REGLEMENT. Schepperbuurt 4a, 9948 PP Termunterzijl Telefoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT. Schepperbuurt 4a, 9948 PP Termunterzijl Telefoon 0596-601443 www.campingzeestrand.nl Email: info@campingzeestrand.nl."

Transcriptie

1 Schepperbuurt 4a, 9948 PP Termunterzijl Telefoon REGLEMENT Artikel 1 Waar in dit reglement over de volgende zaken wordt gesproken wordt bedoeld: - Vakantieverblijf: tent, caravan, chalet e.d. - Standplaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf. - Ondernemer: degene die het vakantieverblijf of de standplaats ter beschikking stelt. - Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf of de standplaats aangaat. - Geschillencommissie: de rechter. - Vaste standplaats: standplaats ter beschikking gesteld voor tenminste 1 jaar. - Stacaravan: een caravan die niet voldoet aan de eisen die in het wegenverkeersreglement worden gesteld aan aanhangwagens, die zonder speciale vergunning achter een personenauto over de openbare weg worden voortbewogen. Artikel 2 Inhoud overeenkomst: De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden aan de recreant ter beschikking, of het overeengekomen vakantieverblijf, of de overeengekomen standplaats, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor het aantal overeengekomen personen te plaatsen. De recreant mag alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als overeengekomen. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op basis van de door de ondernemer verstrekte informatie, folder en/of ander reclamemateriaal. Artikel 3 Opbouw tarief: Bij de ingang is duidelijk een lijst opgehangen met de op de kampeerplaats geldende tarieven, alsmede de perioden waarop deze van toepassing zijn. 1

2 Duidelijk is aangegeven op welke wijze de volgende onderdelen deel uitmaken van het tarief: - huur voor de standplaats - gebruik van voorzieningen, samenhangend met de standplaats, die in elk geval omvatten: elektra, sanitaire voorzieningen, toegang tot de camping, vuilafvoer en water - verbruik van elektra - gebruik van de overige voorzieningen op de kampeerplaats die in direkt verband staan met het gebruik van de standplaats - gemeentelijke en andere (semi-)overheidsheffingen, zoals toeristenbelasting. De vergoeding voor voorzieningen die niet in het tarief zijn opgenomen, zijn afzonderlijk aangegeven. De in het tarief aangeboden voorzieningen worden in redelijkheid aan de kampeerder en zijn gezins/groepsleden ter beschikking gesteld. Artikel 4 De recreant draagt zorg voor een deugdelijke elektriciteits-, butaan- of propaan- en waterinstallatie in zijn vakantieverblijf. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde installatie, tenzij omstandigheden van buitenaf die redelijkerwijs niet mogelijk maken. De ondernemer erkent geen aansprakelijkheid voor storingen welke het gevolg zijn van omstandigheden van buitenaf en storingen ontstaan in de installatie waar de recreant zelf toezicht op heeft. Artikel 5 Prijs: - Voor een vaste standplaats is de prijs incl. 200 Kwh stroom per jaar. Iedere standplaats heeft een eigen meter. Voor alle extra Kwh wordt 0,42* in rekening gebracht. De afrekening vindt eens per jaar, gelijk met de nieuwe standplaatsrekening plaats, n.a.v. meteropname. Mocht U tussentijds Uw vakantieverblijf verkopen, dan dient verrekening tussentijds plaats te vinden. Voor een vaste standplaats is de prijs incl. 15 m3 water per jaar. Iedere standplaats heeft een eigen meter. Voor extra m3 wordt 2,50* in rekening gebracht. (* op dat moment geldende energie/waterprijs.) De prijs is exclusief toeristenbelasting en eventuele heffingen. Het aanbieden van grof vuil dient in overleg met de ondernemer te geschieden. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. De ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst eventuele verschuldigde, eenmalige kosten voor aansluiting op het aanwezige net voor water, elektra,gas en riool bekendmaken. De prijs voor een vaste standplaats geldt voor de recreant waarmee de overeenkomst is gemaakt en zijn inwonende gezinsleden. Voor andere familie of kennissen die blijven overnachten geldt: Toeristenbelasting en overnachtingsgeld per persoon per nacht dient op de eerste dag van aankomst betaald te worden.( 3,81/p.volw va 16 jr, 2,81/ knd 2t/m 15jr, knd 0-2jr gratis-wel toeristenbelasting. Voor vaste gasten geldt: kleinkinderen t/m 15 jaar zijn gratis behalve toeristenbelasting-altijd vooraf of op dag van aankomst schriftelijk aanmelden!). De hond van uw gast: 2,90 p. hond p. nacht. Bij te laat melden van bovengenoemde extra overnachters geldt een dubbele dagprijs per persoon per dag, indien u de gast(en)/hond(en) niet hebt aangemeld voor of op de dag van aankomst. Aanmelden kan per , fax, post of op een aanmeldingsformulier (bij de receptie of per te verkrijgen) of op papier indien de aankomst buiten openingstijden plaatsvindt. Verhuur aan derden is niet toegestaan mits hier uitdrukkelijk toestemming voor verleend is. 2

3 - Indien na vaststelling van de prijzen, als gevolg van besluiten van de overheid en/of openbare nutsbedrijven bovenmatige kosten ontstaan die redelijkerwijze niet van te voren aan de ondernemer bekend konden zijn, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend. Artikel 6 Annulering en tussentijdse beëindiging: - Indien de recreant de overeenkomst, die betrekking heeft op een vaste standplaats, annuleert of tussentijds beëindigt, is hij toch de volledige nettoprijs verschuldigd. Mocht er een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant worden gevonden die het gebruik wil overnemen, dient het resterende bedrag met hem te worden verrekend door de recreant, die niet tijdig opgezegd heeft. De recreant die de nota ontvangen heeft, blijft de verantwoordelijke persoon. Ook de stroomrekening dient bij verkoop verrekend te worden. - Betreft de overeenkomst een standplaats of een vakantieverblijf voor een kortere periode dan 1 seizoen, dan verbeurt de recreant bij het niet gebruik maken van een standplaats of het vakantieverblijf t.b.v. de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling. Deze bedraagt: - Bij vakantieverblijven en gereserveerde toeristische standplaatsen: Bij annulering binnen 14 dagen na reservering is de recreant in ieder geval de reserveringskosten verschuldigd Schadeloosstelling bedraagt : - bij annulering tot een maand voor de ingangsdatum : 30% van de totale prijs - bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum is de volledige prijs verschuldigd. Indien een voor de ondernemer redelijkerwijs acceptabele vervangende recreant wordt gevonden, die het gebruik wil overnemen, zullen uitsluitend administratiekosten in rekening gebracht worden. De recreant wordt aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten!! Artikel 7 De recreant, zijn gezinsleden, logé s of bezoekers dienen de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder ook begrepen de regels betreffende legitimatieplicht, aanmeldingsplicht en eventuele vereiste *kampeerdocumenten, na te leven. Alle overnachtende gasten dient u per , fax of post schriftelijk aan te melden voor of op de dag van aankomst. Toeristenbelasting en overnachtingsgeld per persoon per nacht dient op de eerste dag van aankomst betaald te worden.( 3,81/p.volw va 16 jr, 2,81/knd 2 t/m 15 jr, knd 0-2jr gratiswel toeristenbelasting. Voor vaste gasten geldt: kleinkinderen t/m 15 jaar zijn gratis behalve toeristenbelastingwel vooraf of op aankomstdag schriftelijk aanmelden!) Honden van gasten: 2,90 per nacht per hond. *Slagboom: Bij de ingang van de camping is een automatische slagboom, die werkt via kentekenherkenning. Er is 1 auto per staanplaats toegestaan. Kentekens kunnen per of schriftelijk worden opgegeven of gewijzigd. Van de ingang via het hek, langs het huis/receptie, mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Auto: De auto van de recreant kan op de door hem gecontracteerde standplaats geparkeerd worden. Er is slechts 1 auto per standplaats toegestaan. Alle andere auto s moeten dus buiten het terrein geparkeerd worden. De maximaal toegestane snelheid op het terrein is 5 km. per uur. Rust: tussen uur en 8.00 uur dient het rustig te zijn op het terrein en mag er niet met gemotoriseerde voertuigen gereden worden, behoudens in noodgevallen. Vanaf 1-6 t/m 31-8 bestaat een bouwstop wegens het algemene recreatief karakter gedurende die periode op de camping. Toercaravan: de bijgeplaatste toercaravans zonder ontheffing, worden belast met een staangeldtarief van 100,- per jaar. Schuurtje: er is 1 schuurtje per standplaats toegestaan, die volgens de normen van de overheid niet groter mag zijn dan 2.00 m/2.00 m/1.85 m. Groter is voor eigen risico. 3

4 Serre: het aanbouwen van een serre e.d. dient in overleg met de ondernemer te geschieden. Standplaatsafbakening: het zetten van een omheining tot een hoogte van 60 cm. is toegestaan. Wilt U hoger, dan kan dit in overleg met de ondernemer, na schriftelijke toestemming. Honden: De dieren zijn welkom maar dienen aangelijnd te zijn en buiten het terrein uitgelaten te worden. Tevens dient U er zorg voor te dragen dat zij geen overlast aan de mederecreanten bezorgen. Aanhangers: aanhangers, boottrailers en boten dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangegeven plaatsen. Artikel 8 Aansprakelijkheid ondernemer: Voor diefstal, ongevallen of schade op de terreinen van de ondernemer aanvaardt de ondernemer geen enkele verantwoordelijkheid. U dient zichzelf hiertegen te verzekeren. Eén en ander behoudens schuld van de ondernemer of diens ondergeschikten. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal niet verder gaan dan het risico dat redelijkerwijs door de aansprakelijkheidsverzekering (met een max. van ,-) gedekt kan worden. De ondernemer, die op verzoek van de recreant gratis diensten aanbiedt, is niet aansprakelijk voor schade daarbij ontstaan, behoudens in geval van onzorgvuldigheid. Artikel 9 Tussentijdse ontruiming bij wanprestatie: 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logé s of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de standaardvoorwaarden, de algemene voorwaarden,e de gedragsregels of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, na inachtneming van het gestelde in lid 2 en lid 3, waarna de recreant zijn standplaats of vakantieverblijf dient te ontruimen. 2. Indien de ondernemer tussentijdse ontbinding en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant per aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten. De ondernemer moet de recreant ervan in kennis stellen dat het geschil (binnen 7 dagen) aan de rechter kan worden voorgelegd. Doet de recreant dit niet, dan wordt geacht dat hij zich bij de opzegging heeft neergelegd en heeft de ondernemer het recht de standplaats of het vakantieverblijf te ontruimen overeenkomstig art Indien de recreant de beschikking heeft over een vaste standplaats voor een stacaravan of zomerhuisje, dient de ondernemer de recreant, die zich bij de opzegging heeft neergelegd, een redelijke termijn met een maximum van 3 maanden te gunnen voor het doen verwijderen van de stacaravan of het zomerhuisje. De ondernemer kan de recreant en zijn gezin verbieden gedurende die termijn gebruik te maken van het vakantieverblijf. De recreant blijft gehouden de overeengekomen prijs te betalen. Artikel 10 Duur van de overeenkomst: Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan, eindigen door het verstrijken van de overeengekomen periode, m.u.v. de overeenkomsten die betrekking hebben op vaste standplaatsen voor stacaravans of zomerhuisjes. Op verzoek van de recreant kan een overeenkomst verlengd worden als de ondernemer dit zakelijk mogelijk acht. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd aangegaan, eindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, m.u.v. overeenkomsten die betrekking hebben op vaste standplaatsen voor stacaravans of zomerhuisjes. 4

5 Artikel 11 Beëindiging overeenkomst m.b.t. stacaravans en zomerhuisjes op vaste standplaatsen: Overeenkomsten m.b.t. ingebruikgeving van een vaste standplaats voor een stacaravan of zomerhuisje, aangegaan voor een bepaalde periode, worden na afloop van de overeengekomen periode telkens automatisch verlengd voor de duur van 1 jaar, onder de dan geldende voorwaarden, tenzij partijen bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de overeenkomst op een bepaalde datum zal eindigen. Indien de recreant geen verlenging van de overeenkomst wenst, of een overeenkomst voor bepaalde tijd wil opzeggen, kan de overeenkomst worden beëindigd indien hij uiterlijk 3 maanden voor afloop van de lopende periode schriftelijk opzegt. Indien de ondernemer geen verlenging van de overeenkomst voor een nieuwe periode wenst of een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd wil beëindigen, is met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van de lopende periode, opzegging alleen mogelijk indien: a. De recreant door gebruik van de standplaats en/of zijn stacaravan of zomerhuisje in strijd met de bestemming of het karakter van het kampeerterrein het aanzien van het kampeerterrein schaadt. b. De recreant zodanige overlast bezorgt aan de ondernemer en/of mederecreanten dat hij de goede sfeer op het terrein bederft. c. De ondernemer wegens herstructurering van zijn bedrijfsterrein de standplaats nodig heeft voor een andere bestemming, met inachtneming van het in het vervolg gestelde. d. De ondernemer tengevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikgeving van de standplaats te beëindigen, met inachtneming van het in het vervolg gestelde. e. Om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs van de ondernemer niet gevergd kan worden. Indien de ondernemer de overeenkomst beëindigt wegens voorgenomen herstructureringsplannen, dient hij de recreant daarvan tijdig op de hoogte te stellen en heeft de recreant in beginsel recht op schadevergoeding van de gemaakte kosten voor een vervangende standplaats op het terrein. De ondernemer dient de recreant in te lichten over overheidsmaatregelen die kunnen leiden tot beëindiging van de overeenkomst, zodra deze hem bekend zijn. Indien de ondernemer dit niet tijdig doet, zal hij een schadevergoeding aan de recreant verschuldigd zijn van de gemaakte kosten voor een vervangende standplaats op het terrein. Indien de recreant de opzegging betwist, dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en kan hij uiterlijk binnen 2 maanden na ontvangst van de schriftelijke opzegging dit geschil aan de rechter voorleggen. Doet de recreant dit niet, dan wordt geacht dat hij zich bij de opzegging heeft neergelegd. Artikel 12 Ontruiming: Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen. Tevens is de recreant verplicht het terrein in dezelfde nette staat achter te laten als op het moment van ingebruikneming. Als de recreant dit heeft nagelaten, is de ondernemer gerechtigd, na sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn, op kosten van de recreant de standplaats te ontruimen en te herstellen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, voortvloeiende of verband houdende met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door opzet of onzorgvuldigheid van de ondernemer. Eventuele opslagkosten zijn voor rekening van de recreant te voldoen voordat het vakantieverblijf opgehaald wordt. Indien het vakantieverblijf binnen 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst nog niet opgehaald is, vervalt het automatisch aan de ondernemer. Indien de recreant de beëindiging van de overeenkomst betwist en het geschil tijdig (binnen 7 dagen) heeft voorgelegd aan de rechter, mag de ondernemer niet overgaan tot ontruiming van de standplaats alvorens de rechter uitspraak heeft gedaan. 5

6 Artikel 13 Eigendomsoverdracht: Overname van de standplaats door een derde na eigendomsoverdracht van het aan de recreant toebehorende vakantieverblijf is niet mogelijk, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. Artikel 14 Gebruik door derden: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het noch de ondernemer, noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de standplaats, onder welke benaming dan ook, aan anderen in gebruik af te staan. De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikgeving plaatsvindt, worden bij afzonderlijke overeenkomst geregeld. Artikel 15 Betaling In de overeenkomst is aangegeven op welk(e) tijdstip(pen) en op welke wijze de betaling van het tarief dient te geschieden. Artikel 16 Inkassokosten: Ten laste van ingebreke geblevene (recreant of ondernemer) komen de door de tegenpartij gemaakte rechtelijke en buitenrechtelijke kosten, na een schriftelijke ingebrekestelling. Indien de totale prijs niet is voldaan, kan -na sommatie- het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht. Artikel 17 Slotbepaling: Indien er tussen de ondernemer en recreant een geschil ontstaat over enig in dit reglement geregeld onderwerp, kan dit geschil aan de rechter worden voorgelegd. Termunterzijl,

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische kampeerplaatsen van camping de Nesse. Artikel 1:

Nadere informatie

VeKaBo voorwaarden toeristische plaatsen

VeKaBo voorwaarden toeristische plaatsen VeKaBo voorwaarden toeristische plaatsen Deze VeKaBo -voorwaarden landrecreatie zijn tot stand gekomen in april 2002. Zij treden inwerking per 1 januari 2003. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

VeKaBo voorwaarden vakantieverblijven

VeKaBo voorwaarden vakantieverblijven 12 april 2005 VeKaBo voorwaarden vakantieverblijven Deze VeKaBo-voorwaarden landrecreatie zijn tot stand gekomen in april 2002. Zij treden inwerking per 1 januari 2003. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

- elke andere groep die buitendien als zodanig door de ondernemer

- elke andere groep die buitendien als zodanig door de ondernemer Kampeerreglement voor de Camping Hoek van Holland Artikel 1 Algemene begrippen Dit reglement verstaat onder: a. ondernemer: de dienst Recreatie Rotterdam, unit Hoek van Holland; b.recreant: degene die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden d.d. 29 april 2016 Artikel 1: Definities De ondernemer: Buitenplaats Beekhuizen Exploitatie B.V. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende

Nadere informatie

a. vakantieaccommodatie: onderkomens van Heerlijkheden met alle toebehoren, inventaris en

a. vakantieaccommodatie: onderkomens van Heerlijkheden met alle toebehoren, inventaris en Algemene voorwaarden volgens recreatiebranche RECRON verhuur Heerlijkheden (Boerderij Sevenum, Wijnhuis Baarlo) Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. vakantieaccommodatie:

Nadere informatie

Huisregels Camping Venema. Voorwaarden kampeerplek. Voorwaarden huuraccomodatie

Huisregels Camping Venema. Voorwaarden kampeerplek. Voorwaarden huuraccomodatie Pagina 1 Pagina 3 Pagina 8 Huisregels Camping Venema Voorwaarden kampeerplek Voorwaarden huuraccomodatie Huisregels Camping Venema Wij hanteren de prijzen zoals vermeld op de website. Na reservering >

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene voorwaarden Frysian Brands B.V. met handelsonderneming Frysian Vikings. Artikel 1: Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Groepsaccommodatie:

Nadere informatie

SAILWISE. AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING WATERSPORT GEHANDICAPTEN NEDERLAND [SAILWISE]

SAILWISE. AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING WATERSPORT GEHANDICAPTEN NEDERLAND [SAILWISE] AANVULLENDE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN AANVULLENDE VOORWAARDEN Individuele boekingen 1 VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERING Algemene voorwaarden Stichting Watersport Gehandicapten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rådastrands camping.

Algemene voorwaarden Rådastrands camping. Algemene voorwaarden Rådastrands camping. Artikel 1: Definities 1. De ondernemer: Moose Adventure and Outdoor AB (eigenaar Rådastrands camping). 2. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst

Nadere informatie

Recron-voorwaarden Groepsaccommodaties 2016

Recron-voorwaarden Groepsaccommodaties 2016 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Recron-voorwaarden Groepsaccommodaties 2016 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RECRON-VOORWAARDEN Groepsaccommodaties 2016 Deze RECRON-voorwaarden zijn stand gekomen, in overleg

Nadere informatie

Ontspanning-Outdoor-Rust-Ruimte

Ontspanning-Outdoor-Rust-Ruimte Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. groepsaccommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen, vaartuigen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en mee gehuurde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FORT AAN DE KLOP (1851 BV)

ALGEMENE VOORWAARDEN FORT AAN DE KLOP (1851 BV) ALGEMENE VOORWAARDEN FORT AAN DE KLOP (1851 BV) Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. groepsaccommodatie/conferentieruimte: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUINRAND RECREATIE B.V. (versie geldend per 1 januari 2013) Artikel 1: Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. overeenkomst: de factuur voor de jaarplaatshuur

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van de waterpaviljoens Eden en Armo, beiden gelegen in 'waterpark Zwartkruis', Rijkstraatweg 80 te Noardburgum Friesland.

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekkingen tot alle accommodaties

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Outline Travel Definities In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder: 1. Buitensport: alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Organisatiebureau Sport Totaal

Organisatiebureau Sport Totaal Algemene voorwaarden VeBON 2015 Voor activiteiten Deze voorwaarden treden in werking per 1 januari 2015 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten. Artikel 1: Definities In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS]

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] 2009 DriCom Computers [UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] Inhoud uitleen voorwaarden DriCom computers:... 3 Artikel 1. Object van deze overeenkomst.... 3 Artikel 2. Duur van de overeenkomst.... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ronnico B.V.

Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Ronnico

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Villagrande: het boekingskantoor dat bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tot huur tussen de huurder en de accommodatieverschaffer;

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Recron-voorwaarden Seizoenplaatsen 2016

Recron-voorwaarden Seizoenplaatsen 2016 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Recron-voorwaarden Seizoenplaatsen 2016 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RECRON-VOORWAARDEN Voor seizoenplaatsen 2016 Goede voorwaarden betekenen duidelijke afspraken tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN Sappie Surf Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij.sappie Surf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Camping La Nozillière

Algemene voorwaarden Camping La Nozillière Algemene voorwaarden Camping La Nozillière 1. Boekingen Camping La Nozillière neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Camping La Nozillière behoudt zich het recht voor om te allen

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

Mozard BV. Pagina 1 van 6

Mozard BV. Pagina 1 van 6 Mozard BV Pagina 1 van 6 Artikel 1 Toepassing van de voorwaarden 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Mozard BV haar diensten aan afnemers

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV Januari 2014 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vraagouder en de gastouder met KION Gastouderbureau BV, verder ook

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Op onze Plaatsingsovereenkomst Kinderopvang zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals hieronder omschreven. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Algemene voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en eventuele andere faciliteiten,

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

1.2 Afspraken met medewerkers binden Sportfever SportBSO niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.2 Afspraken met medewerkers binden Sportfever SportBSO niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. ALGEMENE PLAATSINGSVOORWAARDEN Buitenschoolse opvang Sportfever SportBSO gevestigd in Haarlem gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34282309. Onderstaand leest u de letterlijke tekst van

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruikers Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recreatiepark de Leistert

Algemene voorwaarden Recreatiepark de Leistert Algemene voorwaarden Recreatiepark de Leistert (w.o. Buitenhof de Leistert en Camping de Leistert, hierna verder te noemen als de Leistert) Artikel 1: Definities a. Accommodatie: hieronder dient te worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden. 2. Contractperiode. 3. Tarieven en betaling

1. Algemene Voorwaarden. 2. Contractperiode. 3. Tarieven en betaling 1. Algemene Voorwaarden 1. PARTITUDE is de opdrachtnemer. 2. Voor opdrachtgever zie overeenkomst. 3. Op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en overig handelsverkeer in deze Algemene Voorwaarden is

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Het is de stalhouder toegestaan de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:

Het is de stalhouder toegestaan de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen: Algemene voorwaarden pensionstalling P.S.C Zilverstad/Zevender stallen Stalovereenkomst paardensportcentrum Zilverstad/Zevender stallen Artikel 1 Op alle rechtsbetrekkingen die de stalhouder in het kader

Nadere informatie

Atelier - Bruikleenovereenkomst

Atelier - Bruikleenovereenkomst pagina1/4 Atelier - Bruikleenovereenkomst Tussen: De ingebruikgever Stichting Magdalena, gevestigd te Hilversum, vertegenwoordigd door Naam: Adres: Koninginnenweg 12 Plaats: Hilversum en De Bruiklener:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichtingen van diensten ten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DYON CARACTERE Art. 1: De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke transactie die door Dyon Caractère wordt gesloten met een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de zorgaanbieder, is door de zorgaanbieder het volgende

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie