Jaarverslag VvKkNH 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag VvKkNH 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland (VvKkNH) verantwoording af voor de werkzaamheden en uitgaven in het kader van het Activiteitenplan Het betreffen hier de werkzaamheden van zowel de betaalde adviseur én de bestuursleden, waarbij opgemerkt moet worden dat de bestuursleden op vrijwillige basis hun werkzaamheden verrichten. Ze krijgen hiervoor slechts een reis- en onkostenvergoeding, maar hun werkzaamheden zijn substantieel. De bestuursleden zijn daarnaast op tal van momenten actief voor VvKkNH om de belangen van de inwoners van kleine kernen voor het voetlicht te brengen en te behartigen op verschillende niveaus en diverse gremia. Ze bezoeken (zowel in Noord-Holland als daarbuiten) themabijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten, geven presentaties, wonen dorpsraadsvergaderingen bij, etcetera. Daarnaast kent VvKkNH een groeiend netwerk van vrijwilligers dat de vereniging op allerlei terreinen bijstaat (onder andere bij het begeleiden van dorpsvisies en het participeren in netwerken zoals ROCOV). Voor VvKkNH was 2014 een bewogen jaar. Een nieuwe adviseur (met soms een nieuwe werkwijze), een groot evenement (PlattelandsParlement), een toekomstverkenning en duidelijkheid over de wegvallende subsidiëring vanuit het programma Vitaal Platteland. We constateren een groeiende behoefte aan ondersteuning van dorpsinitiatieven en processen van dorpsvisies, waar gemeenten onvoldoende antwoord op hebben. We constateren tevens een groeiende druk op het zelf oplossend vermogen van kleine kernen in het kader van de participatiesamenleving, het centrale thema van ons PlattelandsParlement. Tijdens onze bijeenkomsten en activiteiten blijkt de voortdurende behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaring tussen dorpsraden in de hele provincie, maar ook daarbuiten. Een behoefte die VvKkNH maar al te graag wil blijven voeden. VvKkNH blijft daarin de samenwerking zoeken; met overheden, maatschappelijke organisaties en fondsen. Want ook daar ligt een kracht van VvKkNH, in de rol van platform en kennismakelaar. De samenwerking met het Platform Dorpshuizen Noord-Holland is in 2014 erg intensief geweest. Zowel op activiteitenniveau (het PlattelandsParlement als duidelijkste voorbeeld), maar ook op het gebied van onderzoek naar de toekomst van beide organisaties, de samenwerking in het kader van de Regionale Sociale Agenda s en de lobby voor continuering van ondersteuning van een vitaal platteland door Provincie Noord-Holland. De projecten en werkzaamheden uit het Activiteitenplan zijn grotendeels volgens planning uitgevoerd. Waar daarvan wordt afgeweken, wordt dit nader toegelicht. Op de volgende pagina s vind u per activiteit de behaalde resultaten. 1

2 1. Kennisuitwisseling 1 Thema/studiebijeenkomst als onderdeel Algemene Ledenvergadering cursussen 24 Met de nieuwe adviseur hebben we een nieuw tintje aan het programma kennisuitwisseling gegevens. We hebben meer nadruk gelegd op leren van elkaar. Iets wat voor de langere termijn voor VvKkNH een interessante werkvorm kan zijn (Dit is tevens een van de aanbevelingen in het onderzoek van Hiemstra en De Vries dat in 2014 is uitgevoerd). Het heeft geresulteerd in het volgende programma: - Een stevig programma van kennisuitwisseling rondom dorpsvisies, als onderdeel van de Algemene Ledenvergadering op 14 april Vier workshops over de ervaringen met dorpsvisies uit de praktijk en interessante nieuwe invalshoeken zoals de inzet van social media en het betrekken van jongeren. In zeer praktische workshops zijn de dorpsraden geïnformeerd over de mogelijkheden en hebben ze hun vragen en ideeën kunnen delen met de workshopleiders en elkaar. Onder andere PlattelandsJongeren.nl heeft een actieve bijdrage geleverd aan het programma. In totaal namen 35 mensen deel aan de Algemene Ledenvergadering, waren 12 dorpsraden vertegenwoordigd en waren ook enkele vertegenwoordigers van Provinciale Staten aanwezig. - Op initiatief van VvKkNH konden een aantal dorpsraden op 9 april kosteloos deelnemen aan de studiedag De kansen van het platteland, georganiseerd door Universiteit van Amsterdam en Learn for Life. Vier dorpsraden hebben gebruik gemaakt van de vrijkaarten die Provincie Noord-Holland beschikbaar stelde. Met deze werkwijze heeft de VvKkNH invulling gegeven aan de ambitie om haar netwerk van kennispartners uit te breiden en hun kwaliteiten te benutten voor het werk van dorpsraden. - Op 24 november organiseerde VvKkNH een uitwisselingsbijeenkomst Dorpsvisies als vervolg op eerdere cursussen Zo maak je een dorpsvisie. De afgelopen jaren is door dorpen veel ervaring opgebouwd bij het maken van dorpsvisies. Idee achter de uitwisseling is om deze kennis nadrukkelijker in te zetten bij het inspireren en ondersteunen van dorpsraden. Dorpsraad Hauwert en Eilandraad Marken gingen uitgebreid in op hun ervaringen met het schrijven en uitvoeren van dorpsvisies. KNHM Noord-Holland ging in op de ondersteunende rol die ze kunnen vervullen bij het uitvoeren van dorpsvisies. In totaal 15 mensen van 8 dorpsraden leverden een actieve bijdrage aan het vervolggesprek. De werkwijze werd zeer gewaardeerd en de wens om een halfjaarlijkse uitwisseling werd uitgesproken. Het onderling kennis uitwisselen krijgt in 2015 een vervolg in de regionale bijeenkomsten Topdorpen (zie Activiteitenplan VvKkNH 2015). Hiervoor is in 2014 reeds een voorlopige opzet gemaakt en is er succesvol gezocht naar samenwerkingspartners en interessante casussen. 2

3 2. PlattelandsParlement Inhoudelijke voorbereiding Noord-Hollands PlattelandsParlement 2014 (tweejaarlijkse activiteit) In het vroege voorjaar zijn de voorbereidingen voor het PlattelandsParlement op 7 november 2014 gestart. Een werkgroep bestaande uit enkele bestuursleden van PDNH en VvKkNH en beide adviseurs hebben een motto en thema s voor het PlattelandsParlement vastgesteld. Het motto was wie gaat het werk doen als reactie op de toenemende druk op vrijwilligers in het kader van de Participatiemaatschappij. Dit werd vertaald in de volgende 7 thema s: - Toekomst van de zorg in ons dorp: zorg van ons allemaal - Dorpshuizen, zet de deuren open! - Dorpen nemen het initiatief: We regelen het zelf wel - Dorpseconomie: ook vrijwilligerswerk levert geld op - Anders organiseren: nieuwe impuls voor dorpsorganisaties - Voorkom leegstand: geef oude panden een nieuwe toekomst - Wel en wee van de dorpshuis- en dorpsraadbestuurder Er zijn daarna afspraken gemaakt met KNHM en Gemeente Haarlemmermeer over een inhoudelijke en financiële bijdrage en het fungeren van gastheerschap. Per thema zijn goede voorbeeldprojecten geïnventariseerd en per thema zijn twee goede voorbeelden benaderd om te fungeren als casus. Ook zijn vier professionele gespreksleiders vastgelegd om de gekozen vorm van tafelgesprekken goed te kunnen leiden. Het heeft geleid tot een programma van twee rondes met vier tafelgesprekken. Tijdens de tafelgesprekken zorgden gespreksleider en casussen voor het aanjagen van het gesprek. Ze verzorgden geen presentatie of workshop omdat juist de gesprekken met aanwezigen centraal stond. Dit leidde in veel gevallen tot interessante gesprekken en beantwoording van vragen. Bij ieder tafelgesprek was ook een Statenlid aanwezig om de opgedane ervaring mee te nemen naar het slotdebat en natuurlijk ook Provinciale Staten. Voor en na de zomer zijn vooraankondigingen en uitnodigingen verstuurd naar ruim 600 leden en relaties van VvKkNH en PDNH. Er zijn contacten gelegd met statenleden. Tevens is de website geactualiseerd en is een sjabloon voor een nieuwsbrief ontwikkeld. Het resulteerde in circa 100 deelnemers, waarvan relatief veel dorpsraden en dorpshuizen. Ook waren vijf statenleden, twee commissieleden, verschillende wethouders, ambtenaren van gemeenten en provincie en vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig op het PlattelandsParlement. De gekozen werkwijze met tafelgesprekken werd zeer gewaardeerd, bleek uit de circa 50 ingevulde evaluatieformulieren. Er werd nadrukkelijk gesproken over de interessante praktijkvoorbeelden en de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en zo kennis te delen. 3. Communicatie 3 Nieuwsbrieven (mrt./sept./dec.) verzonden per en als hard copy die wordt uitgereikt aan diverse relaties en op

4 bijeenkomsten. Diverse mailingen met kort actueel nieuws dorpsraden Website Hosting, content op website zetten 10 Wat betreft communicatie heeft VvKkNH ook een verandering doorgevoerd. We zijn actiever gebruik gaan maken van online communicatiemogelijkheden. De website is de basis voor alle communicatie gebleven, maar we zijn meer in gaan zetten op communicatie via Facebook (vanaf het najaar) en Twitter. Tevens is een voorstel voor een digitale nieuwsbrief gemaakt en uitgevoerd. Nadat de reguliere Kern&Info (als PDF en handcopy) in maart verscheen zijn de mogelijkheden van een maandelijkse digitale nieuwsbrief verkend. Via het gratis Mailchimp (ook in gebruik bij bijvoorbeeld het Kenniscentrum Wmo en Wonen) is vanaf september een maandelijkse digitale nieuwsbrief verschenen. Grote voordeel van deze volledig digitale nieuwsbrief is het kunnen inspelen op actualiteiten, het frequenter informeren via de nieuwsbrief (in plaats van via losse mailings), een potentieel groter bereik door het opbouwen van een groter adressenbestand (momenteel circa 600 adressen) en het koppelen aan website, Facebook en Twitter. In 2014 zijn nog regelmatig losse mailings aan leden gestuurd. Dit zullen we ook blijven doen in geval van actuele vragen die extra aandacht vragen. In 2014 waren dat bijvoorbeeld het informeren over de Algemene Ledenvergadering, het PlattelandsParlement of het onderzoek van WUR naar burgerinitiatieven in Noord-Holland. De website krijgt door de koppeling met Facebook en de nieuwsbrief (de nieuwsbrief bevat verkorte berichten die doorverwijzen naar de website) een potentieel groter aantal bezoekers. Deze stijgende lijn is in het najaar al zichtbaar. We zijn in december gestart met het verkennen van verdere mogelijkheden van gebruik van de website. Hiervoor is ook een vragenlijst naar alle aangesloten dorpsraden opgesteld. De website wordt verder actueel gehouden met nieuwsberichten van VvKkNH en recente publicaties of ontwikkelingen in Noord-Holland of daarbuiten. Ook de nieuw toegevoegde Twitterbalk zorgt voor actuele berichten over het werk van VvKkNH. 4. Relatiebeheer Up-to-date houden van gegevens over leden/dorpsraden Up to date houden en uitbreiden van de verzendlijst met relaties (onder andere gemeentelijke en provinciale politici, landelijke en provinciale zusterorganisaties, wooncorporaties, jongerenwerkers, e.d.). De verzendlijst bevat 120 relaties en groeit nog steeds. Doel is adressen te hebben van alle organisaties en personen die van belang zijn voor VvKkNH en de dorpsraden in Noord-Holland ,5 In het kader van het PlattelandsParlement en de nieuwe digitale nieuwsbrief heeft VvKkNH verschillende adressenbestanden geactualiseerd en samengevoegd. In het kader van het PlattelandsParlement zijn verschillende lijsten met bewonersinitiatieven (niet alleen dorpsraden) toegevoegd aan het bestand. In totaal kent de mailingslijst voor de nieuwsbrief 635 adressen. 4

5 5. Advies en ondersteuning dorpsraden Dorpsraden bestaan uit vrijwilligers. Er komen vragen op hen af die te maken hebben met beleid, wetgeving en subsidies. Actueel veel gestelde vragen zijn: communicatie met de gemeente, bezuinigingen op- en het verdwijnen van voorzieningen en advies over de koers van de dorpsraad ,5 Informatie en advisering op maat van 20 dorpsraden en dorpsraden in oprichting middels een adviesgesprek en 40 korte vragen van dorpsraden via en telefoon. Ondersteuning van een of meer keren bij het opzetten en uitwerken van dorpsvisies in minimaal 8 kleine kernen. In 2014 heeft VvKkNH veel vragen gekregen van dorpsraden maar ook van gemeenten over bezuinigingen, kleine kernenbeleid en de ontwikkelingen rondom Wmo en AWBZ. De meeste vragen zijn per mail of telefonisch beantwoord (32x). In een aantal gevallen is een bezoek gebracht aan gemeenten of gezamenlijk overleg van dorpsraden om te praten over kleine kernen beleid (12x). Het achterblijven van de vragen (en antwoorden) wordt verklaard door de noodzakelijke wisseling van adviseur en de bekendheid die de nieuwe adviseur heeft moeten opbouwen. Verder heeft VvKkNH geparticipeerd in een pilot van SPAR en het Ministier van BZK om de dorpssupermarkt een bredere rol te geven in de leefbaarheid van het dorp Petten (pilot loopt nog). Daarnaast zijn er veel vragen binnengekomen over het schrijven van dorpsvisies of gezamenlijke dorpenvisies. In totaal zijn 11 dorpsraden geadviseerd en/of ondersteunt bij het schrijven van dorpsvisies. De ondersteuning heeft in een aantal gevallen een intensievere vorm gekregen om te kijken of de methodiek toepasbaar is voor vrijwillige procesbegeleiders. Advisering en ondersteuning van dorpsvisies in Middelie, Andijk, Katwoude, Zuidoostbeemster, Jisp, Nieuwe Niedorp, t Zand, t Veld, Schagerbrug, Dirkshorn en De Weere. Vooral de Algemene Ledenvergadering, het PlattelandsParlement en de uitwisseling over dorpsvisies hebben veel nieuwe adviesvragen opgeleverd. 6. Bestuur Algemene bestuursondersteuning (secretarieel, administratief, uitwerking actiepunten e.d.) Bestuurskosten, telefoon, internet, porti, reiskosten, deelname aan congressen e.d. Vrijwilligersvergoeding Verzekeringen In 2014 zijn er 6 reguliere bestuursvergaderingen gehouden. In april is de jaarlijkse Algemene ledenvergadering georganiseerd. Op deze vergadering is Maurice Veeken als nieuw bestuurslid 5

6 benoemd. Er zijn twee reguliere en een extra vergadering met de accounthouder van Provincie Noord-Holland geweest in het kader van de voortgang van het Activiteitenplan 2014 en de extra activiteiten (Onderzoek toekomst VvKkNH-PDNH, PlattelandsParlement en training vrijwillige procesbegeleiders) en het ontwikkelde Activiteitenplan De extra vergadering had als thema het ophouden van structurele subsidiëren van VvKkNH door Provincie Noord-Holland en de kansen voor de toekomst. Daarnaast is regelmatig telefonisch of per mail contact geweest tussen onze adviseur en de accounthouder over nieuwe ontwikkelingen, onderzoeken en projecten. Ondersteuning voor het bestuur door de adviseur betrof naast de reguliere taken zoals voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergadering ook het schrijven van een notitie en brief aan Provinciale Staten in het kader van het beëindigen van de subsidie, het opstellen van het Activiteitenplan 2014, diverse voortgangsrapportages en verantwoordingen en het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering. 7. Netwerken Contact onderhouden met gemeenten (bestuurders, medewerkers en raadsleden) van plattelandsgemeenten en maatschappelijke instanties over dorpsgericht werken en leefbaarheid ,5 Projecten Vitaal Platteland van de provincie Noord-Holland volgen en er op beperkte schaal in participeren (RSA s, Kenniswerkplaats, diverse onderzoeken o.a. Wageningen Universiteit). Deelnemen aan diverse relevante overleggen, bijvoorbeeld: gemeentebesturen met dorpsraden, Rocov, regionale platforms RSA, VNHG. Zoals al eerder aangegeven heeft VvKkNH in 2014 met verschillende gemeenten contact gehad over kleine kernenbeleid, convenanten, dorpsvisies, bezuinigingen, Wmo en AWBZ en de rol van dorpsraden. Deze vragen hebben geleidt tot de constatering dat uitwisseling tussen gemeenten, en dan vooral de ambtenaren die betrokken zijn bij het werk van dorpsraden, wellicht zinvol is. Dit gebeurd nu nog nauwelijks. VvKkNH heeft voor 2015 het plan opgevat om deze ambtenaren (vooralsnog eenmalig) bijeen te brengen. Daarnaast heeft VvKkNH geparticipeerd in uitwisselingen in het kader van de regionale sociale agenda s (conferentie Lokale Kracht op 23 mei, workshop op conferentie Wmo en Wonen op 23 oktober, uitwisseling ambtenaren RSA-project op 10 november), het ROCOV en het onderzoek sociale vitaliteit in kleine kernen. Verder zijn kennismakingsgesprekken gevoerd of samenwerkingsafspraken gemaakt met o.a. WonenPlus Welzijn, SportService West-Friesland, CPO Noord-Holland, KNHM Noord-Holland, Leader Kop van Noord-Holland, Kracht in Nederland, PlattelandsJongeren.nl en Omzien naar Elkaar. Ook heeft VvKkNH een bemiddelende rol gespeeld in een werkbezoek van een commissie in het kader van de Midterm Review programma Bevolkingsdaling van het Ministerie van BZK. 6

7 8. Landelijk overleg Deelname door bestuursleden aan bestuurlijk overleg met de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (contributie). Deelnemen aan landelijk overleg provinciale coördinatoren van de LVKK ,5 Themabijeenkomst voor kaderleden van de LVK 8 Een vertegenwoordiger van het bestuur van VvKkNH en de adviseur hebben in 2014 de periodieke landelijke vergaderingen van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) en het daarbij horende coördinatorenoverleg (voor adviseurs) bijgewoond. Daarnaast zorgden adviseur en bestuur op verzoek voor input richting LVKK en de andere provinciale Verenigingen van Kleine Kernen; bijvoorbeeld rondom vragen naar goede voorbeelden en ervaringen, naar aanleiding van onderzoeken, rapporten of actuele ontwikkelingen (o.a. sluiting pinautomaten, dienstverlening PostNL, sluiting scholen en nieuwe bewonersinitiatieven in de zorg). De landelijke kaderdag is in 2014 niet georganiseerd. 9. Ledenwerving Niet aangesloten dorpsraden systematisch benaderen met uitnodigingen voor activiteiten en eventueel telefonisch contact In 2014 hebben zich 2 dorpsraden als aangemeld, waardoor het totaal aantal leden naar 54 is gestegen. Een aantal andere dorpsraden hebben het lidmaatschap nog in beraad. Opvallend is de interesse van Stadsdorp Elsrijk (een stadswijk van Amstelveen) in deelname in de vereniging. VvKkNH en PDNH onderzoeken momenteel de mogelijkheden van een gecombineerd abonnement vanuit het idee dat verschillende dorpsraden ook beheerder zijn van een dorpshuis. Totaal uren Activiteitenplan 2014 Uren begroot Uren besteed Totaal

Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013. : secretariaat@vvkknh.nl. : 85 ex btw en 102,85 incl. 21% btw

Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013. : secretariaat@vvkknh.nl. : 85 ex btw en 102,85 incl. 21% btw Activiteitenplan Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 2013 Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ACTIVITEITENPLAN 2015 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

Activiteitenplan Vereniging Dorpswerk Noord-Holland i.o. 2017

Activiteitenplan Vereniging Dorpswerk Noord-Holland i.o. 2017 Activiteitenplan Vereniging Dorpswerk Noord-Holland i.o. 2017 Bijlage 1 Naam organisatie : Platform Dorpshuizen Noord-Holland Adres : Lijsterbesweg 33 Postcode en woonplaats : 1744 LK Sint Maarten Website

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

Activiteitenplan 2012 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Activiteitenplan 2012 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 1. Voorgeschiedenis De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland, afgekort VvKkNH, is een overkoepelende organisatie op provinciaal

Nadere informatie

Jaarplan 2015 VKK-FDG

Jaarplan 2015 VKK-FDG Jaarplan 2015 VKK-FDG De activiteiten van de stichting Werkorganisatie VKK-FDG zijn ondergebracht in de volgende vier thema s: 1. Communicatie en informatie 2. Programmering leefbaarheid en voorzieningen

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl februari 2012 orps ook in noord-holland Dorpshuizen hart van het dorp www.pdnh.nl d o r p s h u i z e n h a r t va n h e t d o r p o o k i n n o o r d - h o l l a n d Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

Nadere informatie

VKKL Activiteitenplan en begroting 2012

VKKL Activiteitenplan en begroting 2012 VKKL enplan en begroting 2012 Organisatiegegevens Projectnaam: Vereniging Kleine Kernen Limburg Projectomschrijving: De VKKL ondersteunt en stimuleert initiatieven van bewoners, gemeenten en instellingen

Nadere informatie

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: woensdag 4 mei 2016 14:44 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg Digitale leeszaal Van: VKKL, Spirato, Knooppunt

Nadere informatie

rapport Een toekomstbestendig VvKkNH en PDNH Uitkomsten kwalitatief onderzoek Definitieve versie 2014/052/bw Utrecht, 22 december 2014

rapport Een toekomstbestendig VvKkNH en PDNH Uitkomsten kwalitatief onderzoek Definitieve versie 2014/052/bw Utrecht, 22 december 2014 rapport Een toekomstbestendig VvKkNH en PDNH Uitkomsten kwalitatief onderzoek Definitieve versie 2014/052/bw Utrecht, 22 december 2014 Hiemstra & De Vries B.V. is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Werkplan Stedenlink 2008

Werkplan Stedenlink 2008 Werkplan Stedenlink 2008 1- VERGADERINGEN ALGEMEEN BESTUUR 2- INHOUD Vaststellen strategie op hoofdlijnen Vaststellen werkplan, begroting Vaststellen jaarverslag, rekening Overige punten 3- RESULTAAT Bestuursleden

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fooruit

Vrijwilligersbeleid Fooruit Vrijwilligersbeleid Fooruit Inhoud 1 - Inleiding.... 2 1.1 Missie, visie en doelstelling... 2 1.2 Visie op vrijwilligerswerk... 2 2 De organisatie... 3 2.1 Het Organogram... 3 2.2 Werving en selectie...

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland Locatie: Dorpshuis De Hanswijk te Egmond aan de Hoef Datum: 10 mei 2012 Aanwezig namens PDNH: Adviseurs PDNH: Doarpswurk: Jacques Nagelmaeker,

Nadere informatie

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. pagina 1 van 6 Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. Raadgevers geactualiseerd 24 SEPTEMBER 2015 Zoals u weet, heeft de VNG een reeks 'Raadgevers': factsheets met

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG 138 Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG De huidige samenwerking met de eilanden is vooral gebaseerd op meer of minder intensieve uitwisseling van kennis en ervaring. Bij volledige integratie

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN VKK Gelderland Uitgangspunten dorpsplan volgens VKK Methodiek Succesfactoren en Struikelblokken VKK GELDERLAND Overkoepelende organisatie voor dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein)

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5353 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) Inleiding In de raadsvergadering van 26 maart 2013

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Totaal inkomsten 145.558

Totaal inkomsten 145.558 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap 143.858 4491 BT Inkomsten publicaties/advertenties 200 4492 BT Studiedagen opbrengsten 1.500 4492 BT

Nadere informatie

Naast het meerjarenbeleidsplan is het Communicatieplan ZVKK (2009) een belangrijke onderlegger voor het werkplan (zie bijlage 2.).

Naast het meerjarenbeleidsplan is het Communicatieplan ZVKK (2009) een belangrijke onderlegger voor het werkplan (zie bijlage 2.). Werkplan ZVKK 2011 1. Inleiding De ZVKK werkt aan leefbaarheid, aan de versterking van een vitaal platteland. In het Meerjarenbeleidsplan ZVKK 2009 2012 (bijlage 1.) is aangegeven dat de ZVKK dit doet

Nadere informatie

Actieplan 2014-2015. Stichting Examenservice MEI. Inhoud: Vastgesteld door Bestuur in vergadering van 12-6-2014

Actieplan 2014-2015. Stichting Examenservice MEI. Inhoud: Vastgesteld door Bestuur in vergadering van 12-6-2014 Actieplan 2014-2015 Stichting Examenservice MEI Vastgesteld door Bestuur in vergadering van 12-6-2014 De Strategische koers Examenservice MEI 2014-2017 is in het Actieplan uitgewerkt naar het wat, wie

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering 4 juni 2015 Algemene Ledenvergadering Algemene ledenvergadering programma: Opening Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 17 april 2014 Ingekomen stukken en mededelingen VNT 2014-2015 Financiën

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag Jaarplan 2015 Inleiding MKB Den Haag is met ingang van 1 januari 2015 onderdeel van MKB Nederland. Van een zelfstandige vereniging, die al aangesloten was bij MKB Nederland, is MKB Den Haag overgegaan

Nadere informatie

BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT

BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT Inhoud BEGROTING 2016... 3 1. ALGEMEEN... 3 2. DE VOORNEMENS 2016... 3 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?... 3 WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?... 4 WAT GAAT DAT

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2017 Concept augustus 2014 Vastgesteld PM AAV oktober 2014 (ter informatie) Opstellers: Martijn Groenestein Stefan van Hoef Sjef de Wit Sjoerd Manschot Marieke van Beurden José Bielderman

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 1 Opening door Voorzitter AGENDA ALV 12 APRIL 2012 2 Mededelingen en ingekomen stukken 2.1 Vaststellen agenda 2.2 Algemene voortgang van de Vereniging 3 Secretariële zaken 3.1 Huishoudelijk Reglement vaststelling.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 Van Datum 16 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) Contactpersoon : Welzijn : R. de Jongh Tel.nr. : 06-20094767

Nadere informatie

Het Bestuur van de regio Rotterdam/Zeeland heet U van harte welkom. 18 april 2013

Het Bestuur van de regio Rotterdam/Zeeland heet U van harte welkom. 18 april 2013 Het Bestuur van de regio Rotterdam/Zeeland heet U van harte welkom 18 april 2013 1 Agenda 18 april 2013 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslag vergadering 18-4-2012

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven.

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. De Wmo raad is benoemd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 11 juni 2009. ij de instelling van deze adviesraad is besloten na twee jaar te evalueren

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden FINANCIËN Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING voor sportverenigingen INTRODUCTIEWORKSHOP KASCOMMISSIE De Nederlandse

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie