Graslanden onder natuurbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Graslanden onder natuurbeheer"

Transcriptie

1 Graslanden onder natuurbeheer Effect op landbouwkundige aspecten Van Gils B. & Nietvelt H. Grasduinen in het grasland 24/09/2013 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Plant Beleidsdomein Landbouw en Visserij Graslanden onder landbouwbeheer Intro: kencijfers graslanden onder landbouwbeheer in Vlaanderen Danckaert et al. (2008): Vlaanderen: ha landbouwland ha blijvend grasland (2007) (premie gerechtigd: ha) Merendeel agrarische bestemming (83%) Ook een aandeel groene bestemming (11%) Ca. 25% op licht tot sterk erosiegevoelige percelen Ca. 25% op plaatsen waar ook akkerbouw mogelijk is Overig Blijvend gr. Tijdelijk gr. Danckaert S., Carels K. & Van Gijseghem D Juridisch-wetenschappelijke toestand van blijvend grasland in Vlaanderen in het kader van de randvoorwaardenregeling. Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel. 2 1

2 Graslanden onder landbouwbeheer Graslanden verweven landbouw met natuur Danckaert et al. (2008): ha blijvend grasland in SBZ + Ramsar ( ha tijdelijk) 9.150ha wordt natuurgericht beheerd (AMM + natuurvereniging) Biologisch waardevol tot zeer waardevol: 23% van blijvend grasland (36.000ha, waarvan 7.000ha niet beschermd) Biologisch minder waardevol: 47% van blijvend grasland Historisch permanent grasland: ha (van blijvend grasland). Helft heeft verbod of vergunningsplicht op vegetatiewijziging De Becker (2008): Halfnatuurlijk grasland : 5.600ha, veelal natuurreservaat Soortenrijk cultuurgrasland: ha De Becker P Belang van graslanden voor natuurbehoud. Instituut voor Natuuren Bosonderzoek, presentatie op de studiedag Graslanden op 3 juni 2008 te Brugge. 3 Graslanden onder natuurbeheer 4 2

3 Beheerovereenkomsten VLM 1. Weidevogelbeheer Mogelijke opties: 1706ha (980ha nestbescherming), 52 starters in Uitstellen van maai- of beweidingsdatum Na 1 april geen bewerkingen, maaien na 15 juni, bodem en waterhuishouding niet wijzigen - Omzetting akker in grasland Grasmengsel zaaien voor 1 mei, uitsluitend gebruiken als grasland + zie voorgaande - Vluchtstroken Stroken min. 4m later maaien (min. 2weken en na 15 juni), min. 10% van perceel - Nestbescherming Bodem en waterhuishouding niet wijzigen, nesten ontwijken tijdens het maaien Enkel mogelijk in afgebakende weidevogelgebieden 5 Beheerovereenkomsten VLM 2. Botanisch beheer Mogelijke opties (grasland): 288 ha, 42 starters in 2012 Maaien vanaf 1 juni Grasland in stand houden (niet doorzaaien, scheuren, rollen, ) Geen bemesting, geen bestrijdingsmiddelen (m.u.v. pleksgewijze distelbestrijding) Bodem en waterhuishouding niet wijzigen of beïnvloeden Minstens 2 keer per jaar maaien, eerste snede vanaf 1 juni, niet (na)beweiden Maaien vanaf 16 juni Idem voorgaande, maar eerste snede vanaf 16 juni Beweiden vanaf 1 juni Idem voorgaande, behalve: Op elk ogenblik maximaal 2 GVE/ha Maaien toegestaan na 1 juli Enkel mogelijk in afgebakende gebieden 6 3

4 Graslanden onder natuurbeheer Vergelijking tussen intensief-, botanisch- en weidevogelbeheer naar landbouwkundige parameters Geïllustreerd a.d.h.v. twee onderzoeken: 1. Beheersgrasland. Opbrengst, rantsoenen, bedrijfseconomie (Ternier et al., 2001)* 2. Landbouwkundige waarde van graslanden onder natuurbeheer (Hans Nietvelt ILVO) *Ternier K., Bronchart F., Reheul D., Mahieu J. & Nevens F Beheersgrasland. Opbrengst, rantsoenen, bedrijfseconomie. Proclam vzw (Beitem), in samenwerking met Ugent, Vakgroep Plantaardige Productie. 40p. 7 Graslanden onder natuurbeheer 1. Beheersgrasland (Ternier et al., 2001) PROEFOPZET Studiegebied Westhoek-Middenkust (prov. West-Vlaanderen, vnl. kleibodems) Proeven aangelegd op 10 (hoofdzakelijk) intensief uitgebate landbouwpercelen Kwadraten van intensief, botanisch- en weidevogelbeheer (2 herhalingen) Intensief: 4 sneden en/of begrazing, bemesting en maaidata volgens praktijk Weidevogel: verminderde bemesting (100 N, 60 P 2 O 5 en 100 K 2 O), 3 sneden, eerste na 15 juni Botanisch: nulbemesting, 2 of 3 sneden rond 1 juli (en 15 augustus) en oktober Beheer en monitoring gedurende 3 jaar Opvolging van parameters: Opbrengst: drogestof productie Kwaliteit: ruw eiwit, ruwe celstof, mineralen, verteerbaarheid, VEM waarde Bodem: grondwatertafel, ph, gehalte P, K, Ca, en Na Botanische analyse 8 4

5 Beheersgrasland (Ternier et al., 2001) Studiegebied Ternier et al. (2001) Ternier K., Bronchart F., Reheul D., Mahieu J. & Nevens F Beheersgrasland. Opbrengst, rantsoenen, bedrijfseconomie. Proclam vzw (Beitem), in samenwerking met Ugent, Vakgroep Plantaardige Productie. 40p. 9 Beheersgrasland (Ternier et al., 2001) RESULTATEN - Grasproductie Zware eerste snede, ook bij LB (nat) Productie volgt de bemesting input LB (100%) > WV (83%) > BB (67%) Grasproductie (kgds/ha) onder intensief landbouw- (LB), weidevogel- (WV) en botanisch beheer (BB). Jaaropbrengsten, gemiddelden over 3 jaar Maar! Grote verschillen tussen proefvelden Producties blijven relatief hoog, zelfs bij nulbemesting (BB) nog bijna 10 ton DS/ha Goede bodems konden verminderde 2000 bemesting gedurende 3 jaar compenseren 0 Eerste snede Hergroei Totaal LB WV BB 10 5

6 Beheersgrasland (Ternier et al., 2001) RESULTATEN - Graskwaliteit Voeder eenheid melk (VEM, kj/kgds) en ruw eiwit (RE, %) eerder laag (late eerste snede) VEM en RE dalen sterk met uitstel maaidatum, ongeacht bemesting (WV) Hergroei kent gelijkaardige VEM en RE bij alle behandelingen Grote vossenstaart had duidelijk negatieve invloed op VEM Graskwaliteit onder intensief landbouw- (LB), weidevogel- (WV) en botanisch beheer (BB). Gemiddelden over 3 jaar. A. Voeder eenheid melk (kj/kgds) B. Ruw eiwit (%) LB WV BB LB WV BB 0 Eerste snede Hergroei 0 Eerste snede Hergroei 11 Beheersgrasland (Ternier et al., 2001) RESULTATEN - Overige Variabele bodems, bv. ph van de proefvelden varieerde van 4,8 tot 6,9 Gehalte chemische bodemelementen onveranderd na 3 jaar beheer (0-30cm laag) Grondwaterpeil meestal hoog, 5 proefvelden min. eenmaal overstroomd Botanisch: dominantie Ruw beemdgras (+ Grote vossenstaart), Engels raaigras en Kweek Slechts 1 proefvlak (BB) was na 3 jaar geëvolueerd naar een gras-kruidenmix Ruw beemdgras Poa trivialis Grote vossenstaart Alopecurus pratensis Bron: Kweek Elytrigia spp. Engels raaigras Lolium perenne 12 6

7 Beheersgrasland (Ternier et al., 2001) CONCLUSIES Productie (kgds/ha) daalt langzaam bij verminderde of nulbemesting (bodem!) Uitstel eerste snede geeft lagere VEM en ruw eiwitgehalte, zelfs bij bemesting Stikstofbemesting dus weinig verantwoord voor late maaidatum, houden voor hergroei VEM geeft een betere aanduiding van het landbouwkundig verlies onder natuurbeheer omstandigheden (uitstel maaidatum: daling 25,8 VEM/week) Chemische bodemvruchtbaarheid bleef nagenoeg constant bij 3 jaar beheer (bodem!) Drie jaar nulbemesting is onvoldoende voor evolutie in botanische samenstelling zelfs bij een relatief arme uitgangssituatie (bodem!) Aanvullend: rekenoefening gerantsoeneerd voederen van beheersgras (650 VEM). Resultaat: een bedrijf met 50 zoogkoeien (30ha) kan 27 tonds beheersgras vervoederen op jaarbasis. Dit komt overeen met ca. 4,5ha grasland (15% opp.) onder botanisch beheer. 13 Graslanden onder natuurbeheer 2. Thesis Hans Nietvelt (Thomas More Kempen ILVO) DOELSTELLING Nagaan van de landbouwkundige waarde van percelen onder natuurbeheer beheer, met oog op mogelijkheden tot beheer en gebruik door landbouwers Landbouwkundige waarde: grasproductie, graskwaliteit, bodemgesteldheid Verschillend natuurbeheer: weidevogel- en botanisch beheer Achterliggende doelstelling: landbouwers inschakelen in natuurbeheer Studiegebied Turnhouts vennengebied Gekend als een van Vlaanderens beste weidevogelgebieden Kent ook botanische doelstellingen 14 7

8 Turnhouts vennengebied 15 Graslanden onder natuurbeheer 2. Thesis Hans Nietvelt (Thomas More Kempen ILVO) PROEFOPZET Studiegebied Turnhouts vennengebied (prov. Antwerpen, zandgrond) Proefvlakken (3 keer 10m 2 ) op percelen met langetermijn beheer Intensief (2): tijdelijk grasland, praktijkuitbating (LB - landbouwer) Weidevogel (2): verminderde bemesting (100 N, stalmest), maaien/beweiden na 15 juni (ANB) Botanisch (2): nulbemesting, maaien/beweiden na 15 juni (NP - Natuurpunt) Monitoring voor, tijdens en na eerste snede (15 juni, 2013) Eerste helft mei: 8 mei (LB) en 13 mei (ANB en NP) Rond 15 juni: 5 juni (LB) en 17 juni (ANB en NP) Eerste helft augustus: 9 augustus (LB, ANB en NP) Opvolging van parameters: Opbrengst: drogestof productie (kgds/ha) Kwaliteit: voederwaarde (VEM), berekend met gehalten ruw eiwit, ruwe celstof, ads Bodem: ph, Ntot en Nmin, gehalte P, K, Ca, Na en Mg (eenmalig) 16 8

9 Turnhouts vennengebied RESULTATEN Grasproductie Hoogproductief grasland: 12 ton DS/ha Duidelijk en consistent verschil LB > ANB > NP Volgt de input van bemesting: LB: volgens de norm (300 kgn/ha) ANB: stalmest (100 kgn/ha) + begrazing NP: nulbemesting (begrazing) Enkele uitschieters in de data Tabel: Productiecijfers (kg DS/ha) van 3 sneden MEI JUNI AUG. TOTAAL PERCEEL Perceel Plot kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha ANB1 P P P ANB2 P P P NP1 P P P NP2 P P P LB1 P / / P / / / P / / LB2 P P P Grutto Bron: 17 Turnhouts vennengebied RESULTATEN Graskwaliteit Ruw eiwitgehalte (RE) Streefwaarde 18-20% Duidelijke daling bij uitstellen maaidatum LB > NP > ANB Voedereenheid melk (VEM) Streefwaarde graskuil 850 kj/kgds Volgt dezelfde evolutie als RE LB > ANB + NP Tabel: Graskwaliteit van 3 sneden MEI JUNI AUG. RE (%) ANB1 12,6 7,8 11,5 ANB2 12,9 8,8 12,7 NP1 18,4 11,1 18,8 NP2 14,2 10,4 14,0 LB1 18,9 10,7 / LB2 25,2 22,9 22,8 VEM (kj/kgds) ANB ANB NP NP LB / LB Gevlekte orchis Bron:

10 Turnhouts vennengebied RESULTATEN Productie in combinatie met kwaliteit LB: combineert hoge productie met hoge energiewaarde ANB: combineert matige productie met lage energiewaarde (uitz. mei) NP: combineert lage productie met lage energiewaarde (uitz. mei) Cumulatieve productie (kgds/ha) LB ANB NP LB ANB NP LB ANB NP MEI JUNI AUG VEM (kj/kgds) LB ANB NP LB ANB NP LB ANB NP MEI JUNI AUG 19 Turnhouts vennengebied RESULTATEN Bodemanalyses (1) Algemeen hoog OC gehalte, uitz. NP2 Ntot gerelateerd aan OC Algemeen hoge C/N ratio trage afbraak OM - Optimum tussen 10 en 12 (Reubens et al., 2010) - Voorgeschiedenis heidebeheer (Sleutel et al., 2008) - Iets hoger voor NP percelen Algemeen lage ph (optimum grasland 5,2 5,8) Relatief kleine verschillen LB, ANB en NP VOORGESCHIEDENIS! Tabel: Bodemparameters ph, organisch koolstof (OC) en totale stikstof (Ntot), bepaald op de 0-30cm bodemlaag (staalname 8 en 13 mei 2013) ph OC (0-30) Ntot (0-30) PERCEEL Perceel Plot % % C/N ratio ANB1 P1 4,8 2,2 0,19 P2 5,1 2,9 0,21 13,2 P3 5,0 2,4 0,18 ANB2 P1 5,1 2,4 0,17 P2 4,8 2,4 0,17 14,1 P3 5,1 2,0 0,15 NP1 P1 5,1 2,9 0,18 P2 4,9 2,7 0,19 15,2 P3 5,0 3,1 0,20 NP2 P1 4,9 1,1 0,08 P2 4,8 1,7 0,11 14,4 P3 4,8 1,3 0,09 LB1 P1 5,3 2,3 0,16 P2 4,7 2,1 0,17 13,2 P3 5,4 2,5 0,19 LB2 P1 5,1 2,0 0,16 P2 4,7 2,1 0,13 14,1 P3 4,8 2,4 0,18 Wulp Bron:

11 Turnhouts vennengebied RESULTATEN Bodemanalyses (2) Beschikbare fosfor varieert sterk Nog te vergelijken met analyses totale fosforvoorraad Nmin op ANB en NP vrij laag (uitz. NP1), ook LB zijn normale tot lage waarden Verschil in beheer (bemesting) Tabel: Bodemparameters beschikbare fosfor (P-CaCl 2 ) en minerale stikstof (Nmin), bepaald op de 0-30cm en 30-60cm bodemlaag (staalname 8 en 13 mei 2013) P (0-30) P (30-60) Nmin (0-60) PERCEEL Perceel Plot mg/kg mg/kg kg/ha Nmin (0-60) ANB1 P1 2,3 0,3 26,6 P2 1,4 1,6 18,8 22,0 P3 0,9 0,2 20,6 ANB2 P1 0,5 0,3 29,9 P2 0,4 0,2 18,5 21,9 P3 0,8 0,3 17,3 NP1 P1 0,5 0,6 31,4 P2 0,7 0,5 22,6 25,6 P3 0,6 0,4 22,8 NP2 P1 1,1 0,7 12,6 P2 1,4 0,5 14,5 13,6 P3 1,5 0,4 13,8 LB1 P1 0,9 0,3 32,5 P2 0,7 0,2 29,7 31,6 P3 0,7 0,2 32,6 LB2 P1 1,0 0,5 37,3 P2 0,9 0,4 24,4 45,9 P3 1,2 0,4 76,1 Dwergvlas Bron: 21 Voorlopige conclusies GRASPRODUCTIE Duidelijke productieverschillen, gerelateerd aan bemesting: LB > ANB > NP Sluit aan bij primaire natuurdoelstellingen (ANB: weidevogels, NP: botanisch) GRASKWALITEIT Voorjaar (mei) eenzelfde kwaliteit, nadien verschil LB > ANB + NP (ook hergroei!) Beheer ANB (100 kgn/ha) geeft hogere productie maar zelfde kwaliteit (VEM) als NP! Uitstel maaidatum geeft daling van ca. 40 VEM/week (Ternier et al., 2001: 25,8 VEM/week) BODEM Turnhouts vennengebied LB bodems in goede staat (lage ph), ANB percelen relatief nutriënten rijk NP1 en NP2 kennen een gelijkaardige productie, maar NP2 heeft lage Nmin, Ntot, OC, (maar hoge P besch.) meest verschraalde perceel (voorgeschiedenis) Verschraling van de bodem wordt vertraagd door hoge OC gehalten (N voorraad) Volledige en meer diepgaande analyse bij publicatie van de thesis! 22 11

12 Afsluiter Landbouwers inschakelen in natuurbeheer en de rol van onderzoek 15 juni VEM, ruw eiwit (%), forum.belgiumdigital.com Rantsoenering voeder, compostering, nl.dreamstime.com 23 Graslanden onder natuurbeheer Effect op landbouwkundige aspecten Van Gils B. & Nietvelt H. Met dank aan prof. Dirk Reheul, Vakgroep Plantaardige Productie, UGent Grasduinen in het grasland 24/09/2013 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Plant Beleidsdomein Landbouw en Visserij 12

Graslanden onder natuurbeheer

Graslanden onder natuurbeheer Graslanden onder natuurbeheer Effect op landbouwkundige aspecten Van Gils B. & Nietvelt H. Grasduinen in het grasland 24/09/2013 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Plant www.ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

Inpasbaarheid van soortenrijk gras in het rantsoen.

Inpasbaarheid van soortenrijk gras in het rantsoen. Inpasbaarheid van soortenrijk gras in het rantsoen. A. De Vliegher 4 nov. 2014 FAB: voorbeelden uit praktjik, beleid en onderzoek Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Plant www.ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

5b-project 'Landbouw met beperkingen' Proefopzet

5b-project 'Landbouw met beperkingen' Proefopzet 5b-project 'Landbouw met beperkingen' Proefopzet 1. Inleiding In het 5b-gebied Westhoek-Middenkust selecteerden we 10 percelen, zie figuur 1 op pagina 2. Op elk perceel is een 10 are groot proefvlak afgebakend

Nadere informatie

GRASDUINEN IN HET GRAS

GRASDUINEN IN HET GRAS Ruraal Netwerk 25 april 2013 GRASDUINEN IN HET GRAS GEBRUIKSDOELSTELLINGEN VAN GRAS VOOR LANDBOUW Geert Rombouts Mathias Abts Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Voorlichting

Nadere informatie

LANDBOUWKUNDIGE GEVOLGEN VAN EEN BEPERKTE BEMESTING OP GRASLAND

LANDBOUWKUNDIGE GEVOLGEN VAN EEN BEPERKTE BEMESTING OP GRASLAND Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw Gegevens uit deze publicatie mogen overgenomen worden mits bronvermelding LANDBOUWKUNDIGE GEVOLGEN VAN EEN BEPERKTE BEMESTING OP GRASLAND Inleiding Lydia Bommelé,

Nadere informatie

Bemesting en uitbating gras(klaver)

Bemesting en uitbating gras(klaver) Bemesting en uitbating gras(klaver) Alex De Vliegher ILVO-Plant T&O Melle, 10 november 2011 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Plant www.ilvo.vlaanderen.be Beleidsdomein Landbouw en

Nadere informatie

HUMUSZUREN ALS HULPMIDDEL VOOR DE OPTIMALISATIE VAN

HUMUSZUREN ALS HULPMIDDEL VOOR DE OPTIMALISATIE VAN HUMUSZUREN ALS HULPMIDDEL VOOR DE OPTIMALISATIE VAN OPBRENGST EN KWALITEIT VAN RAAIGRAS BIJ VERMINDERDE BEMESTING Greet Verlinden, Thomas Coussens en Geert Haesaert Hogeschool Gent, Departement Biowetenschappen

Nadere informatie

Meerjarig proefopzet bodembeheer

Meerjarig proefopzet bodembeheer Meerjarig proefopzet bodembeheer Koen Willekens, Bart Vandecasteele, Alex De Vliegher, Greet Ruysschaert, Bert Van Gils, Bert Reubens, Johan Van Waes Eenheid Plant, Teelt en Omgeving Studiedag Bioforum

Nadere informatie

DE N-BEMESTING VAN KLAVER EN LUZERNE, AL DAN NIET GEMENGD

DE N-BEMESTING VAN KLAVER EN LUZERNE, AL DAN NIET GEMENGD DE N-BEMESTING VAN KLAVER EN LUZERNE, AL DAN NIET GEMENGD MET RAAIGRASSEN. Alex De Vliegher Vlaamse overheid, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid Plant: Teelt en Omgeving De teelt

Nadere informatie

Het beste tijdstip om grasland te vernieuwen

Het beste tijdstip om grasland te vernieuwen Het beste tijdstip om grasland te vernieuwen Auteur Alex De Vliegher 16/04/2014 www.lcvvzw.be 2 / 7 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Wanneer grasland vernieuwen in het najaar? Wanneer in het voorjaar?...

Nadere informatie

Waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering

Waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering Waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering Hein Korevaar Slotbijeenkomst Praktijknetwerk Natuurlijk kruidenrijk gras voor de veehouderij; Wageningen 12 maart 2014 Inhoud van presentatie

Nadere informatie

Hoe kunnen we het best koolstof opslaan in graslandbodems?

Hoe kunnen we het best koolstof opslaan in graslandbodems? Hoe kunnen we het best koolstof opslaan in graslandbodems? Resultaten van een lange-termijn-veldexperiment Greet Ruysschaert, Bart Vandecasteele, Gert-Jan Keirse, Inge Mestdagh, Alex De Vliegher, Peter

Nadere informatie

Maatregelen voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen

Maatregelen voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen Maatregelen voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen Tommy D Hose, Koen Willekens, Bart Vandecasteele, Victoria Nelissen, Thijs Vanden Nest en Greet Ruysschaert CriNglooP Collectief studienamiddag

Nadere informatie

Gras en klaver: soort en rassenkeuze met respect voor natuur en milieu

Gras en klaver: soort en rassenkeuze met respect voor natuur en milieu Gras en klaver: soort en rassenkeuze met respect voor natuur en milieu Joost Baert 24 september 2013 Vlaams ruraal netwetwerk: Grasduinen in het gras Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid

Nadere informatie

Natuurmaaisel : tussen veevoer en afval. Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde

Natuurmaaisel : tussen veevoer en afval. Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde Natuurmaaisel : tussen veevoer en afval Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde Natuurmaaisel kan afval zijn Voor Nederland en Vlaanderen : Europese regelgeving = Kaderrichtlijn afvalstoffen Artikel 3 lid

Nadere informatie

Bodembeheer in de biologische landbouw

Bodembeheer in de biologische landbouw Bodembeheer in de biologische landbouw Koen Willekens Alex De Vliegher Bart Vandecasteele Bert Van Gils Bert Reubens Lieven Delanote Annelies Beeckman Stefaan De Neve 9 oktober 2014 CriNglooP Collectief

Nadere informatie

Grasgids voor. Belgisch Witblauw. Méér vlees uit gras. Groot in Gras. Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47

Grasgids voor. Belgisch Witblauw. Méér vlees uit gras. Groot in Gras. Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47 BB-082011 Grasgids voor Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47 Belgisch Witblauw Groot in Gras Barenbrug Belgium NV Hogenakkerhoekstraat 19 9150 Kruibeke E-mail:

Nadere informatie

Natuurmaaisel : tussen veevoer en afval. Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde 15 feb 2019

Natuurmaaisel : tussen veevoer en afval. Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde 15 feb 2019 Natuurmaaisel : tussen veevoer en afval Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde 15 feb 2019 Natuurmaaisel kan afval zijn Voor Nederland en Vlaanderen : Europese regelgeving = Kaderrichtlijn afvalstoffen Artikel

Nadere informatie

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Beheerovereenkomsten PDPOIII: 2014-2020 Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Algemeen Wat is een beheerovereenkomst? Vrijwillige overeenkomst tussen landbouwer en VLM Doel: behouden en verbeteren

Nadere informatie

Creëren kruidenrijkgrasland

Creëren kruidenrijkgrasland Creëren kruidenrijkgrasland Nick van Eekeren Jan de Wit Projecten: Winst en Weidevogels, Koeien & Kruiden Partners: Van Hall Larenstein, VIC, PPP-Agro Kruidenrijk grasland op boerenland Vroeger extensieve

Nadere informatie

2.1.6 Grasland zonder klaver: Natrium

2.1.6 Grasland zonder klaver: Natrium 2.1.6 Grasland zonder klaver: Natrium Het natriumadvies voor grasland is niet gericht op verhoging van de opbrengst, maar wordt uitsluitend gegeven met het oog op de gezondheidstoestand van het rundvee

Nadere informatie

Ecosysteemdiensten op akkers met houtkanten en grasstroken

Ecosysteemdiensten op akkers met houtkanten en grasstroken Ecosysteemdiensten op akkers met houtkanten en grasstroken Laura Van Vooren, Bert Reubens, Kris Verheyen, Steven Broekx CriNglooP Collectief studienamiddag 5 oktober 2017 Beurs: Partners: Ecosysteemdiensten

Nadere informatie

Ruwvoeravond. Passen alternatieve gewassen bij u?

Ruwvoeravond. Passen alternatieve gewassen bij u? Ruwvoeravond Passen alternatieve gewassen bij u? Hoornaar, 16 feb 2017 Akkerbouwmatige Ruwvoerteelt Planmatig werken aan een optimale(ruwvoer)opbrengst door te sturen op bodem en gewas +2.000 kg ds Wat

Nadere informatie

Opzet veldproeven. Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent

Opzet veldproeven. Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent Opzet veldproeven NutriCycle 2012 Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent doelstellingen Veldexperiment met diverse groene kunstmeststoffen als bijbemesting Taken: Productbemonstering en karakterisatie

Nadere informatie

Livestock Research Kwaliteit gras gedurende het jaar. Kwaliteit gras groeiperiode. 7 Graskwaliteit door het jaar Verloop voederwaarde

Livestock Research Kwaliteit gras gedurende het jaar. Kwaliteit gras groeiperiode. 7 Graskwaliteit door het jaar Verloop voederwaarde 7 Graskwaliteit door het jaar Verloop voederwaarde Kwaliteit gras gedurende het jaar 1050 1040 1030 1020 1010 1000 990 980 970 960 950 apr mei jun juni aug sept 85,0 84,0 83,0 82,0 81,0 80,0 79,0 VEM VC-os

Nadere informatie

KUNNEN VOEDERBIETEN PERSPULP VERVANGEN IN HET

KUNNEN VOEDERBIETEN PERSPULP VERVANGEN IN HET KUNNEN VOEDERBIETEN PERSPULP VERVANGEN IN HET MELKVEERANTSOEN? Daniël De Brabander en Sam De Campeneere Vlaamse overheid, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid Dier Alex De Vliegher

Nadere informatie

Vlinderbloemigen voor lagere kosten?

Vlinderbloemigen voor lagere kosten? Vlinderbloemigen voor lagere kosten? Jan de Wit Voordelen van gras-rode-klaver-mengsels en lage kostprijs is meer dan s 2-6-2016 Opbouw verhaal 1. Waarom grasklaver? 2. Verschil rode en witte klaver 3.

Nadere informatie

Kruidenrijk Grasland in de melkveehouderij

Kruidenrijk Grasland in de melkveehouderij Kruidenrijk Grasland in de melkveehouderij Dr. Ir. Wiepk Voskamp-Harkema Lector Duurzame melkveehouderij Leeuwarden, 11 juni 2018 Met dank aan Goaitske Iepema Hoe denk je over kruidenrijk grasland? Hoe

Nadere informatie

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Beheerovereenkomsten PDPOIII: 2014-2020 Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Algemeen Wat is een beheerovereenkomst? Vrijwillige overeenkomst tussen landbouwer en VLM Doel: behouden en verbeteren

Nadere informatie

Weiden met kringloop wijzer? Blij met een koe in de wei?

Weiden met kringloop wijzer? Blij met een koe in de wei? Weiden met kringloop wijzer? Blij met een koe in de wei? VKNN Bert Philipsen, zomer 2017 De KringloopWijzer Beoordeling van kengetallen II De KLW en Weidegang projecten: Wat is een goed KringloopWijzer

Nadere informatie

DairyGrass mengsels. Hoge grasopbrengst

DairyGrass mengsels. Hoge grasopbrengst DairyGrass mengsels Hoge grasopbrengst oktober 2016 DairyGrass : de beste rassen in een mengsel De top van de CSAR-lijst van meerdere kwekers, gemengd in één zak. Dát is DairyGrass. Op basis van onderzoek

Nadere informatie

Weiden. Smakelijkheid en verteerbaarheid Doorschieten en rassen keuze

Weiden. Smakelijkheid en verteerbaarheid Doorschieten en rassen keuze Weiden Smakelijkheid en verteerbaarheid Doorschieten en rassen keuze Grassoorten en -rassen doen er niet toe, het gaat om het juiste stadium van inscharen. Verschillen in VC-OS zijn klein tussen rassen

Nadere informatie

soort- en cultivarkeuze van gras en klaver

soort- en cultivarkeuze van gras en klaver Optimale eiwitproductie met grasland voor rundvee: soort- en cultivarkeuze van gras en klaver Joost Baert Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Plant www.ilvo.vlaanderen.be Beleidsdomein

Nadere informatie

Koolstofopslag onder grasland en andere bodembeheersmaatregelen

Koolstofopslag onder grasland en andere bodembeheersmaatregelen Koolstofopslag onder grasland en andere bodembeheersmaatregelen Tommy D Hose Greet Ruysschaert Tweede klimaatrondetafel "Landbouw en Visserij 3 oktober 2016 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nadere informatie

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Open grasland

Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Open grasland Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Open grasland 2019 1 Grasland met rustperiode Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) [1]

Nadere informatie

Workshop: Overig ruwvoer en eigen krachtvoerteelt. Zijn er alternatieven? Huidige situatie voerteelt

Workshop: Overig ruwvoer en eigen krachtvoerteelt. Zijn er alternatieven? Huidige situatie voerteelt Overig ruwvoer en eigen krachtvoerteelt Huidige situatie voerteelt Zijn er alternatieven? Gras eiwit Mais energie zetmeel Aankoop krachtvoer om rantsoen compleet te maken. Voederbieten Soja Lupine Veldbonen

Nadere informatie

Optimaal inzetten van ruwvoeders op een melkveebedrijf.

Optimaal inzetten van ruwvoeders op een melkveebedrijf. Optimaal inzetten van ruwvoeders op een melkveebedrijf. Eddy Decaesteker Bedrijfsadvisering Melkveehouderij eddy.decaesteker@inagro.be LCV-avond Poperinge 31 jan 2018 Ruwvoederkostprijzen LCV 2012 Kostprijs

Nadere informatie

Landgebruik en bodemkwaliteit Jan de Wit Nick van Eekeren

Landgebruik en bodemkwaliteit Jan de Wit Nick van Eekeren Landgebruik en bodemkwaliteit 60-20 - 20 Jan de Wit Nick van Eekeren Grasland Bouwland Huidige landbouwontwikkeling naar controle just in time, precisiebemesting,. Dit vraagt ook om risico-beheersing,

Nadere informatie

Rapport: duurzaamheid van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw

Rapport: duurzaamheid van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw Rapport: duurzaamheid van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw Economische, ecologische en sociale indicatoren Ine Vervaeke en Jona Lambrechts Inleiding Aanleiding: 20 jaar Vlaams-Brabant Duurzaamheid:

Nadere informatie

Rapport: duurzaamheid van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw

Rapport: duurzaamheid van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw Rapport: duurzaamheid van de Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw Economische, ecologische en sociale indicatoren Ine Vervaeke en Jona Lambrechts Inleiding Aanleiding: 20 jaar Vlaams-Brabant Duurzaamheid:

Nadere informatie

Compleet weiden Combi weiden Compact weiden. WeideKompas

Compleet weiden Combi weiden Compact weiden. WeideKompas WeideKompas Compleet weiden Compact weiden Kompas WeideKompas Beweiden is een keuze die u als veehouder zelf maakt. Wilt u starten met beweiden of wilt u meer rendement uit weidegang halen? WeideKompas

Nadere informatie

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans Demetertool Vlaanderen is open ruimte Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans LNE Groenbedekker Gele mosterd De online Demetertool

Nadere informatie

Stalmestopslag op de kopakker: Hoe risico op uitspoeling beperken en een waardevol product maken?

Stalmestopslag op de kopakker: Hoe risico op uitspoeling beperken en een waardevol product maken? Stalmestopslag op de kopakker: Hoe risico op uitspoeling beperken en een waardevol product maken? Jarinda Viaene, Victoria Nelissen, Koen Willekens, Bart Vandecasteele, Bert Reubens CriNglooP Collectief

Nadere informatie

Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf

Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf Pilotveehouder Henk van Dijk Proeftuinadviseur Gerrit de Lange Countus Accountants Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door: 8

Nadere informatie

Kruidenrijk gras voor de veehouderij

Kruidenrijk gras voor de veehouderij Kruidenrijk gras voor de veehouderij Slotsymposium praktijknetwerk Natuurlijk kruidenrijk gras voor de veehouderij Aanleg en beheer van kruidenrijk grasland Rob Geerts Wageningen 12 maart 2014 Inhoud van

Nadere informatie

Inhoud. Optimalisatie van de productie van eigen grond is de kern van goed boeren. Functies. 1.Productie: Strengere bemestings normen

Inhoud. Optimalisatie van de productie van eigen grond is de kern van goed boeren. Functies. 1.Productie: Strengere bemestings normen BETERE BODEM- MEER GRAS-MEER MELK Inhoud grasland Relaties functies en bodemkwaliteit Zegveld November 213 Nick van Eekeren Kringloop op een melkveebedrijf 1.Productie: Strengere bemestings normen 13 Ton

Nadere informatie

Weidevogelbeheer 2016

Weidevogelbeheer 2016 Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 16 februari 2015 (Wijzigingen voorbehouden) 1 Grasland met rustperiode - De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot. - Cumulatie met alle

Nadere informatie

ILVO. Nieuwe organische meststoffen: wat zijn ze waard?

ILVO. Nieuwe organische meststoffen: wat zijn ze waard? Nieuwe organische meststoffen: wat zijn ze waard? Thijs Vanden Nest, Bart Vandecasteele, Fien Amery & Chris Van Waes CriNglooP Collectief studienamiddag 5 oktober 2017 ILVO In samenwerking met 2 Teeltsystemen

Nadere informatie

Van maaien..tot inkuilen

Van maaien..tot inkuilen Van maaien..tot inkuilen Tijdstip van maaien Weersverwachtingen Voldoende RE in het gras 15 a 16% RE in basisrantsoen Meer maïs in het rantsoen hoger RE-gehalte in gras Voldoende suiker in het gras Minimaal

Nadere informatie

ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011

ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011 ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011 De vruchtbaarheid en de biologische activiteit van de bodem worden behouden en verbeterd - Door de teelt van vlinderbloemigen, groenbemesters

Nadere informatie

Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer. Edward Ensing

Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer. Edward Ensing Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer Edward Ensing Graslandvernieuwing nodig? Nee, waarom graslandvernieuwing? Voer genoeg? Geen vooruitgang rassen? Gras is groen en groeit vanzelf?

Nadere informatie

MAP5 Het oog op een betere waterkwaliteit met respect voor de bodem

MAP5 Het oog op een betere waterkwaliteit met respect voor de bodem MAP5 Het oog op een betere waterkwaliteit met respect voor de bodem Actieprogramma 2015 2018 in uitvoering van de Nitraatrichtlijn Uitgangspunt van het 5 de Actieprogramma Bodemkwaliteit (organische stof)

Nadere informatie

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Vruchtbare Kringloop Overijssel Vruchtbare Kringloop Overijssel Resultaten KringloopWijzers Gerjan Hilhorst (WUR De Marke) Inhoud Resultaten vee Gewasopbrengsten en bemesting Bodemoverschot Vergelijking Vruchtbare Kringloop Overijssel

Nadere informatie

Ervaringen met voederbieten

Ervaringen met voederbieten 172 e themadag NVWV t Beste bouwplan Ervaringen met voederbieten Erik Smale Groot Steinfort Introductie Tuesday 18 October 2016 Dare to Dairy Environment & Biodiversity Iets over mijzelf Groot Steinfort

Nadere informatie

Weidemengsels Informatie en productenoverzicht

Weidemengsels Informatie en productenoverzicht Weidemengsels 2019 Informatie en productenoverzicht Weidemengsels Het wordt voor de veehouder steeds belangrijker om zo veel mogelijk ruwvoer zelf te telen. Lagere voerkosten zorgen voor een beter rendement.

Nadere informatie

Beheer gericht op bodemkwaliteit in een biologisch teeltsysteem met groenbedekkers en plantaardige bemestingsvormen

Beheer gericht op bodemkwaliteit in een biologisch teeltsysteem met groenbedekkers en plantaardige bemestingsvormen Beheer gericht op bodemkwaliteit in een biologisch teeltsysteem met groenbedekkers en plantaardige bemestingsvormen Koen Willekens, Victoria Nelissen, Bert Van Gils, Peter Lootens, Tom De Swaef, Jane Debode,

Nadere informatie

Stand van zaken. 13 juni

Stand van zaken. 13 juni Stand van zaken Bodemchemische h en ecohydrologische h studie Landschap de Liereman en omgeving 13 juni 2012 20-6-2012 1 Opdracht binnen het raamakkoord onderzoek naar de kansen voor natuurontwikkeling

Nadere informatie

Grondgebondenheid = Eiwit van eigen land

Grondgebondenheid = Eiwit van eigen land Grondgebondenheid = Eiwit van eigen land Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: Gerjan Hilhorst WUR De Marke Inhoud Resultaten (waar staan we?) Vergelijking laag en hoog scorende bedrijven Resultaten

Nadere informatie

Composteren en inkuilen van dikke fractie en stalmest

Composteren en inkuilen van dikke fractie en stalmest Composteren en inkuilen van dikke fractie en stalmest Studiedag GeNeSys 9 juni 2016 Jarinda Viaene Promotoren ILVO: Bert Reubens, Bart Vandecasteele Promotor UG: Prof. Stefaan De Neve 1 2 Deel 1: Mogelijkheden

Nadere informatie

Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP 5

Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP 5 Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP 5 Projectduur: 1 januari 2016 31 december 2017 Financiering: Verantwoordelijke: Partners: Praktijkgerichte oplossingen

Nadere informatie

BEHEERSOVEREENKOMSTEN OP GRASLAND: INVLOED OP DE OPBRENGST EN DE KWALITEIT. INPASBAARHEID OP BEDRIJFSNIVEAU

BEHEERSOVEREENKOMSTEN OP GRASLAND: INVLOED OP DE OPBRENGST EN DE KWALITEIT. INPASBAARHEID OP BEDRIJFSNIVEAU 1 Universiteit Gent Faculteit van de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Vakgroep Plantaardige Productie Coupure Links 653 9000 Gent BEHEERSOVEREENKOMSTEN OP GRASLAND: INVLOED OP DE

Nadere informatie

Eiwitgewassen. Voordelen luzerne. Nadelen luzerne 1/14/2016. Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja. Eiwitrijke gewassen

Eiwitgewassen. Voordelen luzerne. Nadelen luzerne 1/14/2016. Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja. Eiwitrijke gewassen Eiwitgewassen Eiwitrijke gewassen Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja Voordelen luzerne Nadelen luzerne Positief effect op bodemstructuur Droogteresistent door diepe beworteling Nalevering N: 60

Nadere informatie

Landbouwkundige en milieukundige trends akkerbouw in relatie tot 6 e AP Nitraatrichtlijn

Landbouwkundige en milieukundige trends akkerbouw in relatie tot 6 e AP Nitraatrichtlijn Landbouwkundige en milieukundige trends akkerbouw in relatie tot 6 e AP Nitraatrichtlijn Gerard Velthof Meststoffenwet Implementatie van de Nitraatrichtlijn: Minder dan 50 mg nitraat per l in grond- en

Nadere informatie

RE-gras. Bedrijfsspecifiek advies voor het sturen op ruw eiwit, grasopbrengst en stikstofbenutting

RE-gras. Bedrijfsspecifiek advies voor het sturen op ruw eiwit, grasopbrengst en stikstofbenutting Soil for life RE-gras Bedrijfsspecifiek advies voor het sturen op ruw eiwit, grasopbrengst en stikstofbenutting Een project van het Nutriënten Management Instituut NMI in opdracht van het Productschap

Nadere informatie

maïszaden CATALOGUS 2019 Maïszaden Graszaden Sorghum Groenbemesters

maïszaden CATALOGUS 2019 Maïszaden Graszaden Sorghum Groenbemesters maïszaden CATALOGUS 2019 Maïszaden Graszaden Sorghum Groenbemesters COUNTRY grasmengsels COUNTRY grasmengsels Maaien 3 jaar + zeer hoge opbrengst + zware snedes mogelijk Maaien 3 jaar + soortenrijk met

Nadere informatie

Duurzame landbouw door bodemschimmels

Duurzame landbouw door bodemschimmels Duurzame landbouw door bodemschimmels Omdat er in natuurgebieden over het algemeen veel bodemschimmels leven, wordt vaak gedacht dat de aanwezigheid van schimmels in een akker of in grasland een kenmerk

Nadere informatie

Weidevogelbeheer 2016

Weidevogelbeheer 2016 Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 Versie 1.5, 1 Oktober 2015 (Wijzigingen voorbehouden) 1 Grasland met rustperiode - De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot. - Cumulatie

Nadere informatie

Moderne grasmengsels voor circulaire melkveehouderij

Moderne grasmengsels voor circulaire melkveehouderij Moderne grasmengsels voor circulaire melkveehouderij Smart Fertilization day Edward Ensing, november 2018 Bemesting wordt belangrijker Circulaire landbouw afval bestaat niet Doelstelling: Eiwit van eigen

Nadere informatie

Wisselbouw grasland-kuilmaïs

Wisselbouw grasland-kuilmaïs Wisselbouw grasland-kuilmaïs Onderzoek in de periode 1966-2010, zandleemgrond Melle (B), Universiteit Gent Dirk Reheul Mathias Cougnon Goede landbouw praktijk: teel maïs in rotatie Goede landbouw praktijk:

Nadere informatie

Gebruiksruimte anders verdelen tussen maïs en gras?

Gebruiksruimte anders verdelen tussen maïs en gras? Gebruiksruimte anders verdelen tussen maïs en gras? Jaap Schröder (WUR) & Albert Jan Bos (DLV), Huidige advies: Bemest maïs niet onder 80% van N-advies, de rest naar het grasland: N-advies maïs: 180 Nmin

Nadere informatie

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Studiedag Optimale eiwitproductie met grasland voor rundvee 10 november 2011 Guy Vandepoel, studiedienst BB 1 Economisch belang

Nadere informatie

N-index: wat zeggen de cijfers?

N-index: wat zeggen de cijfers? Beste klant, N-index: wat zeggen de cijfers? U heeft een analyse ontvangen van de Bodemkundige Dienst met bepaling van de N-index en met het bijhorend N-bemestingsadvies. Hieronder vindt u een verduidelijking

Nadere informatie

Werken aan bodem is werken aan:

Werken aan bodem is werken aan: DE BODEM ONDER EEN VRUCHTBARE KRINGLOOP Van knelpunten naar maatregelen Sjoerd Roelofs DLV 06-20131200 Werken aan bodem is werken aan: 1. Organische stof 2. Bodemchemie 3. Waterhuishouding 4. Beworteling

Nadere informatie

Bemesten van gras na mais en mais na gras?

Bemesten van gras na mais en mais na gras? Bemesten van gras na mais en mais na gras? Wim Bussink (NMI) & Janjo de Haan (WUR) Voorkomende situaties: Rotatie/wisselbouw: 3 jaar gras en 3 jaar mais Eénmaal in de 5-10 jaar, bouwland middels mais,

Nadere informatie

Bemesting biologisch grasland in perspectief van regionaal gemengd bedrijf

Bemesting biologisch grasland in perspectief van regionaal gemengd bedrijf Bemesting biologisch grasland in perspectief van regionaal gemengd bedrijf Proefnummer: BT11GRK_BEM02-03 Periode: febr okt 2011 Regio: West- en Oost-Vlaanderen inagro vzw Ieperseweg 87 8800 Rumbeke T 051

Nadere informatie

BEHEEROVEREENKOMSTEN 2018 IN CIJFERS

BEHEEROVEREENKOMSTEN 2018 IN CIJFERS BEHEEROVEREENKOMSTEN 2018 IN CIJFERS Figuur 1. Verdeling van de lopende beheerovereenkomsten volgens oppervlakte per beheerdoelstelling.... 2 Figuur 2. Verdeling van het aantal dossiers in 2018, weergegeven

Nadere informatie

Paardengras versus koeiengras

Paardengras versus koeiengras Paardengras versus koeiengras Stichting De Paardenkamp Soest 6 december 2016 Mark Jan Vink Waarom dit onderwerp? Omdat in de dagelijkse praktijk blijkt dat veel paarden worden gehouden op koeiengras Dat

Nadere informatie

Export WebsiteBulletin :17

Export WebsiteBulletin :17 Export WebsiteBulletin 20-01-2015 17:17 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 49 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 9 oktober 2014 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Kustpolders - Bescherming

Nadere informatie

Praktijk: Werken aan organische stof met melkveehouders

Praktijk: Werken aan organische stof met melkveehouders Praktijk: Werken aan organische stof met melkveehouders Nick van Eekeren Programma bodem, grasland en ecosysteemdiensten Productie Waterregulatie: kwantiteit en kwaliteit Klimaat: mitigatie en adaptatie

Nadere informatie

Bemesten van gras na mais en mais na gras?

Bemesten van gras na mais en mais na gras? Bemesten van gras na mais en mais na gras? Wim Bussink (NMI) & Janjo de Haan (WUR) Powerpoint gewijzigd na toekenning derogatie dd 04-04-2018 Voorkomende situaties: Rotatie/wisselbouw: 3 jaar gras en 3

Nadere informatie

Studiedagen fytolicentie. Graslandbeheer. Houd grasmat en spuitlokaal gesloten. Geert Rombouts

Studiedagen fytolicentie. Graslandbeheer. Houd grasmat en spuitlokaal gesloten. Geert Rombouts Studiedagen fytolicentie Graslandbeheer Houd grasmat en spuitlokaal gesloten Geert Rombouts april 2018 Inhoud Inleiding Typische kenmerken gras Graslandvernieuwing Bemesting Oogst Onderhoud Besluit INLEIDING

Nadere informatie

Kengetallen voor het ideale voedermanagement

Kengetallen voor het ideale voedermanagement Kengetallen voor het ideale voedermanagement Els Van Looveren Gregory Antrop Melkveecongres, september 2016 Doelstelling melkveehouder Ik ben gezond dus ik doe wat er van mij verwacht wordt : veel melk

Nadere informatie

Opties voor duurzaam stikstof- en koolstofbeheer in intensieve teelten

Opties voor duurzaam stikstof- en koolstofbeheer in intensieve teelten Opties voor duurzaam stikstof- en koolstofbeheer in intensieve teelten De Vliegher A. De Waele J. Agneessens L. CriNglooP Collectief 9 oktober 2014 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid

Nadere informatie

Resultaten KringloopWijzers 2016

Resultaten KringloopWijzers 2016 Resultaten KringloopWijzers 2016 7 september 2017 Gerjan Hilhorst WLR - De Marke Het belang van lage verliezen Mineralenverliezen belasten het milieu EU beleid: beperken verliezen uit landbouw Streven:

Nadere informatie

Met compost groeit de prei als kool

Met compost groeit de prei als kool Met compost groeit de prei als kool Joris De Nies 27 juni 2018 +/- 1 ha glastuinbouw Tomaat, paprika, sla,komkommer, courgette +/- 10 ha vollegrondsgroenten Prei, bloemkool, sla, spruiten, asperges, kolen,

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in grasland in het najaar

Onkruidbestrijding in grasland in het najaar Onkruidbestrijding in grasland in het najaar Inhoud Pag. 3 Pag. 10 Pag. 14 Pag. 15 Veel en goed ruwvoer Voordelen van een onkruidbestrijding in het najaar Middelen voor een onkruidbestrijding in het najaar

Nadere informatie

aangepast snedeadvies = snedeadvies uit basistabel bij betreffende NLV x (geplande stikstofjaargift / stikstofjaargift uit basistabel).

aangepast snedeadvies = snedeadvies uit basistabel bij betreffende NLV x (geplande stikstofjaargift / stikstofjaargift uit basistabel). 2.1.2 Grasland zonder klaver: Stikstof Het stikstofbemestingsadvies wordt gestuurd door de stikstofjaargift en het stikstofleverend vermogen van de grond (NLV). De stikstofjaargift is de vooraf geplande

Nadere informatie

Heeft de lage melkprijs invloed op het grasbeheer?

Heeft de lage melkprijs invloed op het grasbeheer? Heeft de lage melkprijs invloed op het grasbeheer? DMS Hans Dirksen Edward Ensing Bouwen aan een betere balans een analyse van bedrijfststijlen in de melkveehouderij Saldo per kg meetmelk Bedrijfsstijl

Nadere informatie

Satellietbedrijf Graveland

Satellietbedrijf Graveland Satellietbedrijf Graveland Rapportage 2016 Algemeen Bedrijfsgegevens Naam:Firma Graveland Adres: Bosweg 5A, 7958 PZ Koekange Het bedrijf van Wout Graveland telt circa 100 stuks melkkoeien en 65 stuks jongvee.

Nadere informatie

KringloopWijzer. Johan Temmink

KringloopWijzer. Johan Temmink KringloopWijzer Johan Temmink 1 Juli 2013: Sectorplan koersvast richting 2020 Melkveehouderij: Zuivelplan (NZO, LTO) Technische invulling binnen milieurandvoorwaarden KringloopWijzer centraal Film KringloopWijzer

Nadere informatie

Strategisch(er) stikstof bemesten op melkveebedrijven

Strategisch(er) stikstof bemesten op melkveebedrijven Strategisch(er) stikstof bemesten op melkveebedrijven Welke stikstof-bemestingsadvies gebruik je als stikstof knelt? Jantine van Middelkoop, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen Gebruiksnormen

Nadere informatie

Hoe kunt u meedoen? Help

Hoe kunt u meedoen? Help Agrariërs Weidevogelwerkgroepen snest Gemeenten Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost, Weidevogelwerkgroep Binnenveld-West, de initiatiefnemers van het Weidevogelplan WERV-gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen

Nadere informatie

Voederwaarde-onderzoek Gras ingekuild Kuilkenner Excellent kuil 1

Voederwaarde-onderzoek Gras ingekuild Kuilkenner Excellent kuil 1 Onderzoek Onderzoek-/ordernummer: Datum verslag: 731267/002743994 22-07-2011 Oogstdatum: Datum monstername: Monster genomen door: Contactpersoon monstername: 16-05-2011 07-07-2011 Dick Huiberts: 0652002131

Nadere informatie

11/6/2016. Voeding voor plant is voeding voor dier. Snijmais opbrengst. Grasland opbrengst. Wat willen we t.a.v. bodem en vee

11/6/2016. Voeding voor plant is voeding voor dier. Snijmais opbrengst. Grasland opbrengst. Wat willen we t.a.v. bodem en vee Voeding voor plant is voeding voor dier SLIM VOEDEN GEZONDE BODEM, GEZONDE PLANTEN, GEZONDE DIEREN KRACHT IN DE KETEN Op maat voeden en beschermen van dieren en gewassen leidt tot de beste prestaties op

Nadere informatie

Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs

Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs Auteurs Gert Van de Ven, An Schellekens Wendy Odeurs Joos Latré 14/03/2014 www.lcvvzw.be 2 / 8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Adviezen...

Nadere informatie

LANGE TERMIJNPROEF: ALTERNATIEVE ROTATIES MET NITRAATUITSPOELING VAN DE OOGSTRESTEN BLOEMKOOL VOOR MINDER

LANGE TERMIJNPROEF: ALTERNATIEVE ROTATIES MET NITRAATUITSPOELING VAN DE OOGSTRESTEN BLOEMKOOL VOOR MINDER LANGE TERMIJNPROEF: ALTERNATIEVE ROTATIES MET NITRAATUITSPOELING VAN DE OOGSTRESTEN BLOEMKOOL VOOR MINDER Proefcode : OL12 BKORLT Uitgevoerd in opdracht van: Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Project Onderzoek

Nadere informatie

Herkauwers & Akkerbouw

Herkauwers & Akkerbouw Herkauwers & Akkerbouw -project Teelttechniek van kruiden in grasland Annelies Beeckman (Inagro), Luk Sobry (Wim Govaerts & co.) Project: Teelttechniek kruiden voor gezond vee Doelstelling: Teelttechniek

Nadere informatie

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Kringloopdenken centraal op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Inhoud - Introductie - Duurzame melk en de kringloopwijzer - Wetgeving geeft weinig andere opties - Van kringloopwijzer naar kringloopboer!

Nadere informatie

GRASLANDVERNIEUWING IN HET VOORJAAR ONDER DEROGATIE. ANDERE MOGELIJKHEDEN VAN UITBATING?

GRASLANDVERNIEUWING IN HET VOORJAAR ONDER DEROGATIE. ANDERE MOGELIJKHEDEN VAN UITBATING? Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw Gegevens uit deze publicatie mogen overgenomen worden mits bronvermelding (=vermelding kader onderaan) GRASLANDVERNIEUWING IN HET VOORJAAR ONDER DEROGATIE. ANDERE

Nadere informatie

De rol van loonwerkers in de mineralenkringloop

De rol van loonwerkers in de mineralenkringloop De rol van loonwerkers in de mineralenkringloop en precisielandbouw Praktijknetwerk loonwerker maar melkveehouder kringloopwijzer Stappenplan naar maximaal ruwvoer van eigen grond Technische uitvoering

Nadere informatie