INHOUDSTAFEL. Voorwoord. Hoofdstuk I. Elektronische handel in de 21 ste eeuw i

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL. Voorwoord. Hoofdstuk I. Elektronische handel in de 21 ste eeuw i"

Transcriptie

1 Voorwoord xm Hoofdstuk I. Elektronische handel in de 21 ste eeuw i Afdeling 1. Elektronische handel, juridische stand van zaken i Patrick VAN EECKE 1. Van klassieke webwinkel tot interactief multiplatform verkoopskanaal.. i 2. Schets van het toepasselijke juridische kader 4 A. Wet Elektronische Handel als juridische basis voor elektronische handel 4 1. Territoriaal toepassingsgebied 5 2. Langs elektronische weg 6 3. Op afstand 9 4. Op individueel verzoek 9 5. Gewoonlijk tegen vergoeding Wet Verwerking Persoonsgegevens (WVP) Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming Auteurswet Softwarewet Databankwet Wet Elektronische Communicatie ié 9. Wet Elektronische Handtekening en Wet Certificatiedienstverleners Wet Elektronisch Geld Impact van Web 2.0 op de wetgeving 18 Afdeling 2. Web 2.0: juridische uitdagingen 19 Maarten TRUYENS en Patrick VAN EECKE 1. Blogs 19 A. Inleiding 19 B. Strafrechtelijke aansprakelijkheid 20 C. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 21 D. Artikel 25 van de Grondwet: een nieuwe wind? Sociale netwerken 23 A. Begrip 23 B. Juridische aspecten Profilering van gebruikers 26 A. Inleiding 26 B. Zijn profielgegevens persoonsgegevens? 27 C. Relevante verplichtingen 28 LARCIER

2 JJ INHOUDSTAFEL 4. Behavioural advertising A. Begrip 2 9 B. Advies Werkgroep Online ratings 33 A. Beoordelingen Mobiel internet Webservices en mashups 3^ A. Concept 3*> B. Juridische aandachtspunten 37 Z 9 Hoofdstuk II. Aandachtspunten bij het opstarten 4 Afdeling 1. Toegangsvoorwaarden en transparantieregels 4 Julie DE BRUYN en Patrick VAN EECKE 1. Vrijheid van vestiging en dienstverlening 4 A. Richtlijn Elektronische Handel 4 B. Wet Elektronische Handel Vrijheid van vestiging Uitzonderingen Vrijheid van dienstverlening 4 Z C. Nuancering Transparantie tijdens het opzetten van elektronische handel 45 A. Context 45 B. Algemene informatieplicht 45 C. Prijsaanduiding 4^ D. Naleving informatieplicht Transparantie tijdens bestelproces 4& Afdeling 2. Aanvraag en bescherming van de domeinnaam 4& Daphne VERVAET 1. Algemene inleiding De aanvraagprocedure 49 A. Op internationaal niveau 49 B. Op Europees niveau 5 C. Op nationaal niveau 5 3. Aandachtspunten bij de keuze van de domeinnaam 5 2 A. Technische vereisten 5 2 B. De verlating van het specialiteitsbeginsel 5 2 C. Terugkeer naar het specialiteitsbeginsel? 53 D. Wie eerst komt, eerst maalt 54 E. Controle van de beschikbaarheid Conflicten 56 A. Inleiding 56

3 III B. Verschillende actiemogelijkheden 57 C. De Domeinnamenwet Wie kan zich beroepen op de Domeinnamenwet? Waartegen kan de Domeinnamenwet worden ingeroepen? Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 60 D. Artikel 95 WMPC juncto artikel 2.20 Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (of artikel 9(1) Vo 207/2009) Wie kan zich beroepen op artikel 95 WMPC ju. artikel 2.20 BVIE? Waartegen kan artikel 95 WMPC ju. artikel 2.20 BVIE worden ingeroepen? Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 64 E. Artikel 95 juncto artikel 96/1 WMPC Wie kan zich beroepen op artikel 95 ju. artikel 96/1 WMPC? Waartegen kan artikel 95 ju. artikel 96/1 WMPC worden ingeroepen? Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 66 F. Artikel 1382 Burgerlijk Wetboek 66 G. DNS.be-geschillenregeling Wie kan zich beroepen op de DNS.be-geschillenregeling? Waartegen kan de DNS.be-geschillenregeling worden ingeroepen? Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 68 H. ADR onder EURid Wie kan zich beroepen op de alternatieve geschillenregeling onder EURid? Waartegen kan de alternatieve geschillenregeling onder EURid worden ingeroepen? Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 71 I. UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) Wie kan zich beroepen op de UDRP? Waartegen kan de UDRP worden ingeroepen? 72

4 IV INHOUDSTAFEL 3. Onder welke voorwaarden? Voor welke instantie? Welke maatregelen kunnen worden bekomen? Pro en cons? 73 J. Slotbemerking 73 Afdeling 3. Elektronische handel en intellectuele eigendomsrechten 74 Alexis FlERENS 1. Algemeen overzicht van intellectuele rechten en elektronische handel A. Het auteursrecht Beschermingsvoorwaarden Rechthebbenden Omvang van de rechten Beschermingsduur In de online context 80 B. Naburige rechten 81 C. Bescherming van databanken De bescherming onder het auteursrecht De sui generis-bescherming 84 D. Bescherming van computerprogramma's en zakenmethodes De bescherming onder het auteursrecht De bescherming onder het octrooirecht 88 E. Het recht op afbeelding De toestemmingsvereiste 9 2. In de online context 9 2 F. Het merkenrecht Soorten merken Beschermingsvoorwaarden Omvang van de rechten Beschermingsduur In de online context 96 G. Tekeningen- en modellenrecht Beschermingsvoorwaarden Beschermingsomvang Beschermingsduur In de online context Het plaatsen van materialen op een website 100 A. Foto's Verschillende lagen Uitzonderingen op de toestemmingsvereiste Rechtspraak 103 B. Tekeningen en logo's 105 C. Tekst 106 D. Lay-out en opmaaktaal van de website 108

5 V 3. Werken onder open content- en open sourcelicenties 110 A. Allemaal openbaar domein? 110 B. "Copyright free" no C. Open content no D. Copyleft in E. Creative Commons m 4. Technological protection measures (TPM) en digital rights management (DRM) 113 A. Problematiek 113 B. Technological Protection Measures (TPM) 114 C. Digital Rights Management (DRM) 114 D. Beleid User-generated content (UGC) 116 A. Begrip 116 B. Adaptaties 116 C. De internetgebruiker als auteur 117 D. De website-eigenaar 118 E. De minderjarige internetgebruiker 118 F. Aansprakelijkheid 119 G. Conclusie Hyperlinks 121 A. Begrip 121 B. Rechtmatigheid van de hyperlink 122 C. Rechtmatigheid van de pointer 124 D. Online news services 124 E. Hyperlinks naar onrechtmatige content 126 Hoofdstuk III. Aandachtspunten bij het contracteren 130 Afdeling 1. Nazicht en onderhandelen van 1CT-contracten 130 Kristof DE VULDER 1. Voorbereiding van het ICT-project Scope en het wijzigingsmechanisme Prijs en betalingsmodaliteiten SLA en de gevolgen van het niet-behalen ervan Wederzijdse verplichtingen van de partijen Intellectuele eigendomsrechten Aansprakelijkheid van beide partijen Gestructureerde overlegmogelijkheden "Boiler plate"-bepalingen Duur en exit 141

6 VII 2. Indirecte aansprakelijkheidsbeperkende clausules 190 O. Wijziging van contracttermen 193 P. Audit 194 Q. Intellectuele Eigendomsrechten 195 Hoofdstuk IV. Aandachtspunten bij het uitbaten 197 Afdeling 1. Het online bestelproces 197 Elisabeth VERBRUGGE en Patrick VAN EECKE 1. Informatieverplichtingen 197 A. Informatieverplichtingen onder het gemeen recht 197 B. Voorafgaande informatieverplichtingen Aanduiding van de prijs Transparantie contractueel proces Specifieke informatieverplichtingen t.a.v. de consument 199 C. Bevestiging van informatie Contractvoorwaarden Bevestiging van specifieke informatie t.a.v. de consument Bevestiging bestelling 201 A. Bevestiging door de klant: correctie invoerfouten 202 B. Bevestiging door de handelaar: ontvangstbewijs Bedenktermijn voor de consument 203 Afdeling 2. De elektronische overeenkomst 204 Patrick VAN EECKE en Elisabeth VERBRUGGE 1. Totstandkoming en geldigheidsvereisten 204 A. Algemene geldigheidsvereisten Bekwaamheid Voorwerp en oorzaak Wilsovereenstemming Specifieke vormvereisten 208 B. Functionele gelijkheid inzake vormvereisten Principiële gelijkheid Voorwaarden Toepassingsgebied en uitzonderingen 2ir C. Besluit Bewijs en tegenwerpelijkheid 212 A. Algemene bewijsregels 212 B. Bewijs in een elektronische omgeving De elektronische onderhandse akte Elektronische stukken zonder rechtsgeldige handtekening Bewijsovereenkomst Wijziging en bewaring 221 A. Contractswijzigingen en versiecontrole 221

7 B. Bewaring elektronische overeenkomst 2iI Afdeling 3. Elektronische facturatie Julie DE BRUYN en Patrick VAN EECKE 1. Begrip 2. Europese wetgeving 3. Belgische wetgeving 4. Voor- en nadelen van elektronische facturatie 5. Omgaan met elektronische facturen A. Bewaring van elektronische facturen B. Inscannen van papieren facturen C. Grensoverschrijdende facturatie Afdeling 4. Elisabeth VERBRUGGE Verwerking van persoonsgegevens 1. Wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens 2. Enkele basisbegrippen A. Persoonsgegevens en gevoelige gegevens 1. Persoonsgegevens B. Gevoelige gegevens C. Verantwoordelijke voor de verwerking en verwerker 1. Wettelijk onderscheidingscriterium 2. Verduidelijking criteria door Groep Enkele voorbeelden 4. Belang van het onderscheid 5. Groepsstructuren 3. Toepasselijkheid van de Wet Verwerking Persoonsgegevens A. Ratione materiae B. Ratione loei 1. Toepasselijkheid van het Belgische recht in het algemeen 2. Toepasselijkheid van het Belgische recht inzake beveiligingsmaatregelen ? 22 4 i i z i Z 2 3* Z 37 i 3" 2 3* a 3* Materiële voorwaarden voor verwerking van persoonsgegevens 2 44 A. De kwaliteit van de verwerking Verwerking voor specifieke gerechtvaardigde doeleinden Verwerking van relevante gegevens Bewaartermijn 246 B. De toelaatbaarheid van de verwerking 2-4^ 5. Beveiliging van de gegevensverwerking M9 A. Technische en organisatorische maatregelen 2 49 B. Verwerkingsovereenkomst J i 4 I 2 44

8 IX 6. De rechten van de betrokkenen 250 A. Recht op informatie 250 B. Recht op toegang en mededeling 252 C. Recht op verbetering en verwijdering 253 D. Recht op verzet Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens 254 A. "Doorgifte" van persoonsgegevens 254 B. Passend beschermingsniveau 255 C. Waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Modelovereenkomsten Binding Corporate Rules (BCR) 258 D. Uitzonderingen Aangifte bij de CBPL 260 Hoofdstuk V. Aandachtspunten bij online reclame 262 Afdeling 1. Regels bij online reclame 262 Maarten TRUYENS 1. Soorten online reclame Toepasselijke wetgeving Bepalingen in de Wet Elektronische Handel 264 A. Definitie van reclame 264 B. Herkenbaarheid 265 C. Transparantie Bepalingen in de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming A. Definitie 267 B. Overzicht van verplichtingen Bepalingen in de Wetgeving Verwerking Persoonsgegevens 269 A. Toepassingsgebied 269 B. Definitie van direct marketing 269 C. Vereisten Wettelijke grond Andere vereisten 272 Afdeling 2. Ongevraagde reclame via elektronische post {'spant') 274 Maarten TRUYENS 1. Toepasselijke wetgeving Internationaal toepassingsgebied van de Belgische regels Materieel toepassingsgebied 277 A. Opt-in 280 B. Opt-out 283 C. Verplichtingen onder de Wet Verwerking Persoonsgegevens 283 D. Uitzonderingen 284

9 X INHOUDSTAFEL Afdeling Eerste uitzondering: bestaande klanten 2. Tweede uitzondering: rechtspersonen ^ E. harvesting l86 Maarten TRUYENS S 1. S 2. Enkele bijzondere vormen van online reclame Virale marketing A. Begripsomschrijving B. Toepasselijke regels C. Rechtspraak Tell-a-friend 3. Indirecte en verborgen reclame 4. Metatags 5 5. Gesponsorde links op zoekmachines 6. Behavioural advertising l l88 l88 x l8 9 l * Hoofdstuk VI. Fiscale aandachtspunten Afdeling 1. Jeroen GOBBIN 1. Inleiding Elektronische handel en BTW 2. Onrechtstreekse elektronische handel 3 00 A. Algemeen 3 00 B. Verkoop op afstand Rechtstreekse elektronische handel 3 4 A. Inleiding 3 4 B. Historiek 3 4 C. Toepassingsgebied "langs elektronische weg verrichte diensten" D. Regeling van toepassing tot en met 31 december E. Regeling van toepassing vanaf 1 januari F. BTW-tarief 3 10 G. Bijzondere regeling voor de voldoening van de BTW (via het zogenaamde "eenloketsysteem") 3 11 H. Bijkomende administratieve formaliteiten ingevolge de invoering van de VAT package 3 12 Afdeling 2. Belasting en elektronische handel 3 r 4 Robert NEYT en Mare DE MUNTER S 1. Inleiding 314 S 2. Afwezigheid van bijzondere regels De eerste vragen

10 XI 4. Algemene beginselen inzake verdeling van belastingbevoegdheid in het internationale fiscale recht 317 A. Nationaal fiscaal recht 317 B. Dubbelbelastingverdragen Verdeling van belastingbevoegdheid inzake ondernemingswinst in het internationale fiscale recht 3 20 A. Over vaste inrichting en zelfstandigheidsfictie 3 20 B. Definitie van een vaste inrichting 322 C. Constitutieve bestanddelen van een vaste inrichting Materiële vaste inrichting Personele vaste inrichting Toepassing op elektronische handel 325 A. Website 326 B. Servers Wanneer kan men over een server "beschikken"? Wanneer is een server vast? Het voeren van de bedrijfsactiviteit ("business") door de server: de combinatie website en server Internet Service Providers 7. Conclusie 335 Hoofdstuk VII. Geschillen rond elektronische handel 337 Afdeling 1. Toepasselijk recht en territoriale bevoegdheid 337 Geert VAN CALSTER 1. Inleiding Rechterlijke bevoegdheid 339 A. Relevante regels krachtens het EU-recht 339 B. Complicaties in een e-commerce-conrext? Toepasselijk recht: Overeenkomsten 350 A. Relevante regels krachtens het EU-recht 350 B. Complicaties in een e-commerce-context? Toepasselijk recht: Onrechtmatige daad 356 A. Relevante regels krachtens het EU-recht 356 B. Complicaties in een e-commerce-context? Conclusie 360 Afdeling 2. Aansprakelijkheid van dienstverleners 360 Pieter GUNST en Patrick VAN EECKE 1. Inleiding Aansprakelijkheid voor drukpersmisdrijven Het uitzonderingsregime voor bepaalde onlinediensten 363

11 A. Achtergrond ' ' B. Het begrip "dienst van de informatiemaatschappij" 3 é 4 C. Drie specifieke aansprakelijkheidsregimes voor onlinediensten D. Gemeenschappelijke kenmerken Het aansprakelijkheidsregime voor host-diensten 37 A. Opslag van informatie 37 B. Niet onder gezag of toezicht dienstverlener 37 2 C. Geen kennis van de informatie 373 D. Prompte verwijdering of blokkering van informatie 375 E. Verhouding met wetsbepalingen aangaande intellectuele eigendom Het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsregime 37 A. Algemeen 37 B. Principes en toepassingsgevallen 379 C. Uitsluiten van aansprakelijkheid 3" 1 Afdeling 3. Online geschillenbeslechting 3 8z Kris WAGNER 1. Inleiding - wat is ODR? Waarom ODR? 3 8é 3. E-commerce staat of valt met vertrouwen E-commerce en het traditionele juridische normenkader De voornaamste juridische instrumenten ter aanduiding van de bevoegde rechtbank en het toepasselijk recht 39 S 6. Toekomst van online dispute resolution Voor- en nadelen van procederen voor de rechtbank tegenover de verschillende verschijningsvormen van ADR en ODR 394 S 8. Besluit 4 Hoofdstuk Vul. Modelcontracten en Checklist Checklist U-contracten Website Hosting overeenkomst Algemene voorwaarden webshop Privacyverklaring Disclaimer 417 Hoofdstuk EX. Bibliografie 42- Over de auteurs 42.7 LARCIER

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

april 2011 Gids voor websitehouders

april 2011 Gids voor websitehouders april 2011 Gids voor websitehouders Gids voor websitehouders 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland TNO-rapport Rap nr 35473 A bite too big: TNO Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft Nederland www.tno.nl T +31 88 867000 F +31 88 867382 info-ict@tno.nl Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet

Nadere informatie

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids.

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. IMPRESSUM Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. Waarschuwing De redactie van dit werk werd afgerond in november 2003. Sedertdien kunnen

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Beleggingen op afstand, de bescherming van de consument

Beleggingen op afstand, de bescherming van de consument Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Beleggingen op afstand, de bescherming van de consument Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Lieven Dhaenens

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF

E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF Mr. F.J. Van Eeckhoutte 1 E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF Wanneer een ondernemer zaken doet via het internet heeft hij met virtuele zaken te maken en is zijn contractspartij onzichtbaar. Omgekeerd

Nadere informatie

Handelscontracten. Inleiding. Mélanie Sevenant

Handelscontracten. Inleiding. Mélanie Sevenant Handelscontracten Mélanie Sevenant Algemene informatie Start 26 september 10 uur (bij uitzondering) Colleges: Op vrijdag: 8.30-11.15 (paddenhoek 1, lokaal 2) Op dinsdag: 10.00-11.15 (blauwe zaal) Sheets:

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Wettelijk kader e-overheid

Wettelijk kader e-overheid Wettelijk kader e-overheid Juridische eisen ten aanzien van de e-overheid en ten aanzien van een interoperabiliteitsraamwerk Versie 1.3 oktober 2008 Universiteit van Tilburg TILT Centrum voor Recht, Technologie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten

CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) (v1.0 d.d. 5 december 2012) Inhoud I. INLEIDING... 2 1. Reikwijdte van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Samenvatting. GS Handelscontracten

Samenvatting. GS Handelscontracten Samenvatting GS Handelscontracten Jonathan Van Dooren 1 Deel I: Opstart in het handelsverkeer en contracten Prijsbewimpeling! Niet volledig koosjer iets kopen Overzicht deel I Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk

Nadere informatie