BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN"

Transcriptie

1 BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1

2 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Prevenar suspensie voor injectie Pneumokokkensaccharidenconjugaatvaccin, geadsorbeerd 2. KWALITATIEVE EN KWANTITIEVE SAMENSTELLING Elke dosis van 0,5 ml bevat: Pneumokokkenpolysaccharide serotype 4* Pneumokokkenpolysaccharide serotype 6B* Pneumokokkenpolysaccharide serotype 9V* Pneumokokkenpolysaccharide serotype 14* Pneumokokkenoligosaccharide serotype 18C* Pneumokokkenpolysaccharide serotype 19F* Pneumokokkenpolysaccharide serotype 23F* 2 microgram 4 microgram 2 microgram 2 microgram 2 microgram 2 microgram 2 microgram * geconjugeerd aan het CRM 197 dragereiwit en geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (0.5 mg) Voor hulpstoffen, zie FARMACEUTISCHE VORM Suspensie voor injectie. 4. KLINISCHE GEGEVENS 2

3 4.1 Therapeutische indicaties Actieve immunisatie van zuigelingen en jonge kinderen vanaf de leeftijd van 2 tot 2 jaar tegen invasieve ziekten, (waaronder bacteriemie, sepsis, meningitis, bacteriemische pneumonie)veroorzaakt door de serotypen 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F en 23F van Streptococcus pneumoniae. Het gebruik van Prevenar dient te worden bepaald op basis van officiële aanbevelingen waarbij rekening wordt gehouden met de variabiliteit van serotype epidemiologie en de impact van de ziekte in verschillende geografische gebieden (zie sectie 5.1). 4.2 Dosering en wijze van toediening Het vaccin dient te worden toegediend als intramusculaire injectie. De voorkeurplaatsen zijn het anterolateraal aspect van de dij (musculus vastus lateralis) van de zuigeling of de deltoïdspier van de bovenarm bij jonge kinderen. Zuigelingen jonger dan 6 maanden: drie doses, elk 0,5 ml, de eerste dosis normaliter gegeven op de leeftijd van 2 maanden en met een interval van ten minste 1 maand tussen de doses. Een vierde dosis wordt aanbevolen in het tweede levensjaar. Voorheen ongevaccineerde oudere zuigelingen en kinderen: Zuigelingen van 7 tot 11 maanden: twee doses, elk van 0,5 ml met een interval van ten minste 1 maand tussen de doses. Een derde dosis wordt aanbevolen in het tweede levensjaar. Kinderen van 12 tot 23 maanden: twee doses, elk van 0,5 ml met een interval tussen de doses van ten minste 2 maanden. De noodzaak voor een boosterdosering na deze immunisatieschema s is niet vastgesteld. Immunisatieschema s: De immunisatieschema s voor Prevenar dienen te worden gebaseerd op officiële aanbevelingen. 4.3 Contra-indicaties 3

4 Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één of meer van de hulpstoffen of difterietoxine. 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Zoals dat ook voor andere vaccins geldt, dient de toediening van Prevenar te worden uitgesteld bij patiënten die aan een acute matige of ernstige ziekte met koorts lijden. Zoals bij alle injecteerbare vaccins, dienen passende medische behandeling en toezicht direct beschikbaar te zijn voor het geval zich in zeldzame gevallen een anafylactische reactie voordoet als gevolg van toediening van het vaccin. Prevenar zal niet beschermen tegen andere serotypen van Streptococcus pneumoniae dan die welke zich in het vaccin bevinden, noch tegen andere micro-organismen die invasieve ziekten of otitis media veroorzaken. Dit vaccin mag niet worden gegeven aan zuigelingen of kinderen met trombocytopenie of een stollingsstoornis die een contra-indicatie zou vormen voor een intramusculaire injectie, tenzij de mogelijke voordelen duidelijk opwegen tegen het risico van toediening. Hoewel een antilichaamrespons op het difterietoxine kan plaatsvinden, kan immunisatie met dit vaccin de gewone immunisatie tegen difterie niet vervangen. Kinderen met een verminderde immuunrespons, of die nu veroorzaakt wordt door het gebruik van immunosuppressieve therapie, een genetisch defect, HIV infectie of een andere oorzaak kunnen een verminderde antilichaamrespons hebben op actieve immunisatie. Gegevens over veiligheid of immunogeniciteit zijn beperkt voor kinderen in met sikkelcelanemie en nog niet beschikbaar voor specifieke groepen met een verhoogd risico voor invasieve pneumokkokkenziekten (bijv. kinderen met aangeboren en verkregen miltdysfunctioneren, HIV infectie, maligniteiten, nefrotisch syndroom). Vaccinatie in groepen met een verhoogd risico dient op individuele basis te worden overwogen. Het gebruik van pneumokokkenconjugaatvaccin vervangt niet het 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin bij kinderen vanaf 24 maanden met aandoeningen die hen een groter risico opleveren voor invasieve ziekten door Streptococcus pneumoniae (zoals sikkelcelanemie, asplenie, HIV infectie, chronische ziekten, of die immuungecompromitteerd zijn). Kinderen met een leeftijd 24 maanden met verhoogd risico, voorheen ongevaccineerd met Prevenar dienen wanneer dit wordt aanbevolen 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin te ontvangen. Gebaseerd op 4

5 beperkte data dient het interval tussen de toediening van het pneumokokkenconjugaatvaccin (Prevenar) en het 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin niet minder dan 8 weken te bedragen. Voor kinderen van de leeftijd van 2 jaar tot 5 jaar, werd een schema gehanteerd van een enkele dosis. Slecht beperkte gegevens zijn beschikbaar. Lokale reacties, vooral gevoeligheid, werden meer gezien bij kinderen ouder dan 24 maanden dan bij zuigelingen (zie sectie 4.8). Profylactische antipyretische medicatie wordt aanbevolen: - voor alle kinderen die Prevenar tegelijkertijd krijgen toegediend met hele pertussiscellen vanwege het meer voorkomen van koortsreacties (zie sectie 4.8). - voor kinderen met epileptische stoornissen of kinderen met een voorgeschiedenis van koortsstuipen. Een antipyretische behandeling dient gestart te worden indien dit gerechtvaardigd is of indien de temperatuur boven 39 C komt. Dien Prevenar niet intraveneus toe. 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Prevenar kan tegelijk worden toegediend met andere pediatrische vaccins volgens de aanbevolen immunisatieschema s. Verschillende injecteerbare vaccins dienen altijd op verschillende injectieplaatsen te worden toegediend. De immuunrespons op routinematig toegediende pediatrische vaccins die tegelijkertijd met Prevenar op een andere injectieplaats werden toegediend werden beoordeeld in 7 gecontroleerde klinische studies. De antilichaamrespons tegen Hib tetanus eiwitconjugaat (PRP-T), tetanus en Hepatitis B (HepB)vaccins was gelijk aan de controles. Voor crm-gebaseerd Hib conjugaatvaccin werd een versterking gezien van de antilichaamrespons tegen Hib en difterie in de zuigelingenseries. Bij de booster werd enige suppressie van het Hib antilichaamniveau gezien, maar alle kinderen hadden beschermende niveaus. Inconsistente reductie in respons op zowel pertussis antigenen als op geïnactiveerd poliovaccin (IPV) werden gezien. De klinische relevantie van deze interacties is niet bekend. Beperkte resultaten uit open label studies lieten een acceptabele respons zien op BMR en varicella. Data over het gelijtijdig gebruik met hexavalent (DTaK/PRP-T/IPV/HepB) vaccins zijn nog niet beschikbaar. Data over gelijktijdige toediening met meningokokken C conjugaat vaccins zijn niet beschikbaar. 4.6 Zwangerschap en borstvoeding Prevenar is niet bedoeld voor gebruik bij volwassenen. Gegevens over de veiligheid van het vaccin bij gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding zijn niet beschikbaar. 5

6 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen Niet van toepassing 4.8 Bijwerkingen De veiligheid van het vaccin is beoordeeld in verschillende gecontroleerde klinische studies waarbij meer dan zuigelingen (6 weken tot 18 maanden) waren betrokken. De meeste veiligheidservaring komt van het effectiviteitonderzoek waarin zuigelingen doses Prevenar kregen. Ook de veiligheid bij niet gevaccineerde oudere kinderen is vastgesteld. Bij alle studies werd Prevenar tegelijkertijd toegediend met de aanbevolen kindervaccinaties. Onder de meest gemelde bijwerkingen zijn reacties op de plaats van injectie die ook voor andere vaccins worden gemeld en koorts. Geen verhoogde lokale of systemische reacties binnen herhaalde doses werden gezien tijdens de primaire series. Voorbijgaande gevoeligheid kwam vaker voor (36,5% waarvan 18,5% beperkend in de beweging van de ledematen) bij de boosterdosis. Beperkte data zijn beschikbaar over oudere kinderen waarin lokale reacties, voornamelijk voorbijgaand van aard, meer werden gezien na een enkele dosis. Bij kinderen tussen de leeftijd van 36 en 59 maanden werd gevoeligheid gemeld bij tot 58% van de kinderen, waarbij 20% beperkend voor beweging van de ledematen. Reactogeniciteit was hoger bij kinderen die tegelijkertijd pertussisvaccin kregen toegediend. In een studie met kinderen, werd koorts 38 C gemeld bij 41,2% van de kinderen die Prevenar tegelijkertijd kregen toegediend met DTP vergeleken met 27,9% in de controlegroep. Koorts 39 C werd gemeld bij 3,3 % van de kinderen vergeleken met 1,2 % in de controlegroep. Lokale reacties en systemische gebeurtenissen binnen 2 tot 3 dagen na vaccinatie zijn opgesomd in de volgende tabel per lichaamssysteem en per frequentie en dit voor alle leeftijdsgroepen. Vaak ( 10%) Algemene aandoeningen en aandoeningen van de plaats van toediening: Reacties op de plaats van injectie (bijv. erytheem, induratie/zwelling, pijn/gevoeligheid) Koorts ( 38 C, irriteerbaarheid, dufheid, rusteloosheid, slaap Gastro-intestinale aandoeningen: Verminderde eetlust, braken, diarree 6

7 Normaal ( 1% en 10%) Algemene aandoeningen en aandoeningen van de plaats van toediening: 1. ZWELLING EN ERYTHEEM > 2,4 CM Gevoeligheid die bewegingen beperkt Koorts > 39 C Soms ( 0,1% en <1%) 1.1. Aandoeningen van de huid en onderhuids weefsel 2. HUIDUITSLAG/URTICARIA Zelden ( 0,01% en <0,1%) Aandoeningen van zenuwstelsel Insulten Algemene aandoeningen en aandoeningen van de plaats van toediening: Hypotoon-hypotensieve respons 4.9 Overdosering Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd. 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 5.1 Farmacodynamische eigenschappen Farmacotherapeutische categorie: pneumokokkenvaccins, ATC-code: J07AL 7

8 Schattingen van de effectiviteit tegen invasieve ziekten werdenverkregen in de VS bevolking waar de serogroep-dekking van het vaccin varieerde van 89 tot 93%. In Europa is de dekking lager en varieert hij van land tot land. De vastgestelde dekking voor kinderen jonger dan 2 jaar is lager in het noordelijk deel en hoger in het zuidelijk deel van Europa. Prevenar zal daardoor dekken voor tussen de 71 % en 86% van de isolaten uit invasieve pneumokokkenziekten (IPZ) bij Europese kinderen onder de leeftijd van 2 jaar. Meer dan 80% van de antibiotica-resistente bacteriën worden gedekt door de serotypen die in het vaccin zijn opgenomen. Werkzaamheid ten opzichte van invasieve ziekten De werkzaamheid ten opzichte van invasieve ziekten is onderzocht tijdens een grootschalig, gerandomiseerd, dubbelblind klinisch onderzoek bij een uit verscheidene etnische groepen bestaande populatie in Noord-Californië (Kaiser Permanente trial). Meer dan zuigelingen werden ingeënt met ofwel Prevenar of een controlevaccin (geconjugeerd vaccin met meningokokken van groep C) op een leeftijd van 2, 4, 6 en maanden. Op het moment van de studie dekten de serotypen die in het vaccin zijn opgenomen voor 89% van de IPV. Een totaal van 52 patiënten met invasieve ziekte veroorzaakt door een serotype uit het vaccin had zich opgebouwd in een uitgebreide geblindeerde follow-up periode tot 20 april De schatting van vaccinserotypespecifieke werkzaamheid was 94% (81, 99 95% CI) bij de intent-to-treat-populatie en 97% (85, % CI) bij de per protocol (volledig geïmmuniseerd) populatie. In Europa variëren de schattingenvoor effectiviteit van 65% tot 79% als men de vaccindekking van serogroepen die invasieve ziekten veroorzaken in overweging neemt. In de Kaiser trial was de effectiviteit 87% (7,99 95%CI) tegen bacteriëmische pneumonie veroorzaakt door vaccinserotypes van S. pneumoniae. De effectiviteit (microbiologische bevestiging van de diagnose werd niet uitgevoerd) tegen pneumonie werd ook vastgesteld. De geschatte risicobeperking voor klinische pneumonie met abnormale röntgenfoto s was 33% (6, 52 95% CI) en voor klinische pneumonie met consolidering was deze 73% (35, 90 95% CI) in de intent-to-treat analyse. Verdere klinische gegevens Resultaten van klinische studies ondersteunen de effectiviteit van Prevenar tegen otitis media door vaccin serotypes, maar de effectiviteit was lager dan bij invasieve ziekte. De effectiviteit van Prevenar tegen acute otitis media (AOM) werd bepaald als primair eindpunt in een gerandomiseerd dubbelblind klinisch onderzoek met Finse zuigelingen en als secundair eindpunt in het Noord-Californisch onderzoek. De schatting van effectiviteit van het vaccin tegen AOM door een serotype uit het vaccin was 57% (44, 67 95% CI). In de intent-to-treat-analyse was de effectiviteit van het vaccin 54% (41, 64 95% CI). Een verhoging van 34% van het aantal gevallen van AOM door non-vaccin serogroepen werd gezien bij de geïmmuniseerde personen. Echter, het algemene voordeel bedroeg een statistisch significante reductie (34%) in de incidentie van alle door 8

9 pneumokokken veroorzaakte AOM. Voor recidiverende otitis media ( 3 episodes in 6 maanden of 4 in 12 maanden) was de invloed van het vaccin een statistisch niet significante reductie van 16% (-6, CI) in het Finse onderzoek. In het Noord-Californische onderzoek was de invloed van het vaccin een statistisch significante reductie van 9,5% was (3, 15-95% CI). In Noord Californië was er ook een reductie van 20% (2, 35-95% CI) in het plaatsen van oorbuisjes bij de ontvangers van het vaccin. In het Finse onderzoek was de invloed van het vaccin op het totale aantal episodes van otitis media onafhankelijk van de etiologie een statistisch niet significante reductie van 6% (-4, 16-95% CI) terwijl in het Noord-Californisch onderzoek de invloed van het vaccin een statistisch significante reductie van 7% was (4, CI). Immunogeniciteit Vaccingeïnduceerde antlichamen tegen capsulaire polysacchariden specifiek voor elk serotype worden al beschermend gezien tegen invasieve ziekten. De minimale beschermende concentratie antilichamen tegen invasieve ziekten is voor geen enkel serotype bepaald. Na drie en vier doses is een sterke antilichaamrespons waargenomen op alle vaccinserotypen bij alle zuigelingen die Prevenar kregen, hoewel de geometrisch gemiddelde concentraties bij de serotypen verschilden. Voor alle serotypen werden de sterkste reacties op de primaire serie na 3 doses waargenomen, met versterking na de vierde dosis. Prevenar roept de productie van functionele antistoffen op als reactie op alle vaccinserotypen, zoals gemeten door middel van opsonofagocytose na de primaire serie. Het persisteren op lange termijn van antilichamen na completeren van de immunisatie is niet onderzocht bij zuigelingen of oudere kinderen (catch-up immunisatie). De toediening van een zuiver polysaccharide vaccin op 13 maanden na de primaire serie met Prevenar riep een anamnestische antilichaamrespons op voor de 7 serotypes die opgenomen zijn in het vaccin hetgeen indicatief is voor priming. 5.2 Farmacokinetische gegevens Beoordeling van farmacokinetische eigenschappen is voor vaccins niet vereist. 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek Bij een toxiciteitsonderzoek van geconjugeerd pneumokokkenvaccin met herhalingsdosis bij konijnen waren geen aanwijzingen voor sterke lokale of systemische toxische effecten. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 9

10 6.1 Lijst van hulpstoffen natriumchloride water voor injecties 6.2 Gevallen van onverenigbaarheid In afwezigheid van compatibiliteitsstudies mag dit geneesmiddel niet worden gemengd met andere geneesmiddelen. 6.3 Houdbaarheid 2 jaar 6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren bij 2 C 8 C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren. 6.5 Aard en inhoud van de verpakking 0,5 ml suspensie voor injectie in een injectieflacon (Type I glas) met een stop (rubber).verpakkingsgrootte van 1 en 10 flacons. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 6.6 Instructies voor gebruik, verwerking en verwijdering Na opslag kan een wit neerslag en een heldere bovenstaande vloeistof worden waargenomen. 10

11 Het vaccin moet goed worden geschud om een homogene, witte suspensie te verkrijgen en moet vóór toediening visueel worden gecontroleerd op vaste deeltjes en/of een verandering in het fysieke voorkomen. Niet gebruiken als de inhoud er anders uitziet. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Wyeth Lederle Vaccines S.A. Rue du Bosquet, 15 B-1348 Louvain-la-Neuve België 8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 9. DATUM VAN EERSTE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 11

12 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Prevenar suspensie voor injectie in voorgevulde injectiespuit Pneumokokkensaccharidenconjugaatvaccin, geadsorbeerd 2. KWALITATIEVE EN KWANTITIEVE SAMENSTELLING Elke dosis van 0,5 ml bevat: Pneumokokkenpolysaccharide serotype 4* Pneumokokkenpolysaccharide serotype 6B* Pneumokokkenpolysaccharide serotype 9V* Pneumokokkenpolysaccharide serotype 14* Pneumokokkenoligosaccharide serotype 18C* Pneumokokkenpolysaccharide serotype 19F* Pneumokokkenpolysaccharide serotype 23F* 2 microgram 4 microgram 2 microgram 2 microgram 2 microgram 2 microgram 2 microgram * geconjugeerd aan het CRM 197 dragereiwit en geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (0.5 mg) Voor hulpstoffen, zie FARMACEUTISCHE VORM Suspensie voor injectie in voorgevulde injectiespuit. 4. KLINISCHE GEGEVENS 12

13 4.1 Therapeutische indicaties Actieve immunisatie van zuigelingen en jonge kinderen vanaf de leeftijd van 2 maanden tot 2 jaar tegen invasieve ziekten, (waaronder bacteriemie, sepsis, meningitis, bacteriemische pneumonie) veroorzaakt door de serotypen 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F en 23F van Streptococcus pneumoniae. Het gebruik van Prevenar dient te worden bepaald op basis van officiële aanbevelingen waarbij rekening wordt gehouden met de variabiliteit van serotype epidemiologie en de impact van de ziekte in verschillende geografische gebieden (zie sectie 5.1). 4.2 Dosering en wijze van toediening Het vaccin dient te worden toegediend als intramusculaire injectie. De voorkeurplaatsen zijn het anterolateraal aspect van de dij (musculus vastus lateralis) van de zuigeling of de deltoïdspier van de bovenarm bij jonge kinderen. Zuigelingen jonger dan 6 maanden: drie doses, elk 0,5 ml, de eerste dosis normaliter gegeven op de leeftijd van 2 maanden en met een interval van ten minste 1 maand tussen de doses. Een vierde dosis wordt aanbevolen in het tweede levensjaar Voorheen ongevaccineerde oudere zuigelingen en kinderen: Zuigelingen van 7 tot 11 maanden: twee doses, elk van 0,5 ml met een interval van ten minste 1 maand tussen de doses. Een derde dosis wordt aanbevolen in het tweede levensjaar. Kinderen van 12 tot 23 maanden: twee doses, elk van 0,5 ml met een interval tussen de doses van ten minste 2 maanden. De noodzaak voor een boosterdosering na deze immunisatieschema s is niet vastgesteld. Immunisatieschema s: De immunisatieschema s voor Prevenar dienen te worden gebaseerd op officiële aanbevelingen. 4.3 Contra-indicaties 13

14 Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één of meer van de hulpstoffen of difterietoxine. 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Zoals dat ook voor andere vaccins geldt, dient de toediening van Prevenar te worden uitgesteld bij patiënten die aan een acute matige of ernstige ziekte met koorts lijden. Zoals bij alle injecteerbare vaccins, dienen passende medische behandeling en toezicht direct beschikbaar te zijn voor het geval zich in zeldzame gevallen een anafylactische reactie voordoet als gevolg van toediening van het vaccin. Prevenar zal niet beschermen tegen andere serotypen van Streptococcus pneumoniae dan die welke zich in het vaccin bevinden, noch tegen andere micro-organismen die invasieve ziekten of otitis media veroorzaken. Dit vaccin mag niet worden gegeven aan zuigelingen of kinderen met trombocytopenie of een stollingsstoornis die een contra-indicatie zou vormen voor een intramusculaire injectie, tenzij de mogelijke voordelen duidelijk opwegen tegen het risico van toediening. Hoewel een antilichaamrespons op het difterietoxine kan plaatsvinden, kan immunisatie met dit vaccin de gewone immunisatie tegen difterie niet vervangen. Kinderen met een verminderde immuunrespons, of die nu veroorzaakt wordt door het gebruik van immunosuppressieve therapie, een genetisch defect, HIV infectie of een andere oorzaak kunnen een verminderde antilichaamrespons hebben op actieve immunisatie. Gegevens over veiligheid of immunogeniciteit zijn beperkt voor kinderen met sikkelcelanemie en nog niet beschikbaar voor kinderen in andere specifieke groepen met een verhoogd risico voor invasieve pneumokkokkenziekten (bijv. kinderen met aangeboren en verkregen miltdysfunctioneren, HIV infectie, maligniteiten, nefrotisch syndroom). Vaccinatie in groepen met een verhoogd risico dient op individuele basis te worden overwogen. Het gebruik van pneumokokkenconjugaatvaccin vervangt niet het 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin bij kinderen vanaf 24 maanden met aandoeningen die hen een groter risico opleveren voor invasieve ziekten door Streptococcus pneumoniae (zoals sikkelcelanemie, asplenie, HIV infectie, chronische ziekten, of die immuungecompromitteerd zijn). Kinderen met een leeftijd 24 maanden met verhoogd risico, voorheen ongevaccineerd met Prevenar dienen wanneer dit wordt aanbevolen 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin te ontvangen. Gebaseerd op beperkte data dient het interval tussen de toediening van het pneumokokkenconjugaatvaccin (Prevenar) en het 23-valent pneumokokkenpolysaccharidevaccin niet minder dan 8 weken te bedragen. 14

15 Voor kinderen van de leeftijd van 2 jaar tot 5 jaar, werd een schema gehanteerd van een enkele dosis. Slecht beperkte gegevens zijn beschikbaar. Lokale reacties, vooral gevoeligheid, werden meer gezien bij kinderen ouder dan 24 maanden dan bij zuigelingen (zie sectie 4.8). Profylactische antipyretische medicatie wordt aanbevolen: - voor alle kinderen die Prevenar tegelijkertijd krijgen toegediend met hele pertussiscellen vanwege het meer voorkomen van koortsreacties (zie sectie 4.8). - voor kinderen met epileptische stoornissen of kinderen met een voorgeschiedenis van koortsstuipen. Een antipyretische behandeling dient gestart te worden indien dit gerechtvaardigd is of indien de temperatuur boven 39 C komt. Dien Prevenar niet intraveneus toe. 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Prevenar kan tegelijk worden toegediend met andere pediatrische vaccins volgens de aanbevolen immunisatieschema s. Verschillende injecteerbare vaccins dienen altijd op verschillende injectieplaatsen te worden toegediend. De immuunrespons op routinematig toegediende pediatrische vaccins die tegelijkertijd met Prevenar op een andere injectieplaats werden toegediend werden beoordeeld in 7 gecontroleerde klinische studies. De antilichaamrespons tegen Hib tetanus eiwitconjugaat (PRP-T), tetanus en Hepatitis B (HepB)vaccins was gelijk aan de controles. Voor crm-gebaseerd Hib conjugaatvaccin werd een versterking gezien van de antilichaamrespons tegen Hib en difterie in de zuigelingenseries. Bij de booster werd enige suppressie van het Hib antilichaamniveau gezien, maar alle kinderen hadden beschermende niveaus. Inconsistente reductie in respons op zowel pertussis antigenen als op geïnactiveerd poliovaccin (IPV) werden gezien. De klinische relevantie van deze interacties is niet bekend. Beperkte resultaten uit open label studies lieten een acceptabele respons zien op BMR en varicella. Data over het gelijtijdig gebruik met hexavalent (DTaK/PRP-T/IPV/HepB) vaccins zijn nog niet beschikbaar. Data over gelijktijdige toediening met meningokokken C conjugaat vaccins zijn niet beschikbaar. 4.6 Zwangerschap en borstvoeding Prevenar is niet bedoeld voor gebruik bij volwassenen. Gegevens over de veiligheid van het vaccin bij gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding zijn niet beschikbaar. 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen Niet van toepassing 15

16 4.8 Bijwerkingen De veiligheid van het vaccin is beoordeeld in verschillende gecontroleerde klinische studies waarbij meer dan zuigelingen (6 weken tot 18 maanden) waren betrokken. De meeste veiligheidservaring komt van het effectiviteitsonderzoek waarin zuigelingen doses Prevenar kregen. Ook de veiligheid bij niet gevaccineerde oudere kinderen is vastgesteld. Bij alle studies werd Prevenar tegelijkertijd toegediend met de aanbevolen kindervaccinaties. Onder de meest gemelde bijwerkingen zijn reacties op de plaats van injectie die ook voor andere vaccins worden gemeld en koorts. Geen verhoogde lokale of systemische reacties binnen herhaalde doses werden gezien tijdens de primaire series. Voorbijgaande gevoeligheid kwam vaker voor (36,5% waarvan 18,5% beperkend in de beweging van de ledematen) bij de boosterdosis. Beperkte data zijn beschikbaar over oudere kinderen waarin lokale reacties, voornamelijk voorbijgaand van aard, meer werden gezien na een enkele dosis. Bij kinderen tussen de leeftijd van 36 en 59 maanden werd gevoeligheid gemeld bij tot 58% van de kinderen, waarbij 20% beperkend voor beweging van de ledematen. Reactogeniciteit was hoger bij kinderen die tegelijkertijd pertussisvaccin kregen toegediend. In een studie met kinderen, werd koorts 38 C gemeld bij 41,2% van de kinderen die Prevenar tegelijkertijd kregen toegediend met DTP vergeleken met 27,9% in de controlegroep. Koorts 39 C werd gemeld bij 3,3 % van de kinderen vergeleken met 1,2 % in de controlegroep. Lokale reacties en systemische gebeurtenissen binnen 2 tot 3 dagen na vaccinatie zijn opgesomd in de volgende tabel per lichaamssysteem en per frequentie en dit voor alle leeftijdsgroepen. Vaak ( 10%) Algemene aandoeningen en aandoeningen van de plaats van toediening: Reacties op de plaats van injectie (bijv. erytheem, induratie/zwelling, pijn/gevoeligheid) Koorts ( 38 C, irriteerbaarheid, dufheid, rusteloosheid, slaap Gastro-intestinale aandoeningen: Verminderde eetlust, braken, diarree Normaal ( 1% en 10%) Algemene aandoeningen en aandoeningen van de plaats van toediening: 16

17 3. ZWELLING EN ERYTHEEM > 2,4 CM Gevoeligheid die bewegingen beperkt Koorts > 39 C Soms ( 0,1% en <1%) Aandoeningen van de huid en onderhuids weefsel 4. HUIDUITSLAG/URTICARIA Zelden ( 0,01% en <0,1%) 4.1. Aandoeningen van zenuwstelsel Insulten Algemene aandoeningen en aandoeningen van de plaats van toediening: Hypotoon-hypotensieve respons 4.9 Overdosering Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd. 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 5.1 Farmacodynamische eigenschappen Farmacotherapeutische categorie: pneumokokkenvaccins, ATC-code: J07AL Schattingen van de effectiviteit tegen invasieve ziekten werdenverkregen in de VS bevolking waar de serogroep-dekking van het vaccin varieerde van 89 tot 93%. In Europa is de dekking lager en varieert hij van land tot land. De vastgestelde dekking voor kinderen jonger dan 2 jaar is lager in het noordelijk deel en hoger in het zuidelijk deel van Europa. Prevenar zal daardoor dekken voor tussen de 71 % en 86% van de isolaten uit invasieve pneumokokkenziekten (IPZ) bij Europese kinderen onder de leeftijd van 2 jaar. Meer dan 80% van de antibiotica-resistente bacteriën worden gedekt door de serotypen die in het vaccin zijn opgenomen. 17

18 Werkzaamheid ten opzichte van invasieve ziekten De werkzaamheid ten opzichte van invasieve ziekten is onderzocht tijdens een grootschalig, gerandomiseerd, dubbelblind klinisch onderzoek bij een uit verscheidene etnische groepen bestaande populatie in Noord-Californië (Kaiser Permanente trial).meer dan zuigelingen werden ingeënt met ofwel Prevenar of een controlevaccin (geconjugeerd vaccin met meningokokken van groep C) op een leeftijd van 2, 4, 6 en maanden.op het moment van de studie dekten de serotypen die in het vaccin zijn opgenomen voor 89% van de IPV. Een totaal van 52 patiënten met invasieve ziekte veroorzaakt door een serotype uit het vaccin had zich opgebouwd in een uitgebreide geblindeerde follow-up periode tot 20 april De schatting van vaccinserotypespecifieke werkzaamheid was 94% (81, 99 95% CI) bij de intent-to-treat-populatie en 97% (85, % CI) bij de per protocol (volledig geïmmuniseerd) populatie (40 gevallen). De corresponderende schattingen voor vaccin serogroepen zijn 92% (79, 98-95% CI) voor de intent-to-treat-populatie en 97% (85, %CI) voor de volledig geïmmuniseerde populatie. In Europa variëren de schattingenvoor effectiviteit van 65% tot 79% als men de vaccindekking van serogroepen die invasieve ziekten veroorzaken in overweging neemt. In de Kaiser trial was de effectiviteit 87% (7,99 95%CI) tegen bacteriëmische pneumonie veroorzaakt door vaccinserotypes van S. pneumoniae. De effectiviteit (microbiologische bevestiging van de diagnose werd niet uitgevoerd) tegen pneumonie werd ook vastgesteld.de geschatte risicobeperking voor klinische pneumonie met abnormale röntgenfoto s was 33% (6, 52 95% CI) en voor klinische pneumonie met consolidering was deze 73% (35, 90 95% CI) in de intent-to-treat analyse. Verdere klinische gegevens Resultaten van klinische studies ondersteunen de effectiviteit van Prevenar tegen otitis media door vaccin serotypes, maar de effectiviteit was lager dan bij invasieve ziekte. De effectiviteit van Prevenar tegen acute otitis media (AOM) werd bepaald als primair eindpunt in een gerandomiseerd dubbelblind klinisch onderzoek met Finse zuigelingen en als secundair eindpunt in het Noord-Californisch onderzoek. De schatting van effectiviteit van het vaccin tegen AOM door een serotype uit het vaccin was 57% (44, 67 95% CI). In de intent-to-treat-analyse was de effectiviteit van het vaccin 54% (41, 64 95% CI). Een verhoging van 34 % van het aantal gevallen van AOM door non-vaccin serogroepen werd gezien bij geïmmuniseerde personen. Echter, het algemene voordeel bedroeg een statistisch significante reductie (34%) in de incidentie van alle door pneumokokken veroorzaakte AOM. Voor recidiverende otitis media ( 3 episodes in 6 maanden of 4 in 12 maanden) was de invloed van het vaccin een statistisch niet significante reductie van 16% (-6, CI) in het Finse onderzoek. In het Noord-Californische onderzoek was de invloed van het vaccin een statistisch significante reductie van 9,5% was (3, 15-95% CI).In Noord Californië was er ook een reductie van 20% (2, 35-95% CI) in het plaatsen van oorbuisjes bij de ontvangers van het vaccin. 18

19 In het Finse onderzoek was de invloed van het vaccin op het totale aantal episodes van otitis media onafhankelijk van de etiologie een statistisch niet significante reductie van 6% (-4, 16-95% CI) terwijl in het Noord-Californisch onderzoek de invloed van het vaccin een statistisch significante reductie van 7% was (4, CI). Immunogeniciteit Vaccingeïnduceerde antlichamen tegen capsulaire polysacchariden specifiek voor elk serotype worden al beschermend gezien tegen invasieve ziekten. De minimale beschermende concentratie antilichamen tegen invasieve ziekten is voor geen enkel serotype bepaald. Na drie en vier doses is een sterke antilichaamrespons waargenomen op alle vaccinserotypen bij zuigelingen die Prevenar kregen, hoewel de geometrisch gemiddelde concentraties bij de serotypen verschilden. Voor alle serotypen werden de sterkste reacties op de primaire serie na 3 doses waargenomen, met versterking na de vierde dosis. Prevenar roept de productie van functionele antistoffen op als reactie op alle vaccinserotypen, zoals gemeten door middel van opsonofagocytose na de primaire serie. Het persisteren op lange termijn van antilichamen na completeren van de immunisatie is niet onderzocht bij zuigelingen of oudere kinderen (catch-up immunisatie). De toediening van een zuiver polysaccharidevaccin op 13 maanden na de primaire serie met Prevenar riep een anamnestische antilichaamrespons op voor de 7 serotypes die opgenomen zijn in het vaccin hetgeen indicatief is voor priming. 5.2 Farmacokinetische gegevens Beoordeling van farmacokinetische eigenschappen is voor vaccins niet vereist. 19

20 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek Bij een toxiciteitsonderzoek van geconjugeerd pneumokokkenvaccin met herhalingsdosis bij konijnen waren geen aanwijzingen voor sterke lokale of systemische toxische effecten. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst van hulpstoffen natriumchloride water voor injecties 6.2 Gevallen van onverenigbaarheid In afwezigheid van compatibiliteitsstudies mag dit geneesmiddel niet worden gemengd met andere geneesmiddelen. 6.3 Houdbaarheid 1 jaar 6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren bij 2 C 8 C (in de koelkast). Niet in de vriezer bewaren. 6.5 Aard en inhoud van de verpakking 0,5 ml suspensie voor injectie in voorgevulde injectiespuit (Type 1 glas) met een plunjerstaaf (polypropyleen). Verpakkingsgrootte van 1 en

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd)

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit vaccin

Nadere informatie

pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd)

pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) EMA/90006/2015 EMEA/H/C/001104 EPAR-samenvatting voor het publiek pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Cervarix suspensie voor injectie in voorgevulde spuit Humaan papillomavirusvaccin [Typen 16/18] (Recombinant, met adjuvans, geadsorbeerd) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de

Nadere informatie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. IntronA 18 miljoen IE oplossing voor injectie in multi-dosis pen interferon-alfa-2b

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. IntronA 18 miljoen IE oplossing voor injectie in multi-dosis pen interferon-alfa-2b Bijsluiter: informatie voor de gebruiker IntronA 18 miljoen IE oplossing voor injectie in multi-dosis pen interferon-alfa-2b Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte Werkzaam bestanddeel: Lanreotide Lees deze bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Bijlage I. Toedieningsweg. Filmomhulde tablet. Oraal gebruik. Oraal gebruik. Suspensie voor oraal gebruik. Rectaal gebruik.

Bijlage I. Toedieningsweg. Filmomhulde tablet. Oraal gebruik. Oraal gebruik. Suspensie voor oraal gebruik. Rectaal gebruik. BIJLAGE I LIJST VAN NAMEN VAN HET GENEESMIDDEL, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTEN VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEGEN, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, VERPAKKINGEN EN VERPAKKINGSGROOTTEN

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker tabletten SIFROL 0,18 mg tabletten SIFROL 0,35 mg tabletten SIFROL 0,7 mg tabletten SIFROL 1,1 mg tabletten pramipexol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte Werkzame stof: Lanreotide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol 8-10 tablets BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 25 mg filmomhulde tabletten. sitagliptine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 25 mg filmomhulde tabletten. sitagliptine Bijsluiter Pagina 1/7 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Januvia 25 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Micardis 20 mg tabletten Telmisartan

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Micardis 20 mg tabletten Telmisartan Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Micardis 20 mg tabletten Telmisartan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Blauwe, afgeronde diamantvormige tabletten, gemerkt met aan de ene zijde PFIZER en aan de andere VGR 25.

Blauwe, afgeronde diamantvormige tabletten, gemerkt met aan de ene zijde PFIZER en aan de andere VGR 25. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VIAGRA 25 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elk tablet bevat sildenafilcitraat overeenkomend met 25 mg sildenafil. Hulpstof met bekend

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ABILIFY 15 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 15 mg aripiprazol. Hulpstof met bekend effect: 57 mg lactose per tablet. Voor de volledige

Nadere informatie

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 1.3.4 Mock-up 1.3.4-1 PATIËNTENBIJSLUITER Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg, tabletten Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS IVASTINE 9,5 mg/24u pleister voor transdermaal gebruik Rivastigmine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS IVASTINE 9,5 mg/24u pleister voor transdermaal gebruik Rivastigmine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS IVASTINE 9,5 mg/24u pleister voor transdermaal gebruik Rivastigmine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Colex klysma, oplossing voor rectaal gebruik. dinatriumwaterstoffosfaat / natriumdiwaterstoffosfaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Colex klysma, oplossing voor rectaal gebruik. dinatriumwaterstoffosfaat / natriumdiwaterstoffosfaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Colex klysma, oplossing voor rectaal gebruik dinatriumwaterstoffosfaat / natriumdiwaterstoffosfaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie colistimethaatnatrium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl Neusspray voor kinderen van 2-12 jaar (doseerspray) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie