Actieplan voor startende ondernemers in Rijswijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan voor startende ondernemers in Rijswijk"

Transcriptie

1 Actieplan voor startende ondernemers in Rijswijk

2 Inleiding Naar aanleiding van de motie Werkgelegenheid uit 2007 is er binnen de gemeente meer en structureel aandacht gekomen voor de groep startende ondernemers, hierna starters genoemd. Starters zijn een broeikas voor extra werkgelegenheid, dragen bij aan een hogere arbeidsparticipatie en verminderen (bij doorgroei) de leegstand van bedrijfs- en kantoorpanden. Daarnaast is er in november 2010 een motie ingediend die ingaat op de lokale aanbestedingsregels in verhouding tot starters. In vervolg op deze beide moties en als uitwerking van onze Economische Visie is dit actieplan voor startende ondernemers opgesteld. Startende ondernemer in Rijswijk (starter): Een ondernemer die maximaal 3 jaar geleden een nieuwe onderneming is begonnen. De onderneming is rechtmatig gevestigd in gemeente Rijswijk en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Rijswijk is een stad van doen en meedoen. Een stad die haar economische positie wil behouden, versterken en duurzaam wil vernieuwen. Een stad die (startende) ondernemers aan zich wil binden door de juiste voorwaarden te scheppen en waar ook starters de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien. Doel Dit actieplan geeft aan waar de gemeente Rijswijk de komende twee jaar op inzet. Het doel is om starters in hun ondernemerschap te stimuleren door ze beter te faciliteren, beter met ze te communiceren en ze te verbinden. De gemeente wil met haar dienstverlening (nog) beter aansluiten op de behoefte van starters en bereiken dat meer starters zich in Rijswijk vestigen, dat de slagingskans van deze starters vergroot en dat ze met enthousiasme kunnen doorgroeien (natuurlijk het liefst binnen onze gemeentegrenzen). Van onze (startende) ondernemers verwachten we dat ze hun ondernemerschapskwaliteiten hierbij gebruiken. Naast proactiviteit en creativiteit is de gemeente van mening dat samenwerken met andere partners/organisaties iedereen sterker maakt. Ondernemen doe je samen! Onderbouwing Het actieplan is gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek dat door EIM begin 2010 voor de gemeente is uitgevoerd. Middels een telefonische enquête is de behoefte van starters in beeld gebracht met als doel het nog beter faciliteren van deze groep. In totaal hebben 144 starters aan het onderzoek deelgenomen. Verder heeft wethouder René van Hemert in april 2012 tijdens een informele borrel met een aantal starters gesproken over de uitkomsten van het onderzoek en over een plan van aanpak. In april 2012 is een onderzoek onder zzp ers verschenen van de Kamer van Koophandel Rotterdam. 1 Daarbij zijn de wensen van zzp ers uit 8 (deel)gemeenten in beeld gebracht. Een groot deel van de starters in Rijswijk betreft ook zzp ers. Het blijkt dat de uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek van de KvK volledig aansluiten op onze eigen onderzoeksresultaten Dit actieplan betreft een dynamisch plan; gedurende de uitvoering wordt het aangepast of aangevuld als dit door nieuwe ontwikkelingen of inzichten nodig of nuttig blijkt. Halverwege 2013 volgt een korte rapportage om de stand van zaken en voortgang na een jaar op te maken. Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft eerst een korte samenvatting van het onderzoek dat door EIM is uitgevoerd en waarmee duidelijk wordt wie die starter in Rijswijk is. Hoofdstuk 2 geeft vervolgens informatie over zowel de huidige (informatie)voorzieningen voor de acties de we in 2012 en 2013 / 2014 gaan ondernemen. In hoofdstuk 4 wordt aan de actiepunten een fasering gekoppeld. 1 ZZP ers in beeld, Kamer van Koophandel, april van 10

3 1. Starters in Rijswijk Wie zijn de starters in Rijswijk? Om actiepunten te kunnen formuleren is het goed om eerst een duidelijk beeld te hebben van de doelgroep: wat kenmerkt een starter in Rijswijk en waar heeft hij/zij behoefte aan? 1.1 Kenmerken Rijswijk kende in 2008, 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 294, 228, 320 en 367 starters 2 : Aantal starters jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Figuur 1 - Startende ondernemers in Rijswijk Rijswijk 2008 Rijswijk 2009 Rijswijk 2010 Rijswijk 2011 Rijswijkse starters zijn in vooral 3 : werkzaam vanuit huis werkzaam in de zakelijke dienstverlening (35%, vooral organisatie-adviesbureaus, algemeen burgerlijke en utiliteitsbouw, detailhandel via postorder en internet en (para)medische praktijken)., gevolgd door de sectoren bouw (13%), handel en reparatie (13%) en gezondheidszorg (10%). tussen de 25 en 44 jaar HBO geschoold ZZP er als eenmanszaak gestart (87%) gevestigd in wijk 2: Oud-Rijswijk, Bomenbuurt, Welgelegen, Rembrandtkwartier, Havenkwartier (bijna één op de drie starters). De minste starters zijn gevestigd in wijk 7: Muziekbuurt, Wilhelminapark en wijk 9: Hoornwijck, Broekpolder, Kraayenburg, Vrijenban. gevestigd in Rijswijk omdat men hier al woonachtig was (85%). 1.2 Behoeften De gemeente wil de starters stimuleren door ze beter te faciliteren, beter met ze te communiceren en ze te verbinden. In hoeverre sluit dit aan op de geïnventariseerde behoeften van de starters? Faciliteren Coaching en begeleiding: ca. 25% van de starters heeft behoefte aan coaching en begeleiding, vooral op financieel gebied. Het merendeel weet echter niet welke mogelijkheden er zijn en wie hiervoor benaderd moet worden. Ook willen starters meer geholpen worden met aanbestedingen. Huisvesting: de meeste starters (84%) werken vanuit huis en hebben dan ook geen problemen bij het vinden van geschikte huisvesting. Degenen die dit wel als probleem ervaren, geven onder meer als reden dat bedrijfsruimten te duur zijn en dat het aanbod voor kleine ondernemingen beperkt is in Rijswijk. Startershuis: het merendeel heeft aangegeven geen behoefte te hebben om zich in de toekomst (eventueel) op een andere locatie binnen Rijswijk te vestigen. Ongeveer een kwart heeft deze 2 Door mutaties in de cijfers van de Kamer van Koophandel, kunnen ze enigszins afwijken van eerder- of latergenoemde cijfers. 3 Onderzoek EIM, van 10

4 behoefte wel en van deze groep is 76% ook geïnteresseerd in een startershuis. Gekeken naar de totale groep van starters in Rijswijk in betekent dit dat ca. 80 starters interesse hebben in een startershuis Communiceren Bedrijfscontactpunt: slechts één op de zes starters is bekend met het Bedrijfscontactpunt van de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat er behoefte is aan meer voorlichting over de voor starters relevante aangeboden voorzieningen door de gemeente. Dit verklaart wellicht ook de vraag naar voorzieningen die wel al door de gemeente worden aangeboden, zoals een informatiepakket en een ondernemersloket. Verder wordt er vanuit de starters geadviseerd om uitkeringsgerechtigden beter te wijzen op de mogelijkheden om voor zichzelf te beginnen Verbinden Ondernemersverenigingen: ca. 16% van de starters is op de hoogte van de aanwezig ondernemersverenigingen. Het merendeel geeft echter aan geen behoefte te hebben zich hierbij aan te sluiten. Een ondernemersnetwerk of vereniging speciaal voor starters heeft echter wel de interesse van 36% van de ondernemers. 4 van 10

5 2. Wat doen we nu en wat gaan we nog doen? Naar aanleiding van de motie werkgelegenheid uit 2007 is een startersbeleid opgesteld waarin de volgende speerpunten zijn opgenomen: Het opzetten van een startershuis (faciliteren) Het deelnemen aan het Kamer van Koophandel (KvK) starterstraject (faciliteren) Een verbetering van de informatievoorziening (communiceren) De motie heeft mede geleid tot het huidige aangeboden pakket van voorzieningen voor starters. Aanhakend op het bestaande startersbeleid, de behoefte-inventarisatie onder starters en de huidige economische situatie wordt in dit hoofdstuk aangegeven wat de stand van zaken is en welke actiepunten de komende tijd worden opgepakt. 2.1 Faciliteren Starterstraject Uitgangspunt voor Rijswijk is dat starters goed voorbereid van start kunnen gaan. Op 1 augustus 2008 is, in samenwerking met de KvK, de deelname aan het starterstraject ingezet. Tijdens het starterstraject kunnen starters onder meer hun plannen bespreken met een bedrijfsadviseur van de KvK en deelnemen aan startersbijeenkomsten over diverse aspecten van het ondernemen (o.a. marketing, financiën en bedrijfsadministratie). Starters betalen zelf honderd euro en de gemeente draagt vervolgens maximaal vijfhonderd euro bij voor producten/diensten uit dit starterstraject. Tot 1 januari 2012 hebben 65 starters aan dit traject deelgenomen Coaching De gemeente wil starters daarnaast de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een coach. Door middel van een coachingstraject kunnen starters hun kennis over ondernemen vergroten, benodigde kwaliteiten ontwikkelen en daarmee hun slagingskans verhogen. Er bestaan verschillende manieren om een coachingstraject aanbieden, bijv. door aan te sluiten bij bestaande initiatieven in de regio (in samenwerking met de KvK) of zelf binnen Rijswijk een dergelijk traject op te zetten (in samenwerking met het bedrijfsleven). De voorkeur gaat uit naar de laatste variant. Actie 1: Economische Zaken gaat in samenwerking met het bedrijfsleven een coachingstraject voor starters opzetten. De eerste contacten hiervoor zijn met de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR) gelegd. Uit gesprekken blijkt dat in verleden dergelijke coachtingstrajecten al hebben plaatsgevonden, maar dat de animo hiervoor was afgenomen. Vraag is of en hoe het bedrijfsleven wederom kan en wil bijdragen in dit coachingstraject. Alternatief is het aansluiten bij een bestaand initiatief in de regio Klankbord Sommige starters hebben niet direct een coach nodig, maar willen alleen even klankborden met ervaren (oud-)ondernemers. Dit is het doel van het Ondernemersklankbord, bestaande uit ca. 300 neutrale, onafhankelijke consulenten die ondernemers adviseren over bedrijfsontwikkelingen die horen bij het starten, overnemen of beëindigen van een bedrijf. De consulenten doen dit op basis van een onkostenvergoeding. Actie 2: In overleg met het Ondernemersklankbord bekijkt Economische Zaken welke samenwerking mogelijk is. De eerste contacten hiervoor zijn gelegd Starterskrediet Een succesvolle uitstroom uit de uitkering krijgt de laatste jaren landelijk niveau veel aandacht via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), een kredietregeling die door gemeenten wordt uitgevoerd. Uitkeringsgerechtigden kunnen, indien zij zelfstandig de financiering niet rond krijgen, met het starterskrediet voor zichzelf beginnen of ze ontvangen bij de start van hun eigen bedrijf een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. De afdeling Sociale Zaken helpt starters in een uitkeringssituatie regelmatig op weg met behulp van dit Besluit. 5 van 10

6 2.1.5 Huisvesting Van de starters uit het onderzoek die zich (eventueel) op een andere locatie in Rijswijk zouden willen vestigen, is 76% geïnteresseerd in een startershuis.. Het opzetten van een fysiek startershuis door de gemeente, stuit echter op financiële onoverkomelijkheden. Het ligt meer voor de hand om de vele initiatieven voor de ontwikkeling van ondernemershuizen en bedrijfsverzamelgebouwen, die vanuit de markt ontstaan, te faciliteren en te verbinden met de vraag naar dit soort werkplekken. Steenworp beheert een database met alle beschikbare bedrijfs- en kantoorpanden in onder andere Rijswijk. Van deze database maakt de gemeente gebruik en/of wordt naar doorverwezen. Verder worden in het Infocentrum Plaspoelpolder, een gezamenlijk initiatief van de Stichting Urbanisator, de BBR, het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) en de gemeente, alle initiatieven gepresenteerd met het doel vraag en aanbod samen te laten komen. Ook de gemeentelijke website speelt hier een belangrijke rol (zie onder communiceren) Rijswijkse Deelstoel voor ondernemers Via het nieuwe concept kunnen ambtenaren gratis bij een andere overheidsorganisatie een werkplek of vergaderruimte reserveren. Doel is om reistijd te besparken, netwerken te verbreden en kennis te delen. Een soortgelijk concept kan vertaald worden naar het bedrijfsleven, waar bestaande ondernemers vergader- en/of werkruimte beschikbaar stellen voor bijv. starters. Naast de bijdrage wat dit oplevert in het vergroten van het netwerk, kunnen hiermee kosten worden gedeeld. Actie 3: Economische Zaken inventariseert en verkent de mogelijkheden om samen met Rijswijkse partners het concept Deelstoel onder Rijswijkse ondernemers te introduceren Gratis advertentiemogelijkheden In het onderzoek van Blauw research naar succes- en faalfactoren van startende ondernemers in Den Haag 4, geven de starters onder meer aan dat de mogelijkheid om via de gemeente de eerste maanden gratis te kunnen adverteren zeer wenselijk is. Op die manier vergroten zij immers hun kans om opdrachten te verkrijgen. Actie 4: Economische Zaken inventariseert de mogelijkheden om starters goedkope (of gratis) advertentiemogelijkheden aan te kunnen bieden, door bijvoorbeeld groot advertentieruimte in te kopen. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met lokale informatiekranten zoals Groot Rijswijk. 2.2 Communiceren Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar waarop met starters gecommuniceerd wordt / kan worden over o.a. voorzieningen die vanuit de gemeente worden aangeboden en zaken die bij de start van een onderneming geregeld moeten worden Digitaal: Website Via een speciaal kopje ondernemen op de homepagina is snel nuttige informatie te vinden over ondernemen in Rijswijk. Op de website kan de starter zich ook inschrijven voor de digitale economische nieuwsbrief, waarmee alle geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van economisch ontwikkelingen in Rijswijk. En via Twitter worden vanuit Economische Zaken korte berichten verzonden en rondgestuurd die vaak via een link zijn gekoppeld aan een (gemeentelijk) website met verdere informatie. Actie 5: Om de starter nog specifieker, duidelijker en completer aan te spreken en van dienst te zijn, krijgt de website een update en wordt daar waar nodig uitgebreid met informatie die relevant is voor starters. Onderwerpen die zeker onder de aandacht worden gebracht zijn: Contactgegevens relevante organisaties zoals belangenverenigingen, KvK, Belastingdiens en Antwoord voor Bedrijven Informatie m.b.t. huisvestingmogelijkheden (o.a. link database Steenworp) Opdrachten en aanbestedingen 4 Bezint eer u begint!, Rapportage kwalitatief onderzoek naar de succes- & faalfactoren van startende ondernemers in Den Haag; augustus van 10

7 Checklist/roadmap: KvK ontwikkelt momenteel een roadmap, die de starter kan gebruiken als checklist of aan alles gedacht is bij het opzetten van een eigen onderneming Loket: Bedrijfscontactpunt en horecaloket Het Bedrijfscontactpunt is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en starters, en informeert over ondernemen in Rijswijk, denkt mee en legt verbindingen (in- en extern). het contactpunt is te bereiken via de gemeentelijke website, via de telefoon en per . Starters die een horecaonderneming willen beginnen, kunnen met vragen over en het regelen van verschillende vergunningen en procedures terecht bij het Horecaloket. Ook dit loket is zowel per als telefonisch bereikbaar Drukwerk: Welkomstmap en magazines Starters en nieuwe ondernemers in Rijswijk worden via een Welkomstmap welkom geheten en geïnformeerd over ondernemen in Rijswijk. Speciaal voor starters gaat in deze map ook een brochure over het starterstraject. Ook met advertenties in bladen als het startersmagazine Eigen Bedrijf van de KvK vergroten we de bekendheid van het Bedrijfscontactpunt en ondernemen in Rijswijk Communicatiestrategie Social Media zoals Twitter, LinkedIn, Facebook etc. biedt diverse nieuwe mogelijkheden om in contact te komen met starters en Rijswijk als vestigingslocatie te profileren. Dit vergt echter wel een andere manier van communiceren dan wanneer gebruik wordt gemaakt van de bekende communicatieinstrumenten als adverteren en standaard websites. Actie 6: Op basis van een inventarisatie van (digitale) plekken waar startende ondernemers te vinden zijn, wordt in samenwerking met Communicatie een nieuwe strategie bepaalt hoe we de gemeente / het Bedrijfscontactpunt beter en effectiever kunnen profileren. 2.3 Verbinden Het is voor een startende ondernemer belangrijk om een netwerk te ontwikkelen en/of te versterken. Op die manier vergroten zij hun kans op opdrachten 5, maar kunnen ook lucratieve samenwerkingen tot stand komen. De gemeente wil ook op dit punt in actie komen om de starter verder op weg te helpen Startersdag en startersborrel Om actief en face-to-face met startende ondernemers in contact te komen, is de gemeente ieder jaar aanwezig op de Nationale Startersdag van de KvK. Deze beurs biedt een mooie gelegenheid om starters te informeren en te enthousiasmeren over ondernemen in Rijswijk en het Bedrijfscontactpunt, om vragen te beantwoorden en om verbindingen te leggen. Ook de informele borrel met een aantal starters, die in april 2012 is georganiseerd, is een manier om actief met starters te communiceren; een interactieve manier om kennis te maken, wensen, ideeën en ervaringen uit te wisselen Startersnetwerk De starters uit het onderzoek van EIM hebben aangegeven niet zozeer geïnteresseerd te zijn in bestaande ondernemersverenigingen, maar wel in een netwerk of vereniging speciaal voor starter. Actie 7: Om starters structureel met elkaar te verbinden wordt allereerst het draagvlak bij de BBR onderzocht voor het oprichten van een Jong BBR. De BBR biedt nu wel al lidmaatschap voor starters aan voor een gereduceerd tarief. 5 Uit het onderzoek ZZP ers in beeld van de KvK bleek dat driekwart van de zzp ers opdrachten krijgt via het (persoonlijke) netwerk. 7 van 10

8 2.3.3 Jaarlijkse netwerkbijeenkomst Tijdens een netwerkbijeenkomst speciaal voor starters kunnen zij met elkaar in contact komen en kennis en ervaringen delen. Door op voorhand te inventariseren welke problemen, vragen of informatiebefhofte op dat moment met name spelen, kan de netwerkbijeenkomst gekoppeld worden aan een thema incl. sprekers en/of workshops. Actie 8: Samen met de BBR (en ervaren ondernemers) organiseert Economische Zaken jaarlijks een netwerkbijeenkomst speciaal voor starters Samenwerking Sociale Zaken Economische Zaken en Sociale Zaken zijn beiden beleidsmatig betrokken bij ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Samenwerking en versterking van deze verbinding en daarmee van de dienstverlening ligt dan ook voor de hand, bijvoorbeeld wat betreft het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. 8 van 10

9 3. Fasering acties In de tweede helft van 2012 zorgen we er eerst voor dat de basis wat betreft informatie en communicatie op orde zijn. Daarnaast wordt samenwerking met Ondernemersklankbord gezocht om ook alvast een extra faciliteit aan te kunnen bieden. Als deze basis is gerenoveerd, kunnen we in de loop van 2013 vervolgens aan de slag met het verder uitbreiden van de faciliteiten en het leggen van verbindingen. Actie Fasering 1. Coachingstraject opzetten of aansluiten bij bestaand initiatief 1 e helft Samenwerking Ondernemersklankbord verkennen en mogelijk opzetten 2 e helft Concept Deelstoel introduceren onder Rijswijkse ondernemers. 2 e helft 2013 / 1 e helft Goedkope / gratis advertentiemogelijkheden aanbieden 1 e helft Startersinformatie website actualiseren en verbeteren Per direct 6. Communicatiestrategie bepalen en uitvoeren 2 e helft Mogelijkheden Jong BBR verkennen bij BBR 1 e helft Jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor starters organiseren samen met de BBR 2 e helft 2013 / 1 e helft van 10

10 Bijlage I Overzicht behoeften starters, aanwezige voorzieningen / samenwerking en nieuwe acties Categorie Behoeftes Aanwezige acties / voorzieningen / samenwerking Faciliteren Coaching en begeleiding op m.n. financieel gebied. Hulp bij aanbesteding / opdrachtgunning Goedkope bedrijfsruimten, meer aanbod voor kleine bedrijven. Startershuis Starterstraject i.s.m. KvK (bedrijfsadviseur en startersbijeenkomsten) Starterskrediet Bbz Samenwerking met Steenworp Vestigingsadviseurs Haaglanden Optimaal faciliteren initiatieven markt en leggen van verbindingen Actiepunten, nieuwe voorzieningen Coachingstraject Ondernemersklankbord Inventarisatie huisvestingsinitiatieven voor starters en deze meer onder de aandacht brengen Rijswijkse Deelstoel introduceren Goedkope / gratis advertentiemogelijkheden aanbieden Communiceren Informatiepakket / ondernemersloket. Vanuit gemeente meer voorlichting en publiciteit over voorzieningen voor ondernemers. Uitkeringsgerechtigden wijzen op mogelijkheid als zelfstandige te beginnen Website met informatie over ondernemen Digitale nieuwsbrief EZ EZ-Twitter Bedrijfscontactpunt Horecaloket Welkomstmap Plaatsen advertentie voor starters Startersdag Kamer van Koophandel Startersborrel Verbetering startersinformatie website Communicatiestrategie Verbinden Ondernemersnetwerk of -vereniging speciaal voor starters Via bedrijfscontactpunt links naar interessante partijen zoals BBR Verbinding leggen tussen starters, gemeente en BBR via borrel I.s.m. BBR de mogelijkheid Jong BBR onderzoeken. Jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle starters organiseren om ze faciliteren, verbinden en te informeren. 10 van 10

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 Samenvatting ZZP er in beeld Er zijn bijna 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Nederland. Zzp ers hebben

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

~atwijk 16 OKT Z01Z. Voorstel. : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimtelijke Ontwikkeling : R.

~atwijk 16 OKT Z01Z. Voorstel. : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimtelijke Ontwikkeling : R. Voorstel ~atwijk Aan Status Afdeling Medewetk(sr)er : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimtelijke Ontwikkeling : R. Poel, van der Zaaknummer Datum Paraai medewerk(st)er: :

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1006, d.d. 22 september 2009 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant Starterspakket: KvK-Starterstraject Leiden en KvK- Coachpool Leiden Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid Pagina 1 In 2014 is het totaal aantal bedrijven in Nederland toegenomen met 5%. Vorig jaar zijn 187.177 startende bedrijven bijgeschreven in het Handelsregister. Om deze starters zo goed mogelijk te informeren

Nadere informatie

Startersevent Ondernemen iets voor u?

Startersevent Ondernemen iets voor u? Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 12 september 2013 Ondernemersplaza Amersfoort 13.00-18.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Welkom U

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen RapportageOnderzoekbehoefteanalyse CreatievesectorGroningen Opdrachtgever Opdrachtnemer :GemeenteGroningen :Onderneem t Datum :31januari2012 Onderneem t 1 2 Inhoud 1.OnderzoekbehoefteanalysecreatievesectorGroningen

Nadere informatie

Promotie/reclamepakketten

Promotie/reclamepakketten Promotie/reclamepakketten 2014/2015 Inhoudsopgave I. beunited Network... 3 II. www.bitterballenborrel.nl... 4 III. www.borrelnieuws.nl... 5 IV. Combinatietarieven... 6 V. Item inbrengen voor bij de verloting...

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een Gemeenteraad GEMEENTE \. u. \ VAL KE NS WAARD 6 0 nar Postbus 10100 \ 5550 GA ValkensWgard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 Qemeente@valkenswaard-.nl www.valkenswaard.nl Uw kenmerk Kenmerk 22001/37318

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord Samenvatting Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten en oplossingen bij de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord 1 Samenvatting van:

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Uitslag enquête zzp ers

Uitslag enquête zzp ers Uitslag enquête zzp ers 2015 Inleiding bladzijde: 2 In Voorschoten is de trend waarneembaar van een toenemend aantal inwoners dat een eigen bedrijf vanuit de eigen woning is gestart. Dé zzp er (zelfstandige

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015

Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015 Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 25 september 2014 Referentie 1000110-0457.3.0 Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Onderneem het in Deventer! Congres Bbz uit de doeken 19 mei 2016

Onderneem het in Deventer! Congres Bbz uit de doeken 19 mei 2016 Onderneem het in Deventer! Congres Bbz uit de doeken 19 mei 2016 Achtergrond Kleinschalig ondernemerschap is de motor van onze economie. Duurzame starters zijn de kweekvijver voor doorgroei naar een gezond

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn

De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn alphens.nl alphens.nl 3 Introductie juni 0 is de website www.alphens.nl leven in geblazen om een platform te creëren voor alles dat met

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Stichting Urbanisator Plaspoelpolder. Stichting Urbanisator Plaspoelpolder Leegstandsanalyse Plaspoelpolder, juli 2014

Stichting Urbanisator Plaspoelpolder. Stichting Urbanisator Plaspoelpolder Leegstandsanalyse Plaspoelpolder, juli 2014 Stichting Urbanisator Plaspoelpolder Stichting Urbanisator Plaspoelpolder Leegstandsanalyse Plaspoelpolder, juli 2014 Meten is weten! Inleiding Eind 2013 is de Stichting Urbanisator Plaspoelpolder begonnen

Nadere informatie

Startersbeleid Economisch uitvoeringsprogramma 2014-2015 Gemeente Valkenswaard

Startersbeleid Economisch uitvoeringsprogramma 2014-2015 Gemeente Valkenswaard Startersbeleid Economisch uitvoeringsprogramma 2014-2015 Gemeente Valkenswaard Juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leeswijzer blz. 4 3. Beleid blz. 5 4. Analyse blz. 6 5. Uitgangspunten blz.

Nadere informatie

Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 BIJEENKOMST - DINSDAG 20 november 2012. Locatie: Brasserie The Wing

Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 BIJEENKOMST - DINSDAG 20 november 2012. Locatie: Brasserie The Wing Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 BIJEENKOMST - DINSDAG 20 november 2012 Locatie: Brasserie The Wing Agenda: 16.15 uur Opening/toelichting programma 16.20 uur Algemene Ledenvergadering - verantwoording 2012

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017 KvK-Bedrijvendynamiek Eerste drie kwartalen Oktober Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek starters en stoppers per maand 3. Segmenten zzp, parttime zzp en mkb 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen

Nadere informatie

Oss. Datum Ons kenmerk Behandeld door. verplichting of is deze vastgelegd in een verordening of andere regelgeving?

Oss. Datum Ons kenmerk Behandeld door. verplichting of is deze vastgelegd in een verordening of andere regelgeving? G rrne E NTE Oss Beter Oss T.a.v. Dhr. Liedenbaum, Dhr. van de Wal Litherweg 64 5346 JE Oss E-ma l gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss W lt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Startersevent Ondernemen iets voor u?

Startersevent Ondernemen iets voor u? Startersevent Ondernemen iets voor u? Donderdag 12 september 2013 Ondernemersplaza Amersfoort 13.00-18.00 uur Kamer van Koophandel. Wie vraagt komt verder. Kijk op www.kvk.nl/starterseventgef Welkom U

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

LMG. Informatie voor gemeenten en collectieven. Local Media Group

LMG. Informatie voor gemeenten en collectieven. Local Media Group LMG Local Media Group Informatie voor gemeenten en collectieven In deze brochure wordt kort uitgelegd wat LMG (Local Media Group) uw gemeente, collectief, ondernemersvereniging of winkelgebied te bieden

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Programma Startersdag Groningen

Programma Startersdag Groningen Programma Startersdag Groningen Zaterdag 1 november 2014 Welkom op de Startersdag Workshops Je kunt vandaag verschillende workshops bijwonen over het starten van een eigen bedrijf. Bij het aanmelden voor

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN Starterswijzer Breda ORËNTAT MARKTONDRZOK VRGUNNNGN HUSVSTNG BDRJFSVORNG ONDRSTUNNG NTWRKN Ter introductie De heet nieuwe ondernemers van harte welkom. Starters geven een goede impuls aan de lokale en

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Gemeente Rijswijk algemeen

Gemeente Rijswijk algemeen Rijswijk bedrijven wegwijzer Alles wat u als ondernemer wilt weten Van harte gefeliciteerd met de vestiging van uw bedrijf in Rijswijk en welkom als ondernemer in Rijswijk! Om u zo goed mogelijk op weg

Nadere informatie

Project Startersstimulering Sittard-Geleen

Project Startersstimulering Sittard-Geleen Project Startersstimulering Sittard-Geleen Eigen baas zijn in Sittard-Geleen met een duwtje in de rug dus pak die kans Eigen baas zijn Ondernemen is in. Steeds méér mensen beginnen een eigen bedrijf. Omdat

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Schooljaar 2015-2016 1 INLEIDING De werkgroep wil graag Ouderbetrokkenheid 3.0 introduceren bij leerkrachten en ouders. De aanleiding voor dit communicatieplan is

Nadere informatie

Gemeente ñ Bergen op Zoom

Gemeente ñ Bergen op Zoom Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 3 0 SEP 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk U15-015951 Datum Uw brief Beh. door P.C.C. van de Watering Doorkiesnr.

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 16

Inhoud. Pagina 2 van 16 Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Samenvatting... 1-3 1.1 VOC Boxtel... 1-3 1.2 Gemeente... 1-3 1.3 Scholen... 1-3 2 De vragen... 2-4 3 Resultaten... 3-6 3.1 Grafieken... 3-6 3.2 Opmerkingen... 3-12 3.2.1 Welke

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Overzicht startersbeleid

Overzicht startersbeleid Overzicht startersbeleid 1. Gratis starten in Gent 2. Startersevents 3. Starterscontract 4. OndernemerschapsForum 5. Ruimte voor startende ondernemingen 6. Belasting vrijstelling voor startende ondernemingen

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Initiatiefvoorstel SP & PvdA Van groot belang voor de kleine ondernemer Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Inleiding Vandaag de dag komen er steeds meer ZZP ers (zelfstandige

Nadere informatie

Sher Ewo Regiodirecteur MeerBusiness Almere

Sher Ewo Regiodirecteur MeerBusiness Almere Brochure 2015 Sher Ewo Regiodirecteur MeerBusiness Almere Als regiodirecteur wil ik het beste uit MeerBusiness Almere halen en vooral veel te kunnen doen voor onze partners en leden. We willen een businessclub

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Huisvesting Zaanstreek

Huisvesting Zaanstreek Sectie titel Huisvesting Zaanstreek Is er animo voor een bedrijfsverzamelgebouw in de metaalsector? Rapportage Amsterdam, september 2012 Kenmerk: 10571 Geschreven voor: Metalektro en Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Programma (10.30 12.30 uur)

Programma (10.30 12.30 uur) WELKOM! Programma (10.30 12.30 uur) Sociaal Akkoord en Participatiewet: de gevolgen voor MKBondernemers en ZZP ers Jetta Klijnsma Hans Spigt Actualiteiten rondom pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

Nadere informatie

Communicatieplan Visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel

Communicatieplan Visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel plan Visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel Inleiding Het visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel gaat in op een viertal deelterreinen binnen dit sociale domein, namelijk: - Werk

Nadere informatie

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden.

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden. Fi Advies Fleurike Krijgsman Weltevredenstraat 16 3531 XS UTRECHT M: info@fi-advies.nl M: +31 (0) 6 24 71 29 05 IBAN: NL66KNAB0722076320 K.v.K.: 62608118 Zelfevaluatie BIM Loket t.b.v. bestuur BIM Loket

Nadere informatie

Tweede Dag van het. Bbz 2004. Samenvatting

Tweede Dag van het. Bbz 2004. Samenvatting Tweede Dag van het Bbz 2004 Samenvatting Inhoud Inleiding 3 De actualiteit rond het Bbz 2004 4 Het jongerenproject 5 MVO in de praktijk 6 Workshop 1 Kunstenaars binnen Bbz 7 Workshop 2 Debiteurenbeleid

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Programma Startersdag Amsterdam

Programma Startersdag Amsterdam Programma Startersdag Amsterdam Zaterdag 1 november 2014 Welkom op de Startersdag Workshops Je kunt vandaag verschillende workshops bijwonen over het starten van een eigen bedrijf. Bij het aanmelden voor

Nadere informatie

Startende ondernemers in Moerdijk 2005

Startende ondernemers in Moerdijk 2005 Startende ondernemers in Moerdijk 2005 I. Ontwikkeling startende ondernemers Aantal startende ondernemers licht gedaald In 2005 zijn in Moerdijk 136 personen een onderneming gestart 1. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Kennismakingsgesprek StartSmart

Kennismakingsgesprek StartSmart StartSmart Startpunten bij de Kamer van Koophandel Centraal gelderland Kennismakingsgesprek StartSmart Deelnamenummer Startsmart Datum Tijdstip Plaats Contactpersoon KvK Naam bedrijf HR-nummer (evt.) Naam

Nadere informatie

Starten als zelfstandige

Starten als zelfstandige Starten als zelfstandige Geldend vanaf 1 januari 2015 Versie 2.2 2 Wie is een Startende Zelfstandige? Werkzoekende, die voorheen in loondienst werkte, maar nu hij werkloos is geworden, besluit voor eigen

Nadere informatie

Bbz-regeling. Ondersteuning voor uw bedrijf

Bbz-regeling. Ondersteuning voor uw bedrijf Bbz-regeling Ondersteuning voor uw bedrijf Bbz-regeling: ondersteuning voor uw bedrijf 1 Bbz-regeling: ondersteuning voor uw bedrijf Wat, waar, wie, wanneer? WAT? Bbz is het Besluit bijstandverlening

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen bijstandverlening voor starters en zelfstandigen starters en zelfstandigen kunnen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) uitgave 2009 inhoudsopgave

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief Ons kenmerk Bijlage{n) Onderwerp ZXM3/ SI 5 ^ Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijstand aan zelfstandigen Voor wie is het en hoe vraagt u het aan?

Bijstand aan zelfstandigen Voor wie is het en hoe vraagt u het aan? Bijstand aan zelfstandigen Voor wie is het en hoe vraagt u het aan? www.littenseradiel.nl www.sudwestfryslan.nl Heeft u een eigen bedrijf en verdient u niet voldoende geld om rond te komen? Misschien kunt

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Inleiding Deze rapportage is opgesteld in samenwerking tussen Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) en Huisartsenposten Rijnmond

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Drs. Joyce Langenacker. Aan de leden van de raad van de gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem. Drs. Joyce Langenacker. Aan de leden van de raad van de gemeente Haarlem Gemeente Haarlem Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

Programma Startersdag Utrecht

Programma Startersdag Utrecht Programma Startersdag Utrecht Zaterdag 1 november 2014 Welkom op de Startersdag Workshops Je kunt vandaag verschillende workshops bijwonen over het starten van een eigen bedrijf. Bij het aanmelden voor

Nadere informatie