FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN"

Transcriptie

1 FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN

2 I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische doelstelling 1 Het Forum voor Amateurkunsten is een referentie op het vlak van kennis en informatie over amateurkunsten 8 OD 1.1 Het Forum heeft een kennisgestuurde werking en dienstverlening 8 OD 1.2 Het Forum deelt opgedane kennis via interne en externe communicatiekanalen 9 OD 1.3 Het Forum is een professionele organisatie met kwalitatieve werking 14 2/ SECTOR AMATEURKUNSTEN Strategische doelstelling 2 De amateurkunstenorganisaties zijn onderling en samen met het Forum sterke partners voor elkaar 20 OD 2.1 Via het Forum is er gestructureerd overleg tussen de landelijke amateurkunstenorganisaties 20 OD 2.2 Het Forum stelt zich dienstverlenend op ten aanzien van de sector en stimuleert kwaliteitszorg binnen de sector 23 3/ AANVERWANTE SECTOREN Strategische doelstelling 3 De amateurkunstensector is een volwaardige partner in een stevig netwerk van aanverwante sectoren 31 OD 3.1. Het Forum bouwt haar netwerk met aanverwante sectoren verder uit met het oog op samenwerking, kennisdeling en gemeenschappelijke visieontwikkeling 31 1

3 4/ VISIE, ONDERZOEK & PROMOTIE AMATEURKUNSTEN Strategische doelstelling 4 De amateurkunstensector profileert zich als één herkenbaar en kwalitatief geheel en is bekend bij een zo breed en gediversifieerd mogelijk publiek 46 OD 4.1 Het Forum initieert, analyseert en ontsluit onderzoek omtrent actieve cultuurparticipatie 46 OD 4.2 Het Forum werkt in overleg met de sector aan een gedragen en onderbouwde visie m.b.t. amateurkunsten 50 OD 4.3 Het Forum voert gericht promotie om de sector zoveel mogelijk in de kijker te zetten en bij te dragen tot een kwalitatieve uitstraling van amateurkunsten 51 OD 4.4 Het Forum stimuleert de media om aandacht te hebben voor amateurkunsten 53 OD 4.5 Het Forum organiseert de uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs Amateurkunsten, gekoppeld aan het openingsfeest van de Week van de Amateurkunsten 55 OD 4.6 Het Forum staat jaarlijks in voor de organisatie van een grootschalig publieksgericht evenement: Week van de Amateurkunsten 56 5/ BELEID & BELANGENBEHARTIGING Strategische doelstelling 5 De sector is op de hoogte, anticipeert en reageert op beleidsmaatregelen die amateurkunstenaars aanbelangen 63 OD 5.1 Het Forum volgt het voor amateurkunsten relevante beleid op, gaat in overleg met de overheid en is op de hoogte van het reilen en zeilen in de culturele sector en aanverwante domeinen 63 OD 5.2 Het Forum verdedigt de belangen van haar achterban op verschillende niveaus, o.a. door participatie aan diverse advies- en overlegorganen 67 OD 5.3 Het Forum draagt bij tot een beleid dat verworven competenties erkent en valoriseert 69 OD 5.4 Het Forum stimuleert extra repetitie- en ateliermogelijkheden voor amateurkunstenaars 72 2

4 OD 5.5 Het Forum onderhoudt een netwerk op lokaal niveau en stimuleert gemeenten om een gevarieerd en degelijk amateurkunstenbeleid te voeren 74 OD 5.6 Het Forum stemt zoveel mogelijk af met provinciale overheden 82 OD 5.7 Het Forum onderneemt samen met actoren uit andere landen acties om amateurkunsten hoger op de Europese agenda te krijgen 83 T1/ DIVERSITEIT Transversale doelstelling 1 Het diversiteitsdenken is inherent aan onze sector ; daarbij neemt het Forum een voorbeeld- en signaalfunctie op 86 T2/ DUURZAAMHEID Transversale doelstelling 2 Het Forum draagt een wezenlijk steentje bij om te komen tot een duurzame en ecologische leefomgeving 91 3

5 4

6 I N L E I D I N G PICASSO In 2015 zetten we kunsteducatie in jeugd, onderwijs, deeltijds kunstonderwijs,... centraal. De 20 ste Week van de Amateurkunsten revolteert en interageert met De kleine artiest tegen De Groote Kunst van 2014, waarin 100 jaar Eerste Wereldoorlog werd herdacht. De link naar kinderen, jongeren, jeugdwerk, gezinnen, intergenerationeel werk,... trekken we door in vele acties die gepland zijn in Aandacht voor kunst van jongs af aan, verbindend werken over domeinen heen, afstemming met het DKO, artistiek actief ouder worden,... Eén voor één speerpunten uit ons memorandum De kracht van kunst, een manifest van ambities waar we met de hele sector amateurkunsten bezield rond werken. Een blik terug, een blik vooruit. Halfweg de lopende beleidsperiode werden de kaarten van het politieke landschap herlegd. In 2014 lanceerden we met ons memorandum De kracht van kunst een oproep aan beleidsmakers om te investeren in amateurkunsten. Na een eengemaakte stem over de waarde van cultuur vanuit de culturele bovenbouworganisaties en een breed appel om te kiezen voor kunst, lazen we een nieuw regeerakkoord en een beleidsnota cultuur, waarin ook de sector amateurkunsten niet aan de besparingsmaatregelen ontsnapt. Niettemin zijn er sterke raakvlakken vanuit de sector amateurkunsten met het nieuwe beleidskader. Sectoroverschrijdend denken en doen, de brug slaan tussen amateur- en professionele kunsten, de link met het deeltijdskunstonderwijs, het belang van kunst- en cultuureducatie van jongs af aan, internationale netwerking en samenwerking, aandacht voor etnisch-culturele diversiteit, focus op innovatie en het verwerven van extra inkomsten,... Stuk voor stuk inhoudelijke lijnen die centraal staan in de werking en activiteiten van onze sector. 5

7 De sector amateurkunsten is vragende partij voor dialoog met beleidsmakers, stakeholders en betrokkenen. We hopen dat de nieuwe beleidsvoerders met ons het gesprek aangaan over de rol en positie van het amateurkunstenveld vandaag. In functie van de opmaak van het beleidsplan zetten we een planningstraject uit waarin de sector, samenwerkende partners en sectoren, stakeholders en beleidsmakers gevraagd worden mee na te denken en in gesprek te gaan rond de opdrachten en ambities van de amateurkunstensector. Na het grootschalig, representatief onderzoek Amateurkunsten in beeld gebracht uit 2009, dat kunstbeoefening in de vrije tijd in kaart bracht, is de sector vragende partij voor vervolgonderzoek. Op korte termijn willen we recent cijfermateriaal uit de participatiesurvey, uit jongeren- en scholenonderzoek,... vanuit het oogpunt actieve cultuurparticipatie bundelen in een onderzoeksrapport. Op langere termijn tasten we de mogelijkheden af voor het hernemen van het representatief onderzoek Amateurkunsten in beeld gebracht. Het voortgangsrapport volgt net als andere jaren de structuur van het beleidsplan Vanaf 1 januari 2015 wordt op het subsidiebedrag van het Forum voor Amateurkunsten zo n 15% afgehouden. Daar waar acties worden afgebouwd ten gevolge van de opgelegde besparingen, wordt dit in de tekst aangegeven. Om de belangrijke keuzes te maken met betrekking tot de inkrimping van de werking, werd in teamverband en in overleg met het bestuur en de sector een oefening kerntaken uitgevoerd. Een doorlichting van de werking waarin alle activiteiten werden afgewogen aan hun relatie tot onze missie en kernopdrachten, die ons in staat stelde om een aantal lijnen in onze werking te versterken en andere af te bouwen. Dit voor de laatste twee jaren van deze beleidsperiode. Vanaf midden 2015 start het planningsproces voor de beleidsperiode , waar een meer grondige herformulering van de missie en doelstellingen en de hervorming van de werking op langere termijn geagendeerd staat. Achterliggende principes na oefening kerntaken - versterken van de sector amateurkunsten - zichtbaar maken van de sector amateurkunsten - focus op beleid en belangenbehartiging - verder inzetten op verbindingen met het lokaal en het internationaal niveau - inspireren en stimuleren van de AK-sector rond diversiteit, innovatie, ondernemerschap, duurzaamheid,... - het Forum treedt eerder op als facilitator/initiator/bruggenbouwer dan als organisator/ontwikkelaar/realisator - het Forum heeft niet de opdracht zich rechtstreeks te richten naar het brede publiek (uitgezonderd de Week van de Amateurkunsten) ; eerder focussen op beleid en aanverwante domeinen - overwogen keuze voor 3 prioritaire aanverwante domeinen: DKO, professionele kunsten, kunsteducatie 6

8 10 strategische doelstellingen / expertise, visieontwikkeling en onderzoek amateurkunsten 2/ uitwisseling, samenwerking en samenhang binnen de amateurkunstensector versterken 3/ bijdragen tot de zichtbaarheid en positieve uitstraling van amateurkunsten - promotie amateurkunsten - Week van de Amateurkunsten & Vlaamse Cultuurprijs Amateurkunsten - media 4/ verbindend werken naar aanverwante domeinen - DKO - professionele kunsten - kunst- en cultuureducatie 5/ beleid & belangenbehartiging - relevant beleid opvolgen, standpunt innemen en dialoog aansturen - de belangen van de sector amateurkunsten behartigen - de sector op beleidsvlak versterken en zichtbaar maken 6/ verbindend werken naar het lokaal niveau 7/ naar een nieuwe invulling van bovenlokale ondersteuning voor amateurkunstenaars / heroriëntatie provinciaal niveau 8/ internationale netwerking en samenwerking 9/ diversiteit & participatie 10/ duurzaamheid & transitie 7

9 Strategische doelstelling 1 Het Forum voor Amateurkunsten is een referentie op het vlak van kennis en informatie over amateurkunsten OD 1.1. Het Forum heeft een kennisgestuurde werking en dienstverlening Expertise verzamelen Het Forum zette verder in op gerichte kennisvergaring ; studiedagen, nieuwsbrieven, gesprekken met partnerorganisaties of overheden, onderzoek, good practices, gespecialiseerde literatuur, knowhow uit verwante beleidsdomeinen, zijn daarbij belangrijke informatiebakens gebleken. Relevante kennis voor de sector of het brede amateurkunstenveld werd ontsloten via een mix aan communicatiekanalen. Als kennisknooppunt en referentiepunt voor de amateurkunsten gaat het Forum verder op de ingeslagen weg. Op die manier kunnen we de amateurkunstenorganisaties, maar ook beleidsvoerders, opiniemakers en geïnteresseerden informeren over actuele feiten en gegevens Kennis opbouwen en delen in netwerken en overlegplatformen Om aan visieontwikkeling te doen, doet het Forum ondermeer beroep op expertise van deskundigen uit het brede culturele veld. Wij delen op onze beurt heel wat inzichten omtrent kunstbeoefening en kunsteducatie. Diverse overlegplatforms en netwerken zijn hier de ideale voedingsbodem voor. Rond tal van thema s werd informatie doorgesluisd, werden standpunten ingenomen en werd aan belangenbehartiging gedaan. Via het ISOC en de Verenigde Verenigingen bv. stroomde informatie door naar de sector amateurkunstensector over auteursrecht, (reacties op) beleidsnota s van diverse domeinen, Gesko-tewerkstelling,... Ook in 2015 zullen via deze overlegplatforms en netwerkkanalen topics als de afbouw van de culturele bevoegdheden van de provincies, de interne staatshervorming, gebruik van gedeelde infrastructuur, intersectoraal werken,... besproken worden. Er wordt verder aan visieontwikkeling gedaan en in overleg met de sector worden standpunten ingenomen. 8

10 OD 1.2. Het Forum deelt opgedane kennis via interne en externe communicatiekanalen Informeren en adviseren rond subsidielijnen Het Forum verleent advies aan kunstbeoefenaars, lokale besturen, provincies,... Indien nodig wordt doorverwezen. Bestaande subsidielijnen werden ontsloten via de website De online informatie werd regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, heel wat gewijzigde en/of nieuwe provinciale subsidiereglementen werden ontsloten op de website. Ook de zoekmogelijkheden voor het vinden van de juiste subsidie werden uitgebreid. Het Forum ging ook proactief op zoek naar nieuwe subsidielijnen en -kanalen om ze via nieuwsbrieven (nieuwsbrief amateurkunsten en sectormailing amateurkunsten) en gerichte mailing te ontsluiten (bv. projectoproep BesteBuren). We houden de subsidiewijzer op onze website up-to-date. We houden de sector ook op de hoogte van (nieuwe) subsidiekanalen via het sectoroverleg en via de nieuwsbrieven (nieuwsbrief amateurkunsten en sectormailing amateurkunsten). (Project)subsidies in het kader van cultuur, creativiteit en innovatie zullen toegevoegd worden op onze website. Verder blijven we actief oproepen om gebruik te maken van de subsidie voor internationale projecten amateurkunsten en besteden we de nodige aandacht aan het nieuwe programma Creative Europe van de Europese Commissie Aanreiken van informatie en achtergrond via artikels en persberichten In 2014 werden geen uitvoerige kant-en-klare artikels aangereikt aan de amateurkunstenorganisaties. Een gepland artikel met de onderzoeksresultaten rond verenigingsvormen in amateurkunsten kwam er niet door de beslissing om hier niet uitvoerig over te communiceren. Er werd gestart met de tekst rond visieontwikkeling amateurkunsten (dat werd afgetoetst op het DOL van 22 november 2014). Dit traject wordt verder gezet in We leverden ook de nodige info aan over amateurkunsten en de geplande WAK 2015 voor de jaarkalender ICE (immaterieel cultureel erfgoed) van Tapis Plein vzw. Daarnaast hebben de negen landelijke organisaties via hun communicatiekanalen heel wat berichten overgenomen die de sector aanbelangen. Uit onze communicatiekanalen zoals nieuwsbrieven en website werden bv. de uitreiking Vlaamse Cultuurprijs Amateurkunsten, Week van de Amateurkunsten, uitgave Ruimte voor Amateurkunsten, Amateurkunsten in Van Dale, het memorandum De kracht van kunst, Hoera, een jubileum!? praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed ed. overgenomen in de berichtgeving van de amateurkunstenorganisaties. 9

11 We bekijken of de sector nood heeft aan overkoepelende thema-artikels die opgenomen kunnen worden in diverse tijdschriften of andere communicatiedragers. Voorbeelden van artikels of artikelreeksen zijn: - onderzoeksresultaten rond actieve cultuurparticipatie - visieontwikkeling amateurkunsten, gedeelde definitie - amateurkunsten en erfgoed - amateurkunsten en zakelijke en juridische aspecten: btw, vzw-wetgeving, vrijwilligerswerk, verzekering, SABAM Website De website amateurkunsten.be werd inhoudelijk actueel gehouden met nieuws uit de brede sociaalculturele en kunstensector. We legden hierbij klemtonen die transversaal doorheen onze werking lopen: aandacht voor diversiteit, participatie, ecologie en het internationale perspectief. Op de website kregen ook onderzoek en publicaties van en betreffende de amateurkunstensector een centrale plek. De eigen publicaties uit 2014 (Ruimte voor Amateurkunsten) en de educatieve publicaties van de amateurkunstenorganisaties werden aangevuld. De homepage wil ten allen tijde een beeld geven van de opkomende projecten in de sector. De uitbouw van de website tot kennisdatabank, waar goede praktijkvoorbeelden verzameld worden, gebeurde in beperkte mate omwille van beperkte personeelsbezetting. We werkten ondertussen aan een good practice fiche, zodat alle info uniform op de website kan opgenomen worden (cfr ). Ook vormelijk werd verder gewerkt aan een levendige en aantrekkelijke website, door afbeeldingen toe te voegen bij eerdere berichtgeving. Voorts werd de nieuwe events-api van Cultuurnet Vlaanderen werd getest in het kader van de WAK. De inhoud van de website wordt actueel gehouden en aangevuld met relevante items. De homepage blijft het uithangbord van de vele projecten en evenementen die binnen het werkveld georganiseerd worden en verwijst actief door naar de negen amateurkunstenorganisaties en hun dienstverlening. We hanteren een sterkere focus op het aanbod en de activiteiten van de amateurkunstenorganisaties. Komend werkjaar wordt verder gebouwd aan de praktijkenbank. Die praktijkenbank op de website zal stelselmatig gevoed worden met goede en inspirerende praktijkvoorbeelden van binnen en buiten de sector. Via een vernieuwd vast stramien (o.a. standaard fiche na afsluiten 10

12 van Bijzonder Fonds projecten) worden de praktijkvoorbeelden gedocumenteerd en ontsloten. Via een uitwisseling met CultuurNet Vlaanderen komt er via widget een agenda op de homepage die de belangrijkste publieksactiviteiten uit de sector aankondigt. Er wordt bekeken of alle AK-organisaties correct exporteren naar de UITdatabank en of deze gegevens relevant zijn om een amateurkunsten-kalender aan te maken die alle events uit de amateurkunstensector centraliseert Kennisdatabank en CRM In 2014 werd door de ICT-stafmedewerker een online CRM-tool (customer relationship management) aangemaakt om de bestaande contactgegevens te centraliseren. Er werd beslist in eerste instantie te focussen op contactgegevens en het integreren van de contactgevens met de mailingservice. Er zijn testen gebeurd om deze integratie met de Campaignmonitor API (mailingservice) mogelijk te maken. De functionaliteit van de CRM wordt verder uitgebouwd. Het gaat om de verdere ontwikkeling en in gebruik name van een interne contacdatabank, die ons in staat stelt gerichter te communiceren naar groepen van stakeholders en betrokkenen. De usability van de online CRM-tool wordt gefinetuned naarmate het gebruik van de CRM duidelijk maakt wat de wenselijke aanpassingen zijn bij intensief gebruik. De CRM wordt aangevuld met alle contactgevens uit de bestaande databases (excel-bestanden). Het structureren van deze contactgevens zal worden gestroomlijnd aan de hand van de nog in te voeren gegevens. Na een definitieve structurering van de contactgegevens, wordt de integratie met Campaignmonitor uitgewerkt en wordt gewerkt aan het mogelijkheid tot delen van de contactgegevens binnen de amateurkunstensector. Met betrekking tot intranet en gedeeld documentenbeheer wordt bekeken of verdere stappen nodig zijn. Tegen midden 2015 worden online documenten gedeeld met relevante groepen: DOL, RvB, sector. De sectormailing zorgt voor een goede communicatiedoorstroming naar alle medewerkers actief in de amateurkunstensector en op de website amateurkunsten.be worden voortdurend sectorrelevante documenten aangeboden als download. Het Forum verwerkt en verspreidt vergaarde informatie via berichtgeving, o.m. via de nieuwsbrief amateurkunsten, sectormailing en mailing lokaal beleid Nieuwsbrief amateurkunsten In 2014 werd de (maandelijkse) nieuwsbrief amateurkunsten met vaste regelmaat verzonden naar geïnteresseerden en professionelen uit de amateurkunstensector, naar cultuurprofessionals uit onze aanverwante sectoren en naar individuele kunstenaars. Het lezersbereik van de nieuwsbrief steeg van 322 geadresseerden in december 2013 naar 710 geadresseerden in december 2014, daarmee is onze doelstelling van 20% meer lezersbereik 11

13 ruim overschreden! Het aantal actieve lezers schommelt per maand, maar ligt gemiddeld op 250 lezers. Intekenen op de nieuwsbrief amateurkunsten kan via de homepage Deze nieuwsbrief wordt ingezet als instrument bij het werken aan een positieve uitstraling van de sector. De sectormailing amateurkunsten is de interne nieuwsbrief, bestemd voor de personeelsleden uit de sector en leden van de Algemene Vergadering. Deze sectormailing werd in de loop van 2014 een negental keer verstuurd. Deze sectormailing heeft gemiddeld 64 % actieve (openen en doorklikken) lezers. Ook werd in juni en november 2014 opnieuw een nieuwsbrief lokaal cultuurbeleid verspreid naar lokale beleidsverantwoordelijken, met als doel op lokaal niveau de nodige bekendheid en aandacht voor de sector amateurkunsten op te wekken (cfr. 5.5 lokaal beleid). Deze nieuwsbrief had telkens bijna 200 actieve ontvangers. We blijven verder inzetten op een goede informatie-ontsluiting via de (maandelijkse) nieuwsbrief amateurkunsten en de sectormailing amateurkunsten. Ook de nieuwsbrief naar lokale beleidsspelers zal blijvend twee keer per jaar verstuurd worden. We pogen verder om enerzijds een nog ruimer doelpubliek van geïnteresseerden te bereiken, en anderzijds om zoveel mogelijk geadresseerden tot actie te laten overgaan (doorklikken, berichten delen ) Amateurkunstenblog De amateurkunstenblog werd in 2014 samengevoegd met de WAK-blog en verder uitgebouwd. In de loop van 2014 werden een 55-tal berichten gepost. Vooral de berichten in de aanloop naar en tijdens de WAK kregen een grote zichtbaarheid (220 à 270 pageviews). Er werden nieuwe vrijwillige reporters ingeschakeld die kort en beeldend verslag uitbrachten van diverse activiteiten uit de sector. Tijdens de WAK 2014 zorgden een 10-tal reporters voor verslaggeving. Ten gevolge van de opgelegde besparingen zal de amateurkunstenblog verdwijnen vanaf januari De online berichten worden gearchiveerd, en zullen niet langer online te lezen zijn. De reporters die dat wensen worden opgenomen in een pool die ook aan de AK s ter beschikking wordt gesteld. Occasioneel kan nog op vraag van het Forum een reporter worden uitgestuurd, bijvoorbeeld voor een aantal WAK-activiteiten. 12

14 1.2.7 Facebookpagina amateurkunsten De Facebookpagina amateurkunsten werd gelanceerd in het voorjaar van 2013 met URL Via deze pagina berichten we regelmatig over leuke projecten, oproepen en weetjes uit de sector. We wenden dit kanaal aan om een positieve uitstraling te geven aan de veelheid van initiatieven uit de sector, aan de veelkleurigheid van de activiteiten en het grote enthousiasme dat leeft binnen de sector. Tijdens de WAK en tijdens de Boekenbeurs komt de klemtoon te liggen op de eigen werking. Eind 2013 had de pagina zo n 320 volgers, eind 2014 staat de teller op meer dan 720 volgers (streefdoel was 500). Het Forum voor Amateurkunsten zet verder in op het gebruik van sociale media. Naast de WAK- en Ooggetuige-pagina s zetten we blijvend in op onze algemene Facebook-pagina amateurkunsten. We pogen telkens een beeld te geven van de veelheid, diversiteit en kwaliteit aan activiteiten binnen de sector. Dit is het medium bij uitstek om te informeren en feedback te genereren over sectorgerelateerde activiteiten, gebeurtenissen en relevante onderwerpen. We willen in 2015 niet alleen het aantal volgers verder optrekken naar 1000 à 1500 volgers, maar ook de betrokkenheid van de volgers verhogen, door afgewogen actuele en catchy berichten te posten Ontwikkelen van online praktijkbank Op de vernieuwde website (2013) werd onder de tab kennis en expertise een rubriek praktijkvoorbeelden opgenomen om inspirerende praktijkvoorbeelden te documenteren, te bundelen en te ontsluiten. Rekening houdend met de verhouding personeelsinzet output, werd in 2014 een beperkt aantal nieuwe voorbeelden rond lokaal amateurkunstenbeleid, innovatieve praktijken, diversiteit, opgenomen. Om uniformiteit te garanderen, werd werk gemaakt van een standaard good practice fiche. In deze eerste fase werd er jammer genoeg maar weinig audiovisueel materiaal online ontsloten. De verzamelde cases werden extra in de kijker gezet via nieuwsbrieven of tijdens overlegmomenten of studiedagen met aanverwante sectoren en partners. I.v.m. de portfolio cultuureducatie van LOCUS en pilootprojecten ter voorbereiding van de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs, stelden we vast dat er weinig informatiedoorstroming was van LOCUS naar het Forum toe, ook vanuit de hoek deeltijds kunstonderwijs m.b.t. pilootprojecten sijpelden geen concrete projecten door. Hierover werden bijgevolg geen praktijken verzameld op de site, noch werd hierover gecommuniceerd. 13

15 Het Forum blijft good practices verzamelen en delen. Deze illustreren geleverde inspanningen, brengen trial en error rond projecten in kaart, maken beleid tastbaar en zetten anderen aan om eveneens te experimenteren of te investeren in kunstbeoefening. Om uitvoering te geven aan deze actie worden amateurkunstenorganisaties gestimuleerd om na afloop van een Bijzonder Fondsproject een praktijkfiche in te vullen. Ook steden en gemeenten, praktijken binnen het deeltijds kunstonderwijs, WAK-coördinatoren, collega- organisaties, worden opgeroepen om succesfactoren en mogelijke valkuilen van acties in kaart te brengen via het gestandaardiseerd sjabloon. In 2015 willen we minstens vijf good practices online ontsluiten. OD 1.3 Het Forum is een professionele organisatie met een kwalitatieve werking Het Forum voert een gezond personeelsbeleid Personeelsbeleid en opvolgcyclus medewerkers Zoals in het beleidsplan opgenomen vonden in mei/juni 2014 evaluatiegesprekken plaats. De directeur voerde evaluatiegesprekken met de medewerkers ; de voorzitter met de directeur. Met één medewerker kon het evaluatiegesprek niet plaatsvinden wegens ziekte van de medewerker ; dit gesprek werd alsnog in december 2014 gerealiseerd. De evaluatiegesprekken gebeurden vertrekkend van zelfevaluatie aan de hand van een leidraad, die vooraf werd bezorgd. Nadien maakte elke medewerker een neerslag van het gesprek, die werd aangevuld met een evaluatie en beoordeling door de leidinggevende. Het schriftelijk verslag van elk gesprek werd ter kennisname ondertekend. Na afloop van alle gesprekken werd (op 14 oktober 2014) formeel verslag uitgebracht aan de Raad van Bestuur m.b.t. de evaluatiegesprekken. In september 2014 werd Karen Vandenberghe aangeworven als tijdelijk projectmedewerker (4/5-tewerkstelling) tot het einde van het jaar. Zij had in eerste instantie de taak een aantal praktische en organisatorische zaken op te nemen, zoals de voorbereidingen van onze stand op de Boekenbeurs ; ze stond ook grotendeels in voor de bemanning van onze stand. Verder nam ze voorbereidende taken op in het kader van de WAK De kleine artiest, en een aantal logistieke en communicatietaken. In april/mei 2015 worden opnieuw opvolggesprekken gehouden met elk van de medewerkers, vertrekkend van hun resultaatsgebieden 2015 om de voortgang, mogelijke opportuniteiten en bedreigingen t.a.v. de realisatie van hun acties te benoemen. Opvolg- en evaluatiegesprekken gebeuren steeds aan de hand van een leidraad die vooraf wordt bezorgd. 14

16 De taakverdeling 2015 is opgenomen in bijlage. De tewerkstelling van Karen Vandenberghe als projectmedewerker (4/5) wordt verlengd tot eind juni Zij werkt voornamelijk mee aan de WAK De kleine artiest, en neemt ook de WAK-communicatie, communicatie sociale media en een aantal logistieke taken voor haar rekening Via het VTO-beleid versterkt het Forum de deskundigheid van haar medewerkers Binnen de personeelsploeg van het Forum werd aandacht besteed aan VTO-beleid. Op teamoverleg wordt bekeken wie aan welke vormingen of studiedagen deelneemt. Bieke, Elke en Benedikte waren in februari aanwezig op de Dag van de Cultuureducatie rond het thema VERLIES. Benedikte volgde een infosessie van Green Track rond het vergroten van draagvlak en was aanwezig op de ontbijtsessie van BILL omtrent het motiveren van vrijwilligers. In het kader van de internationale werking was Benedikte aanwezig op een infosesie omtrent het nieuwe Creative Europe beleid van de Europese Unie. Sylvia maakte deel uit van de collegagroep interculturaliteit van Demos. Bieke en Elke participeerden in april aan het Cultuurforum 2020 en de Lentetop van het middenveld en in juni waren ze present op de LOCUStoer in De Warande in Turnhout. Bieke woonde ook het sectormoment Kwaliteit in cultuureducatie bij. Katrien en Bieke waren aanwezig op de Trefdag voor de Gentse Cultuursector van Circa. Ook nam Katrien deel aan de bruispartij van vitamine C over kunst voor de allerkleinsten. In teamverband worden vormingsbehoeften in kaart gebracht en bekeken wie welke vormingen zal volgen. Ook in de opvolgcyclus medewerkers wordt aandacht gegeven aan de vormingsvragen van medewerkers. In 2015 zullen opnieuw verschillende vormingen worden gevolgd. Elke zal een vorming volgen omtrent timemanagement. Verder zullen we opnieuw aanwezig zijn op de Dag van de Cultuureducatie, het Cultuurforum 2020, de LOCUStoer en andere studiedagen of netwerkmomenten die de cultuursector initieert. Katrien zal in juni een studiedag bijwonen van Lasso over cultuurbeleving bij jongeren en jongvolwassenen. Ook de trefdag voor de Gentse cultuursector staat bij Katrien weer in de agenda, alsook de studiedag Hart voor kunsteducatie van Muzes Vrijwilligersbeleid We gingen in gesprek met een consulente van het vrijwilligersloket voor senioren van de Stad Gent voor een kennismakingsgesprek. Er werd gepeild naar mogelijkheden voor het inzetten van een vaste vrijwilliger bij het Forum. We engageerden in 2014 vrijwilligers voor verschillende evenementen en projecten. 15

17 WAK: - Vrijwilligers hielpen met de verzending van het promotiemateriaal naar alle deelnemende gemeenten. - Er werd een WAK-promoteam samengesteld met vrijwilligers voor het uitdelen van onze WAK-gazet. - We stelden een WAK-reportersploeg samen. Deze groep van een 10-tal vrijwilligers bezocht verschillende activiteiten tijdens de WAK en bracht hiervan verslag uit op de WAK-blog. Ook buiten de periode van de WAK werden de highlights van de werking van de amateurkunstenorganisaties ontsloten via de amateurkunstenblog. Er wordt verder gewerkt aan de uitbouw van een vrijwilligersbeleid. We leggen een bestand aan van vaste vrijwilligers die we kunnen inzetten voor verschillende taken en activiteiten. Ook in 2015 zullen er vrijwilligers ingezet worden tijdens de aanloop naar en tijdens de WAK en voor heel wat praktische taken. We volgen het (eventuele) aanbod op van het vrijwilligersloket voor senioren van de Stad Gent, in functie van het vinden van een vaste vrijwilliger voor de ondersteuning van secretariaatstaken. Het Forum streeft naar duurzame contacten met vrijwilligers d.m.v. persoonlijk contact en een stimuleringsbeleid met onder meer uitnodigingen voor evenementen Praktijkstages studenten Eveline Masquelier, studente sociaal-cultureel werk van Hogeschool Gent liep voor de tweede keer stage bij het Forum voor Amateurkunsten (10 februari t.e.m. 23 mei 2014). Zij werkte voornamelijk mee aan de voorbereidingen van de Week van de Amateurkunsten 2014, de organisatie van het WAK-openingsfeest en de Uitreiking van de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Amateurkunsten. Daarnaast liep Hanne Verstraete, van de Arteveldehogeschool Gent, stage bij het Forum. Als studente sociaal werk focust zij vooral op beleidswerk en belangenbehartiging. Gedurende 6 weken observeerde Hanne, voerde ze beperkt vergelijkend onderzoek (identikit, vrijwilligersbeleid, link professionele kunsten, ) en maakte verslag van diverse overlegmomenten (oa. teamvergadering). Het Forum biedt opnieuw de kans aan stagiairs om praktijkervaring op te doen. In 2015 zal Nele Callebaut van de opleiding sociaal-cultureel werk van de Hogeschool Gent haar tweede stage op het Forum lopen van 9 februari 2014 t.e.m. 22 mei Zij zal voornamelijk meewerken aan de voorbereidingen van de WAK 2015 en de organisatie van het WAK-openingsfeest en de Uitreiking van de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Amateurkunsten. 16

18 Door besparingen en beperkte personeelstijd gaan we in de toekomst omzichtiger om met nieuwe stageaanvragen. Er gebeurt een strenge screening in functie van de interesses en doelstellingen van de student en we beslissen dat max. 1 student tegelijk stage kan lopen bij het Forum. We richten ons ook naar studenten uit andere opleidingen dan SCW: eventmanagement, beleid, communicatie,... In 2016 doorloopt Hanne Verstraete haar 2 de stageperiode van februari t.e.m. april Het Forum behoudt een financieel gezonde situatie De directeur houdt contact met het Dagelijks Bestuur voor het voeren van een transparant en gezond financieel beleid. Boekhouding wordt verder gevoerd door boekhoudkantoor Q- bus. Er werd regelmatig overleg gepleegd met boekhouder Louis Krijnen, de administratieve medewerker en directeur van het Forum. Het financieel verslag 2014 werd op 9 februari 2015 nagezien door revisor Roger De Nul. Er vond ook een afspraak plaats met penningmeester Rob Van Genechten om de rekeningen te overlopen. De Raad van Bestuur stond verder in voor de opvolging van het financieel beheer van de organisatie, en kreeg daartoe meermaals een tussentijdse stand van zaken om bijsturingen mogelijk te maken. Er wordt een transparante, zorgvuldig bijgehouden boekhouding gevoerd, die aansluit bij het financieel beleid dat wordt uitgezet door het bestuur van het Forum voor Amateurkunsten. Via tussentijdse overzichten wordt de Raad van Bestuur op de hoogte gehouden van de financiële stand van zaken. De controle door de bedrijfsrevisor zal worden gefaciliteerd. De definitieve jaarrekening 2014 en de begroting 2015 worden op 17 maart ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De actie op sectorniveau rond het verwerven van extra middelen (cfr ) wordt ook doorgetrokken naar het Forum zelf. De tips en informatie vanuit de vorming rond fundraising voor de sector (februari 2015) worden binnengebracht in het teamoverleg. Daar wordt nagedacht op welke manier het Forum eigen inkomsten naar de toekomst toe kan verhogen. Naast inkomsten uit studiedagen (o.a. inspiratiedag amateurkunsten), verkoop van publicaties,... kan fundraising m.b.t. concrete elementen uit het project Match voor de WAK 2016 (cfr. OD 4.6) opgezet worden. Bijvoorbeeld specifiek rond de professionele coaching of residenties voor amateurkunstenaars kan sponsoring worden gezocht. Voor de coproductie met BOZAR rond de WAK 2016 zullen zowiezo extra projectmiddelen worden gezocht, onder meer via het kunstendecreet. 17

19 1.3.5 Teamoverleg Het Forum plant en evalueert haar werking op geregelde tijdstippen In teamverband wordt steeds de planning opgemaakt en worden acties, projecten en evenementen geëvalueerd. Daartoe kwam ook in 2014 het team ongeveer wekelijks samen (met uitzondering van vakantieperiodes en piekperiodes i.h.k.v. evenementen). In september 2014 werd in teamverband een planningstweedaagse gehouden in Oostende, in de inspirerende plek/lokalen van Vrijstaat O. Bepaalde aspecten uit onze werking werden doorgelicht, geëvalueerd en bijgestuurd. Naast interne organisatie, evaluatie teamwerking, lokalen en logistiek,... gaven we bijzondere aandacht voor visieontwikkeling amateurkunsten en gebruikte communicatiekanalen. Doordat we s avonds met het team iets gingen eten en de pauzes op het strand genomen werden, was deze tweedaagse een combinatie van planningsmeeting en teambuilding. Wekelijks (doorgaans op dinsdagvoormiddag, met uitzondering van vakantieperiodes en piekperiodes i.h.k.v. evenementen) wordt in teamverband gewerkt rond de planning van acties, projecten en evenementen. Ook de evaluatie van de gerealiseerde activiteiten gebeurt in teamoverleg. Op de server staat een document teamagenda, dat door iedereen kan worden aangevuld ; op maandagmorgen stuurt de directeur de teamagenda per naar de collega s. Afhankelijk van de agenda wordt bekeken wie het team zal bijwonen ; deeltijdse medewerkers hoeven niet steeds de volledige teamagenda bij te wonen. Evaluatie van specifieke acties of projecten gebeurt tevens in overleg met partners en/of betrokkenen. De evaluatie van de WAK gebeurt in teamverband, in de planningstweedaagse alsook in overleg met de amateurkunstenorganisaties. Het team werkt een voorstel van aanpak voor de meerjarenplanning uit, dat op de Raad van Bestuur van mei 2015 wordt voorgesteld. Voor de opmaak van het beleidsplan wordt een proces uitgestippeld waarbij team, Raad van Bestuur, DOL, samenwerkende partners en verwante sectoren mee vorm geven aan de strategische planning op langere termijn. In het najaar van 2015 zal opnieuw een teamtweedaagse worden ingericht met het oog op het evalueren van de werking en het opmaken van het jaarplan Tegelijk wordt dan het startschot gegeven van het uitvoerend luik van het beleidsplanningsproces en wordt heel wat voorbereidend werk gedaan in functie van de opmaak van het beleidsplan en het betrekken van stakeholders en betrokkenen in het proces. In teamverband wordt ook gewerkt aan een flowchart/werkwijze bij afwezigheid van een medewerker. Dit met het oog op het vlot verdelen, overnemen en opvolgen van taken in geval van korte of langdurige afwezigheid van een collega. 18

20 1.3.6 Het Forum investeert in een kwalitatieve werkplek Elke medewerker beschikt over een eigen en voldoende kwalitatieve werkplek. In 2014 werd hiertoe o.a. geïnvesteerd in bijkomende kantoorbenodigdheden (bureaustoelen, bureaulampen,...) en computermateriaal. Ondanks deze investeringen merkten we toch dat de werkplek te klein werd om op een comfortabele, rustige manier te kunnen werken. Dus werd er gezocht naar een iets ruimere werkplek, aangepast aan ons budget. Die plek vonden we, in hetzelfde gebouw. Vzw Jazz en Muziek (Gent Jazz) verhuisde waardoor er burelen vrij kwamen. Er werd contact opgenomen met de Stad Gent en de ruimtes werden aan ons toegewezen. Door de huursubsidie van de Stad Gent blijft de huurprijs van de burelen een stuk onder de marktconforme huurprijzen en dus nog betaalbaar voor het Forum voor Amateurkunsten. Eind 2014 werd de verhuis van de burelen voorbereid, plannen werden gemaakt en materiaal werd aangekocht. In januari 2015 verhuizen we naar onze nieuwe werkplek. Vrijwilligers zullen ons hierbij helpen. Een verhuis brengt heel wat met zich mee, zoals het verhuizen van de server, het installeren van telefoonlijnen, aankoop van benodigdheden en materiaal, De nieuwe burelen bieden ons de ruimte die we als professionele organisatie nodig hebben: 3 burelen, een bibliotheek, een vergaderruimte, een archief en een polyvalente ruimte (die voornamelijk zal gebruikt worden voor praktische taken, zoals het verpakken van zendingen e.d.). 19

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 VOORAF In 2009 werd een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas gestart, namelijk voor de beleidsperiode 2009-2014.

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen expertisecentrum d mentie jaarverslag 2012 Vlaanderen inhoud Voorwoord 3 Organisatie Expertisecentra Dementie Vlaanderen 4 Missie en visie 4 Gerealiseerde activiteiten Vlaamse convenant 6 Regionale expertisecentra

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012

JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012 JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012 INHOUD Inleiding... 3 Interne werking erfgoedcel... 4 Personeelsbeleid... 4 Interne communicatie... 5 Externe communicatie... 5 Dienstverlening... 9 Vorming...10 Beleidsontwikkeling...12

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie