Jaarverslag 2011 Kale - Leie Archeologische Dienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 Kale - Leie Archeologische Dienst"

Transcriptie

1 1 Jaarverslag 2011

2 2 Jaarverslag Inleiding 7 Deel I. Administratief overzicht 9 1. Raad van Bestuur Bestuur van de KLAD Bestuursvergaderingen Contactgegevens KLAD Financiën Inleiding gemeentelijke bijdrage provinciale bijdrage subsidie van de Vlaamse Overheid Begroting balans PersoneeL 16 Deel II. Archeologische werking Traject 1: Inventariseren & Evalueren, Adviseren en Begeleiden Centraal archeologisch inventaris (cai) Opmaak status questiones lokaal archeologisch erfgoed Afbakenen Afgebakende Archeologische Zones archeologisch Advies 20 COLOFON 2012, D. Vanhee tenzij anders vermeld Lay-out : D. Vanhee, Kale-Leie Archeologische Dienst Ontwerp cover : D. Vanhee, Kale-Leie Archeologische Dienst Druk & bindwerk : Zquadra, Kortrijk Verantwoordelijk uitgever : Kasteelstraat 26, 9880 Aalter 1.5 Register der adviezen Lokale archeologische advieskaart sensibilisering bouwheren, besturen en burgers Traject 2: Veldwerk en Rapportage en Trajectbegeleiding Rapportage 26

3 4 Jaarverslag VeldwerK Inventarisatie Aalter Schoonberg/Sterrewijk Inventarisatie Knesselare Schuilkelder Prospectie met ingreep in de bodem Deinze - Markt Fase II & Brugse Poort Prospectie met ingreep in de bodem Deinze - Kouter Prospectie met ingreep in de bodem Deinze - Sint-Hubertstraat Archeologisch onderzoek Aalter - Lostraat Archeologisch onderzoek Aalter - Woestijne Archeologisch onderzoek Deinze - Brugse Poort Archeologisch onderzoek Deinze Tolpoortstraat Archeologisch onderzoek Deinze - Stadshal Archeologisch onderzoek Deinze - Sint-Hubertstraat Archeologisch onderzoek Evergem - Polenstraat Archeologisch onderzoek Knesselare Onderdale 1 & 2 (2010) Archeologisch onderzoek Knesselare Onderdale 3 (2011) Trajectbegeleiding Toeristische Initiatieven Erfgoedinitiatieven Projectmatige ontsluiting Wetenschappelijke publicaties en lezingen 110 Deel III. Planning Beleidsplan Plan van aanpak Algemene taken Traject 1: Inventariseren & Evalueren, Adviseren en Begeleiden Traject 2: Veldwerk en Rapportage en Trajectbegeleiding Traject 3: Kennisverwerving, Depotwerking en Ontsluiting en sensibilisering Andere taken Inzet van personeel A. Taken in het kader van de Resultaatsverbintenis 126 B. Taken buiten de resultaatsverbintenis 126 Deel IV. BeeldVerantwoording In situ bewaring Traject 3: Kennisverwerving, Depotwerking en Ontsluiting en sensibilisering Kennisverwerving Depotwerking Tentoonstellingen Website, nieuwsbrieven en facebook Vrijwilligerswerking Educatieve initiatieven Educatie archeologie 107

4 6 Jaarverslag Inleiding Beste lezer, Momenteel hebt u het Jaarverslag 2011 in handen. Het biedt een overzicht van de werking van de Kale - Leie archeologische Dienst (KLAD) tijdens De KLAD stond ook dit jaar in de gemeenten Aalter, Deinze, Evergem, Knesselare, Lovendegem en Nevele, in voor het beheer van het archeologisch erfgoed, de begeleiding van archeologische projecten en levert er inspanningen voor de verdere uitbouw van een draagvlak voor archeologisch erfgoed. Deze kerntaken zijn omschreven in het beleidsplan , waarmee de KLAD en de gemeenten een modern archeologisch beleid nastreven. De KLAD adviseerde stedenbouwkundige dossiers en projecten van de ruimtelijke planning. Dit jaar beperkte het eigen onderzoek zich, maar de KLAD legde de klemtoon eerder op de begeleiding van opgravingen door externen en de begeleiding van bouwheren doorheen het archeologisch traject. Verder leverde de KLAD op het vlak van publiekswerking heel wat inspanningen om de resultaten zo breed mogelijk te verspreiden. Naast het overzicht van de archeologische werking, brengt dit jaarverslag een administratief en een financieel overzicht. Er is ook een plan van aanpak voor 2012 opgenomen Het jaarverslag is daarom opgedeeld in drie grote delen. Deel I behandelt de administratieve taken binnen de KLAD, Deel II het veldwerk en de publiekswerking en Deel III belicht de aanpak voor de periode 2012 in het bijzonder. De verslagen van de Raad van Bestuur, de begroting en de eindbalans van 2011 met alle stavingstukken en facturen zijn als losse bijlagen opgenomen. Op die manier kan het jaarverslag ook in de bibliotheken en de archieven opgenomen worden, daar de bijgevoegde verslagen van de Raad van Bestuur niet openbaar zijn.

5 8 Jaarverslag Deel I. Administratief overzicht 1. Raad van Bestuur 1.1 Bestuur van de KLAD In 2011 was er een aanpassing binnen de Raad van Bestuur. De Deinse deskundige Germain Van Beversluys werd vervangen door Eva Devooght. In de Raad van Bestuur van de KLAD zetelen de volgende leden: Voorzitter martine Bergez (Aalter) Ondervoorzitter Johan Beke (Prov. Oost-Vlaanderen) Ondervoorzitter Hugo Verhaeghe (Nevele) Secretaris gerda Ginneberge (Deinze) Penningmeester Kris Ally (Knesselare) Leden met effectieve stem : Aalter eveline Eggerick Deinze Bruno Dhaenens Evergem filip Lehouck en Eddy Carette Knesselare martine Schelstraete Lovendegem chris De Wispelaere en Etienne Van Acker Nevele Johan Cornelis Prov. Oost-Vlaanderen Luc Lampaert Leden met raadgevende stem : Aalter Joost Sturtewagen Deinze tony De Kimpe Evergem Kathleen Pisman Knesselare roland Bonami Lovendegem Ann Mattheeuws Nevele mia Pynaert Technisch adviseurs : Filip Bastiaen Aalter, Dienst Bevolking Luc Bauters Prov. Oost-Vlaanderen, Dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium Wim De Clercq Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie en Oude geschiedenis van Europa Eva Devooght Deinze, Dienst Cultuur Nancy Lemay Agentschap Onroerend Erfgoed Raf Walgrave Nevele, Werkgroep Monumenten, Landschappen en Archeologie, Wende Jessica Vandevelde Agentschap Onroerend Erfgoed David Vanhee KLAD 1.2 Bestuursvergaderingen Er waren vrij veel vergaderingen in Vaak diende een vergadering hernomen te worden omdat er niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren.

6 10 Jaarverslag Daarom kwam de Raad van Bestuur in 2011 negen keer samen. 23 februari Koetshuis Kasteel van Poeke 14 maart Koetshuis Kasteel van Poeke 6 april stadhuis Deinze 1 juni gemeentehuis Aalter 23 juni Koetshuis Kasteel van Poeke 14 september Koetshuis Kasteel van Poeke 27 september Koetshuis Kasteel van Poeke 2 november gemeentehuis Knesselare 16 december Koetshuis Kasteel van Poeke De verslagen van de Raad van Bestuur bevinden zich in het Deel Bijlagen. 1.3 Contactgegevens KLAD Adres: Kale Leie Archeologische Dienst Kasteelstraat 26, 9880 Aalter Tel. en Fax: 051/ Website: Contactpersoon: David Vanhee (Intergemeentelijke Archeoloog) GSM: 0498/ Financiën 2.1 Inleiding De begroting voor 2011 (zie Deel Bijlagen) is gebaseerd op de overdracht van 2010 ( ,13), de bijdragen van de gemeenten en de Provincie Oost-Vlaanderen en de subsidie 2011 van de Vlaamse Overheid. Door de grote overdracht uit 2010 bedroegen de totale inkomsten van de KLAD voor , gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage is samengesteld uit drie factoren. Ze wordt berekend met de volgende formule: VB + (aantal ha x OB) + (aantal inwoners x IB) VB vast bedrag = OB oppervlaktebijdrage = 0,315 per ha IB inwonersbijdrage = 0,1125 per inwoner Daarbij wordt de inwonersbijdrage berekend op basis van de bevolkingsgegevens van het jaar onmiddellijk voorafgaand aan het werkingsjaar. Dit is vastgelegd in Art. 20 van de Statuten van de projectvereniging KLAD. In 2011 moet de KLAD een totaal van ,12 ontvangen aan gemeentelijke bijdragen. Respectievelijk 7.564,34 van de gemeente Aalter, 8.465,25 van de stad Deinze, 8.888,94 van de gemeente Evergem, 4.882,46 van de gemeente Knesselare, 4.458,78 van de gemeente Lovendegem en 4.458,78 van de gemeente Nevele. 2.3 provinciale bijdrage De provinciale bijdrage van Oost-Vlaanderen bedroeg subsidie van de Vlaamse Overheid 2011 De Raad van Bestuur keurde op 6 april 2011 de resultaatsverbintenis tussen het Agentschap Onroerend Erfgoed (voormalig Agentschap Ruimte en Erfgoed) en de KLAD goed. Vanaf dit jaar kan de KLAD zelf de aandachtspunten omschrijven waarbinnen de dienst zal werken. De KLAD stelde daarvoor op basis van het beleidsplan, een plan van aanpak op met projectfiches. Ook nu moet de subsidie aangewend worden om de beheerstaak van een VTE (Voltijds Equivalent) archeoloog te verzekeren. Daarvan dient minimaal 75% ingezet voor de taken beschreven in de resultaatsverbintenis, terwijl 25% door de dienst zelf mag ingevuld worden. Dit moet tevens aangetoond worden in een aparte rubriek in het jaarverslag. De inhoud van de afsprakennota is opgebouwd in clusters. Afsprakencluster 1: Inventarisatie Afsprakencluster 2: Advisering Afsprakencluster 3: Beleid en beheer Afsprakencluster 4: Veldwerk en deponering/archivering Afsprakencluster 5: Ontsluiting en publieksgerichtheid Afsprakencluster 6: Organisatie Afsprakencluster 7: Deontologie en gedragscode

7 12 Jaarverslag De uitbetaling van de subsidie gebeurde in 2011 in 3 schijven, namelijk een eerste schijf van 40% is uitbetaald na de ondertekening van het ministerieel besluit, een tweede schijf van 40% is vereffend voor 1 oktober en na het indienen van een register van adviezen. De laatste schijf van 20% wordt uitbetaald na de schriftelijke aanvraag en goedkeuring van het jaarverslag met de nodige stavingsstukken. 2.5 Begroting De begroting 2011 (zie Deel Bijlagen) is opgebouwd rond de inkomsten en de geschatte uitgaven en investeringen van de KLAD. De inkomsten bestaan uit de gemeentelijke en provinciale bijdrages en de subsidie 2011 van de Vlaamse Overheid. Inkomsten : Overdrachten ,13 Achterstallige bijdragen ,70 Schulden ,05 Gemeentelijke bijdragen ,12 - Bijdrage Aalter 7.564,34 - Bijdrage Deinze 8.465,25 - Bijdrage Evergem 8.888,94 - Bijdrage Knesselare 4.882,46 - Bijdrage Lovendegem 4.458,78 - Bijdrage Nevele 4.458,78 Bijdrage Provincie Oost Vlaanderen ,00 Subsidie Vlaams Gewest ,00 40% % Diverse inkomsten 0,00 Totaal : ,90 Uitgaven : 1. ALGEMENE WERKINGSKOSTEN 1.1. Bestuur en beheer Receptie en representatie Zitpenningen pro memorie 3. Verplaatsingskosten raad van bestuur Accountant Personeel Loonkost Sociaal secretariaat Kledij en uitrusting Studiedagen en vorming Sodexo Maaltijdcheques Provikmo medische dienst Administratieve werkingskosten Administratie Klein bureaumateriaal Software Boeken en tijdschriften Verzekeringen Huisvesting Huur Verbruik en onderhoud Telefoon en internet Logistieke kosten Hardware Opgravingmateriaal Fotomateriaal Meubilair en inrichting Auto- en verplaatsingskosten ARCHEOLOGISCHE WERKINGSKOsten Opgravingen Natuurwetenschappelijk onderzoek Aankoop (zuurvrije) dozen en rekken PUBLIEKSWERKIng Tentoonstellingen Conservatie en restauratie ,60 in ,40 in Open Monumentendag Week van de smaak Website Drukwerk PROJecten Binnen deze post bestaat ruimte om met specifiek uitgeschreven projecten te werken. Ze kunnen zich manifesteren als extra opdrachten binnen de posten publiekswerking, archeologische werkingskosten of zelfs personeelskosten. 5. DIVersen 62,90 6. SOCIAAL PASSIef Totaal , balans Dorine Aneca (AFJ bvba) Net voor het kerstverlof werd de KLAD op de hoogte gebracht van het overlijden van accountant Geeraard De Baets. In januari vernam de KLAD dat zijn kantoor geen opvolging krijgt, waardoor de KLAD dus een nieuwe accountant moet aanstellen. De procedure is gestart in januari 2012 en tijdens de bestuursraad van 1 februari 2012 werd Dorine Aneca uit Aalter als nieuwe accountant aangesteld. Hierna volgt het financieel verslag over de balans, afgesloten op 31 december De balans en exploitatierekening geven een getrouw beeld van de financiële toestand van de intergemeentelijke vereniging volgens de documenten mij ter beschikking gesteld door de heer David Vanhee. De exploitatie werd voor het kalenderjaar 2011 afgesloten met een winst van ,16 en het balanstotaal bedroeg ,95. Bespreking van de balans: Actief Het actief bevat volgende posten: enerzijds de laatste schijf subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor een bedrag van (dat zal worden uitbetaald in 2012), en anderzijds

8 14 Jaarverslag de twee bankrekeningen voor een totaal bedrag ad ,68. De vermelde materiële vaste activa ad ,27 netto (boekwaarde min afschrijvingen) betreft de uitrusting voor de activiteit van Klad (voornamelijk hardware en kantooruitrusting). In het jaar 2011 werd geïnvesteerd in een nieuwe MacBook en printer voor een totaal bedrag ad ,09 euro. Passief Het passief is samengesteld uit enerzijds het eigen vermogen dat na toevoeging van het resultaat van het boekjaar ( ,16), ,29 bedraagt. De schulden uitsluitend op minder dan één jaar zijn samengesteld uit schulden met betrekking tot lonen ad ,40 (zijnde bedrijfsvoorheffing en RSZ slaande op 2011, te betalen in 2012) en openstaande leveranciers ad (facturen van eind 2011, te regelen in 2012). Voor het bedrag ad. 524 dat te veel werd betaald aan een leverancier, zal getracht worden dit re recupereren bij de leverancier in kwestie. Bespreking van de exploitatierekening: Opbrengsten De totale opbrengsten bedragen ,55. De inkomsten van de vereniging zijn samengesteld uit subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor een bedrag van waarvan nog te ontvangen in 2012, evenals van de bijdragen van de gemeenten voor en van de provincie voor een bedrag van Daarnaast zijn er nog de creditinteresten op de rekening ad. 250,72. website, hosting, ,34 De huurlasten en kosten voor onderhoud gebouwen bedragen samen 2.113,73. De verzekeringen bedragen 1.806,23. Daarnaast zijn er nog de autokosten (onderhoud, brandstof, parking,.) en de verplaatsingskosten. Ook deelname aan studiedagen maken samen met de aangekochte documentatie een kost uit (nl ,30) Winst Voormelde leidt dus tot de genoemde winst voor het kalenderjaar 2011 ad ,16 euro. Bijlagen De bijlagen van de balans kan u vinden in het Jaarverslag 2011 Deel Bijlagen. - balans per gedetailleerde exploitatierekening per samenvatting van de lonen en de loonkost afschrijvingstabel - openstaande leveranciers per De bijdragen van de gemeenten zijn als volgt samengesteld: - stad Deinze: gemeente Evergem: 8.888,94 - gemeente Knesselare: 4.882,46 - gemeente Lovendegem: 4.458,78 - gemeente Nevele: 5.750,35 - gemeente Aalter 2010: 7.538,70 - gemeente Aalter 2011: 7.564,34 Kosten Het totaalbedrag van de uitgaven bedraagt ,63. De voornaamste kostenplaats (62) is de personeelskost die ,45 bedragen, zijnde 65,44 % van het totaal der uitgaven. De afschrijvingen op de uitrusting bedragen 2.417,44. De kosten voor opgravingen en benodigde materialen bedragen 9.838,31: opgravingen 462,83 Conservatie en restauratie 7.502,00 Natuurwetenschappelijk onderzoek 1.800,00 Opgravingsmateriaal 73,49 De administratieve kosten (zonder erelonen ad ,81 ) bedragen 7.756,97. huurlasten materieel (laptop, toilet,...) 235,80 klein materiaal 3,75 telefoon 837,62 drukwerken 3.862,85 diverse bureelbenodigheden 800,00 postzegels 313,08 gsm 467,53

9 16 Jaarverslag Personeel De resultaatsverbintenis 2011 legt op dat de subsidie van dient aangewend te worden om het loon van een archeoloog te betalen en dat de archeoloog 75% van de werktijd dient te besteden aan de takenclusters die omschreven zijn in de resultaatsverbintenis, 25% mag zelf ingevuld worden. In 2011 zijn de verschillende taken bijgehouden in de agenda. Op basis daarvan is een overzicht gemaakt van het totaal aantal gepresteerde dagen per taak. Het zijn grootteordes waarbij een dag 8 u telt en één taak minstens 2 u (25%) van een dag in beslag neemt. Wanneer een veelvoud aan taken op een zelfde dag wordt uitgevoerd, is de grootste gemene deler genomen. Er is onderscheid gemaakt tussen deze taken (in dagen, in %): Traject ,7 - Advies opmaken, Bijzondere voorschriften opmaken, beschermingsdossier 9,5 4,6 - Begeleiding bouwheren 10,5 5,1 Traject 2 54,5 26,4 - Rapportage 33,5 16,2 - Veldwerk 6,5 3,1 - Begeleiding archeologen 14,5 7,1 Traject 3 48,25 23,4 - Publiekswerking, toerisme & educatie 44,75 21,7 - Depotwerking 3,5 1,7 Andere 83,25 40,5 - Algemene administratie & logistiek (gemeenten en KLAD) 23,75 11,6 - Beleidsplan, jaarverslag, projectfiches (Vlaanderen) 24,5 11,9 - IAD-overleg & overleg Vlaamse Overheid (Vlaanderen) 5,5 2,7 - Streeknetwerk Meetjesland & coördinatorenoverleg (Regio) 7,5 3,6 - Organiseren raad van bestuur (KLAD) 8 3,9 - Opleiding 14 6,8 In totaal zijn er 206 gewerkte dagen in 2011 (excl. weekenddagen, verlofdagen, feestdagen en ziektedagen). Daarvan werden 152,75 dagen (of 74,15%) gewerkt aan taken omschreven in de taakfiches 2011 en taken in het kader van een Vlaamse opdracht. Van de resterende tijd werden 39,25 dagen besteed aan andere taken voor de gemeenten, de regio of de algemene administratie en logistiek voor het onderhouden van de dienst. Tijdens 14 dagen werden opleidingen gevolgd (indesign, gis, archeologiedagen,...). Hiermee haalt de KLAD de in de resultaatsverbintenis vooropgestelde 75% net niet. Er moet echter een kleine nuance in de cijfers gemaakt worden. In 2011 waren er dubbel zoveel bestuursvergaderingen te organiseren als anders, gezien bijna geen enkele vergadering het vereiste quorum haalde. Dit nam meer tijd in beslag dan voorgaande jaren (3,9%). Ook was bij de opmaak van de projectfiches de ontwikkeling van het Streeknetwerk Meetjesland niet gekend. Dit proces kadert in het proeftuinproject, omschreven in het Vlaams Witboek Interne staatshervorming. Hieraan werden 7,5 dagen besteed of 3,6%. Deze taak is wel opgenomen in de fiches voor Bij de tijdsbesteding werden 20 dagen (9,7%) besteed aan de projectfiches rond Traject 1 Inventariseren & Evalueren, Adviseren en Begeleiden. Aan Traject 2 Veldwerk en Rapportage en Trajectbegeleiding werden 54,5 dagen (26,4%) besteed, terwijl aan Traject 3 Kennisverwerving, Depotwerking en Ontsluiting & Sensibilisering 48,25 dagen (23,4%) werden besteed Advies, BVS, beschermingsdossier Begeleiding bouwheren Rapportage Veldwerk Begeleiding Archeologen Publiekswerking Depotwerking Administratie en logistiek Beleidsplan, jaarverslag, projectfiches Overleg IAD & Vlaamse overheid SNM & regio-overleg RVB Opleiding Fig. 1: Grafieken Tijdsbesteding met bovenaan het percentage tijdsbesteding per deeltraject en onderaan het percentage tijdsbesteding per cluster. In 2011 werd er opvallend veel tijd besteed aan overleg en in administratieve en logistieke taken (40,5%), en dat zowel voor Vlaanderen als voor de gemeenten en de regio. Het aandeel aan overleg met de Vlaamse administratie en met anderen IAD/IOED bedraagt 5,5 dagen (2,7%) en er is ca. 24,5 dagen (11,9%) besteed aan de opmaak van het jaarverslag (2010 en 2011), het beleidsplan ( ) en de projectfiches voor de jaren 2011 en De administratieve en logistieke taken noodzakelijk om de KLAD te laten bestaan nemen nog eens ca. 23,75 dagen (11,6%) in beslag, de organisatie van de raad van bestuur neemt 8 dagen (3,9%) in beslag, terwijl overleg met de gemeenten en de regio ca. 7,5 dagen (3,6%) van de gewerkte tijd wegneemt. Steeds meer administratieve taken moeten uitvoeren gaat ten koste van de kerntaken. Dit is een tendens waarover met Vlaanderen als met het bestuur moet nagedacht worden

10 18 Jaarverslag Deel II. Archeologische werking 1. Traject 1: Inventariseren & Evalueren, Adviseren en Begeleiden 1.1 Centraal archeologisch inventaris (cai) De KLAD heeft een gebruiksovereenkomst met de CAI wat impliceert dat de KLAD de gegevens uit de CAI kan raadplegen en nieuwe gegevens uit prospecties, vooronderzoeken en opgravingen toevoegt. Daarnaast heeft de KLAD een engagement om de reeds ingevoerde sites inhoudelijk te controleren en desnoods te verbeteren. In het Beleidsplan voorziet de KLAD een algemene controle op de gegevens in de CAI. Deze zal systematisch per gemeente gebeuren en waar nodig zullen opmerkingen doorgestuurd worden aan de CAI. Alle achterstallige en nieuwe gegevens zullen meegedeeld worden aan de CAI. Daarvoor zullen rapporten afgewerkt worden en zullen prospecties in samenwerking met vrijwilligers uitgevoerd worden. De CAI bevat echter ca hits voor de KLAD-regio, die per gemeente (in alfabetische volgorde) gecontroleerd dienen te worden. In het Beleidsplan is deze planning voorzien: 2011 Aalter 713, 2012 Deinze 167 en Evergem 106, 2013 Knesselare 309, 2014 Lovendegem 63 en Nevele 233. Dit zou ook in samenwerking gebeuren met de vorsers van de Universiteit Gent, de provinciaal archeoloog en het Agentschap O-E, daar zij in het verleden reeds een groot deel van de CAI controleerden en/of over recente gegevens over de regio beschikken. In 2011 werd gestart met de controle van de 713 hits van Aalter. Daarbij werden een aantal zaken doorgegeven aan de CAI, maar er werd echter geen feedback terug gegeven. Het blijft dus onduidelijk of er wel degelijk rekening mee gehouden is. Tijdens het overleg met vorsers van de Universiteit Gent en de provinciaal archeoloog rees de vraag of het opportuun is zo een grote hoeveelheid gegevens nogmaals door te nemen, gezien de CAI al meerderde malen gecontroleerd werd door anderen. Op basis daarvan zag de KLAD af van deze werkwijze. In de toekomst zal KLAD zich beperken tot het doorgeven van nieuwe informatie en het melden van foutieve informatie in de CAI. 1.2 Opmaak status questiones lokaal archeologisch erfgoed In het Beleidsplan is een archeologisch overzicht uit de regio opgenomen. We moeten echter ook oog hebben voor de lacunes in de archeologische kennis over de regio? Pas als bekend is wat we kennen en waar geen of weinig informatie voorhanden is kunnen de gepaste beleidskeuzes maken. Daarom wordt tussen 2011 en 2012 gewerkt aan een status questiones van waaruit een reeks onderzoeksvragen kunnen vloeien. Deze onderzoeksvragen kunnen meegenomen worden bij toekomstige opgravingen, de ontsluiting van het erfgoed en (natuur)wetenschappelijke onderzoeksprogramma s. In 2011 werd een algemeen archeologisch overzicht van de regio opgemaakt en opgenomen in het beleidsplan. In 2012 zal tijd gemaakt worden om algemeen overzicht beter uit te werken om tot de status questiones te komen.

11 20 Jaarverslag Afbakenen Afgebakende Archeologische Zones In het Beleidsplan is gewag gemaakt van de opmaak van Afgebakende Archeologische Zones (AAZ) binnen het werkingsgebied. Daarbij stonden de sites Aalter Loveld, Nevele Merendree, de stadskernen van Deinze en Nevele en het gebied (of delen ervan) tussen Evergem en Belzele voorop. Op 23 mei 2011 volgde KLAD de informatieronde door het VIOE (nu Agentschap O-E) over het nieuwe decreet met de nieuwe drempelwaarden voor onderzoek (vooronderzoek vanaf 3000 m 2 ) en rol van de Afgebakende Archeologische Zones (vooronderzoek vanaf 300 m 2 ). Deze voorgestelde aanpak zal een immense impact hebben op het gemeentelijk niveau. Zeker binnen de gemeenten, zoals die uit de KLAD-regio, kan dit leiden tot veel meer kleinere dossiers (particuliere) dossiers waarin een vooronderzoek wordt opgelegd en waardoor dus ook de particulier bouwheer moet instaan voor de kost van het archeologisch traject. De KLAD is bezorgd dat de invoer van deze zones het wankel draagvlak voor archeologie in de regio enkel maar zal aantasten. Daarnaast is enerzijds het afbakenen van deze zones en anderzijds het opvolgen van de dossierstroom met het huidige personeelsbestand niet mogelijk. De KLAD is momenteel geen vragende partij om deel te nemen aan deze werkwijze en stelt momenteel nog geen Afgebakende Archeologische Zones voor in de regio. In plaats daarvan is in 2011 voorrang gegeven aan de opstart van 2 beschermingsdossiers. Na overleg met het Agentschap O-E is gekozen om voor het tussengebied Aalter Loveld - Lostraat en de site te Nevele - Merendree onderhandelingsprocedures voor de archeologische evaluatie en waardering ervan op te starten. 1.4 archeologisch Advies Op het niveau van de stedenbouwkundige vergunning is één en ander veranderd bij de aanpassing van de Codex op de Ruimtelijke Ordening in Daarin is vastgelegd welke dossiers archeologisch geadviseerd moeten worden. Het advies wordt verleend door het Agentschap Onroerend Erfgoed (O-E). De gemeenten dienen dan ook sinds 1 september 2009 voor de volgende aanvragen advies bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed te vragen: 1. Verkavelingen van tenminste tien loten bestemd voor woningbouw, of met een grondoppervlakte groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal loten. 2. Groepswoningbouwprojecten waarbij tenminste tien woongelegenheden ontwikkeld worden. 3. De bouw of de herbouw van appartementsgebouwen waarbij tenminste vijftig appartementen gecreëerd worden. 4. Aanvragen voor nieuwbouwprojecten met een bebouwd oppervlak van 500 m² of meer in woongebieden en recreatiegebieden. 5. Aanvragen voor ontginningsgebieden en uitbreiding van ontginningsgebieden zoals omschreven in het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, respectievelijk artikel en artikel De KLAD wenst echter nauw betrokken te blijven bij de advisering van de stedenbouwkundige dossiers. Ook het Agentschap is hiervoor vragende partij. Daarom is een protocol preadvies uitgewerkt, wat inhoudt dat de dossiers door de gemeente zowel naar het Agentschap O-E als naar de KLAD worden verstuurd. De KLAD levert dan een niet bindend advies met een grondige motivering af aan het agentschap. De archeologen van het agentschap beslissen uiteindelijk in hoeverre ze het advies overnemen of niet. Het officieel advies wordt afgeleverd door het agentschap. Op deze manier worden adviezen verstrekt vanuit een niveau dat dichter bij de gemeenten staat. Voordeel van deze procedure is dat het tijdsbestek van de advisering parallel werkt, waarbij de vertraging van het doorsturen wordt weggewerkt. Zo is een veel snellere afhandeling van de dossiers mogelijk. Het zicht op de geadviseerde werkzaamheden blijft altijd behouden. Zo kan de KLAD ook sneller en rechtstreeks contact opnemen met de bouwheer en deze op de hoogte stellen van de inhoud van het advies. Er kan sneller op de factor archeologie ingespeeld worden. Daarnaast leidt de KLAD de bouwheer door het proces en staat ofwel zelf in voor de uitvoering van het geadviseerde of verzorgt de wetenschappelijke begeleiding van de uitvoerende archeologen. Aanvullend op de stedenbouwkundige dossiers die onder de codex dienen geadviseerd te worden door het agentschap werd ook een afsprakennota voor andere stedenbouwkundige dossiers aan de gemeenten voorgelegd voor alle andere grote stedenbouwkundige aanvragen. Op deze manier kan enerzijds vermeden worden dat waardevol archeologisch erfgoed verloren gaat en anderzijds dat bouwwerken worden stilgelegd bij een vondstmelding wat vertraging en financieel verlies voor de bouwheer en de uitvoerders met zich meebrengt. Het gaat om volgende types dossiers: - grote landbouwexploitaties (stallen, serres, ) vanaf m²; - grote industriële gebouwen vanaf m²; - lijntrajecten (spoorwegen, wegen, nutsvoorzieningen Aquafin, Fluxys, rioleringswerken; - kleinere dossiers dan vermeld in de Codex Ruimtelijke Ordening; - andere aanvragen waarbij een aanzienlijke ingreep in de bodem plaatsvindt. Er moet echter ook op een hoger niveau dan de stedenbouwkundige vergunningen rekening gehouden worden met de factor archeologie. De KLAD vraagt dan ook aan de gemeenten om betrokken te worden bij de ruimtelijke planning. Gekende archeologische sites moeten in situ kunnen bewaard worden en ongekende sites moeten zo snel mogelijk kunnen opgespoord worden. Dit uitgangspunt vergt inspanningen van alle partijen om archeologie en planning op elkaar af te stemmen. Het is dus belangrijk om archeologie, vaak de onbekende en moeilijk in te schatten factor, zo vroeg mogelijk bij de ruimtelijke planning te betrekken. Het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Oost-Vlaanderen houdt daarom rekening met het specifiek probleem van het nog niet gekende ondergrondse patrimonium. Volgens het plan dient er rekening met het archeologisch patrimonium gehouden te worden bij de opmaak van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar ook bij de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en de structuurplannen. De gemeenten, de studiebureaus en bouwheren kunnen zich voor dergelijke dossiers (MER, RUP ) zich laten adviseren door de KLAD. Daarom is aan alle gemeenten een afsprakennota verstuurd om de KLAD op de hoogte te brengen van dergelijke dossiers en tijdig een preadvies aan te vragen. Zo worden maatregelen getroffen om gekende archeologische sites eventueel in situ te bewaren of om ongekende sites zo snel mogelijk op te sporen. Anderzijds worden bouwheren veel vroeger op de hoogte gebracht van het archeologisch

12 22 Jaarverslag traject en kunnen ze rekening houden met de timing, financiering of de eventuele aanpassing van de plannen. De inhoud en impact van het beleidsplan en de afsprakennota s werden door intergemeentelijk archeoloog D. Vanhee uitgelegd binnen de bestuursorganen (college of gemeentecommissie of gemeenteraad) van alle gemeenten en ze werden ze aan de gemeenten en hun diensten ter goedkeuring overgemaakt. Dit gebeurde midden 2011 en na het uitblijven van reactie nogmaals in het najaar. Ondertussen heeft de gemeente Aalter haar goedkeuring gegeven en werd de agendering van het punt door de gemeenten Deinze en Nevele bevestigd. 1.5 Register der adviezen Ook in 2011 ontving de KLAD minder adviesaanvragen van de gemeenten. Het gaat ook voornamelijk om adviezen voor kleinere projecten of bij RUP en/of MER. Hierna volgt een overzicht van de in 2011 uitgebrachte adviezen. Deinze Gemeente : Deinze Adres : Markt Werf : sloop van een 18e-eeuwse woning voor appartementen en parkeergarage Advies : vooronderzoek d.m.v. proefsleuven in de binnenplaats Aangevraagd door : Agentschap RE Opvolging: De sloop (hoewel ongunstig geadviseerd door de gemeente en Vlaanderen) is goedgekeurd door de bestendige deputatie en is gestart. De KLAD bracht de bouwheer op de hoogte van het archeologisch advies, maar die repliceerde dat de Bestendige Deputatie het advies niet opnam in hun goedkeuring. Gemeente : Deinze Astene Adres : Beekstraat 103 Werf : verkaveling van 2 loten Advies : geen bezwaar Aangevraagd door : Stad Deinze Gemeente : Deinze Astene Adres : Krekelstraat 120 Werf : uitbreiding landbouwbedrijf Advies : geen bezwaar Aangevraagd door : agentschap O-E Gemeente : Deinze Bachte-Maria-Leerne Adres : Dulakkerweg Werf : verkaveling Advies : proefsleuven Aangevraagd door : Stad Deinze Gemeente : Deinze Vinkt Adres : Ketelstraat Werf : verkaveling van 4 loten (3.700 m 2 ) Advies : geen bezwaar Aangevraagd door : Stad Deinze Gemeente : Deinze Wontergem Adres : Tabakstraat Werf : verkaveling van 20 loten (1,2 ha) Advies : vooronderzoek d.m.v. proefsleuven Aangevraagd door : Stad Deinze Knesselare Gemeente : Knesselare Adres : Hooiestraat 26 Werf : planologisch attest Advies : geen bezwaar Aangevraagd door : gemeente Knesselare Lovendegem Gemeente : Lovendegem Adres : Sportstraat Werf : RUP Recreatiepool Advies : vooronderzoek d.m.v. proefsleuven in de zones waar werken uitgevoerd worden met ingreep in de bodem. Aangevraagd door : Gemeente Lovendegem, na opmerking Agentschap O-E Gemeente : Lovendegem Adres : Verkortingsweg Werf : Rioleringswerken Advies : geen bezwaar Aangevraagd door : Gemeente Lovendegem Nevele Gemeente : Nevele Adres : Kerrebroek 27 Werf : sloop van een hoeve voor nieuwbouw Advies : proefsleuven Aangevraagd door : Gemeente Nevele Gemeente : Nevele - Landegem Adres : P. Cocuytstraat Werf : verkaveling 17 loten (1,5 ha) Advies : proefsleuven Aangevraagd door : gemeente Nevele Opvolging: Het agentschap O-E adviseerde geen bezwaar. Gemeente : Nevele - Merendree Adres : Heilige Geeststraat Werf : sociale woningbouw Advies : proefsleuven Aangevraagd door : Vanaf 2012 zal de KLAD werken met een register dat uniform is voor alle IADs en IOEDs.

13 24 Jaarverslag In 2011 werden door de KLAD ook verschillende Bijzondere Voorwaarden uitgeschreven. Deinze - Astenemolenstraat vooronderzoek Deinze - Brugse Poort vooronderzoek Deinze - Brugse Poort onderzoek Deinze - Kouter vooronderzoek Deinze - Markt Fase 2 vooronderzoek Deinze - Stadshal onderzoek Deinze - St.-Hubertstraat vooronderzoek en onderzoek Evergem - Droogte vooronderzoek 1.6 Lokale archeologische advieskaart Het is duidelijk dat de Lokale Archeologische Advieskaart, opgemaakt in 2006, een zeer belangrijke gids is voor de gemeentelijke diensten bij het aanvragen van een advies dat niet kadert in de Codex. Deze kaart zal dan ook geactualiseerd worden in Knesselare Onderdale verkaveling Veneco Schuilkelders Knesselare & Ursel Gemeente Knesselare Lovendegem Sportpark Gemeente Lovendegem Nevele Uitbreiding bibliotheek Gemeente Nevele Kerrebroek verkaveling Structobel invest Sinds het in voege treden van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient er een archeologisch dossier toegevoegd te zijn bij elke verkavelingsaanvraag. Voor de advisering bij of zelfs de opmaak van een dergelijk dossier kunnen bouwheren of studiebureaus bij de KLAD terecht. 1.7 sensibilisering bouwheren, besturen en burgers Private en publieke bouwheren weten vaak niet hoe ze om moeten gaan met de factor archeologie binnen hun project. Bij de opmaak van de plannen wordt er ook zelden rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van archeologie, laat staan dat erover wordt nagedacht hoe ermee kan worden omgegaan, de plannen erop af te stemmen of om de sites een bestemming te geven. Dit impliceert dat er geen ruimte voorzien is binnen het financieel bestek of het tijdsbestek. Te vaak worden bouwheren pas bij het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of soms in een slechter geval bij de aanvang van de werken geconfronteerd met het archeologisch advies dat de gemaakte timing en de financiering doorkruist. De KLAD doet inspanningen om dergelijke scenario s te vermijden door bouwheren zo snel mogelijk op de hoogte van het advies te brengen. Dit gebeurt per brief na het uitschrijven van het advies of na ontvangst van het advies van het agentschap of op aanvraag door de bouwheer. Op de nieuwe website, gelanceerd in het voorjaar van 2011, is een luik met informatie over het archeologisch traject voor de bouwheer opgenomen (http://www.deklad.be/bouwheer ). In 2011 verzorgde de KLAD de begeleiding van meerdere private en publieke bouwheren, waaronder : Aalter Lostraat vondstmelding private bouwheer Complex Aalter E40 Agentschap Wegen en Verkeer Uitbreiding Spoorlijn Gent Brugge Tuc Rail Schoonstraat bunker private bouwheer Deinze Stadskernontwikkeling (Markt, stadshal, Brugse Poort, ) Stad Deinze Sint-Hubertstraat verkaveling - Danneels Kouter sociale verkaveling OCMW Gent & SOB Gent Tolpoortstraat 30&32 (Markizaat) winkelpand private bouwheer Astenemolenstraat verkaveling Askotec Evergem Droogte verkaveling Matexi & Bostoen Langendam infrastructuurwerken infrabel

14 26 Jaarverslag Traject 2: Veldwerk en Rapportage en Trajectbegeleiding 2.1 Rapportage De KLAD bouwde de voorgaande jaren een achterstand op in de rapportage. Het gaat voornamelijk om rapporten van vooronderzoeken en 2 rapporten die niet werden afgewerkt door externen. In 2011 werd gewerkt aan deze eigen achterstand door het afwerken van de volgende rapporten: David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Deinze - Rheinbachplein & Kerkplein. 30 juni tot 25 november (=KLAD-rapport 18) David Vanhee & Marjolein Deceuninck Archeologisch onderzoek Deinze - Tolpoortstraat 30 & & 16 juli 2010 & 7 tot 30 maart (=KLAD-rapport 21) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Aalter - Drogenbroodstraat. 5 & 6 augustus (=KLAD-rapport 23) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Evergem - Hoge Avrije januari (=KLAD-rapport 25) David Vanhee Archeologisch onderzoek Evergem - Schoonstraat maart tot 17 maart 2010 (=KLAD-rapport 26) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Ursel - Onderdale. 4 & 5 mei 2009 en 11 & 12 mei (=KLAD-rapport 28) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Nevele - Kerrebroek nr maart (=KLAD-rapport 29) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Nevele - Spoorwegstraat. 8 & 9 juli (=KLAD-rapport 30) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Nevele - Merendreedorp. 17 en 18 februari (=KLAD-rapport 31) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Evergem - Schoonstraat - Belzeelse Kerkweg. 15 en 16 september (=KLAD-rapport 32) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Evergem - Ralingen - Belzeelse Kerkweg. 16 en 17 april (=KLAD-rapport 33) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Nevele - De Akker. 14 december (=KLAD-rapport 34) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Nevele - Borrewal. 16 december (=KLAD-rapport 35) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Nevele - Ter Mote. 17 en 18 maart (=KLAD-rapport 36) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Deinze - Aaltersesteenweg. 16 & 17 juli (=KLAD-rapport 38) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Deinze - Ardense Jagersstraat. 13 juli (=KLAD-rapport 39) David Vanhee Archeologisch vooronderzoek Deinze - Pastoriestraat. 16 juni (=KLAD-rapport 40) Er is tevens een bedrag vastgelegd in de begroting van 2011 om extra personeel in dienst te kunnen nemen om te helpen bij de rapportage, maar tot op heden is nog niemand aangeworven. Dit budget wordt doorgeschoven naar Veldwerk De KLAD beperkte het eigen onderzoek in 2011 tot de opgraving/in situ bewaring van het markizaat in de Tolpoortstraat te Deinze (1 week in maart 2011), wat gebeurde in samenwerking met Feniks. Er werd ook een beschrijving gemaakt van de schuilkelder naast de kerk van Knesselare. Hierna volgt een overzicht van de vooronderzoeken, werfcontroles en opgravingen die werden uitgevoerd in de KLAD-regio in Inventarisatie Aalter Schoonberg/Sterrewijk In mei 2011 werd de KLAD op de hoogte gebracht van de opening van een bunker in de Hazedreef te Aalter. Deze bunker is het laatste zichtbare restant van het Duitse schijnvliegveld uit Wereldoorlog II. Twee geïnteresseerden hadden de afgesloten bunker vrijgemaakt en brachten de KLAD op de hoogte van de aanwezige muurschilderingen. Na een bezoek werd besloten het dossier door te geven aan Martine Pieteraerens van de provinciale dienst Erfgoed en Anne-Cathérine Olbrechts van Monumentenwacht. Zij stelden een rapport met aanbevelingen op voor de conservering van de muurschilderingen Inventarisatie Knesselare Schuilkelder David Vanhee (KLAD) Op vraag van de gemeente Knesselare werd de schuilkelder nabij de kerk van Knesselare geïnventariseerd. Dit gebeurde op 14 september Ook deze schuilkelder stamt uit Wereldoorlog II, maar is duidelijk anders opgebouwd dan de militaire schuilkelder in Ursel (zie jaarverslag 2010) en diende dus eerder als civiele schuilkelder. Na de wereldoorlog bleef de kelder nog lang in gebruik door de Civiele Bescherming. In die gebruiksperiode werden nieuwe elektriciteits- en waterleidingen gelegd, de muren werden bepleisterd en geschilderd en het sanitair en de deuren vervangen. Daardoor is de aankleding minder origineel dan die in Ursel, maar er zijn voldoende aanwijzingen in de zichtbare gebruikte materialen om aan te nemen dat beide schuilkelders in dezelfde periode en vermoedelijk door dezelfde aannemer zijn gebouwd. Er zijn 7 verschillende ruimtes. De volledige structuur is quasi rechthoekig met een totale lengte aan de binnenzijde van 10,42 m en de totale breedte, exclusief het mangat (Ruimte 6), van 6,9 m. De gemiddelde hoogte binnenin bedraagt 2,10 m. David Vanhee & Evelien Taelman Nevele - Landegemdorp. 8 en 9 juni (=KLAD-rapport 37)

15 PROFIEL BUNKER SCHIJNVLIEGVELD SCHOONBERG - AALTER 28 Jaarverslag SNEDE A-B ONTWERP: ETIËNNE VAN EEGHEM - AALTER /20 in cm A 6 A boven maaiveld C D B SNEDE C-D 4A IN SAMENWERKING MET DE KALE - LEIE ARCHEOLOGISCHE DIENST maaiveld PROFIEL BUNKER SCHIJNVLIEGVELD SCHOONBERG - AALTER ONTWERP: ETIËNNE VAN EEGHEM - AALTER /20 in cm Fig. 5: Rechte doorgang in de schuilkelder te Ursel. Fig. 6: Aandenken aan de koude oorlog in Ruimte 7. De trap mondt uit voor de toegangsdeur tot de kelder. Deze deur draait naar buiten open maar is niet origineel. De ruimte tussen de trap en de deur bedraagt 0,81 m bij 1,49 m en er is een rooster met 9 spaken (46 x 44 cm) in de tegelvloer aangebracht. Ruimte 2 Via de deur komt men in de eerste echte ruimte van de schuilkelder (2,90 m bij 2,25 m), de dikte van de muur ter hoogte van het deurgat bedraagt 38 cm. De vloer van deze ruimte en van alle volgende ruimtes bestaat uit gele vierkante tegels (z = 15 cm) die we ook aantroffen in Ursel. De bijhorende plinten zijn ca. 11 cm hoog, 1,5 cm dik en zo n 20,5 cm lang. De ruimte is voorzien van een recente elektriciteitskast. Fig. 2: Grondplan van de bunker te Aalter. Fig. 3 & 4: Het beschilderde interieur van de bunker. Ruimte 1: Toegang met trappen De kelder is anno 2011 nog steeds toegankelijk via de oorspronkelijke trappen. De trap is 6,26 m lang en 1,49 m breed. De trap daalt via 17 betegelde treden (8 treden, een plateau en 9 treden) 3,05 m van het straatniveau tot aan de vloerplaat van de kelder. De trapconstructie is opgetrokken uit grijze betonnen vierkante vloertegels (zijde = 30 cm) en de muren bestaan uit gele bakstenen (formaat). Elke trede is ca. 30 cm lang en 10,5 cm diep. In de muur langs de trap is de leuning nog aanwezig, de wand zelf bevat twee ingemetselde stenen platen met verwijzing naar architect en aannemer. Ruimte 3 Vanuit Ruimte 2 betreedt men via een deur in de zuidelijke muur de ingerichte Ruimte 3, die 4,40 m bij 2,90 m meet. De deur draait naar binnen maar is niet meer origineel, zoals alle deuren binnen de constructie. De muur tussen deze ruimtes is 23 cm dik. Bijna rondom deze ruimte zijn tegen de muren banken aangebracht. Ze bestaan uit 2 planken (ca. 30 cm breed) en rusten op in de muur verankerde metalen profielen. In de zuidwestelijke hoek is een verhoogd plateau gebouwd (78 x 56 cm) met een ingemetselde metalen plaat (38 x 24 cm) met opschrift Stork. Misschien stond hier ooit een kachel. In de westelijke muur is een toegangsdeur tot de volgende ruimtes voorzien. Het deurgat is 185 cm hoog en 77 cm breed. De deur draait open in de richting van Ruimte 4. De muur tussen beide ruimtes is 23 cm dik.

16 30 Jaarverslag vestigd, bovenaan voorzien van een mangat afgesloten met een loodzwaar luik. 0 1 m 1 2 Ruimte 7 De laatste kamer is 5,01 m breed en 2,98 m lang. Er is een toegang via de gang Ruimte 4 van 82 cm breed en 197 cm hoog. De dikte van de muur is hier 28 cm. Deze toegang bevindt zich in de oostelijke muur van Ruimte 7. De niet originele deur draait open in de richting van Ruimte 7. Daarin bevindt zich nog een bord van de Civiele Bescherming met souvenirs uit de Koude Oorlog Conclusie Deze schuilkelder is een constructie van meer dan 10 m lang. De buitenmuren zijn vermoedelijk 40 cm dik terwijl de binnenmuren variëren tussen 23 en 28 cm dik. De dikte van de dakplaat schatten we uit het verschil tussen de hoogte van de nooduitgang (2,98 m) en de gemiddelde hoogte van de schuilkelder (2,10 cm). Deze eenvoudige rekensom (88 cm) samen met de dikte van de bestrating boven de kelder (gemiddeld 20 cm) laat ons een dakdikte tussen de 50 en 60 cm vermoeden. 5 Door het langer gebruik van deze schuilkelder door de Civiele Bescherming zijn er minder originele elementen aanwezig dan in die van Ursel. Toch zijn de vloertegels en de tegels van het sanitair blok dezelfde, wellicht behoorden ze tot eenzelfde bestelling. Fig. 7: Grondplan van de schuilkelder te Knesselare. 6 Ruimte 4: Gang met toilet en douchekamer Deze centrale ruimte bestaat uit een gang die uitgeeft in Ruimte 6 en waar aan de noordelijke zijde het sanitair is gebouwd en waar langs de zuidelijke zijde een grote opening is naar Ruimte 5. De gang meet ca. 4,06 m en ca. 1 m. Deze centrale gang wijkt totaal van de geschrankte lijn af, die we terugvonden in Ursel, waaruit we besluiten dat dit eerder een civiele schuilkelder is. Het sanitair blok ten noorden van de gang is even lang en ca. 1,10 m breed en bestaat uit een apart toilet en douche tussenin twee kleedkamers. De muren van dit blok zijn opgebouwd uit een soort snelbouwtegels met tandgroefsysteem die ook voorkomen in het sanitair blok van Ursel. Deze vierkante tegels hebben een zijde van 17 cm en zijn 4 cm dik. Aan beide zijden is een geel glazuur aangebracht. De toiletpot is verdwenen. Er waren wel nog een recentere douchebak en douchegordijnen aanwezig uit de gebruiksperiode van de Civiele Bescherming. Vanuit de gang kan men via een doorgang van ca. 1,80 m ook Ruimte 5 betreden. Deze is 4,00 m bij 2,50 m en in de zuidwestelijke hoek is de toegang naar het mangat (Ruimte 6) aangebracht. De opstap zit ca. 43 cm boven het vloerniveau en de deur naar het mangat is ca. 1,63 m hoog. De deur draait naar binnen. Deze ruimte is verder leeg. Ruimte 6 Deze nooduitgang bereikt men via een lage opening van 1,63 m hoog en is vrij smal (112 cm bij 79 cm) en is 2,98 m hoog. In de zuidelijke muur is een trap met 9 metalen sporten be- In geen enkele ruimte is een afvoer voor water voorzien. De grond nabij de kerk van Knesselare is dus minder nat dan die in Urseldorp. Maar het grote verschil met de variant in Ursel is het ontbreken van echt versterkte elementen. Geen enkele deur is zwaar verstevigd of toont sporen ervan. Mogelijk zijn de oorspronkelijke zware metalen deuren door houten exemplaren vervangen. Verder beschikt de kelder over een centrale gang in plaats van over geschrankte toegangen tussen de ruimtes zoals in Ursel. Dit laatste aspect maakt het plausibel dat deze bunker vooral voor de burgers was opgetrokken Prospectie met ingreep in de bodem Deinze - Markt Fase II & Brugse Poort Stani Vandecatsye & Karen Laisnez (EEC vzw) In 2009 werden de plannen voor de Deinse stadskernvernieuwing bekend. Zowat het hele stadscentrum zou grondig worden aangepakt en de stad hield daarbij rekening met de factor archeologie en nam contact op met provinciaal archeoloog L. Bauters en met D. Vanhee van de KLAD. Samen werkten ze een gericht onderzoeksprogramma uit om de inhoud en intactheid van het gekend en ongekend archeologisch patrimonium van de Deinse stadskern te valideren door middel van gerichte proefsleuven en kijkputten. Hierbij worden in eerste instantie de aard en de omvang van het stedelijk bodemarchief op verschillende locaties binnen de stadskern in kaart gebracht. Er wordt nagegaan of de archeologisch waardevolle zones onder bedreiging staan door de geplande werken. Eerst wordt bekeken of deze resten via aanpassingen in situ bewaard kunnen worden. Indien dit onmogelijk is, wordt er een opgraving uitgevoerd. Daar de oudste stadsgeschiedenis nauwelijks gekend is, biedt de geplande stadskernvernieuwing ook een opportuniteit om deze geschiedenis verder te onderzoeken. Zo startte in de zomer van 2009 in het stadscentrum van Deinze een intensieve archeologische campagne. Eerst kwamen het Rheinbachplein en het plein aan de kerk aan de beurt. In 2010 werd een eerste fase van de Markt met proefputten onderzocht door de KLAD (zie Jaarverslag 2009). Op de Markt werden tijdens het najaar van proefputten van zes

17 32 Jaarverslag Fig. 9: Oostprofiel van Proefput 4. op zes meter aangelegd om een beter zicht te krijgen op de aard en de omvang van het bodemarchief tussen de kerk en de Ramstraat (zie Jaarverslag 2010) en in 2011 kreeg dit vooronderzoek een vervolg met de aanleg van nog 3 proefputten op de Markt tussen de Ramstraat en het Kongoplein en de sondering naar de Brugse Poort. Het onderzoek werd uitgevoerd door een archeologisch team van het Ename Expertisecentrum onder begeleiding van de Kale-Leie Archeologische Dienst en de Provinciaal Archeoloog. Proefput 4 Deze Proefput 4 is een paar meter ten noorden van de Ramstraat aangelegd in het oostelijke voetpad van de centrale parkeerstrook en de openbare weg tot aan het fietspad. In deze proefput werden 2 grote verstoringen aangetroffen. Het gaat om een oud en een recent rioleringstracé aangevuld met zand, die ruim de helft van het bodemarchief verstoren. Eén verstoring werd machinaal leeggeschept om langs de wanden van de proefput inzicht te krijgen in de stratigrafie. Fig. 8: Situering op kaart van de proefputten 4 tot 6 en van de sondering van de Brugse Poort (proefputten fase 2). De huidige wegverharding met de daaraan gerelateerde verstoring is hier tussen de 40 en 50 centimeter dik. Daaronder onderscheiden we een aantal archeologische lagen. Het eerste pakket is een compacte bruine laag, rijk aan puin van baksteen en natuursteen, die reeds in het merendeel van de proefputten is aangetroffen. Het gaat om een postmiddeleeuws pakket (16e-17e eeuw). Soms kwam uit deze laag ouder vondstmateriaal aan het licht, wat wijst op een vermenging met het onderliggend niveau. Deze bruine laag gaat geleidelijk over in een grijze laag. Hierin zit geen puin meer. Het vondstmateriaal omvat hier

18 Jaarverslag grotere hoeveelheden grijs aardewerk en een aantal scherven hoogversierd aardewerk. De aanwezigheid van deze middeleeuwse occupatielaag werd ook vastgesteld in de voorgaande proefputten, maar in deze proefput is ze eerder beperkt van omvang. Onder dit niveau bevindt zich de moederbodem die hier bestaat uit een lichtbruine tot beige zandleem. 1m Z Z L L68 52 Z15.2 Z16.2 Z > m Fig. 10: Overzichtsfoto van proefput 5. Z16.1 L66 In deze moederbodem bevinden zich individuele sporen. Het gaat om kuilen (Lo4, Lo10 & Lo12), greppels (Lo5), mogelijke ploegsporen en paalkuilen. Het aangetroffen materiaal maakt het mogelijk, de sporen in de volle middeleeuwen te dateren. De opgraving van proefput 4 toont aan dat er op een aantal locaties van de Markt sprake is van een aanzienlijke verstoring van het archeologisch bodemarchief. Proefput 4 wijst in die zin op het belang van preventief archeologisch onderzoek voorafgaand aan herinrichtingswerken. Proefput 5 Deze Proefput 5 was eerder een lange sleuf van 35 op 2,5 meter tussen Markt 94 en 98. Hier werd voor een sleuf gekozen omdat er bij de heraanleg over de hele lengte van deze zone een aanplant van bomen voorzien is. Deze sleuf volgt het tracé van het westelijke deel van de middelste parkeerzone. Gezien de omvang van de proefsleuf werd een andere onderzoeksmethode toegepast. De sleuf werd niet vlaksgewijs verdiept. De volledige sleuf werd ook niet in haar geheel opgegraven maar in twee opeenvolgende fases. Zo werden problemen bij regenweer beperkt en werd het overzicht zoveel mogelijk bewaard. In de eerste plaats werd de sleuf in verschillende zones ingedeeld. Per zone werd een profielput aangelegd. Het gaat om vierkante putten waarvan de profielwanden en het grondvlak systematisch geregistreerd werden. Hierdoor kon zoveel mogelijk stratigrafische informatie verzameld worden ondanks de eerder beperkte dimensies van een proefsleuf. Na het aanleggen van de profielputten werden deze met elkaar verbonden om een volledig lengteprofiel van de sleuf te krijgen. De stratigrafie van proefput 5 is in de zuidelijke zones nog gelijkaardig aan deze uit proefput 4. Er werd een bruine, postmiddeleeuwse puinlaag aangetroffen met daaronder een grijs pakket dat we op basis van het vondstmateriaal als een middeleeuwse occupatielaag interpreteren. 2,5m N DNZ.MRT 2011 WP5 Volledig grondplan Z - N Schaal 1/50 DEEL 1 = Z1 tem Z8 DEEL 2 = Z9 tem Z17 Z1.1 Z2.1 Z3.1 Z4.1 Z Z Z7.1 Z L Z Z11.1 Z Z13.1 Z Z Z1.2 Z2.2 Z3.2 Z4.2 Z Z Z7.2 L65 Z Z9.2 Z Z Z12.2 Z13.2 Z m DNZ.MRT 2011 WP5 Z Z17.1 Profiel Z - N Schaal 1/20 DNZ.MRT 2011 WP5 DNZ.MRT 2011 WP5 1m Z7.1 en Z8.1 Z8.1 - Z11.1 Schaal 1/20 Schaal 1/20 DNZ.MRT 2011 WP5 1m DNZ.MRT 2011 WP5 Z4.1 en 5.1 Z - N Z6.1 en Z7.1 Z - N Schaal 1/20 Schaal 1/20 DNZ.MRT 2011 WP5 DNZ.MRT 2011 WP5 Z1.1 Schaal 1/20 Z2.1, Z3.1 Schaal 1/ Overgang 6.1 -> 16 Bankje Moederbodem: leem MB = leem MB = zand grondwater 36 Moederbodem: zand Moederbodem Moederbodem Fig. 11: Vlaktekening van proefput 5 (met zoneverdeling) (boven), ingetekend westprofiel van proefput 5 (midden) en enkele foto s van het westprofiel van proefput 5.

19 36 Jaarverslag Vuurstaal Pan Slagveer Staart Haan DNZ.MRT 2011 WP6 Zuidprofiel Schaal 1/20 O 1 0 1m 1 W ~ N DNZ.MRT 2011 WP6 Grondplan Niveau 3 Schaal 1/50 0 2,5m Grens tussen geoxideerde en gereduceerde bodem. In moederbodem kleurcontrast lichtbruin/roestbruin (ox.) op lichtgrijs (red.). De sporen ondergaan een gelijkaardige kleurovergang Zone 2.2 Zone 2.3 Zone 2.4 Zone 2.5 Zone 2.6 Zone 2.7 Zone Fig. 12: Snaphaanslot (vuurmechanisme) van een musket, aangetroffen in de brede postmiddeleeuwse gracht van proefput 5. Na het aansnijden van twee grachten (een brede postmiddeleeuwse structuur) en een middeleeuwse gracht verandert dit beeld. De bruine tot bruingrijze postmiddeleeuwse puinlaag blijft aanwezig, maar de grijze, middeleeuwse, occupatielaag ontbreekt. Ook het vondstmateriaal levert geen indicatie voor de aanwezigheid van een middeleeuwse bewoningslaag. In de moederbodem tekenden zich wel individuele sporen af die wijzen op een middeleeuwse aanwezigheid. Zone 1.1 DNZ.MRT 2011 WP6 Noordprofiel Schaal 1/ m MB (ox.) MB Coupe op WP6. Zie tekening 56 MB (ox.) MB (red.) Bank Bank MB Bank Bank Coupe op WP6. Zie tekening. Zone 1.2 Zone 1.3 Zone 1.4 Zone 1.5 Zone 1.6 Zone 1.7 In proefput 5 werden twee grote en diepe grachten aangetroffen die zich duidelijk aftekenen in het westprofiel. W O Eén van de grachten heeft een oost-west oriëntatie en liep dwars over de Markt. De vulling is complex met verschillende vullingsfases en een heraanlegfase. De gracht duikt in profiel geleidelijk naar beneden en duikt tot 282 cm diep onder de bestrating en de breedte bedraagt tien à twaalf meter. De vondsten wijzen op een postmiddeleeuwse datering. Naast rood en grijs aardewerk werd in de vulling een vuurmechanisme van een musket aangetroffen. Het gaat om een zgn. snaphaanslot. Dergelijke musketten waren tussen 1550 en 1650 algemeen in gebruik. De andere gracht duikt steil naar beneden tot op 244 cm onder de bestrating. In deze gracht werd een relatief hoge vondstconcentratie aangetroffen, waarbij het grijs gedraaid gebruiksaardewerk het grootste deel uitmaakt. Er werden ook verschillende scherven hoogversierd aardewerk aangetroffen. We dateren deze structuur tussen de 12e en de 13e eeuw Verder werden er in het grondvlak nog kuilen, greppels en enkele andere sporen opgetekend. In sommige sporen werd materiaal aangetroffen dat te dateren is in de middeleeuwen of specifiek in de volle middeleeuwen. In één van de greppels werd een hoge concentratie aan ijzerslakken vastgesteld Moederbodem Verstoring Fig. 13: Boven: ingetekend zuidprofiel van proefput 6. Midden: vlaktekening van proefput 6 (niveau 3). Onder: ingetekend noordprofiel van proefput 6

20 38 Jaarverslag Proefput 6 Deze proefput ligt in het tracé waar de riolering de markt zal dwarsen, tussen de huisnummers 108 en 113. Het vlak werd onderverdeeld in zones en stratigrafisch opgegraven tot op de moederbodem. Alle sporen werden gecoupeerd en de tweede helften werden uitgehaald. Deze proefput wordt in grondvlak doorsneden door een grote verstoring, mogelijk de restanten van een rioleringssleuf. Deze verstoring werd uitgegraven om een zicht te krijgen op de stratigrafie. Het eerste archeologische niveau in Proefput 6 omvat zoals in de voorgaande putten een bruin tot bruingrijs compact, puinrijk pakket. We dateren dit pakket in de 16e en de 17e eeuw. Hieronder bevindt zich een grijs humeus pakket, mogelijk een restant van een middeleeuwse occupatielaag. Onder een postmiddeleeuws pakket en een beperkte middeleeuwse occupatielaag werden opnieuw individuele sporen aangetroffen waaronder verschillende grachten en kuilen. Blikvanger in deze proefput is de aanwezigheid van een prehistorische kuil met in de vulling handgevormd, grofverschraald aardewerk met vingertopindrukken. Dit spoor is een eerste indicatie voor prehistorische menselijke bewoning op deze locatie. De vondst wijst erop dat archeologisch onderzoek op de Markt niet enkel kennispotentieel inhoudt m.b.t. de stadswording maar ook m.b.t. een mogelijke prehistorische bewoningsgeschiedenis. In proefput 6 kon verder een opvallend bodemkundig fenomeen vastgesteld worden. Op één gedeelte van het vlak was er sprake van bodemreductie en in het andere van oxidatie. De kleur van de moederbodem en van de sporen varieert sterk naargelang er sprake is van één van beide processen. Conclusie en aanbevelingen proefonderzoek Markt Deinze deel 2 Bij het archeologisch proefonderzoek van het tweede deel van de markt werden 3 proefputten aangelegd (Proefput 4, 5 en 6). Daarin werd vlak onder de bestrating een postmiddeleeuws, bruin pakket met een hoge puinconcentratie aangetroffen. Onder dit pakket konden we lokaal de aanwezigheid van een middeleeuwse occupatielaag vaststellen die in tegenstelling tot het eerste deel van de Markt beperkt is qua omvang en vondstconcentratie. Deze situatie kan erop wijzen dat het deel van de Markt tussen de dwarsing met de Ramstraat en het Kongoplein minder intensief ontwikkeld werd of een ander type ontwikkeling kende tijdens de vroege stadswording. De aanwezigheid van ijzerslakken in proefput 5 zou er kunnen op wijzen dat er op dit deel van de Markt ruimte was voor artisanale activiteiten waaronder metaalbewerking. In de moederbodem herkennen we in alle proefputten een hoge concentratie aan individuele sporen die postmiddeleeuws, middeleeuws en in één geval prehistorisch zijn. Het archeologisch bodemarchief is dus over de hele lengte van de Markt omvangrijk en divers. Specifiek voor Proefput 4 zijn de archeologische resten erg fragmentarisch, die zich ongeveer 60 cm onder de huidige bestrating bevinden. Zonder indicaties dat er in de omgeving ingrijpende werken uitgevoerd zullen worden onder dit niveau, dringt een archeologisch vervolgonderzoek zich niet op. In proefput 5 werd een relatief onverstoord en divers bodemarchief aangetroffen. Bij de heraanleg en de aanplanting van bomen dient nagegaan of dit bodemarchief onder bedreiging staat. Eventueel kan men een deel van de bomen binnen het tracé van de onderzochte sleuf inplanten, in een verstoord rioleringstracé,... Als blijkt dat er archeologica onder bedreiging staan, kan de archeologische opvolging en registratie van deze putten bij de heraanleg een noodoplossing bieden, dit is een re- Fig. 14: Overzichtsfoto van de sondering van de Brugse Poort. latief snelle en efficiënte werkwijze. Een duurzame en tegelijkertijd tijdrovende oplossing in dit geval is een vlakdekkend onderzoek: dit is de enige manier om fragmentatie tegen te gaan en een ruimtelijk inzicht te garanderen. Deze denkpiste moet echter praktisch haalbaar zijn. Gezien de Proefput 6 ter hoogte ligt van de doorsteek van de nieuwe riolering werd de hele proefput volledig opgegraven. Indien men zich aan dit tracé houdt, dringt verder archeologisch onderzoek zich niet op. Wegens de aanwezigheid van een prehistorische structuur heeft de omgeving van deze proefput wel een hoge archeologische waarde. De sondering van de Brugse Poort Naast de 3 proefputten bestond dit vooronderzoek uit een snelle sondering naar de Brugse Poort. Deze poort was één van de versterkte toegangen tot de omwalde stad Deinze. Ze lag op het einde van de Markt net voor de Kaandel en op de route tussen Oudenaarde en Brugge, een belangrijke middeleeuwse handelsweg. Ze is bekend uit kaartmateriaal als een poort met ophaalbrug en moet omstreeks 1860 verdwenen zijn, omdat steden toen geen tol meer mochten heffen. Sinds de afbraak onderging de omgeving heel wat veranderingen, zoals de aanleg en de latere verbreding van het Schipdonkkanaal of de aanpassingen aan het Neerleieplein/ Kongoplein tot het huidige ronde punt met fontein. Maar de echte bedreiging voor de fundamenten van de poort zijn de grote rioleringen en de vele nutsleidingen die in onze huidige maatschappij onontbeerlijk zijn. Daar op dat punt van de Markt zowat alle mogelijke verbindingen samenkomen en het een druk en belangrijk kruispunt is was een korte kijkoperatie voorzien. Uit deze sondering blijkt dat er zich onder de bestrating van het noordelijke deel van de Markt, tegen de verwachtingen in, nog relatief intacte archeologische structuren bevinden. Het gaat om kelders die we in de 19e eeuw dateren. Daarnaast kwam een massieve bakstenen structuur aan het licht, opgetrokken uit bakstenen met een formaat gelijkaardig met bakstenen uit de funderingen van de Stadshal (26-27 x 12,5-13 x 5-6 cm). Daar worden ze rond de 15e eeuw gedateerd. De aangetroffen kelders zijn wegens de verschillende faseringen in het muurwerk complex qua opbouw. De sondering bleek in dat opzicht iets te beperkt om hierin een ruimtelijk inzicht te krijgen.

KLAD 1 februari 2012 Raad van bestuur

KLAD 1 februari 2012 Raad van bestuur KLAD 1 februari 2012 Raad van bestuur Aanwezig: Martine Bergez (voorzitter), Gerda Ginneberge (secretaris), Kris Ally (penningmeester), Hugo Verhaege (ondervoorzitter) Filip Lehoucq, Etienne Van Acker,

Nadere informatie

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 51 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heerstraat te Lovenjoel

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Kale - Leie Archeologische Dienst

Jaarverslag 2010 Kale - Leie Archeologische Dienst 1 Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 3 Jaarverslag 2010 4 Jaarverslag 2010 5 Inhoud Inleiding 9 Deel I. Administratief overzicht 11 1. Raad van Bestuur 11 1.1 Bestuur van de KLAD 11 1.2 Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen 6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen 6.3.1. Algemeen In totaal werden er tijdens het vlakdekkend onderzoek 31 sporen geregistreerd in het vlak. Vijf ervan kwamen ook reeds tijdens het vooronderzoek

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Hoorn te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Marjolein Van Der Waa Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein

Nadere informatie

nr. 33 van TINNE ROMBOUTS datum: 12 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen - Archeologienota's

nr. 33 van TINNE ROMBOUTS datum: 12 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen - Archeologienota's SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 33 van TINNE ROMBOUTS datum: 12 oktober 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek HB Programma van Maatregelen

Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek HB Programma van Maatregelen Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek 21.924HB Programma van Maatregelen Amsterdam 2016 VUhbs archeologie 1 gemotiveerd advies Binnen plangebied Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek zal de collector in de koker

Nadere informatie

JAARVERSLAG KALE - LEIE ARCHEOLOGISCHE DIENST KLAD

JAARVERSLAG KALE - LEIE ARCHEOLOGISCHE DIENST KLAD JAARVERSLAG 2003 KALE - LEIE ARCHEOLOGISCHE DIENST KLAD 2 0. Inhoud 2 1. Inleiding 4 2. Oprichting Kale Leie Archeologische Dienst 4 2.1 De start 4 2.2 Raad van Bestuur 5 2.3 Vergaderingen 5 2.4 De aanwerving

Nadere informatie

Kale - Leie Archeologische Dienst. Jaarverslag 2008. Kale- Leie Archeologische Dienst

Kale - Leie Archeologische Dienst. Jaarverslag 2008. Kale- Leie Archeologische Dienst Kale - Leie Archeologische Dienst Jaarverslag 2008 Kale- Leie Archeologische Dienst 2 Jaarverslag 2008 COLOFON 2009 Kale - Leie Archeologische Dienst, D. Vanhee tenzij anders vermeld Lay-out : D. Vanhee,

Nadere informatie

Archeologie als risico?

Archeologie als risico? Archeologie als risico? Een eeuwenoude materie vanuit een nieuw perspectief Sam De Decker Agentschap Onroerend Erfgoed, Brugge Inhoud 1. Wat is archeologie ook weer? 2. Methoden en technieken 3. Een nieuwe

Nadere informatie

Kale - Leie Archeologische Dienst. Jaarverslag 2009. Kale- Leie Archeologische Dienst

Kale - Leie Archeologische Dienst. Jaarverslag 2009. Kale- Leie Archeologische Dienst Kale - Leie Archeologische Dienst Jaarverslag 2009 Kale- Leie Archeologische Dienst 2 Jaarverslag 2009 COLOFON 2010 Kale - Leie Archeologische Dienst, D. Vanhee tenzij anders vermeld Lay-out : D. Vanhee,

Nadere informatie

Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode.

Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode. Welke procedure volgt een archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen? Verduidelijking van de overgangsperiode. Waarom deze verduidelijking? Dit document helpt initiatiefnemers van bouw- en verkavelingsprojecten

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling

Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling Programma van maatregelen: Gent Nieuwewandeling Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij

Nadere informatie

GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER

GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER GERAARDSBERGEN- DUYTSENKOUTER Archeologienota Deel 3 : Programma van maatregelen 2016K8 Jasmine CRYNS Pieter LALOO Ghent Archaeological Team bvba Dorpsstraat 73 8450 Bredene Project: 2016K8 - Geraardsbergen-Duytsenkouter

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK ARCHEOLOGIENOTA KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Gwendy WYNS Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770

Nadere informatie

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo,

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA RONSE GROTE MARKT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA RONSE GROTE MARKT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA RONSE GROTE MARKT (prov. OOST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Matthias GALLOO Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770 INGELMUNSTER

Nadere informatie

Een Intergemeentelijke Archeologische Dienst in jouw gemeente

Een Intergemeentelijke Archeologische Dienst in jouw gemeente Een Intergemeentelijke Archeologische Dienst in jouw gemeente WinAr In 2008 richtten de gemeentes Holsbeek, Tielt-Winge en Rotselaar de Wingense Archeologische Dienst, WinAr naar het riviertje de Winge

Nadere informatie

Realisatie van appartementen langsheen de Arkenvest Halle

Realisatie van appartementen langsheen de Arkenvest Halle RAAP België - Rapport 082 Realisatie van appartementen langsheen de Arkenvest Halle Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2017E39 Nazareth 2017 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot)

RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) RAAP België - Rapport 85 Bouw twee handelspanden aan de Hendrik Consciencelaan (Waarschoot) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2017E109 Nazareth 2017

Nadere informatie

De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk

De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk Programma van Maatregelen Auteur: Jeroen Vermeersch Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum

Nadere informatie

ADDENDUM 10. Werkput 5

ADDENDUM 10. Werkput 5 Asse-Kalkoven, / en /3 Rapporten Agilas vzw / ADDENDUM. Werkput.. Inleiding Enkele dagen na het indienen van het conceptrapport, deelden de nutsmaatschappijen mee dat de sleuven voor de aansluiting van

Nadere informatie

Archol bv. Ivo van Wijk. Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein

Archol bv. Ivo van Wijk. Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein 2012 Archol bv Ivo van Wijk Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat te Elsloo, gemeente Stein Voorlopig verslag Archeologische Opgraving Plangebied Joannes Riviusstraat

Nadere informatie

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat!

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat! Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem

Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het kruispunt N78 en Hoogbaan te Dilsen-Stokkem Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 44 De archeologische begeleiding aan het

Nadere informatie

Archeologisch Vooronderzoek. Nevele - Borrewal. 16 december 2009. David Vanhee

Archeologisch Vooronderzoek. Nevele - Borrewal. 16 december 2009. David Vanhee Archeologisch Vooronderzoek Nevele - Borrewal 16 december 2009 David Vanhee 2 Kale-Leie Archeologische Dienst 2011, KLAD-Rapport 35 3 I. Voorwoord Dit document biedt een bondig overzicht van het vooronderzoek

Nadere informatie

Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen

Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 7 Archeologisch vooronderzoek aan de Zagerijstraat te Membruggen

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst cultuur MONUMENTENZORG Aanvraag tot het bekomen van een stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen (aan te vragen voor aanvang

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BIJ ARCHEBO-RAPPORT 2016K460 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN LEUVEN - COSSMO J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, N. PIL, G. VERBEELEN & E. DIRIX JANUARI 2017 PROJECTCODE BUREAUONDERZOEK 2016K460

Nadere informatie

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Archeologische

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei 2016 - Lovendegem Regionaal Landschap Meetjesland vzw Bestaande samenwerking (geen

Nadere informatie

Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen)

Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen) Amandinestraat (Oostende, West-Vlaanderen) Projectcode: 2017G95 september 2017 ARCHEOLOGIENOTA PROGRAMMA VAN MAATREGELEN voorafgaand: verslag van resultaten bureauonderzoek (2017B373), verslag van resultaten

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren

Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te Tervuren Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 41 Het archeologisch vooronderzoek aan de Kastanjedreef te

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 STAD KORTRIJK ------------------------ G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 24 - nummer 5 mei 2015 Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 Evolutie woongelegenheden

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel

Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 40 Het archeologische vooronderzoek op Klein Einderveld te Eksel

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. LEUVEN HERTOGENSITE SINT-RAFAEL (prov. VLAAMS-BRABANT) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA. LEUVEN HERTOGENSITE SINT-RAFAEL (prov. VLAAMS-BRABANT) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA LEUVEN HERTOGENSITE SINT-RAFAEL (prov. VLAAMS-BRABANT) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Lisa VAN RANSBEECK Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat

Nadere informatie

Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal

Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 60 De archeologische begeleiding aan de pastorie van Wezemaal Kessel-Lo,

Nadere informatie

Een Intergemeentelijke Archeologische Dienst in jouw gemeente.

Een Intergemeentelijke Archeologische Dienst in jouw gemeente. Een Intergemeentelijke Archeologische Dienst in jouw gemeente. Inleiding Het klinkt je misschien ongeloofwaardig in de oren, maar archeologische vondsten worden niet enkel in Egypte, Rome of Griekenland

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke

Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg te Harelbeke Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 50 Het archeologische vooronderzoek aan de Deerlijksesteenweg

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. KORTRIJK LANGEMEERSSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA. KORTRIJK LANGEMEERSSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA KORTRIJK LANGEMEERSSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Birgit LEENKNEGT, Marie LEFERE Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770 INGELMUNSTER

Nadere informatie

Hoe kan ik een melding indienen?

Hoe kan ik een melding indienen? Waarom een stedenbouwkundige vergunning? Hoe kan ik een eenvoudig dossier indienen? Hoe kan ik een melding indienen? Wat is de procedure van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning? Met welke termijnen

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. ROESELARE HONZEBROEKSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN VOOR UITGESTELD VOOR- ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM

ARCHEOLOGIENOTA. ROESELARE HONZEBROEKSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN VOOR UITGESTELD VOOR- ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM ARCHEOLOGIENOTA ROESELARE HONZEBROEKSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN VOOR UITGESTELD VOOR- ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Maarten BRACKE,

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke)

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) Bureauonderzoek 2016I81 Landschappelijk booronderzoek 2016I121 Nazareth 2016 Colofon Opdrachtgever: Waterwegen

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel

Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 2 Archeologisch vooronderzoek aan de Dorpsstraat te Hechtel Kessel-Lo,

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Archeologienota Baron Descampslaan 44 te Wijgmaal (Vlaams-Brabant).

Archeologienota Baron Descampslaan 44 te Wijgmaal (Vlaams-Brabant). ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 101 Archeologienota Baron Descampslaan 44 te Wijgmaal (Vlaams-Brabant). Programma van Maatregelen. PIETERS H. Colofon Uitgever ADEDE bvba Jaar van uitgave 2016 Plaats van uitgave

Nadere informatie

JAARVERSLA 2014 KALE - LEIE

JAARVERSLA 2014 KALE - LEIE G JAARVERSLA 2014 E DIENST H C S I G O L O E ARCH KALE - LEIE Jaarverslag 2014 Kale - leie archeologische Dienst 2 Jaarverslag 2014 Partners De KlaD is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten aalter,

Nadere informatie

INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT...

INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT... INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT...... INHOUD Verwelkoming Wieland De Meyer Inleiding Jan Decorte Toelichting nieuw archeologietraject Sam De Decker Vragenronde Netwerkmoment...... ARCHEO7 Kennisopbouw Ondersteuning

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57

Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57 Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57 Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Turnhout - Hoveniersstraat

Programma van maatregelen: Turnhout - Hoveniersstraat Programma van maatregelen: Turnhout - Hoveniersstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed

Nadere informatie

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P Postbus 297 6900 AG Zevenaar Ringbaan Zuid 8a 6905 DB Zevenaar tel. 0316-581130 fax 0316-343406 info@archeodienst.nl www.archeodienst.nl Archeodienst BV, Postbus 297, 6900 AG Zevenaar Evaluatiebrief Archeologisch

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen

EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen EEKLO MOEIE 2016K517 & 2016K525 Archeologienota DEEL 3: Programma van Maatregelen Ruben Pieter Vergauwe LALOO Ghent Archaeological Team bvba Dorpsstraat 73 8450 Bredene Project: Eeklo Moeie Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bouwen van een magazijn en regularisatie van parkeerplaatsen aan de Drijhoek 44 te Rijkevorsel. Programma van Maatregelen

Bouwen van een magazijn en regularisatie van parkeerplaatsen aan de Drijhoek 44 te Rijkevorsel. Programma van Maatregelen Bouwen van een magazijn en regularisatie van parkeerplaatsen aan de Drijhoek 44 te Rijkevorsel. Programma van Maatregelen E.N.A. Heirbaut M.J. Nicasie Colofon Titel: Bouwen van een magazijn en regularisatie

Nadere informatie

AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND)

AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND) AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND) Locatie 15 Westerstraat Purmerend ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP PURMEREND Neckerstraat 11 1441 KT Purmerend Project AWP Purmerend 2010-01-OCB Locatie onderzoeksgebied

Nadere informatie

Post X, facilitair gebouw Berchem

Post X, facilitair gebouw Berchem RAAP België - Rapport 007 Post X, facilitair gebouw Berchem Archeologienota 2016G42 Programma van Maatregelen Nazareth 2016 Colofon Opdrachtgever: Berchem X Ring 3 NV Havenlaan 86C b103 1000 Brussel Titel:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

Archeologienota:! bouw! van! appartementen! aan! de! Kanunnik!Davidlaan!te!Lier! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Archeologienota:! bouw! van! appartementen! aan! de! Kanunnik!Davidlaan!te!Lier! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Archeologienota: bouw van appartementen aan de KanunnikDavidlaanteLier StephanieCousin Kessel=Lo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Colofon Archeologienota:bouwvanappartementenaandeKanunnikDavidlaanteLier

Nadere informatie

Toekomststraat, Hasselt

Toekomststraat, Hasselt Toekomststraat, Hasselt Programma van Maatregelen Auteur: T. Van Mierlo (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) Toekosmtstraat, Hasselt, Een programma van Maatregelen

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

N76, Zwartberg, gemeente Genk

N76, Zwartberg, gemeente Genk Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in maart een archeologienota

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Waasmunster - Schrijbergstraat

Programma van maatregelen: Waasmunster - Schrijbergstraat Programma van maatregelen: Waasmunster - Schrijbergstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00025 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - nummer 2015/01150 - Bijzondere Procedure - nieuwe

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed directie Cultuur dienst Erfgoed Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed Artikel 1 Definities Voor de toepassing

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 75: Archeologienota Afrittencomplex E40 te Ternat (Prov. Vlaams-Brabant). Programma van Maatregelen

ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 75: Archeologienota Afrittencomplex E40 te Ternat (Prov. Vlaams-Brabant). Programma van Maatregelen ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 75: Archeologienota Afrittencomplex E40 te Ternat (Prov. Vlaams-Brabant). Programma van Maatregelen CATTRYSSE A., CLAEYS S., JANSSENS D. & PIETERS H. Colofon Uitgever ADEDE

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

IOURNEE "''ARCHEOLOGIE ROMAINE

IOURNEE ''ARCHEOLOGIE ROMAINE IOURNEE "''ARCHEOLOGIE ROMAINE t CONFERENCE AN NU ELLE BELGE D t ARCHEOLOGIE ROMAINE ', RO INENDAG. ' JAARLIJKS BELGISCH CONGRES VOOR ROMEINSE ARCHEOLOGIE NAMUR -04-007 NAMEN I l RÉGION WALLONNE JOURNÉE

Nadere informatie

Uitbreiding Gemeentelijke begraafplaats Sint-Bernardusstraat (Fase 4) Hechtel-Eksel

Uitbreiding Gemeentelijke begraafplaats Sint-Bernardusstraat (Fase 4) Hechtel-Eksel RAAP België - Rapport 019 Uitbreiding Gemeentelijke begraafplaats Sint-Bernardusstraat (Fase 4) Hechtel-Eksel Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016H206

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen De Vlaamse

Nadere informatie

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT Persinformatie Zomerse projecten WoninGent goed voor 161 nieuwe sociale woningen Deze zomer gaan vijf projecten van start, samen goed voor 94 sociale huurwoningen en 39 sociale koopwoningen. Daarnaast

Nadere informatie

Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen)

Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen) Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen) Projectcode: 2017F324 Juni 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. ANTWERPEN DE DAMES (prov. ANTWERPEN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA. ANTWERPEN DE DAMES (prov. ANTWERPEN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA ANTWERPEN DE DAMES (prov. ANTWERPEN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Sarah DALLE en Birgit LEENKNEGT Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 september 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00809 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/07133 - Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening JAARVERSLAG 2013 Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening richt een adviesraad voor ruimtelijke ordening in op het niveau van de gemeente, nl. de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

Nadere informatie

Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont Ludo Fockedey. Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba

Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont Ludo Fockedey. Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Linnerveldstraat, Eindstraat, Poothofstraat, St-Maartenstraat en Martenslindestraat in Martenslinde (Bilzen) Vanessa Vander Ginst Laurane Dupont

Nadere informatie

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman

Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman Archeologienota: Het archeologisch vooronderzoek in het Miniemeninstituut te Leuven Vanessa Vander Ginst Maarten Smeets Wouter Yperman Kessel-Lo, 2016 Studiebureau Archeologie bvba Archeologienota: Het

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie