Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

2

3 Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen is een jaar geweest waarin nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in gang zijn gezet. De IC-organisatie is aangepast aan de grootte van het team. Op doordeweekse dagen zijn overdag twee unitcoördinatoren aanwezig en in het weekend altijd één unitcoördinator. Hierdoor is er meer aandacht voor de individuele verpleegkundige en meer rust op de werkvloer. Het unithoofd wordt in haar taken ondersteund door een projectmedewerker. Het resultaat is een IC-team dat zich meer gehoord voelt. Een maandelijkse IC-nieuwsbrief draagt bij aan een grotere saamhorigheid. Langliggers is een aandachtspunt op elke IC, dus ook bij ons. Er is een plan van aanpak gemaakt om in de komende twee jaar een duidelijke afname in lig- en beademingsduur te bewerkstelligen. Onderdeel hiervan is het zorgpad voor kwetsbare ouderen, één van de thema s van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dit zorgpad is in 2014 ontwikkeld en begin 2015 is een start gemaakt met een wekelijks multidisciplinair overleg (MDO) Kwetsbare ouderen. De nazorgpolikliniek is gestart in De nazorgpolikliniek geeft ons veel informatie over de ervaringen en het verblijf van de patiënt op de IC en in het ziekenhuis. Ook wordt op de nazorgpolikliniek de conditie van de patiënt in kaart gebracht. Vaak komen de patiënten na afloop nog even langs op de IC. Dit is prettig voor zowel de patiënt als het IC-team. Medisch-inhoudelijk is in 2014 besloten om te starten met selectieve darmdecontaminatie (SDD). Er is een protocol gemaakt, er zijn klinische lessen gegeven en in maart 2014 zijn we met de werkwijze begonnen. De SDD is nu niet meer weg te denken van onze IC. De multidisciplinaire werkgroep Hemodynamiek, inclusief een circulation practitioner, heeft een plan van aanpak gemaakt voor hemodynamische metingen bij instabiele patiënten; wanneer een centraal veneuze druk (CVD)-lijn, wanneer Swan-Ganz, wanneer een Pulse Contour Cardiac Output (PiCCO). De werkgroep heeft geparticipeerd in het plan van eisen voor een PiCCO. De keuzes zijn gemaakt, de PiCCO is aangeschaft en de start ervan is begin In 2014 heeft het Martini Ziekenhuis ervoor gekozen om het voorschrijven van medicatie uit te voeren via het ChipSoft Elektronisch Voorschrijf Systeem (CS-EVS). Hiervoor zijn in 2014 op de IC alle voorbereidingen gedaan. Tevens is een plan van aanpak gemaakt voor de start van de procedure Voor Toediening Gereed Maken (VTGM). Beide werkwijzen zijn begin 2015 op de IC in gebruik genomen. De concept-ic-richtlijn is in 2014 gepubliceerd en heeft veel teweeggebracht. Vanwege de vele opmerkingen is de conceptrichtlijn herzien en in 2014 nog niet definitief geworden. Duidelijk is dat er veel aandacht uitgaat naar regionale samenwerking. Drie intensivisten, onder wie één intensivist uit het Martini Ziekenhuis, hebben zich ingezet voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle IC s in de regio Noord-Oost. Deze overeenkomst wordt in 2015 door alle Raden van Bestuur en de hoofden IC ondertekend. Op ziekenhuisniveau is een samenwerking aangegaan met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. In 2014 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de intensivisten van het Martini Ziekenhuis en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen over verregaande samenwerking. Dit traject wordt in 2015 voortgezet. Wij danken alle collega s werkzaam op onze IC voor hun grote inzet en betrokkenheid in het realiseren van deze resultaten. Iepie Plagge, Nicole Holman en Annelieke Akkermans Jaarverslag

4

5 Inhoudsopgave 1. Organisatie Samenstelling IC-team Huidige IC-organisatie Communicatie Overleg op de IC Overleg IC in Martini Ziekenhuis Overleg IC buiten Martini Ziekenhuis Website IC Beleid en Strategie Resultaten beleids- en bedrijfsplan Automatisering Kwaliteit Ontwikkelingen Registratie Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) Waardering Obductie Audits Werkgroepen Veiligheid Ontwikkelingen Groot onderhoud Controle apparatuuronderhoud Veilig Incident Melden (VIM) Veiligheidsronde op de IC PRI IC VMS-thema Lijnsepis Complicatieregistratie Klachten Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek door de Vakgroep Intensivisten Wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundigen Onderzoeken door leerlingen IC-opleiding Publicaties/abstracts Vakgroep Intensivisten, arts-assistenten en IC-verpleegkundigen Voordrachten en klinische lessen intensivisten in het Martini Ziekenhuis Jaarverslag

6 7. Opleiding en scholing Ontwikkelingen Scholing verpleegkundigen Congressen/cursussen gevolgd door verpleegkundigen Opleiding tot IC-verpleegkundige Uitwisseling en stages verpleegkundigen Verpleegkundigen met een dienstverband gerelateerd aan het werk Kwaliteitsregister verpleegkundigen Respiratoir therapeut Opleiding en scholing arts-assistenten IC Opleiding en scholing intensivisten Personeelsmanagement Ontwikkelingen Nieuwe collega s Collega s uit dienst Leeftijdsopbouw medewerkers IC Dienstjaren in aantallen Jubilea Jaargesprekken Ziekteverzuim Intensivisten Arts-assistenten IC Middelenmanagement Financiële middelen/investeringen Intensive Care op het Brandwondencentrum (BWC) Algemene gang van zaken Ontwikkelingen 2014 IC-BWC Overleg BWC en IC Registratie op de IC-BWC Eindresultaten Getallen IC Getallen IC-BWC Geweigerde patiënten en reden NICE-resultaten Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

7 1. Organisatie De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Intensive Care (IC) is een IC niveau 3, bevestigd bij de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) in april Samenstelling IC-team Het management van de RVE bestaat uit de medisch manager mw. N.D. Holman en de organisatorisch manager mw. A.E.J.M. Akkermans, en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Er is een unithoofd mw. I. Plagge en er zijn vier unitcoördinatoren: dhr. J. Groot Kormelinck, dhr. C. Leemhuis, dhr. H. Nannenberg en mw. A. Kemp. Het verpleegkundig team en het ondersteunende IC-team bestaan samen uit 72 fte (85-90 personen): IC-verpleegkundigen; verpleegkundigen Medium Care-IC (MC-IC); leerling IC- en MC-IC-verpleegkundigen; respiratoir therapeut; practitioners: respiratoir, ventilation en circulation; applicatiemedewerker; projectmedewerker; secretaresses; afdelingsassistenten. Het medisch team bestaat uit: acht intensivisten (drie internist-intensivisten, drie anesthesioloog-intensivisten, twee longarts-intensivisten); tien arts-assistenten IC, deels niet in opleiding, deels in opleiding tot internist, longarts, cardioloog of chirurg. De intensivisten zijn: mw. N.D. Holman, internist, medisch manager; dhr. H.C. Mulder, internist; dhr. dr. B.G. Loef, anesthesioloog; mw. M.L.J. Scheer, longarts; dhr. A.C. Reidinga, anesthesioloog; dhr. R. Sayilir, internist; dhr. R.G. Pauw, longarts; dhr. M.J. Boer, anesthesioloog. De intensivisten zijn eindverantwoordelijk voor het medisch beleid en hoofdbehandelaar op de IC. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de 24-uurs patiëntenzorg van IC-patiënten, die zijn opgenomen op het Brandwondencentrum (BWC). De IC is gelokaliseerd op afdeling 3B en bestaat uit acht tweepersoonskamers en vier eenpersoonskamers (voor strikte isolatie); in totaal zijn twintig bedden beschikbaar. Hiervan zijn twaalf bedden in gebruik als IC-bed met invasieve beademingsmogelijkheden en vier bedden voor Medium Care-IC (MC-IC) met de mogelijkheid tot non-invasieve beademing. Bij alle bedden is dialyse mogelijk. Het BWC heeft twee IC-bedden. Inclusief het BWC zijn er dus veertien IC-bedden. Zowel voor de IC als de MC-IC zijn er protocollen met opname- en ontslagcriteria. Jaarverslag

8 6 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

9 1.2 Huidige IC-organisatie Ontwikkelingen 2014 De structurele uitbreiding van de IC met twee bedden en de daarbij behorende formatie is voor het management van de IC in 2013 aanleiding geweest om de organisatie van de IC tegen het licht te houden. Op welke wijze is er in het primaire proces aandacht voor de individuele medewerker en tijd voor coaching en aansturing op dit niveau? Op welke wijze is de aansturing van de IC toekomstbestendig, waarbij het huidige kwaliteitsniveau geborgd is? Met name deze twee vragen zijn de fundamenten voor de huidige aansturing die in 2014 haar beslag heeft gekregen op de IC. Op doordeweekse dagen zijn twee unitcoördinatoren aanwezig. Eén unitcoördinator is het gezicht van de afdeling en regelt alles rond de patiëntenzorg. In de ochtend wordt op de units gestart met een informatierondje over de liggende patiënten en de bijzonderheden van de dag. De tweede unitcoördinator zorgt achter de schermen voor zaken als dienstroosterproblemen, afwikkelingen van storingen en dergelijke. In het weekend is er één unitcoördinator aanwezig. Het unithoofd wordt ondersteund door een projectmedewerker die met name projecten uitwerkt voor het unithoofd en werkzaamheden verricht als het schrijven van de IC-nieuwsbrief. Het unithoofd en de medisch manager bespreken wekelijks de lopende zaken. De organisatorisch manager en de medisch manager hebben om de week overleg voor het maken van beleid en de voortgang hiervan; om de andere week is het unithoofd hierbij aanwezig. Eén keer per maand sluit de adviseur van Bedrijfseconomische Zaken aan bij dit overleg. De medisch manager heeft meer afstand van het primaire proces genomen. Dankzij de invulling van de coördinatierol door de intensivist van unit 1 kan de medisch manager zich meer met beleidszaken bezighouden. Mits aanwezig verzorgt de intensivist van unit 3 de consulten en acute opnames. Dit om de continuïteit van zorg op unit 1 en 2 te waarborgen. Organisatorisch manager, unithoofd, unitcoördinatoren en intensivisten vergaderen vier keer per jaar samen. Als er gemeenschappelijke onderwerpen zijn op de agenda van het IC-teamoverleg schuiven de intensivisten hierbij aan. Bovenstaande veranderingen geven kort weer hoe we met dezelfde mensen de dingen anders doen. Om dit te bewerkstelligen is er in 2014 veel aandacht geweest voor zowel de organisatorisch manager, de medisch manager, het unithoofd als de unitcoördinatoren om de veranderingen ook werkelijk in ander gedrag te vertalen. Dit is voor allen een intensief maar leerzaam traject geweest. Jaarverslag

10 2. Communicatie 2.1 Overleg op de IC Het overleg op de IC is gericht op processen, samenwerking en ontwikkelingen op de IC Ontwikkelingen 2014 In 2014 is een start gemaakt met het herzien van de opname- en ontslagprocedures IC. Hierbij zijn multidisciplinaire checklisten ontwikkeld om de overdrachten zo volledig en veilig mogelijk te maken. De protocollen Overplaatsing van IC naar OK en Overplaatsing van OK naar IC zijn herzien en voorzien van checklisten. Voor alle partijen is het wennen geweest, maar bij de overdracht van een operatiepatiënt is de checklist met de multidisciplinaire overdracht niet meer weg te denken. In 2014 is gestart met een maandelijkse IC-nieuwsbrief met alle wetenswaardigheden, zowel inhoudelijk als sociaal. Deze wordt zeer gewaardeerd. Er is tevens gestart met het begin van een samenwerkingssite, waarop we onderling kunnen communiceren en waar alle notulen terug te vinden zijn. In 2015 zal deze website volledig operationeel zijn. De medisch manager IC, de Medische Microbiologie en de apotheker hebben vrijwel wekelijks overleg gehad over de start van de SDD. Zes maanden na de start van de SDD heeft evaluatie plaatsgevonden en de constatering is dat alle partijen tevreden zijn met het resultaat. 8 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

11 2.1.2 Samenwerking Dagelijks, inclusief het weekend, participeren de medebehandelaars van Interne Geneeskunde, Chirurgie, Longziekten en Cardiologie in de patiëntenvisite en het multidisciplinair overleg. De psychiater, diëtist, fysiotherapeut, apotheker en klinisch chemicus nemen meerdere keren per week deel aan het multidisciplinair overleg. De artsen-microbioloog participeren zeer intensief in de patiëntenzorg en infectiepreventie op de IC. Zeven dagen per week zijn zij aanwezig op het multidisciplinair overleg en zo nodig is er ook nog extra telefonisch overleg Samenwerking met artsen-microbioloog In 2014 is het multidisciplinair overleg van de IC op alle dagen van het jaar bijgewoond door tenminste één artsmicrobioloog (maandag tot en met zondag en op feestdagen). De resultaten van het microbiologisch onderzoek van individuele patiënten zijn daarbij besproken en in onderling overleg is het beleid ten aanzien van de behandeling van infecties vastgesteld. De arts-assistent in opleiding tot arts-microbioloog is ook betrokken bij het overleg, ten behoeve van haar stage IC. Het infectiepreventiebeleid op de IC wordt regelmatig besproken en waar nodig herzien in overleg met de arts-microbioloog met aandachtsgebied infectiepreventie. Er is periodiek overleg tussen de medisch manager van de IC en de medisch manager van Certe laboratorium voor infectieziekten. Overleg op de IC Management RVE IC: organisatorisch manager/medisch manager Management RVE IC: organisatorisch manager/medisch manager en unithoofd Overleg unithoofd/medisch manager Vakgroep intensivisten Arts-assistenten met de intensivisten Unithoofd en unitcoördinatoren Groot IC-teamoverleg Kort IC-teamoverleg MC-IC-overleg Secretaresses Afdelingsassistenten Frequentie 1 x per 2 weken 1 x per 2 weken, 1 x per maand met Bedrijfseconomische Zaken 1 x per week 1 x per 2 weken 4 x per jaar 1 x per 2 weken 7 x per jaar 1 x per 3 weken 3 x per jaar 4 x per jaar 4 x per jaar 2.2 Overleg IC in Martini Ziekenhuis Ontwikkelingen 2014 Voor de derde keer is er in de zomerreductieperiode groot onderhoud van de patiëntenkamers en de apparatuur in de patiëntenkamers geweest. Met medewerking en inzet van ICT, Medische Techniek, Service Gebouw en Techniek, Ziekenhuishygiëne, Schoonmaak en medewerkers van externe bedrijven en medewerkers van de IC is weer enorm veel werk verzet. Naast alle onderhoudswerkzaamheden zijn alle klussen, zoals het plaatsen van de sifons en automatische dispensers, en reparaties op de patiëntenkamers uitgevoerd. In 2014 zijn de foto s van de acht intensivisten opgehangen bij de ingang van de IC. Hiermee is duidelijk zichtbaar wie de hoofdbehandelaars op de IC zijn. In 2014 is ziekenhuisbreed de richtlijn Verantwoordelijkheden bij patiëntenzorg herzien. Ook voor de IC is hierin een verandering opgetreden. In plaats van de Vakgroep Intensivisten als geheel als hoofdbehandelaar is nu de individuele dienstdoende intensivist de hoofdbehandelaar. Jaarverslag

12 2.2.2 Service Level Agreements (SLA s) in 2014 Het unithoofd en de medisch manager van de IC overleggen op afgesproken tijdstippen met alle ondersteuners. Over en weer bespreken zij hun tevredenheid over de samenwerking en zij kijken naar verbetering van de kwaliteit van zorg. De samenwerking met de (insturende) medebehandelaars verloopt goed. Meerdere keren per jaar heeft een van de intensivisten een gesprek met de medisch manager van een maatschap of vakgroep over medisch-inhoudelijke onderwerpen, samenwerking, onderwijs en opleiding. Alle afspraken, met zowel de ondersteuners als de medebehandelaars, zijn in 2014 vastgelegd in SLA s en zijn inzichtelijk op het Kwaliteitsportaal. Met name voor nieuwe medewerkers is direct inzichtelijk wat de gemeenschappelijke afspraken zijn. Overleg IC in Martini Ziekenhuis Frequentie Overleg organisatorisch manager en unithoofden RVE s IC, BWC en Spoedeisende Hulp (SEH) 1 x per maand Medisch manager en unithoofd: overleg met Radiologie, Certe medisch laboratorium Noord, Certe laboratorium 4 x per jaar voor infectieziekten, Communicatie, Financiële Administratie, Fysiotherapie, Apotheek, Kwaliteit, Apparatuuronderhoud, Infectiepreventie, voedingsteam, Ziekenhuisautomatisering Samenwerking intensivisten met andere maatschappen/vakgroepen N.D. Holman: Chirurgie, Anesthesiologie, Medische Microbiologie, BWC, Radiologie, Apotheek, Infectiepreventie 1-2 x per jaar H.C. Mulder: Stafdienst ICT, Gynaecologie, Neurologie, unit Kwaliteit/indicatoren 1-2 x per jaar B.G. Loef: Cardiologie, Neurochirurgie 1-2 x per jaar M.L.J. Scheer: Fysiotherapie/Revalidatiegeneeskunde, Dermatologie, Logopedie, Geriatrie 1-2 x per jaar A.C. Reidinga: Stafdienst ICT, Keel-Neus-Oorziekten (KNO) 1-2 x per jaar R. Sayilir: Interne Geneeskunde/Dialyse, Maag-Darm-Leverziekten (MDL) 1-2 x per jaar R.G. Pauw: Reumatologie, Longziekten, SEH, Oogheelkunde 1-2 x per jaar M.J. Boer: Urologie, Psychiatrie 1-2 x per jaar 2.3 Overleg IC buiten Martini Ziekenhuis Ontwikkelingen 2014 In 2014 is de definitieve tekst van de samenwerkingsovereenkomst IC-behandeling Ziekenhuizen Regio Noord-Oost Nederland tot stand gekomen. Het plan is om deze overeenkomst af te stemmen op de nieuwe landelijke IC-richtlijn. Deze is echter in 2014 alleen in concept gepubliceerd en wordt nog gereviseerd. Begin 2015 wordt de overeenkomst getekend door alle elf Raden van Bestuur en de medisch hoofden IC. Als in 2015 de IC-richtlijn definitief wordt, zal de samenwerkingsovereenkomst opnieuw bekeken worden. De IC Martini Ziekenhuis en de IC UMCG hebben in 2012 in een document de onderlinge samenwerking vastgelegd met name ten aanzien van overplaatsingen over en weer; deze overeenkomst is nog steeds up-to-date. In 2014 is op bestuurlijk niveau samenwerking ontstaan tussen het Martini Ziekenhuis en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen: de samenwerkingscoöperatie. De intensivisten van beide IC s hebben in 2014 meerdere gesprekken gevoerd over verregaande samenwerking, onderling maar ook samen met de Raden van Bestuur en de projectleider. Besloten is de definitieve landelijke IC-richtlijn af te wachten (begin 2015) en de afspraken hierop af te stemmen Medisch De medisch hoofden van de IC s van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen overleggen één keer per zes weken. Verder is er eens in de drie maanden een refereeravond, afwisselend georganiseerd door één van de ziekenhuizen, waarbij alle intensivisten en fellows IC welkom zijn. 10 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

13 2.3.3 Verpleegkundig De unithoofden van de zes IC s van de Santeon ziekenhuizen hebben in 2014 vier keer een bijeenkomst gehad. Onderwerpen die daar besproken zijn, zijn onder andere: ontwikkelingen in het land, aansturing IC, tevredenheidsonderzoek, inzet van personeel. Overleg IC buiten Martini Ziekenhuis Unithoofdenoverleg IC s regio Groningen en Drenthe Santeon-overleg verpleegkundig hoofden Medisch hoofdenoverleg: regio Friesland, Drenthe, Groningen Noord-Nederland refereeravond intensivisten Frequentie 1 x per jaar 4 x per jaar 1 x per 6 weken 1 x per 3 maanden 2.4 Website IC In 2014 is de gehele IC-website aangepast. De tekst is vernieuwd en er zijn nieuwe patiëntervaringen toegevoegd. De cv s van de behandelaars zijn aangepast, zodat er een uniform beeld ontstaat. De foto s zijn vernieuwd. Tevens is gewerkt aan een aparte pagina over kwaliteit en veiligheid. In 2014 heeft de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) gevraagd of wij de resultaten van onze IC openbaar willen maken. Hierop heeft de IC ja gezegd. Sinds eind 2014 is de landelijke website van NICE voor iedereen toegankelijk. Alle folders zijn vernieuwd en in te zien op de website. De IC-website is maal bekeken in 2014 en is op 15 andere na het best bezochte onderdeel van de website van het Martini Ziekenhuis. In 2014 is een ipad aangeschaft om met name de communicatie met de beademde patiënt te verbeteren. Jaarverslag

14 12 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

15 3. Beleid en strategie 3.1 Resultaten beleids- en bedrijfsplan Ontwikkelingen 2014 In 2014 is de nazorgpolikliniek gestart. Wekelijks worden twee patiënten gezien door verpleegkundigen, fysiotherapeut en de intensivist. De feedback gebruiken we voor verbetering. De meer dan positieve verhalen geven veel energie. In 2014 zijn we gestart met SDD. Na een intensieve periode van schrijven en klinische lessen is deze werkwijze soepel geïntroduceerd in de dagelijkse praktijk. In 2014 is het project Analyse langliggers gestart met het doel binnen twee jaar de lig- en beademingsduur terug te dringen. De IC-nieuwsbrief wordt maandelijks gepubliceerd. In 2014 is een start gemaakt met de volgende onderwerpen: zorgpad Kwetsbare ouderen; plan van aanpak voor implementatie van een nieuwe methode voor hemodynamische metingen; opstarten van de commissie Spoedzorg voor ontwikkeling van een Spoed Interventie Team (SIT); plan van aanpak voor de start met CS-EVS; trainen voor de start van de Crew Resource Management (CRM)-training via het Van Swieten Instituut van het Martini Ziekenhuis voor het gehele IC-team. Al deze nieuwe zaken zijn begin 2015 klaar voor invoering op de werkvloer Resultaten actiepunten jaarplan 2014 Personeel Het project IC-organisatie nieuwe stijl is geïmplementeerd en is succesvol. In 2015 wordt dit afgerond. De drie practitioners hebben hun opleiding afgerond. IC-verpleegkundigen van het BWC rouleren op de IC en volgen hetzelfde onderwijs als de IC-verpleegkundigen van de algemene IC. Kwaliteit Het project Analyse langliggers is gestart en over de afgelopen drie jaar is in kaart gebracht wat mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn van een lange lig- en beademingsduur. Actiepunten zijn geformuleerd. De nazorgpolikliniek loopt met veel succes. Een Consumer Quality (CQ)-Index Naasten is in onderzoeksverband op de IC geïntroduceerd. De resultaten zijn prima. In 2015 wordt deze CQ-index (CQI) definitief en jaarlijks ingezet op de IC. Een CQ-index Patiënten is door een verpleegkundige van het Martini Ziekenhuis ontwikkeld samen met de Santeonpartners. In 2015 wordt hiermee gestart. In 2014 is gestart met een skillslab voor: centrale lijn inbrengen en intuberen. De intensivisten onderwijzen hierbij de arts-assistenten IC. Er is een trainingstraject opgezet voor de CRM-training in het Martini Ziekenhuis en er is oefenmateriaal aangeschaft. SDD is per maart 2014 geïmplementeerd op de IC. De wijze van inventarisatiekweken is aangepast. Veiligheid Bij elke acute onverwachte opname is het traject voorafgaand aan de opname in kaart gebracht met name ten aanzien van de alarmscore. Deze informatie wordt gebruikt voor het opzetten van een SIT. Een van de intensivisten is lid van de Necrologiecommissie en vele onderwerpen met betrekking tot veiligheid zijn bij maandelijkse ziekenhuisbrede besprekingen aan de orde geweest. De commissie Behandelbeperkingen heeft behandelbeperkingen geïntroduceerd in het hele ziekenhuis. Dit onderwerp is nu volledig geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Eén van de intensivisten heeft hieraan een grote bijdrage geleverd. Een volledig terugkerend scholingsprogramma inclusief vaardigheden is ontwikkeld. Een overzicht Apparatuur op de IC met alles met betrekking tot apparatuur staat op het Kwaliteitsportaal. Jaarverslag

16 Alle intensivisten hebben de landelijke cursus Advanced Life Support (ALS) gevolgd. Er is een tweede applicatiemedewerker toegevoegd aan het IC-team, met name ten behoeve van kwaliteitsregistraties. Actiepunten/doelen voor 2015, onder andere: Uitwerken gevolgen IC-richtlijn; Samenwerking met IC in Assen; Commissie Spoedzorg voor SIT, nieuwe invulling reanimatieteam; Nazorg IC-patiënt op verpleegafdeling optimaliseren; Overleg over preoperatieve multidisciplinaire polikliniek voor hoogrisicopatiënten; Overdrachtsprotocollen reviseren en checklisten maken; CQ-index (CQI) Patiënttevredenheid; Protocol dubbelcheck parenteralia (Santeon-breed); Zorgpad Kwetsbare ouderen op IC starten; Kwaliteit voor externen meer zichtbaar maken op de website (via een pagina kwaliteit en veiligheid ); Project Analyse langliggers: actiepunten uitwerken;. Optie MRI bij beademde patiënten bekijken; Nieuwe non-invasieve apparatuur voor hemodynamiek introduceren en training; CS-EVS starten; Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI)ontslag. PRI: point of care; Studenten wetenschapsstage begeleiden; Export van NICE-gegevens verbeteren; Start nieuwe digitale werkplek; Start verbeterborden multidisciplinair; Nieuwe Patiënt Data Management Systeem (PDMS)-schermen;Uitwerken aandachtspunten werkbelevingsscan medisch specialisten; Start citraatdialyse. 3.2 Automatisering Ontwikkelingen 2014 binnen het Patiënt Data Management System (PDMS) De exportfunctionaliteit van de NICE-dataset is aangepast en heeft onderhoud gehad. De exportfunctionaliteit van het IC-dossier aan derden en/of een juridische afdeling is ontwikkeld en geïmplementeerd. Het nazorgtraject, gesprekken op de verpleegafdeling en nazorgpolikliniek IC, is in ontwikkeling binnen het PDMS. De watertoediening van de voedingspomp Kangaroo is in het PDMS ingericht en zal in de loop van 2015 ook in productie beschikbaar komen. De Prismaflex heeft een software-update ondergaan waarmee het mogelijk is geworden om de uurlijkse onttrekking aan vocht in het PDMS te tonen. De spuitenpomp Alaris GH+ heeft andere software dan de GH. Aanpassingen hiervoor zijn reeds in het PDMS gedaan om alles bij de ingebruikname van de GH+ in 2015 ongestoord te laten verlopen. Een checklist te gebruiken bij overdracht van en naar de OK is ontwikkeld en geïmplementeerd in het PDMS. Er heeft overleg met de applicatiebeheerder van de Financiële Administratie plaatsgevonden aangaande de Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG)-coderingen van de IC-behandeldagen. Dit heeft geresulteerd in de nodige aanpassingen in het PDMS voor een juiste verwerking van deze registraties. Er is een bruikbare verpleegkundige anamnese (verkorte IC-anamnese) ontwikkeld en geïmplementeerd, die enkel de IC-relevante onderdelen bevat. Deze is tevens inzichtelijk in de anamnese elders in de kliniek. Risico-inventarisatie/impact op de workflow en de performance van het PDMS heeft plaatsgevonden, zodat in 2015 volgens planning de nieuwe digitale werkplek in gebruik kan worden genomen. Voorbereiden en deelname aan het ziekenhuisbreed integraal testen van de HotFixes, die tweewekelijks door ChipSoft worden uitgebracht. Marktverkenning voor de vervanging van de bedzijdige PDMS-computers in combinatie met de introductie van de nieuwe digitale werkplek (NDW). De aanbevelingen die voortkwamen uit de NICE-visit zijn uitgewerkt door aanpassingen door te voeren aan de registratiezijde en de aanlevering ervan. 14 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

17 3.2.2 Scholing over PDMS Alle IC- en MC-IC-verpleegkundigen worden in de elektronische leeromgeving (ELO) één keer per jaar op kennis en vaardigheden getoetst met betrekking tot het PDMS. Communicatie van wijzigingen binnen het IC-dossier en PDMS gebeurt middels berichtgeving in de lijn. Coaching on the floor heeft plaatsgevonden aan het IC-team en andere disciplines die in hun werk in aanraking komen met het PDMS Koppeling van nieuwe apparatuur aan het PDMS Koppeling van de Philips V60, de drie nieuwe non-invasieve beademingsapparaten, is gerealiseerd. Het ontwikkelen en de implementatie van de datakoppeling (softwarematige inrichting, fysieke inrichting van de infrastructuur rond de IC- en MC-IC-bedden) tussen het PDMS en de PiCCO heeft plaatsgevonden en zal begin 2015 in productie worden genomen. Het ontwikkelen en de implementatie van de datakoppeling (softwarematige inrichting, fysieke inrichting van de infrastructuur rond de IC- en MC-IC-bedden) met een sleef Alaris Gateway is gerealiseerd Update CS/PDMS Maandelijks worden de functionaliteit van het PDMS en het ChipSoft Elektronisch Zorg Informatie Systeem (CS-EZIS), koppelingen met alle apparatuur, IC-dossier, integratie van het PDMS/IC-dossier met het elektronisch patiëntendossier (EPD) getest Integratie EVS/PDMS Voorbereidingen voor ingebruikname van het EVS met behulp van CS-Medicatie zijn getroffen. Ook is uitgebreid gekeken naar de koppeling tussen CS-Medicatie en het PDMS, zodat in 2015 deze koppeling gebruikt kan worden. In 2015 wordt hiervoor een nieuw project gestart Deelname aan ziekenhuisbrede werkgroepen met betrekking tot ICT De applicatiemedewerker IC en een intensivist nemen deel aan onderstaande vergaderingen/werkgroepen regulier overleg tussen de applicatiemedewerker IC en Functioneel Applicatiebeheer (FAB) en Technische Infrastructuur (TI); registratie en uitkomst NICE en kwaliteitsindicatoren op de IC/MC-IC; Key-useroverleg: elke vakgroep heeft voor de stafdienst ICT een contactpersoon; Klankbordgroep EPD in het Martini Ziekenhuis; NICE-discussiebijeenkomst, jaarlijks; een intensivist is lid van de ziekenhuisbrede stafcommissie ICT. er zijn enkele bijeenkomsten bijgewoond van het landelijk overleg tussen de IC-afdelingen met ChipSoft PDMS en lid van Stichting NICE met als doel de kwaliteit van de aanleveringen op een hoger niveau te brengen Visit Nice De Stichting NICE heeft een site visit afgelegd waarin bekeken is hoe de kwaliteit is van de aanlevering van gegevens aan de Stichting NICE. De aanbevelingen uit deze site visit zijn uitgewerkt tot een actieplan en onderwerp van overleg met ChipSoft Ondersteuning bij onderzoeken (data-extractie) Onderzoek Practice what you preach. Dit is een Santeon-breed onderzoek voor dataextractie met betrekking tot zorgsensitieve indicatoren. Onderzoek naar de dosering van Teicoplanine. Onderzoek naar het gebruik van Procalcitonine. Jaarverslag

18 4. Kwaliteit 4.1 Ontwikkelingen Nazorg Nazorg voor IC-patiënten krijgt een steeds prominentere plaats binnen de IC-afdeling. In 2014 is een Visiedocument Nazorg IC van de NVIC verschenen waarin de laatste inzichten op dit gebied verwerkt zijn. Hierbij probeert de IC van het Martini Ziekenhuis aan te sluiten. De nazorg van de IC in 2014 bestaat uit de volgende componenten: 1. Patiënten die vijf dagen of langer op de IC en/of MC-IC hebben gelegen, worden daarna op de verpleegafdeling bezocht. Er is een groep IC-/MC-verpleegkundigen die dit uitvoert. 2. Sinds maart 2014 hebben 45 voormalig IC-patiënten en hun naasten de nazorgpolikliniek bezocht. Dit bezoek begint met een afspraak bij de fysiotherapeut van de IC. Deze doet bij de patiënteen aantal testen om de conditie en spierkracht vast te stellen en geeft de patiënt advies. Dan volgt een afspraak met een IC-verpleegkundige en een intensivist. Hierbij wordt de IC-opname besproken, het herstel en de huidige situatie. Ook is er aandacht voor de ervaringen van de naaste(n). Als laatste is er de mogelijkheid de IC te bezoeken. Er gaat een brief naar de huisarts met een samenvatting en adviezen. 3. Daarnaast zijn twee voormalig IC-patiënten bezocht, die revalideren in Maartenshof (Zorggroep Groningen). Het invullen van de vragenlijsten heeft een goede indruk van het ziektebeloop van patiënten na hun IC- opname gegeven. Patiënten blijken drie maanden na opname nog vaak in een matige conditie te zijn. De onderwerpen voeding en delier komen vaak aan bod. Daarnaast is de aandacht voor de naaste(n) zeer noodzakelijk vanwege de impact die de opname op hen heeft. De kennis die wordt opgedaan op de nazorgpolikliniek is zeer waardevol en geeft aanwijzingen hoe de zorg tijdens het verblijf op de IC verbeterd zou kunnen worden. Hiervoor is een aantal verbeterpunten opgesteld die in 2015 verder worden uitgewerkt. Enkele voorbeelden: veel aandacht voor behoud van de conditie van de patiënt, aandacht voor voedingsproblemen tijdens en na opname, overdracht naar de verpleegafdeling en de door de patiënt ervaren grote overgang van IC/MC-IC naar verpleegafdeling. Tevens zijn contacten gelegd en plannen gemaakt met diverse andere disciplines in het ziekenhuis, zoals Fysiotherapie, Diëtetiek, Geestelijke Verzorging, Maatschappelijk Werk en de regieverpleegkundige van de Gastro-Enterologie (GE)- oncologie. In 2014 is een start gemaakt met het digitaliseren van de nazorgpolikliniek. Hiervoor worden aanpassingen gedaan in ChipSoft Waardering door patiënten en naasten (CQI) De IC heeft in 2013 meegedaan met de ontwikkeling van de CQI Naasten op de IC. De resultaten zijn in 2014 bekend geworden. De resultaten zijn zeer gunstig (8.0) en komen overeen met ons eigen tevredenheidsonderzoek van De onderwerpen bejegening en informatievoorziening scoren hoog voor zowel artsen als verpleegkundigen. Het gemiddelde rapportcijfer voor communicatie van artsen is 8.1, voor verpleegkundigen 8.3. Verbeterpunten Verwijzen naar IC-website. Functie van betrokken hulpverleners duidelijk kenbaar maken. Bijhouden dagboekje. Informatie over maatschappelijk werk, geestelijke verzorging of psychologische hulp. Informatie over maaltijdvoorzieningen. Toilet realiseren bij familiekamer. Naar aanleiding van de CQI-resultaten is de IC-opnamefolder aangepast met meer informatie (IC-website, het dagboekje, informatie over hulp en maaltijden). Tevens is een toilet gebouwd bij de familiekamer. Alle medebehandelaars en consulenten stellen zich voor met naam en functie. In 2015 wordt de CQI Naasten op de IC opnieuw afgenomen. 16 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

19 Patiënteninformatie Nazorgpolikliniek Intensive Care Nazorgpolikliniek Intensive Care 1 Jaarverslag

20 In 2014 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een tevredenheidsonderzoek voor IC- patiënten welke in 2015 gehouden zal worden. Dit nieuwe onderzoek zal in Santeon-verband plaatsvinden. Een IC-verpleegkundige van het Martini Ziekenhuis neemt hierin het voortouw. Dit gebeurt met behulp van de input van andere Santeon-IC s en bestaande CQI-vragenlijsten. De nieuwe lijst wordt geen gevalideerde CQI maar beoogt een goede aanvulling te zijn op de bestaande CQI Naasten op de IC Practitioners In 2014 zijn drie practitioners afgestudeerd: een circulation practitioner, een ventilation practitioner en een renal practitioner. De practitioner levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg op het gebied van zijn/haar specialisatie. De practitioners zitten samen met intensivisten in multidisciplinaire werkgroepen, gericht op de specialisatie. De werkgroep Hemodynamiek heeft het plan van eisen voor de PiCCO gemaakt en klinische lessen verzorgd. De werkgroep Beademing houdt zich bezig met de revisie van het protocol Ontwennen van de beademing. De werkgroep Nierfunctievervangende therapie maakt een plan voor de start van citraatdialyse Selectieve Darm Decontaminatie (SDD) De IC van het Martini Ziekenhuis paste de afgelopen jaren geen SDD toe bij de IC-patiënten. In de regio Noord-Oost Nederland was het gebruik van SDD wisselend op de diverse IC s. Er was geen landelijke richtlijn, behalve de vermelding van SDD in het Ventilation Associated Pneumonia (VAP) protocol van de NVIC. Nadat de Richtlijn Selectieve decontaminatie bij patiënten op de IC van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) in april 2014 bekend werd, heeft de Vakgroep Intensivisten, samen met de artsen-microbioloog en apothekers, ook de keuze voor SDD gemaakt. Eind 2013-begin 2014 is er een Martini Ziekenhuis-SDD-protocol geschreven en zijn er uitgebreid klinische lessen en vaardigheidstrainingen gegeven. Met name werd aandacht besteed aan uitleg aan het verpleegkundig team over het waarom van deze keuze. Daarna is de SDD gestart in maart Op regelmatige basis komen de intensivist, de arts-microbioloog en apotheker bij elkaar voor bespreking van resultaten en kosten. In het begin waren er meerdere vragen uit het IC-team, maar eind 2014 wordt SDD beschouwd als reguliere routinezorg Analyse langliggers op de IC Inleiding In het Martini Ziekenhuis hebben patiënten over het algemeen een langere ligduur met daarbij ook een langere beademingsduur. Vanuit de IC is daarom besloten om deze categorie patiënten beter te gaan bekijken om zodoende over de komende twee jaar de ligduur en beademingsduur omlaag te brengen. Opgemerkt wordt dat de SMR-cijfers (Standardized Mortality Ratio) van de IC de afgelopen jaren meer dan uitstekend zijn en dat er dus niet bij voorbaat gezegd is dat lang liggen niet medisch zinvol is. Echter, dit betreft sterfte op de IC en tijdens dezelfde opname in het ziekenhuis en zegt niets over de overleving op langere termijn. In de nieuwe concept-ic-richtlijn versie 2014 staat vermeld dat de patiënten op de IC de afgelopen jaren een steeds hogere APACHE-score (acute physiology and chronic health evaluation) hebben, dus zieker zijn, ouder zijn, meer comorbiditeit hebben en dat iets langer op de IC liggen hun overleving duidelijk verbetert. Indien een patiënt na een IC-opname teruggeplaatst wordt naar de verpleegafdeling en nadien weer op de IC opgenomen wordt, is de kans om op de IC te overlijden vier keer hoger dan tevoren en de kansen om in het ziekenhuis te overlijden tien keer hoger dan tevoren. Werkwijze Over de jaren 2012 en 2013 wordt gekeken naar het aantal langliggers. Daarbij wordt gekeken naar de diagnose die deze patiënten hadden, welke type patiënten, en wat de overlevingscijfers zijn van de langliggers, op de IC, in het ziekenhuis, na dertig dagen, na één jaar en na twee jaar. Tevens willen we te zijner tijd via de nazorgpolikliniek kijken naar de kwaliteit van leven van de langliggers na ontslag uit het ziekenhuis. 18 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2013 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. Een jaar met vele ontwikkelingen

Nadere informatie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie Intensive care/coronaire care Informatie voor de patiënt en familie De intensive care / coronairy care afdeling U of uw familielid is opgenomen op de intensive care of coronaire care afdeling. Deze afdeling

Nadere informatie

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Inhoud Introductie Lean Six Sigma Project ontslag procedure (door:

Nadere informatie

What matters to you? IC nivo. National institutes of health, USA. Nivo van zorg. Nederland, CBO 2006 12-5-2015

What matters to you? IC nivo. National institutes of health, USA. Nivo van zorg. Nederland, CBO 2006 12-5-2015 Beeld van een Intensive care Internationale / locale kwaliteitseisen Intensive Care JJ Koeijers St. Elisabeth Hospitaal Internist-Intensivist-Acute geneeskundige 10-5-2015, quality of care Inhoud Intensive

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2009 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2009 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen De IC wint de NICE-award voor de beste en snelste aanlevering van de kwaliteitsgegevens. Voorwoord In 2009 zijn er op de Intensive Care (IC)

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête MPU

Tevredenheidsenquête MPU Tevredenheidsenquête MPU Florian van Hunnik MPU-verpleegkundige 6 maart 204 Arts-assistenten ICU WAN hoofden SEH Verpleegafdelingen Inhoud Inleiding Methode Resultaten Conclusies Discussie Inleiding Arts-assistenten

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Intensive Care. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2011 Intensive Care. Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2011 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord 2011 was een spannend jaar voor de Intensive Care (IC). Tijdens de laatste kwaliteitsvisitatie in 2006 was er een bindend advies

Nadere informatie

Intensive Care (IC) INTENSIVE CARE. Afdeling D1

Intensive Care (IC) INTENSIVE CARE. Afdeling D1 INTENSIVE CARE Intensive Care (IC) Afdeling D1 Uw familielid of naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Intensive Care van het Laurentius ziekenhuis Roermond ook wel afgekort als IC. Letterlijk betekent

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Informatie voor bezoekers van de Intensive Care

Informatie voor bezoekers van de Intensive Care Intensive Care Informatie voor bezoekers van de Intensive Care Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Uw partner, familielid of naaste is opgenomen op

Nadere informatie

Informatie Intensive Care Unit

Informatie Intensive Care Unit Informatie Intensive Care Unit Voorwoord De afdeling Op de Intensive Care afdeling worden patiënten verpleegd die meer zorg en bewaking nodig hebben dan mogelijk is op de verpleegafdeling. De afdeling

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie Intensive Care Bezoekersinformatie Algemene informatie Inleiding Uw familielid of naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Intensive Care ook wel afgekort als IC. Letterlijk betekent Intensive Care intensieve

Nadere informatie

ACUTE SHORT STAY (ASS) 1032 Inleiding U bent of uw naaste is opgenomen op de Acute Short Stay (ASS). Dit is een afdeling die speciaal is bedoeld voor korte opnames na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie patiënteninformatie afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie U of uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC). Wat kunt op deze afdeling verwachten? Wie werken er op deze afdeling?

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

Zorgpad Hartinfarct. Cardiologie

Zorgpad Hartinfarct. Cardiologie Cardiologie Zorgpad Hartinfarct U bent opgenomen vanwege een hartinfarct. Door middel van deze informatiemap willen wij u informeren over wat u te wachten staat gedurende de eerste dagen van uw ziekenhuisopname.

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

Alle behalve gynaecologie. oogheelkunde. Aantal patiënten op jaarbasis 8.500 13.000 9.000 24.000. - beide beide huisartsenpost

Alle behalve gynaecologie. oogheelkunde. Aantal patiënten op jaarbasis 8.500 13.000 9.000 24.000. - beide beide huisartsenpost SEH Havenziekenhuis Van Weel Bethesda Spijkenisse MC IJsselland Ziekenhuis Aantal eerste hulp kamers 5 kamers, 6 bedden 15 behandel plaatsen 12 behandelplaatsen 4 harthulp bedden 9 Poortspecialismen Alle,

Nadere informatie

Polikliniek Intensive Care. L.Dawson 120309 internist-intensivist

Polikliniek Intensive Care. L.Dawson 120309 internist-intensivist Polikliniek Intensive Care L.Dawson 120309 internist-intensivist Inleiding De IC patiënt is complex: multi-orgaanfalen De overleving is verbeterd Post-IC patiënten hebben lichamelijke en psychosociale

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Polikliniek Intensive Care. Cees Zimmerman Grietje Marten- van Stijn oktober 2014

Polikliniek Intensive Care. Cees Zimmerman Grietje Marten- van Stijn oktober 2014 Polikliniek Intensive Care Cees Zimmerman Grietje Marten- van Stijn oktober 2014 Demografische gegevens Tabel 1 Demografische eigenschappen Leeftijd in jaren, gemiddeld (SD) 56 (15) Respondenten N=194

Nadere informatie

Werkplek standaardiseren voorkom zoeken met 5S!

Werkplek standaardiseren voorkom zoeken met 5S! Scheiden Organiseer de werkplek. Verwijder alles wat niet nodig is. Schikken Maak een standaard plek voor alles, zodat alles gemakkelijk en snel te vinden is. Schoonmaken Houd apparatuur en werkplekken

Nadere informatie

INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING

INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING 206 Inleiding Een familielid of naaste van u is opgenomen op de afdeling Intensive Care van het Sint Franciscus Gasthuis. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

Meten is weten. ook. bij collum care

Meten is weten. ook. bij collum care Meten is weten ook bij collum care Presentatie door Leny Blonk nurse practitioner orthopedie Alysis zorggroep 1 Meten een dagelijkse bezigheid Leveren van maatwerk 2 Meten een dagelijkse bezigheid Om ons

Nadere informatie

Het Palliatief Advies Team. De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015

Het Palliatief Advies Team. De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015 Het Palliatief Advies Team De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015 2011 nieuw ziekenhuis en starten PAT Waarom? Hoe? Met wie? Waarom een PAT Stervensfase in het ziekenhuis

Nadere informatie

Palliatieve zorg in het ZGT

Palliatieve zorg in het ZGT 30 oktober 2014 Mw. Dr. I.M. Oving Internist-Oncoloog Palliatieve zorg in het ZGT Op het juiste moment en de juiste plaats Namens het palliatief consult team Palliatieve zorg, op het juiste moment en de

Nadere informatie

Welkom op zorgeenheid. na een. afdeling. hernia-operatie Intensive Care. ZorgSaam

Welkom op zorgeenheid. na een. afdeling. hernia-operatie Intensive Care. ZorgSaam Welkom op zorgeenheid Acute adviezen Zorg na een afdeling hernia-operatie Intensive Care ZorgSaam 1 2 Welkom op de afdeling Intensive Care. De Intensive Care afdeling is bedoeld voor patiënten die vanwege

Nadere informatie

AOA Medische aansturing en organisatie

AOA Medische aansturing en organisatie AOA Medische aansturing en organisatie 7 juni 2012 Kennemer Gasthuis Martijn Weisfelt, neuroloog en Medisch Manager AOA pagina 1 Kennemer Gasthuis - Haarlem Kerngegevens: Bedden: Zuid Noord N Z 548 Polikliniek,

Nadere informatie

Hieronder de uitwerking van het project nazorg zoals dat in het St. Franciscusziekenhuis te Roosendaal gestalte krijgt.

Hieronder de uitwerking van het project nazorg zoals dat in het St. Franciscusziekenhuis te Roosendaal gestalte krijgt. Hieronder de uitwerking van het project nazorg zoals dat in het St. Franciscusziekenhuis te Roosendaal gestalte krijgt. Inleiding. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat patiënten die voor een langere

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Een artikel in Dagblad van het Noorden van vandaag suggereert dat de kwaliteit van de zorg van het Thoraxcentrum UMCG niet op orde zou zijn. Het artikel is gebaseerd

Nadere informatie

COPD-zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad.

COPD-zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad. COPD-zorgpad Inleiding U bent opgenomen op de afdeling Longziekten van het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg. De reden voor uw opname is een ontregeling en/of verergering van uw COPD, Chronic Obstructive

Nadere informatie

Intensive care locatie Hilversum

Intensive care locatie Hilversum Patiënteninformatie Intensive care locatie Hilversum Specifieke informatie over de afdeling Intensive Care voor familie en naasten Inhoudsopgave Pagina De afdeling 5 De contactpersoon 5 Informatie 5 Vragen

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport De brede betekenis van acute zorg, Twijnstra Gudde, 5 augustus 2013

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport De brede betekenis van acute zorg, Twijnstra Gudde, 5 augustus 2013 FACTSHEET Voorlegger bij rapport De brede betekenis van acute zorg, Twijnstra Gudde, 5 augustus 2013 Benadrukt wordt dat de kwaliteitsvisie van ZN over de complexe spoedeisende zorg gaat, niet over de

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper Algemene informatie poliklinieken Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Hoe maakt u een afspraak met een specialist? 4 Waar kunt u terecht voor inlichtingen? 4 Gastdames 4 Rolstoel en rollator 5 Ziekenhuispasje

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Lectoraat Acute Intensieve Zorg Dr. Lilian Vloet (projectleider) Marijke Noome MSc (onderzoeker en verpleegkundige) Drs. Boukje Dijkstra (onderzoeker en IC-verpleegkundige) Lectoraat Acute Intensieve Zorg Inhoud Aanleiding project End-of-life

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Masterlijke fysiotherapie in het ziekenhuis

Masterlijke fysiotherapie in het ziekenhuis Masterlijke fysiotherapie in het ziekenhuis 24 april 2013 Remco Looijen, master geriatriefysiotherapie Ziekenhuis Gelderse Vallei 230.00 inwoners 510 beschikbare bedden 22.271 klinische opnamen 126.747

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Werkgebied Zuidwest Raad van Bestuur WiIh. van

Nadere informatie

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Welkom op de afdeling Interne Geneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn. De afdeling bestaat uit vier

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept Vragenlijst Ketenpartneronderzoek KPO - Referentie: 7333F2RPTX In de onderstaande vragenlijst worden zeven thema's onderscheiden waar u enkele vragen over krijgt voorgelegd. Wij danken u voor uw antwoorden.

Nadere informatie

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden.

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Document ID 042325 Versie 2 Titel Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Status Definitief Autorisator Hoeven, JG van der Auteur

Nadere informatie

Verpleegafdeling 1-6 & 2-6

Verpleegafdeling 1-6 & 2-6 Verpleegafdeling 1-6 & 2-6 Afdeling 1-6 & 2-6 De medewerkers van afdeling 1-6 & 2-6 heten u van harte welkom. In deze folder vindt u praktische informatie over de afdeling. De afdeling bevindt zich op

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Algemene informatie Intensive Care (IC)

Algemene informatie Intensive Care (IC) Algemene informatie Intensive Care (IC) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Afdeling Intensive Care 1 Wachten tijdens de opname en tijdens het verblijf 2 Bezoek 2 Mobiele telefoon 3

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Innovatieproject Toepassing advies BiBo bij totale heup-en knieoperaties (BiBo- THA/TKA) 10 regio s in Nederland,

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken.

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken. > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Isala Klinieken T.a.v. de heer R.A. Thieme Groen, arts raad van bestuur Postbus 10.500 8000 GM ZWOLLE Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB)

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB) Factsheet en Beroerte (CVAB) A. Beschrijving CVAB 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 2014 Nr. Type Uitvraag Bron indicator over (jaar) 1. Percentage TIA en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014)

Nadere informatie

Een opname op de Intensive Care informatie voor familie

Een opname op de Intensive Care informatie voor familie IC/CCU Patiënteninformatie Een opname op de Intensive Care informatie voor familie U ontvangt deze informatie, omdat uw naaste is opgenomen op de Intensive Care (IC) van ons ziekenhuis. Met deze informatie

Nadere informatie

Verpleegafdeling Hematologie

Verpleegafdeling Hematologie Verpleegafdeling Hematologie Inhoud Verschillende disciplines 5 Verpleegkundigen 5 Artsen 5 Psychosociale en levensbeschouwelijke zorg 6 Geestelijk verzorger 6 Maatschappelijk werk 6 Psycholoog 6 Psychiater

Nadere informatie

Longgeneeskunde. Pneumonie. www.catharinaziekenhuis.nl

Longgeneeskunde. Pneumonie. www.catharinaziekenhuis.nl Longgeneeskunde Pneumonie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De opnamedag... 4 Opname via de Spoedeisende Hulp... 4 Opname via de polikliniek... 4 Op de verpleegafdeling... 4 Wat gebeurt elke ochtend...

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen Een introductie Door middel van deze folder informeren we u over de werkwijze van de Maatschap Gynaecologie Westelijke Mijnstreek. Zo bent u op de hoogte van

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie

Welkom. Thoraxcentrum

Welkom. Thoraxcentrum Welkom Welkom op afdeling B1, één van de verpleegafdelingen Cardio thoracale Chirurgie van het UMCG. U bent hier opgenomen om een operatie te ondergaan aan uw hart of longen. Door middel van deze folder

Nadere informatie

MAKE FAILURE TO RESCUE A THING OF THE PAST MIRRE DE NOO, WOUTER VAN DIJK

MAKE FAILURE TO RESCUE A THING OF THE PAST MIRRE DE NOO, WOUTER VAN DIJK MAKE FAILURE TO RESCUE A THING OF THE PAST MIRRE DE NOO, WOUTER VAN DIJK Sprekers Mirre de Noo chirurg Deventer Ziekenhuis, lid wetenschappelijke commissie DSCA Wouter van Dijk Medeoprichter en adviseur

Nadere informatie

Algemene informatie Intensive Care (IC)

Algemene informatie Intensive Care (IC) Algemene informatie Intensive Care (IC) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Afdeling Intensive Care 1 Wachten tijdens de opname en tijdens het verblijf 1 Bezoek 2 Mobiele telefoon 2

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Prestaties en prestige op een perifere intensive care

Prestaties en prestige op een perifere intensive care i n t e r v i e w Kleine intensive care-afdelingen zijn de laatste maanden erg negatief in de publiciteit geweest. Zij zouden volgens de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) geen goede IC-zorg kunnen

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Afdeling Intensive Care: informatie voor naasten

Afdeling Intensive Care: informatie voor naasten Intensive Care Unit (ICU) Afdeling Intensive Care: informatie voor naasten i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care. In deze folder staat

Nadere informatie

informatie over de intensive care unit

informatie over de intensive care unit patiënteninformatie informatie over de intensive care unit In deze folder geven wij u informatie over de Intensive Care Unit (ICU) van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Op de ICU worden patiënten behandeld

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA.

Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA. Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA. Versie 1. 3. Voor; Ontwikkelgroep Programma Patiëntveiligheid 2008-2011 GGZ Nederland. Leden Netwerk van Geneesmiddelencommissies

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie