Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum"

Transcriptie

1 Lars Huisman Mediaforum 2004/2, p. 28 e.v. Domeinnamen Lars Huisman Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum De stortvloed aan domeinnaamuitspraken is de laatste twee jaar voorbij. Dat er minder uitspraken worden gewezen, betekent echter niet dat er ook minder interessante uitspraken zijn. Het lijkt er juist op dat zaken waarvan de uitkomst makkelijk is te voorspellen (domain grabbing) minder snel voor de rechter komen. Waarschijnlijk weten domeinnaamkapers hun positie ondertussen zelf wel in te schatten. Wat resteert, is een bonte verzameling uitspraken over steeds terugkerende thema s, waar rechtbanken en hoven vaak verschillend over denken. In het eerste deel van dit artikel worden deze thema s geschetst aan de hand van de meest recente jurisprudentie. Ook buiten de typische domeinnaamgeschillen om hebben er enkele interessante ontwikkelingen plaats gevonden in de periode Zo bestaat er bijvoorbeeld sinds februari 2003 de mogelijkheid om een arbitrageprocedure te voeren ter oplossing van een domeinnaamgeschil. In het tweede deel van dit artikel passeren de belangrijkste overige ontwikkelingen de revue. I Domeinnaamgeschillen: inbreuk op rechten Domeinnamenrecht is met name jurisprudentierecht. In het eerste deel van dit artikel worden de belangrijkste leerstukken die spelen in domeinnaamgeschillen besproken aan de hand van de meest recente jurisprudentie. Steeds gaat het om zaken waarbij de domeinnaamhouder beweerdelijk inbreuk maakt op rechten van een derde. Achtereenvolgens komen geschillen rond het merkenrecht, de Handelsnaamwet, persoonsnamen en overheidsbegrippen aan bod. Het merkenrecht Het meest voorkomende recht waarop een beroep wordt gedaan tegen de registratie of het gebruik van domeinnamen is het merkenrecht. Hieronder volgt eerst een bespreking van de betekenis van artikel 13A lid 1 sub b van de Benelux Merkenwet (BMW) voor domeinnamen. Dogmatisch is het misschien niet helemaal juist om met het onderdeel b te beginnen, maar een summiere inleiding op de merkinbreukproblematiek laat zich nu eenmaal het best illustreren aan de hand van dit centrale onderdeel. Hierna worden de overige onderdelen a, c en d van artikel 13A lid 1 BMW uitgelegd. Vervolgens bespreek ik enkele vaak terugkerende thema s aan de hand van de domeinnaamjurisprudentie Inbreuk op grond van artikel 13A lid 1 sub b BMW Het gebruik van een domeinnaam ter identificatie van een website wordt in veel gevallen gekwalificeerd als het gebruik van een teken ter onderscheiding van de waren en diensten die via die website worden aangeboden. Indien de domeinnaam overeenstemt met het merk van

2 een derde en dit merk is ingeschreven voor soortgelijke waren of diensten kan de merkhouder een beroep doen op artikel 13A lid 1 sub b van de Benelux Merkenwet (BMW). De strekking en reikwijdte van deze bepaling wordt geheel door het Europees geharmonieerde merkenrecht gedicteerd en moet met name worden bezien in het licht van de uitleg die het Hof van Justitie EG daaraan heeft gegeven in de arresten Puma/Sabel 1, Lloyd/Loint s 2 en Marca/Adidas. 3 Er moet sprake zijn van een daadwerkelijk gevaar voor verwarring tussen merk en teken. Gevaar voor verwarring wordt eerder aangenomen als het eisende merk meer onderscheidende kracht heeft en/of bekender is. Of sprake is van soortgelijke waren of diensten is volgens het arrest Canon 4 mede afhankelijk van de bekendheid van het eisende merk. Hoe bekender het eisende merk hoe eerder soortgelijkheid dient te worden aangenomen. Ondanks (dankzij?) deze Europese toverformules is de Nederlandse merkinbreukjurisprudentie in het algemeen en de jurisprudentie over domeinnamen in het bijzonder behoorlijk casuïstisch. Aan de hand van de geldende maatstaven oordeelde de Vzr. Rb. Amsterdam bijvoorbeeld dat de houder van de domeinnaam gratismakelaar.info inbreuk maakte op de als merk gedeponeerde slogan Gratis makelaar, kan dat?!. 5 De domeinnaam wordt namelijk gebruikt voor diensten, die op hetzelfde terrein liggen als die waarvoor het merk is gedeponeerd, namelijk de huizenmarkt en alles wat daarmee samenhangt. Het merk en de domeinnaam vertonen elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel en begripsmatig gelijkenis. In de gegeven omstandigheden bestaat dan ook de mogelijkheid dat bij het publiek, dat met het teken wordt geconfronteerd, verwarring bestaat tussen teken en merk. Illustratief voor het verwarringsgevaar is in dit verband de omstandigheid dat een aantal mensen zich via de website van gedaagde heeft aangemeld voor toezending van de HuisCD van eiseres. Daarentegen was de Rb. Den Haag van oordeel dat de houder van de domeinnaam bouwbox.nl géén inbreuk maakte op het merk Bouwbox. 6 De combinatie van de woorden bouw en box heeft weliswaar voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen dienen voor de koudebrugonderbreker van eiseres, maar er bestaat slechts een zeer geringe mate van soortgelijkheid met het audiovisuele instructiesysteem van gedaagde. Verwarringsgevaar is dan ook niet te duchten. De rechtbank heeft zich hier terecht niet laten verblinden door de volledige overeenstemming tussen merk en domeinnaam en ook oog gehad voor de niet-soortgelijkheid van de waren. Merkinbreuk op andere gronden Het onderdeel a van artikel 13A lid 1 BMW biedt merken bescherming tegen het gebruik van identieke tekens voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven. In deze gevallen hoeft er geen verwarring te bestaan om inbreuk aan te nemen. Zo oordeelde de Vzr. Rb. Zutphen dat het gebruik van de domeinnaam globalgreencapital.nl gebruik van het merk Global Green oplevert voor de waren waarvoor dit is ingeschreven (landbouwproducten), nu op deze site reclame wordt gemaakt voor het bij haar milieuvriendelijk beleggen in tropisch hardhout. 7 Overigens ging de rechtbank in de bodemprocedure mijns inziens uit van een zuiverder benadering door de inbreukvraag te beoordelen aan de hand van 13A lid 1 sub b, nu het woord globalgreencapital niet identiek is aan Global Green. 8 1 HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, Puma vs. Sabel, NJ 1998, nr. 523 m.nt. D.W.F. Verkade 2 HvJ EG 22 juli 1999, zaak C-342/97, Lloyd vs. Loint s, NJ 2000, nr 375 m.nt. D.W.F. Verkade 3 HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98, Marca vs. Adidas, NJ 2000, nr HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97, Canon vs. MGM, NJ 1999, nr 393 m.nt. D.W.F. Verkade 5 Vzr. Rb. Amsterdam 26 september 2002, Seijsener vs. Info Process Media, BIE 2003, nr 67 (gratismakelaar.info) 6 Rb. Den Haag 8 mei 2002, Hakron vs. Construction Media, DomJur (bouwbox.nl) 7 Vzr. Rb. Zutphen 10 januari 2002, Global Green B.V. vs. Global Green Capital N.V., KG 2002, nr 44 (globalgreencapital.nl) 8 Rb. Zutphen 12 februari 2003, Global Green B.V. vs. Global Green Capital N.V., DomJur (globalgreencapital.nl)

3 Extra bescherming komt op grond van artikel 13A lid 1 sub c toe aan bekende merken. Indien een bekend merk of een daarmee overeenstemmend teken wordt gebruikt voor nietsoortgelijke waren kan de merkhouder optreden zonder dat verwarringsgevaar is vereist. 9 Voor een succesvolle inbreukactie is voldoende dat door dit gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het moet dus gaan om verwatering van het bekende merk. De Rb. Amsterdam achtte bijvoorbeeld terecht aannemelijk dat met het voorgenomen gebruik van de domeinnaam xs41.nl ongerechtvaardigd voordeel getrokken zal worden uit de bekendheid van het merk XS4All. 10 Het verbod op het gebruik van de domeinnaam werd daarom toegewezen. Het onderdeel d van artikel 13A lid 1 biedt bescherming tegen ander gebruik van het merk dan gebruik ter onderscheiding van waren of diensten, oftewel ander gebruik dan gebruik als merk. De elementen geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en afbreuk doen aan spelen dezelfde rol als in onderdeel c. Deze hobbels worden in de praktijk echter vaak opvallend makkelijk, zonder duidelijke motivering, genomen om tot inbreuk te kunnen concluderen. Voor inbreuk op bekende merken geldt nog dat snel gesproken kan worden van aanhaken bij het merk, waardoor bijvoorbeeld meer internetverkeer zal worden gegenereerd. Indien het echter gaat om onbekende merken zal er toch iets meer aan de hand moeten zijn om bijvoorbeeld van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit te kunnen spreken. Het enkele verlies aan uniqueness is in ieder geval geen doorslaggevend argument. 11 Net zoals voor twee merken buiten de internetwereld om geldt (denk aan Ajax voor brandblussers, schoonmaakmiddelen en voetbalclub), kunnen ook een merk en een daarmee overeenstemmende domeinnaam die niet ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt naast elkaar bestaan. De houder van een merk komt namelijk niet automatisch ook de domeinnaamregistratie van dat merk toe! Het oordeel in de zaak vsm.nl dat het geen professionele indruk maakt als blijkt dat deze naam niet doorverwijst naar een website van de merkhouder, zodat afbreuk wordt gedaan aan het merk, is dan ook wat kort door de bocht. 12 Vaak wordt onderdeel d door de rechter als vangnet gehanteerd, bijvoorbeeld in geval een domeinnaam (nog) niet actief wordt gebruikt. Zo was bijvoorbeeld de domeinnaam epa.nl al wel geregistreerd, maar werd deze nog niet gebruikt. Naar het oordeel van de Vzr. Rb. Haarlem leverde deze enkele registratie ander gebruik van het merk in de zin van onderdeel d op. 13 Het zou naar mijn mening echter zuiverder zijn indien ook andere gevallen beoordeeld worden aan de hand van dit criterium. In de rechtspraak over domeinnamen en merken bestaat namelijk helaas vaak te weinig aandacht voor het eigen karakter van de domeinnaam zelf. Zodra de domeinnaam door de domeinnaamhouder buiten het internet om als merk dus ter onderscheiding van waren of diensten - wordt gebruikt, volgt voor het gebruik van de domeinnaam zelf meestal automatisch een beoordeling onder artikel 13A lid 1 sub a, b of c. Dit lijkt mij principieel onjuist. Een domeinnaam wordt primair gebruikt om een gebruiker van internet door te verwijzen naar een bepaalde website: ander gebruik in de zin van artikel 13A lid 1 sub d BMW dus. Zolang er op de website geen merkproducten of -diensten worden 9 Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest Davidoff vs. Gofkid bepaald dat dezelfde bescherming aan bekende merken toekomt, indien het inbreukmakende teken voor soortgelijke waren wordt gebruikt als waarvoor het merk is ingeschreven. HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00, Davidoff vs. Gofkid, IER 2003, nr 25 m.nt. Ch. Gielen. 10 Rb. Amsterdam 27 februari 2002, XS4ALL Internet B.V. vs. Anthony Roeland Rusch en Bob Schoo, DomJur (xs41.nl) 11 Hof Amsterdam 22 mei 1980, BIE 1981, nr Rb. Dordrecht 8 mei 2002, Volker Stevin Materieel B.V. vs. V.S.M. Geneesmiddelen B.V., DomJur (vsm.nl) 13 Vzr. Rb. Haarlem 25 juni 2002, Nederlandse onderneming voor energie en milieu B.V. vs. Gebr. Hermans & Zegwaart B.V., DomJur (epa.nl). Tegen deze redenering wordt wel ingebracht dat deze niet helemaal zuiver is, omdat inactieve domeinnamen niet worden gebruikt in de normale betekenis van het woord. Zie bijvoorbeeld de noot van D.J.G. Visser onder Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000, Albert Heijn e.a. vs. Name Space, Mf 2000, nr 58 (ahold.nl).

4 aangeboden, dient de inbreukvraag dan ook aan dit onderdeel te worden getoetst. 14 Dit verandert echter als op de website zelf wel waren of diensten worden aangeboden. De domeinnaam van een bank met een website waarop klanten kunnen internetbankieren is bijvoorbeeld een schoolvoorbeeld van het gebruik van een domeinnaam ter onderscheiding van diensten. Jonger merk vs. oudere domeinnaam Het merkenrecht biedt pas bescherming vanaf het moment van inschrijving van dit merk. De merkhouder kan in beginsel dan ook niet optreden tegen gebruik van zijn merk dat plaats heeft gevonden vóór deze inschrijving. Dit roept de vraag op hoe het dan zit als een domeinnaam is geregistreerd en eventueel zelfs in gebruik is genomen vóórdat een daarmee overeenstemmend merk is ingeschreven, terwijl de domeinnaamregistratie en het gebruik daarvan voortduren ná dat tijdstip. Een regel die in dit soort situaties voorziet in rechtsverwerking voor de domeinnaamhouder bestaat niet. Op grond van artikel 13A lid 8 BMW kan de merkhouder weliswaar niet optreden tegen het gebruik van een overeenstemmend teken dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis; het lijkt echter moeilijk te verdedigen dat het recht op een domeinnaam slechts plaatselijke betekenis heeft. 15 De vraag of een beroep kan worden gedaan op een jonger merk tegen een oudere domeinnaam kwam aan de orde in de zaak smartpoint.nl 16 De Vzr. Rb. Almelo oordeelde dat nu het merk Smartpoint niet te kwader trouw is geregistreerd, de merkhouder een geldig merk heeft dat ook kan worden ingeroepen tegen de oudere domeinnaam smartpoint.nl. Van belang hierbij is dat de domeinnaamhouder geen noodzaak had gesteld om juist deze domeinnaam te kiezen. Het feit dat de domeinnaam nog niet daadwerkelijk in gebruik was genomen (na ruim twee jaar) werkte zelfs in haar nadeel, omdat daardoor een geldige reden ontbrak. Niet alle omstandigheden blijken uit het vonnis, maar als het zo is dat ook de domeinnaam te goeder trouw was geregistreerd is dit een weinig bevredigende uitkomst die afbreuk doet aan het domeinnaambeginsel first come, first served. Tot een aanvaardbaarder oordeel kwam het Hof Arnhem in de zaak cb.nl. 17 Het Hof vond dat van domeinnaamhouder Comi in redelijkheid niet kon worden gevergd dat zij stopte met het gebruik van de domeinnaam. Hierbij overwoog het Hof: Niet is gesteld en evenmin is gebleken dat Comi c.s. bij de registratie van de internetdomeinnaam cb.nl' in 1993 redelijkerwijs behoorden te voorzien dat zij daarmee aan het, eerst later gedeponeerde, beeldmerk van NCB enige vorm van schade zouden kunnen berokkenen. Het enkele latere depot van het beeldmerk kan de anterieure gebruiker van een internetdomeinnaam niet zonder meer nopen af te zien van voortzetting van dat gebruik, te meer niet nu geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken die tot de conclusie leiden dat het eerdere gebruik te kwader trouw plaatsvond. De geldige reden Het verweer van de gedaagde in de hierboven genoemde zaak smartpoint.nl had mogelijk wel doel getroffen als aannemelijk was geworden dat een geldige reden bestond voor de 14 Een argument dat tegen deze benadering in kan worden gebracht is dat onder gebruik als merk niet alleen het gebruik op het product zelf wordt verstaan. Zo heeft het Hof van Justitie bijvoorbeeld bepaald dat gebruik van een merk in reclame voor de reparatie van de betreffende originele - merkproducten wel degelijk gebruik ter onderscheiding van deze waren is. HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW vs. Deenik, NJ 2001, nr 134 m.nt. J.H. Spoor. 15 In het Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht wordt echter opgemerkt dat deze bepaling naar het oordeel van de schrijvers niet zo beperkt hoeft te worden uitgelegd dat slechts rechten van lokale betekenis eronder vallen (Nauta Dutilh, 2000, p. 213). 16 Vzr. Rb. Almelo 26 februari 2003, Smartpoint B.V. vs. Wesspoint Creative Communication B.V., DomJur (smartpoint.nl) 17 Hof Arnhem 9 april 2002, Nederlands College van Belastingadviseurs vs. Comi B.V. c.s., DomJur (cb.nl)

5 registratie van deze domeinnaam. Het zou echter toe te juichen zijn als in enige toekomstige zaak wordt geoordeeld dat het enkele feit dat de registratie van een domeinnaam van ouder datum is dan het merkrecht al een geldige reden oplevert. Degene die eerder te goeder trouw - een domeinnaam heeft geregistreerd en met zijn website totaal niet in het vaarwater van de merkhouder zit moet deze dan gewoon kunnen blijven gebruiken. Dit wordt natuurlijk anders, indien op de website anderszins inbreuk wordt gemaakt, bijvoorbeeld doordat dezelfde producten worden aangeboden als die van de merkhouder. De uitspraak van het Hof inzake cb.nl had mijns inziens ook zo kunnen worden geconstrueerd. Wel moet dan worden bedacht dat een geldige reden alleen kan worden ingeroepen in geval een merkinbreuk op grond van artikel 13 A lid 1 sub c of d wordt beoordeeld. Een aardige zaak waarin de geldige reden centraal stond was die over de domeinnaam page.nl. 18 Toiletpapierfabrikant Kimberly-Clark is houder van het merk Page en heeft tevens de domeinnaam pagepuppy.nl geregistreerd. Cybernet biedt onder de domeinnaam page.nl een portal naar diverse websites aan. In de periode september oktober 2001 werden bezoekers van de website page.nl automatisch doorgeleid naar een sexsite. Vanaf eind oktober 2001 staan op de website page.nl echter diverse per onderwerp gerangschikte rubrieken van uiteenlopende aard. Slechts een zeer gering gedeelte heeft betrekking op Internetsites van erotische aard. Volgens het Hof Amsterdam heeft Cybernet aldus een geldige reden om de domeinnaam page.nl te gebruiken. Het publiek zal op het Internet het teken page namelijk opvatten als een Engelstalige aanduiding voor een webpagina. Het teken heeft voorts een beschrijvende functie voor de faciliteit die Cybernet nu juist aanbiedt, te weten een portal naar een verscheidenheid van webpagina s. Ten overvloede merkt het Hof nog op dat er aan de reputatie van het merk Page geen afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat bezoekers van de website page.nl tijdelijk direct werden doorgeleid naar een website met erotische inhoud. Zo n bezoeker zal namelijk de site en het merk niet snel met elkaar associëren en bovendien zal hem, als hij al aan het merk dacht, meteen duidelijk zijn dat de website niets met het merk te maken heeft. 19 Adverteren met andermans merk Het leerstuk van de merkenrechtelijke uitputting en de daaruit voortvloeiende regels ten aanzien van reclame spelen ook in sommige domeinnaamzaken een rol. De uitputting van merkrechten brengt met zich mee dat als een merkproduct eenmaal met toestemming van de merkhouder in het verkeer is gebracht, dit product door een derde verder mag worden verhandeld zonder dat deze inbreuk op het merk maakt. Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest Dior/Evora bepaald dat deze derde het merk dan eveneens onder bepaalde voorwaarden mag gebruiken om reclame te maken voor zijn product. 20 In het BMW/Deenik-arrest is voorts geoordeeld dat de merkhouder niet op kan treden, indien een derde het merk gebruikt ter aankondiging van reparatie of onderhoud van originele merkproducten. 21 Dit lijdt echter uitzondering indien het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band bestaat tussen de derde en de merkhouder. Let wel, deze uitputtingsproblematiek en de genoemde beperkingen hierop spelen alleen een rol, indien het gaat om gebruik van het merk voor originele merkproducten. De Vzr. Rb. Assen vond dat het gebruik van de domeinnaam landrover.nu door autoreparateur ET Coevorden, alsmede de verwijzing daarnaar in een advertentie waarin het 18 Hof Amsterdam 17 oktober 2002, Kimberly-Clark B.V. vs. Cybernet Activities B.V., DomJur (page.nl) 19 De vraag of en in hoeverre de inhoud van de website dient te worden meegewogen bij het vaststellen van verwarringsgevaar in domeinnaamgeschillen wordt uitgebreid behandeld door Th. Bosboom en C. Jeunik Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen, IER 2003, p HvJ EG 4 november 1997, zaak 337/95, Parfums Christian Dior vs. Evora, NJ 2001, nr 132 m.nt. J.H. Spoor 21 HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW vs. Deenik, NJ 2001, nr 134 m.nt. J.H. Spoor

6 beeldmerk van MG Rover voorkwam, juist wel zo n commerciële band suggereerde. 22 Met ditzelfde argument werd door de Vzr. Rb. Alkmaar een verbod uitgesproken op een hyperlink naar de website specialistinsubaru.com, die was geplaatst op de website van autohandelaar Schot. 23 Tot een zeer genuanceerd oordeel kwam de Vzr. Rb. Breda in de zaak fordoccasion.nl. 24 Axit heeft enkele honderden domeinnamen geregistreerd, bestaande uit de naam van diverse automerken met de toevoeging occasion(s).nl, waaronder fordoccasion.nl. Deze domeinnamen hebben slechts een rubriceringfunctie en geven alleen toegang tot hetzelfde portaal, te weten merknaamoccasions.nl. Het gebruik van deze domeinnamen wekt niet de suggestie dat er sprake is van een commerciële band met de merkhouders. Vanwege het woord occasion is duidelijk dat het om tweedehands auto s gaat en bij het publiek is bekend dat deze auto s ook worden verkocht door dealers van andere merken en algemene autohandelaren. In dit geval heeft het domeinnaambeginsel first come, first served te gelden, zodat de vorderingen van Ford moeten worden afgewezen. Het beroep op het Dior/Evoraarrest mocht evenmin baten. Ford stelde dat op grond van de voorwaarden uit dit arrest adverteren met andermans merk slechts zou zijn toegestaan, indien deze wijze van adverteren in de sector gebruikelijk is. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van een automerk als domeinnaam inderdaad een binnen de branche gebruikelijke wijze van adverteren op Internet is. De problematiek rond het adverteren met andermans merk speelt zich ook een enkele keer af buiten de autobranche. De Vzr. Rb. Breda oordeelde bijvoorbeeld in de geruchtmakende zaak rond een website waarop illegale chips voor Playstation-consoles werden aangeboden, dat het gebruik van het merk als domeinnaam niet is toegestaan, ook niet ter aankondiging van wel legitieme reparatiewerkzaamheden. 25 Er bestaat een verschil tussen het gebruik van de merken in de benaming van een website (te vergelijken met reclame op een winkel) en het gebruik van de merken in pagina s van een website. Gedaagde mag uitsluitend op zijn pagina s aangeven dat hij Playstation-consoles repareert. De gedaagde in de zaak royalgarden.nl kon juist weer wel een winnend argument ontlenen aan het arrest BMW/Deenik. Deze domeinnaamhouder behoort namelijk tot het officiële dealernetwerk van de merkhouder en mag dan ook reclame maken voor Royal Gardenproducten. De Vzr. Rb. Den Haag oordeelde dat het gebruik van een Internetsite daartoe in dit tijdsgewricht een bij uitstek geschikt middel is. 26 Van belang in deze zaak was nog dat gedaagde op de homepage te kennen gaf dat deze site niet van de merkhouder zelf was. Het is een interessante vraag of de uitkomst in deze zaak dezelfde zou zijn geweest, indien de domeinnaam door een niet-officiële dealer, bijvoorbeeld een parallelimporteur, zou zijn geregistreerd. Uit de genoemde rechtspraak volgt dat domeinnamen ook een commerciële band in de zin van het BMW/Deenik arrest kunnen suggereren, maar dat dit niet onder alle omstandigheden geldt. De rechtspraak is op dit punt redelijk consistent. Naar mijn oordeel is het inderdaad juist dat als originele producten worden aangeboden op een website, het gebruik van het exacte merk als domeinnaam in principe te ver gaat. Dat met dit uitgangspunt echter 22 Vzr. Assen 29 april 2002, MG Rover Group Limited PLC & Land Rover Nederland vs. ET Coevorden v.o.f., DomJur (landrover.nu) 23 Vzr. Rb. Alkmaar 31 juli 2003, N.V. Subaru Benelux en Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha vs. Schot Automobielbedrijf B.V., DomJur (specialistinsubaru.com) 24 Vzr. Rb. Breda 31 oktober 2002, Ford Motor Company vs. Axit, DomJur (eindvonnis), met tussenvonnis d.d. 25 september 2002, DomJur (fordoccasion.nl) 25 Vzr. Rb. Breda 24 april 2002, Brein e.a. vs. X, IER 2002, nr 50 m.nt. M. de Cock Buning (ps2spellen.nl) 26 Vzr. Rb. Den Haag 2 december 2003, rolnr. KG 03/1154, MWH Metallwerk Helmstadt GMBH en Kettler voor het gebied van de Benelux B.V. vs. Tuinhuis B.V., niet gepubliceerd (royalgarden.nl)

7 genuanceerd kan worden omgegaan, tonen de uitspraken fordoccasion.nl en royalgarden.nl aan. Beschrijvende merken Een merk is slechts beschermd als het onderscheidend vermogen heeft. De beschermingsomvang van het merk is eveneens gerelateerd aan (onder andere) de sterkte / zwakte van het onderscheidend vermogen. Er bestaat vrij veel jurisprudentie over de vraag of de houder van een beschrijvend merk dat vaak weinig onderscheidend is kan optreden tegen een domeinnaam waarin dit merk voorkomt. Een greep uit het assortiment. Gratiz.nl Internet Diensten heeft de domeinnaam gratiz.nl geregistreerd en het merk gedeponeerd voor ontspanning via Internet. Met een beroep op dit merk heeft zij geprobeerd de domeinnaam gratis.nl op haar naam te krijgen. Zij ving echter terecht bot bij het Hof Leeuwarden: in reconventie werd haar eigen merk nietig verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. 27 Als het merk al in stand was gebleven zou de beschermingsomvang mijns inziens beperkt moeten blijven tot de opvallende spelling en niet ingezet kunnen worden tegen het normale woord gratis. Over het onderscheidend vermogen van het woord telefoongids merkte het Hof Amsterdam het volgende op: De aanduiding is geheel beschrijvend in die zin, dat daaronder is te verstaan een gids, waarin telefoonnummers staan vermeld. 28 Volgens het Hof doet hieraan niet af dat marktonderzoeken uitwijzen dat de overgrote meerderheid van het publiek bij het woord telefoongids allereerst aan de gids van KPN denkt. Dit is toe te schrijven aan zestig jaar gebrek aan concurrentie van andere gidsen en niet aan een onderscheidend vermogen als zodanig. De domeinnaam telefoongids.com hoefde dan ook niet aan KPN te worden overgedragen. De Vzr. Rb. Amsterdam vond het merk Chatboy curieus genoeg origineel en voldoende onderscheidend voor een website waarop chatservices voor homoseksuele mannen worden aangeboden. 29 De houder van dit merk, tevens eigenaar van de domeinnaam chatboy.nl, kan daarom de samenstelling van de woorden chat en boy in het merk monopoliseren. Dientengevolge kon zij succesvol optreden tegen de domeinnaam chat-boy.nl. Merkenrecht - varia Net als daarvoor, werd er ook de afgelopen twee jaar door rechters zeer wisselend geoordeeld over enkele typische domeinnaamproblemen, die hier slechts summier worden aangestipt. Zo is nog steeds onduidelijk welk gewicht de blokkerende werking van een domeinnaamregistratie precies toekomt bij de beoordeling of inbreuk op een merk wordt gemaakt of anderszins onrechtmatig wordt gehandeld. Indien iemand een domeinnaam registreert die identiek is aan het merk van de merkhouder, terwijl hij deze domeinnaam bijvoorbeeld te goeder trouw gebruikt voor niet-soortgelijke waren of diensten, blokkeert hij daarmee onvermijdelijk het gebruik van diezelfde domeinnaam voor de merkhouder. Enkele keren werd dit argument gebruikt om een vordering toe te wijzen en enkele keren werd hier geen of nauwelijks gewicht aan toegekend. 30 Een vordering zou mijns inziens nooit op grond van dit argument alleen mogen worden toegewezen. 27 Hof Leeuwarden 23 juli 2003, Gratiz.nl Internet Diensten vs. Martix B.V., DomJur (gratis.nl) 28 Hof Amsterdam 28 februari 2002, Mf 2002, nr. 18 m.nt. D.J.G. Visser (telefoongids.com) 29 Vzr. Rb. Amsterdam 30 januari 2003, Chat Boy vs. Global Entertainment, DomJur (chat-boy.nl) 30 In positieve zin: Vzr. Rb. Breda 24 april 2002, Brein e.a. vs. X, IER 2002, nr 50 m.nt. M. de Cock Buning (ps2spellen.nl); Rb. Dordrecht 8 mei 2002, Volker Stevin Materieel B.V. vs. V.S.M. Geneesmiddelen B.V., DomJur (vsm.nl); Vzr. Rb. Arnhem 3 december 2002, Jan Pieter Balkenende vs. Stichting Liever, KG 2003, nr 20, Mf 2003, nr 9 m.nt. A. Tsoutsanis (janpeterbalkenende.nl); Vzr. Rb. Almelo 26 februari 2003, Smartpoint B.V. vs. Wesspoint Creative Communication B.V., DomJur (smartpoint.nl). In negatieve zin: Hof Den Bosch 10 december 2002, Infotheek Groep N.V. vs. R.J.M.

8 Ook wordt nog altijd verschillend gedacht over de vraag of de loutere registratie van een domeinnaam gebruik van het merk oplevert en, in het verlengde daarvan, of er in dergelijke gevallen sprake kan zijn van dreigende inbreuk. Sommige rechters gaan ervan uit dat als een domeinnaam (nog) niet actief wordt gebruikt er geen inbreuk plaats vindt, zodat een verbod niet kan worden toegewezen. Naar de letter van de wet is zeker waar dat een domeinnaam dan nog niet wordt gebruikt in de zin van artikel 13A lid 1 sub a, b, of c BMW. Het enkele registreren van de domeinnaam kan wat mij betreft echter wel onder onderdeel d van dat artikel worden gebracht. Uiteraard zal dan wel aan alle elementen van dit artikel moeten zijn voldaan, bijvoorbeeld doordat de domeinnaamhouder een flinke som geld voor de domeinnaam vraagt. Andere rechters zien in de loutere registratie van de domeinnaam al het gevaar schuilen dát er op enig moment inbreuk makend zal worden gehandeld en wijzen een verbod toe wegens dreigende inbreuk. 31 Indien de inbreuk aannemelijk wordt gemaakt door de merkhouder, kan een verbod mijns inziens ook worden toegewezen op grond van de onderdelen a, b of c van artikel 13A lid 1 BMW. Handelsnamen De schrijvers van Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen openen hun artikel met de constatering dat het handelsnaamrecht in de domeinnaamjurisprudentie er bekaaid van af komt, terwijl hierop toch in een grote meerderheid van de zaken een beroep wordt gedaan. 32 Vaak wordt een dergelijk beroep helemaal niet behandeld, of in een enkele regel afgedaan onder verwijzing naar de merkenrechtelijke overwegingen. Vanwege het feit dat er weinig interessante jurisprudentie is, wordt het handelsnaamrecht ook in dit artikel minder uitgebreid behandeld dan het merkenrecht en komt slechts een beperkt aantal typisch handelsnaamrechtelijke kwesties aan bod. In de hier behandelde periode draaide een enkele zaak wel uitsluitend om het handelsnaamrecht, omdat er simpelweg geen merk was. Een makelaar uit de regio Groningen en Noord-Drenthe kreeg logischerwijs ongelijk in haar stelling dat de domeinnaam stadenregio.nl verwarringwekkend overeenstemt met haar handelsnaam Stad en Ommeland. 33 Het bestanddeel stad kan als gangbare aanduiding hoe dan ook niet worden gemonopoliseerd. De woordcombinaties van beiden stemmen echter ook niet verwarringwekkend overeen. Dat de aanduiding Ommeland en regio in Groningen en Noord-Drenthe ongeveer dezelfde betekenis hebben, doet daar niets aan af. Het voeren van een handelsnaam De Handelsnaamwet biedt in artikel 5 bescherming tegen, kortweg, het voeren van een verwarringwekkende handelsnaam. Het is een complex vraagstuk of en in hoeverre de registratie en/of het gebruik van domeinnaam ook gelijk is te stellen met het voeren van een handelsnaam. Het Hof Den Bosch oordeelde dat het gebruik van een bepaalde domeinnaam onder omstandigheden aangemerkt kan worden als het voeren van een zelfde handelsnaam. 34 Sikking, DomJur (infotheek.com); Hof Amsterdam 20 februari 2003, Jeroen Lieven de Kreek vs. De Staat der Nederlanden, Mf 2003, nr 25, IER 2003, nr 53 (prinsjesdag.nl); Vzr. Rb. Den haag 3 oktober 2003, rolnr. KG 03/886, Sunset Holidays B.V. vs. Sunny Cars Aktiengesellschaft, niet gepubliceerd (holidaycar.nl). 31 Wel een verbod: Rb. Amsterdam 27 februari 2002, XS4ALL Internet B.V. vs. Anthony Roeland Rusch en Bob Schoo, DomJur (xs41.nl); Vzr. Rb. Almelo 20 juni 2002, Maintenance Partners vs. Spit Elektro Mechanica, DomJur (maintenancepartners.nl); Vzr. Rb. Haarlem 25 juni 2002, Nederlandse onderneming voor energie en milieu B.V. vs. Gebr. Hermans & Zegwaart B.V., DomJur (epa.nl); Rb. Maastricht 19 februari 2003, Mondo Verde vs. Mondo Verde B.V., DomJur (mondo-verde.nl). Geen verbod: Vzr. Rb. Den haag 3 oktober 2003, rolnr. KG 03/886, Sunset Holidays B.V. vs. Sunny Cars Aktiengesellschaft, niet gepubliceerd (holidaycar.nl). 32 Th. Bosboom en C. Jeunik Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen, IER 2003, p Vzr. Rb. Groningen 16 mei 2002, Makelaardij Stad en Ommeland B.V. vs. Stad & Regio Makelaardij, KG 2002, nr 164 (stadenregio.nl) 34 Hof Den Bosch 10 december 2002, Infotheek Groep N.V. vs. R.J.M. Sikking, DomJur (infotheek.com)

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht

80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht kroniek 80 Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht 2013 Mr. I.J. van den Berge, mr. M.J. Mutsaers, mr. T.G. Zweers-te Raaij en mr. A.B.B. Gelderman In deze kroniek wordt de jurisprudentie

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? 2 Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? I. Laseur Ivo Laseur is advocaat bij Sap Letselschade Advocaten. Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Consumentencontracten en -geschilbeslechting in de energiesector

Consumentencontracten en -geschilbeslechting in de energiesector Consumentencontracten en -geschilbeslechting in de energiesector mr. R. van Neck * 1.Inleiding Consumentencontracten voor de levering van energie leiden veelvuldig tot geschillen tussen leveranciers en

Nadere informatie

Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht. In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar

Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht. In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Molengraaff Instituut Unforgiven? Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht REDE In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Bedrijfsfinancieel

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties?

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Auteurs: Mr. W.F.R. Rinzema en Mr. F.B. Melis [1] Vindplaats: Computerrecht 2013/2, nr. 43, p. 88-97 Inleiding Het zogenaamde Beeldbrigade-arrest

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure

Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure Conclusie van de Advocaat-Generaal J.F. Leclercq in de zaak A 2004/5 DELHAIZE N.V. tegen DIOR N.V. I. Feiten en voorafgaande procedure 1. De vennootschap N.V. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, hierna aangeduid als

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK

CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK Mr. Ph.W. Schreurs en Mr. L.A. van Driel * CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK 1 Inleiding Het leerstuk van de corporate opportunity lijkt in het Nederlandse recht nog altijd geen

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Praktisch Consumentenrecht

Praktisch Consumentenrecht Praktisch Consumentenrecht Mr. H.M. Liedekerken Eerste druk Praktisch Consumentenrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02 Juni / 2014 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS O.A. IN DEZE UITGAVE: ONTWIKKELINGEN BINNEN PAYROLLING SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TESTAMENTAIRE VOOGDIJ CONTRACTEREN MET BUITENLANDSE PARTIJEN Kennis delen

Nadere informatie

Art. 193a (1) BW Boek 6 1. In deze afdeling wordt verstaan onder:

Art. 193a (1) BW Boek 6 1. In deze afdeling wordt verstaan onder: 568 Art. 193a BW Boek 6 Art. 193a (1) BW Boek 6 1. In deze afdeling wordt verstaan onder: a. consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; b. handelaar: natuurlijk

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie