Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten"

Transcriptie

1 Instituut van Interne Auditoren België vzw Statuten TITEL I ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Naam en duur De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut van Interne Auditoren België. In Franse vertaling luidt de naam Institut des Auditeurs Internes Belgique, in Engelse vertaling Institute of Internal Auditors Belgium. Afgekort kan ook IIABel of IIA België of IIA Belgique of IIA Belgium gebruikt worden. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende verenigingen zonder winstoogmerk en zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, hierna genoemd de vzw-wet, door de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen en door latere wetswijzigingen. Zij kan ten alle tijde worden ontbonden. 1

2 Artikel 2 Zetel De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in de Koningsstraat bus 5 te 1000 Brussel, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Brussel. Artikel 3 Doel De vereniging is de beroepsvereniging van interne auditoren in België, verbonden met The Institute of Internal Auditors Inc.(verkort IIA Inc), de wereldwijde beroepsvereniging van interne auditoren alsmede met The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (verkort ECIIA), de Europese beroepsvereninging van interne auditoren die eveneens verbonden is met The Institute of Internal Auditors Inc, voornoemd. Het voornaamste doel is het behartigen, vertegenwoordigen en verdedigen van de beroepsbelangen rechtstreeks en via de voornoemde internationale beroepsvereningingen (IIA Inc en ECIIA). Om de gestelde doelen te bereiken onderneemt de vereniging onder andere volgende acties: - het behartigen, vertegenwoordigen en verdedigen van de beroepsbelangen; - het promoten en profileren van het beroep van interne auditor; - de bevordering beogen van het beroep en streven naar de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening; - het opstellen, handhaven en ontwikkelen van deskundigheidsvereisten en normen voor de beroepsuitoefening; - het bijdragen aan onderzoek op het gebied van interne audit, corporate governance, risk management en interne controle; - het verspreiden van relevante informatie; 2

3 - het bevorderen van netwerking-activiteiten en samenwerkingsverbanden middels samenkomsten tussen leden en/of belanghebbenden; - het laten organiseren van opleidingsmogelijkheden, seminaries en conferenties, gericht op het bevorderen en instandhouden van de deskundigheid van de leden en andere belanghebbenden; - het laten uitvoeren van kwaliteitstoetsingen van interne auditdiensten binnen haar leden. Om deze doelstellingen te verwezenlijken mag de vereniging alle roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten, behoudens de beperkingen voortvloeiende uit de wet en de statuten van de vereniging. TITEL II LIDMAATSCHAP Artikel 4 Algemeen De vereniging onderscheidt: a) gewone leden b) Registered Internal Auditor leden (RIA) c) geassocieerde leden d) ereleden Voornoemde leden worden ingedeeld in effectieve leden en toegetreden leden. De gewone en geassocieerde leden worden ingedeeld bij de toegetreden leden; de RIA-leden en ereleden bij de effectieve leden. Het aantal leden is niet aan begrenzing onderworpen, maar een minimum van 3 effectieve leden is vereist. 3

4 1. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die het beroep van Internal Auditor uitoefenen, en doch niet voldoen aan de gestelde RIA-vereisten (punt2): 2. RIA (Registered Internal Auditor)-leden kunnen zijn natuurlijke personen die het beroep van Internal Auditor uitoefenen en voldoen aan volgende opleidings- en ervaringseisen: o Beschikken over een erkenning Certified Internal Auditor, van het Institute of Internal Auditors Inc. De vereniging kan eventueel andere gelijkwaardige erkenningen aanvaarden,,die opgenomen worden in het huishoudelijk reglement,na het bekomen van een meerderheid binnen de Raad van Bestuur; o beschikken over een getuigschrift, van een volwaardige opleiding in binnen- of buitenland, gericht op interne audit of administratieve organisatie en interne controle. Het betreft een opleiding van universitair niveau, van hoger onderwijs van het korte type of daarmee gelijkgestelde opleiding, of een diploma, een certificaat of een getuigschrift van een langlopende opleiding van minstens 120 contacturen. In België heeft men bijvoorbeeld (niet exhaustief) de opleiding gegeven door Louvain Management School, of Antwerp Management School. De vereniging kan eventueel andere gelijkwaardige opleidingen erkennen,die opgenomen worden in het huishoudelijk reglement,na het bekomen van een meerderheid binnen de Raad van Bestuur; o beschikken over een titel, al dan niet gereglementeerd, zoals bvb. erkend door de Hoge Raad voor Economische beroepen of andere beroepsverenigingen. De vereniging kan eventueel andere gelijkwaardige titels aanvaarden,die opgenomen worden in het huishoudelijk reglement, na het bekomen van een meerderheid binnen de Raad van Bestuur; o beschikken over een opleiding van universitair niveau, van hoger onderwijs van het korte type of daarmee gelijkgestelde opleiding. 4

5 Voor de eerste 2 opleidingen is een bewezen beroepservaring van minimaal 3 jaar vereist. Voor de andere opleidingen is een bewezen beroepservaring van minimaal 7 jaar vereist alsmede een functie bekleden van senior internal auditor, internal auditmanager of gelijkgesteld. De vereniging kan eventueel andere of bijkomende voorwaarden erkennen, die opgenomen worden in het huishoudelijk reglement, na het bekomen van een meerderheid binnen de Raad van Bestuur; In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur van het Instituut deze titel eveneens verlenen aan academici die op universitair niveau met een leeropdracht in interne audit belast zijn. 3. Geassocieerde leden kunnen zijn natuurlijke personen die op enigerlei wijze verbonden zijn met het vakgebied van interne audit of hiervoor interesse tonen;; rechtspersonen, zoals verenigingen of bedrijven, op enigerlei wijze betrokken bij interne audit en enkel vertegenwoordigd door één persoon; Deze leden voldoen niet aan de voorwaarden gesteld aan het gewone, respectievelijk het RIA-lidmaatschap. 4. Ereleden zijn natuurlijke personen die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging of voor het vakgebied Interne Audit, als zodanig door de Raad van Bestuur zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. 5

6 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of van leden zijn daaronder alle hiervoor onderscheiden bedoelde leden begrepen tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt. Alle leden, met onderscheid tussen effectieve en toegetreden leden, worden ingeschreven in een ledenregister dat bewaard wordt op de Administratieve Zetel Alle effectieve leden op datum van de goedkeuring van de nieuwe statuten behouden hun lidmaatschap als effectief lid. Artikel 5 Toetreding Uitsluitend fysische personen kunnen als lid worden toegestaan. Om lid te worden van de vereniging door toetreding moet men: a- aanvaard worden door de Raad van Bestuur met instemming van een eenvoudige meerderheid van stemmen. Kandidaturen kunnen ingediend worden via de electronische applicatie (website via brief of electronische aan het secretariaat. De datum van aanvaarding geldt als begindatum van het lidmaatschap. Bij niet aanvaarding van de kandidatuur wordt de kandidaat hiervan schriftelijk geïnformeerd met toelichting van de beslissing; b- de internationale Code of Ethics van het Institute of Internal Auditors Inc onderschrijven en naleven; deze code is terug te vinden op de website van het Instituut; c- de Gedrags- en Beroepsregels internal auditors of Code of Ethics van IIABEL, waarvan het reglement op de kwaliteitstoetsing van 6

7 interne auditfuncties deel uitmaakt, onderschrijven en naleven. De leden verbinden zich zowel tegenover de vereniging als tegen over elkaar, tot naleving van de statuten en alle op hen van toepassing zijnde reglementen, die door de algemene vergadering zijn of worden vastgesteld. d- aan het bestuur de gegevens verstrekken, die het nodig acht voor een goede uitvoering van de taak van de vereniging. In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere voorwaarden voor toelating worden gesteld en worden tevens de wijze van aanmelding en het beroep tegen een beslissing tot niet-toelating geregeld. De leden, met uitzondering van de ereleden, zijn verplicht tot betaling van een lidmaatschapsbijdrage. Alle leden hebben recht van toegang tot de algemene vergadering van de vereniging. Uitsluitend RIA-leden en ereleden hebben stemrecht, behoudens in geval van schorsing. Rechten en plichten kunnen niet worden overgedragen. Artikel 6 Ontslag en uittreding Een lid kan ten allen tijde uittreden door zijn/haar ontslag op schriftelijke wijze ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur van de vereniging. Leden, die na de voorziene aanmaningsprocedure verzuimen het lidgeld te betalen, worden automatisch beschouwd als ontslagnemend. 7

8 De overgang van toegetreden naar effectief lid kan a) geschieden op vraag van een lid; b) voorgesteld worden door de vereniging aan de betrokken leden. Effectieve leden die niet meer beantwoorden aan de vereiste voorwaarden voor lidmaatschap, zoals gedefinieerd in artikel 4, dienen dit schriftelijk te melden. Zij worden dan automatisch beschouwd als toegetreden leden. Bij niet-naleving van de voorwaarden voor lidmaatschap kan de Raad van Bestuur sancties opleggen. De uitsluiting van een effectief lid kan slechts worden uitgesproken door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, kan betaalde bijdragen niet terugvorderen. Artikel 7 Aanspraken op het maatschappelijk vermogen Ontslagnemende of uitgesloten leden, alsook erfgenamen en rechthebbenden van overleden leden kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk vermogen van de vereniging,noch inzage krijgen in de boeken van de vereniging, noch zegels doen leggen. Artikel 8 Jaarlijkse bijdrage 8

9 Alle leden, behalve ereleden, betalen lidgeld. Het bedrag van de lidgelden wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur. De jaarlijkse maximumbijdrage mag per persoon niet hoger zijn dan De vereniging is bevoegd giften en legaten te aanvaarden onder de voorwaarden vermeld in artikel 16 van de Wet van 27 juni Artikel 9 Verantwoordelijkheid De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging TITEL III REGISTERED INTERNAL AUDITOR Artikel 10 Titel en voorwaarden voor inschrijving in het register van Registered Internal Auditors a. Register De vereniging opent een register waarin deze leden worden opgenomen die gerechtigd zijn de titel te voeren van Registered Internal Auditor, afgekort RIA. b. Rechten en plichten van de Registered Internal Auditor De Registered Internal Auditor dient zich strikt aan de deontologische regels te houden. De Registered Internal Auditors moeten een permanente vorming volgen, waarvan de modaliteiten door de Raad van Bestuur worden bepaald en die opgenomen worden in een document genaamd Continuing Professional Education Standard full text and guidance. 9

10 c. Inschrijvingsvoorwaarden Om in dit register te worden opgenomen en om de titel van Registered Internal Auditor te mogen voeren, moeten de leden voldoen aan de in de statuten opgenomen voorwaarden onder titel II lidmaatschap, Artikel 4. De kandidaten dienen een dossier in dat beantwoordt aan de vereisten opgesteld door het lidmaatschapscomité en dat, naast een gemotiveerde aanvraag tot inschrijving, certificaten bevat van de gevolgde opleidingen, getuigschriften van beroepservaring en een omstandig curriculum vitae. Dit dossier kan worden aangevuld met door de kandidaat nuttig geachte informatie of met informatie die wordt toegevoegd op verzoek van het lidmaatschapscomité. Desgevallend kan dit comité de kandidaat horen. Tegen de beslissingen van het lidmaatschapscomité en van de Raad van Bestuur staat beroep open bij het in artikel 11 van deze statuten genoemde beroepscomité. Dit beroep moet worden ingesteld binnen de dertig dagen na kennisgeving van de beslissing van de Raad van Bestuur bij een ter post aangetekende brief bij het bovenvermelde beroepscomité. d. Schrapping uit het register De inschrijving in dit register wordt geschrapt, wanneer een lid niet meer aan de gestelde eisen zou voldoen of na een disciplinaire straf die de schrapping oplegt. e. Beroepsprocedure Van iedere beslissing van de Raad van Bestuur, waarbij de toelating van een kandidaat om ingeschreven te worden als Registered Internal Auditor geweigerd wordt, staat belanghebbende beroep open bij het in artikel 11 genoemde beroepscomité. f. Erelidmaatschap 10

11 De Raad van Bestuur van de vereniging kan Registered Internal Auditors die op rust gaan, aanwijzen onder de voorwaarden die zij bepaalt. Deze Registered Internal Auditors worden Ere-Registered Internal Auditor genoemd (afgekort: Ere-RIA). Deze Ere-Registered Internal Auditors of sommigen onder hen, worden door de Raad van Bestuur uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur of van bestuurscomités om hun advies te horen, wanneer de agenda aangelegenheden vermeldt, waarvoor de aanwezigheid van de Ere-Registered Internal Auditors als gewenst voorkomt. Artikel 11 Tuchtprocedure van toepassing op Registered Internal Auditors a. Voor de Registered Internal Auditors die behoren tot een door de wet erkende beroepsgroep met een door de wet bepaalde eigen tuchtoverheid (zoals de accountants, de bedrijfsrevisoren...), voor Registered Internal Auditors die onder het toezicht vallen van een tuchtoverheid (zoals de leden van de federale politie,...), is de hiernavolgende tuchtprocedure niet van toepassing. Wel kan de Raad van Bestuur in deze gevallen bij de respectievelijke tuchtoverheden een gedocumenteerde klacht indienen. b. Tuchtcomité De tuchtrechtelijke bevoegdheid aangaande de Registered Internal Auditors wordt in eerste instantie uitgeoefend door een tuchtcomité. c. Samenstelling van het tuchtcomité De kamer is samengesteld uit drie leden. Eén lid is een lid van de Raad van Bestuur of een gewezen raadslid van een Instituut dat een gereglementeerd beroep vertegenwoordigt (bvb. het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten...), benoemd door de Raad van Bestuur en die als voorzitter optreedt. Hij wordt bijgestaan door twee leden van het Instituut die eveneens op de lijst van Registered Internal Auditors zijn opgenomen en door de Raad van Bestuur worden benoemd. Deze leden mogen geen bestuurder zijn van de vereniging. 11

12 d. Tuchtmaatregelen De tuchtmaatregelen zijn: de waarschuwing, de berisping, de schorsing voor een termijn van maximum één jaar en de schrapping. De sancties worden gepubliceerd in het ledenblad met de integrale motivatie van de uitspraak doch zonder vermelding van de naam, tenzij het tuchtorgaan anders beslist. Eventueel kunnen het tuchtcomité of het beroepscomité een ruimere publicatie opleggen via organen die zij daartoe geschikt achten. De publicatiekosten komen ten laste van de betreffende Registered Internal Auditor. e. Tuchtprocedure De tuchtprocedure wordt ingesteld door de Raad van Bestuur of op basis van een klacht van een belanghebbende derde tegen de Registered Internal Auditor in kwestie ingediend bij de Raad van Bestuur. Deze tuchtprocedure wordt ingeleid door een omstandig verslag, opgemaakt door de Raad van Bestuur. De betrokken Registered Internal Auditor kan zich laten bijstaan door een advocaat of door een andere Registered Internal Auditor. De tuchtmaatregelen kunnen pas worden uitgesproken nadat de betrokkene werd gehoord of ten minste behoorlijk opgeroepen werd, op basis van een aangetekend schrijven dat uiterlijk dertig dagen voor de dagvaarding wordt verzonden. De beslissingen van het tuchtcomité moeten gemotiveerd zijn. Zij worden ter kennis gebracht van de betrokkene bij een ter post aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. Hoger beroep kan worden aangetekend op basis van een aangetekende brief binnen de dertig dagen na de betekening van de uitspraak van het tuchtcomité. Het hoger beroep wordt voor het beroepscomité gebracht. f. Beroepscomité De kamer is samengesteld uit vijf leden. Drie leden zijn leden van de Raad van Bestuur of gewezen raadsleden van een Instituut dat een gereglementeerd beroep vertegenwoordigt (bvb. het Instituut der 12

13 Bedrijfsrevisoren, het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten...), gekozen door Raad van Bestuur. Eén van hen wordt tot voorzitter aangesteld. Twee leden ervan behoren tot een verschilende taalgemeenschap. Zij worden bijgestaan door twee leden die tevens voorkomen op de lijst van de Registered Internal Auditors, eveneens gekozen door de Raad van, Bestuur en die geen bestuursmandaat binnen de vereniging uitoefenen. Zij behoren tevens tot een verschillende taalgemeenschap. g. Procedure van het beroepscomité De in punt e. van dit artikel besproken procedure is mutatis mutandis van toepassing op de procedures van het beroepscomité. h. Kosten Alle kosten van de procedure kunnen door de tuchtinstanties ten laste worden gelegd van de betreffende Registered Internal Auditor. Anderszins en in ieder geval in geval van vrijspraak van de betrokken Registered Internal Auditor worden de institutionele procedurekosten ten laste gelegd van de werkingskosten van het Instituut. TITEL IV ALGEMENE VERGADERING Artikel 12 Samenstelling en bevoegdheid De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden van de vereniging. Zij beschikt enkel over volgende bevoegdheden: 1. de wijziging van de statuten van de vereniging; 2. de benoeming en afzetting van bestuurders; 13

14 3. de benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun honorarium; 4. de kwijting aan bestuurders en commissarissen; 5. de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening; 6. de uitsluiting van leden; 7. de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 8. omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk. 9. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen Alle bevoegdheden die door de wet of door deze statuten niet expliciet worden toegewezen aan de algemene vergadering, zullen door de Raad van Bestuur worden uitgeoefend. Artikel 13 Bijeenroeping a) Algemene vergadering Een algemene vergadering wordt elk jaar gehouden binnen de 6 maand na afloop van het boekjaar op de zetel van de vereniging of op een andere plaats zoals aangeduid in de oproepingsbrief op dag en uur te bepalen door de Raad van Bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden. b) Buitengewone algemene vergadering Een bijzondere algemene vergadering kan zo vaak plaatsvinden als de Raad van Bestuur het noodzakelijk acht voor de belangen van de vereniging. De bijeenroeping is verplicht binnen de éénentwintig dagen na het op schriftelijke en met redenen omklede verzoek van minstens één/vijfde van 14

15 de stemgerechtigde leden. De bijzondere algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek. Artikel 14 Formaliteiten De kennisgeving voor de vergadering, samen met de agenda, gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone brief, geadresseerd aan elk lid, of elektronisch naar het adres aangeduid door het lid. Deze wordt ondertekend door de voorzitter van, de raad of door twee bestuurders en tenminste acht dagen voor de vergadering verstuurd. Ieder voorstel ondertekend door minstens één/twintigste van de effectieve leden moet aan de dagorde van de algemene vergadering worden toegevoegd. Dit recht geldt vanaf bijeenroeping tot de termijn gesteld in de statuten uiterlijk tot vlak vóór de aanvang van de algemene vergadering. Punten niet voorzien op de agenda kunnen worden toegevoegd bij het begin van de Algemene Vergadering, na goedkeuring door alle aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Artikel 15 Bureau De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bijgestaan door de secretaris, of bij zijn afwezigheid door de vice-voorzitter, of bij diens afwezigheid door de bestuurder met hoogste anciënniteit als bestuurder aanwezig. De persoon die de vergadering voorzit duidt de secretaris aan. Artikel 16 Stemmingen 15

16 a) Stemrecht Elk lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht, elk van hen beschikkend over één enkele stem. Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door volmacht. De gevolmachtigde moet zelf een effectief lid zijn van de vereniging. Elke gevolmachtigde mag slechts één effectief lid per volmacht vertegenwoordigen. Alle volmachten zullen bij de aanvang van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter worden overhandigd. De Raad van Bestuur kan onder de effectieve leden uitzonderlijk een stemming via post organiseren. De uitslag van een dergelijke stemming zal op een algemene vergadering ter kennis van de leden worden gebracht. b) Quorum De algemene vergadering zal geldig zijn samengesteld ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. De besluiten van de algemene vergadering worden goedgekeurd door een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden; onthoudingen en ongeldige stemmen worden meegeteld in de beoordeling in gewone gevallen. In de gevallen waarvoor de wet of statuten een bijzondere stemmenmeerderheid voorzien, worden onthoudingen en ongeldige stemmen meegeteld als tegenstemmen. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 16

17 Alle besluiten van de algemene vergadering aangaande de wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid of de vrijwillige ontbinding van de vereniging kunnen enkel goedgekeurd worden door een quorum en een speciale meerderheid overeenstemmend met de artikels 8, 12 en 20 van de vzw-wet. Artikel 17 Notulen Besluiten aanvaard door de algemene vergadering worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door de voorzitter, de secretaris of diegenen die in hun plaats optreden overeenkomstig artikel 15 van de statuten. De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging in een speciaal register en liggen ter inzage van de leden en belanghebbende derden. Uittreksels van de notulen worden aan ieder lid dat erom vraagt overhandigd. TITEL V BESTUUR Artikel 18 Samenstelling De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit minimum drie en maximum negen leden. Indien de vereniging zou bestaan uit drie effectieve leden, moeten er 2 bestuurders zijn De leden van de Raad van Bestuur worden om de twee jaar gekozen door de Algemene Vergadering. 17

18 Alle effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur. Kandidaturen worden beoordeeld en al dan niet goedgekeurd door een benoemingscomité. Deze kandidaten worden door de ontslagnemende Raad van Bestuur voorgesteld aan de Algemene Vergadering, die hieruit maximaal 9 kandidaten kiest en 3 reserve kandidaten voor eventuele tussentijdse vervanging. Het mandaat van bestuurder is twee jaar geldig, is hernieuwbaar (max 4 maal opeenvolgend) en wordt niet vergoed. Tussentijds aangetreden bestuurders zijn slechts benoemd voor de rest van de duur van het ingevulde mandaat. Ingeval van gelijkheid van stemmen voor een kandidatuur als lid voor de Raad van Bestuur, zal de kandidaat met de grootste totale anciënniteit als lid van de vereniging de voorkeur krijgen. Hun functie zal ophouden door sterfgeval, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid of onder bewind plaatsing, afzetting, verstrijking van de termijn van het mandaat. Bestuurders dienen hun ontslag schriftelijk in te dienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ontslag en vervanging door één van de reserve kandidaten wordt bekrachtigd door de algemene vergadering. Bestuurders kunnen worden afgezet door de algemene vergadering, die hierover beslist met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Artikel 19 Bureau 18

19 De Raad van Bestuur zal tussen zijn leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en andere noodzakelijke functies verkiezen. In afwezigheid van de voorzitter zal de raad worden voorgezeten door de vice-voorzitter of in zijn afwezigheid, door een door de voorzitter aangeduide bestuurder. Het mandaat van voorzitter is niet verlengbaar. Artikel 20 Bijeenroeping De Raad van Bestuur zal worden samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders zo dikwijls als dit nodig geacht wordt. De oproeping en de verzending van de agendsa kunnen electronisch gebeuren naar het adres aangeduid door de leden. Artikel 21 Stemmingen Een vergadering van de Raad van Bestuur is enkel geldig wanneer er een meerderheid van de leden aanwezig is. Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe vergadering belegd binnen de maand met dezelfde agenda ongeacht het aantal aanwezige of vertegenenwoordigde bestuurders. Op deze tweede vergadering zijn de beslissingen geldig ongeacht het aantal aanwezige leden. De voorzitter zal de afwezige bestuurders vragen een volmacht te geven aan een collega. 19

20 De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Ingeval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Artikel 22 Delegatie, maatschappelijke handtekening De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vereniging, inbegrepen alle financiële verrichtingen (behoudens het aangaan van leningen en kredietopeningen) toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet lid van de vereniging, met het gebruik van de maatschappelijke handtekening. De Raad van Bestuur kan, op zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheid overdragen voor bepaalde handelingen of taken aan één of meerdere personen, al dan niet lid van de vereniging. Aan iedere delegatie van bevoegdheden door de Raad van Bestuur toegestaan, kan te allen tijde en zonder dat de Raad van Bestuur aan de betrokkenen zijn redenen dient mee te delen, een einde worden gesteld bij eenvoudige beslissing. Voor alle handelingen die vallen buiten het dagelijks bestuur, zoals het verwerven, vervreemden, hypothekeren van onroerende goederen, aangaan van leningen en kredietopeningen, het in rechte optreden, enzovoort, zal de vereniging behoudens bijzondere delegatie, geldig vertegenwoordigd worden en verbonden worden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, welke zich tegenover derden moeten verantwoorden door een voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur. Artikel 23 Verantwoordelijkheid De bestuurders nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun mandaat. De goedkeuring van de rekening door de algemene vergadering van de vereniging geldt als kwijting voor de leden van de Raad van Bestuur. Hun mandaat is kosteloos. Artikel 24 Bevoegdheid 20

21 De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de vereniging en om alle daden van bestuur en beschikking te verrichten die binnen het maatschappelijk doel vallen. Alles wat niet uitdrukkelijk en verplichtend voorbehouden wordt aan de algemene vergadering door de wet of de statuten, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Artikel 25 Notulen De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen. Zij worden goedgekeurd op de volgende vergadering van de Raad van Bestuurregister, bijgehouden op de zetel van de vereniging en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of diegenen die in hun plaats optreden overeenkomstig artikel 15 van de statuten. Zij liggen ter inzage van de effectieve leden. TITEL VI REKENINGEN,BEGROTINGEN Artikel 26 Rekeningen en begrotingen Elk jaar worden op 31 december de rekeningen van de voorbije periode afgesloten en wordt een budget bepaald voor de komende boekhoudkundige periode. Beide zullen ter goedkeuring worden voorgelegd bij de eerstvolgende algemene vergadering. Er dient door de algemene vergadering een bedrijfsrevisor als commissaris van de rekeningen te worden aangesteld. TITEL VII ONTBINDING 21

22 Artikel 27 Ontbinding In geval van ontbinding van de vereniging zullen de overgebleven activa worden gebruikt voor een belangeloze doelstelling, met goedkeuring door de algemene vergadering die de ontbinding heeft uitgesproken 22

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Statuten TITEL I ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Naam en duur De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

INSTITUUT VAN FRAUDE FORENSISCHE AUDITOREN V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN 29 DECEMBER 2006.. novemberoktober 2014

INSTITUUT VAN FRAUDE FORENSISCHE AUDITOREN V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN 29 DECEMBER 2006.. novemberoktober 2014 INSTITUUT VAN FRAUDE FORENSISCHE AUDITOREN V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN 29 DECEMBER 2006.. novemberoktober 2014 Op 7 maart 2001, en zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2001, werd

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk Ullenshofstraat 2 2170 Merksem De volgende personen: 1) Paul Hendrik Lavrysen, Belg, leraar, Marialei

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Huishoudelijk Reglement

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Huishoudelijk Reglement Instituut van Interne Auditoren België vzw Huishoudelijk Reglement 1. De Raad van Bestuur Conform art. 24 van de statuten heeft de Raad van Bestuur (RvB) de meest uitgebreide bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium 1030 Brussel Identificatienummer: 3020/90 Statuten Gepubliceerd: 05/09/2005 TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Kermt

Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Kermt Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Kermt STATUTEN Titel I Naam-Zetel-Doel-Duur Art. 1 De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus 33 2600 ANTWERPEN GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam : NatuurvriendenSportfederatie

Nadere informatie

STATUTEN. I. Naam - zetel - doel duur. II. Leden

STATUTEN. I. Naam - zetel - doel duur. II. Leden Beroepsvereniging Leuvense Geologen Vereniging zonder winstoogmerk Celestijnenlaan 200 E 3001 LEUVEN RPR Leuven nr. 0419.559.246 STATUTEN I. Naam - zetel - doel duur Artikel 1. De vereniging draagt de

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017. Parantee Psylos vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417.754.155 GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

Nadere informatie

Statuten The OAR vzw

Statuten The OAR vzw The OAR vzw, voluit Open Antwerpse Roeivereniging vzw, gevestigd te xxx (in afwachting van goedkeuring gemeente), opgericht door Van Der Weehe, Fred, (Vorstjensweg 17, 2520 Ranst) Van Dyck, Jan (Schawijkstraat

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra Limburg wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van

Nadere informatie

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur.

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur. STATUTEN. Titel I Naam Zetel Doel Duur. Artikel 1: De vereniging draagt de naam Deinse Kajak Club. Deze naam moet steeds door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw worden voorafgegaan

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

HONDENSCHOOL HOND EN BAAS VZW STATUTEN

HONDENSCHOOL HOND EN BAAS VZW STATUTEN HONDENSCHOOL HOND EN BAAS VZW STATUTEN 1. Benaming, zetel, duur, doel Art.1 De vereniging draagt de naam Hondenschool Hond en Baas VZW, afgekort HS HOBA. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het clublokaal

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR Roeselare. Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN

Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR Roeselare. Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR 8800 Roeselare Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN Bij beslissing van de algemene vergadering van de v.z.w Atletiekvrienden Roeselare, op datum van 14 december

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

Willem Tell Vilvoorde

Willem Tell Vilvoorde Willem Tell Vilvoorde Vereniging Zonder Winstoogmerk, Te Vilvoorde, 11 december 2014 Statuten Voorafgaande opmerking: Telkens in deze statuten gesproken wordt van de Wet wordt de wet van zevenentwintig

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden «Confrérie des Sacres de la Champagne, afdeling België» Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden - De Heer VANDENABEELE Raoul, - Mevrouw VERLODT Rita, - Mevrouw VANDENABEELE

Nadere informatie

Belgian Society for Microscopy vzw - Statuten - webversie

Belgian Society for Microscopy vzw - Statuten - webversie Belgian Society for Microscopy VZW - BSM VZW Statuten De ondergetekenden : Bernard Nysten Dirk Adriaensen Anton-Jan Bons Philippe Leclère Sara Bals Winnok De Vos Jacqueline Lecomte-Beckers Jan D'Haen Jan

Nadere informatie

Statuten Sint Sebastiaan Loenhout

Statuten Sint Sebastiaan Loenhout Statuten Sint Sebastiaan Loenhout In het jaar 2013, op 26 januari, zijn bijeengekomen te Kalmthoutsesteenweg 183, 2990 Wuustwezel de volgende personen -Claude Renard, Pannnenhuisstraat 28 2330 Merksplas,

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *13300313* Neergelegd 11-01-2013 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Vlaamse Vereniging

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING Dinghy Optimist Class Belgium vzw DOCB vzw Schaggeleweg 40, 2390 Westmalle Ondernemingsnummer : 409.330.991 S T A T U T E N De algemene vergadering van 10/112012, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 STATUTEN Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 Benaming Artikel 1: De vereniging draagt als benaming Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, afgekort VTDL.

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

Ondernemingsnummer:

Ondernemingsnummer: Op de algemene vergadering van 19 januari 2007 werd het vereiste aanwezigheidsquotum gehaald om de statuten te wijzigen en aan te passen aan de nieuwe VZW-wetgeving. Volgende gewijzigde statuten werden

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie