9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# ;+N+$+( 0)=*+*( >6:2<()'=C M(')+K#$J(A(L(+'()$" name="description"> 9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# ;+N+$+( 0)=*+*( >6:2<()'=C M(')+K#$J(A(L(+'()$">

>!DE!C==)%!FEGF! "#$%&'(()J(')+K#!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Transcriptie

1 "#$&'(()$*)+,+( "&(&) ;=&C >9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# ;+N+$+( 0)=*+*( >6:2<()'=C M(')+K#$J(A(L(+'()$ >-<A($*?<<L2<()'=C >:&*'(X((&V -./ " /.69-17:48; :<*=+(> "#$&&'()*+# #,-#

2 ./0(123&#4'(56*(1728# 7<,P)+A?YFEGF:<A+*= A(?((L <# A('((L(L+KB A()(,)<'&*(()'T A(B<,+(()' <# <, V(LB( V+KZ( <<B <# A(J)&+B $*?)+#(L+KB( :<A+*= A(N=L N<<) N()L+($ <# $*?='( R)(*?$)((B$ <# '==)<, <# (LB( <# N()Z&+C '==)<,I ;( '+ +$ [J=$+$

3 Versiebeheer 9'(:1'# ;+:<3(1=4172# HEIG HEIF HEID HEI_ HEI` HEI^ HEIa HGIE "*>'6#,8#9'(:1'>'3''(# U92<()'=C]GD

4 $6ABC7<&1'# 0)=*+*( 1)+*5(+K() 0)=*+*( -24 "$$($$<) :&*'(X((&V -24 "*>'6#D8#E1:&(1>C&1'61=:&## U92<()'=C]GD

5 U92<()'=C]GD Adresgegevens FG*+17*7)C:# 6==C >9=))+B3=)=? O)==]6&CC() 0<$*<'(]0L==$ >DE^`7M >ddg^g_dadcee 1[C=+L=')($ >=)+Bf==J<C=+LI*<C]=))+BI#=)=?fL<A+*=I*<C >-<A($*?<<L2<()'=C[75. >Ea^DcF^ FG*+17*&( 6==C >:&*'(X((&V 1[C=+L=')($ >ddggeae_`da^ H::'::( 6==C 1[C=+L=')($ >ddggeae_`ega I')(1=J:2'2'4'7: 6==C O)==]6&CC() 0<$*<'(]0L==$ >DE^c"gT2<()'=C K(*<&1<'L*7*2'( 6==C >ddgcc`^_aef^ 1[C=+L=')($ I')(1=J:+'7&( 6==C >1)+*5(+K() >ddgcc`^_acda 1[C=+L=')($ >()+*IC(+K()fL<A+*=I*<C ;4'(12'#I')(1=J:>'2'6'1)'(: 6==C >-+LB('(U+ >ddg^gfcfgce^ 1[C=+L=')($ >?+LB(I'(IV+fL<A+*=I*<C 6==C 1[C=+L=')($ >ddg^fed^aca` >")*?+(*U92<()'=C

6

7 Afstudeerscriptie - High Performance Computing in the Cloud EXECUTIVE SUMMARY This document is a research report on High Performance Computing in the Cloud. High Performance Computing is using many systems together in tandem (parallel) to solve a compute intensive task. The goal is to finish this task in a shorter amount of time. The advent of Cloud computing led to a natural interest in combining High Performance Computing and Cloud with each other. Cloud computing is a subject that has been widely discussed, yet there seems to be conflicting definitions and little understanding what Cloud computing really is. Cloud computing offers many interesting advantages, both financially and technically compared to traditional setups. Cloud computing makes it is possible to avoid capital expenditure and only buy what you need for the period you need it and without any type of commitment. Cloud notice. This research document seeks to primarily answer one question: Which characteristics must a Cloud platform have in order to be ideally and optimally suited for High Performance Computing? Cloud computing is in most cases well suited for High Performance Computing, but in some cases specialized equipment can do a better job. Cloud computing is limited to components and type of capacity that is in most demand. Cloud computing uses economies of scale and pooling of capacity and is purposefully built as generic as possible. The reason for the generic nature of the Cloud is that it must be usable by anyone for any purpose at any moment. Cloud computing users must be able to coexist and operate together on equipment with the same characteristics. In the case of Cloud computing only a virtual layer separates users (or tenants) from each other. Despite the financial and flexibility advantages of Cloud computing, some companies or entities are sceptical to implement Cloud solutions. The main reason for this scepticism is cited as being the security aspects of such a solution. The security concerns are both technical and legal. There is currently a very limited amount of precedents, uniformity or standardized legislation to address these concerns. An advantage of standardization or legislative mandates for standardization would be the avoidance of vendor lock-in (being tied to a specific provider because of difficulties in switching to another;; no cross vendor compatibility). It is furthermore unclear how secure and private one s data is if outsourced to a Cloud computing provider that operates locally (from the perspective of the user) but has its roots in a different country. Legislation in a foreign country (like the Patriot Act in the USA) could be a big threat to the security and privacy The conclusion of this research document is that there needs to be further research in legislative solutions and or standardization of solutions to effectively address these concerns. Just as companies, governments and entities trust the global banking system, they also must be able to trust the Cloud computing system. WT Rotterdam 13 Pagina 6 van 61

8

9 Afstudeerscriptie - High Performance Computing in the Cloud SAMENVATTING Cloud computing heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Het is niet meer de vraag of bedrijven over zullen stappen naar Cloud-oplossingen, maar op welk moment. Cloud computing kenmerkt zich door efficiëntie, maximale beschikbaarheid, minimaal beheer en flexibiliteit. Dit opent nieuwe deuren voor Cloud- Ondanks alle voordelen zijn veel bedrijven huiverig om de eerste stap te nemen richting de Cloud. Is het wel veilig en betrouwbaar? Wat bieden Cloud-services aan en wat niet? Door het snel veranderende IT-landschap kan geen absolute definitie worden geformuleerd, de consument heeft een andere kijk op het IT-landschap dan bijvoorbeeld de ontwikkelaar of de. Er zijn vele commerciële toepassingen voor HPC en Cloud computing elk met hun specifieke eisen die ze aan het Cloud-platform stellen. Zoals bedrijven die wetenschappelijk onderzoek verrichten, ontwerpers en financiële instanties. Bedrijven die bijvoorbeeld analyses en datamining willen toepassen op transacties of bedrijfshandelingen, kunnen van HPC en Cloud computing profiteren. Dit document is een uiteenzetting van een onderzoek naar High Performance Computing (HPC) in the Cloud. Het onderzoek bevat definities van HPC en Cloud computing anno 2012 en geeft antwoord op de volgende vraag: Welke eigenschappen moet een Cloud-platform hebben om optimaal en geschikt te zijn voor High Performance Computing? Daarnaast wordt een matchingsmatrix opgesteld die verschillende toepassingen uiteenzet tegen kenmerken van een Cloud-platform. Dit geeft bedrijven inzicht in, welke type toepassingen het beste naar de Cloud zijn te migreren, implementeren of met behulp van Cloud uit te breiden zijn. Ondanks de financiële voordelen en flexibiliteit dat Cloud computing biedt, zijn sommige bedrijven en organisaties sceptisch om Cloud oplossingen te implementeren. De meest voorkomende en belangrijkste redenen hiervoor zijn de veiligheidsaspecten van een dergelijke oplossing. Er zijn geen duidelijke regels en er is geen uniforme of gestandaardiseerde wetgeving om deze problemen aan te pakken. De conclusie van dit onderzoeksdocument is dat er behoefte is naar nader onderzoek in wetgeving en verdere standaardisering van Cloud-oplossingen. Dit lijkt noodzakelijk om deze problematiek effectief aan te pakken. Bedrijven en instellingen vertrouwen bijvoorbeeld op het wereldwijde banksysteem en moeten uiteindelijk ook in staat zijn om op een Cloud computing systeem te vertrouwen. Ten slotte wordt een praktijkopdracht opgenomen in deze scriptie in de vorm van een demonstratie. Het doel van de demonstratie is om kennis en ervaring op te doen met betrekking tot het opzetten van HPC in de Cloud en bestrijkt ook de uitdagingen en kansen van het project. WT Rotterdam 13 Pagina 7 van 61

10

11 FG'<C&14'#OC++*(0# R O*+'74*&&172# T GIG 4,Z( e GIF ;<(LA)<(, e GID :<A+*= GE GI_ GE GI` GG D 9(**2:&'66172#,D FIG -<<#'N)==A GF FIF GF - ;7)'(U'5#,- DIG GD DIGIG GD DIGIF FG DIGID F` DIGI_ Fe V.++'(<1W6'#"'/*::172'7# -X _IG DE _IF DG _IFIG DG _IFIF DG _IFID DG _ID DF Y E'+7:&(*&1'# -S `IG 4,Z( Da `IF 9($==B De `IFIG De R.7<6C:1'# VX VD# U92<()'=CGD

12

13 ;/U'&# -( +$,)+C=+) <,A(Z( =L$ '($*)+,+(# '( 7L<&' N()'()?( N()$*?+L ( J((L' '( '( H()'() =,,L+*=+(P,($ C=)+W V==)C(( J((L' "L$ L==$( Z=L <<B -( '<(L '( +$ <C E'62('/# M+K?( <# +$?( A<(' <C ( N<<) V+( C( <<A <, '( L(A '==)J+K #<*&$ <, '( L<&' =)*?+(*&&)I Z<=L$ V(L C==) '( $,(*+#+(B( =)*?+(*&&) '( $*<,( H()'() V<)' A()=*? '( *<C,L(W+(+ ( C( $+C,(L '&+'(L+KB =L$C('( C( N()(+$ C==) # U92<()'=CGD

14 Z21<*# :<A+*= Z=B(L+KB( U()(L'V+K' (L :<A+*= _GIEEE $== :<A+*= C==B A(J)&+B :<A+*= $== '( J(&)$ "C$()'=C R:O1> :4/i (5172#"+((]# ;( <,')=*? V<)' &+A(N<()' 9<C<))<VI :<A+*=?((# <,')=*? C( A<('( $== V= J()(# <# C(?<'+(BI X< () C&L+ <&*? <, ` :<A+*= J+(' K==)L+KB$,L==$ *+)*= GFE GI V==) FI DI _I "LL( '+( J+K U9 <<B A(J)=*? J+K U92<()'=CGD

15 I'2'6'1)172# N=L O(*&)+P Q ")*?+(*&)( R.O"SI ;( ;( '( -<A($*?<<L 2<()'=C V<)' N()Z<)A' '<<) '(?(() :&* '( X((&VT '(Z( A((# J(<<)'((L '( R'(L+N()=JL($SI +$ () <<B V(('( =L$ =$$($$<)T '(?(() ;(Z( J(<<)'((L C( '( '( U92<()'=CGD

16

17 D D\, ^J)4(**2# U(LB( C<( <C <,+C==L A($*?+B ( N<<) D\D E''64(*2'7# U92<()'=CGD

18

19 - ;?EF$_;F`# -\, H7&]()#/#)''64(*2'7# 7L<&' -+A? R-07SI J($[,)=*+*($ N()<&'()' '( '( I -\,\,# E'J171&1'#.6C)#<+/C&172# V<)' =L +K'K( N<<) A(J)&+BI '( A(L(N()' '( V<)' () N((L <N() 7L<&' '+ =LL(C==L +$ '( '&+'(L+KBI [ k=*b+( Q FEGGS +$?( 7L<&'[ Z(L#$ '( <C 7L<&' V(L N=$ ( +$I "#$& '#()$*+,-& +.& /0*& 10.'/+21334&.*0""0,& 53,& '#()$*04'3)3'+*0+*&3".&00,&+0,.*&0,&,+0*&3".&00,&)4#$'*6& 7L<&' <( A(J)&+B U92<()'=CGD

20 "#$#$#$ &'()*+&,-.&/0,1(23&21) *<C,&()*=,=*+(+ =L$ <, '(Z(L#'( (L(B)= V=() =L$ R*<CC<'+(+S J($*?<&VI ;+ +$ '( 7L<&' #(+ '= V()' R.M5 0)($$ 2(L(=$(T GeaEi FEGGSI -( J(N=( V= 0=$ '( V()' N+)&=L+$=+(,<,&L=+)'()I '=*? '=?( (N((L J(V(($H5V=)('=?( V(L '=?( V(L '( C<(+( V==)' V=$ RH5U=)(T FEGGSI H5U=)( Rg16I<)AT FEGGSI ;(Z( ')+( '( L<<, '( +K' '( -( V()' '&+'(L+KB '= N+)&=L+$=+( A(J)&+B Z<& <C $()N() =,,=)=&&) ( -( V=$ Z(()A(J)&+B(L+KB'= '( *=,=*+(+ V=$I ;+ '= '( C(()'()?(+' '( *=,=*+(+ <<B A(J)&+B '<<) C(()'()( N+)&(L( $()N()$ <, #P$+(B( $()N() X< A)<() A('((L( '( J($*?+BJ=)( *=,=*+(+ =L$ )($&L== ;+ )($&L(() #P$+(B( $()N()$ '&$ '( V()' <,A()+*?T N()B<<, '( ;+ V=$ '( (()$( '($+K'$ '( C(($,<,&L=+)( ( '( A)<<$( A(J<&V'I -( JL((B B<) ( U92<()'=CGD

21 J('=*? Z<=L$ <,$L=A N+)&(L( A(C==BI ( '<<) <C &+L+P ( M+K "UO <<B 7L<&' C( *)('+ *=)' <# C(() N+)&(L( $()N()$ N<<) A)<( 7L<&' <, #P$+(B( $()N() A(Z( Z<'= '( $()N() C=W+C==L J(Z( V<)' '= '( 1LB 0&JL+* 7L<&',=$ '+ <( C==B?( C<A(L+KB <C Z(() ( X< C=W+C=L+$(() '( '( 5+*)<$<# Z(L# RJ+KN<<)J((L'i 5O6T V()' FEGE N(L( A()(L=(()'( N<<) A(J)&+B()$ U92<()'=CGD

22 "#$#$#6 7('8(92-')14:';&+-'<)=42*+&,-'2>41='<)14428'&2-'<*+&,-5 1) J+K?( 7L<&'I X<=L$ '<<) JS 2=*B$,=*(7L<&']/</)+' ++S +++S 3<)*(I*<C]/C=+LT/<<AL(",,$]3=*(J<<B *S M()B(L(P A($&AA()(()' '=?=)'V=)( N<<) 7L<&' $,(*+==L A(J<&V' C<( '( RM()B(L(P [ 5+*?=(L ")CJ&)$T 3<W ( =LIT FEEeT,I FESI -+()C(( J('<(L '=?( +$ '= (LB( *<C,&() B=$?((#I ;<<)?( Z<& J('<(L' N<<) 7L<&' N()J)&+BS C==) <<B A<('B<,() <C -( JL+KB '= '+ (()'() *=,=*+(+ 7L<&' Z<=L$ N==B V<)' '<<) Z<=L$ 7+$*< OP$(C$ R7+$*< [ -( 7L<&'?=)'V=)([ $<#V=)( +$ <C Z< A()+*? C<A(L+KB ( '+( $,(*+==L <C 7L<&' $+&=+( ( U92<()'=CGD

23 >a.6c)#)1'7:&#**7>1')'(:# # 1\ 7L<&' N<<) =$ = O()N+*(S +$?( J($*?+BJ==) ( ;+ A(L' <<B N<<) )(L=+(# L=A() =L$ N((L +$?( A<(' +'(( <C '( V==) (L(B)+*+(+?((L ()A '&&) +$ <# V==)?( Z<?(( +$ '= <C =LL($ ( 1) +$ A(J)&+B( '+( RN()==LS L&+'> -( +$ A<('B<,() <C -+()C(( V<)' J('<(L' '=?( A<('B<,() +$ <C R'==S <N() AL=$N(Z(L ( (L(B)+*+(+I 1L(B)+*+(+ A(*<C,L+*(()'()T N()(+$ #P$+(B A)<( @ <# #<)*( C=K(&)( '+( Z+*? # 11\ K6*&J(+#)1'7:&#**7>1')'(:#bK**Oa8# '( *<C,&()*=,=*+(+ <# C(().==O =# <C <, '( '( ( RJ+KN<<)J((L'i $<#V=)( <# C+''L(V=)(SI X<?<(# Z(L# < U92<()'=CGD

24 )<C,$L<C, $*?==LJ==)?(+' "Z&)( J+(' <<B $<<)A(L+KB( RJ+KN<<)J((L'i ML<J O<)=A( Oo: 111\ OJ&]*('#)1'7:&'#**7>1')'(:#bO**Oa8# O==O J+KN<<)J((L' <<B 0==O =,,L+*=+( ')==+ <,?(,L=#<)C '( X<?<(# '( =,,L+*=+(]$<#V=)( Z+*? ( X< A(L==A' V==)J+K (LB( A)<(, '( #<*&$ <, O=L($3<)*(I*<C J+(' J+KN<<)J((L' 725 $P$((C]=,,L+*=+( '( 7L<&' 725 $P$((C J(')+K# ;( ( <N() '( <a.7:c+'7&#b17)141)ca>')(1=ja8# J(')+K# <# +$ <#,L=#<)C$I U= A)==A V+L +$ '= J(,==L' ==B <#,)<*($ N())+*? <C?( )($&L== ( O==O J+(' '+ V==)T Z(L#$ <, 4C $P$((C 7L<&' C<( '( A(,)+BB(L' ;(Z(,)+BB(L &+ U92<()'=CGD

25 "#$#$#" 7L<&'?((# A)<< J+(' )((B$ N<<) N()'()( 5( 7L<&' +$?( C<A(L+KB <C '+( C<A(L+KB ( H<<) -07 '( 7L<&' <C *<C,L(W( &+ ( V=$?( =L C<A(L+KB $&,()*<C,&() <#,)+Nn *<C,&()*L&$() N<<) J(,==L'( +K' RN==B C==) '+ V=$ 7L<&' <, (LB N((L *<C,&()*=,=*+(+ () `*7:'7#b;//(&C71&1':a8# - J($*?+B <C ==B ( -( +$ '= A(N=L Z(() <C 7L<&' N<<) B<)(,()+<'(I <# - <, *=,=*+(+ <# '<<) ( N<<) V= '=='V()B(L+KBA(J)&+BV<)'I N((L *=,=*+(+ N<<) Z(() J(,()B( +K' C<A(L+KBI 7L<&' <C'= () <# <C?( <A()( RJ+KN<<)J((L'i L=A() N()J)&+BS 7L<&' +$ N==B U92<()'=CGD

26 ;>:&*5'6:#b.3*66'72':a8# - C(,)+N=*P C==) <<B C( '( '(&) &+ ( <<B C( 0=)+<" R8O"[ 0=)+<"*TFEEGS '( +$ A(N($+A' C==) <<B +$ - @==) '( 7L<&' $<C$ - A(J)&+B 7L<&' +$ J+K =,,L+*=+($ '+( A(N<(L+A N<<) M+KN<<)J((L' ==B A)<< +()=+($ J(N= V==)J+K J+K (LB( +()=+( '== A()==',L((A' C<( ;( '( - '( 7L<&' +$ $,(*+==L A(J<&V'( '( 7L<&' @(V()B J($*?+BJ==) RGEE5J+]G/J+]GE/J+SI M+K $,(*+==L A(J<&V'( R$&,()*<C,&()$S N==B <<B $,(*+=L( <A(L+KB?(+' < A(J)&+B> J+KN<<)J((L' '( B)=*? 7L<&' N<<)?( <# '+( - U92<()'=CGD

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

A L L ES O ND E R C O N T R O L E?

A L L ES O ND E R C O N T R O L E? A L L ES O ND E R C O N T R O L E? EEN KRITISCHE BLIK OP DE DOOR DE DATARETENTIERICHTLIJN IN HET LEVEN GEROEPEN DRIEHOEKSVERHOUDING TUSSEN DE WET BEWAARPLICHT TELECOMMUNICATIEGEGEVENS, DE STRAFVORDERLIJKE

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

Our research differs from other approaches to consumer protection in that it:

Our research differs from other approaches to consumer protection in that it: Summary T h is th e s is is o n c yb e r c o n s ume r p ro te c tio n. It is b o th a s tud y o n c re atin g a g lo b al mark e tp lac e fo r c o n s ume r tran s ac tio n s an d a p ro p o s al o f

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Problemen & uitdagingen voor Cloud Computing Sebastiaan Monsieurs Scriptie voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards door Pieter Lootens Tim De Bruyn Promotoren:

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ 12' " ) + 1&&& 3! %%3

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' , - $%.( & ' $ $ 12'  ) + 1&&& 3! %%3 !"#$ 0 (!""# $% &'( (% '!""# $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ /) """" ""0"" ",+'- 12' " ) + 1&&& 3! %%3 4'$ ' ' ) * *$'%%56*74 )&$' )$$/8 89%8%('& &':*$%8% &'' #4% $' 88*7;$&' $%

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Cloud desktop / server in de cloud

Cloud desktop / server in de cloud S t a g e c o a c h : S t i j n W a l c a r i u s S t a g e b e g e l e i d e r : J oaugias u r i k SConsulting i e r j a c o b s Cloud desktop / server in de cloud Baetens Louis A c a d e m i e j a a

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

Business Intelligence. Pieter Daems, Inne Van Houdt, Cindy Jansen, Wouter Wilms [EVALUATIE MICROSTRATEGY]

Business Intelligence. Pieter Daems, Inne Van Houdt, Cindy Jansen, Wouter Wilms [EVALUATIE MICROSTRATEGY] 2012 Business Intelligence Pieter Daems, Inne Van Houdt, Cindy Jansen, Wouter Wilms [EVALUATIE MICROSTRATEGY] Contents 1. MicroStrategy... 1 1.1 Wat is MicroStrategy... 1 1.2 OLAP Analysis... 1 1.3 MicroStrategy

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Toepassingen van Operationeel Onderzoek Samenvatting

Toepassingen van Operationeel Onderzoek Samenvatting Toepassingen van Operationeel Onderzoek Samenvatting 18-1-2011 KUL, Prof. Spieksma Lynn.gyselen@student.kuleuven.be, indien u aanpassingen, opmerkingen, extra opgaven of oplossingen heeft, gelieve deze

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF N I N H O U D S O P G A V E. o. 1 2 0 1 5. Colofon. Nieuw bestuur AJV. Fraude mr. K. Frielink. Toespraken van de President

NIEUWSBRIEF N I N H O U D S O P G A V E. o. 1 2 0 1 5. Colofon. Nieuw bestuur AJV. Fraude mr. K. Frielink. Toespraken van de President NIEUWSBRIEF N o. 1 2 0 1 5 I N H O U D S O P G A V E Colofon Nieuw bestuur AJV Fraude mr. K. Frielink Toespraken van de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Procureur- Generaal ter

Nadere informatie

Strategische keuze van een CRM oplossing

Strategische keuze van een CRM oplossing Strategische keuze van een CRM oplossing MKB en web enabled CRM oplossingen Volgens onderzoeksbureau Gartner zal in 2008 circa 25 procent van de MKB bedrijven tot de conclusie komen dat hosted CRM oplossingen

Nadere informatie

IT training + Management

IT training + Management Bewaarexemplaar 2015 IT training + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Amazon Web Services / AppSense / Avaya / Brocade / Cisco / Citrix / Check Point / Dell SonicWall

Nadere informatie

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen VBDO:

Nadere informatie