Omzendbrief FMI/ OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN"

Transcriptie

1 Omzendbrief FMI/ OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op 1 januari

2 DOELSTELLING EN STRUCTUUR VAN DE OMZENDBRIEF 5 1. TOEPASSINGSGEBIED Toepassingsgebied ratione personae Algemeen Precisering Concept van lidstaat van herkomst Keuze voor België als lidstaat van herkomst Gereglementeerde markt Toepassingsgebied ratione materiae 9 2. ALGEMEEN PRINCIPE VAN DE REGELGEVING VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN EFFECTENHOUDERS Toepassingsgebied ratione personae Inhoud van de verplichtingen Gelijke behandeling De nodige faciliteiten en informatie ter beschikking stellen Informatie nodig voor het uitoefenen van hun rechten Financiële dienst Informatie betreffende de rechten verbonden aan het houden van effecten Volmachtformulieren Tijdstip en wijze van openbaarmaking Regel Optie Ontheffingen Houders van schuldinstrumenten met nominale waarde per eenheid ten minste euro Emittenten uit derde landen VERPLICHTINGEN INZAKE VOORKENNIS Toepassingsgebied ratione personae Inhoud van de verplichtingen Tijdstip en wijze van openbaarmaking Regel Uitzondering Ontheffing Preventieve maatregelen ter bestrijding van marktmisbruik 19 2

3 5. VERPLICHTINGEN INZAKE PERIODIEKE INFORMATIE Toepassingsgebied ratione personae Inhoud van de verplichtingen Jaarlijks financieel verslag Jaarlijks communiqué Halfjaarlijks financieel verslag Tussentijdse verklaring of driemaandelijks financieel verslag Tijdstip en wijze van openbaarmaking Jaarlijks financieel verslag Jaarlijks communiqué Halfjaarlijks financieel verslag Tussentijdse verklaring of driemaandelijks financieel verslag Ontheffingen Emittenten uit derde landen Uitzonderingsbepaling ANDERE INFORMATIEVERPLICHTINGEN Toepassingsgebied ratione personae Inhoud van de verplichtingen Wijzigingen in de voorwaarden, rechten en waarborgen verbonden aan effecten Bijzondere verslagen Jaarlijkse informatie Tijdstip en wijze van openbaarmaking Wijzigingen in de voorwaarden, rechten en waarborgen verbonden aan effecten Bijzondere verslagen en ontwerpen van statutenwijziging Jaarlijkse informatie OPENBAARMAKING EN OPSLAG Toepassingsgebied ratione personae Verspreiding en opslag Onderscheid Verspreiding Opslag op de website van de emittent Taalgebruik Regel Uitzonderingen 51 3

4 8. ROL VAN DE CBFA Kader en doelstellingen van het toezicht Overmaking van informatie aan de CBFA Ogenblik van mededeling Wijze van mededeling Organisatie van het toezicht Markttoezicht Toezicht op de inhoud van de informatie Onderzoeksbevoegdheden Maatregelen Bevelen om informatie openbaar te maken Een waarschuwing openbaar maken Voorafgaande mededeling van stukken opleggen Schorsen of verbieden van de verhandeling van een financieel instrument Dwangsom en administratieve geldboete INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALING Inwerkingtreding Overgangsbepaling voor periodieke informatie 58 4

5 DOELSTELLING EN STRUCTUUR VAN DE OMZENDBRIEF Inleiding De verplichtingen van beursgenoteerde vennootschappen werden geactualiseerd naar aanleiding van de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn 1. Ze vinden nog steeds hun grondslag in hoofdstuk II van de wet van 2 augustus en in een uitvoeringsbesluit daarvan. Dat uitvoeringsbesluit is het koninklijk besluit van 14 november , dat het koninklijk besluit van 31 maart 2003 vervangt en opheft. Ingevolge de wijzigingen die de regelgeving heeft ondergaan, heeft de CBFA een nieuwe omzendbrief opgesteld. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrieven FMI/ en FMI/ en integreert zowel de bestaande richtlijnen met betrekking tot het embargo als een bestaand addendum bij omzendbrief FMI/ Deze omzendbrief wordt genomen met toepassing van artikel 49, 3, van de wet van 2 augustus 2002 en strekt tot verduidelijking van de toepassing van de nieuwe reglementering. Hij bevat een beschrijving van het toepassingsgebied van de reglementering (hoofdstuk 1), van de inhoudelijke verplichtingen (hoofdstukken 3 t.e.m. 6) en van de verplichtingen inzake openbaarmaking en opslag van informatie (hoofdstuk 7). De inhoudelijke verplichtingen zijn resp. : de verplichtingen ten aanzien van effectenhouders (hoofdstuk 3), de verplichtingen inzake voorkennis (hoofdstuk 4), de verplichtingen inzake periodieke informatie (hoofdstuk 5), andere informatieverplichtingen (hoofdstuk 6). De gegeven beschrijving houdt telkens rekening met de interpretatie 4 door de CBFA alsmede met haar aanbevelingen terzake. De tekst bevat eveneens een toelichting bij de rol van de CBFA (hoofdstuk 8) en een toelichting bij de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen (hoofdstuk 9) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (hierna : de Transparantierichtlijn). Deze richtlijn werd aangevuld met een uitvoeringsrichtlijn, m.n. richtlijn 2007/14/EG van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten. Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, B.S., 4 september De gecoördineerde tekst van Hoofdstuk II is beschikbaar op de website van de CBFA. Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, B.S., 3 december De tekst van het besluit is beschikbaar op de website van de CBFA. In de mate dat de nieuwe reglementering bestaande regels overneemt, blijft ook de interpretatie die de CBFA in het verleden reeds aan de hand van individuele gevallen ontwikkelde (o.m. weergegeven in de jaarverslagen) relevant. 5

6 Referenties naar de relevante wettelijke bepalingen worden in de kantlijn weergegeven. In deze referenties wordt de wet van 2 augustus 2002 afgekort als W. en het koninklijk besluit van 14 november 2007 als KB. In deze omzendbrief wordt niet ingegaan op de bijzondere regels inzake informatieverstrekking (vastgelegd in wetten, koninklijke besluiten,...) waaraan bepaalde categorieën van emittenten zouden onderworpen zijn. Belangrijkste nieuwigheden Aan de regels met betrekking tot voorkennis verandert er inhoudelijk niets. Wel heeft de actualisatie een impact op de wijze van openbaarmaking van dergelijke informatie, vermits die afgestemd wordt op de wijze van openbaarmaking van periodieke en bepaalde doorlopende informatie. Aan de regels met betrekking tot de periodieke en bepaalde doorlopende informatie verandert er wel een en ander. Een eerste nieuwigheid is dat de regelgeving niet langer enkel van toepassing is op emittenten waarvan financiële instrumenten zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, maar een onderscheid maakt al naargelang het gaat om emittenten waarvoor België lidstaat van herkomst of lidstaat van ontvangst is. Een ander verschil is dat de nieuwe verplichtingen enkel van toepassing zijn op emittenten van effecten. Al naargelang de informatieverplichting wordt dat toepassingsgebied soms nog verder gepreciseerd. Aldus zijn sommige verplichtingen enkel van toepassing op emittenten van aandelen of op emittenten van aandelen en van schuldinstrumenten. De inhoudelijke wijzigingen op het vlak van periodieke informatie situeren zich op verschillende vlakken. Het jaarlijks financieel verslag zal een verklaring over het getrouwe beeld van de jaarrekeningen en het getrouwe overzicht in het jaarverslag door de bij de emittent verantwoordelijke personen moeten bevatten. Het jaarverslag, dat een onderdeel is van het jaarlijks financieel verslag, zal informatie moeten bevatten in verband met o.m. de kapitaalstructuur, beperkingen van overdracht van effecten of van uitoefening van het stemrecht, voor zover zij van aard zijn een gevolg te hebben in geval van een openbare overnamebieding 5. Het halfjaarlijks communiqué wordt vervangen door een meer uitgebreid halfjaarlijks financieel verslag, dat verkorte financiële overzichten (opgesteld overeenkomstig IAS 34 6 ), een tussentijds jaarverslag, een verklaring van verantwoordelijke personen 7 en informatie over de externe controle bevat. Het jaarlijks communiqué wordt facultatief, met dien verstande dat een emittent die op vrijwillige basis zo n communiqué openbaar maakt, bepaalde inhoudelijke voorschriften zal dienen na te leven. Nieuw is ook dat emittenten, twee maal per boekjaar, hetzij een tussentijdse verklaring, hetzij driemaandelijkse financiële verslagen zullen moeten openbaar maken Deze nieuwe verplichting vloeit niet voort uit de omzetting van de Transparantierichtlijn, maar wel uit de omzetting van richtlijn 2004/25/EG van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (hierna : de Overnamerichtlijn). Voor emittenten die geconsolideerde jaarrekeningen moeten opstellen of de enkelvoudige jaarrekeningen volgens de IAS/IFRS opstellen. Zoals in het jaarlijks financieel verslag. 6

7 Naast deze inhoudelijke wijzigingen, zijn er ook wijzigingen inzake de termijnen van openbaarmaking van periodieke informatie. Voor emittenten uit derde landen waarvoor België lidstaat van herkomst is, zijn er een aantal gelijkwaardigheidsbepalingen opgenomen. Tenslotte zijn er ingrijpende wijzigingen op het vlak van openbaarmaking en opslag van informatie. Inzake openbaarmaking moeten emittenten ervoor zorgen dat hun gereglementeerde informatie snel en op niet-discriminerende basis toegankelijk is, een zo groot mogelijk publiek kan bereiken en in België en in de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte zoveel mogelijk gelijktijdig beschikbaar komt. Zij moeten daarvoor gebruik maken van media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij voor een doeltreffende verspreiding van de informatie in de hele Europese Economische Ruimte kunnen zorgen. Ook nieuw is dat de regelgeving strikte regels bevat voor de mededeling van gereglementeerde informatie aan de media. De emittenten zullen zich o.m., telkens als zij informatie openbaar maken, de vraag moeten stellen of het al dan niet om gereglementeerde informatie gaat. Inzake opslag legt de Transparantierichtlijn de lidstaten de verplichting op om ten minste één officieel aangewezen mechanisme te creëren voor de centrale opslag van gereglementeerde informatie. Die mechanismen moeten o.m. voldoen aan minimumkwaliteitsnormen op het gebied van beveiliging, zekerheid met betrekking tot de informatiebron, tijdregistratie en gemakkelijke toegang voor eindgebruikers. In België werd nog geen centraal opslagmechanisme gecreëerd. Daarom drong een interimoplossing zich op. Gezien de meeste emittenten die onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 vielen, over een website beschikken die voldoet aan de in dat besluit gestelde voorwaarden, wordt tijdens een interimperiode voortgebouwd op deze websites. Zij worden verplicht voor alle emittenten en de voorwaarden werden lichtjes aangepast. Voor wat de datum betreft vanaf wanneer de nieuwe verplichtingen voor de periodieke informatie moeten nageleefd worden, werd voorzien in een overgangsregeling. 7

8 1. TOEPASSINGSGEBIED 1.1. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE Algemeen Art. 2 KB 1, Het koninklijk besluit van 14 november 2007 is van toepassing op emittenten, m.n. : publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, met inbegrip van staten, waarvan financiële instrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten; publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen die financiële instrumenten hebben uitgegeven, indien certificaten die deze financiële instrumenten vertegenwoordigen tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, zelfs indien deze certificaten door een andere persoon zijn uitgegeven Precisering Voor elke informatieverplichting wordt in de regelgeving nader gepreciseerd op welke emittenten zij van toepassing is. Art. 10 W. 1 Voor voorkennis (zie infra, hoofdstuk 4) is de regelgeving van toepassing op emittenten van financiële instrumenten die, op hun verzoek of met hun instemming, zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt. Art. 3 KB Voor wat de andere informatieverplichtingen (zie infra, hoofdstukken 3, 5 en 6) betreft, is zij in principe van toepassing op emittenten van effecten 8 die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, ongeacht of de toelating tot de verhandeling al dan niet op hun verzoek of met hun instemming is gebeurd 9. Per hoofdstuk wordt, telkens in punt 1, het toepassingsgebied ratione personae precies omschreven Concept van lidstaat van herkomst Voor de informatieverplichtingen andere dan voorkennis wordt er een onderscheid gemaakt al naargelang het gaat om emittenten waarvoor België lidstaat van herkomst is of om emittenten waarvoor België lidstaat van ontvangst is. 8 9 Dit begrip wordt gedefinieerd in artikel 2, 1, 1, van het besluit. Met uitzondering van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die niet van het closed-end type zijn. 8

9 Art. 10 W. 3 België is lidstaat van herkomst in de volgende gevallen : voor emittenten van aandelen en voor emittenten van schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van minder dan euro : o emittenten met statutaire zetel in België; o emittenten waarvan de statutaire zetel gelegen is in een derde land en die de jaarlijks te verstrekken informatie moeten indienen bij de CBFA overeenkomstig titel X van de wet van 16 juni ; voor emittenten van andere effecten die België hebben gekozen als lidstaat van herkomst, wat mogelijk is op grond van twee aanknopingspunten, m.n. statutaire zetel in België of toelating tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt. Voor wat deze informatieverplichtingen betreft, handelt deze omzendbrief enkel over de verplichtingen van emittenten waarvoor België lidstaat van herkomst is Keuze voor België als lidstaat van herkomst Art. 4 KB Emittenten die België hebben gekozen als lidstaat van herkomst moeten hun keuze onverwijld aan de CBFA ter kennis brengen en openbaar maken overeenkomstig titel V van het besluit (zie infra, hoofdstuk 7). De keuze voor België als lidstaat van herkomst blijft in principe ten minste drie jaar geldig Gereglementeerde markt Art. 2 W. Voor de definitie van gereglementeerde markt kan verwezen worden naar artikel 2, 3, 5 en 6, van de wet van 2 augustus TOEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE Het besluit maakt een onderscheid tussen gereglementeerde informatie en alle informatie bedoeld in dit besluit. Art. 2 KB 1, 9 Als gereglementeerde informatie wordt beschouwd : het jaarlijks communiqué (artikel 11); het jaarlijks financieel verslag (artikel 12); het halfjaarlijks financieel verslag (artikel 13); de tussentijdse verklaringen of driemaandelijks financiële verslagen (artikel 14); wijzigingen in de voorwaarden, rechten en waarborgen verbonden aan effecten (artikel 15); informatie aan houders van effecten (artikel 7); voorkennis die rechtstreeks op de emittent betrekking heeft (artikel 31); 10 Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, B.S., 21 juni 2006 (hierna de Prospectuswet ). De tekst van deze wet is beschikbaar op de website van de CBFA. 9

10 de keuze voor België als lidstaat van herkomst (artikel 4). Het begrip alle informatie bedoeld in dit besluit, dat o.m. aan bod komt in de artikelen 41, 42 en 43 van het besluit, is ruimer en behelst, naast gereglementeerde informatie, ook : volmachtformulieren (artikel 8); ontwerpen van statutenwijziging (artikel 16); bijzondere verslagen (artikel 16); de financiële kalender (artikel 41); bepaalde prospectussen (artikel 41); inlichtingen in het jaarverslag (artikel 34) 11. De reden voor het onderscheid ligt in de wijze waarop de informatie moet worden openbaar gemaakt. Enkel gereglementeerde informatie moet worden openbaar gemaakt op de wijze die aan bod komt in hoofdstuk 7 (punt ). 11 Deze informatie maakt eigenlijk ook deel uit van de gereglementeerde informatie, aangezien ze een onderdeel is van het jaarverslag dat op zijn beurt een onderdeel is van het jaarlijks financieel verslag. 10

11 2. ALGEMEEN PRINCIPE VAN DE REGELGEVING Art. 5 KB De emittenten van effecten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en waarvoor België lidstaat van herkomst is, stellen aan het publiek de nodige informatie ter beschikking om de transparantie, de integriteit en de goede werking van de markt te verzekeren. Deze informatie is getrouw, nauwkeurig en oprecht. Zij stelt de houders van effecten en het publiek in staat de invloed ervan op de positie, het bedrijf en de resultaten van de emittent te beoordelen. De CBFA is van oordeel dat, om dit mogelijk te maken, de informatie die invloed heeft op de positie, het bedrijf en de resultaten van de emittent, logischerwijze een cijfermatige inschatting hiervan zal omvatten. 11

12 3. VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN EFFECTENHOUDERS 3.1. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE Deze verplichtingen zijn van toepassing op emittenten van effecten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en waarvoor België lidstaat van herkomst is INHOUD VAN DE VERPLICHTINGEN Gelijke behandeling Art. 6 KB De emittenten verzekeren een gelijke behandeling van alle effectenhouders die zich in dezelfde omstandigheden bevinden. Voor de invulling die de CBFA aan het beginsel van gelijke behandeling geeft, wordt verwezen naar haar jaarverslagen De nodige faciliteiten en informatie ter beschikking stellen Art. 7 KB 1 Het besluit legt aan de emittenten op om ervoor te zorgen dat in België de nodige faciliteiten en informatie ter beschikking staan opdat de effectenhouders hun rechten kunnen uitoefenen, en dat de integriteit van de gegevens bewaard blijft Informatie nodig voor het uitoefenen van hun rechten 12 Art. 7 KB 2, 1 en 2 Houders van effecten moeten geïnformeerd worden opdat zij hun rechten zouden kunnen uitoefenen. De emittenten moeten dan ook informatie openbaar maken over : de plaats, het tijdstip en de agenda van algemene vergaderingen van aandeelhouders of van houders van schuldinstrumenten; het totale aantal aandelen en stemrechten; het recht van effectenhouders om algemene vergaderingen van aandeelhouders en het recht van houders van schuldinstrumenten om algemene vergaderingen van houders van schuldinstrumenten bij te wonen. Voor Belgische emittenten betreft dit een materie die wordt geregeld in het W.Venn. en in voorkomend geval ook in de statuten. 12 Voor sommige van de hier aangehaalde aspecten verdient het voor Belgische emittenten aanbeveling om eveneens de Belgische Corporate Governance Code te consulteren (zie bvb. Principe 4, 4.6.). 12

13 De CBFA wenst in het bijzonder de aandacht te vestigen op de verplichting om in de oproeping tot de algemene vergadering de agenda te vermelden met de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit (artikel 533, vierde lid W.Venn.). In dit verband heeft de CBFA o.m. vastgesteld dat niet alle emittenten erin slagen de namen te vermelden van de bestuurders waarvan zij de benoeming aan de algemene vergadering voorstellen. Zij meent dat de emittenten alles in het werk zouden moeten stellen om ervoor te zorgen dat zij die namen wel degelijk kunnen opnemen in de voorstellen tot besluit. De CBFA heeft ook vastgesteld dat de voorstellen tot besluit vaak vaag blijven voor wat de bezoldigingen van de commissaris en van de bestuurders betreft. Nochtans voorziet artikel 134, 1, W.Venn. dat de algemene vergadering de bezoldiging van de commissaris vaststelt. Zo ook bepalen de statuten van de emittenten doorgaans dat de mandaten van de bestuurders bezoldigd zijn en dat het (globaal) bedrag van de bezoldiging door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De CBFA meent dat de effectenhouders slechts met kennis van zaken kunnen oordelen over deelname aan de algemene vergadering en dat de algemene vergadering hierover slechts met kennis van zaken kan oordelen als de voorgestelde bedragen in de voorstellen tot besluit worden vermeld. Wanneer emittenten onafhankelijke bestuurders benoemen, dienen zij de voorschriften van artikel 524, 4 W.Venn. na te leven 13. De CBFA beveelt terzake aan om in de voorstellen tot besluit de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend 14 op te nemen Financiële dienst Art. 7 KB 2, 3 De emittenten maken informatie openbaar over de aanduiding van een financiële instelling als mandataris bij wie de effectenhouders hun financiële rechten in België kunnen uitoefenen Informatie betreffende de rechten verbonden aan het houden van effecten Art. 7 KB 2, 4 Effectenhouders moeten ook geïnformeerd worden over de rechten die verbonden zijn aan het houden van effecten. Het besluit verwijst onder meer naar informatie betreffende de toekenning of de betaling van dividenden en betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij tevens informatie wordt verstrekt over eventuele regelingen voor de toewijzing, inschrijving, annulering of conversie en informatie betreffende de betaling van interesten, betreffende de uitoefening van eventuele De (genoteerde) Belgische bevaks en privaks mogen ook resp. artikel 4, 1, 4 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks en artikel 5, 9 van het koninklijk besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven niet uit het oog verliezen. Zoals bedoeld in artikel 524, 4, voorlaatste lid W.Venn. 13

14 rechten inzake conversie, omwisseling, inschrijving of annulering en betreffende aflossing. Voor Belgische emittenten betreft dit aangelegenheden die mede geregeld worden in het W.Venn. en in de uitgiftereglementering. Art. 8 KB lid Volmachtformulieren De emittenten stellen aan iedere persoon die gerechtigd is te stemmen op een algemene vergadering van aandeelhouders of van houders van schuldinstrumenten een volmachtformulier beschikbaar TIJDSTIP EN WIJZE VAN OPENBAARMAKING Regel Art. 7 KB 2 De informatie aan houders van effecten wordt zo snel mogelijk openbaar gemaakt, op de wijze die aan bod komt in hoofdstuk 7. Voor de Belgische emittenten geldt dat, als het W.Venn. specifieke modaliteiten of specifieke termijnen voorschrijft, die ook dienen nageleefd te worden. Art. 8 KB lid 1 Art. 9 KB Het volmachtformulier wordt op papier of langs elektronische weg ter beschikking gesteld van iedere persoon die gerechtigd is te stemmen op een algemene vergadering, ofwel samen met het bericht betreffende de vergadering, ofwel later op verzoek Optie De informatie aan houders van effecten kan bovendien als de emittent dat wenst - langs elektronische weg worden verzonden aan de houders van effecten en zelfs aan andere personen die de stemrechten kunnen uitoefenen op algemene vergaderingen, mits een besluit in deze zin is genomen op een algemene vergadering en aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het gaat slechts om een toelating om informatie langs elektronische weg te verzenden, en het verleent geen vrijstelling voor de naleving van de eventueel toepasselijke vennootschapsrechtelijke verplichtingen. Emittenten naar Belgisch recht dienen in voorkomend geval de voorschriften van de artikelen 533 en 570 W.Venn. na te leven. Art. 2 KB 1, 11 Het begrip langs elektronische weg wordt gedefinieerd als via elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie), opslag en verzending van gegevens via draden, radio, optische technologieën of andere elektromagnetische middelen. 14

15 Art. 9 KB Met andere personen die stemrechten kunnen uitoefenen op algemene vergaderingen worden naar de mening van de CBFA personen bedoeld die over stemrechten beschikken zonder over de onderliggende stemrechtverlenende effecten te beschikken. Dit veronderstelt een splitsing tussen de stemrechtverlenende effecten enerzijds en de stemrechten anderzijds, wat zich bijvoorbeeld kan voordoen in de gevallen beschreven in artikel 7 van de wet van 2 mei (inpandgeving, vruchtgebruik, inbewaringgeving, volmacht,...). Eén van de voorwaarden luidt dat er identificatieregelingen getroffen zijn, zodat de houders van effecten of de andere personen die het recht hebben stemrechten uit te oefenen daadwerkelijk kunnen worden ingelicht 16. De bepaling over het langs elektronische weg verzenden van informatie zal wellicht herzien moeten worden in het kader van de omzetting van richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen ONTHEFFINGEN Houders van schuldinstrumenten met nominale waarde per eenheid ten minste euro Art. 10 KB Indien het de bedoeling is dat alleen houders van schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van ten minste euro 18 op een vergadering worden uitgenodigd, mag de emittent elke lidstaat als vergaderplaats kiezen, mits in deze lidstaat alle nodige faciliteiten en informatie ter beschikking worden gesteld opdat deze houders van schuldinstrumenten hun rechten kunnen uitoefenen Emittenten uit derde landen Art. 19 KB De CBFA kan emittenten waarvan de statutaire zetel gelegen is in een derde land ontheffing verlenen van de in dit hoofdstuk beschreven verplichtingen mits de wetgeving van het betrokken derde land gelijkwaardige verplichtingen oplegt of de emittent zich houdt aan de wetgeving van een derde land die gelijkwaardige verplichtingen oplegt Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, B.S., 12 juni De tekst van de wet is beschikbaar op de website van de CBFA. Overweging 22 van de Transparantierichtlijn verduidelijkt dat de verplichting om daadwerkelijk te informeren slechts geldt voorzover de emittent de identiteit van de betrokken personen kan achterhalen. Voor andere personen dan effectenhouders die het recht hebben stemrechten uit te oefenen zal dat bijvoorbeeld mogelijk zijn als ze een transparantiekennisgeving hebben gedaan. Zie het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 14 november Of, in het geval van schuldinstrumenten in een andere munteenheid dan de euro, waarvan de tegenwaarde van de nominale waarde per eenheid op de uitgiftedatum gelijk is aan ten minste euro. 15

16 Art. 20 KB Art. 19 KB Een derde land wordt meer bepaald geacht met betrekking tot de inhoud van de informatie over algemene vergaderingen verplichtingen op te leggen die gelijkwaardig zijn aan die besproken in punt , wanneer een emittent die zijn statutaire zetel in dit derde land heeft, krachtens de wetgeving van dit land verplicht is ten minste informatie over de plaats, het tijdstip en de agenda van algemene vergaderingen te verstrekken. De ontheffing door de CBFA kan evenwel geen betrekking hebben op de nadere regels voor de openbaarmaking en opslag of voor de overmaking aan de CBFA. 16

17 4. VERPLICHTINGEN INZAKE VOORKENNIS 4.1. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE Deze verplichtingen zijn van toepassing op emittenten van financiële instrumenten die, op hun verzoek of met hun instemming, zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt INHOUD VAN DE VERPLICHTINGEN Art. 10 W. 1, lid 1 De emittenten moeten voorkennis die rechtstreeks op hen betrekking heeft 19, openbaar maken. Art. 2 W. 14 Voorkennis wordt gedefinieerd als elke niet openbaar gemaakte informatie die nauwkeurig is en rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op één of meer emittenten van financiële instrumenten of op één of meer financiële instrumenten, en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, de koers van deze financiële instrumenten 20 aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden. Van informatie wordt aangenomen dat zij de koers van financiële instrumenten aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden, wanneer een redelijk handelende belegger waarschijnlijk van deze informatie gebruik zal maken om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren. Informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn indien zij betrekking heeft op een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan, dan wel op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden, en indien de informatie specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis op de koers van financiële instrumenten. Het komt aan de emittent toe te beoordelen of er sprake is van voorkennis. Bij wijze van voorbeeld kunnen als voorkennis worden beschouwd een omzet- en/of winstwaarschuwing, alsook, afhankelijk van de concrete omstandigheden, een wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur, de uitkering van een dividend, de aankondiging van de verwerving of de overdracht van een onderneming of van een activiteit,. 21 De emittenten zullen voor ogen houden dat alle in het besluit bedoelde informatie in bepaalde omstandigheden als voorkennis kan worden gecatalogeerd. In het bijzonder zullen zij er rekening mee houden dat, tijdens het proces dat uitmondt in het opmaken van de jaarrekeningen (of de tussentijdse Met inbegrip van wijzigingen van betekenis in reeds openbaar gemaakte voorkennis. Of deze van daarvan afgeleide financiële instrumenten. Voor bijkomende richtsnoeren : zie CESR s Advice on Level 2 Implementing Measures for the proposed Market Abuse Directive van 8 januari 2003 (CESR/02-089d),

18 jaarrekeningen) door de raad van bestuur, steeds de mogelijkheid bestaat dat er op een bepaald ogenblik voorkennis (die rechtstreeks op hen betrekking heeft) ontstaat. Art. 10 W. 1, lid 1 De informatie zal nauwkeurig, getrouw en oprecht zijn en zal bovendien ook financiële gegevens bevatten als de emittent daarover beschikt. In dat geval moet de emittent volgens de CBFA de impact aangeven van de informatie op zijn financiële toestand. In geval van voorkennis met betrekking tot een overname of een overdracht zal bijvoorbeeld de omvang van de investering en het verwachte effect daarvan op de resultatenrekening worden vermeld. Voor herstructureringsmaatregelen zal de geschatte invloed op de resultatenrekening worden gegeven TIJDSTIP EN WIJZE VAN OPENBAARMAKING Regel Art. 10 W. 1 Voorkennis wordt onmiddellijk openbaar gemaakt, op de wijze die aan bod komt in hoofdstuk 7. Het exacte tijdstip van openbaarmaking is van belang om een verspreiding van de informatie naar alle marktdeelnemers toe te verzekeren Uitzondering Art. 10 W. 1, lid 3 De wet biedt emittenten de mogelijkheid om, op eigen verantwoordelijkheid, de openbaarmaking van voorkennis uit te stellen, wanneer ze oordelen dat die openbaarmaking hun rechtmatige belangen 23 zou kunnen schaden, op voorwaarde dat dit uitstel de markt niet dreigt te misleiden en de emittent de vertrouwelijkheid van de betrokken informatie kan waarborgen. Art. 32 KB Ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de informatie nemen de emittenten maatregelen : om de toegang tot die informatie te ontzeggen aan andere personen dan diegenen die uit hoofde van de uitoefening van hun functie die informatie nodig hebben, om de personen met voorkennis in te lichten over de juridische gevolgen van het bezit van voorkennis. Bovendien moeten zij voorzien in noodcommunicatie voor het geval de voorkennis toch uitlekt. Art. 10 W. 1, lid 6 Emittenten die beslissen om de openbaarmaking van voorkennis uit te stellen, stellen de CBFA onverwijld in kennis van deze beslissing, zodat zij desgevallend voor een verscherpt toezicht kan zorgen op de bewegingen van het betrokken Zie het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 31 maart 2003, B.S., 29 april 2003, De verplichting om financiële gegevens te verstrekken, thans opgenomen in artikel 10 van de wet van 2 augustus 2002, werd in 2003 in de regelgeving opgenomen, m.n. in het koninklijk besluit van 31 maart Voor een toelichting i.v.m. rechtmatige belangen, zie het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002, B.S., 9 september

19 financieel instrument 24. De emittent moet daarbij niet verduidelijken waarop de voorkennis precies betrekking heeft 25. 1, lid 4 Wanneer een emittent of een persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, de voorkennis waarvan hij de openbaarmaking heeft uitgesteld, in het kader van de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie meedeelt aan een derde, moet hij die voorkennis tegelijkertijd openbaar maken 26. Wanneer de voorkennis onopzettelijk wordt meegedeeld, moet de emittent die onmiddellijk openbaar maken. Gelet op deze bepalingen hebben emittenten er belang bij geheimhoudingsplichten te bedingen ten aanzien van derden die betrokken zijn bij het communicatiebeleid van de emittent, zoals bijvoorbeeld vertaalbureaus of drukkers ONTHEFFING Art. 33 KB De verplichting om voorkennis die rechtstreeks op de emittent betrekking heeft onmiddellijk bekend te maken, is niet van toepassing op verrichtingen die worden uitgevoerd om redenen die verband houden met het monetaire beleid, het wisselkoersbeleid of het beleid betreffende het beheer van de overheidsschuld door o.m. een lidstaat, de Europese Centrale Bank of een nationale centrale bank PREVENTIEVE MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN MARKTMISBRUIK 28 Naar aanleiding van de omzetting van de richtlijnen inzake marktmisbruik werden een aantal nieuwe verplichtingen ingevoerd die de marktdeelnemers zelf betrekken bij de bestrijding van marktmisbruik. Deze verplichtingen kaderen in het preventieve luik van de bestrijding van marktmisbruik. Zij vinden hun wettelijke basis in artikel 25bis van de wet van 2 augustus 2002 en werden verder uitgewerkt in het uitvoeringsbesluit van 5 maart Art. 25bis W. In de eerste plaats worden emittenten verplicht lijsten van personen met voorkennis op te stellen. Deze lijsten die niet moeten worden openbaar gemaakt - bevatten de identiteit van alle personen die toegang hebben tot voorkennis, de reden waarom zij op de lijst staan en de datum waarop zij toegang kregen tot deze voorkennis en de data waarop de lijst is opgesteld en bijgewerkt (artikel 9 van het KB) Zie het verslag aan de Koning bij het voornoemde koninklijk besluit. Voor een voorbeeld : zie het verslag aan de Koning bij het voornoemde koninklijk besluit. Dit is niet van toepassing wanneer de derde aan wie de voorkennis wordt meegedeeld zelf een geheimhoudingsplicht heeft. Zie het verslag aan de Koning bij het voornoemde koninklijk besluit. Voor praktische instructies : zie de mededeling van de CBFA van 5 mei 2006 alsook de FAQ S marktmisbruik, die op de CBFA-website beschikbaar zijn. Koninklijk besluit betreffende marktmisbruik, B.S., 10 maart De tekst van dit besluit is beschikbaar op de website van de CBFA. 19

20 De opstellers van lijsten van insiders moeten de personen die op dergelijke lijsten staan in kennis stellen van de juridische gevolgen die aan het bezit van voorkennis verbonden zijn (artikel 12 van het KB). Art. 25bis W. Daarnaast moeten personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en nauw met hen gelieerde personen aan de CBFA de transacties melden die zij voor eigen rekening uitvoeren in bepaalde financiële instrumenten van de emittent. 20

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Code van de Raad voor de Journalistiek

Code van de Raad voor de Journalistiek Code van de Raad voor de Journalistiek BEGINSELEN Het recht op informatie en vrije meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht en een essentiële voorwaarde voor een democratische samenleving. De pers

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: -

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - De Naamlooze Vennootschap, Proxy solicitation Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - Proxy solicitation Mr. L.J.

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie