Omzendbrief FMI/ OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN"

Transcriptie

1 Omzendbrief FMI/ OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op 1 januari

2 DOELSTELLING EN STRUCTUUR VAN DE OMZENDBRIEF 5 1. TOEPASSINGSGEBIED Toepassingsgebied ratione personae Algemeen Precisering Concept van lidstaat van herkomst Keuze voor België als lidstaat van herkomst Gereglementeerde markt Toepassingsgebied ratione materiae 9 2. ALGEMEEN PRINCIPE VAN DE REGELGEVING VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN EFFECTENHOUDERS Toepassingsgebied ratione personae Inhoud van de verplichtingen Gelijke behandeling De nodige faciliteiten en informatie ter beschikking stellen Informatie nodig voor het uitoefenen van hun rechten Financiële dienst Informatie betreffende de rechten verbonden aan het houden van effecten Volmachtformulieren Tijdstip en wijze van openbaarmaking Regel Optie Ontheffingen Houders van schuldinstrumenten met nominale waarde per eenheid ten minste euro Emittenten uit derde landen VERPLICHTINGEN INZAKE VOORKENNIS Toepassingsgebied ratione personae Inhoud van de verplichtingen Tijdstip en wijze van openbaarmaking Regel Uitzondering Ontheffing Preventieve maatregelen ter bestrijding van marktmisbruik 19 2

3 5. VERPLICHTINGEN INZAKE PERIODIEKE INFORMATIE Toepassingsgebied ratione personae Inhoud van de verplichtingen Jaarlijks financieel verslag Jaarlijks communiqué Halfjaarlijks financieel verslag Tussentijdse verklaring of driemaandelijks financieel verslag Tijdstip en wijze van openbaarmaking Jaarlijks financieel verslag Jaarlijks communiqué Halfjaarlijks financieel verslag Tussentijdse verklaring of driemaandelijks financieel verslag Ontheffingen Emittenten uit derde landen Uitzonderingsbepaling ANDERE INFORMATIEVERPLICHTINGEN Toepassingsgebied ratione personae Inhoud van de verplichtingen Wijzigingen in de voorwaarden, rechten en waarborgen verbonden aan effecten Bijzondere verslagen Jaarlijkse informatie Tijdstip en wijze van openbaarmaking Wijzigingen in de voorwaarden, rechten en waarborgen verbonden aan effecten Bijzondere verslagen en ontwerpen van statutenwijziging Jaarlijkse informatie OPENBAARMAKING EN OPSLAG Toepassingsgebied ratione personae Verspreiding en opslag Onderscheid Verspreiding Opslag op de website van de emittent Taalgebruik Regel Uitzonderingen 51 3

4 8. ROL VAN DE CBFA Kader en doelstellingen van het toezicht Overmaking van informatie aan de CBFA Ogenblik van mededeling Wijze van mededeling Organisatie van het toezicht Markttoezicht Toezicht op de inhoud van de informatie Onderzoeksbevoegdheden Maatregelen Bevelen om informatie openbaar te maken Een waarschuwing openbaar maken Voorafgaande mededeling van stukken opleggen Schorsen of verbieden van de verhandeling van een financieel instrument Dwangsom en administratieve geldboete INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALING Inwerkingtreding Overgangsbepaling voor periodieke informatie 58 4

5 DOELSTELLING EN STRUCTUUR VAN DE OMZENDBRIEF Inleiding De verplichtingen van beursgenoteerde vennootschappen werden geactualiseerd naar aanleiding van de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn 1. Ze vinden nog steeds hun grondslag in hoofdstuk II van de wet van 2 augustus en in een uitvoeringsbesluit daarvan. Dat uitvoeringsbesluit is het koninklijk besluit van 14 november , dat het koninklijk besluit van 31 maart 2003 vervangt en opheft. Ingevolge de wijzigingen die de regelgeving heeft ondergaan, heeft de CBFA een nieuwe omzendbrief opgesteld. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrieven FMI/ en FMI/ en integreert zowel de bestaande richtlijnen met betrekking tot het embargo als een bestaand addendum bij omzendbrief FMI/ Deze omzendbrief wordt genomen met toepassing van artikel 49, 3, van de wet van 2 augustus 2002 en strekt tot verduidelijking van de toepassing van de nieuwe reglementering. Hij bevat een beschrijving van het toepassingsgebied van de reglementering (hoofdstuk 1), van de inhoudelijke verplichtingen (hoofdstukken 3 t.e.m. 6) en van de verplichtingen inzake openbaarmaking en opslag van informatie (hoofdstuk 7). De inhoudelijke verplichtingen zijn resp. : de verplichtingen ten aanzien van effectenhouders (hoofdstuk 3), de verplichtingen inzake voorkennis (hoofdstuk 4), de verplichtingen inzake periodieke informatie (hoofdstuk 5), andere informatieverplichtingen (hoofdstuk 6). De gegeven beschrijving houdt telkens rekening met de interpretatie 4 door de CBFA alsmede met haar aanbevelingen terzake. De tekst bevat eveneens een toelichting bij de rol van de CBFA (hoofdstuk 8) en een toelichting bij de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen (hoofdstuk 9) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (hierna : de Transparantierichtlijn). Deze richtlijn werd aangevuld met een uitvoeringsrichtlijn, m.n. richtlijn 2007/14/EG van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten. Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, B.S., 4 september De gecoördineerde tekst van Hoofdstuk II is beschikbaar op de website van de CBFA. Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, B.S., 3 december De tekst van het besluit is beschikbaar op de website van de CBFA. In de mate dat de nieuwe reglementering bestaande regels overneemt, blijft ook de interpretatie die de CBFA in het verleden reeds aan de hand van individuele gevallen ontwikkelde (o.m. weergegeven in de jaarverslagen) relevant. 5

6 Referenties naar de relevante wettelijke bepalingen worden in de kantlijn weergegeven. In deze referenties wordt de wet van 2 augustus 2002 afgekort als W. en het koninklijk besluit van 14 november 2007 als KB. In deze omzendbrief wordt niet ingegaan op de bijzondere regels inzake informatieverstrekking (vastgelegd in wetten, koninklijke besluiten,...) waaraan bepaalde categorieën van emittenten zouden onderworpen zijn. Belangrijkste nieuwigheden Aan de regels met betrekking tot voorkennis verandert er inhoudelijk niets. Wel heeft de actualisatie een impact op de wijze van openbaarmaking van dergelijke informatie, vermits die afgestemd wordt op de wijze van openbaarmaking van periodieke en bepaalde doorlopende informatie. Aan de regels met betrekking tot de periodieke en bepaalde doorlopende informatie verandert er wel een en ander. Een eerste nieuwigheid is dat de regelgeving niet langer enkel van toepassing is op emittenten waarvan financiële instrumenten zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, maar een onderscheid maakt al naargelang het gaat om emittenten waarvoor België lidstaat van herkomst of lidstaat van ontvangst is. Een ander verschil is dat de nieuwe verplichtingen enkel van toepassing zijn op emittenten van effecten. Al naargelang de informatieverplichting wordt dat toepassingsgebied soms nog verder gepreciseerd. Aldus zijn sommige verplichtingen enkel van toepassing op emittenten van aandelen of op emittenten van aandelen en van schuldinstrumenten. De inhoudelijke wijzigingen op het vlak van periodieke informatie situeren zich op verschillende vlakken. Het jaarlijks financieel verslag zal een verklaring over het getrouwe beeld van de jaarrekeningen en het getrouwe overzicht in het jaarverslag door de bij de emittent verantwoordelijke personen moeten bevatten. Het jaarverslag, dat een onderdeel is van het jaarlijks financieel verslag, zal informatie moeten bevatten in verband met o.m. de kapitaalstructuur, beperkingen van overdracht van effecten of van uitoefening van het stemrecht, voor zover zij van aard zijn een gevolg te hebben in geval van een openbare overnamebieding 5. Het halfjaarlijks communiqué wordt vervangen door een meer uitgebreid halfjaarlijks financieel verslag, dat verkorte financiële overzichten (opgesteld overeenkomstig IAS 34 6 ), een tussentijds jaarverslag, een verklaring van verantwoordelijke personen 7 en informatie over de externe controle bevat. Het jaarlijks communiqué wordt facultatief, met dien verstande dat een emittent die op vrijwillige basis zo n communiqué openbaar maakt, bepaalde inhoudelijke voorschriften zal dienen na te leven. Nieuw is ook dat emittenten, twee maal per boekjaar, hetzij een tussentijdse verklaring, hetzij driemaandelijkse financiële verslagen zullen moeten openbaar maken Deze nieuwe verplichting vloeit niet voort uit de omzetting van de Transparantierichtlijn, maar wel uit de omzetting van richtlijn 2004/25/EG van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (hierna : de Overnamerichtlijn). Voor emittenten die geconsolideerde jaarrekeningen moeten opstellen of de enkelvoudige jaarrekeningen volgens de IAS/IFRS opstellen. Zoals in het jaarlijks financieel verslag. 6

7 Naast deze inhoudelijke wijzigingen, zijn er ook wijzigingen inzake de termijnen van openbaarmaking van periodieke informatie. Voor emittenten uit derde landen waarvoor België lidstaat van herkomst is, zijn er een aantal gelijkwaardigheidsbepalingen opgenomen. Tenslotte zijn er ingrijpende wijzigingen op het vlak van openbaarmaking en opslag van informatie. Inzake openbaarmaking moeten emittenten ervoor zorgen dat hun gereglementeerde informatie snel en op niet-discriminerende basis toegankelijk is, een zo groot mogelijk publiek kan bereiken en in België en in de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte zoveel mogelijk gelijktijdig beschikbaar komt. Zij moeten daarvoor gebruik maken van media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij voor een doeltreffende verspreiding van de informatie in de hele Europese Economische Ruimte kunnen zorgen. Ook nieuw is dat de regelgeving strikte regels bevat voor de mededeling van gereglementeerde informatie aan de media. De emittenten zullen zich o.m., telkens als zij informatie openbaar maken, de vraag moeten stellen of het al dan niet om gereglementeerde informatie gaat. Inzake opslag legt de Transparantierichtlijn de lidstaten de verplichting op om ten minste één officieel aangewezen mechanisme te creëren voor de centrale opslag van gereglementeerde informatie. Die mechanismen moeten o.m. voldoen aan minimumkwaliteitsnormen op het gebied van beveiliging, zekerheid met betrekking tot de informatiebron, tijdregistratie en gemakkelijke toegang voor eindgebruikers. In België werd nog geen centraal opslagmechanisme gecreëerd. Daarom drong een interimoplossing zich op. Gezien de meeste emittenten die onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 vielen, over een website beschikken die voldoet aan de in dat besluit gestelde voorwaarden, wordt tijdens een interimperiode voortgebouwd op deze websites. Zij worden verplicht voor alle emittenten en de voorwaarden werden lichtjes aangepast. Voor wat de datum betreft vanaf wanneer de nieuwe verplichtingen voor de periodieke informatie moeten nageleefd worden, werd voorzien in een overgangsregeling. 7

8 1. TOEPASSINGSGEBIED 1.1. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE Algemeen Art. 2 KB 1, Het koninklijk besluit van 14 november 2007 is van toepassing op emittenten, m.n. : publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, met inbegrip van staten, waarvan financiële instrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten; publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen die financiële instrumenten hebben uitgegeven, indien certificaten die deze financiële instrumenten vertegenwoordigen tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, zelfs indien deze certificaten door een andere persoon zijn uitgegeven Precisering Voor elke informatieverplichting wordt in de regelgeving nader gepreciseerd op welke emittenten zij van toepassing is. Art. 10 W. 1 Voor voorkennis (zie infra, hoofdstuk 4) is de regelgeving van toepassing op emittenten van financiële instrumenten die, op hun verzoek of met hun instemming, zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt. Art. 3 KB Voor wat de andere informatieverplichtingen (zie infra, hoofdstukken 3, 5 en 6) betreft, is zij in principe van toepassing op emittenten van effecten 8 die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, ongeacht of de toelating tot de verhandeling al dan niet op hun verzoek of met hun instemming is gebeurd 9. Per hoofdstuk wordt, telkens in punt 1, het toepassingsgebied ratione personae precies omschreven Concept van lidstaat van herkomst Voor de informatieverplichtingen andere dan voorkennis wordt er een onderscheid gemaakt al naargelang het gaat om emittenten waarvoor België lidstaat van herkomst is of om emittenten waarvoor België lidstaat van ontvangst is. 8 9 Dit begrip wordt gedefinieerd in artikel 2, 1, 1, van het besluit. Met uitzondering van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die niet van het closed-end type zijn. 8

9 Art. 10 W. 3 België is lidstaat van herkomst in de volgende gevallen : voor emittenten van aandelen en voor emittenten van schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van minder dan euro : o emittenten met statutaire zetel in België; o emittenten waarvan de statutaire zetel gelegen is in een derde land en die de jaarlijks te verstrekken informatie moeten indienen bij de CBFA overeenkomstig titel X van de wet van 16 juni ; voor emittenten van andere effecten die België hebben gekozen als lidstaat van herkomst, wat mogelijk is op grond van twee aanknopingspunten, m.n. statutaire zetel in België of toelating tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt. Voor wat deze informatieverplichtingen betreft, handelt deze omzendbrief enkel over de verplichtingen van emittenten waarvoor België lidstaat van herkomst is Keuze voor België als lidstaat van herkomst Art. 4 KB Emittenten die België hebben gekozen als lidstaat van herkomst moeten hun keuze onverwijld aan de CBFA ter kennis brengen en openbaar maken overeenkomstig titel V van het besluit (zie infra, hoofdstuk 7). De keuze voor België als lidstaat van herkomst blijft in principe ten minste drie jaar geldig Gereglementeerde markt Art. 2 W. Voor de definitie van gereglementeerde markt kan verwezen worden naar artikel 2, 3, 5 en 6, van de wet van 2 augustus TOEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE Het besluit maakt een onderscheid tussen gereglementeerde informatie en alle informatie bedoeld in dit besluit. Art. 2 KB 1, 9 Als gereglementeerde informatie wordt beschouwd : het jaarlijks communiqué (artikel 11); het jaarlijks financieel verslag (artikel 12); het halfjaarlijks financieel verslag (artikel 13); de tussentijdse verklaringen of driemaandelijks financiële verslagen (artikel 14); wijzigingen in de voorwaarden, rechten en waarborgen verbonden aan effecten (artikel 15); informatie aan houders van effecten (artikel 7); voorkennis die rechtstreeks op de emittent betrekking heeft (artikel 31); 10 Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, B.S., 21 juni 2006 (hierna de Prospectuswet ). De tekst van deze wet is beschikbaar op de website van de CBFA. 9

10 de keuze voor België als lidstaat van herkomst (artikel 4). Het begrip alle informatie bedoeld in dit besluit, dat o.m. aan bod komt in de artikelen 41, 42 en 43 van het besluit, is ruimer en behelst, naast gereglementeerde informatie, ook : volmachtformulieren (artikel 8); ontwerpen van statutenwijziging (artikel 16); bijzondere verslagen (artikel 16); de financiële kalender (artikel 41); bepaalde prospectussen (artikel 41); inlichtingen in het jaarverslag (artikel 34) 11. De reden voor het onderscheid ligt in de wijze waarop de informatie moet worden openbaar gemaakt. Enkel gereglementeerde informatie moet worden openbaar gemaakt op de wijze die aan bod komt in hoofdstuk 7 (punt ). 11 Deze informatie maakt eigenlijk ook deel uit van de gereglementeerde informatie, aangezien ze een onderdeel is van het jaarverslag dat op zijn beurt een onderdeel is van het jaarlijks financieel verslag. 10

11 2. ALGEMEEN PRINCIPE VAN DE REGELGEVING Art. 5 KB De emittenten van effecten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en waarvoor België lidstaat van herkomst is, stellen aan het publiek de nodige informatie ter beschikking om de transparantie, de integriteit en de goede werking van de markt te verzekeren. Deze informatie is getrouw, nauwkeurig en oprecht. Zij stelt de houders van effecten en het publiek in staat de invloed ervan op de positie, het bedrijf en de resultaten van de emittent te beoordelen. De CBFA is van oordeel dat, om dit mogelijk te maken, de informatie die invloed heeft op de positie, het bedrijf en de resultaten van de emittent, logischerwijze een cijfermatige inschatting hiervan zal omvatten. 11

12 3. VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN EFFECTENHOUDERS 3.1. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE Deze verplichtingen zijn van toepassing op emittenten van effecten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en waarvoor België lidstaat van herkomst is INHOUD VAN DE VERPLICHTINGEN Gelijke behandeling Art. 6 KB De emittenten verzekeren een gelijke behandeling van alle effectenhouders die zich in dezelfde omstandigheden bevinden. Voor de invulling die de CBFA aan het beginsel van gelijke behandeling geeft, wordt verwezen naar haar jaarverslagen De nodige faciliteiten en informatie ter beschikking stellen Art. 7 KB 1 Het besluit legt aan de emittenten op om ervoor te zorgen dat in België de nodige faciliteiten en informatie ter beschikking staan opdat de effectenhouders hun rechten kunnen uitoefenen, en dat de integriteit van de gegevens bewaard blijft Informatie nodig voor het uitoefenen van hun rechten 12 Art. 7 KB 2, 1 en 2 Houders van effecten moeten geïnformeerd worden opdat zij hun rechten zouden kunnen uitoefenen. De emittenten moeten dan ook informatie openbaar maken over : de plaats, het tijdstip en de agenda van algemene vergaderingen van aandeelhouders of van houders van schuldinstrumenten; het totale aantal aandelen en stemrechten; het recht van effectenhouders om algemene vergaderingen van aandeelhouders en het recht van houders van schuldinstrumenten om algemene vergaderingen van houders van schuldinstrumenten bij te wonen. Voor Belgische emittenten betreft dit een materie die wordt geregeld in het W.Venn. en in voorkomend geval ook in de statuten. 12 Voor sommige van de hier aangehaalde aspecten verdient het voor Belgische emittenten aanbeveling om eveneens de Belgische Corporate Governance Code te consulteren (zie bvb. Principe 4, 4.6.). 12

13 De CBFA wenst in het bijzonder de aandacht te vestigen op de verplichting om in de oproeping tot de algemene vergadering de agenda te vermelden met de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit (artikel 533, vierde lid W.Venn.). In dit verband heeft de CBFA o.m. vastgesteld dat niet alle emittenten erin slagen de namen te vermelden van de bestuurders waarvan zij de benoeming aan de algemene vergadering voorstellen. Zij meent dat de emittenten alles in het werk zouden moeten stellen om ervoor te zorgen dat zij die namen wel degelijk kunnen opnemen in de voorstellen tot besluit. De CBFA heeft ook vastgesteld dat de voorstellen tot besluit vaak vaag blijven voor wat de bezoldigingen van de commissaris en van de bestuurders betreft. Nochtans voorziet artikel 134, 1, W.Venn. dat de algemene vergadering de bezoldiging van de commissaris vaststelt. Zo ook bepalen de statuten van de emittenten doorgaans dat de mandaten van de bestuurders bezoldigd zijn en dat het (globaal) bedrag van de bezoldiging door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De CBFA meent dat de effectenhouders slechts met kennis van zaken kunnen oordelen over deelname aan de algemene vergadering en dat de algemene vergadering hierover slechts met kennis van zaken kan oordelen als de voorgestelde bedragen in de voorstellen tot besluit worden vermeld. Wanneer emittenten onafhankelijke bestuurders benoemen, dienen zij de voorschriften van artikel 524, 4 W.Venn. na te leven 13. De CBFA beveelt terzake aan om in de voorstellen tot besluit de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend 14 op te nemen Financiële dienst Art. 7 KB 2, 3 De emittenten maken informatie openbaar over de aanduiding van een financiële instelling als mandataris bij wie de effectenhouders hun financiële rechten in België kunnen uitoefenen Informatie betreffende de rechten verbonden aan het houden van effecten Art. 7 KB 2, 4 Effectenhouders moeten ook geïnformeerd worden over de rechten die verbonden zijn aan het houden van effecten. Het besluit verwijst onder meer naar informatie betreffende de toekenning of de betaling van dividenden en betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij tevens informatie wordt verstrekt over eventuele regelingen voor de toewijzing, inschrijving, annulering of conversie en informatie betreffende de betaling van interesten, betreffende de uitoefening van eventuele De (genoteerde) Belgische bevaks en privaks mogen ook resp. artikel 4, 1, 4 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks en artikel 5, 9 van het koninklijk besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven niet uit het oog verliezen. Zoals bedoeld in artikel 524, 4, voorlaatste lid W.Venn. 13

14 rechten inzake conversie, omwisseling, inschrijving of annulering en betreffende aflossing. Voor Belgische emittenten betreft dit aangelegenheden die mede geregeld worden in het W.Venn. en in de uitgiftereglementering. Art. 8 KB lid Volmachtformulieren De emittenten stellen aan iedere persoon die gerechtigd is te stemmen op een algemene vergadering van aandeelhouders of van houders van schuldinstrumenten een volmachtformulier beschikbaar TIJDSTIP EN WIJZE VAN OPENBAARMAKING Regel Art. 7 KB 2 De informatie aan houders van effecten wordt zo snel mogelijk openbaar gemaakt, op de wijze die aan bod komt in hoofdstuk 7. Voor de Belgische emittenten geldt dat, als het W.Venn. specifieke modaliteiten of specifieke termijnen voorschrijft, die ook dienen nageleefd te worden. Art. 8 KB lid 1 Art. 9 KB Het volmachtformulier wordt op papier of langs elektronische weg ter beschikking gesteld van iedere persoon die gerechtigd is te stemmen op een algemene vergadering, ofwel samen met het bericht betreffende de vergadering, ofwel later op verzoek Optie De informatie aan houders van effecten kan bovendien als de emittent dat wenst - langs elektronische weg worden verzonden aan de houders van effecten en zelfs aan andere personen die de stemrechten kunnen uitoefenen op algemene vergaderingen, mits een besluit in deze zin is genomen op een algemene vergadering en aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het gaat slechts om een toelating om informatie langs elektronische weg te verzenden, en het verleent geen vrijstelling voor de naleving van de eventueel toepasselijke vennootschapsrechtelijke verplichtingen. Emittenten naar Belgisch recht dienen in voorkomend geval de voorschriften van de artikelen 533 en 570 W.Venn. na te leven. Art. 2 KB 1, 11 Het begrip langs elektronische weg wordt gedefinieerd als via elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie), opslag en verzending van gegevens via draden, radio, optische technologieën of andere elektromagnetische middelen. 14

15 Art. 9 KB Met andere personen die stemrechten kunnen uitoefenen op algemene vergaderingen worden naar de mening van de CBFA personen bedoeld die over stemrechten beschikken zonder over de onderliggende stemrechtverlenende effecten te beschikken. Dit veronderstelt een splitsing tussen de stemrechtverlenende effecten enerzijds en de stemrechten anderzijds, wat zich bijvoorbeeld kan voordoen in de gevallen beschreven in artikel 7 van de wet van 2 mei (inpandgeving, vruchtgebruik, inbewaringgeving, volmacht,...). Eén van de voorwaarden luidt dat er identificatieregelingen getroffen zijn, zodat de houders van effecten of de andere personen die het recht hebben stemrechten uit te oefenen daadwerkelijk kunnen worden ingelicht 16. De bepaling over het langs elektronische weg verzenden van informatie zal wellicht herzien moeten worden in het kader van de omzetting van richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen ONTHEFFINGEN Houders van schuldinstrumenten met nominale waarde per eenheid ten minste euro Art. 10 KB Indien het de bedoeling is dat alleen houders van schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van ten minste euro 18 op een vergadering worden uitgenodigd, mag de emittent elke lidstaat als vergaderplaats kiezen, mits in deze lidstaat alle nodige faciliteiten en informatie ter beschikking worden gesteld opdat deze houders van schuldinstrumenten hun rechten kunnen uitoefenen Emittenten uit derde landen Art. 19 KB De CBFA kan emittenten waarvan de statutaire zetel gelegen is in een derde land ontheffing verlenen van de in dit hoofdstuk beschreven verplichtingen mits de wetgeving van het betrokken derde land gelijkwaardige verplichtingen oplegt of de emittent zich houdt aan de wetgeving van een derde land die gelijkwaardige verplichtingen oplegt Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, B.S., 12 juni De tekst van de wet is beschikbaar op de website van de CBFA. Overweging 22 van de Transparantierichtlijn verduidelijkt dat de verplichting om daadwerkelijk te informeren slechts geldt voorzover de emittent de identiteit van de betrokken personen kan achterhalen. Voor andere personen dan effectenhouders die het recht hebben stemrechten uit te oefenen zal dat bijvoorbeeld mogelijk zijn als ze een transparantiekennisgeving hebben gedaan. Zie het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 14 november Of, in het geval van schuldinstrumenten in een andere munteenheid dan de euro, waarvan de tegenwaarde van de nominale waarde per eenheid op de uitgiftedatum gelijk is aan ten minste euro. 15

16 Art. 20 KB Art. 19 KB Een derde land wordt meer bepaald geacht met betrekking tot de inhoud van de informatie over algemene vergaderingen verplichtingen op te leggen die gelijkwaardig zijn aan die besproken in punt , wanneer een emittent die zijn statutaire zetel in dit derde land heeft, krachtens de wetgeving van dit land verplicht is ten minste informatie over de plaats, het tijdstip en de agenda van algemene vergaderingen te verstrekken. De ontheffing door de CBFA kan evenwel geen betrekking hebben op de nadere regels voor de openbaarmaking en opslag of voor de overmaking aan de CBFA. 16

17 4. VERPLICHTINGEN INZAKE VOORKENNIS 4.1. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE Deze verplichtingen zijn van toepassing op emittenten van financiële instrumenten die, op hun verzoek of met hun instemming, zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt INHOUD VAN DE VERPLICHTINGEN Art. 10 W. 1, lid 1 De emittenten moeten voorkennis die rechtstreeks op hen betrekking heeft 19, openbaar maken. Art. 2 W. 14 Voorkennis wordt gedefinieerd als elke niet openbaar gemaakte informatie die nauwkeurig is en rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op één of meer emittenten van financiële instrumenten of op één of meer financiële instrumenten, en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, de koers van deze financiële instrumenten 20 aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden. Van informatie wordt aangenomen dat zij de koers van financiële instrumenten aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden, wanneer een redelijk handelende belegger waarschijnlijk van deze informatie gebruik zal maken om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren. Informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn indien zij betrekking heeft op een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan, dan wel op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden, en indien de informatie specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis op de koers van financiële instrumenten. Het komt aan de emittent toe te beoordelen of er sprake is van voorkennis. Bij wijze van voorbeeld kunnen als voorkennis worden beschouwd een omzet- en/of winstwaarschuwing, alsook, afhankelijk van de concrete omstandigheden, een wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur, de uitkering van een dividend, de aankondiging van de verwerving of de overdracht van een onderneming of van een activiteit,. 21 De emittenten zullen voor ogen houden dat alle in het besluit bedoelde informatie in bepaalde omstandigheden als voorkennis kan worden gecatalogeerd. In het bijzonder zullen zij er rekening mee houden dat, tijdens het proces dat uitmondt in het opmaken van de jaarrekeningen (of de tussentijdse Met inbegrip van wijzigingen van betekenis in reeds openbaar gemaakte voorkennis. Of deze van daarvan afgeleide financiële instrumenten. Voor bijkomende richtsnoeren : zie CESR s Advice on Level 2 Implementing Measures for the proposed Market Abuse Directive van 8 januari 2003 (CESR/02-089d),

18 jaarrekeningen) door de raad van bestuur, steeds de mogelijkheid bestaat dat er op een bepaald ogenblik voorkennis (die rechtstreeks op hen betrekking heeft) ontstaat. Art. 10 W. 1, lid 1 De informatie zal nauwkeurig, getrouw en oprecht zijn en zal bovendien ook financiële gegevens bevatten als de emittent daarover beschikt. In dat geval moet de emittent volgens de CBFA de impact aangeven van de informatie op zijn financiële toestand. In geval van voorkennis met betrekking tot een overname of een overdracht zal bijvoorbeeld de omvang van de investering en het verwachte effect daarvan op de resultatenrekening worden vermeld. Voor herstructureringsmaatregelen zal de geschatte invloed op de resultatenrekening worden gegeven TIJDSTIP EN WIJZE VAN OPENBAARMAKING Regel Art. 10 W. 1 Voorkennis wordt onmiddellijk openbaar gemaakt, op de wijze die aan bod komt in hoofdstuk 7. Het exacte tijdstip van openbaarmaking is van belang om een verspreiding van de informatie naar alle marktdeelnemers toe te verzekeren Uitzondering Art. 10 W. 1, lid 3 De wet biedt emittenten de mogelijkheid om, op eigen verantwoordelijkheid, de openbaarmaking van voorkennis uit te stellen, wanneer ze oordelen dat die openbaarmaking hun rechtmatige belangen 23 zou kunnen schaden, op voorwaarde dat dit uitstel de markt niet dreigt te misleiden en de emittent de vertrouwelijkheid van de betrokken informatie kan waarborgen. Art. 32 KB Ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de informatie nemen de emittenten maatregelen : om de toegang tot die informatie te ontzeggen aan andere personen dan diegenen die uit hoofde van de uitoefening van hun functie die informatie nodig hebben, om de personen met voorkennis in te lichten over de juridische gevolgen van het bezit van voorkennis. Bovendien moeten zij voorzien in noodcommunicatie voor het geval de voorkennis toch uitlekt. Art. 10 W. 1, lid 6 Emittenten die beslissen om de openbaarmaking van voorkennis uit te stellen, stellen de CBFA onverwijld in kennis van deze beslissing, zodat zij desgevallend voor een verscherpt toezicht kan zorgen op de bewegingen van het betrokken Zie het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 31 maart 2003, B.S., 29 april 2003, De verplichting om financiële gegevens te verstrekken, thans opgenomen in artikel 10 van de wet van 2 augustus 2002, werd in 2003 in de regelgeving opgenomen, m.n. in het koninklijk besluit van 31 maart Voor een toelichting i.v.m. rechtmatige belangen, zie het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002, B.S., 9 september

19 financieel instrument 24. De emittent moet daarbij niet verduidelijken waarop de voorkennis precies betrekking heeft 25. 1, lid 4 Wanneer een emittent of een persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, de voorkennis waarvan hij de openbaarmaking heeft uitgesteld, in het kader van de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie meedeelt aan een derde, moet hij die voorkennis tegelijkertijd openbaar maken 26. Wanneer de voorkennis onopzettelijk wordt meegedeeld, moet de emittent die onmiddellijk openbaar maken. Gelet op deze bepalingen hebben emittenten er belang bij geheimhoudingsplichten te bedingen ten aanzien van derden die betrokken zijn bij het communicatiebeleid van de emittent, zoals bijvoorbeeld vertaalbureaus of drukkers ONTHEFFING Art. 33 KB De verplichting om voorkennis die rechtstreeks op de emittent betrekking heeft onmiddellijk bekend te maken, is niet van toepassing op verrichtingen die worden uitgevoerd om redenen die verband houden met het monetaire beleid, het wisselkoersbeleid of het beleid betreffende het beheer van de overheidsschuld door o.m. een lidstaat, de Europese Centrale Bank of een nationale centrale bank PREVENTIEVE MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN MARKTMISBRUIK 28 Naar aanleiding van de omzetting van de richtlijnen inzake marktmisbruik werden een aantal nieuwe verplichtingen ingevoerd die de marktdeelnemers zelf betrekken bij de bestrijding van marktmisbruik. Deze verplichtingen kaderen in het preventieve luik van de bestrijding van marktmisbruik. Zij vinden hun wettelijke basis in artikel 25bis van de wet van 2 augustus 2002 en werden verder uitgewerkt in het uitvoeringsbesluit van 5 maart Art. 25bis W. In de eerste plaats worden emittenten verplicht lijsten van personen met voorkennis op te stellen. Deze lijsten die niet moeten worden openbaar gemaakt - bevatten de identiteit van alle personen die toegang hebben tot voorkennis, de reden waarom zij op de lijst staan en de datum waarop zij toegang kregen tot deze voorkennis en de data waarop de lijst is opgesteld en bijgewerkt (artikel 9 van het KB) Zie het verslag aan de Koning bij het voornoemde koninklijk besluit. Voor een voorbeeld : zie het verslag aan de Koning bij het voornoemde koninklijk besluit. Dit is niet van toepassing wanneer de derde aan wie de voorkennis wordt meegedeeld zelf een geheimhoudingsplicht heeft. Zie het verslag aan de Koning bij het voornoemde koninklijk besluit. Voor praktische instructies : zie de mededeling van de CBFA van 5 mei 2006 alsook de FAQ S marktmisbruik, die op de CBFA-website beschikbaar zijn. Koninklijk besluit betreffende marktmisbruik, B.S., 10 maart De tekst van dit besluit is beschikbaar op de website van de CBFA. 19

20 De opstellers van lijsten van insiders moeten de personen die op dergelijke lijsten staan in kennis stellen van de juridische gevolgen die aan het bezit van voorkennis verbonden zijn (artikel 12 van het KB). Art. 25bis W. Daarnaast moeten personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en nauw met hen gelieerde personen aan de CBFA de transacties melden die zij voor eigen rekening uitvoeren in bepaalde financiële instrumenten van de emittent. 20

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA/2012_01 (*) dd. 11 januari 2012 (update 22 april 2014) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA_2012_01 dd. 11 januari 2012 (update 13 december 2016) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA_2012_01 dd. 11 januari 2012 (update 31 mei 2017) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA_2012_01 (*) dd. 11 januari 2012 (update 30 juni 2016) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten : nr. 29 December 2005 Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 093 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees

Nadere informatie

VADE-MECUM DE L INFORMATION INFORMATIEVADEMECUM

VADE-MECUM DE L INFORMATION INFORMATIEVADEMECUM VADE-MECUM DE L INFORMATION INFORMATIEVADEMECUM De informatieverplichtingen van vennootschappen die zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt Euronext Brussels In samenwerking met

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen

FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen Mededeling FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007) Toepassingsgebied: Het toepassingsgebied

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. http://wetten.overheid.nl/bwbr00069/07-06-7/0/afdrukken De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Wet toezicht financiële verslaggeving Geldend van 7-06-07 t/m heden Wet van 8 september

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op donderdag 23 april 2015 op volgend adres: VASTNED RETAIL BELGIUM,

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee Groenkracht CVBA in vereffening op 18 juni 2015

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 259/14 Publicatieblad van de Europese Unie 2.10.2009 RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik Verhandelingsreglement 2015 Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik update 12 januari 2015 Inhoud I. Beleidsverklaring... 3 II. Gedragscode... 3 1. Naleving van de Wet... 4 2. Compliance

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 257 Wet van 30 juni 2010 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016 WAREHOUSES DE PAUW commanditaire vennootschap op aandelen openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan maatschappelijke zetel:

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie