ASK FOR THE ORDER! OVER DE COMPLEXITEIT VAN HET VANZELFSPEKENDE PROF. DR. JOHN M.D. KOSTER RM. 30 maart 2006 INAUGURELE REDE ASK FOR THE ORDER!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASK FOR THE ORDER! OVER DE COMPLEXITEIT VAN HET VANZELFSPEKENDE PROF. DR. JOHN M.D. KOSTER RM. 30 maart 2006 INAUGURELE REDE ASK FOR THE ORDER!"

Transcriptie

1 ASK FOR THE ORDER! OVER DE COMPLEXITEIT VAN HET VANZELFSPEKENDE PROF. DR. JOHN M.D. KOSTER RM ASK FOR THE ORDER! OVER DE COMPLEXITEIT VAN HET VANZELFSPEKENDE PROF. DR. JOHN M.D. KOSTER RM Straatweg 25 P.O. Box 130 x 3620 AC Breukelen The Netherlands 30 maart 2006 INAUGURELE REDE

2 Ask for the order! Over de complexiteit van het vanzelfsprekende Prof. dr. John M.D. Koster RM Rede, uitgesproken in verkorte en vrije vorm bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Marketing Organisatie en Implementatie aan de Nyenrode Business Universiteit op donderdag 30 maart ISBN number:

3 Inhoud 5 1 Inleiding 11 2 Denken en doen: Droom en daad! 2.1 Implementatie nader gedefinieerd 2.2 De betekenis van marketing 2.3 Het marketingconcept 25 3 Marketing implementatie op drie niveaus 3.1 Inleiding 3.2 Het implementeren van marketingacties 3.3 Het implementeren van marketingprogramma s 3.4 Het implementeren van het marketingconcept in de gehele organisatie 33 4 Marketingimplementatie als strategy killer 4.1 Marketingimplementatie in de praktijk 4.2 Strategy killers: Faalfactoren voor implementatie 4.3 Specifieke belemmeringen voor marketingimplementatie 4.4 Marketing in crisis? 47 5 Succesfactoren voor marketingimplementatie 5.1 Succesfactoren voor implementatie van marketingacties 5.2 Succesfactoren voor implementatie van marketingprogramma s 5.3 Succesfactoren voor het adopteren van het marketingconcept in de gehele organisatie 5.4 Interne marketing als instrument voor marketingimplementatie 5.5 Het organiseren van de marketingfunctie

4 Ask for the order! Conclusies en aanbevelingen 1 Inleiding 87 Dankwoord 91 Literatuur Geachte leden van het College van Bestuur, Geachte leden van de Raden van Toezicht en Advies, Geachte mijnheer de President, Geachte mijnheer de Rector Magnificus, Geachte contribuanten aan deze leerstoel, Geachte collega s en ex-collega s, Geachte zakelijke relaties, Geachte studenten en oud-studenten, Lieve familie en vrienden, En voorts gij allen die deze plechtigheid met uw aanwezigheid vereert, Zeer gewaardeerde toehoorders, In my experience I have found the biggest flaw in failing to secure the order is the salesperson s inability to know when and how to ask for it. 1 Vraag om de order! Dat is de opdracht die in verkooptrainingen steeds wordt herhaald. Niet alleen in beginnerscursussen, maar ook in cursussen voor gevorderden, voor verkopers en accountmanagers die vele jaren ervaring hebben. Ask for the order! Het is opmerkelijk dat zelfs ervaren verkopers op iets zo vanzelfsprekends moeten worden gewezen. Logisch dat je om de order of opdracht vraagt, dat is immers het ultieme doel van het verkoopgesprek en alle commerciële inspanningen die daaraan voorafgaan. 1 Gitomer (2003), p. 184.

5 6 Ask for the order! Ask for the order! 7 Waarom verkopers wijzen op deze triviale boodschap? Omdat verkopers geneigd zijn juist niet om de order te vragen. Ze aarzelen, weifelen, wikken en wegen en denken dat een volgend bezoek eigenlijk een betere gelegenheid zal bieden om deze cruciale vraag te stellen. Waarom zijn verkopers geneigd hun belangrijkste en meest vanzelfsprekende vraag te vermijden? 2 Enkele redenen zijn: De angst om Nee horen, niemand wordt graag afgewezen; De verkoper vreest te pusherig over te komen, omdat dat averechts zou werken (dat is overigens maar de vraag); De verkoper hoopt dat de klant spontaan zegt: ik neem het, of is van mening dat het idealiter zo zou moeten verlopen; De verkoper is bang dat de klant het te duur zal vinden; Missen van koopsignalen: de verkoper is zich niet bewust dat de klant er reeds aan toe is om de koopbeslissing te nemen; Uitstelgedrag: zolang de verkoper nog met de klant in gesprek is, is er nog alle kans op een order; uitstellen heeft als gevolg dat de kans op een positief antwoord zolang mogelijk blijft voortbestaan; Aansturing door de sales manager; het is gebruikelijk dat verkopers worden aangestuurd en beoordeeld niet alleen op het aantal geboekte orders, maar tevens op het aantal prospects; het openhouden van opties bij een prospect, bijvoorbeeld door nog niet om de order te vragen, kan zogenoemd strategisch gedrag zijn van de verkoper. Verkopers kunnen orders verliezen, eenvoudigweg omdat ze aarzelen erom te vragen. Een potentiële koper heeft soms maar een klein duwtje nodig om te beslissen, mits dat duwtje op het juiste moment en op de juiste wijze wordt gegeven. Maar als de verkoper verzaakt en de klant naar huis gaat om er nog eens een nachtje over te slapen, dan gaat het momentum verloren. Thuis gekomen kan de klant zich bijvoorbeeld realiseren dat er ook nadelen aan het product zijn, dat concurrerende aanbiedingen interessanter zijn, of dat hij wel een half jaartje zonder het product kan. Weg order, kans gemist. Ask for the order! Hoe iets dat op voorhand zo vanzelfsprekend lijkt, in de praktijk zo complex kan zijn. Deze rede gaat over het implementeren en organiseren van marketing. Ask for the order is een metafoor voor de eveneens opmerkelijke combinatie van vanzelfsprekendheid en complexiteit die we aantreffen bij marketingimplementatie-vraagstukken. Kern van marketingimplementatie is het organiseren en uitvoeren van commercieel beleid, dat kan zijn uitgewerkt en vastgelegd in een marketingplan. De vanzelfsprekendheid betreft de opdracht wanneer het plan gereed is: Voer het plan uit! Logisch, commercieel beleid wordt uitgedacht en marketingplannen worden opgesteld met het doel deze te realiseren. De complexiteit ligt hierin dat het alles behalve eenvoudig is om voorgenomen beleidsplannen en activiteiten in concrete daden en resultaten om te zetten. Deze vanzelfsprekendheid van marketingimplementatie blijkt bijvoorbeeld uit de summiere aandacht voor implementatie in marketingliteratuur, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. De dominante thema s zijn strategie en planning. Uitvoering lijkt een vanzelfsprekende bijzaak. 3 Marketingimplementatie is zo vanzelfsprekend, dat in één van de belangrijkste marketingtekstboeken, geschreven door Kotler, 4 slechts anderhalve pagina (van de 700) aan implementatie wordt besteed. En Kotler is niet de enige marketingauteur die implementatie zo 2 Gitomer (2003), p. 184: Most salespeople don t ask for the sale because they re afraid of rejection, uncomfortable about the money, or not sharp enough to recognize the buying signals of a customer. 3 Verhoeff (1999). 4 Kotler (2003), pp

6 8 Ask for the order! Ask for the order! 9 stiefmoederlijk behandelt. 5 Men gaat er kennelijk van uit dat als het plan eenmaal gereed is, de uitvoering als het ware vanzelf volgt. 6 Dit is een naïeve gedachte. Uitvoering blijkt juist complex te zijn, mede omdat het van zo vele factoren afhankelijk is. Veel van de factoren, die het succes van implementatie bepalen, liggen buiten het directe bereik van de marketingafdeling, hetgeen zeer bijdraagt aan de genoemde complexiteit. Het belang van implementatie in de alledaagse praktijk van marketing is groot. Hoe briljant een strategisch marketingplan ook moge zijn, als de uitvoering mislukt, wordt niets tot stand gebracht. 7 Bonoma spreekt in dit verband over inevitable execution crises that blur strategies ; hij noemt dit strategy killers Implementatie van marketingbeleid heeft een aantal bijzondere aspecten, die in de praktijk de nodige complexiteit veroorzaken. 3. Er zijn sterke aanwijzingen dat vele bedrijven en instellingen moeite hebben met marketingimplementatie en dat er derhalve veel ruimte voor verbetering is De crisis in het marketingvak, 12 zoals die thans door velen wordt ervaren, heeft veel te maken met de implementatieproblematiek. 13 Alle reden derhalve om uitgebreider stil te staan bij dit Terra Incognita van de marketingwereld: implementatie en organisatie. Empirische data over deze strategy killers zijn nauwelijks bekend. Opmerkelijk, want implementatie is voor een groot deel bepalend voor het succes van strategische en operationele plannen. We vermoeden zelfs dat vele marketingvoornemens maar ten dele tot uitvoering komen, juist door het falen van de implementatie. 9 Samenvattend zijn er vier redenen om specifieke aandacht te besteden aan marketingimplementatie en -organisatie: 1. Tot op heden is het onderwerp onderbelicht geweest in opleidingen, vakliteratuur, tekstboeken en wetenschappelijk onderzoek On the other hand, insights into marketing implementation, the process of deploying plans and achieving intended objectives, are hard to come by, Sashittal en Jassawalla (2001). While there is a rich research tradition in the strategy content area, process research (lees: implementatie, JK) remains relatively underdeveloped in marketing, Sashittal en Wilemon (1996). 6 Waalewijn (2005), p. 56: De marketingtheorie over organisatiestructuur en verandering was en is nooit goed ontwikkeld. 7 A brilliant strategic marketing plan counts for little if it is not implemented properly, Kotler (2003), p Bonoma (1984). 9 Een willekeurig voorbeeld: Uit onderzoek van Accenture in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat 50% van de consumenten in 2004 van dienstverlener veranderde vanwege de slechte telefonische bereikbaarheid. 82% heeft een hekel aan lang moeten wachten, 77% aan steeds dezelfde informatie aan verschillende personen moeten doorgeven en 70% aan geen duidelijk antwoord op vragen krijgen. Gemiddeld wordt de Britse consument bijna 6 minuten in de wacht gezet en krijgt 2,7 verschillende werknemers aan de lijn. In de toekomst zullen bereikbaarheid en efficiënte afhandeling van telefoontjes een steeds belangrijkere bron van klantentrouw vormen (Marketing Week, 6 oktober 2005). 10 Bonoma (1984): when it comes to implementing those strategies, the literature is silent and the self-help books ring hollow. 11 Why do we need to make an issue out of strategy implementation? Because evidence suggests that up to 80 per cent of company change initiatives fail, Aldus Piercy (2002) p Leeflang (2005). 13 Koster en Peelen (2004).

7 10 Ask for the order! Ask for the order! 11 2 Denken en doen: Droom en daad! Let s Do It Implementatie nader gedefinieerd Wat bedoelen we met implementatie? Implementatie is het daadwerkelijke uitvoeren van een bepaald voornemen, inclusief eventueel minder geslaagde pogingen daartoe. Implementatie behelst het doen van handelingen volgens een vooraf bedachte opzet, teneinde een gewenste eindtoestand te bereiken. Implementatie is een doelgericht proces, een gebeurtenis of serie gebeurtenissen in de tijd, met een begin en een einde. Nog kernachtiger: implementatie is getting things done. Het doen brengt in het algemeen aanzienlijk meer inspanningen met zich mee dan het bedenken. De praktische bezwaren, belemmeringen en stimulerende factoren in de marketingpraktijk zullen in deze rede uitvoerig aan de orde komen. 15 Een eenvoudig, algemeen model illustreert de plaats van implementatie (figuur 1) in een groter geheel. Gewenste eindtoestand (een mooie tuin) Doel Voorgenomen activiteiten (aanlegplan) Plan Uitvoering van geplande handelingen (spitten) Implementatie Effect (een zere rug) Resultaat Figuur 1: De positie van implementatie. 14 Cole Porter (1928). 15 want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, Willem Elsschot (1910): Het Huwelijk.

8 12 Ask for the order! Ask for the order! 13 Links in de figuur staat in algemene bewoordingen waar het om gaat bij implementatie. Uit het genoemde voorbeeld blijkt dat het effect niet altijd rechtstreeks correspondeert met de gewenste eindtoestand, ook al zijn de voorgenomen handelingen volgens plan verricht. Rechts in de figuur staan dezelfde stappen, maar dan in termen die in de managementliteratuur gebruikelijk zijn. De twee feedbackpijlen geven aan hoe de evaluatie dient plaats te vinden. De implementatiehandelingen moeten in eerste instantie vergeleken worden met het voornemen of plan: heeft men daadwerkelijk gedaan wat men van plan was. Het eindresultaat daarentegen wordt vergeleken met het doel: heeft men bereikt wat voor ogen stond? Hoewel men wellicht geneigd is om de al dan niet behaalde resultaten direct met de implementatiehandelingen in verband te brengen, blijkt uit de figuur dat niet correct is. Tegenvallende resultaten kunnen evenzeer betrekking hebben op een gebrekkige vertaling van doelstellingen in plannen als op veranderende omgevingsfactoren. Gaat het bij het maken van plannen om doing the right things, bij implementatie gaat het om doing the things right. Vrij naar Mintzberg en Bonoma kunnen we onderstaand diagram opstellen (figuur 2). 16 Plan niet uitgevoerd Plan wel uitgevoerd Doel niet behaald Niets gedaan en niets bereikt Gewerkt aan wat achteraf de verkeerde dingen blijken te zijn Doel wel behaald Per ongeluk succes: een De ideale situatie belangrijk leerpunt Figuur 2: Doel-plan matrix. plannen bedacht hebben, niet diegenen zijn die het plan moeten uitvoeren, hetgeen als het om marketing gaat, regelmatig de situatie is. Vooral als de implementatie complexere ambities betreft, zoals verandering van de organisatiecultuur, kan dit de achilleshiel zijn. Men spreekt bijvoorbeeld over het invoeren van een cultuurverandering, alsof daar een uitgekristaliseerde werkwijze en vast instrumentarium voor zou bestaan. De werkelijkheid is veel weerbarstiger. Vergeleken met strategieformulering is implementatie een complex proces Hoewel strategische analyse, hoe systematisch ook, ingewikkeld kan zijn, behoort de uitkomst toch tamelijk eenvoudig en begrijpelijk te zijn. Strategieën die moeilijk uit te leggen zijn, moeten met argwaan worden bekeken. Implementatie daarentegen is een veelkoppig monster. Implementatie, zoals verder uit deze tekst zal blijken, heeft zeer vele aspecten. Denk aan de menselijke factor die maar moeilijk beheersbaar is, of aan onverwachte gebeurtenissen van binnen- of buitenaf die roet in het eten kunnen strooien. 19 Implementatie gaat ook over constante zorg en aandacht voor de kleinste details. Want die kleine, vanzelfsprekende uitvoeringsaspecten hebben de potentie zich te ontpoppen tot ware strategy killers. The devil is in the details, zeggen de Engelsen zo treffend. Uit hun literatuur kennen we de spreekwoordelijke wet van Murphy: If anything can go wrong, it will. Met name in de dienstenmarketing spreken we over de zogenoemde moments of truth. 20 Hoe goed doordacht de plannen en de voorbereiding ook mogen zijn, het komt er op aan dat het ene, beslissende moment van klantcontact daadwerkelijk perfect verloopt. Gaat dat fout, dan is alles voor niets geweest. In de praktijk van management draait het bij uitstek om getting things done. Succesvolle implementatie vergt doorzettingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit om papieren plannen om te zetten in daden en resultaten. Een eerste hindernis kan ontstaan als diegenen die de 16 Mintzberg (1994), Bonoma (1984). 17 It is invariably easier to think up clever strategies than it is to make them work under company, competitor, and customer constraints, Aldus Bonoma (1984). 18 Marketing implementation is different to what we have looked at so far, and in many situations it is infinitely more difficult than creating clever market strategies and impeccable marketing plans, aldus Piercy (2002) p Voor studenten die van eenvoudige ezelsbruggetjes houden: de S_I_ formule (staat voor: Strategie is Simpel en Implementatie is Ingewikkeld). 20 Grönroos (2004), onder meer p.198.

9 14 Ask for the order! Ask for the order! 15 Tot zover implementatie in het algemeen. In marketing verstaan we onder implementatie: the process that turns marketing plans into action assignments and ensures that such assignments are executed in a manner that accomplishes the plan s stated objectives. Whereas strategy addresses the what and why of marketing activities, implementation addresses the who, where, when, and how. 21 Het zal hiermee duidelijk zijn waarom organisation meestal in samenhang met implementation wordt genoemd. Marketingimplementatie behelst de uitvoering ( execution ) alsmede de organisatie die daartoe nodig is. Met organisatie bedoelen we het inzetten van mensen en middelen om tot de geplande uitvoering te komen. Marketingimplementatie is niet alleen de optelsom van een aantal activiteiten, het is tevens het proces van organiseren dat daaraan vooraf gaat, het creëren van randvoorwaarden en succesfactoren voor een geslaagde executie. in deze beperkte opvatting van marketingimplementatie geen aandacht voor alle politieke processen en onderhandelingen tussen belanghebbenden die intern in een organisatie plaats (moeten) vinden teneinde plannen daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Ten slotte suggereert deze traditionele benadering: that strategies are problematic and execution is not, which is the reverse of much managerial experience knowing what to do is relatively easy compared to actually doing it. 25 Cespedes en Piercy schetsen de door hen gewenste integratie tussen marketing strategieontwikkeling en implementatie als volgt (figuur 3). Corporate missions and goals Marketing audit Marketing strategies and plans Marketing implementation and change (a) Een traditionele benadering van marketing strategieontwikkeling en implementatie. Verschillende onderzoekers hebben gewezen op het gevaar van een te mechanistische voorstelling van implementatie als simpele verzameling van activiteiten die vanzelfsprekend volgt uit strategieontwikkeling. 22 Een sterke scheiding van strategische planning en implementatie laat het interactieproces tussen beide onderbelicht. 23 Strategieën komen in de praktijk niet uitsluitend op rationeel analytische wijze tot stand. Juist de interactie tussen strategie en implementatie geeft ruimte voor de zogenoemde emergent strategies. 24 Een klinische scheiding tussen plannen maken en plannen uitvoeren, werkt niet bevorderlijk voor een vlotte uitvoering. Deze benadering kan onnodig veel tijd nemen, en de strategische flexibiliteit van een organisatie nadelig beïnvloeden. De ideeën over Real Time Strategic Change zijn als reactie hierop ontstaan. Het is maar de vraag of een relatief kleine groep leidinggevenden in staat moet worden geacht om te bepalen wat de juiste doelen, strategieën en gedetailleerde actieplannen zijn. Bovendien is er Corporate missions and goals (b) Marketing implementation als formeel onderdeel van planning. Corporate missions and goals Marketing audit Implementation scenario Marketing audit and implementation scenario (c) Integratie van marketing strategieontwikkeling en implementatie. Marketing implementation and change Marketing implementation and change Figuur 3: De dichotomie van marketing strategieontwikkeling en implementatie Kotler (2003), p Cespedes en Piercy (1996). 23 Bonoma (1984) spreekt over fuzzy boundaries between strategy and execution. 24 Mintzberg (1994), p Cespedes en Piercy (1996). 26 Cespedes en Piercy (1996).

10 16 Ask for the order! Ask for the order! 17 Is marketingimplementatie anders dan beleidsimplementatie in het algemeen? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst helderheid verkrijgen over de betekenis van marketing. 2.2 De betekenis van marketing Marketing kent vele betekenissen en dat is verwarrend, zowel in de managementpraktijk als in het wetenschappelijk onderzoek. 27 Nog steeds staat de onduidelijkheid over wat marketing is of zou moeten zijn, effectieve inzet en toepassing ervan in de praktijk de in de weg. 28 Oorspronkelijk staat het begrip voor het naar de (fysieke) markt brengen van producten om ze aldaar te verhandelen. De ing -uitgang duidt op een tegenwoordig deelwoord, iets wat men doet, een activiteit. Marketing is een universele menselijke bezigheid. Enig groepje mensen met verschillende behoeften, verschillende goederen of verschillende vaardigheden zal onvermijdelijk in een situatie van ruilen terecht komen. Alles wat zij doen om die ruiltransacties voor hen zo gunstig mogelijk te doen verlopen, duiden we aan met marketing. Anders gezegd: Marketing omvat die activiteiten die er op zijn gericht ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen. 29 Het verwarrende is dat zowel in het spraakgebruik als in de literatuur meerdere betekenissen in omloop zijn: 1. Marketing als verzameling universele menselijke activiteiten; zoals hierboven beschreven. 2. Marketing als macro-economisch, maatschappelijk proces; de distributie van producten door de bedrijfskolom. 3. Marketing als vakgebied, als discipline, als terrein van studie met een eigen subject matter en body of knowledge. 4. Marketing als afkorting van de marketingafdeling (bijvoorbeeld: marketing heeft bedacht dat, of: marketing wil meer budget 27 Koster (1991). 28 Webster e.a. (2005): Chief marketing officers were united in positioning the definition as a major issue to be addressed. Their point: It is hard to win budgetary support for marketing if it remains an ambiguous concept with unclear responsibilities and makes an uncertain contribution to the company s financial performance. Part of the confusion reflects marketing s multiple dimensions of culture, strategy and tactics. 29 Koster (1991), p Marketing als de beleidsontwikkeling en activiteiten die traditioneel door de marketingafdeling worden verricht, ook wel marketing management genoemd. We doelen op het managen van typerende marketingwerkzaamheden als productmanagement, reclame en promotie, of marktonderzoek. Alles in de sfeer van instrumenten en technieken. 6. Marketing als (bedrijfs)functie of verzameling bedrijfsprocessen; de aanduiding voor alle ruilbevorderende activiteiten in een onderneming. De definitie van de American Marketing Association spreekt van an organizational function and a set of processes. 30 Dit is aanzienlijk ruimer dan de werkzaamheden van de marketingafdeling. 31 Bijvoorbeeld een ieder die regelmatig klantcontacten heeft, heeft te maken met aspecten van ruilbevordering en dus met marketing. De veelbesproken interfunctionele coördinatie, de samenwerking tussen (niet-hiërarchische) afdelingen, is hier een essentieel element Marketing als visie of filosofie; het marketingconcept, marktgerichtheid of marktoriëntatie; 35 soms ook wordt met CRM 36 en focus op lange termijn klantenloyaliteit hetzelfde aangeduid. 37 Hiermee wordt bedoeld een normatieve visie op hoe de onderneming zich als geheel zou moeten richten naar de markt en op de behoeften van haar geselecteerde klanten. 38 Het marketingconcept duidt op een visie en overtuiging, en de daarbij behorende attitude die betrekking heeft op 30 De American Marketing Association geeft de volgende definitie: Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. 31 Wierenga en Waarts (2005): Marketing zit ook steeds breder in het bedrijf. Het gaat niet alleen om de organisatorische marketingfunctie (de marketingafdeling, JK) maar ook alle processen die te maken hebben met klanten. 32 Narver en Slater (1990). 33 De eerste vermelding dateert uit Kotler (2003), p. 29: From thinking that marketing is done only by marketing, sales and customer support personnel to recognizing that every employee must be customer-focused. 35 Kohli en Jaworski (1990) 36 CRM staat voor Customer Relationship Management. 37 Peelen (2005), pp Overigens heeft Houston (1986) betoogd dat het marketingconcept niet in iedere marktsituatie de meest voor de hand liggende en effectieve keuze is.

11 18 Ask for the order! Ask for the order! 19 werkelijk alle aspecten van het ondernemen. 39 Recentelijk is het marketing concept verder verfijnd en gemoderniseerd door Hoekstra, Leeflang en Wittink. 40 Zij spreken over het customer concept als nieuw paradigma in marketing; maximale klantoriëntatie omdat de individuele klant connected is en precies kan worden gevolgd en bediend in zijn aankoopgedrag; dit alles in nauwe samenwerking met partners in de bedrijfskolom, zodat de gehele keten (de extended firm ) marktgeoriënteerd wordt. 41 Met name de laatste drie betekenissen (5, 6 en 7) zijn interessant vanuit het oogpunt van marketingimplementatie. De verschillende niveaus van marketingimplementatie hangen namelijk samen met deze drie betekenissen van marketing: marketing als het managen van marketingbeleid en -activiteiten in engere zin, voornamelijk uitgevoerd binnen en door de marketingafdeling; marketing als de gehele commerciële bedrijfsfunctie en bijbehorende processen; marketing als markt- en klantoriëntatie (het marketingconcept). We komen hier in het vervolg nog uitgebreid op terug. Het marketingconcept is eenvoudig uitgelegd, maar blijkt zeer complex om te implementeren, omdat het overal op ingrijpt. Daarom gaan we er in de volgende paragraaf dieper op in. 2.3 Het marketingconcept Marketing is te belangrijk om over te laten aan marketeers. Anno 2005 spreekt Bakker in zijn afscheidsrede verbazing uit over het feit dat vele ondernemingen het marketingconcept nog steeds niet hanteren.42 Verbazing, omdat hij bij zijn intreerede in 1987 dezelfde constatering deed en blijkbaar weinig voortgang is geboekt. 43 Maar hoe 39 Bakker (2005, p. 9) heeft het over het prediken van deze overtuiging, die hij als volgt verwoordt: Ik stel hierbij dat de onderneming die het belang van klantoriëntatie nog niet begrijpt zelf zijn faillissement aankondigt. Kotler (2003, p.4) citeert Hill en Rifkin; Hire only passionate missionaries. 40 Hoekstra e.a. (1999). 41 Zie ook Kotler (2003), p Bakker (2005), p Zie ook Webster e.a. (2005): However, some (CEOs, JK) observed that their companies still tended to be product-centric and technology-driven, lacking in truly customer-focused, market-backed strategy development. terecht is deze verbazing als men beseft hoe complex het in de praktijk is om daadwerkelijk een marktgerichte onderneming te worden en te blijven? Overigens is er wel een belangrijk verschil tussen enerzijds ondernemingen waar de directie het marketingconcept uitstekend begrepen heeft, maar waar de implementatie hapert, en anderzijds ondernemingen waar het marketingconcept in het geheel niet leeft. Bakkers verbazing betreft vermoedelijk vooral de laatste categorie. De complexiteit bij het toepassen van het marketingconcept is door Kotler op kleurrijke wijze omschreven: marketing is in één dag uit te leggen, maar je bent je hele leven bezig om het onder de knie te krijgen. 44 Het principe van het marketingconcept is in essentie eenvoudig. Een onderneming moet zich ten volle verplaatsen in de belevingswereld van haar (geselecteerde) afnemers en die goederen en diensten aanbieden waar de klant behoefte aan heeft. En hierbij rekening houdend met het concurrerende aanbod. Wie de behoeften van zijn afnemers het best begrijpt, en met de, in de ogen van diezelfde afnemers, meest aantrekkelijke waardepropositie komt, dat is de verhouding tussen benefits en offers, zal het meest succesvol zijn. Dat is de belofte van het normatieve marketing concept. Het toepassen van het marketingconcept is geen doel op zich, maar dient achterliggende organisatiedoelstellingen. We bedienen onze klanten op hun wenken om er zelf beter van te worden. 45 Hetzij door winst na te streven, hetzij door andere ondernemingsdoelen te bereiken, zoals in de not-for profit sector. Paradoxaal genoeg komt het dus hierop neer: anderen helpen om er zelf beter van te worden. 46 Ofwel meer customer value (waarde voor de klant) op lange termijn te bieden dan de concurrentie, teneinde de eigen organisatiedoelen te bereiken. Praktisch geformuleerd: voortdurend werken aan enthousiaste, terugkerende, winstgevende klanten. Dit vergt onder meer een zeer specifieke grondhouding en motivatie bij iedere medewerker in de gehele organisatie. 44 Geciteerd in Wierenga en Waarts (2005). 45 We gaan hier uit van de subjectieve waardeleer, zoals ontwikkeld door economen als Von Mises en Von Hayek, de zogenoemde Oostenrijkse School. 46 Klant Prestatie Management is veel meer en veel relevanter dan allerlei vormen van Customer Relationship Management. Het is belangrijk, dat ondernemingen door goede marketing beter gaan presteren. Maar het is nog veel belangrijker, dat marketing management een substantiële bijdrage levert aan het presteren van hun klanten. Klanten zijn pas echt tevreden, als zij het gevoel hebben, dat de leveranciers van fysieke producten en diensten met hen meedenken. Oog hebben voor hun na te streven doelen en daadwerkelijk helpen om die doelen (van hun klanten) zo goed mogelijk te behartigen, is een conditio sine qua non, aldus prof. J. Bunt (uit persoonlijke correspondentie met de auteur dezes).

12 20 Ask for the order! Ask for the order! 21 Het paradoxale karakter van het marketingconcept geeft aan welke valkuilen er liggen. Het gaat er niet om klanten de zaken mooier voor te spiegelen dan ze zijn, of meer te beloven dan men kan waarmaken. Marketing is evenmin een verzameling techniekjes om zo snel mogelijk een pakhuis vol producten te slijten. 47 Ook het op korte termijn maximaal uitmelken van de geldbuidel van de klant behoort geen doelstelling te zijn. De klant is juist het meest geholpen als hij veel krijgt voor weinig, op korte en op langere termijn. Daar gaat het om bij het marketingconcept: voortdurend betere customer value bieden dan de concurrentie, met het oog op een lange termijn klantrelatie, en op zo n manier dat de ondernemingsdoelen, welke dat ook zijn, worden bereikt. Het marketingconcept schrijft voor een focus op klantwaarde en lange termijn klantrelatie als enige wijze om de ondernemingsdoelen blijvend te behalen. De essentie van met marketingconcept luidt: Wat blieft U?. 48 Marketing is klanten helpen de voor hen juiste keuzen te maken, om er beiden beter van te worden. 49 Alleen een win/win situatie kan op lange termijn stand houden. Het werken volgens het marketingconcept heeft grote invloed op onderstaande fundamentele commerciële bedrijfsprocessen: 1. Vóór de koopbeslissing a. Onderzoeken en analyseren: in kaart brengen van (latente) klantbehoeften en koopgedrag in alle daaraan verbonden aspecten, alsmede de waardeproposities van concurrenten; b. Propositie vaststellen: Concipiëren en realiseren van een zo aantrekkelijk mogelijke propositie in de ogen van de klanten (inclusief bijvoorbeeld verpakking, imago en branding, maar ook de logistiek, garantie en naleveringen) voor de op basis van strategische analyse geselecteerde doelgroepen of individuele afnemers; een propositie die bijdraagt aan de eigen organisatiedoelstellingen; c. Communiceren: Potentiële kopers informeren en maximale helderheid verschaffen over wat de potentiële klant mag verwachten na de aankoopbeslissing. In toenemende mate betreft dit één-op-één communicatie. 2. Tijdens het koopproces d. Acquisitie en verkoop: Potentiële kopers benaderen en helpen de voor hun situatie juiste keuzen te maken (ook als dat voor een concurrerende aanbieding blijkt te zijn). 3. Na de koopbeslissing e. Delivery : Zorgen dat er overeenstemming is tussen de verwachtingen van klanten voor de aankoop en hun percepties over wat ze feitelijk geleverd hebben gekregen; f. Ondersteuning bij ge/verbruik: Zorg dragen dat de klant optimaal gebruik kan maken van het aangeschafte product, bijvoorbeeld door service, garantie, updates en gebruikstips; g. Relatiebeheer: Onderhouden van de klantrelatie door aandacht en relevante attenties te bieden, zodanig dat bij een volgende koopbeslissing de onderneming tijdig voorgesorteerd is, dan wel dat die volgende koopbeslissing eerder wordt aangezwengeld en gestimuleerd (op zo n wijze dat de cliënt er beter van wordt). Uit dit overzicht blijkt overigens dat verkoop slechts een beperkt onderdeel is van een groter geheel van commerciële processen, dat wel als de marketingfunctie wordt aangeduid. Opzettelijk zijn bovengenoemde commerciële processen en activiteiten zo geformuleerd, dat eenvoudig de link met implementatie gelegd kan worden. Opvallend is dat een aantal van de genoemde commerciële processen en activiteiten het traditionele werkgebied van de marketingafdeling verregaand overschrijdt. Marketing als bedrijfsfunctie of verzameling commerciële processen, zoals hierboven, beslaat een breed terrein. Het marketingconcept is echter nog veelomvattender, en beslaat de gehele organisatie. 50 Bijvoorbeeld ook de facturatie of het debiteurenbeheer. Het marketingconcept staat niet zozeer voor een verzameling 47 Selling focuses on the needs of the seller; marketing on the needs of the buyer. Selling is preoccupied with the seller s need to convert his product into cash; marketing with the idea of satisfying needs of the customer by means of the product and the whole cluster of things associated with creating, delivering and finally consuming it, aldus Theodore Levitt in Marketing Myopia, geciteerd in Kotler (2003), p Willem Gussekloo (1989): Wat blieft U? Over marketing: de ingewikkelde eenvoud van de kunst van het believen, Schoonhoven: Academic Service. 49 Volgens Peter Drucker (1973): The aim of marketing is to make selling superfluous. The aim of marketing is to know and understand the customer so well that the product or service fits him and sells itself, Management: Tasks, Responsabilities, Practices, New York: Harper and Row, pp Shapiro (1988): the tirm market oriented represents a set of processes touching all aspects of the company.

Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit Nyenrode Business Universiteit Marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessen (Marketing as value-leverage) Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat aan de Nyenrode Business Universiteit op gezag

Nadere informatie

Direct Marketing. De Machine, De Mens en De Moraal. Janny C. Hoekstra

Direct Marketing. De Machine, De Mens en De Moraal. Janny C. Hoekstra Direct Marketing De Machine, De Mens en De Moraal Janny C. Hoekstra Groningen 2001 1 Copyright J.C. Hoekstra ISBN 90 367 1560 1 2 Direct Marketing De Machine, De Mens en De Moraal Rede in verkorte en vrije

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Heeft u al een missie en een visie?

Heeft u al een missie en een visie? Heeft u al een missie en een visie? Over de zin en onzin van moderne zinspreuken dr. John M. D. Koster drs. Peter W. Stolze 42 1 Inleiding 2 Wat is een missie? 3 Wat is een visie? 4 De functie van missies

Nadere informatie

Oratie Visionaire Marketing 07-01-2000 12:58 Pagina 1

Oratie Visionaire Marketing 07-01-2000 12:58 Pagina 1 Oratie Visionaire Marketing 07-01-2000 12:58 Pagina 1 Oratie Visionaire Marketing 07-01-2000 12:58 Pagina 2 Oratie Visionaire Marketing 07-01-2000 12:58 Pagina 3 Visionaire Marketing Concurreren nu, bouwen

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie

Waarde voor de klant Waarde van de klant

Waarde voor de klant Waarde van de klant Waarde voor de klant Waarde van de klant Klantwaarde gewaardeerd: Implicaties voor de strategische positionering van thuiszorgklanten en thuiszorgaanbieders April 2004 Pierre Dols Tilburg Universiteit

Nadere informatie

crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen

crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen crm in de praktijk crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

De relatiegerichtheid van een organisatie. Onderwerp van de case. Verricht een audit bij een organisatie. Deze case bevat de opdracht

De relatiegerichtheid van een organisatie. Onderwerp van de case. Verricht een audit bij een organisatie. Deze case bevat de opdracht Artikel 1 voor ALO CRM audit Inleiding Relatiegerichte organisaties staan de laatste jaren in de schijnwerpers. Modieuze termen als aftermarketing, interactive marketing, one-to-one marketing, relatiemarketing

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Studie naar succes- en faalfactoren. van complexe ICT projecten

Studie naar succes- en faalfactoren. van complexe ICT projecten Studie naar succes- en faalfactoren van complexe ICT projecten Tegenpolen trekken elkaar aan. Zo ook problemen... (Onbekend) definitieve versie 1.0 10 mei 2004 PDOMC Groep 13 Ordina Business Solutions

Nadere informatie

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine IALOGUE magazine LEF jaargang 3 - oktober 2013 Vanderlande: Het lef om vasthoudend te standaardiseren Alliander: Tempeltje van Kees model voor de financial Arcadis: Het lef van echt leiderschap Achmea:

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven

Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven Onderzoeksrapport september 2010 Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven Literatuuronderzoek en casestudy resulterend in de ontwikkeling van een instrument: de implementatiematrix

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 VAN BEROEP: PROCESMANAGER

HOOFDSTUK 6 VAN BEROEP: PROCESMANAGER HOOFDSTUK 6 VAN BEROEP: PROCESMANAGER 6.1 Inleiding Maar hoe weet u dat? Och, dat is een mix van ervaring, onderbuik, spitzenfingergefühl, après-ski, yin-yang, win-win... Radioreclame Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De rol van marketing in de netwerkeconomie

De rol van marketing in de netwerkeconomie Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLVIII, 3, 2003 De rol van marketing in de netwerkeconomie door P. VANDEN ABEELE en Y. DE BACKER Piet Vanden Abeele Vice-rector KULeuven en Campusrector KULAK,

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie