Verantwoording van het Logica In Lagen referentiemodel

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording van het Logica In Lagen referentiemodel"

Transcriptie

1 Verantwoording van het Logica In Lagen referentiemodel Bijlage bij Meer inzicht in gelaagde architectuur - Deel 1: Uitleg, terminologie en methoden [Pruijt10]. Leo Pruijt, Lectoraat Architectuur van Digitale InformatieSystemen, Hogeschool Utrecht 1. Inleiding In Meer inzicht in gelaagde architectuur - Deel 1 [Pruijt10] is het Logica In Lagen referentiemodel geïntroduceerd: het doel, de eisen waar rekening mee is gehouden, de inhoud en het beoogde gebruik. In deze bijlage wordt de structuur van het referentiemodel toegelicht en beschreven hoe de inhoud zich verhoudt tot geraadpleegde werken van toonaangevende auteurs. Tenslotte worden in de discussie een aantal openstaande vragen behandeld. Hebt u opmerkingen of antwoorden op vragen, die dan s.v.p. naar Inhoudsopgave 1. INLEIDING DE OPZET VAN HET 'LOGICA IN LAGEN' (LIL) REFERENTIEMODEL VERGELIJKING VAN HET LIL-REFERENTIEMODEL MET DE VAKLITERATUUR DISCUSSIE LITERATUUR... 6 Hogeschool Utrecht/Leo Pruijt 1

2 1. De opzet van het 'Logica In Lagen' (LIL) referentiemodel 1.1 De structuur Het LIL-referentiemodel onderscheidt en definieert soorten logica. Een soort logica bevat typen functionaliteit die ondeling samenhang vertonen en elkaar aanvullen. Zij geven een concretere invulling aan de verantwoordelijkheid van het soort logica. Een soort logica bevindt zich op een bepaald hiërarchisch niveau ten opzichte van de andere soorten logica. De onderstaande figuur toont het metamodel van het LIL-referentiemodel isbovengeschikttenopzichtevan LogicaSoort -naam -verantwoordelijkheid -ookbekendals * FunctionaliteitsType -Naam -Omschrijving -Voorbeeld 1.2 De soorten logica en typen functionaliteit De onderstaande tabel toont de vijf soorten logica en de daarbij behorende typen functionaliteit. Zie [Pruijt10] voor een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de soorten logica en voorbeelden van de typen functionaliteit. Logicalaag Presentatie logica Type Functionaliteit User Interface opbouwen Events afvangen Taakspecifieke logica Domein logica Infrastructuurabstractie logica Infrastructuur logica Events afhandelen Besturen van de taak Processtatus bijhouden Processpecifieke bewerkingen uitvoeren Ophalen en opslaan van gegevens. Generieke bewerkingen uitvoeren Data persistentie abstraheren Security abstraheren, Data technisch beheren Programma s beheren en deployen Hogeschool Utrecht/Leo Pruijt 2

3 2. Vergelijking van het LIL-referentiemodel met de vakliteratuur Bij het ontwerpen van een lagenmodel, passend bij de eisen die aan een specifiek systeem zijn gesteld moeten verschillende soorten logica onderscheiden en geordend worden. Het LILreferentiemodel biedt een overzicht van de soorten logica die binnen enterprise information systems voorkomen, geeft de soorten logica zo zuiver mogelijke namen en definieert die. De soorten logica zijn onder andere gedestilleerd uit de beschrijvingen van lagenmodellen in toonaangevende literatuur. Mede om het risico te vermijden dat belangrijke soorten logica gemist worden. Onderstaand wordt van een aantal belangrijke bronnen beschreven wat zij hebben bijgedragen bij het tot stand komen van het LIL-referentiemodel. Ook het verschil in terminologie komt daarbij aan bod. 2.1 Pattern-oriented Software Architecture [Buschmann96] Bevat een beschrijving van het concept van het lagenmodel in de vorm van het Layers pattern. Het verschil in abstractie tussen verschillende lagen wordt goed uitgelegd. Maar voor enterprise systems worden geen voorbeelden gegeven van lagenmodellen of soorten logica. 2.2 Software architecture in practice [BaClKa02] en Documenting Software Architectures [Clements03] Bevat een beschrijving van de principles van het lagenmodel en mogelijkheden om die te documenteren. Maar voor enterprise systems worden geen voorbeelden gegeven van lagenmodellen of soorten logica. 2.3 Applying UML and Patterns [Larman05] Bevat een beschrijving van de prominente plaats van 'Layers' binnen de 'Logical Architecture'. Larman onderkent dat er vele lagenmodellen in omloop zijn en geeft in figuur 13.4 van zijn boek een overzicht van 'common layers in an information system logical architecture'. Daarin onderscheidt hij zes lagen, geeft ze namen, beschrijft andere namen waaronder ze voorkomen en beschrijft voorbeelden van functionaliteit per laag. De lagen zijn: UI, Application, Domain, Business Infrastructure, Technical Services, Foundation. Larman vormt een belangrijke bron voor het LIL-referentiemodel. De definitie van logical bij Larman wijkt af van die in de artikelenserie over het lagenmodel, waarin de betekenis van logisch gebaseerd is op TOGAF [TOG09]. Larman onderscheidt de 'logical architecture' ten opzichte van de 'deployment architecture'. De eerste drie lagen komen redelijk overeen met die in het LIL-referentiemodel. Larman definieert de verantwoordelijkheid van iedere laag niet duidelijk, maar geeft alleen voorbeelden van functionaliteit. De term Application is onduidelijk en wordt door verschillende auteurs geheel verschillend gebruikt. Larman geeft zelf ook al aan, want onder 'Domain' geeft hij aan: Also known as 'Application'. Daarom is die term uit het model van Larman vervangen door Taakspecifieke logica. Hetzelfde geldt voor 'Domain', die is in het LIL-referentiemodel vervangen door 'Domeingenerieke logica'. Larman s laag Business Infrastructure is weggelaten en in het LIL-referentiemodel opgenomen binnen 'Domeingenerieke logica'. Zie de discussie. Larman s onderste twee lagen Technical Services en Foundation zijn onduidelijk van naam en slecht gedefinieerd. Maar voor zover af te leiden is, zijn ze te mappen op de LILtermen ' Infrastructuurabstractie logica' en 'Infrastructuur logica'. Hogeschool Utrecht/Leo Pruijt 3

4 2.4 Patterns of Enterprise Application Architecture [Fowler03] Bevat een beschrijving van de principes, voor- en nadelen van layering. Een drie-lagen model wordt behandeld (presentation, domain, data source), waarbij het soort logica per laag ook beschreven wordt. Verder worden drie patterns beschreven om de domain layer te implementeren. De soorten functionaliteit die Fowler bechrijft zijn in het LIL-referentiemodel terug te vinden. De lagen van Fowler zijn niet een op een te mappen op de soorten logica van het LILreferentiemodel. Want de beschrijvingen per laag van Fowler zijn onvoldoende duidelijk om bijvoorbeeld te bepalen welke typen functionaliteit uit de 'Taakspecifieke logica' binnen 'Presentation' vallen en welke binnen 'Domain'. Omgekeerd zou het LIL-referentiemodel hier juist kunnen helpen goed te definiëren welke typen functionaliteit in welke laag thuis horen. 2.5 Domain Driven Design [Evans04] Bevat een beschrijving van de basisprincipes van een lagenmodel. En beschrijft een vier-laags model: User Interface, Application, Domain, Infrastructure. En deze lagen worden gedefinieerd. De bovenste drie lagen komen, voor wat betreft hun inhoud, sterk overeen met de bovenste drie in het LIL-referentiemodel. Een belangrijk verschil is echter het onderscheid taakspecifiek en domeingeneriek, dat het LIL-referentiemodel maakt en Evans niet. Zie verder de discussie. De namen van enkele lagen zijn, vanwege gebrek aan eenduidigheid, niet overgenomen. De onderste laag van Evans is in twee delen gesplits in het LIL-referentiemodel. 2.6 SOA Design Patterns [Erl09] Bevat een fors hoofdstuk over service layers. Ook wordt een getrapt lagenmodel geïntroduceerd. Op het hoogste niveau worden onderscheiden: Business process layer, Business interface layer, Application layer. De Business interface layer wordt opgedeeld in: application services layer, business services layer, orchestration services layer. En Business services worden ingedeeld in task-centric services en entity-centric services. Op basis van de service abstracties worden verschillende scenario's geconfigureerd. Service lagenmodellen zijn wezenlijk anders van opzet. Een service laag staat doorgaans niet voor een bepaald type functionaliteit. Dit komt omdat een service doorgaans verschillende typen functionaliteit combineert om een dienst te leveren. De terminologie van Erl wijkt sterk af van die van bovenstaande auteurs. Met name Erl s definitie van 'application logic' is zeer afwijkend van die van Larman en diverse andere auteurs uit de object geörienteerde wereld. Het staat voor de alle functionaliteit die fysieke applicaties kunnen leveren, tot aan load balancing service, et cetera toe. Een interessant onderscheid in typen services dat Erl maakt is die tussen task-centric services en entity-centric services. De term taakspecifieke logica uit het LILreferentiemodel is afgeleid van Erl s task centric service. Omdat deze term de lading beter dekt dan bijvoorbeeld 'application logic'. 2.7 Enterprise SOA [KrBaSl05] Bevat een paragraaf over 'Layers on the Enterprise Level', waarin een ook een lagenmodel met vier typen services worden onderscheiden: enterprise layer, process layer, intermediary layer, basic layer. Ook wordt uitgelegd dat deze lagen op enterprise niveau niet verward moeten worden met lagen binnen een applicatie. Uit de analyse zijn geen nieuwe soorten functionaliteit te voorschijn gekomen. Hogeschool Utrecht/Leo Pruijt 4

5 3. Discussie 1. Veel auteurs maken geen onderscheid (of maken dit onvoldoende duidelijk) tussen business logica/rules die algemeen geldend en herbruikbaar is en business logica die alleen geldig is binnen de context van een proces(stap). Bij veel auteurs valt alles onder Domain. In het LIL-referentiemodel valt de eerste categorie binnen de Taakspecifieke logica en de tweede categorie binnen de Domeingenerieke logica. Dit is gedaan vanwege de kwaliteitsattributen analyseerbaarheid en herbruikbaarheid: - Herbruikbare functionaliteit hoort in een lagere laag thuis dan niet-herbruikbare. - De analyseerbaarheid van het herbruikbare deel van een systeem wordt verminderd als het wordt vervuild met niet-herbruikbare functionaliteit. Vragen: 1.1. In hoeverre is het onderscheid tussen de twee soorten logica terecht? 1.2. Zijn er ook nadelen om die twee soorten in een speciek lagenmodel over verschillende logische en fysieke lagen te verdelen? 2. De soorten logica zijn hiërarchisch ten opzichte van elkaar geplaatst, waardoor het LIL-referentiemodel zelf ook weer een lagenmodel vormt. Dit is gedaan om het ondersteunende karakter en de herbruikbaarheid van een 'lager' soort logica duidelijk te maken. Vragen: 2.1. Is dat wel duidelijk of schept dat juist verwarring? 2.2. Leidt dit er niet toe dat hele lagen uit het LIL-referentiemodel zullen worden gepositioneerd in een een laag van een specifiek ontworpen lagenmodel? 2.3. Zijn er alternatieven? 3. De typen functionaliteit die zijn onderkend zijn, ondanks het bronnenonderzoek, misschien toch niet volledig. Daarnaast zijn vele keuzen mogelijk in naamgeving en aggregatie van typen functionaliteit. Vragen: 3.1. Zijn de typen functionaliteit die zijn onderscheiden duidelijk en goed samenhangend? 3.2. Ontbreken belangrijke typen functionaliteit? 3.3. Moet de 'Business infrastructure' laag van Larman niet leiden tot een type functionaliteit 'Domeingenerieke Utilities' onderaan binnen de 'Domeingenerieke logica'? Moet er überhaupt binnen iedere logica laag niet een type functionaliteit 'Utilities' worden onderscheiden? Dat is nu niet gedaan, omdat utilities geen overeenkomsten hoeven te hebben in het type functionaliteit, maar alleen in het feit dat ze doorgaans klein en herbruikbaar zijn. Zo weinig samenhang rechtvaardigt geen apart type. Bij het ontwerp van een specifiek lagenmodel en met name het fysieke lagenmodel, kan besloten worden of daarvoor aparte lagen/package gecreëerd worden. Hogeschool Utrecht/Leo Pruijt 5

6 4. Literatuur [BaClKa02] [Buschmann96] [Clements03] [Erl09] [Evans04] [Fowler03] [KrBaSl05] [Larman05] [Pruijt10] [TOG09] Bass, Len; Clements, Paul; Kazman, Rick Software architecture in practice Addison Wesley Publishing, 2003 Buschmann, Frank et all Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns John Wiley, 1996 Clements, Paul, et al Documenting Software Architectures Software Engineering Institute, Addison Wesley Publishing, 2003 Erl, Thomas SOA Design Patterns Prentice Hall, 2009 Evans, Eric Domain Driven Design Addison Wesley Publishing, 2004 Fowler, Martin; Patterns of Enterprise Application Architecture Addison Wesley Publishing, 2003 Krafzig, Dirk, et all Enterprise SOA Prentice Hall, 2005 Larman, Craig Applying UML and Patterns Pearson Education, 2005 Pruijt, Leo Meer inzicht in gelaagde architectuur - Deel 1: Uitleg, terminologie en methoden Release - Vakblad voor de softwarearchitect, december 2010 The Open Group TOGAF version 9 Van Haren Publishing, 2009 Of als gratis download via Hogeschool Utrecht/Leo Pruijt 6

Meer inzicht in een gelaagde architectuur

Meer inzicht in een gelaagde architectuur 22 Methodology Leo Pruijt is als hogeschooldocent verbonden aan het lectoraat Architectuur van Digitale Informatiesystemen aan de Hogeschool Utrecht. Lagenmodellen vormen een belangrijk onderdeel van de

Nadere informatie

Methods. Meer inzicht in een gelaagde architectuur. Het bepalen van het fysieke lagenmodel is een. Deel 3: Ontwerpen van een fysiek lagenmodel

Methods. Meer inzicht in een gelaagde architectuur. Het bepalen van het fysieke lagenmodel is een. Deel 3: Ontwerpen van een fysiek lagenmodel Methods Een lagenmodel maakt deel uit van de meeste software architecturen. Het gekozen lagenmodel kan het succes van een applicatie maken of breken. Een goed lagenmodel zorgt ervoor dat bepaalde kwaliteitsdoelen

Nadere informatie

Kwaliteit van IT-Architectuur

Kwaliteit van IT-Architectuur Kwaliteit van IT-Architectuur Leo Pruijt Lectoraat ADIS Hogeschool Utrecht HU Ngi 29-09-2011 1 Architectuur en Kwaliteit Promotieonderzoek (vanaf 01-09-2011) Onderwerp: Architectuur en Kwaliteit Promotor:

Nadere informatie

Software-architectuur in vogelvlucht

Software-architectuur in vogelvlucht Software- is een relatief jonge discipline die bij veel bedrijven nog een duidelijke plaats moet krijgen. Een praktisch probleem is het gebrek aan een uniforme standaard voor de precieze invulling van

Nadere informatie

Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio 2013 HA Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2015

Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio 2013 HA Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2015 Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio 2013 HA-2266-01 Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Hieronder staat een voorstel voor het kennismodel voor de vernieuwde EAR wiki.

Hieronder staat een voorstel voor het kennismodel voor de vernieuwde EAR wiki. Kennismodel EAR wiki Het doel is een rijksbrede informatie-infrastructuur: De kaders en de generieke diensten en producten op het terrein van informatievoorziening en ICT die worden aangeboden aan organisaties

Nadere informatie

BRP-BZM Business Rule Guidelines

BRP-BZM Business Rule Guidelines BRP-BZM Business Rule Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitef Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur November 1.0 Eerste versie Eric Lopes Cardozo 2011 22-7-2011 1.1 Nette variant van business

Nadere informatie

Integratie in de praktijk

Integratie in de praktijk Integratie in de praktijk Werken als integratie consultant bij KLM Werken als integratie consultant bij KLM T. Lansbergen A. Kwekel Hogeschool Rotterdam 13/10/2015 Agenda Introductie - Organisatie Use

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

1750,00 excl. BTW. analytisch denkvermogen, empathie, assertief, communicatief, aanleg voor formalisme,...

1750,00 excl. BTW. analytisch denkvermogen, empathie, assertief, communicatief, aanleg voor formalisme,... OPLEIDING #ICT EN INFORMATIEMANAGEMENT c# software architect 1750,00 excl. BTW I.S.M. omschrijving INTRODUCTIE Tijdens deze 6-daagse opleiding komen de vele aspecten waarin een software architect actief

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Methodology. Domain Driven Design. DDD is sinds het werk van Eric Evans (zie [3] Achtergronden en ervaringen uit de praktijk

Methodology. Domain Driven Design. DDD is sinds het werk van Eric Evans (zie [3] Achtergronden en ervaringen uit de praktijk 6 Methodology Edwin van Dillen is principal consultant bij Sogyo en bereikbaar via evdillen@sogyo.nl. Ralf Wolter en Thomas Zeeman zijn senior consultant bij Sogyo en bereikbaar via rwolter@sogyo.nl en

Nadere informatie

J2EE/.NET en de rol Applicatie Architectuur

J2EE/.NET en de rol Applicatie Architectuur J2EE/.NET en de rol Applicatie Architectuur Edwin van Dillen evdillen@sogyo.nl 2003 Sogyo Information Engineering 1 Sogyo information engineering! IT Innovator sinds 1995! Klanten: ABN AMRO, Rabobank,

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Stand van zaken 17 Maart 2007 Inhoud Probleemgebied afstudeerproject Oplossingsgebied afstudeerproject

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Eén plaats, één taal, één waarheid

Eén plaats, één taal, één waarheid Eén plaats, één taal, één waarheid ARIS voor een betere klantservice bij de Rabobank Pieter van Langen 18 maart 2014 Rabobank ICT Missie We ondersteunen de Rabobank Groep met ICT-diensten voor de bancaire

Nadere informatie

Tools. TOGAF in vogelvlucht. Het enterprise architectuur vakgebied is nog. Serieus raamwerk voor elke architect

Tools. TOGAF in vogelvlucht. Het enterprise architectuur vakgebied is nog. Serieus raamwerk voor elke architect Tools Er zijn de afgelopen tien jaar veel architectuurmethoden, technieken en raamwerken verschenen. Veel van deze methoden en technieken zijn afkomstig van adviesorganisaties en niet publiek beschikbaar.

Nadere informatie

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten Functionele Specificatie van GRCcontrol Rieks Joosten (rieks.joosten@tno.nl) 4 september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Gemeenschappelijke taal 3 2.1 Automatiseerbare samenhangen...................

Nadere informatie

DATAMODELLERING ARCHIMATE DATA- & APPLICATIEMODELLERING

DATAMODELLERING ARCHIMATE DATA- & APPLICATIEMODELLERING DATAMODELLERING ARCHIMATE DATA- & APPLICATIEMODELLERING Inleiding In dit whitepaper wordt de datamodelleervorm ArchiMate data- & applicatiemodellering beschreven. Deze modelleervorm staat in verhouding

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 1 MODULECODE A10 STUDIEPUNTEN 5 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

NAF Insight: ArchiMate en domeintalen 1 November 2012

NAF Insight: ArchiMate en domeintalen 1 November 2012 NAF Insight: ArchiMate en domeintalen 1 November 2012 Harmen van den Berg, NAF-werkgroep ArchiMate-gebruik Een paar sfeerbeelden... Werkgroep ArchiMate-gebruik Kennis delen rond gebruik ArchiMate taal

Nadere informatie

Base24 database suite

Base24 database suite Base24 database suite Introductie De Base24 database suite is een zeer geavanceerde database oplossing die ontworpen is voor de management, opslag, inzage en uitwisseling van medische informatie zoals

Nadere informatie

NAF Opzet Werkgroepen

NAF Opzet Werkgroepen NAF Opzet Werkgroepen Youetta de Jager Frank Luyckx Roland Drijver Denis Hageman Raymond Slot Juni 2016 1 Achtergrond Om een nieuwe start te maken met de werkgroepen, is er vanuit de PC een opzet gemaakt

Nadere informatie

Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio

Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio HA-2266-02 Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2016 Guimardstraat 1, 1040 Brussel Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio

Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio HA-2266-03 Nascholingen Katholiek Onderwijs Vlaanderen Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2017 Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Keteininformatiemodellering op basis van Archimate

Keteininformatiemodellering op basis van Archimate Keteininformatiemodellering op basis van Archimate Notatie en voorbeelden versie 0.1 Bert Dingemans Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Archimate... 3 Domeininformatiemodellen... 4 Modellering...

Nadere informatie

Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies

Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies voorheen 10 jaar Oracle-specialist! Agenda Wat is een Service-Oriented Architecture?

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Stakeholder behoeften beschrijven binnen Togaf 9

Stakeholder behoeften beschrijven binnen Togaf 9 Stakeholder behoeften beschrijven binnen Togaf 9 Inventarisatie van concerns, requirements, principes en patronen Bert Dingemans Togaf 9 kent verschillende entiteiten om de behoeften van stakeholders te

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur

SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur Jaap Schekkerman 1 Service Architecture staat volop in de belangstelling en veel IT leveranciers promoten hun SOA oplossingen via diverse kanalen. Wat

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Hebt u ze op een rijtje?

Hebt u ze op een rijtje? 36 Informatiebeveiliging - nummer 4-2012 Hebt u ze op een rijtje? Ir. Rob van Gansewinkel CISSP is gecertificeerd TOGAF9 en werkt bij Capgemini op de vakgebieden infrastructuur en security. Hij is bereikbaar

Nadere informatie

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl SOA Security en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008 Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl 1 SOA Web 2.0, web services en service oriented architecture (SOA) is tegenwoordig de

Nadere informatie

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties Capita Selecta voor administratieve applicaties Bij afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder 26 augustus 2006 Inhoud 26

Nadere informatie

6-4-2015. Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info. Docent: Marcel Gelsing. Les 1

6-4-2015. Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info. Docent: Marcel Gelsing. Les 1 Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentaties downloaden op: www.gelsing.info 1 Maak een (verbeter)voorstel voor Enterprise Architectuur, waarbij u zowel de mogelijkheden als de beperkingen van

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE MODERNISEREN MET UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE MODERNISEREN MET UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE MODERNISEREN MET UNIFACE 2 OMNEXT IN HET KORT Broncode als bron van informatie Gevestigd in NL, UK en USA Kennis van meer dan 40 diverse technologieën Verschillende

Nadere informatie

Zelftest OOAD/UML. Document: N0767Test.fm 30/08/2010. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium

Zelftest OOAD/UML. Document: N0767Test.fm 30/08/2010. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium Zelftest OOAD/UML Document: N0767Test.fm 30/08/2010 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is gebaseerd op de inhoud van onze cursus OO

Nadere informatie

begin presentatie welkom naam jan vegt functie business consultant bedrijf www.2en40.nl 2 specialismes + E A I Enterprise Application Integration EAI integratie-vraagstukken veel meer details bij Rita

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Software Factories. Toepassing van Domain Specific Languages. achtergrond

Software Factories. Toepassing van Domain Specific Languages. achtergrond In de software-industrie zijn budget- en deadline-overschrijdingen aan de orde van de dag, er wordt vaak niet aan de gestelde verwachtingen voldaan. Dit kan worden voorkomen door software-ontwikkeling

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

vra + NSX and it all comes together

vra + NSX and it all comes together vra + NSX and it all comes together Even voorstellen Viktor van den Berg Technology Officer @ PQR Focus: SDDC / CMP @viktoriousss www.viktorious.nl vbe@pqr.nl Ronald de Jong Senior Consultant @ PQR Focus:

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties.

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Ralph Wanders Datacenter Solutions Manager IT SECURITY IS TOPSPORT! Datacenter solutions componenten Orchestrate

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 8 2.1 Voorkennis 8 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 2.4 Leermiddelen 9 3 Aanwijzingen voor het bestuderen

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT

Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT Oriented Architecture (SOA) Nieuwe hype? Of. Jaap Schekkerman, B.Sc. Opinion Leader, Verdonck, Klooster & Associates President & Founder, Institute

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 4 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

Inhoud. Gelaagde Architecturen (4): Voorbeelden. Gelaagde Architecturen (4): Voorbeelden

Inhoud. Gelaagde Architecturen (4): Voorbeelden. Gelaagde Architecturen (4): Voorbeelden Gelaagde Architecturen (4): Voorbeelden Voorbeelden bij de artikelen Gelaagde architecturen -3 van Leo Pruijt en Wiebe Wiersema, Hogeschool Utrecht. De artikelen beschrijven het Logica In Lagen -referentiemodel

Nadere informatie

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Master Software Engineering Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Thema Software Architectuur Design Patterns (DP) ir. Sylvia Stuurman, dr.ir. Harrie Passier en dr. Bastiaan

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur

Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur Dr. Raymond Slot Lector Enterprise Architectuur Hogeschool Utrecht 9 November 2015 Lectoraat Architectuur voor Digitale Informatie Systemen Opleidingen Master

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

CONTAINERIZATION OF APPLICATIONS WITH MICROSOFT AZURE PAAS SERVICES

CONTAINERIZATION OF APPLICATIONS WITH MICROSOFT AZURE PAAS SERVICES CONTAINERIZATION OF APPLICATIONS WITH MICROSOFT AZURE PAAS SERVICES Day WEB 1APP FOR CONTAINERS 04-10-2018 Lead - Consultant Cloud Infra & Apps@ InSpark Twitter: @Johanbiere Community blog: talkingazure.com

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

DATAMODELLERING DATA MAPPING MODEL

DATAMODELLERING DATA MAPPING MODEL DATAMODELLERING DATA MAPPING MODEL Inleiding In dit whitepaper wordt de datamodelleervorm data mapping model beschreven. Deze modelleervorm staat in verhouding tot een aantal andere modelleervormen. Wil

Nadere informatie

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF, ArchiMate en Architect

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF, ArchiMate en Architect Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF, ArchiMate en Architect Harmen van den Berg BiZZdesign BiZZdesign Designing your business is our business! Business model innovatie Enterprise architecture management

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV Het Sebyde aanbod Secure By Design AUG 2012 Sebyde BV Wat bieden wij aan? 1. Web Applicatie Security Audit 2. Secure Development 3. Security Awareness Training 4. Security Quick Scan 1. Web Applicatie

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2010 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Continuous Delivery. Sander Aernouts

Continuous Delivery. Sander Aernouts Continuous Delivery Sander Aernouts Info Support in een notendop Maatwerk softwareontwikkeling van bedrijfskritische kantoorapplicaties Business Intelligence oplossingen Managed IT Services Eigen Kenniscentrum

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

DATAMODELLERING CRUD MATRIX

DATAMODELLERING CRUD MATRIX DATAMODELLERING CRUD MATRIX Inleiding In dit whitepaper wordt de datamodelleervorm CRUD Matrix beschreven. Deze modelleervorm staat in verhouding tot een aantal andere modelleervormen. Wil je een beeld

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Variability in Multi-tenant SaaS Applications:

Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Gastcollege voor het vak Product Software Jaap Kabbedijk, MSc. Universiteit Utrecht, Nederland 1 Wat gaan we behandelen? Introductie Uitleg ontwikkeling SaaS

Nadere informatie

Project Start Architectuur (PSA)

Project Start Architectuur (PSA) Project Start Architectuur (PSA) InterActory Architectuur Service Orientatie versie 0.2 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Maart 2012 Bert

Nadere informatie

Tools. TOGAF in vogelvlucht. Het enterprise architectuur vakgebied is nog. Serieus raamwerk voor elke architect

Tools. TOGAF in vogelvlucht. Het enterprise architectuur vakgebied is nog. Serieus raamwerk voor elke architect Tools Er zijn de afgelopen tien jaar veel architectuurmethoden, technieken en raamwerken verschenen. Veel van deze methoden en technieken zijn afkomstig van adviesorganisaties en niet publiek beschikbaar.

Nadere informatie

DATAMANAGEMENT MET OPEN SOURCE

DATAMANAGEMENT MET OPEN SOURCE DATAMANAGEMENT MET OPEN SOURCE Bart Hansen Solution Architect bij TUI Jacob Hoeflaken Technology Leader bij Axians 1 WIE ZIJN WIJ? Jacob Hoeflaken Technology Leader Axians Integrated Solutions Bart Hansen

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie EGEM op adviesrapport Telematica Instituut: 'Over het service-georiënteerde gehalte van StUF 3.0.'

Inhoudelijke reactie EGEM op adviesrapport Telematica Instituut: 'Over het service-georiënteerde gehalte van StUF 3.0.' Inhoudelijke reactie EGEM op adviesrapport Telematica Instituut: 'Over het service-georiënteerde gehalte van StUF 3.0.' Versie Concept 0.2 Datum 15-11-2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Inhoudelijke

Nadere informatie

DATAMODELLERING SIPOC

DATAMODELLERING SIPOC DATAMODELLERING SIPOC Inleiding In dit whitepaper wordt de datamodelleervorm Sipoc beschreven. Deze modelleervorm staat in verhouding tot een aantal andere modelleervormen. Wil je een beeld krijgen van

Nadere informatie

Complexiteit van een DDD 1 implementatie In DDD wordt het business domein centraal gesteld. De grondlegger van deze benadering,

Complexiteit van een DDD 1 implementatie In DDD wordt het business domein centraal gesteld. De grondlegger van deze benadering, 14 Enterprise Edwin van Dillen is principal consultant bij Sogyo en bereikbaar via evdillen@sogyo.nl. Andre Boonzaaijer is senior consultant bij Sogyo en bereikbaar via aboonzaaijer@sogyo.nl. Domain Driven

Nadere informatie

Last and least. (want welk onderdeel zou anders least moeten zijn?) Hoofdstuk 11. Bijlagen

Last and least. (want welk onderdeel zou anders least moeten zijn?) Hoofdstuk 11. Bijlagen Last and least (want welk onderdeel zou anders least moeten zijn?) Hoofdstuk 11 Bijlagen V1.19.1 / 01 februari 2019 Auteur: Ton van den Hoogen Met dank aan alle bedrijven en personen die in de afgelopen

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Use-Case 2.0. Requirements Kenniscentrum 15 November 2012. Eric Lopes Cardozo elcardozo@ivarjacobson.com

Use-Case 2.0. Requirements Kenniscentrum 15 November 2012. Eric Lopes Cardozo elcardozo@ivarjacobson.com Use-Case 2.0 Requirements Kenniscentrum 15 November 2012 Eric Lopes Cardozo elcardozo@ivarjacobson.com Agenda Use cases: Een korte geschiedenis Waarom nog steeds use cases gebruiken? Waarom Use-Case 2.0?

Nadere informatie

Een generieke IT-referentie-architectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl

Een generieke IT-referentie-architectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl Een generieke IT-referentie-architectuur Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl 1 Agenda Inleiding referentie-architectuur ArchiXL generieke IT-referentie-architectuur Gebruik semantische wiki 2 Architecturen

Nadere informatie

Informatiebeheer: een nieuw tijdperk

Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2011 Zoals vermeld in de algemene

Nadere informatie

IT Galaxy 2018 ON THE RIGHT TRACK ON THE RIGHT TRACK #PQRITG18 #PQRITG18

IT Galaxy 2018 ON THE RIGHT TRACK ON THE RIGHT TRACK #PQRITG18 #PQRITG18 IT Galaxy 2018 ON THE RIGHT TRACK ON THE RIGHT TRACK vra + NSX en alle stukjes vallen op hun plek Even voorstellen Viktor van den Berg Technology Officer @ PQR Focus: SDDC / CMP @viktoriousss www.viktorious.nl

Nadere informatie

Gegevensmanagement in relatie tot archivering

Gegevensmanagement in relatie tot archivering Gegevensmanagement in relatie tot archivering NORA expertgroep gegevensmanagement 1 februari 2018 contact@nationaalarchief.nl Gegevensmanagement Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Adding value to test tooling

Adding value to test tooling Adding value to test tooling performance testing and test automation Hoe we performance risico's ook in een CI/CD wereld de baas blijven Wie Ben Ik? >20 jaar ervaring in IT 10 jaarperformancearchitecten

Nadere informatie

Adding value to test tooling

Adding value to test tooling Adding value to tooling performance ing and automation Hoe we performance risico's ook in een CI/CD wereld de baas blijven Wie Ben Ik? >20 jaar ervaring in IT 10 jaar PerformanceArchitecten Software engineer

Nadere informatie

Aspecten in architectuur

Aspecten in architectuur software-engineering t Praktijkervaringen met logistiekmanagementsysteem IBM Aspecten in architectuur Huidige abstractiemechanismen zoals objectoriëntatie bieden onvoldoende houvast voor aspecten die een

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 5 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie