T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl"

Transcriptie

1 T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014

2 Inhoudsopgave T Buitenblaadje Van de voorzitter Penningmeester praatjes Notulen algemene ledenvergadering dhr. Mudde en dhr. Raats Notulen algemene ledenvergadering Kantine Soep recept/ advertentie Zaaikalender Insectenhotel Advertentie Tuinhuisjes verzekering Activiteiten agenda Groenten en kruiden weetjes Jam maken Tuin Horoscoop Fotocollage Anna, s tuinwinkel Ditjes en Datjes IJsheiligen nader uitgelegd Afmeld formulier werkbeurt/advertentie Kinderpagina Werkbeurtlijst

3 T Buitenblaadje Voorzitter Secretaris Penningmeester Tuinwinkel, Redactie, Evenementen, Website, Webmaster, Algemeen werk, Elke zaterdag van 9.30 t/m volgens rooster werkbeurtlijst Spreekuur bestuur, 1 e en 3 e zaterdag van de maand van 9.30 tot U kunt ons ook altijd mailen Adres, Boerhaavelaan RB Haarlem Telefoonnummer Kantoor, Bankrelatie ABN-AMRO NL69 ABNA Het bestuur is NIET verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden kopij (Onder voorbehoud van type/druk/zet fouten)

4 Van de voorzitter Haarlem 1 april 2014 Beste tuin leden, Na een redelijk goede vergadering afgelopen 29 maart heeft U met grote meerderheid van de aanwezige leden dit bestuur gekozen. Met name mij als Uw voorzitter. Dank namens het nieuwe bestuur aan de leden van de kas commissie, en vooral ook ons erelid Rook Bouman voor de afgelopen maanden. Het was uiteindelijk geen gemakkelijke taak. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om onze vereniging weer goed op de rails te krijgen. Zoals al gezegd op de vergadering, zullen wij de regels zoals beschreven in de statuten strikt naleven. Dat is niet om autoritair te zijn, maar noodzakelijk om de orde op de tuin te herstellen. Het zal niet gemakkelijk zijn maar met Uw hulp en begrip moet het lukken. Let U vooral op het mededeling bord vooraan bij de ingang, waar we U zo goed mogelijk op de hoogte zullen houden. Gebruik de briefjes die er zijn in de kantine voor vragen, klachten en andere zaken in de envelop in de brieven bus, ons aanspreken op het pad kan er toe leiden dat het vergeten wordt op papier is dus gewoon het beste! Wens ik U allen een fijn tuin jaar toe en hopelijk dit jaar zonder problemen Uw voorzitter, Nico van Steijn.

5 Penningmeester praatjes Beste tuinders, Zoals u wellicht heeft vernomen is de tuinhuur voor 2014 verhoogd met 1 euro per maand. De betalingen gaan voortaan via de bank en NIET meer contant, wij ontvangen graag de hele jaarhuur voor of in twee delen te weten, Het 1 e deel voor en het 2 e deel voor Graag bij uw eigen bank de bedragen aanpassen. Voor een hele tuin betaalt u; Per maand altijd op de eerste van de maand Per jaar altijd in de eerste week van het jaar Voor een halve tuin betaalt u; Per maand altijd op de eerste van de maand Per jaar altijd de eerste week van het jaar Wanneer u uw tuin huur overmaakt /betaalt doet u dit dan altijd onder vermelding van uw naam en tuinnummer. Bankrelatie ABN-AMRO, bij de betaling vult u bij rekeningnummer het volgende in; NL69ABNA dit is het rekeningnummer van Ons Buiten compleet met IBAN, het gehele nummer moet ingevuld worden. Verder vertrouw ik erop dat u zo voldoende geïnformeerd bent over de betalingen betreffende de tuin huur. Bedankt voor uw medewerking, De Penningmeester. U dient vooruit te betalen!

6 Notulen algemene leden jaarvergadering 29 maart 2014 (TOT DE PAUZE) 1. Ere-voorzitter Rook Bouman opent deze vergadering en stelt nog even de bestuurscommissie voor, die 2 maanden de lopende zaken hebben afgehandeld. De commissie bestond uit: Rook Bouman, Cor Raats, Peter Mudde, Hassan Han en Anneke Bakker, die afwezig was. Rook Bouman memoreerde nog even de gehouden Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Hij vond het spijtig, dat deze vergadering door allerlei onderlinge discussies vroegtijdig was geëindigd. Gelukkig waren er nu 9 kandidaten, die met elkaar bestuurlijk leiding gaan geven aan Ons Buiten. Hij hoopt, dat men in een prettige sfeer goed zal gaan samenwerken. 2. Bij het vaststellen van de agenda was er 1 mutatie. dhr. Hassan Han is lid van de kascommissie. Deze functie is niet verenigbaar met zijn functie als bestuurslid/tuinkeurder. Besloten wordt, dat dhr. Staats dhr. Han vervangt en toetreedt tot de kascommissie. 3. INGEKOMEN POST: a. Een brief van tuinlid Han v Eig, waarbij deze afzag van een nieuwe functie bij Ons Buiten. Door Rook Bouman werd Han v Eig bedankt voor zijn werkzaamheden in het oude bestuur, waarin hij de functie van 2 e secretaris had. Han V Eig bleek 2 brieven naar Rook Bouman te hebben gestuurd. Hij had daarover nog niets gehoord. Rook Bouman zegde toe, deze met het nieuwe bestuur te bespreken. b. Er waren 8 afmeldingen door tuinleden te weten, de tuinnummers en 117. c. Een voorstel van de Bestuurscommissie inzake een voorstel tot wijziging van Artikel 10.5 van de Statuten. Dit voorstel zal op de eerstvolgende ledenvergadering worden behandeld. d. Een brief van Norman Tersteege (tuin 14). Antwoord Cor Raats: Namens de Bestuurscommissie moet ik U mededelen, dat wij NIET BEVOEGD zijn een antecedentenonderzoek te laten verrichten en is dus overbodig. 4. UITGAANDE POST: Werd door Cor Raats doorgenomen. a. Op was er naar de leden een brief uitgegaan, die aangaf, dat over het boekjaar 2013 nog ca 5000,- achterstallige tuinhuur te vorderen was. Deze leden werden dringend

7 verzocht om het verschuldigde uiterlijk 28 februari 2014 ALLEEN via de ABNAMRO- bank over te maken. b. Op was er een brief naar de leden uitgegaan, waarbij onder meer er een ALV werd aangekondigd in maart Omdat er nogal misverstanden bestonden over de wijze van betalen van de tuinhuur werd in dit schrijven nogmaals het correcte ABN-AMRO rekeningnummer en de 4 manieren van betaling aangegeven. c. Op 12 maart 2014 werd de 2 e aanmaning betreffende de achterstallige tuinhuur en stroom aan die leden verstuurd. d. Op 21 maart 2014 werd de 3 e en laatste aanmaning verstuurd, waarbij aangedrongen werd op een laatste betalingsmogelijkheid rechtstreeks aan Ons Buiten. Ook werd er op gewezen, dat bij het uitblijven van de betaling de vordering zou worden overgedragen aan DAS INCASSO, waarbij alle diverse incassokosten voor rekening van het betreffende tuinlid zou komen, Inmiddels zijn er enkele vorderingen bij DAS ondergebracht! Cor Raats deelt nog mede, dat er op dit moment nog 16 tuinleden zijn, die in 2014 nog steeds NIETS hebben betaald. Er was nu een banksaldo van ca ,- en vrijwel alle crediteuren, waaronder de gemeente, zijn betaald. 5. NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN OPGEMAAKT DOOR COR RAATS: Deze notulen werden zonder op- of aanmerking goedgekeurd met de kanttekening, dat expenningmeester mw. D.v.d.Horst in mei 2013 reeds was afgetreden. Door Cor Raats zal een conceptbrief betreffende het AVVN aan het nieuwe Bestuur worden verstrekt. In december 2013 heeft Ons Buiten van het AVVN een brief gehad. Het AVVN was van mening, dat de opzegging door het Bestuur van Ons Buiten, die in november 2013 reeds bij het AVVN was ingediend, NIET conform hun Statuten Artikel 8.2 was aangemeld. Men beriep zich op het feit, dat het AVVN officieel NIET wist, dat Ons Buiten voornemens was om het AVVN op te zeggen. Dit is echter niet correct, want dhr. van Wonderen is als afgevaardigde van het AVVN op onze Algemene Vergadering geweest. Ook is commercieel medewerker van het AVVN, dhr. Vroklage, bij ons op bezoek geweest en is er tussen hem en het Bestuur en de leden van Ons Buiten gediscussieerd inzake deze opzegging. Ons Buiten zal nu uit coulance en om de zaak in der minne af te wikkelen aan het AVVN een voorstel doen om over 2014 een verlaging van 50% van de lidmaatschapsbijdrage te vragen. Indien het AVVN niet accordeert zal advies worden gevraagd bij DAS Rechtsbijstand.

8 6. Verkiezing bestuursleden: Er zijn geen tegen kandidaten aangemeld. Ere-voorzitter Rook Bouman stelt het nieuwe dagelijks Bestuur voor: Voorzitter: dhr. N.V. van Steijn. (3 jarig termijn), secretaris dhr. A.Backx (2 jarig termijn) en penningmeester dhr. Siepkes (1 jarig termijn). De overige leden van het Bestuur worden voorgesteld: Dhr. A. de Jong (bouwtoezicht, dhr. J.Siepkes (complexbeheer), dhr.j.derogee (coördinator werkbeurten), dhr. H.Han (tuinkeuringen), mw. C.Slagveld (beheer kantine) en Mw. M.Schottinghuis (activiteiten). 7. De stemcommissie wordt benoemd en er zijn 3 kandidaten aangemeld: De dames Joren en van Assema en dhr. Kiffen. Er volgt een schriftelijke stemming. Nadat de stemcommissie de stemmen heeft geteld, wordt de uitslag door de Ere-voorzitter bekend gemaakt. Er zijn 79 stembiljetten ingevuld, waarbij 77 geldige en 2 ongeldige stemmen waren uitgebracht. De uitslag: Voorzitter: dhr. N.A. van Steijn, 76 voorstemmers en 1 tegenstemmer. Secretaris: dhr. A. Backx, 75 voorstemmers en 2 tegenstemmers. Penningmeester: dhr. E.Siepkes, 50 voorstemmers en 27 tegenstemmers. Met de benoeming van dit nieuwe Bestuur is aan de bestuurlijke taak van de commissie een einde gekomen. Notulist: Peter Mudde en Cor Raats.

9 Toespraak/notulen algemene jaar vergadering 29 maart, (Na de pauze) Beste mensen, ik zal mij eerst even voorstellen voor hen die mij nog niet kennen. Ik ben Nico van Steijn. Waarom voorzitter? Wel, het moge duidelijk zijn dat het afgelopen jaar het behoorlijk rommelde in de vereniging, erger nog: Ze is/was behoorlijk ziek! Toen bleek dat bij de kas commissie geen aanmeldingen kwamen, heb ik zo eens de ronde gedaan, natuurlijk kwam ik daarbij als eerste bij Bert & Debby uit die als vorig bestuur toch het meest van het reilen en zeilen binnen de vereniging afweten. Ik heb hen gevraagd om eens wat nader toe te lichten wat het zoal inhoud als bestuur per functie. Op zaterdag 25. Januari was er hier in de kantine een bijeenkomst gehouden, de opkomst was matig tot slecht. Velen zeiden: Ja dat wist ik niet, ik kom in de winter haast niet op de tuin, enz. Vanaf dat moment heb ik ingezien dat toch iemand het vastgelopen schip weer vlot moest gaan trekken. Mijn vereiste daarbij: De zwarte bladzijde moet worden omgeslagen, en de blik vooruit, anders blijven we in dat negatieve spiraaltje zitten. Voorwaarde was tevens dat we de taken evenredig verdelen, zodat niet alle beslissingen bij één persoon vallen. Daarom heb ik de volgende afspraken gemaakt: Voorzitter: Verantwoordelijk voor de vereniging en tuin uitgifte Evenals vergaderingen, contacten buiten de vereniging Secretaris: Notulen, correspondentie Penningmeester/ HTD: Financiën, techniek, &contacten buiten de vereniging. Klachten & vragen aan het bestuur: ALTIJD schriftelijk, via formulier in de kantine/winkel, of per mail Aanspraak op het pad/plein (zakelijke) worden niet behandeld, dit omdat als er met diegene wordt gesproken, de vraag op papier staat en er niet kan worden gezegd: ja maar dat heb ik niet bedoeld of gezegd To de point dus.. De formulieren met envelop liggen op de hoek bij binnenkomst kantine en in de winkel. Mededelingen van het Bestuur komen op het mededelingen bord, op de website en per mail. Dus de ramen van de kantine blijven schoon! Het Tuinblad staat ook op de site. Diegene die liever een papieren versie willen, kunnen die ophalen in de kantine en in de Tuinwinkel. Bezorgen kan ook, maar dan moet er wel een brievenbus zijn. Dit alles om druk en portokosten in de hand te houden. Voor wat betreft de commissies: Elk onderdeel heeft een verantwoordelijke, alleen deze persoon komt bij het bestuur/ voorzitter met evt. problemen, waarop de Voorzitter met het bestuur samen een beslissing neemt of actie onderneemt.

10 Ter ondersteuning van deze onderdelen, zijn er de VRIJWILLIGERS: Tuinkeurders: Hassan Han / Rees Coskun / C. Eryoruk,/ S. Dekker dhr. de Vries en dhr. Staats Bouwcommissie: A. de Jong, H. vd Horst Werkbeurten: J. Derogée, P. v Dam, R. Berk, J. Calland Kantine: Corry Slagtveld, Joop& Annie Nottrot, Carmilla Terpstra, Petra Activiteiten: Molina Backx, Marijke Schortinghuis, Conny Siepkes Tuinwinkel: Anna van Steijn. Tuinblad: Debby Frijn / Nico van Steijn Complex beheer: J. Siepkes /jan Schortinghuis( stroom, elektra) Jan Siepkes is samen met Jan Schortinghuis en André van Petten druk aan de slag gegaan om de sloten uit te baggeren. Eigenlijk moet die klus door de tuinders zelf gedaan worden, maar vanwege het achterstallige onderhoud is besloten dat zelf ter hand te nemen. Tot slot: wat willen we dit jaar proberen te realiseren: Het reglementenboekje herzien. Het gaat gemoderniseerd worden. Dit zal in goed overleg met ter zake deskundigen geschieden. Mogelijke toekomstige uitgaven: Aanschaf veeg machine ( ca. 700-,) Houten blokhut bij de kas, zodat de tuinwinkel en de kas 1 geheel vormen. Dat maakt het geheel overzichtelijker. De huidige tuinwinkel kan dan gebruikt gaan worden door de werkbeurtploeg. Het huidige werkbeurt hok kan dan voor opslag dienen. Onderzoek waterleiding mogelijkheden, uitbreiding elektra net. Let wel voor ons allen geld: We zijn VRIJWILLIGERS en geen betaald personeel. Laten we het verleden achter ons laten, en vooral vooruit kijken! Alleen met Uw hulp kunnen we samen deze vereniging weer op de rails zetten. Geef ik nu het woord aan Bert voor de begroting Bert legt de begroting voor het komende jaar uit de noemt als belangrijk voordeel ten opzichte van vorig jaar, dat dit jaar geen jubileum gevierd hoeft te worden, wat al snel in totaal 10000, - kan schelen. Vervolgens werd de vraag gesteld of de wijziging van de statuten aan de leden voorgelegd gaat worden. Het antwoord is eenvoudig: ja. Han van Eig stelt drie vragen: Tijd voor de rondvraag. 1 of het niet mogelijk is het aantal uitgaven van het Tuinblad uit te breiden van 2 naar 3 of 4 keer per jaar, zodat alle mededelingen op tijd genoemd kunnen worden. 2: Wie is er verantwoordelijk voor het Tuinblad, moet daar geen commissie voor komen 3: Is de aanhangwagen te gebruiken?

11 Antwoorden: 1: Het tuinblad blijft vanwege de hoeveelheid werk 2 keer per jaar uitkomen. Mededelingen komen ook op de medelingenborden te staan en zijn dus altijd Te lezen. Ze zullen ook per rondgestuurd worden, dus eenieder zal op de hoogte gesteld worden. 2: De redactie is verantwoordelijk voor het blad, daarin heeft ook de voorzitter zitting. Het is overdreven daar een commissie voor in te stellen. 3: De aanhangwagen is gestolen, en kan dientengevolge niet gehuurd of geleend worden. Vraag: Hoe zit het met de trekkertjes, kunnen die door de leden gebruikt worden? Antwoord: één trekkertje is van Jan Siepkes zelf, de andere is van de vereniging. In verband met onoordeelkundig gebruik kan die niet geleend worden. In overleg met de complexbeheerder (Jan Siepkes) kan de trekker wel gebruikt worden. Vraag: Wanneer komt het blad uit? Antwoord: Let op het mededelingenbord. Vraag: Kan er weer geklaverjast worden? Antwoord: In principe kan alles. Leg het voor aan de kantinebeheerder (Corry Slagtveld) Graag wordt er zoveel mogelijk georganiseerd in en om de kantine, want dat is goed voor de omzet van de kantine de daarmee ook goed voor de vereniging! Aan de volgende personen zijn oorkonden uitgereikt voor 'De Tuin van de Maand': R.Kiffen tuin 45 J. Derogée, tuin 104 W. Baak, tuin 71 M. Oosterbroek tuin 172 H.J. Benschop, tuin 43 Aan het oude bestuur: Bert Siepkes, Debby Frijn, Han Eig, Rob Kok, Jan Schortinghuis, Andries de Jong (n.a.), mw. Bosma (n.a.), Anneke Bakker (n.a.), Hassan Han, Peter Mudde, Cor Raats en Rook Bouman werden door de heren Bouman en Raats tenslotte mooie bossen bloemen uitgereikt. Einde vergadering.

12 Kantine van Ons Buiten Wist u dat daar terecht kan voor een gezellig praatje onder bv het genot van een vers gezet bakkie koffie een frisje of bier,ook een kopje thee is zo gezet. Ook kunt u er allerlei lekkere snacks kopen, bv patat, frikandel, kroketten, ijs, broodjes bal, worst, bamibal, en nog veel meer op de borden in de kantine staat het hele assortiment met prijzen vermeld. Verder kunt u als lid ook (altijd in overleg met het bestuur), de kantine gebruiken voor uw feestje, bruiloft en andere feesten en partijen tegen een nader overeen te komen prijs. Ook kunt u verenigings middagen/ avonden houden denk bv aan een kaartclub, biljartclub,linedance, stijl dansen, creatieve knutselavond of ouderen soos, eigenlijk is de kantine ruimte voor uiteen lopende doeleinden te gebruiken,te veel om op te noemen maar zeker de moeite waard om te gebruiken! Bij evt. interesse kunt u zich wenden tot het bestuur welke met u zullen kijken naar de mogelijkheden,uw vragen over huren e.d. kunt u, mailen naar; of via het contact formulier welke in de kantine ligt, ingevuld in de bestuursbrievenbus deponeren waarna contact met u opgenomen wordt. Groet, namens de kantine vrijwilligers. Openingstijden kantine zijn: Di / Do van uur t/m uur Za / Zo uur t/m uur Woensdagmiddag is {onder voorbehoud} kindermiddag, die openingstijd wordt op de borden vermeld op het plein.

13 1 ui Ong. 1 kilocourgettes Boter of olie 7,5 dl (kippen)bouillon 2 eierdooiers 1/8 slagroom Courgettesoep met room uit eigen tuin! Snijd de courgettes in kwarten en vervolgens in dikke plakken (als de courgettes groot zijn verwijder dan eerst de zaadjes) Snipper de ui. Smelt een klont boter in een ruime pan of gebruik olie, bak de ui eventjes, doe de courgettes erbij, een paar minuten al omscheppend bakken en laat het met een deksel op de pan gaar stoven, eventueel een scheutje water toevoegen. Maak er met behulp van een (staaf)mixer een puree van, doe de courgettes terug in de pan, bouillon erbij en warm laten worden. Klop intussen de eierdooiers en de room door elkaar, doe daar twee lepels van de warme soep bij, roer goed door en giet dan het mengsel al roerend in de hete maar beslist niet kokende soep. Eventueel nog peper en zout toevoegen. Eet smakelijk! Nederlandse consumenten gooien ieder jaar voor ongeveer 2,6 miljard aan voedsel weg. Dat is ruim 155 per persoon. Ofwel zo'n 50 kilo. Janzen & Janzen ICT Services hebben een gratis web applicatie laten ontwikkelen waarmee u uw verspilling kunt registreren. U kunt zelf bijhouden wat u weggooit en tot wel 155 per gezinslid besparen per jaar! Meldt u aan via en laat zien dat u het milieu en uw portemonnee een warm hart toedraagt. Hebt u familie in het buitenland en willen ze ook meedoen? Engelstaligen gaan naar Volg ons op Twitter en op Facebook via https://www.facebook.com/afvalcoachnl STOPVOEDSELVERSPILLING.NU!

14 ZAAIKALENDER Groentesoort Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Andijvie Artisjokken Aubergine Augurken Bieten/Kroten Bindsla Bleekselderie Bloemkool Boerenkool Broccoli Chinese kool Courgette Doperwten en peulen Groen-/Roodlof Kardoen Kervel Knoflookteentjes Knolselderie Knolvenkel Komkommer Koolrabi Koolrapen Kropsla Maïs Meloenen Paksoi Paprika Pastinaak Peper Zaaien in de volle grond Zaaien in de kas

15 Een insecten hotel of insecten muur Een insectenhotel of insectenmuur is een constructie die onderdak kan bieden aan insecten. Het is een door de mens met natuurlijke materialen vormgegeven overlevingsplaats voor insecten. De vorm van een insectenhotel is afhankelijk van het doel en de aan te trekken insecten. De meeste bestaan uit verschillende secties die meerdere soorten insecten kunnen voorzien van een nest- of overwinteringgelegenheid. Veel insectenhotels worden gebruikt als nestgelegenheid door onder meer solitaire bijen en solitaire wespen. Deze insecten slepen prooien naar het nest waarop een ei wordt afgezet. Andere insectenhotels zijn er specifiek op gericht de insecten te laten overwinteren. Hiervan maken vooral lieveheersbeestjes en vlinders gebruik. Insectenhotels zijn ook populair bij telers van groenten en fruit omdat ze bestuivers aantrekken. Een muurtje van gestapelde stenen of oude dakpannen is voor veel insecten een goede plek voor het bouwen van een nest of als schuil- en overwinteringplaats. Soms worden er speciaal gaten in stenen geboord die door insecten als nest kunnen worden gebruikt. Men neemt daarvoor bij voorkeur stenen van verschillende samenstelling, waaronder mergelstenen. Ook houtblokken met gaten erin geboord en rietstengels kunnen dienstdoen. De diverse onderdelen van een insectenhotel trekken verschillende soorten. Ook gestapeld dood hout in bijvoorbeeld takkenwallen en -rillen is een geschikte habitat voor veel insecten. Solitaire bijen, wespen en hommels leven niet in een staat zoals de honingbij met een koningin. Er zijn zowel mannetjes als vrouwtjes. Een bevrucht vrouwtje maakt een nestplaats in hout of steen (zoals de behangersbij en de muurwesp), maar er bestaan ook soorten die een hol in de grond maken (zandbij,graafwesp).

16 Het meest voorkomende bijenhotel is toch wel de stronk of afgezaagde plak van de stronk van een (dode) boom, waarin gaten geboord worden van verschillende groottes (bijvoorbeeld 2, 4, 6 en 8 millimeter) op ongeveer enkele centimeters van elkaar vandaan, om de verscheidene bijen mee aan te trekken. De gaten staan schuin omhoog opdat er geen regenwater in kan komen. Steenblokken worden ook voor dit doel gebruikt. De gaten dienen lang te zijn en dus wordt gebruikgemaakt van heel de lengte van de boor, echter niet volledig doorgeboord waardoor aan de andere zijde een tweede uitgang zou ontstaan. Ook mogen de gaten en het betredingsoppervlak niet ruw zijn door bijvoorbeeld splinters, maar liefst geschuurd. De beste locatie is op een warme en beschutte plaats, zoals onder een gevel of haag aan de zuidzijde. Reeds aan het eind van de winter kunnen de houtblokken opgehangen worden om de eerste dieren van het jaar aan te trekken. Zo nestelt de beschermde behangersbij in lange holtes in dood hout en in holle plantenstengels. Wanneer zij haar larven ter wereld brengt, snijdt ze met haar kaken ronde en ovale stukken van de kelkblaadjes van rozen, die zij gebruikt als bekleding voor de langwerpige gang, en tevens om de cellen voor de larven van elkaar te scheiden. Ze werkt vanaf de diepte van de gang telkens verder naar de uitgang, telkens met weer nieuwe stuifmeel voor haar larven en weer nieuwe stukjes rozenblad als afdichting tussen de cellen. (Er zijn ook soorten die geen stuifmeel maar andere insecten bij hun larven stoppen om als voedsel te dienen.) Wanneer de gang vol is, sluit ze deze ook weer af met rozenblaadjes. Andere soorten zoals de metselbij doen dat met zand, klei of steentjes. Ecowal Ook een simpele bundel bamboe- of rietstengels, aangebonden of in een oud conservenblik gestoken en opgehangen op een warme plek, is zeer geschikt voor deze insecten. Door de stengels respectievelijk voor of juist achter de knop af te knippen ontstaan er openingen aan de voorzijde, en gesloten achterzijden. Hier worden veelal stengels van vlier, roos of braam bij gestoken waarvan het merg dan als voedsel kan dienen. Om bijvoorbeeld graafwesp en zandhommel aan te trekken die liever in een grondhol nestelen worden zand, leem en (mergel)stenen gecombineerd in bouwsels.

17

18 Tuinhuisverzekering Even helemaal weg uit de drukte en de dagelijkse sleur. Daar is een volkstuin ideaal voor. Eenmaal ter plekke wilt u maar één ding: zorgeloos kunnen genieten van uw tuin en van uw tuinhuis. En laat dat nu precies hetgeen zijn waar de Tuinhuisverzekering van Europese Verzekeringen voor is bedoeld. Bent u verzekerd van een onbezorgd gevoel? U wilt er liever niet aan denken, maar er bestaat altijd de kans dat er iets met uw tuinhuis gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan stormschade, een brand die uw tuinhuis verwoest of aan een brutale inbraak waarbij veel schade is ontstaan. Op zo n moment is het wel zo n prettig idee dat u goed verzekerd bent. Unieke samenwerking AVVN en Europese Verzekeringen Het AVVN wil het beste voor u. Ook wanneer het om verzekeren gaat. Daarom zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met de Europese. Op ons verzoek hebben zij een speciale tuinverzekering samengesteld voor bij het AVVN aangesloten hobbytuinders en abonnees op De Tuinliefhebber. Via de button Login voor abonnees kunt u hier gebruik van maken. Hiermee geeft u schades voortaan eenvoudig en snel door via de website van het AVVN. Wat krijgt u met de Tuinhuisverzekering vergoed? De Tuinhuisverzekering van de Europese verzekert uw tuinhuis en uw eventuele meeverzekerde inboedel voor schade als gevolg van: Brand en ontploffing Blikseminslag en inductie Inbraak Storm Luchtverkeer Daarnaast heeft u ook recht op vergoeding van: Bereddingskosten. Hiermee bedoelen we de kosten die worden gemaakt om een uitbreiding van de schade te voorkomen. Expertisekosten. Na een schade stelt een expert doorgaans de precieze schade vast. De kosten die hieruit voortkomen, noemen we expertisekosten. Salvagekosten. Dit zijn kosten die direct na een schade moeten worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de hulpverlening. Een beperkte dekking (10% van het verzekerde bedrag) geldt tot slot voor: Opruimingskosten (bijvoorbeeld na brand of explosie) Noodzakelijke kosten vervoer en opslag van verzekerde objecten. Extra kosten voor maatregelen die u in verband met een verzekerde gebeurtenis verplicht door de overheid heeft moeten nemen.

19 Wat kost de Tuinhuisverzekering? De hoogte van de premie hangt af van de grootte van uw tuinhuis en de waarde van uw eventueel meeverzekerde inboedel. Een voorbeeld: Tuinhuis (bouwmateriaal: hout* ): ,- Inboedel / inventaris in tuinhuis: 5.000,- Jaarpremie: 54,- * Is uw tuinhuis van steen gebouwd? Dan gelden er andere, goedkopere tarieven. * = Premiebedrag excl. eenmalige poliskosten en 21% assurantiebelasting. Waarom Europeesche Verzekeringen? De Europeesche is al ruim 90 jaar dé specialist op het gebied van recreatieverzekeringen. Hier bent u maximaal verzekerd van een onbezorgde vrije tijd. Wilt u een offerte aanvragen? Wilt u graag weten wat de mogelijkheden van de Tuinhuisverzekering voor u zijn? U kunt heel eenvoudig een offerte aanvragen via de online module. Klik op Login voor abonnees om naar de module te gaan. Het wachtwoord staat in de laatstverschenen De Tuinliefhebber. Na ontvangst van uw aanvraag stuurt de Europeesche u een polis op maat. LET OP: U KUNT UITSLUITEND EEN VERZEKERING AFSLUITEN VOOR EEN BEPERKTE DEKKING. HOEWEL U IN DE MODULE OOK EEN ANDERE KEUZE KUNT MAKEN, ZAL DEZE DOOR DE VERZEKERAAR WORDEN AFGEWEZEN. Vragen en meer informatie? Voor vragen of voor meer informatie over de Tuinhuisverzekering van de Europeesche kunt u contact opnemen met het AVVN, telefonisch of per Abonnees van 'De Tuinliefhebber' kunnen via deze website een tuinhuisverzekering afsluiten. Daarvoor heeft u wel een login code nodig.

20 Activiteiten agenda 2014 Pinkster Kien Avond: 7 juni Open Tuindagen: 23 / 24 augustus Voor de kinderen Vossenjacht: Datum onbekend, (zie mededelingenbord) Speurtocht: Datum onbekend, (zie mededelingenbord) Lampion optocht: 16 augustus Kerststukjes maken: 20 december

21 Groenten en kruiden weetjes 1- Een doorgesneden wortel lijkt op het menselijk oog. De pupil, de iris en de stervormige lijnen lijken perfect op het menselijk oog... En ja : de wetenschap heeft aangetoond dat de wortel de bloedtoevoer en de functie van de ogen enorm begunstigen. 2- Een tomaat heeft vier kamers en is rood. Ons hart heeft vier kamers en is rood. Alle onderzoek toont aan dat tomaten vol lijcopine zitten en puur voedsel zijn voor het hart en het bloed. 3- Een walnoot lijkt op een klein brein: een linker en rechter hemisfeer, bovenste grote en onderste kleine hersenen. De rimpels en de plooien in de noot lijken precies op de hersenschors. Wij weten dat een walnoot meer dan drie dozijn neurotransmitters voor een betere breinfunctie helpt ontwikkelen! 4- Nierbonen genezen de nieren en onderhouden hun functionaliteit. En ja: ze lijken precies op een menselijke nier! 5- Selderie, paksoi, rabarber en nog andere groenten lijken precies op beenderen. Dit soort voedsel versterkt effectief het beendergestel. Beenderen bevatten 23% sodium. Als u niet genoeg sodium opneemt met uw voedsel onttrekt het lichaam het sodium aan uw beenderen en maakt ze broos. Dit soort voedsel vult de sodium behoefte van het skelet aan. 6- Zoete aardappelen lijken op de pancreas en balanceren effectief de glycerine-index van diabetici. 7- Uien lijken op lichaamscellen. Hedendaags onderzoek toont aan dat uien afvalstoffen uit het lichaam helpen verwijderen. Ze veroorzaken tranen die de epitheellaag van de ogen reinigen. Hun werkmakkers "LOOK" helpen ook afvalstoffen en vrije radicalen uit het lichaam verwijderen. Veel groente hebben vele nodige voedingsstoffen in zich. Er is niet één groente die in alle voedingsstoffen kan voorzien. Daarom is het belangrijk om te variëren in je gerechten. Groente helpt ook om op gewicht te komen of blijven.

22 Jam maken Jam maken is in beginsel heel simpel. Je neemt vruchten en suiker, brengt deze aan de kook en je hebt jam. Ook het conserveren is in beginsel simpel, zorg dat potjes schoon en steriel zijn en je kan ze vullen met de hete jam, omdraaien (om de deksel en de sluiting te steriliseren) en af laten koelen. De basis is : 1 kilo vruchten en 1 kilo geleisuiker vermengen en verwarmen tot het kookt. Dan minimaal 4 minuten laten doorkoken en dan heb je jam, klaar om af te vullen. Zorg dat de potjes dan al helemaal klaar staan om af te vullen. Vul de potjes met de hete jam en conserveer deze (meerdere methoden, zie hieronder). Af laten koelen en klaar! De ingrediënten: Suiker zorgt voor de zoete smaak, maar zorgt ook voor het conserveren als er voldoende in zit. Je kan met druivensuiker spelen. De suiker trekt vocht uit de vruchten, soms is het makkelijk om de vruchten en het suiker eerst een uurtje in de pan te laten staan voordat je de pan op het vuur zet. (vooral als je jam met stukjes maakt) Geleermiddel zorgt dat de jam dik word. Hiervoor wordt pectine en citroenzuur gebruikt. Als je geleisuiker koopt dan is dit gewone suiker met de pectine en citroenzuur toegevoegd. Dit is het makkelijkst. Als je jam met weinig suiker maakt dan moet je opletten dat je genoeg Geleermiddel hebt. Hiervoor bestaat geleisuiker extra, dit bevat meer Geleermiddel. Je kan ook Geleermiddel los kopen. Fruit is het hart van de jam. Er zijn voornamelijk 2 eigenschappen van fruit waar je op moet letten (naast de smaak uiteraard) : Het suikergehalte en het pectinegehalte. Bij zoet fruit kun je iets minder suiker gebruiken, bij zuur fruit iets meer (eigen smaak uiteraard). Het pectinegehalte is niet te meten, maar is bekend van fruitsoorten. Zo hebben aardbeien weinig pectine waardoor de jam al heel snel dun word. (lekker in de yoghurt, maar niet op brood te eten). Hier moet je goed rekening mee houden door er mee te spelen. Je kan bijvoorbeeld andere vruchten met meer pectine toevoegen, of meer Geleermiddel. Je kan het ook langer laten koken waardoor het indikt. Dit is een kunst die met wat oefening komt. Pectine rijke vruchten zijn; aalbes (rode bes), appel, braam, citrusvruchten, kruisbes, kweepeer en zwarte bes. Pectine arme vruchten zijn de aardbei, abrikoos, ananas, druif, framboos, kers, meloen, peer, perzik, pruim (verschilt per soort) en rabarber.

23 Het gewenste eindresultaat: gewone jam is het resultaat van het basisrecept. zoet of niet zoet is een keuze voor een ieder. Let wel op wat de effecten zijn voor het conserveren en het geleren. Te weinig suiker maakt de jam minder houdbaar, te veel te zoet. Als je geleisuiker gebruikt verminder je met de suiker ook het Geleermiddel, dit moet je ergens compenseren. Gebruik je geleisuiker (al dan niet extra) bij fruit dat van nature al veel pectine bevat dan kan de jam erg dik worden. met of zonder stukjes is een keuze voor een ieder. Wil je geen stukjes dan doet een staafmixer wonderen. Wil je wel stukjes snij het fruit dan op de gewenste grootte en maak daar de jam mee. met of zonder pitjes is een belangrijke overweging omdat het relatief veel werk met zich mee brengt. De gemaakte jam is niet te zeven, net gekookt is de massa veel te heet om mee te werken, afgekoeld wordt de jam dik. Wil je de pitjes er uit zeven dan moet je dit al met de vruchten doen. Ook hier helpt een staafmixer, maak de vruchten tot een moes en haal deze door een zeef. Let dan wel op wat het gewicht is van de overgebleven massa, dit is de basis voor de jam! ingedikt of niet. Na 4 minuten koken heb je al jam, waarom zou je langer koken? als je de jam 2 a 3 uur laat sudderen zonder deksel wordt de jam ingedikt. Dit beïnvloed smaak, (natuurlijk) suikergehalte en de dikte van de jam. Je moet dus goed nadenken over de hoeveelheid suiker en Geleermiddel, bij sommige vruchten komt met lang koken nog Geleermiddel vrij uit de pitjes waardoor externe Geleermiddel overbodig wordt. Het lang koken van jam is de methode van vroeger, kort koken is van recentere tijden. Het beïnvloed de smaak aanzienlijk, leuk om mee te spelen! externe ingrediënten zoals kruiden, drank, diksap, citroensap, etc. kun je toevoegen op eigen risico. Leuk om mee te spelen, maar ook een groot risico op een jam die niet echt lekker is. Let vooral op de dosering zodat het de smaak van de jam niet overheerst. Laat je eigen creativiteit z n gang gaan,vruchtencombinaties is natuurlijk de voor de hand liggende mogelijkheid om lekkere en bijzondere smaken te maken. Maar het dient ook andere doeleinden. Zo kun je spelen met het suikergehalte van vruchten (zoet en zuur), het pectinegehalte van vruchten (slecht gelerende vruchten met goed gelerende vruchten). Zo kun je ook dure vruchten wat vermeerderen met goedkope vruchten zonder al te veel smaakverlies. Een bekend voorbeeld is 2 kilo aardbeien combineren met 1 kilo rabarber. Let op dat sommige vruchten veel sterker van smaak zijn en zullen overheersen als je ze 1-

24 op-1 mengt. Zo zijn zwarte bessen erg sterk van smaak (een lekkere combinatie is 20% zwarte bessen en 80% morellen). Maar uit kostenoogpunt zou je hier ook je voordeel uit kunnen halen (50% zwarte bessen met 50% rode bessen is heerlijk. Het bereiden: kort koken of lang koken heeft een grote invloed op de smaak. Kort koken is afdoende om jam te maken. Als je het lang gaat koken let dan op dat de jam niet verbrand (laag vuur en sudderplaatje) en dat de deksel er af is zodat het vocht weg kan. hoeveelheid per keer beperken. Let op dat je een grote pan hebt en dat als je de vruchten er in doet dat er ongeveer een gelijke hoeveelheid suiker er bij komt. Als de jam gaat koken dan komt de massa omhoog, ook daar moet ruimte voor zijn,goed roeren zodat de jam niet verbrand en niet te hoog omhoog komt als hij kookt. Eventueel het schuim (na het koken) afscheppen als het teveel is. Als je de vruchten en de suiker voor het koken een uurtje laat staan dan heb je al een vochtige massa om mee te beginnen. Deze brand dan niet zo snel aan. (ook met een staafmixer te doen in 1 minuut) controleren of de jam geleerd door 1 eetlepel hete jam op een koud keramiek schoteltje te gieten. Even wachten en dan het schoteltje schuin houden om te zien of de jam dik geworden is. jam kan in principe opnieuw gekookt worden. Dit doe je voornamelijk in 2 situaties. Als je jam mislukt is omdat deze bijvoorbeeld te dun is, dan kun je de jam opnieuw koken met extra Geleermiddel of in laten dikken. Als je combinatiesmaken wilt maken met vruchten die niet in hetzelfde seizoen rijp zijn dan kun je jam die je reeds gemaakt hebt toevoegen aan de nieuwe jam (let hierbij wel op de omrekening verhouding vruchten / suiker, de jam bevat reeds suiker)

25 Het bewaren : hygiëne, hygiëne, hygiëne! Alles waarmee je werkt moet schoon zijn en vaak ook steriel. Let op! steriel hoeft niet schoon te zijn, schoon hoeft niet steriel te zijn! Op het schone aanrecht leg je een schoon theedoek voor de potjes. Alles kort van te voren schoon en steriel maken en niet te lang laten staan. Schoon maken van de potjes en de dekseltjes doe je door ze te koken in water met soda (oude methode) of ze goed heet in de afwasmachine (met blokje!) te doen (tegenwoordig). Steriel maak je de potjes door ze uit te koken in kokend water. Voor weck potjes geldt, de rubbertjes er af halen en ook goed uitkoken, zijn de rubbers gebarsten dan vervangen voor nieuwe.. Potjes zijn er in verschillende soorten en maten (weck, weck met beugel, HAK potjes, oude jam potjes) in principe kun je van alles gebruiken dit is persoonlijk. Het makkelijkste en meest praktisch zijn de HAK potjes, deze zijn een handig formaat en hebben een metalen deksel met het klik systeem om te testen dat ze nog goed zijn. Zorg dat je deze het hele jaar door spaart (en de rest van de familie)hak potjes en jam potjes kun je conserveren door ze helemaal tot de rand te vullen met de hete jam, de deksel er op draaien (als je het snel doet brand je je vingers niet) en dan de potjes om te draaien en zo laten afkoelen. Weck potjes met beugel kun je conserveren door ze tot een centimeter van de rand te vullen met de hete jam(let op de deksel mag niet in de jam terecht komen). Daarna giet je er een scheutje sterke drank (jenever, wodka) op en steek je die meteen aan (voordat de alcohol al verdampt is. Terwijl de alcohol nog brand de deksel erop doen en sluiten.originele weck potjes zonder beugel vul je tot anderhalf centimeter onder de rand met de hete jam waarna je de deksel en losse klemmetjes erop doet. Daarna wecken in de weckpan. Zodra de jam afgekoeld is de klemmetjes eraf doen. De jam is een paar jaar houdbaar, de geweckte jam is zeker 10 jaar houdbaar. Als je een potje opent moet je een vacuüm verbreken (te horen door het sissende geluid van de instromende lucht, de klik van het dekseltje of het vastzitten van de glazen originele weck deksel). Veel zaken hebben een relatie met elkaar (vruchtsoort, Geleermiddel, kooktijd, suikergehalte, smaak, etc.) door het een tijdje te doen krijg je er al snel gevoel voor. Zo probeer ik nog steeds elk jaar wat nieuws uit en leer nog elk jaar wat bij. Soms een succes (zwarte bessen / morellen jam) en soms wat minder (de morellen jam met hele morellen was heerlijk, maar alleen in de yoghurt omdat hij zo dun als water was). Als je de vruchten dan ook nog eens zelf teelt dan is het natuurlijk extra leuk. Veel succes en plezier met de jam.

26 Foto van het voorhek aan de Boerhaavelaan,welke onbevoegden buiten ons complex houdt en voor tuinders te betreden is met uw druppel/transponder. Het achterhek, welke ook prima werkt, en enkel tuinders de toegang verschaft tot Ons Buiten met de welbekende druppel/transponder.

27 Tuin Horoscoop RAM houdt van snelgroeiende planten die bloeien met bloemen in felle kleuren in een tuin zonder poespas. STIER houdt van romantisch geurende rozen en een kruidentuintje naast de keukendeur. TWEELINGEN houden van een ruim volgens de laatste trends aangekleed terras en vrolijke beplanting. KREEFT heeft het liefst een bloemenborder met traditionele planten die hem doen denken aan zijn jeugd. LEEUW geniet van een tuintafel vol bloeiende planten en een oprijlaan met twee beelden aan het begin ervan. MAAGD heeft een voorkeur voor vaste planten die bloeien met bloemen in rustige kleuren, in een tuin die overzichtelijk is. WEEGSCHAAL kiest een tuin met geraffineerde plantencombinaties in zachte pasteltinten en bloemen om te plukken. SCHORPIOEN is gelukkig met een echte moestuin en een gezellig terras waar rozen, dahlia s en begonia s bloeien in felle kleuren. BOOGSCHUTTER houdt van een wat verwilderde tuin waar dieren welkom zijn en waar plaats is voor groente en fruit. STEENBOK houdt vooral van een voorname heg een forse rozenstruik en planten die bloeien in donkere warme kleuren. WATERMAN omringt zich het liefst met bloemen in alle tinten blauw op het terras van een bijzondere tuin. VISSEN zijn gelukkig met een vijver met waterlelies en een romantisch zitje om te dagdromen.

28 Ditjes en Datjes over Atv-Ons Buiten De tuinkeuringen weer in volle gang zijn en uw medewerking wordt dan ook zeer op prijs gesteld denk bv aan de toegang tot uw tuin. U allen twee druppels heeft ontvangen voor het hek, gebruik toilet en water en ook bedoeld is om uw visite binnen te laten. Graag nog aandacht voor het openen en sluiten van het hek op het voorplein deze moet gesloten zijn om uur en gevraagd word aan ieder lid om deze achter zich te sluiten mocht het nog open staan om uur, dit alles voor ieders veiligheid zodat onbevoegden die niets op het park te zoeken hebben, ook niet naar binnen kunnen ivm diefstal en inbraken. Het ten strengste verboden is om planken e.d. over de sloot/sloten te leggen om zo makkelijk naar de tuin te kunnen of de visite binnen te laten op uw tuin bij het aantreffen van planken e.d. wordt u verwijderd van de tuin. Lief en leed kunt u doorgeven via het formulier wat in de kantine ligt en/of een te sturen naar De betalingen vd huur gaan enkel nog via de ABN-AMRO bank In het toilet gebouw is een nette douche aanwezig de inworp is per keer 1,00 Er een bestuurs brievenbus hangt in de kantine en dat deze bedoeld is om uw vragen ideeën, tips, klachten,en eventuele andere mededelingen over ons park aan het bestuur in kunt deponeren er liggen bijbehorende formulieren bij welke u kunt gebruiken De website nog steeds beheerd wordt door Het T buitenblaadje via de voorzitter gedrukt wordt wat de vereniging veel geld scheelt De werkbeurten staan op tuinnummer genoteerd in uw tuinboekje diegene die geen werkbeurt hebben zijn bekend bij het bestuur en de coördinator van ons buiten zoals de 70 plusser b.v. U op zon en feestdagen geen elektrische apparaten e.d. aan mag hebben c.q gebruiken ivm geluidsoverlast. Er zachtjes gereden moet worden (Max 5 km) met de scooter en brommer daar er kleine kinderen, ouderen en huisdieren rondlopen, houdt hier rekening mee! Het complex is tenslotte een voetgangers gebied. Het niet de bedoeling is om ongevraagd op andermans tuin te komen.

29 IJsheiligen Nader Verklaard, (Oude wijsheden) IJsheiligen is één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze strenge heren dateren van rond het jaar De IJsheiligen zijn Mamertus, Pankratius, Servatius en Bonifatius Zij vieren hun naamdagen op 11, 12, 13 en 14 mei. Drie is het heiliggetal en daarom rekent men er in de meeste landen maar drie tot de IJsheiligen. In sommige landen wordt Mamertus niet meegeteld, in andere landen hoort Bonifatius er niet bij. Deze heilige is niet de bekende Bonifatius, (de Apostel van Duitsland), die in 754 te Dokkum werd vermoord, Hij viert zijn naamdag op 5 juni. Zijn naamgenoot, IJsheilige Bonifatius was een Romeins burger. Hij stierf in 307 tijdens de christenvervolgingen. Sommige landen, zoals Duitsland, Hongarije en Zwitserland, rekenen ook 15 mei (koude Sophie) tot de IJsheiligen. Dat dateert uit de 11e eeuw, toen Sophie beschermelinge van de vorst was. In het Alpengebied werden indertijd vuren ontstoken ter bescherming tegen de vorst. De IJsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van vorst voor het bloeiende gewas. Een late vorstnacht kan veel schade aanrichten. Toch is de kans op een overgang naar koud weer tijdens IJsheiligen niet groter dan op andere dagen in het voorjaar. Abrupte temperatuurveranderingen, die verband houden met de koude zee, zijn karakteristiek voor het hele voorjaar. Ook in juni kan het na een aantal warme dagen weer vriezen. Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk af. De IJsheiligen markeren meestal de overgang naar een periode met een meer zomers karakter. Vorst aan de grond, is vorst op 10 cm hoog.

30 Afmelding werkbeurt Tijdig inleveren bij de coördinator: J. Derogée Zaterdags voor 9.00 uur in de brievenbus tuin 104 Naam: Tuinnummer: Datum: Verplaatst naar: Handtekening

31 De Groen afval stort plek, grof en klein tuin afval kunt u hier kwijt. Dit wordt net als de parkeerplaats bewaakt met camera,s en om te voorkomen dat onbevoegden of omwonenden geen huisvuil/grofvuil plaatsen. De groen stort is voor alle tuinders te gebruiken en wordt bijgehouden en geleegd door Spaarnelanden Haarlem. Als iedere tuinder zich aan de afspraken houdt kunnen wij allen nog lang genieten van deze groen afval plek!

32

33 Kinderpagina Moppen trommel Waarom hebben olifanten gele klompjes? zodat je ze niet kan zien als ze in je vla drijven, wel eens een olifant in je vla gezien? Nee? het werkt dus! Er staan twee Belgen te wachten voor het stoplicht, Zegt de een tegen de ander, He Sjefke t,is groen! Zegt Sjefke, een kikker! Zoek de 7 verschillen.

34 WERKBEURTEN Dit jaar maken we weer gebruik van alleen de tuinnummers ook staat er niet bij of u 70+ bent of dat u een andere werkzaamheden uit voert voor de vereniging, dit kunt u terugvinden op de lijst in de kantine en in het publicatie bord naast het toilet. Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin 057 A Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin 066 A Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin 086 A Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin

35 Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin

36 Uw ICT onze zorg! Wij helpen u graag met: Website hosting Websites bouwen Hulp op afstand Beveiliging Domeinnamen Hulp bij u thuis Provider problemen Netwerk aanleg Maak gebruik van de 10% korting code onsbuiten bij uw bestelling. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website Wilt u direct bestellen ga dan naar Janzen & Janzen ICT Services Saarloosstraat LZ Hoofddorp BTW nr B01 / KvK nr / /

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Vakantiegevoel. Leven & Geld. VEILIG OP VAKANTIE Tips & checklists. WAT KOST EEN VAKANTIE? All inclusive hoeft niet duur te zijn!

Vakantiegevoel. Leven & Geld. VEILIG OP VAKANTIE Tips & checklists. WAT KOST EEN VAKANTIE? All inclusive hoeft niet duur te zijn! Leven & Geld Vakantiegevoel WAT KOST EEN VAKANTIE? All inclusive hoeft niet duur te zijn! LEKKER DE TUIN IN! Thuis genieten van de zomer HANDIG HULPMIDDEL VakantieBudgetPlanner VEILIG OP VAKANTIE Tips

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

De Verrekijker nr. 2/2013

De Verrekijker nr. 2/2013 Blz. 2. Van de Groene Tafel: Ledenvergadering doorarno van Zaanen 3. Zet de Oude IJsselstreek op de kaart door: Arno van Zaanen 4. Een vreemde gast door: Rietje Hermans 6. Achterhoekse almanak door: Doortje

Nadere informatie

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start De Praatvogel JULI 2014 'Delen is het nieuwe hebben' In dit nummer ondermeer: Delen is het nieuwe hebben Vogelnetwerk van start Wijkfeest 6 september De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken!

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! DE LANGE SOESTER Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! De Lange Soester is een eenmalige uitgave van Banketbakkerij Lex Verkley 14 september 2011 Thé Complet barstensvol zoete zaligheden Wat

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten.

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. Magazine van Kempen Communicatie 2012 nummer 3 Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. In deze uitgave o.a. Coaching haalt het beste uit de werknemer Enthousiaste klanten

Nadere informatie

Koken zonder Poen. Arnhem 2009

Koken zonder Poen. Arnhem 2009 Koken zonder Poen Arnhem 2009 1 Koken zonder poen Arnhem José van Tilburg: Appeltje/Eitje Colofon Uitgave Samenstelling Koken zonder Poen is een uitgave van het Schrijvers en dichters Sander Kooistra Recepten

Nadere informatie

"We leggen de lat steeds hoger"

We leggen de lat steeds hoger DESLAGER 2 Februari Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 nr. Keurslager Arie Arisse "We leggen de lat steeds hoger" Locatiescan, een quick scan op bedrijfseconomisch niveau Toon Naber: "Samen vechten

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren Checklist Webwinkel Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012 Checklist Opslag Webcare Keurmerken: duurder is niet altijd beter Hoewel veel keurmerken weinig garanties bieden,

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie