Arrondissement Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: H. Demedts, schepen G. Vanhoutte, R. Lesaffre, P. Avijn, raadsleden Beslissingen in verband met de agenda : De schepenen S. Bral en A. Cnudde en de raadsleden S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, B. Caron en E. Flo zijn afwezig A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 43 Voorstel van raadslid E. Flo inzake de huurvoorwaarden van de Oude Dekenij. 44 Vraag van raadslid H. Masselis inzake de aankoop van asbakken voor het openbaar domein. 45 Vraag van raadslid P. Soens betreffende de uitbreiding van de site Hessenatie aan de Wittestraat te Heule en de hieraan gekoppelde mobiliteit. 46 Vraag van raadslid B. Caron over de stand van zaken van het stadsgebouw Oude Dekenij. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p1/158

2 47 Vraag van raadslid P. De Coene over de stand van zaken in verband met de subsidie aan KV Kortrijk. B. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt het voorstel van raadslid E. Flo over de huurvoorwaarden van de Oude Dekenij, met eenparigheid van stemmen, onontvankelijk verklaard. Het ingediende voorstel beantwoordt niet aan artikel 43 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. C. De voorzitter doet volgende mededelingen: - de raad biedt haar gevoelens van medeleven aan, aan raadslid P. Jolie bij het overlijden van de heer Bernard Vandenbussche, zijn schoonvader. - de raadsleden die kandideerden in de parlementsverkiezingen worden bedankt voor hun engagement en gefeliciteerd met hun persoonlijke scores. - volgende activiteiten staan gepland: * 16 juni om uur: opening Elfde Julilaan * vanaf 25 juni: diverse activiteiten in het kader van 11 juli. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 10 mei De notulen van de zitting van 10 mei 2010 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Verslag mandataris. Jaarverslag Uitgesteld 2 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Algemene vergadering 22 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 3 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Algemene vergadering van 22 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 4 Intercommunale Gaselwest. Verslag mandataris. Jaarverslag maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p2/158

3 Aktename. 5 Intercommunale Gaselwest. Algemene vergadering van 25 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 6 Intercommunale Gaselwest. Vervanging commissaris. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 7 Figga. Kapitaalverhoging. 8 Toestemming verlenen aan de CVBA Makkie om in het stadsarchief een afhaaldepot in te richten. 9 Aanvaarden schenking van het private archief van wijlen gemeenteraadslid Joris Vandorpe. 10 Vacantverklaring van één betrekking van adjudant (beroepsbrandweer) - vaststellen van de voorwaarden. 11 Afsprakennota met vzw Feest in Kortrijk. Goedkeuren. 12 Kosteloze overdracht restperceeltjes na verlegging buurtweg nr. 27 (Luipaardstraat) op het bedrijvenpark "Evolis." Goedkeuren. 13 Aankoop woning gelegen Bissegemplaats nr. 10 te Kortrijk- Bissegem. Goedkeuren. 14 Inerfpachtneming van 862m² grond gelegen Jozef Vandaeleplein (zypte) voor opname in het openbaar domein. Goedkeuren. 15 Vierde verlenging huurovereenkomst voor de uitleenpost van de stedelijke openbare bibliotheek op de wijk "Lange Munte." Goedkeuren. 16 Brandweer. Fusie posten Bissegem en Heule. Huur pand Waterven 1a te Heule. Goedkeuren. 17 Inhuurneming van een woning met garage gelegen Pieter de Conincklaan nrs. 2 en +2 te Kortrijk voor buitenschoolse kinderopvang Sint-Jan. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p3/158

4 Goedkeuren. 18 Premies veilig en duurzaam wonen Bouwdossier 2010/00219: woonproject in de Graaf Boudewijn IX-laan: goedkeuren stratentracé. Goedkeuren. 20 Uitvoeren van aanpassingen aan de containerparken op grondgebied Kortrijk. Beheersoverdracht van de opdracht aan de Intercommunale Imog. 21 VZW Sportplus - Bestuursorganen. Vervangen vertegenwoordigers uit de sportsector op voordracht van de Stedelijke Sportraad (middenveld), in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Aktename. 22 Stedelijk reglement beheer fietsenstallingen. Goedkeuren. 23 Wijziging snelheidsbeperking bebouwd gedeelte Aubettestraat. Vaststellen aanvullend verkeersreglement. 24 Aanpassen van het waterbedelingsnet op de Pottelberg ter hoogte van de R8. Aktename ontwerp en financieringswijze. 25 Aanpassen van het waterbedelingsnet langs de Doornikserijksweg - N50. Aktename ontwerp en financieringswijze. 26 Aanpassen van het waterbedelingsnet langs de Moeskroensesteenweg te Aalbeke. Aktename ontwerp en financieringswijze. 27 Uitbreiding van het waterbedelingsnet in de Moorseelsestraat ten behoeve van een privaat verkaveling. Aktename ontwerp en financieringswijze. 28 Ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet Meensestraat te Kortrijk. Voorwaarden en wijze van gunnen. 29 Aanleg fietspaden langs de Heulsestraat en de Zuidstraat - fase 3. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p4/158

5 Voorwaarden en wijze van gunnen. 30 Leveren en aanbrengen fietsoversteekplaatsen in plastische (koud en warm) markering. Voorwaarden en wijze van gunnen. 31 Vernieuwen van trottoirs. Voorwaarden en wijze van gunnen. 32 Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat in Kortrijk. Sanitair parking Sint Rochus. Voorwaarden en wijze van gunnen. 33 Wegen- en rioleringswerken op de verkaveling Moorseelsestraat (fase 2). Voorwaarden en wijze van gunnen. 34 Herstel ingevallen riolering Noordstraat. Aktename. 35 Proces-verbaal van onderzoek van de stadskas - 1ste kwartaal Aktename. 36 Verlenen waarborg voor lening aangegaan door de Intercommunale Leiedal. Goedkeuren. 37 Investeringstoelage inrichting buitenschoolse kinderopvang Sint-Jan. Betaalbaarstelling. 38 Subsidiëring en inzet van de middelen rond De Buurtpuzzel Sint-Jan. Afsprakennota. Goedkeuren. 39 Lastgevingsovereenkomst distributienetbeheerder in het kader van energiediensten voor lokale besturen. Goedkeuren. 40 Buurthuis Molenheem: aanduiden vertegenwoordigers namens de stad en aktename vertegenwoordiging door het middenveld. 41 Nieuwe samenstelling van de consultatieve preventieraad. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p5/158

6 Goedkeuren. 42 Wandelnetwerk Land van Mortagne. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen Westtoer en de stad Kortrijk. Principiële goedkeuring. 43 Voorstel van raadslid E. Flo inzake de huurvoorwaarden van de Oude Dekenij. 44 Vraag van raadslid H. Masselis inzake de aankoop van asbakken voor het openbaar domein. 45 Vraag van raadslid P. Soens betreffende de uitbreiding van de site Hessenatie aan de Wittestraat te Heule en de hieraan gekoppelde mobiliteit. 46 Vraag van raadslid B. Caron over de stand van zaken van het stadsgebouw Oude Dekenij. 47 Vraag van raadslid P. De Coene over de stand van zaken in verband met de subsidie aan KV Kortrijk. Mondelinge vraagstelling B1 Bevordering tot korporaal (beroepsbrandweer). maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p6/158

7 1 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Verslag mandataris. Jaarverslag Uitgesteld 2 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Algemene vergadering 22 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart Bij aangetekend schrijven van 8 mei 2009 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op 22 juni 2010 om 19 uur in het stadhuis van Roeselare, Botermarkt 2. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeentenvennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. De stad kan statutair 3 vertegenwoordigers aanduiden. Artikel 33 van de statuten bepaalt dat elke gemeente 1 vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners kan aanduiden. Bijlage uitnodiging AV Psilon 2010 statuten Psilon Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 6 ' Intercommunale Gaselwest. Vervanging commissaris.', waaraan 33 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid J. de Béthune bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 18 'Premies veilig en duurzaam wonen 2010.' luidt als volgt: - SOENS Pieter: 25 ja stemmen, 8 onthoudingen maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p7/158

8 - MASSELIS Hans: 28 ja stemmen, 5 onthoudingen - HERREWYN Bert: 25 ja stemmen, 2 nee stemmen, 6 onthoudingen - SEYNAEVE Maarten: 5 ja stemmen, 13 nee stemmen, 15 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad De heren Pieter Soens (1300 stemmen), Hans Masselis (1200 stemmen) en Bert Herrewyn (1200 stemmen) als vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering van Psilon op 22 juni Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Algemene vergadering van 22 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart Bij aangetekend schrijven van 10 mei 2010 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid- West-Vlaanderen op 22 juni 2010 om 19 uur in het stadhuis van Roeselare, Botermarkt 2. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 1. Verslag over de activiteiten in Verslag van de raad van bestuur -Verslag van de commissaris 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december Kwijting van de bestuurders en commissaris. Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking moet de gemeenteraad goedkeuring verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p8/158

9 waarbij een beslissing moet worden genomen, en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen. Bijlage statuten Psilon Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 29 ja stemmen: L. Lybeer, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, K. Byttebier, N. Claus, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, E. Flo 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1. Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 22 juni De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen van 22 juni 2010, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 4 Intercommunale Gaselwest. Verslag mandataris. Jaarverslag Aktename. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p9/158

10 De stad is aangesloten bij de intercommunale Gaselwest. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 08 juli De laatste statutenwijziging dateert van 19 december Overeenkomstig de wet en de statuten van de vereniging heeft de C.I.V. Gaselwest het verslag over de werking tijdens het boekjaar 2009 van de intercommunale maatschappij ter bespreking en voor aktename overgemaakt. Het is aangewezen dat de jaarverslagen van de intercommunales in de gemeenteraad besproken worden voorafgaand aan de algemene jaarvergadering. We verwijzen hierbij naar de wet van 22 december 1986 op de intercommunales. De raad hoort het verslag door schepen G. Leleu. Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Akte te nemen van het verslag van de mandataris-bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en het jaarverslag 2009 van de intercommunale Gaselwest. 5 Intercommunale Gaselwest. Algemene vergadering van 25 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij Gaselwest. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 08 juli De laatste statutenwijziging dateert van 19 december 2007.Bij aangetekend schrijven van 6 mei 2010 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 25 juni 2010 om 11 uur in Kortrijk Expo. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p10/158

11 De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 1. Verslagen van de Raad van Bestuur, het College van Commissarissen en van de Commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de Commissarissen en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar Volmachtverlening van Gaselwest aan Eandis inzake bestellingen # bekrachtiging. 5. Statutaire benoemingen 6. Statutaire mededelingen. Bijlage GR 12 februari punt 14 - Gaselwest uitnodiging AV Gaselwest 2010 Statuten Gaselwest na BAV Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. Goedkeuring te hechten aan de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de Algemene Vergadering van Gaselwest van 25 juni De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 6 Intercommunale Gaselwest. Vervanging commissaris. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p11/158

12 Beschrijving: De stad is aangesloten bij de intercommunale Gaselwest, opgericht bij akte van 08 juli De gemeenteraad heeft in zitting van 12 februari 2007 Joost Ghyssel voorgedragen tot het vervullen van het mandaat van commissaris bij Intercommunale Gaselwest voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraad in In zitting van 8 februari 2010 heeft de gemeenteraad akte genomen van het ontslag van Joost Ghyssel als gemeenteraadslid. De wet bepaalt dat een commissaris minstens een gemeenteraadslid moet zijn. Gezien de huidige vertegenwoordiger van de stad niet meer in de gemeenteraad zetelt dient in zijn vervanging te worden voorzien. We verwijzen hierbij naar - de wet van 22 december 1986 op de intercommunales - artikel 43 2, 5 van het gemeentedecreet op basis waarvan de gemeenteraad bevoegd is. Bijlage GR 12 februari punt 14 - Gaselwest ontslagbrief Joost Ghyssel Statuten Gaselwest na BAV Type Precedente beslissing: Ontslag gemeenteraadslid. Aktename. GR in zitting van 08/02/2010 Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 33 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 18 'Premies veilig en duurzaam wonen 2010.' luidt als volgt: - VANDENBULCKE Marie Claire: 20 ja stemmen, 2 nee stemmen, 11 onthoudingen - AVIJN Philippe: 8 ja stemmen, 10 nee stemmen, 15 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad Mevrouw Marie-Claire Vandenbulcke voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van commissaris bij Intercommunale Gaselwest in de plaats van Joost Ghyssel voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraad in maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p12/158

13 7 Figga. Kapitaalverhoging. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij de intercommunale Gaselwest cvba en bij de zuivere financieringsvereniging Figga. De Raad van Bestuur van Figga heeft op 19 maart 2010 besloten over te gaan tot een kapitaalverhoging. Deze kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de solvabiliteit van Figga te verbeteren. Deze kapitaalverhoging heeft geen impact op het budget en de rekening. Kortrijk houdt toegestane leningen aan Figga ten bedrage van ,39. Figga vraagt in te tekenen op aandelen Figga en deze te volstorten door inning van de toegestane lening aan Figga. Het saldo zal door Figga naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en overgedragen winst in haar boekjaar 2010 met dit doel uitbetaald worden. AGENDAPUNT 4 van de algemene vergadering, Omzetting toegestane leningen in kapitaal luidt: De financiële markten beoordelen de ondernemingen op basis van een aantal ratio's. Een van de ratio's is de solvabiliteit of de financiële onafhankelijkheid van de onderneming ten opzichte van externe financiers. Hiervoor wordt het eigen vermogen, de middelen die de aandeelhouders hebben samengebracht, afgewogen ten opzichte van het vreemd vermogen, werkingsmiddelen die de onderneming bij externe financiers ophaalt. FIGGA is door de deelnemers opgericht met een beperkte inbreng in maatschappelijk kapitaal. Momenteel bedraagt dit kapitaal, na de fusie door overname van de telecomintercommunales TEVEWEST en TEVEOOST De waarde van de vaste financiële activa in de balans op 31 december 2009 bedraagt ,22. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p13/158

14 Bij elke investering in een strategische participatie hebben de deelnemers FIGGA verzocht met de beschikbare middelen of door het aangaan van bankleningen externe middelen aan te trekken om de investeringen te financieren. Jaarlijks werd en wordt een deel van de opbrengst aan dividenden gebruikt om de kapitaalaflossingen van de leningen te financieren. Bij eenmalige inkomsten zijn de uitzonderlijke opbrengsten aangewend om de schuldenlast weg te werken. Boekhoudkundig werden de middelen die gebruikt werden om aandelen Publigas/Publi-T en EGPF te verwerven in de gemeentelijke boekhouding verwerkt als toegestane leningen aan FIGGA. De toegestane leningen bedragen eind ,46. De toegestane leningen worden door de financiële markten echter beschouwd als vreemde middelen, terwijl het middelen zijn die de deelnemers inbrengen in de vereniging. De financiële onafhankelijkheid van FIGGA, gemeten via de solvabiliteitsratio is hierdoor zeer laag wat door de financiële markten zeer ongunstig wordt beoordeeld. De statuten voorzien reeds in de mogelijkheid tot creatie van aandelen per strategische participatie. Voorstel is het variabel kapitaal te verhogen voor het bedrag van de toegestane leningen. Bij volstorting is dit door gelijktijdige delging van de toegestane lening een budgetair neutrale operatie. Aangezien de waarde van een aandeel statutair op 25 is vastgesteld, dient afgerond te worden. Teneinde de rechten van alle gemeenten te vrijwaren zal bij de resultaatsverdeling gebruik gemaakt worden van de huidige, niet afgeronde, verdeelsleutels. De gemeenten wordt gevraagd, onder voorbehoud van goedkeuring van de kapitaalverhoging, in te schrijven op het variabel kapitaal (detail in bijlage) en tegelijkertijd de toegestane leningen te delgen. Zodoende is dit een cash-neutrale operatie. Voorstel van besluit : de algemene vergadering beslist over te gaan tot een verhoging van het variabel kapitaal ten bedrage van De gemeenten wordt gevraagd de toegestane leningen te delgen. Bijlage Figga statuten verhoging variabel kapitaal BEGELEIDENDE NOTA ontwerpraadsbesluit Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p14/158

15 28 ja stemmen: L. Lybeer, G. Leleu, C. Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, E. Flo 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad in te tekenen op aandelen Figga aan een nominale waarde van 25,00 voor een totale waarde van ,00 en deze te volstorten door inning van de toegestane lening aan Figga voor een bedrag van ,39. Het saldo van 11,61 zal door Figga naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en overgedragen winst in haar boekjaar 2010 met dit doel uitbetaald worden. Deze beslissingen te nemen onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Figga van 25 juni 2010 de agenda en kapitaalverhoging goedkeurt. 8 Toestemming verlenen aan de CVBA Makkie om in het stadsarchief een afhaaldepot in te richten. Dossier: Aanwezig: Waarnemend Voorzitter : A. Sansen Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Burgemeester-voorzitter L. Lybeer verlaat de zitting. Het voorzitterschap wordt waargenomen door raadslid A. Sansen. Op 5 januari 2009 startte de CVBA Makkie een strijkatelier in de Kortrijksestraat nabij het stadsarchief. Binnenkort wordt de werking er echter stopgezet. Als gevolg daarvan zoeken ze in de directe omgeving een adres om een afhaaldepot voor de klanten te kunnen inrichten. De vraag werd gesteld aan de directie Communicatie en Recht om een afhaaldepot te kunnen inrichten in het stadsarchief. Deze directie heeft daar geen bezwaren tegen op voorwaarde dat er ontlasting is van alle aansprakelijkheid. CVBA Makkie verzekerde dienaangaande al dat het maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p15/158

16 stadspersoneel zeker niet verantwoordelijk zal gesteld worden mocht er iets verdwijnen maar de ontlasting van aansprakelijkheid moet verder gaan dan dat. Aan de gemeenteraad wordt, op basis van de art van het gemeentedecreet, gevraagd dit tijdelijk gebruik zonder aansprakelijkheid van het personeel goed te keuren. Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 29 ja stemmen: S. Bral, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, E. Flo 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad Toelating te verlenen aan de CVBA Makkie (Doorniksesteenweg 81B, 8500 Kortrijk), om in het stadsarchief (Kortrijksestraat 388A, 8500 Kortrijk) een afhaaldepot in te richten. Deze toelating is steeds herroepbaar en de aansprakelijkheid van de stad kan nooit in het gedrang komen bij bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van wat gedeponeerd werd in het stadsarchief. 9 Aanvaarden schenking van het private archief van wijlen gemeenteraadslid Joris Vandorpe. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De heer Antoon Vandorpe bood onlangs namens alle kinderen van wijlen gemeenteraadslid Joris Vandorpe, aan het stadsarchief het archief van wijlen zijn vader aan. Daar dhr. Joris Vandorpe gedurende decennia van nabij bij het wel en wee van de stad Kortrijk betrokken was, maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p16/158

17 lijkt het ons zeker interessant om dit archief te kunnen verwerven voor de stad. Bij een eerste contact troffen we informatie aan van o.a. De Hallen, Leiedal, ACW, E3 later E17, etc. Een gedetailleerde inventaris zal echter pas kunnen opgemaakt worden wanneer we de stukken zijn gaan ophalen, gesorteerd hebben en effectief geïnventariseerd hebben. Aan de gemeenteraad die conform art. 43, 13 van het gemeentedecreet daartoe alleen de bevoegdheid heeft, wordt gevraagd deze schenking te aanvaarden. Bijlage Overdrachtslijst privaatarchief Joris Vandorpe Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen De schenking van het private archief van wijlen gemeenteraadslid Joris Vandorpe door zijn kinderen te aanvaarden. 10 Vacantverklaring van één betrekking van adjudant (beroepsbrandweer) - vaststellen van de voorwaarden. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De heer Jean-Pierre Nuyttens, adjudant bij de beroepsbrandweer, heeft zijn pensioen aangevraagd vanaf 1 april Teneinde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, is het noodzakelijk om deze vacante betrekking te laten begeven bij bevordering, en bij ontstentenis van interne kandidaten bij werving. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p17/158

18 Voor de functiebeschrijving, bijzondere vereisten en voorwaarden, selectieprogramma en selectiecommissie verwijzen we naar bijlage 1 van het administratief statuut van het brandweerpersoneel. Wij verwijzen verder naar : - de bepalingen opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli de bepalingen opgenomen in het brandweerstatuut. Bijlage functiebeschrijving, voorwaarden en selectieprogramma Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen De functie voor adjudant (beroepsbrandweer) vacant te verklaren en deze latere vacature te begeven bij bevordering, en bij ontstentenis van interne kandidaten bij werving, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het administratief statuut van het brandweerpersoneel. 11 Afsprakennota met vzw Feest in Kortrijk. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: A. Samenwerkingsovereenkomst In de gemeenteraadszitting van 9 februari 2009 werd de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Feest in Kortrijk goedgekeurd. In de samenwerkingsovereenkomst staat het volgende opgenomen rond de afsprakennota: maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p18/158

19 "1.2. Verder wordt tussen de Stad en de Vereniging een afsprakennota gesloten waarin een aantal afspraken met de stad, meetindicatoren en financiële engagementen zijn opgenomen. Deze afsprakennota maakt onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst, maar zal tussen Partijen jaarlijks worden geëvalueerd en, in onderlinge overeenstemming, worden herzien. De beleidsdirecteur neemt steeds het initiatief voor de bespreking van de afsprakennota. De verdere modaliteiten van dit overleg zijn vastgelegd in artikel 18 van de onderhavige overeenkomst. De afsprakennota handelt onder meer over volgende zaken: a) Niet- financiële afspraken - Verzekeringen - Juridische ondersteuning - Communicatie - ICT - Personeel - Facility b) financiële afspraken (toelage + return van de opbrengsten/retributies) c) inhoudelijke afspraken en meetindicatoren d) interne controle Partijen verbinden zich ertoe binnen de kortst mogelijke termijn te komen tot een afsprakennota als bijlage bij de onderhavige samenwerkingsovereenkomst. In afwachting van de opmaak en goedkeuring van de afsprakennota, geldt tussen Partijen de afsprakennota gehecht aan de beheersovereenkomst zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 januari 2008." B. Nieuwe afsprakennota 1. Aanpak Er werd gestart met een overzicht van de bestaande dienstverlening door de stad aan de vzw's. Hierbij werd in kaart gebracht wat thans door de stad wordt ten laste genomen en wat door de vzw's wordt betaald. Vervolgens werd een ontwerp van overzicht opgemaakt dat dient als vertrekpunt voor de nieuwe afsprakennota. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p19/158

20 De principes van het ontwerp van afsprakennota werden goedgekeurd in de domusgroep. Het college van burgemeester en schepenen heeft zich in de zitting van 25 februari 2009 akkoord verklaard met de voorgestelde werkwijze en heeft ingestemd met het ontwerp van afsprakennota als uitgangspunt voor de besprekingen met de vzw's. Het college van burgemeester en schepenen heeft verder beklemtoond dat maatwerk voor de afsprakennota's met de stedelijke vzw's is aangewezen. De besprekingen werden gevoerd met de beleidsdirecteurs, waarna deze op hun beurt terugkoppelden met de betrokken secretarissen. De raad van bestuur van de vzw Feest in Kortrijk heeft het ontwerp van afsprakennota goedgekeurd op 23 juni De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk heeft evenzeer op 23 juni 2009 het ontwerp van afsprakennota goedgekeurd. Voormelde beslissingen werden recent overgemaakt aan de stad. 2. Uitgangspunt 2.1. De afsprakennota betreft de verdere concretisering van de afspraken waarvan de principes reeds in de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. De afsprakennota handelt in het kort over welke partij instaat voor welk aspect van de beheersmatige ondersteuning. Tijdens de twee jaarlijkse overlegmomenten (eerste: mei/juni en tweede: okt./nov.) zullen partijen met elkaar in overleg treden teneinde de aspecten van de beheersmatige ondersteuning verder te specificeren. Beide partijen dienen zich te engageren om deze overlegmomenten op een constructieve en vlotte manier aan te pakken, waarbij het uitgangspunt is dat 'maatwerk' voor elke Vereniging en volgens de noden van de Vereniging moet mogelijk zijn, doch waarbij ook rekening wordt gehouden met de gangbare normen en de budgettaire mogelijkheden bij de stad. Partijen zullen te goeder trouw overleg voeren en uitvoering geven aan de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota. Een verslag van deze overlegmomenten wordt aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. In het geval er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de beheersdirecties van de stad en de vereniging, kan dit punt ter beslissing aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd Aan de E.V.A.'s worden gebouwen en medegaande infrastructuur ter beschikking gesteld in functie van de operationele uitvoering van het stedelijk beleid. Wanneer de verzelfstandigde structuur met betrekking tot deze gebouwen en medegaande infrastructuur minstens een deel van de onderhoudsverplichting dient op te nemen die eigen is aan een huurder is er sprake van een exploitatieopdracht naast de programmatieopdracht die vervat is in de hem toevertrouwde operationele uitvoering van het stedelijk beleid. Nu hebben nagenoeg alle stedelijke vzw's een 'programmatie-opdracht', zo ook de vzw Feest in Kortrijk. De afsprakennota wordt zo opgevat dat alles wat eigen is aan de stad (zoals telefonie, telefoonkosten, kantoorbenodigdheden) door de stad wordt betaald. Alle kosten die eigen maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p20/158

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'.

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 JUNI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 05 MEI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 NOVEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MEI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 FEBRUARI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 DECEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 FEBRUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 JUNI 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6) Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JANUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006 UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK Openbare zitting van 11 september 2006 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : F. Destoop, P. De

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 JUNI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00985 Onderwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo - Exit Electrabel - overname aandelen gefinancierd door

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 NOVEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011 Agenda: 1 2 3 4 5 6 Vervanging wegens tijdelijke afwezigheid burgemeester. Aktename. Commissie 1 Interne controle: jaarlijkse rapportering: periode april

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 04 JANUARI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

Gemeenteraad - toelichtende nota

Gemeenteraad - toelichtende nota Gemeenteraad - toelichtende nota Punt 2 Openbare werken riolerings- en wegeniswerken Sint Germanusstraat project W214055 goedkeuring voorontwerpdossier Bijlage(n) neen Het project W214055 heeft als doel

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JANUARI 2008

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JANUARI 2008 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JANUARI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 APRIL 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne,

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 NOVEMBER 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 MAART 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST 1) Vaststelling jaarrekening gemeente 2015 OPENBARE ZITTING De rekening 2014 wordt ter vaststelling voorgesteld, welke kan worden samengevat als volgt: INITIEEL

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Besluit GOEDGEKEURD Strategisch Programmamanagement Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie