Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen"

Transcriptie

1 Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee te nemen naar de workshop?

2

3 Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn

4

5 Inhoud 1 Inleiding en methode Achtergrond Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren De methode: werkwijze Opzet van de rapportage De belangrijkste resultaten Beschrijving van de cliënten die meededen aan het onderzoek De resultaten samengevat Het oordeel over het gezondheidscentrum Toelichting De grafieken Toegankelijkheid van het gezondheidscentrum Samenwerking in het gezondheidscentrum De balie of de receptie van het gezondheidscentrum De accommodatie van het gezondheidscentrum Uitspraken over het gezondheidscentrum Eigen vragen van het gezondheidscentrum Het oordeel over zorgprogramma s Toelichting De grafieken Beschrijving van de cliënten De resultaten samengevat Organisatie van de zorg Autonomie en het zorgplan Informatievoorziening Samenwerking door de zorgverleners Medicatie Tot besluit...45 Bijlagen...47 Bijlage 1. Het oordeel over de huisartsenpraktijk...49 Bijlage 2. Het oordeel over de doktersassistente...67 Bijlage 3. Het oordeel over de praktijkondersteuning...69 Bijlage 4. Het oordeel over de apotheek...85 Bijlage 5. Het oordeel over de fysiotherapiepraktijk...95 Bijlage 6. Het oordeel over de oefentherapiepraktijk Bijlage 7. Het oordeel over de psychosociale zorg Bijlage 8. Het oordeel over de diëtetiek Bijlage 9. Het oordeel over de podotherapie Bijlage 10. Het oordeel over de verloskunde Bijlage 11. Het oordeel over de jeugdgezondheidszorg Bijlage 12. Verbetersuggesties van cliënten Bijlage 13. Het belang van de items Bijlage 14. De vragenlijst

6

7 1 Inleiding en methode 1.1 Achtergrond Deze rapportage bevat de resultaten van een onderzoek onder cliënten van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen. Het onderzoek vond plaats in het kader van het kwaliteitstraject Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra, een landelijke methode voor toetsing en kwaliteitsverbetering van gezondheidscentra vanuit het perspectief van de cliënt. Deze methode is, in samenwerking met ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV, ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau ARGO. 1.2 Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren Doel van het kwaliteitstraject Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra is om te werken aan een betere kwaliteit op basis van kwaliteitstoetsing vanuit het cliëntperspectief. Het traject dat bij Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen is uitgevoerd, is dan ook meer dan een onderzoek naar ervaringen van de cliënt. De gegevens moeten leiden tot verbetering van de zorg. Op basis van de resultaten wordt een agenda voor kwaliteitsverbetering opgesteld; de aanzet daartoe is ook in dit verslag opgenomen. In het onderzoek worden uitspraken gedaan over de ervaringen van patiënten die eerstelijns zorgverleners in Haaksbergen bezoeken. Omdat een aantal noodzakelijke gegevens over de populatie (alle patiënten van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen) ontbreekt, kan de mate van representativiteit niet onderzocht worden. Er kan dus geen uitspraak over de representativiteit van het onderzoek gedaan worden. Uit elk ECB-onderzoek komen echter diverse aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering naar voren. Deze verbeterpunten worden doorgaans door zowel de medewerkers van de gezondheidscentra als door de cliënten in het cliëntenpanel herkend. Daarmee blijkt het ECB-onderzoek bruikbaar om te werken aan kwaliteitsverbetering vanuit het perspectief van de cliënt. 1.3 De methode: werkwijze De beoordeling van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen door cliënten heeft plaatsgevonden door middel van een online enquête. De vragenlijst die aan de cliënten is voorgelegd bestaat voornamelijk uit gesloten vragen. De meeste vragen hebben vaste antwoordcategorieën: nooit, soms, meestal en altijd. De vragen richten zich op (een aantal van) de volgende onderwerpen: de zorgverleners in Haaksbergen, de huisarts(enpraktijk), de doktersassistente, de praktijkondersteuner van de huisarts, de apotheek, de fysiotherapie(praktijk), de oefentherapie(praktijk), de psychosociale zorg, de Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

8 diëtetiek, de podotherapie, de verloskunde, de jeugdgezondheidszorg, de zorg voor mensen met een chronische ziekte en enkele persoonskenmerken. De vragenlijst is zo opgebouwd dat de cliënten alleen die onderdelen hebben beoordeeld waarmee zij in de afgelopen twaalf maanden te maken hebben gehad. De overige vragen zijn open vragen, waarbij de respondent suggesties voor verbeteringen kan geven. Deze opmerkingen zijn in deze rapportage opgenomen in bijlage 12. In de vragenlijst zijn de volgende thema s aan de orde gesteld: - toegankelijkheid - samenwerking - accommodatie - bejegening - informatievoorziening Aan het eind van de vragenlijst is aan de respondent gevraagd of deze eventueel bereid zou zijn aan een cliëntenpanel deel te nemen. Men kon daartoe contactgegevens opgeven. Benadering van cliënten Op basis van een uitdeelinstructie zijn maximaal 200 codes door de huisarts aan bezoekende cliënten uitgedeeld. De overige deelnemende disciplines hebben maximaal 100 codes uitgedeeld. De codes werden uitgereikt aan cliënten die de lijst nog niet eerder hadden ingevuld én waren ingeschreven bij een huisarts in Haaksbergen. Met de code kon de cliënt inloggen op de website om de vragenlijst online in te vullen. Alle bezoekers bij de deelnemende disciplines kregen gedurende de uitdeelperiode een code aangeboden door de zorgverlener zelf, mits de cliënt achttien jaar of ouder was en de Nederlandse taal beheerste of ondersteuning kreeg bij het invullen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

9 Resultaten De uitkomsten van de enquête zijn opgenomen in deze rapportage. De gegevens bieden inzicht in de beoordeling van de eerstelijns zorgverleners in Haaksbergen, de zorg voor mensen met een chronische ziekte en de afzonderlijke disciplines. Het rapport biedt u inzicht in uw sterke en in uw minder sterke punten en daarmee handvatten voor kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsverbetering De sterke en zwakke punten van de zorgverleners in Haaksbergen bevatten onder andere de input om te komen tot een agenda voor kwaliteitsverbetering van de zorg in Haaksbergen. Dat is ook de opzet en het doel van de workshop die met een aantal collega s (van de verschillende disciplines) gehouden zal worden en het aanvullende panel met cliënten van de zorgverleners in Haaksbergen. Het verslag van het cliëntenpanel en de concretisering van de agenda voor verbetering worden later aan de werkmap toegevoegd. Samenvattend: de stappen die in het onderzoek zijn doorlopen, zijn in de tijd uitgezet in onderstaand schema. Schema 1. Week 1 Week 1-8 Week 10 Week Week 26 Stappenplan op hoofdlijnen Startbijeenkomst Dataverzameling Workshop Cliëntenpanel Afsluiting Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

10 1.4 Opzet van de rapportage Achtereenvolgens treft u in dit verslag de volgende onderdelen aan. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de cliënten en een samenvatting van de resultaten van de enquête. In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van de zorgverleners in Haaksbergen. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van de zorg voor mensen met een chronische ziekte. Gegevens over de huisarts(praktijk), de doktersassistente, de praktijkondersteuner van de huisarts (POH), de apotheek, de fysiotherapie(praktijk), de oefentherapie(praktijk), de psychosociale zorg, de diëtetiek, de podotherapie, de verloskunde en de jeugdgezondheidszorg staan in bijlagen Bijlage 12 bevat een overzicht van alle verbetersuggesties en opmerkingen die cliënten in de vragenlijst hebben geschreven. In bijlage 13 wordt beschreven hoe belangrijk de clienten de verschillende onderdelen van de vragenlijst vinden en in bijlage 14 is de vragenlijst opgenomen. Als aanvulling op de rapportage is er een tabellenboek waarin alle scores per vraag vermeld staan. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

11 2 De belangrijkste resultaten 2.1 Beschrijving van de cliënten die meededen aan het onderzoek In onderstaande tabellen zijn enige achtergrondgegevens opgenomen van de cliënten die aan het onderzoek hebben meegedaan. In tabel 2.1 wordt inzicht gegeven in de respons: het aantal vragenlijsten dat is ingevuld en het responspercentage (aantal ingevulde vragenlijsten/aantal uitgezette vragenlijsten). Tabel 2.1: overzicht veldwerk aantal codes aantal vragenlijsten % respons uitgedeeld ingevuld uitdeeldiscipline huisarts ,8 POH ,8 apotheek ,3 fysiotherapeut ,7 oefentherapeut ,7 psychosociale hulpverlener ,0 diëtist ,0 podotherapie ,8 verloskunde ,0 consultatiebureau ,0 totaal ,8 In tabel 2.2 wordt het zorggebruik beschreven. Er wordt vermeld hoeveel cliënten in de afgelopen twaalf maanden contact hebben gehad met de zorgverleners in Haaksbergen. In de tweede en derde kolom staan het aantal en het percentage cliënten dat contact heeft gehad met deze zorgverleners. Tabel 2.2: zorggebruik per discipline n % zorggebruik huisarts ,0 POH ,6 apotheek ,1 fysiotherapie ,2 oefentherapie 26 3,9 psychosociale hulpverlener 28 4,2 diëtist 32 4,8 podotherapie 93 13,9 verloskunde 48 7,2 consultatiebureau 26 3,9 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

12 Tabel 2.3 beschrijft een aantal specifieke kenmerken van de cliënten: ervaren gezondheid (algemeen en geestelijke), geslacht, leeftijd (percentage 65-plussers), percentage mensen met een chronische aandoening, percentage niet Nederlandse afkomst (allochtonen volgens CBS definitie 1 ), taal, opleidingsniveau en in hoeverre mensen hulp hebben gehad bij het invullen van de vragenlijst. Tabel 2.3: gegevens over de cliënten Beschrijving cliënten per discipline en in totaal uitdeeldiscipline huisarts POH apotheek fysio- oefen- psychosociale podotherapikunde verlos- totaal therapeut therapeut hulpverlener % vrouwen 54,2 43,2 49,4 60,9 87,5 46,2 63,2 97,7 57,9 % ,9 50,0 43,0 28,4 18,8 15,4 21,1,0 33,5 % chronisch 55,7 87,4 63,8 52,4 40,0 38,5 52,6 9,8 56,4 zie- ken % allochtonen 7,4 4,5 6,3 5,9,0 15,4 5,3 2,3 6,0 % Nederlands 95,3 94,3 96,2 95,8 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1 spre- kend % lager 5,3 3,4 1,3 4,1,0,0 5,3 4,7 3,9 opgeleiden % goede 82,1 79,5 82,3 75,1 75,0 69,2 78,9 97,7 80,4 lichamelijke gezondheid % goede 90,0 92,0 93,7 93,5 93,8 61,5 89,5 97,7 91,7 psychische gezondheid % hulp invullen vragenlijst 7,4 13,6 10,1 6,5 6,3 7,7 15,8,0 8,1 In tabel 2.4 wordt weergegeven hoe vaak cliënten de zorgverleners in Haaksbergen en de verschillende disciplines in de afgelopen twaalf maanden hebben bezocht. Tabel 2.4: aantal bezoeken aan gezondheidscentrum en disciplines (in %) 1 keer 2 tot 4 keer 5 tot 9 keer 10 keer of meer respondenten % % % % n gezondheidscentrum 4,6 33,5 28,3 33,5 671 huisarts 9,0 47,6 31,5 11,8 542 POH 26,3 62,3 10,9,6 175 apotheek 3,4 40,4 34,9 21,3 441 fysiotherapie 6,0 17,1 28,2 48,7 316 oefentherapie,0 8,0 40,0 52,0 25 psychosociale hulpverlener 7,1 28,6 46,4 17,9 28 diëtist 18,8 65,6 15,6,0 32 podotherapie 28,1 50,6 20,2 1,1 89 verloskunde 2,1 25,0 45,8 27,1 48 consultatiebureau 28,0 52,0 20,0, CBS definitie: tenminste één van de ouders in het buitenland geboren, Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

13 2.2 De resultaten samengevat In grafiek 2.1 vindt u de gemiddelde rapportcijfers die de cliënten aan de verschillende disciplines gaven. Ook de vergelijking met het landelijk gemiddelde en de maximale en minimale score van andere gezondheidscentra worden in deze grafiek weergegeven. Tabel 2.5 beschrijft in hoeverre cliënten de zorgverleners in Haaksbergen en de verschillende disciplines aan anderen zouden adviseren. Tabel 2.5: hulpverlener adviseren aan anderen (in %) ja vrijwel zeker weet het niet zeker nee respondenten % % % % n gezondheidscentrum 69,5 24,6 5,9,0 203 huisarts 69,9 22,1 6,1 1,8 488 POH 61,9 30,4 6,0 1,8 168 apotheek 74,6 21,9 2,8,7 433 fysiotherapie 85,4 13,5 1,1,0 267 oefentherapie 68,4 31,6,0,0 19 psychosociale hulpverlener 64,0 20,0 16,0,0 25 diëtist 51,6 22,6 16,1 9,7 31 podotherapie 67,5 21,7 9,6 1,2 83 verloskunde 91,3 8,7,0,0 46 consultatiebureau 48,0 28,0 24,0,0 25 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

14 In tabel 2.6 wordt weergegeven in hoeverre de behandeling bij de verschillende disciplines het beoogde resultaat had. Tabel 2.6: beoogde resultaat van de hulpverlener naar discipline (in %) Nooit Soms Meestal Altijd respondenten % % % % n huisarts,0 9,3 68,8 21,9 484 POH 1,3 6,3 57,6 34,8 158 apotheek,5 2,4 52,2 44,9 423 fysiotherapie 1,5 10,6 53,8 34,1 264 oefentherapie,0 10,5 63,2 26,3 19 psychosociale hulpverlener 8,3 16,7 58,3 16,7 24 diëtist 10,3 27,6 34,5 27,6 29 podotherapie 4,9 17,3 46,9 30,9 81 verloskunde,0,0 31,1 68,9 45 consultatiebureau,0 12,0 56,0 32,0 25 In tabel 2.7 wordt het gemiddelde rapportcijfer voor elke discipline weergegeven. De clienten zijn verdeeld naar de volgende achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd (jonger dan 65 jaar of 65 jaar en ouder), wel/geen chronische ziekte of aandoening, afkomst en de taal die thuis gesproken wordt. Tabel 2.7: gemiddelde rapportcijfer voor elke discipline naar achtergrondkenmerken GZH HA POH APO FYS OEF PSY DIET PODO VERLOS CON max n geslacht Man 8,3 8,6 8,5 8,2 8,5 8,0 8,3 7,4 7,9 7,0 6,0 231 Vrouw 8,0 8,3 8,3 8,3 8,7 8,9 8,3 7,8 7,8 8,6 7,1 357 totaal 8,1 8,4 8,4 8,2 8,7 8,7 8,3 7,6 7,9 8,5 7,0 588 leeftijd jonger dan 8,1 8,4 8,3 8,2 8,7 8,7 8,4 7,6 7,9 8,5 7, ,3 8,6 8,5 8,3 8,6 8,0 7,8 7,9 7, totaal 8,1 8,5 8,4 8,3 8,7 8,7 8,3 7,7 7,9 8,5 7,0 613 chronische ziekte ja 8,2 8,5 8,5 8,3 8,6 8,7 7,7 8,1 7,9 8,3 6,8 344 nee 8,0 8,4 8,1 8,2 8,7 8,7 8,6 6,8 7,8 8,6 6,8 266 totaal 8,1 8,5 8,4 8,2 8,6 8,7 8,3 7,7 7,9 8,5 6,8 610 afkomst autochtoon 8,2 8,5 8,4 8,3 8,6 8,7 8,1 7,9 7,8 8,5 7,1 579 allochtoon 7,9 8,3 8,6 8,4 9, ,3 5,5 8,3 9,0 5,0 37 totaal 8,1 8,5 8,4 8,3 8,7 8,7 8,3 7,7 7,9 8,5 7,0 616 gesproken taal thuis data Nederlands, 8,2 8,5 8,4 8,3 8,7 8,7 8,3 7,7 7,8 8,5 7,0 591 Fries of dialect anders 7,8 8,3 8,8 8,4 8, , totaal 8,1 8,5 8,4 8,3 8,7 8,7 8,3 7,7 7,9 8,5 7,0 615 totale 8,1 8,4 8,4 8,2 8,6 8,7 8,3 7,7 7,9 8,5 6,9 694 steekproef totaal 8,1 8,4 8,4 8,2 8,6 8,7 8,3 7,7 7,9 8,5 6,9 694 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

15 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de zorgverleners in Haaksbergen In tabel 2.8 en 2.9 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de zorgverleners in Haaksbergen. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord (tabel 2.9). In beide tabellen zijn de opinievragen (vraag 27 tot en met 31 in de module Gezondheidscentrum) niet meegenomen. Tabel 2.8: top 5 sterke punten van de zorgverleners in Haaksbergen % gezondheidscentrum schoon 85, voldoende comfortabele zitplaatsen 76, voldoende faciliteiten om wachten te veraangenamen 75, vervanging zorgverlener goed 69, soepele verwijzing naar andere zorgverleners 67,2 Tabel 2.9: top 5 zwakke punten van de zorgverleners in Haaksbergen % binnen 5 minuten na binnenkomst geholpen NA nam mij serieus NA luisterde aandacht NA legde op een begrijpelijke manier uit NA besteedde voldoende tijd NA In tabel 2.10 staat de score op de items, die volgens cliënten het meest belangrijk zijn. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel 2.10: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

16 In tabel 2.11 staat de score op de items over financiële gevolgen en de organisatie van de zorgverleners in Haaksbergen. Tabel 2.11: informatie over financiën en organisatie gezondheidscentrum n % 29. Had u voldoende informatie over de financiële aspecten van uw behandeling? Ja ,4 Nee ,6 totaal ,0 30. Had u voldoende informatie over de organisatie van de zorgverleners in Ja ,3 Haaksbergen? Nee 39 18,7 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

17 3 Het oordeel over de zorgverleners in Haaksbergen 3.1 Toelichting Hoofdstuk 3 heeft betrekking op het oordeel over de zorgverleners in Haaksbergen als geheel. Voor de afzonderlijke disciplines wordt u verwezen naar de bijlagen. De uitkomsten van de vragenlijst worden grafisch weergegeven en zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan. 3.2 De grafieken Er zijn twee soorten grafieken in de rapportage opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe de zorgverleners in Haaksbergen door cliënten zijn beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat de zorgverleners in Haaksbergen het op dit punt beter kunnen doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van de eerstelijns zorgverleners in Haaksbergen vergeleken met gezondheidscentra. Naast de score van de zorgverleners in Haaksbergen zelf is de gemiddelde score van gezondheidscentra te zien. Ook de maximale en minimale scores van gezondheidscentra worden weergegeven. De lijn geeft het percentage altijd op een vraag aan. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

18 3.3 Toegankelijkheid van de zorgverleners in Haaksbergen Het eerste blok van items (tabel 3.1) gaat over de toegankelijkheid van de zorgverleners in Haaksbergen. Zijn de zorgverleners in Haaksbergen goed bereikbaar? Zijn de zorgverleners in Haaksbergen toegankelijk voor mensen met een handicap? In onderstaande tabel worden de antwoorden op deze en andere vragen weergegeven. Tabel 3.1: toegankelijkheid van de zorgverleners in Haaksbergen (aantal en percentage) n % 03. Heeft u in de afgelopen 12 maanden de website van de zorgverleners in Ja 46 21,4 Haaksbergen bezocht? Nee ,6 totaal ,0 05. Gaf de website van de zorgverleners in Haaksbergen voldoende informatie? Nooit 0,0 Soms 4 8,7 Meestal 27 58,7 Altijd 15 32,6 totaal ,0 06. Kon u op de door u gewenste wijze bij de zorgverleners in Haaksbergen terecht? 07. Kon u op een door u gewenst moment een afspraak maken met de zorgverleners in Haaksbergen? 08. Zijn de zorgverleners in Haaksbergen goed te bereiken met het vervoermiddel dat u meestal gebruikt? 09. Zijn de zorgverleners in Haaksbergen goed toegankelijk voor kinderwagens en mensen met een lichamelijke handicap? Nooit 0,0 Soms 3 1,4 Meestal 67 31,2 Altijd ,4 totaal ,0 Nooit 0,0 Soms 7 3,4 Meestal 89 42,8 Altijd ,8 totaal ,0 Ja ,5 Nee 1,5 totaal ,0 Ja ,4 Nee 15 7,6 totaal ,0 In tabel 3.2 wordt weergegeven hoe cliënten de telefonische toegankelijkheid van de zorgverleners in Haaksbergen ervaren. Grafiek 3.1 laat zien hoe deze score ten opzichte van gezondheidscentra staat. Tabel 3.2: problemen met de telefonische toegankelijkheid van de zorgverleners in Haaksbergen n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de zorgverleners in Haaksbergen Ja ,4 gebeld voor een afspraak, of om hulp of raad te vragen? Nee 25 11,6 totaal ,0 04. Was het een probleem om de zorgverleners in Haaksbergen telefonisch te bereiken? Groot 3 1,6 Klein 28 14,7 Geen ,8 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

19 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

20 3.4 Samenwerking door de zorgverleners in Haaksbergen In grafieken 3.2 en 3.3 wordt weergegeven hoe de samenwerking door de zorgverleners in Haaksbergen beoordeeld wordt. Is de vervanging van de eigen zorgverlener goed geregeld? Verliep verwijzing naar een andere zorgverlener soepel? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

21 3.5 De balie of de receptie Dit onderdeel is niet van toepassing en wordt daarom niet gerapporteerd. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

22 3.6 De accommodatie van de zorgverleners in Haaksbergen Aan de hand van drie vragen is onderzocht wat uw cliënten vinden van de accommodatie van de zorgverleners in Haaksbergen. Zijn er voldoende comfortabele zitplaatsen? En zijn er voldoende faciliteiten om het wachten te veraangenamen? De resultaten vindt u in onderstaande grafieken 3.6 en 3.7. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

23 3.7 Uitspraken over de zorgverleners in Haaksbergen Tot slot zijn aan de cliënten enkele opinievragen over de zorgverleners in Haaksbergen voorgelegd. Het ging hierbij bijvoorbeeld om informatie over financiële aspecten. In grafieken 3.8 en 3.9 worden de resultaten op deze items gepresenteerd. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

24 3.8 Eigen vragen van de zorgverleners in Haaksbergen Dit onderzoek bood de zorgverleners in Haaksbergen de mogelijkheid om enige vragen zelf te formuleren. De scores op deze vragen worden in onderstaande tabellen gepresenteerd. Tabel 3.3: eigen vragen van de zorgverleners in Haaksbergen (in aantallen en %) n % Heeft u behoefte gehad aan een avondspreekuur van de zorgverleners in Nooit ,7 Haaksbergen? Soms 92 43,0 Vaak 7 3,3 totaal ,0 Hoe vaak zouden zorgverleners in Haaksbergen volgens u een Nooit 36 17,1 avondspreekuur moeten houden? Eén keer per week 75 35,7 Twee keer per week 66 31,4 Drie keer per week 19 9,0 Vier keer per week 2 1,0 Dagelijks (elke werkdag) 12 5,7 totaal ,0 Tabel 3.4: eigen vragen van de zorgverleners in Haaksbergen (in aantallen en %) n % Heeft u de website van de zorgverleners in Haaksbergen bezocht? Nee, geen behoefte aan 89 42,0 Nog niet, wel van plan 62 29,2 Een enkele keer 56 26,4 Geregeld 5 2,4 Vaak 0,0 totaal ,0 Heeft u de website van de zorgverleners in Haaksbergen bezocht als u Nooit ,8 informatie over de zorgverleners in Haaksbergen, aa Soms 46 22,4 Meestal 14 6,8 Altijd 4 2,0 Vond u de website van de zorgverleners in Haaksbergen gebruiksvriendelijk? totaal ,0 Ja 62 70,5 Kan wel iets beter 23 26,1 Kan beter 2 2,3 Kan veel beter 1 1,1 totaal ,0 Heeft u de informatie die u op de website zocht goed kunnen vinden? Ja 61 68,5 Kan wel iets beter 20 22,5 Kan beter 6 6,7 Kan veel beter 2 2,2 totaal ,0 Tabel 3.5: eigen vragen van de zorgverleners in Haaksbergen (in aantallen en %) n % Was er bij de zorgverlening aandacht voor uw culturele achtergrond? Nooit 11 5,6 Soms 8 4,0 Meestal 11 5,6 Altijd 10 5,1 Hier had ik geen behoefte aan ,8 totaal ,0 Hield de zorgverlener rekening met uw culturele achtergrond? Nooit 8 4,1 Soms 5 2,6 Meestal 11 5,7 Altijd 11 5,7 Hier had ik geen behoefte aan ,9 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

25 Tabel 3.6: eigen vragen van de zorgverleners in Haaksbergen (in aantallen en %) n % Heeft u van meerdere zorgverleners zorg gekregen? Ja ,0 Nee 58 27,0 totaal ,0 Waren de adviezen van verschillende zorgverleners goed op elkaar afgestemd? Nooit 0,0 Soms 14 9,1 Meestal 65 42,2 Altijd 45 29,2 Niet van toepassing 30 19,5 Sloot de inhoud van de behandeling van verschillende zorgverleners goed op elkaar aan? totaal ,0 Nooit 0,0 Soms 11 7,1 Meestal 57 36,5 Altijd 53 34,0 Niet van toepassing 35 22,4 totaal ,0 Gaven de verschillende zorgverleners u weleens tegenstrijdige informatie? Nooit ,0 Soms 36 24,0 Meestal 0,0 Altijd 0,0 totaal ,0 Sloten de tijdstippen van de afspraken met verschillende zorgverleners goed op elkaar aan? Nooit 0,0 Soms 10 6,5 Meestal 42 27,3 Altijd 31 20,1 Niet van toepassing 71 46,1 totaal ,0 Tabel 3.7: eigen vragen van de zorgverleners in Haaksbergen (in aantallen en %) n % Verliep de verwijzing naar andere zorgverleners op een soepele manier? Ja ,9 Kan wel iets beter 8 5,3 Kan beter 3 2,0 Kan veel beter 0,0 Niet van toepassing 21 13,8 totaal ,0 Was de zorgverlener goed op de hoogte van de reden van doorverwijzing? Nooit 0,0 Soms 13 8,6 Meestal 39 25,7 Altijd 77 50,7 Niet van toepassing 23 15,1 totaal ,0 Werd uw naaste omgeving bij uw behandeling betrokken? Nooit 11 7,3 Soms 11 7,3 Meestal 9 6,0 Altijd 15 10,0 Niet van toepassing ,3 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

26 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

27 4 Het oordeel over zorgprogramma s 4.1 Toelichting In dit hoofdstuk wordt extra aandacht gegeven aan de mening van cliënten met een meervoudige zorgvraag. Het gaat om cliënten met een chronische aandoening die zorg ontvangen in het kader van een zorgprogramma. De uitkomsten van de vragenlijst worden grafisch weergegeven en zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan. 4.2 De grafieken Er zijn twee soorten grafieken in de rapportage opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe de zorgverleners in Haaksbergen door cliënten zijn beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % altijd of ja op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat de zorgverleners in Haaksbergen het op dit punt beter kunnen doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal of kan wel iets beter hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms, nooit kan (veel) beter of nee hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van de drie grootste zorgprogramma s (astma/copd, hart- en vaatziekten en diabetes ) vergeleken met het totaal. De scores voor de zorgprogramma s worden in één grafiek weergegeven. De lijn geeft het meest positieve antwoord op een vraag aan, dus het percentage altijd of ja. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

28 4.3 Beschrijving van de cliënten In tabel 4.1 wordt weergegeven hoeveel cliënten met een chronische aandoening de vragenlijst hebben ingevuld, en welk zorgprogramma zij hebben beoordeeld. Tabel 4.1: zorgprogramma s 02. Voor welke chronische aandoening vult u deze vragenlijst in? n % astma / COPD 57 17,5 reuma 32 9,8 hart- en vaatziekten ,7 diabetes mellitus type I/II 46 14,2 spijsverteringsziektes 13 4,0 kanker 15 4,6 chronische neurologische aandoeningen 5 1,5 stofwisselingsziektes 7 2,2 pijn 32 9,8 stemmingsstoornissen 15 4,6 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

29 4.4 De resultaten samengevat In grafiek 4.1 vindt u de gemiddelde rapportcijfers die de cliënten aan de chronische zorg gaven. Ook de vergelijking van de verschillende zorgprogramma s worden in deze grafiek weergegeven. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

30 4.5 Organisatie van de zorg In tabel 4.2 is weergegeven of cliënten een vaste contactpersoon als aanspreekpunt hebben. In grafiek 4.2 vindt u de gemiddelde rapportcijfers die deze cliënten aan hun contactpersoon geven. Ook de vergelijking voor de verschillende zorgprogramma s worden in deze grafiek weergegeven. Tabel 4.2: vaste contactpersoon (in %) 03. Heeft u een vaste contactpersoon als aanspreekpunt van de zorgverleners in Haaksbergen? n % Ja ,8 Nee ,2 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

31 In tabel 4.3 vindt u de resultaten van twee items over de organisatie van de chronische zorg: zijn er afspraken gemaakt over wat de cliënt in geval van nood moet doen, en komen zorgverleners afspraken over de behandeling na? De vergelijking van deze items over de verschillende zorgprogramma s kunt u vinden in grafiek 4.3 en 4.4. Tabel 4.3: in geval van nood en nakomen afspraken (in %) n % 05. Hebben de zorgverleners in Haaksbergen met u afgesproken wat u in geval Ja 96 33,1 van nood moet doen? Nee ,9 totaal ,0 06. Kwamen de zorgverleners afspraken over uw behandeling goed na? Nooit 11 4,3 Soms 14 5,4 Meestal 78 30,4 Altijd ,9 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

32 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

33 4.6 Autonomie en het zorgplan In tabel 4.4 is weergegeven of cliënten hun zorgplan hebben ingezien, en of zij het advies hebben gekregen om hun levensstijl te veranderen. Tabel 4.4: zorgplan en levensstijl n % 11. Heeft u uw zorgplan ingezien? Ja 19 57,6 Nee 14 42,4 totaal ,0 21. Heeft u van uw zorgverlener het advies gekregen om uw leefstijl te veranderen? Ja ,7 Nee ,3 totaal ,0 Konden cliënten hun medisch dossier raadplegen? Wat is hun ervaring met het zorgplan? De scores op deze en andere vragen worden in grafieken 4.5 tot en met 4.10 gepresenteerd. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

34 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

35 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

36 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

37 4.7 Informatievoorziening Aan de hand van zes vragen is onderzocht wat de chronisch zieken vinden van informatievoorziening door de zorgverleners in Haaksbergen. Krijgen ze voldoende informatie over de kosten van een behandeling? Zijn ze geïnformeerd over het bestaan van een patiëntenvereniging? De resultaten vindt u in onderstaande tabel en grafieken (grafiek 4.11 tot en met 4.14). Tabel 4.5: uitleg en patiëntenvereniging n % 26. Legden de zorgverleners de uitkomsten van onderzoek begrijpelijk uit? Nooit 7 3,5 Soms 18 9,0 Meestal 54 27,1 Altijd ,3 totaal ,0 29. Bent u geïnformeerd over het bestaan van een patiëntenvereniging voor Ja 81 44,0 mensen met uw chronische aandoening? Nee ,0 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

38 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

39 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

40 4.8 Samenwerking door de zorgverleners Met zeven vragen is onderzocht hoe de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners is ervaren. Sloot de inhoud van de behandelingen op elkaar aan? Verliep doorverwijzing op een soepele manier? De scores op deze vragen worden in onderstaande tabel en grafieken (grafiek 4.15 tot en met 4.17) gepresenteerd. Tabel 4.7: samenwerking tussen zorgverleners 30. Heeft u van meerdere zorgverleners zorg gekregen voor uw chronische aandoening? 35. Verliep de verwijzing naar andere zorgverleners op een soepele manier? n % Ja 80 27,8 Nee ,2 totaal ,0 Ja 47 75,8 Kan wel iets 9 14,5 beter Kan beter 3 4,8 Kan veel beter 3 4,8 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

41 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

42 4.9 Medicatie In onderstaande grafieken (4.18 en 4.19) worden de ervaringen met medicatie voor de chronische aandoening weergegeven. Het ging hierbij bijvoorbeeld om duidelijke uitleg over medicijngebruik. Tabel 4.8: medicatiegebruik n % 38. Gebruikte u medicijnen voor uw chronische aandoening? Ja ,5 Nee 53 18,5 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

43 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

44 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

45 5 Tot besluit Hoe beoordelen cliënten de zorg in Haaksbergen? In deze rapportage hebben we de belangrijkste resultaten gepresenteerd. Het materiaal bevat nog vele mogelijkheden voor nadere analyse naar specifieke doelgroepen en samenwerkingsvraagstukken. In dit bestek hebben we een aantal keuzes gemaakt om de rapportage overzichtelijk te houden. De bijlagen bevatten een schat aan aanvullende informatie en aanknopingspunten voor verbetering. We wensen u veel succes met het vertalen van deze uitkomsten naar acties. Na de cliënten en de onderzoekers is het woord aan u en uw collega s. Maakt u werk van kwaliteitsverbetering? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

46 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

47 Bijlagen Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

48 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

49 Bijlage 1. Het oordeel over de huisartsenpraktijk Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het onderdeel van de huisartsenpraktijk grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafiek ingaan. De grafieken Er zijn twee soorten grafieken opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe uw huisartsenpraktijk door cliënten is beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat de huisartspraktijk het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen vergeleken met gezondheidscentra. Naast de score van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen zelf is de gemiddelde score van gezondheidscentra te zien. Ook de maximale en minimale scores van gezondheidscentra worden weergegeven. In de tweede lijngrafiek worden de scores van de deelnemende huisartspraktijken met elkaar vergeleken. In beide grafieken geeft de lijn het percentage altijd op een vraag aan. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

50 Respons en algemeen oordeel per huisartspraktijk In tabel B1.1 wordt weergegeven hoeveel vragenlijsten zijn ingevuld per huisartsenpraktijk. Tabel B1.1: aantallen en respons Het Doktershuis HOED de Esch Huisartsen Schubertstraat aantal vragenlijsten ingevuld In tabel B1.2 wordt weergegeven in hoeverre de behandeling bij de verschillende huisartspraktijken het gewenste resultaat had en of cliënten de verschillende huisartspraktijken aan anderen zouden adviseren. Tabel B1.2: rapportcijfer, effect van de hulp, adviseren hulpverlener Het Doktershuis HOED de Esch Huisartsen Schubertstraat rapportcijfer huisarts 8,56 8,34 8,39 % huisarts adviseren 71,4 67,2 70,0 % huisarts beoogde resultaat 20,2 17,2 27,9 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

51 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de huisartsenpraktijk In tabel B1.3 en B1.4 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de huisartsenpraktijk. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B1.3: top 5 sterke punten van de huisartsenpraktijk % praktijk bood voldoende privacy 90, behandelde mij met respect 89, praktijk was schoon 88, spreekkamer niet gehorig of zichtbaar (*) 86, luisterde aandachtig 84,5 Tabel B1.4: top 5 zwakke punten van de huisartsenpraktijk % binnen 2 minuten aan de telefoon 27, afspraak maken op gewenst moment 44, binnen 15 minuten geholpen 53, adviseerde hoe nieuwe klachten voorkomen 55, bood hulp bij voorkomen ziekte 57,1 In tabel B1.5 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B1.5: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

52 De toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk en het oordeel over de doktersassistente In tabel B1.6 wordt weergegeven of cliënten telefonisch contact met de huisarts hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. De vergelijking van deze scores tussen de praktijken en met gezondheidscentra kunt u vinden in tabel B1.7 en grafiek B1.1. Tabel B1.6: telefonische toegankelijkheid van de huisarts (in %) n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de huisartspraktijk gebeld voor Ja ,9 een afspraak, of om hulp of raad te vragen? Nee 22 4,1 totaal ,0 03. De huisartspraktijk is op werkdagen van 8.00 tot uur geopend. Heeft Nooit ,0 u problemen ervaren met deze openingstijden? Soms ,0 Meestal 10 1,9 Altijd 1,2 totaal ,0 04. Was het een probleem om de huisartspraktijk telefonisch te bereiken? Groot 20 4,0 Klein ,4 Geen ,7 totaal ,0 Tabel B1.7: telefonische toegankelijkheid van de huisartsenpraktijken (in %) Het Doktershuis HOED de Esch Huisartsen Schubertstraat n % n % n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met Ja , , ,3 de huisartspraktijk gebeld voor een afspraak, Nee 9 3,9 5 3,7 8 4,7 of om hulp of raad te vragen? totaal , , ,0 03. De huisartspraktijk in het gezondheidscentrum is op werkdagen van 8.00 tot uur geopend. Heeft u problemen ervaren met deze openingstijden? 04. Was het een probleem om de huisartspraktijk telefonisch te bereiken? Nooit , , ,9 Soms 36 15, , ,8 Meestal 3 1,3 4 2,9 3 1,7 Altijd 0,0 0,0 1,6 totaal , , ,0 Groot 7 3,3 5 3,8 8 5,0 Klein 53 24, , ,4 Geen , , ,6 totaal , , ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

53 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

54 De toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk wordt in grafiek B1.2 weergegeven. Er wordt onder andere gevraagd naar de wachttijden. In grafiek B1.3 worden de uitkomsten vergeleken met huisartsenpraktijken in gezondheidscentra. In grafiek B1.3b worden de huisartspraktijken onderling vergeleken. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

55 *Percentage nooit wordt weergegeven Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

56 Bejegening door de doktersassistente De resultaten van de vragen over bejegening door de doktersassistente zijn in de onderstaande grafieken B1.4 en B1.5 weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Is er voldoende tijd voor de cliënt genomen? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

57 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

58 Bejegening door de huisarts De resultaten van de vragen over bejegening door de huisarts zijn in de onderstaande grafieken B1.6 en B1.7 weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Is er voldoende tijd voor de cliënt genomen? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

59 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

60 De accommodatie van de huisartsenpraktijk Er zijn drie vragen over de accommodatie voorgelegd. Hierbij is gevraagd of de huisartspraktijk schoon was, maar ook of de huisartspraktijk voldoende privacy bood. In onderstaande grafieken B1.8 en B1.9 worden de resultaten weergegeven. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

61 *Percentage nooit wordt weergegeven Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

62 Informatievoorziening door de huisarts De resultaten van de vragen over informatievoorziening door de huisarts zijn in de onderstaande grafieken B1.10 en B1.11 weergegeven. Bood de huisarts de gelegenheid om vragen te stellen? Gaf de huisarts goede informatie over het verloop van de ziekte? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

63 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

64 Samenwerking door de huisarts met de cliënt en andere zorgverleners In grafiek B1.12 en B1.13 worden de oordelen over zes vragen op het gebied van samenwerking beschreven. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de cliënt (bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te beslissen over de behandeling) als de samenwerking met andere zorgverleners. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

65 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

66 Eigen vragen van de huisartsenpraktijk Dit onderzoek bood de huisartsenpraktijk de mogelijkheid om enige vragen zelf te formuleren. De scores op deze vragen worden in onderstaande tabellen gepresenteerd. Tabel B1.8: eigen vragen (in aantallen en %) Heeft u behoefte gehad om via internet of een vraag voor te leggen aan uw huisarts? Zou u gebruik maken van een internetconsult als u gezondheidsproblemen of vragen heeft? n % Nooit ,6 Soms ,0 Vaak 12 2,4 totaal ,0 Ja 96 19,5 Vrijwel zeker ,1 Weet het niet zeker ,4 Nee ,0 totaal ,0 Zou u gebruik maken van de online afsprakenservice? Ja ,1 Vrijwel zeker ,4 Weet het niet zeker ,2 Nee ,3 totaal ,0 Tabel B1.9: eigen vragen (in aantallen en %) Het Doktershuis HOED de Esch Huisartsen Schubertstraat n % n % n % Heeft u behoefte gehad om via internet Nooit , , ,0 of een vraag voor te leggen Soms 44 21, , ,8 aan uw huisarts? Vaak 7 3,4 3 2,4 2 1,2 totaal , , ,0 Zou u gebruik maken van een internetconsult Ja 46 22, , ,0 als u gezondheidsproble- Vrijwel zeker 42 20, , ,6 men of vragen heeft? Weet het niet zeker 52 25, , ,4 Nee 68 32, , ,0 Zou u gebruik maken van de online afsprakenservice? totaal , , ,0 Ja 50 24, , ,3 Vrijwel zeker 46 22, , ,2 Weet het niet zeker 56 26, , ,4 Nee 56 26, , ,2 totaal , , ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

67 Bijlage 2. Het oordeel over de doktersassistente Deze module is niet van toepassing en wordt daarom niet gerapporteerd. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

68 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

69 Bijlage 3. Het oordeel over de praktijkondersteuning Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het onderdeel van de praktijkondersteuner van de huisarts grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan. De grafieken Er zijn twee soorten grafieken opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe de praktijkondersteuning door cliënten is beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat de huisartsenpraktijk het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen vergeleken met gezondheidscentra. Naast de score van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen zelf is de gemiddelde score van gezondheidscentra te zien. Ook de maximale en minimale scores van gezondheidscentra worden weergegeven. In de tweede lijngrafiek worden de scores van de deelnemende huisartsenpraktijken met elkaar vergeleken. In beide grafieken geeft de lijn het percentage altijd op een vraag aan. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

70 In tabel B3.1 wordt weergegeven met welke praktijkondersteuner de respondenten contact hebben gehad. Tabel B3.1: praktijkondersteuner met wie meeste contact is geweest n % 02. praktijkondersteuner meest contact praktijkondersteuner 69 39,4 diabetesverpleegkundige 42 24,0 COPD-verpleegkundige 16 9,1 (gespecialiseerd) verpleegkundige 4 2,3 andere zorgverlener 7 4,0 verpleegkundige hart- en vaatziekten 7 4,0 praktijkverpleegkundige 30 17,1 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

71 Algemeen oordeel per huisartspraktijk In tabel B3.2 wordt weergegeven in hoeverre de behandeling bij de verschillende huisartspraktijken het gewenste resultaat had en of cliënten de verschillende huisartspraktijken aan anderen zouden adviseren. Tabel B3.2: rapportcijfer, effect van de hulp, adviseren hulpverlener Het Doktershuis HOED de Esch Huisartsen Schubertstraat rapportcijfer POH 8,46 8,20 8,36 % POH adviseren 61,5 64,5 57,4 % POH beoogde resultaat 31,7 30,0 40,5 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

72 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de praktijkondersteuning In tabel B3.3 en B3.4 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de praktijkondersteuning. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B3.3: top 5 sterke punten van de praktijkondersteuning % POH zorgvuldig om persoonlijk gegevens 92, behandelde met respect 92, bood gelegenheid om alle vragen te stellen 92, nam mij serieus 91, had voldoende tijd 91,0 Tabel B3.4: top 5 zwakke punten van de praktijkondersteuning % werkte goed samen buiten GC 56, afspraak maken op gewenst moment 66, binnen 15 minuten geholpen 69, informeerde goed over behandelmethoden 75, werkte goed samen binnen GC 76,5 In tabel B3.5 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B3.5: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

73 De toegankelijkheid van de praktijkondersteuning In onderstaande tabel (tabel B3.6) vindt of cliënten telefonisch contact met de praktijkondersteuning hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. De vergelijking van deze scores tussen de praktijken en met gezondheidscentra kunt u vinden in tabel B3.7 en grafiek B3.1. Tabel B3.6: toegankelijkheid van de praktijkondersteuning n % 03. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met deze zorgverlener gebeld voor een Ja 65 37,1 afspraak, of om hulp of raad te vragen? Nee ,9 totaal ,0 04. Was het een probleem om deze zorgverlener telefonisch te bereiken? Groot 0,0 Klein 7 10,9 Geen 57 89,1 totaal ,0 Tabel B3.7: telefonische toegankelijkheid van de huisartsenpraktijken (in %) Het Doktershuis HOED de Esch Huisartsen Schubertstraat n % n % n % 03. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met Ja 26 37, , ,8 deze zorgverlener gebeld voor een afspraak, of Nee 43 62, , ,2 om hulp of raad te vragen? totaal , , ,0 04. Was het een probleem om deze zorgverlener telefonisch te bereiken? Groot 0,0 0,0 0,0 Klein 5 20,0 0,0 1 5,3 Geen 20 80, , ,7 totaal , , ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

74 In tabellen B3.8 en B3.9 is weergegeven of de praktijkondersteuner over de juiste informatie over de ziektegeschiedenis beschikte en of cliënten liever door de huisarts geholpen wilden worden dan door de praktijkondersteuner. Tabel B3.8: kennis over ziektegeschiedenis en voorkeur zorgverlener 08. Beschikte deze zorgverlener over de juiste informatie over uw ziektegeschiedenis? 33. Had u liever geholpen willen worden door de huisarts dan door deze zorgverlener? n % Ja ,4 Nee 6 3,6 totaal ,0 Ja 16 9,8 Nee ,2 totaal ,0 Tabel B3.9: kennis over ziektegeschiedenis en voorkeur zorgverlener Het Doktershuis HOED de Esch Huisartsen Schubertstraat n % n % n % 08. Beschikte deze zorgverlener over de juiste Ja 63 95, , ,6 informatie over uw ziektegeschiedenis? Nee 3 4,5 0,0 3 6,4 totaal , , ,0 33. Had u liever geholpen willen worden door de huisarts dan door deze zorgverlener? Groot 9 14,1 4 12,9 3 6,7 Klein 55 85, , ,3 Geen , , ,0 totaal 63 95, , ,6 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

75 Grafiek B3.2 beschrijft de ervaringen van de cliënten met de wachttijden en de mogelijkheden om een afspraak te maken op het voor hun gewenste moment. Grafiek B3.3 biedt een vergelijking van deze scores met gezondheidscentra. In grafiek B3.3b worden de huisartspraktijken onderling vergeleken. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

76 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

77 Bejegening door de praktijkondersteuning De resultaten van de vragen over de bejegening door de praktijkondersteuner van de huisarts zijn in de onderstaande grafieken B3.4 en B3.5 weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Is er voldoende tijd voor de cliënt genomen? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

78 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

79 Deskundigheid van de praktijkondersteuning Aan de cliënten zijn vijf vragen over deskundigheid voorgelegd. In de onderstaande grafieken worden de resultaten weergegeven (grafieken B3.6 en B3.7). Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

80 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

81 Informatievoorziening van de praktijkondersteuning Aan de cliënten zijn vijf vragen over informatievoorziening voorgelegd. Hierbij is onder andere gevraagd naar de mate waarin de praktijkondersteuner van de huisarts de gelegenheid bood om vragen te stellen. In de onderstaande grafieken worden de resultaten weergegeven (grafieken B3.8 en B3.9). Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

82 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

83 Samenwerking door de praktijkondersteuning In grafieken B3.10 en B3.11 worden de oordelen over zeven vragen op het gebied van samenwerking beschreven. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de cliënt (bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te beslissen over de behandeling) als de samenwerking met andere zorgverleners. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

84 *Percentage nooit wordt weergegeven Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

85 Bijlage 4. Het oordeel over de apotheek Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het onderdeel van de apotheek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafiek ingaan. De grafieken Er zijn twee soorten grafieken opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe uw apotheek door cliënten is beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat de apotheek het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen vergeleken met gezondheidscentra. Naast de score van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen zelf is de gemiddelde score van gezondheidscentra te zien. Ook de maximale en minimale scores van gezondheidscentra worden weergegeven. In de tweede lijngrafiek worden de scores van de deelnemende apotheken met elkaar vergeleken. In beide grafieken geeft de lijn het percentage altijd op een vraag aan. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. We brengen hierbij in herinnering dat de gegevens betrekking hebben op cliënten die staan ingeschreven bij een huisarts in Haaksbergen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

86 Respons en algemeen oordeel per apotheek In tabel B4.1 wordt weergegeven hoeveel vragenlijsten zijn ingevuld per apotheek. Tabel B4.1: aantallen en respons Servicepunt de Veldmaat De Waag De Hofbraak aantal vragenlijsten ingevuld In tabel B4.2 wordt weergegeven in hoeverre de hulp bij de verschillende apotheken het gewenste resultaat had en of cliënten de verschillende apotheken aan anderen zouden adviseren. Tabel B4.2: rapportcijfer, effect van de hulp, adviseren hulpverlener Servicepunt de Veldmaat De Waag De Hofbraak rapportcijfer apotheek 8,18 8,25 8,26 % apotheek adviseren 71,1 74,2 77,0 % apotheek beoogde resultaat 42,7 42,7 48,7 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

87 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de apotheek In tabel B4.3 en B4.4 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de apotheek. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B4.3: top 5 sterke punten van de apotheek % behandelde mij met respect 88, apotheek was schoon 86, behulpzaam 83, gingen zorgvuldig om met pers gegevens 82, gingen vakkundig met mij om 82,0 Tabel B4.4: top 5 zwakke punten van de apotheek % binnen 5 minuten geholpen 20, bood voldoende privacy 45, ik kon meebeslissen 46, voldoende begeleiding 57, vertelden wat ik wilde weten over klacht 61,4 In tabel B4.5 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B4.5: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

88 De toegankelijkheid van de apotheek In onderstaande tabel (tabel B4.6) wordt weergegeven of cliënten telefonisch contact met de apotheek hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. De vergelijking van deze scores tussen de apotheken en met gezondheidscentra kunt u vinden in tabel B1.7 en grafiek B1.1. Tabel B4.6: toegankelijkheid van de apotheek (in %) n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de apotheek gebeld voor een afspraak, Ja 92 21,0 of om hulp of raad te vragen? Nee ,0 totaal ,0 03. Was het een probleem om de apotheek telefonisch te bereiken? Groot 0,0 Klein 11 12,1 Geen 80 87,9 totaal ,0 Tabel B1.7: toegankelijkheid van de apotheken (in %) Servicepunt de Veldmaat De Waag De Hofbraak n % n % n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de Ja 20 22, , ,6 apotheek gebeld voor een afspraak, of om hulp Nee 71 78, , ,4 of raad te vragen? totaal , , ,0 03. Was het een probleem om de apotheek telefonisch te bereiken? Groot 0,0 0,0 0,0 Klein 4 21,1 4 10,0 3 9,4 Geen 15 78, , ,6 totaal , , ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

89 De wachttijd en de accommodatie van de apotheek In grafiek B4.2 vindt u de waardering van de wachttijd en de accommodatie van de apotheek. Grafiek B4.3 geeft een vergelijking op deze items met apotheken in gezondheidscentra. In grafiek B4.3b worden de apotheken onderling vergeleken. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

90 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

91 Bejegening en informatievoorziening door de medewerkers van de apotheek De resultaten van de vragen over de bejegening en informatievoorziening door de medewerkers van de apotheek zijn in onderstaande grafieken (B4.4 en B4.5) weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Konden cliënten al hun vragen stellen? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

92 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

93 Samenwerking door de apotheek met de cliënt en andere zorgverleners In grafieken B4.6 en B4.7 worden de oordelen over zes vragen op het gebied van samenwerking beschreven. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de cliënt (bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te beslissen over de behandeling) als de samenwerking met andere zorgverleners. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

94 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

95 Bijlage 5. Het oordeel over de fysiotherapiepraktijk Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het onderdeel van de fysiotherapiepraktijk grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan. De grafieken Er zijn twee soorten grafieken opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe de fysiotherapiepraktijk door cliënten is beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat de fysiotherapiepraktijk het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen vergeleken met gezondheidscentra. Naast de score van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen zelf is de gemiddelde score van gezondheidscentra te zien. Ook de maximale en minimale scores van gezondheidscentra worden weergegeven. In de tweede lijngrafiek worden de scores van de deelnemende fysiotherapiepraktijken met elkaar vergeleken. In beide grafieken geeft de lijn het percentage altijd op een vraag aan. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. We brengen hierbij in herinnering dat de gegevens betrekking hebben op cliënten die staan ingeschreven bij een huisarts in Haaksbergen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

96 Respons en algemeen oordeel per fysiotherapiepraktijk In tabel B5.1 wordt weergegeven hoeveel vragenlijsten zijn ingevuld per fysiotherapiepraktijk. Tabel B5.1: aantallen en respons De Werfheegde Noordman Schmitz Mark Brinkman Fysik aantal vragenlijsten ingevuld In tabel B5.2 wordt weergegeven in hoeverre de behandeling bij de verschillende fysiotherapiepraktijken het gewenste resultaat had en of cliënten de verschillende fysiotherapiepraktijken aan anderen zouden adviseren. Tabel B5.2: rapportcijfer, effect van de hulp, adviseren hulpverlener De Werfheegdman Noordman Schmitz Mark Brink- Fysik rapportcijfer 8,39 8,62 8,74 8,71 8,74 fysiotherapie % fysiotherapie 78,9 89,2 75,0 85,7 90,9 adviseren % fysiotherapie beoogde resultaat 23,7 35,4 40,4 35,0 27,3 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

97 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de fysiotherapiepraktijk In tabel B5.3 en B5.4 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de fysiotherapiepraktijk. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B5.31: top 5 sterke punten van de fysiotherapiepraktijk % behandelde mij met respect 97, gepast lichamelijk contact 96, ging zorgvuldig om met pers gegevens 96, nam mij serieus 95, luisterde aandachtig 95,5 Tabel B5.4: top 5 zwakke punten van de fysiotherapiepraktijk % afspraak maken op gewenst moment 64, vragen oefeningen thuis goed 69, werkte goed samen buiten GC 75, informeerde goed over behandelmethoden 76, werkte goed samen binnen GC 77,3 In tabel B5.5 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B5.5: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

98 De toegankelijkheid van de fysiotherapiepraktijk In onderstaande tabel (tabel B5.6) wordt weergegeven of cliënten telefonisch contact met de fysiotherapiepraktijk hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. De vergelijking van deze scores tussen de praktijken en met gezondheidscentra kunt u vinden in tabel B5.7 en grafiek B1.1. Tabel B5.6: toegankelijkheid van de fysiotherapeut (in %) n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de fysiotherapiepraktijk gebeld voor Ja ,3 een afspraak, of om hulp of raad te vragen? Nee 27 8,7 totaal ,0 03. Was het een probleem om de fysiotherapiepraktijk telefonisch te bereiken? Groot 1,4 Klein 17 6,0 Geen ,6 totaal ,0 Tabel B5.7: telefonische toegankelijkheid van de fysiotherapiepraktijken (in %) De Werfheegde Noordman Schmitz Mark Brinkman Fysik n % n % n % n % n % 02. ( ) gebeld voor een Ja 38 82, , , , ,4 afspraak, of om hulp of Nee 8 17, ,8 1 1,7 2 7,1 2 5,6 raad te vragen? totaal , , , , ,0 03. ( ) probleem om de fysiotherapiepraktijk telefonisch te bereiken? Groot 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2,9 Klein 5 13,2 0,0 8 14,3 1 3,8 2 5,9 Geen 33 86, , , , ,2 totaal , , , , ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

99 Grafiek B5.2 beschrijft de ervaringen van de cliënten met de wachttijden en de mogelijkheden om een afspraak te maken op het voor hun gewenste moment. In grafiek B5.3 worden de scores vergeleken met gezondheidscentra. In grafiek B1.5b worden de fysiotherapiepraktijken onderling vergeleken. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

100 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

101 Bejegening door de fysiotherapeut De resultaten van de vragen over de bejegening door de fysiotherapeut zijn in de onderstaande grafieken B5.4 en B5.5 weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Is er voldoende tijd voor de cliënt genomen? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

102 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

103 Accommodatie van de fysiotherapie Er zijn drie vragen over de accommodatie voorgelegd. Hierbij is gevraagd of de fysiotherapiepraktijk schoon was, maar ook of de praktijk voldoende privacy bood. In onderstaande grafieken B5.6 en B5.7 worden de resultaten weergegeven. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

104 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

105 Informatievoorziening door de fysiotherapie De resultaten van de vragen over informatievoorziening door de fysiotherapeut zijn in de onderstaande grafieken B5.8 en B5.9 weergegeven. Bood de fysiotherapeut de gelegenheid om vragen te stellen? Gaf de fysiotherapeut goede informatie over het verloop van de klacht? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

106 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

107 Samenwerking door de fysiotherapie met de cliënt en andere zorgverleners In grafieken B5.10 en B5.11 worden de oordelen over vragen op het gebied van samenwerking beschreven. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de cliënt (bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te beslissen over de behandeling) als de samenwerking met andere zorgverleners. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

108 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

109 Bijlage 6. Het oordeel over de oefentherapiepraktijk Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het onderdeel van de oefentherapiepraktijk grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafiek ingaan. De grafiek In dit hoofdstuk is één type grafiek opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe de oefentherapiepraktijk door cliënten is beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat de oefentherapiepraktijk het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. We brengen hierbij in herinnering dat de gegevens betrekking hebben op cliënten die staan ingeschreven bij een huisarts in Haaksbergen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

110 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de oefentherapiepraktijk In tabel B6.1 en B6.2 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de oefentherapiepraktijk. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B6.1: top 5 sterke punten van de oefentherapiepraktijk % OT gepaste wijze lichamelijk contact 100, OT voldoende privacy 100, OT stond open voor mijn vragen 100, OT nam mij serieus 94, OT ging zorgvuldig om met pers gegevens 94,7 Tabel B6.2: top 5 zwakke punten van de oefentherapiepraktijk % OT werkte goed samen buiten GC NA binnen 15 minuten geholpen 68, OT was schoon 72, OT werkte goed samen binnen GC 72, afspraak maken op gewenst moment 73,7 In tabel B6.3 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B6.3: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

111 De toegankelijkheid van de oefentherapiepraktijk In onderstaande tabel (tabel B6.4) wordt weergegeven of cliënten telefonisch contact met de oefentherapiepraktijk hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. Tabel B6.4: toegankelijkheid van de oefentherapeut (in %) n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de oefentherapiepraktijk gebeld voor Ja 21 84,0 een afspraak, of om hulp of raad te vragen? Nee 4 16,0 totaal ,0 03. Was het een probleem om de oefentherapiepraktijk telefonisch te bereiken? Groot 0,0 Klein 1 4,8 Geen 20 95,2 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

112 Grafiek B6.1 beschrijft de ervaringen van de cliënten met de wachttijden en de mogelijkheden om een afspraak te maken op het voor hun gewenste moment. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

113 Bejegening door de oefentherapeut De resultaten van de vragen over de bejegening door de oefentherapeut zijn in de onderstaande grafiek B6.2 weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Is er voldoende tijd voor de cliënt genomen? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

114 Accommodatie van de oefentherapie Er zijn drie vragen over de accommodatie voorgelegd. Hierbij is gevraagd of de oefentherapiepraktijk schoon was, maar ook of de praktijk voldoende privacy bood. In onderstaande grafiek B6.3 worden de resultaten weergegeven. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

115 Informatievoorziening door de oefentherapie De resultaten van de vragen over informatievoorziening door de oefentherapeut zijn in de onderstaande grafiek B6.4 weergegeven. Bood de oefentherapeut de gelegenheid om vragen te stellen? Gaf de oefentherapeut goede informatie over het verloop van de klacht? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

116 Samenwerking door de oefentherapie met de cliënt en andere zorgverleners In grafiek B6.5 worden de oordelen over vragen op het gebied van samenwerking beschreven. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de cliënt (bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te beslissen over de behandeling) als de samenwerking met andere zorgverleners. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

117 Bijlage 7. Het oordeel over de psychosociale zorg Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het onderdeel van de psychosociale zorg grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafiek ingaan. De grafieken Er zijn twee soorten grafieken opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe de psychosociale zorg door cliënten is beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat de psychosociale zorg het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen vergeleken met gezondheidscentra. Naast de score van Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen zelf is de gemiddelde score van gezondheidscentra te zien. Ook de maximale en minimale scores van gezondheidscentra worden weergegeven. De lijn geeft het percentage altijd op een vraag aan. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. We brengen hierbij in herinnering dat de gegevens betrekking hebben op cliënten die staan ingeschreven bij een huisarts in Haaksbergen. In tabel B7.1 wordt weergegeven met welke psychosociale zorgverleners de respondenten contact hebben gehad. Tabel B7.1: psychosociale zorgverlener met wie meeste contact is geweest n % 02. psychosociale zorgverlener maatschappelijk werker 12 42,9 meest contact psycholoog 13 46,4 psychiater 1 3,6 sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) 1 3,6 praktijkondersteuner van de geestelijke gezondheidszorg 0,0 (POH andere psychosociale zorgverlener 1 3,6 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

118 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de psychosociale zorg In tabel B7.2 en B7.3 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de psychosociale zorg. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B7.2: top 5 sterke punten van de psychosociale zorg % behandelde mij met respect 92, ging zorgvuldig om met pers gegevens 92, stond open voor mijn vragen 92, luisterde aandachtig 88, had voldoende tijd 88,5 Tabel B7.3: top 5 zwakke punten van de psychosociale zorg % werkte goed samen buiten GC 42, afspraak maken op gewenst moment 46, adviseerde hoe nieuwe klachten voorkomen 56, werkte goed samen binnen GC 57, informeerde goed over behandelmethoden 58,3 In tabel B7.4 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B7.4: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

119 De toegankelijkheid van de psychosociale zorg In onderstaande tabel (tabel B7.5) wordt weergegeven of cliënten telefonisch contact met de psychosociale zorg hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. Grafiek B7.1 geeft de vergelijking met gezondheidscentra weer. Tabel B7.5: toegankelijkheid van de psychosociale zorg (in %) 03. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de praktijk van de psychosociale zorgverlener gebeld voor een afspraak, of om hulp of raad te vragen? 04. Was het een probleem om de praktijk van de psychosociale zorgverlener telefonisch te bereiken? n % Ja 22 78,6 Nee 6 21,4 totaal ,0 Groot 1 4,5 Klein 4 18,2 Geen 17 77,3 totaal ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

120 Grafiek B7.2 beschrijft de ervaringen van de cliënten met de wachttijden en de mogelijkheden om een afspraak te maken op het voor hun gewenste moment. Grafiek B7.3 biedt een vergelijking van deze scores met andere gezondheidscentra. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

121 Bejegening door de psychosociale zorgverlener(s) De resultaten van de vragen over de bejegening door de psychosociale zorgverlener(s) zijn in de onderstaande grafieken B7.4 en B7.5 weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Is er voldoende tijd voor de cliënt genomen? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

122 Accommodatie en informatievoorziening van de psychosociale zorg Aan de cliënten is één vraag over de accommodatie en twee vragen over informatievoorziening voorgelegd. Hierbij is onder andere gevraagd naar de hoeveelheid comfortabele zitplaatsen in de wachtkamer en de mate waarin de psychosociale zorgverlener de gelegenheid bood om vragen te stellen. In de onderstaande grafieken worden de resultaten weergegeven (grafieken B7.6 en B7.7). Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

123 Samenwerking door de psychosociale zorg met de cliënt en andere zorgverleners In grafieken B7.8 en B7.9 worden de oordelen over vijf vragen op het gebied van samenwerking beschreven. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de cliënt (bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te beslissen over de behandeling) als de samenwerking met andere zorgverleners. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

124 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

125 Bijlage 8. Het oordeel over de diëtetiek Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de diëtetiek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafiek ingaan. De grafiek In dit hoofdstuk is één type grafiek opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe de diëtetiek door cliënten worden beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat de diëtetiek het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. We brengen hierbij in herinnering dat de gegevens betrekking hebben op cliënten die staan ingeschreven bij een huisarts in Haaksbergen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

126 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de diëtetiek In tabel B8.1 en B8.2 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de diëtetiek. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B8.1: top 5 sterke punten van de diëtetiek (% altijd) % voldoende privacy 93, was schoon 90, ging zorgvuldig om met pers gegevens 87, behandelde mij met respect 81, voelde mij op mijn gemak 81,3 Tabel B8.2: top 5 zwakke punten van de diëtetiek (% altijd) % ik kon meebeslissen 62, binnen 15 minuten geholpen 65, werkte goed samen binnen GC 66, legde begrijpelijk uit 71, had vertrouwen in deskundigheid 71,9 In tabel B8.3 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B8.3: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

127 De toegankelijkheid van de diëtetiek In onderstaande tabel (tabel B8.4) wordt weergegeven of cliënten telefonisch contact met de diëtetiek hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. Tabel B8.4: toegankelijkheid van de diëtetiek (in %) n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de diëtistenpraktijk gebeld voor een Ja 23 71,9 afspraak, of om hulp of raad te vragen? Nee 9 28,1 totaal ,0 03. Was het een probleem om de diëtistenpraktijk telefonisch te bereiken? Groot 1 4,3 Klein 5 21,7 Geen 17 73,9 totaal ,0 Grafiek B8.1 beschrijft de ervaringen van de cliënten met de wachttijden en de mogelijkheden om een afspraak te maken op het voor hun gewenste moment. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

128 Bejegening door de diëtist De resultaten van de vragen over de bejegening door de diëtetiek zijn in de onderstaande grafiek B8.2 weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Is er voldoende tijd voor de cliënt genomen? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

129 Accommodatie van de diëtetiek Er zijn een aantal vragen over de accommodatie voorgelegd. Hierbij is onder andere gevraagd naar de hoeveelheid comfortabele zitplaatsen in de wachtkamer. Hieronder worden de resultaten weergegeven (grafiek B8.3). Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

130 Informatievoorziening door de diëtetiek Aan de cliënten zijn zes vragen over informatievoorziening voorgelegd. Hierbij is onder andere gevraagd naar de mate waarin de diëtist de gelegenheid bood om vragen te stellen. In de onderstaande grafiek worden de resultaten weergegeven (grafiek B8.4). Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

131 Samenwerking door de diëtetiek met de cliënt en andere zorgverleners In grafiek B8.5 worden de uitkomsten op acht vragen op het gebied van samenwerking gepresenteerd. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de cliënt (bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te beslissen over de behandeling) als de samenwerking met andere zorgverleners. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

132 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

133 Bijlage 9. Het oordeel over de podotherapie Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de podotherapie grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan. De grafieken Er zijn twee soorten grafieken opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe de podotherapie door cliënten worden beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat de podotherapiepraktijk het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van de deelnemende podotherapiepraktijken met elkaar vergeleken. De lijn geeft het percentage altijd op een vraag aan. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. We brengen hierbij in herinnering dat de gegevens betrekking hebben op cliënten die staan ingeschreven bij een huisarts in Haaksbergen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

134 Respons en algemeen oordeel per podotherapiepraktijk In tabel B9.1 wordt weergegeven hoeveel vragenlijsten zijn ingevuld per podotherapiepraktijk. Tabel B9.1: aantallen en respons Podotherapie Wender Podotherapie Oost-Nederland BV aantal vragenlijsten ingevuld In tabel B9.2 wordt weergegeven in hoeverre de behandeling bij de verschillende podotherapiepraktijken het gewenste resultaat had en of cliënten de verschillende podotherapiepraktijken aan anderen zouden adviseren. Tabel B9.2: rapportcijfer, effect van de hulp, adviseren hulpverlener Podotherapie Wender Podotherapie Oost-Nederland BV rapportcijfer podotherapie 7,71 7,98 % podotherapie adviseren 60,5 73,3 % podotherapie beoogde resultaat 32,4 29,5 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

135 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de podotherapie In tabel B9.3 en B9.4 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de podotherapie. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B9.3: top 5 sterke punten van de podotherapie (% altijd) % ging zorgvuldig om met pers gegevens 91, bood gelegenheid alle vragen te stellen 90, voldoende privacy 90, voelde mij op mijn gemak 89, werkte goed samen met patiënt 88,9 Tabel B9.4: top 5 zwakke punten van de podotherapie (% altijd) % werkte goed samen buiten GC 44, afspraak maken op gewenst moment 53, overlegd behandelmethoden 63, adviseerde hoe nieuwe klachten voorkomen 67, voldoende zitplaatsen 69,9 In tabel B9.5 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B9.5: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

136 De toegankelijkheid van de podotherapie In onderstaande tabel (tabel B9.6) wordt weergegeven of cliënten telefonisch contact met de podotherapie hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. De vergelijking van deze scores tussen de praktijken kunt u vinden in tabel B9.7. Tabel B9.6: toegankelijkheid van de podotherapie (in %) n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de podotherapiepraktijk gebeld voor Ja 81 92,0 een afspraak, of om hulp of raad te vragen? Nee 7 8,0 totaal ,0 03. Was het een probleem om de podotherapiepraktijk telefonisch te bereiken? Groot 1 1,2 Klein 11 13,6 Geen 69 85,2 totaal ,0 Tabel B9.7: toegankelijkheid van de podotherapiepraktijken (in %) Podotherapie Wender Podotherapie Oost- Nederland BV n % n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de podotherapiepraktijk gebeld voor een afspraak, of om hulp of raad te vragen? 03. Was het een probleem om de podotherapiepraktijk telefonisch te bereiken? Ja 39 97, ,5 Nee 1 2,5 6 12,5 totaal , ,0 Groot 1 2,6 0,0 Klein 7 17,9 4 9,5 Geen 31 79, ,5 totaal , ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

137 Grafiek B9.1 beschrijft de ervaringen van de cliënten met de wachttijden en de mogelijkheden om een afspraak te maken op het voor hun gewenste moment. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

138 Bejegening door de podotherapeut De resultaten van de vragen over de bejegening door de podotherapeut zijn in de onderstaande grafiek B9.2 weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Is er voldoende tijd voor de cliënt genomen? Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

139 Accommodatie van de podotherapie Er zijn een aantal vragen over de accommodatie voorgelegd. Hierbij is onder andere gevraagd naar de hoeveelheid comfortabele zitplaatsen in de wachtkamer. Hieronder worden de resultaten weergegeven (grafiek B9.3). Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

140 Informatievoorziening door de podotherapie Aan de cliënten zijn zes vragen over informatievoorziening voorgelegd. Hierbij is onder andere gevraagd naar de mate waarin de diëtist de gelegenheid bood om vragen te stellen. In de onderstaande grafiek worden de resultaten weergegeven (grafiek B9.4). Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

141 Samenwerking door de podotherapie met de cliënt en andere zorgverleners In grafiek B9.5 worden de uitkomsten op acht vragen op het gebied van samenwerking gepresenteerd. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de cliënt (bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te beslissen over de behandeling) als de samenwerking met andere zorgverleners. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

142 Eigen vragen van de podotherapeut Dit onderzoek bood het gezondheidscentrum de mogelijkheid om enige vragen zelf te formuleren. De scores op deze vragen worden in onderstaande tabellen gepresenteerd. Tabel B9.5: eigen vragen van het gezondheidscentrum (in aantallen en %) n % Voldeed de website aan uw wensen? Ja 43 52,4 Kan wel iets beter 4 4,9 Kan beter 1 1,2 Kan veel beter 1 1,2 Ik heb de website niet bezocht 33 40,2 totaal ,0 Tabel B9.6: eigen vragen van het gezondheidscentrum (in aantallen en %) Podotherapie Wender Praktijk voor Podotherapie Oost-Nederland BV n % n % Voldeed de website aan uw wensen? Ja 17 45, ,8 Kan wel iets beter 3 8,1 1 2,2 Kan beter 1 2,7 0,0 Kan veel beter 0,0 1 2,2 Ik heb de website niet bezocht 16 43, ,8 totaal , ,0 Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

143 Bijlage 10. Het oordeel over de verloskunde Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de verloskunde grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafiek ingaan. De grafiek In dit hoofdstuk is één type grafiek opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe de verloskunde door cliënten worden beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat de verloskundigenpraktijk het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. We brengen hierbij in herinnering dat de gegevens betrekking hebben op cliënten die staan ingeschreven bij een huisarts in Haaksbergen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

144 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de verloskunde In tabellen B10.1 en B10.2 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de verloskundigenpraktijk. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B10.1: top 5 sterke punten van de verloskundigenpraktijk (% altijd) % voldoende zitplaatsen 97, bood gelegenheid alle vragen te stellen 95, behandelde mij met respect 93, ging zorgvuldig om met pers gegevens 93, was schoon 93,6 Tabel B10.2: top 5 zwakke punten van de verloskundigenpraktijk (% altijd) % afspraak maken op gewenst moment 57, werkte goed samen binnen GC 66, binnen 15 minuten geholpen 70, adviseerde hoe nieuwe klachten voorkomen 70, hield rekening met mijn wensen 77,8 In tabel B10.3 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B10.3: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

145 De toegankelijkheid van de verloskunde In onderstaande tabel (tabel B10.4) wordt weergegeven of cliënten telefonisch contact met de verloskundigenpraktijk hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. Tabel B10.4: toegankelijkheid van de verloskunde (in %) n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de verloskundigenpraktijk gebeld voor Ja 44 91,7 een afspraak, of om hulp of raad te vragen? Nee 4 8,3 totaal ,0 03. Was het een probleem om de verloskundigenpraktijk telefonisch te bereiken? Groot 1 2,3 Klein 5 11,4 Geen 38 86,4 totaal ,0 Grafiek B10.1 beschrijft de ervaringen van de cliënten met de wachttijden en de mogelijkheden om een afspraak te maken op het voor hun gewenste moment. Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen, september

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum De Nije Veste

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum De Nije Veste Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum De Nije Veste Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Leebrug

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Leebrug Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Leebrug Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Schalkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Schalkwijk Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medi-Mere gezondheidscentra

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medi-Mere gezondheidscentra Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medi-Mere gezondheidscentra Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Buiten

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Buiten Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Buiten Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Stichting Gezond Monnickendam

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Stichting Gezond Monnickendam Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Stichting Gezond Monnickendam Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok)

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medimere Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee te nemen

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Huizermaat

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Huizermaat Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Huizermaat Deze rapportage kunt u plaatsen in uw werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee te nemen naar de workshop? Eerstelijns

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Overvecht

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Overvecht Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Overvecht Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de diëtetiek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Drie Meren

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Drie Meren Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Drie Meren Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Gezondheidscentrum identificatiegegevens. Gezondheidscentrum De Weide

Gezondheidscentrum identificatiegegevens. Gezondheidscentrum De Weide Gezondheidscentrum identificatiegegevens Gezondheidscentrum De Weide Inhoud 1 Inleiding en methode... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren... 1 1.3 De methode:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Overbos

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Overbos Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Overbos Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Floriande

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Floriande Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Floriande Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Nije Veste Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen

Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Juni 2014 ARGO BV www.argo-rug.nl Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 1.1 Inleiding Deze rapportage bevat de uitkomsten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO BV 2014 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel van het

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum t Woud. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum t Woud. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum t Woud Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is een

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Souwer Middelie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Souwer Middelie Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartspraktijk Souwer Middelie Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Balkbrug te BALKBRUG Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Spaarndam

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Spaarndam Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Spaarndam Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum Was het een probleem om het GC telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak? aantal respondenten: 72 Was het een probleem om de receptenlijn/herhaallijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Schuttevaer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Schuttevaer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Schuttevaer Te DEDEMSVAART Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Jonker & Koetsier Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Bender

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Bender Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Bender Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts Bakx

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts Bakx Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Schumacher

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Schumacher Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Schutte

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Schutte Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartsenpraktijk Meijman en Pijbes

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartsenpraktijk Meijman en Pijbes Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Meijman en Pijbes Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Spaarndam te SPAARNDAM Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk van Wijngaarden te AMSTERDAM september 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage de ZOED Molenwijk ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Krijgsman en van Wijk te UITGEEST Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Hoofdweg 366 te AMSTERDAM Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK. INLEIDING...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Gezondheidscentrum de Schans Geachte lezer, Eind 2015 zijn er door het gezondheidscentrum vragenlijsten betreffende klanttevredenheid uitgedeeld. Graag willen wij u bedanken

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk M.T. Slockers te ROTTERDAM Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN

ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer Definitieve versie 27 oktober 2014 ARGO BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Vraagstelling...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Wiechers

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Wiechers Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Wiechers Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk van Meer te ROTTERDAM Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Hermans

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Hermans Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartspraktijk Hermans Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Dorp. ARGO BV juni Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Dorp. ARGO BV juni Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Dorp juni 2014 Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Uitvoering van het onderzoek...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Noordzij

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Noordzij Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Noordzij Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk de Vries

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk de Vries Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Vries Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met Gezondheidscentrum de Weide te Hoogeveen

Ervaringen van patiënten met Gezondheidscentrum de Weide te Hoogeveen Ervaringen van patiënten met Gezondheidscentrum de Weide te Hoogeveen Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten Januari 2018 Rapportage patiëntervaringen Gezondheidscentrum de Weide

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Blokzijl te Blokzijl Rapportage patiëntervaringen december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek. Apotheekhoudend Huisarts Frankhuisen

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek. Apotheekhoudend Huisarts Frankhuisen Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Rapportage voor: Apotheekhoudend Huisarts Frankhuisen te Weerselo augustus 2016 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Drie Meren,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

n % O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5 tot 9 keer 49 23,4 10 keer of meer 37 17,7

n % O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5 tot 9 keer 49 23,4 10 keer of meer 37 17,7 Vragenlijst 2015, Gehele jaar Stichting Zuilen / Ondiep GEZond 1. Hoe vaak heeft u afgelopen jaar contact gehad met het gezondheidscentrum? n = (209) O keer 30 14,4 1 keer 19 9,1 2 tot 4 keer 74 35,4 5

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Stichting Gezond Monnickendam

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Stichting Gezond Monnickendam Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Stichting Gezond Monnickendam ARGO BV Mei 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Marktplein

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Marktplein Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Marktplein Te BRUMMEN Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk De Schans

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk De Schans Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk De Schans Te WOUDENBERG Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK. INLEIDING...

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Floriande

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Floriande Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Floriande Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Floriande,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug juni 2014 Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Uitvoering van het onderzoek...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een meting uitgevoerd

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Oelrich en Wit te Krimpen aan den IJssel Rapportage patiëntervaringen oktober 2017 ARGO BV, oktober 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk Op t Zand

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk Op t Zand Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Op t Zand te Sint Anthonis juni 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV 2015 2 Meting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk Coebergh

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk Coebergh Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Coebergh te Hilversum juni 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Overbos

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Overbos Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Overbos Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Overbos, december

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Gelok en Ter Wiel te DOETINCHEM Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Huisartsenpraktijk Zieuwent te Zieuwent Rapportage patiëntervaringen december 2016 ARGO BV, december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Jolink + van der Lugt te APELDOORN Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie