Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout"

Transcriptie

1 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

2 INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal VERENIGING DORPSBEHOUD NOORDWIJKERHOUT BESTUUR: Vervolg: De Atlas 4 Mariëtte Bergman Verslag Jaarvergadering 5 voorzitter Herman Doornebal Jaarverslag René Peters secretaries Open Monumentendag Dorpsbehoud en de Monumenten 6 7 penningmeester René Doeswijk Corrie Hendriks John van Schoor Financieel Verslag 8

3 Onderwerpen: 30 jaar Dorpsbehoud. Dorpsstraat 42 Kerkstraat 119 Beeldkwaliteitsplan winkelcentrum Dekenaatsgebouw Van de Voorzitter Beste leden, 30 jaar Dorpsbehoud Het afgelopen jaar stond hoofdzakelijk in het teken van ons 30-jarige bestaan. De aftrap hiervan hebben we genomen tijdens onze Jaarvergadering in maart. Alle leden en oud-leden waren uitgenodigd naar Van de Geest te komen om met elkaar terug te blikken op 30 jaar Dorpsbehoud. Herman had een mooie presentatie gemaakt vanaf de start van onze vereniging. Dat gaf onder de aanwezigen veel herkenning want veel oudgedienden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en juist daardoor werd het een gezellige en feestelijke getinte bijeenkomst. Namens de gemeente was ook burgemeester Goedhart aanwezig evenals enkele beleidsambtenaren. Vervolgens hebben we, verspreid over 2011, regelmatig de pers opgezocht met diverse artikelen. Ook heeft Dorpsbehoud met een informatiekraam deel genomen aan de open dag die de gemeente organiseerde in juni en hebben we eveneens met een kraam op de braderie gestaan. Daarnaast zijn, middels speciaal gemaakte kaarten, in diverse wijken strooifolders huis aan huis verspreid met als doel (meer) bekendheid bij onze inwoners en tegelijkertijd het werven van ondersteunende leden. Afgelopen januari hebben we eveneens deze strooifolders, maar dan in andere wijken, rondbezorgd. We hebben mede door deze inspanningen meer leden aan ons weten te binden. Behalve deze pr-activiteiten heeft uw bestuur niet stil gezeten. Zo hebben we weer deelgenomen aan de Open Monumentendag en is er een nieuwe spannende verkiezing geweest van het Pand van het Jaar (zie elders uitgebreider in dit bulletin). Dorpsstraat 42 en Kerkstraat 119 Voorts hebben we ons ingezet om Dorpsstraat 42 op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Dit pandje is het oudste pandje in het centrum van ons dorp en dateert van ongeveer Het trapje naar beneden geeft nog aan hoe laag de huizen in vroeger tijden stonden en kun je waarnemen hoe de weg zelf door de Maart 2012 Pagina 1 eeuwen heen is opgehoogd. Het pand heeft een unieke en lieflijke uitstraling en is voor menigeen een lust voor het oog. Kerkstraat 119 is het pand aan het einde van de Kerkstraat richting de Vlashoven en het pand draagt ook de naam De Vlasoven. We misten dit mooie en kenmerkende object op de lijst en hebben via de inspraak in de monumenten commissie vergadering, voorgesteld dit pand alsnog onder de loupe te laten nemen door het Erfgoedhuis. We hebben uiteindelijk weten te bereiken dat zowel Dorpsstraat 42 als Kerkstraat 119 als beeldbepalend zijn geplaatst op de lijst. Hiermee vallen beide panden onder bescherming. Beeldkwaliteitsplan winkels centrum Vereniging Dorpsbehoud is door het College van B&W uitgenodigd kritisch te kijken naar het Beeldkwaliteitsplan Winkelcentrum. We hebben het voorgenomen beleid van de gemeente om, door middel van o.m. een ingetogener gevel- en reclamebeleid te voeren en de historische en dorpse karakteristieken te behouden. We hebben onze bevindingen op papier gezet en tijdens de inspraakperiode het college hierover geïnformeerd. We zijn content dat voor 98% aan onze zienswijze tegemoet is gekomen in het definitieve plan. Dekenaatsgebouw De afgelopen maanden hebben we ons enorm ingespannen om het dekenaatsgebouw te behouden voor onze samenleving. Nadat we bezwaar hebben gemaakt tegen het collegebesluit het Dekenaat niet aan te wijzen als gemeentelijk monument (terwijl dit pand al vele jaren op de nominatielijst staat en als gevolg daarvan ook voorbescherming kreeg) hebben we vervolgens bezwaar gemaakt tegen de later verleende sloopvergunning en tevens bij de Rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd. Naar aanleiding hiervan is uw bestuur door het bestuur van de st Jozefparochie uitgenodigd met elkaar om de tafel te zitten. Ook is er in gezamenlijkheid nog een bezoek gebracht aan het dekenaatsgebouw. Op het moment dat de kopij voor dit bulletin haar deadline bereikte zijn we nog steeds met de Jozefparochie en de Gemeente in gesprek en wordt er bekeken of en in hoeverre op welke wijze we tot elkaar kunnen komen. Op de jaarvergadering zullen we u uiteraard over de uitkomst nader kunnen informeren. Tot slot vragen we graag uw aandacht aan ons verzoek elders in dit blad met betrekking tot het doorgeven van uw adres. Tevens vragen we onze leden of ze willen aangeven of zij zo nu en dan hun expertise met ons willen delen. Graag verwelkom ik veel leden op maandagavond 19 maart aanstaande bij Van der Geest, Mariëtte Bergman

4 Uitnodiging jaarvergadering Op maandag 19 maart aanstaande houdt de Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout de jaarlijkse ledenvergadering, opnieuw in de Raadskamer van Hotel van der Geest in Noordwijkerhout. Aanvang uur. Wij nodigen alle leden en belangstellenden van harte voor deze avond uit. Pagina 2 PROGRAMMA Huishoudelijk deel van de vergadering tot ongeveer uur. 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Notulen algemene ledenvergadering van 21 maart Ter vastelling 3. Jaarverslag Financieel verslag Vaststelling en goedkeuring, mede op basis van de bevindingen van de kascontrole commissie, die ter vergadering zal rapporteren. 5. Benoeming kascontrole commissie Begroting Rondvraag. korte pauze 8. De Cultuurhistorische Atlas van de Duin en Bollenstreek. Lezing door een bestuurslid van het Cultuurhistorisch Genootschap Duin en Bollenstreek. (naam nog onbekend). (zie onderstaand artikel) 9. Sluiting circa uur. DE ATLAS bericht van het CultuurHistorisch Genootschap Een cultuurhistorische waardenkaart is enige jaren geleden door inspanning van o.a. de Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout tot stand gekomen en door de provincie Zuid- Holland uitgegeven. Deze kaarten gelden als onderlegger bij gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Een tweede topografische streekbeschrijving is nu in ontwikkeling: de Cultuurhistorische Atlas van de Duin- en Bollenstreek. Is dit een dubbeling? Nee, de Atlas is een verfijning, die naam en toenaam van I landschappen, II cultuurhistorische gebieden, III de cultuurhistorische elementen en IV de elementen in onze streek inventariseert. Eerst de nadere uitleg van het doel, het gevolg en de organisatie. (Even flink inademen, rustig lezen en nog eens lezen). Doelstelling Ontwikkelen van een Cultuurhistorische Atlas voor de Duin- en Bollenstreek die een weergave biedt van de cultuurhistorische waarde per deelgebied en een opsomming en waardering geeft van cultuurhistorische elementen binnen deze gebieden. Resultaat Een digitale cultuurhistorische atlas bereikbaar door een aanpasbare website. (vervolg op pagina 4)

5 Pagina 3 Bouwjaar: min. 15 e eeuw. Ligging: Leeweg 23. Oorspronkelijke bestemming: vleeshal behorende bij het klooster Leeuwenhorst Deze oorspronkelijke vleeshal is als onderdeel van het klooster Leeuwenhorst gebouwd. Sedert het beheer van de goederen door De Ridderschap is het pand waarschijnlijk al gebruikt als stal. Het witgepleisterde pand is voorzien van een schilddak met een rieten dakbeschot. In dit dak is een dakkapel opgenomen, die door middel van houten luiken afsluitbaar is. In de voorgevel is, op de plaats waar vroeger waarschijnlijk een deur gesitueerd is geweest, een raam ingemetseld. Ramen, deuren en luiken zijn in de kleuren rood en groen geschilderd, overeenkomstig de belendende boerderij de Halle. De muren zijn ca. 50 cm dik De dakconstructie bestaat uit zware balken en karbelen. In de hal hangt nog een vleeshaak. In de binnenzijde van de muur zijn nisjes gemetseld, waar de snotters konden staan. Omstreeks 1930 is aan het oorspronkelijke gedeelte een stal aangebouwd. De Vleeshal De vleeshal: u niet bekend? Gemeente tegen sloop. Bouw en cultuurhistorische waarde erkend door de rechter. Conclusie: Eigenaar niet verplicht tot restauratie en sloop niet tegen te houden. Graag zouden wij reacties willen horen bv. via de website of door een tje te sturen naar Herman Doornebal Veel mensen kennen de Vleeshal niet, maar het is op de Witte kerk na het oudste bouwwerk van Noordwijkerhout. Ik neem de beschrijving over van de Inventarisatie bouwkundig bezit Noordwijkerhout, het rapport dat Dorpsbehoud in 1982 geschreven heeft. (zie boven) Nu wil de eigenaar J.Wassenaar de vleeshal slopen om daar een nieuwe schuur te laten bouwen voor het onderbrengen van paarden. De gemeente besloot de sloop niet toe te staan, omdat het gebouw bouwhistorische en cultuurhistorische waarde heeft. De heer Wassenaar ging tegen dit besluit in beroep, maar kreeg zijn gelijk niet van de bestuursrechter. Maar in hoger beroep werd hij wel in het gelijk gesteld, niet omdat de rechter de bouw- en cultuurhistorische waarde van de Vleeshal niet erkende, maar omdat hij oordeelde dat de eigenaar niet verplicht kon worden de schuur voor veel geld te restaureren. Volgens Wassenaar zou dat nl. bijna ,- kosten (maar volgens de gemeente ,-) en dat zegt hij niet op te kunnen brengen. De rechter heeft het laatste woord, dus de gemeente heeft de sloopvergunning inmiddels afgegeven. Dat betekent dat er dus weer een stuk geschiedenis voor Noordwijkerhout verloren gaat, doordat de eigenaar de schuur zodanig heeft verwaarloosd dat restauratie financieel niet meer mogelijk is. Een droevige conclusie. Vereniging Dorpsbehoud heeft nog met wethouder Vissers overlegd of het niet mogelijk is dat Wassenaar wel een nieuwe schuur bouwt, maar niet de Vleeshal sloopt. De schuur kan dan met subsidiegeld geconserveerd worden en voor het dorp bewaard blijven. Uit dit gesprek bleek dat de gemeente een dergelijk voorstel al had gedaan, maar dat Wassenaar daar niets van wilde weten; hij wil die oude schuur gewoon kwijt. Toen wij (bestuur en werkgroep) met dit onderwerp bezig waren kwam regelmatig de vraag op: Hoe sterk leeft dit in Noordwijkerhout? Veel mensen hebben het pand nog nooit gezien, kennen het bestaan er misschien niet van. Wij vinden het doodzonde dat dit stukje cultuurhistorie verloren gaat, maar hoe denkt u hierover?.

6 Pagina 4 Verslag Jaarvergadering Onderverdeling van de inventarisatie I landschappen II cultuurhistorische gebieden III cultuurhistorische elementen IV elementen VERVOLG: DE ATLAS De Atlas biedt uitgangspunt voor behoud, herstel en beleid ten aanzien van cultuurhistorische deelgebieden en elementen in de streek. De Atlas dient ook als onderlegger bij bestemmingsplannen. Wie doen er aan mee: CHG Erfgoedhuis Zuid-Holland Hoogheemraadschap van Rijnland Historische verenigingen (dus ook Vereniging Dorpsbehoud) Landschapsbeheer Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Betreffende gemeenten Personen die een bijdrage willen leveren Wat dit nu allemaal voor Noordwijkerhouters en Zilkers betekent? Onze streek kent I: zeven landschappen : 1. Duinen (bijvoorbeeld Luchterduinen) 2. Strandwallen (bijvoorbeeld Reigersbos) 3. Strandvlakten (bijvoorbeeld fhoogeveense polder) 4. Zanderijen (bijvoorbeeld Zanderij Hillegom) 5. Mondingsgebied van de Rijn (bijvoorbeeld De Klei) 6. Plassen en veenweiden (bijvoorbeeld Oosteinderpolder) 7. Droogmakerijen (bijvoorbeeld Poelpolder) Deze zeven landschappen zijn verdeeld in II: 70 cultuurhistorische gebieden, hierboven staan er zeven tussen haakjes. Voor Noordwijkerhout betreft het o.a. de Oosterduinen, de Noordwijkerhoutse Geest, de Hoogeveense polder. In elk van deze 70 cultuurhistorische gebieden zijn III cultuurhistorische elementen. Voor de Hoogeveense polder zijn dit onder meer de molen, die dan een puntvormig element heet, de Leidsevaart die een lijnvormig element is en het verkavelingspatroon dat een vlakvormig element heet. Een gevelsteen in de molen is een IV element. Samengevat: I Strandvlakte > II Hoogeveense polder > III Hoogeveense molen > IV gevelsteen. En dan? Dan begint het voor een aantal leden te kriebelen. Zij weten van ons dorp met de verschillende landschappen, de Cultuurhistorische gebieden, de cultuurhistorische elementen en de elementen natuurlijk duizend keer meer dan de deskundigen van elders uit de medewerkende instellingen hierboven genoemd. Onze mensen, de echte liefhebbers, krijgen de belangrijkste rol, die van het inventariseren. Gewoon op een mooie dag stad en land in. Kijken (en genieten) naar al het moois dat Noordwijkerhout te bieden heeft, optekenen en vastleggen. Steeds denken: dit is het waard om te bewaren, maar weet men dat eigenlijk wel? Doet u mee? Een afvaardiging van het CHG zal in het voorjaar de bestuursvergadering bezoeken, uitleg geven over hoe, wat, waar, wie, wanneer. Dan zal het verhaal handvatten krijgen en klaar zijn om door u de rijke geschiedenis van onze omgeving vast te leggen en zo te behoeden voor (soms onwetende, onbedoelde) beschadiging. Kunnen we op u rekenen? John van Schoor Namens Dorpsbehoud vertegenwoordigd in CHG

7 Pagina 5 Opening en mededelingen. De voorzitter Mariëtte Bergman heet de aanwezigen welkom. Dick Koster, die Henk v.d.wal is opgevolgd als lid van de Monumentencommissie, vertelt iets over deze commissie: - Er wordt 1x per maand vergaderd. - Het is een open vergadering met vaste bezoekers w.o. iemand van Dorpsbehoud. - Er komt een jaarverslag uit. - De Commissie heeft adviesrecht. - Er zijn 18 monumenten aangewezen en er zijn 57 objecten beschermd. - Er wordt op 28 maart advies gegeven over Dorpsstraat 42 en Kerkstraat 119. Verslag algemene ledenvergadering van 15 maart Wordt goedgekeurd. Jaarverslag Wordt goedgekeurd. Financieel verslag Er wordt gevraagd waarom de contributie (iets) verhoogd wordt. Het antwoord is dat het procederen tegen een besluit veel geld kost en dat moet je dan wel in kas hebben. Er wordt ook gevraagd of een toelichting op de begroting op de website gezet kan worden. De kascontrolecommissie heeft haar goedkeuring gegeven. Het financieel verslag wordt goedgekeurd. Benoeming kascontrolecommissie. Hans Steenbrink en Lisette v.d.vossen vormen de nieuwe kascontrolecommissie. Rondvraag. Er wordt opgemerkt dat er een Stichting voor het behoud van het Pesthuis is opgericht. De gemeente is voor het behoud maar Parnassia is een moeilijke gesprekspartner. Er worden vanaf april rondleidingen gehouden in de Witte kerk PAUZE. Verslag Jaarvergadering 21 maart 2011 Na de pauze werden gescande foto s en krantenkoppen per beamer geprojecteerd waarmee de geschiedenis van Vereniging Dorpsbehoud vanaf 1980 werd weergegeven. Veel herinneringen kwamen weer boven. Na deze powerpoint presentatie werd de Vereniging toegesproken door burgemeester Goedhart en gefeliciteerd met het 30 jarig bestaan. De lustrumbijeenkomst eindigde in een borrel die veel weg had van een reünie omdat er ook verscheidene oudbestuursleden aanwezig waren. Jaarverslag 2011 Werkgroep. De werkgroep is zes keer bijeen geweest en vergaderden tevens veelvuldig via de . In deze vergaderingen worden de actuele zaken besproken die de Vereniging aangaan. Er worden afspraken gemaakt over wie wat doet. Er wordt geëvalueerd of de ondernomen activiteiten voldoende effect hebben gehad. De werkgroep bereidt ook de jaarvergadering voor. De werkgroepleden zijn: De bovengenoemde bestuursleden. René Doeswijk. Corry Hendriks. John van Schoor. Doelstellingen van de vereniging. Kort samengevat streeft Vereniging Dorpsbehoud naar het behouden en zo mogelijk verbeteren van Algemene gegevens. Bestuur van de Vereniging. Secretariaat: Victoriberg DH Noordwijkerhout Telefoon: Bank Nr.: Voorzitter: Mariëtte Bergman (na 15 maart 2010) Secretaris: Herman Doornebal Penningmeester: René Peters de leefbaarheid van Noordwijkerhout. Hierbij richt zij zich onder andere op het behoud van historische en karakteristieke panden en het verbeteren van het leefmilieu, de natuur en het landschap van het dorp. (vervolg pagina 6)

