0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid"

Transcriptie

1 0 Tetsing verkaveling aan duurzaamheid DUURZAME PRINCIPES TOELICHTING - TOEPASSING IN ROTEM Thema efficiënt ruimtegebruik Meerlagig buwen Bedrijfswningen en kantren meten geïntegreerd wrden in het bedrijfsgebuw Een buwhgte tt 15 meter wrdt tegelaten, in specifieke gevallen en mits ruimtelijk verantwrd, is een hgere buwhgte aanvaardbaar. Schakelen van gebuwen geclusterde bebuwing wrdt tegelaten Gemeenschappelijke vrzieningen Parkeren wrdt gebundeld p de (semi-)penbare buitenruimtes vr de bedrijven. Deze wrden gren aangekleed zdat het bedrijventerrein een grene uitstraling heeft znder dat er ng veel gren p het eigen terrein met aangebracht wrden Laad- en lsznes wrden bij vrkeur geclusterd Waterbufferbekkens wrden bij vrkeur gemeenschappelijk gerganiseerd t.h.v. de (semi-) penbare parkings zdat deze beeldbepalend zijn in het penbaar dmein Gemeenschappelijke functies ndersteunend aan het bedrijventerrein, zals een restaurant, pstbus, wrden tegelaten Verkavelingspatrn znder restruimtes Binnen de verkaveling is een differentiatie drgeverd, bestaande uit grtschalige watergebnden bedrijvigheid, een zne vr één f maximum twee grtschalige reginale bedrijven en een zne waar de grtte van de verschillende percelen aan te passen is aan de behefte van desbetreffende het reginaal bedrijven die zich wensen te vestigen. Dr deze differentiatie krijgt men niet enkel een ntwikkeling p maat van de bedrijven, maar tevens een verkavelingspatrn znder restruimte en dit vanuit het principe duurzaam ruimtegebruik. Thema duurzame mbiliteit Multimdaliteit Water- en wegtransprt: Kwalitatieve interne ntsluiting Bestaande wegenis als ruggengraat van het terrein. Nieuwe wegenis ter ntsluiting van de ng niet ntwikkelde terreinen van de zinkfabriek. Bmenrijen en pen grachten flankeren langs weerszijden de weg Beeldkwaliteit In de stedenbuwkundige vrschriften wrden een aantal algemene buwvrschriften pgenmen m.b.t. ruimtelijke kwaliteit. Dit vrschrift geeft aan dat met gestreefd wrden naar een kwalitatieve architecturale en eigentijdse vrmgeving zwel vr gebuw als buitenruimte, rekening hudend met reeds gerealiseerde prjecten zdat een stedenbuwkundige samenhang tussen de verschillende prjecten verzekerd is. binnen de verkaveling wrden gemeenschappelijke grenzne ingericht in functie van representatie als k gemeenschappelijke buffering van regenwater. Een ruimtelijk gedifferentieerde wegenstructuur bestaande uit een ringstructuur en verschillende insteekwegen. Er wrdt bijznder veel aandacht geschnken aan bufferznes tussen de verschillende tegenstrijdige bestemmingen. Telkens wrdt aldaar zeer gebiedsgericht een specifieke grenstructuren uitgewerkt. De gebuwen wrden ingeplant p de rilijn f p afstand van 15 meter achter de rilijn. In de nbebuwde strk tussen rilijn en vrbuwlijn wrden geen afsluitingen tegelaten en wrdt een éénvrmige beplanting met hgstammige bmen vrgesteld, in samenhang met de beplanting langsheen de penbare weg. Ok de (semi-) penbare parkings wrden p gelijkaardige wijze ingericht waardr een samenhangend en herkenbaar penbaar dmein ntstaat. Gemeenschappelijk waterbuffer- en pvangvrzieningen wrden bij vrkeur in dit (semi-) penbaar dmein vrzien waardr het water een belangrijke beeldbepalende waarde heeft. Budé_Buwvrschriften pag. 1/12

2 Thema ruimtelijke inpassing Integratie van landschappelijke elementen Specifieke inrichting van de rand van het bedrijventerrein i.f.v. het aangrenzende natuurgebied Optimaal benutten van het aanwezige reliëf i.f.v. de integratie van de industriële bestemming in het landschap Vrtzetting van bmenrij langsheen wegenis Optimaliseren Zuid-Willemsvaart als beeldbepalend en functineel element grendaken Om een ptimale ruimtelijke inpassing te bewerkstelligen, alsk een minimale visuele vervuiling, wrdt gepteerd m minimaal extensieve grendaken vr alle zichtbare platten daken (lager dan 10 meter) te verplichten Grenstructuren Ter hgte van de gemeenschappelijke tuinzne wrdt een gemeenschappelijke grenzne vrpgesteld; De ntsluitingslus wrdt vrm gegeven als dreef; Ter hgte van de watergebnden bedrijvigheid wrden de lten gescheiden dr grencrridrs die qua structuur en plantenkeuze gelijkaardig zijn aan de aanliggende kleine landschapselementen; Elke bedrijf dient verplicht minimaal 15 % van zijn bedrijfsperceel te begrenen. De ppervlakte van de gemeenschappelijke vrtuin, het eventueel grendak, alsk de grencrridrs wrden hierbij meegerekend. Bufferzne Gedifferentieerd en gebiedsgerichte benadering, z wrdt de buffer ter hgte van het fietspad qua plantenkeuze en pbuw gelijkaardig als het aanliggend bsgebied ntwikkeld, terwijl de gewenste grenstructuur ter hgte van de Zuid-Willemsvaart eerder bestaat uit een landschappelijk transparante grenstructuur. Thema water Afvalwater Gescheiden rileringsstelsel Regenwater Infiltratieprincipes: buffer- en infiltratiegrachten; Behud van de bestaande bufferbekkens Buffer-en infiltratiebekken ter hgte van de private percelen als beeldbepalend gegeven Verwijzing naar de gewestelijke verrdening van 1 ktber 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievrzieningen, buffervrzieningen en gescheiden lzing van afvalwater en hemelwater Budé_Buwvrschriften pag. 2/12

3 1 Vrstel verkavelingsvrschriften 1.1 Algemene vrschriften Artikel 1: Terminlgie Architectnische entiteit: Bestemming: Bedrijven: Bestemming: Blinde gevel (wachtgevels): Buwlaag: Buwvlume: Dakrandhgte: Dakterrassen: Diensten: is een geheel van verschillende buwvlumes en pen ruimten die dr hun mgeving, detaillering, materiaalgebruik en kleurschakering als één gebuwencmplex kunnen wrden beschuwd en van p afstand ervaren wrden als één architectnische geheel. is een deleinde van ruimtegebruik, gedetailleerd tt p het niveau van een perceel f een perceelsdeel, dat, met behulp van vr het ruimtegebruik binnen de vrschriften, aan een bepaald stuk grnd wrdt tebedeeld. materiële uiting zijn van een ecnmische activiteit. Een bedrijf is het gebuw f de inrichting waarin een bepaalde ecnmische activiteit wrdt uitgeefend. De bedrijven zijn gevestigd in specifieke inrichtingen en kunnen gerangschikt wrden in verschillende categrieën: Reginale bedrijven zijn bedrijven die mwille van het schaal en het werkingsgebied het lkale niveau verstijgen; Lkale bedrijven hebben een verzrgend karakter ten aanzien van de mgeving en sluiten qua schaal aan bij de mgeving. de bestemming duidt de functie aan die dr het plan juridisch vastgelegd wrdt. zijn gevels die p het perceel van de betreffende eigenaar wrden pgericht na ndertekende gedkeuring van de belendende eigenaar en gesitueerd zijn p de perceelsgrens. Tegen deze gevel mag p termijn wrden aangebuwd in zverre het aangebuwde vlume aansluit p het reeds bestaande vlume en er een geïntegreerd architectnisch geheel mee vrmt. een drlpend gedeelte van een gebuw dat dr p een gelijke hgte liggende vleren is begrensd. de ttaliteit van een samenhangende eenheid in vlumes die een architecturaal geheel vrmen en in hgte, breedte en lengte een gedefinieerd geheel vrmt. de hgte van het gebuw wrdt gemeten vanaf het peil p de rilijn tt de bvenzijde van de rand van het platte dak. in een hellend dak inspringend gedeelte f p een plat dak van een aanbuw dat is aangelegd als verblijfsplek in penlucht p verdieping in de vrm van een terras dat rechtstreeks aansluit p de leefvertrekken. Bekhuden en accuntancy, belastingcnsultents en bedrijfsrevisren, marketing en prjectntwikkeling, technlgie-diensten met a. labfunctie en nderzek en ntwikkeling, technische advies- en studiebureaus, reclame- en vertaalbureaus, infrmatica/telecmmunicatie, pleiding en ntwikkeling, administratieve zetels van banken, Budé_Buwvrschriften pag. 3/12

4 verzekeringen en bedrijven waar geen prductie gebeurd, beveiliging en bewaking, pstrderbedrijven en call-center znder stckage. Gemene muur (mandeligheid): Hfdbestemming: Hfdgebuw: Nevenbestemming: Omgevingsrapprt: Onderhudswerken: Rilijn: Verbuwingen: Verharding: Vrgevelbreedte: gemeenschappelijke muur p de perceelsgrens waar tegenaan wrdt gebuwd. bestemming van een pand vr méér dan 70 % van het vlerppervlak, tenzij anders weergegeven. het hfdgebuw is het gebuw dat zwel mrflgisch, naar ligging en gebruik als het belangrijkste gebuw kan wrden aangeduid. Veelal is dit het gebuw met het hgste vlume, dat de hfdbestemming herbergt en zich aan de vrgevelbuwlijn bevindt. is een bestemming van ruimtegebruik die nevengeschikt f gelijkwaardig is naast de hfdbestemming. is een infrmatief dcument vr de vergunningverlenende verheid met het g p het berdelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de gede ruimtelijke rdening en de stedenbuwkundige vrschriften vr het gebied. Het mgevingrapprt geeft aan: de bestaande testand, met een analyse van de aanwezige bestemmingen en activiteiten, de verschijningsvrm, pmeting en inplanting van gebuwen, buwvlumes met hgte, diepte, materiaalgebruik, mgevende pen ruimten en relaties; het geplande prject, met een duidelijke vrstelling van de verschijningsvrm en een mschrijving en kwantificering van de bestemmingen; he het vrgenmen prject zich verhudt en stedenbuwkundig en architecturaal inpast binnen zijn mgeving en dit dr middel van een vlumestudie He het vrgenmen prject vldet aan de stedenbuwkundige vrschriften; nderhuds- f instandhudingwerken zijn werken die het gebruik van het gebuw vr de tekmst ngewijzigd veilig stellen dr het bijwerken, herstellen f vervangen van geërdeerde f versleten materialen f nderdelen. deze lijn vrmt de grens tussen de penbare weg en de aanpalende eigendmmen hetzij vereenkmstig de actuele bezitstestand, hetzij vereenkmstig hetgeen dr de administratieve verheid is vrgeschreven vr de tekmst. wanneer een bestaande cnstructie wrdt aangepast, uitgebreid f gewijzigd (met uitzndering van nderhudswerken) met het del een aangepast, beter f ander functineel gebruik f zicht te realiseren, valt dit nder de term verbuwingen. behandelingen waarbij de bdem aangepast wrdt aan een niet natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) en de waterdrlaatbaarheid sterk beperkt wrdt. Veelvuldig gebruikte verhardingen zijn betnklinkers, kasseien, betn, steenslag, asfalt en dlmiet. lengte van de vrgevel gemeten p de lijn waarp de vrgevel van een gebuw (hfdgebuw) effectief is pgericht. Deze lijn valt niet ndzakelijk samen met de uiterste grens van de hfdgebuwen f Budé_Buwvrschriften pag. 4/12

5 aanhrigheden die p plan aangegeven zijn, wel met de p plan aangeduide verplichte buwlijnen. Wning: Zne: wn- f verblijfplaats van een f meerdere persnen. een p plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming. Zneringsppervlakte: grafisch gemeten ppervlakte van één zne Artikel 2: wijze van meten Alle hgtematen wrden gemeten vanuit de as van de aanliggende penbare weg t..v. desbetreffend bedrijfsperceel. Met de as van de weg wrdt gerefereerd naar de gemiddelde as hgte van de aanliggende penbare weg en berekend ver de breedte van desbetreffend bedrijfsperceel Artikel 3: ruimtelijke uitgangspunten Landschap Alle ingrepen (wegenaanleg, bebuwing) dienen uit te gaan van een fundamenteel respect vr de bestaande landschappelijke en natuurlijke waarden. Omwille van hun ruimtelijk gegeven dienen de gebuwen een ndersteuning te bieden aan de ruimtelijke integratie en belevingskwaliteit van de resterende landschapselementen. Architectnisch vrkmen Gebuwen die behren tt een aaneengeslten bestemmingszne dienen zich in principe naar vrmgeving en architectuur te richten naar de directe mgeving, waarbij de cluster p zich tevens een harmnisch geheel vrmt. Men dient met een kwalitatieve architectuur te streven naar een hmgeen karaktervl geheel waarbij zwel materiaalgebruik, vrmgeving vlume en detaillering p elkaar afgestemd zijn. Afhankelijk van de verschillende bestemmingsznes zullen eventuele bijkmende randvrwaarden wrden pgelegd. Waar nieuwe gebuwen naast bestaande andere gebuwen met een andere buwhgte/dakvrm zullen kmen met de architectuur zdanig pgevat wrden dat een harmnisch geheel bekmen wrdt. De aansluiting mag geen der partijen nadeel pleveren. De afwerking met, na verleg en akkrd van de betrkkenen, vlledig uitgeverd wrden vr alle buwdelen en met dezelfde (f aangepaste)materialen van het gebuw/buwdeel waar ze bijhren. De laatste buwer is verantwrdelijk vr de afwerking van die delen, die pen en nafgewerkt zuden blijven, als gevlg van een eventuele afwijking van het bestaande gevelprfiel. Deze delen dienen in dezelfde duurzame materialen als het hfdgebuw uitgeverd te wrden. Het geheel met een harmnische vergang en een geïntegreerd resultaat tt gevlg hebben. Alle cnstructies, zwel hfd- als bijgebuwen, dienen pgetrkken uit qua duurzaamheid en uitzicht verantwrde materialen. Ze meten harmnisch aansluiten p de mgeving en bvendien binnen de eigen kavel nderling een samenhrend geheel vrmen. Alle zichtbaar blijvende gevels, k deze p f tegen de perceelsgrenzen, dienen in dezelfde vlwaardige gevelelementen afgewerkt als de verige gevels. Terreinaanleg - gren Bij de inplanting van de bedrijfsgebuwen en bij niet bebuwde ruimte dient in principe het bestaande reliëf maximaal gerespecteerd te wrden. Eventuele reliëfwijzigingen zijn tegelaten vr zver deze in hun ruimtelijke mgeving verantwrd zijn, en mits water- en grndverlast p eigen terrein wrdt pgevangen. Budé_Buwvrschriften pag. 5/12

6 Binnen de kavels dient een minimum begrening van 15 % van desbetreffende perceelsppervlakte gerealiseerd te wrden. De grenstructuren ter hgte van de vrtuin van 15 meter, het eventueel grendak, alsk de grencrridrs t.h.v. de laterale grenzen, zijn begrepen in de 15%, alsk de natuurlijk gende buffer- en infiltratiebekkens. Het 15 percentage gren wrdt grafisch aangeduid p het mgevingsplan. Het mgevingplan dient enkel bij een stedenbuwkundige aanvraag vr nieuwbuw en f uitbreiding infrmatief samen met de stedenbuwkundige vergunning ingediend te wrden. Bij een stedenbuwkundige vergunning waar geen schaalvergrting bewerkstelligd wrdt, is het mgevingrapprt niet ndzakelijk Artikel 4: afwatering bepalingen met betrekking tt buffering en infiltratie is de gewestelijke verrdening van tepassing, met dien verstande dat de mgelijkheid wrdt tegelaten vr een gemeenschappelijke infiltratie en buffering van ppervlakte water ter hgte van de gemeenschappelijke buffer- en infiltratiebekkens (in samenspraak met aanpalende eigenaars f ter hgte van de zne vr infiltratie en bufferbekkens) Vanuit dit kader is een vlledig gescheiden afver van het regenwater en al het drgweerafver tt aan de rilijn, verplicht Artikel 5: Afsluitingen Aanvulled aan de specifieke vrschriften binnen desbetreffende zneringen dienen de afsluitingen van de bedrijfspercelen aan vlgende vrwaarden te vlden: - De afsluitingen hger dan 1 meter zijn verplicht transparant (draad f spijlenhekwerk, glas, ) al dan niet begreid met een klimplant f bestaat uit een haagstructuur f beide. Transaprantie nder de 1 meter is iet verplicht; - Afsluitingen lager dan 1 meter mgen uitgeverd wrden in metselwerk f andere natuurlijke materialen; - Betnnen platen, imitatiepanelen, zijn nit vergunbaar als afsluiting; - Grenschermen mgen p de laterale perceelsgrens geplaatst wrden mits er een nderlinge vereenkmst is tussen de beide eigenaars. - Transaprante afsluiting zijn altijd vergunbaar ter hgte van de laterale perceelgrenzen indien ze de hgte van 2.50 m niet verschrijden. Vr hgere afsluitingen is een nderlinge vereenkmst tussen de beide eigenaars ndzakelijk Artikel 6: algemene bestemming Het gebied is bestemd vr bedrijven van reginaal belangen. Vlgende hfdactiviteiten zijn tegestaan: - Prductie en verwerking van gederen; - Bewerking en verwerking van grndstffen met inbegrip van delfstffen; - Op- en verslag, vrraadbeheer, grepage en fysieke distributie; - Lgistieke cmplementaire en lgistiek ndersteunende activiteiten, inclusief explitatie van intermdale laad- en lsinfrastructuur. Als nevenbestemming is enkel een bedrijfswning tegestaan Vlgende activiteiten zijn niet tegestaan: - wningbuw; - SEVESO-bedrijven; - autnme kantren, dienstverlenende en cmmerciële bedrijven (hebben geen meerwaarde f rechtstreekse structurele relatie ten aanzien van de verige bedrijven). - kleinhandel Budé_Buwvrschriften pag. 6/12

7 1.2 Specifieke vrschriften Artikel 7: Zne vr watergebnden bedrijvigheid - lt 1 tt en met lt 4 Specifieke bestemmingsvrschriften Aanvullend en beperkend ten aanzien van het algemeen bestemmingsvrschrift, is deze zne enkel bestemd vr reginale bedrijven met watergebnden bedrijfsactiviteiten, alsk reginale bedrijven die het water van de aanliggende waterweg gebruiken als nderdeel van het prductieprces. Inrichtingsvrschriften Vergunningen die betrekking hebben p de buwinitiatieven p het bedrijfsperceel kunnen enkel verleend wrden wanneer de hiernder vermelde bepalingen vldaan zijn: Elk lt dient als één hmgene entiteit ntwikkeld wrden. Enkel lt 3 en 4 kunnen binnen de verkaveling als één lt ntwikkeld wrden; De buffer (art.10 lt 29 en 30) met uitzndering van de zne ter hgte van het strt, aangeplant wrdt in het eerst vlgend plantseizen. Indien binnen de 15 maanden na de betekening van de verkavelingsvergunning aan de aanvrager, de buffer niet vlledig uitgeverd is, kunnen vanaf dan geen stedenbuwkundige vergunningen meer afgeleverd wrden binnen de znering; De wenselijke lineaire grenstructuren ter hgte van de laterale perceelsgrenzen gelijktijdig gerealiseerd wrden f reeds gerealiseerd zijn; In functie van het ptimaal gebruik van de ligging aan de waterweg wrdt ver de vergunningsaanvraag het advies ingewnnen bij de beheerder van de Zuid-Willemsvaart. De adviesvraag wrdt behandeld vlgens de bepalingen van het decreet ruimtelijke rdening ver gelijkaardige niet-bindende adviesvragen uitgaande van het cllege van burgemeester en schepen. De gebuwen dienen verplicht ingeplant te wrden binnen het bedrijfsperceel, waarbij: de vrbuwlijn samen valt met de grens van het reservatiegebied vr waterwegen; een buwafstand van 10 meter wrdt bewerkstelligd ten aanzien van de laterale perceelsgrenzen; een buwafstand van 15 meter wrdt bewerkstelligd ten aanzien van de achterste perceelsgrens f de rilijn met de penbare weg. De maximum tegelaten buwhgte (dakrandhgte) van gebuwen is beperkt tt 15 meter met een bijkmende marge van drie meter. Vergunningen vr buwhgten binnen de tegestane marge van 3 meter alsk vr grtere verschrijdingen kunnen enkel verleend wrden wanneer de landschappelijk inpasbaarheid aangetnd wrdt dr middel van een mgevingsrapprt. Een plat dak is verplicht. Afwijkende dakvrmen zijn in functie van architecturale accenten, lichttetreding, dakkapellen, dakterrassen en/f de harmnieuze pbuw van het vlume, tegelaten tt maximum 10% van de ttale dakppervlakte en dit indien zij kleinschalig zijn uitgeverd, ndergeschikt zijn aan de dakvrm en in harmnie met de ttale pbuw van het gebuw. Platte daken die lager f gelijk zijn dan 10 meter dienen vlledig minimaal uitgeverd te wrden als een extensief grendak. In functie van het versterken van het cmpartimentenlandschap dient de lineaire grenstructuren pgebuwd te wrden uit hfdzakelijk (meer dan 60 %) streekeigen beplanting, cnfrm de aanliggende kleine landschapselementen zals Zmereik, Grve Den, Berk, Eurpese Vgelkers, Lijsterbes, Gaspeldren,. Deze streekeigen beplanting dient in eerste instantie verplicht gerealiseerd te wrden ter hgte van de laterale perceelsgrenzen en hebben elk een minimumbreedte van 5% van desbetreffende kavelbreedte. De grenstructuur mag ter hgte van twee plaatsen kleinschalig drbrken wrden functie van circulatie tussen de bedrijven. De strk van 15 m vanaf de rilijn met de penbare weg dient verplicht ingericht te wrden in functie van een semi-publieke grene ruimte en dit in synergie met de aangrenzende semi- Budé_Buwvrschriften pag. 7/12

8 publieke vrtuinstrk. Deze zne fungeert hfdzakelijk als representatie ruimte vr de achterliggende bedrijvigheid. In functie van representatie wrdt deze zne dan k hfdzakelijk ingericht in functie van representatie, bezekersparkeren en/f tegangverlening. In vereenstemming met de algemene bepaling is het parkeergebeuren beperkt tt 40 % van de ppervlakte in functie van bezekersparkeren. De wijze van beplanting en inrichting vrmt een eenheid met het penbaar dmein. In tegenstelling tt de algemene bepaling mgen de mheiningen, hekwerken f cnstructies pas geplaatst wrden p 15 meter achter desbetreffende rilijn. Hierdr lpen de verschillende vrtuinstrken naadls in elkaar ver. Het 15 % gren binnen het bedrijfsperceel dient in eerste instantie gerealiseerd te wrden ter hgte van de laterale perceelsgrenzen alsk ter hgte van de semi-publieke buwvrije zne van 15 meter ten pzichte van de rilijn met de penbare wegenis. Hier kan gepteerd wrden vr meer gecultiveerde f uitheemse plantsrten. Reclamevrzieningen kunnen vergund wrden wanneer zij p de vrgevel van de hfdgebuwen aangebracht wrden en niet meer dan 5% van het gevelppervlak. Een bedrijfswning per bedrijf kan tegestaan wrden wanneer deze: geïntegreerd is in het hfdgebuw; de brut-vlerppervlakte niet meer bedraagt dan 200m²; de wning zich p de tweede buwlaag bevindt; de wning een private buitenruimte heeft van minimum 20m² en dit aansluitend p de leefruimten (niet slaapkamers, berging,..). afwijkende bepalingen die van tepassing zijn indien lt 3 en 4 als één lt ntwikkeld wrden. De laterale grenstructuur tussen lt 3 en 4 blijft verplicht, maar mag beperkt drbrken wrden dr de bebuwingsstructuur f in functie van circulatie. De grencrridr dient echter tenminste vr 50 % van de perceelslengte uitgeverd te wrden; Er dient enkel een buwafstand van 10 meter gerespecteerd te wrden ten aanzien van laterale perceelsgrenzen ter hgte van de buffer f ter hgte van lt 2. Budé_Buwvrschriften pag. 8/12

9 1.2.2 Artikel 8: Zne vr grtschalige reginale bedrijvigheid - lt 5, 6 en 7 Specifieke bestemmingsvrschriften Aanvullend en beperkend ten aanzien van het algemeen bestemmingsvrschrift, is deze zne enkel bestemd vr maximum 3 grtschalige reginale bedrijven cnfrm de ltverdeling p het grafisch plan. en zijn gemeenschapsvrzieningen in functie van nutsvrzieningen vergunbaar. Inrichting Vergunningen die betrekking hebben p de buwinitiatieven p het bedrijfsperceel kunnen enkel verleend wrden wanneer de hiernder vermelde bepalingen vldaan zijn: De lten 5, 6 en 7 kunnen in functie van behefte vlledig (alle drie lten) f gedeeltelijk (twee lten) samengevegd wrden. De buffer (art.10 lt 29 en 30) met uitzndering van de zne ter hgte van het strt, aangeplant wrdt in het eerst vlgend plantseizen. Indien binnen de 15 maanden na de betekening van de verkavelingsvergunning aan de aanvrager, de buffer niet vlledig uitgeverd is, kunnen vanaf dan geen stedenbuwkundige vergunningen meer afgeleverd wrden binnen de znering; De gebuwen dienen verplicht ingeplant te wrden binnen het bedrijfsperceel, waarbij: een buwafstand van 15 meter wrdt bewerkstelligd ten aanzien van de rilijn met de penbare weg. een buwafstand van 10 meter wrdt bewerkstelligd ten aanzien van de verige perceelsgrenzen; Een plat dak is verplicht, enkel in functie van architecturale accenten, dakterrassen,... zijn afwijkende dakvrmen tegestaan tt maximum 10% en dit nder de vrwaarde dat zij kleinschalig zijn uitgeverd, ndergeschikt zijn aan de ttale dakvrm en in harmnie zijn met de ttale pbuw van het gebuw. Platte daken die lager f gelijk zijn dan 10 meter dienen minimaal en vlledig uitgeverd te wrden als een extensief grendak. De maximum tegelaten buwhgte (dakrandhgte) van gebuwen is beperkt tt 15 meter met een bijkmende marge van drie meter. Vergunningen vr buwhgten binnen de tegestane marge van 3 meter, alsk vr grtere verschrijdingen kunnen enkel verleend wrden wanneer de landschappelijk inpasbaarheid aangetnd wrdt dr middel van een mgevingsrapprt. De strk van 15 m vanaf de rilijn met de penbare weg dient verplicht ingericht te wrden in functie van een semi-publieke grene ruimte en dit in synergie met de aangrenzende semipublieke vrtuinstrk. Deze zne fungeert hfdzakelijk als representatie ruimte vr de achterliggende bedrijvigheid. In functie van representatie wrdt deze zne dan k hfdzakelijk ingericht in functie van representatie, bezekersparkeren en/f tegangverlening. In vereenstemming met de algemene bepaling is het parkeergebeuren beperkt tt 40 % van de ppervlakte in functie van bezekersparkeren. De wijze van beplanting en inrichting vrmt een eenheid met het penbaar dmein. In tegenstelling tt de algemene bepaling mgen vanuit dit kader, de mheiningen, hekwerken f cnstructies pas geplaatst wrden p 15 meter achter desbetreffende rilijn. Hierdr lpen de verschillende vrtuinstrken naadls in elkaar ver. Het 15 % gren binnen het bedrijfsperceel dient in eerste instantie gerealiseerd te wrden ter hgte van de semi-publieke buwvrije zne van 15 meter ten pzichte van de rilijn. Hier kan gepteerd wrden vr meer gecultiveerde f uitheemse plantsrten. In tweede instantie dient de wenselijk grenstructuur gerealiseerd te wrden met meer inheemse plantsrten, ter hgte van laterale perceelsgrenzen. Reclamevrzieningen kunnen vergund wrden wanneer zij p de vrgevel van de hfdgebuwen aangebracht wrden en niet meer dan 5% van het gevelppervlak. Een bedrijfswning per bedrijf kan tegestaan wrden wanneer deze: geïntegreerd is in het hfdgebuw; de brut-vlerppervlakte niet meer bedraagt dan 200m²; de wning zich p de tweede buwlaag bevindt; Budé_Buwvrschriften pag. 9/12

10 de wning een private buitenruimte heeft van minimum 20m² en dit aansluitend p de leefruimten (niet slaapkamers, berging,..) Artikel 9: zne vr gemengd reginale bedrijvigheid - lt 8 tt en met lt 28 Specifieke bestemmingsvrschriften Aanvullend en ten aanzien van het algemeen bestemmingsvrschrift, is deze zne bestemd vr gemengde reginale bedrijven. Inrichtingsvrschriften Vergunningen die betrekking hebben p de buwinitiatieven p het bedrijfsperceel kunnen enkel verleend wrden wanneer de hiernder vermelde bepalingen vldaan zijn: De minimale perceelsgrtte bedraagt 0,5 ha behalve een eventueel restperceel dat mwille van de glbale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere terreinppervlakte verkrijgt; De buffer (art.10 lt 29 en 30) met uitzndering van de zne ter hgte van het strt, aangeplant wrdt in het eerst vlgend plantseizen. Indien binnen de 15 maanden na de betekening van de verkavelingsvergunning aan de aanvrager, de buffer niet vlledig uitgeverd is, kunnen vanaf dan geen stedenbuwkundige vergunningen meer afgeleverd wrden binnen de znering; De wenselijke lineaire grenstructuren ter hgte van de laterale perceelsgrenzen gelijktijdig gerealiseerd wrden f reeds gerealiseerd zijn; Minimaal 70 % van de maximale vrgevelbreedte minimaal dr een gevelwand gerealiseerd is f nderdeel uitmaakt van de stedenbuwkundige vergunning; 40 % van het terrein in gebruikt genmen wrdt in functie van de gelande bedrijvigheid (= gebuw, parking, grenaanleg, pslag,.;) Het hfdgebuwen met minimaal één zijdelingse gevel ter hgte van een zijdelingse perceelsgrens ingeplant wrdt. Indien het aanliggend bedrijf ter hgte van de gemeenschappelijke perceelsgrens reeds een zijdelingse gevel heeft pgericht, dient hier verplicht p aangeslten te wrden De verige gevels alsk cnstructies meten zich p minimaal 5 meter ten aanzien van de laterale perceelsgrenzen ingeplant zijn en 15 meter ten aanzien van de achterste perceelsgrens; Vrijblijvende delen van de gemeenschappelijke muren (zijgevels) zullen dr de vrm en het vlume van het p te richten gebuw een harmnisch geheel vrmen en met een geschikt gevelmateriaal afgewerkt wrden. Het aanbrengen van reclame is hier verbden. De tijdelijke wachtgevels wrden afgewerkt in harmnie met de gebruikte gevelmaterialen van de vrgevel. De vrijblijvende geveldelen wrden afgewerkt dr de laatst buwende met gevelmateriaal gelijkwaardig en in harmnie met de vrgevel van de eerst buwende. Plat dak is verplicht, enkel in functie van architecturale accenten, dakterrassen,... zijn afwijkende dakvrmen tegestaan tt maximum 20% en dit nder de vrwaarde dat zij kleinschalig zijn uitgeverd, ndergeschikt zijn aan de ttale dakvrm en in harmnie zijn met de ttale pbuw van het gebuw. Platte daken die lager f gelijk zijn dan 10 meter dienen minimaal en vlledig uitgeverd te wrden als een extensief grendak. De maximum tegelaten buwhgte (dakrandhgte) van gebuwen is beperkt tt 12 meter met een bijkmende marge van drie meter. Vergunningen vr buwhgten binnen de tegestane marge van 3 meter alsk vr grtere verschrijdingen kunnen enkel verleend wrden wanneer de landschappelijk inpasbaarheid aangetnd wrdt dr middel van een mgevingsrapprt. De buwlijn van nieuwe hfdgebuwen situeert zich p minimum 15 meter van de rilijn met de penbare weg. De strk van 15 m vanaf de rilijn dient verplicht ingericht te wrden in functie van een semi-publieke grene ruimte en dit in synergie met de aangrenzende semipublieke vrtuinstrk. Deze zne fungeert hfdzakelijk als representatie ruimte vr de achterliggende bedrijvigheid. In functie van representatie wrdt deze zne dan k hfdzakelijk ingericht in functie van representatie, bezekersparkeren en/f tegangverlening. In vereenstemming met de algemene bepaling is het parkeergebeuren beperkt tt 40 % van Budé_Buwvrschriften pag. 10/12

11 de ppervlakte in functie van bezekersparkeren. De wijze van beplanting en inrichting vrmt een eenheid met het penbaar dmein. Vanuit deze visie mgen de mheiningen, hekwerken f cnstructies pas geplaatst wrden p 15 meter achter desbetreffende rilijn. Hierdr lpen de verschillende vrtuinstrken naadls in elkaar ver. Het 15 % gren binnen het bedrijfsperceel dient in eerste instantie gerealiseerd te wrden ter hgte van de semi-publieke buwvrije zne van 15 meter ten pzichte van de rilijn. Hier kan gepteerd wrden vr meer gecultiveerde f uitheemse plantsrten. In tweede instantie dient de wenselijk grenstructuur gerealiseerd te wrden met meer inheemse plantsrten, ter hgte van laterale perceelsgrenzen. Reclamevrzieningen kunnen vergund wrden wanneer zij p de vrgevel van de hfdgebuwen aangebracht wrden en niet meer dan 10% van het gevelppervlak met een maximum van 10m² beslaan. De ppervlakte van uithangbrden is beperkt tt maximum 2m² per bedrijfsperceel. Een bedrijfswning per bedrijf kan tegestaan wrden wanneer deze: geïntegreerd is in het hfdgebuw; de brut-vlerppervlakte niet meer bedraagt dan 200m²; de wning zich p de tweede buwlaag bevindt; de wning een private buitenruimte heeft van minimum 20m² en dit aansluitend p de leefruimten (niet slaapkamers, berging,..) Artikel 11: zne vr buffer- en infiltratiebekkens - lt 31 tt en met 33 Bestemming Deze zne is bestemd vr de aanleg en het beheer van buffer- en infiltratiebekkens. inrichting De buffer- en infiltratiebekken bestaat uit streekeigen beplanting en heeft een natuurlijke pbuw. het ntwerp van deze zne wrdt gesteund p een visueel samenhangend ttaalbeeld van de buffer- en infiltratiebekken in samenhang met de zne vr wegenis, het bedrijventerrein en het landschap. De verschillende delen van de buffer- en infiltratiebekken mgen niet gescheiden wrden dr de plaatsing van afsluitingen f hekwerk, maar dient fysiek één geheel te vrmen met de zne vr wegenis.. Enkel vlgende werken, handelingen, vrzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen waarvr, een stedenbuwkundige vergunning vereist is, zijn vergunbaar: - Alle werken, handelingen, vrzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ndig f nuttig zijn vr de instandhuding, het herstel en de ntwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden; - Het herstellen f (her)aanleggen van nutsleidingen, inclusief de ndzakelijke bvengrndse cnstructies en kasten; - Binnen lt 31 is de aanleg, nderhud en het beheer van slechts één beperkte tegang van maximum 6 meter breedte naar het achterliggend lt 5, vergunbaar. Beheer De vlledige znering vr buffer- en infiltratiebekken dient als één hmgene natuurlijke entiteit beheert en nderhuden te wrden. Budé_Buwvrschriften pag. 11/12

12 1.2.5 Artikel 12: Zne vr wegenis - lt 34 en 35 Bestemming Dit gebied is bestemd als penbaar dmein in functie van de aanleg en het beheer van penbare wegen, inclusief nutsvrzieningen. inrichting Vergunningen die betrekking hebben p de aanleg van lkale wegen kunnen enkel verleend wrden wanneer de wenselijke aanliggende lineaire grenstructuren gerealiseerd zijn f gelijktijdig gerealiseerd wrden; Bij de aanvraag tt stedenbuwkundige vergunning met de aanvrager minstens aantnen dat vldaan is aan vlgende vereisten: - lkale wegen zijn 2x1 rijwegen; - het ntwerp van de weg wrdt gesteund p een visueel samenhangend ttaalbeeld van de weg in het landschap; - De weg heeft een minimale breedte van 6 meter inclusief kantstrken; - De minimale bchtstraal bedraagt aan de binnenzijde gemeten, 12 meter Artikel 13: zne vr fiets- en vetgangersverbinding: lt 36 Bestemming- en inrichting De zne wrdt bestemd als fiets- en vetgangersverbinding teneinde de ndige ruimten te reserveren vr de uitvering van werken in functie van de aanleg van fiets- en wandelpad. Vlgende werkzaamheden zijn binnen de zne vergunbaar - Alle werkzaamheden in het kader van herstel, (her)aanleg en beheer van het fiets- en wandelpad, zijn vergunbaar. - Alle werken, handelingen, vrzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ndig f nuttig zijn vr de instandhuding, het herstel en de ntwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden zijn vergunbaar, mits deze geen afbreuk den aan het functineren van de hfdbestemming; - Het herstellen f (her)aanleggen van nutsleidingen, inclusief de ndzakelijke bvengrndse cnstructies en kasten, mits deze geen afbreuk den aan het functineren van de hfdbestemming; Gemtriseerd verkeer is binnen de zne enkel tegelaten in functie van (her)aanleg, nderhud en beheer. Bij elke stedenbuwkundige aanvraag dient dan k expliciet aangetnd te wrden welke maatregelen getrffen zijn m het fiets- en wandelpad te vrijwaren van gemtriseerd verkeer. Budé_Buwvrschriften pag. 12/12

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 6 Verrdenende stedenbuwkundige vrschriften Het grafische bestemmingsplan wrdt weergegeven in figuur 8: verrdenend grafisch plan. 6.1 Artikel 1. Lkaal wngebied met lage dichtheid en gren karakter Telichting

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21. Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21. Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21 Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN Gedgekeurd bij KB van 6/04/1987, digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP Bedrijvigheid Gemeente Kinri Vr Antea Grup, Miguel Vanleene, Ruimtelijk planner - prjectleider Gezien en vrlpig vastgesteld dr de gemeenteraad in zitting van 4 mei 2015

Nadere informatie

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 7/10/1969 VOORSCHRIFTEN Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD.

Nadere informatie

GEMEENTE OLEN RUP OLV OLEN St-Jozef OLEN. Stedenbouwkundige voorschriften ONTWERP RUP Globaal deelplan

GEMEENTE OLEN RUP OLV OLEN St-Jozef OLEN. Stedenbouwkundige voorschriften ONTWERP RUP Globaal deelplan GEMEENTE OLEN RUP OLV OLEN St-Jzef OLEN Stedenbuwkundige vrschriften ONTWERP RUP Glbaal deelplan Gezien en definitief aanvaard dr de gemeenteraad in de zitting van 06.06.2012 Ondertekenaars, De Secretaris,

Nadere informatie

Lange Dreef - Beukendreef

Lange Dreef - Beukendreef Lange Dreef - Beukendreef Prvincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbuwkundige vrschriften De ntwerper Gemeentebestuur Jabbeke Drpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax. 050/81 01 17 Ruimtelijke

Nadere informatie

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen.

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen. Wat bij te vegen bij de aanvraag van het plaatsen van reclame/ een afsluiting/ een penlucht zwembad/ een gevelwijziging/ het plaatsen van znnepanelen/ het rien van een bm/ aanleggen van een terras: AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Herontwikkeling woningbouw Van Dekemalaan evennr. 6-20

Beeldkwaliteitplan Herontwikkeling woningbouw Van Dekemalaan evennr. 6-20 Beeldkwaliteitplan Herntwikkeling wningbuw Van Dekemalaan evennr. 6-20 Team stedenbuw ntwerp 07062013 Inleiding Het prject betreft de herntwikkeling van de huurwningen aan de Van Dekemalaan westzijde evennummers

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 14.1 Bestemmingsmschrijving De vr 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen grnden zijn bestemd vr: verblijfsrecreatie, met de nadere bestemming welke is weergegeven in de nderstaande tabel: Adres Nadere

Nadere informatie

kader grondprijzen 2013

kader grondprijzen 2013 kader grndprijzen 2013 Meer infrmatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader vr de grndprijzen gemeente Tilburg 2013 vastgesteld p 18 maart 2013 1 Inhudspgave kader Grndprijzen 2013 a.telichting residuele

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

Veranderingen in de agrarische bebouwing

Veranderingen in de agrarische bebouwing ONTHEFFINGEN De activiteiten met betrekking tt het buwen die in het bestemmingsplan nder een ntheffing zijn gebracht kunnen glbaal als vlgt wrden aangeduid: buwactiviteiten; veranderingen van de situering

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

Hervaststelling van het subsidiereglement inzake huishoudelijk afvalwater en hemelwater

Hervaststelling van het subsidiereglement inzake huishoudelijk afvalwater en hemelwater Stadsbestuur Veurne UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2014 Punt 4 van de dagrde. Hervaststelling van het subsidiereglement inzake huishudelijk afvalwater en

Nadere informatie

Samenstelling van stedenbouwkundige vergunningsaanvraag

Samenstelling van stedenbouwkundige vergunningsaanvraag AARD VAN HET DOCUMENT Samenstelling van stedenbuwkundige vergunnings AANTAL EXEMPLAREN Structurele buw- en verbuwings werken MET ARCHITECT I. ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN De te vermelden bestaande testand

Nadere informatie

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14-07-2015

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14-07-2015 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14072015 ZONNEPARK TORENWEG GrenLeven is vrnemens m p de lcatie aan de Trenweg in de gemeente Middelburg een nieuw znnepark te realiseren ten beheve van

Nadere informatie

Strategisch gelegen kantorencomplex met ondergrondse parking in Mechelen.

Strategisch gelegen kantorencomplex met ondergrondse parking in Mechelen. 1 Inf Strategisch gelegen kantrencmplex met ndergrndse parking in Mechelen. Het prject Pure M situeert zich in het stadsgedeelte van het Raghen-Park, dat mmenteel ntwikkeld wrdt. Het bevindt zich net ten

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

K11-II Koetsweg (deel 2)

K11-II Koetsweg (deel 2) BIJZONDER PLAN VAN AANLEG K11-II Ketsweg (deel 2) GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 3/03/1970 VOORSCHRIFTEN gedgekeurd bij KB van 3/03/1970, digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD. A ALGEMENE

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Normen voor aanvragen voor een bijstelling van een digitaal vergunde verkaveling

Normen voor aanvragen voor een bijstelling van een digitaal vergunde verkaveling Nrmen vr aanvragen vr een bijstelling van een digitaal vergunde verkaveling Versie: 5/12/2017 Dit nrmenbek is pgemaakt dr het departement Omgeving in tepassing van artikel 154 van het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Algemeen Reglement vr de arbeidsbescherming Titel II - Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezndheid van de arbeiders Hfdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid

Nadere informatie

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7 Deelsubsidieverrdening stimuleringsregeling afkppelen hemelwater private terreinen Mk en Middelaar 201 7 De gemeenteraad van de gemeente Mk en Middelaar, Overwegende dat het van belang is te stimuleren

Nadere informatie

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden T F 038-333 33 53 038-333 33 52 Bank rel. 15.91.96.345 Rabbank IJsselmnd fam. Principaal Mdelweg 1 8000 AR zwlle KvK nr. 05053.320 Reg nr. 1.961101.014

Nadere informatie

Concept APV-tekst reclameverordening. Artikel 1

Concept APV-tekst reclameverordening. Artikel 1 Cncept APV-tekst reclameverrdening Artikel 1 lid 1. Het is verbden in de landelijke gebieden, waar de penheid als kwaliteit bescherming beheft, pschriften, aankndigingen, afbeeldingen, kennelijk vr reclame-

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

LUTTENBERG, Hellendoornseweg 59

LUTTENBERG, Hellendoornseweg 59 LUTTENBERG, Hellendrnseweg 59 Vrijwillige verkp bij inschrijving Deze brchure is met zrg samengesteld aan de hand van de dr verkper verstrekte gegevens. Vr wat betreft afmetingen, vrzieningen en andere

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE RIOOLAANSLUITING

REGLEMENT OP DE RIOOLAANSLUITING REGLEMENT OP DE RIOOLAANSLUITING Versie GR juni 2008 VOORBESCHOUWING Vr de afwatering van gebuwen en verhardingen zijn er meerdere vrschriften van belang: Vlarem II (de milieuwetgeving), het Zneringsplan,

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L14. Groot Begijnhof GOEDGEKEURD BIJ MB VAN 17/01/1989 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L14. Groot Begijnhof GOEDGEKEURD BIJ MB VAN 17/01/1989 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L14 Grt Begijnhf GOEDGEKEURD BIJ MB VAN 17/01/1989 VOORSCHRIFTEN B.P.A. L14 Grt Begijnhf Gedgekeurd bij MB van 17/01/1989, digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij

Nadere informatie

Dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken.

Dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken. BESCHRIJVENDE NOTA Dssier vr de aanvraag van een stedenbuwkundige vergunning vr technische werken. Prject/nderwerp 224199_Suikerfabriek Veurne Ons kenmerk 2241993010_beschrijvende nta_rev01.dc/khu Datum

Nadere informatie

objectgerichte welstandscriteria

objectgerichte welstandscriteria 9 325 bjectgerichte welstandscriteria 326 DAKKAPELLEN het betreft de eerste dakkapel p het desbetreffende dakvlak van de wning de dakkapel wrdt p gelijke hgte met die van de buren geplaatst de afstand

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN RIOLERINGEN

RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN RIOLERINGEN RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN RIOLERINGEN Versie ktber 2014 INHOUD Inhud... 2 1. Ontwerp van rileringsstelsel... 3 1.1 1.2 Algemene minimale vrwaarden... 3 Plaatsing van leidingen t..v.

Nadere informatie

Wat bij te voegen bij de aanvraag voor de afbraak van een gebouw

Wat bij te voegen bij de aanvraag voor de afbraak van een gebouw Wat bij te vegen bij de aanvraag vr de afbraak van een gebuw AANVRAAGFORMULIER VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING WAARVOOR EEN EENVOUDIGE DOSSIERSAMENSTELLING VEREIST IS. Mdelfrmulier invullen & ndertekenen.

Nadere informatie

Normen voor analoge aanvragen voor het verkavelen van gronden

Normen voor analoge aanvragen voor het verkavelen van gronden Nrmen vr analge aanvragen vr het verkavelen van grnden Versie: 24/05/2017 Dit nrmenbek is pgemaakt dr het departement Omgeving in tepassing van artikel 154 van het Besluit van de Vlaamse Regering tt uitvering

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert De nieuwe mgevingsvergunning : enkele bedenkingen 12.09.2013 Jan Buckaert Stand van zaken Eerste principiële gedkeuring van het vrntwerp dr de Vlaamse Regering dd. 19 april 2013 Adviezen van de strategische

Nadere informatie

TE KOOP. Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen. Vraagprijs ,- kosten koper. Vraagprijs huur ,-- te vermeerderen met BTW

TE KOOP. Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen. Vraagprijs ,- kosten koper. Vraagprijs huur ,-- te vermeerderen met BTW TE KOOP Frankensteeg 5, 7201 KN Vraagprijs 219.000,- ksten kper Vraagprijs huur 18.000,-- te vermeerderen met BTW Omschrijving TE KOOP fraaie winkel-/ cmmerciële ruimte met bvenwning in hartje centrum

Nadere informatie

TE HUUR. Nieuwstad 71, 7201 NM Zutphen. Huurprijs 80,- per m² per jaar

TE HUUR. Nieuwstad 71, 7201 NM Zutphen. Huurprijs 80,- per m² per jaar TE HUUR Nieuwstad 71, 7201 NM Huurprijs 80,- per m² per jaar Omschrijving TE HUUR dit markante gebuw aan de drgaande weg in de histrische en sfeervlle binnenstad van, gelegen nabij het NS-statin. Dit multifunctinele

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR dienst sprt R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30-06-2016 REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR Artikel 1: Algemeen Binnen de grenzen van het gedgekeurde budget verleent de stad

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen Buwbedrijf Beneens Stadsestraat 43 2250 Olen 1 Alles heeft een levensduur. Alles dient vervangen te wrden. Bill McDnnuch C2C Livespan f Materials 2 3 Renvatie in de Praktijk 4 Renvatie in de Praktijk 5

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 juli 2016 beraadslaging/prces verbaal Kpie cllege van burgemeester en schepenen Zitting van 1 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsntwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van gevaarlijke stffen... 2 4.2 (Tijdelijke) Opslag van gevaarlijke stffen... 6 4.2.1 Definitie van pslag/pslagplaats...

Nadere informatie

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Grotestraat Zuid-Oost stedenbouwkundige voorschriften. NOT01E dv okt 2012 oktober 2012 pag.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Grotestraat Zuid-Oost stedenbouwkundige voorschriften. NOT01E dv okt 2012 oktober 2012 pag. NOT01E-09489.12 dv kt 2012 ktber 2012 pag. 86 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Wijze van meten vlerindex (V/Z): de verhuding van vlerppervlakte ten pzichte van desbetreffende

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Arrndissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 nvember 2009 Aanwezig: Hug LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

1. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN

1. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN DEEL E SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN, INTERACTIES EN BESLUITEN E.1 1. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN Dit hfdstuk beschrijft de prjectalternatieven. Deze vergelijking is samengevat in een tabel die

Nadere informatie

Vorm der stukken moet een goede en effectieve beoordeling mogelijke maken [2.1 Biab-B]

Vorm der stukken moet een goede en effectieve beoordeling mogelijke maken [2.1 Biab-B] INGEDIEND Ja Nvt LIJST IN TE DIENEN STUKKEN AANVRAAG OM REGULIERE BOUWVERGUNNING TWEEDE FASE VOLGT (gedeeltelijk) LATER #1 #2 #3 ALGEMEEN Aanvraag en bijbehrende stukken in de Nederlandse taal [Awb] Vrm

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1.1 Achtergrnd Een wijn kan beschermd wrden als beschermde rsprngsbenaming (BOB) f als beschermde gegrafische aanduiding (BGA). Vlgende Eurpese verrdeningen beschrijven

Nadere informatie

Terrassen-, uitstallingen-, reclameen ramkraakbeleid. Ruimte voor de openbare ruimte

Terrassen-, uitstallingen-, reclameen ramkraakbeleid. Ruimte voor de openbare ruimte Terrassen-, uitstallingen-, reclameen ramkraakbeleid Ruimte vr de penbare ruimte Gemeente Ommen 14-10-2014 1. Inleiding In de gemeente Ommen zijn diverse terrassen, uitstallingen en reclamebjecten aanwezig.

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

effectenverslag Basisschool Voorzienigheid 13 042

effectenverslag Basisschool Voorzienigheid 13 042 effectenverslag Basisschl Vrzienigheid 13 042 buwheer: prject: vzw Maria Bdschap Annuntiaten Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee Basisschl Vrzienigheid nieuwbuw & verbuwing van een basisschl Fabrystraat 40

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen In te vullen dr de ambtenaar Dssiernummer:.. Aanvraagdatum:. Aanvraagfrmulier subsidie Duurzaam Wnen Naam en vrnaam:... Straat en nr.:.. Pstcde:.. Gemeente:.. Uitveringsadres (indien verschillend van bvenstaand

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Actualisatie Afvalstoffenverordening. Gevraagde beslissing Vaststelling van de Afvalstoffenverordening Diemen 2009

Raadsvoordracht. Onderwerp: Actualisatie Afvalstoffenverordening. Gevraagde beslissing Vaststelling van de Afvalstoffenverordening Diemen 2009 Raadsvrdracht Onderwerp: Actualisatie Afvalstffenverrdening Datum: 1 ktber 2009 Steller: R. van t Hf / M. Ferier Prtefeuillehuder L.W.M. Wrm Gevraagde beslissing Vaststelling van de Afvalstffenverrdening

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie