Arrondissement Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: H. Demedts, schepen G. Vanhoutte, R. Lesaffre, P. Avijn, raadsleden Beslissingen in verband met de agenda : De schepenen S. Bral en A. Cnudde en de raadsleden S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, B. Caron en E. Flo zijn afwezig A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 43 Voorstel van raadslid E. Flo inzake de huurvoorwaarden van de Oude Dekenij. 44 Vraag van raadslid H. Masselis inzake de aankoop van asbakken voor het openbaar domein. 45 Vraag van raadslid P. Soens betreffende de uitbreiding van de site Hessenatie aan de Wittestraat te Heule en de hieraan gekoppelde mobiliteit. 46 Vraag van raadslid B. Caron over de stand van zaken van het stadsgebouw Oude Dekenij. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p1/158

2 47 Vraag van raadslid P. De Coene over de stand van zaken in verband met de subsidie aan KV Kortrijk. B. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt het voorstel van raadslid E. Flo over de huurvoorwaarden van de Oude Dekenij, met eenparigheid van stemmen, onontvankelijk verklaard. Het ingediende voorstel beantwoordt niet aan artikel 43 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. C. De voorzitter doet volgende mededelingen: - de raad biedt haar gevoelens van medeleven aan, aan raadslid P. Jolie bij het overlijden van de heer Bernard Vandenbussche, zijn schoonvader. - de raadsleden die kandideerden in de parlementsverkiezingen worden bedankt voor hun engagement en gefeliciteerd met hun persoonlijke scores. - volgende activiteiten staan gepland: * 16 juni om uur: opening Elfde Julilaan * vanaf 25 juni: diverse activiteiten in het kader van 11 juli. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 10 mei De notulen van de zitting van 10 mei 2010 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Verslag mandataris. Jaarverslag Uitgesteld 2 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Algemene vergadering 22 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 3 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Algemene vergadering van 22 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 4 Intercommunale Gaselwest. Verslag mandataris. Jaarverslag maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p2/158

3 Aktename. 5 Intercommunale Gaselwest. Algemene vergadering van 25 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 6 Intercommunale Gaselwest. Vervanging commissaris. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 7 Figga. Kapitaalverhoging. 8 Toestemming verlenen aan de CVBA Makkie om in het stadsarchief een afhaaldepot in te richten. 9 Aanvaarden schenking van het private archief van wijlen gemeenteraadslid Joris Vandorpe. 10 Vacantverklaring van één betrekking van adjudant (beroepsbrandweer) - vaststellen van de voorwaarden. 11 Afsprakennota met vzw Feest in Kortrijk. Goedkeuren. 12 Kosteloze overdracht restperceeltjes na verlegging buurtweg nr. 27 (Luipaardstraat) op het bedrijvenpark "Evolis." Goedkeuren. 13 Aankoop woning gelegen Bissegemplaats nr. 10 te Kortrijk- Bissegem. Goedkeuren. 14 Inerfpachtneming van 862m² grond gelegen Jozef Vandaeleplein (zypte) voor opname in het openbaar domein. Goedkeuren. 15 Vierde verlenging huurovereenkomst voor de uitleenpost van de stedelijke openbare bibliotheek op de wijk "Lange Munte." Goedkeuren. 16 Brandweer. Fusie posten Bissegem en Heule. Huur pand Waterven 1a te Heule. Goedkeuren. 17 Inhuurneming van een woning met garage gelegen Pieter de Conincklaan nrs. 2 en +2 te Kortrijk voor buitenschoolse kinderopvang Sint-Jan. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p3/158

4 Goedkeuren. 18 Premies veilig en duurzaam wonen Bouwdossier 2010/00219: woonproject in de Graaf Boudewijn IX-laan: goedkeuren stratentracé. Goedkeuren. 20 Uitvoeren van aanpassingen aan de containerparken op grondgebied Kortrijk. Beheersoverdracht van de opdracht aan de Intercommunale Imog. 21 VZW Sportplus - Bestuursorganen. Vervangen vertegenwoordigers uit de sportsector op voordracht van de Stedelijke Sportraad (middenveld), in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Aktename. 22 Stedelijk reglement beheer fietsenstallingen. Goedkeuren. 23 Wijziging snelheidsbeperking bebouwd gedeelte Aubettestraat. Vaststellen aanvullend verkeersreglement. 24 Aanpassen van het waterbedelingsnet op de Pottelberg ter hoogte van de R8. Aktename ontwerp en financieringswijze. 25 Aanpassen van het waterbedelingsnet langs de Doornikserijksweg - N50. Aktename ontwerp en financieringswijze. 26 Aanpassen van het waterbedelingsnet langs de Moeskroensesteenweg te Aalbeke. Aktename ontwerp en financieringswijze. 27 Uitbreiding van het waterbedelingsnet in de Moorseelsestraat ten behoeve van een privaat verkaveling. Aktename ontwerp en financieringswijze. 28 Ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet Meensestraat te Kortrijk. Voorwaarden en wijze van gunnen. 29 Aanleg fietspaden langs de Heulsestraat en de Zuidstraat - fase 3. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p4/158

5 Voorwaarden en wijze van gunnen. 30 Leveren en aanbrengen fietsoversteekplaatsen in plastische (koud en warm) markering. Voorwaarden en wijze van gunnen. 31 Vernieuwen van trottoirs. Voorwaarden en wijze van gunnen. 32 Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat in Kortrijk. Sanitair parking Sint Rochus. Voorwaarden en wijze van gunnen. 33 Wegen- en rioleringswerken op de verkaveling Moorseelsestraat (fase 2). Voorwaarden en wijze van gunnen. 34 Herstel ingevallen riolering Noordstraat. Aktename. 35 Proces-verbaal van onderzoek van de stadskas - 1ste kwartaal Aktename. 36 Verlenen waarborg voor lening aangegaan door de Intercommunale Leiedal. Goedkeuren. 37 Investeringstoelage inrichting buitenschoolse kinderopvang Sint-Jan. Betaalbaarstelling. 38 Subsidiëring en inzet van de middelen rond De Buurtpuzzel Sint-Jan. Afsprakennota. Goedkeuren. 39 Lastgevingsovereenkomst distributienetbeheerder in het kader van energiediensten voor lokale besturen. Goedkeuren. 40 Buurthuis Molenheem: aanduiden vertegenwoordigers namens de stad en aktename vertegenwoordiging door het middenveld. 41 Nieuwe samenstelling van de consultatieve preventieraad. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p5/158

6 Goedkeuren. 42 Wandelnetwerk Land van Mortagne. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen Westtoer en de stad Kortrijk. Principiële goedkeuring. 43 Voorstel van raadslid E. Flo inzake de huurvoorwaarden van de Oude Dekenij. 44 Vraag van raadslid H. Masselis inzake de aankoop van asbakken voor het openbaar domein. 45 Vraag van raadslid P. Soens betreffende de uitbreiding van de site Hessenatie aan de Wittestraat te Heule en de hieraan gekoppelde mobiliteit. 46 Vraag van raadslid B. Caron over de stand van zaken van het stadsgebouw Oude Dekenij. 47 Vraag van raadslid P. De Coene over de stand van zaken in verband met de subsidie aan KV Kortrijk. Mondelinge vraagstelling B1 Bevordering tot korporaal (beroepsbrandweer). maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p6/158

7 1 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Verslag mandataris. Jaarverslag Uitgesteld 2 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Algemene vergadering 22 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart Bij aangetekend schrijven van 8 mei 2009 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op 22 juni 2010 om 19 uur in het stadhuis van Roeselare, Botermarkt 2. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeentenvennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. De stad kan statutair 3 vertegenwoordigers aanduiden. Artikel 33 van de statuten bepaalt dat elke gemeente 1 vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners kan aanduiden. Bijlage uitnodiging AV Psilon 2010 statuten Psilon Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 6 ' Intercommunale Gaselwest. Vervanging commissaris.', waaraan 33 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid J. de Béthune bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 18 'Premies veilig en duurzaam wonen 2010.' luidt als volgt: - SOENS Pieter: 25 ja stemmen, 8 onthoudingen maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p7/158

8 - MASSELIS Hans: 28 ja stemmen, 5 onthoudingen - HERREWYN Bert: 25 ja stemmen, 2 nee stemmen, 6 onthoudingen - SEYNAEVE Maarten: 5 ja stemmen, 13 nee stemmen, 15 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad De heren Pieter Soens (1300 stemmen), Hans Masselis (1200 stemmen) en Bert Herrewyn (1200 stemmen) als vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering van Psilon op 22 juni Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Algemene vergadering van 22 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart Bij aangetekend schrijven van 10 mei 2010 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid- West-Vlaanderen op 22 juni 2010 om 19 uur in het stadhuis van Roeselare, Botermarkt 2. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 1. Verslag over de activiteiten in Verslag van de raad van bestuur -Verslag van de commissaris 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december Kwijting van de bestuurders en commissaris. Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking moet de gemeenteraad goedkeuring verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p8/158

9 waarbij een beslissing moet worden genomen, en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen. Bijlage statuten Psilon Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 29 ja stemmen: L. Lybeer, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, K. Byttebier, N. Claus, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, E. Flo 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1. Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 22 juni De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen van 22 juni 2010, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 4 Intercommunale Gaselwest. Verslag mandataris. Jaarverslag Aktename. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p9/158

10 De stad is aangesloten bij de intercommunale Gaselwest. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 08 juli De laatste statutenwijziging dateert van 19 december Overeenkomstig de wet en de statuten van de vereniging heeft de C.I.V. Gaselwest het verslag over de werking tijdens het boekjaar 2009 van de intercommunale maatschappij ter bespreking en voor aktename overgemaakt. Het is aangewezen dat de jaarverslagen van de intercommunales in de gemeenteraad besproken worden voorafgaand aan de algemene jaarvergadering. We verwijzen hierbij naar de wet van 22 december 1986 op de intercommunales. De raad hoort het verslag door schepen G. Leleu. Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Akte te nemen van het verslag van de mandataris-bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en het jaarverslag 2009 van de intercommunale Gaselwest. 5 Intercommunale Gaselwest. Algemene vergadering van 25 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij Gaselwest. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 08 juli De laatste statutenwijziging dateert van 19 december 2007.Bij aangetekend schrijven van 6 mei 2010 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 25 juni 2010 om 11 uur in Kortrijk Expo. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p10/158

11 De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 1. Verslagen van de Raad van Bestuur, het College van Commissarissen en van de Commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de Commissarissen en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar Volmachtverlening van Gaselwest aan Eandis inzake bestellingen # bekrachtiging. 5. Statutaire benoemingen 6. Statutaire mededelingen. Bijlage GR 12 februari punt 14 - Gaselwest uitnodiging AV Gaselwest 2010 Statuten Gaselwest na BAV Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. Goedkeuring te hechten aan de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de Algemene Vergadering van Gaselwest van 25 juni De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 6 Intercommunale Gaselwest. Vervanging commissaris. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p11/158

12 Beschrijving: De stad is aangesloten bij de intercommunale Gaselwest, opgericht bij akte van 08 juli De gemeenteraad heeft in zitting van 12 februari 2007 Joost Ghyssel voorgedragen tot het vervullen van het mandaat van commissaris bij Intercommunale Gaselwest voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraad in In zitting van 8 februari 2010 heeft de gemeenteraad akte genomen van het ontslag van Joost Ghyssel als gemeenteraadslid. De wet bepaalt dat een commissaris minstens een gemeenteraadslid moet zijn. Gezien de huidige vertegenwoordiger van de stad niet meer in de gemeenteraad zetelt dient in zijn vervanging te worden voorzien. We verwijzen hierbij naar - de wet van 22 december 1986 op de intercommunales - artikel 43 2, 5 van het gemeentedecreet op basis waarvan de gemeenteraad bevoegd is. Bijlage GR 12 februari punt 14 - Gaselwest ontslagbrief Joost Ghyssel Statuten Gaselwest na BAV Type Precedente beslissing: Ontslag gemeenteraadslid. Aktename. GR in zitting van 08/02/2010 Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 33 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 18 'Premies veilig en duurzaam wonen 2010.' luidt als volgt: - VANDENBULCKE Marie Claire: 20 ja stemmen, 2 nee stemmen, 11 onthoudingen - AVIJN Philippe: 8 ja stemmen, 10 nee stemmen, 15 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad Mevrouw Marie-Claire Vandenbulcke voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van commissaris bij Intercommunale Gaselwest in de plaats van Joost Ghyssel voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraad in maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p12/158

13 7 Figga. Kapitaalverhoging. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij de intercommunale Gaselwest cvba en bij de zuivere financieringsvereniging Figga. De Raad van Bestuur van Figga heeft op 19 maart 2010 besloten over te gaan tot een kapitaalverhoging. Deze kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de solvabiliteit van Figga te verbeteren. Deze kapitaalverhoging heeft geen impact op het budget en de rekening. Kortrijk houdt toegestane leningen aan Figga ten bedrage van ,39. Figga vraagt in te tekenen op aandelen Figga en deze te volstorten door inning van de toegestane lening aan Figga. Het saldo zal door Figga naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en overgedragen winst in haar boekjaar 2010 met dit doel uitbetaald worden. AGENDAPUNT 4 van de algemene vergadering, Omzetting toegestane leningen in kapitaal luidt: De financiële markten beoordelen de ondernemingen op basis van een aantal ratio's. Een van de ratio's is de solvabiliteit of de financiële onafhankelijkheid van de onderneming ten opzichte van externe financiers. Hiervoor wordt het eigen vermogen, de middelen die de aandeelhouders hebben samengebracht, afgewogen ten opzichte van het vreemd vermogen, werkingsmiddelen die de onderneming bij externe financiers ophaalt. FIGGA is door de deelnemers opgericht met een beperkte inbreng in maatschappelijk kapitaal. Momenteel bedraagt dit kapitaal, na de fusie door overname van de telecomintercommunales TEVEWEST en TEVEOOST De waarde van de vaste financiële activa in de balans op 31 december 2009 bedraagt ,22. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p13/158

14 Bij elke investering in een strategische participatie hebben de deelnemers FIGGA verzocht met de beschikbare middelen of door het aangaan van bankleningen externe middelen aan te trekken om de investeringen te financieren. Jaarlijks werd en wordt een deel van de opbrengst aan dividenden gebruikt om de kapitaalaflossingen van de leningen te financieren. Bij eenmalige inkomsten zijn de uitzonderlijke opbrengsten aangewend om de schuldenlast weg te werken. Boekhoudkundig werden de middelen die gebruikt werden om aandelen Publigas/Publi-T en EGPF te verwerven in de gemeentelijke boekhouding verwerkt als toegestane leningen aan FIGGA. De toegestane leningen bedragen eind ,46. De toegestane leningen worden door de financiële markten echter beschouwd als vreemde middelen, terwijl het middelen zijn die de deelnemers inbrengen in de vereniging. De financiële onafhankelijkheid van FIGGA, gemeten via de solvabiliteitsratio is hierdoor zeer laag wat door de financiële markten zeer ongunstig wordt beoordeeld. De statuten voorzien reeds in de mogelijkheid tot creatie van aandelen per strategische participatie. Voorstel is het variabel kapitaal te verhogen voor het bedrag van de toegestane leningen. Bij volstorting is dit door gelijktijdige delging van de toegestane lening een budgetair neutrale operatie. Aangezien de waarde van een aandeel statutair op 25 is vastgesteld, dient afgerond te worden. Teneinde de rechten van alle gemeenten te vrijwaren zal bij de resultaatsverdeling gebruik gemaakt worden van de huidige, niet afgeronde, verdeelsleutels. De gemeenten wordt gevraagd, onder voorbehoud van goedkeuring van de kapitaalverhoging, in te schrijven op het variabel kapitaal (detail in bijlage) en tegelijkertijd de toegestane leningen te delgen. Zodoende is dit een cash-neutrale operatie. Voorstel van besluit : de algemene vergadering beslist over te gaan tot een verhoging van het variabel kapitaal ten bedrage van De gemeenten wordt gevraagd de toegestane leningen te delgen. Bijlage Figga statuten verhoging variabel kapitaal BEGELEIDENDE NOTA ontwerpraadsbesluit Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p14/158

15 28 ja stemmen: L. Lybeer, G. Leleu, C. Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, E. Flo 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad in te tekenen op aandelen Figga aan een nominale waarde van 25,00 voor een totale waarde van ,00 en deze te volstorten door inning van de toegestane lening aan Figga voor een bedrag van ,39. Het saldo van 11,61 zal door Figga naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en overgedragen winst in haar boekjaar 2010 met dit doel uitbetaald worden. Deze beslissingen te nemen onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Figga van 25 juni 2010 de agenda en kapitaalverhoging goedkeurt. 8 Toestemming verlenen aan de CVBA Makkie om in het stadsarchief een afhaaldepot in te richten. Dossier: Aanwezig: Waarnemend Voorzitter : A. Sansen Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Burgemeester-voorzitter L. Lybeer verlaat de zitting. Het voorzitterschap wordt waargenomen door raadslid A. Sansen. Op 5 januari 2009 startte de CVBA Makkie een strijkatelier in de Kortrijksestraat nabij het stadsarchief. Binnenkort wordt de werking er echter stopgezet. Als gevolg daarvan zoeken ze in de directe omgeving een adres om een afhaaldepot voor de klanten te kunnen inrichten. De vraag werd gesteld aan de directie Communicatie en Recht om een afhaaldepot te kunnen inrichten in het stadsarchief. Deze directie heeft daar geen bezwaren tegen op voorwaarde dat er ontlasting is van alle aansprakelijkheid. CVBA Makkie verzekerde dienaangaande al dat het maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p15/158

16 stadspersoneel zeker niet verantwoordelijk zal gesteld worden mocht er iets verdwijnen maar de ontlasting van aansprakelijkheid moet verder gaan dan dat. Aan de gemeenteraad wordt, op basis van de art van het gemeentedecreet, gevraagd dit tijdelijk gebruik zonder aansprakelijkheid van het personeel goed te keuren. Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 29 ja stemmen: S. Bral, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy, A. Sansen, P. Jolie, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, K. Byttebier, N. Claus, E. Van Damme, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, B. Caron, B. Herrewyn, P. Demeyere, S. You-Ala, E. Flo 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad Toelating te verlenen aan de CVBA Makkie (Doorniksesteenweg 81B, 8500 Kortrijk), om in het stadsarchief (Kortrijksestraat 388A, 8500 Kortrijk) een afhaaldepot in te richten. Deze toelating is steeds herroepbaar en de aansprakelijkheid van de stad kan nooit in het gedrang komen bij bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van wat gedeponeerd werd in het stadsarchief. 9 Aanvaarden schenking van het private archief van wijlen gemeenteraadslid Joris Vandorpe. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De heer Antoon Vandorpe bood onlangs namens alle kinderen van wijlen gemeenteraadslid Joris Vandorpe, aan het stadsarchief het archief van wijlen zijn vader aan. Daar dhr. Joris Vandorpe gedurende decennia van nabij bij het wel en wee van de stad Kortrijk betrokken was, maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p16/158

17 lijkt het ons zeker interessant om dit archief te kunnen verwerven voor de stad. Bij een eerste contact troffen we informatie aan van o.a. De Hallen, Leiedal, ACW, E3 later E17, etc. Een gedetailleerde inventaris zal echter pas kunnen opgemaakt worden wanneer we de stukken zijn gaan ophalen, gesorteerd hebben en effectief geïnventariseerd hebben. Aan de gemeenteraad die conform art. 43, 13 van het gemeentedecreet daartoe alleen de bevoegdheid heeft, wordt gevraagd deze schenking te aanvaarden. Bijlage Overdrachtslijst privaatarchief Joris Vandorpe Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen De schenking van het private archief van wijlen gemeenteraadslid Joris Vandorpe door zijn kinderen te aanvaarden. 10 Vacantverklaring van één betrekking van adjudant (beroepsbrandweer) - vaststellen van de voorwaarden. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De heer Jean-Pierre Nuyttens, adjudant bij de beroepsbrandweer, heeft zijn pensioen aangevraagd vanaf 1 april Teneinde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, is het noodzakelijk om deze vacante betrekking te laten begeven bij bevordering, en bij ontstentenis van interne kandidaten bij werving. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p17/158

18 Voor de functiebeschrijving, bijzondere vereisten en voorwaarden, selectieprogramma en selectiecommissie verwijzen we naar bijlage 1 van het administratief statuut van het brandweerpersoneel. Wij verwijzen verder naar : - de bepalingen opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli de bepalingen opgenomen in het brandweerstatuut. Bijlage functiebeschrijving, voorwaarden en selectieprogramma Type Raadslid A. Vanden Berghe verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen De functie voor adjudant (beroepsbrandweer) vacant te verklaren en deze latere vacature te begeven bij bevordering, en bij ontstentenis van interne kandidaten bij werving, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het administratief statuut van het brandweerpersoneel. 11 Afsprakennota met vzw Feest in Kortrijk. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, F. Santy Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: A. Samenwerkingsovereenkomst In de gemeenteraadszitting van 9 februari 2009 werd de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Feest in Kortrijk goedgekeurd. In de samenwerkingsovereenkomst staat het volgende opgenomen rond de afsprakennota: maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p18/158

19 "1.2. Verder wordt tussen de Stad en de Vereniging een afsprakennota gesloten waarin een aantal afspraken met de stad, meetindicatoren en financiële engagementen zijn opgenomen. Deze afsprakennota maakt onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst, maar zal tussen Partijen jaarlijks worden geëvalueerd en, in onderlinge overeenstemming, worden herzien. De beleidsdirecteur neemt steeds het initiatief voor de bespreking van de afsprakennota. De verdere modaliteiten van dit overleg zijn vastgelegd in artikel 18 van de onderhavige overeenkomst. De afsprakennota handelt onder meer over volgende zaken: a) Niet- financiële afspraken - Verzekeringen - Juridische ondersteuning - Communicatie - ICT - Personeel - Facility b) financiële afspraken (toelage + return van de opbrengsten/retributies) c) inhoudelijke afspraken en meetindicatoren d) interne controle Partijen verbinden zich ertoe binnen de kortst mogelijke termijn te komen tot een afsprakennota als bijlage bij de onderhavige samenwerkingsovereenkomst. In afwachting van de opmaak en goedkeuring van de afsprakennota, geldt tussen Partijen de afsprakennota gehecht aan de beheersovereenkomst zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 januari 2008." B. Nieuwe afsprakennota 1. Aanpak Er werd gestart met een overzicht van de bestaande dienstverlening door de stad aan de vzw's. Hierbij werd in kaart gebracht wat thans door de stad wordt ten laste genomen en wat door de vzw's wordt betaald. Vervolgens werd een ontwerp van overzicht opgemaakt dat dient als vertrekpunt voor de nieuwe afsprakennota. maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p19/158

20 De principes van het ontwerp van afsprakennota werden goedgekeurd in de domusgroep. Het college van burgemeester en schepenen heeft zich in de zitting van 25 februari 2009 akkoord verklaard met de voorgestelde werkwijze en heeft ingestemd met het ontwerp van afsprakennota als uitgangspunt voor de besprekingen met de vzw's. Het college van burgemeester en schepenen heeft verder beklemtoond dat maatwerk voor de afsprakennota's met de stedelijke vzw's is aangewezen. De besprekingen werden gevoerd met de beleidsdirecteurs, waarna deze op hun beurt terugkoppelden met de betrokken secretarissen. De raad van bestuur van de vzw Feest in Kortrijk heeft het ontwerp van afsprakennota goedgekeurd op 23 juni De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk heeft evenzeer op 23 juni 2009 het ontwerp van afsprakennota goedgekeurd. Voormelde beslissingen werden recent overgemaakt aan de stad. 2. Uitgangspunt 2.1. De afsprakennota betreft de verdere concretisering van de afspraken waarvan de principes reeds in de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. De afsprakennota handelt in het kort over welke partij instaat voor welk aspect van de beheersmatige ondersteuning. Tijdens de twee jaarlijkse overlegmomenten (eerste: mei/juni en tweede: okt./nov.) zullen partijen met elkaar in overleg treden teneinde de aspecten van de beheersmatige ondersteuning verder te specificeren. Beide partijen dienen zich te engageren om deze overlegmomenten op een constructieve en vlotte manier aan te pakken, waarbij het uitgangspunt is dat 'maatwerk' voor elke Vereniging en volgens de noden van de Vereniging moet mogelijk zijn, doch waarbij ook rekening wordt gehouden met de gangbare normen en de budgettaire mogelijkheden bij de stad. Partijen zullen te goeder trouw overleg voeren en uitvoering geven aan de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota. Een verslag van deze overlegmomenten wordt aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. In het geval er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de beheersdirecties van de stad en de vereniging, kan dit punt ter beslissing aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd Aan de E.V.A.'s worden gebouwen en medegaande infrastructuur ter beschikking gesteld in functie van de operationele uitvoering van het stedelijk beleid. Wanneer de verzelfstandigde structuur met betrekking tot deze gebouwen en medegaande infrastructuur minstens een deel van de onderhoudsverplichting dient op te nemen die eigen is aan een huurder is er sprake van een exploitatieopdracht naast de programmatieopdracht die vervat is in de hem toevertrouwde operationele uitvoering van het stedelijk beleid. Nu hebben nagenoeg alle stedelijke vzw's een 'programmatie-opdracht', zo ook de vzw Feest in Kortrijk. De afsprakennota wordt zo opgevat dat alles wat eigen is aan de stad (zoals telefonie, telefoonkosten, kantoorbenodigdheden) door de stad wordt betaald. Alle kosten die eigen maandag 21 juni :51 - Doorlopend verslag 14/06/2010 p20/158

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Openbare notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen;

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie