DIENSTVERLENING MET RESPECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENING MET RESPECT"

Transcriptie

1 INLEIDING Bij het geven van een bestemming aan de as dacht men vroeger vaak automatisch aan verstrooiing en kwam veelal later het besef dat dit toch wel erg abrupt is. Anders dan bij een begraving mist men een plaats om naar terug te kunnen gaan. De uitvaartondernemer, die u met raad en daad bijstaat bij het verzorgen van de crematie, wijst er veelal op dat het niet noodzakelijk is om tijdens het regelen van de crematie reeds een keuze te maken over de asbestemming. De as kan namelijk gedurende één jaar, zonder kosten, worden bewaard in de algemene nis van de Essenhof. Deze periode van een jaar kan desgewenst worden verlengd. Naast verstrooiing van de as bestaan er diverse andere mogelijkheden om een bestemming aan de as te geven. Met name de meer langdurige asbestemmingen, zoals die in deze brochure worden beschreven zijn vaak van groot belang in het rouwproces. Deze brochure is bedoeld om na de crematie een bewuste keuze te kunnen maken bij het geven van een bestemming aan de as. Daarom wordt deze brochure ruim een maand na de crematie, vergezeld van een antwoordformulier, toegezonden aan de nabestaande die de crematie heeft aangevraagd. De brochure is ook goed bruikbaar om reeds bij leven, met partner of kinderen een wel doordachte keuze te maken, zodat nabestaanden niet met de vraag blijven zitten: Hoe zou hij of zij het gehad willen hebben? In de volgende hoofdstukken komt achtereenvolgens aan de orde: de meer langdurige asbestemmingen, zoals bijvoorbeeld bijzetting van de asbus in de urnenmuur, in de urnentuin of in een urnengraf; de verschillende mogelijkheden van asverstrooiingen; diverse aspecten, zoals sierurnen, sluitplaten, medaillons, e.d., alsmede het mee naar huis nemen van de asbus. Bij alle mogelijkheden staan nummers vermeld die corresponderen met die op het antwoordformulier. Op dit antwoordformulier staat ook vermeld wat het kost. DIENSTVERLENING MET RESPECT De Essenhof streeft naar dienstverlening met respect. Te vaak horen medewerkers van de Essenhof van nabestaanden: als we dat van te voren hadden geweten dan hadden we het toch anders gedaan. Ons advies is daarom altijd: pleeg overleg met partner, kinderen of anderen, zodat een wel overwogen keuze wordt gemaakt. Deze keuze is vooral van belang bij asverstrooiingen, omdat je hier nooit meer op kunt terugkomen, het is immers een onomkeerbare handeling. Heeft u desondanks vragen, schroomt u dan niet contact op te nemen met de medewerkers van de Essenhof. Zij zijn u graag van dienst. Om alles goed te laten verlopen krijgen de nabestaanden van iedere stap rond een voorgenomen en uitgevoerde asbestemming schriftelijk bericht van de Essenhof. Sommige nabestaanden stellen dit niet op prijs, maar hiervan wordt niet afgeweken vanwege de zorgvuldigheid. De Essenhof vraagt u, juist vanwege de noodzakelijke zorgvuldigheid, hiervoor begrip. 1. ASBIJZETTINGEN De belangrijkste voorziening voor het bijzetten van de asbus is de urnenhof, die op een speciaal gedeelte van de Essenhof is aangelegd. Deze bestaat uit een columbarium (urnenmuur), urnentuin en een akker voor urnengraven. Alle plaatsen in de urnenhof worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar; verlenging van die termijn met telkens tien jaar is mogelijk. 1.A Columbarium of urnenmuur met gesloten nis In de urnenhof bevinden zich diverse columbaria. Het zijn muren met nissen in de vorm van honingraten. In zo n nis kan een asbus worden geplaatst, waarna de nis wordt afgesloten met een plaat van natuursteen. Hierop kan een inscriptie worden aangebracht. In een gesloten nis kan later een tweede asbus worden bijgezet. Op verzoek kan bij de nis een beugeltje worden aangebracht voor een bloemenvaasje. Overige informatie over sluitplaten vindt u onder 3, diversen. 1.B Columbarium of urnenmuur met open nis Als gekozen wordt voor een open nis wordt de asbus geborgen in een sierurn. Door het formaat van de sierurn kan later geen tweede asbus worden bijgezet. Zowel bij de gesloten als de open nis kunnen bloemen worden geplaatst. Informatie over sierurnen vindt u onder 3, diversen.

2 1.C Urnentuin De urnentuin is beplant met bodembedekkende heesters en vaste planten. Tussen dit groen kan de asbus, geborgen in een sierurn, worden geplaatst. In de urnentuin kan een plekje worden uitgezocht. De afmeting van zo n eigen herdenkingsplekje voor één sierurn is 50 x 50 centimeter. 1.D Urnengraf De vierde mogelijkheid in de urnenhof is het urnengraf. In zo n graf kan de as worden verstrooid of de asbus worden bijgezet. Een urnengraf heeft een oppervlakte van 50 x 50 centimeter. Een urnengraf biedt de mogelijkheid voor meerdere verstrooiingen en bijzettingen. Daar zo n graf na de eerste uitgiftetermijn van 20 jaar verlengd kan worden, is dat bij uitstek een goede mogelijkheid voor langdurige nagedachtenis aan meerdere overledenen uit een zelfde familie. Op het urnengraf kan een monumentje of sculptuurtje worden geplaatst. Het plaatsen van andere voorwerpen is niet toegestaan. Een monument of sculptuur dient u bij een steenhouwer te bestellen. De steenhouwer is op de hoogte van de voorwaarden verbonden aan het plaatsen van zo n gedenkteken. 1.E Bijzetting in een bestaand eigen graf, urnenmuur of urnengraf Nu velen in plaats van begraven kiezen voor cremeren komt het afstand doen van eigen graven in een ander daglicht te staan. In het verleden deden nabestaanden vaak afstand van het eigen graf, omdat men al wist er geen gebruik meer van te willen maken. Tegenwoordig wordt het recht op het eigen graf vaak weer verlengd om de as van een familielid of partner in het graf te verstrooien of bij te zetten. Op deze manier behoudt het eigen graf, ook wel familiegraf genoemd, zijn vaak belangrijke betekenis in familieverband. Als voor deze mogelijkheid wordt gekozen en de aanvrager van de asbestemming geen rechthebbende is van het bestaande eigen graf, urnennis of urnengraf dan moet de rechthebbende van het eigen graf of nis daar schriftelijk toestemming voor verlenen.

3 2. ASVERSTROOIINGEN Indien u kiest voor verstrooiing van de as moet u goed beseffen dat, zodra de verstrooiing heeft plaatsgehad deze keuze onomkeerbaar is. In geval van twijfel is het raadzaam uw keuze nog enige tijd uit te stellen. Tot een jaar na de crematiedatum kan de asbus immers kosteloos worden bewaard in de algemene nis van de Essenhof. Deze zogenaamde voorlopige asbestemming kan desgewenst ook voor een langere periode tegen een geringe vergoeding worden geregeld. 2.A Asverstrooiing in het bijzijn van nabestaanden op de Essenhof Grenzend aan het aula/crematoriumcomplex op de Essenhof is een speciale verstrooiingsakker aangelegd. Op een af te spreken tijdstip kunt u op deze akker van de Essenhof (zelf) de as verstrooien. Daarbij is altijd een medewerker van de Essenhof aanwezig. Op de strooiakker kunnen bloemen in daarvoor bestemde vazen worden geplaatst, het plaatsen van andere voorwerpen is niet toegestaan. Zie ook onder 3, naamplaten op herdenkingszerk. 2.B Asverstrooiing zonder aanwezigheid van nabestaanden op de Essenhof Naast verstrooiing van de as in het bijzijn van nabestaanden kan de as ook zonder aanwezigheid van nabestaanden, (de zogenaamde ambtshalve verstrooiing) op de Essenhof worden verstrooid. De meest gangbare vorm van een ambtshalve verstrooiing vindt echter plaats op de Noordzee. Zie hiervoor verder onder 2.C en 3, naamplaten op herdenkingszerk. 2.C Verstrooiing op de Noordzee per schip (ambtshalve verstrooiing) De meest algemene vorm van asverstrooiing is op de Noordzee. Het gaat daarbij voor nabestaanden niet zo zeer om de plaats waar wordt verstrooid, danwel om het gegeven dat er wordt verstrooid. Deze verstrooiingen, waarbij geen nabestaanden aanwezig zijn, worden periodiek verzorgd door de Essenhof en worden daarom ook wel ambtshalve verstrooiingen genoemd. 2.D Verstrooiing per schip op de Noordzee in het bijzijn van nabestaanden Naast ambtshalve verstrooiing op de Noordzee (2C) is het mogelijk met familie en bekenden aanwezig te zijn bij een asverstrooiing op de Noordzee. De Essenhof kan bemiddelen bij het maken van een afspraak over datum, tijdstip, plaats van afvaart en de kosten. 2.E Verstrooiing per schip op de binnenwateren in het bijzijn van nabestaanden Op verzoek kan de as ook in het bijzijn van familie en bekenden worden verstrooid op de Nederlandse binnenwateren. De Essenhof kan bemiddelen tussen de nabestaanden en een bedrijf dat daarvoor een speciaal schip in de vaart heeft. 2.F Verstrooiing boven de Noordzee per vliegtuig (ambtshalve verstrooiing) Bij deze mogelijkheid wordt de as zonder aanwezigheid van familie per vliegtuig boven de Noordzee verstrooid. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de medewerkers van de Essenhof. 2.G Verstrooiing boven de Noordzee per vliegtuig in het bijzijn van familie Op verzoek kunnen nabestaanden aanwezig zijn bij een verstrooiing per vliegtuig. Voor meer informatie en kosten kunt u zich wenden tot de medewerkers van de Essenhof. Verstrooiing in bestaand eigen graf Zie hiervoor onder 1.E. Verstrooiing op een dierbaar plekje Zie hiervoor onder 3.B.

4 3.A Verzending van de asbus naar elders Wanneer de crematie heeft plaatsgevonden op de Essenhof bestaat de mogelijkheid de asbus voor verstrooiing of bijzetting te verzenden naar een andere begraafplaats of crematorium in Nederland. Voor deze mogelijkheid wordt vaak gekozen, als in de geboorteplaats van de overledene een familiegraf bestaat of omdat de nabestaanden de as willen verstrooien of bijzetten in de omgeving van de woonplaats. In deze gevallen neemt de Essenhof contact op met de beheerder van de begraafplaats of crematorium van uw keuze en zorgt vervolgens tevens voor de verzending van de asbus. Ook verzending naar het buitenland behoort tot de mogelijkheden. 3.B Asbus mee naar huis en verstrooiing op een dierbaar plekje De asbus mag ook mee naar huis worden genomen. Indien u de asbus bij u thuis wilt plaatsen wordt de asbus veelal geborgen in een sierurn. De medewerkers van de Essenhof zijn gaarne bereid u aan de hand van een aantal modellen behulpzaam te zijn bij het maken van een keuze van een sierurn. Desgewenst kan de as ook worden verdeeld over meerdere kleine urnen voor plaatsing in het woonhuis van verschillende nabestaanden. Ook bestaat de mogelijkheid een klein gedeelte van de as te bewaren in één of meerdere medaillons. De medaillons kunnen worden geleverd in verschillende modellen, uitgevoerd in goud of zilver. Indien u, nadat u in eerste instantie een asbus ter bewaring mee naar huis heeft genomen, na verloop van tijd uw verwanten, kinderen of kleinkinderen niet met deze zorg wilt belasten, dan kan de asbus zonder verdere kosten voor ambtshalve verstrooiing aan de Essenhof worden aangeboden. Deze mogelijkheid bestaat ook bij de meeste andere crematoria, ook al heeft de crematie daar niet plaatsgevonden. Naast het bewaren van de asbus bij u thuis is het bij Wet toegestaan dat u zelf de as op een voor de overledene of op een voor u dierbaar plekje verstrooid. Waar dat is mag u zelf bepalen. Het kan in uw eigen tuin, een park of in een bos. In Dordrecht geldt de regel (vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening) dat asverstrooiing op openbare grond overal is toegestaan, behalve op verharde delen van de weg en op de terreinen van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium. Als het om particuliere grond gaat moet de eigenaar toestemming verlenen. Overigens heeft iedere gemeente een eigen regeling, dus als het geliefde plekje niet op het Eiland van Dordrecht ligt, doet u er goed aan te informeren bij de betreffende gemeente. Daar de mogelijkheden rond het mee naar huis nemen van de asbus zeer divers zijn, is op het bij deze brochure behorende antwoordformulier uitsluitend de mogelijkheid opgenomen aan te geven dat u aan de as mee naar huis wenst te nemen. Voor het maken van meer gedetailleerde keuzes, waaronder het uitzoeken van bijvoorbeeld een sierurn kunt u het beste telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de Essenhof voor het maken van een afspraak. Sluitplaten urnenmuur/columbarium Een gesloten nis van het columbarium, het woord zegt het reeds, wordt afgesloten met een sluitplaat. Omdat een nis onderdeel uitmaakt van een urnenmuur met meerdere nissen is een zekere uniformiteit in de steensoort vereist. De sluitplaten kunnen daarom uitsluitend via de Essenhof worden besteld. U kunt kiezen uit twee soorten natuursteen. Op de sluitplaten kunnen inscripties, zoals naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene worden aangebracht. De kosten daarvan zijn tot maximaal 40 tekens begrepen in de kosten van de sluitplaat (zie antwoordformulier). Ter plaatse kunt u ook de nis in het columbarium uitzoeken. Indien het de bedoeling is later een tweede asbus achter de sluitplaat van een gesloten nis bij te zetten, is het raadzaam daar rekening mee te houden bij de indeling van de inscriptie bij de eerste gravering. Sierurnen Sierurnen, zoals onder de hoofdstukken hiervoor genoemd, zijn nodig om een asbus in te bergen wanneer u kiest voor een open nis in het columbarium, de urnentuin en veelal ook als u besluit de asbus mee te nemen om in uw woning te bewaren. Op de Essenhof zijn showmodellen en catalogi aanwezig waaruit u een keuze kunt maken. Op de sierurn kunnen inscripties, zoals naam, geboorteen overlijdensdatum van de overledene worden aangebracht. De kosten van de urnen zijn gevarieerd (zie antwoordformulier).

5 Naamplaten op herdenkingszerk Op de algemene strooiakker mogen uitsluitend bloemen worden geplaatst in daarvoor bestemde vazen. Het plaatsen van andere voorwerpen is niet toegestaan en ook niet gepast, daar deze algemene strooiakker voor meerdere verstrooiingen wordt gebruikt. Wanneer voor het rouwproces behoefte bestaat aan een eigen plekje kan beter aan een van de mogelijkheden van asbijzetting worden gedacht, zoals die beschreven staan in hoofdstuk 1. Omdat veel nabestaanden toch behoefte hebben aan een persoonlijk her-denkingspunt zijn aan de rand van de strooiakker enkele natuurstenen zerken geplaatst. Op deze zerken kunt u een bronzen plaatje (ca. 4 x 20 cm) met de naam, geboorte- en overlijdensdatum laten aanbrengen voor een periode van 20 jaar, met de mogelijkheid deze termijn telkens met 10 jaar te verlengen. Naast de rechten voor het aanbrengen van het naamplaatje zijn kosten verschuldigd voor het maken van het naamplaatje (zie antwoordformulier). Onderhoud Het onderhoud van de nissen in het columbarium, de plaatsen in de urnentuin en de urnengraven, alsmede de naamplaaten op de herdenkingszerk op de algemene strooiakker wordt verzorgd door de Essenhof zonder verdere verrekening van kosten.

6 4. INFORMATIE Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen, neemt u dan contact op met: Essenhof Nassauweg JR Dordrecht tel fax

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis Asbestemmingen Na de crematie Na de crematie zijn er vele mogelijkheden voor de bestemming van de as. U kunt de as laten verstrooien in een mooie omgeving of op zee; u kunt ook kiezen voor een urnenplaats

Nadere informatie

BEGRAVEN OF CREMEREN? In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst

BEGRAVEN OF CREMEREN? In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst BEGRAVEN OF CREMEREN? Een moeilijke keuze In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst Jan Eijkelboom Gemeentelijke Begraafplaats en Crematorium ESSENHOF Inleiding In

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis Asbestemmingen Na de crematie Na de crematie zijn er vele mogelijkheden voor de bestemming van de as. U kunt de as laten verstrooien in een mooie omgeving of op zee; u kunt ook kiezen voor een urnenplaats

Nadere informatie

Crematorium Dieren. ruimte en mogelijkheden voor. Wij zijn er om uw persoonlijke wensen uit te voeren, tijdens, maar zeker ook na de plechtigheid.

Crematorium Dieren. ruimte en mogelijkheden voor. Wij zijn er om uw persoonlijke wensen uit te voeren, tijdens, maar zeker ook na de plechtigheid. asbestemming De voorzijde van het crematorium. 2 Crematorium Dieren Crematorium Dieren werd in 1954 gebouwd en is daarmee het tweede crematorium in Nederland. Het negen hectare grote bosperceel waarop

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg Hellevoetsluis heeft drie begraafplaatsen. Alleen op de begraafplaats aan de Stoofweg worden nieuwe graven uitgegeven.

Nadere informatie

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Niemand staat graag stil bij de dood Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest of als u uw eigen uitvaart wilt regelen. Uitvaarten

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

De laatste bestemming kiezen. Mogelijkheden voor asbestemming via Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort.

De laatste bestemming kiezen. Mogelijkheden voor asbestemming via Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. De laatste bestemming kiezen voor asbestemming via Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. Inhoudsopgave 2 INLEIDING Uw keuze voor de laatste bestemming... 3 Vergunningen en leges... 4 Algemene Nis...

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begraafplaatsen...5 Koopgraven...7 Huurgraven...7 Grafrusttermijn...7 Grafkelders...7 Schoonhouden van graven...7

Nadere informatie

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens Begraven en asbestemming Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens 1 De laatste rustplaats in de Gemeente De Marne Na het overlijden De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk,

Nadere informatie

T F

T F De klaproos symboliseert de kwetsbaarheid en het vluchtige van het leven Informatie Indien u voor 31 december van het jaar uw keuze maakt en doorgeeft aan een medewerker van het Crematorium Tilburg dan

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

T 24/7 : 06 1881 80 80 F 084 86 80 031 joyce.vanhelden@yarden.nl www.yarden-joycevanhelden.nl

T 24/7 : 06 1881 80 80 F 084 86 80 031 joyce.vanhelden@yarden.nl www.yarden-joycevanhelden.nl Basiskeuze Alle as Gedeelte van de as Mogelijkheden Wijziging asbestemming nog mogelijk? Bewaren van de as Bewaren in algemene nis van crematorium (niet voor bezoek toegankelijk). Ja. Elke keuze is nog

Nadere informatie

Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort

Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 122677 23 december 2015 Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort De raad van de gemeente Amersfoort; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Het college van Laren, gelet op artikel 11, tweede lid; artikel 12; artikel 13, tweede lid; artikel 14; artikel 20, derde lid; van

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming De laatste rustplaats in de gemeente Aa en Hunze Mogelijkheden per begraafplaats Begraven Cremeren Algemeen graf Particulier graf Kindergraf Islamitisch graf Urnen-nis Urnengraf

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt

Als er iemand overlijdt Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Lingewaard 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? INHOUD 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 2 Begraafplaatsen 3 Wie is er

Nadere informatie

Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient.

Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient. Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient. G. van Leeuwe b.v. Nijmegen 2 G. van Leeuwe b.v. Natuursteenbedrijf G. van Leeuwe b.v., sinds 1926 Wij zijn een familiebedrijf dat persoonlijke

Nadere informatie

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012.

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012. GEMEENTE BORSELE Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot vaststelling van de nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen Borsele 2012 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 eigenschappen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming In deze folder geven wij u algemene informatie die u helpt bij het maken van een keuze voor een laatste rustplaats op een gemeentelijke begraafplaats. De gemeente Meppel beschikt

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 75592 17 december 2014 Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2004 hoofdstuk 1 eigen graven 1. De rechten voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven c.q. het

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Inhoudsopgave Voorwoord 3 De gemeentelijke begraafplaatsen 4 Begraafplaats Annahof 4 Begraafplaats Elsene 6 Termijnen van uitgifte en verlenging

Nadere informatie

Asbestemming Beuningen

Asbestemming Beuningen Asbestemming Beuningen Asbestemming: uw persoonlijke keuze Na een crematie krijgt u als nabestaande de vraag voorgelegd wat u met de as van uw overleden dierbare wilt doen. Wij bieden hiervoor vele mogelijkheden,

Nadere informatie

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 Begraven in Veendam Inhoudsopgave Inleiding Klankbordgroep Begraven in Veendam 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 2.1 Algemene graven 2.2 Particuliere

Nadere informatie

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens, sierurnen en beplanting op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens, sierurnen en beplanting op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Buitenruimte Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens, sierurnen en beplanting op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Datum 1 januari 2014 Versie 1.2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

Asbestemming CREMATORIUM JONKERBOS

Asbestemming CREMATORIUM JONKERBOS Asbestemming CREMATORIUM JONKERBOS Aan de rand van Nijmegen, in een groene en bosrijke omgeving, ligt Crematorium Jonkerbos. Het crematorium is bekend om de hoogwaardige dienstverlening en de vele mogelijkheden

Nadere informatie

Crematorium Jonkerbos

Crematorium Jonkerbos asbestemming De entree van het crematorium. 2 Crematorium Jonkerbos Crematorium Jonkerbos, geopend in 1984, is gelegen naast de gelijknamige begraafplaats net buiten het centrum van Nijmegen aan de doorgaande

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

g eden kt eken s en w a a r dev o lle h er in n er in g en

g eden kt eken s en w a a r dev o lle h er in n er in g en Informatie voor nabestaanden over het bi jzetten en verstrooien van de as, g eden kt eken s en w a a r dev o lle h er in n er in g en 2 0 1 5 Crematorium Tilburg en omstreken De laatste rustplaats Na het

Nadere informatie

Crematorium Jonkerbos

Crematorium Jonkerbos asbestemming De entree van het crematorium. Crematorium Jonkerbos Crematorium Jonkerbos, geopend in 1984, is gelegen naast de gelijknamige begraafplaats net buiten het centrum van Nijmegen aan de doorgaande

Nadere informatie

Begraven in de gemeente Wierden

Begraven in de gemeente Wierden Begraven in de gemeente Wierden Begraven in de gemeente Wierden In deze folder vindt u informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Wierden. Ook kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn

Nadere informatie

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Beschikbare graven en asbestemmingen Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Oosterbegraafplaats Inhoudsopgave Gedenkpark De Ooster en De Wester: asbestemmingen... 4 Gedenkpark De Ooster: beschikbare graven...

Nadere informatie

Tarieven cremeren 2015

Tarieven cremeren 2015 Tarieven cremeren 2015 Crematie inclusief gebruik van de accomodatie * Volwassene (ouder dan 12 jaar) 965,00 * Kinderen 1-12 jaar 605,00 * Kinderen jonger dan 1 jaar 450,00 * Foetus jonger dan 24 weken

Nadere informatie

Gemeentelijke. begraafplaatsen

Gemeentelijke. begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Colofon De begraafplaatsgids is een uitgave van de gemeente Oude IJsselstreek Postadres Postbus 42 7080 AA Gendringen Bezoekadres Staringstraat 25 7081 BN Gendringen T (0315)

Nadere informatie

Asbestemming. Begraafplaats & Crematorium. Westerveld. Begraafplaats & Crematorium. Westerveld

Asbestemming. Begraafplaats & Crematorium. Westerveld. Begraafplaats & Crematorium. Westerveld Openingstijden Het terrein van Begraafplaats & Crematorium Westerveld is op werkdagen toegankelijk van 9.00 uur tot 17.00 uur. Routebeschrijving Begraafplaats & Crematorium Westerveld Duin en Kruidbergerweg

Nadere informatie

asbestemming Rouwcentrum & Crematorium De Boskamp

asbestemming Rouwcentrum & Crematorium De Boskamp asbestemming Rouwcentrum & Crematorium De Boskamp De entree van De Boskamp. 2 Rouwcentrum & Crematorium De Boskamp Nabestaanden helpen om op een waardige wijze afscheid te nemen van hun dierbare. Zodat

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein 1 Burgemeester en wethouders van Stein; gelet op de Verordening op het beheer

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen 1 2 Inhoud 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 4 2 Begraven 7 2.1 Nieuw eigen graf 7 2.2 Bijzetting in een bestaand graf

Nadere informatie

Omdat het een algemeen graf betreft, worden er stoffelijke resten van drie personen boven elkaar in begraven. Deze

Omdat het een algemeen graf betreft, worden er stoffelijke resten van drie personen boven elkaar in begraven. Deze GEMEENTEBARENDRECHT INFO Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Telefoonnummer: 14 0180 www.barendrecht.nl Begraven in Barendrecht Begraven is geen alledaags onderwerp. Toch

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

gemeentelijke begraafplaatsen

gemeentelijke begraafplaatsen gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke Begraafplaats Alkmaar Westerweg 250 Alkmaar Gemeentelijke Begraafplaats Oudorp Herenweg hoek Kerklaan Oudorp Gemeentelijke Begraafplaats

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

NADERE REGELS VOOR DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN NADERE REGELS VOOR DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op het bepaalde in artikel 3 eerste lid, 11 tweede en derde lid, 12, 14 en 19 vierde lid van de Beheersverordening

Nadere informatie

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Beschikbare graven en asbestemmingen Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Oosterbegraafplaats Inhoudsopgave Gedenkpark De Ooster en De Wester: as-bestemmingen... 4 Gedenkpark De Ooster: beschikbare graven...

Nadere informatie

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking en grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen (Nadere regels in de zin van artikel 6 lid 9 en 14 lid 4 van de Beheersverordening Essenhof)

Nadere informatie

algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden

algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden hoorn.nl inhoud inleiding beheer van de begraafplaatsen... 4 toegangstijden... 4 aanwezigheid personeel... 4 uitgiftetermijn particuliere graven...

Nadere informatie

folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen

folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 2 folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 3 Gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Een prachtig park om te gedenken

Een prachtig park om te gedenken asbestemming Crematorium Dieren Een prachtig park om te gedenken In het park van het crematorium ruikt u de boslucht. De Veluwe. Vogels zingen. U ademt hier rust en ruimte. In de natuur verspreid liggen

Nadere informatie

begraafplaatsen in neder-betuwe

begraafplaatsen in neder-betuwe begraafplaatsen in neder-betuwe Begraafplaatsen in Neder-Betuwe InleIdIng Gedurende ons leven worden we allemaal eens geconfronteerd met het nemen van afscheid van een overleden dierbare. Wie op dat moment

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid.

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. Begraafplaats Maastricht Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. De gemeentelijke begraafplaats in Maastricht. In Maastricht kunnen overledenen begraven worden op een

Nadere informatie

Asbestemming. Begraafplaats & Crematorium Moscowa 'de Facultatieve Groep' Begraafplaats & Crematorium MOSCOWA. Begraafplaats & Crematorium MOSCOWA

Asbestemming. Begraafplaats & Crematorium Moscowa 'de Facultatieve Groep' Begraafplaats & Crematorium MOSCOWA. Begraafplaats & Crematorium MOSCOWA Openingstijden kantoor maandag t/m vrijdag: 9.00-16.00 uur Openingstijden terrein, dagelijks november t/m februari: 8.30-17.00 uur maart t/m mei: 8.30-19.00 uur juni t/m augustus: 8.30-21.00 uur september

Nadere informatie

Begraven, cremeren en asbestemming. Tarieven 2011 Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam en crematorium Rotterdam Hofwijk

Begraven, cremeren en asbestemming. Tarieven 2011 Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam en crematorium Rotterdam Hofwijk Begraven, cremeren en asbestemming Tarieven 2011 Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam en crematorium Rotterdam Hofwijk 1 Inhoudsopgave Begraven 3 Cremeren 9 Asbestemming 13 Colofon Redactie, vormgeving

Nadere informatie

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst.

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; gelet op de artikelen 3, 11, 12, 14, 16 en 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Buitenruimte Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Datum 1 mei 2012 Versie 1.1 Opdrachtgever Hoofd van

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Nadere informatie

wensen na overlijden

wensen na overlijden wensen na overlijden Vertrouwelijke gegevens bestemd voor degene, die na mijn overlijden mijn uitvaart zal regelen. naam : voornamen : adres : postcode / woonplaats : geboortedatum : geboorteplaats : nationaliteit

Nadere informatie

plaats in Poortugaal zijn de graven op volgorde uitgegeven. De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraaf-

plaats in Poortugaal zijn de graven op volgorde uitgegeven. De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraaf- INFO Begraven in Albrandswaard Begraven of cremeren plaats in Poortugaal zijn de graven Als een naaste van u overlijdt, kunt één diep. U kunt hier ook kiezen voor u hem of haar laten begraven op een een

Nadere informatie

Begraafplaats & Crematorium Moscowa

Begraafplaats & Crematorium Moscowa asbestemming De 'Oostzijde' van Moscowa. Begraafplaats & Crematorium Moscowa Ruimer, lichter en kleurrijker. En net zo monumentaal, groen en landelijk als het altijd al was. Na een ingrijpende verbouwing

Nadere informatie

Kijk voor informatie op Infoboekje begraafplaats. Wat zijn de mogelijkheden in Sneek?

Kijk voor informatie op  Infoboekje begraafplaats. Wat zijn de mogelijkheden in Sneek? Kijk voor informatie op www.sudwestfryslan.nl Infoboekje begraafplaats Wat zijn de mogelijkheden in Sneek? 03 04 06 08 09 10 11 12 13 Inhoud Inleiding Oud gedeelte Nieuw gedeelte Kindergraven Grafkelders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Begraven in Vianen In deze folder geeft de gemeente een overzicht van de mogelijkheden van de Viaanse begraafplaatsen en een korte toelichting. Meer informatie over verordeningen en tarieven die gelden

Nadere informatie

Begraven in Veendam 2016

Begraven in Veendam 2016 Begraven in Veendam 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Klankbordgroep Begraven in Veendam 4 1. Begraafplaatsen 6 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 9 2.1 Algemene graven

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Verordening begraafplaatsrechten Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2016 (Verordening begraafplaatsrechten 2016)

Verordening begraafplaatsrechten Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2016 (Verordening begraafplaatsrechten 2016) Verordening begraafplaatsrechten 2016 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen

Nadere informatie

gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon (055) 580 10 10 fax (055) 580 11 60 www.apeldoorn.nl

gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon (055) 580 10 10 fax (055) 580 11 60 www.apeldoorn.nl Begraven en cremeren In deze brochure vindt u informatie over begraven en cremeren in Apeldoorn Milieu, Mobiliteit en Openbare Ruimte gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon

Nadere informatie

Nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaatsen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 123403 31 december 2015 Nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaatsen Het college van burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Woensdrecht Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Crematorium Kranenburg Zwolle

Crematorium Kranenburg Zwolle Crematorium Kranenburg Zwolle I nleiding Vandaag de dag kiezen steeds meer landgenoten voor crematie. Van het totaal aantal uitvaarten in Nederland is ± de helft een crematie. Heel veel mensen bezoeken

Nadere informatie

Rhijnhof. Rhijnhof. Begraven en cremeren op Rhijnhof. Laan te Rhijnhof 4 2332 HZ Leiden Tel. (071) 532 06 09 Fax (071) 532 04 48

Rhijnhof. Rhijnhof. Begraven en cremeren op Rhijnhof. Laan te Rhijnhof 4 2332 HZ Leiden Tel. (071) 532 06 09 Fax (071) 532 04 48 Rhijnhof centrum voor begraven en cremeren Begraven en cremeren op Rhijnhof Rhijnhof centrum voor begraven en cremeren Laan te Rhijnhof 4 2332 HZ Leiden Tel. (071) 532 06 09 Fax (071) 532 04 48 B egraven

Nadere informatie

Begraven in Veendam 2017

Begraven in Veendam 2017 Begraven in Veendam 2017 Inhoudsopgave Inleiding 4 Klankbordgroep Begraven in Veendam 5 1. Begraafplaatsen 7 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 10 2.1 Algemene graven

Nadere informatie

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres Kamperfoeliestraat 2a 2563 KJ DEN HAAG t 070 325 8396 f 070 325 8417 Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Nadere informatie

Uitvaart in Eemsmond

Uitvaart in Eemsmond Uitvaart in Eemsmond Inhoudsopgave 1. Keuzes in moeilijke tijden 2. Over begraven a. Eigen graf en kindergraf b. Grafkelder c. Grafbedekking - Tijdelijk gedenkteken - Grafsteen of ander gedenkteken - Vaste

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten

Nadere informatie

Begraven, cremeren en asbestemming Tarieven 2015

Begraven, cremeren en asbestemming Tarieven 2015 Begraven, cremeren en asbestemming Tarieven 2015 Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam en crematorium Rotterdam Hofwijk 1 Inhoudsopgave Begraven 3 Cremeren 9 Rouwbezoek 11 Asbestemming 13 Colofon Redactie,

Nadere informatie

Asbestemming. Begraafplaats & Crematorium. Westerveld. Begraafplaats & Crematorium. Westerveld

Asbestemming. Begraafplaats & Crematorium. Westerveld. Begraafplaats & Crematorium. Westerveld Openingstijden Het terrein van Begraafplaats & Crematorium Westerveld is op werkdagen toegankelijk van 9.00 uur tot 17.00 uur. Routebeschrijving Begraafplaats & Crematorium Westerveld Duin en Kruidbergerweg

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 8 september 2015, kenmerk Nr. SBC/ ; besluit:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 8 september 2015, kenmerk Nr. SBC/ ; besluit: Dordrecht Nr. 1487773 De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 8 september 2015, kenmerk

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ; gemeente Hardinxveld-Giessendam VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 INCLUSIEF TARIEVENTABEL, VASTGESTELD BIJ RAADSBESLUIT OP 17 DECEMBER 2015 INGAANDE 1 JANUARI 2016 05233849 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Raadsbesluit. Vast te stellen de

Raadsbesluit. Vast te stellen de Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2016 Afdeling 3A Publicatiedatum 16 november 2016 Agendapunt 14 Datum besluit B&W 20 september 2016 Onderwerp Intrekken heffingsverordening 2016 begraafplaatsen en crematoria

Nadere informatie

TARIEVEN. ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2

TARIEVEN. ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2 TARIEVEN ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2 1 ST. PETRUS BANDEN pagina Bijzettingskosten 4 Gebruiksrechten (30 jaar) 4 Verlenging

Nadere informatie

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 Hoofdstuk 6.1. Het verlenen van rechten 6.1. Het tarief bedraagt voor: a. het verlenen

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Kijk voor informatie op Infoboekje begraafplaats. Wat zijn de mogelijkheden in Bolsward?

Kijk voor informatie op  Infoboekje begraafplaats. Wat zijn de mogelijkheden in Bolsward? Kijk voor informatie op www.sudwestfryslan.nl Infoboekje begraafplaats Wat zijn de mogelijkheden in Bolsward? 03 04 06 08 10 12 13 14 15 Inhoud Inleiding Oude gedeelte Katholieke gedeelte Kindergraven

Nadere informatie

Gelet op de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Echt-Susteren 2014;

Gelet op de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Echt-Susteren 2014; Nadere regels Begraafplaatsen 2014 Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren; Gelet op de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Echt-Susteren 2014; Gelet op de bestaande inrichting

Nadere informatie

Raadsbesluit. Vaststellen van de Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam 2015

Raadsbesluit. Vaststellen van de Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam 2015 Gemeenteblad Jaar 2014 Afdeling 3A Publicatiedatum 7 november 2014 Agendapunt 18 Datum besluit B&W 7 oktober 2014 Onderwerp Vaststellen van de Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente

Nadere informatie