TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen"

Transcriptie

1 TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN Hierbij wens ik te behoren tot 1 de Nederlandstalige taalrol de Franstalige taalrol PERSOONSGEGEVENS Naam Voornaam Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Nationaliteit Adres werk Naam van de werkgever Straat + nr. Postcode + plaats Tel. Fax GSM Vermelding in het jaarboek Ja Correspondentieadres Privé Werk Privé-adres Straat + nr. Postcode + plaats Tel. GSM 1 Aankruisen wat past. Uw keuze is definitief. 1

2 Facturatieadres Naam van de onderneming Straat + nr. Postcode + plaats BTW-nummer DIPLOMA Ik ben houder van een diploma van doctor, master of licentiaat in de rechten of in het notariaat of van een gelijkwaardig buitenlands diploma 2 (zie wet van 1 maart 2000 zoals gewijzigd bij Wet van 9 mei 2010 op blz. 3: Diploma Universiteit Datum Andere eventuele diploma s : WERKGEVER A. STATUUT VAN DE WERKGEVER Naam Rechtsvorm Maatschappelijke zetel Straat + nr. Postcode + plaats Sector Privé Publiek Sector waarin de onderneming of het ondernemingsverbond actief is 2 Wanneer het gaat om een gelijkwaardig buitenlands diploma bezorgt de kandidaat die documenten die nodig zijn opdat naar het oordeel van de raad aan de authenticiteit van dit diploma niet kan getwijfeld worden, onverminderd de gevallen waarin de gelijkwaardigheid van diploma s is erkend binnen de Europese Unie. 2

3 Omschrijving van de activiteit van de onderneming of het ondernemingsverbond in België B. ARBEIDSOVEREENKOMST OF STATUUT Arbeidsovereenkomst of statuut Arbeidsovereenkomst Statuut In dienst sedert? JURIDISCHE ACTIVITEIT A. IN DE ONDERNEMING UITGEOEFENDE FUNCTIE Titel van functie binnen de onderneming Naam van de dienst of het departement waarvan u deel uitmaakt Plaats van deze dienst of dit departement binnen het organogram van de onderneming Aan wie rapporteert u rechtstreeks bij de uitoefening van uw functie? B. PRECISERING VAN DE INHOUD VAN UW FUNCTIE Dit gedeelte van het formulier hoort zo ingevuld te worden dat op een heldere manier tot uitdrukking komt wat de werkelijke inhoud is van uw functie. Bent u bedrijfsjurist in de zin van de wet? Een bedrijfsjurist is volgens de wet van 1 maart 2000 zoals gewijzigd bij wet van 19 mei 2010 iedere natuurlijke persoon die aan volgende voorwaarden voldoet : 1 houder zijn van het diploma van doctor, master of licentiaat in de rechten of in het notariaat of van een gelijkwaardig buitenlands diploma ; 2 verbonden zijn, door een arbeidsovereenkomst of een statuut, aan een werkgever die in België in de publieke of private sector een economische, sociale, administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent, deze werkgever is een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid ; 3 ten behoeve van deze onderneming,van de ermee verbonden ondernemingen, van de ondernemingsverbonden of de leden van die verbonden, studies en adviezen verstrekken, akten opstellen, raad geven en bijstand verlenen op juridisch vlak ; 4 in hoofdzaak verantwoordelijkheid op juridisch vlak dragen. Vermeld op de volgende blz. uw activiteiten die u in het kader van uw functie uitoefent, zowel de juridische als niet-juridische. Bij gebrek aan een persoonlijke beschrijving, kan u gebruik maken van de tabel voor deze beschrijving. Voor een aantal van de in de tabel vermelde activiteiten is het duidelijk dat zij in aanmerking komen voor uw aanvaarding als bedrijfsjurist. Voor andere activiteiten is dit niet zonder meer het geval, tenzij de juridische component voldoende kan worden aangetoond. De raad zal uw kandidatuur beoordelen in het licht van uw globale activiteit in de onderneming. 3

4 Persoonlijke beschrijving van mijn functie en activiteiten in de onderneming : en/of Schematische beschrijving van mijn functie en activiteiten in de onderneming (tabel) : Juridische en andere activiteiten X 3 Verdere toelichting 4 Voor wie wordt deze activiteit geleverd? 5 Lid van een juridische afdeling of dienst Secretariaat-generaal Uitoefenen van mandaten binnen de onderneming of de ondernemingsgroep Management van een juridische afdeling of dienst Beheer van de intellectuele eigendom 3 Aankruisen wat past. 4 Eventueel preciseren welke de juridische component van deze activiteit is. Verstrekt u studies en adviezen? Stelt u akten op? Geeft u raden en verleent u bijstand op juridisch vlak? 5 Gelieve te preciseren of u deze activiteit levert voor de onderneming zelf, de ermee verbonden ondernemingen, het ondernemingsverbond, de leden van die verbonden, dan wel derden (bv. de cliënteel van de onderneming). 4

5 Behandeling van betwiste zaken Risk Management en verzekeringen Uitwerking en onderhandeling van contracten Aankoop en bevoorrading Informatica- en communicatietechnologie (ICT) Beheer van het onroerend patrimonium van de onderneming Personeelsbeleid / personeelsadministratie (HR) Financiële controle / boekhouding Audit / Compliance / Governance Lobbying Deelname aan (inter-) professionele commissies Schaderegeling Rechtsbijstand aan derden Kredietinvordering Behandeling van bewarende en uitvoerende beslagen Behandelen van vragen om inlichtingen uitgaande van overheden Andere activiteiten? 5

6 C. IN WELKE JURIDISCHE DOMEINEN BENT U HOOFDZAKELIJK ACTIEF? Opgelet : niet meer dan 2 domeinen aanduiden! Voor publicatie in het jaarboek. Burgerlijk recht Aannemingsrecht Handelsrecht Consumentenrecht Faillissementsrecht en gerechtelijk concordaat Transportrecht Sociaal recht Publiek en administratief recht Fiscaal recht Vennootschapsrecht Financieel en bankrecht Verzekeringsrecht Milieurecht Stedenbouw en ruimtelijke ordening Informaticarecht en intellectuele rechten Strafrecht en gerechtelijke procedure Europees recht Internationaal recht Mededingingsrecht Andere rechtsdomeinen D. Wat is naar uw inschatting het globaal percentage van uw tijd dat u in het kader van voormelde functie besteedt aan het verstrekken van studies en adviezen, het opstellen van akten, het raad geven en bijstand verlenen op juridisch vlak? 0 25 % % meer dan 50 % Zijn er, naast de tijdsbesteding, andere elementen die duidelijk maken dat u in hoofdzaak verantwoordelijkheid draagt op juridisch vlak? E. Indien uw onderneming een beleidsdocument opgesteld heeft m.b.t. de opdracht van de juridische afdeling of dienst dan wel m.b.t. de functie van de bedrijfsjurist, gelieve een kopie van dit document bij deze aanvraag toe te voegen, tenzij de onderneming dit als een bedrijfsintern document kwalificeert. 6

7 BIJKOMENDE FACULTATIEVE INLICHTINGEN Dit is facultatief : u mag onmiddellijk naar blz. 8. Geeft u of gaf u colleges (universiteit, )? Ja Zo ja, welke colleges? Oefent u gerechtelijke of gelijkaardige functies uit bij een bepaalde rechtbank of rechtsprekend organisme, of heeft u die vroeger uitgeoefend? Ja Zo ja, welke functies? Werkt u mee aan de redactie van tijdschriften met een juridisch karakter? Publiceerde u werken, studies of artikelen van juridische aard? Ja Zo ja, welke? Bent u geïnteresseerd om als spreker aan activiteiten van het Instituut deel te nemen? Ja Bent u geïnteresseerd om een artikel in het Cahier van de Jurist te schrijven? Ja Oefent u mandaten uit als bestuurder, commissaris of vereffenaar (i) binnen de onderneming of de ondernemingsgroep Onderneming / vennootschap Aard van het mandaat (ii) buiten de onderneming of de ondernemingsgroep Onderneming / vennootschap Aard van het mandaat 7

8 BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN Ik voeg hierbij volgende documenten : Een kopie van mijn diploma van doctor, master of licenciaat in de rechten of in het notariaat of een gelijkwaardig buitenlands diploma. Een pasfoto (indien beschikbaar). De laatste jaarrekening van de onderneming. Indien deze informatie beschikbaar is op de website van de onderneming, gelieve dit hier te vermelden : Ja Curriculum vitae (indien beschikbaar). Het beleidsdocument m.b.t. de opdracht van de juridische afdeling of dienst dan wel m.b.t. de functie van de bedrijfsjurist in de onderneming (zie blz. 6). BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 gewijzigd bij wet van 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt het Instituut voor bedrijfsjuristen uw persoonsgegevens met het oog op zijn ledenadministratie en public relations. Behoudens uw verzet mag het Instituut uw gegevens m.b.t. de naam en adres van de onderneming, uw functie en uw correspondentieadres meedelen aan vormingsinstituten, opleidingscentra en uitgevers van wie de professionele activiteit ertoe strekt om juridisch relevante informatie en documentatie te verschaffen en vorming te organiseren, vertaalbureaus, alsook aan andere derden die diensten aanbieden die relevant zijn voor de bedrijfsjurist. Wanneer u gebruik wenst te maken van dit recht op verzet, gelieve hierna neen te vermelden :... Overeenkomstig de wet heeft u het recht op toegang en verbetering van uw gegevens. VERBINTENISSEN / VERKLARINGEN 1. Ik verklaar dat de hierboven verstrekte inlichtingen correct en volledig zijn. 2. Ik verklaar dat ik geen handelingen heb gesteld die onverenigbaar zijn met de deontologie die van toepassing is op een bedrijfsjurist. 3. Ik verbind mij er toe om iedere verandering in mijn situatie in zoverre zij betrekking heeft op de verplichte gegevens van dit formulier onverwijld mee te delen aan het Instituut. 4. In geval van aanvaarding van mijn lidmaatschap bij het Instituut, verbind ik mij er toe om de statuten, de reglementen, de beslissingen van de bevoegde organen van het Instituut (onverminderd de eventuele mogelijkheden tot beroep) en in het bijzonder de Deontologische code van het Instituut na te leven. 5. Ik verbind mij ertoe de door het IBJ georganiseerde opleiding inzake deontologie te volgen. Plaats en datum : Handtekening : 8

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Sparen of beleggen met een levensverzekering

Sparen of beleggen met een levensverzekering Sparen of beleggen met een levensverzekering Bemiddelingsfiche Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

KANTOOR VOLCKE-HOORNAERT-WILLAERT

KANTOOR VOLCKE-HOORNAERT-WILLAERT Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie