3.6. Lastendruk waterschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.6. Lastendruk waterschappen"

Transcriptie

1 3.6. Lastendruk waterschappen In dit belastingoverzicht zijn ook de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke heffingen een onderscheid is aangebracht tussen de lasten voor een eigenaar/gebruiker en voor een huurder. En net als bij de gemeentelijke heffingen zijn we bij de waterschapsheffingen uitgegaan van de druk voor een meerpersoonshuishouden. Per 1 januari 2017 is het Waterschap Limburg ontstaan uit een fusie van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. De eigenaar/gebruiker heeft bij de waterschapsheffingen met drie onderdelen te maken: Een heffing op basis van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van de woonruimte, aangeduid met 'Gebouwd'. Een vaste heffing per woonruimte, aangeduid met 'Ingezetenen'. Een zuiveringsheffing die voor een meerpersoonshuishouden op 3 x het bedrag per vervuilingseenheid uitkomt. De huurder krijgt een aanslag gebaseerd op de twee laatste onderdelen. Omdat we niet alleen het bedrag van de belastingaanslag 2017 van het waterschap willen geven, maar net als bij de gemeenten ook de procentuele ontwikkeling ten opzichte van 2016, hebben we ook de tarieven en aanslagen 2016 vermeld. De tarieven 2016 en 2017 zijn onderstaand voor de drie onderdelen vermeld. In 2016 nog voor de twee waterschappen en vanaf 2017 van het gefuseerde waterschap. Waterschap Gebouwd Mutatie Ingezetenen Mutatie Zuiveringsheffing Mutatie meerpersoonshuishouden Peel en Maasvallei 0,0324% -2,75% 47,91 1,36% 139,77 1,05% Roer en Overmaas 0,0216% +8,80% 39,23 23,78% 139,77 1,05% Waterschap Limburg 0,0235% 48,56 141,24 We zien in dit overzicht dat de tarieven voor alle burgers in Limburg vanaf 2017 gelijk zijn. Dit betekent dat huishoudens die vorig jaar nog onder Roer en Overmaas vielen nu meer gaan betalen. De huishoudens die vorig jaar nog onder Peel en Maasvallei vielen gaan nu minder betalen. De mutaties zijn voor de individuele gemeenten heel divers. Omwille van de vergelijking met 2016 moeten we dit jaar nog een opmerking maken over de grens van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Deze grenzen vielen niet overal exact samen met de gemeentegrenzen. In Roermond viel het grondgebied van de voormalige gemeente Swalmen bij het waterschap Peel en Maasvallei, terwijl de rest van de gemeente onder het waterschap Roer en Overmaas viel. In Maasgouw viel het grondgebied van de voormalige gemeente Maasbracht bij het waterschap Roer en Overmaas, de rest van de gemeente bij het waterschap Peel en Maasvallei. Voor die twee gemeenten hebben we daarom twee gemiddelde waterschapslasten voor 2016 berekend voor eigenaar/gebruiker en huurder. Vanaf 2017 gelden voor alle Limburgse gemeenten dezelfde tarieven van het Waterschap Limburg.

2 Dit betekent voor huurders die in 2016 nog onder Roer en Overmaas vielen een stijging van de waterschapsheffingen met 6,03% tot 189,80 en bij Peel en Maasvallei met 1, 13%. Voor Limburg hebben we een gewogen gemiddelde berekend dat stijgt met 4,32% van 181,94 naar 189,80. De gemiddelde waterschapsheffingen voor de eigenaar/gebruiker zijn het hoogst in Mook en Middelaar met 251,22. In Heerlen zijn deze met gemiddeld 219, 17 het laagste. Bij dertien gemeenten zien we een daling. Deze daling varieert van -7,35% in Gennep tot -5,26% in Roermond, voor het gedeelte dat tot en met 2016 onder het waterschap Peel en Maasvallei viel. In tweeëntwintig gemeenten stijgen de gemiddelde waterschapsheffingen eigenaar/gebruiker, met 5,95% in Valkenburg aan de Geul tot 7,25% in Kerkrade. Doordat Maasgouw en Roermond twee keer meetellen komen we nu op 35 gemeenten. Het gewogen gemiddelde stijgt met 1,97%, waardoor de waterschapslasten toenemen van 227,89 naar 232,39 voor de eigenaar/gebruiker.

3 3.7. Lastendruk gemeente en waterschap In deze paragraaf kijken we naar de lasten voor de meerpersoonshuishoudens van de onderzochte gemeentelijke heffingen en de waterschapsheffingen. Voor de huurder liggen de lasten van de heffingen van de gemeente en het waterschap in 2017 het laagst in Nederweert gevolgd door Beesel. Gemiddeld zijn de lasten daar respectievelijk 317,95 en 320,80. Het hoogst zijn de lasten in Nuth met 701,20 gevolgd door Voerendaal 673,80. In twaalf gemeenten dalen in 2017 de gezamenlijke lasten van gemeente en waterschap voor de huurder. De daling is met -10,32% het sterkst in Onderbanken. In drieëntwintig gemeenten stijgen de gezamenlijke lasten. De grootste toename zien we in Echt-Susteren met 7,54% gevolgd door Nuth met 6,96%. Ook hier zitten er in de telling 35 gemeenten vanwege het feit dat de inwoners van Maasgouw en Roermond tot en met 2016 onder twee waterschappen vielen. Zowel in Maasgouw als in Roermond stijgen de lasten voor huurders (gemeente en waterschap) in beide delen van de gemeente. Gemiddeld komen de heffingen van gemeente en het waterschap voor een huurder in 2017 uit op 500,95, een stijging met 0,18% in vergelijking met 2016 ( 500,06). Voor de eigenaar/gebruiker is de aanslag 2017 van de drie gemeentelijke heffingen en van het waterschap het hoogst in Meerssen. De gemiddelde totale last komt daar uit op 1.202,46. Bij in totaal tien gemeenten is de totale last eigenaar/gebruiker meer dan Naast Meerssen zijn dit Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Nuth, Schinnen, Simpelveld en Voerendaal. In Beesel is de gemiddelde last van gemeente en waterschap in 2017 met 766,69 het laagst. Gemiddeld is de last van de heffingen van gemeente en waterschap met 0,56% gestegen tot 948, 19 in In vijftien gemeenten daalt de gemiddelde last. Hiertoe behoort ook de gemeente Roermond voor het deel dat in 2016 nog onder het waterschap Peel en Maasvallei viel. In twintig gemeenten stijgt de last. Waaronder Roermond maar dan voor het deel dat onder Roer en Overmaas viel. Bij Maasgouw geldt een stijging voor beide waterschappen. Daarbij hebben we ook in deze telling met 35 gemeenten te maken. De grootste stijging treedt op in Nuth: 5,57%. In Onderbanken is de daling met 6,50% het grootst.

4 4. Lastenontwikkeling bedrijven In dit laatste onderdeel schenken we kort aandacht aan een onderdeel van de gemeentelijke lasten voor bedrijven. De tarieven, de WOZ-waarden en de opbrengsten bedrijven 2016 en 2017 die we presenteren, ontvangen we van de BsGW. Voor de drie, niet aan de BsGW deelnemende gemeenten, van de gemeenten zelf. Voor de uniformiteit wordt hierbij de methodiek gevolgd van de BsGW. Bij de WOZ-waarde gebruikers is onder andere een correctie toegepast voor leegstand. De opbrengstraming is vanaf dit jaar nauwkeuriger weergegeven. Deze geprognosticeerde opbrengst is voor de eigenaren én de gebruikers separaat berekend, waarna totalisering heeft plaatsgevonden. We constateren dat de ontwikkeling van de WOZ-waarde niet-woningen afwijkt van die bij de woningen. De totale WOZ-waarde woningen is voor 2017 met 3,40% gestegen, terwijl de WOZ-waarde van niet-woningen met 7,12% is gedaald. We zien dat de totale WOZ-waarde niet-woningen in twee gemeenten stijgt. Dit is in Peel en Maas: 4,90% (afgerond 47,6 miljoen) en in Kerkrade: 0,21 % (afgerond 1,7 miljoen). In eenendertig gemeenten is sprake is van een daling. In Onderbanken en Meerssen zijn de grootste dalingen van de WOZ-waarde niet-woningen. Voor Onderbanken bedraagt de daling 20,41 % (afgerond 12,4 miljoen) en voor Meerssen is de daling 19,41 % (afgerond 40,2 miljoen). De verandering van de WOZ-waarde bestaat uit een prijscomponent en een volumecomponent. Deze twee onderliggende componenten zijn niet bekend. Vervolgens kijken we naar de OZB-tarieven. De gemeente met de hoogste tarieven is Sittard-Geleen. De gemeente met het laagste tarief is Leudal. De tarieven eigenaar en gebruiker bedragen in totaal in Sittard-Geleen in ,8637% en in Leudal 0,2714%. Bij twee gemeenten daalt het tarief. In eenendertig gemeenten stijgen de tarieven. De stijging varieert tussen 0,70% in Maasgouw tot 21,25% in Schinnen. Behalve in Schinnen stijgt bij negen gemeenten het totale tarief met meer dan 10%. De combinatie van de ontwikkeling van de tarieven en van de WOZ-waarde kan iets duidelijk maken van de lastendrukontwikkeling. Maar omdat we geen kennis hebben van de volumecomponent bij de verandering van de WOZ-waarde kunnen wij daar geen uitspraak over doen. Op basis van de tarieven en de WOZ-waarden eigenaren en gebruikers voor de niet-woningen heeft de BsGW een prognose berekend van de opbrengsten. De door de BsGW berekende prognose voor de totale opbrengst van de OZB niet-woningen bedraagt voor Dit is een afname met afgerond 1,3 miljoen (1,09%) van 122,7 miljoen in 2016 naar 121,4 miljoen voor dit jaar. De verschillen voor de individuele gemeenten zijn echter heel divers, procentueel maar ook in absolute cijfers. Bij eenentwintig gemeenten (64%) zien we een afname van de totale opbrengst variërend van -0,43% in Venlo tot -19,75% in Onderbanken.

5 Voor twaalf gemeenten is een toename van de opbrengst berekend, met als hoogste stijging Peel en Maas met 10,62% ( ). Van deze twaalf gemeenten zijn er naast Peel en Maas nog vier met een toename van 2% of meer. Dit zijn Beesel, waarvoor een hogere opbrengst is berekend van 8,92% ( ) en voor Venray 6,41 % ( ). Voor Valkenburg aan de Geul laat de prognose een stijging zien bij de totale OZB opbrengst niet-woningen van 5,69% ( ) en in Horst aan de Maas 2,05% met Aanvullend merken we op dat bij de gemeente Weert belastingaanslagen zijn opgelegd waarbij woningeigenaren te hoog zijn aangeslagen en gebruikers van bedrijfspanden te laag. Abusievelijk is het tarief OZB niet-woning gebruikers ( 0, 1222%) verwisseld met het tarief OZB woningen eigenaren ( 0, 1303). Uit informatie is gebleken dat woningeigenaren met een te hoge aanslag een nieuwe aanslag zullen ontvangen. Gebruikers van bedrijfspanden zullen geen nieuwe aanslag krijgen en betalen een lagere belasting. Dit betekent dat de prognose van de opbrengst niet-woningen van Weert ook berekend is op het lagere tarief. De tarieven zijn echter weergegeven zoals die door de raad zijn vastgesteld.

6 5. Verantwoording onderzoek Onderstaand wordt uitgelegd hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen. We hebben de berekeningen en analyses gebaseerd op gegevens, zoals de gemeenten die ons hebben aangeleverd. Voor het aantal inwoners zijn we uitgegaan van de septembercirculaire Vanaf 2016 doen we een beroep op de BsGW. Voor 2017 hebben we hierbij gebruik gemaakt van de OZB tarieven, actuele (gemiddelde) WOZ-waarden 2016 en 2017 en woningen/objecten. En bij de niet-woningen ook de opbrengstprognose voor eigenaren en voor gebruikers. Dertig gemeenten zijn bij de BsGW aangesloten, de overige drie gemeenten zijn door ons benaderd waarbij dezelfde insteek is gekozen als die welke de BsGW hanteert. Voor de berekening van het gemiddelde tarief OZB voor de woningen in onze provincie is uitgegaan van een gewogen gemiddelde volgens de formule: ')'T*AW*W ')'AW*W T = het tarief van elke individuele gemeente AW = het aantal woningen/objecten W = gemiddelde WOZ-waarde Bij de berekening van de rioolheffing heeft eveneens een weging plaatsgevonden, waarbij per gemeente een theoretische opbrengst is berekend door het tarief te vermenigvuldigen met het aantal woningen/ objecten. Vervolgens is de som van deze uitkomst gedeeld door het totaal aantal woningen/objecten in Limburg. Hierdoor wordt bereikt dat het tarief in een grote gemeente (bijvoorbeeld Maastricht) een grotere invloed heeft op het gemiddelde provinciale tarief dan een kleine gemeente (bijvoorbeeld Mook en Middelaar). In formulevorm: ')'Ta*AW ')'AW Ta = het tarief per gemeente AW = het aantal woningen/objecten Bij de berekening van het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing zijn wij uitgegaan van een modaal tarief voor een huishouden van drie à vier personen. Voor de berekening van het provinciaal gemiddelde hebben we per gemeente een theoretische opbrengst berekend door het modaal tarief te vermenigvuldigen met het aantal woningen/objecten. Het totaal van deze theoretische opbrengst hebben we vervolgens gedeeld door het totaal aantal woningen/objecten.1 1 We gaan er vanuit dat in de woningen/objecten zogenaamde modale gezinnen wonen. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo.

7 In formulevorm: Y Ta* AW YAW Ta = het tarief van een huishouden van één of twee ouders met twee inwonende kinderen AW = het aantal woningen/objecten

8 Bijlagen

9 Bijlage 1 Inwoners en woningen/objecten BELASTINGOVERZICHT 2017 Gemeente Regio Inwoners 1 nwonersklasse Woningen/ objecten* Beek Westelijke Mijnstreek Beesel Noord-Limburc Berqen Noord-Limburg Brunssum Parkstad Echt-Susteren Midden-Limburg Eijsden-Margraten Maastricht & Heuvelland Gennep Noord-LimburQ Gulpen-Willem Maastricht & Heuvelland Heerlen Parkstad > Horst aan de Maas Noord-Lirnburc Kerkrade Parkstad l.andqraaf Parkstad Leudal Midden-Limburg Maasgouw Midden-LimburQ Maastricht Maastricht & Heuvelland > Meerssen Maastricht & Heuvelland Mook en Middelaar Noord-Limburg Nederweert Midden-Limburq Nuth Parkstad Onderbanken Parkstad Peel en Maas Noord-LimburQ Roerdalen Midden-LimburQ Roermond Midden-Limburg > Schinnen Westelijke Mijnstreek Simpelveld Parkstad Sittard-Geleen Westelijke Mijnstreek > Stein Westelijke Mijnstreek Vaals Maastricht & Heuvelland Vskenburo a/d Geul Maastricht & Heuvelland Venlo Noord-Limburg > Venray Noord-Lirnburq Voerendaal Parkstad Weert Midden-Limburg Totaal *gebaseerd op DU WOZ-code range 1000 t'm 1699

10 Bijlage 2 Inwoners per regio BELASTINGOVERZICHT 2017 Regio Gemeente Totaal aantal inwoners 2016 Maastricht & Heuvelland Eijsden-Margraten Gulpen-1/Vitlem Maastricht Meerssen Vaals Valkenburq aan de Geul Totaal Maastricht & Heuvelland Midden-Limburg Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal Midden-Limburg Noord-Limburg Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Mook en Middelaar Peel en Maas Venlo Venray Totaal Noord-Limburg Parkstad Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Voerendaal Totaal Parkstad Westelijke Mijnstreek Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein Totaal Westelijke Mijnstreek Totaal

11 Bijlage 3 WOZ-waarde woningen BELASTINGOVERZICHT 2017 Gemeente Totale Gemiddelde WOZ-waarde WOZ-waarde cijfers x 1 woningen* woningen** Beek Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-VVittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Mook en Middelaar Nederweert Nuth Onderbanken Peel en Maas Roerdalen Roermond Schinnen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Venlo Venray Voerendaal Weert *totale WOZ-waarde woningen van alle woningen/objecten **gebaseerd op DU WOZ-code range 1000 t/m

12 Bijlage 4 OZB-tarieven en bijbehorende aanslag woningen BELASTINGOVERZICHT 2017 Gemeente Tarief eigenaar %-Mutatie OZB-aanslag %-Mutatie woningen tarief eigenaar OZB-aanslag cijfers x Beek 0,1514% 0,1506% -0,53% 280,79 280,53-0,09% Beesel 0,1140% 0,1373% 20,44% 201,01 242,40 20,59% Bergen 0,1242% 0,1274% 2,58% 253,86 260,89 2,77% Brunssum 0,1748% 0,1698% -2,86% 230,74 230,60-0,06% Echt-Susteren 0,1442% 0,1488% 3,19% 273,48 280,42 2,54% Eisden-Marc raten 0, 1492% 0,1537% 3,02% 346,56 355,35 2,53% Gennep 0,1187% 0,1230% 3,62% 260,80 261,85 0,40% Gulpen-\Nittem 0,1650% 0,1700% 3,03% 328,67 345,07 4,99% Heerlen 0,1965% 0,1989% 1,22% 243,71 248,57 2,00% Horst aan de Maas 0,1632% 0,1726% 5,76% 373,64 402,20 7,64% Kerkrade 0,2068% 0,1988% -3,87% 251,73 256,91 2,06% l.andoraaf 0,1882% 0,1862% -1,06% 282,65 286,52 1,37% Leudal 0,1180% 0,1162% -1,53% 245,93 247,35 0,58% Maasgouw 0,1113% 0,1116% 0,27% 214,65 217,50 1,33% Maastricht 0,1350% 0,1330% -1,48% 243,46 248,49 2,07% Meerssen 0,1881% 0,1966% 4,52% 417,91 436,55 4,46% Mook en Middelaar 0, 1378% 0,1349% -2,10% 353, ,59-0,17% Nederweert 0,1333% 0,1380% 3,53% 313,06 325,42 3,95% Nuth 0,1538% 0, 1570% 2,08% 306,79 313,36 2,14% Onderbanken 0,1857% 0, 1892% 1,88% 312,89 314,27 0,44% Peel en Maas 0,1030% 0,1045% 1,46% 230,63 236,36 2,48% Roerdalen 0,1230% 0,1253% 1,87% 240,09 248,22 3,39% Roermond 0,1434% 0,1451% 1,19% 250,37 256,85 2,59% Schinnen 0,1609% 0,1616% 0,44% 307,36 305,13-0,73% Simpelveld 0,2011% 0,2038% 1,34% 317,29 329,51 3,85% Sittard-Geleen 0,1824% 0,1858% 1,86% 285,74 294,54 3,08% Stein 0,1709% 0, 1690% -1,11% 304,03 309,49 1,80% Vaals 0,1442% 0, 1453% 0,76% 205,87 212,69 3,31% Valkenburq a/d Geul 0,1594% 0, 1679% 5,33% 312,00 318,89 2,21% Venlo 0,2021% 0,2013% -0,40% 356,01 360,32 1,21% Venray 0,1505% 0,1538% 2,19% 307,39 316,51 2,97% Voerendaal 0, 1625% 0, 1484% -8,68% 336,15 307,62-8,49% Weert 0,1270% 0,1222% -3,78% 258,84 259,75 0,35% Gemiddelde 0,1570% 0,1581% 0,70% 280, ,53 2,29%

13 Bijlage 5 Rioolheffing BELASTINGOVERZICHT 2017 Gemeente Rioolheffing Rioolheffing Rioolheffing Rioolheffing Rioolheffing Riool heffing %-Mutatie eigenaar gebruiker eigenaar/ eigenaar gebruiker eigenaar/ lasten cijfers x 1 gebruiker qebruiker Riool heffing Beek 220,09 0,00 220,09 232,05 0,00 232,05 5,43% Beesel 179,00 0,00 179,00 162,00 0,00 162,00-9,50% Berqen 201, 13 0,00 201, ,13 0,00 211, 13 4,97% Brunssum 255,00 0,00 255,00 255,00 0,00 255,00 0,00% Echt-Susteren 252,60 0,00 252,60 252,60 0,00 252,60 0,00% Eiisden-Marqraten 293,50 0,00 293,50 300,00 0,00 300,00 2,21% Gennep 173,06 63,60 236,66 173,06 63,60 236,66 0,00% Gulpen-1/Vitlem 232,00 0,00 232,00 239,00 0,00 239,00 3,02% Heerlen 87,40 100,16 187,56 91,44 104,19 195,63 4,30% Horst aan de Maas 206,00 0,00 206,00 192,00 0,00 192,00-6,80% Kerkrade 0,00 215,00 215,00 0,00 219,00 219,00 1,86% l.andqraat 97,73 140,30 238,03 97,73 140,30 238,03 0,00% Leudal 253,15 0,00 253,15 269,80 0,00 269,80 6,58% Maasqouw 98,52 109,44 207,96 102,30 113,67 215,97 3,85% Maastricht 131,98 45,89 177,87 134,62 46,81 181,43 2,00% Meerssen 127, ,56 333,69 129,86 211,07 340,93 2,17% Mook en Middelaar 230,10 0,00 230,10 232,40 0,00 232,40 1,00% Nederweert 215,69 0,00 215,69 220,69 0,00 220,69 2,32% Nuth 0,00 285,60 285,60 0,00 320,40 320,40 12,18% Onderbanken 0,00 306,52 306,52 0,00 221,61 221,61-27,70% Peel en Maas 54,00 216,00 270,00 68,88 206,52 275,40 2,00% Roerdalen 0,00 204,80 204,80 0,00 206,00 206,00 0,59% Roermond 166, 18 0,00 166,18 168,17 0,00 168, 17 1,20% Schinnen 0,00 277,75 277,75 0,00 279,80 279,80 0,74% Simpelveld 0,00 260,00 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00% Sittard-Geleen 183, 10 0,00 183,10 179,50 0,00 179,50-1,97% Stein 204,00 0,00 204,00 204,00 0,00 204,00 0,00% Vaals 85,34 153,40 238,74 61,92 136,50 198,42-16,89% Valkenburq a/d Geul 0,00 254,00 254,00 0,00 254,00 254,00 0,00% Venlo 0,00 172,98 172,98 0,00 172,98 172,98 0,00% Venray 90,03 121,41 211,44 92,89 123,78 216,67 2,47% Voerendaal 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00% Weert 0,00 246,24 246,24 0,00 246,24 246,24 0,00% Gemiddelde 213,28 214,87 0,75%

14 Bijlage 6 Afvalstoffenheffing BELASTINGOVERZICHT 2017 Gemeente Afvalstoffen- Afvalstoffen- %-Mutatie heffing heffing lasten cijfers x 1 Afvalstoffenheffing Beek 200,28 170,25-14,99% Beesel 131,00 131,00 0,00% Berqen 161,01 166,01 3,11% Brunssum 224,36 224,30-0,03% Echt-Susteren 214,05 232,90 8,81% Eiisden-Marqraten* 211,00 217,00 2,84% Gennep 189,95 188,05-1,00% Gulpen-Wittem 207,00 213,00 2,90% Heerlen 306,30 268,24-12,43% Horst aan de Maas 171,03 161,39-5,64% Kerkrade 222,00 227,00 2,25% Landgraaf 230,20 193,84-15,79% Leudal* 161,07 153,31-4,82% Maasqouw 164,28 175,56 6,87% Maastricht 280,07 285,80 2,05% Meerssen 183,00 183,00 0,00% Mook en Middelaar 192,36 214,42 11,47% Nederweert 130,25 128, 15-1,61% Nuth 191,00 191,00 0,00% Onderbanken 213,70 215,65 0,91% Peel en Maas 195,00 190,00-2,56% Roerdalen 151,32 155, 15 2,53% Roermond 204,00 206,45 1,20% Schinnen 200,04 199,04-0,50% Simpelveld 184,75 189,75 2,71% Sittard-Geleen 246,33 243,87-1,00% Stein 231,00 216,50-6,28% Vaals 298,95 282,95-5,35% Valkenburq a/d Geul 148,25 148,25 0,00% Venlo 197,39 190,78-3,35% Venray 168,22 145,26-13,65% Voerendaal 236,00 234,00-0,85% Weert 259,80 220,80-15,01% Gemiddelde 221,66 214,40-3,28% * het tarief 2016 is aangepast

15 Bijlage 7 Totale gemeentelijke heffingen BELASTINGOVERZICHT 2017 Gemeente Totale gem. heffing %-Mutatie Totale gem. heffing %-Mutatie huurder totale lasten eigenaar/gebruiker totale lasten cijfers x gem.heffing gem. heffing huurder eigenaar/gebruiker Beek 200,28 170,25-14,99% 701, ,83-2,61 % Beesel 131,00 131,00 0,00% 511,01 535,40 4,77% Bergen 161,01 166,01 3,11% 616,00 638,03 3,58% Brunssum 224,36 224,30-0,03% 710,10 709,90-0,03% Echt-Sus1eren 214,05 232,90 8,81% 740,13 765,92 3,49% Eijsden-Marcira1en 211,00 217,00 2,84% 851,06 872,35 2,50% Gennep 253,55 251,65-0,75% 687,41 686,56-0,12% Gulpen-Vv1ttem 207,00 213,00 2,90% 767,67 797,07 3,83% Heerlen 406,46 372,43-8,37% 737,57 712,44-3,41 % Horst aan de Maas 171,03 161,39-5,64% 750,67 755,59 0,66% Kerkrade 437,00 446,00 2,06% 688,73 702,91 2,06% Landgraaf 370,50 334,14-9,81% 750,88 718,39-4,33% Leudal 161,07 153,31-4,82% 660,15 670,46 1,56% Maasqouw 273,72 289,23 5,67% 586,89 609,03 3,77% Maastricht 325,96 332,61 2,04% 701,40 715,72 2,04% Meerssen 389,56 394,07 1,16% 934,60 960,48 2,77% Mook en Middelaar 192,36 214,42 11,47% 775,65 799,41 3,06% Nederweert 130,25 128, 15-1,61% 659,00 674,26 2,32% Nuth 476,60 511,40 7,30% 783,39 824,76 5,28% Onderbanken 520,22 437,26-15,95% 833, ,53-9,79% Peel en Maas 411,00 396,52-3,52% 695,63 701,76 0,88% Roerdalen 356,12 361, 15 1,41% 596,21 609,37 2,21% Roerrmnd 204,00 206,45 1,20% 620,55 631,47 1,76% Schinnen 477,79 478,84 0,22% 785,15 783,97-0, 15% Simpelveld 444,75 449,75 1,12% 762,04 779,26 2,26% Sittard-Geleen 246,33 243,87-1,00% 715,17 717,91 0,38% S1ein 231,00 216,50-6,28% 739,03 729,99-1,22% Vaals 452,35 419,45-7,27% 743,56 694,06-6,66% Valkenburg a/d Geul 402,25 402,25 0,00% 714,25 721, 14 0,97% Venlo 370,37 363,76-1,78% 726,38 724,08-0,32% Venray 289,63 269,04-7,11% 687,05 678,44-1,25% Voerendaal 486,00 484,00-0,41 % 822,15 791,62-3,71% Weert 506,04 467,04-7,71% 764,88 726,79-4,98% Gemiddelde 318, ,15-2,19% 715,05 715,80 0,10%

16 Bijlage 8 Waterschapsheffingen BELASTINGOVERZICHT 2017 Gemeente Waterschap 2016 Totale %-Mutatie Totale %-Mutatie waterschapsheffingen gebruiker waterschapsheffingen eigenaar/ huurder eigenaar/gebruiker gebruiker * * Beek Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 219,06 233,57 6,63% Beesel Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 244,81 231,29-5,52% Berqen Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 253,91 237,92-6,29% Brunssum Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 207,51 221,72 6,84% Echt-Susteren Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 219,96 234,09 6,42% Eijsden-Margraten Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 229, ,13 6,53% Gennep Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 258,87 239,83-7,35% Gulpen-Wttem Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 222,03 237,50 6,97% Heerlen Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 205,79 219, 17 6,50% Horst aan de Maas Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 261,86 244,56-6,61% Kerkrade Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 205,29 220, 17 7,25% Landgraaf Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 211,44 225,96 6,87% Leudal Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 255,21 239,82-6,03% Maasgouw Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 250,17 235,60-5,82% Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 220,66 235,60 6,77% Maastricht Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 217,95 233,71 7,23% Meerssen Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 226,99 241,98 6,60% Mook en Middelaar Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 270,72 251,22-7,20% Nederweert Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 263,77 245,22-7,03% Nutll Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 222,09 236,70 6,58% Onderbanken Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 215,39 228,83 6,24% Peel en Maas Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 260,23 242,95-6,64% Roerdalen Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 221, ,35 6,87% Roermond Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 244,25 231,40-5,26% Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 216,71 231,40 6,78% Schinnen Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 220,26 234,17 6,32% Simpelveld Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 213,08 227,80 6,91% Sittard-Geleen Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 212,84 227,05 6,68% Stein Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 217,43 232,84 7,09% Vaals Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 209,84 224,20 6,84% Valkenburq a/d Geul Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 221,28 234,43 5,95% Venlo Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 244,75 231,86-5,27% Venray Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 253,86 238, 16-6,18% Voerendaal Roer en Overmaas 179,00 189,80 6,03% 223,68 238,51 6,63% Weert Peel en Maasvallei 187,68 189,80 1,13% 253,72 239,75-5,50% Gemiddelde 181,94 189,80 4,32% 227,89 232,39 1,97% *Waterschap Limburg

17 Bijlage 9 Totale gemeentelijke- en waterschapsheffingen huurder BELASTINGOVERZICHT 2017 Gemeente Totale Totale gemeentelijke Totale gemeentelijke + %-Mutatie waterschapsheffingen heffingen waterschapsheffingen totale huurder huurder huurder heffingen huurder Beek 179,00 189,80 200,28 170,25 379,28 360,05-5,07% Beesel 187,68 189,80 131,00 131,00 318,68 320,80 0,67% Berqen 187,68 189,80 161,01 166,01 348,69 355,81 2,04% Brunssum 179,00 189,80 224,36 224,30 403,36 414,10 2,66% Echt-Susteren 179,00 189,80 214,05 232,90 393,05 422,70 7,54% Eijsden-Margraten 179,00 189,80 211,00 217,00 390,00 406,80 4,31% Gennep 187,68 189,80 253,55 251,65 441,23 441,45 0,05% Gulpen-'Mttem 179,00 189,80 207,00 213,00 386,00 402,80 4,35% Heerlen 179,00 189,80 406,46 372,43 585,46 562,23-3,97% Horst aan de Maas 187,68 189,80 171,03 161,39 358,71 351, 19-2,10% Kerkrade 179,00 189,80 437,00 446,00 616,00 635,80 3,21% Landgraaf 179,00 189,80 370,50 334,14 549,50 523,94-4,65% Leudal 187,68 189,80 161,07 153,31 348,75 343,11-1,62% Maasgouw (Pen M) 187,68 189,80 273,72 289,23 461,40 479,03 3,82% (Ren 0) 179,00 189,80 273,72 289,23 452,72 479,03 5,81% Maastricht 179,00 189,80 325,96 332,61 504,96 522,41 3,46% Meerssen 179,00 189,80 389,56 394,07 568,56 583,87 2,69% Mook en Middelaar 187,68 189,80 192,36 214,42 380,04 404,22 6,36% Nederweert 187,68 189,80 130,25 128, ,93 317,95 0,01% Nuth 179,00 189,80 476,60 511,40 655,60 701,20 6,96% Onderbanken 179,00 189,80 520,22 437,26 699,22 627,06-10,32% Peel en Maas 187,68 189,80 411,00 396,52 598,68 586,32-2,06% Roerdalen 179,00 189,80 356, ,15 535,12 550,95 2,96% Roermond (Pen M) 187,68 189,80 204,00 206,45 391,68 396,25 1,17% (Ren 0) 179,00 189,80 204,00 206,45 383,00 396,25 3,46% Schinnen 179,00 189,80 477,79 478,84 656,79 668,64 1,80% Simpelveld 179,00 189,80 444,75 449,75 623,75 639,55 2,53% Sittard-Geleen 179,00 189,80 246,33 243,87 425,33 433,67 1,96% Stein 179,00 189,80 231,00 216,50 410,00 406,30-0,90% Vaals 179,00 189,80 452,35 419,45 631,35 609,25-3,50% Valkenburg a/d Geul 179,00 189,80 402,25 402,25 581,25 592,05 1,86% Venlo 187,68 189,80 370,37 363,76 558,05 553,56-0,80% Venray 187,68 189,80 289,63 269,04 477,31 458,84-3,87% Voerendaal 179,00 189,80 486,00 484,00 665,00 673,80 1,32% Weert 187,68 189,80 506,04 467,04 693,72 656,84-5,32% Gemiddelde 181,94 189,80 318,12 311,15 500,06 500,95 0,18%

18 Bijlage 10 Totale gemeentelijke- en waterschapsheffingen eigenaar/gebruiker BELASTINGOVERZICHT 2017 Gemeente Totale Totale gemeentelijke Totale gemeentelijke + %-Mutatie totale waterschapsheffingen heffingen waterschapsheffingen heffingen eigenaar/gebruiker eigenaar/gebruiker eigenaar/gebruiker eigenaar/gebruiker Beek 219,06 233,57 701, ,83 920,22 916,40-0,41 % Beesel 244,81 231,29 511,01 535,40 755,82 766,69 1,44% Berqen 253,91 237,92 616,00 638,03 869,91 875,95 0,69% Brunssum 207,51 221,72 710, ,90 917,61 931,62 1,53% Echt-Susteren 219,96 234,09 740,13 765,92 960, ,01 4,16% Eijsden-Margraten 229,17 244,13 851,06 872, , ,48 3,35% Gennep 258,87 239,83 687,41 686,56 946,28 926,39-2,10% Gulpen-Vv1ttem 222,03 237,50 767,67 797,07 989, ,57 4,53% Heerlen 205,79 219,17 737,57 712,44 943,35 931,61-1,24% Horst aan de Maas 261,86 244,56 750,67 755, , ,16-1,22% Kerkrade 205,29 220,17 688,73 702,91 894,02 923,08 3,25% Landgraaf 211,44 225,96 750,88 718,39 962,32 944,35-1,87% Leudal 255,21 239,82 660, ,46 915,36 910,28-0,55% Maasgouw (Pen M) 250,17 235,60 586,89 609,03 837,06 844,63 0,90% (Ren 0) 220,66 235,60 586,89 609,03 807,55 844,63 4,59% Maastricht 217,95 233,71 701,40 715,72 919,36 949,43 3,27% Meerssen 226,99 241,98 934,60 960, , ,46 3,52% Mook en Middelaar 270,72 251,22 775,65 799, , ,63 0,41% Nederweert 263,77 245,22 659,00 674,26 922,77 919,48-0,36% Nuth 222,09 236,70 783,39 824, , ,47 5,57% Onderbanken 215,39 228,83 833, , ,51 980,36-6,50% Peel en Maas 260,23 242,95 695,63 701,76 955,86 944,71-1, 17% Roerdalen 221, ,35 596,21 609,37 817,37 845,72 3,47% Roermond (Pen M) 244,25 231,40 620,55 631,47 864,81 862,87-0,22% (Ren 0) 216,71 231,40 620,55 631,47 837,27 862,87 3,06% Schinnen 220,26 234,17 785,15 783, , , 14 1,27% Simpelveld 213,08 227,80 762,04 779,26 975, ,06 3,28% Sittard-Geleen 212,84 227,05 715,17 717,91 928,01 944,96 1,83% Stein 217,43 232,84 739,03 729,99 956,45 962,82 0,67% Vaals 209,84 224,20 743,56 694,06 953,40 918,26-3,69% Valkenburg a/d Geul 221,28 234,43 714,25 721, ,53 955,58 2,14% Venlo 244,75 231,86 726,38 724,08 971, ,95-1,56% Venray 253,86 238,16 687,05 678,44 940,91 916,60-2,58% Voerendaal 223,68 238,51 822, , , , 14-1,50% Weert 253,72 239,75 764,88 726, ,60 966,54-5, 11 % Gemiddelde 227,89 232,39 715,05 715,80 942,94 948, 19 0,56%

19 Bijlage 11 OZB-tarieven niet-woningen BELASTINGOVERZICHT 2017 (niet-woningen) Gemeente Tarief Tarief Totaal Tarief Tarief Totaal eigenaar gebruiker eigenaar gebruiker % % % % % % Beek 0,2659% 0,2155% 0,4814% 0,3182% 0,2574% 0,5756% Beesel 0,1854% 0,1495% 0,3349% 0,2234% 0,1766% 0,4000% Bergen 0,1952% 0,1575% 0,3527% 0,2152% 0,1826% 0,3978% Brunssum 0,2549% 0,2014% 0,4563% 0,2681% 0,2220% 0,4901% Echt-Susteren 0,2091% 0,1672% 0,3763% 0,2157% 0,1725% 0,3882% Eijsden-Margraten 0,1369% 0,1139% 0,2508% 0,1574% 0,1287% 0,2861% Gennep 0,1765% 0,1318% 0,3083% 0,1875% 0,1500% 0,3375% Gulpen-Witlem 0,2890% 0,2310% 0,5200% 0,3160% 0,2430% 0,5590% Heerlen 0,2626% 0,1954% 0,4580% 0,2657% 0,1977% 0,4634% Horst aan de Maas 0,1738% 0,1389% 0,3127% 0,1911% 0,1527% 0,3438% Kerkrade 0,3360% 0,2696% 0,6056% 0,3449% 0,2709% 0,6158% Landgraaf 0,2645% 0,2062% 0,4707% 0,2719% 0,2176% 0,4895% Leudal 0,1303% 0,1303% 0,2606% 0, 1357% 0,1357% 0,2714% Maasqouw 0,2022% 0,1684% 0,3706% 0,1974% 0,1758% 0,3732% Maastricht 0,2470% 0,2010% 0,4480% 0,2670% 0,2180% 0,4850% Meerssen 0,2550% 0,2003% 0,4553% 0,2805% 0,2203% 0,5008% Mook en Middelaar 0,2153% 0,1722% 0,3875% 0,2142% 0,1713% 0,3855% Nederweert 0,2488% 0,1945% 0,4433% 0,2616% 0,2040% 0,4656% Nuth 0,2776% 0,2282% 0,5058% 0,2932% 0,2410% 0,5342% Onderbanken 0,1857% 0,1247% 0,3104% 0,1892% 0,1279% 0,3171% Peel en Maas 0,1698% 0,1359% 0,3057% 0,1871% 0,1498% 0,3369% Roerdalen 0,1367% 0,1108% 0,2475% 0,1532% 0,1209% 0,2741% Roermond 0,1728% 0,1466% 0,3194% 0,1916% 0,1626% 0,3542% Schinnen 0,2110% 0,2191% 0,4301% 0,2472% 0,2743% 0,5215% Simpelveld 0,2011% 0,2011% 0,4022% 0,2038% 0,2038% 0,4076% Sittard-Geleen 0,4601 % 0,3509% 0,8110% 0,4898% 0,3739% 0,8637% Stein 0,3032% 0,2551% 0,5583% 0,3219% 0,2708% 0,5927% Vaals 0,2248% 0,1959% 0,4207% 0,2473% 0,2061% 0,4534% Valkenburg a/d Geul 0,3175% 0,2542% 0,5717% 0,3537% 0,2832% 0,6369% Venlo 0,3077% 0,2471% 0,5548% 0,3255% 0,2614% 0,5869% Venray 0,2810% 0,2257% 0,5067% 0,3026% 0,2430% 0,5456% Voerendaal 0,1939% 0,1667% 0,3606% 0,1823% 0,1567% 0,3390% Weert 0,1893% 0,1114% 0,3007% 0,2032% 0,1303% 0,3335%

20 Bijlage 12 Prognose totale opbrengst OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen BELASTINGOVERZICHT 2017 Gemeente Totale Totale Totale Totale Totale Totale opbrengst opbrengst opbrengst OZB opbrengst opbrengst opbrengst OZB cijfers x 1 OZB eigenaren OZB gebruikers eigenaren/gebruikers OZB eigenaren OZB gebruikers eigenaren/gebruikers niet-woningen niet-woningen niet-woningen nlet-woninqen niet-wonlnqen niet-woningen Beek Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Marwaten Gennep Gulpen-Wttem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Mook en Middelaar Nederweert Nuth Onderbanken Peel en Maas Roerdalen Roermond Schinnen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Venlo Venray Voerendaal \/\eert

21 Bijlage 13 Totale WOZ-waarde en prognose totale OZB-opbrengst niet-woningen BELASTINGOVERZICHT 2017 Gemeente Totale Totale %-Mutatie Totale Totale %-Mutatie totale WOZ-waarde WOZ-waarde totale opbrengst OZB opbrengst OZB opbrengst OZB cijfers x 1 niet-woningen niet-woningen WOZ-waarde eigenaren/gebruikers eigenaren/gebruikers eigenaren/gebruikers niet-woningen niet-woningen niet-woningen niet-woningen Beek ,85% ,16% Beesel ,51% ,92% Berqen ,86% ,89% Brunssum ,41% ,16% Echt-Susteren ,66% ,75% Eijsden-Marqraten ,62% ,93% Gennep ,37% ,10% Gulpen-Wtlem ,35% ,51% Heerlen ,28% ,86% Horst aan de Maas ,80% ,05% Kerkrade ,21% ,75% Landgraaf ,39% ,58% Leudal ,17% ,98% Maasgouw ,47% ,62% Maastricht ,98% ,16% Meerssen ,41% ,61% Mook en Middelaar ,91% ,31% Nederweert ,13% ,37% Nuth ,19% ,27% Onderbanken ,41% ,75% Peel en Maas ,90% ,62% Roerdalen ,37% ,34% Roermond ,98% ,91% Schinnen ,70% ,12% Simpelveld ,02% ,85% Sittard-Geleen ,46% ,17% Stein ,43% ,81% Vaals ,63% ,73% Valkenburq a/d Geul ,76% ,69% Venlo ,69% ,43% Venray ,91% ,41% Voerendaal ,08% ,24% Weert ,79% ,90% ,12% ,09%

22 provincie lirnburg De Raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Postbus 5700 NL-6202 MA Maastricht

23 .. provincro ~, rg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Postbus 5700 NL-6202 MA Maastricht

24 NIET GESCAND!STUKS 0 TEKENING: GROTER DAN A3 0 FOLDER/BOEKJE OAKTE (t) ANDERS.. ~..:.:...

Belastingoverzicht 2015

Belastingoverzicht 2015 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, 31 maart 2015 Samensteller

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2017

Belastingoverzicht 2017 Belastingoverzicht 2017 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2017 Samensteller Provincie

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2016

Belastingoverzicht 2016 Belastingoverzicht 2016 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2016 Samensteller Provincie

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen.

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen. 2014 30 provincie limburg TT 2 *» MAART 20H Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD Sittard Cluster FIN Faxnummer (043) 389 71 51 Ons kenmerk 2014/12929 Bijlage(n)

Nadere informatie

VERZONDEN 2 6 HAM 2015

VERZONDEN 2 6 HAM 2015 De raden en de colleges van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld G.A.M.C. leeuwen Faxnummer (043) 389 71 51 Doorkiesnummer (043) 389 79 68 Ons kenmerk 2015/17446 Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Maastricht

Nadere informatie

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen Bijlage 2 WOZ-waarde woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente cijfers x 1 Totale WOZ-waarde woningen Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2013 2014 2013 2014 Beek* 1.370.757.000 1.298.052.000 182.719 173.027

Nadere informatie

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld.

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. '. l\!f ' \.-Oe raden en d~ colleqes van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. Ons kenmerk 2017/19007 Telefoon Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden vr-p7n~1nc,~ z l: ')f~k7

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt.

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. STELLING De WOZ waarde geeft een goed beeld van de marktwaarde van uw objecten Groen of Rood (neutraal bestaat niet!) 2 BsGW stelt zich voor Wie zijn we en

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Mei, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Werkwijze... 6 1.3 Mutaties en gemiddelden... 6 1.4 Rekenbenadering en gegevensuitvraag...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo.

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo. Gemeenten Limburg per 1-1-2011 Mook en Middelaar Gennep Bergen Vragen en antwoorden over de Wensbus Nederweert Venray Horst a/d Maas Peel en Maas Beesel Venlo Weert Leudal Roermond Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Agenda. Wie is BsGW. Klantcontacten en bezoek KCC. Toekomst / ontwikkelingen. Actuele aandachtspunten. Woningwaarderingsstelsel.

Agenda. Wie is BsGW. Klantcontacten en bezoek KCC. Toekomst / ontwikkelingen. Actuele aandachtspunten. Woningwaarderingsstelsel. Brunssum, 13-10-2015 Agenda Wie is BsGW Klantcontacten en bezoek KCC Toekomst / ontwikkelingen Actuele aandachtspunten Woningwaarderingsstelsel Proceskosten.. Uw vragen. BsGW Uitvoering alle gemeentelijke

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Beek,

Nadere informatie

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016.

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016. Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 4 9 3 7 7 5 BBV. nr. 493716 Datum B&W-vergadering 3 mei 2016 Portefeuillehouders) G.H.C. Frische Onderwerp Belastingoverzicht 2016 Samenvatting In deze brief wordt

Nadere informatie

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017 gemeente roerdalen Brief aan de gemeenteraad, Gemeente Roerdalen Stuknummer: 17-76305 Ontvangstdatum: 18 april 2017 uw kenmerk onderwerp Taakstelling huisvesting statushouders. ons kenmerk 2017/03/30/MO

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen Register van Gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Gemeente Schinnen TOELICHTING In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

WOZ-monitor Limburg 2009

WOZ-monitor Limburg 2009 WOZ-monitor Limburg 2009 Maastricht, 23 november 2009 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax.: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet:

Nadere informatie

BsGW. en MijnOverheid

BsGW. en MijnOverheid BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid 30 maart 2016 Agenda Wie is BsGW BsGW en MijnOverheid Implementatie Eerste ervaringen Doorontwikkeling Deelnemers BsGW per 1-1-2015 Inwoners Limburg per gemeente

Nadere informatie

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG Etil heeft in opdracht van de provincie Limburg een nieuwe demografische prognose voor Limburg, woonregio s en gemeenten opgesteld. De prognose geeft

Nadere informatie

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT).

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT). Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: zienswijze deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling inzake ICT ondersteuning

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

De voorzitter. W. van den Beucken

De voorzitter. W. van den Beucken BsGW Gemeenten en Waterscliappen Maria Theresialaan 99 BsGW Gemeenten en Waterschappen Limburg T 6043 CX Roermond Postbus 1275 6040 KG Roermond 088 84 20 444 E info@bsgw.nl W www.bsgw.nl KvK-nr. 52426297

Nadere informatie

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 LN Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 Nationale politie Doel Nationale Politie Nederland nog veiliger maken Zes identiteitskenmerken Nationale politie Missie Waakzaam en dienstbaar Beschermen,

Nadere informatie

Capcode Korps Beschrijving Beek Blusgroep Beek Blusgroep Beek HV Beek Meetploeg / WVD

Capcode Korps Beschrijving Beek Blusgroep Beek Blusgroep Beek HV Beek Meetploeg / WVD Capcode Korps Beschrijving 1003001 Beek Blusgroep 1 1003003 Beek Blusgroep 2 1003004 Beek HV 1003005 Beek Meetploeg / WVD 1003007 Beek BvD 1005502 Beek AOV 1003099 Beek Korpsalarm 1003100 Berg en Terblijt

Nadere informatie

Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / Onderwerp Spreidingsplan ex artikel 76a WEC / Aanvraag nevenvestiging

Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / Onderwerp Spreidingsplan ex artikel 76a WEC / Aanvraag nevenvestiging REG> Limburg ^ Gemeente Venray T.a.v. Projectleider MD, Margon van den Hoek Postbus 500 5800 AM Venray gemeente venray Casenr.: j afdeling 2 7 FEB 2013 Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / 1305-003

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie Wat is eigenlijk het probleem? Raadscommissie Bart Pastoor Secretaris ROVL Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos Fietsers en bromfietsers Ouderen (voorrangsituaties) Jonge automobilisten

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Afvalsamenwerking Limburg

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Afvalsamenwerking Limburg Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Afvalsamenwerking Limburg Datum: donderdag 24 september 2015 Locatie: SIF Sustainable Innovation Factory Industrieterrein 4,5981 NK PANNINGEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Betreft Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vergaderdatum 12 december 2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 06-027 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2e kwartaal 2006 September 2006 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 31 december 2010 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Rechtbank gezocht. Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga?

Rechtbank gezocht. Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga? Rechtbank gezocht Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga? Inleiding Per 1 januari 2013 is de wet Herziening Gerechtelijke Kaart in werking getreden. Dit brengt mee dat het aantal rechtbanken

Nadere informatie

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 CMFB 8 Sittard, 20 augustus 2013 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Toetreding gemeenten Maastricht,

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering (Parkstad IT).

Nadere informatie

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg MEDIAKIT Bereik in één keer 41% van alle mensen in Limburg NUMMER 1 Grootste familiemagazine in Limburg AL méér dan 30 jaar Aangesloten bij het HOI duidelijke vormgeving altijd spraakmakend abonnees 130.667

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2017

Begrotingswijziging 2017 Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg September 2016 Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg Postbus 2022, 6120 HA Geleen T 046 478 72 00. F 046 478 73 99. E info@ggdzl.nl. www.ggdzl.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

BsGW. Aan de gemeenteraad Gemeente Roerdalen Postbus ZH ODILIËNBERG. HRM/BOJ.l B

BsGW. Aan de gemeenteraad Gemeente Roerdalen Postbus ZH ODILIËNBERG. HRM/BOJ.l B Bela...ting...amenwerklng Gemeenten en Wat~r.chappen limburg BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Maria Theresialaan 99 6043 ex Roermond Postbus 1275 6040 KG Roermond T: 0888420444 E:

Nadere informatie

Factsheet. Limburg. Mook en Middelaar. Gennep. Bergen (L.) Venray. Horst aan de Maas. Venlo. Peel en Maas. Nederweert. Beesel. Leudal. Weert.

Factsheet. Limburg. Mook en Middelaar. Gennep. Bergen (L.) Venray. Horst aan de Maas. Venlo. Peel en Maas. Nederweert. Beesel. Leudal. Weert. Mook en Middelaar Factsheet Gennep Bergen (L.) Venray Horst aan de Maas Venlo Peel en Maas Nederweert Beesel Weert Leudal Roermond 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en

Nadere informatie

13igr /06/2013 GRIF

13igr /06/2013 GRIF BsGW A: ja N: nee Belastingsamenwerktng 13igr00100 13/06/2013 GRIF BsGW Belastingsamenwerking Maria Theresialaan 99 6043 CX Roermond Postbus 1275 6040 KG Roermond 088 84 20 444 info@bsgw.nl W: www.bsgw.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO-vervoer Limburg Kwartaal Omnibuzz

Klanttevredenheidsonderzoek WMO-vervoer Limburg Kwartaal Omnibuzz Klanttevredenheidsonderzoek WMO-vervoer Limburg Kwartaal 1 2017 Omnibuzz Klanttevredenheidsonderzoek WMO-vervoer Limburg Kwartaal 1 2017 Omnibuzz Woensdag 26 april 2017 Projectnummer: 11065 Moventem T

Nadere informatie

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg MEDIAKIT Bereik in één keer 41% van alle mensen in Limburg NUMMER 1 Grootste familiemagazine in Limburg AL méér dan 30 jaar Aangesloten bij het HOI duidelijke vormgeving altijd spraakmakend abonnees 130.667

Nadere informatie

Retailaanpak Parkstad Limburg

Retailaanpak Parkstad Limburg Retailaanpak Parkstad Limburg Martin de Beer, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme 13 oktober 2016 POL-uitwerking: Ruimtelijke Economie Onder meer voor het thema Detailhandel: regionale samenwerking

Nadere informatie

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011 1 Inleiding In 2011 heeft Etil in opdracht van de Provincie Limburg weer een nieuwe prognose gemaakt van de ontwikkeling van de bevolking, huishoudens en woningvoorraadbehoefte in Limburg. Hiervoor is

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg Peter Bertholet Detailhandel in ontwikkeling Decennialang aanbodgerichte bouw van winkels (PBL): van alles teveel Technologische, maatschappelijke

Nadere informatie

REGIO TOTAAL incl. Nuth

REGIO TOTAAL incl. Nuth REGIO TOTAAL incl. Nuth 4.977 Onttrekking door afname Bron: Progneff terugbrengen leegstand tot Leegstand Limburg, 5.007 mering, 1.452 11.436 Limburg zijn 2.134 'overige ': D/E en overige bij de d.d. 31-12-

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2017 Aanhoudende daling aantal WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg lag eind april 2017 17% lager dan een jaar geleden. In vergelijking met

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 035 Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Citeertitel: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons?

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? over jouover mij.nl Mede mogelijk gemaakt door Een waardevolle overeenkomst Iedereen is anders. Kijk maar om je heen. We zien er anders uit, hebben andere

Nadere informatie

Waterbeheerplan 2016-2021

Waterbeheerplan 2016-2021 Waterbeheerplan 2016-2021 * * RWZIWBL Landsgrens MooLen Middelaar Gemeentengrens Watergangen Potkuil beek i*^ RWZI Gennep Gennep» \ Horst Rengsven RWZ Ven o MM vreden uoekspe ' 6 UossìnQ RWZIv % pdsbeek

Nadere informatie

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Juni, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Gemeentelijke belastingen...

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen GR GGD Zuid-Limburg Contactgegevens: Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen/ Postbus

Nadere informatie

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Juni, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Gemeentelijke belastingen...

Nadere informatie

Leerlingenprognose Limburg

Leerlingenprognose Limburg Leerlingenprognose Limburg 2012-2026 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink (MOOZ Onderzoek) Dik Leering (QDelft) MOOZ Onderzoek & QDelft oktober 2012 2012 MOOZ

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie N O T I T I E Datum: Onderwerp: Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo 1. Inleiding Eind 2010 verhoogde de gemeente Venlo het tarief voor toeristenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 11-2 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 1e kwartaal 211 Mei 211 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zwanger? Regel uw kraamzorg bij Groene Kruis Kraamzorg

Zwanger? Regel uw kraamzorg bij Groene Kruis Kraamzorg Zwanger? Regel uw kraamzorg bij Groene Kruis Kraamzorg VERTROUWD VANAF HET BEGIN Mook Middelaar Gennep Bergen Venray Meerlo- Wanssum Horst aan de Maas Sevenum Arcen Meijel Nederweert Weert Leudal Maasgouw

Nadere informatie

BUDDYZORG LIMBURG JAARVERSLAG 2014

BUDDYZORG LIMBURG JAARVERSLAG 2014 maart 2015 Bezoekadres: Pastorijstraat 31 6361 AG Nuth Postadres: Postbus 2690 6401 DD Heerlen BUDDYZORG LIMBURG JAARVERSLAG 2014 Telefoon:045-5657590 website: www.buddyzorglimburg.nl Buddyzorg Limburg

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 8-8 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 4e kwartaal 27 Februari 28 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 8-2 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2e kwartaal 28 September 28 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

tot het wijzigen van de Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg,

tot het wijzigen van de Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11482 2 maart 2016 WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 14-4 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 4 e kwartaal 213 Februari 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 12-29 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2e kwartaal 212 Oktober 212 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Verslag vergadering Algemeen Bestuur BsGW Datum en tijdstip: 23 juni 2016 om uur

Verslag vergadering Algemeen Bestuur BsGW Datum en tijdstip: 23 juni 2016 om uur Verslag vergadering Algemeen Bestuur BsGW Datum en tijdstip: 23 juni 2016 om 13.00 uur Aanwezig: W. van den Beucken (voorzitter, gemeente Venlo) mr. R. de Boer (Gemeente Simpelveld) P.M. Meekels (gemeente

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 14-27 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 214 November 214 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Limburg aan het werk 2010

Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 26 januari 2011 Colofon Provincie Limburg Postbus

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 1-1 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 1e kwartaal 21 Mei 21 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL8-26 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3e kwartaal 28 November 28 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG

COMMISSIE AWACS LIMBURG CAL 13-14 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 1 e kwartaal 213 Mei 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling R. Drummen / Staf unit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder C.H.J.M. Lebens Bijlage(n) 1 Programma Bestuur,

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK ROERMOND Sector civielrecht zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 3 april 2007 in de zaak van

vonnis RECHTBANK ROERMOND Sector civielrecht zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 3 april 2007 in de zaak van vonnis RECHTBANK ROERMOND Sector civielrecht zaaknummer / rolnummer: 78496 / KG ZA 07 42 Vonnis in kort geding van 3 april 2007 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARN

Nadere informatie

Begeleiding voor en na de bevalling

Begeleiding voor en na de bevalling Begeleiding voor en na de bevalling Zwanger? Mook Middelaar Gennep Bergen Venray Meerlo- Wanssum Horst aan de Maas Sevenum Arcen Meijel Nederweert Weert Leudal Maasgouw Maasbree Helden Venlo Kessel Beesel

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie Onderbanken tot vaststelling van de Verordening Startersleningen Onderbanken 2013. Gemeentebladnummer : 2013/9

Nadere informatie

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Bijlage: Evaluatie verhoging toeristenbelasting

Bijlage: Evaluatie verhoging toeristenbelasting Bijlage: Evaluatie verhoging toeristenbelasting Inhoudsopgave 1. Inleiding/aanleiding 2 2. Toeristenbelasting 3 a. Verhoging van de toeristenbelasting in Valkenburg aan de Geul 3 b. Tarieven toeristenbelasting

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal 25-2-15 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming C. Er heeft overleg plaatsgevonden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 23 april 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Zaaknummer Maastricht 1 augustus 2013 Ons kenmerk 2013/43778

Zaaknummer Maastricht 1 augustus 2013 Ons kenmerk 2013/43778 Zaaknummer 2013-0514 Maastricht 1 augustus 2013 Ons kenmerk 2013/43778 Bijlage(n) Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verzoek Bij brief van 4 juli 2013, ingekomen op 11 juli 2013, verzoekt

Nadere informatie

O O * Ontwikkeling OZB

O O * Ontwikkeling OZB O16.001974 O16.001974* Ontwikkeling OZB 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van deze notitie Op 30 juni 2016 heeft wethouder Offinga toegezegd om een notitie in de vorm van actieve info aan de raad te verstrekken

Nadere informatie

Universeel aanvraagformulier wielertochten 2016 Zuid-Limburg - Euregio

Universeel aanvraagformulier wielertochten 2016 Zuid-Limburg - Euregio Universeel aanvraagformulier wielertochten 2016 Zuid-Limburg - Euregio Principe aanvraagformulier en voorschriften voor de passage van een wielertoertocht door de volgende gemeenten: Voeren (België) Beek

Nadere informatie