8 Pagina 6 Activiteiten: Viering 30 jaar bestaan Publiciteit Open Monumentendag Vrijwilligersmarkt en Braderie MODB Monumenten commissie Activiteiten van de vereniging. Dit jaar bestaat Dorpsbehoud 30 jaar en dat lustrum kwam tot uiting in de jaarvergadering: geen spreker met een zwaarwichtig thema maar een powerpoint presentatie over het roemruchte verleden van de Vereniging. Veel oud-(bestuurs)leden waren uitgenodigd, zodat de borrel na afloop ook een ware reünie was. Ook zijn er meerdere artikelen in het Noordwijkerhouts Weekblad van ons verschenen vanwege het lustrumjaar. Met deze extra publiciteit hoopt het bestuur nieuwe leden te krijgen. Ook de lidmaatschapscadeaubon, die nieuw ingevoerd is, moet daarbij helpen, evenals de nieuwjaarskaarten die we begin januari bij een deel van Noordwijkerhout in de bus hebben gedaan. Op de Open Monumentendag stond Dorpsbehoud weer in de Witte kerk met een tentoonstelling en een fietsroute. s Middags werd daar ook de prijs uitgereikt aan de winnaar van de verkiezing van het Pand van het Jaar, die jaarlijks gehouden wordt. Op de vrijwilligersmarkt van 18 juni was Dorpsbehoud ook present. We lieten zien wat we zoal doen voor het dorp. De oude ansichtkaarten trokken veel aandacht. Ook op de braderie van 16 juli ontbrak Dorpsbehoud niet. Het hele jaar door houden we contact met het M.O.D.B. (Milieu Overleg Duin en Bollenstreek), het C.H.G. (CultuurHistorisch Genootschap) en de gemeentelijke Monumentencommissie door onder meer hun vergaderingen bij te wonen. Mede door het nauwe contact met de Monumentencommissie zijn we goed op de hoogte wat er in Noordwijkerhout speelt op het gebied van monumentenzorg. Het baarde ons dan ook zorg dat het Dekenaatsgebouw niet op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst tegen het advies van de Monumentencommissie in. Hier is Dorpsbehoud dan ook tegen in verzet gekomen door een bezwaarschrift in te dienen tegen dit besluit van de gemeente. Toen een sloopvergunning werd aangevraagd en verleend voor het Dekenaatsgebouw diende Dorpsbehoud opnieuw een bezwaarschrift in en vroeg bij de Voorzieningenrechter schorsing van sloopactiviteiten aan. De Vereniging is in overleg gegaan met de gemeente en het parochiebestuur van de St. Jozefkerk. Tegelijkertijd dreigt ook de sloop van de Vleeshal aan de Leeweg, waar op het moment van dit schrijven nog geen vergunning is aangevraagd. Wij volgen dit met argusogen. Herman Doornebal. OPEN MONUMENTENDAG Jaarlijks vindt tijdens het 2e weekend van september Open Monumentendag plaats. Dorpsbehoud levert al vele jaren een bijdrage aan het evenement in Noordwijkerhout. Elk jaar kent een eigen thema en wij proberen zoveel mogelijk het thema te volgen, binnen de mogelijkheden die ons dorp biedt. In 2011 was het thema Herbestemming. Wij hebben gezocht naar panden die tegenwoordig een andere bestemming hebben dan die ze eerder hadden. De meeste panden zijn nu in particuliere handen en hebben een woonbestemming gekregen. Het ging onder meer om het oude gemeentehuis aan de Herenweg en de oude Tuinbouwschool aan de Vlashoven. De eigenaren waren bereid medewerking te verlenen en met behulp van het door hen beschikbaar gestelde materiaal hebben wij een kleine tentoonstelling in de Witte Kerk kunnen inrichten. Gedurende de hele dag hebben wij daar veel bezoekers mogen ontvangen. Het thema voor volgend jaar is Groen van toen. Wij doen altijd ons best het thema zo leuk en interessant mogelijk in te vullen en staan open voor suggesties en leuke ideeën. Ook als het u leuk lijkt mee te werken aan het organiseren horen wij dat graag: wij kunnen altijd extra inbreng gebruiken. (vervolg pagina 7)

9 Pagina 7 Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout en de Monumenten Commissie. Wat ook in een andere volgorde geschreven kan worden. Dat is om het even. De relatie tussen deze twee is goed te noemen. Wat doet de commissie? De Monumentencommissie brengt gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over alle zaken die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg. (info gemeentelijke website) In deze gemeentelijke Monumenten Commissie neemt ook Dick Koster deel. Dick is lid van onze Vereniging en als zodanig ook door ons voorgedragen. Dick is echter autonoom lid van de Monumenten Commissie. Regelmatig komt de commissie (ca. 10x per jaar) bijeen om in een openbare en soms daarna besloten zitting over zaken te spreken die onze monumenten en (breder) het dorp als beeld aan gaan. Bij het openbare gedeelte zijn altijd wel enige toehoorders aanwezig, waaronder in principe altijd een bestuurslid van onze Vereniging (Mariëtte, Herman en ondergetekende wisselen elkaar af). De agenda kent een vast agendapunt waar insprekers worden uitgenodigd op onderwerpen die op de agenda prijken in te spreken. Dit wordt door de voorzitter ruimhartig geïnterpreteerd, waardoor de gelegenheid wordt geboden ook op zaken in te gaan die niet op de agenda staan maar, van belang zijn op ontwikkelingen in het dorp wat betreft onze monumenten, beeldbepalende panden, verzameling (assembles) van gebouwen. Recent voorbeeld hiervan is, op voorspraak van onze vereniging, de status van Dorpsstraat 42 te heroverwegen. Eerder was dit pand van de kandidatenlijst gehaald omdat het niet monument waardig zou zijn. Daarop is dit pand opnieuw beoordeeld, Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft hiervoor een beschrijving gemaakt. Hierna stelt de commissie vast dat het pand cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde heeft maar gelezen de beschrijving en de constatering ter plaatse er onvoldoende aanknopingspunten zijn om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Door erkenning van de emotionele waarde zal na aanpassing van de redegevende beschrijving de commissie aan het college adviseren het pand een beeldbepalende status te geven. Dit advies heeft het college gehonoreerd. René Doeswijk Tijdens Open Monumentendag wordt ook altijd de winnaar bekend gemaakt van onze jaarlijkse Pand van het jaar verkiezing. Dit jaar inmiddels al voor de 14e keer. En hoewel de spoeling na zoveel jaar dunner wordt,( een pand kan namelijk maar eenmaal genomineerd worden) hebben wij nog 5 mooie panden kunnen selecteren. Alle eigenaren werden uitgenodigd voor de prijsuitreiking in de Witte Kerk, waar Léon Floor de prijs aan de winnaar mocht uitreiken. Het was een spannende strijd tussen Herenweg 32, Herenweg 5, Dorpsstraat 47, Vlashoven 21, en Langevelderweg 17. Winnaar werd Herenweg 5, waarmee de eigenaren, de heer en mevrouw Warmerdam, beloond werden voor hun inspanningen de woning weer in oude glorie te herstellen. Zij ontvingen een boeket, een jaarlidmaatschap van de vereniging en het boek 100x mooier wonen Alle overige genomineerden werden ook welverdiend in de bloemetjes gezet. immers niet alleen zijzelf, maar iedereen kan genieten van hun inspanning om de panden in goede staat te houden. Corry Hendriks

10 Pagina 8 Financieel verslag ExploitatieRekening 2011 Ontvangsten 2011 Contributies 976,50 Interest Plusrekening 0,03 Interest ASNspaarrekening 73,34 TOELICHTING: De Exploitatierekening laat de bekende posten zien, met weinig afwijkingen van de voorgaande jaren. Voor promotie materiaal en de jubileum jaarvergadering zijn meer gelden uitgegeven. Ook dit jaar kunnen wij weer verheugd zijn over de ontvangsten van de contributies en de aanwas van nieuwe leden (ruim 20 tegen enkele afzeggingen). Alle leden onze hartelijke dank voor uw steun!! De begroting voor dit jaar is opgesteld met het idee nog een keer met steekfolders de naamsbekendheid van onze vereniging te verspreiden. Daarnaast willen we jongeren en scholen betrekken bij onze activiteiten. De begrote kosten kunnen gefinancierd worden van de lopende rekening. René Peters Totaal 1.049,87 Uitgaven 2011 Kamer van Koophandel contributie 32,64 Monumentendag 68,10 Pand vh Jaar ,00 Drukkosten Nieuwjaarskaarten/Promotiemateriaal 387,80 Bestuurskosten 38,00 Kosten website hosting 55,81 Afrekening betalingsverkeer Postbank 36,68 Jaarvergadering ,80 Contributies 115,00 Braderie activiteit 34,21 Positief saldo 50,17 Totaal 1.049,87 Vermogenspositie per 31 december 2011 Girorekening 1.835,58 Plusrekening 2,82 ASN spaarrekening 2.988,80 Totaal 4.827,20 Begroting 2012 Ontvangsten 2012 Contributies 850,00 Interest 75,00 Van lopende rekening 525,00 Totaal 1.450,00 Uitgaven 2012 Jaarbulletin 50,00 Nieuwsbrieven 25,00 Jaarvergadering 125,00 Nieuwjaarskaarten 85,00 Promotiemateriaal 220,00 Diverse lidmaatschappen 75,00 Webhosting 55,00 OpenMonDag & Pand v/h Jaar 150,00 Bestuur / Secretariaat 50,00 Kosten betalingsverkeer 40,00 Overige Activiteiten 500,00 Onvoorzien 75,00 Totaal 1.450,00

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2005

Nieuwsbrief November 2005 Bomenstichting Zutphen en omstreken Nieuwsbrief November 2005 Beste donateurs, Het is alweer een jaar geleden dat jullie via de nieuwsbrief van ons hoorden. In de vorige nieuwsbrief (nov. 2004) schreef

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. 2011 Verslag over het zevenentwintigste boekjaar van de vennootschap De

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie