FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN"

Transcriptie

1 FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN

2 I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische doelstelling 1 Het Forum voor Amateurkunsten is een referentie op het vlak van kennis en informatie over amateurkunsten 8 OD 1.1 Het Forum heeft een kennisgestuurde werking en dienstverlening 8 OD 1.2 Het Forum deelt opgedane kennis via interne en externe communicatiekanalen 9 OD 1.3 Het Forum is een professionele organisatie met kwalitatieve werking 14 2/ SECTOR AMATEURKUNSTEN Strategische doelstelling 2 De amateurkunstenorganisaties zijn onderling en samen met het Forum sterke partners voor elkaar 20 OD 2.1 Via het Forum is er gestructureerd overleg tussen de landelijke amateurkunstenorganisaties 20 OD 2.2 Het Forum stelt zich dienstverlenend op ten aanzien van de sector en stimuleert kwaliteitszorg binnen de sector 23 3/ AANVERWANTE SECTOREN Strategische doelstelling 3 De amateurkunstensector is een volwaardige partner in een stevig netwerk van aanverwante sectoren 31 OD 3.1. Het Forum bouwt haar netwerk met aanverwante sectoren verder uit met het oog op samenwerking, kennisdeling en gemeenschappelijke visieontwikkeling 31 1

3 4/ VISIE, ONDERZOEK & PROMOTIE AMATEURKUNSTEN Strategische doelstelling 4 De amateurkunstensector profileert zich als één herkenbaar en kwalitatief geheel en is bekend bij een zo breed en gediversifieerd mogelijk publiek 46 OD 4.1 Het Forum initieert, analyseert en ontsluit onderzoek omtrent actieve cultuurparticipatie 46 OD 4.2 Het Forum werkt in overleg met de sector aan een gedragen en onderbouwde visie m.b.t. amateurkunsten 50 OD 4.3 Het Forum voert gericht promotie om de sector zoveel mogelijk in de kijker te zetten en bij te dragen tot een kwalitatieve uitstraling van amateurkunsten 51 OD 4.4 Het Forum stimuleert de media om aandacht te hebben voor amateurkunsten 53 OD 4.5 Het Forum organiseert de uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs Amateurkunsten, gekoppeld aan het openingsfeest van de Week van de Amateurkunsten 55 OD 4.6 Het Forum staat jaarlijks in voor de organisatie van een grootschalig publieksgericht evenement: Week van de Amateurkunsten 56 5/ BELEID & BELANGENBEHARTIGING Strategische doelstelling 5 De sector is op de hoogte, anticipeert en reageert op beleidsmaatregelen die amateurkunstenaars aanbelangen 63 OD 5.1 Het Forum volgt het voor amateurkunsten relevante beleid op, gaat in overleg met de overheid en is op de hoogte van het reilen en zeilen in de culturele sector en aanverwante domeinen 63 OD 5.2 Het Forum verdedigt de belangen van haar achterban op verschillende niveaus, o.a. door participatie aan diverse advies- en overlegorganen 67 OD 5.3 Het Forum draagt bij tot een beleid dat verworven competenties erkent en valoriseert 69 OD 5.4 Het Forum stimuleert extra repetitie- en ateliermogelijkheden voor amateurkunstenaars 72 2

4 OD 5.5 Het Forum onderhoudt een netwerk op lokaal niveau en stimuleert gemeenten om een gevarieerd en degelijk amateurkunstenbeleid te voeren 74 OD 5.6 Het Forum stemt zoveel mogelijk af met provinciale overheden 82 OD 5.7 Het Forum onderneemt samen met actoren uit andere landen acties om amateurkunsten hoger op de Europese agenda te krijgen 83 T1/ DIVERSITEIT Transversale doelstelling 1 Het diversiteitsdenken is inherent aan onze sector ; daarbij neemt het Forum een voorbeeld- en signaalfunctie op 86 T2/ DUURZAAMHEID Transversale doelstelling 2 Het Forum draagt een wezenlijk steentje bij om te komen tot een duurzame en ecologische leefomgeving 91 3

5 4

6 I N L E I D I N G PICASSO In 2015 zetten we kunsteducatie in jeugd, onderwijs, deeltijds kunstonderwijs,... centraal. De 20 ste Week van de Amateurkunsten revolteert en interageert met De kleine artiest tegen De Groote Kunst van 2014, waarin 100 jaar Eerste Wereldoorlog werd herdacht. De link naar kinderen, jongeren, jeugdwerk, gezinnen, intergenerationeel werk,... trekken we door in vele acties die gepland zijn in Aandacht voor kunst van jongs af aan, verbindend werken over domeinen heen, afstemming met het DKO, artistiek actief ouder worden,... Eén voor één speerpunten uit ons memorandum De kracht van kunst, een manifest van ambities waar we met de hele sector amateurkunsten bezield rond werken. Een blik terug, een blik vooruit. Halfweg de lopende beleidsperiode werden de kaarten van het politieke landschap herlegd. In 2014 lanceerden we met ons memorandum De kracht van kunst een oproep aan beleidsmakers om te investeren in amateurkunsten. Na een eengemaakte stem over de waarde van cultuur vanuit de culturele bovenbouworganisaties en een breed appel om te kiezen voor kunst, lazen we een nieuw regeerakkoord en een beleidsnota cultuur, waarin ook de sector amateurkunsten niet aan de besparingsmaatregelen ontsnapt. Niettemin zijn er sterke raakvlakken vanuit de sector amateurkunsten met het nieuwe beleidskader. Sectoroverschrijdend denken en doen, de brug slaan tussen amateur- en professionele kunsten, de link met het deeltijdskunstonderwijs, het belang van kunst- en cultuureducatie van jongs af aan, internationale netwerking en samenwerking, aandacht voor etnisch-culturele diversiteit, focus op innovatie en het verwerven van extra inkomsten,... Stuk voor stuk inhoudelijke lijnen die centraal staan in de werking en activiteiten van onze sector. 5

7 De sector amateurkunsten is vragende partij voor dialoog met beleidsmakers, stakeholders en betrokkenen. We hopen dat de nieuwe beleidsvoerders met ons het gesprek aangaan over de rol en positie van het amateurkunstenveld vandaag. In functie van de opmaak van het beleidsplan zetten we een planningstraject uit waarin de sector, samenwerkende partners en sectoren, stakeholders en beleidsmakers gevraagd worden mee na te denken en in gesprek te gaan rond de opdrachten en ambities van de amateurkunstensector. Na het grootschalig, representatief onderzoek Amateurkunsten in beeld gebracht uit 2009, dat kunstbeoefening in de vrije tijd in kaart bracht, is de sector vragende partij voor vervolgonderzoek. Op korte termijn willen we recent cijfermateriaal uit de participatiesurvey, uit jongeren- en scholenonderzoek,... vanuit het oogpunt actieve cultuurparticipatie bundelen in een onderzoeksrapport. Op langere termijn tasten we de mogelijkheden af voor het hernemen van het representatief onderzoek Amateurkunsten in beeld gebracht. Het voortgangsrapport volgt net als andere jaren de structuur van het beleidsplan Vanaf 1 januari 2015 wordt op het subsidiebedrag van het Forum voor Amateurkunsten zo n 15% afgehouden. Daar waar acties worden afgebouwd ten gevolge van de opgelegde besparingen, wordt dit in de tekst aangegeven. Om de belangrijke keuzes te maken met betrekking tot de inkrimping van de werking, werd in teamverband en in overleg met het bestuur en de sector een oefening kerntaken uitgevoerd. Een doorlichting van de werking waarin alle activiteiten werden afgewogen aan hun relatie tot onze missie en kernopdrachten, die ons in staat stelde om een aantal lijnen in onze werking te versterken en andere af te bouwen. Dit voor de laatste twee jaren van deze beleidsperiode. Vanaf midden 2015 start het planningsproces voor de beleidsperiode , waar een meer grondige herformulering van de missie en doelstellingen en de hervorming van de werking op langere termijn geagendeerd staat. Achterliggende principes na oefening kerntaken - versterken van de sector amateurkunsten - zichtbaar maken van de sector amateurkunsten - focus op beleid en belangenbehartiging - verder inzetten op verbindingen met het lokaal en het internationaal niveau - inspireren en stimuleren van de AK-sector rond diversiteit, innovatie, ondernemerschap, duurzaamheid,... - het Forum treedt eerder op als facilitator/initiator/bruggenbouwer dan als organisator/ontwikkelaar/realisator - het Forum heeft niet de opdracht zich rechtstreeks te richten naar het brede publiek (uitgezonderd de Week van de Amateurkunsten) ; eerder focussen op beleid en aanverwante domeinen - overwogen keuze voor 3 prioritaire aanverwante domeinen: DKO, professionele kunsten, kunsteducatie 6

8 10 strategische doelstellingen / expertise, visieontwikkeling en onderzoek amateurkunsten 2/ uitwisseling, samenwerking en samenhang binnen de amateurkunstensector versterken 3/ bijdragen tot de zichtbaarheid en positieve uitstraling van amateurkunsten - promotie amateurkunsten - Week van de Amateurkunsten & Vlaamse Cultuurprijs Amateurkunsten - media 4/ verbindend werken naar aanverwante domeinen - DKO - professionele kunsten - kunst- en cultuureducatie 5/ beleid & belangenbehartiging - relevant beleid opvolgen, standpunt innemen en dialoog aansturen - de belangen van de sector amateurkunsten behartigen - de sector op beleidsvlak versterken en zichtbaar maken 6/ verbindend werken naar het lokaal niveau 7/ naar een nieuwe invulling van bovenlokale ondersteuning voor amateurkunstenaars / heroriëntatie provinciaal niveau 8/ internationale netwerking en samenwerking 9/ diversiteit & participatie 10/ duurzaamheid & transitie 7

9 Strategische doelstelling 1 Het Forum voor Amateurkunsten is een referentie op het vlak van kennis en informatie over amateurkunsten OD 1.1. Het Forum heeft een kennisgestuurde werking en dienstverlening Expertise verzamelen Het Forum zette verder in op gerichte kennisvergaring ; studiedagen, nieuwsbrieven, gesprekken met partnerorganisaties of overheden, onderzoek, good practices, gespecialiseerde literatuur, knowhow uit verwante beleidsdomeinen, zijn daarbij belangrijke informatiebakens gebleken. Relevante kennis voor de sector of het brede amateurkunstenveld werd ontsloten via een mix aan communicatiekanalen. Als kennisknooppunt en referentiepunt voor de amateurkunsten gaat het Forum verder op de ingeslagen weg. Op die manier kunnen we de amateurkunstenorganisaties, maar ook beleidsvoerders, opiniemakers en geïnteresseerden informeren over actuele feiten en gegevens Kennis opbouwen en delen in netwerken en overlegplatformen Om aan visieontwikkeling te doen, doet het Forum ondermeer beroep op expertise van deskundigen uit het brede culturele veld. Wij delen op onze beurt heel wat inzichten omtrent kunstbeoefening en kunsteducatie. Diverse overlegplatforms en netwerken zijn hier de ideale voedingsbodem voor. Rond tal van thema s werd informatie doorgesluisd, werden standpunten ingenomen en werd aan belangenbehartiging gedaan. Via het ISOC en de Verenigde Verenigingen bv. stroomde informatie door naar de sector amateurkunstensector over auteursrecht, (reacties op) beleidsnota s van diverse domeinen, Gesko-tewerkstelling,... Ook in 2015 zullen via deze overlegplatforms en netwerkkanalen topics als de afbouw van de culturele bevoegdheden van de provincies, de interne staatshervorming, gebruik van gedeelde infrastructuur, intersectoraal werken,... besproken worden. Er wordt verder aan visieontwikkeling gedaan en in overleg met de sector worden standpunten ingenomen. 8

10 OD 1.2. Het Forum deelt opgedane kennis via interne en externe communicatiekanalen Informeren en adviseren rond subsidielijnen Het Forum verleent advies aan kunstbeoefenaars, lokale besturen, provincies,... Indien nodig wordt doorverwezen. Bestaande subsidielijnen werden ontsloten via de website De online informatie werd regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, heel wat gewijzigde en/of nieuwe provinciale subsidiereglementen werden ontsloten op de website. Ook de zoekmogelijkheden voor het vinden van de juiste subsidie werden uitgebreid. Het Forum ging ook proactief op zoek naar nieuwe subsidielijnen en -kanalen om ze via nieuwsbrieven (nieuwsbrief amateurkunsten en sectormailing amateurkunsten) en gerichte mailing te ontsluiten (bv. projectoproep BesteBuren). We houden de subsidiewijzer op onze website up-to-date. We houden de sector ook op de hoogte van (nieuwe) subsidiekanalen via het sectoroverleg en via de nieuwsbrieven (nieuwsbrief amateurkunsten en sectormailing amateurkunsten). (Project)subsidies in het kader van cultuur, creativiteit en innovatie zullen toegevoegd worden op onze website. Verder blijven we actief oproepen om gebruik te maken van de subsidie voor internationale projecten amateurkunsten en besteden we de nodige aandacht aan het nieuwe programma Creative Europe van de Europese Commissie Aanreiken van informatie en achtergrond via artikels en persberichten In 2014 werden geen uitvoerige kant-en-klare artikels aangereikt aan de amateurkunstenorganisaties. Een gepland artikel met de onderzoeksresultaten rond verenigingsvormen in amateurkunsten kwam er niet door de beslissing om hier niet uitvoerig over te communiceren. Er werd gestart met de tekst rond visieontwikkeling amateurkunsten (dat werd afgetoetst op het DOL van 22 november 2014). Dit traject wordt verder gezet in We leverden ook de nodige info aan over amateurkunsten en de geplande WAK 2015 voor de jaarkalender ICE (immaterieel cultureel erfgoed) van Tapis Plein vzw. Daarnaast hebben de negen landelijke organisaties via hun communicatiekanalen heel wat berichten overgenomen die de sector aanbelangen. Uit onze communicatiekanalen zoals nieuwsbrieven en website werden bv. de uitreiking Vlaamse Cultuurprijs Amateurkunsten, Week van de Amateurkunsten, uitgave Ruimte voor Amateurkunsten, Amateurkunsten in Van Dale, het memorandum De kracht van kunst, Hoera, een jubileum!? praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed ed. overgenomen in de berichtgeving van de amateurkunstenorganisaties. 9

11 We bekijken of de sector nood heeft aan overkoepelende thema-artikels die opgenomen kunnen worden in diverse tijdschriften of andere communicatiedragers. Voorbeelden van artikels of artikelreeksen zijn: - onderzoeksresultaten rond actieve cultuurparticipatie - visieontwikkeling amateurkunsten, gedeelde definitie - amateurkunsten en erfgoed - amateurkunsten en zakelijke en juridische aspecten: btw, vzw-wetgeving, vrijwilligerswerk, verzekering, SABAM Website De website amateurkunsten.be werd inhoudelijk actueel gehouden met nieuws uit de brede sociaalculturele en kunstensector. We legden hierbij klemtonen die transversaal doorheen onze werking lopen: aandacht voor diversiteit, participatie, ecologie en het internationale perspectief. Op de website kregen ook onderzoek en publicaties van en betreffende de amateurkunstensector een centrale plek. De eigen publicaties uit 2014 (Ruimte voor Amateurkunsten) en de educatieve publicaties van de amateurkunstenorganisaties werden aangevuld. De homepage wil ten allen tijde een beeld geven van de opkomende projecten in de sector. De uitbouw van de website tot kennisdatabank, waar goede praktijkvoorbeelden verzameld worden, gebeurde in beperkte mate omwille van beperkte personeelsbezetting. We werkten ondertussen aan een good practice fiche, zodat alle info uniform op de website kan opgenomen worden (cfr ). Ook vormelijk werd verder gewerkt aan een levendige en aantrekkelijke website, door afbeeldingen toe te voegen bij eerdere berichtgeving. Voorts werd de nieuwe events-api van Cultuurnet Vlaanderen werd getest in het kader van de WAK. De inhoud van de website wordt actueel gehouden en aangevuld met relevante items. De homepage blijft het uithangbord van de vele projecten en evenementen die binnen het werkveld georganiseerd worden en verwijst actief door naar de negen amateurkunstenorganisaties en hun dienstverlening. We hanteren een sterkere focus op het aanbod en de activiteiten van de amateurkunstenorganisaties. Komend werkjaar wordt verder gebouwd aan de praktijkenbank. Die praktijkenbank op de website zal stelselmatig gevoed worden met goede en inspirerende praktijkvoorbeelden van binnen en buiten de sector. Via een vernieuwd vast stramien (o.a. standaard fiche na afsluiten 10

12 van Bijzonder Fonds projecten) worden de praktijkvoorbeelden gedocumenteerd en ontsloten. Via een uitwisseling met CultuurNet Vlaanderen komt er via widget een agenda op de homepage die de belangrijkste publieksactiviteiten uit de sector aankondigt. Er wordt bekeken of alle AK-organisaties correct exporteren naar de UITdatabank en of deze gegevens relevant zijn om een amateurkunsten-kalender aan te maken die alle events uit de amateurkunstensector centraliseert Kennisdatabank en CRM In 2014 werd door de ICT-stafmedewerker een online CRM-tool (customer relationship management) aangemaakt om de bestaande contactgegevens te centraliseren. Er werd beslist in eerste instantie te focussen op contactgegevens en het integreren van de contactgevens met de mailingservice. Er zijn testen gebeurd om deze integratie met de Campaignmonitor API (mailingservice) mogelijk te maken. De functionaliteit van de CRM wordt verder uitgebouwd. Het gaat om de verdere ontwikkeling en in gebruik name van een interne contacdatabank, die ons in staat stelt gerichter te communiceren naar groepen van stakeholders en betrokkenen. De usability van de online CRM-tool wordt gefinetuned naarmate het gebruik van de CRM duidelijk maakt wat de wenselijke aanpassingen zijn bij intensief gebruik. De CRM wordt aangevuld met alle contactgevens uit de bestaande databases (excel-bestanden). Het structureren van deze contactgevens zal worden gestroomlijnd aan de hand van de nog in te voeren gegevens. Na een definitieve structurering van de contactgegevens, wordt de integratie met Campaignmonitor uitgewerkt en wordt gewerkt aan het mogelijkheid tot delen van de contactgegevens binnen de amateurkunstensector. Met betrekking tot intranet en gedeeld documentenbeheer wordt bekeken of verdere stappen nodig zijn. Tegen midden 2015 worden online documenten gedeeld met relevante groepen: DOL, RvB, sector. De sectormailing zorgt voor een goede communicatiedoorstroming naar alle medewerkers actief in de amateurkunstensector en op de website amateurkunsten.be worden voortdurend sectorrelevante documenten aangeboden als download. Het Forum verwerkt en verspreidt vergaarde informatie via berichtgeving, o.m. via de nieuwsbrief amateurkunsten, sectormailing en mailing lokaal beleid Nieuwsbrief amateurkunsten In 2014 werd de (maandelijkse) nieuwsbrief amateurkunsten met vaste regelmaat verzonden naar geïnteresseerden en professionelen uit de amateurkunstensector, naar cultuurprofessionals uit onze aanverwante sectoren en naar individuele kunstenaars. Het lezersbereik van de nieuwsbrief steeg van 322 geadresseerden in december 2013 naar 710 geadresseerden in december 2014, daarmee is onze doelstelling van 20% meer lezersbereik 11

13 ruim overschreden! Het aantal actieve lezers schommelt per maand, maar ligt gemiddeld op 250 lezers. Intekenen op de nieuwsbrief amateurkunsten kan via de homepage Deze nieuwsbrief wordt ingezet als instrument bij het werken aan een positieve uitstraling van de sector. De sectormailing amateurkunsten is de interne nieuwsbrief, bestemd voor de personeelsleden uit de sector en leden van de Algemene Vergadering. Deze sectormailing werd in de loop van 2014 een negental keer verstuurd. Deze sectormailing heeft gemiddeld 64 % actieve (openen en doorklikken) lezers. Ook werd in juni en november 2014 opnieuw een nieuwsbrief lokaal cultuurbeleid verspreid naar lokale beleidsverantwoordelijken, met als doel op lokaal niveau de nodige bekendheid en aandacht voor de sector amateurkunsten op te wekken (cfr. 5.5 lokaal beleid). Deze nieuwsbrief had telkens bijna 200 actieve ontvangers. We blijven verder inzetten op een goede informatie-ontsluiting via de (maandelijkse) nieuwsbrief amateurkunsten en de sectormailing amateurkunsten. Ook de nieuwsbrief naar lokale beleidsspelers zal blijvend twee keer per jaar verstuurd worden. We pogen verder om enerzijds een nog ruimer doelpubliek van geïnteresseerden te bereiken, en anderzijds om zoveel mogelijk geadresseerden tot actie te laten overgaan (doorklikken, berichten delen ) Amateurkunstenblog De amateurkunstenblog werd in 2014 samengevoegd met de WAK-blog en verder uitgebouwd. In de loop van 2014 werden een 55-tal berichten gepost. Vooral de berichten in de aanloop naar en tijdens de WAK kregen een grote zichtbaarheid (220 à 270 pageviews). Er werden nieuwe vrijwillige reporters ingeschakeld die kort en beeldend verslag uitbrachten van diverse activiteiten uit de sector. Tijdens de WAK 2014 zorgden een 10-tal reporters voor verslaggeving. Ten gevolge van de opgelegde besparingen zal de amateurkunstenblog verdwijnen vanaf januari De online berichten worden gearchiveerd, en zullen niet langer online te lezen zijn. De reporters die dat wensen worden opgenomen in een pool die ook aan de AK s ter beschikking wordt gesteld. Occasioneel kan nog op vraag van het Forum een reporter worden uitgestuurd, bijvoorbeeld voor een aantal WAK-activiteiten. 12

14 1.2.7 Facebookpagina amateurkunsten De Facebookpagina amateurkunsten werd gelanceerd in het voorjaar van 2013 met URL Via deze pagina berichten we regelmatig over leuke projecten, oproepen en weetjes uit de sector. We wenden dit kanaal aan om een positieve uitstraling te geven aan de veelheid van initiatieven uit de sector, aan de veelkleurigheid van de activiteiten en het grote enthousiasme dat leeft binnen de sector. Tijdens de WAK en tijdens de Boekenbeurs komt de klemtoon te liggen op de eigen werking. Eind 2013 had de pagina zo n 320 volgers, eind 2014 staat de teller op meer dan 720 volgers (streefdoel was 500). Het Forum voor Amateurkunsten zet verder in op het gebruik van sociale media. Naast de WAK- en Ooggetuige-pagina s zetten we blijvend in op onze algemene Facebook-pagina amateurkunsten. We pogen telkens een beeld te geven van de veelheid, diversiteit en kwaliteit aan activiteiten binnen de sector. Dit is het medium bij uitstek om te informeren en feedback te genereren over sectorgerelateerde activiteiten, gebeurtenissen en relevante onderwerpen. We willen in 2015 niet alleen het aantal volgers verder optrekken naar 1000 à 1500 volgers, maar ook de betrokkenheid van de volgers verhogen, door afgewogen actuele en catchy berichten te posten Ontwikkelen van online praktijkbank Op de vernieuwde website (2013) werd onder de tab kennis en expertise een rubriek praktijkvoorbeelden opgenomen om inspirerende praktijkvoorbeelden te documenteren, te bundelen en te ontsluiten. Rekening houdend met de verhouding personeelsinzet output, werd in 2014 een beperkt aantal nieuwe voorbeelden rond lokaal amateurkunstenbeleid, innovatieve praktijken, diversiteit, opgenomen. Om uniformiteit te garanderen, werd werk gemaakt van een standaard good practice fiche. In deze eerste fase werd er jammer genoeg maar weinig audiovisueel materiaal online ontsloten. De verzamelde cases werden extra in de kijker gezet via nieuwsbrieven of tijdens overlegmomenten of studiedagen met aanverwante sectoren en partners. I.v.m. de portfolio cultuureducatie van LOCUS en pilootprojecten ter voorbereiding van de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs, stelden we vast dat er weinig informatiedoorstroming was van LOCUS naar het Forum toe, ook vanuit de hoek deeltijds kunstonderwijs m.b.t. pilootprojecten sijpelden geen concrete projecten door. Hierover werden bijgevolg geen praktijken verzameld op de site, noch werd hierover gecommuniceerd. 13

15 Het Forum blijft good practices verzamelen en delen. Deze illustreren geleverde inspanningen, brengen trial en error rond projecten in kaart, maken beleid tastbaar en zetten anderen aan om eveneens te experimenteren of te investeren in kunstbeoefening. Om uitvoering te geven aan deze actie worden amateurkunstenorganisaties gestimuleerd om na afloop van een Bijzonder Fondsproject een praktijkfiche in te vullen. Ook steden en gemeenten, praktijken binnen het deeltijds kunstonderwijs, WAK-coördinatoren, collega- organisaties, worden opgeroepen om succesfactoren en mogelijke valkuilen van acties in kaart te brengen via het gestandaardiseerd sjabloon. In 2015 willen we minstens vijf good practices online ontsluiten. OD 1.3 Het Forum is een professionele organisatie met een kwalitatieve werking Het Forum voert een gezond personeelsbeleid Personeelsbeleid en opvolgcyclus medewerkers Zoals in het beleidsplan opgenomen vonden in mei/juni 2014 evaluatiegesprekken plaats. De directeur voerde evaluatiegesprekken met de medewerkers ; de voorzitter met de directeur. Met één medewerker kon het evaluatiegesprek niet plaatsvinden wegens ziekte van de medewerker ; dit gesprek werd alsnog in december 2014 gerealiseerd. De evaluatiegesprekken gebeurden vertrekkend van zelfevaluatie aan de hand van een leidraad, die vooraf werd bezorgd. Nadien maakte elke medewerker een neerslag van het gesprek, die werd aangevuld met een evaluatie en beoordeling door de leidinggevende. Het schriftelijk verslag van elk gesprek werd ter kennisname ondertekend. Na afloop van alle gesprekken werd (op 14 oktober 2014) formeel verslag uitgebracht aan de Raad van Bestuur m.b.t. de evaluatiegesprekken. In september 2014 werd Karen Vandenberghe aangeworven als tijdelijk projectmedewerker (4/5-tewerkstelling) tot het einde van het jaar. Zij had in eerste instantie de taak een aantal praktische en organisatorische zaken op te nemen, zoals de voorbereidingen van onze stand op de Boekenbeurs ; ze stond ook grotendeels in voor de bemanning van onze stand. Verder nam ze voorbereidende taken op in het kader van de WAK De kleine artiest, en een aantal logistieke en communicatietaken. In april/mei 2015 worden opnieuw opvolggesprekken gehouden met elk van de medewerkers, vertrekkend van hun resultaatsgebieden 2015 om de voortgang, mogelijke opportuniteiten en bedreigingen t.a.v. de realisatie van hun acties te benoemen. Opvolg- en evaluatiegesprekken gebeuren steeds aan de hand van een leidraad die vooraf wordt bezorgd. 14

16 De taakverdeling 2015 is opgenomen in bijlage. De tewerkstelling van Karen Vandenberghe als projectmedewerker (4/5) wordt verlengd tot eind juni Zij werkt voornamelijk mee aan de WAK De kleine artiest, en neemt ook de WAK-communicatie, communicatie sociale media en een aantal logistieke taken voor haar rekening Via het VTO-beleid versterkt het Forum de deskundigheid van haar medewerkers Binnen de personeelsploeg van het Forum werd aandacht besteed aan VTO-beleid. Op teamoverleg wordt bekeken wie aan welke vormingen of studiedagen deelneemt. Bieke, Elke en Benedikte waren in februari aanwezig op de Dag van de Cultuureducatie rond het thema VERLIES. Benedikte volgde een infosessie van Green Track rond het vergroten van draagvlak en was aanwezig op de ontbijtsessie van BILL omtrent het motiveren van vrijwilligers. In het kader van de internationale werking was Benedikte aanwezig op een infosesie omtrent het nieuwe Creative Europe beleid van de Europese Unie. Sylvia maakte deel uit van de collegagroep interculturaliteit van Demos. Bieke en Elke participeerden in april aan het Cultuurforum 2020 en de Lentetop van het middenveld en in juni waren ze present op de LOCUStoer in De Warande in Turnhout. Bieke woonde ook het sectormoment Kwaliteit in cultuureducatie bij. Katrien en Bieke waren aanwezig op de Trefdag voor de Gentse Cultuursector van Circa. Ook nam Katrien deel aan de bruispartij van vitamine C over kunst voor de allerkleinsten. In teamverband worden vormingsbehoeften in kaart gebracht en bekeken wie welke vormingen zal volgen. Ook in de opvolgcyclus medewerkers wordt aandacht gegeven aan de vormingsvragen van medewerkers. In 2015 zullen opnieuw verschillende vormingen worden gevolgd. Elke zal een vorming volgen omtrent timemanagement. Verder zullen we opnieuw aanwezig zijn op de Dag van de Cultuureducatie, het Cultuurforum 2020, de LOCUStoer en andere studiedagen of netwerkmomenten die de cultuursector initieert. Katrien zal in juni een studiedag bijwonen van Lasso over cultuurbeleving bij jongeren en jongvolwassenen. Ook de trefdag voor de Gentse cultuursector staat bij Katrien weer in de agenda, alsook de studiedag Hart voor kunsteducatie van Muzes Vrijwilligersbeleid We gingen in gesprek met een consulente van het vrijwilligersloket voor senioren van de Stad Gent voor een kennismakingsgesprek. Er werd gepeild naar mogelijkheden voor het inzetten van een vaste vrijwilliger bij het Forum. We engageerden in 2014 vrijwilligers voor verschillende evenementen en projecten. 15

17 WAK: - Vrijwilligers hielpen met de verzending van het promotiemateriaal naar alle deelnemende gemeenten. - Er werd een WAK-promoteam samengesteld met vrijwilligers voor het uitdelen van onze WAK-gazet. - We stelden een WAK-reportersploeg samen. Deze groep van een 10-tal vrijwilligers bezocht verschillende activiteiten tijdens de WAK en bracht hiervan verslag uit op de WAK-blog. Ook buiten de periode van de WAK werden de highlights van de werking van de amateurkunstenorganisaties ontsloten via de amateurkunstenblog. Er wordt verder gewerkt aan de uitbouw van een vrijwilligersbeleid. We leggen een bestand aan van vaste vrijwilligers die we kunnen inzetten voor verschillende taken en activiteiten. Ook in 2015 zullen er vrijwilligers ingezet worden tijdens de aanloop naar en tijdens de WAK en voor heel wat praktische taken. We volgen het (eventuele) aanbod op van het vrijwilligersloket voor senioren van de Stad Gent, in functie van het vinden van een vaste vrijwilliger voor de ondersteuning van secretariaatstaken. Het Forum streeft naar duurzame contacten met vrijwilligers d.m.v. persoonlijk contact en een stimuleringsbeleid met onder meer uitnodigingen voor evenementen Praktijkstages studenten Eveline Masquelier, studente sociaal-cultureel werk van Hogeschool Gent liep voor de tweede keer stage bij het Forum voor Amateurkunsten (10 februari t.e.m. 23 mei 2014). Zij werkte voornamelijk mee aan de voorbereidingen van de Week van de Amateurkunsten 2014, de organisatie van het WAK-openingsfeest en de Uitreiking van de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Amateurkunsten. Daarnaast liep Hanne Verstraete, van de Arteveldehogeschool Gent, stage bij het Forum. Als studente sociaal werk focust zij vooral op beleidswerk en belangenbehartiging. Gedurende 6 weken observeerde Hanne, voerde ze beperkt vergelijkend onderzoek (identikit, vrijwilligersbeleid, link professionele kunsten, ) en maakte verslag van diverse overlegmomenten (oa. teamvergadering). Het Forum biedt opnieuw de kans aan stagiairs om praktijkervaring op te doen. In 2015 zal Nele Callebaut van de opleiding sociaal-cultureel werk van de Hogeschool Gent haar tweede stage op het Forum lopen van 9 februari 2014 t.e.m. 22 mei Zij zal voornamelijk meewerken aan de voorbereidingen van de WAK 2015 en de organisatie van het WAK-openingsfeest en de Uitreiking van de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Amateurkunsten. 16

18 Door besparingen en beperkte personeelstijd gaan we in de toekomst omzichtiger om met nieuwe stageaanvragen. Er gebeurt een strenge screening in functie van de interesses en doelstellingen van de student en we beslissen dat max. 1 student tegelijk stage kan lopen bij het Forum. We richten ons ook naar studenten uit andere opleidingen dan SCW: eventmanagement, beleid, communicatie,... In 2016 doorloopt Hanne Verstraete haar 2 de stageperiode van februari t.e.m. april Het Forum behoudt een financieel gezonde situatie De directeur houdt contact met het Dagelijks Bestuur voor het voeren van een transparant en gezond financieel beleid. Boekhouding wordt verder gevoerd door boekhoudkantoor Q- bus. Er werd regelmatig overleg gepleegd met boekhouder Louis Krijnen, de administratieve medewerker en directeur van het Forum. Het financieel verslag 2014 werd op 9 februari 2015 nagezien door revisor Roger De Nul. Er vond ook een afspraak plaats met penningmeester Rob Van Genechten om de rekeningen te overlopen. De Raad van Bestuur stond verder in voor de opvolging van het financieel beheer van de organisatie, en kreeg daartoe meermaals een tussentijdse stand van zaken om bijsturingen mogelijk te maken. Er wordt een transparante, zorgvuldig bijgehouden boekhouding gevoerd, die aansluit bij het financieel beleid dat wordt uitgezet door het bestuur van het Forum voor Amateurkunsten. Via tussentijdse overzichten wordt de Raad van Bestuur op de hoogte gehouden van de financiële stand van zaken. De controle door de bedrijfsrevisor zal worden gefaciliteerd. De definitieve jaarrekening 2014 en de begroting 2015 worden op 17 maart ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De actie op sectorniveau rond het verwerven van extra middelen (cfr ) wordt ook doorgetrokken naar het Forum zelf. De tips en informatie vanuit de vorming rond fundraising voor de sector (februari 2015) worden binnengebracht in het teamoverleg. Daar wordt nagedacht op welke manier het Forum eigen inkomsten naar de toekomst toe kan verhogen. Naast inkomsten uit studiedagen (o.a. inspiratiedag amateurkunsten), verkoop van publicaties,... kan fundraising m.b.t. concrete elementen uit het project Match voor de WAK 2016 (cfr. OD 4.6) opgezet worden. Bijvoorbeeld specifiek rond de professionele coaching of residenties voor amateurkunstenaars kan sponsoring worden gezocht. Voor de coproductie met BOZAR rond de WAK 2016 zullen zowiezo extra projectmiddelen worden gezocht, onder meer via het kunstendecreet. 17

19 1.3.5 Teamoverleg Het Forum plant en evalueert haar werking op geregelde tijdstippen In teamverband wordt steeds de planning opgemaakt en worden acties, projecten en evenementen geëvalueerd. Daartoe kwam ook in 2014 het team ongeveer wekelijks samen (met uitzondering van vakantieperiodes en piekperiodes i.h.k.v. evenementen). In september 2014 werd in teamverband een planningstweedaagse gehouden in Oostende, in de inspirerende plek/lokalen van Vrijstaat O. Bepaalde aspecten uit onze werking werden doorgelicht, geëvalueerd en bijgestuurd. Naast interne organisatie, evaluatie teamwerking, lokalen en logistiek,... gaven we bijzondere aandacht voor visieontwikkeling amateurkunsten en gebruikte communicatiekanalen. Doordat we s avonds met het team iets gingen eten en de pauzes op het strand genomen werden, was deze tweedaagse een combinatie van planningsmeeting en teambuilding. Wekelijks (doorgaans op dinsdagvoormiddag, met uitzondering van vakantieperiodes en piekperiodes i.h.k.v. evenementen) wordt in teamverband gewerkt rond de planning van acties, projecten en evenementen. Ook de evaluatie van de gerealiseerde activiteiten gebeurt in teamoverleg. Op de server staat een document teamagenda, dat door iedereen kan worden aangevuld ; op maandagmorgen stuurt de directeur de teamagenda per naar de collega s. Afhankelijk van de agenda wordt bekeken wie het team zal bijwonen ; deeltijdse medewerkers hoeven niet steeds de volledige teamagenda bij te wonen. Evaluatie van specifieke acties of projecten gebeurt tevens in overleg met partners en/of betrokkenen. De evaluatie van de WAK gebeurt in teamverband, in de planningstweedaagse alsook in overleg met de amateurkunstenorganisaties. Het team werkt een voorstel van aanpak voor de meerjarenplanning uit, dat op de Raad van Bestuur van mei 2015 wordt voorgesteld. Voor de opmaak van het beleidsplan wordt een proces uitgestippeld waarbij team, Raad van Bestuur, DOL, samenwerkende partners en verwante sectoren mee vorm geven aan de strategische planning op langere termijn. In het najaar van 2015 zal opnieuw een teamtweedaagse worden ingericht met het oog op het evalueren van de werking en het opmaken van het jaarplan Tegelijk wordt dan het startschot gegeven van het uitvoerend luik van het beleidsplanningsproces en wordt heel wat voorbereidend werk gedaan in functie van de opmaak van het beleidsplan en het betrekken van stakeholders en betrokkenen in het proces. In teamverband wordt ook gewerkt aan een flowchart/werkwijze bij afwezigheid van een medewerker. Dit met het oog op het vlot verdelen, overnemen en opvolgen van taken in geval van korte of langdurige afwezigheid van een collega. 18

20 1.3.6 Het Forum investeert in een kwalitatieve werkplek Elke medewerker beschikt over een eigen en voldoende kwalitatieve werkplek. In 2014 werd hiertoe o.a. geïnvesteerd in bijkomende kantoorbenodigdheden (bureaustoelen, bureaulampen,...) en computermateriaal. Ondanks deze investeringen merkten we toch dat de werkplek te klein werd om op een comfortabele, rustige manier te kunnen werken. Dus werd er gezocht naar een iets ruimere werkplek, aangepast aan ons budget. Die plek vonden we, in hetzelfde gebouw. Vzw Jazz en Muziek (Gent Jazz) verhuisde waardoor er burelen vrij kwamen. Er werd contact opgenomen met de Stad Gent en de ruimtes werden aan ons toegewezen. Door de huursubsidie van de Stad Gent blijft de huurprijs van de burelen een stuk onder de marktconforme huurprijzen en dus nog betaalbaar voor het Forum voor Amateurkunsten. Eind 2014 werd de verhuis van de burelen voorbereid, plannen werden gemaakt en materiaal werd aangekocht. In januari 2015 verhuizen we naar onze nieuwe werkplek. Vrijwilligers zullen ons hierbij helpen. Een verhuis brengt heel wat met zich mee, zoals het verhuizen van de server, het installeren van telefoonlijnen, aankoop van benodigdheden en materiaal, De nieuwe burelen bieden ons de ruimte die we als professionele organisatie nodig hebben: 3 burelen, een bibliotheek, een vergaderruimte, een archief en een polyvalente ruimte (die voornamelijk zal gebruikt worden voor praktische taken, zoals het verpakken van zendingen e.d.). 19

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2013 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2014 AMATEURKUNSTEN I N H O U D Strategische doelstelling 1 Het

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Heroriëntering VVC. Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid

Heroriëntering VVC. Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid Intern doorlopen traject VVC Contextanalyse Het voorstel Netwerkgedreven? Kennisknooppunt? (Inter)lokaal cultuurbeleid?

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit

Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit Op 21 maart 2013, Internationale Dag tegen Racisme, lanceert het Forum voor Amateurkunsten haar engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit.

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur 13.07.2017 Disclaimer Dit is een voorlopige versie van de vragenlijst voor aanvragen van werkingssubsidies. Gebruik dit document niet voor uw subsidieaanvraag.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 OPENDOEK inspireert creëert verbreedt - verlegt grenzen De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet P. Henningsen Beleidsplantraject Bevraging leden (april 16)

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project Lokaal Vrijwilligen kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project ism. Cera en VVSG loopt van november 2015 tot en met oktober 2017 ter ondersteuning van OCMW s,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC Een introductie Actuele beleidscontext - Aandacht voor EVC: beleidsnota s 2009-14 onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. - Oprichting van een kennisnetwerk EVC is

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Welkom en inleiding Luc Delrue Secretaris-generaal Departement CJSM In gesprek met Sven Gatz Vlaams minister van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 191050 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-11-2015 Agendapunt: 49-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Kunst- en cultuurbeleid "De Kunst van Samen" 2016-2020 Het

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016 Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad Een overzicht 27 september 2016 Aanleiding Cf. Heterogeen samengestelde samenleving superdiversiteit Twee vaststellingen: Participatie MKKJ lager dan

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Actua beleidsontwikkelingen. Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren

Actua beleidsontwikkelingen. Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren Actua beleidsontwikkelingen Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren 18.05.17 2 - Inhoud MONITORING OVERDRACHT PROVINCIES & REGIO-BELEID BLIKVANGERS Beleid Werkveld VVSG - Actua beleid Lokale monitoring

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT 2012-2013. Foto: Robert Boons, 2012. vzw Forum voor Amateurkunsten Abrahamstraat 13 9000 Gent

VOORTGANGSRAPPORT 2012-2013. Foto: Robert Boons, 2012. vzw Forum voor Amateurkunsten Abrahamstraat 13 9000 Gent VOORTGANGSRAPPORT 2012-2013 Foto: Robert Boons, 2012 vzw Forum voor Amateurkunsten Abrahamstraat 13 9000 Gent 2 3 I nhoud Strategische doelstelling 1 Het Forum voor Amateurkunsten is een referentie op

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

Forum cultuurmanagement

Forum cultuurmanagement Forum cultuurmanagement 07.02.2011 evolutie Projecthuis (2003) landelijke organisatie voor volkscultuur (2007) landelijk expertisecentrum voor actieve erfgoedparticipatie (2009) VISIE / MISSIE Als landelijk

Nadere informatie

VACATURE ZAKELIJK ASSISTENT

VACATURE ZAKELIJK ASSISTENT VACATURE ZAKELIJK ASSISTENT Vlamo is op zoek naar een gemotiveerde, positief ingestelde zakelijk assistent(e) van het niveau beleidsmedewerker. De zakelijk assistent zal heel nauw samenwerken met de algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie Nieuwe tendensen binnen digitale participatie [ew32] Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game 4 SUG s SUG GROOTSTE AANDACHT NAAR HET PROCES Het ParticipatieProces DE TOOLS LearningLabs #WORK

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Logo (leeuw) Vlaamse Regering

Logo (leeuw) Vlaamse Regering Logo (leeuw) Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel Algemente Vergadering van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra Beste cultuurprofessionals, Beste

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Lokale ouderenraden op de kaart

Lokale ouderenraden op de kaart Lokale ouderenraden op de kaart Resultaten barometerbevraging lokale ouderenraden 2017 Eerste editie Vlaamse Ouderenraad vzw Broekstraat 49-53 1000 Brussel www.vlaamse-ouderenraad.be Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Document 020 24/02/2005 INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Inleiding In het

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2017-05 / 30.03.2017 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 vzw Forum voor Amateurkunsten Abrahamstraat 13 9000 Gent I nhoudstafel Voorwoord 1. Voorstelling vzw Forum voor Amateurkunsten... p. 4 1.1. Coördinaten... p. 4 1.2. Beknopte historiek...

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Wolkm. Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem

Wolkm. Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem Wolkm Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem Missie Samen zingen gebruiken als een nieuwe vorm van communicatie voor mensen met dementie en hun omgeving Ontstaan en partners Principes

Nadere informatie