FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11"

Transcriptie

1 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE april 2013

2 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van omgevingswetgeving onder te brengen. De FUMO maakt daarmee deel uit van een landelijk dekkend systeem van regionale uitvoeringsdiensten. Het bedrijfsplan van de FUMO vormt de leidraad waarlangs de FUMO wordt ingericht. Dit heeft geleid tot het completeren en nader uitwerken van het functieboek. De werkgroepen Personeel en Organisatie en huisvesting van de FUMO hebben in samenwerking met externe adviseurs dit functieboek inclusief taakonderdelen voor primaire functies nader uitgewerkt. Op basis van deze nadere uitwerking heeft HR21 een functiewaardering toegekend aan iedere generieke functie uit dit functieboek. De volgende onderwerpen worden nu nader toegelicht: Organisatiestructuur De primaire afdelingen De eenheid ondersteuning ORGANISATIESTRUCTUUR Een organisatiestructuur is in het algemeen opgebouwd uit drie substructuren: een organieke structuur, een personele structuur en een functiestructuur. De organieke structuur beschrijft de vorm van organisatie-eenheden binnen een organisatie. Deze structuur kennen we als het organisatieschema of het harkje met daarin weergegeven de divisies, sectoren, afdelingen, teams enzovoort. De functiestructuur (of het functieboek) beschrijft alle voorkomende functies binnen de organisatie. De personele structuur, ten slotte, beschrijft de personele bezetting van functies op de organisatie-eenheden. Het bedrijfsplan beperkt zich tot de keuze voor de organieke structuur. De functiestructuur komt in dit functieboek aan de orde. De werkzaamheden binnen de FUMO zijn te verdelen over drie hoofdprocessen, die elk eigen deskundigheden vergen en die tot op zekere hoogte gescheiden van elkaar moeten optreden om onafhankelijk te kunnen zijn. Vanuit het Rijk is de eis gesteld dat vergunningverlening en toezicht gescheiden moeten worden georganiseerd. Het ligt daarom voor de hand om net als bij de overige RUD s - de hoofdstructuur van de FUMO te baseren op een product-indeling: toetsing en vergunningverlening (inclusief meldingen), toezicht en handhaving én specialistisch advies. Er is gekozen voor een hoofdstructuur die bereikt dat de grootte van de primaire afdelingen evenwichtig is. Deze organisatiestructuur biedt een herkenbare plek aan de mensen die hun werk volgen (zowel voor provincie- en MAD-medewerkers, als ook medewerkers van gemeenten). De afdelingen zijn ingedeeld naar de zaaktypen (producten) die worden geleverd c.q. soortgelijke werkzaamheden die worden uitgevoerd. De juristen en specialisten kunnen op deze wijze voldoen aan de eis van functiescheiding op dossierniveau, waarbij optimale uitwisselbaarheid op persoonsniveau blijft. Extra opdrachten zullen vooral worden uitgevoerd door de specialisten (waaronder de juristen). Door deze medewerkers onder te brengen in een afzonderlijke afdeling kan hierop sneller worden ingespeeld en gerichter acquisitie worden gedaan. De afdelingen zijn qua omvang voldoende robuust en kunnen als zelfstandige eenheden opereren. Hierdoor wordt vrijwel voldaan aan de kritieke massa, deskundigheid en flexibiliteit binnen de afdelingen. De organisatie is tevens voorbereid op groei en is toekomstvast (o.a. BRIKS-taken). 2

3 De hoofdstructuur van de FUMO zal er hierdoor als volgt uitzien: Figuur 1 Hoofdstructuur FUMO Door te kiezen voor deze structuur kan vrijwel op alle punten worden voldaan aan de kwaliteitscriteria (KPMG-criteria 2.1). Bij andere RUD s wordt een soortgelijke indeling gehanteerd. Deze structuur biedt verder: de mogelijkheid tot het bereiken van een hoog deskundigheidsniveau; de gelijkheid in werkhouding, waarden en taal; een bijdrage aan rechtsgelijkheid; de mogelijkheid tot het bereiken van een hoge bezettingsgraad; de mogelijkheid tot snelheid in taakuitoefening; de onafhankelijkheid in de taakoefening; de onafhankelijkheid tussen enerzijds vergunningverlening en anderzijds toezicht en handhaving. Er wordt voldaan aan functiescheiding tussen vergunningverleners en toezichthouders (op afdelingsniveau). De FUMO hoofdstructuur bevat drie primaire afdelingen en een ondersteunende afdeling. Er is één directeur en per primaire afdeling één afdelingshoofd. De directeur vormt samen met deze drie afdelingshoofden het managementteam van de FUMO. De omvang van deze drie primaire afdelingen is met circa 40 medewerkers groot te noemen. De span of control van een afdelingshoofd komt hiermee in het geding. Het is daarom wenselijk een aantal coördinerende taken onder te brengen bij senior medewerkers. Deze taken zijn onder andere het verdelen van werk, het stellen van prioriteiten en het verdelen en controleren van de omvang en kwaliteit van de werkzaamheden. Deze taken kunnen ook inhouden het begeleiden van medewerkers in hun functioneren. Tevens kan deze medewerker de voorbereiding doen voor de HR-gesprekken. De eindverantwoordelijkheid van al deze taken ligt bij het afdelingshoofd. Deze senior medewerkers voeren deze operationele taken uit naast hun eigen werkzaamheden. De span of control per coördinator bedraagt 10 tot maximaal 15 medewerkers. Het afdelingshoofd draagt ook de zorg voor de persoonsbegeleiding van de medewerkers tijdens bijvoorbeeld ziekte. Deze senior medewerker biedt ondersteuning in het werkgerelateerde deel. In dit functieboek zullen de coördinerende taken generiek als resultaatgebied worden ondergebracht bij het functieprofiel van de senior medewerkers. De primaire en secundaire werkzaamheden van de FUMO bevatten een groot aantal juridisch werkzaamheden, waardoor het functieboek een aantal verschillende juridische functies bevat. Deze functies komen in generieke zin grotendeels overeen met die van de specialist. De ondersteunende administratief juridische werkzaamheden zijn ondergebracht in de uitvoerende afdelingen. In de eenheid ondersteuning is nog een functie van juridisch adviseur opgenomen. De secretariële ondersteuning wordt per afdeling in de lijn geplaatst. 3

4 DE PRIMAIRE AFDELINGEN Inrichting en taken Hieronder worden de inrichting en de globale taken van de afdelingen nader toegelicht. Voor alle drie afdelingen geldt dat werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van meerdere wetten. Met nadruk wordt opgemerkt dat het een beschrijving op hoofdlijnen betreft en dat de exacte uitvoering per partner kan verschillen. Dit zal in de dienstverleningsovereenkomsten worden vastgelegd. De onderverdeling binnen de afdelingen moet nog worden vormgegeven. De primaire taken van de afdeling Toetsing en Vergunningverlening zijn de volgende: Voor veel activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving moeten burgers en bedrijven vooraf toestemming vragen aan het bevoegd gezag. De Wabo en andere wet- en regelgeving kennen verschillende soorten toestemmingsstelsels, zoals meldingen, vergunningen en ontheffingen. De afdeling Vergunningverlening toetst voor het bevoegd gezag aanvragen en meldingen op juistheid en volledigheid. Daarnaast bereidt de afdeling (ontwerp-)beschikkingen voor en adviseert de afdeling het bevoegd gezag over de afhandeling van aanvragen en meldingen. Soms is het nodig om nadere voorwaarden of voorschriften aan een melding te verbinden. Ook dit valt onder het taakveld van de afdeling Vergunningverlening. De primaire taken van de afdeling Toezicht en handhaving zijn: De afdeling Toezicht en Handhaving ziet o.a. toe op het naleven van wettelijke voorschriften, treedt op bij illegale situaties en gaat indien nodig over tot het inzetten van handhavingsinstrumenten. Binnen de FUMO zijn ook Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren in dienst (BOA), ten behoeve van bestuurlijke strafbeschikkingen. De afdeling Specialistisch advies huisvest alle specialisten. De primaire taken van deze afdeling zijn: De medewerkers van de afdeling Specialistische Adviezen zijn specialisten en experts op het gebied van verschillende terreinen, zoals geluid, bodem, externe veiligheid, lucht, afval en juridisch. Zij verstrekken integrale adviezen, zowel procesmatig, organisatorisch als inhoudelijk. Een deel van de werkzaamheden is ten behoeve van producten van de beide andere afdelingen. De primaire en secundaire werkzaamheden van de FUMO bevatten een groot aantal juridisch werkzaamheden, waardoor het functieboek een aantal verschillende juridische functies bevat. Deze functies komen in generieke zin grotendeels overeen met die van de specialist. De primaire juridische functies zijn allen ondergebracht in de afdeling Specialistisch Advies. De ondersteunende jurische werkzaamheden zijn ondergebracht in de afdelingeenheid ondersteuning. Om de kwetsbaarheid te verminderen is voor een oplossing gekozen in huisvestingtermen, namelijk door in het vlekkenplan een vlek te definiëren waarin alle administratief juridisch medewerkers werkzaam zijn. DE EENHEID ONDERSTEUNING De eenheid Ondersteuning verzorgt alle ondersteunende taken, die geen deel uitmaken van het primaire proces. De eenheid ondersteunt daarnaast de directeur in zijn rol als eindverantwoordelijk manager. De volgende taken zijn te rekenen tot de ondersteunende taken: Financiën (Financiële beleidsontwikkeling, Financiële administratie, Accountant, Financieel advies structureel, Financieel advies incidenteel/ projectmatig) 4

5 Planning & control (Interne controle en AO, Interne auditing) Juridische zaken (juridisch adviseur, niet behorend tot primair proces), (Juridisch beleid en kaderstelling, Rechtsbescherming, Juridisch advies) Personeel & Organisatie (P&O-regie, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, HRadvies, HR-beleid, Loopbaanbegeleiding, Arbeidsmarktcommunicatie, Preventie en reintegratie, Organisatiebeleid- en advies) Facilitaire zaken (Secretariaat, Receptie, Inkoop operationeel, Aanbesteding tactisch, Post en archief, Repro, Catering, Veiligheid/bewaking, Huisvesting/vastgoed onderhoud) Communicatie (Project- en beleidscommunicatie uitvoering, Bestuurs- en concerncommunicatie uitvoering, Website hosting, Voorlichting/woordvoering Informatisering & Automatisering (Informatiebeleid- en regie, ICT-beheer, Technisch applicatiebeheer, Servicedesk, Netwerkbeheer) De eenheid Ondersteuning wordt niet geleid door een afdelingshoofd. De Directeur is verantwoordelijk voor deze eenheid en laat zich hierin bijstaan door een coördinerend senior. Niet alle ondersteunende functies zullen worden gevuld, omdat deze worden uitbesteed bij de Provincie Fryslân (PIOFAC en ICT) en de gemeenten Leeuwarden/Boarnsterhim (huisvesting). De uitbesteding vraagt om kennis en ervaring als opdrachtgever en inkoper, de zogenaamde smart buyer. Voor de FUMO is gekozen voor een smart buyer - resultaatgebied bij een aantal functies binnen de eenheid ondersteuning. Het management kiest op basis van geschiktheid een van de medewerkers. Op deze wijze wordt dit resultaatgebied centraal in de ondersteuning geborgd. In dit functieboek zijn alle ondersteunende functies beschreven, ook de functies die kunnen worden uitbesteed. De functies die worden uitbesteed, worden zodra de uitbesteding in kaart is gebracht niet bezet. LEESWIJZER De functiebeschrijvingen in dit functieboek hebben een generiek karakter. Ze zijn zodoende toepasbaar op een groot aantal functies van een vergelijkbaar karakter maar met een verschillende inhoudelijke component. Naast generieke beschrijvingen van functiefamilies en functies zijn per functie de kerntaken opgenomen. Het functieboek biedt zodoende houvast en structuur, maar is tegelijkertijd flexibel en eenvoudig aan te vullen/ passen mochten er wijzigingen in functies optreden. Het functieboek moet een kwalitatief, efficiënt en doelgericht functioneren van de FUMO mogelijk maken. Daarnaast moet het functieboek vormgeven aan het beoogde ontwikkelperspectief voor medewerkers van de FUMO. Als laatste moet het functieboek zo zijn opgezet dat medewerkers bij de vorming van de FUMO vanuit hun oude organisatie zoveel mogelijk als functievolgers kunnen worden geplaatst in de nieuwe organisatie van de FUMO. Bij het vormgeven van het functieboek is gebruik gemaakt van bestaande functiehuizen en waarderingssystemen bij provincie en gemeenten (Fuwa en HR21). Met generieke functiebeschrijvingen kunnen verschillende functies die vergelijkbare taken bevatten, binnen eenzelfde functiebeschrijving eenduidig en op hoofdlijnen beschreven worden. De gelijkwaardigheid van de functies uit zich in de aard van de werkzaamheden, de zwaarte en verantwoordelijkheden binnen de functie en staat tamelijk los van de inhoudelijke werkzaamheden. Door op deze manier functies te categoriseren, ontstaan functiefamilies die samen de volle breedte van de organisatie van de FUMO dekken. Dit 5

6 maakt het mogelijk tot een geïntegreerd model en functieraster te komen, waarin zowel ondersteunende functies als taken in het primaire proces een plek hebben. Het document kent de volgende opbouw: - Functieraster en schaalniveaus (hoofdstuk 2); - Generieke functiebeschrijvingen (hoofdstuk 3); 6

7 2. FUNCTIERASTER EN SCHAALNIVEAUS FUNCTIERASTER Een functieraster geeft inzicht in de functies uit het functieboek en de daarbij horende schalen. Verderop in dit hoofdstuk is het functieraster voor de FUMO opgenomen. Zoals het functieraster laat zien, kent de FUMO een drietal functiefamilies. Binnen deze functiefamilies wordt een aantal functies onderscheiden, welke elk gekoppeld zijn aan (indicatieve/voorlopige) salarisschalen. Het betreft generieke functies, waarbinnen specifieke functies worden onderscheiden. In het functieraster is een overzicht opgenomen van de functiefamilies en de daaronder vallende voor de FUMO geldende werknamen weergegeven met indicatieve salarisschaal. Het functieboek bestaat alleen uit de generieke functies inclusief functiebeschrijvingen, die ook daadwerkelijk worden gebruikt. In dit document wordt van elke functiefamilie een korte omschrijving gegeven en is per generieke functie een functiebeschrijving opgenomen. Daarnaast zijn de resultaatgebieden van de specifieke functies beschreven. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen functies die in meerdere afdelingen voorkomen. Hiervan zijn eenmalig de algemene kerntaken opgenomen, omdat de resultaatgebieden vergelijkbaar zijn, ondanks dat ze per afdeling inhoudelijk verschillen. De kerntaken geven een gedetailleerdere weergave van de inhoud van de functie. SCHAALNIVEAUS Voor veel functies zijn meerdere schaalniveaus opgenomen. Dit betekent dat doorgroeien in een functie mogelijk is en dat met dit doorgroeien het takenpakket en de verantwoordelijkheid verandert. Als voorbeeld wordt voor vergunningverlening de indeling gekoppeld aan zwaarte/complexiteit van procedures/inrichtingen, variërend van een niveau voor eenvoudig of gestandaardiseerde procedures tot een niveau voor zeer complexe procedures. Dit uit zich in functies met een gelijke naam met daarachter de aanduiding I, II, III, etc. INDICATIEVE WAARDERING De functiebeschrijvingen die nu voor u liggen hebben een indicatieve waardering. Dat wil zeggen, dat er een voorlopige salarisschaal bij het opstellen van het functieboek is toegekend door HR21 aan de functies. De definitieve waardering zal binnen 1 of 2 jaar plaatsvinden. 7

8 Functieraster Functie- Management familie Schaal Management ondersteuning Bestuur, beleid & uitvoering Algemeen 15 directeur 13/ 14 Afdelingshoofd 12 Controller 11 Senior Vergunningverlener Senior Toezichthouder Senior Jurist Senior Specialist 10 Juridisch adviseur Communicatieadviseur ICT adviseur HRM adviseur Bedrijfskundig adviseur 9/ 10 7/ 8 7 Directiesecretaresse 6 Secretaresse Financieel medewerker 5 Medewerker Facilitair Vergunningverlener A Vergunningverlener B Toezichthouder A Toezichthouder B Specialist A Specialist B Financieel adviseur Kwaliteitsmedewerker Jurist A Junior Vergunningverlener A Junior Vergunningverlener B Systeem- en/of applicatiebeheerder Junior specialist A Junior specialist B Junior Toezichthouder A Junior Toezichthouder B Administratief Juridisch Medewerker Medewerker Personeel en Salarisadministratie 8

9 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN 9

10 Functiebeschrijving Naam functie : Functiefamilie management Functies binnen de functiefamilie Management zijn gericht op het management, de strategische visievorming en inhoudelijke koers en de externe representatie van de FUMO. Generieke functies Algemeen Directeur Afdelingshoofd Competenties leiding geven omgevingsbewustzijn in staat externe ontwikkelingen te vertalen in visie en strategisch beleid netwerken klantgericht organisatiebewustzijn communicatieve vaardigheden overzicht bewaken stressbestendig zelfstandig motiveren en draagvlak creëren Algemene taakomschrijving Is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de FUMO, zowel t.a.v. primaire beleids- en uitvoeringsprocessen als t.a.v. de bedrijfsvoering en geeft primair leiding aan het management van de dienst. De directeur behartigt de belangen van en representeert de FUMO bij externe partners, treedt op als contractbeheerder voor opdrachtgevers en draagt zorg voor afstemming met en inhoudelijke inbreng in het AB en DB. Is verantwoordelijk voor het integraal management van een afdeling en voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en uitvoering van strategisch beleid. Is lid van het managementteam en neemt deel aan regionale en nationale overlegstructuren. Treedt op taakniveau op als accounthouder voor deelnemers. Voorbeelden taakvelden onderdeel managementteam afstemming met AB en DB leidinggeven aan een afdeling/dienst vertegenwoordigen van de FUMO in externe overlegstructuren relatiebeheer met opdrachtgevers en andere externe partijen inhoudelijk beleidsontwikkeling 10

11 Functiebeschrijving Naam functie : Algemeen directeur Code : Algemeen Directeur Functiereeks Management: Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma s en/of projecten. Functiegroep Strategisch I: Integraal leidinggeven aan de organisatie of een omvangrijk deel van de organisatie (domein) en (eind)verantwoordelijk voor de lange termijn visieontwikkeling en strategische integrale bedrijfsvoering van de organisatie of het domein. Uitvoering vindt plaats binnen de context van wet- en regelgeving en/of bestuurlijke algemene kaders en/of doelstellingen. Overwegende functiekenmerken: adviseert en ondersteunt het bestuur is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen is eindverantwoordelijk voor de onderhandelingen met opdrachtgevers over uit te voeren werken en te behalen resultaten alsmede voor de continue doorontwikkelingen innovatie van de organisatie geeft integraal leiding aan de organisatie signaleert en verbindt vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen 11

12 Generieke taken Resultaatgebied 1: Advisering bestuur en organisatie stuurt, bewaakt en ondersteunt bij de afdoening/naleving van afspraken draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen realiseert en bewaakt de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning verzorgt en bewaakt de afstemming tussen bestuur en FUMO voert de regie bij interactieve processen met burgers, bedrijven en/of instellingen Resultaatgebied 2: Concernsturing regisseert en adviseert over strategische processen en vraagstukken op het gebied van bestuur en organisatie draagt zorg voor de integrale toetsing van de aan het bestuur voorgelegde adviezen stuurt en regisseert de uitvoering van besluiten en de afstemming en verbinding tussen de FUMO en het bestuur draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van bestuursvergaderingen bewaakt de kwaliteit van het bestuurlijke besluitvormingsproces en doet verbetervoorstellen Resultaatgebied 3: Bedrijfsvoering initieert, stuurt en bewaakt de (door)ontwikkeling en innovatie van de gehele organisatie stuurt en draagt zorg voor de planning en control van de bedrijfsprocessen bevordert en draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van beleids- en beheersinstrumenten bevordert en draagt zorg voor de optimale inrichting en beheer van het informatiemanagement Resultaatgebied 4: Integraal management draagt zorg voor het management van de FUMO draagt zorg voor de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten draagt zorg voor de totstandkoming van resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en innovatie van de organisatie is bestuurder in de zin van de WOR Resultaatgebied 5: Netwerken ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden creëert draagvlak voor beleid 12

13 Functie-eisen WO- werk- en denkniveau en minimaal zes jaar relevante werkervaring ruime managementervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving met meerdere bestuurslagen kennis en ervaring met het nemen van bestuursbesluiten in een politieke maatschappelijke gevoelige omgeving kennis en inzicht in het werkveld van de dienst en de hoofdlijnen van het strategisch beleid inzicht in en ervaring met het werken in een dynamisch en complex sociaalmaatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke krachtenveld kennis van en ervaring met onderhandelen, besluitvorming en samenwerking in een omgeving met een veelheid aan (tegengestelde) belangen kennis van de andere overheden en instanties waarmee samengewerkt wordt vaardigheid in het vormgeven van strategisch beleid Kerntaken advisering van en afstemming met Algemeen en Dagelijks Bestuur eindverantwoordelijk voor de contracten van opdrachtgevers relatiebeheer naar opdrachtgevers, strategische partners en Rijk secretaris AB en DB 13

14 Functiebeschrijving Naam functie : Afdelingshoofd Code : Manager II Functiereeks Management: Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. Het management omvat tevens het structureel aansturen en realiseren van programma s en/of projecten. Functiegroep Strategisch III: Integraal leidinggeven aan het organisatieonderdeel en bijdragen aan de visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van de organisatie. Uitvoering vindt plaats binnen de context van wet- en regelgeving en/of bestuurlijke en ambtelijk vastgestelde kaders, doelstellingen en beleid. Overwegende functiekenmerken: geeft integraal leiding aan een organisatieonderdeel dat overwegend ontwikkelend van aard is, op een breed terrein van overheidszorg adviseert over de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen langetermijnperspectief en hoge politieke, organisatorische, economische en/of sociaal maatschappelijke impact 14

15 Generieke taken Resultaatgebied 1: Integraal management draagt zorg voor het management van het organisatieonderdeel bepaalt de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten draagt zorg voor resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en innovatie Resultaatgebied 2: Bedrijfsvoering draagt zorg voor de (door)ontwikkeling en innovatie van de afdeling bewaakt de planning en control van de afdeling bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces draagt zorg voor het beheer van het informatiemanagement Resultaatgebied 3: Producten en diensten vertaalt het strategisch concernbeleid naar beleidsontwikkeling, voorbereiding en uitvoering binnen het organisatieonderdeel draagt zorg voor de totstandkoming van richtlijnen en procedures draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de uitvoering en coördinatie initieert, regisseert en bewaakt de inrichting en oplevering van complexe programma s en projecten Resultaatgebied 4: Concern advisering adviseert over vraagstukken vanuit het organisatieonderdeel draagt zorg voor de integrale toetsing van management adviezen draagt zorg voor de prioritering en vertaling van management besluiten naar organisatorische taakstellingen en projecten en programma s Resultaatgebied 5: Netwerken ontwikkelt en onderhoudt een relaties initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden creëert draagvlak voor beleid 15

16 Functie-eisen WO- werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring managementervaring in een bestuurlijke-ambtelijke omgeving met meerdere bestuurslagen inhoudelijke kennis van bestuurlijke, beleidsmatige en strategische uitgangspunten in het werkveld inzicht in het dynamisch en complex sociaal-maatschappelijke, financieeleconomische en politiek-bestuurlijke krachtenveld en vertaling van ontwikkelingen naar de afdeling ervaring met onderhandeling en samenwerking in een omgeving met veel (verschillende) belangen vaardigheid in het formuleren, uitdragen en verdedigen van beleid Kerntaken voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van Omgevingsbeleid accountmanagement naar opdrachtgevers deelname aan het managementteam van de FUMO 16

17 Functiebeschrijving Naam functie : Functiefamilie dienstverlening en ondersteuning Functies binnen de functiefamilie Managementondersteuning zijn gericht op de secretariële ondersteuning van de primaire processen en de bedrijfsvoering binnen de FUMO. Generieke functies Medewerker Administratief en secretarieel II Algemene taakomschrijving Verricht complexe inhoudelijke, secretariële, administratieve en/of organisatorische taken uit op een afgebakend werkterrein. Stelt management rapportages en overzichten op. Medewerker Administratief en secretarieel III Medewerker facilitair III Verricht ondersteunende werkzaamheden voor de afdelingshoofden. Het uitvoeren van secretariële en/of administratieve taken, zoals het verzorgen van een secretariaat, het verrichten van algemeen (inhoudelijke) ondersteunende werkzaamheden en/of bewaken van processen. Het uitvoeren van facilitaire taken in brede zin, zoals het beheren en/of onderhouden van gebouwen, werkplekken en terreinen en het uitvoeren van restauratieve, bode-, repro-, post- of archieftaken en diensten. Competenties klantvriendelijk overzicht bewaken contactuele vaardigheden accuratesse nauwkeurigheid en zorgvuldigheid mondelinge en schriftelijke vaardigheden Voorbeelden taakvelden agendabeheer vergaderondersteuning verzamelen van gegevens t.b.v. leidinggevende verwerking van notities, rapporten en post ontvangst bezoekers telefoon opnemen 17

18 Functiebeschrijving Naam functie : Directiesecretaresse Code : Medewerker administratief & secretarieel II Functiereeks Ondersteuning: Het verlenen van inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige, facilitaire of algemene ondersteuning, gericht op een optimaal verloop van de werkprocessen. Functiegroep Administratief en secretarieel: Het uitvoeren van secretariële en/of administratieve taken, zoals het verzorgen van een secretariaat, het verrichten van algemeen (inhoudelijke) ondersteunende werkzaamheden en/of het bewaken van processen. Overwegende functiekenmerken: voert complexe inhoudelijke, secretariële, administratieve en/of organisatorische taken uit op een afgebakend werkterrein 18

19 Generieke taken Resultaatgebied 1: Inhoudelijke ondersteuning biedt inhoudelijke ondersteuning op een afgebakend werkterrein stelt (management)rapportages en overzichten op signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen Resultaatgebied 2: Secretariaat draagt zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten verricht representatieve taken organiseert bijeenkomsten en activiteiten organiseert de logistieke planning en het beheer van afspraken en agenda s verricht correspondentie- en tekstverwerkingswerkzaamheden Resultaatgebied 3: Procesbewaking bewaakt en verzorgt het proces omtrent de voortgang en afdoening van besluiten verricht voortgangscontroles en bewaakt planningen en afspraken Resultaatgebied 4: Administratie draagt zorg voor het beheer en bewerkingen van (digitale) bestanden en systemen draagt zorg voor de kwaliteit, toegankelijkheid en aansluiting van informatiestromen en administraties Functie-eisen MBO secretariële opleiding ten minste vijf jaar relevante werkervaring kennis (op hoofdlijnen) van de aard van de werkzaamheden van de directeur/afdelingshoofd kennis van en zeer ruime ervaring met managementondersteuning en kantoorautomatisering inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie, het functioneren van de organisatie, de aard van onderlinge relaties en van interne administratieve en procedurele voorschriften Kerntaken directie secretaresse verricht in opdracht werkzaamheden voor directeur/afdelingshoofd agendabeheer van directeur/afdelingshoofd voorbereiding van, ondersteuning bij en verwerking van vergadering ontvangst van bezoekers en telefoontjes, verwerking van post (receptiefunctie) receptiefunctie en de inkoop van kantoorartikelen nctiebeschrijving Fu 19

20 Naam functie : Secretaresse Financieel medewerker Code : Medewerker administratief & secretarieel III Functiereeks Ondersteuning: Het verlenen van inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige, facilitaire of algemene ondersteuning, gericht op een optimaal verloop van de werkprocessen. Functiegroep Administratief en secretarieel: Het uitvoeren van secretariële en/of administratieve taken, zoals het verzorgen van een secretariaat, het verrichten van algemeen (inhoudelijke) ondersteunende werkzaamheden en/of het bewaken van processen. Overwegende functiekenmerken: voert secretariële, administratieve en/of organisatorische taken uit op een afgebakend werkterrein Generieke taken Resultaatgebied 1: Secretariaat verzorgt de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten verricht representatieve taken organiseert bijeenkomsten en activiteiten organiseert de logistieke planning en het beheer van afspraken en agenda s verricht correspondentie- en tekstverwerkingswerkzaamheden Resultaatgebied 2: Procesbewaking bewaakt en verzorgt de voortgang van meldingen, klachten en afspraken Resultaatgebied 3: Administratie draagt zorg voor het beheer en bewerkingen van (digitale) bestanden en systemen verzamelt en verstrekt gegevens en overzichten uit administratieve systemen 20

FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) JULI 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van Functieboek RUD Utrecht op basis van 1 september 2015 Inhoudsopgave Management team Directeur 3 Teamleider 5 Team Strategisch Beraad Controller 7 Adviseur A (HRM) 9 Adviseur A (Secretaris Bestuur & Directie)

Nadere informatie

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND 27 november 2012 Verbindt functies, competenties en resultaten Werknaam functie : Directeur Afdeling : Generieke beschrijving : Algemeen directeur Code

Nadere informatie

Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Functie-/hoofdtakenboek

Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Functie-/hoofdtakenboek Omgevingsdienst Veluwe IJssel Functie-/hoofdtakenboek concept versie 23 november 2012 Toelichting op HR21 Het functieboek bestaat uit generieke functiebeschrijvingen van HR21. HR21 is een webapplicatie

Nadere informatie

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Versie 12 december 2012. Index nr Functienaam (werknaam) afdeling Functieprofiel Schaal Pg. HR 21 indicatief Plustaak -- -- 3 1.1 Directeur

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam. Normfunctienaam. Code Peildatum. Functiereeks Ondersteuning: Functiegroep Administratief & secretarieel:

Functiebeschrijving. Functienaam. Normfunctienaam. Code Peildatum. Functiereeks Ondersteuning: Functiegroep Administratief & secretarieel: Functiebeschrijving Functienaam Normfunctienaam Medewerker administratief & secretarieel I Code Peildatum N07.01.02 1-4-2011 Functiereeks Ondersteuning Het verlenen van inhoudelijke, secretari le, administratieve,

Nadere informatie

HR21 functies Gemeente Súdwest-Fryslân 1 januari 2013

HR21 functies Gemeente Súdwest-Fryslân 1 januari 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. Nr. 29331 27 mei 2014 HR21 functies Gemeente Súdwest-Fryslân 1 januari 2013 Lokale Griffier Functiereeks Politiek Eindverantwoordelijk voor

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker beleidsuitvoering II Normfunctienaam Medewerker beleidsuitvoering II Code Peildatum N03.03.04 1-1-2013 Functiereeks Beleid Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren

Nadere informatie

Hoofdtakenboek. Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Hoofdtakenboek. Omgevingsdienst Noord-Veluwe Hoofdtakenboek Omgevingsdienst Noord-Veluwe Concept 12 december 2012 1 Inleiding Ten behoeve van de inrichting van de Omgevingsdiensten en de plaatsing van medewerkers moet er inzicht zijn in de beschikbare

Nadere informatie

(Plaatsings)Functieboek. UW Samenwerking

(Plaatsings)Functieboek. UW Samenwerking (Plaatsings)Functieboek UW Samenwerking Versie 2 oktober 2014 Inleiding Het plaatsingsfunctieboek omvat de functies t.b.v. UW Samenwerking. De besturingsfilosofie, hoofdstructuur en de onderliggende inrichtingsplannen

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Leeswijzer functieboek Dienst Dommelvallei Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Inhoud leeswijzer 1. Algemeen... 3 1.1 Werkwijze... 3 1.2 Doel en inhoud leeswijzer... 3 2. Generiek (algemeen)

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Naam functie. Code : N Functiereeks Realisatie: Functiegroep Ontwerp & voorbereiding:

Functiebeschrijving. Naam functie. Code : N Functiereeks Realisatie: Functiegroep Ontwerp & voorbereiding: Functiebeschrijving Naam functie : Medewerker ontwerp & voorbereiding I Code : N04.01.02 Functiereeks Realisatie: Het leveren van (specialistische) producten en diensten gericht op het ontwikkelen, verbeteren

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Resultaatbeschrijving

Resultaatbeschrijving Resultaatbeschrijving Gegevens functie Werknaam functie : Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling A Nummer : R001 Afdeling : Ruimte Team Ruimtelijke ontwikkeling Generieke beschrijving : Medewerker

Nadere informatie

GENERIEK FUNCTIEBOEK PARKEERGEBOUWEN IN TRANSITIE DIENST INFRASTRUCTUUR VERKEER EN VERVOER 2014

GENERIEK FUNCTIEBOEK PARKEERGEBOUWEN IN TRANSITIE DIENST INFRASTRUCTUUR VERKEER EN VERVOER 2014 GENERIEK FUNCTIEBOEK PARKEERGEBOUWEN IN TRANSITIE DIENST INFRASTRUCTUUR VERKEER EN VERVOER 2014 14 maart 2014 INHOUDSOPGAVE GENERIEK FUNCTIEBOEK PARKEERGEBOUWEN IN TRANSITIE DIVV 2014 FUNCTIES CATEGORIE

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN

FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN Behoort bij de Regeling Functiewaardering Kempengemeenten zoals vastgesteld door: Burgemeester en wethouders van Bergeijk d.d. 2 maart 2010 Burgemeester en wethouders van Bladel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Bijlage 10 - Funtieprofielen

Bijlage 10 - Funtieprofielen Bijlage 10 - Funtieprofielen Perceel 1 Ruimtelijk-juridische professionals Perceel 1 bestaat uit vier profielen: a) Senior jurist Ruimtelijke Ontwikkeling b) Allround jurist Ruimtelijke Ontwikkeling c)

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Leeswijzer functiebeschrijven

Leeswijzer functiebeschrijven Leeswijzer functiebeschrijven Deze leeswijzer is auteursrechtelijk beschermd door en eigendom van de VNG en/of leverancier. Niets van deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de VNG en/of

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

De nieuwe organisatie heeft ruim 400 medewerkers is werkzaam voor plm. 60.000 inwoners van Boxtel en Sint Michielsgestel.

De nieuwe organisatie heeft ruim 400 medewerkers is werkzaam voor plm. 60.000 inwoners van Boxtel en Sint Michielsgestel. Vacature De gemeenten Boxtel en Sint Michielsgestel gaan ambtelijk fuseren en wensen de komende jaren toe te groeien naar faciliterende gemeenten ondersteund door een gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen is onderverdeeld in vier verschillende eenheden: Organisatie, Ontwikkeling & Advies, Techniek & Diensten en Watersysteem & Zuiveren. Hieronder schetsen we

Nadere informatie

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER Algemeen Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider

Functieprofiel: Projectleider BIJLAGE E.1 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 1 Functieprofiel: Projectleider Werkzaamheden: De opdrachtgever zorgt, eventueel met behulp van een separate opdracht, voor een duidelijke projectopdracht. Hij of zij

Nadere informatie

Functieprofiel Gemeente Hattem, functiefamilie: Uitvoerend

Functieprofiel Gemeente Hattem, functiefamilie: Uitvoerend Gemeente Hattem, functiefamilie: Uitvoerend De werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van de eenheidsmanager. De hoofdtaak van de functie bestaat uit het verrichten van uitvoerende werkzaamheden

Nadere informatie

2.1 FUNCTIEPROFIEL COÖRDINATOR AGRESSIE EN GEWELD

2.1 FUNCTIEPROFIEL COÖRDINATOR AGRESSIE EN GEWELD 2.1 FUNCTIEPROFIEL COÖRDINATOR AGRESSIE EN GEWELD Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud P&O, gemeentesecretaris, coördinator agressie en geweld, OR Instrument

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Algemeen In de organisatie van Stichting Elisabeth doet zich een aantal ontwikkelingen voor die aanleiding zijn voor aanpassingen in het

Nadere informatie

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Organieke functie Brandweer Flevoland

Organieke functie Brandweer Flevoland Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Crisisbeheersing/Veiligheidsbureau Functiecode : Functieschaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) Kandidatenprofiel Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) 1. De organisatie Zorgspectrum, onderdeel van het samenwerkingsverband Carante Groep, is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

Medewerker strategie en control Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau

Medewerker strategie en control Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau Strategie en control Functieprofiel medewerker strategie en control Medewerker strategie en control Functiefamilie Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau I Doel De medewerker strategie en

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel adviseur

Functiebeschrijving Financieel adviseur Functiebeschrijving Financieel adviseur Organisatie: Locatie: Afdeling: Functie: Stichting Zorg Adullam Centraal bureau Servicecentrum, taakveld Financieel adviseur Organisatievisie: De Financieel adviseur

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Zevenaar

Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Zevenaar Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Zevenaar Procesgerichte en resultaatgerichte persoonlijkheid die als (beoogd) griffier raadsleden en fracties optimaal ondersteunt en adviseert en de nieuw te

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Organieke functie Brandweer Flevoland

Organieke functie Brandweer Flevoland Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Functiecode : Functieschaal : 14 (indicatief)

Nadere informatie

Gemeente Hoorn functieboek Buitenhek & van Doorn Consultancy

Gemeente Hoorn functieboek Buitenhek & van Doorn Consultancy Gemeente Hoorn functieboek Buitenhek & van Doorn Consultancy Versie Basisversie september 2006; (B&W 10 oktober 2006 en Gemeenteraad 14 november 2006) Vaststelling 1 e wijziging: B&W d.d. 15 mei 2007 Vaststelling

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

14.Financieel Analist (Financial Reporting) (FSK 12,11,10,9)

14.Financieel Analist (Financial Reporting) (FSK 12,11,10,9) 14.Financieel Analist (Financial Reporting) (FSK 12,11,10,9) Taakbeschrijving Functiefamilie : Ondersteuning Functieprofiel : Academisch expert C, Expert A, B, C Roepnaam : Adviseur Financieel Analist

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie