T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl"

Transcriptie

1 T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie

2 Inhoudsopgave T Buitenblaadje Van de voorzitter Penningmeester praatjes Notulen algemene ledenvergadering dhr. Mudde en dhr. Raats Notulen algemene ledenvergadering Kantine Soep recept/ advertentie Zaaikalender Insectenhotel Advertentie Tuinhuisjes verzekering Activiteiten agenda Groenten en kruiden weetjes Jam maken Tuin Horoscoop Fotocollage Anna, s tuinwinkel Ditjes en Datjes IJsheiligen nader uitgelegd Afmeld formulier werkbeurt/advertentie Kinderpagina Werkbeurtlijst

3 T Buitenblaadje Voorzitter Secretaris Penningmeester Tuinwinkel, Redactie, Evenementen, Website, Webmaster, Algemeen werk, Elke zaterdag van 9.30 t/m volgens rooster werkbeurtlijst Spreekuur bestuur, 1 e en 3 e zaterdag van de maand van 9.30 tot U kunt ons ook altijd mailen Adres, Boerhaavelaan RB Haarlem Telefoonnummer Kantoor, Bankrelatie ABN-AMRO NL69 ABNA Het bestuur is NIET verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden kopij (Onder voorbehoud van type/druk/zet fouten)

4 Van de voorzitter Haarlem 1 april 2014 Beste tuin leden, Na een redelijk goede vergadering afgelopen 29 maart heeft U met grote meerderheid van de aanwezige leden dit bestuur gekozen. Met name mij als Uw voorzitter. Dank namens het nieuwe bestuur aan de leden van de kas commissie, en vooral ook ons erelid Rook Bouman voor de afgelopen maanden. Het was uiteindelijk geen gemakkelijke taak. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om onze vereniging weer goed op de rails te krijgen. Zoals al gezegd op de vergadering, zullen wij de regels zoals beschreven in de statuten strikt naleven. Dat is niet om autoritair te zijn, maar noodzakelijk om de orde op de tuin te herstellen. Het zal niet gemakkelijk zijn maar met Uw hulp en begrip moet het lukken. Let U vooral op het mededeling bord vooraan bij de ingang, waar we U zo goed mogelijk op de hoogte zullen houden. Gebruik de briefjes die er zijn in de kantine voor vragen, klachten en andere zaken in de envelop in de brieven bus, ons aanspreken op het pad kan er toe leiden dat het vergeten wordt op papier is dus gewoon het beste! Wens ik U allen een fijn tuin jaar toe en hopelijk dit jaar zonder problemen Uw voorzitter, Nico van Steijn.

5 Penningmeester praatjes Beste tuinders, Zoals u wellicht heeft vernomen is de tuinhuur voor 2014 verhoogd met 1 euro per maand. De betalingen gaan voortaan via de bank en NIET meer contant, wij ontvangen graag de hele jaarhuur voor of in twee delen te weten, Het 1 e deel voor en het 2 e deel voor Graag bij uw eigen bank de bedragen aanpassen. Voor een hele tuin betaalt u; Per maand altijd op de eerste van de maand Per jaar altijd in de eerste week van het jaar Voor een halve tuin betaalt u; Per maand altijd op de eerste van de maand Per jaar altijd de eerste week van het jaar Wanneer u uw tuin huur overmaakt /betaalt doet u dit dan altijd onder vermelding van uw naam en tuinnummer. Bankrelatie ABN-AMRO, bij de betaling vult u bij rekeningnummer het volgende in; NL69ABNA dit is het rekeningnummer van Ons Buiten compleet met IBAN, het gehele nummer moet ingevuld worden. Verder vertrouw ik erop dat u zo voldoende geïnformeerd bent over de betalingen betreffende de tuin huur. Bedankt voor uw medewerking, De Penningmeester. U dient vooruit te betalen!

6 Notulen algemene leden jaarvergadering 29 maart 2014 (TOT DE PAUZE) 1. Ere-voorzitter Rook Bouman opent deze vergadering en stelt nog even de bestuurscommissie voor, die 2 maanden de lopende zaken hebben afgehandeld. De commissie bestond uit: Rook Bouman, Cor Raats, Peter Mudde, Hassan Han en Anneke Bakker, die afwezig was. Rook Bouman memoreerde nog even de gehouden Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Hij vond het spijtig, dat deze vergadering door allerlei onderlinge discussies vroegtijdig was geëindigd. Gelukkig waren er nu 9 kandidaten, die met elkaar bestuurlijk leiding gaan geven aan Ons Buiten. Hij hoopt, dat men in een prettige sfeer goed zal gaan samenwerken. 2. Bij het vaststellen van de agenda was er 1 mutatie. dhr. Hassan Han is lid van de kascommissie. Deze functie is niet verenigbaar met zijn functie als bestuurslid/tuinkeurder. Besloten wordt, dat dhr. Staats dhr. Han vervangt en toetreedt tot de kascommissie. 3. INGEKOMEN POST: a. Een brief van tuinlid Han v Eig, waarbij deze afzag van een nieuwe functie bij Ons Buiten. Door Rook Bouman werd Han v Eig bedankt voor zijn werkzaamheden in het oude bestuur, waarin hij de functie van 2 e secretaris had. Han V Eig bleek 2 brieven naar Rook Bouman te hebben gestuurd. Hij had daarover nog niets gehoord. Rook Bouman zegde toe, deze met het nieuwe bestuur te bespreken. b. Er waren 8 afmeldingen door tuinleden te weten, de tuinnummers en 117. c. Een voorstel van de Bestuurscommissie inzake een voorstel tot wijziging van Artikel 10.5 van de Statuten. Dit voorstel zal op de eerstvolgende ledenvergadering worden behandeld. d. Een brief van Norman Tersteege (tuin 14). Antwoord Cor Raats: Namens de Bestuurscommissie moet ik U mededelen, dat wij NIET BEVOEGD zijn een antecedentenonderzoek te laten verrichten en is dus overbodig. 4. UITGAANDE POST: Werd door Cor Raats doorgenomen. a. Op was er naar de leden een brief uitgegaan, die aangaf, dat over het boekjaar 2013 nog ca 5000,- achterstallige tuinhuur te vorderen was. Deze leden werden dringend

7 verzocht om het verschuldigde uiterlijk 28 februari 2014 ALLEEN via de ABNAMRO- bank over te maken. b. Op was er een brief naar de leden uitgegaan, waarbij onder meer er een ALV werd aangekondigd in maart Omdat er nogal misverstanden bestonden over de wijze van betalen van de tuinhuur werd in dit schrijven nogmaals het correcte ABN-AMRO rekeningnummer en de 4 manieren van betaling aangegeven. c. Op 12 maart 2014 werd de 2 e aanmaning betreffende de achterstallige tuinhuur en stroom aan die leden verstuurd. d. Op 21 maart 2014 werd de 3 e en laatste aanmaning verstuurd, waarbij aangedrongen werd op een laatste betalingsmogelijkheid rechtstreeks aan Ons Buiten. Ook werd er op gewezen, dat bij het uitblijven van de betaling de vordering zou worden overgedragen aan DAS INCASSO, waarbij alle diverse incassokosten voor rekening van het betreffende tuinlid zou komen, Inmiddels zijn er enkele vorderingen bij DAS ondergebracht! Cor Raats deelt nog mede, dat er op dit moment nog 16 tuinleden zijn, die in 2014 nog steeds NIETS hebben betaald. Er was nu een banksaldo van ca ,- en vrijwel alle crediteuren, waaronder de gemeente, zijn betaald. 5. NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN OPGEMAAKT DOOR COR RAATS: Deze notulen werden zonder op- of aanmerking goedgekeurd met de kanttekening, dat expenningmeester mw. D.v.d.Horst in mei 2013 reeds was afgetreden. Door Cor Raats zal een conceptbrief betreffende het AVVN aan het nieuwe Bestuur worden verstrekt. In december 2013 heeft Ons Buiten van het AVVN een brief gehad. Het AVVN was van mening, dat de opzegging door het Bestuur van Ons Buiten, die in november 2013 reeds bij het AVVN was ingediend, NIET conform hun Statuten Artikel 8.2 was aangemeld. Men beriep zich op het feit, dat het AVVN officieel NIET wist, dat Ons Buiten voornemens was om het AVVN op te zeggen. Dit is echter niet correct, want dhr. van Wonderen is als afgevaardigde van het AVVN op onze Algemene Vergadering geweest. Ook is commercieel medewerker van het AVVN, dhr. Vroklage, bij ons op bezoek geweest en is er tussen hem en het Bestuur en de leden van Ons Buiten gediscussieerd inzake deze opzegging. Ons Buiten zal nu uit coulance en om de zaak in der minne af te wikkelen aan het AVVN een voorstel doen om over 2014 een verlaging van 50% van de lidmaatschapsbijdrage te vragen. Indien het AVVN niet accordeert zal advies worden gevraagd bij DAS Rechtsbijstand.

8 6. Verkiezing bestuursleden: Er zijn geen tegen kandidaten aangemeld. Ere-voorzitter Rook Bouman stelt het nieuwe dagelijks Bestuur voor: Voorzitter: dhr. N.V. van Steijn. (3 jarig termijn), secretaris dhr. A.Backx (2 jarig termijn) en penningmeester dhr. Siepkes (1 jarig termijn). De overige leden van het Bestuur worden voorgesteld: Dhr. A. de Jong (bouwtoezicht, dhr. J.Siepkes (complexbeheer), dhr.j.derogee (coördinator werkbeurten), dhr. H.Han (tuinkeuringen), mw. C.Slagveld (beheer kantine) en Mw. M.Schottinghuis (activiteiten). 7. De stemcommissie wordt benoemd en er zijn 3 kandidaten aangemeld: De dames Joren en van Assema en dhr. Kiffen. Er volgt een schriftelijke stemming. Nadat de stemcommissie de stemmen heeft geteld, wordt de uitslag door de Ere-voorzitter bekend gemaakt. Er zijn 79 stembiljetten ingevuld, waarbij 77 geldige en 2 ongeldige stemmen waren uitgebracht. De uitslag: Voorzitter: dhr. N.A. van Steijn, 76 voorstemmers en 1 tegenstemmer. Secretaris: dhr. A. Backx, 75 voorstemmers en 2 tegenstemmers. Penningmeester: dhr. E.Siepkes, 50 voorstemmers en 27 tegenstemmers. Met de benoeming van dit nieuwe Bestuur is aan de bestuurlijke taak van de commissie een einde gekomen. Notulist: Peter Mudde en Cor Raats.

9 Toespraak/notulen algemene jaar vergadering 29 maart, (Na de pauze) Beste mensen, ik zal mij eerst even voorstellen voor hen die mij nog niet kennen. Ik ben Nico van Steijn. Waarom voorzitter? Wel, het moge duidelijk zijn dat het afgelopen jaar het behoorlijk rommelde in de vereniging, erger nog: Ze is/was behoorlijk ziek! Toen bleek dat bij de kas commissie geen aanmeldingen kwamen, heb ik zo eens de ronde gedaan, natuurlijk kwam ik daarbij als eerste bij Bert & Debby uit die als vorig bestuur toch het meest van het reilen en zeilen binnen de vereniging afweten. Ik heb hen gevraagd om eens wat nader toe te lichten wat het zoal inhoud als bestuur per functie. Op zaterdag 25. Januari was er hier in de kantine een bijeenkomst gehouden, de opkomst was matig tot slecht. Velen zeiden: Ja dat wist ik niet, ik kom in de winter haast niet op de tuin, enz. Vanaf dat moment heb ik ingezien dat toch iemand het vastgelopen schip weer vlot moest gaan trekken. Mijn vereiste daarbij: De zwarte bladzijde moet worden omgeslagen, en de blik vooruit, anders blijven we in dat negatieve spiraaltje zitten. Voorwaarde was tevens dat we de taken evenredig verdelen, zodat niet alle beslissingen bij één persoon vallen. Daarom heb ik de volgende afspraken gemaakt: Voorzitter: Verantwoordelijk voor de vereniging en tuin uitgifte Evenals vergaderingen, contacten buiten de vereniging Secretaris: Notulen, correspondentie Penningmeester/ HTD: Financiën, techniek, &contacten buiten de vereniging. Klachten & vragen aan het bestuur: ALTIJD schriftelijk, via formulier in de kantine/winkel, of per mail Aanspraak op het pad/plein (zakelijke) worden niet behandeld, dit omdat als er met diegene wordt gesproken, de vraag op papier staat en er niet kan worden gezegd: ja maar dat heb ik niet bedoeld of gezegd To de point dus.. De formulieren met envelop liggen op de hoek bij binnenkomst kantine en in de winkel. Mededelingen van het Bestuur komen op het mededelingen bord, op de website en per mail. Dus de ramen van de kantine blijven schoon! Het Tuinblad staat ook op de site. Diegene die liever een papieren versie willen, kunnen die ophalen in de kantine en in de Tuinwinkel. Bezorgen kan ook, maar dan moet er wel een brievenbus zijn. Dit alles om druk en portokosten in de hand te houden. Voor wat betreft de commissies: Elk onderdeel heeft een verantwoordelijke, alleen deze persoon komt bij het bestuur/ voorzitter met evt. problemen, waarop de Voorzitter met het bestuur samen een beslissing neemt of actie onderneemt.

10 Ter ondersteuning van deze onderdelen, zijn er de VRIJWILLIGERS: Tuinkeurders: Hassan Han / Rees Coskun / C. Eryoruk,/ S. Dekker dhr. de Vries en dhr. Staats Bouwcommissie: A. de Jong, H. vd Horst Werkbeurten: J. Derogée, P. v Dam, R. Berk, J. Calland Kantine: Corry Slagtveld, Joop& Annie Nottrot, Carmilla Terpstra, Petra Activiteiten: Molina Backx, Marijke Schortinghuis, Conny Siepkes Tuinwinkel: Anna van Steijn. Tuinblad: Debby Frijn / Nico van Steijn Complex beheer: J. Siepkes /jan Schortinghuis( stroom, elektra) Jan Siepkes is samen met Jan Schortinghuis en André van Petten druk aan de slag gegaan om de sloten uit te baggeren. Eigenlijk moet die klus door de tuinders zelf gedaan worden, maar vanwege het achterstallige onderhoud is besloten dat zelf ter hand te nemen. Tot slot: wat willen we dit jaar proberen te realiseren: Het reglementenboekje herzien. Het gaat gemoderniseerd worden. Dit zal in goed overleg met ter zake deskundigen geschieden. Mogelijke toekomstige uitgaven: Aanschaf veeg machine ( ca. 700-,) Houten blokhut bij de kas, zodat de tuinwinkel en de kas 1 geheel vormen. Dat maakt het geheel overzichtelijker. De huidige tuinwinkel kan dan gebruikt gaan worden door de werkbeurtploeg. Het huidige werkbeurt hok kan dan voor opslag dienen. Onderzoek waterleiding mogelijkheden, uitbreiding elektra net. Let wel voor ons allen geld: We zijn VRIJWILLIGERS en geen betaald personeel. Laten we het verleden achter ons laten, en vooral vooruit kijken! Alleen met Uw hulp kunnen we samen deze vereniging weer op de rails zetten. Geef ik nu het woord aan Bert voor de begroting Bert legt de begroting voor het komende jaar uit de noemt als belangrijk voordeel ten opzichte van vorig jaar, dat dit jaar geen jubileum gevierd hoeft te worden, wat al snel in totaal 10000, - kan schelen. Vervolgens werd de vraag gesteld of de wijziging van de statuten aan de leden voorgelegd gaat worden. Het antwoord is eenvoudig: ja. Han van Eig stelt drie vragen: Tijd voor de rondvraag. 1 of het niet mogelijk is het aantal uitgaven van het Tuinblad uit te breiden van 2 naar 3 of 4 keer per jaar, zodat alle mededelingen op tijd genoemd kunnen worden. 2: Wie is er verantwoordelijk voor het Tuinblad, moet daar geen commissie voor komen 3: Is de aanhangwagen te gebruiken?

11 Antwoorden: 1: Het tuinblad blijft vanwege de hoeveelheid werk 2 keer per jaar uitkomen. Mededelingen komen ook op de medelingenborden te staan en zijn dus altijd Te lezen. Ze zullen ook per rondgestuurd worden, dus eenieder zal op de hoogte gesteld worden. 2: De redactie is verantwoordelijk voor het blad, daarin heeft ook de voorzitter zitting. Het is overdreven daar een commissie voor in te stellen. 3: De aanhangwagen is gestolen, en kan dientengevolge niet gehuurd of geleend worden. Vraag: Hoe zit het met de trekkertjes, kunnen die door de leden gebruikt worden? Antwoord: één trekkertje is van Jan Siepkes zelf, de andere is van de vereniging. In verband met onoordeelkundig gebruik kan die niet geleend worden. In overleg met de complexbeheerder (Jan Siepkes) kan de trekker wel gebruikt worden. Vraag: Wanneer komt het blad uit? Antwoord: Let op het mededelingenbord. Vraag: Kan er weer geklaverjast worden? Antwoord: In principe kan alles. Leg het voor aan de kantinebeheerder (Corry Slagtveld) Graag wordt er zoveel mogelijk georganiseerd in en om de kantine, want dat is goed voor de omzet van de kantine de daarmee ook goed voor de vereniging! Aan de volgende personen zijn oorkonden uitgereikt voor 'De Tuin van de Maand': R.Kiffen tuin 45 J. Derogée, tuin 104 W. Baak, tuin 71 M. Oosterbroek tuin 172 H.J. Benschop, tuin 43 Aan het oude bestuur: Bert Siepkes, Debby Frijn, Han Eig, Rob Kok, Jan Schortinghuis, Andries de Jong (n.a.), mw. Bosma (n.a.), Anneke Bakker (n.a.), Hassan Han, Peter Mudde, Cor Raats en Rook Bouman werden door de heren Bouman en Raats tenslotte mooie bossen bloemen uitgereikt. Einde vergadering.

12 Kantine van Ons Buiten Wist u dat daar terecht kan voor een gezellig praatje onder bv het genot van een vers gezet bakkie koffie een frisje of bier,ook een kopje thee is zo gezet. Ook kunt u er allerlei lekkere snacks kopen, bv patat, frikandel, kroketten, ijs, broodjes bal, worst, bamibal, en nog veel meer op de borden in de kantine staat het hele assortiment met prijzen vermeld. Verder kunt u als lid ook (altijd in overleg met het bestuur), de kantine gebruiken voor uw feestje, bruiloft en andere feesten en partijen tegen een nader overeen te komen prijs. Ook kunt u verenigings middagen/ avonden houden denk bv aan een kaartclub, biljartclub,linedance, stijl dansen, creatieve knutselavond of ouderen soos, eigenlijk is de kantine ruimte voor uiteen lopende doeleinden te gebruiken,te veel om op te noemen maar zeker de moeite waard om te gebruiken! Bij evt. interesse kunt u zich wenden tot het bestuur welke met u zullen kijken naar de mogelijkheden,uw vragen over huren e.d. kunt u, mailen naar; of via het contact formulier welke in de kantine ligt, ingevuld in de bestuursbrievenbus deponeren waarna contact met u opgenomen wordt. Groet, namens de kantine vrijwilligers. Openingstijden kantine zijn: Di / Do van uur t/m uur Za / Zo uur t/m uur Woensdagmiddag is {onder voorbehoud} kindermiddag, die openingstijd wordt op de borden vermeld op het plein.

13 1 ui Ong. 1 kilocourgettes Boter of olie 7,5 dl (kippen)bouillon 2 eierdooiers 1/8 slagroom Courgettesoep met room uit eigen tuin! Snijd de courgettes in kwarten en vervolgens in dikke plakken (als de courgettes groot zijn verwijder dan eerst de zaadjes) Snipper de ui. Smelt een klont boter in een ruime pan of gebruik olie, bak de ui eventjes, doe de courgettes erbij, een paar minuten al omscheppend bakken en laat het met een deksel op de pan gaar stoven, eventueel een scheutje water toevoegen. Maak er met behulp van een (staaf)mixer een puree van, doe de courgettes terug in de pan, bouillon erbij en warm laten worden. Klop intussen de eierdooiers en de room door elkaar, doe daar twee lepels van de warme soep bij, roer goed door en giet dan het mengsel al roerend in de hete maar beslist niet kokende soep. Eventueel nog peper en zout toevoegen. Eet smakelijk! Nederlandse consumenten gooien ieder jaar voor ongeveer 2,6 miljard aan voedsel weg. Dat is ruim 155 per persoon. Ofwel zo'n 50 kilo. Janzen & Janzen ICT Services hebben een gratis web applicatie laten ontwikkelen waarmee u uw verspilling kunt registreren. U kunt zelf bijhouden wat u weggooit en tot wel 155 per gezinslid besparen per jaar! Meldt u aan via en laat zien dat u het milieu en uw portemonnee een warm hart toedraagt. Hebt u familie in het buitenland en willen ze ook meedoen? Engelstaligen gaan naar Volg ons op Twitter en op Facebook via STOPVOEDSELVERSPILLING.NU!

14 ZAAIKALENDER Groentesoort Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Andijvie Artisjokken Aubergine Augurken Bieten/Kroten Bindsla Bleekselderie Bloemkool Boerenkool Broccoli Chinese kool Courgette Doperwten en peulen Groen-/Roodlof Kardoen Kervel Knoflookteentjes Knolselderie Knolvenkel Komkommer Koolrabi Koolrapen Kropsla Maïs Meloenen Paksoi Paprika Pastinaak Peper Zaaien in de volle grond Zaaien in de kas

15 Een insecten hotel of insecten muur Een insectenhotel of insectenmuur is een constructie die onderdak kan bieden aan insecten. Het is een door de mens met natuurlijke materialen vormgegeven overlevingsplaats voor insecten. De vorm van een insectenhotel is afhankelijk van het doel en de aan te trekken insecten. De meeste bestaan uit verschillende secties die meerdere soorten insecten kunnen voorzien van een nest- of overwinteringgelegenheid. Veel insectenhotels worden gebruikt als nestgelegenheid door onder meer solitaire bijen en solitaire wespen. Deze insecten slepen prooien naar het nest waarop een ei wordt afgezet. Andere insectenhotels zijn er specifiek op gericht de insecten te laten overwinteren. Hiervan maken vooral lieveheersbeestjes en vlinders gebruik. Insectenhotels zijn ook populair bij telers van groenten en fruit omdat ze bestuivers aantrekken. Een muurtje van gestapelde stenen of oude dakpannen is voor veel insecten een goede plek voor het bouwen van een nest of als schuil- en overwinteringplaats. Soms worden er speciaal gaten in stenen geboord die door insecten als nest kunnen worden gebruikt. Men neemt daarvoor bij voorkeur stenen van verschillende samenstelling, waaronder mergelstenen. Ook houtblokken met gaten erin geboord en rietstengels kunnen dienstdoen. De diverse onderdelen van een insectenhotel trekken verschillende soorten. Ook gestapeld dood hout in bijvoorbeeld takkenwallen en -rillen is een geschikte habitat voor veel insecten. Solitaire bijen, wespen en hommels leven niet in een staat zoals de honingbij met een koningin. Er zijn zowel mannetjes als vrouwtjes. Een bevrucht vrouwtje maakt een nestplaats in hout of steen (zoals de behangersbij en de muurwesp), maar er bestaan ook soorten die een hol in de grond maken (zandbij,graafwesp).

16 Het meest voorkomende bijenhotel is toch wel de stronk of afgezaagde plak van de stronk van een (dode) boom, waarin gaten geboord worden van verschillende groottes (bijvoorbeeld 2, 4, 6 en 8 millimeter) op ongeveer enkele centimeters van elkaar vandaan, om de verscheidene bijen mee aan te trekken. De gaten staan schuin omhoog opdat er geen regenwater in kan komen. Steenblokken worden ook voor dit doel gebruikt. De gaten dienen lang te zijn en dus wordt gebruikgemaakt van heel de lengte van de boor, echter niet volledig doorgeboord waardoor aan de andere zijde een tweede uitgang zou ontstaan. Ook mogen de gaten en het betredingsoppervlak niet ruw zijn door bijvoorbeeld splinters, maar liefst geschuurd. De beste locatie is op een warme en beschutte plaats, zoals onder een gevel of haag aan de zuidzijde. Reeds aan het eind van de winter kunnen de houtblokken opgehangen worden om de eerste dieren van het jaar aan te trekken. Zo nestelt de beschermde behangersbij in lange holtes in dood hout en in holle plantenstengels. Wanneer zij haar larven ter wereld brengt, snijdt ze met haar kaken ronde en ovale stukken van de kelkblaadjes van rozen, die zij gebruikt als bekleding voor de langwerpige gang, en tevens om de cellen voor de larven van elkaar te scheiden. Ze werkt vanaf de diepte van de gang telkens verder naar de uitgang, telkens met weer nieuwe stuifmeel voor haar larven en weer nieuwe stukjes rozenblad als afdichting tussen de cellen. (Er zijn ook soorten die geen stuifmeel maar andere insecten bij hun larven stoppen om als voedsel te dienen.) Wanneer de gang vol is, sluit ze deze ook weer af met rozenblaadjes. Andere soorten zoals de metselbij doen dat met zand, klei of steentjes. Ecowal Ook een simpele bundel bamboe- of rietstengels, aangebonden of in een oud conservenblik gestoken en opgehangen op een warme plek, is zeer geschikt voor deze insecten. Door de stengels respectievelijk voor of juist achter de knop af te knippen ontstaan er openingen aan de voorzijde, en gesloten achterzijden. Hier worden veelal stengels van vlier, roos of braam bij gestoken waarvan het merg dan als voedsel kan dienen. Om bijvoorbeeld graafwesp en zandhommel aan te trekken die liever in een grondhol nestelen worden zand, leem en (mergel)stenen gecombineerd in bouwsels.

17

18 Tuinhuisverzekering Even helemaal weg uit de drukte en de dagelijkse sleur. Daar is een volkstuin ideaal voor. Eenmaal ter plekke wilt u maar één ding: zorgeloos kunnen genieten van uw tuin en van uw tuinhuis. En laat dat nu precies hetgeen zijn waar de Tuinhuisverzekering van Europese Verzekeringen voor is bedoeld. Bent u verzekerd van een onbezorgd gevoel? U wilt er liever niet aan denken, maar er bestaat altijd de kans dat er iets met uw tuinhuis gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan stormschade, een brand die uw tuinhuis verwoest of aan een brutale inbraak waarbij veel schade is ontstaan. Op zo n moment is het wel zo n prettig idee dat u goed verzekerd bent. Unieke samenwerking AVVN en Europese Verzekeringen Het AVVN wil het beste voor u. Ook wanneer het om verzekeren gaat. Daarom zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met de Europese. Op ons verzoek hebben zij een speciale tuinverzekering samengesteld voor bij het AVVN aangesloten hobbytuinders en abonnees op De Tuinliefhebber. Via de button Login voor abonnees kunt u hier gebruik van maken. Hiermee geeft u schades voortaan eenvoudig en snel door via de website van het AVVN. Wat krijgt u met de Tuinhuisverzekering vergoed? De Tuinhuisverzekering van de Europese verzekert uw tuinhuis en uw eventuele meeverzekerde inboedel voor schade als gevolg van: Brand en ontploffing Blikseminslag en inductie Inbraak Storm Luchtverkeer Daarnaast heeft u ook recht op vergoeding van: Bereddingskosten. Hiermee bedoelen we de kosten die worden gemaakt om een uitbreiding van de schade te voorkomen. Expertisekosten. Na een schade stelt een expert doorgaans de precieze schade vast. De kosten die hieruit voortkomen, noemen we expertisekosten. Salvagekosten. Dit zijn kosten die direct na een schade moeten worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de hulpverlening. Een beperkte dekking (10% van het verzekerde bedrag) geldt tot slot voor: Opruimingskosten (bijvoorbeeld na brand of explosie) Noodzakelijke kosten vervoer en opslag van verzekerde objecten. Extra kosten voor maatregelen die u in verband met een verzekerde gebeurtenis verplicht door de overheid heeft moeten nemen.

19 Wat kost de Tuinhuisverzekering? De hoogte van de premie hangt af van de grootte van uw tuinhuis en de waarde van uw eventueel meeverzekerde inboedel. Een voorbeeld: Tuinhuis (bouwmateriaal: hout* ): ,- Inboedel / inventaris in tuinhuis: 5.000,- Jaarpremie: 54,- * Is uw tuinhuis van steen gebouwd? Dan gelden er andere, goedkopere tarieven. * = Premiebedrag excl. eenmalige poliskosten en 21% assurantiebelasting. Waarom Europeesche Verzekeringen? De Europeesche is al ruim 90 jaar dé specialist op het gebied van recreatieverzekeringen. Hier bent u maximaal verzekerd van een onbezorgde vrije tijd. Wilt u een offerte aanvragen? Wilt u graag weten wat de mogelijkheden van de Tuinhuisverzekering voor u zijn? U kunt heel eenvoudig een offerte aanvragen via de online module. Klik op Login voor abonnees om naar de module te gaan. Het wachtwoord staat in de laatstverschenen De Tuinliefhebber. Na ontvangst van uw aanvraag stuurt de Europeesche u een polis op maat. LET OP: U KUNT UITSLUITEND EEN VERZEKERING AFSLUITEN VOOR EEN BEPERKTE DEKKING. HOEWEL U IN DE MODULE OOK EEN ANDERE KEUZE KUNT MAKEN, ZAL DEZE DOOR DE VERZEKERAAR WORDEN AFGEWEZEN. Vragen en meer informatie? Voor vragen of voor meer informatie over de Tuinhuisverzekering van de Europeesche kunt u contact opnemen met het AVVN, telefonisch of per Abonnees van 'De Tuinliefhebber' kunnen via deze website een tuinhuisverzekering afsluiten. Daarvoor heeft u wel een login code nodig.

20 Activiteiten agenda 2014 Pinkster Kien Avond: 7 juni Open Tuindagen: 23 / 24 augustus Voor de kinderen Vossenjacht: Datum onbekend, (zie mededelingenbord) Speurtocht: Datum onbekend, (zie mededelingenbord) Lampion optocht: 16 augustus Kerststukjes maken: 20 december

21 Groenten en kruiden weetjes 1- Een doorgesneden wortel lijkt op het menselijk oog. De pupil, de iris en de stervormige lijnen lijken perfect op het menselijk oog... En ja : de wetenschap heeft aangetoond dat de wortel de bloedtoevoer en de functie van de ogen enorm begunstigen. 2- Een tomaat heeft vier kamers en is rood. Ons hart heeft vier kamers en is rood. Alle onderzoek toont aan dat tomaten vol lijcopine zitten en puur voedsel zijn voor het hart en het bloed. 3- Een walnoot lijkt op een klein brein: een linker en rechter hemisfeer, bovenste grote en onderste kleine hersenen. De rimpels en de plooien in de noot lijken precies op de hersenschors. Wij weten dat een walnoot meer dan drie dozijn neurotransmitters voor een betere breinfunctie helpt ontwikkelen! 4- Nierbonen genezen de nieren en onderhouden hun functionaliteit. En ja: ze lijken precies op een menselijke nier! 5- Selderie, paksoi, rabarber en nog andere groenten lijken precies op beenderen. Dit soort voedsel versterkt effectief het beendergestel. Beenderen bevatten 23% sodium. Als u niet genoeg sodium opneemt met uw voedsel onttrekt het lichaam het sodium aan uw beenderen en maakt ze broos. Dit soort voedsel vult de sodium behoefte van het skelet aan. 6- Zoete aardappelen lijken op de pancreas en balanceren effectief de glycerine-index van diabetici. 7- Uien lijken op lichaamscellen. Hedendaags onderzoek toont aan dat uien afvalstoffen uit het lichaam helpen verwijderen. Ze veroorzaken tranen die de epitheellaag van de ogen reinigen. Hun werkmakkers "LOOK" helpen ook afvalstoffen en vrije radicalen uit het lichaam verwijderen. Veel groente hebben vele nodige voedingsstoffen in zich. Er is niet één groente die in alle voedingsstoffen kan voorzien. Daarom is het belangrijk om te variëren in je gerechten. Groente helpt ook om op gewicht te komen of blijven.

22 Jam maken Jam maken is in beginsel heel simpel. Je neemt vruchten en suiker, brengt deze aan de kook en je hebt jam. Ook het conserveren is in beginsel simpel, zorg dat potjes schoon en steriel zijn en je kan ze vullen met de hete jam, omdraaien (om de deksel en de sluiting te steriliseren) en af laten koelen. De basis is : 1 kilo vruchten en 1 kilo geleisuiker vermengen en verwarmen tot het kookt. Dan minimaal 4 minuten laten doorkoken en dan heb je jam, klaar om af te vullen. Zorg dat de potjes dan al helemaal klaar staan om af te vullen. Vul de potjes met de hete jam en conserveer deze (meerdere methoden, zie hieronder). Af laten koelen en klaar! De ingrediënten: Suiker zorgt voor de zoete smaak, maar zorgt ook voor het conserveren als er voldoende in zit. Je kan met druivensuiker spelen. De suiker trekt vocht uit de vruchten, soms is het makkelijk om de vruchten en het suiker eerst een uurtje in de pan te laten staan voordat je de pan op het vuur zet. (vooral als je jam met stukjes maakt) Geleermiddel zorgt dat de jam dik word. Hiervoor wordt pectine en citroenzuur gebruikt. Als je geleisuiker koopt dan is dit gewone suiker met de pectine en citroenzuur toegevoegd. Dit is het makkelijkst. Als je jam met weinig suiker maakt dan moet je opletten dat je genoeg Geleermiddel hebt. Hiervoor bestaat geleisuiker extra, dit bevat meer Geleermiddel. Je kan ook Geleermiddel los kopen. Fruit is het hart van de jam. Er zijn voornamelijk 2 eigenschappen van fruit waar je op moet letten (naast de smaak uiteraard) : Het suikergehalte en het pectinegehalte. Bij zoet fruit kun je iets minder suiker gebruiken, bij zuur fruit iets meer (eigen smaak uiteraard). Het pectinegehalte is niet te meten, maar is bekend van fruitsoorten. Zo hebben aardbeien weinig pectine waardoor de jam al heel snel dun word. (lekker in de yoghurt, maar niet op brood te eten). Hier moet je goed rekening mee houden door er mee te spelen. Je kan bijvoorbeeld andere vruchten met meer pectine toevoegen, of meer Geleermiddel. Je kan het ook langer laten koken waardoor het indikt. Dit is een kunst die met wat oefening komt. Pectine rijke vruchten zijn; aalbes (rode bes), appel, braam, citrusvruchten, kruisbes, kweepeer en zwarte bes. Pectine arme vruchten zijn de aardbei, abrikoos, ananas, druif, framboos, kers, meloen, peer, perzik, pruim (verschilt per soort) en rabarber.

23 Het gewenste eindresultaat: gewone jam is het resultaat van het basisrecept. zoet of niet zoet is een keuze voor een ieder. Let wel op wat de effecten zijn voor het conserveren en het geleren. Te weinig suiker maakt de jam minder houdbaar, te veel te zoet. Als je geleisuiker gebruikt verminder je met de suiker ook het Geleermiddel, dit moet je ergens compenseren. Gebruik je geleisuiker (al dan niet extra) bij fruit dat van nature al veel pectine bevat dan kan de jam erg dik worden. met of zonder stukjes is een keuze voor een ieder. Wil je geen stukjes dan doet een staafmixer wonderen. Wil je wel stukjes snij het fruit dan op de gewenste grootte en maak daar de jam mee. met of zonder pitjes is een belangrijke overweging omdat het relatief veel werk met zich mee brengt. De gemaakte jam is niet te zeven, net gekookt is de massa veel te heet om mee te werken, afgekoeld wordt de jam dik. Wil je de pitjes er uit zeven dan moet je dit al met de vruchten doen. Ook hier helpt een staafmixer, maak de vruchten tot een moes en haal deze door een zeef. Let dan wel op wat het gewicht is van de overgebleven massa, dit is de basis voor de jam! ingedikt of niet. Na 4 minuten koken heb je al jam, waarom zou je langer koken? als je de jam 2 a 3 uur laat sudderen zonder deksel wordt de jam ingedikt. Dit beïnvloed smaak, (natuurlijk) suikergehalte en de dikte van de jam. Je moet dus goed nadenken over de hoeveelheid suiker en Geleermiddel, bij sommige vruchten komt met lang koken nog Geleermiddel vrij uit de pitjes waardoor externe Geleermiddel overbodig wordt. Het lang koken van jam is de methode van vroeger, kort koken is van recentere tijden. Het beïnvloed de smaak aanzienlijk, leuk om mee te spelen! externe ingrediënten zoals kruiden, drank, diksap, citroensap, etc. kun je toevoegen op eigen risico. Leuk om mee te spelen, maar ook een groot risico op een jam die niet echt lekker is. Let vooral op de dosering zodat het de smaak van de jam niet overheerst. Laat je eigen creativiteit z n gang gaan,vruchtencombinaties is natuurlijk de voor de hand liggende mogelijkheid om lekkere en bijzondere smaken te maken. Maar het dient ook andere doeleinden. Zo kun je spelen met het suikergehalte van vruchten (zoet en zuur), het pectinegehalte van vruchten (slecht gelerende vruchten met goed gelerende vruchten). Zo kun je ook dure vruchten wat vermeerderen met goedkope vruchten zonder al te veel smaakverlies. Een bekend voorbeeld is 2 kilo aardbeien combineren met 1 kilo rabarber. Let op dat sommige vruchten veel sterker van smaak zijn en zullen overheersen als je ze 1-

24 op-1 mengt. Zo zijn zwarte bessen erg sterk van smaak (een lekkere combinatie is 20% zwarte bessen en 80% morellen). Maar uit kostenoogpunt zou je hier ook je voordeel uit kunnen halen (50% zwarte bessen met 50% rode bessen is heerlijk. Het bereiden: kort koken of lang koken heeft een grote invloed op de smaak. Kort koken is afdoende om jam te maken. Als je het lang gaat koken let dan op dat de jam niet verbrand (laag vuur en sudderplaatje) en dat de deksel er af is zodat het vocht weg kan. hoeveelheid per keer beperken. Let op dat je een grote pan hebt en dat als je de vruchten er in doet dat er ongeveer een gelijke hoeveelheid suiker er bij komt. Als de jam gaat koken dan komt de massa omhoog, ook daar moet ruimte voor zijn,goed roeren zodat de jam niet verbrand en niet te hoog omhoog komt als hij kookt. Eventueel het schuim (na het koken) afscheppen als het teveel is. Als je de vruchten en de suiker voor het koken een uurtje laat staan dan heb je al een vochtige massa om mee te beginnen. Deze brand dan niet zo snel aan. (ook met een staafmixer te doen in 1 minuut) controleren of de jam geleerd door 1 eetlepel hete jam op een koud keramiek schoteltje te gieten. Even wachten en dan het schoteltje schuin houden om te zien of de jam dik geworden is. jam kan in principe opnieuw gekookt worden. Dit doe je voornamelijk in 2 situaties. Als je jam mislukt is omdat deze bijvoorbeeld te dun is, dan kun je de jam opnieuw koken met extra Geleermiddel of in laten dikken. Als je combinatiesmaken wilt maken met vruchten die niet in hetzelfde seizoen rijp zijn dan kun je jam die je reeds gemaakt hebt toevoegen aan de nieuwe jam (let hierbij wel op de omrekening verhouding vruchten / suiker, de jam bevat reeds suiker)

25 Het bewaren : hygiëne, hygiëne, hygiëne! Alles waarmee je werkt moet schoon zijn en vaak ook steriel. Let op! steriel hoeft niet schoon te zijn, schoon hoeft niet steriel te zijn! Op het schone aanrecht leg je een schoon theedoek voor de potjes. Alles kort van te voren schoon en steriel maken en niet te lang laten staan. Schoon maken van de potjes en de dekseltjes doe je door ze te koken in water met soda (oude methode) of ze goed heet in de afwasmachine (met blokje!) te doen (tegenwoordig). Steriel maak je de potjes door ze uit te koken in kokend water. Voor weck potjes geldt, de rubbertjes er af halen en ook goed uitkoken, zijn de rubbers gebarsten dan vervangen voor nieuwe.. Potjes zijn er in verschillende soorten en maten (weck, weck met beugel, HAK potjes, oude jam potjes) in principe kun je van alles gebruiken dit is persoonlijk. Het makkelijkste en meest praktisch zijn de HAK potjes, deze zijn een handig formaat en hebben een metalen deksel met het klik systeem om te testen dat ze nog goed zijn. Zorg dat je deze het hele jaar door spaart (en de rest van de familie)hak potjes en jam potjes kun je conserveren door ze helemaal tot de rand te vullen met de hete jam, de deksel er op draaien (als je het snel doet brand je je vingers niet) en dan de potjes om te draaien en zo laten afkoelen. Weck potjes met beugel kun je conserveren door ze tot een centimeter van de rand te vullen met de hete jam(let op de deksel mag niet in de jam terecht komen). Daarna giet je er een scheutje sterke drank (jenever, wodka) op en steek je die meteen aan (voordat de alcohol al verdampt is. Terwijl de alcohol nog brand de deksel erop doen en sluiten.originele weck potjes zonder beugel vul je tot anderhalf centimeter onder de rand met de hete jam waarna je de deksel en losse klemmetjes erop doet. Daarna wecken in de weckpan. Zodra de jam afgekoeld is de klemmetjes eraf doen. De jam is een paar jaar houdbaar, de geweckte jam is zeker 10 jaar houdbaar. Als je een potje opent moet je een vacuüm verbreken (te horen door het sissende geluid van de instromende lucht, de klik van het dekseltje of het vastzitten van de glazen originele weck deksel). Veel zaken hebben een relatie met elkaar (vruchtsoort, Geleermiddel, kooktijd, suikergehalte, smaak, etc.) door het een tijdje te doen krijg je er al snel gevoel voor. Zo probeer ik nog steeds elk jaar wat nieuws uit en leer nog elk jaar wat bij. Soms een succes (zwarte bessen / morellen jam) en soms wat minder (de morellen jam met hele morellen was heerlijk, maar alleen in de yoghurt omdat hij zo dun als water was). Als je de vruchten dan ook nog eens zelf teelt dan is het natuurlijk extra leuk. Veel succes en plezier met de jam.

26 Foto van het voorhek aan de Boerhaavelaan,welke onbevoegden buiten ons complex houdt en voor tuinders te betreden is met uw druppel/transponder. Het achterhek, welke ook prima werkt, en enkel tuinders de toegang verschaft tot Ons Buiten met de welbekende druppel/transponder.

27 Tuin Horoscoop RAM houdt van snelgroeiende planten die bloeien met bloemen in felle kleuren in een tuin zonder poespas. STIER houdt van romantisch geurende rozen en een kruidentuintje naast de keukendeur. TWEELINGEN houden van een ruim volgens de laatste trends aangekleed terras en vrolijke beplanting. KREEFT heeft het liefst een bloemenborder met traditionele planten die hem doen denken aan zijn jeugd. LEEUW geniet van een tuintafel vol bloeiende planten en een oprijlaan met twee beelden aan het begin ervan. MAAGD heeft een voorkeur voor vaste planten die bloeien met bloemen in rustige kleuren, in een tuin die overzichtelijk is. WEEGSCHAAL kiest een tuin met geraffineerde plantencombinaties in zachte pasteltinten en bloemen om te plukken. SCHORPIOEN is gelukkig met een echte moestuin en een gezellig terras waar rozen, dahlia s en begonia s bloeien in felle kleuren. BOOGSCHUTTER houdt van een wat verwilderde tuin waar dieren welkom zijn en waar plaats is voor groente en fruit. STEENBOK houdt vooral van een voorname heg een forse rozenstruik en planten die bloeien in donkere warme kleuren. WATERMAN omringt zich het liefst met bloemen in alle tinten blauw op het terras van een bijzondere tuin. VISSEN zijn gelukkig met een vijver met waterlelies en een romantisch zitje om te dagdromen.

28 Ditjes en Datjes over Atv-Ons Buiten De tuinkeuringen weer in volle gang zijn en uw medewerking wordt dan ook zeer op prijs gesteld denk bv aan de toegang tot uw tuin. U allen twee druppels heeft ontvangen voor het hek, gebruik toilet en water en ook bedoeld is om uw visite binnen te laten. Graag nog aandacht voor het openen en sluiten van het hek op het voorplein deze moet gesloten zijn om uur en gevraagd word aan ieder lid om deze achter zich te sluiten mocht het nog open staan om uur, dit alles voor ieders veiligheid zodat onbevoegden die niets op het park te zoeken hebben, ook niet naar binnen kunnen ivm diefstal en inbraken. Het ten strengste verboden is om planken e.d. over de sloot/sloten te leggen om zo makkelijk naar de tuin te kunnen of de visite binnen te laten op uw tuin bij het aantreffen van planken e.d. wordt u verwijderd van de tuin. Lief en leed kunt u doorgeven via het formulier wat in de kantine ligt en/of een te sturen naar De betalingen vd huur gaan enkel nog via de ABN-AMRO bank In het toilet gebouw is een nette douche aanwezig de inworp is per keer 1,00 Er een bestuurs brievenbus hangt in de kantine en dat deze bedoeld is om uw vragen ideeën, tips, klachten,en eventuele andere mededelingen over ons park aan het bestuur in kunt deponeren er liggen bijbehorende formulieren bij welke u kunt gebruiken De website nog steeds beheerd wordt door Het T buitenblaadje via de voorzitter gedrukt wordt wat de vereniging veel geld scheelt De werkbeurten staan op tuinnummer genoteerd in uw tuinboekje diegene die geen werkbeurt hebben zijn bekend bij het bestuur en de coördinator van ons buiten zoals de 70 plusser b.v. U op zon en feestdagen geen elektrische apparaten e.d. aan mag hebben c.q gebruiken ivm geluidsoverlast. Er zachtjes gereden moet worden (Max 5 km) met de scooter en brommer daar er kleine kinderen, ouderen en huisdieren rondlopen, houdt hier rekening mee! Het complex is tenslotte een voetgangers gebied. Het niet de bedoeling is om ongevraagd op andermans tuin te komen.

29 IJsheiligen Nader Verklaard, (Oude wijsheden) IJsheiligen is één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze strenge heren dateren van rond het jaar De IJsheiligen zijn Mamertus, Pankratius, Servatius en Bonifatius Zij vieren hun naamdagen op 11, 12, 13 en 14 mei. Drie is het heiliggetal en daarom rekent men er in de meeste landen maar drie tot de IJsheiligen. In sommige landen wordt Mamertus niet meegeteld, in andere landen hoort Bonifatius er niet bij. Deze heilige is niet de bekende Bonifatius, (de Apostel van Duitsland), die in 754 te Dokkum werd vermoord, Hij viert zijn naamdag op 5 juni. Zijn naamgenoot, IJsheilige Bonifatius was een Romeins burger. Hij stierf in 307 tijdens de christenvervolgingen. Sommige landen, zoals Duitsland, Hongarije en Zwitserland, rekenen ook 15 mei (koude Sophie) tot de IJsheiligen. Dat dateert uit de 11e eeuw, toen Sophie beschermelinge van de vorst was. In het Alpengebied werden indertijd vuren ontstoken ter bescherming tegen de vorst. De IJsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van vorst voor het bloeiende gewas. Een late vorstnacht kan veel schade aanrichten. Toch is de kans op een overgang naar koud weer tijdens IJsheiligen niet groter dan op andere dagen in het voorjaar. Abrupte temperatuurveranderingen, die verband houden met de koude zee, zijn karakteristiek voor het hele voorjaar. Ook in juni kan het na een aantal warme dagen weer vriezen. Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk af. De IJsheiligen markeren meestal de overgang naar een periode met een meer zomers karakter. Vorst aan de grond, is vorst op 10 cm hoog.

30 Afmelding werkbeurt Tijdig inleveren bij de coördinator: J. Derogée Zaterdags voor 9.00 uur in de brievenbus tuin 104 Naam: Tuinnummer: Datum: Verplaatst naar: Handtekening

31 De Groen afval stort plek, grof en klein tuin afval kunt u hier kwijt. Dit wordt net als de parkeerplaats bewaakt met camera,s en om te voorkomen dat onbevoegden of omwonenden geen huisvuil/grofvuil plaatsen. De groen stort is voor alle tuinders te gebruiken en wordt bijgehouden en geleegd door Spaarnelanden Haarlem. Als iedere tuinder zich aan de afspraken houdt kunnen wij allen nog lang genieten van deze groen afval plek!

32

33 Kinderpagina Moppen trommel Waarom hebben olifanten gele klompjes? zodat je ze niet kan zien als ze in je vla drijven, wel eens een olifant in je vla gezien? Nee? het werkt dus! Er staan twee Belgen te wachten voor het stoplicht, Zegt de een tegen de ander, He Sjefke t,is groen! Zegt Sjefke, een kikker! Zoek de 7 verschillen.

34 WERKBEURTEN Dit jaar maken we weer gebruik van alleen de tuinnummers ook staat er niet bij of u 70+ bent of dat u een andere werkzaamheden uit voert voor de vereniging, dit kunt u terugvinden op de lijst in de kantine en in het publicatie bord naast het toilet. Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin 057 A Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin 066 A Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin 086 A Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin

35 Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin Tuin

36 Uw ICT onze zorg! Wij helpen u graag met: Website hosting Websites bouwen Hulp op afstand Beveiliging Domeinnamen Hulp bij u thuis Provider problemen Netwerk aanleg Maak gebruik van de 10% korting code onsbuiten bij uw bestelling. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website Wilt u direct bestellen ga dan naar Janzen & Janzen ICT Services Saarloosstraat LZ Hoofddorp BTW nr B01 / KvK nr / /

De apotheek van God Vertaald uit het Engels Freddy Storm 11/2009

De apotheek van God Vertaald uit het Engels Freddy Storm 11/2009 De apotheek van God Vertaald uit het Engels Freddy Storm 11/2009 God scheidde eerst het zoute water van het zoete, maakte droog land, legde een tuin aan, schiep dieren en vissen... Dit alles voordat Hij

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be Vergeten recepten Ideeën en inspiratie www.weekvandesmaak.be SOEP VAN PASTINAAK EN WORTEL MET GEKRUIDE YOGHURT Benodigdheden (voor 6 personen) 1 ui 625 g pastinaak 500 g wortelen kippenbouillon 90 g gewone

Nadere informatie

De Nationale. Smaaktest t/m 4. Beste Smaakprins of Smaakprinses, Veel plezier met de Nationale Smaaktest!

De Nationale. Smaaktest t/m 4. Beste Smaakprins of Smaakprinses, Veel plezier met de Nationale Smaaktest! De Nationale Smaaktest 2009 Beste Smaakprins of Smaakprinses, Mag ik me even voorstellen? Ik ben kok Pierre Wind. Die kale, die drukke. Misschien ken je me wel van de televisie of de smaaktest van andere

Nadere informatie

Tomatensoep. Eet smakelijk. Muffins. Nodig:

Tomatensoep. Eet smakelijk. Muffins. Nodig: Tomatensoep Nodig: 1 liter water. 1 kilo rijpe tomaten. 2 groentebouillonblokjes. 1 prei of klein zakje soepgroente. Vermicelli. 1. Doe het water in de pan en breng het aan de kook. 2. Was en snij de tomaten

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015!

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK helpt graag mee om 2015 gezond van start te laten gaan. Hierbij weer een tas vol lekkere en eerlijke groenten. Veel producten uit de KOOK-OOK tas

Nadere informatie

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees Pörkölt Marhapörkölt pörkölt van rundvlees 800 gr. rundvlees zonder been 3 grote uien 4 teentjes knoflook 2 el. reuzel of olie 1½ el. zoet paprikapoeder 1 tomaat, tomaten uit blik 1 paprika 1 dl. rode

Nadere informatie

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu:

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu: In dit boekje wil ik je graag laten zien hoe je een makkelijk weekmenu maakt doormiddel van gerechten te hergebruiken. Dat betekent dat je een gerecht maakt en daar een portie van apart houd voor een andere

Nadere informatie

Kerstmenu: voor 4 personen

Kerstmenu: voor 4 personen Kerstmenu: voor 4 personen Broccolisoep met zalm of spitskoolsalade **** Witlofschuitjes met kipfilet en appel bieten salade; stoofpeertjes gegratineerde aardappelschotel **** Kersenkwark godenspijs Dit

Nadere informatie

Ontbijt Frittata. Bereidingswijze. Ingrediënten

Ontbijt Frittata. Bereidingswijze. Ingrediënten Recepten 2.1 Ontbijt Soms is het niet een kwestie van nieuwe recepten bij de hand hebben voor het ontbijt, maar gewoon net even anders tegen het ontbijt aan kijken. Wij zijn als Nederlanders gewend om

Nadere informatie

Week van de Smaak 2013

Week van de Smaak 2013 Week van de Smaak 2013 Op zoek naar een aantal geweldig lekkere ecologische of verrassende soepen? Zoek niet langer, want de Week van de Smaak verzamelde voor u 7 recepten ter inspiratie. Smakelijk! ECOLOGISCHE

Nadere informatie

Piemonte. Antipasti Paprika s met bagna caoda Pollo Tonnato. Primo: Risotto met pompoen en kaassaus. Secondo: Gestoofde kip met paddestoelen

Piemonte. Antipasti Paprika s met bagna caoda Pollo Tonnato. Primo: Risotto met pompoen en kaassaus. Secondo: Gestoofde kip met paddestoelen Piemonte Antipasti Paprika s met bagna caoda Pollo Tonnato Primo: Risotto met pompoen en kaassaus Secondo: Gestoofde kip met paddestoelen Dolci: Panna cotta met vruchtensaus Baci di dama www.martijnpostma.nl

Nadere informatie

Gratis. Gratis. recepten. recepten. lekkere gezonde. nummer 1 in gezondheid

Gratis. Gratis. recepten. recepten. lekkere gezonde. nummer 1 in gezondheid IJS gezond 5 0 Gratis Gratis lekkere gezonde recepten recepten nummer Voorwoord Natuurlijk liggen de supermarkten vol met ijsjes in alle soorten en maten. Maar wat is er nu leuker dan zelf (water) ijsjes

Nadere informatie

Doe mosterd, frambozenazijn, olijfolie en walnotenolie bij de kaas en meng met een garde. Breng op smaak met peper, zout en een eetlepel zure room.

Doe mosterd, frambozenazijn, olijfolie en walnotenolie bij de kaas en meng met een garde. Breng op smaak met peper, zout en een eetlepel zure room. Witloofsalade met blauwe kaas. Ingrediënten 4 pers. De dressing 200 g blauwe kaas 1 dl kokend water 2 koffielepels mosterd 2 eetlepels frambozenazijn 5 eetlepels olijfolie 2 eetlepels walnotenolie 1 eetlepel

Nadere informatie

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken.

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. Aardappelpuree : Ingrediënten 1 kg kruimige aardappels 150 ml melk 25 g boter nootmuskaat Aardappelpuree : Bereidingswijze 1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. 2.

Nadere informatie

Puur Gezond, Receptenboek. Receptenboek Puur Gezond! Nathalie Appel Terschuur

Puur Gezond, Receptenboek. Receptenboek Puur Gezond! Nathalie Appel Terschuur Puur Gezond, Receptenboek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Welkom 3 Muesli 5 Waterkerssalade met aardbeien, avocado en rosbief 6 Zalmomelet met bosui en tomaat 7 Spinaziestamppot met gerookte kip 8 Viscurry

Nadere informatie

Soep van geroosterde pompoen

Soep van geroosterde pompoen Soep van geroosterde pompoen JEROEN MEUS Smakelijk! 3 l groentebouillon 1 (kleine) pompoen 3 dikke uien 3 teentjes look 3 takjes salie 2 takjes rozemarijn 40 g gedroogde pompoenpitten een snuifje garam

Nadere informatie

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi.

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi. GROENTESOEP Bouillon Wortelen Selderij Prei Gehakt Soepvlees Maggi Vermicelli GROENTESOEP 1. Breng de bouillon aan de kook. 2. Snij het soepvlees klein. 3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij

Nadere informatie

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger Italiaanse tomtatensoep Per 4 personen 1 liter 1 ui 2 teentjes knoflook 1 wortel 2 blikken gepelde tomaten Olijfolie Suiker Chilipoeder 50 ml slagroom Potje pesto Snij de uit en wortel heel klein Doe een

Nadere informatie

10 Luxe Afslank Recepten

10 Luxe Afslank Recepten 10 Luxe Afslank Recepten Dieetsnel.nl Kees van Hessel Recept 1 Omelet met kampernoelies 10 tot 15 minuten 1 pers - 2 eieren - 250 gram kampernoelies - sjalotjes - peterselie - peper & zout Borstel de kampernoelies(champignons)

Nadere informatie

Vruchtbaarheid Challenge Recepten Ga direct aan de slag! J

Vruchtbaarheid Challenge Recepten Ga direct aan de slag! J Vruchtbaarheid Challenge Recepten Ga direct aan de slag! J Sinds ik over ben gegaan op een gezonde leefstijl is de groene smoothie een van de rijkste toevoegingen aan mijn dieet geweest. Het is ook wat

Nadere informatie

Vrij Technisch Instituut Grote Hulststraat Tielt tel fax

Vrij Technisch Instituut Grote Hulststraat Tielt tel fax De houten onderdelen van het insectenhotel zijn machinaal gemaakt door leerlingen van VTI Tielt. Hieronder beschrijven we de belangrijkste stappen bij het maken van de onder- en bovenplank en de zijplanken

Nadere informatie

Salade met gebakken lams haas met Mediterrane dressing. Ingrediënten voor de dressing;

Salade met gebakken lams haas met Mediterrane dressing. Ingrediënten voor de dressing; Salade met gebakken lams haas met Mediterrane dressing. Ingrediënten voor de dressing; 2,5 dl olijf olie. 1 fijn gesnipperde rode ui. 2 fijn gesneden teentjes knoflook. 1/2 blikje maïs korrels. lepel gehakte

Nadere informatie

MENU SEPTEMBER 1999. Cocktail van nieuwe haring. -x-x-x-x-x- Spinaziesoep met roomkaas. -x-x-x-x-x- Abrikozenspoom. -x-x-x-x-x-

MENU SEPTEMBER 1999. Cocktail van nieuwe haring. -x-x-x-x-x- Spinaziesoep met roomkaas. -x-x-x-x-x- Abrikozenspoom. -x-x-x-x-x- MENU SEPTEMBER 1999 Cocktail van nieuwe haring Spinaziesoep met roomkaas Abrikozenspoom Maïskipfilet met gerookte zalm broccoli ei gratin aardappelen uit de oven met kaas Chocolade en vanilleparfait met

Nadere informatie

wok Wokken met Flandria-groenten wok around the clock

wok Wokken met Flandria-groenten wok around the clock wok wok around the clock Wokken met Flandria-groenten Wokken is een zeer gezonde manier van koken. Je hoeft maar weinig vetstof te gebruiken en je kan zoveel groenten en fruit toevoegen als je wil. De

Nadere informatie

KIP MOAMBE De Nationale schotel van Congo à la Markthal

KIP MOAMBE De Nationale schotel van Congo à la Markthal KIP MOAMBE De Nationale schotel van Congo à la Markthal Fijnproefweken in de Markthal Diergaarde Blijdorp en de Markthal, twee iconen van de stad, werken samen. De prachtige okapi is terug in Blijdorp

Nadere informatie

EEN UITGAVE VAN HEALTHFOODS NL. Verrassende Kokosolie Recepten Geef Jezelf Een Boost Met De Natuurlijke Power Van Kokosolie!

EEN UITGAVE VAN HEALTHFOODS NL. Verrassende Kokosolie Recepten Geef Jezelf Een Boost Met De Natuurlijke Power Van Kokosolie! EEN UITGAVE VAN HEALTHFOODS NL Verrassende Kokosolie Recepten Geef Jezelf Een Boost Met De Natuurlijke Power Van Kokosolie! 2010-2011 1 BELANGRIJK! Je bent vrij dit document door te sturen naar wie je

Nadere informatie

profielvak horeca, bakken en recreatie CSPE GL 2016

profielvak horeca, bakken en recreatie CSPE GL 2016 profielvak horeca, bakken en recreatie CSPE GL 2016 bijlage 1 menu Lichtromige courgettesoep met munt of kervel *** Kalkoenfilet met kastanjechampignons en dragonroomsaus gestoofde spinazie komkommersalade

Nadere informatie

Loempia. Ingrediënten. Stappenplan

Loempia. Ingrediënten. Stappenplan Loempia Witte kool Soja scheuten Champignon Wortelen Look 2 Eieren Zout Suiker Thaise saus Loempia vellen Noodles Varkensgehakt Olie 1. Doe de noodles in koud water en laat weken. 2. Was alle groenten

Nadere informatie

KOOK mee. Voorgerecht, 4 personen / 15 min

KOOK mee. Voorgerecht, 4 personen / 15 min Pompoensoep met geroosterde pompoenpitten en pompoenpitolie Voorgerecht, 4 personen / 15 min - 1 ui - ½ cm gember - 1 dl olijfolie - 2 laurier blaadjes - 1 teen knoflook - 1 kilo pompoen - 2 l groentebouillon

Nadere informatie

bospaddenstoelensoep

bospaddenstoelensoep bospaddenstoelensoep * VOORBEREIDEN (dag voor het kerstdiner): * Week de gedroogde paddenstoelen 15 minuten in water. * Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de bleekselderij in kleine

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement Recepten week 1

Gezondheidsmanagement Recepten week 1 Gezondheidsmanagement 2.0 - Recepten week 1 Sinds ik over ben gegaan op een gezonde leefstijl is de groene smoothie een van de rijkste toevoegingen aan mijn dieet geweest. Het is ook wat ik iedereen die

Nadere informatie

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout Stoofvlees 1 kg rundsvlees 1 liter bruin bier 2 uien 2 laurierblaadjes enkele takjes tijm scheutje natuurazijn enkele klontjes boter peper Pel de uien en snipper ze in niet al te fijne stukjes. Verhit

Nadere informatie

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes*

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Weekmenu 3 Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Dinsdag Koolvispakketjes* Rijst Snijbonen Halfvolle biogardeyoghurt Woensdag Witlofschuitjes*

Nadere informatie

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel.

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Er staan recepten in die ik lekker vind, kijk maar eens! Deze recepten kunnen jullie zelf bakken/maken. Als je deze recepten wil maken duurt het minimaal 10

Nadere informatie

Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend;

Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend; Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend; In kleine ruitjes ingesneden eende borst Teriyaki saus Iets gember siroop Citroenblad Iets soya saus Chili saus Bereiden van de eende borst;

Nadere informatie

Betaalbaar bio in 6 stappen

Betaalbaar bio in 6 stappen Betaalbaar bio in 6 stappen Biologisch eten duur? Veel mensen denken dat biologisch eten niet in hun budget past. Ik heb dat ook heel lang gedacht. Tot ik ontdekte dat je door anders boodschappen te doen

Nadere informatie

WEEK 1 1200 KCAL DAG 1

WEEK 1 1200 KCAL DAG 1 DAG 1 Gebakken groente met ei. Magere kwark Bak 1 opscheplepel gesneden rode paprika en 1 opscheplepel champignons met een eetlepel olijfolie. Voeg daar vervolgens 2 eieren bij en bak alles al roerend

Nadere informatie

Basisschool de Regenboog

Basisschool de Regenboog Basisschool de Regenboog Nr 4 12-02-2015 In deze nieuwsbrief leest u de ervaringen van het overblijfrestaurant DE REGENBOOG. Verder foto s van het kinderpodium en nieuws over de Thee en Tentoonstelling.

Nadere informatie

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten Gezonde recepten Gezonde recepten Vraag jij je ook wel eens af wat gezonde recepten zijn en wat nu gezond is en wat niet? Er zijn zoveel geluiden in voedingsland, dat je soms de weg kwijt kunt raken. Wat

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant,

Beste KOOK-OOK klant, Beste KOOK-OOK klant, Groenten zijn gezond, ze zitten namelijk boordevol voedingsstoffen, maar bevatten weinig calorieën. De enorme hoeveelheden mineralen en vitaminen geven je lichaam alle bouwstenen

Nadere informatie

Roerei en komkommer ontbijt.

Roerei en komkommer ontbijt. Roerei en komkommer ontbijt. Roerei en komkommer. Roerei en komkommer. Lekker luchtig roerei met wat komkommerschijfjes. Als je hongerige huisgenoten hebt die weigeren koolhydraatarm te eten dan is dit,

Nadere informatie

Wokken met Flandria-groenten

Wokken met Flandria-groenten wok Wok around the clock Wokken met Flandria-groenten Wokken is een hedendaagse snelle en gezonde manier van koken die oorspronkelijk ontstond in Azië. U hoeft maar weinig vetstof te gebruiken en u kunt

Nadere informatie

Weekmenu 1. Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel

Weekmenu 1. Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel Weekmenu 1 Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel Dinsdag Vlaamse stooflappen* Gekookte aardappelen Sperziebonen Magere vanillevla Woensdag Heldere groentesoep

Nadere informatie

SMOOTHIE. Benodigdheden snijplank schilmesje eetlepel theelepel grote kom maatliter staafmixer. Bereidingswijze

SMOOTHIE. Benodigdheden snijplank schilmesje eetlepel theelepel grote kom maatliter staafmixer. Bereidingswijze SMOOTHIE Ingrediënten voor ca. 2,5 liter 4 bananen 2 appels 4 sinaasappels 200 gram verse bladspinazie 2 theelepels olie 2 theelepels kaneel 8 walnoten 500ml water 500ml sinaasappelsap Dikke rietjes eetlepel

Nadere informatie

Terrine van asperges met boeren ham.

Terrine van asperges met boeren ham. Terrine van asperges met boeren ham. Nodig; Gekookte asperges Asperge gelei(1 ltr. asperge vocht op smaak met 30 gram gelatine) Dunne plakjes boerenham Bereiden van de terrine - kook de geschilde asperges

Nadere informatie

Logus Proefmenu Maart 2015

Logus Proefmenu Maart 2015 Logus Proefmenu Maart 2015 Groene Smoothie (kiwi, appel spinazie en avocado) Bosbes Yogi (yoghurt, sinaasappelsap, banaan en bosbes) Courgettesoep met gember en bieslook - Spicy zalm met clementine salsa

Nadere informatie

KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE

KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE - 3 l sinaasappelsap - 1 l druivensap - 1 appel, 1 sinaasappel, druiven - kristalsuiker - Giet de beide vruchtensappen in een grote kom. - Schil de appel en de

Nadere informatie

GEZONDE ONTBIJT RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM

GEZONDE ONTBIJT RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM GEZONDE RECEPTEN ITALIAANSE KRUIDEN OMELET Voeg de uienringen en een eetlepel water toe aan een voorverwarmde pan. Bak de uien net zolang totdat het kleine beetje water in verdampt. Voeg daarna een kleine

Nadere informatie

Sinaasappel-roomkaas

Sinaasappel-roomkaas Sinaasappel-roomkaas 230 g roomkaas 170 g honing, mild 2 el sinaasappelsap 0,5 tl sinaasappelschil Meng de roomkaas, de honing, het sinaasappelsap en de sinaasappelschil en roer goed. Laat het 1 uur tot

Nadere informatie

Vegetarische gerechten van Gery Mulder

Vegetarische gerechten van Gery Mulder Vegetarische gerechten van Gery Mulder Tomaten preisoep... 1 Zuuurkoolschotel, een echt wintergerecht... 2 Aardappelgerecht... 3 Rabarber met een variatie... 5 Natte preipot... 6 Tomaten preisoep Benodigd:

Nadere informatie

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout Stoofvlees 1 kg rundsvlees 1 liter bruin bier 2 uien 2 laurierblaadjes enkele takjes tijm scheutje natuurazijn enkele klontjes boter peper zout Pel de uien en snipper ze in niet al te fijne stukjes. Verhit

Nadere informatie

Hondshaai in gelei, raapjes, platte kaas en kruiden. Quote:. De klassieke hondshaai in gelei in een moderne variant. Voorgerecht voor 4 personen

Hondshaai in gelei, raapjes, platte kaas en kruiden. Quote:. De klassieke hondshaai in gelei in een moderne variant. Voorgerecht voor 4 personen Hondshaai in gelei, raapjes, platte kaas en kruiden Quote:. De klassieke hondshaai in gelei in een moderne variant Hondshaai : 1 scheut azijn ½ ui 1 citroen 1 takje tijm 1 takje rozemarijn 1 blaadje laurier

Nadere informatie

Vijgen met gorgonzola en dadels met serranoham en Parmezaanse kaas

Vijgen met gorgonzola en dadels met serranoham en Parmezaanse kaas Vijgen met gorgonzola en dadels met serranoham en Parmezaanse kaas 5 vijgen 200 gram gorgonzola 10 dadels 5 dunne plakjes serannoham 100 gram parmezaan Zout & peper Bereidingswijze vijgen: Verwarm de oven

Nadere informatie

Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop

Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop 1 liter kippenbouillon 1 ui 1 prei 150 gram spekblokjes 1 el tomatenpuree ½ kilo bruine bonen Bereidingswijze: Snijd de ui en prei fijn. Bak de ui en prei in

Nadere informatie

consumptief-horeca CSPE KB 2012

consumptief-horeca CSPE KB 2012 consumptief-horeca CSPE KB 2012 bijlage 1 variant b PK-0811-b-12-1-b2 PK-0811-b-12-1-b1 2 lees verder recepturen en serveerwijzen menu variant b gerecht mise-en-place serveerwijze: amuse omeletrolletje

Nadere informatie

Menu Marokkaans. Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines. Soep met lamsvlees en linzen

Menu Marokkaans. Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines. Soep met lamsvlees en linzen Menu 60. - Marokkaans Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines Soep met lamsvlees en linzen Couscous Bodaoui met 7 groenten Couscouspudding Lhot Dbi Maammer Maa Matischa

Nadere informatie

Ananas con vinho do porto (ananas met robijnrode portwijn)

Ananas con vinho do porto (ananas met robijnrode portwijn) Ananas con vinho do porto (ananas met robijnrode portwijn) Bereidingstijd: minimaal 4 uur. Voor 8 personen. 1 grote rijpe verse ananas of 1 groot blik ananasschijven 125 milliliter rode portwijn Suiker

Nadere informatie

Brandnetelbroodbeleg

Brandnetelbroodbeleg Flinke veel brandneteltoppen Olijfolie 4 tenen knoflook Zout Brandnetelbroodbeleg Werk met handschoenen aan. Verwijder harde brandnetel stengels. Was de brandnetels in de vergiet. Laat uitlekken. Snijd

Nadere informatie

Weekmenu: lekkere ideeën voor drukke weekdagen

Weekmenu: lekkere ideeën voor drukke weekdagen Weekmenu: lekkere ideeën voor drukke weekdagen Stoofpotje van groene kool, pastinaak, witte bonen en spekjes Maandag energiedag Penne met tomatensaus, basilicum, aubergines en ricotta 4 personen - 20 minuten

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Voorwoord. Karin en Paulien. g creatie communicatie. Vermaas & Koning. Grafische vormgeving en productie van

Voorwoord. Karin en Paulien. g creatie communicatie. Vermaas & Koning. Grafische vormgeving en productie van Het Kringkookboek Voorwoord Voor je ligt het enige echte Kringkookboek! Boordevol heerlijke en gezonde recepten zelf bedacht door de bovenbouw ( 2014-15) van de Kring Sparrenlaan uit Driebergen. Wat zijn

Nadere informatie

Gestoomde scholrolletjes

Gestoomde scholrolletjes Gestoomde scholrolletjes 5 stuks scholfilet Garnalen gepeld 3 lente uitjes alleen het groene deel 2 tl maïzena 1 tl sake Snijd de filets in de lengte doormidden. Bak de garnalen en snijd ze heel klein,

Nadere informatie

SUGARCHALLENGE! LARGE programma. Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s. Dag 23+24

SUGARCHALLENGE! LARGE programma. Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s. Dag 23+24 SUGARCHALLENGE! LARGE programma Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s Dag 23+24 Dag 23 Ontbijt: aardbeien smoothie 1 portie aardbeien 1 portie geitenyoghurt (of zuivelvrij: sojayoghurt) Meng de

Nadere informatie

Ken jij deze 3 heerlijke & gezonde salade recepten al?

Ken jij deze 3 heerlijke & gezonde salade recepten al? Ken jij deze 3 heerlijke & gezonde salade recepten al? Een paar heerlijke & gezonde salade recepten die je echt moet proeven! Deze recepten zitten vol met eiwit en zijn over het algemeen makkelijk te bereiden.

Nadere informatie

Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven.

Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven. Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven. Rauwe zalm in plakjes gesneden Rode grapefruit Gemarineerde tomaat Klein uitje Zoete aardappelblokjes Maken; Bak de gesneden

Nadere informatie

4 personen 500 g droge groene erwten, 1 nacht geweekt in 2 l water / 4 runderbouillonblokjes / 2 uien, in stukken /

4 personen 500 g droge groene erwten, 1 nacht geweekt in 2 l water / 4 runderbouillonblokjes / 2 uien, in stukken / 1 JANUARI 4 personen 500 g droge groene erwten, 1 nacht geweekt in 2 l water / 4 runderbouillonblokjes / 2 uien, in stukken / 3 wortels, in stukken / ca. 250 g zuurkoolspek, in grove stukken Kook in een

Nadere informatie

7 Recepten om Sneller, Gezonder en Zonder Hongergevoel. af te Slanken

7 Recepten om Sneller, Gezonder en Zonder Hongergevoel. af te Slanken 7 Recepten om Sneller, Gezonder en Zonder Hongergevoel Aardappelkoek af te Slanken 750 gram aardappelen 50 gram uien Een half ei 40 gram geraspte kaas mespuntje rozemarijn Een halve theelepel knoflookpoeder

Nadere informatie

De bij is de soort van het jaar 2011 Scholenprogramma. Ecotreffen 2011

De bij is de soort van het jaar 2011 Scholenprogramma. Ecotreffen 2011 De bij is de soort van het jaar 2011 Scholenprogramma Ecotreffen 2011 1 To bee or not to bee? Bij enhotels.nl Blauwe ertsbij Maskerbij Zweefvlieg 2 Wespbij 2 Soorten bijen In Vlaanderen leven meer dan

Nadere informatie

Menu 49. Salade van gemarineerde paddestoelen. Kerrie-appelsoep. Appel met pittige kip. Kaas-bananenkoek

Menu 49. Salade van gemarineerde paddestoelen. Kerrie-appelsoep. Appel met pittige kip. Kaas-bananenkoek Menu 49 Salade van gemarineerde paddestoelen Kerrie-appelsoep Appel met pittige kip Kaas-bananenkoek 500 gr gemengde bospaddestoelen ijsbergsla 1 eetlepel balsamicoazijn 2 eetlepels notenolie verse peterselie,

Nadere informatie

6 gratis Pompoen recepten.

6 gratis Pompoen recepten. s i t a Gr 6 gratis Pompoen recepten www.pompoensoep.info P O M P O E N P U R E E M A K E N POMPOEN PUREE Pompoenpuree kun je in Amerikaa kant en klaar in blikjes kopen, in Nederland is het ook wel te

Nadere informatie

Salade niçoise aangemaakt met groentepuree. Hoofdgerecht voor 2 personen Ingrediënten

Salade niçoise aangemaakt met groentepuree. Hoofdgerecht voor 2 personen Ingrediënten Salade niçoise aangemaakt met groentepuree Ingrediënten Ingrediënten 80 gram groentepuree 8 gram ansjovis in blik (op olie) 1 gekookt ei 65 gram haricot verts (vers) 90 gram trostomaat 11 gram groente

Nadere informatie

Invuloefeningen (derde graad)

Invuloefeningen (derde graad) Invuloefeningen (derde graad) Spelregels Vul de oefeningen in tijdens of vlak na het bekijken van de tentoonstelling Sla je slag. De antwoorden op de vragen zijn terug te vinden op de tentoonstelling.

Nadere informatie

Sharon van Wieren vegetarisch koken voor baby s en peuters

Sharon van Wieren vegetarisch koken voor baby s en peuters Sharon van Wieren vegetarisch koken voor baby s en peuters DE LEKKERSTE VEGETARISCHE HAPJES voor JE BABY EN PEUTER Steeds meer mensen kiezen bewust voor een maaltijd zonder vlees. Vlees is prima te vervangen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Een collage maken 6

Inhoud. Voorwoord 5. Een collage maken 6 Inhoud Voorwoord 5 Een collage maken 6 1 Gezond en veilig voedsel maken en bewaren 11 1.1 Eten koken en bewaren 11 1.2 Schoon en veilig werken in de keuken 17 1.3 Machines in de keuken 24 1.4 Langer houdbaar

Nadere informatie

VRUCHTWISSELING OP KINDERTUINEN BIJ SCHOOL EN BIJ HUIS

VRUCHTWISSELING OP KINDERTUINEN BIJ SCHOOL EN BIJ HUIS VRUCHTWISSELING OP KINDERTUINEN BIJ SCHOOL EN BIJ HUIS 1.V R U C H T W I S S E L I N G Dit verhaal gaat over vruchtwisseling. Vruchtwisseling betekent dat je planten niet steeds op dezelfde plek zaait

Nadere informatie

PITTIGE PESTO. pijnboompitten, grana padano, basilicum, citroen knoflook, olijfolie, gedroogde peper. vijzel

PITTIGE PESTO. pijnboompitten, grana padano, basilicum, citroen knoflook, olijfolie, gedroogde peper. vijzel PITTIGE PESTO pijnboompitten, grana padano, basilicum, citroen knoflook, olijfolie, gedroogde peper vijzel Rooster de pijnboompitten tot ze lichtbruin zijn. Stamp een gedroogde peper fijn in de vijzel.

Nadere informatie

10 verse eieren 250 gram oesterzwammen 1 el citroensap 1 ui 200 gram risottorijst 1 l groentebouillon (warm) 1 dl witte wijn

10 verse eieren 250 gram oesterzwammen 1 el citroensap 1 ui 200 gram risottorijst 1 l groentebouillon (warm) 1 dl witte wijn Risotto Voeg de saffraan toe aan de witte wijn en laat deze even marineren. Maak de paddenstoelen schoon (niet wassen, zo nodig schoonborstelen), scheur ze in grove stukken en bedruppel ze met citroensap.

Nadere informatie

Focaccia met groente

Focaccia met groente Focaccia met groente Voor 4 focaccia s heb je nodig: 450 gram bloem 250 ml water 75 ml extra vergine olijfolie 15 gram verse gist 10 gram grof zeezout 50 ml water een paar handjes vol gegrilde groente

Nadere informatie

Salade met gebakken duif geserveerd met een Afrikaanse Honeybush thee dressing.

Salade met gebakken duif geserveerd met een Afrikaanse Honeybush thee dressing. Salade met gebakken duif geserveerd met een Afrikaanse Honeybush thee dressing. Ingredienten dressing; 3 eetlepels zonnebloem olie 1 kopje Thee sterk gezet na smaak Iets appel azijn Peper en zout Evt iets

Nadere informatie

Diner. Gevulde champignons met groenten

Diner. Gevulde champignons met groenten Diner Gevulde champignons met groenten M 1 KLAAR I 4 MIUE 3 grote champignons (of 6 kleine) 1 tomaat 1 courgette 5 blaadjes salie 2 1 g magere kwark/plattekaas paprikapoeder 15 g gezeefde tomaten 2 1 koffielepel

Nadere informatie

Roer de mayonaise en de zure room door elkaar en meng er het sjalotje door, de gehakte peterselie en wat citroensap.

Roer de mayonaise en de zure room door elkaar en meng er het sjalotje door, de gehakte peterselie en wat citroensap. Menu Asperges Amuse, aspergecocktail *** Aspergesalade *** Asperge crème soep met garnalen *** Asperges met Heilbot en bearnaise *** Asperge-ijs met blauwe bessen Naam Gerecht: Amuse, aspergecoctail 400

Nadere informatie

Inhoud. 6 InleIdIng. 12 VoorbereIdIng: groenten kweken. 22 lente. 44 Zomer. 106 herfst. 144 winter. 170 register. 176 VerantwoordIng

Inhoud. 6 InleIdIng. 12 VoorbereIdIng: groenten kweken. 22 lente. 44 Zomer. 106 herfst. 144 winter. 170 register. 176 VerantwoordIng Inhoud 6 InleIdIng 12 VoorbereIdIng: groenten kweken 22 lente 44 Zomer 106 herfst 144 winter 170 register 176 VerantwoordIng VoorbereIdIng: Groenten kweken wilt u een vruchtbare keukentuin, dan moet u

Nadere informatie

Terine van gerookte paling met een zoetzure salsa van paprika. Ingredienten;

Terine van gerookte paling met een zoetzure salsa van paprika. Ingredienten; Terine van gerookte paling met een zoetzure salsa van paprika. Ingredienten; Vis gelei (1 ltr water met 20 gram geweekte gelatine) Gefileerde ontdaan van vet en buikwand gerookte paling. Evt fijn gehakte

Nadere informatie

Drents eigen kost. - koken met de Franse slag - Gerard Stout. beeldkookboek. www.gerardstout.nl

Drents eigen kost. - koken met de Franse slag - Gerard Stout. beeldkookboek. www.gerardstout.nl Koken is knutselen en creativiteit in prettige combinatie. In dit beeldkookboek staan gerechten van Drentse bodem, toevallig omdat we in Drenthe wonen. De recepten staan in beelden weergegeven. Er zijn

Nadere informatie

gortrecepten D e L iefde Watergruwel of krentjebrij - 1 koren- en pelmolen Benodigdheden:

gortrecepten D e L iefde Watergruwel of krentjebrij - 1 koren- en pelmolen Benodigdheden: koren- en pelmolen D e L iefde gortrecepten Watergruwel of krentjebrij - 1-100 gram gewone gort - ongeveer 1250 ml water - 150 gram krenten en rozijnen - 100 gram suiker - 500ml flesje bessensap (eventueel

Nadere informatie

Lasagne met licht gerookte konijn filet, met gebakken kwee-peer. Nodig;

Lasagne met licht gerookte konijn filet, met gebakken kwee-peer. Nodig; Lasagne met licht gerookte konijn filet, met gebakken kwee-peer Nodig; ½ konijnen filet pp. Kwee-peren. Rook oven met rookmot Riet suiker (carameliseren van de kwee-peer) Nodig voor de tuille. 150 gr Bloem

Nadere informatie

Lunch recepten van Judith Rolf voor energie en een slanke lijn! Voor 2 personen

Lunch recepten van Judith Rolf voor energie en een slanke lijn! Voor 2 personen Lunch recepten van Judith Rolf voor energie en een slanke lijn! Voor 2 personen Boodschappenlijstje (de voorkeur gaat uit naar de biologische producten wanneer mogelijk) 4 stronkjes witlof 2 appels 1 mandarijn

Nadere informatie

Leesboekje eten en drinken

Leesboekje eten en drinken Leesboekje eten en drinken Leesboekje Eten en Drinken Pagina 1 Dit is de groente Dit is het fruit. Dit is de sinaasappel. Dit is de banaan. Dit is de tomaat. Dit is de appel. Dit zijn de druiven. Dit is

Nadere informatie

Helaas hebben we deze keer de recpeten niet kunnen opschrijven, en daarom bij deze enkele recepten van vorige kookcursussen en kookboeken.

Helaas hebben we deze keer de recpeten niet kunnen opschrijven, en daarom bij deze enkele recepten van vorige kookcursussen en kookboeken. 2010-4juni 19.30 Turkse Kookworkshop in de Tuinen van Stinz geheel Vegetarisch we hebben gemaakt: Linzensoep Dolma: druivenbladeren en gedroogde paprika's gevuld met rijst en kruiden Sigare Börek: tot

Nadere informatie

Extra's Kruidenthee. Abrikoos-chocolade-balletjes. Ingrediënten Salie of tijm Water Groene thee

Extra's Kruidenthee. Abrikoos-chocolade-balletjes. Ingrediënten Salie of tijm Water Groene thee Extra's Kruidenthee Ingrediënten Salie of tijm Water Groene thee Bereiden Salie of tijm minimaal 20 minuten koken in water, dan de kruiden eruit halen en de groene thee toevoegen. In groene thee zitten

Nadere informatie

Volg mij via Facebook, word vrienden met Tim Kookt.

Volg mij via Facebook, word vrienden met Tim Kookt. Gegrilde groenten verschillende groentes (knolselderij, gele biet, oerwortel, chioggia biet) olijfolie peper en zout 1 snij de groente in gelijke delen 2 gril deze op de gril kort aan beide zijden zodat

Nadere informatie

L i m o n a d e. d e L u x e. citroen-gember limonade

L i m o n a d e. d e L u x e. citroen-gember limonade L i m o n a d e d e L u x e citroen-gember limonade Citroen-gembersiroop 5 cm verse gember, geschild. Rasp en sap van 2 biologische citroenen. 500g kristalsuiker. Snijd de gember in grove stukken.breng

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016!

KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016! KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016! ZwARte BoNeNSoEP Met PuLLeD PoRK Zoete aardappel is lekker en gezond. Een zoete aardappel is een knol en behoort, in tegenstelling

Nadere informatie

8 personen. Het menu. Op de huid gebakken zeebaars met gemarineerde rodekool, knapperige walnoten en notenmayonaise ***

8 personen. Het menu. Op de huid gebakken zeebaars met gemarineerde rodekool, knapperige walnoten en notenmayonaise *** 8 personen Het menu Op de huid gebakken zeebaars met gemarineerde rodekool, knapperige walnoten en notenmayonaise *** Gebakken hertenbiefstuk gemarineerd in kaneel en mosterd met peer in honing, gebakken

Nadere informatie

SOEPACTIE december 2014

SOEPACTIE december 2014 SOEPACTIE december 2014 Wat doet onze school? De leerkrachten maken soep. Wij verkopen die soep in de pauze in de voormiddag tussen 10u15 en 10u30 en tussen 12u en 13u. Eén soep kost 1 euro. Als je soep

Nadere informatie

Culinaire illustraties waar je trek van krijgt!

Culinaire illustraties waar je trek van krijgt! Culinaire illustraties waar je trek van krijgt! jenny lindhout 06 1320 1120 mail@jennylindhout.nl www.culinaire-illustraties.nl In een kookboek illustraties in gebruik www.culinaire-illustraties.nl 60

Nadere informatie

BASISRECEPTEN DEEG. Pasteideeg Ingrediënten 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water

BASISRECEPTEN DEEG. Pasteideeg Ingrediënten 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water BASISRECEPTEN DEEG Pasteideeg 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water Meng alle ingrediënten tot er een deegmassa ontstaat. Dek het deeg vervolgens af en laat het 3 uur rusten. Rol het

Nadere informatie

RECEPTEN ROSARIO Januari 2014

RECEPTEN ROSARIO Januari 2014 RECEPTEN ROSARIO Januari 2014 Vrijdagavond - 31 januari 2014 Fettucine met courgetten 5OO gr Fettucine Olijfolie 1.300 gram courgettes 150 gr. Parmezan Pijnboompitten Kook de pasta in ruim kokend water.

Nadere informatie

Voorbereiding darmonderzoek

Voorbereiding darmonderzoek Voorbereiding darmonderzoek Laxeren met Moviprep en Bisacodyl Waarom deze folder? U krijgt in overleg met uw arts binnenkort een darmonderzoek. Uw darmen moeten voor dit onderzoek helemaal schoon zijn.

Nadere informatie