JAARVERSLAG Bevolkingsonderzoek Zuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1

2 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten financiële ontwikkelingen ontwikkelingen raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 25 JAARREKENING 211: balans per 31 december resultatenrekening over kasstroomoverzicht grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 34 toelichting op de balans per 31 december toelichting op de resultatenrekening over verloopoverzicht materiële vaste activa 61 specificatie investeringen OVERIGE GEGEVENS: controleverklaring accountant 65 BIJLAGEN: algemene gegevens 67 productiegegevens 67 personeelsgegevens 71 ziekteverzuimgegevens 74 2

3 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 3

4 ACTIVITEITEN 211 In 21 is het beleidsplan voor de periode vastgesteld. Dit beleidsplan geeft op hoofdlijnen aan waar Bevolkingsonderzoek Zuid in 214 wil staan en op welke wijze de doelstellingen bereikt zullen worden. Het beleidsplan zal als leidraad dienen voor de activiteitenplannen. Per jaar zal een centraal activiteitenplan en een activiteitenplan per afdeling worden opgesteld. In het centrale activiteitenplan worden de activiteiten omschreven die nodig zijn om de doelen die beschreven zijn in het beleidsplan te bereiken. Daarnaast worden afdelingsoverstijgende activiteiten in dit plan beschreven. Het centrale activiteitenplan wordt door de bestuurder vastgesteld. De activiteiten van de onder hun verantwoordelijkheid vallende afdelingen, worden door de managers opgenomen in een eigen activiteitenplan. Dit plan wordt door de betreffende manager vastgesteld. In de terugblik op de activiteiten 211 zal alleen ingegaan worden op de activiteiten die opgenomen zijn in het centraal activiteitenplan. De missie van Bevolkingsonderzoek Zuid: Wij willen met de uitvoering van bevolkingsonderzoeken een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de sterfte aan kanker en het realiseren van gezondheidswinst. Bevolkingsonderzoek Zuid doet dit door: het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken die de overheid aanbiedt in de regio Noord-Brabant en Limburg; het evalueren en verbeteren van deze bevolkingsonderzoeken; het faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de preventie van kanker. In het beleidsplan wordt uitgegaan van 13 doelstellingen die onderverdeeld zijn in 3 invalshoeken: cliënten en ketenpartners; medewerkers; continu verbeteren. Cliënten en ketenpartners 1. Hoge cliënttevredenheidscores In december 21 heeft een landelijk cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, waarbij een score van 9,1 werd behaald. Deelnemers aan het bevolkingsonderzoek borstkanker werd gevraagd naar de mate van tevredenheid over het onderzoek. De werkgroep landelijk cliënttevredenheidsonderzoek heeft de samenwerking met het onderzoeksbureau Effectory geëvalueerd. Daarbij heeft zij aanbevelingen geformuleerd naar aanleiding van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek. In 211 zijn de uitkomsten van en aanbevelingen voor de eigen regio geanalyseerd en zijn verbeterpunten opgesteld. 2. Herkenbare en betrouwbare organisatie met een positief image Essentieel voor het realiseren van de missie en de continuïteit van de organisatie is het jaarlijks uitvoeren van het met de subsidieverstrekker afgesproken aantal onderzoeken. In 211 zijn onderzoeken borstkanker verricht. Hiermee is de geplande productie van ruimschoots gehaald. Ook bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is de begrote productie van onderzoeken overschreden. In 211 zijn voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ( eerste oproep en 1.51 herhaling) onderzoeken gerealiseerd. In 211 is besloten tot de aanschaf van een 15 e screeningseenheid. Hiervoor zijn de bestaande screeningsregio s en de personele bezetting van de screeningseenheden heringedeeld. Door de inzet van een extra screeningseenheid kan aan de productie-eisen voldaan worden met behoud van een acceptabele werkbelasting. Ook kan hierdoor het productieproces geoptimaliseerd worden met voldoende ruimte en tijd voor de cliënt en is er gelegenheid voor het uitvoeren van de opleiding en benodigde stages van nieuwe laboranten in de eigen screeningsorganisatie. De implementatie van de 15 e screeningseenheid zal plaatsvinden in april

5 Ter voorbereiding op de invoering van de opleiding van screeningslaboranten in de eigen organisatie, is in 211 een aantal instructie- en stagelaboranten benoemd en opgeleid. Eind 211 zijn de eerste stages geïmplementeerd en de eerste volledige opleiding in eigen beheer zal in het tweede kwartaal 212 plaatsvinden. Om het proces van de jaarurensystematiek en het plannen van de bezettingen van de administraties en de screeningseenheden te optimaliseren, is in 211 gewerkt aan de implementatie van een roosterplanningsysteem binnen Bevolkingsonderzoek Zuid. In het eerste halfjaar is het roosterplanningsysteem geïmplementeerd en zijn de medewerkers van de pilot-regio s opgeleid; in het laatste kwartaal 211 zijn de overige medewerkers geschoold in het gebruik van het systeem. Met ingang van 1 januari 212 is het roosterplanning-systeem binnen de gehele organisatie ingevoerd. Om de medewerkers en de planners in de gelegenheid te stellen om op een juiste manier met het systeem te leren werken, is besloten gedurende een aantal maanden schaduw te draaien met de papieren versie, met als uitgangspunt dat het digitale systeem leidend is. Om de positieve naamsbekendheid van Bevolkingsonderzoek Zuid bij (potentiële) cliënten, potentiële medewerkers en ketenpartners te verbeteren is in 211 een aantal projecten gestart. Om de herkenbaarheid van de organisatie bij de ketenpartners te vergroten is een handboek huisstijl opgesteld en geïmplementeerd. Verder is het drukwerk van beide bevolkingsonderzoeken geüniformeerd. Er is een start gemaakt met het project naamsbekendheid (publicatie persberichten en advertenties/advertorials, opstellen plan van aanpak) en de voorbereiding van een regionale en landelijke digitale nieuwsbrief. 3. Opkomstverhoging Eind 211 is een adviseur digitale media aangesteld, die zich o.a. zal bezig houden met het project nieuwe media. In dit project zal aandacht besteed worden aan de ontwikkeling, het onderhouden en monitoren van de sociale media. In 21 en 211 hebben 3-jarige vrouwen het magazine Leven en lijf ontvangen, voorafgaand aan het uitstrijkje. Door middel van een effectmeting is onderzoek gedaan naar de gevolgen van verspreiding van het magazine voor de opkomst. Het magazine, in combinatie met de reguliere informatiefolder, leidt tot een hoger kennisniveau, een positievere houding en een hogere deelname intentie, maar niet direct tot een hogere deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 4. Verbetering samenwerking met het diagnose- en behandeltraject In 211 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het project Mammo XL. Dit project heeft als doel het verbeteren van de informatieoverdracht in de mammacare-keten. Vooral de snelle beschikbaarheid van beelden en screeningsverslagen voor chirurgen en radiologen in ziekenhuizen staat hierbij centraal. De verwachting is dat in 212 de eerste ziekenhuizen zijn aangesloten. Binnen Bevolkingsonderzoek Zuid is in 211 gestart met de MASS-trial. De trial wordt in samenwerking met het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek uitgevoerd en is een studie naar de effecten en kosten van een aangepaste verwijsstrategie voor vrouwen die via het bevolkingsonderzoek borstkanker verwezen worden naar het ziekenhuis. In 211 is door Bevolkingsonderzoek Zuid ca. 5% van het totaal aantal deelnemende vrouwen aan de trial aangeleverd. Deze studie zal in 212 nog worden voortgezet. Medewerkers 5. Medewerkers beschouwen Bevolkingsonderzoek Zuid als een aantrekkelijke werkgever In het voorjaar 211 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken met de diverse organisatie-eenheden. Vervolgens zijn de belangrijkste positieve punten en verbeterpunten uit het onderzoek bepaald. In 212 zullen de verbeteracties geïmplementeerd worden en zal een evaluatie 5

6 plaatsvinden. In 211 heeft een verdere uitwerking plaatsgevonden van het project intranet. De intranetvoorziening is ontwikkeld en geïmplementeerd. De adviseur digitale media heeft als taak het verder uitwerken en het optimaliseren van de intranetvoorziening. Binnen Bevolkingsonderzoek Zuid dient een aantal regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden nog geharmoniseerd te worden. Het gaat hier om regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden voor medewerkers, de bedrijfshulpverlening en de ontruimingsmaatregelen. In 211 is gestart met het opstellen van een overzicht van de bestaande regelingen op de diverse locaties en de benodigde harmonisaties. 6. Voldoende en bekwaam personeel Vanaf 21 behoort het gebied westelijk Noord-Brabant tot de regio van Bevolkingsonderzoek Zuid. Volgens afspraak worden de screeningen in deze regio tot medio maart 212 uitgevoerd door Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Vanaf deze datum vindt de overgang van onderzoeken en personeel plaats naar Bevolkingsonderzoek Zuid. In 211 zijn de nodige voorbereidingen getroffen om de overgang mogelijk te maken op zowel ict-technisch gebied als op personeelsgebied. In 211 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een opleidingsplan voor medewerkers en een aangepaste regeling functioneringsgesprekken waarin tevens de kenmerken van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) zijn meegenomen. Beide regelingen zullen in 212 geïmplementeerd worden. Continu verbeteren 7. In bezit van vereiste keurmerken In 211 is de planning en controlcyclus, gebaseerd op de nieuwe organisatiestructuur binnen Bevolkingsonderzoek Zuid, opgesteld, beschreven en geïmplementeerd. Daarnaast zijn de belangrijkste werkprocessen binnen de financiële administratie (inkopen, investeringen, jaarurensystematiek, declaraties, salarismutaties e.d.) beschreven en zijn de bevoegdheden en autorisaties vastgelegd. In september 211 heeft de externe audit bevolkingsonderzoek borstkanker plaatsgevonden. Tijdens deze audit is de gehele organisatie rondom het bevolkingsonderzoek borstkanker onder de loep genomen. Hierbij zijn 5 tekortkomingen vastgesteld waar verbetervoorstellen voor zijn ingediend, die in het najaar 211 akkoord bevonden zijn. Hiermee is het HKZ certificaat voor het bevolkingsonderzoek borstkanker met een jaar verlengd. Met betrekking tot het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is de iso-certificering gepland in juni 212. In 211 zijn ter voorbereiding hierop de administratieve procedures beschreven. Eind 211 is gestart met de invoering van risicomanagement binnen Bevolkingsonderzoek Zuid door het in kaart brengen van de belangrijkste risico s en risicoresponses. Dit traject zal in 212 vervolgd worden. Op het aandachtsgebied ontwikkeling en optimalisering kwaliteitsbewaking individuele radiologen is in 211 gecontroleerd of alle individuele radiologen geregistreerd staan in het kwaliteitsregister en of alle overeenkomsten met de individuele radiologen van de benodigde handtekeningen voorzien zijn. Daarnaast zijn per radioloog de kwaliteitscijfers 29 gepresenteerd. In 211 is binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een nieuw scholingsprogramma ontwikkeld speciaal voor praktijkassistenten, gericht op de werkzaamheden in hun eigen praktijk. De scholing wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Zuid en de betrokken laboratoria. Het scholingsaanbod bestaat uit een basis- en een opfriscursus. De scholing draagt bij aan de zichtbaarheid en de naamsbekendheid van Bevolkingsonderzoek Zuid en wordt door de deelnemers zeer hoog gewaardeerd en gezien als een belangrijke bijdrage aan het kwalitatief goed uitvoeren van het onderzoek. Het scholingsprogramma vormt de basis voor een landelijke scholingsmodule voor praktijkassistenten, die vanaf maart 212 door alle screeningsorganisaties zal worden aangeboden. 6

7 8. Voldoen aan de geldende standaard bij de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren De werkgroep managementinformatie heeft een performance dashboard Bevolkingsonderzoek Zuid ontwikkeld met prestatie-indicatoren, waarbij de focus ligt op de interne bedrijfsvoering. In 211 zijn de prestatie-indicatoren voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker definitief vastgesteld. De implementatie van het performance dashboard wordt uitgevoerd door de kwaliteitsfunctionarissen. Aan de hand van managementinformatie per maand, per kwartaal en per (half) jaar worden er overzichten geleverd aan de managers en bestuurder, op basis waarvan sturing kan plaatsvinden. Het gehele project bevindt zich nog in een ontwikkel/groeimodel en wordt in 212 geëvalueerd. In 211 is een start gemaakt met het uitvoeren van leveranciersbeoordelingen door middel van gesprekken met een aantal grote leveranciers van Bevolkingsonderzoek Zuid. 9. Optimaliseren van de organisatiestructuur en de processen Bij de fusie van de screeningsorganisaties in Noord-Brabant en Limburg is afgesproken, op termijn, de huisvesting van de diverse onderdelen van de organisatie te herzien. Hierbij is gekozen een viertal locaties (hoofdkantoor Den Bosch, administratie baarmoederhalskanker, administratie borstkanker Eindhoven en de vaste screeningseenheid Eindhoven) te centraliseren in Eindhoven. De hoofdlocatie in Maastricht zal op termijn verplaatst worden naar de regio Sittard, terwijl de locaties Breda en Venlo gehandhaafd blijven. In 211 is door een extern bureau in samenwerking met een interne projectgroep naar een geschikte huisvesting in Eindhoven gezocht en zijn de inrichting en de verhuizingen voorbereid. Eind 211 is de eerste locatie verhuisd, de overige 3 locaties volgen in het eerste kwartaal 212. In 211 is onderzoek gedaan naar de meest effectieve wijze van opslag van de analoge fotoarchieven. Na invoering van de digitalisering hoeven deze foto-archieven niet meer op de eigen locatie opgeslagen te worden, maar moeten wel nog gedurende de wettelijke bewaartermijn beschikbaar blijven. Uit financieel oogpunt is gekozen voor opslag van de foto-archieven bij een externe partij. In 211 is het foto-archief van de locatie Eindhoven volledig verplaatst. Het verplaatsen van de archieven in Breda en Venlo wordt in het 1 ste kwartaal 212 afgerond, terwijl de verplaatsing van het archief in Maastricht eind 212/begin 213 zal starten. In 211 is de eerste fase van het relatiebeheersysteem (CRM) binnen Bevolkingsonderzoek Zuid geïmplementeerd. In deze fase is het systeem gevuld met data die voornamelijk voor het secretariaat en bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van belang zijn. De overige organisatie-eenheden kunnen het CRM-systeem raadplegen via een webportal. De volgende fase zal in 212 nader uitgewerkt worden, waarbij ook de data die gebruikt worden door andere onderdelen van de organisatie toegevoegd kunnen worden aan het systeem. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van de postdistributie (gewijzigde frequentie postbezorging postnl) en eventueel te behalen financieel voordeel, is in 211 een projectopzet gemaakt voor een heroriëntatie van de uitbesteding van de werkzaamheden op dit gebied. De uitrol van dit project zal in 212 plaatsvinden. Door het aanstellen van de regiomanagers borstkanker en de manager staf is de invoering van de nieuwe organisatiestructuur in september 211 een feit. Vanaf deze datum is de regio voor het bevolkingsonderzoek borstkanker opgedeeld in vier regio s (administratie en screeningseenheden), elk onder leiding van een regiomanager borstkanker. Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt geleid door een eigen manager, terwijl de manager staf verantwoordelijk is voor de afdelingen Communicatie, Klachten, Kwaliteit, Planning, Facilitaire zaken, Automatisering en Onderzoek. De afdelingen secretariaat, P&O en Financiën vallen onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Per deze datum zijn ook de werkprocessen van de financiële administratie inzake de planning en controlcyclus aan de nieuwe organisatiestructuur aangepast. In 212 zal gewerkt gaan worden aan het optimaliseren van de werkwijze van het MT en de diverse onderdelen van de organisatie middels de uitvoering van het cultuurtraject. 7

8 In verband met de uniformering van de werkprocessen binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn eind 211de beide administratieve systemen (Ceris en Cis) samengevoegd, waarbij de gegevens uit het Ceris-systeem zijn samengevoegd met de landelijke database Cis. Met ingang van 1 januari 212 is de administratie baarmoederhalskanker gecentraliseerd op de locatie Eindhoven. De manager staf is in 211 gestart met de (her)inrichting van de stafafdeling, gebaseerd op de gewenste werkwijze binnen de nieuwe organisatiestructuur met als doel een verbetering van de dienstverlening naar zowel interne als externe klanten. Om dit te realiseren wordt een verbetertraject uitgevoerd binnen de afdeling facilitaire zaken en zijn de afdelingen communicatie en planning opnieuw ingericht. Verder is een verbetertraject uitgevoerd op het gebied van configuratie-beheer en incident- en changemanagement (Topdesk). 1. Professionele ict-omgeving binnen de organisatie en invloed op landelijk ict-beleid in kankerscreening In 21 is de implementatie van het management documentatiesysteem (DIS) voorbereid. In 211 is hieraan een vervolg gegeven, is het systeem gebruiksklaar gemaakt en zijn de medewerkers van de beide hoofdkantoren opgeleid in het gebruik van dit systeem. Eind 211 is gestart met het opnieuw inrichten van een toekomstbestendige ict-infrastructuur. Hierbij zijn zowel de netwerkomgeving, de beveiliging en de systeeminrichting geoptimaliseerd. Verder zal de externe partij die op de locatie Maastricht nog het beheer van de infrastructuur verzorgd, begin 212 uitgefaseerd worden. De inrichting van de pilot-omgeving voor de overgang naar het besturingsysteem Windows 28 en de inrichting van een gemeenschappelijke agenda zijn in 211 afgerond, terwijl de voorbereidingen voor de overgang naar IPv6 in gang gezet zijn. 11. Inzicht in het effect van de bevolkingsonderzoeken in termen van ontwikkeling van incidentie en sterfte In 211 is, in opdracht van het RIVM, op landelijk niveau gestart met het ontwikkelen van een datawarehouse. Bevolkingsonderzoek Zuid, vertegenwoordigd door de afdeling kwaliteit, heeft deelgenomen aan de werkgroep die de indicatorenset ontwikkelt. Naar verwachting zal dit traject in 212 afgerond worden. 12. Meewerken, bevorderen, bekend maken en toepassen van (wetenschappelijk) onderzoek en bijdragen aan innovaties In 211 is door Bevolkingsonderzoek Zuid een onderzoeker aangesteld, met als opdracht het analyseren en presenteren van gegevens uit de informatiesystemen IBOB en Cis van de bevolkingsonderzoeken borst- en baarmoederhalskanker. Enerzijds met als doel de bedrijfsprocessen te meten, anderzijds om het gebruik van de gegevens voor onderzoeksdoelen te stimuleren. Verder levert de onderzoeker een bijdrage aan landelijke en regionale onderzoeksprogramma s. 13. Snelle en gedegen implementatie van nieuwe bevolkingsonderzoeken In verband met de voorbereiding van de implementatie van de HPV-screening is het advies van de Gezondheidsraad gecommuniceerd naar de medewerkers en ketenpartners. In 211 heeft de minister toestemming gegeven voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek dikke darmkanker. In samenwerking met het RIVM zijn de screeningsorganisaties op landelijk niveau begonnen met de voorbereiding van de implementatie van dit bevolkingsonderzoek per september 213. In 212 zullen de regionale voorbereidingen starten, onder verantwoordelijkheid van een nog aan te stellen regionale projectleider darmkankerscreening. 8

9 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 211 Bevolkingsonderzoek borstkanker Exploitatieresultaat 211 (zie pagina 31-32) Het boekjaar 211 sluit met een negatief resultaat van ,=. Bij de bepaling van het resultaat is rekening gehouden met de mutaties aan de voorzieningen in 211 ( ,=), de in 211 gerealiseerde herhuisvestingskosten ( 51.55,=), het gerealiseerde negatieve resultaat meerkosten digitalisering ( ,=) en de correctie voor de opslagkosten digitale foto s ( ,=). Hiermee rekeninghoudend resteert voor de reguliere werkzaamheden een positief resultaat van ,=. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: 211 Begroting Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Financiële lasten Resultaat Volgens de door het RIVM vastgestelde richtlijn, is het negatieve exploitatieresultaat 211 in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten. Toelichting bedrijfsopbrengsten 211 (zie resultatenrekening pagina 5) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 211 Begroting 211 Bijdragen RIVM: regulier Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren Bijdragen RIVM: frictiekosten digitalisering Bijdragen RIVM: meerkosten digitalisering Overige bedrijfsopbrengsten Door het RIVM is voor het boekjaar 211 een vergoeding per verricht onderzoek binnen de doelgroep toegekend van 55,6 (begroot: 53,89). In verband met de omvang van de screeningsregio wordt een regioaftrek in mindering gebracht van 62.15,=. Deze aftrek wordt door het RIVM jaarlijks achteraf berekend op basis van het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in het totaal aantal in Nederland verrichte aantal onderzoeken. Het totaal aantal in 211 verrichte onderzoeken bedraagt , waarmee de begrote productie van onderzoeken gehaald is. Het met het gerealiseerd aantal onderzoeken samenhangende Bijdragen RIVM: regulier bedraagt, inclusief de hierboven vermelde regioaftrek ,=. 9

10 Het subsidiebedrag voor het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het boekjaar 21 is door het RIVM 31.94,= lager vastgesteld dan het subsidie waarmee in de jaarrekening 21 rekening gehouden is. Het verschil wordt veroorzaakt door een achteraf hoger vastgestelde negatieve regiocorrectie en is verantwoord onder de post Bijdragen RIVM: voorgaande jaren. In verband met de invoering van de digitalisering is door het RIVM een aanvullende financiering toegezegd voor de extra kosten die het implementatietraject ten gevolge heeft. De financiering is toegezegd voor de periode en zal in 212 over de gehele projectperiode afgerekend worden. In 211 hebben de frictiekosten ,= bedragen. Een specificatie van de frictiekosten is weergegeven bij de overige bedrijfskosten. Eenzelfde bedrag is als Bijdragen RIVM: frictiekosten digitalisering verantwoord. De totale frictiekosten zijn ,= lager dan het verleende subsidiebedrag. Dit bedrag zal in 212 terugbetaald worden aan het RIVM. De hogere kosten per onderzoek als gevolg van de digitalisering, worden in de implementatieperiode door het RIVM gecompenseerd middels een meerkostensubsidie. Het subsidie is toegezegd voor de periode en zal in 212 over de gehele projectperiode afgerekend worden. In 211 hebben de meerkosten ,= bedragen. Een specificatie van de meerkosten is weergegeven bij de overige bedrijfskosten. De totale meerkosten zijn ,= hoger dan het verleende subsidiebedrag, waardoor het maximale subsidiebedrag ,= bedraagt. Dit bedrag is verantwoord onder de post Bijdragen RIVM: meerkosten digitalisering. De overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op de vrijval van enige balansposten uit voorgaande jaren, de vergoeding ontvangen voor deelname aan de MASS-trial en de vergoeding die van Bevolkingsonderzoek Zuid-West is ontvangen voor het uitlenen van een medewerker. Toelichting bedrijfslasten 211 (zie resultatenrekening pagina 51-6) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfslasten. Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: 211 Begroting 211 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst In de posten lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies is rekening gehouden met de kosten van de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 15,46 fte (begroot 116,14 fte) bedraagt. De onderschrijding van 1,68 fte is grotendeels gerealiseerd binnen de formatie laborant en administratie. De in deze formaties begrote variabele formatieruimte is niet volledig aangewend omdat een aantal variabele uren binnen de jaarurensystematiek gecompenseerd worden. Verder is 3, fte van de onderschrijding veroorzaakt door niet opgenomen vakantie- en plb-rechten. De waarde van deze vakantie- en meerwerkuren is opgenomen in de bovengenoemde kostenposten. 1

11 Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met: de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 211 met 1% en per 1 oktober 211 met,25%; een eenmalige uitkering van,3% van het jaarsalaris in oktober 211; de verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,73% naar 7,33%; de mutatie van de voorziening ten behoeve van toekomstige dienstjubilea en pbl-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangrecht; de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantierechten en meerwerkuren in 211; de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen uren Persoonlijk Levensfasebudget in 211. De van de uitvoeringsinstelling terugontvangen gelden uit de vangnetvoorziening zijn in mindering gebracht op de post lonen en salarissen. De post andere personele kosten laat een onderschrijding zien van ,= ten opzichte van de begroting 211. Een deel van deze onderschrijding is te wijten aan lagere wervingkosten en kosten voor deskundigheidsbevordering. Binnen de post deskundigheidsbevordering zijn naast de kosten voor bij- en nascholing van medewerkers, vanaf 211 ook de kosten opgenomen voor het door de screeningsorganisaties in eigen beheer uitvoeren van de opleiding tot screeningslaborant. Omdat Bevolkingsonderzoek Zuid in 211 nog niet de beschikking heeft over eigen opleidingsfaciliteiten, hebben nieuwe laboranten hun opleiding gevolgd bij andere screeningsorganisaties. In de loop van 211 is besloten de stages bij de eigen organisatie te laten volgen, hetgeen geleid heeft tot lagere kosten. Binnen de kosten preventieve gezondheidszorg zijn de kosten opgenomen van de communicatie- en ergonomietrainingen van laboranten, terwijl de kosten van een aantal assesments voor de vacatures van (regio)managers als gevolg van de reorganisatie verantwoord zijn onder de post personeelsadvieskosten. De post personeel niet in loondienst laat een overschrijding van ,= zien ten opzichte van de begroting 211. De diverse kostenposten kunnen als volgt toegelicht worden: Management: de tijdelijke inhuur van een secretaresse ter ondersteuning van de manager screening via een uitzendbureau en de kosten van de door ziekenhuizen uitgevoerde onderzoeken bij gehandicapte cliënten waarvoor toegang tot de screeningseenheid niet mogelijk is. Staf: de kosten van het extern inhuren van een medewerker op het gebied van automatisering. Radiologen: de vergoeding voor de radiologen is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in de met een viertal partijen afgesloten overeenkomsten. Doordat 211 een productiewinst laat zien, zijn de kosten van de radiologen evenredig hoger dan begroot. Administratief personeel: de fictieve kosten die aan de beoordelingslocaties in Limburg betaald zijn voor het ophangen van röntgenfoto s door administratieve krachten (vervallen bij de invoering van digitalisering en als vrijval meegenomen onder de post meerkosten ). Verder is, door ontstane vacatures binnen de administraties, een aantal uitzendkrachten ingehuurd. Personeelszaken: de administratieve ondersteuning van de afdeling personeelszaken is tijdelijk uitgevoerd door een uitzendkracht. Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft gedurende het boekjaar 211 een aantal onderzoeken uitgevoerd voor Bevolkingsonderzoek Zuid. Zij ontvangen hiervoor een vast bedrag van 46,81 per onderzoek. De overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere productie in 211 (17.3 onderzoeken ten opzichte van begrote onderzoeken). Afschrijvingen materiële vaste activa De afschrijvingen materiële vaste activa laten een overschrijding zien van ,=. Landelijk is besloten de afschrijvingstermijnen van de medische apparatuur (van 1 naar 7 jaar) en de screeningseenheden (van 2 naar 15 jaar) aan te passen. Afgesproken is de boekwaarde per 1 januari 211 af te schrijven over de resterende looptijd, waardoor de jaarlijkse afschrijvingen 175.4,= hoger zijn. 11

12 Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: 211 Begroting 211 Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Frictiekosten digitalisering Meerkosten digitalisering Onderhoud/aanvulling inventaris De directe kosten onderzoeken laten een overschrijding zien van ,=. Conform de richtlijn van het RIVM zijn de directe kosten per onderzoek op basis van analoge screening verantwoord. De eventuele meerkosten of besparingen die zich na de invoering van de digitalisering hebben voorgedaan, zijn verantwoord onder de post meerkosten digitalisering. De kosten GBA hebben betrekking op het beheer en het onderhoud van de programmatuur om de gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie te verwerken. De opslagkosten van de in 211 gemaakte digitale beelden zijn tot medio 214 (einde contract Philips) opgenomen onder de meerkosten digitalisering. De kosten van de resterende bewaartermijn (totaal 3 screeningsronden) zijn toegevoegd aan de voorziening opslag digitale foto s en als kosten verantwoord onder de post directe kosten onderzoeken. Ook is een correctie uitgevoerd voor de opslag van de beelden uit 29 en 21, voor de bewaartermijn na medio 214. Het betreft hier een landelijk gemaakte afspraak tussen de screeningsorganisaties, waarvoor het RVIM nog toestemming moet geven. In 211 is begonnen met het extern opslaan van het analoge foto-archief. De kosten van deze werkzaamheden en de reguliere opslagkosten zijn opgenomen onder de post kosten archief. De huisvestingskosten zijn 37.59,= hoger dan begroot. In verband met de herhuisvesting is vanaf december 211 huur voor de nieuwe locatie in Eindhoven verschuldigd, terwijl de huur van de huidige locaties nog het gehele jaar doorloopt. De servicekosten voor de nieuwe locatie zijn vanaf september 211 in rekening gebracht. De overschrijding binnen de post energie en water wordt veroorzaakt door het feit dat de digitale screeningseenheden een hoger energieverbruik hebben dan de analoge units. Verder is gebleken dat bij de bouw van de digitale screeningseenheden door de firma Lamboo geen energiebesparende maatregelen zijn genomen, wat een aanzienlijke stijging van de energiekosten tot gevolg heeft. Onder de post overige huishoudelijke kosten zijn de kosten meegenomen van de aanschaf van meubilair en stoffering waarop, vanwege een geringe aanschafwaarde, geen afschrijving van toepassing is. De post algemene kosten laat een overschrijding zien van ,=. In 211 is onder de algemene kosten een groot deel van de herhuisvestingskosten van de locatie Eindhoven opgenomen ( 51.55,=), terwijl deze kosten in de begroting 211 buiten beschouwing gelaten zijn. Met diverse leveranciers zijn in 211 nieuwe contracten afgesloten voor de levering van bepaalde diensten. Hierdoor zijn de porto- en drukwerkkosten, alsmede de kosten van kantoorartikelen omlaag gebracht. Onder de post accountants- en advieskosten zijn naast de kosten voor de controle van de jaarstukken en de algemene advieskosten, de kosten verantwoord voor de begeleiding van de aanbesteding van de 15 e screeningseenheid en de advieskosten inzake de herverdeling van de werkgebieden van de screeningseenheden na ingebruikname van de 15 e screeningseenheid. De post automatiseringskosten omvat naast de kosten van licenties en onderhoud ook de inzet van derden 12

13 voor diverse automatiseringsprojecten (relatiebeheersysteem, documentinformatiesysteem, roosterplanning, herinrichting ict-infrastructuur). De extra verzekeringskosten in verband met de digitale apparatuur en screeningseenheden zijn opgenomen onder de meerkosten digitalisering, terwijl de bijdrage aan de FSB hoger is vastgesteld vanwege de uitvoering van een aantal projecten waarvan de kosten landelijk versleuteld worden. Onder de post verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie zijn de kosten opgenomen van het uitvoeren en begeleiden van de verplaatsingen van screeningseenheden door een externe partij. De gemiddelde kosten per verplaatsing zijn in 211 lager gebleken dan de gemiddelde kosten in de afgelopen jaren, als gevolg van het niet meer bezitten van semi-mobiele units. De frictiekosten digitalisering hebben betrekking op de eenmalige kosten die voortvloeien uit de implementatie van de digitalisering. Het betreft hier o.a. de opleidingskosten van personeel en radiologen, de extra kosten die het scannen van de laatste ronde analoge onderzoeken met zich meebrengt en de kosten van het interne projectmanagement. Verder is onder de post vervroegde afschrijving analoog de restwaarde van de inventaris van het analoge foto-archief opgenomen op het moment waarop de deze foto s extern worden opgeslagen. De totale frictiekosten zijn in ,= hoger dan begroot. In 211 is besloten de functie van keyuser binnen de screeningseenheden en de administraties te continueren. De personele kosten hiervan zijn ten laste gebracht van de post opleidingskosten. Begin 212 zullen de laatste analoge foto s ingescand worden. Dit betekent dat het merendeel van de scanapparatuur buiten gebruik gesteld wordt, terwijl de leasekosten tot medio 214 in rekening gebracht zullen worden. De hiermee samenhangende leasekosten zijn als frictiekosten verantwoord onder de post IMS-kosten. De hoogte van de post meerkosten digitalisering is bepaald door het verschil van bepaalde kosten bij analoge screening ten opzichte van digitale screening. De structurele opbrengsten zijn, conform de richtlijn van het RIVM, op deze meerkosten in mindering gebracht. De post IMS-kosten BE/SE/CE/ centraal betreft de kosten van de leaseovereenkomsten van de IMS-apparatuur en de kosten van de dataopslag van de digitale beelden. De meerkosten mammograaf en onderhoud mammograaf hebben betrekking op het verschil tussen de afschrijvings-, intrest- en onderhoudskosten van een analoge en een digitale mammograaf. De totale meerkosten zijn ,= lager dan begroot. De onderschrijding binnen de post onderhoud en aanvulling inventaris ad. 2.81,= wordt veroorzaakt door een van de leverancier ontvangen korting op de onderhoudskosten van de mammografen in het tweede gebruiksjaar. Toelichting financiële baten en lasten Voor de financiering van de investeringen in het kader van de digitalisering (screeningseenheden en medische apparatuur) zijn leningen afgesloten met het Ministerie van Financiën ter hoogte van de aanschafprijs van de investeringen. De leningen worden gefaseerd verstrekt, waarbij de invoeringsdatum van de digitalisering binnen een screeningseenheid bepalend is. Er is een bedrag van 4.81.,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale screeningseenheden en de ombouw van een analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 2 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad ,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 1 jaar. Deze leningen zullen in 1 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%. De eerste aflossingen hebben in augustus 211 plaatsgevonden. De rentebaten hebben betrekking op ontvangen rente over rekening-courant tegoeden. 13

14 Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven (bij de cijfers van de boekjaren voor 29 is een optelling gemaakt van de uitkomsten van de Stichting Kankerpreventie en -screening Limburg en de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid): totale kosten aantal onderzoeken kostprijs/digitaal onderzoek 63,6 6,11 56,2 49,49 n.v.t. kostprijs/analoog onderzoek 58,83 5,99 52,71 48,43 48,19 tarief analoog onderzoek 55,6 53,59 52,94 51,44 49,62 Met ingang van 1 januari 21 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid de regio West-Brabant overgenomen van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Hierdoor laat het aantal onderzoeken vanaf 21 een stijging zien ten opzichte van voorgaande boekjaren De kostprijs per digitaal onderzoek 211 is aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren omdat in deze kostprijs naast de frictie- en meerkosten digitalisering, ook de mutatie van de voorzieningen en de kosten van de herhuisvesting zijn meegenomen. Worden deze laatste kosten buiten beschouwing gelaten, dan bedraagt de digitale kostprijs 57,86. Indien bij de analoge kostprijs de mutatie van de voorzieningen en de kosten van de herhuisvesting buiten beschouwing blijven, dan daalt de kostprijs van 58,83 naar 53,8. 14

15 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Exploitatieresultaat 211 (zie pagina 31-32) Het boekjaar 211 sluit met een negatief saldo van ,=. Bij de bepaling van het resultaat is rekening gehouden met de mutaties van de voorzieningen in 211 ( 6.747,=) en de in 211 gerealiseerde herhuisvestingskosten ( ,=), waardoor voor de reguliere werkzaamheden een positief gerealiseerd is van ,=. De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: 211 Begroting Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Financiële baten Resultaat Volgens de door het RIVM vastgestelde richtlijn, is het volledige exploitatieresultaat 211 in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten. Toelichting bedrijfsopbrengsten 211 (zie resultatenrekening pagina 51) De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 211 Begroting 211 Bijdragen RIVM: regulier Bijdragen RIVM: voorgaande boekjaren 51.3 Overige bedrijfsopbrengsten Door het RIVM is voor het boekjaar 211 een vergoeding per verricht onderzoek eerste oproep toegekend van 55,3, terwijl voor een herhalingsonderzoek een vergoeding van 34,1 wordt verstrekt. In 211 zijn onderzoeken ( eerste oproep en 1.51 herhalingsonderzoeken) verricht, terwijl in de begroting 211 rekening is gehouden met een aantal te verrichten onderzoeken van Het totaal van het RIVM te ontvangen Bijdragen RIVM: regulier is voor het boekjaar 211 berekend op ,=. 15

16 De afrekening van de Stichting Robuust inzake de door hen verrichte huisartsenondersteuning in 21 is 51.3,= lager vastgesteld dan het bedrag waarmee in de jaarrekening 21 rekening gehouden is. Dit bedrag is verantwoord onder de post Bijdragen RIVM: voorgaande jaren. De overige bedrijfsopbrengsten betreft de afboeking van een aantal balansposten uit het verleden. Het gaat hier met name om in het verleden gereserveerde gelden voor door GGD-en verrichte werkzaamheden die niet of niet geheel in rekening zijn gebracht. Toelichting bedrijfslasten 211 (zie resultatenrekening pagina 51-6) De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfskosten. Personeelskosten De personeelskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: 211 Begroting 211 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personele kosten Personeel niet in loondienst In de posten lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies is rekening gehouden met de kosten de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 13,99 fte (begroot 14,52 fte) bedraagt. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met: de in de Cao Ziekenhuizen vastgestelde verhoging van de brutosalarissen per 1 juli 211 met 1% en per 1 oktober 211 met,25%; een eenmalige uitkering van,3% van het jaarsalaris per 1 oktober 211; de verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,73% naar 7,33%; de mutatie van de voorziening ten behoeve van toekomstige dienstjubilea en plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht; de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantierechten en meerwerkuren in 211; de mutatie van de opgebouwde, maar niet opgenomen uren Persoonlijk Levensfasebudget in 211. De post andere personele kosten is nagenoeg gelijk aan de begrote kosten. Met ingang van jaar 212 zullen de werkzaamheden die voorheen door de stichting Robuust werden uitgevoerd op het gebied van de ondersteuning van huisartsen, in eigen beheer worden uitgevoerd. Hiervoor zijn in het najaar 212 praktijkondersteuners geworven. De post personeelsadvieskosten omvat een aantal assesments van managers, uitgevoerd naar aanleiding van het reorganisatietraject. 16

17 De post personeel niet in loondienst laat een overschrijding zien van ,=. De betalingen aan huisartsen en laboratoria zijn gerelateerd aan het aantal onderzoeken en de door het RIVM vastgestelde tarieven. Het tarief voor de huisarts is voor 211 vastgesteld op 11,77. Het tarief voor het laboratorium is vastgesteld op 22,33. Omdat er in 211 sprake is van een hogere productie dan begroot, laten beide kostenposten een evenredige overschijding zien. De werkelijke kosten van de stichting Robuust voor de huisartsenondersteuning in 211 zijn nog niet bekend. In de jaarrekening 211 is rekening gehouden met de door de stichting Robuust begrote kosten. De post epidemiologie door GGD heeft betrekking op de diensten die door een viertal GGD en verricht worden op het gebied van epidemiologie. Met ingang van 1 januari 212 zullen deze werkzaamheden volledig in eigen beheer uitgevoerd worden door de in 211 aangestelde onderzoeker. Onder de post administratief personeel zijn de kosten opgenomen van administratieve krachten tijdelijk ingehuurd als uitzendkracht. Afschrijvingen materiële vaste activa De afschrijvingen materiële vaste activa zijn nagenoeg gelijk aan de in de begroting 211 opgenomen bedragen. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten ten bedrage van ,= kunnen als volgt worden gespecificeerd: 211 Begroting 211 Directe kosten onderzoeken Huisvestingskosten Algemene kosten Onderhoud/aanvulling inventaris De onder de directe kosten onderzoeken opgenomen kosten GBA hebben betrekking op het beheer en het onderhoud van de programmatuur om gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie te verwerken. Verder zijn onder deze post opgenomen de kosten voor het transport van de uitstrijkmaterialen naar de laboratoria in Zuid- en Midden Limburg. De in de begroting opgenomen kosten voor koppelingen en het natraject zijn in 211 niet gerealiseerd. De huisvestingskosten zijn 7.871,= hoger dan begroot. In verband met de herhuisvesting is vanaf december 211 huur voor de nieuwe locatie in Eindhoven verschuldigd, terwijl de huur van de huidige locatie nog het gehele jaar doorloopt. De servicekosten voor de nieuwe locatie zijn vanaf september 211 in rekening gebracht. De post algemene kosten laat een overschrijding zien van ,=. Hierbij is rekening gehouden met de in 211 gerealiseerde kosten van de herhuisvesting in Eindhoven. Met diverse leveranciers zijn in 211 nieuwe contracten afgesloten voor de levering van bepaalde diensten. Hierdoor zijn de porto- en drukwerkkosten, alsmede de kosten van kantoorartikelen omlaag gebracht. De onder de post kosten kwaliteit begrote kosten voor de certificering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zullen pas in 212 gerealiseerd worden. Onder de post automatiseringskosten zijn de kosten verantwoord van het opzetten van een relatiebeheersysteem en de samenvoeging van beide administratieve systemen (ceris naar cis). De bijdrage aan de FSB is vanwege de uitvoering van een aantal projecten waarvan de kosten landelijk versleuteld worden, 17

18 hoger dan begroot. Het in 211 geplande interventieonderzoek bij zelfuitnodigingende huisartsen is in 211 niet geheel gerealiseerd, waardoor de post administratieve diensten door derden een onderschrijding laat zien. In verband met de samenvoeging van de beide administratieve systemen per 1 januari 212 is het niet mogelijk het schaduwlijstproject dat uitgevoerd werd in de regio Zuiden Midden-Limburg te continuëren, waardoor de hiervoor gereserveerde kosten onder de post algemene kosten niet besteed zijn. De onder de post onderhoud en aanvulling inventaris opgenomen kosten voor onderhoud gebouwen zijn in 211 vervallen in verband met de herhuisvesting van de diverse locaties. Toelichting financiële baten Onder deze post is verantwoord de ontvangen intrest over rekening-courant tegoeden. Kostprijsontwikkeling De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven (bij de boekjaren voor 29 is een optelling gemaakt van de uitkomsten van de Stichting Kankerpreventie en -screening Limburg en de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Noord-Brabant/ Noord-Limburg): totale kosten aantal onderzoeken kostprijs per onderzoek 55,98 51,45 5,99 5,6 45,31 tarief: 55,3 jan-aug 55,16 sept-dec. 54,1 54,83 53,57 52,8 In de hogere kostprijs per onderzoek wordt veroorzaakt door de in 211 gerealiseerde herhuisvestingskosten. Indien deze kosten ( ,=) buiten beschouwing gelaten worden, bedraagt de kostprijs per onderzoek 51,67. Het voordeel dat door de samenvoeging van de screeningsorganisatie baarmoederhalskanker is ontstaan, blijkt niet uit de bovenstaande vergelijking van de kostprijs per onderzoek. Vanwege steeds wisselende tarieven voor huisartsen en laboratoria is geen direct verband te leggen tussen de situatie voor en na de fusie. In verband met de vergrijzing is er sprake van een daling van de doelgroep bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Verder is de gemeente Tholen overgedragen aan een andere screeningsorganisatie. Hierdoor is het aantal te verrichten onderzoeken vanaf 21 lager. 18

19 In de volgende tabel zijn de aan huisartsen en laboratoria betaalde vergoedingen en de kosten van de herhuisvesting uit de totale kosten en de kostprijs per onderzoek gehaald en is alleen rekening gehouden met de organisatiekosten en de kosten uitnodigingen totale kosten aantal onderzoeken kostprijs per onderzoek 12,7 14,23 12,97 14,4 11,71 tarief organisatiekosten 2,93 2,33 2, 18,37 18,2 Het verschil tussen de kostprijzen 28 en 29 laat het efficiency voordeel zien als gevolg van de fusie. De stijging van de kostprijs in 21 wordt veroorzaakt door een daling van het aantal gescreende vrouwen als gevolg van een daling van de doelgroep, waardoor de vaste kosten per onderzoek stijgen. 19

20 ONTWIKKELINGEN 212 In het beleidsplan wordt op hoofdlijnen aangegeven waar Bevolkingsonderzoek Zuid in 214 wil staan en op welke wijze deze doelstellingen bereikt zullen worden. Het beleidsplan zal als leidraad dienen voor de activiteitenplannen voor de komende jaren. In het centraal activiteitenplan 212 zijn de activiteiten omschreven die nodig zijn om de doelen, beschreven in het beleidsplan, te realiseren. Daarnaast bevat dit activiteitenplan de afdelingsoverstijgende activiteiten. Cliënten en ketenpartners 1. Hoge cliënttevredenheidscores Communicatie rondom de implementatie van de 15 e screeningseenheid. 2. Herkenbare en betrouwbare organisatie met een positief imago In het kader van het vergroten van de naamsbekendheid zal de website borstonderzoek inhoudelijk verbeterd worden. Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is voor 212 verleend voor een bedrag van ,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt vrouwen (5-75 jaar); - het aantal te versturen uitnodigingen bedraagt (opgeschoonde doelgroep); - een begrote productie van onderzoeken. Het subsidie voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is voor 211 berekend op ,=, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: - de omvang van de doelgroep bedraagt vrouwen (3-6 jaar); - het aantal te versturen uitnodigingen bedraagt (opgeschoonde doelgroep); - een begrote productie van 116. onderzoeken (114. reguliere onderzoeken en 2. herhalingsonderzoeken). 3. Opkomstbevordering Herziening van de herinneringsuitnodiging. De mogelijkheid van alternatieve uitstrijklocaties onderzoeken. Uitvoering project nieuwe media (sociale media): ontwikkelen en monitoring, live onderhouden van de sociale media. Deelname aan de werkgroep landelijke communicatiemiddelen: ontwikkelen nieuwe middelen en aanpassen/updaten/uniformeren bestaande middelen. 4. Verbetering samenwerking met het diagnose- en behandeltraject Uitvoering project follow-up. Uitvoering project Mammo XL: implementeren van het systeem in de pilot-ziekenhuizen en vervolgens in de overige ziekenhuizen in de screeningsregio. Uitvoering project werving zelfuitnodigende huisartsen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Verbeteren van de werkwijze waarop casussen (intervalcarcinomen) besproken worden tijdens het gesprek tussen cliënten en coördinerend radioloog. Het opstellen van huisartsenspiegelinformatie met betrekking tot het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Voortzetting van de Mass trial inclusief het afstemmen van de uitvoering hiervan tussen de verschillende administraties. Uitvoering pilot verbetering samenwerking met mammae poli. 2

JAARVERSLAG 2012. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2012. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 212 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 212 4 financiële ontwikkelingen 212 1 ontwikkelingen 213 23 raad van bestuur 26 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2013. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 213 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR financiële ontwikkelingen 213 4 ontwikkelingen 214 18 raad van bestuur 21 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 23 JAARREKENING

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Voor Bevolkingsonderzoek Zuid was 2013 een jaar waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: de implementatie van het

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2014. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 214 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 214 4 financiële ontwikkelingen 214 14 ontwikkelingen 215 3 raad van bestuur 33 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016

JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016 JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016 Voorstraat 46 2225 ER Katwijk ZH INHOUDSOPGAVE pagina * Grondslagen van waardering en resultaat 1 * Balans per 31 december 2015 2 * Staat van baten en lasten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Samenvatting Jaarbericht 2012

Samenvatting Jaarbericht 2012 Hierbij presenteren wij een overzicht van de belangrijkste productiecijfers van 2012. Verder treft u een overzicht aan van een aantal van onze activiteiten. Aanvullende informatie vindt u op onze website

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20787 15 oktober 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268,

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Bijbel, Media & Samenleving te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland JAARREKENING 2014 Vrienden van Leonardo Eemland INHOUDSOPGAVE 1. bestuursverslag blz. 1 2. balans per 31 december 2014 blz. 2 3. baten en lastenrekening 2014 blz. 3 4. Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 terreinen 9.371 13.317 1.2 inventaris 202.933 153.507 1.3

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3 JAARBERICHT 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie pagina 3 2. Organisatie pagina 4 I. Personeel en verzuim pagina 4 II. Financieel resultaat pagina 4 III. Kwaliteit pagina 5 3. Bevolkingsonderzoek borstkanker

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN Jaarrekening 2014 Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Bestuursverslag 3 1.1 Jaarrekening 1.1.1 Balans per 31 december 2014 5 1.1.2 Resultatenrekening over 2014 6 1.1.3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016 STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN Rapport inzake jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie