Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout"

Transcriptie

1 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

2 INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal VERENIGING DORPSBEHOUD NOORDWIJKERHOUT BESTUUR: Vervolg: De Atlas 4 Mariëtte Bergman Verslag Jaarvergadering 5 voorzitter Herman Doornebal Jaarverslag René Peters secretaries Open Monumentendag Dorpsbehoud en de Monumenten 6 7 penningmeester René Doeswijk Corrie Hendriks John van Schoor Financieel Verslag 8

3 Onderwerpen: 30 jaar Dorpsbehoud. Dorpsstraat 42 Kerkstraat 119 Beeldkwaliteitsplan winkelcentrum Dekenaatsgebouw Van de Voorzitter Beste leden, 30 jaar Dorpsbehoud Het afgelopen jaar stond hoofdzakelijk in het teken van ons 30-jarige bestaan. De aftrap hiervan hebben we genomen tijdens onze Jaarvergadering in maart. Alle leden en oud-leden waren uitgenodigd naar Van de Geest te komen om met elkaar terug te blikken op 30 jaar Dorpsbehoud. Herman had een mooie presentatie gemaakt vanaf de start van onze vereniging. Dat gaf onder de aanwezigen veel herkenning want veel oudgedienden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en juist daardoor werd het een gezellige en feestelijke getinte bijeenkomst. Namens de gemeente was ook burgemeester Goedhart aanwezig evenals enkele beleidsambtenaren. Vervolgens hebben we, verspreid over 2011, regelmatig de pers opgezocht met diverse artikelen. Ook heeft Dorpsbehoud met een informatiekraam deel genomen aan de open dag die de gemeente organiseerde in juni en hebben we eveneens met een kraam op de braderie gestaan. Daarnaast zijn, middels speciaal gemaakte kaarten, in diverse wijken strooifolders huis aan huis verspreid met als doel (meer) bekendheid bij onze inwoners en tegelijkertijd het werven van ondersteunende leden. Afgelopen januari hebben we eveneens deze strooifolders, maar dan in andere wijken, rondbezorgd. We hebben mede door deze inspanningen meer leden aan ons weten te binden. Behalve deze pr-activiteiten heeft uw bestuur niet stil gezeten. Zo hebben we weer deelgenomen aan de Open Monumentendag en is er een nieuwe spannende verkiezing geweest van het Pand van het Jaar (zie elders uitgebreider in dit bulletin). Dorpsstraat 42 en Kerkstraat 119 Voorts hebben we ons ingezet om Dorpsstraat 42 op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Dit pandje is het oudste pandje in het centrum van ons dorp en dateert van ongeveer Het trapje naar beneden geeft nog aan hoe laag de huizen in vroeger tijden stonden en kun je waarnemen hoe de weg zelf door de Maart 2012 Pagina 1 eeuwen heen is opgehoogd. Het pand heeft een unieke en lieflijke uitstraling en is voor menigeen een lust voor het oog. Kerkstraat 119 is het pand aan het einde van de Kerkstraat richting de Vlashoven en het pand draagt ook de naam De Vlasoven. We misten dit mooie en kenmerkende object op de lijst en hebben via de inspraak in de monumenten commissie vergadering, voorgesteld dit pand alsnog onder de loupe te laten nemen door het Erfgoedhuis. We hebben uiteindelijk weten te bereiken dat zowel Dorpsstraat 42 als Kerkstraat 119 als beeldbepalend zijn geplaatst op de lijst. Hiermee vallen beide panden onder bescherming. Beeldkwaliteitsplan winkels centrum Vereniging Dorpsbehoud is door het College van B&W uitgenodigd kritisch te kijken naar het Beeldkwaliteitsplan Winkelcentrum. We hebben het voorgenomen beleid van de gemeente om, door middel van o.m. een ingetogener gevel- en reclamebeleid te voeren en de historische en dorpse karakteristieken te behouden. We hebben onze bevindingen op papier gezet en tijdens de inspraakperiode het college hierover geïnformeerd. We zijn content dat voor 98% aan onze zienswijze tegemoet is gekomen in het definitieve plan. Dekenaatsgebouw De afgelopen maanden hebben we ons enorm ingespannen om het dekenaatsgebouw te behouden voor onze samenleving. Nadat we bezwaar hebben gemaakt tegen het collegebesluit het Dekenaat niet aan te wijzen als gemeentelijk monument (terwijl dit pand al vele jaren op de nominatielijst staat en als gevolg daarvan ook voorbescherming kreeg) hebben we vervolgens bezwaar gemaakt tegen de later verleende sloopvergunning en tevens bij de Rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd. Naar aanleiding hiervan is uw bestuur door het bestuur van de st Jozefparochie uitgenodigd met elkaar om de tafel te zitten. Ook is er in gezamenlijkheid nog een bezoek gebracht aan het dekenaatsgebouw. Op het moment dat de kopij voor dit bulletin haar deadline bereikte zijn we nog steeds met de Jozefparochie en de Gemeente in gesprek en wordt er bekeken of en in hoeverre op welke wijze we tot elkaar kunnen komen. Op de jaarvergadering zullen we u uiteraard over de uitkomst nader kunnen informeren. Tot slot vragen we graag uw aandacht aan ons verzoek elders in dit blad met betrekking tot het doorgeven van uw adres. Tevens vragen we onze leden of ze willen aangeven of zij zo nu en dan hun expertise met ons willen delen. Graag verwelkom ik veel leden op maandagavond 19 maart aanstaande bij Van der Geest, Mariëtte Bergman

4 Uitnodiging jaarvergadering Op maandag 19 maart aanstaande houdt de Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout de jaarlijkse ledenvergadering, opnieuw in de Raadskamer van Hotel van der Geest in Noordwijkerhout. Aanvang uur. Wij nodigen alle leden en belangstellenden van harte voor deze avond uit. Pagina 2 PROGRAMMA Huishoudelijk deel van de vergadering tot ongeveer uur. 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Notulen algemene ledenvergadering van 21 maart Ter vastelling 3. Jaarverslag Financieel verslag Vaststelling en goedkeuring, mede op basis van de bevindingen van de kascontrole commissie, die ter vergadering zal rapporteren. 5. Benoeming kascontrole commissie Begroting Rondvraag. korte pauze 8. De Cultuurhistorische Atlas van de Duin en Bollenstreek. Lezing door een bestuurslid van het Cultuurhistorisch Genootschap Duin en Bollenstreek. (naam nog onbekend). (zie onderstaand artikel) 9. Sluiting circa uur. DE ATLAS bericht van het CultuurHistorisch Genootschap Een cultuurhistorische waardenkaart is enige jaren geleden door inspanning van o.a. de Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout tot stand gekomen en door de provincie Zuid- Holland uitgegeven. Deze kaarten gelden als onderlegger bij gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Een tweede topografische streekbeschrijving is nu in ontwikkeling: de Cultuurhistorische Atlas van de Duin- en Bollenstreek. Is dit een dubbeling? Nee, de Atlas is een verfijning, die naam en toenaam van I landschappen, II cultuurhistorische gebieden, III de cultuurhistorische elementen en IV de elementen in onze streek inventariseert. Eerst de nadere uitleg van het doel, het gevolg en de organisatie. (Even flink inademen, rustig lezen en nog eens lezen). Doelstelling Ontwikkelen van een Cultuurhistorische Atlas voor de Duin- en Bollenstreek die een weergave biedt van de cultuurhistorische waarde per deelgebied en een opsomming en waardering geeft van cultuurhistorische elementen binnen deze gebieden. Resultaat Een digitale cultuurhistorische atlas bereikbaar door een aanpasbare website. (vervolg op pagina 4)

5 Pagina 3 Bouwjaar: min. 15 e eeuw. Ligging: Leeweg 23. Oorspronkelijke bestemming: vleeshal behorende bij het klooster Leeuwenhorst Deze oorspronkelijke vleeshal is als onderdeel van het klooster Leeuwenhorst gebouwd. Sedert het beheer van de goederen door De Ridderschap is het pand waarschijnlijk al gebruikt als stal. Het witgepleisterde pand is voorzien van een schilddak met een rieten dakbeschot. In dit dak is een dakkapel opgenomen, die door middel van houten luiken afsluitbaar is. In de voorgevel is, op de plaats waar vroeger waarschijnlijk een deur gesitueerd is geweest, een raam ingemetseld. Ramen, deuren en luiken zijn in de kleuren rood en groen geschilderd, overeenkomstig de belendende boerderij de Halle. De muren zijn ca. 50 cm dik De dakconstructie bestaat uit zware balken en karbelen. In de hal hangt nog een vleeshaak. In de binnenzijde van de muur zijn nisjes gemetseld, waar de snotters konden staan. Omstreeks 1930 is aan het oorspronkelijke gedeelte een stal aangebouwd. De Vleeshal De vleeshal: u niet bekend? Gemeente tegen sloop. Bouw en cultuurhistorische waarde erkend door de rechter. Conclusie: Eigenaar niet verplicht tot restauratie en sloop niet tegen te houden. Graag zouden wij reacties willen horen bv. via de website of door een tje te sturen naar Herman Doornebal Veel mensen kennen de Vleeshal niet, maar het is op de Witte kerk na het oudste bouwwerk van Noordwijkerhout. Ik neem de beschrijving over van de Inventarisatie bouwkundig bezit Noordwijkerhout, het rapport dat Dorpsbehoud in 1982 geschreven heeft. (zie boven) Nu wil de eigenaar J.Wassenaar de vleeshal slopen om daar een nieuwe schuur te laten bouwen voor het onderbrengen van paarden. De gemeente besloot de sloop niet toe te staan, omdat het gebouw bouwhistorische en cultuurhistorische waarde heeft. De heer Wassenaar ging tegen dit besluit in beroep, maar kreeg zijn gelijk niet van de bestuursrechter. Maar in hoger beroep werd hij wel in het gelijk gesteld, niet omdat de rechter de bouw- en cultuurhistorische waarde van de Vleeshal niet erkende, maar omdat hij oordeelde dat de eigenaar niet verplicht kon worden de schuur voor veel geld te restaureren. Volgens Wassenaar zou dat nl. bijna ,- kosten (maar volgens de gemeente ,-) en dat zegt hij niet op te kunnen brengen. De rechter heeft het laatste woord, dus de gemeente heeft de sloopvergunning inmiddels afgegeven. Dat betekent dat er dus weer een stuk geschiedenis voor Noordwijkerhout verloren gaat, doordat de eigenaar de schuur zodanig heeft verwaarloosd dat restauratie financieel niet meer mogelijk is. Een droevige conclusie. Vereniging Dorpsbehoud heeft nog met wethouder Vissers overlegd of het niet mogelijk is dat Wassenaar wel een nieuwe schuur bouwt, maar niet de Vleeshal sloopt. De schuur kan dan met subsidiegeld geconserveerd worden en voor het dorp bewaard blijven. Uit dit gesprek bleek dat de gemeente een dergelijk voorstel al had gedaan, maar dat Wassenaar daar niets van wilde weten; hij wil die oude schuur gewoon kwijt. Toen wij (bestuur en werkgroep) met dit onderwerp bezig waren kwam regelmatig de vraag op: Hoe sterk leeft dit in Noordwijkerhout? Veel mensen hebben het pand nog nooit gezien, kennen het bestaan er misschien niet van. Wij vinden het doodzonde dat dit stukje cultuurhistorie verloren gaat, maar hoe denkt u hierover?.

6 Pagina 4 Verslag Jaarvergadering Onderverdeling van de inventarisatie I landschappen II cultuurhistorische gebieden III cultuurhistorische elementen IV elementen VERVOLG: DE ATLAS De Atlas biedt uitgangspunt voor behoud, herstel en beleid ten aanzien van cultuurhistorische deelgebieden en elementen in de streek. De Atlas dient ook als onderlegger bij bestemmingsplannen. Wie doen er aan mee: CHG Erfgoedhuis Zuid-Holland Hoogheemraadschap van Rijnland Historische verenigingen (dus ook Vereniging Dorpsbehoud) Landschapsbeheer Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Betreffende gemeenten Personen die een bijdrage willen leveren Wat dit nu allemaal voor Noordwijkerhouters en Zilkers betekent? Onze streek kent I: zeven landschappen : 1. Duinen (bijvoorbeeld Luchterduinen) 2. Strandwallen (bijvoorbeeld Reigersbos) 3. Strandvlakten (bijvoorbeeld fhoogeveense polder) 4. Zanderijen (bijvoorbeeld Zanderij Hillegom) 5. Mondingsgebied van de Rijn (bijvoorbeeld De Klei) 6. Plassen en veenweiden (bijvoorbeeld Oosteinderpolder) 7. Droogmakerijen (bijvoorbeeld Poelpolder) Deze zeven landschappen zijn verdeeld in II: 70 cultuurhistorische gebieden, hierboven staan er zeven tussen haakjes. Voor Noordwijkerhout betreft het o.a. de Oosterduinen, de Noordwijkerhoutse Geest, de Hoogeveense polder. In elk van deze 70 cultuurhistorische gebieden zijn III cultuurhistorische elementen. Voor de Hoogeveense polder zijn dit onder meer de molen, die dan een puntvormig element heet, de Leidsevaart die een lijnvormig element is en het verkavelingspatroon dat een vlakvormig element heet. Een gevelsteen in de molen is een IV element. Samengevat: I Strandvlakte > II Hoogeveense polder > III Hoogeveense molen > IV gevelsteen. En dan? Dan begint het voor een aantal leden te kriebelen. Zij weten van ons dorp met de verschillende landschappen, de Cultuurhistorische gebieden, de cultuurhistorische elementen en de elementen natuurlijk duizend keer meer dan de deskundigen van elders uit de medewerkende instellingen hierboven genoemd. Onze mensen, de echte liefhebbers, krijgen de belangrijkste rol, die van het inventariseren. Gewoon op een mooie dag stad en land in. Kijken (en genieten) naar al het moois dat Noordwijkerhout te bieden heeft, optekenen en vastleggen. Steeds denken: dit is het waard om te bewaren, maar weet men dat eigenlijk wel? Doet u mee? Een afvaardiging van het CHG zal in het voorjaar de bestuursvergadering bezoeken, uitleg geven over hoe, wat, waar, wie, wanneer. Dan zal het verhaal handvatten krijgen en klaar zijn om door u de rijke geschiedenis van onze omgeving vast te leggen en zo te behoeden voor (soms onwetende, onbedoelde) beschadiging. Kunnen we op u rekenen? John van Schoor Namens Dorpsbehoud vertegenwoordigd in CHG

7 Pagina 5 Opening en mededelingen. De voorzitter Mariëtte Bergman heet de aanwezigen welkom. Dick Koster, die Henk v.d.wal is opgevolgd als lid van de Monumentencommissie, vertelt iets over deze commissie: - Er wordt 1x per maand vergaderd. - Het is een open vergadering met vaste bezoekers w.o. iemand van Dorpsbehoud. - Er komt een jaarverslag uit. - De Commissie heeft adviesrecht. - Er zijn 18 monumenten aangewezen en er zijn 57 objecten beschermd. - Er wordt op 28 maart advies gegeven over Dorpsstraat 42 en Kerkstraat 119. Verslag algemene ledenvergadering van 15 maart Wordt goedgekeurd. Jaarverslag Wordt goedgekeurd. Financieel verslag Er wordt gevraagd waarom de contributie (iets) verhoogd wordt. Het antwoord is dat het procederen tegen een besluit veel geld kost en dat moet je dan wel in kas hebben. Er wordt ook gevraagd of een toelichting op de begroting op de website gezet kan worden. De kascontrolecommissie heeft haar goedkeuring gegeven. Het financieel verslag wordt goedgekeurd. Benoeming kascontrolecommissie. Hans Steenbrink en Lisette v.d.vossen vormen de nieuwe kascontrolecommissie. Rondvraag. Er wordt opgemerkt dat er een Stichting voor het behoud van het Pesthuis is opgericht. De gemeente is voor het behoud maar Parnassia is een moeilijke gesprekspartner. Er worden vanaf april rondleidingen gehouden in de Witte kerk PAUZE. Verslag Jaarvergadering 21 maart 2011 Na de pauze werden gescande foto s en krantenkoppen per beamer geprojecteerd waarmee de geschiedenis van Vereniging Dorpsbehoud vanaf 1980 werd weergegeven. Veel herinneringen kwamen weer boven. Na deze powerpoint presentatie werd de Vereniging toegesproken door burgemeester Goedhart en gefeliciteerd met het 30 jarig bestaan. De lustrumbijeenkomst eindigde in een borrel die veel weg had van een reünie omdat er ook verscheidene oudbestuursleden aanwezig waren. Jaarverslag 2011 Werkgroep. De werkgroep is zes keer bijeen geweest en vergaderden tevens veelvuldig via de . In deze vergaderingen worden de actuele zaken besproken die de Vereniging aangaan. Er worden afspraken gemaakt over wie wat doet. Er wordt geëvalueerd of de ondernomen activiteiten voldoende effect hebben gehad. De werkgroep bereidt ook de jaarvergadering voor. De werkgroepleden zijn: De bovengenoemde bestuursleden. René Doeswijk. Corry Hendriks. John van Schoor. Doelstellingen van de vereniging. Kort samengevat streeft Vereniging Dorpsbehoud naar het behouden en zo mogelijk verbeteren van Algemene gegevens. Bestuur van de Vereniging. Secretariaat: Victoriberg DH Noordwijkerhout Telefoon: Bank Nr.: Voorzitter: Mariëtte Bergman (na 15 maart 2010) Secretaris: Herman Doornebal Penningmeester: René Peters de leefbaarheid van Noordwijkerhout. Hierbij richt zij zich onder andere op het behoud van historische en karakteristieke panden en het verbeteren van het leefmilieu, de natuur en het landschap van het dorp. (vervolg pagina 6)

8 Pagina 6 Activiteiten: Viering 30 jaar bestaan Publiciteit Open Monumentendag Vrijwilligersmarkt en Braderie MODB Monumenten commissie Activiteiten van de vereniging. Dit jaar bestaat Dorpsbehoud 30 jaar en dat lustrum kwam tot uiting in de jaarvergadering: geen spreker met een zwaarwichtig thema maar een powerpoint presentatie over het roemruchte verleden van de Vereniging. Veel oud-(bestuurs)leden waren uitgenodigd, zodat de borrel na afloop ook een ware reünie was. Ook zijn er meerdere artikelen in het Noordwijkerhouts Weekblad van ons verschenen vanwege het lustrumjaar. Met deze extra publiciteit hoopt het bestuur nieuwe leden te krijgen. Ook de lidmaatschapscadeaubon, die nieuw ingevoerd is, moet daarbij helpen, evenals de nieuwjaarskaarten die we begin januari bij een deel van Noordwijkerhout in de bus hebben gedaan. Op de Open Monumentendag stond Dorpsbehoud weer in de Witte kerk met een tentoonstelling en een fietsroute. s Middags werd daar ook de prijs uitgereikt aan de winnaar van de verkiezing van het Pand van het Jaar, die jaarlijks gehouden wordt. Op de vrijwilligersmarkt van 18 juni was Dorpsbehoud ook present. We lieten zien wat we zoal doen voor het dorp. De oude ansichtkaarten trokken veel aandacht. Ook op de braderie van 16 juli ontbrak Dorpsbehoud niet. Het hele jaar door houden we contact met het M.O.D.B. (Milieu Overleg Duin en Bollenstreek), het C.H.G. (CultuurHistorisch Genootschap) en de gemeentelijke Monumentencommissie door onder meer hun vergaderingen bij te wonen. Mede door het nauwe contact met de Monumentencommissie zijn we goed op de hoogte wat er in Noordwijkerhout speelt op het gebied van monumentenzorg. Het baarde ons dan ook zorg dat het Dekenaatsgebouw niet op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst tegen het advies van de Monumentencommissie in. Hier is Dorpsbehoud dan ook tegen in verzet gekomen door een bezwaarschrift in te dienen tegen dit besluit van de gemeente. Toen een sloopvergunning werd aangevraagd en verleend voor het Dekenaatsgebouw diende Dorpsbehoud opnieuw een bezwaarschrift in en vroeg bij de Voorzieningenrechter schorsing van sloopactiviteiten aan. De Vereniging is in overleg gegaan met de gemeente en het parochiebestuur van de St. Jozefkerk. Tegelijkertijd dreigt ook de sloop van de Vleeshal aan de Leeweg, waar op het moment van dit schrijven nog geen vergunning is aangevraagd. Wij volgen dit met argusogen. Herman Doornebal. OPEN MONUMENTENDAG Jaarlijks vindt tijdens het 2e weekend van september Open Monumentendag plaats. Dorpsbehoud levert al vele jaren een bijdrage aan het evenement in Noordwijkerhout. Elk jaar kent een eigen thema en wij proberen zoveel mogelijk het thema te volgen, binnen de mogelijkheden die ons dorp biedt. In 2011 was het thema Herbestemming. Wij hebben gezocht naar panden die tegenwoordig een andere bestemming hebben dan die ze eerder hadden. De meeste panden zijn nu in particuliere handen en hebben een woonbestemming gekregen. Het ging onder meer om het oude gemeentehuis aan de Herenweg en de oude Tuinbouwschool aan de Vlashoven. De eigenaren waren bereid medewerking te verlenen en met behulp van het door hen beschikbaar gestelde materiaal hebben wij een kleine tentoonstelling in de Witte Kerk kunnen inrichten. Gedurende de hele dag hebben wij daar veel bezoekers mogen ontvangen. Het thema voor volgend jaar is Groen van toen. Wij doen altijd ons best het thema zo leuk en interessant mogelijk in te vullen en staan open voor suggesties en leuke ideeën. Ook als het u leuk lijkt mee te werken aan het organiseren horen wij dat graag: wij kunnen altijd extra inbreng gebruiken. (vervolg pagina 7)

9 Pagina 7 Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout en de Monumenten Commissie. Wat ook in een andere volgorde geschreven kan worden. Dat is om het even. De relatie tussen deze twee is goed te noemen. Wat doet de commissie? De Monumentencommissie brengt gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over alle zaken die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg. (info gemeentelijke website) In deze gemeentelijke Monumenten Commissie neemt ook Dick Koster deel. Dick is lid van onze Vereniging en als zodanig ook door ons voorgedragen. Dick is echter autonoom lid van de Monumenten Commissie. Regelmatig komt de commissie (ca. 10x per jaar) bijeen om in een openbare en soms daarna besloten zitting over zaken te spreken die onze monumenten en (breder) het dorp als beeld aan gaan. Bij het openbare gedeelte zijn altijd wel enige toehoorders aanwezig, waaronder in principe altijd een bestuurslid van onze Vereniging (Mariëtte, Herman en ondergetekende wisselen elkaar af). De agenda kent een vast agendapunt waar insprekers worden uitgenodigd op onderwerpen die op de agenda prijken in te spreken. Dit wordt door de voorzitter ruimhartig geïnterpreteerd, waardoor de gelegenheid wordt geboden ook op zaken in te gaan die niet op de agenda staan maar, van belang zijn op ontwikkelingen in het dorp wat betreft onze monumenten, beeldbepalende panden, verzameling (assembles) van gebouwen. Recent voorbeeld hiervan is, op voorspraak van onze vereniging, de status van Dorpsstraat 42 te heroverwegen. Eerder was dit pand van de kandidatenlijst gehaald omdat het niet monument waardig zou zijn. Daarop is dit pand opnieuw beoordeeld, Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft hiervoor een beschrijving gemaakt. Hierna stelt de commissie vast dat het pand cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde heeft maar gelezen de beschrijving en de constatering ter plaatse er onvoldoende aanknopingspunten zijn om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Door erkenning van de emotionele waarde zal na aanpassing van de redegevende beschrijving de commissie aan het college adviseren het pand een beeldbepalende status te geven. Dit advies heeft het college gehonoreerd. René Doeswijk Tijdens Open Monumentendag wordt ook altijd de winnaar bekend gemaakt van onze jaarlijkse Pand van het jaar verkiezing. Dit jaar inmiddels al voor de 14e keer. En hoewel de spoeling na zoveel jaar dunner wordt,( een pand kan namelijk maar eenmaal genomineerd worden) hebben wij nog 5 mooie panden kunnen selecteren. Alle eigenaren werden uitgenodigd voor de prijsuitreiking in de Witte Kerk, waar Léon Floor de prijs aan de winnaar mocht uitreiken. Het was een spannende strijd tussen Herenweg 32, Herenweg 5, Dorpsstraat 47, Vlashoven 21, en Langevelderweg 17. Winnaar werd Herenweg 5, waarmee de eigenaren, de heer en mevrouw Warmerdam, beloond werden voor hun inspanningen de woning weer in oude glorie te herstellen. Zij ontvingen een boeket, een jaarlidmaatschap van de vereniging en het boek 100x mooier wonen Alle overige genomineerden werden ook welverdiend in de bloemetjes gezet. immers niet alleen zijzelf, maar iedereen kan genieten van hun inspanning om de panden in goede staat te houden. Corry Hendriks

10 Pagina 8 Financieel verslag ExploitatieRekening 2011 Ontvangsten 2011 Contributies 976,50 Interest Plusrekening 0,03 Interest ASNspaarrekening 73,34 TOELICHTING: De Exploitatierekening laat de bekende posten zien, met weinig afwijkingen van de voorgaande jaren. Voor promotie materiaal en de jubileum jaarvergadering zijn meer gelden uitgegeven. Ook dit jaar kunnen wij weer verheugd zijn over de ontvangsten van de contributies en de aanwas van nieuwe leden (ruim 20 tegen enkele afzeggingen). Alle leden onze hartelijke dank voor uw steun!! De begroting voor dit jaar is opgesteld met het idee nog een keer met steekfolders de naamsbekendheid van onze vereniging te verspreiden. Daarnaast willen we jongeren en scholen betrekken bij onze activiteiten. De begrote kosten kunnen gefinancierd worden van de lopende rekening. René Peters Totaal 1.049,87 Uitgaven 2011 Kamer van Koophandel contributie 32,64 Monumentendag 68,10 Pand vh Jaar ,00 Drukkosten Nieuwjaarskaarten/Promotiemateriaal 387,80 Bestuurskosten 38,00 Kosten website hosting 55,81 Afrekening betalingsverkeer Postbank 36,68 Jaarvergadering ,80 Contributies 115,00 Braderie activiteit 34,21 Positief saldo 50,17 Totaal 1.049,87 Vermogenspositie per 31 december 2011 Girorekening 1.835,58 Plusrekening 2,82 ASN spaarrekening 2.988,80 Totaal 4.827,20 Begroting 2012 Ontvangsten 2012 Contributies 850,00 Interest 75,00 Van lopende rekening 525,00 Totaal 1.450,00 Uitgaven 2012 Jaarbulletin 50,00 Nieuwsbrieven 25,00 Jaarvergadering 125,00 Nieuwjaarskaarten 85,00 Promotiemateriaal 220,00 Diverse lidmaatschappen 75,00 Webhosting 55,00 OpenMonDag & Pand v/h Jaar 150,00 Bestuur / Secretariaat 50,00 Kosten betalingsverkeer 40,00 Overige Activiteiten 500,00 Onvoorzien 75,00 Totaal 1.450,00

Eigenlijk is herbestemming van alle tijden. Maar ergens in de vorige eeuw is de vanzelfsprekendheid

Eigenlijk is herbestemming van alle tijden. Maar ergens in de vorige eeuw is de vanzelfsprekendheid MAART 2013 Van de Voorzitter Duurzaam herbestemmen van erfgoed heeft toekomst! ONDERWERPEN: SOCIALE EN CULTURELE DUURZAAMHEID HERBESTEMMING ERFGOED BEWUSTWORDING Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën:

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen)

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen) Provinciale Commissie Groningen Secretariaat: Haddingestraat 24 9711 KD GRONINGEN e-mail: secretarisheemschutgroningen@gmail.com (per e-mail verzonden) Groningen, 30 mei 2016 Aan de Colleges van Burgemeester

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) DOEL: richtinggevende uitspraak van de commissieleden! Inhoud presentatie (wie/wat)

Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) DOEL: richtinggevende uitspraak van de commissieleden! Inhoud presentatie (wie/wat) Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) Inhoud presentatie (wie/wat) - Leo Dijkstra (gemeente) landschapshistoricus & -ontwerper - Wat is cultuurhistorie - Hoe zit dat in Ten Boer? - Beschouwing van

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet, Monumentencommissie Hcngelo. College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo t.a.v. Hr. J. Bron Postbus 18 7550 AA Hengelo Advies badhuis/ariensschool 2012-001 25 januari 2012 Geacht college,

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart Uitnodiging, Algemene ledenvergadering 22 maart Uitreiking Brederodepeer.

Nieuwsbrief maart Uitnodiging, Algemene ledenvergadering 22 maart Uitreiking Brederodepeer. 1 Nieuwsbrief maart 2017. Uitnodiging, Algemene ledenvergadering 22 maart 2017. Uitreiking Brederodepeer. Lezing, Jet Sebus: Brugwachterverhalen Stedelijk Museum Vianen, Voorstraat 97 Aanvang ledenvergadering

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG

PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG PRAKTIJKPRESENTATIE ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND BELANGENBEHARTIGING ARCHEOLOGIE EN HANDHAVING DOOR BEVOEGD GEZAG AWN 22 SEPTEMBER 2012 Opgraving Nieuw Rijngeest- Zuid Oegstgeest 2009 Een nieuwe kijk op de

Nadere informatie

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed Secretariaat: Spoorlaan 1, 2182 CN Hillegom

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed Secretariaat: Spoorlaan 1, 2182 CN Hillegom CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed Secretariaat: Spoorlaan 1, 2182 CN Hillegom www.bollenschuren.nl e-mail: bollenerfgoed@planet.nl Aan

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

Dorpsraad Vessem. Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur. in d n Boogerd. Welkom allemaal bij de Dorpsraad

Dorpsraad Vessem. Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur. in d n Boogerd. Welkom allemaal bij de Dorpsraad Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur Welkom allemaal bij de Dorpsraad in d n Boogerd 1 1. Opening en welkom Gerry M. Dorrestein 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001. Gemeente Leiden. Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat

JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001. Gemeente Leiden. Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001 Gemeente Leiden Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat 1. Inleiding De gemeentelijke Monumentencommissie is ingesteld in 1982. Dit is het

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Overdracht College-Raad. Voorgesteld besluit raad

Overdracht College-Raad. Voorgesteld besluit raad Overdracht College-Raad Datum 14 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht- sloop bibliotheek Diezerstraat portefeuillehouder Jan Brink informant Ampt - van de Kamp, E (Erlinde) 5168

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving De woonboerderij op de locatie Esp 9/9a te Bakel welke volgens de site Bagviewer is gebouwd in 1832 is

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE SEKRETARIS

JAARVERSLAG VAN DE SEKRETARIS VAN HET BESTUUR JAARVERSLAG VAN DE SEKRETARIS Onderstaand geef ik U, traditiègetrouw, verslag van het wel en wee van onze Historische Kring over het jaar 1982. Uw bestuur kwam zeven maal bijeen. Daarnaast

Nadere informatie

c00439 boek Op gevels geschreven shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven c00440 map Kastelen Diverse publicaties over kastelen

c00439 boek Op gevels geschreven shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven c00440 map Kastelen Diverse publicaties over kastelen c00433 stencil Cultuurhistorische Inventarisatie Noord- Brabant Heesch boerderijen heesch c00434 stencil c00435 boek c00436 boek c00438 boek Waardevolle Monumenten Nistelrode Veldnamen als Historische

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Nr Houten, 1 november 2005

Nr Houten, 1 november 2005 Nr. 2005-185 Houten, 1 november 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Aanpassing Monumentenverordening Beslispunten: 1. Vast te stellen de Monumentenverordening 2006. Inleiding: In de nota Gekoesterd Erfgoed

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

Voorbereidingsbesluit. Cultuurhistorie Enschede. Status: Vastgesteld

Voorbereidingsbesluit. Cultuurhistorie Enschede. Status: Vastgesteld Voorbereidingsbesluit Cultuurhistorie Enschede Status: Vastgesteld Cultuurhistorie Enschede Inhoudsopgave Toelichting 3 Regels 5 Hoofdstuk 1 Verbodsbepalingen 6 Artikel 1 Omgevingsvergunning voor het

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

Algemene Monumenten informatie

Algemene Monumenten informatie Informatiemap deel A Algemene Monumenten informatie In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Algemene vergadering 12-10-2015. Dorpsraad Maria Hoop

Algemene vergadering 12-10-2015. Dorpsraad Maria Hoop Welkom Algemene vergadering 12-10-2015 Dorpsraad Maria Hoop Opening en huishoudelijke mededelingen Interactief Gebruik Microfoon Opname en publicatie Formulieren Eindtijd en agendapunten Telefoon graag

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 95/2011 Datum : 19 mei 2011 B&W datum : 19 mei 2011 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Beleidsnota cultureel erfgoed Aanleiding Op 25 april 2011 hebben wij

Nadere informatie

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S Onderwerp Vergaderdatum Vergaderlocatie Bestuursvergadering Woensdag 3 juni 2015 Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 te Zwanenburg Aanwezige bestuursleden Afwezige bestuursleden Overige aanwezigen

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

2. In de periode daarna verschijnen diverse (kranten)artikelen over de waarde van de molenromp.

2. In de periode daarna verschijnen diverse (kranten)artikelen over de waarde van de molenromp. Pagina 1 van 5 Tijdlijn 1. 18 augustus 2011 bekenmaking plan in Leeuwarder Courant. 2. In de periode daarna verschijnen diverse (kranten)artikelen over de waarde van de molenromp. 3. Adviezen op het reconstructie

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

9. Vaststellen Wegontrekking Kuiperstraat tussen de nrs 141-143 en achter Rustenburgerstraat 140.

9. Vaststellen Wegontrekking Kuiperstraat tussen de nrs 141-143 en achter Rustenburgerstraat 140. Stadsdeelraad Oud Zuid 29 september 2010 9. Vaststellen Wegontrekking Kuiperstraat tussen de nrs 141-143 en achter Rustenburgerstraat 140. ZPB vindt het uitruilproject, waarvoor tientallen sociale huurwoningen

Nadere informatie

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor 1940 Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe De provincie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Artikel 1 Begrippen Dit artikel geeft aan op welke projecten, gebieden

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

LTO Noord, Afdeling Veluwerand

LTO Noord, Afdeling Veluwerand LTO Noord, Afdeling Veluwerand Agenda Jaarvergadering 1. Opening en mededelingen 2. Notulen 3. Jaarverslag 4. Jaarrekening 2015 5. Verkiezingen 6. Pauze 7. Fusie voorstel 8. Rondvraag 9. Sluiting Agenda

Nadere informatie

Statutaire naam: Vereniging Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe

Statutaire naam: Vereniging Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe Algemene gegevens Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe Statutaire naam: Vereniging Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe RSIN : 816512103 KvK: 40271212 ANBI-beschikking: 23-9-2011, nr. 80028 Secretariaat:

Nadere informatie

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ontwerpbesluit Met ingang van 13 juli 2017 ligt met

Nadere informatie

Aftredend en niet herkiesbaar: Jan ter Horst Bert van der Vegte, secretaris Nieuw bestuurslid: Klarissa Ulderink wonende aan de t Weegel 7 Vacant

Aftredend en niet herkiesbaar: Jan ter Horst Bert van der Vegte, secretaris Nieuw bestuurslid: Klarissa Ulderink wonende aan de t Weegel 7 Vacant Algemene Jaarvergadering 2016 Plaatselijk Belang Laag-Zuthem Graag nodigen wij U uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Laag-Zuthem op 14 Juni 2016 om 19.00 uur in het

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT CONSIDERANS

ONTWERPBESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT CONSIDERANS ONTWERPBESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT CONSIDERANS Aanvraag Datum aanvraag Datum ontwerp beschikking Datum definitieve beschikking Olo nummer Dossier nummer BAG nummer Rijksmonumentnummer

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland Inhoudsopgave

Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland Inhoudsopgave Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuur blz 1 2. Toekomstvisie blz 1 3. Projecten blz 3 4. Financieel jaarverslag 2014 blz 5 1. Bestuur De wens om te werken met een onafhankelijke

Nadere informatie

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: Omgevingsvergunning Zaaknummer 1034185 1. Inleiding Op 1 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het dak en gedeeltelijk vervangen van de kozijnen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Nederlandse Rope Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Plaats: UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht Aanvang vergadering: 15:00 Copyright

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie