Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum"

Transcriptie

1 Lars Huisman Mediaforum 2004/2, p. 28 e.v. Domeinnamen Lars Huisman Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum De stortvloed aan domeinnaamuitspraken is de laatste twee jaar voorbij. Dat er minder uitspraken worden gewezen, betekent echter niet dat er ook minder interessante uitspraken zijn. Het lijkt er juist op dat zaken waarvan de uitkomst makkelijk is te voorspellen (domain grabbing) minder snel voor de rechter komen. Waarschijnlijk weten domeinnaamkapers hun positie ondertussen zelf wel in te schatten. Wat resteert, is een bonte verzameling uitspraken over steeds terugkerende thema s, waar rechtbanken en hoven vaak verschillend over denken. In het eerste deel van dit artikel worden deze thema s geschetst aan de hand van de meest recente jurisprudentie. Ook buiten de typische domeinnaamgeschillen om hebben er enkele interessante ontwikkelingen plaats gevonden in de periode Zo bestaat er bijvoorbeeld sinds februari 2003 de mogelijkheid om een arbitrageprocedure te voeren ter oplossing van een domeinnaamgeschil. In het tweede deel van dit artikel passeren de belangrijkste overige ontwikkelingen de revue. I Domeinnaamgeschillen: inbreuk op rechten Domeinnamenrecht is met name jurisprudentierecht. In het eerste deel van dit artikel worden de belangrijkste leerstukken die spelen in domeinnaamgeschillen besproken aan de hand van de meest recente jurisprudentie. Steeds gaat het om zaken waarbij de domeinnaamhouder beweerdelijk inbreuk maakt op rechten van een derde. Achtereenvolgens komen geschillen rond het merkenrecht, de Handelsnaamwet, persoonsnamen en overheidsbegrippen aan bod. Het merkenrecht Het meest voorkomende recht waarop een beroep wordt gedaan tegen de registratie of het gebruik van domeinnamen is het merkenrecht. Hieronder volgt eerst een bespreking van de betekenis van artikel 13A lid 1 sub b van de Benelux Merkenwet (BMW) voor domeinnamen. Dogmatisch is het misschien niet helemaal juist om met het onderdeel b te beginnen, maar een summiere inleiding op de merkinbreukproblematiek laat zich nu eenmaal het best illustreren aan de hand van dit centrale onderdeel. Hierna worden de overige onderdelen a, c en d van artikel 13A lid 1 BMW uitgelegd. Vervolgens bespreek ik enkele vaak terugkerende thema s aan de hand van de domeinnaamjurisprudentie Inbreuk op grond van artikel 13A lid 1 sub b BMW Het gebruik van een domeinnaam ter identificatie van een website wordt in veel gevallen gekwalificeerd als het gebruik van een teken ter onderscheiding van de waren en diensten die via die website worden aangeboden. Indien de domeinnaam overeenstemt met het merk van

2 een derde en dit merk is ingeschreven voor soortgelijke waren of diensten kan de merkhouder een beroep doen op artikel 13A lid 1 sub b van de Benelux Merkenwet (BMW). De strekking en reikwijdte van deze bepaling wordt geheel door het Europees geharmonieerde merkenrecht gedicteerd en moet met name worden bezien in het licht van de uitleg die het Hof van Justitie EG daaraan heeft gegeven in de arresten Puma/Sabel 1, Lloyd/Loint s 2 en Marca/Adidas. 3 Er moet sprake zijn van een daadwerkelijk gevaar voor verwarring tussen merk en teken. Gevaar voor verwarring wordt eerder aangenomen als het eisende merk meer onderscheidende kracht heeft en/of bekender is. Of sprake is van soortgelijke waren of diensten is volgens het arrest Canon 4 mede afhankelijk van de bekendheid van het eisende merk. Hoe bekender het eisende merk hoe eerder soortgelijkheid dient te worden aangenomen. Ondanks (dankzij?) deze Europese toverformules is de Nederlandse merkinbreukjurisprudentie in het algemeen en de jurisprudentie over domeinnamen in het bijzonder behoorlijk casuïstisch. Aan de hand van de geldende maatstaven oordeelde de Vzr. Rb. Amsterdam bijvoorbeeld dat de houder van de domeinnaam gratismakelaar.info inbreuk maakte op de als merk gedeponeerde slogan Gratis makelaar, kan dat?!. 5 De domeinnaam wordt namelijk gebruikt voor diensten, die op hetzelfde terrein liggen als die waarvoor het merk is gedeponeerd, namelijk de huizenmarkt en alles wat daarmee samenhangt. Het merk en de domeinnaam vertonen elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel en begripsmatig gelijkenis. In de gegeven omstandigheden bestaat dan ook de mogelijkheid dat bij het publiek, dat met het teken wordt geconfronteerd, verwarring bestaat tussen teken en merk. Illustratief voor het verwarringsgevaar is in dit verband de omstandigheid dat een aantal mensen zich via de website van gedaagde heeft aangemeld voor toezending van de HuisCD van eiseres. Daarentegen was de Rb. Den Haag van oordeel dat de houder van de domeinnaam bouwbox.nl géén inbreuk maakte op het merk Bouwbox. 6 De combinatie van de woorden bouw en box heeft weliswaar voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen dienen voor de koudebrugonderbreker van eiseres, maar er bestaat slechts een zeer geringe mate van soortgelijkheid met het audiovisuele instructiesysteem van gedaagde. Verwarringsgevaar is dan ook niet te duchten. De rechtbank heeft zich hier terecht niet laten verblinden door de volledige overeenstemming tussen merk en domeinnaam en ook oog gehad voor de niet-soortgelijkheid van de waren. Merkinbreuk op andere gronden Het onderdeel a van artikel 13A lid 1 BMW biedt merken bescherming tegen het gebruik van identieke tekens voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven. In deze gevallen hoeft er geen verwarring te bestaan om inbreuk aan te nemen. Zo oordeelde de Vzr. Rb. Zutphen dat het gebruik van de domeinnaam globalgreencapital.nl gebruik van het merk Global Green oplevert voor de waren waarvoor dit is ingeschreven (landbouwproducten), nu op deze site reclame wordt gemaakt voor het bij haar milieuvriendelijk beleggen in tropisch hardhout. 7 Overigens ging de rechtbank in de bodemprocedure mijns inziens uit van een zuiverder benadering door de inbreukvraag te beoordelen aan de hand van 13A lid 1 sub b, nu het woord globalgreencapital niet identiek is aan Global Green. 8 1 HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, Puma vs. Sabel, NJ 1998, nr. 523 m.nt. D.W.F. Verkade 2 HvJ EG 22 juli 1999, zaak C-342/97, Lloyd vs. Loint s, NJ 2000, nr 375 m.nt. D.W.F. Verkade 3 HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98, Marca vs. Adidas, NJ 2000, nr HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97, Canon vs. MGM, NJ 1999, nr 393 m.nt. D.W.F. Verkade 5 Vzr. Rb. Amsterdam 26 september 2002, Seijsener vs. Info Process Media, BIE 2003, nr 67 (gratismakelaar.info) 6 Rb. Den Haag 8 mei 2002, Hakron vs. Construction Media, DomJur (bouwbox.nl) 7 Vzr. Rb. Zutphen 10 januari 2002, Global Green B.V. vs. Global Green Capital N.V., KG 2002, nr 44 (globalgreencapital.nl) 8 Rb. Zutphen 12 februari 2003, Global Green B.V. vs. Global Green Capital N.V., DomJur (globalgreencapital.nl)

3 Extra bescherming komt op grond van artikel 13A lid 1 sub c toe aan bekende merken. Indien een bekend merk of een daarmee overeenstemmend teken wordt gebruikt voor nietsoortgelijke waren kan de merkhouder optreden zonder dat verwarringsgevaar is vereist. 9 Voor een succesvolle inbreukactie is voldoende dat door dit gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het moet dus gaan om verwatering van het bekende merk. De Rb. Amsterdam achtte bijvoorbeeld terecht aannemelijk dat met het voorgenomen gebruik van de domeinnaam xs41.nl ongerechtvaardigd voordeel getrokken zal worden uit de bekendheid van het merk XS4All. 10 Het verbod op het gebruik van de domeinnaam werd daarom toegewezen. Het onderdeel d van artikel 13A lid 1 biedt bescherming tegen ander gebruik van het merk dan gebruik ter onderscheiding van waren of diensten, oftewel ander gebruik dan gebruik als merk. De elementen geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en afbreuk doen aan spelen dezelfde rol als in onderdeel c. Deze hobbels worden in de praktijk echter vaak opvallend makkelijk, zonder duidelijke motivering, genomen om tot inbreuk te kunnen concluderen. Voor inbreuk op bekende merken geldt nog dat snel gesproken kan worden van aanhaken bij het merk, waardoor bijvoorbeeld meer internetverkeer zal worden gegenereerd. Indien het echter gaat om onbekende merken zal er toch iets meer aan de hand moeten zijn om bijvoorbeeld van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit te kunnen spreken. Het enkele verlies aan uniqueness is in ieder geval geen doorslaggevend argument. 11 Net zoals voor twee merken buiten de internetwereld om geldt (denk aan Ajax voor brandblussers, schoonmaakmiddelen en voetbalclub), kunnen ook een merk en een daarmee overeenstemmende domeinnaam die niet ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt naast elkaar bestaan. De houder van een merk komt namelijk niet automatisch ook de domeinnaamregistratie van dat merk toe! Het oordeel in de zaak vsm.nl dat het geen professionele indruk maakt als blijkt dat deze naam niet doorverwijst naar een website van de merkhouder, zodat afbreuk wordt gedaan aan het merk, is dan ook wat kort door de bocht. 12 Vaak wordt onderdeel d door de rechter als vangnet gehanteerd, bijvoorbeeld in geval een domeinnaam (nog) niet actief wordt gebruikt. Zo was bijvoorbeeld de domeinnaam epa.nl al wel geregistreerd, maar werd deze nog niet gebruikt. Naar het oordeel van de Vzr. Rb. Haarlem leverde deze enkele registratie ander gebruik van het merk in de zin van onderdeel d op. 13 Het zou naar mijn mening echter zuiverder zijn indien ook andere gevallen beoordeeld worden aan de hand van dit criterium. In de rechtspraak over domeinnamen en merken bestaat namelijk helaas vaak te weinig aandacht voor het eigen karakter van de domeinnaam zelf. Zodra de domeinnaam door de domeinnaamhouder buiten het internet om als merk dus ter onderscheiding van waren of diensten - wordt gebruikt, volgt voor het gebruik van de domeinnaam zelf meestal automatisch een beoordeling onder artikel 13A lid 1 sub a, b of c. Dit lijkt mij principieel onjuist. Een domeinnaam wordt primair gebruikt om een gebruiker van internet door te verwijzen naar een bepaalde website: ander gebruik in de zin van artikel 13A lid 1 sub d BMW dus. Zolang er op de website geen merkproducten of -diensten worden 9 Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest Davidoff vs. Gofkid bepaald dat dezelfde bescherming aan bekende merken toekomt, indien het inbreukmakende teken voor soortgelijke waren wordt gebruikt als waarvoor het merk is ingeschreven. HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00, Davidoff vs. Gofkid, IER 2003, nr 25 m.nt. Ch. Gielen. 10 Rb. Amsterdam 27 februari 2002, XS4ALL Internet B.V. vs. Anthony Roeland Rusch en Bob Schoo, DomJur (xs41.nl) 11 Hof Amsterdam 22 mei 1980, BIE 1981, nr Rb. Dordrecht 8 mei 2002, Volker Stevin Materieel B.V. vs. V.S.M. Geneesmiddelen B.V., DomJur (vsm.nl) 13 Vzr. Rb. Haarlem 25 juni 2002, Nederlandse onderneming voor energie en milieu B.V. vs. Gebr. Hermans & Zegwaart B.V., DomJur (epa.nl). Tegen deze redenering wordt wel ingebracht dat deze niet helemaal zuiver is, omdat inactieve domeinnamen niet worden gebruikt in de normale betekenis van het woord. Zie bijvoorbeeld de noot van D.J.G. Visser onder Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000, Albert Heijn e.a. vs. Name Space, Mf 2000, nr 58 (ahold.nl).

4 aangeboden, dient de inbreukvraag dan ook aan dit onderdeel te worden getoetst. 14 Dit verandert echter als op de website zelf wel waren of diensten worden aangeboden. De domeinnaam van een bank met een website waarop klanten kunnen internetbankieren is bijvoorbeeld een schoolvoorbeeld van het gebruik van een domeinnaam ter onderscheiding van diensten. Jonger merk vs. oudere domeinnaam Het merkenrecht biedt pas bescherming vanaf het moment van inschrijving van dit merk. De merkhouder kan in beginsel dan ook niet optreden tegen gebruik van zijn merk dat plaats heeft gevonden vóór deze inschrijving. Dit roept de vraag op hoe het dan zit als een domeinnaam is geregistreerd en eventueel zelfs in gebruik is genomen vóórdat een daarmee overeenstemmend merk is ingeschreven, terwijl de domeinnaamregistratie en het gebruik daarvan voortduren ná dat tijdstip. Een regel die in dit soort situaties voorziet in rechtsverwerking voor de domeinnaamhouder bestaat niet. Op grond van artikel 13A lid 8 BMW kan de merkhouder weliswaar niet optreden tegen het gebruik van een overeenstemmend teken dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis; het lijkt echter moeilijk te verdedigen dat het recht op een domeinnaam slechts plaatselijke betekenis heeft. 15 De vraag of een beroep kan worden gedaan op een jonger merk tegen een oudere domeinnaam kwam aan de orde in de zaak smartpoint.nl 16 De Vzr. Rb. Almelo oordeelde dat nu het merk Smartpoint niet te kwader trouw is geregistreerd, de merkhouder een geldig merk heeft dat ook kan worden ingeroepen tegen de oudere domeinnaam smartpoint.nl. Van belang hierbij is dat de domeinnaamhouder geen noodzaak had gesteld om juist deze domeinnaam te kiezen. Het feit dat de domeinnaam nog niet daadwerkelijk in gebruik was genomen (na ruim twee jaar) werkte zelfs in haar nadeel, omdat daardoor een geldige reden ontbrak. Niet alle omstandigheden blijken uit het vonnis, maar als het zo is dat ook de domeinnaam te goeder trouw was geregistreerd is dit een weinig bevredigende uitkomst die afbreuk doet aan het domeinnaambeginsel first come, first served. Tot een aanvaardbaarder oordeel kwam het Hof Arnhem in de zaak cb.nl. 17 Het Hof vond dat van domeinnaamhouder Comi in redelijkheid niet kon worden gevergd dat zij stopte met het gebruik van de domeinnaam. Hierbij overwoog het Hof: Niet is gesteld en evenmin is gebleken dat Comi c.s. bij de registratie van de internetdomeinnaam cb.nl' in 1993 redelijkerwijs behoorden te voorzien dat zij daarmee aan het, eerst later gedeponeerde, beeldmerk van NCB enige vorm van schade zouden kunnen berokkenen. Het enkele latere depot van het beeldmerk kan de anterieure gebruiker van een internetdomeinnaam niet zonder meer nopen af te zien van voortzetting van dat gebruik, te meer niet nu geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken die tot de conclusie leiden dat het eerdere gebruik te kwader trouw plaatsvond. De geldige reden Het verweer van de gedaagde in de hierboven genoemde zaak smartpoint.nl had mogelijk wel doel getroffen als aannemelijk was geworden dat een geldige reden bestond voor de 14 Een argument dat tegen deze benadering in kan worden gebracht is dat onder gebruik als merk niet alleen het gebruik op het product zelf wordt verstaan. Zo heeft het Hof van Justitie bijvoorbeeld bepaald dat gebruik van een merk in reclame voor de reparatie van de betreffende originele - merkproducten wel degelijk gebruik ter onderscheiding van deze waren is. HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW vs. Deenik, NJ 2001, nr 134 m.nt. J.H. Spoor. 15 In het Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht wordt echter opgemerkt dat deze bepaling naar het oordeel van de schrijvers niet zo beperkt hoeft te worden uitgelegd dat slechts rechten van lokale betekenis eronder vallen (Nauta Dutilh, 2000, p. 213). 16 Vzr. Rb. Almelo 26 februari 2003, Smartpoint B.V. vs. Wesspoint Creative Communication B.V., DomJur (smartpoint.nl) 17 Hof Arnhem 9 april 2002, Nederlands College van Belastingadviseurs vs. Comi B.V. c.s., DomJur (cb.nl)

5 registratie van deze domeinnaam. Het zou echter toe te juichen zijn als in enige toekomstige zaak wordt geoordeeld dat het enkele feit dat de registratie van een domeinnaam van ouder datum is dan het merkrecht al een geldige reden oplevert. Degene die eerder te goeder trouw - een domeinnaam heeft geregistreerd en met zijn website totaal niet in het vaarwater van de merkhouder zit moet deze dan gewoon kunnen blijven gebruiken. Dit wordt natuurlijk anders, indien op de website anderszins inbreuk wordt gemaakt, bijvoorbeeld doordat dezelfde producten worden aangeboden als die van de merkhouder. De uitspraak van het Hof inzake cb.nl had mijns inziens ook zo kunnen worden geconstrueerd. Wel moet dan worden bedacht dat een geldige reden alleen kan worden ingeroepen in geval een merkinbreuk op grond van artikel 13 A lid 1 sub c of d wordt beoordeeld. Een aardige zaak waarin de geldige reden centraal stond was die over de domeinnaam page.nl. 18 Toiletpapierfabrikant Kimberly-Clark is houder van het merk Page en heeft tevens de domeinnaam pagepuppy.nl geregistreerd. Cybernet biedt onder de domeinnaam page.nl een portal naar diverse websites aan. In de periode september oktober 2001 werden bezoekers van de website page.nl automatisch doorgeleid naar een sexsite. Vanaf eind oktober 2001 staan op de website page.nl echter diverse per onderwerp gerangschikte rubrieken van uiteenlopende aard. Slechts een zeer gering gedeelte heeft betrekking op Internetsites van erotische aard. Volgens het Hof Amsterdam heeft Cybernet aldus een geldige reden om de domeinnaam page.nl te gebruiken. Het publiek zal op het Internet het teken page namelijk opvatten als een Engelstalige aanduiding voor een webpagina. Het teken heeft voorts een beschrijvende functie voor de faciliteit die Cybernet nu juist aanbiedt, te weten een portal naar een verscheidenheid van webpagina s. Ten overvloede merkt het Hof nog op dat er aan de reputatie van het merk Page geen afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat bezoekers van de website page.nl tijdelijk direct werden doorgeleid naar een website met erotische inhoud. Zo n bezoeker zal namelijk de site en het merk niet snel met elkaar associëren en bovendien zal hem, als hij al aan het merk dacht, meteen duidelijk zijn dat de website niets met het merk te maken heeft. 19 Adverteren met andermans merk Het leerstuk van de merkenrechtelijke uitputting en de daaruit voortvloeiende regels ten aanzien van reclame spelen ook in sommige domeinnaamzaken een rol. De uitputting van merkrechten brengt met zich mee dat als een merkproduct eenmaal met toestemming van de merkhouder in het verkeer is gebracht, dit product door een derde verder mag worden verhandeld zonder dat deze inbreuk op het merk maakt. Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest Dior/Evora bepaald dat deze derde het merk dan eveneens onder bepaalde voorwaarden mag gebruiken om reclame te maken voor zijn product. 20 In het BMW/Deenik-arrest is voorts geoordeeld dat de merkhouder niet op kan treden, indien een derde het merk gebruikt ter aankondiging van reparatie of onderhoud van originele merkproducten. 21 Dit lijdt echter uitzondering indien het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band bestaat tussen de derde en de merkhouder. Let wel, deze uitputtingsproblematiek en de genoemde beperkingen hierop spelen alleen een rol, indien het gaat om gebruik van het merk voor originele merkproducten. De Vzr. Rb. Assen vond dat het gebruik van de domeinnaam landrover.nu door autoreparateur ET Coevorden, alsmede de verwijzing daarnaar in een advertentie waarin het 18 Hof Amsterdam 17 oktober 2002, Kimberly-Clark B.V. vs. Cybernet Activities B.V., DomJur (page.nl) 19 De vraag of en in hoeverre de inhoud van de website dient te worden meegewogen bij het vaststellen van verwarringsgevaar in domeinnaamgeschillen wordt uitgebreid behandeld door Th. Bosboom en C. Jeunik Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen, IER 2003, p HvJ EG 4 november 1997, zaak 337/95, Parfums Christian Dior vs. Evora, NJ 2001, nr 132 m.nt. J.H. Spoor 21 HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW vs. Deenik, NJ 2001, nr 134 m.nt. J.H. Spoor

6 beeldmerk van MG Rover voorkwam, juist wel zo n commerciële band suggereerde. 22 Met ditzelfde argument werd door de Vzr. Rb. Alkmaar een verbod uitgesproken op een hyperlink naar de website specialistinsubaru.com, die was geplaatst op de website van autohandelaar Schot. 23 Tot een zeer genuanceerd oordeel kwam de Vzr. Rb. Breda in de zaak fordoccasion.nl. 24 Axit heeft enkele honderden domeinnamen geregistreerd, bestaande uit de naam van diverse automerken met de toevoeging occasion(s).nl, waaronder fordoccasion.nl. Deze domeinnamen hebben slechts een rubriceringfunctie en geven alleen toegang tot hetzelfde portaal, te weten merknaamoccasions.nl. Het gebruik van deze domeinnamen wekt niet de suggestie dat er sprake is van een commerciële band met de merkhouders. Vanwege het woord occasion is duidelijk dat het om tweedehands auto s gaat en bij het publiek is bekend dat deze auto s ook worden verkocht door dealers van andere merken en algemene autohandelaren. In dit geval heeft het domeinnaambeginsel first come, first served te gelden, zodat de vorderingen van Ford moeten worden afgewezen. Het beroep op het Dior/Evoraarrest mocht evenmin baten. Ford stelde dat op grond van de voorwaarden uit dit arrest adverteren met andermans merk slechts zou zijn toegestaan, indien deze wijze van adverteren in de sector gebruikelijk is. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van een automerk als domeinnaam inderdaad een binnen de branche gebruikelijke wijze van adverteren op Internet is. De problematiek rond het adverteren met andermans merk speelt zich ook een enkele keer af buiten de autobranche. De Vzr. Rb. Breda oordeelde bijvoorbeeld in de geruchtmakende zaak rond een website waarop illegale chips voor Playstation-consoles werden aangeboden, dat het gebruik van het merk als domeinnaam niet is toegestaan, ook niet ter aankondiging van wel legitieme reparatiewerkzaamheden. 25 Er bestaat een verschil tussen het gebruik van de merken in de benaming van een website (te vergelijken met reclame op een winkel) en het gebruik van de merken in pagina s van een website. Gedaagde mag uitsluitend op zijn pagina s aangeven dat hij Playstation-consoles repareert. De gedaagde in de zaak royalgarden.nl kon juist weer wel een winnend argument ontlenen aan het arrest BMW/Deenik. Deze domeinnaamhouder behoort namelijk tot het officiële dealernetwerk van de merkhouder en mag dan ook reclame maken voor Royal Gardenproducten. De Vzr. Rb. Den Haag oordeelde dat het gebruik van een Internetsite daartoe in dit tijdsgewricht een bij uitstek geschikt middel is. 26 Van belang in deze zaak was nog dat gedaagde op de homepage te kennen gaf dat deze site niet van de merkhouder zelf was. Het is een interessante vraag of de uitkomst in deze zaak dezelfde zou zijn geweest, indien de domeinnaam door een niet-officiële dealer, bijvoorbeeld een parallelimporteur, zou zijn geregistreerd. Uit de genoemde rechtspraak volgt dat domeinnamen ook een commerciële band in de zin van het BMW/Deenik arrest kunnen suggereren, maar dat dit niet onder alle omstandigheden geldt. De rechtspraak is op dit punt redelijk consistent. Naar mijn oordeel is het inderdaad juist dat als originele producten worden aangeboden op een website, het gebruik van het exacte merk als domeinnaam in principe te ver gaat. Dat met dit uitgangspunt echter 22 Vzr. Assen 29 april 2002, MG Rover Group Limited PLC & Land Rover Nederland vs. ET Coevorden v.o.f., DomJur (landrover.nu) 23 Vzr. Rb. Alkmaar 31 juli 2003, N.V. Subaru Benelux en Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha vs. Schot Automobielbedrijf B.V., DomJur (specialistinsubaru.com) 24 Vzr. Rb. Breda 31 oktober 2002, Ford Motor Company vs. Axit, DomJur (eindvonnis), met tussenvonnis d.d. 25 september 2002, DomJur (fordoccasion.nl) 25 Vzr. Rb. Breda 24 april 2002, Brein e.a. vs. X, IER 2002, nr 50 m.nt. M. de Cock Buning (ps2spellen.nl) 26 Vzr. Rb. Den Haag 2 december 2003, rolnr. KG 03/1154, MWH Metallwerk Helmstadt GMBH en Kettler voor het gebied van de Benelux B.V. vs. Tuinhuis B.V., niet gepubliceerd (royalgarden.nl)

7 genuanceerd kan worden omgegaan, tonen de uitspraken fordoccasion.nl en royalgarden.nl aan. Beschrijvende merken Een merk is slechts beschermd als het onderscheidend vermogen heeft. De beschermingsomvang van het merk is eveneens gerelateerd aan (onder andere) de sterkte / zwakte van het onderscheidend vermogen. Er bestaat vrij veel jurisprudentie over de vraag of de houder van een beschrijvend merk dat vaak weinig onderscheidend is kan optreden tegen een domeinnaam waarin dit merk voorkomt. Een greep uit het assortiment. Gratiz.nl Internet Diensten heeft de domeinnaam gratiz.nl geregistreerd en het merk gedeponeerd voor ontspanning via Internet. Met een beroep op dit merk heeft zij geprobeerd de domeinnaam gratis.nl op haar naam te krijgen. Zij ving echter terecht bot bij het Hof Leeuwarden: in reconventie werd haar eigen merk nietig verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. 27 Als het merk al in stand was gebleven zou de beschermingsomvang mijns inziens beperkt moeten blijven tot de opvallende spelling en niet ingezet kunnen worden tegen het normale woord gratis. Over het onderscheidend vermogen van het woord telefoongids merkte het Hof Amsterdam het volgende op: De aanduiding is geheel beschrijvend in die zin, dat daaronder is te verstaan een gids, waarin telefoonnummers staan vermeld. 28 Volgens het Hof doet hieraan niet af dat marktonderzoeken uitwijzen dat de overgrote meerderheid van het publiek bij het woord telefoongids allereerst aan de gids van KPN denkt. Dit is toe te schrijven aan zestig jaar gebrek aan concurrentie van andere gidsen en niet aan een onderscheidend vermogen als zodanig. De domeinnaam telefoongids.com hoefde dan ook niet aan KPN te worden overgedragen. De Vzr. Rb. Amsterdam vond het merk Chatboy curieus genoeg origineel en voldoende onderscheidend voor een website waarop chatservices voor homoseksuele mannen worden aangeboden. 29 De houder van dit merk, tevens eigenaar van de domeinnaam chatboy.nl, kan daarom de samenstelling van de woorden chat en boy in het merk monopoliseren. Dientengevolge kon zij succesvol optreden tegen de domeinnaam chat-boy.nl. Merkenrecht - varia Net als daarvoor, werd er ook de afgelopen twee jaar door rechters zeer wisselend geoordeeld over enkele typische domeinnaamproblemen, die hier slechts summier worden aangestipt. Zo is nog steeds onduidelijk welk gewicht de blokkerende werking van een domeinnaamregistratie precies toekomt bij de beoordeling of inbreuk op een merk wordt gemaakt of anderszins onrechtmatig wordt gehandeld. Indien iemand een domeinnaam registreert die identiek is aan het merk van de merkhouder, terwijl hij deze domeinnaam bijvoorbeeld te goeder trouw gebruikt voor niet-soortgelijke waren of diensten, blokkeert hij daarmee onvermijdelijk het gebruik van diezelfde domeinnaam voor de merkhouder. Enkele keren werd dit argument gebruikt om een vordering toe te wijzen en enkele keren werd hier geen of nauwelijks gewicht aan toegekend. 30 Een vordering zou mijns inziens nooit op grond van dit argument alleen mogen worden toegewezen. 27 Hof Leeuwarden 23 juli 2003, Gratiz.nl Internet Diensten vs. Martix B.V., DomJur (gratis.nl) 28 Hof Amsterdam 28 februari 2002, Mf 2002, nr. 18 m.nt. D.J.G. Visser (telefoongids.com) 29 Vzr. Rb. Amsterdam 30 januari 2003, Chat Boy vs. Global Entertainment, DomJur (chat-boy.nl) 30 In positieve zin: Vzr. Rb. Breda 24 april 2002, Brein e.a. vs. X, IER 2002, nr 50 m.nt. M. de Cock Buning (ps2spellen.nl); Rb. Dordrecht 8 mei 2002, Volker Stevin Materieel B.V. vs. V.S.M. Geneesmiddelen B.V., DomJur (vsm.nl); Vzr. Rb. Arnhem 3 december 2002, Jan Pieter Balkenende vs. Stichting Liever, KG 2003, nr 20, Mf 2003, nr 9 m.nt. A. Tsoutsanis (janpeterbalkenende.nl); Vzr. Rb. Almelo 26 februari 2003, Smartpoint B.V. vs. Wesspoint Creative Communication B.V., DomJur (smartpoint.nl). In negatieve zin: Hof Den Bosch 10 december 2002, Infotheek Groep N.V. vs. R.J.M.

8 Ook wordt nog altijd verschillend gedacht over de vraag of de loutere registratie van een domeinnaam gebruik van het merk oplevert en, in het verlengde daarvan, of er in dergelijke gevallen sprake kan zijn van dreigende inbreuk. Sommige rechters gaan ervan uit dat als een domeinnaam (nog) niet actief wordt gebruikt er geen inbreuk plaats vindt, zodat een verbod niet kan worden toegewezen. Naar de letter van de wet is zeker waar dat een domeinnaam dan nog niet wordt gebruikt in de zin van artikel 13A lid 1 sub a, b, of c BMW. Het enkele registreren van de domeinnaam kan wat mij betreft echter wel onder onderdeel d van dat artikel worden gebracht. Uiteraard zal dan wel aan alle elementen van dit artikel moeten zijn voldaan, bijvoorbeeld doordat de domeinnaamhouder een flinke som geld voor de domeinnaam vraagt. Andere rechters zien in de loutere registratie van de domeinnaam al het gevaar schuilen dát er op enig moment inbreuk makend zal worden gehandeld en wijzen een verbod toe wegens dreigende inbreuk. 31 Indien de inbreuk aannemelijk wordt gemaakt door de merkhouder, kan een verbod mijns inziens ook worden toegewezen op grond van de onderdelen a, b of c van artikel 13A lid 1 BMW. Handelsnamen De schrijvers van Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen openen hun artikel met de constatering dat het handelsnaamrecht in de domeinnaamjurisprudentie er bekaaid van af komt, terwijl hierop toch in een grote meerderheid van de zaken een beroep wordt gedaan. 32 Vaak wordt een dergelijk beroep helemaal niet behandeld, of in een enkele regel afgedaan onder verwijzing naar de merkenrechtelijke overwegingen. Vanwege het feit dat er weinig interessante jurisprudentie is, wordt het handelsnaamrecht ook in dit artikel minder uitgebreid behandeld dan het merkenrecht en komt slechts een beperkt aantal typisch handelsnaamrechtelijke kwesties aan bod. In de hier behandelde periode draaide een enkele zaak wel uitsluitend om het handelsnaamrecht, omdat er simpelweg geen merk was. Een makelaar uit de regio Groningen en Noord-Drenthe kreeg logischerwijs ongelijk in haar stelling dat de domeinnaam stadenregio.nl verwarringwekkend overeenstemt met haar handelsnaam Stad en Ommeland. 33 Het bestanddeel stad kan als gangbare aanduiding hoe dan ook niet worden gemonopoliseerd. De woordcombinaties van beiden stemmen echter ook niet verwarringwekkend overeen. Dat de aanduiding Ommeland en regio in Groningen en Noord-Drenthe ongeveer dezelfde betekenis hebben, doet daar niets aan af. Het voeren van een handelsnaam De Handelsnaamwet biedt in artikel 5 bescherming tegen, kortweg, het voeren van een verwarringwekkende handelsnaam. Het is een complex vraagstuk of en in hoeverre de registratie en/of het gebruik van domeinnaam ook gelijk is te stellen met het voeren van een handelsnaam. Het Hof Den Bosch oordeelde dat het gebruik van een bepaalde domeinnaam onder omstandigheden aangemerkt kan worden als het voeren van een zelfde handelsnaam. 34 Sikking, DomJur (infotheek.com); Hof Amsterdam 20 februari 2003, Jeroen Lieven de Kreek vs. De Staat der Nederlanden, Mf 2003, nr 25, IER 2003, nr 53 (prinsjesdag.nl); Vzr. Rb. Den haag 3 oktober 2003, rolnr. KG 03/886, Sunset Holidays B.V. vs. Sunny Cars Aktiengesellschaft, niet gepubliceerd (holidaycar.nl). 31 Wel een verbod: Rb. Amsterdam 27 februari 2002, XS4ALL Internet B.V. vs. Anthony Roeland Rusch en Bob Schoo, DomJur (xs41.nl); Vzr. Rb. Almelo 20 juni 2002, Maintenance Partners vs. Spit Elektro Mechanica, DomJur (maintenancepartners.nl); Vzr. Rb. Haarlem 25 juni 2002, Nederlandse onderneming voor energie en milieu B.V. vs. Gebr. Hermans & Zegwaart B.V., DomJur (epa.nl); Rb. Maastricht 19 februari 2003, Mondo Verde vs. Mondo Verde B.V., DomJur (mondo-verde.nl). Geen verbod: Vzr. Rb. Den haag 3 oktober 2003, rolnr. KG 03/886, Sunset Holidays B.V. vs. Sunny Cars Aktiengesellschaft, niet gepubliceerd (holidaycar.nl). 32 Th. Bosboom en C. Jeunik Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen, IER 2003, p Vzr. Rb. Groningen 16 mei 2002, Makelaardij Stad en Ommeland B.V. vs. Stad & Regio Makelaardij, KG 2002, nr 164 (stadenregio.nl) 34 Hof Den Bosch 10 december 2002, Infotheek Groep N.V. vs. R.J.M. Sikking, DomJur (infotheek.com)

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE- advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE- advocaat, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl domeinnamen Mr F.J. Van Eeckhoutte 8 oktober 2003 Wat is een domeinnaam? IP IP-adres (9.9.39.255) Aanduiding alfanumerieke tekens Identificatie organisatie merk Handelsnaam Top-level (.com/.nl) Second-level

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap naar Fins recht Nokia Corporation, gevestigd te Espoo, Finland.

Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap naar Fins recht Nokia Corporation, gevestigd te Espoo, Finland. Nokia Webcell Europe DomJur 2006-254 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2005NL11 Datum: 27 januari 2006 ARBITRAAL VONNIS 1. Partijen Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000. Hyporama Divoza Ruitersport DomJur 2000-25 Pres. Rechtbank Groningen Zaak-/rolnummer: 44301 / KG ZA 00-60 Datum: 25-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten,

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V., gevestigd te Hillegom,

1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V., gevestigd te Hillegom, Seijsener Info process Media DomJur 2002-154 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 02/2080 OdC Datum: 26-09-2002 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V.,

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. TomTom Blue Ocean Capital DomJur 2009-430 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0013 Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan:

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: XS Consultants - RDWeb DomJur 2001-50 Pres. Rechtbank 's-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/448 Datum: 26-04-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Creative Alliance

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Pres. Rb. 's-gravenhage 4 augustus 2000 Rolnummer KG 00/741 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar Duits

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal DomJur 2011-647 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0070 Datum: 26-01-2011 1. Partijen Eiseres is Meubelvoordeel VOF uit Amersfoort,

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden).

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden). ZorgSaam - Zorgzaam DomJur 2006-273 Rechtbank Zuthpen Rolnummer: 78046 / KG ZA 06-119 Datum 30 juni 2006 Vonnis in kort geding in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ZORGSAAM VERENIGING

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes - Buter DomJur 2005-214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2004NL6 Arbitraal vonnis In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes.com

Nadere informatie

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland.

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland. Plex Elektronische Informatie Plexus ICT DomJur 2009-446 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0024 Datum: 13 augustus 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Plex

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland.

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland. E-Plus Mobilfunk - Verweerder DomJur 2008-401 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0022 Datum: 12 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is E-Plus Mobilfunk

Nadere informatie

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0003 Datum: 30 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Akzo Nobel Coatings

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur.

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur. Medi Lease Econocom DomJur 2007-321 Rechtbank Utrecht Zaaknummer / rolnummer: 227122 / KG ZA 07-209 Datum 13 april 2007 Uitspraak in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum:

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: Holland Hotels Dijk Produkties DomJur 2010-615 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 365936 / KG ZA 10-595 Datum: 04-08-2010 Vonnis in kort geding van 4 augustus 2010 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

[gedaagde], h.o.d.n. VISIEMAKELAARS, wonende te Almere, gedaagde, verschenen in persoon.

[gedaagde], h.o.d.n. VISIEMAKELAARS, wonende te Almere, gedaagde, verschenen in persoon. Koophuis Visiemakelaars DomJur 2006-281 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaak-/rolnummer: 101619 / KG ZA 04-442 Datum: 8 november 2004 Uitspraak in de zaak, aanhangig tussen: en de besloten vennootschap KOOPHUIS

Nadere informatie

1. de vennootschap naar het recht van Delaware (Verenigde Staten) Ford Motor Company, gevestigd te Dearborn (Verenigde Staten),

1. de vennootschap naar het recht van Delaware (Verenigde Staten) Ford Motor Company, gevestigd te Dearborn (Verenigde Staten), Ford Axit I DomJur 2003-164 Rechtbank Breda, Sector handelsrecht Zaak-/rolnummer 11 1473 1 KG ZA 02-451 Datum: 25-09-2002 in de zaak van: 1. de vennootschap naar het recht van Delaware (Verenigde Staten)

Nadere informatie

Partijen zullen verder worden aangeduid als Bushost en de SIDN.

Partijen zullen verder worden aangeduid als Bushost en de SIDN. Bushost - SIDN DomJur 2003-171 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: onbekend Datum: 06-05-2002 Vonnis in kort geding in de zaak van de stichting Stichting Business Webhosting H/O Bushost, gevestigd te Apeldoorn,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640

ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640 ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-06-2001 Datum publicatie 28-08-2001 Zaaknummer 107/2001 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van:

Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: Fietsdienst Komeet Fietskoerier DomJur 2004-211 Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november 2004 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de stichting Stichting

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER)

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER) Art Amsterdam DomJur 2006-294 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL12 Datum: 30 oktober 2006 Arbitraal vonnis tussen: Amsterdam RAI B.V., Amsterdam, Nederland (Eiseres) en HOF &

Nadere informatie

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur 2017-1255 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0022 Datum: 30 juni 2017 1. Partijen De Eiser is Vereniging Lotuskring

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: IPass - IRoam DomJur 2004-200 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: WIPO2004NL1 Datum: 31-05-2004 ARBITRAAL VONNIS In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Hunink en Holtrigter Woning en Bedrijfsmakelaars V.O.F. en J. Holtrigter Makelaardij B.V. genoemd worden.

Partijen zullen hierna Hunink en Holtrigter Woning en Bedrijfsmakelaars V.O.F. en J. Holtrigter Makelaardij B.V. genoemd worden. Hunink en Holtrigter - Holtrigter DomJur 2007-310 Rechtbank Zutphen, voorzieningenrechter Rolnummer: 83657 / KG ZA 07-35 Datum 2 maart 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap onder

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten Recht en Informatica HC5: Intellectuele eigendom (2) Henry Prakken 18 mei 2015 Inhoud Auteursrecht: reacties op technische ontwikkelingen: Digital Rights Management Heffingen Creative Commons licenties

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook Willem de Vries Makelaardij, Speksnijder Holding en Korff de Gidts Makelaardij genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook Willem de Vries Makelaardij, Speksnijder Holding en Korff de Gidts Makelaardij genoemd worden. De Gouden Makelaar De Gouden Jaren Makelaar DomJur 2007-343 Rechtbank s-gravenhage Zaaknummer / rolnummer: 290227 / KG ZA 07-793 Datum 6 september 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen 1. de

Nadere informatie

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland.

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland. Herbalife Multi Media Concepts DomJur 2010-611 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0026 Datum: 20-07-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting.

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België.

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder]

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] [Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] DomJur 2017-1217 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0044 Datum: 25 oktober 2016 1. Partijen Eiser is [Achternaam

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden.

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden. Spakenburg Paling Jaak c.s. DomJur 2010-543 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 279348 / KG ZA 09-1349 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Maigre-Vit [gedaagde] DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 04/636 SR Datum: ARREST. in de zaak van:

Maigre-Vit [gedaagde] DomJur Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 04/636 SR Datum: ARREST. in de zaak van: Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 04/636 SR Datum: 29-04-2004 ARREST in de zaak van: Maigre-Vit [gedaagde] DomJur 2005-221 1. [eiseres], mede handelend onder de naam Maigre-Vit, Maigre Vit en MaigreVit,

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033

Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033 Van T. Interieur B.V. [persoonsnaam 1] DomJur 2014-1033 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/535539/ HA ZA 13-173 Datum: 15 januari 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit.

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit. Switch automatisering - Switchit DomJur 2010-579 Rechtbank Arnhem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 197680 / KG ZA 10-182 Datum: 12-04-2010 Vonnis in kort geding van 12 april 2010 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt.

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt. Centrum Vastgoed Zibb c.s. DomJur 2004-194 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 174114/ KG ZA 04-150/ YT Datum: 30 maart 2004 Vonnis in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick. Tony Mora - Rawhide DomJur 2011-629 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0041 Datum: 01-10-2010 1. Partijen De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect en Connection worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect en Connection worden genoemd. Connect - Connection DomJur 2010-540 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 193422 / KG ZA 09-817 Datum: 25-01-2010 Vonnis in kort geding van 25 januari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

De zaak is voor Majestic behandeld door mrs. M.H.L. Hemmer en R.T. Tjemkes, advocaten te Breda.

De zaak is voor Majestic behandeld door mrs. M.H.L. Hemmer en R.T. Tjemkes, advocaten te Breda. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/435163 / HA ZA 13-76 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAJESTIC PRODUCTS B.V., gevestigd

Nadere informatie

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres)

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres) Google - Piersma DomJur 2007-313 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL15 Datum: 29 december 2006 Arbitraal vonnis tussen: en Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,

Nadere informatie

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding

The clash of the Bulls. The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU. I. Inleiding The clash of the Bulls The Bull Dog vs. Red Bull: het begrip geldige reden nader verklaard door HvJ EU I. Inleiding Met de uitspraak van het Europese Hof op 6 februari jongstleden is het dan zo ver...

Nadere informatie

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 Vonnis in kort geding van 13 juli 2011 in de zaak van [eiseres], wonende

Nadere informatie

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd. Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015 Datum: 6 juni 2014 1. Partijen Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser HvJ EG 20 september 2007 Benetton/G-star De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan geen merk zijn. (art. 3 lid 1 sub e Mrl.

Nadere informatie

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars)

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars) De art. 6:193a e.v. BW, art. 6:194 BW en art. 6:194a BW Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B9 9243 (Nestlé/Mars) 1. In Vzr. Rb. Amsterdam 25 november

Nadere informatie

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: Eiseres - [W] Montage DomJur 2011-670 Rechtbank Almelo Zaak-/rolnummer: 118234 / KG ZA 11-31 Datum: 16-03-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in

Nadere informatie

Partijen zullen hierna worden aangeduid respectievelijk als "[eiser]" en "Dutch Horse B.V.".

Partijen zullen hierna worden aangeduid respectievelijk als [eiser] en Dutch Horse B.V.. Eiser Dutch Horse DomJur 2001-90 Pres. Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 63777 / KG ZA 01-204 Datum: 07-06-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: [eiser], gevestigd te Vinkel, eiser

Nadere informatie