HILTON HOTEL SCHIPHOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HILTON HOTEL SCHIPHOL"

Transcriptie

1 The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities and cosmopolitan allure create a dynamic energy. The Plein will be laid out as a city square with areas to sit and relax outdoors. Buildings around the Plein will house sports facilities, a hotel, cafés, restaurants and offices. 2 PAVILIONS The future pavilions with catering and conference facilities, will occupy Schiphol CBD s central green space opposite the WTC Schiphol Airport. Situated along the water, the pavilions will form a dedicated leisure and recreation area, offering residents a tranquil spot to break for lunch or get together. 3 SCHIPHOL BOULEVARD The current Schiphol Boulevard is to be extended to the garden at the Schiphol Gebouw, culminating in an urban park landscape. To the north, new buildings are being developed around The Base and Avioport. These new buildings will comprise a series of free-standing buildings four or five stories high with a floor area of approximately 6,000 m 2. 4 HILTON HOTEL SCHIPHOL The new Hilton Schiphol Hotel is a unique landmark in Schiphol CBD, with its state-of-the-art design, 433 guest rooms and extensive conference facilities. The Hilton will offer a range of shared facilities and act as a meeting place for both hotel guests and resi dents of the business district. The site of the old Hilton will offer opportunities for new real estate developments. 5 UPGRADE P12 AND HOTEL 7 HOOFDSTRAAT (MAIN STREET) The P12 staff car park is to get a cosmetic facelift. Plans also include the development of a new hotel along the short end of the car park at the top of the future Plein. Over the longer term, P12 is expected to be wholly redevelo- To preserve its main street character, Evert van de Beekstraat will be redesigned as a spacious, up-market promenade with restricted car access, and public facilities and activities to animate the street. ped, with plans for a multifunctional building with parking facilities in the levels below and offices above. The Base 6 THE BASE The former Triport and the epitome of modern office redevelopment. Home to a number of key area services and multiple shared facilities, including catering outlets, a business centre, a 24/7 day care centre for children and a gym. The large Atrium will form the building s dynamic core, with seating, lounge and meeting facilities. atrium in January New concepts including a designated pop-up space called The Cabin and Your SchipholBIKE free loan bikes are sure to enliven the the business district. Further initiatives will also add local dynamics, including resident events organised especially for people working in the area and offering a new way to meet the neighbours. The free pancake lunch held on the terrace of The Base recently attracted around 300 participants, the Young Professionals Schiphol network is already some 300 members strong and Schiphol-East is hosting frequent jazz concerts. By bringing people together, we are fostering ever-expanding connections. Among the highlights of these efforts will be the launch of an online community platform in early 2015, giving the 64,000 people working at Schiphol a new way to connect with each other both professionally and socially. In the years ahead, these plans will result in a business location that offers employers even better support for their operations and all the ingredients for successful enterprise. Access and functionality will continue to be a top priority, coupled with an inspirational setting. SCHIPHOL REAL ESTATE HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS 27

2 INTERVIEW Paul Riemens The huge and organically growing task of Air Traffic Control the Netherlands As a passenger you don t have a clue what s going on behind the scenes Wie op de luchthaven van Schiphol als passagier op een vliegtuig stapt, heeft het allemaal niet zo in de gaten Maar dat er keihard gewerkt wordt om dagelijks het luchtverkeer van de 1500 aankomende en vertrekkende vliegtuigen in goede banen te leiden, is een onomstotelijk feit. Hoe doet Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) dat toch? Haarlemmermeer IntoBusiness kreeg een kijkje achter de schermen. Passengers boarding a plane at Schiphol Airport aren t really aware of it... but it is an indisputable fact that there is a huge amount of hard work involved in properly managing the 1500 aircraft arriving and departing each day. How does Air Traffic Control the Netherlands (LVNL) pull it off? Haarlemmermeer IntoBusiness was invited to take a look behind the scenes. Text t.kst.ntw.rp/sandra Zuiderduin Photography DeBeeldredacteur.nl/Michel ter Wolbeek en LVNL 28 HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS

3 Met een sympathieke glimlach komt Paul Riemens, sinds 2008 CEO van LVNL, mij ophalen voor de rondleiding. Ooit zelf begonnen als luchtverkeersleider is het niet verwonderlijk dat hij het liefste start bij de verkeerstoren waar zijn mensen staan te popelen om hun werk te mogen doen. Ze maken nog net geen ruzie om wie er als eerste mag beginnen na de pauze, zo gepassioneerd als ze zijn. Opvallend klein is de ruimte op de verkeerstoren waar luchtverkeersleiders de vliegtuigen nauwkeurige instructies geven. Van hieruit richten zij zich op het geven van drie basisinstructies: hoogte, richting en snelheid, legt Riemens uit, want alles daaromheen is al vastgelegd in standaarden en procedures. De koers ligt al vast en dus hoeven zij hier enkel de visuele luchtverkeersleiding te bieden. Toch is het geven van luchtverkeersleiding vanaf de toren maar een deel van het werk van LVNL, ontdek ik als we doorlopen naar een soort episch centrum met talloze radarschermen en mensen met headsets. Zie je die mensen achter dat radarscherm? Zij begeleiden op basis van de radarbeelden vertrekkende vliegtuigen naar een hoger luchtruim. Daarnaast controleren zij vooral of alles wel goed gaat. Op de verkeerstoren wordt alles vanaf grote hoogte in de gaten gehouden: van een kievit (vogelwacht) die de baan moet inspecteren, tot aan het veilig laten taxiën van vliegtuigen van en naar de start- en landingsbanen op Schiphol. Maar ook het wisselen van start- en landingsbanen door weersveranderingen, het vrachtverkeer dat rondom de commerciële vluchten en de business jets die rondom de grote, intercontinentale vluchten worden gepland. Dat is een lastige puzzel die dagelijks gemaakt moet worden. DRIE VERSCHILLENDE LUCHTVERKEERSLEIDERS De CEO van LVNL wijst naar een plek verder in het episch centrum en vertelt: Vervolgens worden de vliegtuigen nog door een andere afdeling naar de internationale routes gedirigeerd. Als piloot heb je gedurende de vlucht dus altijd met Paul Riemens, CEO of LVNL since 2008, came to collect me for the tour with a friendly smile. He started off as an air traffic controller himself, so it is not surprising that he wanted to start at the control tower where his people chomp at the bit to get on with their work. You would expect them to fight over who can go first after the break. That s how passionate they are. The section of the control tower from which the air traffic controllers give precise instructions to the pilots is remarkably small. Here we focus on the three basic instructions: height, direction and speed, explained Riemens, because everything else has already been established in standards and procedures. The course has already been plotted so all they have to do here is offer visual air traffic control. However, directing air traffic from the tower is only part of the work of LVNL, I discovered, as we continued to a kind of epicentre with lots of radar screens and people with headsets. See those people behind that radar screen? They guide the departing aircraft to higher airspace using radar images. In addition, they check that everything is going well. In the control tower everything is closely watched from a great height - from the lapwing (bird controller) who has to inspect the runway, to the safe taxiing of aircraft to and from the runways at Schiphol. This is also where runways are reallocated because of changes in the weather, freight traffic that needs to be planned around commercial flights, and business jets that have to be planned around major intercontinental flights. It s a tricky puzzle that we have to put together each day. THREE DIFFERENT AIR TRAFFIC CONTROLLERS The LVNL CEO pointed to a spot further on in the control centre and continued: The aircraft are then directed to the international routes by another department, which means that, as a pilot, you always engage with several air traffic controllers during the flight. Then there are the HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS 29

4 meerdere luchtverkeersleiders te maken. En dan zijn er nog de ondersteunende afdelingen, informatie dienstverlening voor luchtvarenden en een helpdesk voor bijzondere aanvragen, die het nodige te verwerken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de nucleaire top van begin dit jaar of een aanvraag voor het oplaten van duizenden ballonnen. Maar ook het ontwikkelen en testen van nieuwe vliegroutes, het doorrekenen van de verschillende componenten in studies en het analyseren van verstoringen wordt hier door 900 mensen met grote passie gedaan voor de vier burgerluchthavens in Nederland. Wat nog best een behoorlijke klus is, legt Riemens uit als we in zijn kantoor zijn aangekomen. Er vertrekken en landen dagelijks 1500 vliegtuigen vanaf Schiphol. Kort gezegd hebben we daarbij met drie zaken rekening te houden: veiligheid, economie en milieu. Alleen staan die drie belangen soms lijnrecht tegenover elkaar. Daarnaast zijn er allerlei wettelijke kaders waarbinnen LVNL op grond van de Wet luchtvaart moet opereren. Dat betekent dat veiligheid onze belangrijkste prioriteit is. Daarnaast moeten wij niet alleen het aanbod op de klantvraag aanpassen om te kunnen geven wat de klant wil, maar ook de overlast voor de omgeving in de gaten houden. Het is onze taak om die drie componenten te optimaliseren en naar een hoger plan te brengen. Dat is niet alleen een technisch vraagstuk, maar daar komt nog zoveel meer bij kijken. DRIE BANEN TEGELIJKERTIJD OPEN Hij neemt me mee voor een kijkje in de ruimte boven het episch centrum waar ook verschillende tekeningen van luchtroutes hangen. Het gaat niet alleen meer om het vliegen van a naar b of de berichtgeving aan piloten over windrichting, zicht, een harde of juist zachte baan zoals dat vroeger ging. Tegenwoordig is het steeds meer het managen van de verkeersstromen geworden. Er zijn zes banen op Schiphol, maar daarvan mogen er maar drie tegelijkertijd in gebruik zijn en dan ook nog in verschillende richtingen, dus starten of landen. Maar hoe gaan we die vliegtuigen vervolgens veilig laten passeren? Wat doen we met verstoringen zoals een aswolk? Riemens vertelt verder: Ons werk is het begrijpen van de verkeersstromen en hun effect op veiligheid, economie en milieu. De luchtverkeersleider is een essentieel onderdeel in dit systeem. Als hij doet wat hij geleerd heeft, dan is het veilig, economisch en aanvaardbaar voor het milieu. Het is deze mens-machine-procedure combinatie die het daadwerkelijke product levert: 24/7 air traffic management. Dit proces wordt ondersteund door voldoende luchtverkeersleiding te bieden en door het in stand houden of verbeteren van de processen en procedures. Tot slot is er ook een bestuurlijk proces dat de winkel ombouwt terwijl we aan het werk zijn en ervoor zorgt dat met alle verschillende stakeholders rekening gehouden wordt. TOE NAAR EEN SINGLE EUROPEAN SKY Want met het oog op de toekomst is er nog een heel supporting departments, information services for those that fly in a professional capacity, and a helpdesk for special requests. They also have a lot on their plate, especially in such cases as the nuclear summit at the beginning of this year, or a request to launch thousands of balloons... In addition, the development and testing of new flight paths, the calculation of the various components in studies and the analysis of disruptions are performed here with great passion by 900 people on behalf of the four civil airports in the Netherlands. It is quite a job, explained Riemens, when we had arrived in his office. Every day 1500 aircraft arrive and depart from Schiphol. Basically, we have to take three things into account: safety, economics and the environment. But sometimes those three interests oppose one another. In addition, there are all sorts of legal frameworks pursuant to the Aviation Act within which the LVNL must operate. That means that safety is our main priority. Furthermore, we have to continuously respond to any adjustments in demand, in order to be able to give the clients what they want and, at the same time, keep a close eye on any disturbance to the surrounding area. It is our task to optimise those three components and lift them to a higher level. It isn t just a technical problem, it involves so much more. THREE RUNWAYS OPERATING AT THE SAME TIME Riemens took me for a look in the room above the control centre, where several drawings of flight routes were on display. It s not just about flying from A to B or the reports to the pilots on wind direction, visibility, or a hard or soft runway, like it was in the old days. These days it is increasingly about managing flows of traffic. There are six runways at Schiphol and three of them can be used at once, in different directions too, for both take off and landing. With so much traffic, how do we ensure the aircraft pass safely? How do we handle disruptions such as an ash cloud? Riemens continued, It is our work to understand the flows of traffic and their impact on safety, economics and the environment. The air traffic controllers are an essential part of this system. If they do as they have been taught, the situation will be safe, economical and acceptable to the environment. It is this man-machine-procedure combination that delivers the actual product: 24/7 air traffic management. This process is supported by offering sufficient air traffic control and by maintaining or improving the processes and procedures. Finally, there is also a management process that remodels the place while we are at work, so to speak, and that ensures that all stakeholders are taken into account. TOWARDS A SINGLE EUROPEAN SKY With a view to the future, there is another very important matter that takes up a lot of Riemens time. The system we are working with at the moment is used all over the world and works the same everywhere. It is, however, a 30 HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS

5 IT S A TRICKY PUZZLE THAT WE HAVE TO PUT TOGETHER EACH DAY belangrijk punt waar Riemens erg druk mee is. Het is een heel mondiaal systeem waar we nu mee werken dat overal ter wereld hetzelfde werkt, maar het is ook een heel conservatief systeem. Dus in de toekomst willen we ernaar toe om dat meer en meer te automatiseren en de menselijke component eruit te halen. Maar dat is een zeer omvangrijk en complex proces. Er zijn heel veel externe variabelen die in dit niet-gesloten systeem niet te controleren zijn. Zo zijn we afhankelijk van de soevereiniteit van het luchtruim van verschillende landen en van de verdeling tussen het militair- en burgerluchtruim. Het is niet alleen een technisch vraagstuk, maar er komt zoveel meer bij kijken om tot één Europees luchtruim te komen. Eigenlijk zijn we dus al aan het verbouwen, terwijl de tent gewoon open is. Toch is het juist de complexiteit van het werk waar Riemens nog elke dag van geniet. Ik houd van orde scheppen in de chaos, van het versimpelen van de complexiteit. Maar ondankbaar is het werk soms wel. Want we kunnen eigenlijk nooit winnen. Iedereen vindt het zo vanzelfsprekend dat het goed gaat op Schiphol. Mensen zien het pas als het fout gaat. Maar de nucleaire top van laatst? Dat bracht ontzettend veel beperkingen en voorwaarden met zich mee, maar desondanks hebben we het toch voor elkaar gekregen om net zoveel vliegtuigen te begeleiden als op andere dagen. Een absoluut uitzonderlijke prestatie. Alleen zien mensen van buiten dat niet. Als passagier heb je daar geen idee van. Wat je ziet is altijd een kleiner plaatje dan dat er daadwerkelijk achter de schermen gebeurt. very conservative system. It is our intention to automate it even further and take out the human component. But that is a very extensive and complex process. There are many variables in this non-closed system that cannot be controlled, for example, we are dependent on the sovereignty of the airspace of various countries and the division between military and civil airspace. It is not simply a technical challenge; arriving at a single European airspace involves so much more. We are in fact remodelling while we are open for business as usual. And yet, it is the complexity of the work that Riemens greatly enjoys each day. I like to create order out of chaos and simplify the complexity. But sometimes it is an unrewarding job because we can just never win. Everyone finds it so selfevident that things go well at Schiphol. People only notice things when they go wrong. The recent nuclear summit came with a huge amount of restrictions and conditions, but in spite of it all we still managed to guide as many aircraft as on other days, which is an absolutely exceptional achievement. Unfortunately, outsiders don t see that. As a passenger you don t have a clue. What you see is always a fragment of what is really going on behind the scenes. AIR TRAFFIC CONTROL THE NETHERLANDS Stationsplein Zuid-West CV Schiphol +31 (0) HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS 31

6 REPORTAGE Hospitality at Schiphol; only as strong as the weakest link Voor heel veel mensen is Schiphol de voordeur van Amsterdam en van Nederland. Hier snuif je een eerste vleugje Hollandse gastvrijheid op. Als alles goed gaat tenminste. Want gastvrijheid is zo sterk als de zwakste schakel. ORAM, de ondernemersvereniging op Schiphol, bracht 50 betrokkenen hierover met elkaar in gesprek. For many, Schiphol is the entrance to Amsterdam and the Netherlands and it s where you will experience your first touch of Dutch hospitality. At least, that s the idea, because hospitality is only as strong as the weakest link. ORAM, the business association at Schiphol, engaged 50 involved parties in a discussion on the subject. Text Rein Aarts Photography Toon Büchner van Fototeam Sanders & Rozemeijer GASTVRIJ ONTHAALD OP SCHIPHOL? Gastvrijheid maak je samen. En samen keken we tijdens de bijeenkomst Hospitality op Schiphol naar de gastvrijheid van Schiphol. De winkel, de marechaussee, de publieke ruimte, de routing, het hotel en de taxi. Hoe dragen we met elkaar bij aan het totaalbeeld van een gastvrije, goed verzorgde ontvangst? Waar gaat het goed, waar kan het beter en vooral; hoe krijgen we dat voor elkaar? Tijdens de bijeenkomst gaven sprekers vanuit hun eigen specifieke invalshoek hun kijk op de zaak en gingen daarbij in met elkaar in gesprek. Op een wel heel bijzondere en passende plek: de Private Jet Lounge, de terminal voor privévliegtuigen, het Summum van hospitality op Schiphol. WERE YOU WARMLY WELCOMED AT SCHIPHOL? Hospitality is something we create together and it was the topic of discussion during our Hospitality at Schiphol meeting. The shops, the military police, the public areas, the routing, the hotels and the taxis... In what way can we all contribute to the overall image of a hospitable, well taken care of reception? Where do we perform well, where can we do better, and mostly, how are we going to achieve this? During the meeting, which was held in a very special and extremely appropriate venue - Summum, the Private Jet Lounge at the private aircraft terminal, the summit of hospitality at Schiphol - speakers presented their views on the matter from their own specific perspective and engaged in discussion. 32 HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS

7 HOLLANDSE CULTUUR Joyce Visser van Spirit Hosting & Promotions vertelt hoe gastvrijheid voor hen core business is. Onze hostesses spreken Chinese bezoekers van Schiphol aan in hun eigen taal om ze wat meer op hun gemak te stellen. En dat blijkt belangrijk voor reizigers. Het wegnemen van angst en onzekerheid is heel belangrijk voor het gevoel van gastvrijheid, vult Hans Martens van Schiphol Group aan. Zij doen doorlopend onderzoek naar de beleving van reizigers op Schiphol. Schiphol wil graag de preferred airport van Europa worden. Dan hoort daar ook topgastvrijheid bij, geeft hij aan. Daar zit nog ruimte voor verbetering, misschien ook door de Hollandse cultuur. Nederlanders, Amsterdammers in het bijzonder, zijn nu eenmaal niet zo servicegericht. SAMEN VOOR EEN BETERE GASTVRIJHEID Maar hoe pak je dat dan aan? De Marechaussee blijkt haar medewerkers bij te scholen in buitenlandse talen en culturen. Om het gedrag van de gasten (want dat zijn het) beter te begrijpen, maar ook om ze beter van dienst te kunnen zijn wanneer ze aankomen op Schiphol. De meerwaarde daarvan werd onmiddellijk onderkend door Hilde Gooiker van Steigenberger Airport Hotel Amsterdam. Zij onderstreepte het ketenkarakter van gastvrijheid: als wij een gast binnenkrijgen die net een vervelende ervaring in een taxi achter de rug heeft, dan is het voor ons heel lastig om het beeld weer recht te buigen. En zo blijkt er nog heel wat werk aan de winkel voordat er sprake is van topgastvrijheid. Maar ook dat de bedrijven in de keten samen veel kunnen bereiken als ze maar bij elkaar worden gebracht. Een schone taak voor ORAM Schiphol. Meer weten over ORAM Schiphol? Kijk op blz. 15! DUTCH CULTURE Joyce Visser of Spirit Hosting & Promotions tells us that hospitality is their core business. Our hosts address Chinese visitors to Schiphol in their own language to make them feel more at ease. This appears to be important for travellers. Taking away their fear and insecurity is very important in making them feel welcome, adds Hans Martens of the Schiphol Group. They are continuously investigating the ways in which travellers experience Schiphol. Schiphol would like to become the preferred airport in Europe. Part of that is providing top-level hospitality, he states. There is still room for improvement, however, which is possibly a consequence of Dutch culture: the Dutch and people from Amsterdam in particular are not that service-minded. TOGETHER FOR BETTER HOSPITALITY But how does one go about improving hospitality? The Marechaussee for one gives additional training to its employees in respect of foreign languages and cultures. This helps them to better understand the behaviour of the guests (because that is what they are), and also to be of better service to them when they arrive at Schiphol. The value of this was immediately acknowledged by Hilde Gooiker of the Steigenberger Airport Hotel Amsterdam, who underlined the knock-on effect that hospitality has. When we receive a guest who has just had an unpleasant taxi experience, it is very hard to start afresh. As it turns out, there is still much work to be done before we can speak of top-level hospitality. It has also become clear that the companies in the chain can achieve a considerable amount when they are brought together. ORAM Schiphol has a great task ahead of it. We do a lot more than connecting entrepreneurs in the field of hospitality. For more information, turn to page 15 and visit oram.nl! HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS 33

8 REPORTAGE Finally, healthy meals at work Wanneer er s avonds wordt doorgewerkt is een gezonde maaltijd erg belangrijk. De maaltijdvoorziening is dan niet altijd gemakkelijk te organiseren. Niet elk bedrijf heeft een eigen keuken waar s avonds warme maaltijden verzorgd worden. Ook de lunchcateraar gaat aan het eind van de middag naar huis. Een goede oplossing voor een warme maaltijd is er vaak niet. Met Enjoy Fresh behoren deze problemen tot het verleden! When working hours continue into the evening, a healthy meal is essential. However, providing this meal isn t always that easy. Not every company has its own kitchen where hot meals are prepared in the evening and even the lunch caterer goes home at the end of the afternoon. There is often no good solution for a hot meal. With Enjoy Fresh, however, these problems are a thing of the past! Text en Photography Koos Plasmeijer Als je een leven lang met eten bezig geweest bent, dan is het ontwikkelen van een nieuw maaltijdconcept een heerlijke uitdaging. vertelt Koos Plasmeijer. We kennen hem als ondernemer in de Haarlemmermeer van bedrijven als De Oude Verkeerstoren op Schiphol Oost, Het Oude Dykhuys in Lisserbroek, Cateringbedrijf Service Culinair en De Jonge Geleerde Man in Bennebroek. Een leven vol passie over eten met mooie en gezonde producten. When you have been involved with food your entire life, the development of a new meal concept is a wonderful challenge, says Koos Plasmeijer. We know him as a Haarlemmermeer entrepreneur with businesses such as De Oude Verkeerstoren at Schiphol East, Het Oude Dykhuys in Lisserbroek, the Service Culinair catering company and De Jonge Geleerde Man in Bennebroek. He lives a passionate life focussed on food and revolving around beautiful and healthy products. 34 HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS

9 DE VERANDERENDE MARKT Samen met Global Food Experience uit Nieuw-Vennep ontwikkelde Plasmeijer een nieuw maaltijdconcept met als uitgangspunt een volgende stap in de consumptie van gemaksvoeding. Een stap naar gezonder eten. Onze huidige maatschappij vraagt om meer beschikbaarheid. Steeds meer bedrijven gaan hun diensten 24/7 aanbieden. Het is om die reden dat we steeds vaker onderweg of op het werk eten. Dat betekent vaak eten van industriële kwaliteit en veel vette happen. Het is dan ook niet vreemd dat de vraag naar gezonde voeding steeds sterker wordt. Onze 24/7 economie vraagt duidelijk om nieuwe oplossingen! EEN NIEUW MAALTIJDCONCEPT In Zweden ontdekte Plasmeijer een nieuwe revolutionaire verpakking waarbij de maaltijd snel en gemakkelijk op het bord geserveerd wordt. Door de verwijderbare bodem van de gebruiksvriendelijke straight-to-plate verpakking wordt de maaltijd op het bord geserveerd. Precies zoals deze is opgemaakt in de verpakking. Op het werk eten als in een restaurant! Nooit meer uit een bakje scheppen of eten. De maaltijden zijn van hoge kwaliteit, vers en gezond, worden zonder schadelijke E-nummers of smaakstoffen bereid en passen in het eetpatroon van de moderne mens. GEZONDE MAALTIJDEN OP HET WERK Regelmatig doorwerken in de avonduren vraagt om een structurele oplossing. Gezond en verantwoord eten op het werk maakt flexibel werken acceptabel voor u en uw medewerkers. Als vooraf bekend is dat er altijd wel een aantal mensen s avonds door- of overwerkt, dan is een flexibel abonnement op de maaltijden van Enjoy Fresh dé oplossing! Ook voor bedrijven en instellingen waar in ploegendienst gewerkt wordt, is Enjoy Fresh de perfecte oplossing om de maaltijdvoorziening kosteneffectief uit te besteden. Enjoy Fresh stelt waar nodig de faciliteiten zoals magnetrons en koeling beschikbaar. ENJOY FRESH Onder de naam Enjoy Fresh komt het concept medio september op de markt. Allereerst in de regio Schiphol / Hoofddorp / Nieuw-Vennep. De maaltijden worden vers bezorgd en zijn 6 dagen houdbaar in de koelkast. Kijk op de website van Enjoy Fresh en bestel een proefpakket. THE CHANGING MARKET Together with Global Food Experience from Nieuw- Vennep, Plasmeijer developed a new meal concept as the next step in the consumption of convenience foods a step towards eating more healthily. Modern society requires a greater availability people and increasingly, companies are offering their services 24/7. As a result, we are eating more industrial-quality foods and fatty meals en route to, or at, work. It is no wonder the demand for healthy food is increasing. It is obvious that our 24/7 economy needs new solutions! A NEW MEAL CONCEPT Plasmeijer discovered the revolutionary new user-friendly straight-to-plate packaging method in Sweden, which, thanks to the removable bottom, allows meals to be served quickly, easily and exactly as it was presented on the packaging. Eat at work as if you were eating in a restaurant! And say goodbye to dishing up or eating from a small tray. These fresh, healthy, high quality meals are prepared without harmful E numbers or flavourings and fit with contemporary eating habits. HEALTHY MEALS AT WORK Regularly continuing one s work into the evening hours requires a structural solution. Eating healthily and responsibly at work makes flexible working hours more acceptable to you and your employees. If it is known in advance that there will always be a number of people who will continue working into the evening, or who are working overtime, a flexible subscription to the meals made by Enjoy Fresh could be the solution for you! For companies and facilities where work is performed in shifts, Enjoy Fresh is the perfect partner for the provision of affordable meals. Additionally, Enjoy Fresh can make facilities, such as microwaves and cooling, available where necessary. ENJOY FRESH The Enjoy Fresh concept will be presented to the market halfway through September, initially in the Schiphol/ Hoofddorp/Nieuw-Vennep region. Meals are delivered fresh and can be kept in the refrigerator for 6 days. Visit Enjoy Fresh s website and order a trial package. +31(0) HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS 35

10 Dit magazine is vertaald door: Tekom Vertalers, al sinds 1976 toonaangevend in taal Waarom Tekom Een team van ervaren vertalers in vaste dienst Uitsluitend native speakers Altijd bereikbaar op werkdagen 8.30 tot uur Alle vertalingen worden voor levering nagekeken Kwaliteit in meer dan 60 talen Tekom Vertalers bestaat al sinds 1976 en ziet zichzelf als een van de pioniers op het gebied van zakelijke vertaaldiensten. Door te blijven innoveren is ze door de jaren heen steeds nummer één gebleven. Gecertificeerde vertaaldiensten Zo was Tekom in 2008 één van de eerste vertaalbureaus die het kwaliteitscertificaat vertaaldiensten (de NEN-EN 15038) behaalde en sindsdien behouden heeft. De websitespecialist Tekom Vertalers is ook de enige in Nederland die het logo SEOguru mag voeren. Alle inhouse vertalers bij Tekom hebben een SEO (zoekmachineoptimalisatie) cursus gevolgd. Tekom kan daardoor uw website zo vertalen dat deze ook goed wordt gevonden. Taaltrainingen Tekom verzorgt ook incompany taaltrainingen op elk gewenst niveau. In meer dan 60 talen Tekom Vertalers heeft een groot wereldwijd netwerk van gespecialiseerde vertalers. Hierdoor kan ze vertalingen in elke gewenste taal en binnen elk vakgebied leveren. Het Stemmenbureau Het Stemmenbureau is onderdeel van Tekom Vertalers. Op haar kantoor in Hoofddorp heeft ze een professionele geluidsstudio en beschikt ze over een database van meer dan 100 stemmen in zo n 50 verschillende talen. Zo laat zij ook uw gesproken boodschap goed klinken. Vertalingen in elk vakgebied Bij Tekom kunt u terecht voor een juridische of technische vertaling, de vertaling van uw menutekst, uw website, uw persbericht, brochure en veel meer. Tekom Vertalers is uw allround vertaalpartner. Met een goede vertaling tilt u uw boodschap over taal- en cultuurbarrières heen en opent u deuren die anders gesloten zouden blijven Jupiterstraat HE HOOFDDORP

11 COLUMN Blue is the new green Ever wondered what coffee waste, thistles and used diapers have in common? Most people will call these things waste, worthless substances that will cost you money to dispose off. Some people don t. Last May, dr. Gunter Pauli was one of the speakers at the annual SHARE. This conference on development of sustainable real estate and business in Haarlemmermeer was held in Park 20 20, a unique cradle-to-cradle inspired business park in Hoofddorp. Pauli is an active member of the Club of Rome, author of the book The Blue Economy but also a long-time green entrepreneur. His knowledge organisation Zero Emissions Research and Initiatives (ZERI) founded the Ecover company, the first eco factory in Europe that produces environmental friendly cleaning products. Dick Braam is founder of 100% BRAAM Marketing Communications Media, en van Marketing Communicatie Strategy for Sustainability, Contact or call In his book, which initially was published in 2009 as a report to the Club of Rome, Pauli stated that in nature there is no such thing as waste. In nature all materials are used and re-used. Pauli emphasized on the fact that we can learn from nature, how natural systems work, knowledge on how organisms work together, from bacteria to reptiles and mammals. It helps us find solutions for the many challenges of the world today. That it requires a different way of thinking and different way of approaching business were there is no such thing as waste. The blue economy is also based on sharing instead of competition. And in a blue business model there are always multiple cash flows and benefits, for instance by using the waste/output of one process as input for another process. The blue economy aims to create jobs and social capital without draining or polluting the natural environment. This is the main difference with the green economy ( doing less bad ), healthy sustainable business needs to be profitable in order to last in the future. For example, did you know that only 0,2% of the coffee biomass harvested from the farm actually is ingested. But coffee serves as an ideal substrate for farming tropical mushrooms like shiitake or ganoderma. Now the other 99.8% generates jobs, income and food security. Nowadays thistles are converted into feedstock for a biorefinery transforming what once was considered a weed into six revenue streams using an available infrastructure of a defunct petrochemical facility. Abandoned farmland and plots become productive again at low costs and the dependency on fossil oil is reduced at the same time. Derived from the Go Create! session with Pauli at SHARE, sustainable architect Joost Valk (Vital Places/ Stichting Bouwland) initiated another blue economy project in Haarlemmermeer. De Boshoeve, a sustainable nursery and day care center in Nieuw-Vennep, will collect used diapers and use them as a substrate to grow vegetables. These vegetables can be used to feed the same kids at De Boshoeve. These examples have in common that bold pioneers took the first step to abandon the trampled paths of the green economy and re-think production and business models completely in order to achieve a blue economy, same like the pioneers did 160 years ago by bucking the Haarlemmermeer polder. Hail to the pioneers! Dick Braam Text Dick Braam Photography DeBeeldredacteur.nl/Michel ter Wolbeek Reactions? HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS 37

12 INTERVIEW Onvervalste realisten Dankzij de gloednieuwe infrastructuur rond Hoofddorp en Schiphol rijd je tegenwoordig zo goed als in één streep vanaf de A4 naar het kantoor van BT Makelaars in Rozenburg/Schiphol. Op een steenworp afstand van de Luchthaven treffen we de B en de T van het bedrijf: Theo Beekman en Marijke Toenbreker. Een gesprek over Haarlemmerdijkjes, het nieuwe werken en vooral de nieuwe realiteit. Tekst Monika Jak Fotografie Wilfried Overwater De zon schijnt, de koffie is goed, de oprichters/eigenaren ogen monter. Of het moet de nog altijd hardnekkig aanhoudende crisis in de vastgoedmarkt zijn, maar anders staat niets een goed gesprek in de weg. En ook die crisis staat dat niet in de weg, zegt Theo Beekman stellig. De wereld is anders geworden. Het is niet meer zoals het was en dat zal het ook nooit meer worden. We hebben simpelweg te maken met een nieuwe realiteit. DE MENSELIJKE MAAT De dag starten met een ondernemer in tranen vanwege een faillissement, rond lunchtijd een gesprek met een directeur die moet inkrimpen en de rest van de dag waren de gesprekken en berichten niet veel vrolijker. Marijke Toenbreker vertelt dat die periode voorbij is. Het chagrijn is er een beetje uit. Het is allemaal wat minder pessimistisch. En trouwens, ook midden in de crisis gebeurde er mooie dingen. Zoals 38 HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS

13 HET CHAGRIJN IS ER EEN BEETJE UIT. HET IS ALLEMAAL WAT MINDER PESSIMISTISCH. zen voor de laatste. En geef hem eens ongelijk. De eerste jaren van de crisis had de prijsstelling natuurlijk ook te maken met strategisch portefeuille-beheer. Maar gelukkig is het merendeel van de eigenaren zo verstandig geweest om elk jaar af te schrijven. De verhoudingen tussen de werkelijke waarde en boekwaarde zijn genormaliseerd. HET NIEUWE WERKEN De twee vastgoedmakelaars constateren dat niet alleen de crisis invloed heeft gehad op de vastgoedmarkt, maar ook de nieuwe kijk op werken. Theo Beekman: De nieuwe communicatiemogelijkheden maken werken op afstand mogelijk. Dat en de toegenomen automatisering van diensten heeft een enorme impact op het aantal benodigde vierkante meters. Ik schat het op zo n 30 tot 40 procent minder. Overigens zijn we ook daarin realisten en proberen we huurders te behoeden voor al te opportunistisch denken daarin. We merken dat bedrijven hier al weer wat anders naar zijn gaan kijken. Een bedrijf met louter flexplekken, dat werkt gewoon niet. een pandeigenaar die zijn hart liet spreken bij een failliete huurder, het huurcontract gewoon ontbond en de waarborgsom teruggaf aan de huurder. Had hij niet hoeven doen. Theo Beekman: Dat was inderdaad wel eens heerlijk om mee te maken. Ik hoop dat wat dat betreft de menselijke maat - misschien wel dankzij de crisis - weer wat meer terugkomt in ondernemersland. Wij hanteren die maat in elk geval als vaste maat. TRAPEZE VERSUS HELDERHEID Er zit decennia aan markt- en vakkennis aan tafel, dus we hebben onze oortjes gespitst. We willen graag meer weten over die nieuwe realiteit. Marijke Toenbreker: Kijk, zo n zes, zeven jaar terug, aan het begin van de crisis, werden er bij verhuur van bedrijfsonroerend eigenlijk uitsluitend allerlei trapezes in het prijsaanbod versleuteld. Panden werden aangeboden voor zeg 140, 150 euro per vierkante meter, maar dan kreeg je wel twee jaar huurvrij bij een vijfjarig contract. Een korting van 40 procent dus; per saldo zit je dan dus op 90 euro per vierkante meter. Nog altijd zijn er verhuurders die dit type marsroutes aanhouden, maar een groter wordende groep zegt Houd nou toch eens op met dat opgeklopte gedoe, en zet de prijs van meet af aan op 90 euro per vierkante meter. Wij zijn daar voorstanders van. Volstrekt transparant zijn. Huurders vinden dat meer dan plezierig. Die weten eindelijk waar ze aan toe zijn. Dergelijke als-dan voordeeltjes worden als ingewikkeld ervaren, vult Theo Beekman aan. Mensen willen geen Haarlemmerdijkjes. Men krijgt eerder het gevoel dat er zand in de ogen wordt gestrooid. Wij merken dat als een huurder tussen twee gelijkwaardige panden een keuze moet maken, en het ene pand bevat allerlei prijsconstructies en bij het andere is de prijs volstrekt helder, de huurder dan geneigd is te kie- DIFFERENTIATIE EN GEZOND VERSTAND Was er voor de crisis nog sprake van een redelijk gelijk huurtarief in de gehele Haarlemmermeer, is er op dit moment veel meer differentiatie in prijs, afhankelijk van locatie en de staat van het onroerend goed. In bepaalde gebieden gelden nu lagere huren; dat is ook zo n nieuwe realiteit, aldus Theo Beekman. Marijke Toenbreker: Huurders kunnen daar hun voordeel mee doen. Een aantal gebouwen in deze regio is misschien een tikje gedateerd, maar voldoet zeker nog. Daar kunnen ondernemers, als een A-locatie eigenlijk helemaal niet nodig is, uitstekend mee uit de voeten. Dan heb je een prima stek, op een prima locatie, voor een prima prijs. Ondernemers die bij ons aan tafel zitten, hebben in eerste instantie veelal iets anders op hun netvlies. Als wij ze dan wijzen op zo n mogelijkheid, gaan hun ogen open. Theo Beekman: Het is natuurlijk ook mens eigen: als ondernemers verderop iets zien dat duurder is, veronderstellen ze direct dat het beter is. En dat is het misschien in een aantal opzichten ook wel, maar wij proberen dan samen met ze te achterhalen of die punten wel relevant zijn. We maken ze bewust van hun eigen afwegingen zodat ze een weloverwogen en vooral heldere keuze kunnen maken. De twee adviseurs pleiten ook voor gezond verstand als het gaat om die gebouwen die dusdanig gedateerd zijn dat renovatie geen zin meer heeft. Sloop is dan vaak beter. Veel van die panden zijn midden in de weilanden gebouwd, vertelt Marijke Toenbreker. Ik zeg: hup, dat weiland terug en koeien erop! BT MAKELAARS Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS 39

14 Hartgerink en Klomp is decennia lang een begrip in de polder. En dit jaar ook nog eens 35 jaar Mazda dealer en dat gaan we samen met u vieren. Wilt u als ondernemer, als sporter of als relatie erbij zijn? Spectaculaire acties Leuke & sportieve activiteiten Steun goede doelen NON STOP! START vrijdag 10 oktober 7.00 uur FINISH zaterdag 11 oktober uur Op vrijdag 10 oktober en zaterdag 11 oktober openen wij 35 uur non-stop onze deuren. In deze 35 uur worden diverse activiteiten georganiseerd die u niet mag missen. Omdat 2014 het Jaar van de sport is en Haarlemmermeer ontmoeten centraal staat, zullen wij deze thema s bij ons ook terug laten komen. We starten vrijdag om 7.00 uur en eindigen zaterdag om 18:00 uur. Tevens zullen er spectaculaire acties zijn waarbij het getal 35 steeds terug zal komen. Op onze internetsite vind u de complete agenda. Vrijdag vanaf uur starten we met de Mazda Experience speciaal voor alle ondernemers. U kunt op verschillende manieren de Mazda beleving ervaren. Daarnaast zijn tal van leuke stands zoals o.a. een Whisky proeverij verzorgt door De Wijnzaak, Hulst herenmode en de catering wordt verzorgd door Grand Café Sjapo. Er is zelfs een fietscontrole door E-Bikepoint. De vraag is dan ook, probeer vrijdag 10 oktober 2014 op de fiets naar het werk te gaan en kom dan s middags naar het 35 jaar jubileum van Hartgerink en Klomp en laat u verrassen Opaallaan XT Hoofddorp

15 REPORTAGE Hartgerink en Klomp viert 35 jaar Mazda dealerschap nét even anders dan anders Op naar de volgende 35 jaar. Met die woorden kijkt directeur René Klomp van familiebedrijf Hartgerink en Klomp volop vertrouwen naar de toekomst van zijn dealerschapjubileum. Maar voordat het zover is, moet er eerst feest worden gevoerd. En dan doet de bijzondere Mazda-dealer met wel heel veel festiviteiten. Tekst t.kst.ntw.rp/sandra Zuiderduin Fotografie DeBeeldredacteur.nl/Michel ter Wolbeek Al 88 jaar een begrip in de polder. En daar komt dit jaar dan ook nog eens 35 jaar dealerschap van het merk Mazda bij. Reden temeer voor deze partner in mobiliteit om eens goed uit te pakken. En dan natuurlijk zoals het familiebedrijf altijd al doet, net even anders dan anderen doen. Zo gaat er vanaf 10 oktober een non-stop spektakel van start. Want vanaf de vroege ochtend tot 35 uur later is de showroom doorlopend geopend en aangekleed met de nodige festiviteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. In samenwerking met 20 collega-ondernemers worden er tal van activiteiten georganiseerd, begint Klomp uit te leggen. Zoals in de ochtenden een ontbijt verzorgd door Bakker Gorthuis, de ochtendgym door Health City, lunchbroodjes van Benelite en een APK voor lijf, auto en ogen of een tienpuntencheck. Maar naast deze activiteiten voor nieuwe klanten worden ook andere doelgroepen niet vergeten. Zo staat de vrijdagavond in samenwerking met de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) speciaal in het teken van ouderen. Zij kunnen bridgen en klaverjassen en ondertussen hun auto schoon laten maken en tegen een gereduceerd tarief uitdeuken. Om daarna door te gaan met het avond- en nachtprogramma met een heuse drive-in bioscoop in samenwerking met Cinemeerse en DJ s van Broken White Productions. En terwijl de bezoekers lekker genieten, maken ze ook nog kans op de nodige kortingsbonnen die zullen worden uitgedeeld. De zaterdagmiddag is vervolgens speciaal gereserveerd voor vrouwen met een parfumworkshop, high tea, slipmat en pech onderweg cursus. Om vervolgens in stijl af te sluiten met een borrel verzorgd door Cateringpartners. VRIJDAGMIDDAG: VOOR EN DOOR ONDERNEMERS Maar ook de ondernemers worden in het feest natuurlijk niet vergeten. De vrijdagmiddag is speciaal voor hen. Met een fietscontrole door E-bike point, een whiskeyproeverij door De Wijnzaak, een parfumpresentatie door In Fine, Zien Optiek voor de ogen, horloges van Ritmo Mundo, Hulst herenmode voor het aanmeten van maatpakken, een slipmat van Bridgestone en hapjes verzorgd door Sjapo. En uiteraard voor de kinderen een springkussen en andere leuke activiteiten. Kortom: een gezellige middag voor en door Haarlemmermeerse ondernemers. Een opvallend feestprogramma dus waarbij er 35 uur achtereen doorlopend activiteiten zijn en ook nog eens gespind zal worden voor de Voedselbank. Vermoeiend? Nee, juist leuk, meent Klomp in al zijn enthousiaste oprechtheid. Want, zo maakt hij duidelijk, nu kunnen we ook iets terug doen voor de gemeenschap. Want iedereen is op deze dagen van harte welkom. Anders dan anders? Ja, dat zeker, zegt hij lachend. Maar dat is ook precies zoals wij en het merk Mazda zijn. Waar andere merken uitkomen met kleine motoren voor minder uitstoot, gaan wij voor de rijervaring met dikke 2 liter motoren met veel vermogen, terwijl ze toch zuiniger zijn. We willen het altijd net even anders dan anderen doen. HARTGERINK EN KLOMP Opaallaan XT Hoofddorp Meer informatie, het programma en aanmelden via de website René Klomp HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS 41

16 MEERMATCH ONDERNEMERS HELPEN ONDERNEMERS MeerMatch bestaat uit vier bevlogen ondernemers die graag samen een steentje bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in de Haarlemmermeer. Naast hun drukke agenda s maken ze regelmatig tijd om op vrijwillige (maar niet vrijblijvende!) basis samen de Stichting MeerMatch te runnen. Kennisdelen, daar gaat het ze om: ondernemers met specifieke kennis in contact brengen met ondernemers die concrete vragen hebben. Verbindingen maken en ondernemers verder helpen. Tekst Laura Barens en De Burgemeester Fotografie Just Justa Addick Land en Marcel Hanssen kennen elkaar al jaren. Samen namen ze in 2011 het initiatief om MeerMatch op te richten. Na een goede voorbereiding, een onderzoek naar de behoeften van de beoogde doelgroep en in goed overleg met de gemeente Haarlemmermeer was het in november 2012 zover. Het bestuur werd uitgebreid met Roel de Jong en Eveline Reversma en MeerMatch werd officieel gelanceerd. Inmiddels wordt het kennisplatform al ruim anderhalf jaar gerund door deze ondernemers. Samen zijn ze goed voor ruim 100 jaar ondernemerservaring en bieden ze toegang tot een enorm netwerk. AMBITIE: MEER (JONGE) ONDERNEMERS BINDEN De afgelopen periode was leuk en erg leerzaam. Ze hebben mooie matches gemaakt, ervaring opgedaan, geleerd van de gesprekken met ondernemers en ook hebben ze samen veel plezier gehad. Maar het blijven ondernemers met ambitie en dus kan het altijd beter. Ze hebben zich een aantal doelstellingen gesteld voor de komende periode. Het bereik moet vergroot worden en vooral de doelgroep jonge ondernemers willen ze graag aan zich binden. De ervaring leert dat deze doelgroep de weg naar MeerMatch nog onvoldoende goed weet te vinden. En dat is jammer, want zeker voor deze doelgroep heeft MeerMatch veel te bieden. NIEUWE INITIATIEVEN: KREDIETUNIE HAARLEMMERMEER MeerMatch heeft niet alleen veel ondernemers geholpen de afgelopen periode, de gesprekken met ondernemers leiden ook tot nieuwe initiatieven. Dat bewijst de recente oprichting van de KredietUnie Haarlemmermeer wel. Regelmatig hoorden de MeerMatch-ondernemers over goede ideeën waarvoor ze geen financiering konden vinden. Dat moest toch anders kunnen? Addick Land en Roel de Jong namen samen Kom 4 november kennis-speeddaten bij MeerMatch! Direct persoonlijk antwoord op je vraag? Een oplossing voor je probleem? Een nieuw contact? Dat kan allemaal tijdens een kennis-speeddate. Een nieuw concept van MeerMatch. Waarbij persoonlijk contact en advies in een plezierige en informele omgeving voorop staat. Daarnaast vertellen ondernemers in korte presentaties over hun ervaringen. HOE HET WERKT? Op maandagavond 4 november staat De Burgemeester in Hoofddorp in het teken van kennis-speeddaten. Ondernemers met een vraag komen die avond bijeen om kennis te delen en vragen beantwoord te krijgen. MeerMatch faciliteert een panel van deskundigen die antwoord op de diverse vragen geven. Dat kan in een één op één gesprek, maar ook in groepsverband. Het idee is dat kennis halen en kennis delen op een laagdrempelige manier wordt gefaciliteerd. Inmiddels zijn we gestart met de organisatie van deze avond. Dus zit je met een vraag, meld je aan via en krijg antwoord op je vraag op 4 november aanstaande. Aanmelden voor deze bijeenkomst is gewenst. Wil je op de hoogte blijven en geïnformeerd worden over de mogelijkheden die MeerMatch naast deze kennis-events biedt? Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief via 42 HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS

17 het initiatief om op zoek te gaan naar een oplossing, wat uiteindelijk resulteerde in de oprichting van de KredietUnie Haarlemmermeer in juni jl. Een prachtig resultaat waar de ondernemers in de regio zeker profijt van hebben. KENNISCAFÉ EN SPEEDDATEN MeerMatch werd ooit geïntroduceerd als een online kennisplatform waar ondernemers met een vraag gekoppeld worden aan ondernemers met kennis. Inmiddels blijft het al lang niet meer bij online communicatie. Kennis delen lijkt toch het makkelijkste `in het echt` en dus is de stap naar meer persoonlijke communicatie gezet. Dat deze strategie zijn vruchten afwerpt was duidelijk merkbaar op het in het voorjaar georganiseerde Kenniscafé over financieringen. Met een sterk inhoudelijk verhaal en goede bezoekers met concrete vragen was dit een groot succes. En MeerMatch zit ook de komende periode niet stil. Maandag 6 oktober vond het tweede Kenniscafé met het thema succesvol ondernemen plaats. Gastsprekers Joost Istha van Mediabureau Zigt, Jos Bölte van Barbistro Joseph en Marnix Bakker van MWorks Media vertelden meer over de diverse wegen die zij hebben bewandeld om succes te bereiken en de obstakels die ze tegenkwamen. Diverse tips en tricks werden gedeeld en op vragen uit het aanwezige publiek werd helder antwoord gegeven. Kennis delen, kennis opdoen, ontmoeten en netwerken waren elementen die deze avond tot een succes maakten. Op maandag 4 november a.s. introduceert MeerMatch haar nieuwste concept: Kennis-speeddaten. Met kennis-speeddaten krijgen ondernemers op een persoonlijke en snelle wijze antwoorden op hun vragen. Vragen die over de meest uiteenlopende ondernemersonderwerpen kunnen gaan. En die tijdens deze avond beantwoord worden door een expert of een mede ondernemer. GRATIS ADVIESGESPREK Ondernemer met een vraag of op zoek naar meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact op met MeerMatch voor een gratis adviesgesprek. Je kunt hiervoor contact opnemen met Addick Land of Marcel Hanssen op: Wil je door MeerMatch op de hoogte worden gehouden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via MeerMatch is gevestigd in De Burgemeester. Meer informatie over MeerMatch is te vinden op de website Kennisgroep flexibiliteit en mobiliteit medewerkers kiest voor social return Op uitnodiging van MeerMatch bespraken enkele expertpartners van MeerMatch deze zomer het thema Hoe bereiken we meer mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers. Deelnemers waren Joop Dijkmans van Dura Vermeer, Lars van der Steen van PDZ uitzendbureau, Loes Terburg van het werkgeversloket UWV en initiatiefnemers Marcel Hanssen en Addick Land, bestuursleden MeerMatch. Tijdens discussies bleek al snel hoe breed het onderwerp meer mobiliteit en flexibiliteit medewerkers is en hoeveel invalshoeken er zijn. Zoals die van de kant van de werkgever. Of van de kant van de werknemer. Of gezien vanuit de overheid. Door de kennisgroep werd besloten om zich in eerste instantie te richten op het onderwerp Social Return omdat hierin alle invalshoeken als overheid, bedrijfsleven en (potentiële) werknemers tezamen komen. De kennisgroep ziet het als een uitdaging om in overleg de gemeente HLMR tot een transparant beleid te komen dat niet werklozen aan werkt helpt en ook het werk houdt. Voor een nadere uitwerking van het onderwerp Social Return en een verbreding naar meer branches dan alleen de bouw wordt een uitbreiding van de kennisgroep nagestreefd. Kredietunie HLMR eo zoekt leden Na haar lancering in juni dit jaar, zoekt de Kredietunie HLMR leden, die ondernemers in de HLMR met goede plannen, willen helpen met financiering. Lid worden van de coöperatie kan al voor een eenmalig bedrag van 1.000,- Daarmee deel je niet alleen mee in het resultaat van de Kredietunie, maar steun je ook het ondernemerschap en de economische ontwikkeling van de Haarlemmermeer. Meer weten? Mail: en je ontvangt het informatiememorandum. Meer informatie? (voorzitter Addick Land) MeerMatch via social media volgen? / Meermatch Stichting MeerMatch HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS 43

18 TE HUUR Aalsmeerderdijk 156 Oude Meer Drachmeweg Nieuw-Vennep Lireweg 2-4 Nieuw-Vennep Dit fraaie bedrijfspand staat op het bedrijventerrein Schiphol-Rijk en heeft een uitstekende verbinding naar de snelwegen A4 en A44 en Schiphol. Het bedrijfspand heeft ca. 10m² kantoorruimte en 165 m² bedrijfsruimte. Voorzien van eigen entree en overheaddeur. Lireweg 15 Nieuw-Vennep Zeer luxe bedrijfspand op het bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid. Kantoorruimtes volledig afgewerkt. Totale vloeroppervlakte is ca m 2, waarvan ca. 504 m 2 kantoorruimte (over 3 lagen) en ca. 853 m 2 bedrijfsruimte. Bedrijfsruimte voorzien van overheaddeur en eigen entree. Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Pesetaweg Pesetaweg Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Zeer modern kantoorpand gelegen op bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid. Ca. 195 m 2 kantoorruimte op de eerste verdieping. Centrale entree met intercom en lift. Eigen pantry. Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Centraal gelegen bij Schiphol en de A4 en A44. Robijnlaan 17 Hoofddorp Zeer luxe bedrijfspand op bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid. Het pand heeft 12 loading docs en 6 laadperrons met overheaddeur. Ca m 2 kantoorruimte, ca m 2 bedrijfsruimte, ca m 2 prefab entresolvloer en ca 841 m 2 vaste entresolvloer (betonvloer). Deelhuur bespreekbaar. Ca. 85 parkeerplaatsen. Luxe entree, beveiligingsinstallaties, toegangshek met intercom. Ca. 550 m 2 kantoorruimte op de begane grond en ca. 404 m 2 op de 1e verdieping. Bedrijfshal met 970 m 2 bedrijfsruimte incl. 55 m 2 entree en een bedrijfshal met 983 m 2 met ca. 200 m 2 entresolvloer. Deelhuur mogelijk. Inpandig en uitpandig ruime parkeermogelijkheden. De kantoorruimte is voorzien van luxe entree incl. lift. De kantoorruimtes zijn voorzien van inpandige en/of uitpandige balkons. Ca. 510 m 2 bedrijfsruimte en ca. 60 m 2 kantoorruimte, gelegen op bedrijventerrein Graan voor Visch. De kantoorruimte bestaat uit drie kantoorkamers met een gezamenlijke entree. De bedrijfsruimte is voorzien van een overheaddeur. Centraal gelegen bij de A4 en vlakbij de A44 en Schiphol. P.G.M. Voor een overzicht van al onze verhuurobjecten zie onze website Bakker Vastgoed Pesetaweg 63 l 2153 PJ Nieuw-Vennep T l E

19 COLUMN Zaken doen in een veranderende wereld In September 2001 waren wij op vakantie in Myanmar, het vroegere Birma. Het is een verschrikkelijk mooi land met hele vriendelijke en aardige mensen, alleen met een discutabele regering. Op 9 September vlogen in New York echter twee vliegtuigen het World Trade Center binnen met verschrikkelijke gevolgen. In Birma werd dit niet direct bekend gemaakt en pas de volgende dag bij het ontbijt stond er bij toeval een televisie aan en zagen we beelden die we eigenlijk niet konden geloven, maar het was waar, en sindsdien is de wereld wezenlijk verandert. Als je op dit moment het nieuws volgt en beseft wat er op de wereld gaande is op het gebied van moord en doodslag, honger, oorlog in de Oekraïne, ISIS, terreur, Ebola, de rassen en stammen strijd in diverse landen, alsmede de onrust in de regio rond Israël en Syrië. Dan kun je niet anders concluderen dan dat het niet eenvoudiger is geworden om internationaal zaken te moeten doen. Ook het zaken doen in Nederland is van een hele andere orde geworden na alle bankperikelen van de afgelopen jaren. Het zakendoen met welke bank dan ook is een specialisme geworden, waar je vaak zonder de steun van je accountant niet uit komt. Orders binnen halen met de afspraak: een man een man, een woord een woord, is een zeldzaam fenomeen geworden. Alles moet als het even kan op papier en juridisch onderbouwt zijn, zeker bij grote orders. Het heeft ook geen zin meer om te zeggen dat het vroeger anders ging en misschien allemaal beter was. Het woord crisis moet ook zo snel mogelijk worden uitgebannen zonder onze kop in het zand te steken. Het is gewoon een feit dat het nu een andere realiteit is in de manier van zaken doen. Daar zullen en moeten we mee leren omgaan. Dat gaat in de ene branche wat makkelijker dan in de andere. Het leerproces van de afgelopen jaren in deze nieuwe manier van zaken doen pakken velen van ons al aardig op in het besef dat het niet anders is en ook niet zal worden. De saamhorigheid van vele leden binnen onze OVHZ is ook merkbaar door het met elkaar van gedachte wisselen of een van onze bestuursleden op de koffie te vragen. Het enige doel is dan vaak om gewoon te brainstormen en/of te vragen wat de ander van een bepaalde situatie vindt. Het openstaan voor ideeën van anderen is vaak heel inspirerend. Het komt erop neer dat we met z n allen de toekomst op een nieuwe andere manier moeten invullen. Velen zijn daar al lang mee bezig en sommige komen aarzelend in beweging, Echter een ding is duidelijk; HET MOET, er is geen keus. Ik wens u veel succes met deze nieuwe start. Andries Stokvis Andries Stokvis is voorzitter van Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid Tekst Andries Stokvis Fotografie DeBeeldredacteur.nl/Michel ter Wolbeek HAARLEMMERMEER INTOBUSINESS 45

20 IT moet voor u werken niet andersom! Raadhuislaan BE Hoofddorp

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Een dubbel gouden perspectief Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland editorial and credits Gebruik

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME BUURTEN VAN BRUSSEL JOHAN LAGAE THE ARCHITECT AS FACILITATOR A DISCUSSION WITH SMAR ABOUT WORKING ON SCHOOLS IN

Nadere informatie

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board 3 THE UM is een van de snelst stijgende jonge universiteiten 3-6 Labradors UM had niet moeten zwichten voor dieractivisten 6 Opinion The NUM ideologues are only interested in one voice: their own 7 Refugees

Nadere informatie