Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 10 3 MISSIE, STRATEGIE EN DOELSTELLING 12 4 BESTUURLIJKE STRUCTUUR, FUNCTIONEREN VAN HET TOEZICHT EN ALGEMENE GEGEGEVENS Ledenvergadering Ereleden Raad van Toezicht Directie Ondernemingsraad Internationale Adviesraad Statutaire naam, rechtsvorm en vestigingsplaats Organigram Controle op het functioneren van de organisatie en risicobeheersing Keurmerk van het CBF en de kwaliteitseisen van Partos Samenvatting verantwoordingsverklaring bestuur en toezicht Uitwisseling van ideeën en indienen van klachten Beknopt jaarverslag 21 5 ALGEMEEN VERSLAG OVER HET JAAR Strategie en beleid in de periode Tbc-bestrijding in gebieden met een lage prevalentie, waaronder Nederland Tbc-bestrijding in gebieden met een hoge prevalentie Faciliterende omgeving: interne organisatie en financiën Voortgang strategische doelen en subdoelen Rapportage uit het institutioneel monitoring & evaluation systeem Kengetallen medewerkers en sociaal beleid in Financiële kengetallen en normering 83 6 VOORUITZICHTEN AANVULLENDE OPMERKINGEN BIJ DE JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten JAARREKENING 97 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 98 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting lastenverdeling over Kasstroomoverzicht 104 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de baten over Toelichting op de lasten over Resultaatverwerking 118 Accountantsverklaring 119 BIJLAGE Publicatielijst onderzoek

4 Lijst met afkortingen ACSM Advocacy, Communication and Social mobilization - (Beleidsbeïnvloeding, communicatie en sociale mobilisering) AMC Academisch Medisch Centrum ATS American Thoracic Society BBA Beleid, Bedrijfsvoering en Advies (onderdeel van CIb/RIVM) CBF Centraal Bureau Fondsenwerving CDC Centers for Disease Control and Prevention (USA) C&F Unit Communicatie & Fondsenwerving CIDA Canadian International Development Agency CIb Centrum voor Infectieziektenbestrijding (onderdeel van RIVM) CPT Commissie voor Praktische Tbc-bestrijding CRM Customer Relationship Management (system) DEWG (Global) DOTS Expansion Working Group DGIS Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking DOT Directly Observed Treatment DOTS Directly Observed Treatment Short-course (Strategy) ECDC European Centre for Disease Prevention and Control EPI Epidemiologie en Surveillance (onderdeel van CIb/RIVM) EU Europese Unie FHI Family Health International FP&C Unit Financiën Planning & Control FZ Unit Facilitaire Zaken GDF Global Drug Facility GFATM Global Fund against Aids, Tuberculosis and Malaria GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GVO Gezondheidsvoorlichting en- opvoeding (Engels: BCC) HAART Highly Active Anti-Retroviral Treatment hiv Human immunodeficiëntie virus HRD Human Resource Development HRM Human Resource Management IGRA Interferon Gamma Release Assay ISAC Intensified Support Action Country initiative ITSC International Tuberculin Survey Centre IUATLD International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (of The Union) JATA Japan Anti-Tuberculosis Association KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel van CIb/RIVM) LIS Laboratorium voor Infectieziekten en Screening (onderdeel van CIb/RIVM) LTBI Latente TB Infectie MOD Millenniumontwikkelingsdoelstelling MDR tbc Multi-drug resistant Tuberculosis - multiresistente tuberculose MPH Master in Public Health MIS Monitoring Immigrantenscreening MSH Management Science in Health NGO Non-Governmental Organization NIL Nationale Instant Loterij NPL Nationale Postcode Loterij NTP Nationaal Tbc-bestrijdings Programma NTR Nederlands Tuberculose Register NVALT Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie OGAC Office of the U.S. Global AIDS Coordinator OR Ondernemingsraad OT Ondersteuningsteam PAG Project Advisory Group PMU Project Management Unit TBCTA - 4 -

5 RFLP RPT PPM of PPP RIVM SLV SMT TA Tbc TB CAP TBCTA TMF TSRU USAID VFI VvAwT VWS WHO Restriction Fragment Length Polymorphism Regelgeving Praktische Tuberculosebestrijding Publiek-private mix of Publiek-privaat partnership Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Stichting Loterijacties Volksgezondheid Dr. C. de Langen Stichting voor Mondiale Tbc-bestrijding Technische assistentie Tuberculose Tuberculosis Control Assistance Program Tuberculosis Coalition for Technical Assistance Thematische Medefinanciering (DGIS) Tuberculosis Surveillance and Research Unit United States Agency for International Development Vereniging Fondsenwervende Instellingen Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie) - 5 -

6 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE In 2009 heeft KNCV Tuberculosefonds de steun aan de internationale tbc-bestrijding onverminderd voortgezet. Dat is hard nodig: we maken ons grote zorgen over de stagnerende opsporing en behandeling van met name multiresistente tuberculose (MDR-tbc) en tuberculose onder HIV positieve mensen. Als dit niet verandert, worden de Millenniumdoelstellingen voor 2015 niet gehaald, ondanks het feit dat er tussen 1995 en miljoen mensen van tuberculose zijn genezen en 8 miljoen tbc-sterfgevallen zijn voorkomen. Ook in 2010 blijven we daarom ijveren voor een daadkrachtige, eensgezinde aanpak van de wereldwijde tbc-bestrijding. kennis lokaal geworteld. Onze organisatie is nu naast in Nederland actief in 45 landen. Naast onze bestaande kantoren in Kenia, Kazakstan, Indonesië, Nigeria, Namibië, Ethiopië en Botswana openden we nieuwe kantoren in de Dominicaanse Republiek, Pakistan en Vietnam. Inmiddels hebben we 120 lokale stafleden in dienst. Dankzij hen kunnen we in de betrokken landen snel effectieve tbcbestrijdingsprogramma s opbouwen, en wordt de Positieve evaluaties De toonaangevende positie van KNCV Tuberculosefonds in de internationale tbc-bestrijding werd in 2009 onderstreept door de uitkomsten van externe evaluaties van de twee grootste projecten: het door DGIS (Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking) gefinancierde TMF-project (Thematische Medefinanciering) en het Tuberculosis Control Assistance Program (TB CAP), gefinancierd door onze partner USAID (United States Agency for International Development). Beide door externe instanties uitgevoerde evaluaties geven een zeer positief oordeel over de manier waarop we de tbc-bestrijding aanpakken en over de bereikte resultaten. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten te signaleren. Zo beveelt de evaluatie van het TMF programma aan om in de volgende fase te zorgen voor inbedding in de algemene gezondheidssystemen en om de rol en functie van regionale kantoren te verhelderen en context afhankelijk uit te bouwen. Het evaluatie rapport van TB CAP beveelt aan het management van het programma te versterken o.a. door het mandaat van de project management unit te vergroten en door de prognoses voor planning en uitputting van de budgetten te verbeteren. Omdat de financiering voor deze twee projecten in 2010 afloopt, zijn wij de voorbereidingen voor vervolgsubsidies voor begonnen. Bij DGIS betreft het een aanvraag voor MFS II (medefinancieringstelsel, de opvolger van TMF) en bij USAID betreft het een competitieve aanbesteding die begin 2010 gepubliceerd werd. De beslissing over deze aanvragen, in de loop van 2010, is zeer bepalend voor de voortzetting van onze wereldwijde activiteiten. Prijs voor tbc-bestrijding in Europa Een hoogtepunt in 2009 was dat we gekozen zijn in de Coordinating Board van het Stop TB Partnership als vertegenwoordiger van non-gouvernementele organisaties (NGO s). Hierdoor hebben we meer invloed op het wereldwijde beleid inzake tbc-bestrijding en kunnen we de NGOs in onze projectlanden een stem geven. Een ander hoogtepunt was de toekenning van de Europese NGO award (2e prijs) voor onze tbc-bestrijdingsactiviteiten in Europa. Deze onderscheiding werd ons uitgereikt door de Europese Commissie (EC), het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) en het Europese regiokantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO Euro), tijdens een bijeenkomst over tbc-bestrijding in Luxemburg in juni. Wij hebben dit aangegrepen om de Europese Unie nogmaals te wijzen op de urgentie van de tbc-situatie in de Europese regio. De belofte van de Berlijn verklaring van 2007, om op hoog politiek niveau te komen tot een gezamenlijke Europese aanpak van de tbc-bestrijding, is nog steeds niet ingelost

7 Nederland In 2009 zijn we samen met het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) in Bilthoven gestart met het maken van een nieuw gezamenlijk plan voor de tbc-bestrijding in Nederland. Op 24 maart, Wereld Stop Tuberculose Dag, lanceerden we Stop TBC, onze nieuwe fondsenwervende campagne. Succesvolle beleidsbeïnvloeding Ook op andere internationale bijeenkomsten heeft KNCV Tuberculosefonds gepleit voor een krachtdadiger aanpak van de wereldwijde tbc-bestrijding. Bijvoorbeeld in Beijing, waar ministers van de 27 landen waar veel resistente tuberculose voorkomt in april spraken over de achterblijvende opsporing en behandeling van MDR-tbc-patiënten. Samen met andere maatschappelijke organisaties in Nederland hebben wij onze regering opgeroepen om de kabinetssteun aan het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GF) te continueren. Hiertoe belegden we in maart een discussiebijeenkomst bij Instituut Clingendael, met GF-directeur Kazatchkine als gastspreker. Sterke steun vanuit de Kamer dit najaar heeft er mede toe geleid dat het kabinet de voorgenomen 30 procent korting op de bijdrage aan het GF voor 2010 heeft teruggebracht tot 15 procent. Dat is positief nieuws voor de bestrijding van de 3 infectieziekten, maar de uitdaging voor het zoeken naar dekking voor de volgende financieringsronden blijft in deze economische zware tijden nog steeds groot. Een bijzonder bezoek uit Japan In augustus had KNCV Tuberculosefonds de eer om de Japanse prinses Akishino te ontvangen als onderdeel in het programma van een privé bezoek aan Nederland. De prinses is beschermvrouwe van onze partner Japanese Anti Tuberculosis Association (JATA) en zij is uit dien hoofde bijzonder geïnteresseerd in de bestrijding van tuberculose. Ter gelegenheid van het bezoek hebben we een expositie ingericht die de geschiedenis van de bestrijding in Nederland en onze fondsenwervende activiteiten vertelde. Een nieuw strategisch plan Om de projectvoorstellen voor USAID en DGIS goed te kunnen onderbouwen en om tijdig de organisatie uitdagingen voor de komende jaren te signaleren, hebben we in 2009 ons nieuwe strategische plan voor opgesteld. Daarbij is gekozen voor een participatieve opzet: alle medewerkers, ook van buitenlandse kantoren, maar ook externe stakeholders en de internationale adviesraad konden input leveren. Een vruchtbaar proces, dat heel goed was voor het kritisch reflecteren op onze rol en ons functioneren. Er is bovendien niet alleen naar de technische strategie gekeken. Ook is beoordeeld welke gevolgen veranderingen in de inhoudelijke aanpak hebben voor de structuur en cultuur van de organisatie en hoe die het behalen van inhoudelijke doelen kunnen ondersteunen. In onze inhoudelijke aanpak zullen we in de volgende 5 jaren sterker inzetten op integrerende elementen. De vier belangrijkste zijn: (1) het realiseren van de kruisbestuiving tussen alle KNCV activiteiten: nationaal, internationaal en onderzoek alsook tussen de landelijke implementatie activiteiten en de beleidsvormende activiteiten, (2) meer aandacht voor de koppeling van tbcbestrijding aan versterking van de algemene gezondheidszorg, (3) verdere decentralisatie van onze activiteiten naar de landen- en regiokantoren en 4) gebruik maken van een multidisciplinaire aanpak daar waar de verschillende specialismen elkaar kunnen versterken. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat we voortbouwen op wat we al goed doen en, ondanks nieuwe elementen, de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van tbc bewaken. Ten aanzien van structuur en cultuur zetten we zwaar in op organisatieleren en kennis delen: de inrichting van de organisatie, de systemen die we gebruiken, onze leiderschapsstijl en ons personeelsbeleid zijn bijvoorbeeld zaken die leren en delen van kennis moeten ondersteunen en stimuleren

8 Het conceptplan werd in februari 2010 door de Raad van Toezicht vastgesteld en wordt aan de ledenvergadering in mei gepresenteerd. De titel van het plan is Towards equitable access and sustainable TB control. Volledige en verkorte versies in het Nederlands en het Engels verschijnen zodra de presentatie aan de ledenvergadering heeft plaats gevonden. De Stop TBC Campagne Na bijna een jaar van voorbereidingen lanceerden we rond Wereld Stop Tuberculose dag 2009 onze nieuwe campagne: Stop TBC. Met enthousiaste medewerking van de Nederlandse acteur Peter Faber, als kind zelf patiënt, werden op de Dam in Amsterdam ballonnen opgelaten. Op een aantal strategische plekken (stations) werden zadelhoesjes met het campagne logo op fietsen geplaatst. Het lukte om in de media ruimschoots aandacht te krijgen voor de recente cijfers over TB. Later in het jaar toonde onderzoek aan dat de naamsbekendheid van Stop TBC voor een geheel nieuwe naam al redelijk groot was. Op de inkomsten uit de particuliere fondsenwerving heeft de campagne nog geen merkbaar positief effect gehad. We hopen dat dit in 2010 wel iets beter zal zijn. Overige organisatieontwikkelingen Per 1 mei 2009 trad Peter Gondrie, voorheen hoofd van de Unit Internationaal, aan als nieuwe algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds. Hiermee was het directieteam weer compleet was. Binnen het management team vonden ook enkele wisselingen plaats: als gevolg van de splitsing van een grote Unit Internationaal in een Unit Afrika en een Unit Internationaal voor de niet-afrikaanse landen; als gevolg van de promotie van Peter Gondrie; en als gevolg van het vertrek van het unithoofd Nationaal naar een internationale consulentenpositie. Alle functies zijn inmiddels weer ingevuld. De financiële afdeling is vanaf april opgedeeld in een drietal teams, ieder met hun eigen focus. Er is een team voor de kantoorfinanciën en er zijn twee teams waarover de projectfinanciën werkzaamheden zijn verdeeld. Gezamenlijk zijn de teams gestart met het identificeren van verbeteringen die de komende jaren moeten worden doorgevoerd. Een aantal daarvan is al doorgevoerd. Wat helaas nog niet is gelukt is het ontwikkelen en implementeren van een geautomatiseerd systeem waarmee de projectbudgetten snel en gestandaardiseerd kunnen worden opgesteld en beheerd. Vanwege te grote drukte op de financiële afdeling is dit noodzakelijkerwijs verschoven naar In april 2009 was het eerste rapport in het kader van onze organisatiebrede monitoring- en evaluatie (M&E) klaar. De resultaten zijn vertaald naar verbeteractiviteiten, waarmee we een eerste hele jaarcyclus van gegevensverzameling, rapportage en analyse zijn ingegaan. In de DGIS evaluatie werd het M&E systeem geprezen als zijnde van groot belang om de juiste prioriteiten te blijven stellen in landen ondersteuningsactiviteiten en hierbij zo klantgericht en efficiënt mogelijk te werken. Samenwerkingsverbanden KNCV Tuberculosefonds kan haar werk alleen maar doen door intensief samen te werken met partners in een breed nationaal en internationaal netwerk. In het uitgebreide verslag van de activiteiten en resultaten in hoofdstuk 5 komen al deze partners aan bod, zowel voor de nationale - als voor de internationale bestrijding. Onze relaties lopen uiteen van de nationale programma s in de landen tot vele donoren en tot universiteiten en onderzoeksinstituten. De samenwerking met het CIb, hierboven al genoemd, heeft in 2009 een andere dimensie gekregen doordat er personele uitwisseling plaats vindt. Het hoofd van de Unit Nationaal is wekelijks ten kantore van het CIb te vinden om met de daar bij tuberculosebestrijding betrokken afdelingen samen te werken

9 Financiële resultaten De activiteiten op het gebied van nationale en internationale bestrijding, onderzoek en voorlichting en bewustwording hebben geleid tot bestedingen van 19,4 miljoen, een stijging van 50% ten opzichte van In totaal werd bijna 90% van de begrote bestedingen aan de doelstelling gerealiseerd. Aan overige kosten, voor fondsenwerving en voor beheer en administratie, is 1,8 miljoen uitgegeven. Dit is 4% meer dan in De totale baten bedroegen 22,5 miljoen, inclusief een positief resultaat op de beleggingen van 0,5 miljoen. Van de begrote baten is 96% daarmee gerealiseerd. Per saldo werd een voordelig resultaat van 1,3 miljoen genoteerd. Als de herwaardering van de beleggingen (niet gerealiseerde koerswinst) buiten beschouwing wordt gelaten is de reguliere bedrijfsvoering afgesloten met een positief resultaat van 1,1 miljoen. In het voorstel voor resultaatbestemming is voor ca. 0,1 miljoen bestedingen opgenomen die worden gedekt uit bestemmingsreserves en -fondsen. Aanwending van deze reserves en fondsen was in de begroting voorzien voor een hoger bedrag, te weten 0,2 miljoen. De continuïteitsreserve neemt door de voorgestelde resultaatbestemming toe met 1,1 miljoen. De totale reserve blijft ultimo 2009 binnen de richtlijn die wordt gehanteerd door het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving. Een fondsenwervende instelling mag voor het opvangen van fluctuatie in de beschikbare middelen een maximale reserve aanhouden van 1 tot 1,5 maal van de geraamde kosten van de eigen organisatie voor één jaar. Bij KNCV Tuberculosefonds ligt die factor nu op 0,8. Omdat twee grote projectfinancieringen in 2010 aflopen en inmiddels duidelijk is geworden dat de vervanging van één van deze financieringen uiterst onzeker is, stelt de directie van KNCV Tuberculosefonds zich op het standpunt dat de continuïteitsreserve niet te hoog is. Peter Gondrie Algemeen Directeur Gerdy Schippers Directeur Financiën en Organisatie - 9 -

10 2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie, waarin de Raad op het eigen functioneren reflecteert, hebben wij geconstateerd het toezicht in sterkere mate te willen richten op visie- en strategievorming. In het toezicht zouden wij de KNCV missie centraler willen stellen, naast de aandacht voor besteding van middelen en het beheer van risico s. Een stap in deze richting werd al gezet in een buitengewone vergadering in juni 2009 tijdens een verkenning van mogelijke strategische richtingen op basis van de uitkomsten van een uitgebreide stakeholder analyse door de organisatie. De stakeholder analyse en de buitengewone vergadering vonden plaats in het kader van de voorbereiding voor het strategisch plan De Raad stelde tijdens de zelfevaluatie het belang vast van een periodieke gefocuste bezinning en gedachte-uitwisseling op strategisch niveau. Ook sprak de Raad een voorkeur uit voor een selectievere keuze van onderwerpen op de agenda ter wille van een diepgaandere bespreking gericht op uitdagingen voor de organisatie. Verdieping in het werk van KNCV Tuberculosefonds Eén van de Raad van Toezichtleden, Dina Boonstra, heeft in oktober het KNCV regio kantoor in Kenia bezocht. Vanuit dit kantoor worden door KNCV consulenten ook tbc-bestrijdingsprogramma s in andere landen van de regio ondersteund. Dit bezoek richtte zich op Kenia zelf, waarbij het Raad van Toezicht lid kon ervaren hoe de technische ondersteuning van het tbc-bestrijdingsprogramma in Kenia uitwerkt. In de gesprekken op het Ministerie van Gezondheid kwam waardering tot uiting over de structuur en de aanpak van KNCV Tuberculosefonds, waarbij de KNCV ers te boek staan als doeners. Therapietrouw is een van de grote uitdagingen, ook sociaaleconomische omstandigheden, zoals gebrek aan voeding en schoon drinkwater, bemoeilijken de uitkomsten van behandeling. De enorme verwevenheid van de tuberculose en hiv/aids epidemie is onontkoombaar in Kenia, met de komst van hiv/aids is het aantal tuberculosegevallen vertienvoudigd. Zo was er een gesprek met een jonge vrouw, hiv positief en zij had tuberculose, met een acht maanden oude baby op haar arm. Deze vrouw is erg trots dat haar baby helemaal gezond is, zij heeft geen borstvoeding gegeven en steeds speciale melk gekocht. In deze en andere ontmoetingen in het veld kwam het belang van individuele ondersteuning en verbondenheid met lotgenoten naar voren. Dina Boonstra was in het bijzonder gevraagd om aan de hand van haar reis mee te denken in de ontwikkeling van effectieve fondsenwervende boodschappen richting Nederlandse donateurs. In dit kader werd zij vooral gegrepen door haar gesprekken met patiënten en patiënt-ondersteunende groepen, waar veelal ex-patiënten als vrijwilliger in deelnemen. Deze groepen, waarin veelal ex-patiënten als vrijwilligers, zoals hieronder afgebeeld vormen een belangrijke schakel om therapietrouw te ondersteunen. Deze bijzonder inspirerende ervaring biedt mogelijkheden voor een fondsenwervende boodschap. Onderstaand enkele passages uit het verslag: Bij de Patient Support Group in Nyeri werd ik bijzonder hartelijk ontvangen met een prachtig lied. Hoewel niet alle leden van de groep aanwezig waren hebben ze wel een sessie gehouden zoals ze normaal gesproken ook zouden doen. Het begon met een rondje waar ieder zijn of haar naam noemde en vertelde dat hij tbc had en al dan niet hiv positief was. Aan dat rondje heb ik ook meegedaan en ik heb verteld wat mijn betrokkenheid bij KNCV Tuberculosefonds is

11 Ik vertelde dat mijn vader tbc had toen ik 50 jaar geleden werd geboren. En dat hij 2 maal in een sanatorium heeft gelegen en hersteld was. Daarmee was ik ogenblikkelijk één van de groep. Als de groepsleden vertelden over stigma dan wist ik immers waarover werd gesproken. Er werd verteld over hoe fijn het is om in een vertrouwde omgeving te praten over de ziekte of ziektes. En hoe fijn het is dat er mensen zijn die je stimuleren om door te gaan met de medicijnenkuur ook al duurt die nog zolang en ook al kost het geld. Vergaderingen en commissies van de Raad Er hebben 4 reguliere vergaderingen plaatsgevonden van de gehele Raad van Toezicht en er zijn diverse subcommissies actief geweest. In de eerste maanden van 2009 heeft een benoemingscommissie bestaande uit 3 Raad van Toezicht leden zich bezig gehouden met de selectie en voordracht van een nieuwe algemeen directeur. Daarbij is zij bijgestaan door een externe adviseur. Halverwege maart konden wij intern en extern communiceren dat Peter Gondrie is benoemd als nieuwe directeur. De benoeming heeft er tevens toe geleid dat de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de 2 directeuren met hen is besproken en opnieuw vastgelegd. De beoordelings- en remuneratiecommissie heeft met de twee zittende directeuren afzonderlijk functioneringsgesprekken gevoerd. De resultaten van deze gesprekken koppelde de commissie terug in een vergadering van de Raad. De audit commissie heeft zich, naast de financiële verantwoording over 2008 en de financiële planning van 2010, gebogen over de voortgang en eerste resultaten van de overdracht van het beheer van het vermogen aan Fortis MeesPierson en over het omzetten van de beleggingsportefeuille naar een duurzaam profiel. Ook heeft de audit commissie kennis genomen van een bijgewerkte organisatie-risicoanalyse en de voorgang van de daaraan gerelateerde actiepunten. Eén van de leden van de Raad heeft een deel van de bijeenkomst van de International Advisory Board bijgewoond. Een ander lid heeft aan een overlegvergadering met de Ondernemingsraad deelgenomen. Zoals hiervoor aangegeven is de Raad intensief betrokken geweest bij het proces van de strategische plan ontwikkeling. In de reguliere vergaderingen is steeds aan de inrichting van het proces en de voortgang aandacht gegeven. Inmiddels is begin 2010 de eerste volledige conceptversie besproken en door de Raad goedgekeurd. Herbenoemingen In november is de herbenoeming van 2 leden van de Raad van Toezicht voorgelegd, te weten Maartje van Putten en Sjaak de Gouw. Beide herbenoemingen zijn bekrachtigd. Er hebben zich in 2009 geen verdere wisselingen binnen de Raad voorgedaan. Rob Beuse Nanno Kleiterp Voorzitter Vice-voorzitter

12 3 MISSIE, STRATEGIE EN DOELSTELLING De missie van KNCV Tuberculosefonds is het wereldwijd elimineren van tuberculose door middel van de ontwikkeling en implementatie van effectieve strategieën voor tbcbestrijding. Meer specifiek stelt de Vereniging zich statutair ten doel de bestrijding van de tuberculose te bevorderen, onder meer door: a. Een band in het leven te roepen en te onderhouden tussen de verschillende instellingen en personen in Nederland, die voor de tbc-bestrijding werkzaam zijn; b. Belangstelling voor de tbc-bestrijding te wekken en levendig te houden door schriftelijke en mondelinge voorlichting, door het doen houden van cursussen en door het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek de tuberculose en haar bestrijding betreffende; c. Het dienen van advies aan de overheden en de onder a. bedoelde instellingen en personen over vraagstukken betreffende tbc-bestrijding; d. Bekendheid geven aan de gevolgen van de ziekte tuberculose en het verwerven van financiële middelen voor de tbc-bestrijding in de wereld; e. Alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. De Vereniging kan als nevenactiviteit soortgelijke werkzaamheden ontwikkelen en steunen op andere terreinen van de volksgezondheid. Periodiek bepaalt KNCV Tuberculosefonds zijn strategische doelen voor de komende 4 tot 5 jaar. Daarvan afgeleid wordt tevens een meerjaren financieel plan opgesteld. Aan de hand van de vastgestelde strategie en het financiële plan worden per jaar gedetailleerde plannen en een begroting uitgewerkt. Het jaar 2009 was het vierde jaar van de periode waarin het strategische plan Towards Global Impact wordt gevolgd. In het algemene verslag (hoofdstuk 5) wordt verantwoording afgelegd over de bereikte resultaten en de besteding van de middelen tijdens dit vierde jaar. Gedurende een planjaar wordt door middel van periodieke inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages gevolgd in hoeverre resultaten worden behaald en waar bijsturing noodzakelijk is. De voortgangsrapportage wordt behandeld in vergaderingen van het management team, de directie en de Raad van Toezicht

13 4 BESTUURLIJKE STRUCTUUR, FUNCTIONEREN VAN HET TOEZICHT EN ALGEMENE GEGEGEVENS 4.1 Ledenvergadering De leden van KNCV Tuberculosefonds zijn verenigingen en stichtingen die de tbc-bestrijding als doel of werkzaamheid hebben. Het doel van de ledenvergadering is erop toe te zien dat de inspanningen van de Vereniging een optimale bijdrage leveren aan de statutaire doelstelling. Tevens heeft de ledenvergadering een adviserende rol in deze. Leden per 31 december 2009: Mr. Willem Bakhuys Roozeboomstichting Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam Dr. C. de Langen Stichting voor Mondiale Tbc-bestrijding Stichting Haarlems Tuberculosefonds Vereniging van Artsen werkzaam in de Tbc-bestrijding s-gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Platform Verpleegkundigen Openbare Gezondheidszorg GGD Nederland, vereniging voor GGD en Stichting Suppletiefonds Sonnevanck Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie De ledenvergadering kwam bijeen op: 12 mei Ereleden Personen die veel betekend hebben voor de tbc-bestrijding en voor KNCV Tuberculosefonds kunnen door de Ledenvergadering worden benoemd tot erelid. Per 31 december 2009 waren erelid: dhr. Dr. M.A. Bleiker mw. Dr. A. Rouillon dhr. Dr. H.B. van Wijk 4.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het toezicht houden op het besturen van de organisatie, zowel vooraf als achteraf. De Raad bestaat uit vijf tot zeven leden, waarbij vertegenwoordiging van een aantal competenties wordt nagestreefd: 1. Algemene bestuurservaring in de (inter-)nationale gezondheidszorg. 2. Ervaring en deskundigheid op het gebied van financiën en beheer. 3. Ervaring en deskundigheid op het gebied van management, organisatieontwikkeling en personeelsbeleid. 4. Inhoudelijke (medische, public health, sociaal-verpleegkundige) deskundigheid en ervaring in de (inter-)nationale tbc-bestrijding. 5. (Internationale) onderzoek expertise. 6. Ervaring en deskundigheid in de ontwikkelingssamenwerking. 7. Algemene medische/wetenschappelijke/bestuurlijke ervaring en deskundigheid. 8. Ervaring en deskundigheid op het gebied van fondsenwerving en communicatie

14 Benoeming van leden van de Raad van Toezicht, op voordracht van de Raad van Toezicht, is de verantwoordelijkheid van de Ledenvergadering en geschiedt voor een periode van ongeveer 4 jaar. Een lid is ten hoogste twee maal aansluitend herbenoembaar. De voltallige Raad van Toezicht vergadert 3 tot 4 maal per jaar. Daarnaast heeft de Raad permanente commissies ingesteld met een afgebakende, voorbereidende taak. Het betreft een agenda commissie voor de voorbereiding van vergaderingen, een audit commissie voor de beoordeling van de begroting, de jaarrekening en de bevindingen van de accountant en een beoordelings- en remuneratiecommissie voor het beoordelen van het functioneren van de directie. Tevens is een tijdelijke benoemingscommissie ingesteld met de opdracht een nieuwe algemeen directeur te werven, te selecteren en ter voordracht aan de Raad van Toezicht te presenteren. In deze commissie hebben de Raad van Toezicht leden Boonstra, Beuse en Lange deelgenomen. In 2008 heeft, zoals gebruikelijk, een lid van de Raad van Toezicht daarnaast één overlegvergadering met de OR bijgewoond. Samenstelling raad per 31 december 2009: Benoemd: Aftredend/herbenoembaar: dhr. Drs. R.J. Beuse, voorzitter Mei , herbenoembaar dhr. Drs. N.D. Kleiterp, vice-voorzitter Mei , herbenoembaar mw. Drs. D. Boonstra November , herbenoembaar dhr. Dr. H. van Deutekom, longarts November , herbenoembaar dhr. Drs. J.M.M. de Gouw, arts November , herbenoembaar mw. Dr. M.J.A. van Putten November , herbenoembaar dhr. Prof. Dr. J. Lange November , herbenoembaar De Raad van Toezicht kwam in 2009 bijeen op: 10 februari, 21 april, 8 september en 10 november In de vergadering van september heeft een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Bij de zelfevaluatie waren de directieleden niet aanwezig. Bij het besluit over de voordracht van de benoemingscommissie tot het benoemen van de nieuwe algemeen directeur in de vergadering van februari was de nieuwe algemeen directeur niet aanwezig. Bij de andere onderwerpen en bij alle andere vergaderingen waren beide directieleden aanwezig. De permanente commissies zijn als volgt ingedeeld: Agendacommissie Auditcommissie Remuneratie- en beoordelingscommissie R.J. Beuse (vz), N.D. Kleiterp N.D. Kleiterp (vz), J.M.M. de Gouw R.J. Beuse (vz), N.D. Kleiterp De relevante hoofd- en nevenfuncties van de Raad van Toezicht leden zijn: Naam Overzicht relevante hoofd- en nevenfuncties R.J. Beuse Algemeen directeur revalidatiecentrum De Hoogstraat, gemeenteraadslid Almere N.D. Kleiterp Algemeen directeur FMO, Bestuurslid van Stichting de Waal, Lid van de ledenraad van het KIT D. Boonstra Directeur/uitgever Wolters-Noordhoff (2009), Directeur Dienst Bedrijfsondersteuning Lentis (2010), Bestuurslid Greenpeace Nederland, Bestuurslid Cornelis Jetses Stichting H. van Deutekom Hoofd afdeling tuberculosebestrijding GGD Amsterdam, voorzitter Commissie Praktische Tuberculosebestrijding J.M.M. de Gouw Directeur GGD Hollands Midden, Lid adviescommissie Centrum voor Infectieziektebestrijding, Voorzitter ZonMW commissie Infectieziektebestrijding M.J.A. van Putten Lid Independent Review Mechanism African Development Bank, Vicevoorzitter European Centre for Development Policy Management (ECDPM), Lid Raad van Commissarissen KIT, Voorzitter Advies Raad Oost Europa Skan Fonds, Managing Director Global Accountability, Lid Raad van Advies Spadel NL J. Lange Professor of Medicine, AMC/Universiteit van Amsterdam. Director, AMC Center for Poverty-related Communicable Diseases. Executive Scientific Director, Amsterdam Institute for Global Health and Development. Chair, Board PharmAccess Foundation

15 4.4 Directie Het statutaire bestuur van KNCV Tuberculosefonds bestaat uit twee directieleden. In een nagestreefde frequentie van tweewekelijkse vergaderingen bespreekt en formaliseert de directie besluiten ten aanzien van de totstandkoming en uitvoering van strategie en beleid, de bedrijfsvoering, personele aangelegenheden en interne beheersmaatregelen. In 2009 vonden 22 directievergaderingen plaats. Samenstelling per 31 december 2009: Benoemd: Dhr. Drs. P.C.F.M. Gondrie, algemeen directeur Mei 2009 mw. G.T.M. Schippers, directeur financiën en organisatie Januari 2004 De directieleden zijn in dienst gesteld van de organisatie op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks besproken en beoordeeld door de beoordelings- en remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. Deze rapporteert over de uitkomsten hiervan aan de gehele Raad van Toezicht. De vigerende afspraken ten aanzien van de beloning van de beide directieleden zijn getoetst aan de criteria van de adviesregeling directiefuncties goede doelenorganisaties die de branchevereniging VFI heeft vastgesteld. Deze adviesregeling hanteert een waarderingssystematiek op basis van organisatiekenmerken en de statutaire positie van directieleden. De uitkomst van de toetsing is dat de beloning van de directeur financiën en organisatie, getoetst per 1 juli 2009 binnen de norm ligt en de beloning van de algemeen directeur 13% boven de norm. Daarbij is rekening gehouden met een afwijking in de duur van de werkweek ten opzichte van de norm. De Raad van Toezicht stelt zich op het standpunt dat het beloningsniveau van beide directeuren past bij de capaciteiten en competenties die een vereiste zijn voor het succesvol kunnen invullen van functies van deze internationale statuur en met dergelijke eindverantwoordelijkheden. De beloningen van beide directeuren passen binnen de norm die door de Nederlandse overheid wordt gehanteerd voor instellingen die middelen ontvangen uit de rijksbegroting. De directie wordt ondersteund door een management team, waarin alle organisatie onderdelen zijn vertegenwoordigd. De directieleden hadden per 31 december 2009 de volgende onbezoldigde neven- en bestuurlijke functies: Directielid P.C.F.M. Gondrie G.T.M. Schippers Organisatie Functie QQ/persoonlijke titel Looptijd Coordinating Board, Stop TB Partnership, Lid QQ 2 jaar representing NGO's north Core Group, Dots Expansion Working Group, Bestuurslid QQ Onbepaald Stop TB Partnership Programme Steering Group, TB Reach, Stop Bestuurslid Persoonlijk 2 jaar TB Partnership Technical Advisory Group, WHO - EURO Lid Persoonlijk Onbepaald Technical Advisory Group, WHO - PAHO Lid Persoonlijk Onbepaald Stichting Mondiale Tuberculosebestrijding Adviseur QQ Onbepaald (SMT) s Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de Adviseur QQ Onbepaald Bestrijding van Tuberculose Adviescommissie CIb (Centrum Lid QQ Onbepaald Infectieziektenbestrijding) s Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de Bestuurslid QQ Onbepaald Bestrijding van Tuberculose Stichting Loterijacties Volksgezondheid Bestuurslid QQ Onbepaald Stichting Haarlems Tuberculosefonds Bestuurslid QQ Onbepaald Stichting Mondiale Tuberculosebestrijding Adviseur QQ Onbepaald (SMT) Dr. Wessel Stichting Bestuurslid QQ Onbepaald

16 4.5 Ondernemingsraad KNCV Tuberculosefonds heeft ter invulling van de medezeggenschap in de organisatie een Ondernemingsraad (OR) die kan bestaan uit 5 leden. De leden worden gekozen uit 3 kiesgroepen, waarmee de samenstelling van het personeelsbestand van KNCV Tuberculosefonds wordt weergegeven. De OR leden hebben een zittingstermijn van 4 jaar. Om de twee jaar treden 3 of 2 leden af en zijn, indien zij nog maar een eerste termijn hebben doorlopen, terstond herkiesbaar. De OR en de directie overleggen jaarlijks 6 maal formeel en organiseren tussentijds 6 informele voortgangsbesprekingen. Samenstelling per 31 december 2009 Ge/herkozen: Aftredend, herbenoembaar: Mw. J. Kerckhaert , herbenoembaar dhr. Dr. F. van Leth, vice voorzitter , herbenoembaar mw. K. Lumelova , herbenoembaar mw. E. Slump , herbenoembaar mw. M. de Zwaan-Raveljé, voorzitter , herbenoembaar 4.6 Internationale Adviesraad De groei van de internationale activiteiten van KNCV Tuberculosefonds heeft ertoe geleid dat de behoefte aan het verwerven van externe inzichten en ideeën over ontwikkelingen in de mondiale tbc-bestrijding in relatie tot onze strategiebepaling is toegenomen. Daarom heeft de organisatie een Internationale Adviesraad samengesteld die ongeveer eenmaal per jaar bijeenkomt en de internationaal georiënteerde units input voor en feedback geeft over onze plannen. In 2009 is de samenstelling van de raad gewijzigd en nemen de volgende personen erin deel: Prof. Anthony Harries, Senior Adviseur van The Union; Dr. Jeremiah Muhwa Chakaya, Onderzoeker van Kenya Medical Research Institute (KEMRI) en verbonden aan de Kenya Association for Prevention of Tuberculosis and Lung Diseases (KAPTLD); Dhr. Ezio Filho-Santos, patiënten representant in het Stop TB Partnership; Dr. Frits van der Hoeven, public health specialist voor ontwikkelingslanden; Prof. Sh. Ismailov, directeur van het nationale centrum voor tuberculose van het ministerie van volksgezondheid in Kazakstan. 4.7 Statutaire naam, rechtsvorm en vestigingsplaats De Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose (KNCV, gebruik makend van de naam KNCV Tuberculosefonds) is gevestigd te Den Haag. De laatste statutenwijziging is op 23 juni 2006 gepasseerd

17 4.8 Organigram Op 31 december 2009 zag de organisatiestructuur van KNCV Tuberculosefonds er als volgt uit: ALV Raad van Toezicht Directie Unit Directieondersteuning Unit Financiën Planning & Control Unit Communicatie & Fondsenwerving Unit Facilitaire Zaken Functionele Eenheid Datamanagement Unit Nationaal Unit Internationaal Unit Afrika Unit Onderzoek Unit PMU - TBCTA Figuur 4.1 Organigram KNCV Tuberculosefonds 4.9 Controle op het functioneren van de organisatie en risicobeheersing Om de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de processen binnen de organisatie te waarborgen hanteert KNCV Tuberculosefonds een cyclus van strategie bepalen, jaarplannen maken, uitvoeren, monitoren en evalueren, bijsturen en verantwoorden. Dit proces is o.a. beschreven in het document Bestuur en toezicht bij KNCV Tuberculosefonds- de code Goed Bestuur toegepast. Het functioneren van de organisatie en de voortgang van de realisatie van plannen is tijdens elke vergadering van de Raad van Toezicht onderwerp van gesprek. De projecten en programma s waar institutionele donorfinanciering voor is verkregen worden tussentijds en achteraf in enkele gevallen door middel van externe reviews getoetst op effectiviteit en efficiency. Extern toezicht op de administratieve en financiële bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door BDO CampsObers audit & assurance BV. Het toezicht op verantwoorde fondsenwerving vindt plaats door middel van de keurmerkprocedure van het CBF (zie ook paragraaf 4.9). In 2009 heeft de organisatie de risico s van de primaire processen en de bedrijfsvoering geïdentificeerd en in het risico analyse rapport ge-update. Als te verbeteren zaken zijn daarbij vastgesteld: a. De beheersmaatregelen rondom de buitenlandse kantoren dienen te worden uitgebreid. b. Er dient een draaiboek voor calamiteiten in het buitenland en in geval van repatriëring te worden opgesteld. c. De procedure rondom totstandkoming van contracten en daarbij te beoordelen juridische consequenties moet worden uitgewerkt, inclusief het vastleggen in een register van alle lopende contracten

18 d. De budgettering en bewaking van de projecten ten aanzien van risico s in waardefluctuatie van vreemde valuta moet verbeteren. e. De beschrijving van Administratieve Organisatie en Interne Controle moet worden uitgebreid en geactualiseerd. f. De verzekering, afgesloten voor schade aan ICT middelen moet worden gecontroleerd in hoeverre deze dekking geeft voor reconstructiekosten. Deze aanbevelingen zijn in 2009 voor een deel al opgepakt (a, b, c, e en f) en voor zover dat nog niet is afgerond lopen de aanpassingen door in 2010 (c en e lopen nog door, d moet nog worden opgestart). In 2008 heeft de organisatie een nieuw organisatiebreed monitoring- en evaluatie (M&E) systeem in gebruik genomen, waarvan de implementatie heeft plaatsgevonden in De introductie van het systeem is een antwoord op twee gesignaleerde behoeften: Een externe vraag: het systeem geeft inzicht in de specifieke bijdrage van KNCV Tuberculosefonds aan de bestrijding van tuberculose. De informatie die uit het systeem komt laat zien dat de organisatie zich committeert aan een continu proces van verbetering van resultaten en de impact van de activiteiten. Dit versterkt de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in de organisatie. De interne behoefte: KNCV Tuberculosefonds heeft de ambitie om te excelleren in het bereiken van de missie. Daartoe is het nodig voortdurend te werken aan de kwaliteit van de diensten en producten. Het M&E systeem geeft antwoord op strategische en operationele managementvragen. Het draagt bij aan een gestructureerde cyclus van organisatieleren, verdere professionalisering en optimale planning en implementatie van activiteiten. Datgene wat het systeem aan informatie oplevert en wat er vervolgens in de organisatie mee wordt gedaan verschilt van jaar tot jaar en wordt beschreven onder hoofdstuk Keurmerk van het CBF en de kwaliteitseisen van Partos KNCV Tuberculosefonds is getoetst op de kwaliteitskenmerken van het CBF en beschikt vanaf 1 juli 1998 over het CBF-keurmerk. Het keurmerk is per 1 juli 2008 verlengd tot 1 juli Naar aanleiding van de laatst plaatsgevonden jaarlijkse toetsing is een aanwijzing gegeven ten aanzien van te beperkte mogelijkheden voor donateurs om aan te geven dat zij minder mailings wensen te ontvangen. Dit is inmiddels verbeterd. KNCV Tuberculosefonds is tevens lid van de branchevereniging voor internationale samenwerkingsorganisaties Partos. Partos heeft voor haar leden een Kwaliteitshuis ingericht, waarvan de criteria voor een deel overeenkomen met de keurmerkcriteria van het CBF. KNCV Tuberculosefonds past ook de richtlijnen van Partos toe. In 2006 hebben Raad van Toezicht en directie de organisatie doorgelicht om te beoordelen of alle richtlijnen en aanbevelingen van de code Goed Bestuur (vastgesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) op 28 september 2005) worden toegepast. Daar waar nodig werd bevonden zijn aanpassingen en aanvullingen in de bestuurlijke en toezichthoudende structuur en procedures aangebracht. In het document Bestuur en toezicht bij KNCV Tuberculosefonds - de code Goed Bestuur toegepast zijn structuur, procedures en reglementen beschreven. Vanaf 2008 zijn het Keurmerk van het CBF en de code Goed Bestuur met elkaar vervlochten in nieuwe keurmerkeisen. In 2008 is beoordeeld of het noodzakelijk is wijzigingen in de organisatie als gevolg daarvan aan te brengen. Deze beoordelingsronde is tevens aangegrepen om de inrichting van de organisatie te toetsen aan de kwaliteitseisen van Partos. Vastgesteld is dat in de basis de inrichting op orde is en dat op een aantal kleine punten verbetering kan worden doorgevoerd. Deze zijn in gang gezet en zijn in 2009 afgerond

19 In de loop van 2010 zal het CBF bureau onze organisatie beoordelen op de vernieuwde manier die in het keurmerk vanaf 2008 is geïntroduceerd. Dit houdt in dat controleurs van het CBF gesprekken zullen voeren met toezichthouders, bestuurders en andere relevante personen in de organisatie om te beoordelen of dat wat op papier aan governance is beschreven ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast Samenvatting verantwoordingsverklaring bestuur en toezicht In een verantwoordingsverklaring dient een fondsenwervende instelling met het CBF keurmerk inzicht te geven in hoe zij drie principes van good governance heeft vormgegeven: 1. De functiescheiding tussen toezicht, bestuur en uitvoerende taken; 2. Het continue verbeteren van de effectiviteit en de efficiency van de bestedingen; 3. Het optimaliseren van de omgang en communicatie met belanghebbenden. In het jaarverslag dient een samenvatting van de verantwoordingsverklaring te worden opgenomen. De verantwoordingsverklaring zelf wordt toegestuurd aan het CBF. 1. De functiescheiding tussen toezicht, bestuur en uitvoerende taken KNCV Tuberculosefonds heeft de wijze waarop het toezicht houden, besturen en uitvoeren is georganiseerd in 2006 vastgelegd in het document: Bestuur en toezicht binnen KNCV Tuberculosefonds (zie ook paragraaf 4.9). Met het opstellen en onderhouden van dit document beoogt de organisatie het volgende te bereiken: Uitvoering geven aan de vereisten voor governance en het creëren van voldoende checks and balances. Regelmatig doorlichten van de bestuurlijke en toezichthoudende structuur om op basis van actuele ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving aanpassingen door te voeren. Kader scheppen voor de verschillende bestuurslagen en verbanden aangeven tussen verschillende documenten en reglementen voor de geledingen van de vereniging en organisatie. In die zin dient het document ook als naslagwerk en communicatiemiddel voor alle betrokken bestuurlijke organen en functionarissen. In figuur 4.2 wordt schematisch weergegeven welke organen verantwoordelijk zijn voor toezicht en bestuur. Algemene Ledenvergadering Toezicht houden Raad van Toezicht Besturen Statutaire directie Management Team (Directie en Unithoofden) dagelijkse leiding/ uitvoeren Unithoofden Medewerkers = Verantwoorden = Decharge verlenen Figuur 4.2 Organen voor bestuur en toezicht

20 Ter aanvulling op de bepalingen in de statuten is de werkwijze van de organen vastgelegd in de volgende reglementen en documenten: Huishoudelijk reglement voor de ledenvergadering Reglement voor de Raad van Toezicht Reglement voor de Audit commissie Reglement voor de Remuneratie- en beoordelingscommissie Reglement voor de Directie Reglement voor het Management Team Reglement voor het overleg tussen Ondernemingsraad en Bestuurder 2. Het continue verbeteren van de effectiviteit en de efficiency van de bestedingen KNCV Tuberculosefonds heeft een aantal mechanismen ontwikkeld en geïmplementeerd om structureel en samenhangend het streven naar verbetering van effectiviteit en efficiency vorm te geven en te borgen: Plannen en evalueren aan de hand van een meerjaren- en een jaarcyclus voor zowel de inhoudelijke doelen als de bijbehorende inzet van middelen. Beoordeling van voorstellen voor nieuwe projecten in een adviescommissie van het Management Team, het project adviseringsteam. Monitoring en evaluatie systemen op het niveau van projecten, programma s en de organisatie als geheel. 3. Het optimaliseren van de omgang en communicatie met belanghebbenden KNCV Tuberculosefonds heeft een groot netwerk van publieke en private organisaties en individuele personen waarmee wordt samengewerkt. Het behouden van draagvlak voor de samenwerking en het transparant verantwoorden van de resultaten staat in de communicatie met alle belanghebbenden voorop. Hoe de groepen belanghebbenden zich tot elkaar en tot de organisatie verhouden is weergegeven in figuur 4.3. Beroepsgroepen/ onderzoeksinsituten Beleidsmakers Institutionele donoren ORGANISATIE: Leden Toezichthouders Bestuur Medewerkers tbc bestrijdingspartners De samenleving, waarbinnen tbc-patiënten en geϊnfecteerden Donateurs/publiek Beroepsgroepen = inhoudelijke afstemming en financiële input = directe dienstverlening/zorg Figuur 4.3. Overzicht belanghebbenden De verantwoording aan belanghebbenden vindt zowel vooraf als achteraf plaats in de vorm van communicatie via de website over plannen en resultaten, het versturen van jaarverslagen en nieuwsbrieven, de ledenvergadering en rapportages over projecten

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Bmanage verslag ment Visie, missie, doelstellingen en strategie Begroting 2014 Onze organisatie Verantwoordingsverklaring Verslag van de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie