De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten"

Transcriptie

1 De verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg in kaart Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

2 2

3 Voorwoord Gezondheid is een groot goed en daar hangt een prijskaartje aan. De betaalbaarheid van de zorg staat meer dan ooit ter discussie. We betalen de zorg deels individueel, maar vooral ook collectief. Het raakt iedereen, gezond en ziek, oud en jong, rijk en arm. Het is dan ook niet verwonderlijk dat discussies over de toekomst van de zorg zoveel los maken bij mensen. ActiZ wil een bijdrage leveren aan deze publieke discussie door inzicht te geven in de kerngegevens van de zorg. Want om tot goede ideeën te komen over betaalbaarheid en kwaliteit van zorg is een goed inzicht in de feiten nodig. ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg (VVT), Jeugdgezondheids- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar 415 leden. De leden leveren producten en diensten aan ongeveer twee miljoen cliënten. Daarmee is het een belangrijke speler in het zorgveld en bovendien een van de grootste werkgeversorganisaties in Nederland. Bij de leden werken ruim 42. medewerkers. De branche heeft een grote maatschappelijke waarde en heeft een belangrijke rol in de discussie over betaalbaarheid van de langdurige zorg. De discussie wordt steeds urgenter doordat het beroep op deze zorg toeneemt en enerzijds de kosten oplopen en anderzijds een groeiend tekort op de arbeidsmarkt kan ontstaan. Om de kwaliteit van zorg te bewaken voor het groeiend aantal cliënten, met relatief minder collectief geld en zorgmedewerkers is een omslag nodig. Het besef dat die verandering nodig is, bestaat bij zorgorganisaties, overheid, burgers, cliënten en hun vertegenwoordigers. ActiZ wil samen met al deze partijen werken aan een toekomstbestendige zorg, waarbij cliënten zoveel mogelijk de eigen regie over hun leven en gezondheid kunnen blijven houden en zorgondernemers kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag. Discussies over zorg gaan vaak over geld. Daar zijn ook veel gegevens over. Discussies over zorg gaan veel te weinig over de opbrengsten. Om de waarde van iets bepalen is het echter wel nodig om de kosten te vergelijken met de baten. Over de baten van de zorg zijn maar weinig data beschikbaar. De baten zijn bijvoorbeeld gezondheidswinst en het voorkomen van ziekte. Daarnaast hebben de baten van de zorg een economisch aspect: de zorg levert banen en opdrachten. Systematisch onderzoek naar de baten van zorg en hoe deze baten te laten groeien, staat nog in de kinderschoenen en verdient meer aandacht. ActiZ heeft De Argumentenfabriek gevraagd om de cijfers en feiten over de VVT, de Jeugdgezondheidszorg en de kraamzorg in kaart te brengen. Voor alle drie deelsectoren worden achtereenvolgens de belangrijkste feiten, de financiering en de kosten en opbrengsten in kaart gebracht. De kaarten zijn gemaakt om beter inzicht te geven in de feiten van de VVT, kraamzorg en JGZ en op die manier een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over de toekomst van deze zorg. Aad Koster Directeur ActiZ Voorwoord 3

4 Inleiding Wat zijn feiten rond verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg (VVT), kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (JGZ)? Hoe worden de sectoren gefinancierd? Wat kosten de VVT, de kraamzorg en de JGZ en wat leveren ze op? Dit kaartenboek geeft antwoord op deze vragen en biedt daarmee inzicht en overzicht in de VVT, kraamzorg en de JGZ. De feiten en cijfers in dit kaartenboek bieden houvast bij discussies over de toekomst van de zorg en geven antwoord op veelgestelde vragen van journalisten, zorgaanbieders, beleidsmakers, politici en niet in de laatste plaats van burgers. In dit kaartenboek hebben de VVT, de kraamzorg en de JGZ elk een eigen hoofdstuk met daarin een Definitie-, een Feiten-, een Financierings- en een Kosten & opbrengstenkaart. Dit alles biedt de lezer over elke sector een vergelijkbare set informatie. De informatie in dit boek betreft de volledige sectoren en niet enkel de leden van ActiZ, met uitzondering van de gegegevens die zijn gehaald uit de Benchmark in de Zorg (ActiZ, 211). Wat staat er op de kaarten? De Feitenkaarten bieden voor elke sector inzicht in kengetallen rond cliënten, zorgaanbieders en werknemers. De Financieringskaarten laten zien hoe de sectoren worden gefinancierd vanuit collectieve middelen en voor een beperkt deel uit individuele betalingen. De Kosten & opbrengstenkaarten maken inzichtelijk wat zorg kost en wat het oplevert in termen van gezondheid, geluk en geld. Waar mogelijk laten de feiten en cijfers op de kaarten een ontwikkeling in de tijd en internationale vergelijkingen zien. Hoe is dit boek tot stand gekomen? In opdracht van ActiZ heeft De Argumentenfabriek dit kaartenboek ontwikkeld. De gegevens in dit kaartenboek zijn verzameld door ActiZ en De Argumentenfabriek, met hulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het College voor zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en PwC. Voorafgaand aan de data-verzameling heeft De Argumentenfabriek interviews gehouden met deskundigen van ActiZ. De concept-kaarten zijn in vier denksessies voorgelegd aan deskundigen van ActiZ, Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het CAK, het CVZ, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), de NZa, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een aantal leden van ActiZ. Dank aan allen voor hulp bij het verzamelen en interpreteren van gegevens en het denkwerk. De Argumentenfabriek, mei 212 Maaike de Vries, Daniël Coenen, Shaun Lednor, Bas Ebskamp, Maaike Molenkamp, Leonie Lous en Frank Kalshoven. 4 Inleiding

5 Inhoud 1. Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg 6 Definitiekaart 7 Feitenkaart 8 Financieringskaart 9 Kosten & opbrengstenkaart 1 Literatuurlijst Kraamzorg 12 Definitiekaart 13 Feitenkaart 14 Financieringskaart 15 Kosten & opbrengstenkaart 16 Literatuurlijst Jeugdgezondheidszorg 18 Definitiekaart 19 Feitenkaart 2 Financieringskaart 21 Kosten & opbrengstenkaart 22 Literatuurlijst 23 Inhoud 5

6 1. Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg 6

7 Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg? Verpleeg- en verzorgingshuiszorg is langdurige zorg die binnen een zorginstelling wordt geleverd, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis (intramurale zorg). Wat is t huiszorg? Definitie Thuiszorg is langdurige zorg die niet in een instelling wordt geleverd maar in de thuissituatie (extramurale zorg). Welke vormen kent thuiszorg? Thuiszorg kent de volgende vormen: Begeleiding Persoonlijke verzorging Verpleging Huishoudelijke verzorging Tarieven Welke ZZP s en tarieven kent de intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg? maximum dagtarieven in 212* ZZP 1 Beschut wonen met enige begeleiding 64,8 ZZP 2 Beschut wonen met begeleiding en verzorging 81,7 ZZP 3 Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 123,86 ZZP 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 137,51 Wat is verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? ZZP 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 18,74 ZZP 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 181,3 ZZP 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding 215,66 ZZP 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging 246,3 ZZP 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging 214,65 ZZP 1 Verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 266,5 * bron: NZa, Beleidsregel CA-3-51, 211 Welke afkortingen kent de VVT? Afkortingen AWBZ AFBZ CIZ NHC Pgb VPT Wmo Zvw ZZP Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten Centrum Indicatiestelling Zorg Normatieve Huisvestingscomponent Persoonsgebonden budget Volledig Pakket Thuis Wet maatschappelijke ondersteuning Zorgverzekeringswet Zorgzwaartepakket Definitiekaart 7

8 Het aantal cliënten in de VVT neemt toe In de sector dreigt personeelsschaarste Het aantal cliënten in de VVT is de afgelopen jaren gestegen en de doelgroep stijgt de komende jaren fors. Het aantal werknemers in de VVT stijgt en terwijl de arbeidsmarkt de komende jaren krapper wordt Totaal aantal mensen dat AWBZ- of Wmo-gefinancierde VVT-zorg met en zonder verblijf heeft ontvangen Aandeel ouderen in 23 ten opzichte van 29 Totaal aantal werknemers in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorginstellingen Prognose van de beroepsbevolking als percentage van alle 2-plussers in Nederland aantal x Verpleeg- of verzorgingshuiszorg 24 Thuiszorg 28 bron: CBS, Statline, 212 ontwikkeling van aandeel (29 = 1) < 7 jaar 7-74 jaar jaar 8-84 jaar >85 jaar bron: SCP, VeVera-IV, 212 Cliënten Werknemers aantal x bron: CBS, Statline, bron: CBS, Statline, 212 De typische cliënt is een vrouw van hoge leeftijd met een zware zorgbehoefte leunt de sector zwaar op één type werknemer. Kenmerken van werknemers in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg (28) Gebruikers van VVT-zorg zijn veel vaker vrouwen dan mannen Aantal gebruikers in percentages van AWBZ-en Wmo-gefinancierde zorg (18 jaar en ouder) naar geslacht (29) met een leeftijd van ruim boven de tachtig jaar. Verdeling in percentages van AWBZ- en Wmo-gefinancierde VVT-gebruikers (18 jaar en ouder) naar leeftijd (29) Verpleeg- en verzorgingshuizen Thuiszorg Zorg met verblijf 7,6% mannen vrouwen 29,4% Alleen huishoudelijke verzorging 24 Zorg zonder verblijf 7,8% Alleen persoonlijke verzorging mannen vrouwen 21 29,2% Alleen verpleging bron: CBS, Statline, 212 In de thuiszorg wordt minder vaak alleen verpleging ingezet Percentage cliënten dat één vorm van AWBZ- of Wmo-gefinancierde thuiszorg afneemt, van het totaal aantal afnemers bron: CBS, Statline, 212 ZZP 1 ZZP 2 ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 ZZP 6 ZZP <65 Zorg met verblijf Zorg zonder verblijf 65 tot 7 tot 75 tot 8 tot 85 tot 9 tot >95 jaar 7 jaar 75 jaar 8 jaar 85 jaar 9 jaar 95 jaar tegelijkertijd neemt de zorgzwaarte in verpleeg- en verzorgingshuizen toe. Indicaties bij 75-plussers naar ZZP bron: CBS, Statline, 212 bron: CIZ, Indicatiebesluiten ZZP BB 27-11, 212 Wat zijn feiten rond verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg? Zorgaanbieders Mantelzorg > 8 uur per week > 3 maanden > 8 uur per week > 3 maanden mannen 92% 87% vrouwen (gemiddeld 41 jaar) allochtoon autochtoon Mantelzorgers nemen de sector werk uit handen Het aantal mantelzorgers neemt toe Aantal mantelzorgers van 18 jaar of ouder naar duur en intensiteit (21 en 28) aantal x 1. bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 België Zweden Nederland Duitsland Spanje mannen 94% vrouwen (gemiddeld 43 jaar) allochtoon 87% autochtoon en is internationaal vergeleken hoog. Percentage mantelzorgers per land van 5 jaar en ouder dat aangeeft te helpen bij (instrumentele) algemene levensverrichtingen* (24-26) *algemene levensverrichtingen zijn basisvaardigheden in het dagelijks leven, zoals wassen en aankleden. Instrumentele algemene levensverrichtingen zijn vaardigheden om een huishouden te kunnen voeren, zoals de financiën en vervoer bron: AZW Info, 212 bron: OECD, Help wanted?, 211 Het aantal aanbieders van thuiszorg stijgt, het aantal aanbieders van verpleeg- en verzorgingshuiszorg daalt.* Aantal aanbieders van verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg 12 Thuiszorgaanbieders aantal x Aanbieders van verzorgingshuiszorg Aanbieders van verpleeghuiszorg bron: CBS, Statline, 212 De capaciteit van de instellingen verschuift richting zware zorg* aantal x 1. Aantal plaatsen in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderenen thuiszorginstellingen Verpleegplaatsen 26 Verzorgplaatsen 29 bron: CBS, Statline, 212 Er zijn steeds minder aanbieders van zware zorg aantal 1,7 1,6 1,5 en cliënten verblijven steeds korter in een instelling. Gemiddeld aantal cliënten in een verpleeg- en verzorgingshuis per beschikbare verpleeg- en verzorgplaats bron: CBS, Statline, 212 vrouwen Mantelzorgers zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden 6 Leeftijdsverdeling en geslacht van mantelzorgers die langdurig en/of intensief hulp geven (28) mannen > 75 jaar jaar jaar jaar jaar jaar bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 en de helft combineert deze zorg met een baan. Zweden Nederland Percentage mantelzorgers per land tussen de 5 en 65 jaar dat een baan heeft (24-26) Duitsland België Spanje bron: OECD, Help wanted?, 211 * als gevolg van fusies * Verzorgingshuizen worden omgebouwd naar verpleeghuizen * Niet bekend: het CBS beschouwt 27 als een overgangsjaar vanwege wijzigingen in de registratie 8 Feitenkaart

9 Hoe worden verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg gefinancierd? De AWBZ vergoedt drie vormen van thuiszorg De AWBZ financiert intramurale zorg De AWBZ financiert aanspraken die samenhangen met verblijf in een instelling. Het CIZ geeft burgers een indicatie in de vorm van ZZP s die recht geven op zorg. Zorgaanbieders ontvangen een vergoeding voor loon- en materiële kosten plus een vergoeding uit het AFBZ voor de huisvesting (NHC). De Nederlandse Zorgautoriteit stelt maximale dag tarieven vast die zorgaanbieders mogen rekenen. Burgers kunnen kiezen voor zorg die thuis wordt geleverd (VPT). Volwassenen die in een instelling verblijven, betalen een eigen AWBZ-bijdrage. De eigen AWBZ-bijdrage is maximaal 2.136,4 per maand, afhankelijk van inkomen en verblijfsduur. AWBZ: verpleeg- en verzorgingshuiszorg AWBZ: Thuiszorg De AWBZ vergoedt begeleiding in de thuissituatie op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven. De AWBZ vergoedt persoonlijke verzorging in de thuissituatie, zoals hulp bij douchen. De AWBZ vergoedt verpleging thuis door een verpleegkundige. Vergoeding van deze vormen van thuiszorg is mogelijk op indicatie van het CIZ. Tot 1 januari 212 konden burgers met een indicatie voor extramurale zorg kiezen voor een pgb. Vanaf 1 januari 212 geldt het pgb alleen voor intramurale zorg. Volwassenen betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor AWBZ gefinancierde thuiszorg. Uitgaven vanuit de AWBZ voor thuiszorg (21) 3,5 Verpleging 3, 2,5 euro s in miljarden Uitgaven vanuit de AWBZ voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg (21) ZZP 1 ZZP 9 ZZP 7 ZZP 6 ZZP 5 ZZP 4 ZZP 4 5 ZZP 3 ZZP 3 9 miljard * indicaties ZZP 2 ZZP 2 ZZP 1 * Inclusief Normatieve Huisvestingscomponent ZZP 8 bron: NZa, interne documenten, 212 aantal x 1. Aantal positieve indicatiebesluiten (21) ZZP 1 ZZP 9 ZZP 7 ZZP 6 ZZP 5 ZZP 1 ZZP 8 bron: CIZ, Indicatiebesluiten ZZP BB 27-11, , 5 miljard 13,7 miljard (21)? 1,3 3,4 euro s in miljarden 2, 1,5 1,,5 Persoonlijke verzorging Begeleiding 3,4 miljard * *exclusief pgb Thuiszorg: De Wmo financiert huishoudelijke verzorging in de thuissituatie bron: NZa, interne documenten, 212 De Wmo vergoedt huishoudelijke verzorging, zoals schoonmaken. Vergoeding van huishoudelijke verzorging is mogelijk op indicatie van de gemeente. Volwassenen betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-gefinancierde thuiszorg. Cliënten betalen zelf voor zaken die niet vergoed worden vanuit de AWBZ of Wmo Cliënten betalen zelf aanvullende diensten zoals waskosten en pluspakketten. Cliënten met een VPT betalen hun eigen woonlasten, zoals huur en energiekosten. Eigen betalingen Wmo 3,5 3, 2,5 Uitgaven vanuit de Wmo voor thuiszorg (21) euro s in miljarden 2, 1,5 1,,5 Huishoudelijke verzorging 1,3 miljard bron: SCP, Advies Wmo budget, 21 Financieringskaart 9

10 De kosten van de sector stijgen Nederlandse ouderen krijgen veel zorg De kosten van de sector stijgen vooral als gevolg van toenemende arbeidskosten... Een op de vijf Nederlandse 65-plussers krijgt langdurige zorg. Zorgaanbieders leveren steeds meer verpleegdagen* Wettelijk budget voor AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorg en Wmo-gefinancierde zorg Stijging van de arbeidskosten in AWBZ- en Zvw-gefinancierde ouderen- en thuiszorginstellingen Percentage 65-plussers dat langdurige zorg ontvangt in OECD-landen (29) Productie van verpleeg- en verzorgingshuizen euro s in miljarden 5 Totaal uitgaven volksgezondheid Verpleeg- en verzorgingshuizen 1 Zorg thuis en dagactiviteiten bron: CBS, Statline, 212 euro s in miljarden bron: CBS, Statline, 212 Kosten Opbrengsten België Nederland Zweden OECDgemiddelde Duitsland Spanje instelling thuis bron: OECD, Health data 211, 211 dagen in miljoenen ,7 58, Kortdurend verblijf (zonder behandeling) Verzorgingsdagen (verblijf zonder behandeling) Verpleegdagen (verblijf met behandeling) * aan een toegenomen aantal cliënten, zie de Feitenkaart VVT bron: CBS, Statline, 212 die de grootste kostenpost zijn. Kostenverdeling van aanbieders van verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in (21) Intramurale zorg Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) thuiszorg levert steeds meer uren* Productie van thuiszorginstellingen in miljoenen uren en veel mantelzorgers zorgen een halve werkweek. Percentage mantelzorgers dat een gemiddeld aantal uren zorg verleent per week (24-26) Overhead 12% 9% Kapitaallasten Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen Zweden Nederland België OECDgemiddelde Duitsland Spanje 15% 64% Kosten voor het verlenen van zorg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen Publiek Privaat % 15% Onbekend Nederland kent nauwelijks individuele betalingen en is samen met Zweden koploper in kosten Aandeel publieke en private bijdragen aan langdurige zorg in landen als percentage van het bruto binnenlands product (28) Mantelzorgers werken vaker in deeltijd Percentage mantelzorgers en niet-mantelzorgers dat in deeltijd werkt (24-26) bron: OECD, Help wanted?, 211 3% 73% Kosten voor het verlenen van zorg Nederland Zweden Denemarken België Frankrijk Duitsland Luxemburg Overhead Faciliterende kosten om zorg te kunnen verlenen 5% 11% Onbekend 1% % Kosten voor het verlenen van zorg De kostenstijging komt vooral voor rekening van het collectief en bouwt deze positie de komende decennia verder uit. Verwachte publieke uitgaven aan langdurige zorg in westerse landen in percentage van het bruto binnenlands product in 26 bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 bron: European Commission, Sustainability report 29, 29 Mantelzorgers betalen met loonverlies en stress en voelen zich in toenemende mate ernstig belast. Percentage ernstige belaste mantelzorgers (21 en 28) Wat kost verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg en wat levert het op? Mantelzorg vermijdt zorgkosten Mantelzorg bespaart jaarlijks circa 6 miljoen euro aan zorgkosten. Benadering van de jaarlijkse besparing aan zorgkosten dankzij mantelzorg (29) miljoenen score Lichamelijke verzorging somatische patiënten in een instelling Professionaliteit en veiligheid zorgverlening psychogeriatrische cliënten in een instelling Bejegening Behandeling Verpleging Begeleiding (exclusief dagactiviteiten) Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging * aan een toegenomen aantal cliënten, zie de Feitenkaart VVT Beschikbaarheid van personeel thuiszorgcliënten bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 bron: CBS, Statline, 212 CQ index meer dan 2 uur 1-19 uur Cliënten, burgers en werknemers verschillen in opvatting over de kwaliteit Cliënten, thuis en in een instelling, zijn tevreden, met als aandachtspunt de beschikbaarheid van personeel. Score op de Consumer Quality (CQ) Index (21, schaal: 1-1) 13,8% 22 24,7% Verzorgingshuizen Huisartsenzorg terwijl het personeel van instellingen kritisch is op het werk. Net Promotor Score (NPS)* onder werknemers in de kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en VVT (21)** Verpleeghuizen Thuiszorg (alle vormen) Geestelijke gezondheidszorg 26 61,5% 21-9 uur De gemiddelde burger lijkt wat vertrouwen te herwinnen Percentage consumenten dat antwoordt heel veel vertrouwen of veel vertrouwen te hebben in zorg bron: OECD, Health data 211, 211 bron: NIVEL, Barometer vertrouwen in de gezondheidszorg, 212 Nederland Duitsland België OECDgemiddelde Spanje Zweden mantelzorg geen mantelzorg bron: OECD, Help wanted?, bron: SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21 Aantal gebruikers mantelzorg Totaal gebruik in uren Geraamde zorgkosten per uur (normtarief) Voorkomen kosten voor zorg door mantelzorg , bron: SCP, VeVeRa-IV, 212 Net Promotor Score (NPS) Verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg thuis (AWBZ) Hulp thuis (Wmo) Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg * Stelling: Ik zou gerust mijn familie en vrienden laten verzorgen door mijn organisatie ** NPS is berekend als het verschil tussen het percentage helemaal eens minus eens en oneens bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, Kosten & opbrengstenkaart

11 Literatuurlijst ActiZ, Aandacht loont; Benchmark in de Zorg 211, 211. AZW-info, Thuiszorg, 212. AZW-info, Verpleeg- en verzorgingshuizen, 212. CBS, Statline, AWBZ-zorg met verblijf; AWBZ/Wmo-zorg zonder verblijf; Bedrijven; naar economische activiteit, grootte en rechtsvorm; leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en generatie ; Overheid; uitgaven naar functies; Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit naar SBI, 212. CIZ, Indicatiebesluiten ZZP VV , 212. CVZ, Zorgcijfers AWBZ lasten, 212. European Commission, Sustainability report 29, 29. NIVEL, Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg, 212. NZa, Beleidsregel CA-3-51, 211. NZa, interne documenten, 212. OECD, Health Data 211, 211. OECD, Help wanted? Providing and paying for long-term care, 211. Rijksoverheid.nl, Eigen bijdrage AWBZ, 212. SCP, Mantelzorg uit de doeken, 21. SCP, VeVeRa-IV, 212. SCP, Voorlopig advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 211, 21. Literatuurlijst 11

12 12 2. Kraamzorg

13 Definitie Wat is kraamzorg? Kraamzorg richt zich op het bieden van zorg, instructies en voorlichting aan moeder, haar partner en kind in de nieuwe gezinssituatie en levert de volgende producten en diensten: Inschrijving Intake (thuis of telefonisch) Begeleiding en assistentie bij de bevalling Kraamzorguren Wat is kraamzorg? Welke tarieven kent de kraamzorg? maximum dagtarieven in 21* maximum dagtarieven in 212** Inschrijving 38,22 4,27 Intake (thuis/telefonisch) 57,33 / 19,12 6,4 / 2,14 Begeleiding en assistentie bij de bevalling (eenmalig/per uur) 76,45/ 41,21 8,55/ 43,42 Tarieven Kraamzorg per uur 41,21 43,42 * bron: NZa, Tariefbeschikking nr , 29 **bron: NZa, Tariefbeschikking nr , 211 Welke afkortingen kent de kraamzorg? Zvw Zorgverzekeringswet Afkortingen Definitiekaart 13

14 Ziekenhuisbevallingen zijn steeds meer in zwang Bijna honderd organisaties bieden kraamzorg Nederland telt bijna honderd aanbieders van kraamzorg* die een dikke werkweek zorg kunnen leveren aan moeder en kind. Het aantal geboortes daalt licht... en blijft naar verwachting in de toekomst ongeveer gelijk. Aantal kraamzorgaanbieders en organisatievorm (212) Samenstelling en omvang basistakenpakket kraamzorg in uren aantal x Aantal bevallingen bron: CBS, Statline, 212 aantal x * Prognose aantal bevallingen 23* 24* *prognose bron: CBS, Statline, 212 Cliënten Zorgaanbieders Afdeling of concern van een organisatie die ook andere vormen van zorg biedt 34% 98 66% Zelfstandige organisatie bron: ActiZ bewerking van ZiZo 21, 211 Waarborgen hygiëne Observeren, signaleren en rapporteren Huishoudelijke basistaken Verzorging en controle kraamvrouw en kind Voorlichting, instructie en integratie tweede kind in het gezin * zelfstandigen zonder personeel niet meegeteld * Weergegeven is de verdeling van het basistakenpakket in uren, niet het daadwerkelijke aantal geleverde uren bron: ActiZ e.a., Landelijk indicatieprotocol kraamzorg, 28 Baby s worden steeds vaker geboren in het ziekenhuis Percentage ziekenhuisbevallingen ( ) met behulp van een keizersnede. Aantal keizersnedes In de kraamzorg werken herintreders in deeltijd met een vaste aanstelling / /2 24/26 26/28 28/21 bron: CBS, Statline, 212 aantal x Culturele diversiteit en leeftijd van pas bevallen vrouwen nemen toe bron: CBS, Statline, 212 Wat zijn feiten rond kraamzorg? In Nederland werken bijna tienduizend kraamverzorgenden, veelal in deeltijd Aantal contracturen van kraamverzorgenden (21) uur uur uur 7-14 uur - 7 uur bron: Bewerking DigiMV 21, 212 zelfstandig (ZZP) tijdelijk dienstverband bij een (kraam) zorgorganisatie op basis van een vast contract. Type dienstverband van kraamverzorgenden in percentages (27) 5% overig 9% 8% vast dienstverband bij een (kraam)zorgorganisatie 78% bron: Stichting FAOT, Monitoring Kraamzorg III, 28 Cliënten voor kraamzorg worden ouder Gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen leeftijd bron: CBS, Statline, en zij hebben steeds vaker een vader en/ of moeder die buiten Nederland is geboren. Percentage pas bevallen vrouwen van allochtone afkomst bron: CBS, Statline, 212 Werknemers Veel leerling-kraamverzorgenden volgen de praktijkleerweg Aantal leerlingen vanuit de praktijkleerweg dat inzetbaar is onder Actiz leden (29) Praktijkleerweg 18 maanden 76% Praktijkleerweg 3 maanden 486 9% Praktijkleerweg 9 maanden 15% bron: ActiZ, Quickscan Kraamzorg, 29 en zijn herintreders. Percentage dat tijdelijk* stopte met werken (27) 66% niet gestopt 34% wel gestopt bron: Stichting FAOT, Monitoring Kraamzorg III, 28 * Gemiddelde duur van de werkonderbreking is elf jaar van boven de veertig jaar. De leeftijd van kraamverzorgenden in percentages (27) < 21 jaar 21-3 jaar 31-4 jaar 41-5 jaar > 5 jaar bron: Stichting FAOT, Monitoring Kraamzorg III, Feitenkaart

15 Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? De Zvw financiert alle vormen van geïndiceerde kraamzorg De Zvw vergoedt de kosten voor inschrijving en intake. De Zvw vergoedt assistentie door kraamverzorgenden bij bevallingen zonder medische indicatie. Assistentie bij bevallingen door kraamverzorgenden vindt thuis plaats, in een kraamhotel, geboortecentrum of polikliniek. De Zvw vergoedt de assistentie bij bevalling en verzorging van moeder en kind, afhankelijk van de indicatie gedurende 8-1 dagen. Kraamzorg indiceert het aantal benodigde uren kraamzorg, verloskundigen accorderen. Moeder en kind hebben afhankelijk van de indicatie recht op minimaal 24 en maximaal 8 uur kraamzorg. Zorgverzekeringswet 25 Eigen bijdragen en betalingen Burgers betalen mee aan kraamzorg Voor kraamzorg geldt een eigen bijdrage per uur (in 21: 3,9 per uur; in 212: 4, per uur). Burgers kunnen zich aanvullend verzekeren voor de eigen bijdrage kraamzorg. Burgers kunnen meer dan het aantal geïndiceerde uren kraamzorg afnemen en betalen hier zelf voor. Burgers kunnen zich aanvullend verzekeren voor extra, niet-geïndiceerde uren kraamzorg. De kosten van kraamzorg tellen niet mee voor het eigen risico. Eigen bijdragen voor kraamzorg (21) (schatting) 3 Uitgaven vanuit de Zvw aan kraamzorg (21) 25 euro s in miljoenen alle vormen van geïndiceerde kraamzorg 257 miljoen bron: CVZ zorgcijfers Kraamzorg, miljoen (21) euro s in miljoenen miljoen* * schatting op basis van geleverde uren kraamzorg maal de eigen bijdrage bron: CVZ zorgcijfers Kraamzorg, 212 Financieringskaart 15

16 Kraamzorg biedt moeder en kind zorg thuis na de bevalling euro s in miljoenen De uitgaven voor kraamzorg stijgen* Gerealiseerde uitgaven voor kraamzorg in euro s * In 28 is het aantal uren in het verzekerde pakket verruimd met vijf ** voorlopig cijfer bron: CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212 euro s in miljoenen De kosten voor de sector stijgen waardoor het verschil met de begrote kosten daalt. Begrote uitgaven voor kraamzorg in euro s en het verschil met de gerealiseerde uitgaven Begroot Verschil 211 bron: Ministerie VWS, Kraamzorg begrotingscijfers, 212 Kosten Opbrengsten aantal uren Moeders en baby s krijgen een werkweek zorg in de kraamperiode Gemiddeld aantal uren verleende kraamzorg per cliënt Sinds 28* worden in Nederland meer uren kraamzorg verleend. Totaal aantal uren verleende kraamzorg bron: CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212 cliënten in een achterstandwijk nemen minder af dan anderen. Gemiddelde aantal uren kraamzorg per cliënt, totaal en per dag (21) aantal uren Cliënten in achterstandswijk totaal per dag Cliënten in niet-achterstandswijk bron: PwC, Kraamzorg cliënten in achterstandswijken leidt tot meerkosten, 211 Kraamzorg maakt een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis mogelijk Verblijfsduur in het ziekenhuis in dagen in meerdere landen na bevallingen die spontaan op gang zijn gekomen (27) Het grote aandeel arbeidskosten maakt jaarlijkse tariefsverhoging noodzakelijk. Kostenverdeling per uur kraamzorg in (21) Reiskosten per uur Indirecte kosten per uur Directe personeelskosten bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 Wat kost kraamzorg en wat levert het op? uren in miljoenen * In 28 is het aantal uren in het verzekerde pakket verruimd met vijf bron: CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212 Nederland* België Duitsland Zweden Spanje dit levert een besparing op. Een dag kraamzorg vergeleken met een dag ziekenhuiszorg voor moeder en kind (29) * Verblijfsduur bij poliklinische bevallingen zonder medische indicatie is maximaal een dag bron: OECD, Health data 211, 211 euro s uur x maximum uurtarief 4,3 1 dag kraamzorg (1/8 deel basistakenpakket) 2 x maximum tarief verpleegdag Ziekenhuisverblijf gezonde moeder en gezonde baby bron: NZa, Tariefbeschikking nummer , 28, NZa, Bijlage 1 bij beleidsregel CI-194 versie 2, 28 Cliënten en medewerkers zijn tevreden Cliënten zijn zeer tevreden over kraamzorg maar kritisch over de organisatie en continuïteit van zorg. Score op de Consumer Quality (CQ) Index (21; schaal: 1-1) Kraamverzorgenden geven hun werk een royale voldoende Medewerkerstevredenheid in de kraamzorg (21; schaal: 1-1) en zijn koploper in het aanbevelen van hun organisatie. Net Promotor Score (NPS)* onder werknemers in de kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en VVT (21)** 1 1 score Bejegening Effect van kraamzorg Informatie en communicatie Jeugdgezondheidszorg verzorgings- Verpleeg- en huizen Cliëntgerichtheid Continuïteit van zorg Organisatie van zorg bron: Actiz, Benchmark in de Zorg, 211 score Aantrekkelijkheid van het werk bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 score Kraamzorg Hulp thuis (Wmo) Zorg thuis (AWBZ) Toekomstgerichtheid Cliëntgerichtheid bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211 * Stelling: Ik zou gerust mijn familie en vrienden laten verzorgen door mijn organisatie ** NPS is berekend als het verschil tussen het percentage helemaal eens minus eens en oneens 16 Kosten & opbrengstenkaart

17 Literatuurlijst ActiZ, Aandacht loont; Benchmark in de Zorg 211, 211. ActiZ, bewerking DigiMV-gegevens 21 kraamzorgorganisaties, 212. ActiZ, bewerking ZiZo-gegevens 21 kraamzorgorganisaties, 211. Actiz, Quickscan Kraamzorg; Rapportage ActiZ ledenpanel onderzoek, 29. ActiZ, KNOV, LVG, Sting, BTN en Zorgverzekeraars Nederland; Landelijk indicatieprotocol kraamzorg; instrument voor toekenning van kraamzorg: Partusassistentie en kraamzorg gedurende de kraamperiode, 28. CBS, Statline, Bevalling, lengte en gewicht bij geboorte, borstvoeding; Geboorte naar diverse kenmerken; Geboorte; herkomstgroepering en leeftijd moeder; Kerncijfers van de bevolkingsprognose 21-26; Operaties in het ziekenhuis; soort opname, leeftijd en geslacht, 212. CVZ, Zorgcijfers Kraamzorg, 212. Stichting FAOT / NIVEL, Monitoring Kraamzorg III, 28. Ministerie van VWS, Kraamzorg begrotingscijfers, 212. NZa, Bijlage 1 bij beleidsregel CI-194 versie 2, 28. NZa, Tariefbeschikking nummer , 28. NZa, Tariefbeschikking nummer , 29. NZa, Tariefbeschikking nummer , 211. OECD, Health data 211, 211. PwC, Kraamzorg cliënten in achterstandswijken leidt tot meerkosten, 211. Literatuurlijst 17

18 18 3. Jeugdgezondheidszorg

19 Wat verstaan we onder Jeugdgezondheidszorg? Definitie Onder Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt op de kaarten de publieke gezondheidszorg voor -19 jarigen verstaan, uitgevoerd door private JGZ-uitvoerders en Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD). De Jeugdgezondheidszorg biedt een Basistakenpakket dat bestaat uit een uniform deel dat alle gemeenten op dezelfde wijze moeten aanbieden en uitvoeren, en een maatwerk deel. Gemeenten mogen hiervoor zelf aanvullend beleid maken. Waaruit bestaat het Basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg? Het uniforme deel van het Basistakenpakket omvat het volgende: Monitoring en signalering: systematisch volgen van de ontwikkeling en gezondheidstoestand van kinderen; Inschatten zorgbehoefte: inschatten welke zorg en voorlichting ouders en kind nodig hebben en wat zij zelf kunnen; Screeningen en vaccinaties: hielprik, neonatale gehoorscreening en Rijksvaccinatieprogramma; Voorlichting en advies: voorlichting, begeleiding en advies; Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking: registratie, overleg en coördinatie. Wat is Jeugdgezondheidszorg? Het maatwerk deel van het Basistakenpakket omvat het volgende: Inschatten zorgbehoefte: inschatten welke zorg en voorlichting ouders en kind nodig hebben en wat zij zelf kunnen; Voorlichting en advies: voorlichting, begeleiding en advies; Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen: onderzoek naar omgevingsfactoren die een bedreiging vormen voor de gezondheid van kinderen, in samenwerking met politie en gemeenten; Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking: registratie, overleg en coördinatie. Welke afkortingen kent de Jeugdgezondheidszorg? AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BDU Brede Doeluitkering GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst Afkortingen JGZ RVP Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Definitiekaart 19

20 De Jeugdgezondheidszorg ziet en vaccineert bijna alle jonge kinderen Eén Jeugdgezondheidszorg met verschillende typen aanbieders De Jeugdgezondheidszorg heeft bijna vier miljoen cliënten tussen en 19 jaar. Omvang bevolking in absolute aantallen (211) -4 jarigen ,5% ,5% 18% 5-19 jarigen bron: CBS, Statline, 212 aantal contactmomenten (opgeteld) - en 1 jarigen komen gemiddeld elke twee maanden bij de Jeugdgezondheidszorg Aantal contactmomenten naar leeftijd van het kind (29) jaar 3 jaar 2 jaar 1 jaar jaar bron: CBS, Statline, 212 Cliënten Zorgaanbieders Aanbieders voeren samen het Basistakenpakket uit voor -19 jarigen Inhoud Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (uniform en maatwerk deel) 1. Monitoring en signalering 2. Inschatten zorgbehoefte 3. Screening en vaccinaties 4. Voorlichting, advies, instructie en begeleiding 5. Beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen 6. Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking bron: Ministerie van VWS, Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, 22...aanbieders bieden zorg voor verschillende leeftijdsgroepen. aantal Aantal aanbieders van Jeugdgezondheidszorg naar organisatievorm en doelgroep (211) tot 4 jaar 5 tot 19 jaar onderdeel van een zorgorganisatie onderdeel van een GGD zelfstandige aanbieder Jeugdgezondheidszorg tot 19 jaar bron: Actiz, interne informatie, 211 Volwassenen en daardoor worden praktisch alle kinderen ingeënt. Percentage kinderen dat deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma (29) Zuigelingen DKTP Zuigelingen BMR Zuigelingen Hib Meningokokken C bron: RIVM, Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland, Worden de kinderen ouder, dan neemt de belangstelling van ouders af. Percentage -4 jarigen dat in een jaar de Jeugdgezondheidszorg bezoekt jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar bron: CBS, Statline, 212 Wat zijn feiten rond Jeugdgezondheidszorg? Werknemers De Jeugdgezondheidszorg kent een beperkt aantal cliënt-gebonden functies Het kernteam van de Jeugdgezondheidszorg bestaat uit een verpleegkundige, een arts en een assistent Aandeel en type functies in de Jeugdgezondheidszorg voor -4 jarigen (21) jeugdarts 1 overig diëtist 8 consultatiebureauassistent jeugdverpleegkundige bron: ActiZ, Benchmark in de Zorg, 211. waaronder veel vrouwen van boven de veertig. Geslacht en leeftijd van jeugdartsen in de Jeugdgezondheidszorg voor -19 jarigen in percentages (26) Geslacht onbekend 87% vrouwen 1% mannen 5-6 jaar 2-3 jaar > 6 jaar 3-4 jaar 34% 11% Leeftijd 2% 33% 4-5 jaar bron: Capaciteitsorgaan, Capaciteitsplan 27, 27 2 Feitenkaart

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Een kennissynthese van bestaande

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar Met zorg ouder worden Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar Met zorg ouder worden Met zorg ouder worden Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar Cretien van Campen Marjolein Broese van Groenou Dorly Deeg

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013 De Zorg Sectorbeschrijving 31 januari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid 6 1.2. Vacatures 9 2. Trends en ontwikkelingen 12 2.1. Beleidsmatige

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief 7 2.1 Groei van medisch-specialistische zorg 8 2.2 Kosten

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Pluspunten voor de zorg

Pluspunten voor de zorg Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom 1 Pluspunten

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie