kosten de VVT, de kraamzorg en de JGZ en wat leveren ze op? Dit kaartenboek geeft antwoord op deze vragen en biedt daarmee inzicht en overzicht in de VVT, kraamzorg en de JGZ. De feiten en cijfers in dit kaartenboek bieden houvast bij discussies over de toekomst van de zorg en geven antwoord op veelgestelde vragen van journalisten, zorgaanbieders, beleidsmakers, politici en niet in de laatste plaats van burgers. In dit kaartenboek hebben de VVT, de kraamzorg en de JGZ elk een eigen hoofdstuk met daarin een Definitie-, een Feiten-, een Financierings- en een Kosten & opbrengstenkaart. Dit alles biedt de lezer over elke sector een vergelijkbare set informatie. De informatie in dit boek betreft de volledige sectoren en niet enkel de leden van ActiZ, met uitzondering van de gegegevens die zijn gehaald uit de Benchmark in de Zorg (ActiZ, 211). Wat staat er op de kaarten? De Feitenkaarten bieden voor elke sector inzicht in kengetallen rond cliënten, zorgaanbieders en werknemers. De Financieringskaarten laten zien hoe de sectoren worden gefinancierd vanuit collectieve middelen en voor een beperkt deel uit individuele betalingen. De Kosten & opbrengstenkaarten maken inzichtelijk wat zorg kost en wat het oplevert in termen van gezondheid, geluk en geld. Waar mogelijk laten de feiten en cijfers op de kaarten een ontwikkeling in de tijd en internationale vergelijkingen zien. Hoe is dit boek tot stand gekomen? In opdracht van ActiZ heeft De Argumentenfabriek dit kaartenboek ontwikkeld. De gegevens in dit kaartenboek zijn verzameld door ActiZ en De Argumentenfabriek, met hulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het College voor zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en PwC. Voorafgaand aan de data-verzameling heeft De Argumentenfabriek interviews gehouden met deskundigen van ActiZ. De concept-kaarten zijn in vier denksessies voorgelegd aan deskundigen van ActiZ, Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het CAK, het CVZ, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), de NZa, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een aantal leden van ActiZ. Dank aan allen voor hulp bij het verzamelen en interpreteren van gegevens en het denkwerk. De Argumentenfabriek, mei 212 Maaike de Vries, Daniël Coenen, Shaun Lednor, Bas Ebskamp, Maaike Molenkamp, Leonie Lous en Frank Kalshoven. 4 Inleiding

5 Inhoud 1. Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg 6 Definitiekaart 7 Feitenkaart 8 Financieringskaart 9 Kosten & opbrengstenkaart 1 Literatuurlijst Kraamzorg 12 Definitiekaart 13 Feitenkaart 14 Financieringskaart 15 Kosten & opbrengstenkaart 16 Literatuurlijst Jeugdgezondheidszorg 18 Definitiekaart 19 Feitenkaart 2 Financieringskaart 21 Kosten & opbrengstenkaart 22 Literatuurlijst 23 Inhoud 5

6 1. Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg 6

7 Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg? Verpleeg- en verzorgingshuiszorg is langdurige zorg die binnen een zorginstelling wordt geleverd, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis (intramurale zorg). Wat is t huiszorg? Definitie Thuiszorg is langdurige zorg die niet in een instelling wordt geleverd maar in de thuissituatie (extramurale zorg). Welke vormen kent thuiszorg? Thuiszorg kent de volgende vormen: Begeleiding Persoonlijke verzorging Verpleging Huishoudelijke verzorging Tarieven Welke ZZP s en tarieven kent de intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg? maximum dagtarieven in 212* ZZP 1 Beschut wonen met enige begeleiding 64,8 ZZP 2 Beschut wonen met begeleiding en verzorging 81,7 ZZP 3 Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 123,86 ZZP 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 137,51 Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? ZZP 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 18,74 ZZP 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 181,3 ZZP 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding 215,66 ZZP 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging 246,3 ZZP 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging 214,65 ZZP 1 Verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 266,5 * bron: NZa, Beleidsregel CA-3-51, 211 Welke afkortingen kent de VVT? Afkortingen AWBZ AFBZ CIZ NHC Pgb VPT Wmo Zvw ZZP Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten Centrum Indicatiestelling Zorg Normatieve Huisvestingscomponent Persoonsgebonden budget Volledig Pakket Thuis Wet maatschappelijke ondersteuning Zorgverzekeringswet Zorgzwaartepakket Definitiekaart 7

8 Het aantal cliënten in de VVT neemt toe In de sector dreigt personeelsschaarste Het aantal cliënten in de VVT is de afgelopen jaren gestegen en de doelgroep stijgt de komende jaren fors. Het aantal werknemers in de VVT stijgt en terwijl de arbeidsmarkt de komende jaren krapper wordt Totaal aantal mensen dat AWBZ- of Wmo-gefinancierde VVT-zorg met en zonder verblijf heeft ontvangen Aandeel ouderen in 23 ten opzichte van 29 Totaal aantal werknemers in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorginstellingen Prognose van de beroepsbevolking als percentage van alle 2-plussers in Nederland aantal x Verpleeg- of verzorgingshuiszorg 24 Thuiszorg 28 bron: CBS, Statline, 212 ontwikkeling van aandeel (29 = 1) < 7 jaar 7-74 jaar jaar 8-84 jaar >85 jaar bron: SCP, VeVera-IV, 212 Cliënten Werknemers aantal x bron: CBS, Statline, bron: CBS, Statline, 212 De typische cliënt is een vrouw van hoge leeftijd met een zware zorgbehoefte leunt de sector zwaar op één type werknemer. Kenmerken van werknemers in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg (28) Gebruikers van VVT-zorg zijn veel vaker vrouwen dan mannen Aantal gebruikers in percentages van AWBZ-en Wmo-gefinancierde zorg (18 jaar en ouder) naar geslacht (29) met een leeftijd van ruim boven de tachtig jaar. Verdeling in percentages van AWBZ- en Wmo-gefinancierde VVT-gebruikers (18 jaar en ouder) naar leeftijd (29) Verpleeg- en verzorgingshuizen Thuiszorg Zorg met verblijf 7,6% mannen vrouwen 29,4% Alleen huishoudelijke verzorging 24 Zorg zonder verblijf 7,8% Alleen persoonlijke verzorging mannen vrouwen 21 29,2% Alleen verpleging bron: CBS, Statline, 212 In de thuiszorg wordt minder vaak alleen verpleging ingezet Percentage cliënten dat één vorm van AWBZ- of Wmo-gefinancierde thuiszorg afneemt, van het totaal aantal afnemers bron: CBS, Statline, 212 ZZP 1 ZZP 2 ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 ZZP 6 ZZP <65 Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf 65 tot 7 tot 75 tot 8 tot 85 tot 9 tot >95 jaar 7 jaar 75 jaar 8 jaar 85 jaar 9 jaar 95 jaar tegelijkertijd neemt de zorgzwaarte in verpleeg- en verzorgingshuizen toe. Indicaties bij 75-plussers naar ZZP bron: CBS, Statline, 212 bron: CIZ, Indicatiebesluiten ZZP BB 27-11, 212 Wat zijn feiten rond verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? Zorgaanbieders Mantelzorg > 8 uur per week > 3 maanden > 8 uur per week > 3 maanden mannen 92% 87% vrouwen (gemiddeld 41 jaar) allochtoon autochtoon Mantelzorgers nemen de sector werk uit handen Het aantal mantelzorgers neemt toe Aantal mantelzorgers van 18 jaar of ouder naar duur en intensiteit (21 en 28) aantal x 1. bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 België Zweden Nederland Duitsland Spanje mannen 94% vrouwen (gemiddeld 43 jaar) allochtoon 87% autochtoon en is internationaal vergeleken hoog. Percentage mantelzorgers per land van 5 jaar en ouder dat aangeeft te helpen bij (instrumentele) algemene levensverrichtingen* (24-26) *algemene levensverrichtingen zijn basisvaardigheden in het dagelijks leven, zoals wassen en aankleden. Instrumentele algemene levensverrichtingen zijn vaardigheden om een huishouden te kunnen voeren, zoals de financiën en vervoer bron: AZW Info, 212 bron: OECD, Help wanted?, 211 Het aantal aanbieders van thuiszorg stijgt, het aantal aanbieders van verpleeg- en verzorgingshuiszorg daalt.* Aantal aanbieders van verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg 12 Thuiszorgaanbieders aantal x Aanbieders van verzorgingshuiszorg Aanbieders van verpleeghuiszorg bron: CBS, Statline, 212 De capaciteit van de instellingen verschuift richting zware zorg* aantal x 1. Aantal plaatsen in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderenen thuiszorginstellingen Verpleegplaatsen 26 Verzorgplaatsen 29 bron: CBS, Statline, 212 Er zijn steeds minder aanbieders van zware zorg aantal 1,7 1,6 1,5 en cliënten verblijven steeds korter in een instelling. Gemiddeld aantal cliënten in een verpleeg- en verzorgingshuis per beschikbare verpleeg- en verzorgplaats bron: CBS, Statline, 212 vrouwen Mantelzorgers zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden 6 Leeftijdsverdeling en geslacht van mantelzorgers die langdurig en/of intensief hulp geven (28) mannen > 75 jaar jaar jaar jaar jaar jaar bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 en de helft combineert deze zorg met een baan. Zweden Nederland Percentage mantelzorgers per land tussen de 5 en 65 jaar dat een baan heeft (24-26) Duitsland België Spanje bron: OECD, Help wanted?, 211 * als gevolg van fusies * Verzorgingshuizen worden omgebouwd naar verpleeghuizen * Niet bekend: het CBS beschouwt 27 als een overgangsjaar vanwege wijzigingen in de registratie 8 Feitenkaart

9 Hoe worden verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg gefinancierd? De AWBZ vergoedt drie vormen van thuiszorg De AWBZ financiert intramurale zorg De AWBZ financiert aanspraken die samenhangen met verblijf in een instelling. Het CIZ geeft burgers een indicatie in de vorm van ZZP s die recht geven op zorg. Zorgaanbieders ontvangen een vergoeding voor loon- en materiële kosten plus een vergoeding uit het AFBZ voor de huisvesting (NHC). De Nederlandse Zorgautoriteit stelt maximale dag tarieven vast die zorgaanbieders mogen rekenen. Burgers kunnen kiezen voor zorg die thuis wordt geleverd (VPT). Volwassenen die in een instelling verblijven, betalen een eigen AWBZ-bijdrage. De eigen AWBZ-bijdrage is maximaal 2.136,4 per maand, afhankelijk van inkomen en verblijfsduur. AWBZ: verpleeg- en verzorgingshuiszorg AWBZ: Thuiszorg De AWBZ vergoedt begeleiding in de thuissituatie op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven. De AWBZ vergoedt persoonlijke verzorging in de thuissituatie, zoals hulp bij douchen. De AWBZ vergoedt verpleging thuis door een verpleegkundige. Vergoeding van deze vormen van thuiszorg is mogelijk op indicatie van het CIZ. Tot 1 januari 212 konden burgers met een indicatie voor extramurale zorg kiezen voor een pgb. Vanaf 1 januari 212 geldt het pgb alleen voor intramurale zorg. Volwassenen betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor AWBZ gefinancierde thuiszorg. Uitgaven vanuit de AWBZ voor thuiszorg (21) 3,5 Verpleging 3, 2,5 euro s in miljarden Uitgaven vanuit de AWBZ voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg (21) ZZP 1 ZZP 9 ZZP 7 ZZP 6 ZZP 5 ZZP 4 ZZP 4 5 ZZP 3 ZZP 3 9 miljard * indicaties ZZP 2 ZZP 2 ZZP 1 * Inclusief Normatieve Huisvestingscomponent ZZP 8 bron: NZa, interne documenten, 212 aantal x 1. Aantal positieve indicatiebesluiten (21) ZZP 1 ZZP 9 ZZP 7 ZZP 6 ZZP 5 ZZP 1 ZZP 8 bron: CIZ, Indicatiebesluiten ZZP BB 27-11, , 5 miljard 13,7 miljard (21)? 1,3 3,4 euro s in miljarden 2, 1,5 1,,5 Persoonlijke verzorging Begeleiding 3,4 miljard * *exclusief pgb Thuiszorg: De Wmo financiert huishoudelijke verzorging in de thuissituatie bron: NZa, interne documenten, 212 De Wmo vergoedt huishoudelijke verzorging, zoals schoonmaken. Vergoeding van huishoudelijke verzorging is mogelijk op indicatie van de gemeente. Volwassenen betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-gefinancierde thuiszorg. Cliënten betalen zelf voor zaken die niet vergoed worden vanuit de AWBZ of Wmo Cliënten betalen zelf aanvullende diensten zoals waskosten en pluspakketten. Cliënten met een VPT betalen hun eigen woonlasten, zoals huur en energiekosten. Eigen betalingen Wmo 3,5 3, 2,5 Uitgaven vanuit de Wmo voor thuiszorg (21) euro s in miljarden 2, 1,5 1,,5 Huishoudelijke verzorging 1,3 miljard bron: SCP, Advies Wmo budget, 21 Financieringskaart 9

10 De kosten van de sector stijgen Nederlandse ouderen krijgen veel zorg De kosten van de sector stijgen vooral als gevolg van toenemende arbeidskosten... Een op de vijf Nederlandse 65-plussers krijgt langdurige zorg. Zorgaanbieders leveren steeds meer verpleegdagen* Wettelijk budget voor AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorg en Wmo-gefinancierde zorg Stijging van de arbeidskosten in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorginstellingen Percentage 65-plussers dat langdurige zorg ontvangt in OECD-landen (29) Productie van verpleeg- en verzorgingshuizen euro s in miljarden 5 Totaal uitgaven volksgezondheid Verpleeg- en verzorgingshuizen 1 Zorg thuis en dagactiviteiten bron: CBS, Statline, 212 euro s in miljarden bron: CBS, Statline, 212 Kosten Opbrengsten België Nederland Zweden OECDgemiddelde Duitsland Spanje instelling thuis bron: OECD, Health data 211, 211 dagen in miljoenen ,7 58, Kortdurend verblijf (zonder behandeling) Verzorgingsdagen (verblijf zonder behandeling) Verpleegdagen (verblijf met behandeling) * aan een toegenomen aantal cliënten, zie de Feitenkaart VVT bron: CBS, Statline, 212 die de grootste kostenpost zijn. Kostenverdeling van aanbieders van verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in (21) Intramurale zorg Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) thuiszorg levert steeds meer uren* Productie van thuiszorginstellingen in miljoenen uren en veel mantelzorgers zorgen een halve werkweek. Percentage mantelzorgers dat een gemiddeld aantal uren zorg verleent per week (24-26) Overhead 12% 9% Kapitaallasten Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen Zweden Nederland België OECDgemiddelde Duitsland Spanje 15% 64% Kosten voor het verlenen van zorg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen Publiek Privaat % 15% Onbekend Nederland kent nauwelijks individuele betalingen en is samen met Zweden koploper in kosten Aandeel publieke en private bijdragen aan langdurige zorg in landen als percentage van het bruto binnenlands product (28) Mantelzorgers werken vaker in deeltijd Percentage mantelzorgers en niet-mantelzorgers dat in deeltijd werkt (24-26) bron: OECD, Help wanted?, 211 3% 73% Kosten voor het verlenen van zorg Nederland Zweden Denemarken België Frankrijk Duitsland Luxemburg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 5% 11% Onbekend 1% % Kosten voor het verlenen van zorg De kostenstijging komt vooral voor rekening van het collectief en bouwt deze positie de komende decennia verder uit. Verwachte publieke uitgaven aan langdurige zorg in westerse landen in percentage van het bruto binnenlands product in 26 bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 bron: European Commission, Sustainability report 29, 29 Mantelzorgers betalen met loonverlies en stress en voelen zich in toenemende mate ernstig belast. Percentage ernstige belaste mantelzorgers (21 en 28) Wat kost verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg en wat levert het op? Mantelzorg vermijdt zorgkosten Mantelzorg bespaart jaarlijks circa 6 miljoen euro aan zorgkosten. Benadering van de jaarlijkse besparing aan zorgkosten dankzij mantelzorg (29) miljoenen score Lichamelijke verzorging somatische patiënten in een instelling Professionaliteit en veiligheid zorgverlening psychogeriatrische cliënten in een instelling Bejegening Behandeling Verpleging Begeleiding (exclusief dagactiviteiten) Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging * aan een toegenomen aantal cliënten, zie de Feitenkaart VVT Beschikbaarheid van personeel thuiszorgcliënten bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 bron: CBS, Statline, 212 CQ index meer dan 2 uur 1-19 uur Cliënten, burgers en werknemers verschillen in opvatting over de kwaliteit Cliënten, thuis en in een instelling, zijn tevreden, met als aandachtspunt de beschikbaarheid van personeel. Score op de Consumer Quality (CQ) Index (21, schaal: 1-1) 13,8% 22 24,7% Verzorgingshuizen Huisartsenzorg terwijl het personeel van instellingen kritisch is op het werk. Net Promotor Score (NPS)* onder werknemers in de kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en VVT (21)** Verpleeghuizen Thuiszorg (alle vormen) Geestelijke gezondheidszorg 26 61,5% 21-9 uur De gemiddelde burger lijkt wat vertrouwen te herwinnen Percentage consumenten dat antwoordt heel veel vertrouwen of veel vertrouwen te hebben in zorg bron: OECD, Health data 211, 211 bron: NIVEL, Barometer vertrouwen in de gezondheidszorg, 212 Nederland Duitsland België OECDgemiddelde Spanje Zweden mantelzorg geen mantelzorg bron: OECD, Help wanted?, bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 Aantal gebruikers mantelzorg Totaal gebruik in uren Geraamde zorgkosten per uur (normtarief) Voorkomen kosten voor zorg door mantelzorg , bron: SCP, VeVeRa-IV, 212 Net Promotor Score (NPS) Verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg * Stelling: Ik zou gerust mijn familie en vrienden laten verzorgen door mijn organisatie ** NPS is berekend als het verschil tussen het percentage helemaal eens minus eens en oneens bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, Kosten & opbrengstenkaart

11 Literatuurlijst ActiZ, Aandacht loont; Benchmark in de Zorg 211, 211. AZW-info, Thuiszorg, 212. AZW-info, Verpleeg- en verzorgingshuizen, 212. CBS, Statline, AWBZ-zorg met verblijf; AWBZ/Wmo-zorg zonder verblijf; Bedrijven; naar economische activiteit, grootte en rechtsvorm; leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en generatie ; Overheid; uitgaven naar functies; Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit naar SBI, 212. CIZ, Indicatiebesluiten ZZP VV , 212. CVZ, Zorgcijfers AWBZ lasten, 212. European Commission, Sustainability report 29, 29. NIVEL, Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg, 212. NZa, Beleidsregel CA-3-51, 211. NZa, interne documenten, 212. OECD, Health Data 211, 211. OECD, Help wanted? Providing and paying for long-term care, 211. Rijksoverheid.nl, Eigen bijdrage AWBZ, 212. SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21. SCP, VeVeRa-IV, 212. SCP, Voorlopig advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 211, 21. Literatuurlijst 11

12 12 2. Kraamzorg

13 Definitie Wat is kraamzorg? Kraamzorg richt zich op het bieden van zorg, instructies en voorlichting aan moeder, haar partner en kind in de nieuwe gezinssituatie en levert de volgende producten en diensten: Inschrijving Intake (thuis of telefonisch) Begeleiding en assistentie bij de bevalling Kraamzorguren Wat is kraamzorg? Welke tarieven kent de kraamzorg? maximum dagtarieven in 21* maximum dagtarieven in 212** Inschrijving 38,22 4,27 Intake (thuis/telefonisch) 57,33 / 19,12 6,4 / 2,14 Begeleiding en assistentie bij de bevalling (eenmalig/per uur) 76,45/ 41,21 8,55/ 43,42 Tarieven Kraamzorg per uur 41,21 43,42 * bron: NZa, Tariefbeschikking nr , 29 **bron: NZa, Tariefbeschikking nr , 211 Welke afkortingen kent de kraamzorg? Zvw Zorgverzekeringswet Afkortingen Definitiekaart 13

14 Ziekenhuisbevallingen zijn steeds meer in zwang Bijna honderd organisaties bieden kraamzorg Nederland telt bijna honderd aanbieders van kraamzorg* die een dikke werkweek zorg kunnen leveren aan moeder en kind. Het aantal geboortes daalt licht... en blijft naar verwachting in de toekomst ongeveer gelijk. Aantal kraamzorgaanbieders en organisatievorm (212) Samenstelling en omvang basistakenpakket kraamzorg in uren aantal x Aantal bevallingen bron: CBS, Statline, 212 aantal x * Prognose aantal bevallingen 23* 24* *prognose bron: CBS, Statline, 212 Cliënten Zorgaanbieders Afdeling of concern van een organisatie die ook andere vormen van zorg biedt 34% 98 66% Zelfstandige organisatie bron: ActiZ bewerking van ZiZo 21, 211 Waarborgen hygiëne Observeren, signaleren en rapporteren Huishoudelijke basistaken Verzorging en controle kraamvrouw en kind Voorlichting, instructie en integratie tweede kind in het gezin * zelfstandigen zonder personeel niet meegeteld * Weergegeven is de verdeling van het basistakenpakket in uren, niet het daadwerkelijke aantal geleverde uren bron: ActiZ e.a., Landelijk indicatieprotocol kraamzorg, 28 Baby s worden steeds vaker geboren in het ziekenhuis Percentage ziekenhuisbevallingen ( ) met behulp van een keizersnede. Aantal keizersnedes In de kraamzorg werken herintreders in deeltijd met een vaste aanstelling / /2 24/26 26/28 28/21 bron: CBS, Statline, 212 aantal x Culturele diversiteit en leeftijd van pas bevallen vrouwen nemen toe bron: CBS, Statline, 212 Wat zijn feiten rond kraamzorg? In Nederland werken bijna tienduizend kraamverzorgenden, veelal in deeltijd Aantal contracturen van kraamverzorgenden (21) uur uur uur 7-14 uur - 7 uur bron: Bewerking DigiMV 21, 212 zelfstandig (ZZP) tijdelijk dienstverband bij een (kraam) zorgorganisatie op basis van een vast contract. Type dienstverband van kraamverzorgenden in percentages (27) 5% overig 9% 8% vast dienstverband bij een (kraam)zorgorganisatie 78% bron: Stichting FAOT, Monitoring Kraamzorg III, 28 Cliënten voor kraamzorg worden ouder Gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen leeftijd bron: CBS, Statline, en zij hebben steeds vaker een vader en/ of moeder die buiten Nederland is geboren. Percentage pas bevallen vrouwen van allochtone afkomst bron: CBS, Statline, 212 Werknemers Veel leerling-kraamverzorgenden volgen de praktijkleerweg Aantal leerlingen vanuit de praktijkleerweg dat inzetbaar is onder Actiz leden (29) Praktijkleerweg 18 maanden 76% Praktijkleerweg 3 maanden 486 9% Praktijkleerweg 9 maanden 15% bron: ActiZ, Quickscan Kraamzorg, 29 en zijn herintreders. Percentage dat tijdelijk* stopte met werken (27) 66% niet gestopt 34% wel gestopt bron: Stichting FAOT, Monitoring Kraamzorg III, 28 * Gemiddelde duur van de werkonderbreking is elf jaar van boven de veertig jaar. De leeftijd van kraamverzorgenden in percentages (27) < 21 jaar 21-3 jaar 31-4 jaar 41-5 jaar > 5 jaar bron: Stichting FAOT, Monitoring Kraamzorg III, Feitenkaart

15 Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? De Zvw financiert alle vormen van geïndiceerde kraamzorg De Zvw vergoedt de kosten voor inschrijving en intake. De Zvw vergoedt assistentie door kraamverzorgenden bij bevallingen zonder medische indicatie. Assistentie bij bevallingen door kraamverzorgenden vindt thuis plaats, in een kraamhotel, geboortecentrum of polikliniek. De Zvw vergoedt de assistentie bij bevalling en verzorging van moeder en kind, afhankelijk van de indicatie gedurende 8-1 dagen. Kraamzorg indiceert het aantal benodigde uren kraamzorg, verloskundigen accorderen. Moeder en kind hebben afhankelijk van de indicatie recht op minimaal 24 en maximaal 8 uur kraamzorg. Zorgverzekeringswet 25 Eigen bijdragen en betalingen Burgers betalen mee aan kraamzorg Voor kraamzorg geldt een eigen bijdrage per uur (in 21: 3,9 per uur; in 212: 4, per uur). Burgers kunnen zich aanvullend verzekeren voor de eigen bijdrage kraamzorg. Burgers kunnen meer dan het aantal geïndiceerde uren kraamzorg afnemen en betalen hier zelf voor. Burgers kunnen zich aanvullend verzekeren voor extra, niet-geïndiceerde uren kraamzorg. De kosten van kraamzorg tellen niet mee voor het eigen risico. Eigen bijdragen voor kraamzorg (21) (schatting) 3 Uitgaven vanuit de Zvw aan kraamzorg (21) 25 euro s in miljoenen alle vormen van geïndiceerde kraamzorg 257 miljoen bron: CVZ zorgcijfers Kraamzorg, miljoen (21) euro s in miljoenen miljoen* * schatting op basis van geleverde uren kraamzorg maal de eigen bijdrage bron: CVZ zorgcijfers Kraamzorg, 212 Financieringskaart 15

16 Kraamzorg biedt moeder en kind zorg thuis na de bevalling euro s in miljoenen De uitgaven voor kraamzorg stijgen* Gerealiseerde uitgaven voor kraamzorg in euro s * In 28 is het aantal uren in het verzekerde pakket verruimd met vijf ** voorlopig cijfer bron: CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212 euro s in miljoenen De kosten voor de sector stijgen waardoor het verschil met de begrote kosten daalt. Begrote uitgaven voor kraamzorg in euro s en het verschil met de gerealiseerde uitgaven Begroot Verschil 211 bron: Ministerie VWS, Kraamzorg begrotingscijfers, 212 Kosten Opbrengsten aantal uren Moeders en baby s krijgen een werkweek zorg in de kraamperiode Gemiddeld aantal uren verleende kraamzorg per cliënt Sinds 28* worden in Nederland meer uren kraamzorg verleend. Totaal aantal uren verleende kraamzorg bron: CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212 cliënten in een achterstandwijk nemen minder af dan anderen. Gemiddelde aantal uren kraamzorg per cliënt, totaal en per dag (21) aantal uren Cliënten in achterstandswijk totaal per dag Cliënten in niet-achterstandswijk bron: PwC, Kraamzorg cliënten in achterstandswijken leidt tot meerkosten, 211 Kraamzorg maakt een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis mogelijk Verblijfsduur in het ziekenhuis in dagen in meerdere landen na bevallingen die spontaan op gang zijn gekomen (27) Het grote aandeel arbeidskosten maakt jaarlijkse tariefsverhoging noodzakelijk. Kostenverdeling per uur kraamzorg in (21) Reiskosten per uur Indirecte kosten per uur Directe personeelskosten bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 Wat kost kraamzorg en wat levert het op? uren in miljoenen * In 28 is het aantal uren in het verzekerde pakket verruimd met vijf bron: CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212 Nederland* België Duitsland Zweden Spanje dit levert een besparing op. Een dag kraamzorg vergeleken met een dag ziekenhuiszorg voor moeder en kind (29) * Verblijfsduur bij poliklinische bevallingen zonder medische indicatie is maximaal een dag bron: OECD, Health data 211, 211 euro s uur x maximum uurtarief 4,3 1 dag kraamzorg (1/8 deel basistakenpakket) 2 x maximum tarief verpleegdag Ziekenhuisverblijf gezonde moeder en gezonde baby bron: NZa, Tariefbeschikking nummer , 28, NZa, Bijlage 1 bij beleidsregel CI-194 versie 2, 28 Cliënten en medewerkers zijn tevreden Cliënten zijn zeer tevreden over kraamzorg maar kritisch over de organisatie en continuïteit van zorg. Score op de Consumer Quality (CQ) Index (21; schaal: 1-1) Kraamverzorgenden geven hun werk een royale voldoende Medewerkerstevredenheid in de kraamzorg (21; schaal: 1-1) en zijn koploper in het aanbevelen van hun organisatie. Net Promotor Score (NPS)* onder werknemers in de kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en VVT (21)** 1 1 score Bejegening Effect van kraamzorg Informatie en communicatie Jeugdgezondheidszorg verzorgings- Verpleeg- en huizen Cliëntgerichtheid Continuïteit van zorg Organisatie van zorg bron: Actiz, Benchmark in de Zorg, 211 score Aantrekkelijkheid van het werk bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 score Kraamzorg Hulp thuis (Wmo) Zorg thuis (AWBZ) Toekomstgerichtheid Cliëntgerichtheid bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 * Stelling: Ik zou gerust mijn familie en vrienden laten verzorgen door mijn organisatie ** NPS is berekend als het verschil tussen het percentage helemaal eens minus eens en oneens 16 Kosten & opbrengstenkaart

17 Literatuurlijst ActiZ, Aandacht loont; Benchmark in de Zorg 211, 211. ActiZ, bewerking DigiMV-gegevens 21 kraamzorgorganisaties, 212. ActiZ, bewerking ZiZo-gegevens 21 kraamzorgorganisaties, 211. Actiz, Quickscan Kraamzorg; Rapportage ActiZ ledenpanel onderzoek, 29. ActiZ, KNOV, LVG, Sting, BTN en Zorgverzekeraars Nederland; Landelijk indicatieprotocol kraamzorg; instrument voor toekenning van kraamzorg: Partusassistentie en kraamzorg gedurende de kraamperiode, 28. CBS, Statline, Bevalling, lengte en gewicht bij geboorte, borstvoeding; Geboorte naar diverse kenmerken; Geboorte; herkomstgroepering en leeftijd moeder; Kerncijfers van de bevolkingsprognose 21-26; Operaties in het ziekenhuis; soort opname, leeftijd en geslacht, 212. CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212. Stichting FAOT / NIVEL, Monitoring Kraamzorg III, 28. Ministerie van VWS, Kraamzorg begrotingscijfers, 212. NZa, Bijlage 1 bij beleidsregel CI-194 versie 2, 28. NZa, Tariefbeschikking nummer , 28. NZa, Tariefbeschikking nummer , 29. NZa, Tariefbeschikking nummer , 211. OECD, Health data 211, 211. PwC, Kraamzorg cliënten in achterstandswijken leidt tot meerkosten, 211. Literatuurlijst 17

18 18 3. Jeugdgezondheidszorg

19 Wat verstaan we onder Jeugdgezondheidszorg? Definitie Onder Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt op de kaarten de publieke gezondheidszorg voor -19 jarigen verstaan, uitgevoerd door private JGZ-uitvoerders en Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD). De Jeugdgezondheidszorg biedt een Basistakenpakket dat bestaat uit een uniform deel dat alle gemeenten op dezelfde wijze moeten aanbieden en uitvoeren, en een maatwerk deel. Gemeenten mogen hiervoor zelf aanvullend beleid maken. Waaruit bestaat het Basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg? Het uniforme deel van het Basistakenpakket omvat het volgende: Monitoring en signalering: systematisch volgen van de ontwikkeling en gezondheidstoestand van kinderen; Inschatten zorgbehoefte: inschatten welke zorg en voorlichting ouders en kind nodig hebben en wat zij zelf kunnen; Screeningen en vaccinaties: hielprik, neonatale gehoorscreening en Rijksvaccinatieprogramma; Voorlichting en advies: voorlichting, begeleiding en advies; Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking: registratie, overleg en coördinatie. Wat is Jeugdgezondheidszorg? Het maatwerk deel van het Basistakenpakket omvat het volgende: Inschatten zorgbehoefte: inschatten welke zorg en voorlichting ouders en kind nodig hebben en wat zij zelf kunnen; Voorlichting en advies: voorlichting, begeleiding en advies; Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen: onderzoek naar omgevingsfactoren die een bedreiging vormen voor de gezondheid van kinderen, in samenwerking met politie en gemeenten; Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking: registratie, overleg en coördinatie. Welke afkortingen kent de Jeugdgezondheidszorg? AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BDU Brede Doeluitkering GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst Afkortingen JGZ RVP Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Definitiekaart 19

20 De Jeugdgezondheidszorg ziet en vaccineert bijna alle jonge kinderen Eén Jeugdgezondheidszorg met verschillende typen aanbieders De Jeugdgezondheidszorg heeft bijna vier miljoen cliënten tussen en 19 jaar. Omvang bevolking in absolute aantallen (211) -4 jarigen ,5% ,5% 18% 5-19 jarigen bron: CBS, Statline, 212 aantal contactmomenten (opgeteld) - en 1 jarigen komen gemiddeld elke twee maanden bij de Jeugdgezondheidszorg Aantal contactmomenten naar leeftijd van het kind (29) jaar 3 jaar 2 jaar 1 jaar jaar bron: CBS, Statline, 212 Cliënten Zorgaanbieders Aanbieders voeren samen het Basistakenpakket uit voor -19 jarigen Inhoud Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (uniform en maatwerk deel) 1. Monitoring en signalering 2. Inschatten zorgbehoefte 3. Screening en vaccinaties 4. Voorlichting, advies, instructie en begeleiding 5. Beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen 6. Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking bron: Ministerie van VWS, Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, 22...aanbieders bieden zorg voor verschillende leeftijdsgroepen. aantal Aantal aanbieders van Jeugdgezondheidszorg naar organisatievorm en doelgroep (211) tot 4 jaar 5 tot 19 jaar onderdeel van een zorgorganisatie onderdeel van een GGD zelfstandige aanbieder Jeugdgezondheidszorg tot 19 jaar bron: Actiz, interne informatie, 211 Volwassenen en daardoor worden praktisch alle kinderen ingeënt. Percentage kinderen dat deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma (29) Zuigelingen DKTP Zuigelingen BMR Zuigelingen Hib Meningokokken C bron: RIVM, Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland, Worden de kinderen ouder, dan neemt de belangstelling van ouders af. Percentage -4 jarigen dat in een jaar de Jeugdgezondheidszorg bezoekt jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar bron: CBS, Statline, 212 Wat zijn feiten rond Jeugdgezondheidszorg? Werknemers De Jeugdgezondheidszorg kent een beperkt aantal cliënt-gebonden functies Het kernteam van de Jeugdgezondheidszorg bestaat uit een verpleegkundige, een arts en een assistent Aandeel en type functies in de Jeugdgezondheidszorg voor -4 jarigen (21) jeugdarts 1 overig diëtist 8 consultatiebureauassistent jeugdverpleegkundige bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211. waaronder veel vrouwen van boven de veertig. Geslacht en leeftijd van jeugdartsen in de Jeugdgezondheidszorg voor -19 jarigen in percentages (26) Geslacht onbekend 87% vrouwen 1% mannen 5-6 jaar 2-3 jaar > 6 jaar 3-4 jaar 34% 11% Leeftijd 2% 33% 4-5 jaar bron: Capaciteitsorgaan, Capaciteitsplan 27, 27 2 Feitenkaart

De Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De Jeugdgezondheidszorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is Jeugdgezondheidszorg? Wat zijn feiten rondom Jeugdgezondheidszorg Definitie > Feiten > Hoe wordt Jeugdgezondheidszorg gefinancierd?

Nadere informatie

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De kraamzorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is kraamzorg? Wat zijn feiten rondom kraamzorg? Definitie > Feiten > Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? Wat kost kraamzorg en wat levert het

Nadere informatie

De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? Wat zijn feiten rondom verpleeg- en verzorgingshuiszorg

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg

Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg Hoeveel ouderen zijn er in Nederland? Nederland heeft op dit moment zo n 735.000 inwoners van 80 jaar of ouder. Dat is 4,3% van alle Nederlanders. Dit aantal

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Facts & Figures Dementie

Facts & Figures Dementie Facts & Figures Dementie Inleiding Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal mensen met dementie de komende decennia sterk toe. Mensen worden steeds ouder en er komen meer ouderen. Omdat dementie

Nadere informatie

Cijfers over dementie

Cijfers over dementie Cijfers over dementie Inleiding Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal mensen met dementie de komende decennia sterk toe. Mensen worden steeds ouder en er komen meer ouderen. Omdat dementie

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg 1. Ontwikkelingen in de Zorg 2. Nederlands Overheidsbeleid 3.

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Het sociale hart van zakelijk Nederland

Het sociale hart van zakelijk Nederland Het sociale hart van zakelijk Nederland Keuzes en impact van voorgenomen bezuinigingen in het reageerakkoord voor de langdurige ouderenzorg Amsterdam, 7 november 2012 Niets uit dit rapport mag worden verspreid,

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK BEVOLKINGSPROGNOSES ESSENTIEEL VOOR INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK SEMINAR BEVOLKINGSPROGNOSES IN THEORIE, BELEID EN PRAKTIJK 6 OKTOBER 2015, CBS, DEN HAAG

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Op 8 oktober 2007 uitgebracht aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer Afdeling Auteur College

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2014 Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij Zorgzaam Zorgeloos verzekerd Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

De herziening van de langdurige zorg vraagt om een levensloop perspectief op de financiering van zorg thuis

De herziening van de langdurige zorg vraagt om een levensloop perspectief op de financiering van zorg thuis De herziening van de langdurige zorg vraagt om een levensloop perspectief op de financiering van zorg thuis de huidige AV en collectieve zorgverzekering sluit daar niet op aan en daarom zijn er kansen

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 8 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Zorg om de zorg. Paul Schnabel. Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht

Zorg om de zorg. Paul Schnabel. Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht Zorg om de zorg Paul Schnabel Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht Hoe rijker het land Hoe duurder de zorg! 16-18% BBP VS! 13-14% BBP Nederland! 10-12% BBP BRD, Frankrijk, Canada, Zwitserland,

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg 2016 Goed geregeld bij Zorgzaam Bevalling en kraamzorg Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2013 Overige vergoedingen Bevalling en kraamzorg, Uitgestelde kraamzorg Eigen risico Bevallingsuitkering Het kan helaas voorkomen dat u en/of uw Per 1 januari 2013 geldt op de basisverzekering Hebt u een

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Bijlage 24 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Van ZZP naar Kwaliteit van Leven. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

Van ZZP naar Kwaliteit van Leven. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! Van ZZP naar Kwaliteit van Leven Voorstellen 2 Jan Kamp, sinds 2001 j.kamp@zbzpartners.nl 06 514 09 386, sinds 2007 Gespecialiseerd in VVT sector Strategie en organisatie Ontwikkeling nieuwe concepten

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Het resultaat van de indicatiestelling is een concreet advies over aard en omvang van de kraamzorg voor de (aanstaande) kraamvrouw en haar gezin.

Het resultaat van de indicatiestelling is een concreet advies over aard en omvang van de kraamzorg voor de (aanstaande) kraamvrouw en haar gezin. Toepassing Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg 1. Introductie Kraamzorg en partusassistentie zijn in het basispakket verzekerde zorg en daardoor voor iedere zwangere of bevallen vrouw af te nemen. Zij

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK 2 Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Aanvaardbare kosten AWBZ 2012

BELEIDSREGEL CA Aanvaardbare kosten AWBZ 2012 BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten AWBZ 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie