0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid"

Transcriptie

1 0 Tetsing verkaveling aan duurzaamheid DUURZAME PRINCIPES TOELICHTING - TOEPASSING IN ROTEM Thema efficiënt ruimtegebruik Meerlagig buwen Bedrijfswningen en kantren meten geïntegreerd wrden in het bedrijfsgebuw Een buwhgte tt 15 meter wrdt tegelaten, in specifieke gevallen en mits ruimtelijk verantwrd, is een hgere buwhgte aanvaardbaar. Schakelen van gebuwen geclusterde bebuwing wrdt tegelaten Gemeenschappelijke vrzieningen Parkeren wrdt gebundeld p de (semi-)penbare buitenruimtes vr de bedrijven. Deze wrden gren aangekleed zdat het bedrijventerrein een grene uitstraling heeft znder dat er ng veel gren p het eigen terrein met aangebracht wrden Laad- en lsznes wrden bij vrkeur geclusterd Waterbufferbekkens wrden bij vrkeur gemeenschappelijk gerganiseerd t.h.v. de (semi-) penbare parkings zdat deze beeldbepalend zijn in het penbaar dmein Gemeenschappelijke functies ndersteunend aan het bedrijventerrein, zals een restaurant, pstbus, wrden tegelaten Verkavelingspatrn znder restruimtes Binnen de verkaveling is een differentiatie drgeverd, bestaande uit grtschalige watergebnden bedrijvigheid, een zne vr één f maximum twee grtschalige reginale bedrijven en een zne waar de grtte van de verschillende percelen aan te passen is aan de behefte van desbetreffende het reginaal bedrijven die zich wensen te vestigen. Dr deze differentiatie krijgt men niet enkel een ntwikkeling p maat van de bedrijven, maar tevens een verkavelingspatrn znder restruimte en dit vanuit het principe duurzaam ruimtegebruik. Thema duurzame mbiliteit Multimdaliteit Water- en wegtransprt: Kwalitatieve interne ntsluiting Bestaande wegenis als ruggengraat van het terrein. Nieuwe wegenis ter ntsluiting van de ng niet ntwikkelde terreinen van de zinkfabriek. Bmenrijen en pen grachten flankeren langs weerszijden de weg Beeldkwaliteit In de stedenbuwkundige vrschriften wrden een aantal algemene buwvrschriften pgenmen m.b.t. ruimtelijke kwaliteit. Dit vrschrift geeft aan dat met gestreefd wrden naar een kwalitatieve architecturale en eigentijdse vrmgeving zwel vr gebuw als buitenruimte, rekening hudend met reeds gerealiseerde prjecten zdat een stedenbuwkundige samenhang tussen de verschillende prjecten verzekerd is. binnen de verkaveling wrden gemeenschappelijke grenzne ingericht in functie van representatie als k gemeenschappelijke buffering van regenwater. Een ruimtelijk gedifferentieerde wegenstructuur bestaande uit een ringstructuur en verschillende insteekwegen. Er wrdt bijznder veel aandacht geschnken aan bufferznes tussen de verschillende tegenstrijdige bestemmingen. Telkens wrdt aldaar zeer gebiedsgericht een specifieke grenstructuren uitgewerkt. De gebuwen wrden ingeplant p de rilijn f p afstand van 15 meter achter de rilijn. In de nbebuwde strk tussen rilijn en vrbuwlijn wrden geen afsluitingen tegelaten en wrdt een éénvrmige beplanting met hgstammige bmen vrgesteld, in samenhang met de beplanting langsheen de penbare weg. Ok de (semi-) penbare parkings wrden p gelijkaardige wijze ingericht waardr een samenhangend en herkenbaar penbaar dmein ntstaat. Gemeenschappelijk waterbuffer- en pvangvrzieningen wrden bij vrkeur in dit (semi-) penbaar dmein vrzien waardr het water een belangrijke beeldbepalende waarde heeft. Budé_Buwvrschriften pag. 1/12

2 Thema ruimtelijke inpassing Integratie van landschappelijke elementen Specifieke inrichting van de rand van het bedrijventerrein i.f.v. het aangrenzende natuurgebied Optimaal benutten van het aanwezige reliëf i.f.v. de integratie van de industriële bestemming in het landschap Vrtzetting van bmenrij langsheen wegenis Optimaliseren Zuid-Willemsvaart als beeldbepalend en functineel element grendaken Om een ptimale ruimtelijke inpassing te bewerkstelligen, alsk een minimale visuele vervuiling, wrdt gepteerd m minimaal extensieve grendaken vr alle zichtbare platten daken (lager dan 10 meter) te verplichten Grenstructuren Ter hgte van de gemeenschappelijke tuinzne wrdt een gemeenschappelijke grenzne vrpgesteld; De ntsluitingslus wrdt vrm gegeven als dreef; Ter hgte van de watergebnden bedrijvigheid wrden de lten gescheiden dr grencrridrs die qua structuur en plantenkeuze gelijkaardig zijn aan de aanliggende kleine landschapselementen; Elke bedrijf dient verplicht minimaal 15 % van zijn bedrijfsperceel te begrenen. De ppervlakte van de gemeenschappelijke vrtuin, het eventueel grendak, alsk de grencrridrs wrden hierbij meegerekend. Bufferzne Gedifferentieerd en gebiedsgerichte benadering, z wrdt de buffer ter hgte van het fietspad qua plantenkeuze en pbuw gelijkaardig als het aanliggend bsgebied ntwikkeld, terwijl de gewenste grenstructuur ter hgte van de Zuid-Willemsvaart eerder bestaat uit een landschappelijk transparante grenstructuur. Thema water Afvalwater Gescheiden rileringsstelsel Regenwater Infiltratieprincipes: buffer- en infiltratiegrachten; Behud van de bestaande bufferbekkens Buffer-en infiltratiebekken ter hgte van de private percelen als beeldbepalend gegeven Verwijzing naar de gewestelijke verrdening van 1 ktber 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievrzieningen, buffervrzieningen en gescheiden lzing van afvalwater en hemelwater Budé_Buwvrschriften pag. 2/12

3 1 Vrstel verkavelingsvrschriften 1.1 Algemene vrschriften Artikel 1: Terminlgie Architectnische entiteit: Bestemming: Bedrijven: Bestemming: Blinde gevel (wachtgevels): Buwlaag: Buwvlume: Dakrandhgte: Dakterrassen: Diensten: is een geheel van verschillende buwvlumes en pen ruimten die dr hun mgeving, detaillering, materiaalgebruik en kleurschakering als één gebuwencmplex kunnen wrden beschuwd en van p afstand ervaren wrden als één architectnische geheel. is een deleinde van ruimtegebruik, gedetailleerd tt p het niveau van een perceel f een perceelsdeel, dat, met behulp van vr het ruimtegebruik binnen de vrschriften, aan een bepaald stuk grnd wrdt tebedeeld. materiële uiting zijn van een ecnmische activiteit. Een bedrijf is het gebuw f de inrichting waarin een bepaalde ecnmische activiteit wrdt uitgeefend. De bedrijven zijn gevestigd in specifieke inrichtingen en kunnen gerangschikt wrden in verschillende categrieën: Reginale bedrijven zijn bedrijven die mwille van het schaal en het werkingsgebied het lkale niveau verstijgen; Lkale bedrijven hebben een verzrgend karakter ten aanzien van de mgeving en sluiten qua schaal aan bij de mgeving. de bestemming duidt de functie aan die dr het plan juridisch vastgelegd wrdt. zijn gevels die p het perceel van de betreffende eigenaar wrden pgericht na ndertekende gedkeuring van de belendende eigenaar en gesitueerd zijn p de perceelsgrens. Tegen deze gevel mag p termijn wrden aangebuwd in zverre het aangebuwde vlume aansluit p het reeds bestaande vlume en er een geïntegreerd architectnisch geheel mee vrmt. een drlpend gedeelte van een gebuw dat dr p een gelijke hgte liggende vleren is begrensd. de ttaliteit van een samenhangende eenheid in vlumes die een architecturaal geheel vrmen en in hgte, breedte en lengte een gedefinieerd geheel vrmt. de hgte van het gebuw wrdt gemeten vanaf het peil p de rilijn tt de bvenzijde van de rand van het platte dak. in een hellend dak inspringend gedeelte f p een plat dak van een aanbuw dat is aangelegd als verblijfsplek in penlucht p verdieping in de vrm van een terras dat rechtstreeks aansluit p de leefvertrekken. Bekhuden en accuntancy, belastingcnsultents en bedrijfsrevisren, marketing en prjectntwikkeling, technlgie-diensten met a. labfunctie en nderzek en ntwikkeling, technische advies- en studiebureaus, reclame- en vertaalbureaus, infrmatica/telecmmunicatie, pleiding en ntwikkeling, administratieve zetels van banken, Budé_Buwvrschriften pag. 3/12

4 verzekeringen en bedrijven waar geen prductie gebeurd, beveiliging en bewaking, pstrderbedrijven en call-center znder stckage. Gemene muur (mandeligheid): Hfdbestemming: Hfdgebuw: Nevenbestemming: Omgevingsrapprt: Onderhudswerken: Rilijn: Verbuwingen: Verharding: Vrgevelbreedte: gemeenschappelijke muur p de perceelsgrens waar tegenaan wrdt gebuwd. bestemming van een pand vr méér dan 70 % van het vlerppervlak, tenzij anders weergegeven. het hfdgebuw is het gebuw dat zwel mrflgisch, naar ligging en gebruik als het belangrijkste gebuw kan wrden aangeduid. Veelal is dit het gebuw met het hgste vlume, dat de hfdbestemming herbergt en zich aan de vrgevelbuwlijn bevindt. is een bestemming van ruimtegebruik die nevengeschikt f gelijkwaardig is naast de hfdbestemming. is een infrmatief dcument vr de vergunningverlenende verheid met het g p het berdelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de gede ruimtelijke rdening en de stedenbuwkundige vrschriften vr het gebied. Het mgevingrapprt geeft aan: de bestaande testand, met een analyse van de aanwezige bestemmingen en activiteiten, de verschijningsvrm, pmeting en inplanting van gebuwen, buwvlumes met hgte, diepte, materiaalgebruik, mgevende pen ruimten en relaties; het geplande prject, met een duidelijke vrstelling van de verschijningsvrm en een mschrijving en kwantificering van de bestemmingen; he het vrgenmen prject zich verhudt en stedenbuwkundig en architecturaal inpast binnen zijn mgeving en dit dr middel van een vlumestudie He het vrgenmen prject vldet aan de stedenbuwkundige vrschriften; nderhuds- f instandhudingwerken zijn werken die het gebruik van het gebuw vr de tekmst ngewijzigd veilig stellen dr het bijwerken, herstellen f vervangen van geërdeerde f versleten materialen f nderdelen. deze lijn vrmt de grens tussen de penbare weg en de aanpalende eigendmmen hetzij vereenkmstig de actuele bezitstestand, hetzij vereenkmstig hetgeen dr de administratieve verheid is vrgeschreven vr de tekmst. wanneer een bestaande cnstructie wrdt aangepast, uitgebreid f gewijzigd (met uitzndering van nderhudswerken) met het del een aangepast, beter f ander functineel gebruik f zicht te realiseren, valt dit nder de term verbuwingen. behandelingen waarbij de bdem aangepast wrdt aan een niet natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) en de waterdrlaatbaarheid sterk beperkt wrdt. Veelvuldig gebruikte verhardingen zijn betnklinkers, kasseien, betn, steenslag, asfalt en dlmiet. lengte van de vrgevel gemeten p de lijn waarp de vrgevel van een gebuw (hfdgebuw) effectief is pgericht. Deze lijn valt niet ndzakelijk samen met de uiterste grens van de hfdgebuwen f Budé_Buwvrschriften pag. 4/12

5 aanhrigheden die p plan aangegeven zijn, wel met de p plan aangeduide verplichte buwlijnen. Wning: Zne: wn- f verblijfplaats van een f meerdere persnen. een p plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming. Zneringsppervlakte: grafisch gemeten ppervlakte van één zne Artikel 2: wijze van meten Alle hgtematen wrden gemeten vanuit de as van de aanliggende penbare weg t..v. desbetreffend bedrijfsperceel. Met de as van de weg wrdt gerefereerd naar de gemiddelde as hgte van de aanliggende penbare weg en berekend ver de breedte van desbetreffend bedrijfsperceel Artikel 3: ruimtelijke uitgangspunten Landschap Alle ingrepen (wegenaanleg, bebuwing) dienen uit te gaan van een fundamenteel respect vr de bestaande landschappelijke en natuurlijke waarden. Omwille van hun ruimtelijk gegeven dienen de gebuwen een ndersteuning te bieden aan de ruimtelijke integratie en belevingskwaliteit van de resterende landschapselementen. Architectnisch vrkmen Gebuwen die behren tt een aaneengeslten bestemmingszne dienen zich in principe naar vrmgeving en architectuur te richten naar de directe mgeving, waarbij de cluster p zich tevens een harmnisch geheel vrmt. Men dient met een kwalitatieve architectuur te streven naar een hmgeen karaktervl geheel waarbij zwel materiaalgebruik, vrmgeving vlume en detaillering p elkaar afgestemd zijn. Afhankelijk van de verschillende bestemmingsznes zullen eventuele bijkmende randvrwaarden wrden pgelegd. Waar nieuwe gebuwen naast bestaande andere gebuwen met een andere buwhgte/dakvrm zullen kmen met de architectuur zdanig pgevat wrden dat een harmnisch geheel bekmen wrdt. De aansluiting mag geen der partijen nadeel pleveren. De afwerking met, na verleg en akkrd van de betrkkenen, vlledig uitgeverd wrden vr alle buwdelen en met dezelfde (f aangepaste)materialen van het gebuw/buwdeel waar ze bijhren. De laatste buwer is verantwrdelijk vr de afwerking van die delen, die pen en nafgewerkt zuden blijven, als gevlg van een eventuele afwijking van het bestaande gevelprfiel. Deze delen dienen in dezelfde duurzame materialen als het hfdgebuw uitgeverd te wrden. Het geheel met een harmnische vergang en een geïntegreerd resultaat tt gevlg hebben. Alle cnstructies, zwel hfd- als bijgebuwen, dienen pgetrkken uit qua duurzaamheid en uitzicht verantwrde materialen. Ze meten harmnisch aansluiten p de mgeving en bvendien binnen de eigen kavel nderling een samenhrend geheel vrmen. Alle zichtbaar blijvende gevels, k deze p f tegen de perceelsgrenzen, dienen in dezelfde vlwaardige gevelelementen afgewerkt als de verige gevels. Terreinaanleg - gren Bij de inplanting van de bedrijfsgebuwen en bij niet bebuwde ruimte dient in principe het bestaande reliëf maximaal gerespecteerd te wrden. Eventuele reliëfwijzigingen zijn tegelaten vr zver deze in hun ruimtelijke mgeving verantwrd zijn, en mits water- en grndverlast p eigen terrein wrdt pgevangen. Budé_Buwvrschriften pag. 5/12

6 Binnen de kavels dient een minimum begrening van 15 % van desbetreffende perceelsppervlakte gerealiseerd te wrden. De grenstructuren ter hgte van de vrtuin van 15 meter, het eventueel grendak, alsk de grencrridrs t.h.v. de laterale grenzen, zijn begrepen in de 15%, alsk de natuurlijk gende buffer- en infiltratiebekkens. Het 15 percentage gren wrdt grafisch aangeduid p het mgevingsplan. Het mgevingplan dient enkel bij een stedenbuwkundige aanvraag vr nieuwbuw en f uitbreiding infrmatief samen met de stedenbuwkundige vergunning ingediend te wrden. Bij een stedenbuwkundige vergunning waar geen schaalvergrting bewerkstelligd wrdt, is het mgevingrapprt niet ndzakelijk Artikel 4: afwatering bepalingen met betrekking tt buffering en infiltratie is de gewestelijke verrdening van tepassing, met dien verstande dat de mgelijkheid wrdt tegelaten vr een gemeenschappelijke infiltratie en buffering van ppervlakte water ter hgte van de gemeenschappelijke buffer- en infiltratiebekkens (in samenspraak met aanpalende eigenaars f ter hgte van de zne vr infiltratie en bufferbekkens) Vanuit dit kader is een vlledig gescheiden afver van het regenwater en al het drgweerafver tt aan de rilijn, verplicht Artikel 5: Afsluitingen Aanvulled aan de specifieke vrschriften binnen desbetreffende zneringen dienen de afsluitingen van de bedrijfspercelen aan vlgende vrwaarden te vlden: - De afsluitingen hger dan 1 meter zijn verplicht transparant (draad f spijlenhekwerk, glas, ) al dan niet begreid met een klimplant f bestaat uit een haagstructuur f beide. Transaprantie nder de 1 meter is iet verplicht; - Afsluitingen lager dan 1 meter mgen uitgeverd wrden in metselwerk f andere natuurlijke materialen; - Betnnen platen, imitatiepanelen, zijn nit vergunbaar als afsluiting; - Grenschermen mgen p de laterale perceelsgrens geplaatst wrden mits er een nderlinge vereenkmst is tussen de beide eigenaars. - Transaprante afsluiting zijn altijd vergunbaar ter hgte van de laterale perceelgrenzen indien ze de hgte van 2.50 m niet verschrijden. Vr hgere afsluitingen is een nderlinge vereenkmst tussen de beide eigenaars ndzakelijk Artikel 6: algemene bestemming Het gebied is bestemd vr bedrijven van reginaal belangen. Vlgende hfdactiviteiten zijn tegestaan: - Prductie en verwerking van gederen; - Bewerking en verwerking van grndstffen met inbegrip van delfstffen; - Op- en verslag, vrraadbeheer, grepage en fysieke distributie; - Lgistieke cmplementaire en lgistiek ndersteunende activiteiten, inclusief explitatie van intermdale laad- en lsinfrastructuur. Als nevenbestemming is enkel een bedrijfswning tegestaan Vlgende activiteiten zijn niet tegestaan: - wningbuw; - SEVESO-bedrijven; - autnme kantren, dienstverlenende en cmmerciële bedrijven (hebben geen meerwaarde f rechtstreekse structurele relatie ten aanzien van de verige bedrijven). - kleinhandel Budé_Buwvrschriften pag. 6/12

7 1.2 Specifieke vrschriften Artikel 7: Zne vr watergebnden bedrijvigheid - lt 1 tt en met lt 4 Specifieke bestemmingsvrschriften Aanvullend en beperkend ten aanzien van het algemeen bestemmingsvrschrift, is deze zne enkel bestemd vr reginale bedrijven met watergebnden bedrijfsactiviteiten, alsk reginale bedrijven die het water van de aanliggende waterweg gebruiken als nderdeel van het prductieprces. Inrichtingsvrschriften Vergunningen die betrekking hebben p de buwinitiatieven p het bedrijfsperceel kunnen enkel verleend wrden wanneer de hiernder vermelde bepalingen vldaan zijn: Elk lt dient als één hmgene entiteit ntwikkeld wrden. Enkel lt 3 en 4 kunnen binnen de verkaveling als één lt ntwikkeld wrden; De buffer (art.10 lt 29 en 30) met uitzndering van de zne ter hgte van het strt, aangeplant wrdt in het eerst vlgend plantseizen. Indien binnen de 15 maanden na de betekening van de verkavelingsvergunning aan de aanvrager, de buffer niet vlledig uitgeverd is, kunnen vanaf dan geen stedenbuwkundige vergunningen meer afgeleverd wrden binnen de znering; De wenselijke lineaire grenstructuren ter hgte van de laterale perceelsgrenzen gelijktijdig gerealiseerd wrden f reeds gerealiseerd zijn; In functie van het ptimaal gebruik van de ligging aan de waterweg wrdt ver de vergunningsaanvraag het advies ingewnnen bij de beheerder van de Zuid-Willemsvaart. De adviesvraag wrdt behandeld vlgens de bepalingen van het decreet ruimtelijke rdening ver gelijkaardige niet-bindende adviesvragen uitgaande van het cllege van burgemeester en schepen. De gebuwen dienen verplicht ingeplant te wrden binnen het bedrijfsperceel, waarbij: de vrbuwlijn samen valt met de grens van het reservatiegebied vr waterwegen; een buwafstand van 10 meter wrdt bewerkstelligd ten aanzien van de laterale perceelsgrenzen; een buwafstand van 15 meter wrdt bewerkstelligd ten aanzien van de achterste perceelsgrens f de rilijn met de penbare weg. De maximum tegelaten buwhgte (dakrandhgte) van gebuwen is beperkt tt 15 meter met een bijkmende marge van drie meter. Vergunningen vr buwhgten binnen de tegestane marge van 3 meter alsk vr grtere verschrijdingen kunnen enkel verleend wrden wanneer de landschappelijk inpasbaarheid aangetnd wrdt dr middel van een mgevingsrapprt. Een plat dak is verplicht. Afwijkende dakvrmen zijn in functie van architecturale accenten, lichttetreding, dakkapellen, dakterrassen en/f de harmnieuze pbuw van het vlume, tegelaten tt maximum 10% van de ttale dakppervlakte en dit indien zij kleinschalig zijn uitgeverd, ndergeschikt zijn aan de dakvrm en in harmnie met de ttale pbuw van het gebuw. Platte daken die lager f gelijk zijn dan 10 meter dienen vlledig minimaal uitgeverd te wrden als een extensief grendak. In functie van het versterken van het cmpartimentenlandschap dient de lineaire grenstructuren pgebuwd te wrden uit hfdzakelijk (meer dan 60 %) streekeigen beplanting, cnfrm de aanliggende kleine landschapselementen zals Zmereik, Grve Den, Berk, Eurpese Vgelkers, Lijsterbes, Gaspeldren,. Deze streekeigen beplanting dient in eerste instantie verplicht gerealiseerd te wrden ter hgte van de laterale perceelsgrenzen en hebben elk een minimumbreedte van 5% van desbetreffende kavelbreedte. De grenstructuur mag ter hgte van twee plaatsen kleinschalig drbrken wrden functie van circulatie tussen de bedrijven. De strk van 15 m vanaf de rilijn met de penbare weg dient verplicht ingericht te wrden in functie van een semi-publieke grene ruimte en dit in synergie met de aangrenzende semi- Budé_Buwvrschriften pag. 7/12

8 publieke vrtuinstrk. Deze zne fungeert hfdzakelijk als representatie ruimte vr de achterliggende bedrijvigheid. In functie van representatie wrdt deze zne dan k hfdzakelijk ingericht in functie van representatie, bezekersparkeren en/f tegangverlening. In vereenstemming met de algemene bepaling is het parkeergebeuren beperkt tt 40 % van de ppervlakte in functie van bezekersparkeren. De wijze van beplanting en inrichting vrmt een eenheid met het penbaar dmein. In tegenstelling tt de algemene bepaling mgen de mheiningen, hekwerken f cnstructies pas geplaatst wrden p 15 meter achter desbetreffende rilijn. Hierdr lpen de verschillende vrtuinstrken naadls in elkaar ver. Het 15 % gren binnen het bedrijfsperceel dient in eerste instantie gerealiseerd te wrden ter hgte van de laterale perceelsgrenzen alsk ter hgte van de semi-publieke buwvrije zne van 15 meter ten pzichte van de rilijn met de penbare wegenis. Hier kan gepteerd wrden vr meer gecultiveerde f uitheemse plantsrten. Reclamevrzieningen kunnen vergund wrden wanneer zij p de vrgevel van de hfdgebuwen aangebracht wrden en niet meer dan 5% van het gevelppervlak. Een bedrijfswning per bedrijf kan tegestaan wrden wanneer deze: geïntegreerd is in het hfdgebuw; de brut-vlerppervlakte niet meer bedraagt dan 200m²; de wning zich p de tweede buwlaag bevindt; de wning een private buitenruimte heeft van minimum 20m² en dit aansluitend p de leefruimten (niet slaapkamers, berging,..). afwijkende bepalingen die van tepassing zijn indien lt 3 en 4 als één lt ntwikkeld wrden. De laterale grenstructuur tussen lt 3 en 4 blijft verplicht, maar mag beperkt drbrken wrden dr de bebuwingsstructuur f in functie van circulatie. De grencrridr dient echter tenminste vr 50 % van de perceelslengte uitgeverd te wrden; Er dient enkel een buwafstand van 10 meter gerespecteerd te wrden ten aanzien van laterale perceelsgrenzen ter hgte van de buffer f ter hgte van lt 2. Budé_Buwvrschriften pag. 8/12

9 1.2.2 Artikel 8: Zne vr grtschalige reginale bedrijvigheid - lt 5, 6 en 7 Specifieke bestemmingsvrschriften Aanvullend en beperkend ten aanzien van het algemeen bestemmingsvrschrift, is deze zne enkel bestemd vr maximum 3 grtschalige reginale bedrijven cnfrm de ltverdeling p het grafisch plan. en zijn gemeenschapsvrzieningen in functie van nutsvrzieningen vergunbaar. Inrichting Vergunningen die betrekking hebben p de buwinitiatieven p het bedrijfsperceel kunnen enkel verleend wrden wanneer de hiernder vermelde bepalingen vldaan zijn: De lten 5, 6 en 7 kunnen in functie van behefte vlledig (alle drie lten) f gedeeltelijk (twee lten) samengevegd wrden. De buffer (art.10 lt 29 en 30) met uitzndering van de zne ter hgte van het strt, aangeplant wrdt in het eerst vlgend plantseizen. Indien binnen de 15 maanden na de betekening van de verkavelingsvergunning aan de aanvrager, de buffer niet vlledig uitgeverd is, kunnen vanaf dan geen stedenbuwkundige vergunningen meer afgeleverd wrden binnen de znering; De gebuwen dienen verplicht ingeplant te wrden binnen het bedrijfsperceel, waarbij: een buwafstand van 15 meter wrdt bewerkstelligd ten aanzien van de rilijn met de penbare weg. een buwafstand van 10 meter wrdt bewerkstelligd ten aanzien van de verige perceelsgrenzen; Een plat dak is verplicht, enkel in functie van architecturale accenten, dakterrassen,... zijn afwijkende dakvrmen tegestaan tt maximum 10% en dit nder de vrwaarde dat zij kleinschalig zijn uitgeverd, ndergeschikt zijn aan de ttale dakvrm en in harmnie zijn met de ttale pbuw van het gebuw. Platte daken die lager f gelijk zijn dan 10 meter dienen minimaal en vlledig uitgeverd te wrden als een extensief grendak. De maximum tegelaten buwhgte (dakrandhgte) van gebuwen is beperkt tt 15 meter met een bijkmende marge van drie meter. Vergunningen vr buwhgten binnen de tegestane marge van 3 meter, alsk vr grtere verschrijdingen kunnen enkel verleend wrden wanneer de landschappelijk inpasbaarheid aangetnd wrdt dr middel van een mgevingsrapprt. De strk van 15 m vanaf de rilijn met de penbare weg dient verplicht ingericht te wrden in functie van een semi-publieke grene ruimte en dit in synergie met de aangrenzende semipublieke vrtuinstrk. Deze zne fungeert hfdzakelijk als representatie ruimte vr de achterliggende bedrijvigheid. In functie van representatie wrdt deze zne dan k hfdzakelijk ingericht in functie van representatie, bezekersparkeren en/f tegangverlening. In vereenstemming met de algemene bepaling is het parkeergebeuren beperkt tt 40 % van de ppervlakte in functie van bezekersparkeren. De wijze van beplanting en inrichting vrmt een eenheid met het penbaar dmein. In tegenstelling tt de algemene bepaling mgen vanuit dit kader, de mheiningen, hekwerken f cnstructies pas geplaatst wrden p 15 meter achter desbetreffende rilijn. Hierdr lpen de verschillende vrtuinstrken naadls in elkaar ver. Het 15 % gren binnen het bedrijfsperceel dient in eerste instantie gerealiseerd te wrden ter hgte van de semi-publieke buwvrije zne van 15 meter ten pzichte van de rilijn. Hier kan gepteerd wrden vr meer gecultiveerde f uitheemse plantsrten. In tweede instantie dient de wenselijk grenstructuur gerealiseerd te wrden met meer inheemse plantsrten, ter hgte van laterale perceelsgrenzen. Reclamevrzieningen kunnen vergund wrden wanneer zij p de vrgevel van de hfdgebuwen aangebracht wrden en niet meer dan 5% van het gevelppervlak. Een bedrijfswning per bedrijf kan tegestaan wrden wanneer deze: geïntegreerd is in het hfdgebuw; de brut-vlerppervlakte niet meer bedraagt dan 200m²; de wning zich p de tweede buwlaag bevindt; Budé_Buwvrschriften pag. 9/12

10 de wning een private buitenruimte heeft van minimum 20m² en dit aansluitend p de leefruimten (niet slaapkamers, berging,..) Artikel 9: zne vr gemengd reginale bedrijvigheid - lt 8 tt en met lt 28 Specifieke bestemmingsvrschriften Aanvullend en ten aanzien van het algemeen bestemmingsvrschrift, is deze zne bestemd vr gemengde reginale bedrijven. Inrichtingsvrschriften Vergunningen die betrekking hebben p de buwinitiatieven p het bedrijfsperceel kunnen enkel verleend wrden wanneer de hiernder vermelde bepalingen vldaan zijn: De minimale perceelsgrtte bedraagt 0,5 ha behalve een eventueel restperceel dat mwille van de glbale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere terreinppervlakte verkrijgt; De buffer (art.10 lt 29 en 30) met uitzndering van de zne ter hgte van het strt, aangeplant wrdt in het eerst vlgend plantseizen. Indien binnen de 15 maanden na de betekening van de verkavelingsvergunning aan de aanvrager, de buffer niet vlledig uitgeverd is, kunnen vanaf dan geen stedenbuwkundige vergunningen meer afgeleverd wrden binnen de znering; De wenselijke lineaire grenstructuren ter hgte van de laterale perceelsgrenzen gelijktijdig gerealiseerd wrden f reeds gerealiseerd zijn; Minimaal 70 % van de maximale vrgevelbreedte minimaal dr een gevelwand gerealiseerd is f nderdeel uitmaakt van de stedenbuwkundige vergunning; 40 % van het terrein in gebruikt genmen wrdt in functie van de gelande bedrijvigheid (= gebuw, parking, grenaanleg, pslag,.;) Het hfdgebuwen met minimaal één zijdelingse gevel ter hgte van een zijdelingse perceelsgrens ingeplant wrdt. Indien het aanliggend bedrijf ter hgte van de gemeenschappelijke perceelsgrens reeds een zijdelingse gevel heeft pgericht, dient hier verplicht p aangeslten te wrden De verige gevels alsk cnstructies meten zich p minimaal 5 meter ten aanzien van de laterale perceelsgrenzen ingeplant zijn en 15 meter ten aanzien van de achterste perceelsgrens; Vrijblijvende delen van de gemeenschappelijke muren (zijgevels) zullen dr de vrm en het vlume van het p te richten gebuw een harmnisch geheel vrmen en met een geschikt gevelmateriaal afgewerkt wrden. Het aanbrengen van reclame is hier verbden. De tijdelijke wachtgevels wrden afgewerkt in harmnie met de gebruikte gevelmaterialen van de vrgevel. De vrijblijvende geveldelen wrden afgewerkt dr de laatst buwende met gevelmateriaal gelijkwaardig en in harmnie met de vrgevel van de eerst buwende. Plat dak is verplicht, enkel in functie van architecturale accenten, dakterrassen,... zijn afwijkende dakvrmen tegestaan tt maximum 20% en dit nder de vrwaarde dat zij kleinschalig zijn uitgeverd, ndergeschikt zijn aan de ttale dakvrm en in harmnie zijn met de ttale pbuw van het gebuw. Platte daken die lager f gelijk zijn dan 10 meter dienen minimaal en vlledig uitgeverd te wrden als een extensief grendak. De maximum tegelaten buwhgte (dakrandhgte) van gebuwen is beperkt tt 12 meter met een bijkmende marge van drie meter. Vergunningen vr buwhgten binnen de tegestane marge van 3 meter alsk vr grtere verschrijdingen kunnen enkel verleend wrden wanneer de landschappelijk inpasbaarheid aangetnd wrdt dr middel van een mgevingsrapprt. De buwlijn van nieuwe hfdgebuwen situeert zich p minimum 15 meter van de rilijn met de penbare weg. De strk van 15 m vanaf de rilijn dient verplicht ingericht te wrden in functie van een semi-publieke grene ruimte en dit in synergie met de aangrenzende semipublieke vrtuinstrk. Deze zne fungeert hfdzakelijk als representatie ruimte vr de achterliggende bedrijvigheid. In functie van representatie wrdt deze zne dan k hfdzakelijk ingericht in functie van representatie, bezekersparkeren en/f tegangverlening. In vereenstemming met de algemene bepaling is het parkeergebeuren beperkt tt 40 % van Budé_Buwvrschriften pag. 10/12

11 de ppervlakte in functie van bezekersparkeren. De wijze van beplanting en inrichting vrmt een eenheid met het penbaar dmein. Vanuit deze visie mgen de mheiningen, hekwerken f cnstructies pas geplaatst wrden p 15 meter achter desbetreffende rilijn. Hierdr lpen de verschillende vrtuinstrken naadls in elkaar ver. Het 15 % gren binnen het bedrijfsperceel dient in eerste instantie gerealiseerd te wrden ter hgte van de semi-publieke buwvrije zne van 15 meter ten pzichte van de rilijn. Hier kan gepteerd wrden vr meer gecultiveerde f uitheemse plantsrten. In tweede instantie dient de wenselijk grenstructuur gerealiseerd te wrden met meer inheemse plantsrten, ter hgte van laterale perceelsgrenzen. Reclamevrzieningen kunnen vergund wrden wanneer zij p de vrgevel van de hfdgebuwen aangebracht wrden en niet meer dan 10% van het gevelppervlak met een maximum van 10m² beslaan. De ppervlakte van uithangbrden is beperkt tt maximum 2m² per bedrijfsperceel. Een bedrijfswning per bedrijf kan tegestaan wrden wanneer deze: geïntegreerd is in het hfdgebuw; de brut-vlerppervlakte niet meer bedraagt dan 200m²; de wning zich p de tweede buwlaag bevindt; de wning een private buitenruimte heeft van minimum 20m² en dit aansluitend p de leefruimten (niet slaapkamers, berging,..) Artikel 11: zne vr buffer- en infiltratiebekkens - lt 31 tt en met 33 Bestemming Deze zne is bestemd vr de aanleg en het beheer van buffer- en infiltratiebekkens. inrichting De buffer- en infiltratiebekken bestaat uit streekeigen beplanting en heeft een natuurlijke pbuw. het ntwerp van deze zne wrdt gesteund p een visueel samenhangend ttaalbeeld van de buffer- en infiltratiebekken in samenhang met de zne vr wegenis, het bedrijventerrein en het landschap. De verschillende delen van de buffer- en infiltratiebekken mgen niet gescheiden wrden dr de plaatsing van afsluitingen f hekwerk, maar dient fysiek één geheel te vrmen met de zne vr wegenis.. Enkel vlgende werken, handelingen, vrzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen waarvr, een stedenbuwkundige vergunning vereist is, zijn vergunbaar: - Alle werken, handelingen, vrzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ndig f nuttig zijn vr de instandhuding, het herstel en de ntwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden; - Het herstellen f (her)aanleggen van nutsleidingen, inclusief de ndzakelijke bvengrndse cnstructies en kasten; - Binnen lt 31 is de aanleg, nderhud en het beheer van slechts één beperkte tegang van maximum 6 meter breedte naar het achterliggend lt 5, vergunbaar. Beheer De vlledige znering vr buffer- en infiltratiebekken dient als één hmgene natuurlijke entiteit beheert en nderhuden te wrden. Budé_Buwvrschriften pag. 11/12

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3

o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 , Gameenle Alkmaar - Gemeente Heil Prjecinr,: 478-217 arabjewud MER Bedniventerrem iuni 1. revisie 04 Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 Kaarlen Kaarten Aldeling Bdem. Water en Milieu G:\..\217^008-5.RAP ?^newud

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie